2020 m. balandþio 10 d., penktadienis Nr. 29 (8299)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2020 m. balandþio 10 d., penktadienis Nr. 29 (8299)"

Transkriptas

1 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. Vyriausybë nutarë pratæsti karantinà, per Velykas uþdraudë vykti á kitus miestus Ministrø kabinetas treèiadiená rinkosi á Vyriausybës posëdá, kuriame svarstë apie karantino dël koronaviruso grësmës pratæsimà, taip pat apie naujas karantino priemones. Pagal nutarimo projektà karantinas pratæsiamas iki balandþio 27 d. imtinai. Vyriausybë treèiadiená uþdraudë per Velykas gyventojams vykti á kitus miestus. Ribojimas bus taikomas tris ðventines dienas - nuo penktadienio 20 val. iki pirmadienio 20 valandos. Vyriausybës pakeistose karantino sàlygose numatyta, kad ribojimai nebus taikomi, kai vykstama dël artimøjø giminaièiø mirties, sunkios ligos ar nelaimës, darbo reikalais, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybëje, ar teikiant bûtinà medicininæ pagalbà. Taip pat draudimai negalios gyventojams, jei jie vyksta á kità, nei savo gyvenamàjà savivaldybæ, kai toje savivaldybëje turi nekilnojamojo turto. Judëjimas ribojamas tik á miestus ir miestelius kitose savivaldybëse, nei asmenys gyvena. Beje, nuo balandþio 10 d. bus privaloma dëvëti kaukæ vieðose vietose. Lieka galioti parduotuviø, prekybos ir pramogø centrø, turgavieèiø veiklos draudimas, iðskyrus prekybà maistu ir kitas iðimtis. Nutarimu leista prekyba augalais, skirtais sodinti, sëklomis ir tràðomis, taèiau tik lauko sàlygomis specializuotose stacionariose prekybos vietose. Vilnies informacija Rajone fiksuojami pirmieji koronaviruso atvejai Deja, bet pirmieji koronavirusu susirgusieji ðià savaitæ jau registruoti ir mûsø rajone. Kaip informavo rajono meras Saulius Jauneika, kad ir kaip norëtøsi, kad ðis virusas mûsø rajonà aplenktø, deja, taip nëra. Pirmadiená vienam mûsø rajono gyventojui testo atsakymas buvo teigiamas. Asmuo gyvena Giedraièiø seniûnijoje nuosavame name. Taip pat tà paèià dienà patvirtintas ligos atvejis ne Molëtø rajono gyventojui, kuris laikosi karantino mûsø mieste viename ið daugiabuèiø namø. Treèiadiená pateikta informacija apie treèià koronaviruso atvejá mûsø rajone. Ligos atvejis patvirtintas Vilniuje gyvenanèiam asmeniui. Ðeima po kelionës á uþsiená saviizoliavosi savo sodyboje Mindûnø seniûnijoje. Kitø ðeimos nariø testas - neigiamas. Ðeima laikësi saviizoliacijos sàlygø. Vilnies informacija Karantino metu... apie miestà, statybas ir planus su vyriausiuoju architektu Jolanta VALENTINAVIÈIENË ISSN m. balandþio 10 d., penktadienis Nr. 29 (8299) Pavasarinis jau tradicinis susitikimas su rajono vyriausiuoju architektu, savivaldybës architektûros ir teritorijø planavimo skyriaus vedëju Gediminu Putvinsku ðiemet kitoks nuotolinis, karantino padiktuotas, bet ðiek tiek su ðypsniu ir paðnekovo abejone ar metas dabar kalbëti apie statybas ir infrastruktûros pokyèius. Nors, kita vertus, priduria, dabar apie viskà reikia daug atidþiau kalbëti, nes þmonës turi laiko, á viskà ásiskaito, iðsianalizuoja. Á pirmàjá klausimà, kuo ðiandien gyvena vyriausiasis architektas, Gediminas atsako trumpai ir aiðkiai pirmiausia savivaldybës aikðtës rekonstrukcija, nes tai miesto vizitinë kortelë, Janonio bei Amatø kvartaluose vykstanèiomis permainomis. Tikrai dël minëtø darbø tenka daug bendrauti ir bendradarbiauti su statybininkais. Pavyzdþiui, kad ir kaip norëtøsi Janonio ir Amatø kvartaluose kvartalinës renovacijos, kad èia, seniausiuose miesto gyvenamuosiuose kvartaluose taptø tvarkinga, ðviesu, jauku ir saugu ið karto, bet ne viskas taip paprasta. Inþineriniø tinklø atnaujinimas, kiemø sutvarkymas tik ðalia namø renovacijos, á kurià dëmesá, laimei, atkreipë valdþia. Po truputá èia juda ir gerbuvio darbai, kam vëlgi pasitelktos ES fondø lëðos, aiðku, prisidedant ir savivaldybës biudþeto pinigais. Tikiuosi, kad netolimoje ateityje mûsø visø Þirmûnais (Janonio) vadinamas kvartalas bus graþus ir patogus gyventi, - sako vyriausiasis architektas, pridûræs, jog labai gaila, kad dalis namø lieka nerenovuoti. Atvi- (Nukelta á 4 psl.) Pakalbëkime Apie mokslo metus... namuose Ðalyje paskelbus karantinà ir ugdymo ástaigose nutraukus mokymosi procesà bei paskelbus vaikams atostogas, po jø jau dvi savaites ugdymo procesas vyksta nuotoliniu bûdu, tai yra namuose, kurie daþnam tëveliui taip pat tapo darbo vieta. Apie tai, kaip sekasi vaikams mokytis namuose, kaip pavyksta derinti darbà ir mokslus, kai gyvenimas apsiriboja tik namø sienomis, su kokiomis problemomis susiduriama, kalbëjomës su paðnekovëmis... Giedraièiø A. Jaroðevièiaus gimnazijos aðtuntokës Justinos mama Asta Kanopkienë ið Bekupës kaimo: -Esu uþ nuotoliná mokymàsi. Gal ir sunkoka taip mokytis, nes tenka labai ilgai dukrai sëdëti prie kompiuterio, bet pastebëjau, kad rezultatai geresni, nes nëra iðsiblaðkymo, juk visas dëmesys sutelktas á mokslus. Jokiø nesklandumø nëra ir su internetiniu ryðiu, turime ir stacionarø, ir planðetiná kompiuterius. Ðiek tiek trukdþiø buvo tik ið pradþiø. Kai taip neramu ir nesaugu, dþiaugiuosi, kad suteikta galimybë mokytis ið namø. Tik Justinai labai stinga draugø, gyvo bendravimo, nes ji labai bendraujanti aktyvi mergaitë. Jai trûksta veiklos, ypaè su Bekupës bendruomenës centro savanoriais. Tad dabar visa koncentracija ir energija sutelkta á mokslus, o ir bendravimas su klasës draugais tapo dar artimesnis, nes nuolat palaikomas ryðys, dalinamasi informacija. Svarbiausia, kad visi bûtumëme sveiki ir kuo greièiau gráþtumëme á normalø gyvenimo ritmà. Molëtø progimnazijos penktokës Patricijos mama Jurgita Matulionë: -Kadangi ir mano darbas tris dienas per savaitæ nuotolinis, turiu na- (Nukelta á 3 psl.) Kaina - 0,50 Eur Ið izoliacijos su policijos palyda Plaèiai nuskambëjusi istorija Gerugnës vieðbutyje, kur izoliacijoje buvo keliolika molëtiðkiø, baigësi. Treèiadienio rytmetá ið vieðbuèio, Gerugnëje saviizoliacijoje bûnanèiø þmoniø nebeliko kuriame 14 saviizoliacijos dienø pagal savivaldybës su vieðbuèio ðeimininkais sudarytà sutartá praleido ið uþsienio gráþæ kraðtieèiai, á namus iðvyko paskutinë grupë. Tiesa, du vyrukus pasitiko ne artimieji, o policijos pareigûnai, kurie ëmësi tirti ið vieðbuèio ðeimininkø gautà pareiðkimà dël turto apgadinimo. Priminsime, jog prieð kurá laikà buvo nustatytas, beje, plaèiai nuskambëjæs socialiniuose tinkluose, netgi ir per televizijà, apie saviizoliacijos ypatumus Molëtuose raðëme ir mes, privalomo karantino reþimo paþeidimas, kuomet vyrukai nusprendë gyvenimà vieðbutyje paávairinti iðgertuvëmis. Iðlipus ið antrojo aukðto, artimiausiame prekybos centre buvo nusipirkta alkoholio, bet netrukus paþeidëjai buvo pastebëti, prekë paimta trumpalaikiam pasaugojimui... Tai, matyt, sukëlë pykèio protrûká, kuris iðlietas á vieðbuèio kambario sienà... Kaip sakë policijos pareigûnai, á policijos komisariatà iðsiveþæ nepaklusniuosius, tvarkos paþeidëjai nebus sulaikyti, o tik apklausti ir iðleisti á namus. Apsaugos tarnybos, kuri rûpinosi saviizoliacijoje buvusiø molëtiðkiø saugiu gyvenimu, vadovas A. Grikinis ðmaikðtavo, jog vyrukams pareigûnai áteiks alpinistø (juk teko laipioti ið antro aukðto balkonais) paþymëjimus, ir tarstelëjæs, kad jie sutaupë ðventëms, áteikë paimtus pasaugoti alkoholio butelius. Palydose dalyvavæs vieðbuèio ðeimininkas Stasys Vytas galø gale gavo progà þvilgtelëti á dabar jau atlaisvintà nukentëjusá kambará. Padaryta þala nëra didelë, tiesiog vyrai netinkamai paiðdykavo, - jau atlaidþiau á buvusiø vieðbuèio gyventojø elgesá reagavo verslininkas, atidþiai apþiûrëjæs nukentëjusià vieðbuèio kambario sienà ir lovà. Smagu ðioje istorijoje tai, kad visi izoliacijoje reikiamà laikotarpá praleidæ vyrai á namus gráþo sveiki. Tiesa, dar keletas gráþusiøjø ið uþsienio yra izoliacijoje kitame miesto vieðbutyje Stasys Vytas apþiûrëjo padarytus nuostolius ir juos ávertino kaip ne itin didelius Senoji uþeiga. Ten jokiø problemø dël tvarkos nekilo, - informavo A. Grikinis. Vilnies informacija PRENUMERUOKITE Vilná nuotoliniu bûdu! 1mën./ 3,90 Eur su pristatymu á namus. Tel DRAUGAUKIME!

2 2 psl. Paskelbtas karantinas girtaujantiems asmenims negalioja... Kasdien vykstanèiuose Ekstremalios situacijos Operacijø centro ir savivaldybës vadovø pasitarimuose svarstomas apsaugos priemoniø papildomo ásigijimo poreikis ir ástaigø praðymai skirti apsaugos priemoniø, asmenø savarankiðko gráþimo, perveþimo savivaldybës transportu, jø apgyvendinimo, karantino situacijos valdymo klausimai. Nupirkta 1000 greitøjø testø, informaciniai þenklai Karðèiavimo klinikai, 5700 siûtø veido kaukiø, 40 apsauginiø kostiumø, 3 purkðtuvai, 4 lazeriniai termometrai, 900 respiratoriø, 300 apsauginiø kombinezonø. Molëtø miesto ir seniûnijø gyventojams padalinta apsauginiø veido kaukiø. Molëtø ligoninei, Pirminës sveikatos prieþiûros centrui, Greitosios medicinos pagalbos centrui, Alantos seneliø namams, Vaikø savarankiðko gyvenimo namams, Paslaugø centrui, Giedraièiø ambulatorijai, savivaldybës administracijai, UAB Molëtø ðvara Senoji uþeiga, Socialinës paramos centrui, Molëtø prieðgaisrinei gelbëjimo tarnybai perduota 100 litrø dezinfekcinio skysèio, 4 purkðtuvai,10 daugkartiniø kombinezonø su respiratoriais ir aki- Nei paskelbtas karantinas, nei koronaviruso grësmë nekeièia kai kuriø rajono gyventojø áproèiø. Girtaujama bei konfliktuojama tuo paèiu "ritmu" ir pareigûnams skambinama kaip áprastai, kuomet prireikia pagalbos sprendþiant girtavimo sukeltas problemas. Kita vertus, daliai asmenø pareigûnai negalëjo padëti - prireikë spec. pagalbos dël sutrikusios psichikos. "Klasika" tapæs praneðimas gautas ið buto Molëtuose. Su pusbroliu girtavæs vyras kvietë policijà, kad giminaitis bûtø iðpraðytas, bet vëliau persigalvojo ir leido pusbroliui likti nakvoti. Apie vidurnaktá praneðta, jog vyksta muðtynës Inturkës ir J. Janonio gatviø sankryþoje, Molëtuose. Nuvykæ pareigûnai muðtyniø nerado, gatvëje buvo dvi moterys, kurios pasakojo, kad kartu girtavo, o viena ið jø, ketinusi eiti namo, uþkliuvo laiptuose ir pargriuvo. Moterá apþiûrëjæ medikai siûlë vykti á priëmimo skyriø, bet nukentëjusioji atsisakë. Dël neblaivaus sûnaus naktá kvietusi pagalbà mama vëliau savo praðymà atðaukë praneðdama, kad sûnus sugráþo. Dël kelias dienas paliktø be maisto ir prieþiûros vaikø gavus praneðimà faktas pasitvirtino - buvo informuota ir vaiko teisiø apsaugos tarnyba. Vaikais buvo pasirûpinta surandant jiems laikinà globà pas giminaièius, kaimynus ir socialinës globos ástaigoje. Inturkës seniûnijoje antrà savaitæ ið eilës neramumai "malðinti" tarp girtaujanèiø broliø. Mat brolis neleido neblaiviam broliui áeiti á namus, bet davë lauko virtuvëlës raktus, kad ðis ten iðsimiegotø ir iðsiblaivytø. Balninkø seniûnijos gyventojà gerokai ábaugino kaimynas, kuris dauþë duris, iðdauþë durø stiklà, nuplëðë ðulinio dangtá ir á ðuliná primetë ðiukðliø. Nakties metu vyras lakstë po savo namø kiemà su fakelu. Pareigûnai á pagalbà pasitelkë medikus - vyras buvo iðgabentas dël psichikos sutrikimø. Neramu buvo ir Toliejuose. Vienas ið praneðimø buvo apie muðtynes tarp brolio ir sesers - pareigûnai rado kartu girtavusius ðeimos narius susitaikiusius. Tarp sugyventiniø Toliejuose kilo kivirèas dël banko mokëjimo kortelës, o tarp motinos ir sûnaus piktumø bûta kartu vartojant alkoholá. Atvykus pagal pastaràjá praneðimà, nei motina (2, 31 prom.), nei sûnus (3, 8 prom.) neástengë paaiðkinti, dël ko reikalinga policija. Ið Verbiðkiø buvo praneðta apie neblaivø vyrà, sëdintá uþ buvusiø kultûros namø pastato. Netrukus praneðëjas pareigûnø pagalbà atðaukë, nes matë kaip vyras "nugriuvinëjo" namo. Garbaus amþiaus molëtiðkis, kurá "kas dienà apvagia trys ateinantys vyrai", buvo iðgabentas á psichiatrinæ ligoninæ, o á Giedraièiø s. pareigûnai vyko gavæ praneðimà, kad brolis sumuðë brolá. Smurto faktas nepasitvirtino, nes broliai, kuriø vienam nustatytas 3, 13 prom., o antram 3,20 prom. girtumas, nepasidalino alkoholio. Netoli Skudutiðkio gaisrinës pamaèius gulintá vyriðká, kuris nesiorientavo ir negalëjo pasakyti, kas nutiko, pareigûnai parveþë namo, nes vyras buvo neblaivus ir këlë pavojø sau bei kitiems eismo dalyviams... Jau ne pirmà kartà ið Alantos seniûnijos gaunamas praneðimas apie tai, kad vietos gyventojà kaþkas stebi ið aukðtai... Pabendravus su praneðëju, susidarë áspûdis, kad vyrui sutrikusi psichika... O Joniðkio s. gyventojui pareigûnai suraðë protokolà uþ melagingà praneðimà, kad já neva sumuðë sûnus. Sekmadienio vakarà pareigûnams buvo praneðta apie Molëtuose vaikðèiojanèià pusnuogæ moterá. Pareigûnai 1945 metais gimusiai moteriai, kuriai akivaizdþiai buvo sutrikusi psichika, iðkvietë medikus. Be to, prie renovuojamo namo vaikðèiojusi tamsiu paros metu moteris buvo dar ir susiþalojusi nugarà... Ðeðtadiená policijai buvo praneðta apie ðûvius Videniðkiø seniûnijoje. O po valandos gautas dar vienas praneðimas, kad dël dviejø sumedþiotø bebrø buvo persekiojamas átariamasis, kuris pabëgo ir uþsidarë sodyboje... Ið viso Reagavimo skyriaus pareigûnai gavo 71 praneðimà, ið kuriø trys buvo apie nusikalstamas veikas, dël kuriø pradëti ikiteisminiai tyrimai. Vienas ikiteisminis tyrimas pradëtas dël vagystës, antrasis dël suniokoto vieðbuèio kambario, kuriame pagal sutartá su rajono savivaldybës administracija buvo apgyvendinti saviizoliacijai ið uþsienio gráþæ asmenys. Treèias ikiteisminis tyrimas pradëtas dël neblaivaus Molëtø rajono gyventojo, apie kurio "viraþus" betonkelyje praneðë policijai kiti eismo dalyviai. Ne kartà pareigûnø sulaikytam uþ grubius keliø eismo taisykliø paþeidimus 1989 metais gimusiam vyriðkiui, vairavusiam automobilá "Peugeot 206", nustatytas sunkus 2,92 prom. girtumas. Dar du praneðimai apie galimai neblaivius vairuotojus, juos pareigûnams sustabdþius patikrinimui, nepasitvirtino. Dvi avarijas praëjusià savaitæ sukëlë stirnos, buvo praneðta ir apie á medá ávaþiavusá "Mercedes Benz" automobilá. O dël þemës ûkio technikos policijos pareigûnai perspëja visus rajono þemdirbius, kadangi aplinkiniuose rajonuose padaugëjo vagysèiø ið traktoriø - daþniausiai vagiama áranga - valdymo blokai, navigacijos sistemos ir t.t. Dël karantino nepaisymo per savaitæ buvo gauti penki praneðimai. Vieno ið jø bûta dël asmens, kuris bendravo su vieðbutyje saviizoliacijoje buvusiais asmenimis. Vyras buvo áspëtas apie gresianèià atsakomybæ. Pareigûnams buvo praneðta apie tolimøjø reisø vairuotojà, kuris nesilaiko saviizociacijos. Nors tolimøjø reisø vairuotojai ir neturi saviizoliuotis, bet pareigûnai vyrà áspëjo elgtis atsakingai. Treèias praneðimas buvo gautas dël vyriðkio, gráþusio ið Norvegijos ir besilankanèio parduotuvëse. Paaiðkëjo, kad vyras yra saviizoliacijoje sodyboje Molëtø rajone. Dël kaimo parduotuvëje stinganèiø vienkartiniø pirðtiniø nuvykæ pareigûnai paþeidimo nefiksavo, kadangi pirkëjams yra galimybë dezinfekuoti rankas. Savaitgalyje buvo praneðta apie Molëtø pliaþo kaimynystëje grupæ asmenø, kurie vartoja alkoholá, kûrena lauþà. Pareigûnai, reagavæ á praneðimà, rado tris asmenis, kurie tebuvo sukûræ lauþà ir bendravo. Draugija uþgesino lauþà ir iðsiskirstë. Keturis kartus policijai buvo praneðta apie átartinus telefoninius skambuèius. Balninkø seniûnijos gyventojui paskambinæs asmuo kalbëjo angliðkai ir siûlë investuoti pinigus, Èiulënø s. gyventojas irgi teigë, kad jam visà savaitæ skambina kaþkoks asmuo ir siûlo uþsidirbti pinigø. O dar gruodþio mënesá pardavæs þemës sklypà bei sutvarkæs visus dokumentus Alantos seniûnijos gyventojas sulaukë labai jau átartino skambuèio - pervesti dar 1000 eurø. "Vilnies" informacija Keièiasi pasëliø deklaravimo organizaciniai darbai Kaip informuoja Þemës ûkio ministerija, atsiþvelgiant á neeilinæ situacijà, tenka ieðkoti neeiliniø sprendimø, kurie padëtø ir toliau vykdyti áprastas, taèiau bûtinas funkcijas, kad ûkininkus pasiektø tiesioginës iðmokos. Pasëliø ir kitø þemës ûkio augalø deklaravimas turi bûti tæsiamas, - pabrëþë ministras A. Palionis, kalbëdamas apie ðiø metø pasëliø deklaravimo pokyèius ir rekomendacijas imtis papildomø veiksmø siekiant sumaþinti visas ámanomas rizikas. Nuo balandþio 20 d. prasidës tik nuotolinis þemës ûkio naudmenø ir kitø plotø deklaravimas. Prisijungusieji prie Paraiðkø priëmimo informacinës sistemos per e-valdþios vartus turës galimybæ patys pateikti paraiðkas. Kadangi didþioji dalis pareiðkëjø naudojasi seniûnijø ir savivaldybiø paslaugomis pateikiant paraiðkas, áprastas deklaravimas su fiziniais apsilankymais prasidës vëliau nuo geguþës 4 d., kad darbuotojai turëtø galimybæ pasiruoðti, parengti iðankstines nuotolines paraiðkas. Beje, atkreiptas dëmesys á tai, kad dalá darbø galima atlikti ið anksto, nekontaktuojant su pareiðkëjais. Jau netrukus prie sukurtos nuotoliniø mokymø, kaip dirbti su deklaravimo sistema, platformos galës jungtis ir þemës ûkio veiklos subjektai, ir seniûnijø darbuotojai. O deklaravimo pabaiga nukeliama á birþelio 22 d., paraiðkos su vëlavimais bus priimamos birþelio 23 d. liepos 17 d. Pasak ministro, atsiþvelgiant á sunkiai prognozuojamà viruso plitimo perspektyvà bei galimas kovos su juo priemones, neatmetama galimybë, kad pasëliø deklaravimo data ir tvarka dar gali keistis. Kaip jau esame informavæ, Þemës ûkio ministerija yra nukëlusi ir þemës ûkio technikos technines apþiûras. Traktoriams, kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigia techninë apþiûra po 2020 m. kovo 14 d., techninës apþiûros galiojimo laikas pratæsiamas laikotarpiui, iki Lietuvoje galios karantino reþimas ir 2 mën. po jo. Vilnies informacija Covid-19 karantino savaitë (Savivaldybës veikla balandþio 1-8 dienomis) portas parveþti 7 asmenis ið Klaipëdos uosto, Vilniaus ir Kauno oro uostø. 3 asmenys papildomai apgyvendinti savivaldybës skirtose patalpose, 11 jose baigë izoliacijà. 18 asmenø baigë privalomà 14 dienø izoliacijà namuose, 6 pradëjo. 2 kartus dezinfekuotos ir toliau reguliariai bus dezinfekuojamos daugiabuèiø namø laiptinës Molëtø mieste ir rajono seniûnijose. 2 kartus patikrinti kaip savarankiðkos 14 d. izoliacijos namuose laikosi gráþæ ið uþsienio asmenys Molëtø mieste ir seniûnijose. Tikri- niais, 320 apsauginiø kostiumø, 500 porø pirðtiniø, 150 respiratoriø, 15 apsauginiø skydeliø, 3 lazeriniai termometrai. Molëtø vaikø lopðelyje-darþelyje Vyturëlis veikë 1 grupë vaikams, kuriø tëvai dirba ekstremaliomis sàlygomis. Nuveþti á namus ir toliau reguliariai kartà per savaitæ veþami maisto rinkiniai 369 vaikams, gaunantiems nemokamà maitinimà Saulutës ir Vyturëlio vaikø darþeliuose, Kijëliø ugdymo centre, Joniðkio mokykloje-daugiafunkciame centre, Molëtø miesto, Alantos, Giedraièiø, Inturkës, Suginèiø mokyklose ir jø skyriuose. Ligoninei, Pirminës sveikatos prieþiûros centrui, Greitosios medicinos pagalbos centrui, Alantos seneliø namams, Vaikø globos namams, Socialinës paramos centrui perduota 500 greitøjø testø. Siekiant labiau pasirûpinti sveikata tø þmoniø, kurie ekstremaliu laiku teikia bûtiniausias paslaugas kitiems, testai bus atlikti ne tik medikams, bet visiems ðiø ástaigø darbuotojams. Registruota 12 naujø ið uþsienio atvykusiø molëtiðkiø. Iðsiøstas savivaldybës trans- nama ir toliau. 3 asmenys, kuriems diagnozuotas Covid-19 susirgimas (vienas - Molëtø, du kitos savivaldybës gyventojai), ambulatoriðkai gydësi ir izoliavosi namuose Molëtø mieste, Giedraièiø ir Mindûnø seniûnijose. Pradëjo veikti ir priëmë pirmuosius pacientus Molëtø ligoninës Karðèiavimo klinika. Nuolat atnaujinama gyventojams svarbi informacija ir rekomendacijos. Ðvietimo ástaigø vadovams papildomai nurodyta uþtikrinti Vyriausybës nustatytø karantino sàlygø vykdymà savo ástaigø teritorijose: kiemuose, aikðtelëse, kitose erdvëse. Karantino metu uþdrausta teikti apgyvendinimo paslaugas, nuomoti patalpas ir butus bei kitaip jas suteikti trumpalaikiam apgyvendinimui Molëtø rajono savivaldybës teritorijoje, iðskyrus atvaþiuojanèius dirbti, atskiruose nameliuose apgyvendinamas ðeimas ir anksèiau apgyvendintus asmenis. Ið savivaldybës ástaigø kasdien surenkama ir Valstybës ekstremaliø situacijø operacijø centrui perduodama informacija apie asmens apsaugos priemoniø likutá ir jø poreiká. Labai kvieèiame visus rajono gyventojus ðá savaitgalá, ðvenèiant graþià Velykø ðventæ, itin atsakingai rûpintis savo ir aplinkiniø sveikata. Deja, epidemija áþengë ir á mûsø rajonà fiksavome pirmuosius Covid-19 susirgimo atvejus. Bûkime dar atidesni, venkime kelioniø, tiesioginiø susitikimø - pasveikinkime mums brangius þmones telefonu, internetu, sàþiningai laikykimës karantino, kad ðios ðventinës pavasario dienos mums atneðtø tik gerø naujienø.

3 3 psl. Apie mokslo metus... namuose (Atkelta ið 1 psl.) muose darbiná neðiojamà kompiuterá, o dukra mokosi prie namuose turimo kompiuterio. Tenka derinti ir darbà, ir mokymàsi namuose abiem. Nëra priimtinas mokymasis nuotoliniu bûdu, nes vaikams viskà iðaiðkinti sunku, stringa programos, tenka ir man padëti. Manau, kad mokykla ir gyvas bendravimas su mokytoju yra nepakeièiami. Ir vaikas geriau ásigilina... Sudëtinga ir tai, kad dukrai tenka dirbti keliomis programomis. Patricija mokosi labai gerai, yra pareiginga, bet, kita vertus, iki tol vaikø laiko praleidimas prie kompiuterio buvo ne itin gerai vertinamas, o dabar tenka kone visà dienà praleisti prie jo, kadangi po pamokø dar tenka ruoðti ir namø darbus. Dukra anksèiau tikrai nedaug laiko praleisdavo prie kompiuterio ar telefono, nes turëjo labai daug kitø veiklø - ðokiø uþsiëmimai, tenisas... O dabar net ir treniruotës vyksta nuotoliniu bû- Monsinjoras kvieèia pajausti Velykø dvelksmà ðirdimis ir mintimis Ðiømetë Velykø ðventë tikinèiøjø bendruomenei - kitokia. Verbø sekmadiená nebuvo ðventinamos baþnyèiose verbos, o ðá sekmadiená, Velykø rytà, nebus procesijos, ðv. Miðios vyks be þmoniø, bendrai maldai visi jungsis su visuotinës Baþnyèios bendruomene per televizijà, radijà, internetà. Velykø ðventë savo prasmës nepraras, nes ji yra dvasinë ðventë, mums dovanosianti prisikëlimo dþiaugsmà ir suteiksianti supratimà, jog turime bûti atidûs ir savo artimui, aplinkai plaèiàja prasme, galimybæ pamatyti, kaip gera gyventi ten, kur esi, bei prisiminti metà, kada buvome laimingi, bet to nevertinome, buvome laisvi, bet to nesupratome... Graþiausios religinës ðventës iðvakarëse kalbintas monsinjoras Kæstutis Kazlauskas, dþiaugsmingai atsikvëpæs, nes prieð tai prisipaþino, jog, nepaisant karantino, jis sukasi, kaip voverë rate, nes dirbti reikia ir jo metu, pareigos ir ásipareigojimai prieð þmones neatidedami, prisipaþino, jog Velykø ðventës laukia kaip niekad. "Labai noriu praðyti savo parapijieèius nepanikuoti, suprasti, jog visus uþklupo sunkus metas, kurá áveiksime, kuris liks praeityje, kaip pamokymas, jog galbût per toli buvo nuþengta, susvetimëta, kad visu savo gyvenimu reikia liudyti meilæ savo kraðtui, þmonëms, nepamirðti, jog ne apkeliautø kraðtø ir ðaliø skaièius þmogui svarbiausias, - sakë monsinjoras. - Mes turime iðlaikyti stabilià psichinæ bûklæ, negàsdinti vienas kito baugiomis þiniomis, tik tuomet galësime padëti ir ramybæ dovanoti dvasiðkai silpnesniam. Ðiuokart iðgyvenome tikrà gavënià - neþinios, skausmo, mirèiø, nevilties, skausmo lydimà. Bet jeigu þmogus savyje turi tikëjimà, meilæ, ramybæ, ko visus mokë ir tebemoko Kristus, jis ir ðiuo laikmeèiu sugebës ðiais turtais pasidalinti su galbût dvejojanèiu, nelaimingu, bijanèiu. Savo parapijieèiams ið visos ðirdies linkiu dràsos, nebijoti kilti ir drauge paneðti skirtàjá kryþiø, maldose prisiliesti prie kito þmogaus þaizdos ir suprasti, koks esu svarbus, jei galiu prisiliesti ir taip palengvinti kito dalià... Ðv. Velykos - viltinga ðventë. Joje ðiemet du. Ðokiø vadovë moko þingsneliø, tuomet filmuojame ir siunèiame vadovei, kaip pasisekë atlikti uþduotá. Molëtø pradinës mokyklos pirmokës Gretos ir progimnazisto penktoko Beno mama Ineta Juknevièienë: -Labai sunku ið pradþiø buvo suderinti visiems trims darbo laikà. Gretai reikia pagalbos, o ir Benui tenka pagelbëti. Nors pamokos ir iðdëstomos, bet po to dar turiu sûnui paaiðkinti, kodël taip buvo pasakyta. Vaikø mokymo procese dalyvauju ir neásivaizduoju, kaip vyktø mokymasis be pagalbos. Manau, kad maþesniems vaikams bûtinas realus bendravimas. Pirmokëliai kalba vienas per kità ir reikia laiko, ádirbio, kad mokymosi procesas bûtø sklandus. Kadangi ir að dirbu nuotoliniu bûdu bei man reikalingas kompiuteris, kuris tebuvo vienas namuose, tai dukrai mokykla davë planðetiná, o Benui neðiojamà kompiuterius. Verèiamës su tuo, kà turime, tenka ir man kompiuterá uþleisti sûnui, nes su jam duotu mokyklos, tarkime, skaidriø padaryti nepavyko. Suprantu ir mokytojus, jiems irgi átemptas periodas, bet labai nepatinka ir iðbalansuoja tai, kad dalis mokytojø ir vëlø vakarà ákelia ar paraðo apie naujas uþduotis. Atrodo, jau viskà padarëme, pasirengëme kitai dienai, kai kokia nors uþduotis atsiunèiama. Manau, tam turi bûti skirtas laikas, kad bûtø Monsinjoras Kæstutis Kazlauskas: Skambant baþnyèios varpams, skelbiantiems dþiugià þinià apie Kristaus Prisikëlimà, aukodamas ðv. Miðiø aukà, mûsø baþnyèioje matysiu krykðtaujantá vaikà, gyvenimo iðmintimi spinduliuojantá senolio veidà, susimàsèiusá inteligentà, viltimi gyvenantá jaunuolá, motinyste besidþiaugianèià moterá, ambicijas pamirðusá politikà, mûsø parapijos þmogø - ðvenèiantá Velykas kartu - globotiniams ir padëjo prisijungti bei talkina pamokø metu. Mokytojai noriai bendrauja, susiskambiname su jais, jeigu ko nors nepavyksta atlikti kompiuteriu. Gal ne viskà vaikai taip gerai iðmoks kaip mokykloje, kai aiðkina mokytojai, bet sugráþus á normalø gyvenimà bus galima spragas ir moksluose uþtaisyti. Dël kompiuteriø bëdø nebuvo, nes visi globotiniai juos turi. Kompiuteriai nëra labai modernûs, bet mokytis galima. viskas bus kitaip ir... taip pat. 8 val. ryto, skambant baþnyèios varpams, skelbiantiems dþiugià þinià apie Kristaus Prisikëlimà, aukodamas ðv. Mi- ðirdyje, mintimis bûnantá drauge. ðiø aukà, mûsø baþnyèioje matysiu krykðtaujantá vaikà, gyvenimo iðmintimi spinduliuojantá senolio veidà, susimàsèiusá inteligentà, viltimi gyvenantá jaunuolá, motinyste besidþiaugianèià moterá, ambicijas pamirðusá politikà, mûsø parapijos þmogø - ðvenèiantá Velykas kartu - ðirdyje, mintimis bûnantá drauge. Visi, mano mielieji, bûsite mano ðirdyje, noriu perduoti viltá, kad ja gyventume, kad visi pajaustume, jog á mûsø gyvenimus atëjo Velykø ðventë - Prisikëlimas. Pajauskime, prisilieskime vieni prie kitø ne kûnais, o malda, dvasia, mintimis. Jei kas atras Kristø, tai bus labai didþiai laimingas, toks, kaip að, nes Já atradau, ásileidau á savo ðirdá ir mintis, iðmokau tuo dalintis ir dalinti. Kaip norëèiau pabûti ta maþa kruopelyte, ámesta á kiekvieno ðirdá, kaip á batà ákritusi smiltelë, kiekviename þingsnyje primenanti apie save, kad suteikèiau kiekvienam stiprybës ir dþiaugsmo, kad paliesèiau jautriausias stygas - turëjimo vilties ir gebëjimo atleisti, dþiaugsmo gyvenimu ir meile savo ðeimai. Juk ðiemet Velykos - tik tarp artimiausiø þmoniø, kad visus iðsaugotume. Bûkite visi palaiminti..." "Iðgyvenkime Velykas atsisakydami "kapo psichologijos,- kvietë Ðventasis Tëvas Velyknakèio budëjimo ir Miðiø dalyvius ðv. Petro bazilikoje praëjusiais metais, priminæs, kad mûsø kelias nëra betikslis, kad neatsimuða á kapo akmená. - Kam ieðkote gyvojo tarp mirusiøjø?" (Lk 24,5). Kodël manote, kad viskas beprasmiðka, kad niekas negali nuridenti jûsø akmenø? Kodël pasiduodate nevilèiai ir nesëkmei? Velykos yra akmenø nuritinimo ðventë. Dievas nuima sunkiausius akmenis, á kuriuos sudûþta viltys ir lûkesèiai: mirtá, nuodëmæ, baimæ, supasaulëjimà. Þmogaus istorija nesibaigia kapo akmeniu, nes ðiandien suranda "gyvàjá akmená" - prisikëlusá Jëzø..." "Vilnies" informacija ámanoma visiems planuotis darbus. Gausios ðeimynos globëja Svetlana Lesinskienë: -Pas mus namuose mokykla, nes ið namø mokosi penki globotiniai viena studentë, dvi mergaitës ketvirtokë ir penktokë bei du berniukai - septintokas ir devintokas. Esu patenkinta, kad mokslai vyksta bent jau nuotoliniu bûdu. Man paèiai sunku kompiuteriu dirbti, todël ir vaikams nedaug tegaliu padëti. Labai dþiaugiuosi studente Roksana, kuri pirmoji pradëjo studijuoti nuotoliniu bûdu. Roksana studijuoja Mykolo Romerio universitete III kurse. Ji visiems TRUMPAI KOVA SU KOVARNIAIS. Daug bûdø ir priemoniø iðbandþius iðgujant kovarnius ið miesto puðynëlio, ðiemet, kaip jau esame raðæ, savivaldybës vyr. specialistas, atsakingas uþ miesto prieþiûrà Kæstutis Grainys iðbando dar vienà bûdà kovarniai vaikomi fejerverkais. Nuo vasario vidurio kas dienà ðaudant fejerverkus miesto puðinëlyje, panaðu, kad ðis metodas pasiteisina, mat kovarniai kol kas vis dar lizdø nëra sukrovæ, bet visiðkai ið puðynëlio dar neiðsikraustë. Pasak savivaldybininko, greièiausiai fejerverkai dar bus ðaudomi ir visà balandþio mënesá... PRENUMERUOKITE Vilná (1 mën./3,90eur) nuotoliniu bûdu tel , el.p. DRÛTAI

4 4 psl. (Atkelta ið 1 psl.) rai pasakius, tai paèiø þmoniø aplaidumo rezultatas. Mat tuose namuose yra, pavyzdþiui, ásiskolinusiø uþ paslaugas arba kaþkà ásirengusiø savavaliðkai, gal turinèiø kaþkokio nekilnojamojo turto ir todël negalinèiø gauti paramos. Galiu paðmaikðtauti daugiabuèiø renovacija puiki proga sukauptà turtà padalinti vaikams ir anûkams, kad gautumei valstybës paramà... Pasak G. Putvinsko, Janonio ir Amatø kvartalai, kaip ryðkesnis pavyzdys kitiems miesto mikrorajonams bus tuomet, kai matysime pirmuosius daugiabuèiø namø kiemø tvarkymo rezultatus. Dar kol kas neþinau, koks jis bus, bet tikiuosi, kad bus geras, ir dar labai norëtøsi, kad èia nebeliktø sandëliukø malkoms, arba dabartinius, kol dar yra butø, kûrenamø krosnimis, pakeistø tvarkingi, laikini ar mobilûs. Tuomet beliktø ramiai, tvarkingai, kaimyniðkai gyventi... Anksèiau pokalbá su vyr. architektu pradëdavome pasivaikðèiojimu nuo autobusø stoties. Dabar èia tuðèia, nykoka, jos prieigos reikalauja dëmesio, nepaisant to, kad pats autobusø parkas prieð keletà metø aplinkà sutvarkë. Labiausiai akis bado netoliese, tarp stoties ir miesto paplûdimio esantis privatus sklypas, buvæs turgus, - sako G. Putvinskas. Negaliu dovanoti tiems, kurie anuomet, privatizacijos metu, nusprendë ðá sklypà parduoti, pasmerkdami já nykiam neiðnaudojimui. Sklypà nusipirkæs verslininkas lyg ir planavo kurti SPA, bet nepavyko, dabar ásigijo kitas, o kà daryti neapsisprendþia. Aiðku, savivaldybë dël þemës, esanèios mieste, neprieþiûros gali padidinti þemës mokestá. Tik tiek. Tad turime prastai priþiûrimà sklypà bemaþ graþiausioje likusioje neuþstatytoje vietoje. Kalbëdamas apie paèià autobusø stotá ir vël sakau tà patá - jà reiktø iðkelti á Autobusø parko teritorijà, arèiau prekybos centrø, sveikatos ástaigø á miestà, o dabartinës stoties vietoje liktø tik stotelë - arèiau baþnyèios ir miesto kapiniø. Dabar gi þmogus ið kaimo atveþamas á miesto pakraðtá, kad imtø taksi ir vaþiuotø á centrà. Ironiðka. Kada bus perkelta? Ne nuo manæs priklauso, bendrajame plane tokia galimybë paþymëta, sprendimas rajono politikø galioje. Klausiamas, kà matytø iðkeltosios autobusø stoties vietoje, paðnekovas iðsitaria, jog tai vieta SPA arba prekybos centrui su vienokiomis ar kitokiomis paslaugomis. Tai ideali vieta abiems objektams, - iðsitaria. Svajonë graþi, bet að jos ágyvendinimo, matyt, nesulauksiu. Èia reikia labai dideliø privaèiø iniciatyvø ir investicijø... Visai netoliese - buvusios Prieðgaisrinës gelbëjimo tarnybos pastatas paskendæs ðiugþmynuose ir, regis, taipogi be gyvybës þenklø. Net neþinau, su kuo reiktø kalbëti dël tvarkymosi. Regis, pastatas perduotas kariðkiams, bet jie lyg atskira respublika su sava struktûra. Nors dabar dar jø þinioje patalpos ir miesto centre, jiems priklauso dar dalis senojo pastato Amatø gatvëje. Su kariðkiais savivaldybës vadovams, kaip suprantu, sudëtinga bendrauti,- prisipaþásta savivaldybininkas. Klausiamas, kà mano apie visuomenëje rezonanso sulaukusá savivaldybës sprendimà pirkti sklypà Vasario 16 osios gatvëje ið privataus þmogaus, pageidaujanèio vykdyti statybas, paðnekovas pirmiausia pasidþiaugë, kad molëtiðkiai nubalsavo, jog visgi sklypà reikia iðpirkti. Ðalia Karantino metu... apie miestà, statybas ir planus su vyriausiuoju architektu Gediminas Putvinskas ra, - prieðtarauja G. Putvinskas. Sukurtoji infrastruktûra priþiûrima. Kita kalba apie darbø kokybæ. Uþsiminëte, jog þmonës apie jà atsiliepia neigiamai. Ið dalies pritariu ir sakau, kad dabar situacija su statybininkais yra nedëkinga. Bûkime atviri - kontrolë tampa ne tokia grieþta, tampame atlaidûs, neiðreikalaujama tiek, kiek reiktø, kai dirba molëtiðkiai. Ir jokia èia ne paslaptis. Saviðkiai visuomet labiau palaikomi, jø kontrolë minkðtesnë. Bet ið savø labiau norëtøsi patriotiniø jausmø, sàþinës, savigarbos juk patiems teks daugelá metø vaikðèioti tomis gatvëmis, takais, naudotis sukurta infrastruktûra, stebëti, kaip auga pasodinti medþiai... Pilietiðkumo, patriotiðkumo, savigarbos trûksta, - á nepatogø klausimà atsako G. Putvinskas, o praðomas ávardinti, kas jam, jau daugelá metø gyvenanèiam Molëtuose ir besirûpinanèiam miesto estetiniu vaizdu, uþkliuvo, kaip padaryta neatsakingai, atsako retoriniu klausimu. - Kas atsodino lelijas prie scenos ant vandens, kas priþiûri rûdimis nubëgusius kompozicijos Sugráþimas laivus, kodël takeliø klojimo principai stebina tuos, kurie èia atvaþiuoja ir toká darbà iðmano, kodël pagal Statybos reglamentà nustatytà konkretø sodinamø medþiø kamieno diametrà pakeièia liaunos vytelës, neprigyjanèios, skausmingai ir varganai atrodanèios prieð kuolus, prie kuriø jos pririðtos? Visur, mieste, prie kuriamos infrastruktûros... Tiesa, norëèiau pasidþiaugti miesto pliaþe per þiemà padaryta aikðtele ant vandens. Jà darë firma, pasiûliusi maþiausià ir mums prieinamà kainà. Padarë graþiai ir, regis, kokybiðkai. Centre savivaldybës aikðtëje irgi darbuojasi vilnieèiai. Duok, Dieve, kad tik jie nesunaujinusiu pastatu uþ Teismo rûmø. Tikrai ðauniai pasidarbavo Dauniðkis, statiná reanimavæs naujam gyvenimui statinio iðorë sutvarkyta be priekaiðtø, o man tai svarbiausia, dar lieka sutvarkyti likusià dalá aplinkos. Graþûs pokyèiai netrukus bus matomi senojo miesto turgelio vietoje. Turgavietë atsinaujins. Ið pradþiø planavau netgi didinti prekybos vietø jame, bet kai radosi naujasis Molëtø turgus, minties atsisakiau. Juolab, kad èia jau nebebus girliandø, dviraèiø ir visokiø kitokiø buitiniø prekiø. Tai prekyvietë, skirta prekybai darþovëmis, augaliukais, namø ûkio produktais kiauðiniais, krienais ir pan. Nepritariau ir nepritarsiu pramoniniø prekiø turgui automobiliø stovëjimo aikðtelëje. Daugybæ metø buvo ðiukðlynas, kurio niekas netvarkë ir jis atrodë baisiai, net neþinau, uþ kà ten Molëtø ðvara ëmë administravimo mokestá, po to, kai pasakyta, jog ðioje vietoje prekyvietës nebegali bûti, prekeiviai sujudo, ëmësi tvarkytis, net vëliavà iðsikëlë! Èia yra automobiliø parkavimo aikðtelë, kurioje 20 metø tyèiojamasi ið estetikos - plytos, akmenys, europadëklai ir celofanai... Dar ið ankstesniø pokalbiø yra iðlikæs G. Putvinsko pasvajojimas senàjá buitinio pastatà nugriauti. Ar jis dar tebelieka tik vizijose? Kariðkiai, kuriems dalis ðios lûþenos priklauso, neatsako, tiksliau, kiek þinau, ignoruoja, savivaldybës paklausimus, - sako paðnekovas. Gal pavyks kaþkokiu bûdu susitarti, o tuomet turësime graþø skverà su maþosios architektûros ir universalaus dizaino elementais, keletà vietø parkavimui, atsivers visas atsinaujinæs Amatø kvartalas, juk daugiabuèiai senukai po Skulptûrø parko bus daugiau erdvës, iðsaugosime vientisumà, -sako vyr. architektas, vëlgi prisiminæs prieð kelis deðimtmeèius tuometinëje rajono valdyboje priimtà sprendimà ðá sklypà gràþinti savininkei, kuri tuomet þadëjo, jog ðioje vietoje jokiø statybø nebus, neva, norëta tik laisviau kvëpuoti prie jau turimø nuosavø namø. -Kaþkada pasitikëjome savininkais, praëjo 30 metø, jie pasikeitë, pozicijos - taipogi. Buvau prieð atidavimà, bet prisiimu dalinæ kaltæ, reikëjo tuo metu viskà grieþèiau suforminti, ávertinant ateitá... O ar tikrai miestui dar reikia erdviø, naujos infrastruktûros juk diskusijose akcentuota, kad reikia pinigø sukurtosios prieþiûrai, nes, neva, nekokybiðkai atlikti rangovø darbai bado akis, daug kur reikia taisyti, tvarkyti, daryti ið naujo. Niekas niekur nebybankrutuotø, kai tokia situacija dabar. Jie dirba, daro, mato, klauso, nes su jais kalbamasi kaip su rangovais grieþèiau nei su molëtiðkiais ir jie nevaikðto pas merà dël neva pernelyg dideliø reikalavimø, gavæ pastabø dël darbø... Ar derës prie naujosios aikðtës jau ðiek tiek prablukusiomis spalvomis kontrastuojantis su kitais mieste statiniais pieðiniu ant fasado dabar jau daugiafunkcis pastatas, kurio didþiàjà dalá uþima jaunimo klubas? Atvirai pasakius, man tas pieðinys nebuvo labai priimtinas, bet mums pakliuvo toks dailininkas, kuriam buvo uþduotis perteikti vasaros atostogø nuotaikà Molëtuose. Patys balsavome, dþiaugëmës, nors tai ir nëra labai solidu bet iðlaikyta ir uþ dykà gauta. Kaþkada, manau, keisis fasadas, modernizuosis. Tiesa, dþiaugiuosi atsitruputá renovuojasi... Visur tvarkomasi, ryðkëja naujos detalës arba gaivinamos senos, kuriama miesto- patogaus ir saugaus gyventi visiems - vizija. Taèiau to privalu siekti ne tik savivaldai, bet ir privatiems asmenims, prekiautojams, statiniø savininkams. Be abejonës, sako G. Putvinskas. Mano ágaliojimai privaèiose valdose ne visais atvejais galioja. Ar galiu drausti privaèiame sklype pastatyto labai neiðvaizdaus ir netvarkingo autobusiuko savininkui ið jo prekiauti? Negaliu. O miesto vaizdas darkomas. Turëtø bûti tvarka. Rajono politikai priëmë sprendimà dël prekybos vietø prie prekybos centrø, aikðtelëse. Tikiuosi, rasis tvarkos, bet visiðkai iðguiti prekiaujanèius savais pomidorais, obuoliais ar uogomis gal nereiktø, nors yra noras, kad visa prekyba bûtø naujajame turguje...dar akis bado privatiems þmonëms savivaldybës kadai parduoti sklypai, kurie dabar nepriþiûrimi ðeimininkø, todël tenka jais rûpintis miestui. Prieð perduodant sklypus aukcionui vien todël, kad turime laisvø sklypø, neturint konkretesnio investuotojo, reikëtø apie tokio þingsnio tikslingumà pamàstyti labiau. Turiu pavyzdþiø, kai, savivaldybei pardavus sklypà, man tenka pas naujàjá ðeimininkà siøsti galimà investuotojà, besidomintá bûtent ta vieta, tartis dël galimybës já perpirkti. Graudu. Jauku tapo prie sveikatos ástaigø, kur prieigos sutvarkytos, parkavimuisi vietos pakankamai, netgi ilgai ieðkotas sprendimas dël privaþiavimo prie pradinës mokyklos surastas ir problema pamirðta. Neabejotinai tapo graþiau, bet ne viskas dar padaryta, yra suprojektuotas sveikatingumo skveras, tiesa, verta pagirti aplinkos prieþiûrai nemaþai dëmesio skiriantá ligoninës kolektyvà. Beje, savivaldybë pardavë ligoninei priklausiusá morgà, kuriame naujasis savininkas planuoja árengti ðarvojimo sales. Ar ta paslauga ðalia pradinës mokyklos, ligoninës tinkama, kvieèiu svarstyti molëtiðkius. Jeigu ið tikrøjø visuomenë nenuðvilps tos minties, bus rengiami teritorijø planavimo dokumentø pakeitimai. Man asmeniðkai tokie ketinimai dviprasmiðki pastatas atsinaujintø, taèiau dvejoniø turiu dël numatomos paslaugos ir veiklos. Prie buvusios Rajono vartotojø kooperatyvui priklausiusios duonos kepyklos detaliajame plane G. Putvinsko siûlymu numatyta labai graþi informatyviu pavadinimu gatvë Meistrø, vedanti link ávairiø amatø vietø automobiliø serviso, smëliavimo, metalo pjovimo, langø gamybos ir pan. Deja, dël lëðø trûkumo ði gatvë dar nepatenka á pirminá tvarkytinø gatviø sàraðà... Pasisukus kalbai apie Melioratoriø kvartalà, Teritorijø planavimo ir architektûros skyriaus vedëjas iðsitaria, kad savivaldybës administracijos direktoriaus ásakymu patvirtinta planuojama Melioratoriø kvartalo teritorija, kuri yra nuo Liepø kvartalo iki aplinkkelio. Ðioji teritorija labiausiai pamirðta, ji nebuvo pakliuvusi á mûsø planavimo procesus jau kelis deðimtmeèius. Daug kas keitësi - interesai, savininkai, veiklos, todël nebus lengva procedûra, bet reikia padaryti tvarkà - detalusis planas formuoja sklypus, numato privaþiavimus, servitutus, o kai tiek savininkø, jiems reikia þinoti, kas, kur, kieno, kas ir uþ kà turi mokëti. Dþiaugiuosi, kad ði miesto dalis sulauks tvarkingo teritorijø sudëliojimo á vietas, planas bus vieðinamas, lauksime atsiliepimø ir komentarø, - sakë paðnekovas, o klausiamas apie artimiausius kitus planus, buvo atviras. Ðiuo karantino laikmeèiu planavimo darbai sulëtëjo, bet yra vykdomas Alantos miestelio detaliojo plano rengimas, Skulptûrø parko teritorijos plano keitimas, vyksta Inturkës kapiniø plëtros techninio projekto rengimas, taip pat pësèiøjø tako tarp Liepø ir Melioratoriø gatviø techninio projekto rengimas ir kt. Didþiausias dþiaugsmas tuomet, kai ateina investuotojas su konkreèiais planais arba pasigauni europiná projektà, kur bûni tikras dël jo ágyvendinimo. Deja, privaèiø investuotojø, bent jau konkreèiø, kol kas neturime. Nemanau, kad dël to galima bûtø kaltinti savivaldybæ, pavyzdþiui, dël kaþkokiø keliamø ar sudarytø nepalankiø sàlygø ir pan. Kas norëjo ir turëjo tiksliø planø, atëjo ir dirba, beje, sëkmingai. Pavyzdþiui, Maxima, Dauniðkis, Ovigreta, Ðvaros broliai, Hesburgeris, Giedraièiuose ásikûrusi firma Alobera ir kt. Yra numatyta ir pateikti reikiami dokumentai kitiems, planuojantiems investuoti mûsø kraðte, bet jie, matyt, dar per kelerius metus nesubrendo konkretiems darbams, yra ir labai neseniai padëtø pamatø investicijoms kol kas dalykiðkomis kalbomis, bet apie tai vieðai dalintis dar per anksti. Visgi klausiamas apie ant graþaus ðlaito stovintá buvusá mokyklø bendrabutá, kurio vaizdas jau beveik ðokiruojantis, G. Putvinskas rëþia tiesiai ðviesiai turime padëkoti vienam buvusiam politikui uþ gerus ketinimus ir tarpininkavimà jo atvesti investuotojai, planavæ pirkti ðá statiná, planavo su netoliese esanèia sporto infrastruktûra puikiai susisiesianèià savo veiklà, bet... Ðis investuotojas net aukcione nedalyvavo! Treèià kartà organizuotame aukcione, o tai reiðkia, kad kainai gerokai kritus, pastatà nupirko visai kitokias veiklas numatantys þmonës, galbût seneliø globos namus turësime mokyklø paðonëje... Apie senøjø vaikø globos namø pastato ateitá taipogi kol kas jokiø realiø planø ir minèiø nëra. Yra parengtas idealus projektas Menø mokyklai, - sakë G. Putvinskas. - Deja, pinigø jam ágyvendinti nëra. Tad ðiuo metu yra parengta pastato vizualizacija, kuri bus vieðinama galimiems investitoriams. Turime daug ir graþiø planø, parengæ namø darbø, taèiau viskas vyksta lëèiau. Ðiandien naudodamasis proga, visus sveikinu su ðv. Velykomis, linkiu bûti sveikiems. TRUMPAI KAS DVEJI METAI. Gausiø ðeimø bendrijos Ðeimynëlë pirmininkë Svetlana Lesinskienë pateikë projektà dël dalyvavimo tarptautiniame Europos gausiø ðeimø festivalyje - konferencijoje. Pasak S. Lesinskienës, reikia tikëtis, kad á renginá, kuris vyksta kas dveji metai, ðiemet pavyks iðvykti. Ðis renginys planuojamas liepos pradþioje Vengrijoje. O prieð dvejus metus vyko Lenkijoje, kur dalyvavo penkios Molëtø gausiø ðeimø bendrijos Ðeimynëlë ðeimos. ÞOLËS GAISRAI IR REIDAI. Pastarosiomis dienomis Molëtø rajone kilo du þolës gaisrai ir abu Èiulënø seniûnijoje. Akmeniø kaime iðdegë 5 arai þolës, o Aidieèiø kaime antradienio vakarà - apie 30 arø miðko paklotës ir pievos. Prieðgaisrinës apsaugos ir gelbëjimo departamento direktoriaus nurodymu, ðiomis dienomis intensyviai pareigûnai vykdo prevencinius reidus dël þolës gaisrø, taip pat stebi, ar þmonës paiso karantino vieðose vietose.

5 TRUMPAI DAUGËJA DARBO NETEKUSIØ ÞMONIØ... Tæsiantis karantinui, asmenø, besiregistruojanèiøjø Uþimtumo tarnybos Molëtø skyriuje, skaièiai kas dienà vis didëja. Kaip informavo Molëtø skyriaus vedëjas Rimvydas Kazlas, kovo 25 - balandþio 2 dienomis Molëtø skyriuje registruota 53 darbo neturintys asmenys, ið jø net 17 - ai bedarbio statusas suteiktas balandþio 2 d. "Didþioji dalis bedarbiø - dël karantino netekæ darbo ir gráþæ ið uþsienio asmenys," - sakë vedëjas. Ðuo metu Molëtø skyriuje registruoti 1357 bedarbiai, kas sudaro 12,9 proc. nuo darbingo amþiaus gyventojø. APVOGTA SODYBA. Policijos pareigûnai pradëjo ikiteisminá tyrimà dël vagystës ið sodybos Ðèiurio kaime (Balninkø s.). Pareigûnams praneðta, kad ásibrovus á ûkiná pastatà bei gyvenamàjá namà pagrobti ávairûs árankiai ir sodo reikmenys, namø apyvokos daiktai. Padaryta þala eurø. DRÛTAI Lietuvos paðtas per Velykas nedirbs AB Lietuvos paðtas informavo, kad per abi ðv. Velykø dienas nedirbs nei vienas klientø aptarnavimo skyrius. Siuntos taip pat nebus pristatomos nei per kurjerius, nei LP EXPRESS terminalais. Ðeðtadiená paslaugos bus teikiamos áprastai, ið terminalø surinktos siuntos gavëjus turëtø pasiekti antradiená. REMONTUOJA skalbimo maðinas, ðaldytuvus. Atvyksta. Tel Leonas Plastikiniø langø ir durø gamyba, montavimas, reguliavimas, stiklo paketø keitimas, pogarantinis aptarnavimas. Tinkleliø nuo vabzdþiø gamyba. Tel VELYKOS NAMUOSE Velykos-linksma, ðviesi, kupina dþiaugsmo ðventë. Ðiemet jos kitokios, ramesnës, sëslesnës, bet gera proga pasireikðti kulinarinei iðmonei. Ðiø dienø Velykø stalas kiekvienos ðeimos pasirinkimas, kuris priklauso nuo tradicijø ðeimoje svarbos, prieð ðventæ turimo laiko stalo parengimui, o jo dabar turime. Taèiau paisyti bent kai kuriø tradicijø per Velykas reikëtø kiekvienai ðeimai, kad tai netaptø eiliniu pasisëdëjimu prie stalo ir persivalgymu. Kiauliena - Velykø ðventës patiekalas. Ypaè kiaulës galva buvo laikoma skanëstu arba kiaulës knyslë buvo tiesiog delikatesas. Ðeimininkës eksperimentuodavo kiaulës atskiras dalis kepdamos duoninëje teðloje. Aukðtaièiai bûtinai kepdavo kiaulës uþpakaliná kumpá, kuris pats didþiausias, skaniausias. Jei norime Velykø stalui pasigaminti kà nors ádomiau, sveikiau, rinkimës lëtà maisto ruoðimà nedidelëje temperatûroje. Pasirinkite tinkamà mësà, tiks kiaulienos mentë, ðonkauliai. Lëtai ruoðiant þemoje temperatûroje riebalai iðsilydys, mësa tiesiog kris nuo kaulo, bet bus labai sultinga. Ið paukðtienos rekomenduojama rinktis ðlauneles ar paukðtienos ketvirèius. Dar vienas pasirinkimas- plëðyta mësa, kvapni, sodraus skonio, ilgai, þemoje temperatûroje kepta ar troðkinta, minkðta mësa. Daþniausiai ruoðiama orkaitëje, mësà troðkinant storasieniame, ðpiþiniame puode. RAGINA KREIPTIS PAGALBOS Molëtø socialinës paramos centro direktorë Jurgita Burbaitë ragina vieniðus, senyvo amþiaus, neágalius Molëtø rajono ir miesto gyventojus kreiptis pagalbos dël maisto bei vaistø nupirkimo ir nugabenimo á namus. Pasak direktorës, centro darbuotojai ir esant karantinui dirba bei teikia paslaugas visiems asmenims, kuriems reikalingos centro paslaugos - lankomi vieniði senyvo amþiaus asmenys, dirba socialinës darbuotojos su sunkumus patirianèiomis ðeimomis. "Taèiau kadangi situacija sudëtinga, tad á centrà dël maisto, vaistø nupirkimo ir atgabenimo gali á mus kreiptis ir tie asmenys, kuriems mes neteikiame paslaugø. Suprantama, kad vaistus ir maistà nupirksime uþ þmoniø pinigus, bet jiems uþ kelionæ mokëti nereikës. Kvieèiu kreiptis telefonu Nr ir praneðti apie paslaugos poreiká, kuri, manau, dabar ypaè aktuali, kai Molëtø rajone nevaþiuoja marðrutiniai autobusai. Ðiuo metu ðios mûsø pagalbos jau pasipraðë ðeði rajono gyventojai", -sakë J. Burbaitë. VIDAUS DAÞYMO IR TAPETAVIMO DARBAI. Tel GRÆÞIAME GRÆÞINIUS VANDENIUI. Tel KASAME tvenkinius. LYGINAME gruntà. VEÞAME þvyrà, smëlá, juodþemá. Tel Jo gamybai tradiciðkai naudojama kiaulës mentë. Kepama, kol tampa minkðta, ima tiesiog byrëti skaidulomis, tad belieka jà lengvai suplëðyti ðakute ar pirðtais. Renkantis garnyrus, pasitelkite iðmonæ, ne tik bulvës tinkamas garnyras prie mësos. Ádomesnis pasirinkimas - kepti ðakniniai salierai, keptos morkos su rozmarinais ir rieðutais, vyne troðkinti raudonieji kopûstai, kepti burokëliai, obuoliø sultyse keptos kriauðës su cinamonu, bulviø koðë su ðpinatais, dþiovintais pomidorais, bulviø koðë su salierais, morkomis, kukurûzø koðë su rozmarinu (polenta), kuskuso koðë ir kt. Velykø stalui bûtinai kepkite mielinius pyragus: mielinës pynutës, mieliniai grotuoti pyragai (su varðke, uogiene), iðbandykite savo gebëjimus iðkepdami tradicinæ Velykø bobà. Labai tinkamas pasirinkimas ávairûs kepiniai, desertai ið varðkës. Skaniø ir ramiø Velykø. Keletas receptø. Kumpis, keptas duonos kepale 1kg kiaulienos kumpio, druska, pipirai, èesnakai, kmynai. Duonos teðlai: 200 g raugo, 300 g vandens, 600 g rupiø ruginiø miltø, 200 g kvietiniø miltø, 30 g druskos, 30 g cukraus,30 g aliejaus, 20 g kmynø. Pasiruoðiame raugà: 1 stiklinë rupiø ruginiø miltø uþpilama 1 stikline ðilto vandens, iðmaiðoma ir palaikoma visà parà ðiltoje patalpoje. Treèdalá miltø uþpilti ðiltu vandeniu, iðmaiðyti, sudëti paruoðtà duonos raugà. Viskà iðmaiðyti, virðø apibarstyti miltais, uþdengti ir ðiltai palikti 5 psl. Balandþio danguje - ryðki Vakarinë, áspûdingi meteorai ir nenuspëjama kometa Jonas VAIÐKÛNAS Sietynas skelbs tikràjá pavasará Giedrais balandþio vakarais þvilgsná ir toliau traukte trauks Tauro þvaigþdynu keliaujanti ypatingai ryðki - Venera-Vakarinë. Ið kairës paskui jà seks ryðkiø per naktá. Ryte sudëti druskà, kmynus, likusius miltus, viskà gerai iðminkyti ir palikti, kad pakiltø. Kumpis átrinamas druska, pipirais, èesnaku, kmynais ir paliekamas per naktá. Iðkoèiojama teðla, kumpis dedamas á vidø, suformuojamas kepaliukas ir kepame orkaitëje ar krosnyje 1,5-2 val. Valgomas su ta paèia duona. VELYKØ BOBA Produktai: Miltai 500 g, Pienas 200 g, Mielës (ðvieþios) 50 g, Kiauðiniai 10 vnt., Druska 10 g, Cukrus 500 g. Paruoðimas: 1.Kiauðiniø baltymus atskirti nuo tryniø. 2. Trynius iðsukti su cukrumi, suberti miltus. 3. Ðiltame piene iðleistas mielas, iðmaiðyti, o tada mediniu ðaukðtu plakti apie 20 min. 4. Iðplakti baltymus iki standþiø putø.5. Á iðplaktà teðlà sudëti standþias baltymø putas, atsargiai iðmaiðyti ið virðaus á apaèià, po to atsargiai sudëti á riebalais iðteptà kekso formà, pripildyti tik iki pusës. 6. Teðlà padëti ðiltai, kad pakiltø. 7. Kai teðla pakyla iki formos virðaus, kepti 180? C temperatûros orkaitëje apie 40 minuèiø. Dalia ÞYGELIENË Alantos technologijos ir verslo mokyklos Profesijos mokytoja þiemos þvaigþdynø ratas: Ðienpjoviai (Orionas), Didysis Ðuo, Maþasis Ðuo, Dvyniai. Aukðèiau Vakarinës - Veþëjas ir neáprastoje padëtyje - aukðtai virð galvos, paèiame zenite "riedanèiø" Didþiøjø Gráþulo ratø þvaigþdës. Visà þiemà danguje sveèiavæsis Tauro þvaigþdynas su ásidëmëtinu þvaigþdþiø spieèiumi Sietynu palaipsniui glausis link vakarø horizonto, kol galø gale, balandþio pabaigoje iðtirps Saulës spinduliuose ir nepasirodys iki pat vidurvasario. Sietyno dingimas mûsø kraðte nuo seno laikytas tikrojo pavasario pradþios þenklu. Buvo sakoma: "Sietas prapuola - gegutë pradeda kukuoti", "Sietynas þaroje, kumelë vagoje". Ðiuo laiku ðvenèiama Jorës ðventë (Jurginës), pirmà kartà á ganyklas iðgenami gyvuliai, pradedama orë, ruoðiamasi pavasario sëjai. Ryðkiausiai þibës Venera ir Jupiteris Venera-Vakarinë visà mënesá kas vakarà vis ryðkëdama þaiþaruos tarp Tauro þvaigþdþiø. Balandþio 26 d. jaunas Mënulio pjautuvas pasirodys kiek kairiau ir aukðèiau Vakarinës - tarp þvaigþdþiø Tauro ragø. Balandþio 27 d. Vakarinë pasieks savo didþiausi ðviesá ir þibës kaip -4,73 ryðkio ðviesulys. Tartum paradui á vienà eilæ iðsirikiavæ Marsas, Saturnas, Jupiteris patekës paryèiais neaukðtai virð pietryèiø horizonto: Marsas ir Saturnas Oþiaragio þvaigþdyne, o ðviesesnis uþ juos Jupiteris - Ðaulyje. Balandþio d. paryèiais dylantis Mënulio pusmënulis praslinks kiek þemiau po ðia planetø trijule. Merkurijus ðá mënesá skendës Saulës spinduliuose. Dangø skros Lyridø meteorai Ðio mënesio dienomis reikðis Lyridø meteorø srautas, pasiþymintis áspûdingais ðviesias garø juostas paliekanèiasis meteorais. Daugiausia meteorø tikimasi sulaukti naktá ið 22 á 23 d. Tuomet, Vandens græþinukai iki m gylio. Pageidaujant sumontuojame vandens tiekimo sistemà arba vandens kolonëlæ. Tel GRINDØ BETONAVIMAS, PARUOÐIAMIEJI DARBAI. EKSKAVATORIAUS- KRAUTU- VO NUOMA. Tel ÐVENTINIAI LAUKNEÐËLIAI Artëjant ðv. Velykoms, ðventinius velykinius laukneðëlius ruoðianti ir dalinanti gausiø ðeimø bendrijos "Ðeimynëlë" vaikams Svetlana Lesinskienë sakë, kad tokiu sudëtingu metu labai norisi bent truputá pradþiuginti vaikus, kuriems pakuojami rëmëjø saldainiai pridedant ir Svetlanos globotiniø Robertos ir Oskaro pagamintas draugystës apyrankes. "Daliname ir "Maisto banko" laukneðëlius, nes "Maisto bankas" veiklos nenutraukë, - kalbëjo Svetlana Lesinskienë, pridûrusi, kad þmonës laukneðëlius atsiima saugiai, á bûstinæ uþeidami kas penkiolika minuèiø, kad iðvengtø bet kokio kontakto. Vilnies informacija GRIAUNAMI BEÐEIMININKIAI PASTATAI Kaip informavo rajono savivaldybës administracijos statybos ir þemës ûkio skyriaus vyr. specialistas Zigmontas Krivièius, tæsiant Molëtø rajone beðeimininkiø pastatø ir jø liekanø likvidavimà, ðiuo metu yra griaunami pastatai Joniðkio seniûnijoje. "Likviduojami trys pastatai Burnënø kaime, po vienà Arnioniø I ir Rapëjø kaimuose. Ðiuos darbus vykto rangovas UAB "Vilniaus betono demontavimo technika". Jau parinktas rangovas, bet dar sutartis neásigaliojusi dël dar trijø pastatø nugriovimo - dviejø Varniðkiø kaime (Videniðkiø s.) ir vieno Dapkûniðkiø kaime (Balninkø s.). Pastarojoje gyvenvietëje bus likviduojamas buvæs kultûros namø pastatas. Vilnies informacija esant palankioms sàlygoms, galima bus iðvysti praskriejant iki 18 meteorø per valandà. Ðiemet Lyridø meteorø stebëjimø netrikdys Mënulio ðviesa, nes bebaigiàs sudilti Mënulis glausis prie po horizontu esanèios Saulës. Atlaso kometa pasielgs nenuspëjamai Tarp balandþio þvaigþdþiø, turint nedidelá teleskopà arba lauko þiûronus, galima susirasti ir porà apie 8-to ryðkio kometø. Viena ið jø pernai atrastoji C/2019 Y4 (ATLAS) kometa patraukë mokslininkø dëmesá netikëtai sparèiu ryðkëjimu. Buvo spëjama, kad balandþio pabaigoje ji taps matoma plika akimi, o geguþës mënesá galbût suðvis taip ryðkiai kaip Vakarinë, o kai kurios þiniasklaidos priemonës nesismulkindamos rëþë - net kaip Mënulis... Taèiau naujausi duomenys rodo, kad kometos ðviesis pradëjo maþëti. Neatmestina galimybë, kad kometa skilo á kelis gabalus ir veikiama Saulës spinduliø gali subyrëti dar á smulkesnes daleles. Taigi, niekas negali atspëti, kas atsitiks su ðia uodeguota tolimojo kosmoso vieðnia jai artëjant prie Saulës. Ðià kometà 2019 m. gruodþio 28 d. atrado Havajø automatinë asteroidø stebëjimo sistema ATLAS (angl. Asteroid Terrestrial-impact Last Alert system), tad ir kometai suteiktas bûtent ðios sistemos santraukos vardas. INDIVIDUALI GYVULIØ SËK- LINIMO ÁMONË. VET. PASLAU- GOS. Tel MINI EKSKAVATORIAUS DARBAI. MINI SAVIVARÈIO PASLAUGOS. Tel PJAUNAME pavojingai auganèius medþius. GENIME ðakas. TVARKOME aplinkà, miðkà, pakrantes. Tel

6 6 psl. Televizijos programa PENKTADIENIS Balandþio 10 d. 06:02 Labas rytas, Lietuva 09:15 Ástatymas ir tvarka 10:00 Miuncheno kriminalinë policija 10:45 Komisaras Reksas 11:30 Kas ir kodël? 12:00 LRT pamokëlës 13:00 Ádomiosios pamokos tiesiogiai. 13:58 Loterija Keno Loto. 14:00 Þinios 14:30 Euromaxx 15:00 Þinios 15:25 Stop juosta 16:00 Þinios 16:30 Stiprûs kartu 16:40 Poniø rojus 18:00 Kas ir kodël? 18:30 Visi kalba 19:30 Beatos virtuvë. 20:25 Loterija Keno Loto. 21:00 Stiprûs kartu 21:10 Popieþius. Galingiausias þmogus istorijoje 21:55 Kryþiaus kelias ið Vatikano 23:10 Visko teorija 06:05 Mano gyvenimo ðviesa 07:30 Tomas ir Dþeris 08:00 Volkeris, Teksaso reindþeris 10:00 Rozenheimo policija 11:00 Paveldëtoja 11:50 Monikai reikia meilës 12:20 Bûrëja 13:30 Turtuolë varguolë 14:30 Naðlaitës 15:30 Laukinis miestas 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:30 VIDO VIDeO 18:30 Þinios 19:30 KK2 penktadienis 21:00 Að esu legenda 22:55 10 Kloverfyldo gatvë TV3 06:25 Transformeriai. 06:55 Èipas ir Deilas skuba á pagalbà 07:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 07:55 Farai 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Suþvejok dingusià þuvá 11:55 Tai bent giminaièiai 13:00 Parduotas gyvenimas 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 17:55 Namø idëja su IKEA 19:30 Vajana 21:40 Karibø piratai. Numirëlio skrynia 00:45 Pamokslininkas su kulkosvaidþiu 06:25 CSI. Majamis 07:20 Mano virtuvë geriausia 08:35 Stoties policija 09:35 Pëdsakas 10:35 Kobra 11 11:35 Paskutinis laivas 12:35 Nusivylusios namø ðeimininkës 13:35 Mano virtuvë geriausia 14:55 Stoties policija 16:00 Pëdsakas 17:00 Info diena 17:30 Kobra 11 18:30 CSI. Majamis 19:30 Amerikietiðkos imtynës 21:30 Pasmerktieji 23:45 Kraujo kerðtas 08:30 Simpsonai 09:00 Statybø gidas 13:30 Vedæs ir turi vaikø 15:00 Kobra 17:00 Univeras 18:00 Moderni ðeima 21:00 Þinios 22:00 Siuntëjas 23:55 Gelbëtojai TV1 06:40 Tëvas Motiejus 07:50 Dvi ðirdys 09:50 Akloji 12:00 Tik tu ir að 13:00 Bunikula 13:30 Tinginiø miestelis 13:55 Saugokis meðkinø 14:10 Alisa Never 15:20 Kandisë Renuar 16:40 Bûk su manim 17:40 Balta - meilës spalva 18:45 Paskolinta meilë 19:50 Kandisë Renuar 21:00 Fargo 23:15 Tiltas 06:00 Nauja diena 07:00 Skyrybos 08:00 Mentø karai: Kijevas. Klusnûs kareivëliai 09:00 Vieno nusikaltimo istorija 10:00 Vyriausybës spaudos konferencija 10:30 Nauja diena 12:00 Baltijos kelias 12:30 Lietuva tiesiogiai 13:00 Nauja diena 14:45 TV parduotuvë 15:00 Mentø karai: Kijevas. Klusnûs kareivëliai 16:00 Reporteris 16:30 Nauja diena 17:00 Netikëtas teisingumas 18:00 Reporteris 18:30 Vieno nusikaltimo istorija 19:30 Baltijos kelias 20:00 Reporteris 20:30 Moterø daktaras 21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu Þièkumi 22:30 Reporteris 23:00 Buðido ringas. TV8 06:25 Kà pasakë Kakë Makë? 06:55 Katinas, kuris vaikðèiojo vienas 07:20 Svetimas balsas 07:30 Ðunyèiai patruliai 08:00 Magiðkoji komanda 08:30 Þybsnis ir stebuklingos 09:00 Pasaulis pagal moteris 12:10 Meilës natos 20:00 Skrybëliuotë 20:25 Ponis bëga ratu 20:35 Trys varliukai 21:00 Geri metai 23:20 Baltas melas ÐEÐTADIENIS Balandþio 11 d. LRT 06:05 Daiktø istorijos. 07:00 LRT radijo þinios 07:05 Proto dþiunglës. 07:30 Sunkus vaikas 09:00 LRT radijo þinios 09:05 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:30 Veranda. 10:00 LRT radijo þinios 10:05 Beatos virtuvë. 11:00 LRT radijo þinios 11:05 Miestø paslaptys 12:00 Gorongozos nacionalinis parkas. Rojaus atgimimas 13:00 Putluèiai ir laukiniai. Þavûs gyvûnø jaunikliai 14:35 Dþesika Fleèer 15:28 Loterija Keno Loto. 15:30 Þinios. 15:45 Sveikinimø koncertas. 18:00 Langas á valdþià. 18:30 Vakaras su Edita. 19:30 Stilius. 20:25 Loterijos Keno Loto ir Jëga. 21:00 Velyknakèio liturgija ið Vilniaus arkikatedros bazilikos. 23:00 Meilë ir malonë 06:40 Tomas ir Dþeris 07:40 Saugokis meðkinø 08:10 Ogis ir tarakonai 08:35 Riteriø princesë Nela 09:05 Tomo ir Dþerio pasakos 09:35 Beprotiðkos melodijos 10:00 Vilis ir paðëlæ ratai 11:50 Tëèio dienos rûpestis 13:45 Lesë 15:40 Ásivaizduok tai 17:55 Gyvûnø pasaulis 18:30 Þinios 19:30 Medþioklës sezonas atidarytas 4! 21:15 Uþ borto 23:30 Meksikietis TV3 06:30 Ilgo plauko istorija 07:00 Galingieji reindþeriai. Þvëries galia 07:30 Supermergaitës 08:00 Anèiukø istorijos 08:30 Virtuvës istorijos 09:00 Gardu Gardu 10:00 Tëvø darþelis 10:30 Bûk sveikas! 11:00 Penkiø þvaigþduèiø bûstas 11:30 Mano pinigai 12:00 Lobiø planeta 13:55 Princesë 15:40 Havajai :45 Ekstrasensø mûðis 19:25 Eurojackpot 19:30 Persis Dþeksonas. Monstrø jûra 21:40 Apdovanotoji 23:50 Tai reiðkia karà 06:00 Prièiupom! 07:30 Muchtaro sugráþimas. Naujas pëdsakas 08:30 Prièiupom! 09:00 Didþioji þydrynë 11:35 Negyvenamose salose su Beru Grilsu 12:40 Pragaro vieðbutis 13:40 Vanity Fair. Visiðkai slaptai 14:35 Muchtaro sugráþimas. Naujas pëdsakas 15:30 Nusikaltimø tyrëjai 16:45 Dakaras :30 Lietuvos balsas 22:10 Paskutinë tvirtovë TV6 06:30 Skilusios kaukolës iððûkis 07:30 Jukono vyrai 08:30 Simpsonai 09:00 Vienam gale kablys 09:30 Statybø gidas 10:00 Autopilotas 10:30 Lietuvos mokyklø þaidynës 11:00 Prakeikti II 12:00 Skilusios kaukolës iððûkis 12:55 Augalø karalystë 14:00 Iðlikimas 15:00 Ledo kelias 16:00 Jukono vyrai 17:00 Sandëliø karai 18:00 Vienas 19:00 Amerikos talentai 21:00 Þinios 22:00 Dangaus karalystë TV1 06:15 Akloji 07:45 Pasisvëræ ir laimingi 08:45 Daktaras Ozas. 09:45 Tëvas Motiejus 11:00 Gordono Ramzio virtuvës pamokos 12:00 Sodas uþ namo. 13:00 Akloji 14:45. Anos Olson receptai 15:45 Ðirdele mano 17:45 Uþdrausto miesto intrigos 18:50 Akloji 19:50 Bûrëja 21:00 Vieniðas vilkas 23:05 Vertikali riba 07:00 Brangioji, að perskambinsiu 07:20. Vyrø ðeðëlyje 07:55 Kitoks pokalbis 09:00 Buðido ringas. 09:30 Krepðinio pasaulyje 10:00 Vantos lapas. 10:30 Baltijos kelias 11:00 Gyvenimas 12:00 Èernobylis. Juodoji gëlelë 14:00 Dvaro rûmai 15:00 Laikykitës ten 16:00 Þinios 16:30 Mokslo ritmu 16:50 Maþos Mûsø Pergalës 17:00 Skyrybos 18:00 Þinios 18:30 Vyrø ðeðëlyje 19:00 Tu esi mano 20:00 Þinios 20:30 Gluchariovas 22:30 Þinios 23:00 Laikykitës ten. 00:00 Tu esi mano TV8 06:30 Dþeimio Oliverio patiekalai per pusvalandá 07:00 Beibleidø spurtas 07:30 Anèiukø istorijos 08:30 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu 09:00 Taisiukai 09:30 Maþøjø gyvûnëliø krautuvë 10:00 Þybsnis ir stebuklingos 11:00 Skrybëliuotë 11:25 Ponis bëga ratu 11:35 Trys varliukai 11:45 Boleko ir Lioleko 12:00 Ðunyèiai patruliai. 13:00 Magiðkoji komanda 14:00 Anèiukø istorijos 15:00 Tavo augintinis 15:30 Virtuvës istorijos 16:00 Dþeimio Oliverio patiekalai per pusvalandá 17:05 Pilka pelytë 18:05 Trys kambariai, vienas lavonas 20:00 Stebuklingas varpelis 20:25 Apie ðunytá 20:35 Trys varliukai 21:00 Midsomerio þmogþudystës 23:00 Geri metai SEKMADIENIS Balandþio 12 d. 06:05 Nacionalinë ekspedicija. 07:00 LRT radijo þinios 07:05 Ðventadienio mintys. 07:30 Klausimëlis. 08:00 LRT radijo þinios 08:05 Á sveikatà! 08:30 Ryto suktinis su Zita Kelmickaite. 09:00 Dþimas Saga ir maðinistas Lukas 10:45 Grybø karas. 11:00 LRT radijo þinios 11:10 Velykinis koncertas Pavasario balsai 11:55 Velykø ðv. Miðios ir Popieþiaus palaiminimas Urbi et Orbi ið Vatikano. 13:40 Dainuoju Lietuvà 13:55 Velykø zuikis 15:28 Loterija Keno Loto 15:30 Þinios. 15:45 Prancûzijos 2019 m. magijos èempionatas 18:00 Duokim garo! 19:30 Svajoniø ðalis. 20:25 Loterijos Keno Loto ir Jëga. 21:00 Auksinis protas. 22:20 Jazzu koncertas Mano namai. 23:15 Iðmokyk mane mylëti 06:20 Blizgutis 07:55 Katinas su skrybële 09:30 Alvinas ir burundukai 11:20 Kung Fu Panda 13:15 Kelionë á Þemës centrà 15:10 Prisikëlimas 17:30 Teleloto 18:30 Þinios 19:30 Lietuvos balsas. Vaikai 22:00 Pats sau milijonierius 23:55 Penkiasdeðimt pilkø atspalviø TV3 07:00 Galingieji reindþeriai. 07:30 Supermergaitës 08:00 Anèiukø istorijos 08:30 Svajoniø ûkis 09:00 La Maistas 10:00 Pasaulis pagal moteris 11:00 Svajoniø sodai 12:00 Brolis lokys 13:45 Guliverio kelionës 15:20 Laukiniai ðernai 17:25 Tai - mes 19:30 Lietuvos talentai. Supervaikai 21:30 Kingsman. Aukso ratas 00:20 Karibø piratai. Numirëlio skrynia 06:30 Galiûnai. Pasaulio taurë. 07:30 Muchtaro sugráþimas. Naujas pëdsakas 08:30 Tauro ragas 09:00 Galiûnai. 10:00 Deividas Atenboras. Kiauðiniø stebuklas 11:10 Heraklis 12:55 Adamsø ðeimynëlë 15:00 Aeroplanas 16:50 Ekspertai 18:45 Ákalinti laike 21:00 Laiðkai ið Ivo Dþimos 23:50 Paskutinë tvirtovë TV6 06:30 Skilusios kaukolës iððûkis 07:30 Jukono vyrai 08:30 Simpsonai 09:00 Gyvûnø manija 09:30 Vienam gale kablys 10:00 Praeities þvalgas 10:30 Juokingiausi Amerikos namø vaizdeliai 11:00 Prakeikti 12:00 Skilusios kaukolës iððûkis 13:00 Þmogus, gepardas, gamta 14:00 Iðlikimas 15:00 Ledo kelias 16:00 Jukono vyrai 17:00 Sandëliø karai 18:00 Vienas 19:00 Amerikos talentai 21:00 Þinios 22:00 Universalioji korta TV1 06:00 Akloji 07:30 Pasisvëræ ir laimingi 08:30 Daktaras Ozas. 09:25 Tëvas Motiejus 10:35 Gordono Ramzio virtuvës pamokos 11:45 Didelës svajonës, maþos erdvës 13:00 Sveikinimai 15:45 Ðirdele mano 17:35 Uþdrausto miesto intrigos 18:40 Ðventoji Barbora 21:00 Ásimylëjëliai 22:55 Nudegæs 00:50 Vertikali riba 07:00 Gluchariovas 08:00 Baltijos kelias 08:30 Kaimo akademija 09:00 Laikykitës ten 10:00 Ðiandien kimba 11:00 Mokslo ritmu 11:20 Maþos mûsø pergalës 11:30 Krepðinio pasaulyje su Vidu Maèiuliu 12:00 Èernobylis. Juodoji gëlelë 14:00 Dvaro rûmai 15:00 Laikykitës ten 16:00 Þinios 16:30 24/7 17:30 Nauja diena 18:00 Þinios 18:30 Vyrø ðeðëlyje 19:00 Tu esi mano 20:00 Þinios 20:30 Atëjo...Sabas 21:30 24/7 22:30 Þinios 23:00 Laikykitës ten 00:00 Tu esi mano TV8 06:00 Dþeimio Oliverio patiekalai per pusvalandá 06:30 Svajoniø ûkis 07:00 Beibleidø spurtas 07:30 Anèiukø istorijos 08:30 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu 09:00 Taisiukai 09:30 Maþøjø gyvûnëliø krautuvë 10:00 Þybsnis ir stebuklingos 11:00 Stebuklingas varpelis 11:25 Apie ðunytá 11:35 Trys varliukai 11:45 Boleko ir Lioleko 12:00 Ðunyèiai patruliai 13:00 Magiðkoji komanda 14:00 Anèiukø istorijos 15:00 Sveikatos medis 16:00 Dþeimio Oliverio patiekalai per pusvalandá 17:05 Pilka pelytë 18:05 Þmogþudystës ir kepëja. Persikø apkepo paslaptis 20:00 Gintarinë pilis 20:25 Kaip kupranugaris ir asiliukas á mokyklà ëjo 20:35 Trys varliukai 21:00 Laimës pranaðai 22:55 Su Ema amþinai PIRMADIENIS Balandþio 13 d. 06:05 Miestø paslaptys 07:00 Putluèiai ir laukiniai. Þavûs gyvûnø jaunikliai 08:30 Smalsutis Dþordþas 09:55 Slaptas augintiniø gyvenimas 11:20 Þymiausiø pasaulio magø apdovanojimai 13:00 Ðventinis sveikinimø koncertas 14:23 Loterija Keno Loto. 14:25 Evanas Visagalis 16:00 Monique: Virð vandens su orkestru. 18:00 Kas ir kodël? 18:30 Velykos su Dviraèio þiniomis. 19:30 Vakaras su Edita. Velykos. 20:25 Loterija Keno Loto. 21:00 Dainuokim kartu! 22:50 Stiprûs kartu. 23:00 Naujasis popieþius 00:05 Svajoniø ðalis. Lietuva prieð 30 metø ir dabar. 06:10 Tomas ir Dþeris sveèiuose pas Ozo ðalies burtininkà 07:10 Didysis skrydis 08:50 Ðarlotës voratinklis 10:40 Stebuklø namai 12:25 Uþburtoji Ela 14:20 Èarlis ir ðokolado fabrikas 16:40 Medalionas 18:30 Þinios 19:30 Kongas. Kaukolës sala 21:55 Tarp mûsø, mergaièiø 22:28 Tel. loterija :45 Penkiasdeðimt tamsesniø atspalviø TV 3 06:20 Kempiniukas Plaèiakelnis 10/208 06:50 Vajana 08:55 Karalienës korgis 10:40 Ðnipø vaikuèiai. Laiko sergëtojas 12:15 Ðanchajaus riteriai 14:45 Armijoje 16:40 Tûkstantis þodþiø 19:30 #IðNamø 20:30 Þalioji knyga 23:05 Deðimt jardø 06:40 Adamsø ðeimynëlë 08:25 Deividas Atenboras. Kiauðiniø stebuklas 09:35 Didþioji þydrynë 10:50 Heraklis 12:40 Adamsø ðeimynëlës vertybës 14:35 Aeroplanas 2. Tæsinys 16:20 Robinas Hudas. Vyrai su triko 18:30 Spàstai 20:45 Ugnies þiedas 23:15 Ákalinti laike 08:30 Gyvenimo iðdaigos 09:00 Autopilotas 13:30 Moderni ðeima 15:00 Kobra 11 17:00 Univeras 18:05 Moderni ðeima 20:00 Gyvenimo iðdaigos 21:00 Paskutinë riba 23:00 Pjûklas 2 TV1 06:40 Tëvas Motiejus 07:50 Dvi ðirdys 09:50 Akloji 12:00 Tik tu ir að 13:00 Bunikula 13:30 Tinginiø miestelis 13:55 Saugokis meðkinø 14:10 Alisa Never 15:20 Kandisë Renuar 16:40 Bûk su manim 17:45 Paðëlusi jaunystë 21:00 Viskas ore! 23:10 Gyvenimo daina Ðiandien kimba Kitoks pokalbis Èernobylis. Juodoji gëlelë Grilio skanëstai V.Noreikos koncertas Aèiû uþ meilæ Reporteris Rieðutø duona Reporteris Ðventinis koncertas Aèiû, kad liekate namie Reporteris Ðventinis koncertas Aèiû, kad liekate namie Laikykitës ten Reporteris Kitoks pokalbis TV 8 06:30 Gintarinë pilis 06:55 Kaip kupranugaris ir asiliukas á mokyklà ëjo 07:05 Trys varliukai 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Þybsnis ir stebuklingos 08:00 Karaliaus Babaro ir drambliuko Badu 08:30 Maþøjø gyvûnëliø krautuvë 09:00 Tëvø darþelis 09:30 Mano pinigai 12:05 Laimës pranaðai 20:00 Vovka pasakø karalystëje 20:20 Dûdelë ir àsotëlis 20:35 Pats maþiausias 21:00 Meilës receptø knyga 22:55 Baltas melas ANTRADIENIS Balandþio 14 d. 06:02 Labas rytas, Lietuva 09:15 Ástatymas ir tvarka 10:00 Miuncheno kriminalinë policija 10:45 Komisaras Reksas 11:30 "Kas ir kodël?" 12:00 LRT pamokëlës 13:00 Ádomiosios pamokos tiesiogiai 14:00 Þinios. 14:30 Euromaxx 15:00 Þinios. 15:25 Veranda 16:00 Þinios. 16:30 Stiprûs kartu 16:40 Poniø rojus 18:00 "Kas ir kodël?" 18:30 Klauskite daktaro 19:25 Kovo 11-tajai 30 19:30 (Ne)emigrantai 20:25 Loterija "Keno Loto" 21:00 Dienos tema 21:30 Nacionalinë ekspedicija 22:30 Dviraèio þinios 23:00 Paskutinë karalystë 06:05 "Mano gyvenimo ðviesa" 07:30 "Tomas ir Dþeris" 08:00 "Volkeris, Teksaso reindþeris" 10:00 Rozenheimo policija 11:00 KK2 penktadienis 12:20 "Bûrëja" 13:30 "Turtuolë varguolë" 14:30 "Naðlaitës" 15:30 "Laukinis miestas" 16:30 Labas vakaras, Lietuva 17:40 "Paveldëtoja 3" 18:30 Þinios. 19:30 KK2. N-7. 20:00 Bus visko. 21:00 "Monikai reikia meilës 21:30 Þinios. 22:30 Pagirios Las Vegase TV 3 06:25 Transformeriai. 06:55 Èipas ir Deilas skuba á pagalbà 07:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 07:55 Svajoniø sodai 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Lobiø planeta 11:55 Tai bent giminaièiai 13:00 Parduotas gyvenimas 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 16:30 TV Pagalba 19:30 Prieð srovæ 20:30 Prakeikti 21:00 TV3 vakaro þinios 22:00 Greièio ákaitai 23:50 Kaulai 06:25 "CSI. Majamis" 07:20 Mano virtuvë geriausia 08:35 "Stoties policija" 09:35 "Pëdsakas" 10:35 "Kobra 11" 11:35 "Visiðkai slaptai" 12:35 "Nusivylusios namø ðeimininkës" 13:35 "Mano virtuvë geriausia" 14:55 "Stoties policija" 16:00 "Pëdsakas" 17:00 Info diena. 17:30 "Kobra 11" 18:30 "CSI. Majamis" 19:30 "Paskutinis laivas" (Nukelta á 7 psl.)

7 7 psl. Televizijos programa (Atkelta ið 6 psl.) 20:30 "Prièiupom!" 21:00 Smûgio banga. Akimirka iki katastrofos 22:50 Ugnies þiedas 08:30 Gyvenimo iðdaigos 09:00 Praeities þvalgas 13:30 Moderni ðeima 15:00 Kobra 11 17:00 Univeras 18:00 Moderni ðeima 20:00 Gyvenimo iðdaigos 21:00 Nuotykiø ieðkotojas 22:55 Farai 23:50 Gelbëtojai TV 1 06:35 "Tëvas Motiejus" 07:50 "Dvi ðirdys" 09:50 "Akloji" 12:00 "Tik tu ir að" 13:00 "Bunikula" 13:30 "Tinginiø miestelis" 13:55 "Saugokis meðkinø" 14:10 "Alisa Never" 15:20 "Gordono Ramzio virtuvës pamokos" 16:40 "Bûk su manim" 17:40 Balta - meilës spalva 18:45 "Paskolinta meilë" 19:50 "Kandisë Renuar" 21:00 "Kol mes gyvi" 23:20 "Gyvenimo daina" 07:00 Laikykitës ten 08:00 Mentø karai: Kijevas 09:00 Vieno nusikaltimo istorija 10:00 Vyriausybës spaudos konferencija 10:30 Nauja diena 12:00 Baltijos kelias 12:30 Lietuva tiesiogiai 13:00 Nauja diena 15:00 Mentø karai: Kijevas 16:00 Reporteris 17:00 Netikëtas teisingumas 18:00 Reporteris 18:30 Vieno nusikaltimo istorija 19:30 Lietuva tiesiogiai 20:00 Reporteris 21:00 Oponentai 22:30 Reporteris 23:30 Lietuva tiesiogiai TV 8 06:30 Vovka pasakø karalystëje 06:50 Dûdelë ir àsotëlis 07:05 Pats maþiausias 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Ðunyèiai patruliai 08:00 Magiðkoji komanda 08:30 Maþøjø gyvûnëliø krautuvë 09:00 Namø idëja su IKEA 09:30 Penkiø þvaigþduèiø bûstas 12:05 Meilës receptø knyga 20:00 Milijonas maiðe 20:35 Pats maþiausias 21:00 Zamlundo meilës suktinis 22:55 Baltas melas TREÈIADIENIS Balandþio 15 d. 06:02 Labas rytas, Lietuva 09:15 Ástatymas ir tvarka 10:00 Miuncheno kriminalinë policija 10:45 Komisaras Reksas 11:30 "Kas ir kodël?" 12:00 LRT pamokëlës 13:00 Ádomiosios pamokos tiesiogiai 13:58 Loterija "Keno Loto" 14:00 Þinios. 14:30 Euromaxx 15:00 Þinios. 15:25 Atspindþiai. Paveldo kolekcija 16:00 Þinios. 16:30 Stiprûs kartu 16:40 Poniø rojus 18:00 "Kas ir kodël?" 18:30 Klauskite daktaro 19:25 Kovo 11-tajai 30 19:30 Gyvenimo spalvos 20:25 Loterija "Keno Loto" 21:00 Dienos tema 21:30 Nepaþintas meras 22:30 Dviraèio þinios 23:00 12 beþdþioniø 23:45 Prisikëlimo liudytojai 06:05 "Mano gyvenimo ðviesa" 07:30 "Tomas ir Dþeris" 08:00 "Volkeris, Teksaso reindþeris" 10:00 Rozenheimo policija 11:00 "Paveldëtoja 3" 11:50 "Monikai reikia meilës" 12:20 "Bûrëja" 13:30 "Turtuolë varguolë" 14:30 "Naðlaitës" 15:30 "Laukinis miestas" 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 "Stebuklas" 18:30 Þinios. 19:30 KK2. 20:00 Dydþio (r)evoliucija. 21:00 "Monikai reikia meilës" 21:30 Þinios. 22:30 Ðeimos susitikimas TV 3 05:25 Tai bent giminaièiai 06:25 Transformeriai. 06:55 Èipas ir Deilas skuba á pagalbà 07:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 07:55 Prieð srovæ 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Brolis lokys 11:55 Tai bent giminaièiai 13:00 Parduotas gyvenimas 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 19:30 Gero vakaro ðou 20:30 Prakeikti 21:00 TV3 vakaro þinios 22:00 Sugráþimas 22:25 Vikinglotto 22:30 Sugráþimas 23:55 Kaulai 06:25 "CSI. Majamis" 07:20 "Mano virtuvë geriausia" 08:35 "Stoties policija" 09:35 "Pëdsakas" 10:35 "Kobra 11" 11:35 "Paskutinis laivas" 12:35 "Nusivylusios namø ðeimininkës" 13:35 "Mano virtuvë geriausia" 14:55 "Stoties policija" 16:00 "Pëdsakas" 17:00 Info diena. 17:30 "Kobra 11" 18:30 "CSI. Majamis" 19:30 "Paskutinis laivas" 20:30 "Prièiupom!" 21:00 Sala 23:45 Smûgio banga. Akimirka iki katastrofos 08:30 Gyvenimo iðdaigos 09:00 Vienam gale kablys 13:30 Moderni ðeima 15:00 Kobra 11 17:00 Univeras 18:00 Moderni ðeima 20:00 Gyvenimo iðdaigos 21:00 Neðdintis visu greièiu 23:00 Farai 23:50 Gelbëtojai TV 1 06:35 "Tëvas Motiejus" 07:50 "Dvi ðirdys" 09:50 "Akloji" 12:00 "Tik tu ir að" 13:00 "Bunikula" 13:30 "Tinginiø miestelis" 13:55 "Saugokis meðkinø" 14:10 "Alisa Never" 15:20 "Kandisë Renuar" 16:40 "Bûk su manim 17:40 Balta - meilës spalva 18:45 "Paskolinta meilë" 19:50 "Kandisë Renuar 21:00 "Kol mes gyvi" 23:20 "Gyvenimo daina" 07:00 Oponentai 08:00 Mentø karai: Kijevas 09:00 Vieno nusikaltimo istorija 10:00 Vyriausybës spaudos konferencija 10:30 Nauja diena 12:00 Baltijos kelias 12:30 Lietuva tiesiogiai 13:00 Nauja diena 15:00 Mentø karai: Kijevas 16:00 Reporteris 17:00 Netikëtas teisingumas 18:00 Reporteris 18:30 Vieno nusikaltimo istorija 19:30 Lietuva tiesiogiai 20:00 Reporteris 20:30 Moterø daktaras 21:30 Gyvenimas 22:30 Reporteris 23:30 Lietuva tiesiogiai TV 8 06:25 Milijonas maiðe 07:00 Pats maþiausias 07:10 Boleko ir Lioleko 07:25 Prisijungusi Lietuva 07:30 Ðunyèiai patruliai 08:00 Magiðkoji komanda 08:30 Þybsnis ir stebuklingos 09:00 La Maistas 12:05 Zamlundo meilës suktinis 20:00 Taigos pasaka 20:15 Funtikas ir agurkai 20:35 Pats maþiausias 21:00 Pasimatymø vadovëlis 22:50 Baltas melas KETVIRTADIENIS Balandþio 16 d. 06:02 Labas rytas, Lietuva 09:15 Ástatymas ir tvarka 10:00 Miuncheno kriminalinë policija 10:45 Komisaras Reksas 11:30 "Kas ir kodël?" 12:00 LRT pamokëlës 13:00 Ádomiosios pamokos tiesiogiai 13:58 Loterija "Keno Loto" 14:00 Þinios. 14:30 Euromaxx 15:00 Þinios. 15:25 Èia kinas 16:00 Þinios. 16:30 Stiprûs kartu 16:40 Poniø rojus 18:00 TV þaidimas "Kas ir kodël?" 18:30 Klauskite daktaro 19:25 Kovo 11-tajai 30 19:30 Daiktø istorijos 20:25 Loterija "Keno Loto" 21:00 Dienos tema 21:29 Loterija "Jëga" 21:30 Pasaulio puodai 22:30 Dviraèio þinios 23:00 Veisenzë 23:50 Muzikinis intarpas 06:05 "Mano gyvenimo ðviesa" 07:30 "Tomas ir Dþeris" 08:00 "Volkeris, Teksaso reindþeris" 10:00 "Rozenheimo policija" 11:00 "Monikai reikia meilës" 11:30 "Bûrëja" 13:30 "Turtuolë varguolë" 14:30 "Naðlaitës" 15:30 "Laukinis miestas" REDAKTORË 16:30 Labas vakaras, Lietuva. 17:30 "Stebuklas" 18:30 Þinios. 19:30 KK2. 20:00 Valanda su Rûta. 21:00 "Monikai reikia meilës" 21:30 Þinios. 22:30 Cimbelinas TV 3 06:25 Transformeriai. 06:55 Èipas ir Deilas skuba á pagalbà 07:25 Kempiniukas Plaèiakelnis 07:55 Gero vakaro ðou 08:55 Meilës sûkuryje 10:00 Armijoje 12:00 Tikroji þvaigþdë 13:00 Parduotas gyvenimas 15:00 Simpsonai 16:00 TV3 þinios 16:30 TV Pagalba 19:30 Farai 20:30 Prakeikti 21:00 TV3 vakaro þinios 22:00 Kikboksininkas. Atpildas 06:25 "CSI. Majamis" 07:20 "Mano virtuvë geriausia" 08:35 "Stoties policija" 09:35 "Pëdsakas" 10:35 "Kobra 11" 11:35 "Paskutinis laivas" 12:35 "Nusivylusios namø ðeimininkës" 13:35 "Mano virtuvë geriausia" 14:55 "Stoties policija" 16:00 "Pëdsakas" 17:00 Info diena. 17:30 "Kobra 11" 18:30 "CSI. Majamis" 19:30 "Paskutinis laivas" 20:30 "Prièiupom!" 21:00 Niekada nepasiduok 23:15 Sala 08:30 Gyvenimo iðdaigos 09:00 Gyvûnø manija 13:30 Moderni ðeima 15:00 Kobra 11 16:55 Univeras 18:00 Moderni ðeima 20:00 Gyvenimo iðdaigos 21:00 Konanas barbaras 23:10 Gelbëtoja TV 1 06:35 "Tëvas Motiejus" 07:50 "Dvi ðirdys" 09:50 "Akloji" 12:00 "Tik tu ir að" 13:00 "Bunikula 13:30 "Tinginiø miestelis" 13:55 "Saugokis meðkinø" 14:10 "Alisa Never" 15:20 "Kandisë Renuar" 16:40 "Bûk su manim 17:40 "Balta - meilës spalva" 18:45 "Paskolinta meilë" 19:50 "Kandisë Renuar" 21:00 Nusikaltimo vieta - Hanoveris. Dingæs vaikas 22:55 "Garbës reikalas" 07:00 Gyvenimas 08:00 Mentø karai: Kijevas 09:00 Vieno nusikaltimo istorija 10:00 Vyriausybës spaudos konferencija 10:30 Nauja diena 12:00 Baltijos kelias 12:30 Lietuva tiesiogiai 13:00 Nauja diena 15:00 Mentø karai: Kijevas 16:00 Reporteris 17:00 Èernobylis. Juodoji gëlelë 18:00 Reporteris 18:30 Vieno nusikaltimo istorija 19:30 Lietuva tiesiogiai 20:00 Reporteris 20:30 Moterø daktaras 21:30 Skyrybos 22:30 Reporteris 23:30 Lietuva tiesiogiai TV 8 06:30 Taigos pasaka 06:45 Funtikas ir agurkai 07:05 Pats maþiausias 07:15 Boleko ir Lioleko 07:30 Ðunyèiai patruliai 08:00 Magiðkoji komanda 08:30 Þybsnis ir stebuklingos 09:00 Gardu Gardu 12:10 Pasimatymø vadovëlis REIKALINGA 20:00 Auksinë antilopë 20:35 Pats maþiausias Medienos apdirbimo ámonei UAB Medinis Pasaulis (Toliejai, 7 km nuo Molëtø) reikalingi frezavimo stakliø operatoriai. Atlyginimas á rankas. Tel UAB AUGIESA darbui Vilniuje ieðko elektrikø. Ið Molëtø veþame ámonës transportu. Atlyginimas iki 1400 á rankas. Tel UAB Baltic snails SIÛLO DARBÀ VAIRUOTOJUI, turinèiam C vairavimo kategorija ir 95 kodà. Darbo sutartis terminuota. Informacija ir registracija nuo 8-17 val. tel.: , UAB Baltic snails SIÛLO DARBÀ VALYTOJAI (VALY- TOJUI). Darbas su aukðto slëgio árenginiais. Siûlome 600 dydþio darbo uþmokestá (atskaièius mokesèius). Informacija ir registracija tel.: , Reikalingi sraigiø, grybø ir uogø supirkëjai. Tel UAB Baltic snails SIÛLO DARBÀ GAMYBOS DARBININ- KAMS (DARBININKËMS) Molëtø rajone. Darbo uþmokestis priklausomai nuo iðdirbio iki 650 (atskaièius mokesèius). Informacija ir registracija nuo 8-17 val. tel.: , Reikalinga melþëja pamelþti 14 karviø. Apgyvendiname 3 kambariø bute. Tel :00 Laikas ðokti 22:50 Baltas melas SIÛLOMAS SEZONINIS DAR- BAS. Ieðkome þmoniø, norinèiø supirkinëti ( arba rinkti) sraiges bei grybus ir uogas. Pasiimame ið namø. Tel.: REIKALINGI DARBUO- TOJAI: ekskavatorininkas, buldozerininkas. Tel Reikalingi darbuotojai ðparagø ir braðkiø ûkyje. Apmoku transporto iðlaidas. Darbas sezoninis (balandþio-rugpjûèio mën). Tel DARBAS NAMUOSE! Reikalingi darbuotojai vynuoginiø sraigiø, miðko uogø, grybø ir obuoliø supirkimui. Darbas pagal savo gyvenamàjà vietà. Privalumas, jei supirkëjas arba jo ðeimos nariai patys renka sraiges arba uogas, grybus, obuolius. Tel Reikalingi darbuotojai: AUTOÐALTKALVIS; SUVIRINTOJAS. Tel Visi mes bejëgiai prieð lemtá ir mirtá, taèiau bent ðia uþuojauta norime palengvinti netekties skausmà. Dël buvusios mokytojos EUGENIJOS MORKÛNIENËS mirties nuoðirdþiai uþjauèiame dukrà Nijolæ, jos ðeimà ir artimuosius. Z. Gerdvilienë, G. Kalinauskienë, O. N. V. Kimbartai Nors, atrodo, þinome iðëjimo neiðvengiamybæ, bet tai visada uþklumpa skaudþiai ir netikëtai. Dël ilgametës Mokytojos EUGENIJOS MORKÛNIENËS mirties nuoðirdþiai uþjauèiame dukrà Nijolæ ir visus artimuosius. M. Davulienë, D. Ganèierienë, O. Mackevièienë, S. Nariûnienë, G. Pusvaðkienë, S. Ðilinskienë, J. Þemaitienë, A. Aleksiejûnaitë Dël EUGENIJOS MORKÛNIENËS mirties tariame nuoðirdþiausius uþuojautos þodþius dukrai Nijolei ir visiems artimiesiems. R. Vitkevièius, V.Vyðniauskienë, A.Raiðienë, A.Kublickaitë, A.Pumputienë, P. Glumbakas, M. A. Maliûginai, V. A. Paðkevièiai, D. V. Kuèejevai, A. V. Lesnikauskai, O. J. Matuliauskai Telydi paguoda ir dvasios stiprybë ðià sunkià netekties valandà. Dël brangios mamytës EUGENIJOS MORKÛNIENËS mirties tariame paèius nuoðirdþiausius uþuojautos þodþius dukrai Nijolei ir visiems artimiesiems. A.Ðimienë, A.V. Aleksiejûnai Laikraðtis Molëtø kraðtui Laikraðèio steigëjas ir leidëjas UAB Molëtø Vilnis S. Nëries g.16, Jolanta VALENTINAVIÈIENË Redakcija uþ skelbimø ir uþsakytø straipsniø turiná neatsako Molëtai LT33140 Tel.: , ; Spausdino UAB Utenos spaustuvë Tiraþas 2140 egz. Molëtø Vilnis KORESPONDENTAI: Lina GAIÞUTIENË- tel.: 51248, Miglë PAÐKEVIÈIENË - tel SKELBIMØ SKYRIUS: Jolanta ÞIEMELIENË- tel.: 51339, VADYBININKË Ieva LAURINAVIÈIENË - tel.: 51339,

8 8 psl. PERKA SUPERKAME AUTOMOBI- LIUS, tinkanèius eksploatavimui ir ardymui. Tel.: AUTOMOBILIØ SUPIRKIMAS Á KAZACHSTANÀ. Tel Brangiausiai Lietuvoje miðkus (brandþius, jaunus, malkinius, iðkirstus), þemes, sodybas. Tel BRANGIAI PERKA AU- TOMOBILIUS. Visø markiø, gali bûti dauþti, nevaþiuojantys. Mokame nuo 100 iki Atsiskaitome grynais. Utilizuojame. Dirbame be iðeiginiø. Tel Superka visø markiø automobilius, mikroautobusus, visureigius, motociklus, traktorius. Tel Pirksiu skubiai sodybà ar namà. Gali bûti su þeme, miðku, kaime, mieste. Þinantys siûlykite, atsilyginsiu uþ informacijà. Tel UAB "Expogalvijai" PERKA verðelius. Tel Ámonë brangiai perka galvijus, atsiskaito ið karto. Iðsiveþame. Tel.: , Individuali ámonë PERKA arklius, telyèias - 1,40, karves - 1,30, bulius - 1,60. Atsiskaito ið karto. Moka PVM. Tel UAB "RASKAFAS" PERKA ÁVAIRIUS VERÐELIUS. SÀÞI- NINGAI SVERIA. MOKA PVM. Tel.: , R. Liuþino ámonë superka karves, bulius, telyèias. Moka priedus. Atsiskaito ið karto. Tel Superkame automobilius -vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius. Iðsiveþame patys. Atsiskaitome vietoje. Iðraðome reikiamus dokumentus. Tel.: , Pirksiu 1,2, 3, 4 kambariø butà. Gali bûti suremontuoti ar netvarkingi. Siûlykite ávairius variantus. Tel Pirksiu skubiai miðkà ar þemæ (pasaulinëmis kainomis). Siûlykite ávairius variantus. Tel PERKA ÁVAIRIUS ARKLIUS MOKA PVM. Tel Superkame menkaverèius krûmynus ið apleistø pievø nuo 1 ha, sutvarkome dokumentus. Perkame kirtimo atliekas ið kirtavieèiø ir iðsitraukiame patys. Tel Brangiai perku verðelius, jaunus galvijus ir aviø prieauglá. Tel Ûkininkas SUPERKA ávairaus amþiaus ARKLIUS. Pasiima greitai. Atsiskaito ið karto. PERKU MIÐKÀ. Tel UAB "Aldirma" PERKA miðkà su þeme, miðkà iðsikirtimui, ávairià medienà (malkos, tarmedis, ràstai). PERKA þemës ûkio þemæ nuo 5 ha. Tel.: , , el.p.: EUROPINËMIS KAINOMIS PERKAME ÁVAIRØ MIÐKÀ. Tel Perka sausà ðienà, ðienainá ritiniais (50 vnt.). Pasiima. Tel PARDUODA Parduodamos malkos - kaladëlëmis ir skaldytos. Yra sausø. Atveþa. Tel NEBRANGIAI - skaldytas malkas. Atveþu. Tel MALKOS KALADËLËMIS: alksnis, berþas. Tel VIÐÈIUKAI,ANÈIUKAI ÞÀSIUKAI,KALAKUTAI Kiekvienà KETVIRTA- DIENÁ,prekiausime,,DOVAINONIØ PAUKÐ- TYNO,, vienadieniais ir sav. (COBB-500) mësiniais viðèiukais,kaimiðkais margais viðèiukais,mësiniais ir naminiais anèiukais,baltaisiais ir pilkaisiais þàsiukais,mësiniais BIG-6 kalakutais ir mën.rudomis,juodomis,raibomis,pilkomis,auksinëmis,naminëmis ir leghornø veislës viðtaitëmis,gaidþiais. Prekiausime lesalais, lesyklomis, girdyklomis. Balninkai val., Girsteitiðkis val., Videniðkiai val., Molëtai val., Þalvariai val., Ambraziðkiai val., Giedraièiai val., Bijutiðkis val., Dubingiai val., Þydavainiai val., Joniðkis val., Arnionys val., Þaugëdai val., Ûta val., Inturkë val., Mieþonys val., Pagaluonë val., Levaniðkiai val., Toliejai val., Verbiðkës val., Suginèiai val., Skudutiðkis val., Alanta val., Dapkûniðkiai val., Balninkai val. Skambinkite, klauskite, uþsisakykite tel.: , S/b Siesartis parduodamas 6,7 arø sklypas su namu. Sklypas kraðtinis, ðalia eþero. Tel Parduoda automobilá Mercedes Benz A170 CDI (prailgintas), 70 kw, dyzelinas, ( , TA iki ). Tel PARDUODU MALKAS - SKAL- DYTAS IR KALADËLËMIS. Yra sausø. Tel Parduodu malkas kaladëlëmis. Ávairiø kroviniø perveþimas. Statybos darbai. Pastatø griovimas. Sodybø prieþiûra. Tel UAB DZITVA PAR- DUODA ir pristato (nemokamai) durpiø briketus, akmens anglá, malkas. KASA TVENKINIUS. Tel.: , Jeigu norite gauti dideliø skaniø, kokybiðkø bulviø: adora, vinëta (romano, sifra baltos) derliø - skambinkite. Veþame á namus, konsultuojame. Parduodame maistines bulves, darþoves. Tel Parduodu maistines ir nestandartines bulves (atveþu). Tel Parduoda Volkswagen Passat 1.9 D, 81kw, universalas, 1998 m. Tel Parduodu perpuvusá mëðlà maiðais. Atveþu. Tel: , Parduodu naujus klausos aparatus (kaina 40 ), þvejybos tinklà (kaina 40 ). Tel Parduodame kiaulienos skerdienà puselëmis (lietuviðka 3,20 / kg, lenkiðka 2,90 /kg). Atveþame. Tel Parduodu automobilius VW Golf (2000 m., dyzelis), VW Touran (2004 m., dyzelis). Tel Parduodame berþo, juodalksnio ir miðrias malkas. Veþame miðkoveþiu po 30 metrø. Tel.: , Parduodu du geros komplektacijos sportinius kalnø dviraèius. Tel PARDUODA T-25 su visais padargais, vandens cisternà ant ratø, malkas (uosis, àþuolas), aviø ir verðeliø skerdienà. PERKA verðelius, avis, ëriukus. Tel Arti Molëtø PC Maxima sodø bendrijoje Pavasaris parduodamas sklypas su nameliu. Kaina Tel Molëtø rajone parduodamas 2 kambariø butas su 0,2574 ha þemës. Kaina Tel Parduodu du sklypus su Ðvento ir Aiseto eþerø pakrantëmis. Tel VIÐÈIUKAI, VIÐTAITËS BALANDÞIO 15d. (treèiadiená) prekiausime "Kaiðiadoriø" paukðtyno vakcinuotais, sparèiai auganèiais ROSS-309 veislës vienadieniais mësiniais broileriais, savaièiø paaugintais mësiniais broileriais, vienadienëmis viðtytëmis (olandiðkos), mën. rudomis, raibomis dësliosiomis viðtaitëmis bei kiauðinius pradëjusiomis dëti viðtomis (kaina nuo 3,50 ). Turësime gaidþiukø. Prekiausime kiauðiniais (10 vnt.-1 ). Spec. lesalai. Jei vëluosime, praðome palaukti. Tel Stirniai -16 val., Mindûnai val., Molëtai val. (ûk.turg.), Videniðkiai val. Parduodu lapuoèiø malkas, supjautas kaladëlëmis, skaldytas. Yra sausø. Atveþu. Tel Parduodu plautà akmens anglá (165 /t), uosio briketus (114 / pal.), medþio granules (176 /t). Galiu atveþti ávairiais kiekiais. Tel Sodø bendrijoje Berþelis parduodu 10 arø sklypà su nebaigtu árengti ràstiniu nameliu. Tel NUOMA Ûkininkas iðsinuomotø þemës ûkio paskirties þemæ Molëtø r. Tel Ûkininkas ieðko iðsinuomoti þemës ûkio paskirties þemës Suginèiø s., Molëtø r. (1 ha kaina ). Tel KEIÈIU gyvenamàjá namà á 1 kambario butà Molëtuose. Tel.: ATLIEKAME PAMATØ BETONAVIMO DARBUS. Tel Biologiniø nuotekø valymo árenginiø montavimas, lietaus nuvedimo sistemos, vandens græþiniø árengimas. Tel Stogø dengimas, terasø montavimas, karkasiniø pastatø statyba, plyteliø klijavimas ir kiti darbai ið apdailinës medienos. Tel

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr 1 klasë 310 Pësèiøjø eismas draudþiamas Draudþiamasis Draudþiama pëstiesiems judëti ta kelio puse, kurioje pastatytas þenklas 412 Pësèiøjø takas Nukreipiamasis Takas skirtas tik pëstiesiems. Kai takas

Detaliau

Mazasis_ indd

Mazasis_ indd PAGRINDINIAI BANKØ VEIKLOS RODIKLIAI 2007/4 Sutartiniai þenklai Reiðkinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo 0,0 Rodiklis maþesnis negu nurodyti matavimo vienetai... Nëra duomenø, nors reiðkinys

Detaliau

2011 kovo 25 d.

2011 kovo 25 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Ðeðiasdeðimt pirmieji leidimo metai Politinis ðtilis apgaulingas Beveik prieð dvi savaites pasiraðytas rajono politikø susitarimas dël koalicijos sudarymo

Detaliau

Viesasis_22_tirazui.p65

Viesasis_22_tirazui.p65 ISSN 1648-2603 VIEÐOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS 2007. Nr. 22. Vaikø dienos centrø administravimo ir vertinimo problemiškumas Irena Sipoviè Vilniaus apskrities valstybinës mokesèiø inspekcijos Vilniaus

Detaliau

"Vilnis" 2017

Vilnis 2017 Molëtø 2017 m. geguþës 23 d., antradienis Nr. 40 (8013) Kaina - 0,45 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Prie á stalèiø sugulusiø kaimo turizmo verslo ambicijø...

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

untitled

untitled ISSN 1648-0392 Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 84 (10142) * 2018 m. lapkrièio 10 d., ðeðtadienis Ðiandien mënulio

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø 2015 m. gruodþio 8 d., antradienis Nr. 97 (7869) Kaina - 0,35 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Atveþtinë ministrës þinia kiauliø augintojus pamalonino,

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

ISSN DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teig

ISSN DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teig ISSN 1392-6756 1 DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teigiamos tendencijos LDB 2005 m. veiksmø programa 2 Darbo

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø 2015 m. spalio 16 d., penktadienis Nr. 82 (7854) Kaina - 0,35 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Tarp nominantø - ir Molëtø savivaldybë Praëjusià savaitæ

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

ataskaita_visa

ataskaita_visa 1 Vaikø linija tai tarnyba, teikianti psichologinæ pagalbà visos Lietuvos vaikams ir paaugliams telefonu, laiðkais ir internetu. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis á Vaikø linijà dël ávairiø jiems iðkilusiø

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Mieþoniø kelio problemos - ministrui ant stalo Antradiená rajono meras Stasys Þvinys lankësi sisisiekimo ministerijoje, kur susitiko su ministru R. Sinkevièiumi

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt ISSN 1648-4096 9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2 2018 m. geguþës 15 d., antradienis Nr. 35 (8109) Kaina - 0,50 Eur Naujame daugiabuèiø modernizavimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

Title

Title INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Mz02.p65

Mz02.p65 LIETUVOS AKLØJØ IR SILPNAREGIØ SÀJUNGOS MËNESINIS ÞURNALAS MÛSØþodis 2017 2 (698) Leidþiamas nuo 1959 m. sausio mën. TURINYS 1 LASS CENTRO TARYBOJE 1 A.VALENTA NAUJOVËS, KURIAS PRAVARTU ÞINOTI 4 AR MUMS

Detaliau

Matulaièio Respublika Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N m. Geguþë <...> Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalb

Matulaièio Respublika Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N m. Geguþë <...> Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalb Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N 18-2015 m. Geguþë Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustëræ jie klausinëjo: Argi va ðitie kalbantys nëra galilëjieèiai?

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Aptarti aktualûs medicinos klausimai VðÁ "Molëtø ligoninë" direktorë L. Daukienë praëjusá pirmadiená susitiko su Panevëþio teritoriniø ligoniø kasø (TLK)

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt ISSN 1648-4096 9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2 2019 m. vasario 5 d., antradienis Nr. 10 (8182) Kaina - 0,50 Eur Molëtai 7 nuo... galo

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

2011 spalio 18 d.

2011 spalio 18 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Ðeðiasdeðimt pirmieji leidimo metai ISSN 1648-4096 9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2 kraðto laikraðtis 2011 m. spalio 18 d., antradienis Nr. 82 (7450) Kas tipiðka

Detaliau

Juozo Erlicko patarimas tiems, kurie visiems siûlo nebijoti iððûkiø - kvaili iðbando save, o protingi kitus. Nr. 22 (1226) 2019 m. geguþës 31 d. PENKT

Juozo Erlicko patarimas tiems, kurie visiems siûlo nebijoti iððûkiø - kvaili iðbando save, o protingi kitus. Nr. 22 (1226) 2019 m. geguþës 31 d. PENKT Juozo Erlicko patarimas tiems, kurie visiems siûlo nebijoti iððûkiø - kvaili iðbando save, o protingi kitus. Nr. 22 (1226) 2019 m. geguþës 31 d. PENKTADIENIS www.mlaikas.lt Kaina 0,70 Eur NUSIKALTIMØ BANGA

Detaliau

untitled

untitled 2016 m. balandþio 5 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN 1648-2018 ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. Nr. 24 (2079) 2016 m. balandþio 5 d., antradienis www.silokarcema.lt

Detaliau

"Vilnis" 2017

Vilnis 2017 Molëtø 2017 m. lapkrièio 24 d., penktadienis Nr. 92 (8065) Kaina - 0,45 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Viliamasi, kad ði þiema leis darbuotis miðkininkams Dideliø nuostoliø dël lietingø

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

2011 rugpjucio 23 d.

2011 rugpjucio 23 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Ðeðiasdeðimt pirmieji leidimo metai ISSN 1648-4096 9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2 kraðto laikraðtis 2011 m. rugpjûèio 23 d., antradienis Nr. 66 (7434) AR

Detaliau

5835.p65

5835.p65 Prieðgaisrinë izoliacija Rockwool akmens vatai bûdingos puikios prieðgaisrinës savybës, nes ji neiðsilydo net 1000 C temperatûroje. Nors riðiklis ið akmens vatos iðgaruoja aukðtesnëje kaip 250 C temperatûroje,

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

Vandentvarka 18.p65

Vandentvarka 18.p65 LIETUVOS VANDENS TIEKËJØ ASOCIACIJOS INFORMACINIS LEIDINYS Nr. 18 2004 KOVAS LVTA 2002-2003 M. VEIKLOS ATASKAITA I. LIETUVOS VANDENTV ANDENTVARKOS ARKOS ÛKIS: DABARTINË BÛKLË IR SPRÆSTINI KLAUSIMAI LVTA

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1288 2016 m. spalio 25 d. PROJEKTO ŠIAULIŲ LETENĖLĖ FENIKSO KELIAS UŢMIRŠTIEMS BEGLOBIAMS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: VšĮ Šiaulių letenėlė

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Keliø apþiûra Praëjusià savaitæ buvo vykdoma kasmetinë pavasarinë Molëtø rajono keliø tarnybos priþiûrimø keliø apþiûra. Jà vykdë Lietuvos automobiliø

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Mano metodas-08_04.p65

Mano metodas-08_04.p65 2008 02 20 Nr.8 Informacinio leidinio Ðvietimo naujienos Nr.4(259) priedas 2008 02 20 Ugdant brandþià asmenybæ Nr.8 Ið tylos á ðirdá ið ðirdies á þmogø Bendruomenës santykiø vertybës Mokyklos vadovas kaitos

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

mlaikas30(1-5).pmd

mlaikas30(1-5).pmd ISSN 1648-7087 Nr. 30 (974) 2014 m. liepos 25 d. PENKTADIENIS www.musulaikas.com Kaina 2,00 Lt (0,58 EUR) Jurbarko miestà puoðia didþiosios verslo ámonës Ðiame numeryje 2 psl. Þaidimø aikðtelëms tvarkyti

Detaliau

2012 spalio 19 d.

2012 spalio 19 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis 2012 metai spalio 19 d., penktadienis Nr. 82 (7552) Kaina - 1,20 Lt Dubingiuose privaèiomis lëðomis pradëta statyti Ðv.Jurgio Kankinio

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø 2015 m. liepos 7 d., antradienis Nr. 53 (7825) Kaina - 0,35 Eur; 1,20 Lt Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Greta kompostavimo dëþiø perspektyvoje statysime

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt PO GAISRINGO SAVAITGALIO PROTOKOLAI. Po gaisringo praëjusio savaitgalio, kuomet kilo 12 gaisrø, o ið jø - 11 atvirose teritorijose,

Detaliau

ok.2019

ok.2019 Join us for the best version of Open Kitchen yet 20 19 OPEN KITCHEN 2019 ATEITIESFORMA MAISTO FORMA ATEITIES MAISTO 20 19 Brangus restorano savininke, Sveikiname! Jei Jūs sulaukėte šio pranešimo, vadinasi,

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

NZ p65

NZ p65 LAIÐKAS REDAKTORIUI Ðeima, sàþinë ir gyvybë kaip þiniasklaidos etikos problemos Kardinolas Audrys Juozas Baèkis Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Apie þiniasklaidos ir þurnalistø etikà Lietuvoje kalbame

Detaliau

untitled

untitled ISSN 1648-0392 Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 44 (10199) * 2019 m. birþelio 12 d., treèiadienis Kaina 0,45 Eur

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt ISSN 1648-4096 9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2 2019 m. vasario 12 d., antradienis Nr. 12 (8184) Kaina - 0,50 Eur Planuojama parama senø

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

g1103_6.pmd

g1103_6.pmd ISSN 1648-0392 Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 82 (10140) * 2018 m. lapkrièio 3 d., ðeðtadienis Kaina 0,45 Eur

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt 2019 m. geguþës 10 d., penktadienis Nr. 36 (8208) Kaina - 0,50 Eur Investicijas Molëtuose pristabdþiusi ámonë Juodeliai paskelbta

Detaliau

2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS.

2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. 2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN 1648-2018 Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. 2014 m. liepos 1 d., antradienis Kaina - 1,50 Lt Turgaus

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

ASISTAVIMO SUTARTIS

ASISTAVIMO SUTARTIS TECHNINĖS PAGALBOS NAMUOSE IR KELYJE TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Bankas

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

NARKOTIKØ VARTOJIMO PREVENCIJA BENDRUOMENËJE Pirminës sveikatos prieþiûros darbuotojo þinynas VILNIUS 2002

NARKOTIKØ VARTOJIMO PREVENCIJA BENDRUOMENËJE Pirminës sveikatos prieþiûros darbuotojo þinynas VILNIUS 2002 NARKOTIKØ VARTOJIMO PREVENCIJA BENDRUOMENËJE Pirminës sveikatos prieþiûros darbuotojo þinynas VILNIUS 2002 UDK 613.8(03) Na-187 Parengë: Ona GRIMALAUSKIENË Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenës sveikatos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

"Vilnis" 2017

Vilnis 2017 Molëtø kraðto laikraðtis 2017 m. lapkrièio 7 d., antradienis Nr. 87 (8060) Kaina - 0,45 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Lapkrièio mënesá vairuotojø laukia ne vienas reidas Lietuvos keliø

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

untitled

untitled ISSN 1648-0392 Nr. 80 (10138) * 2018 m. spalio 27 d., ðeðtadienis Ðiandien mënulio pilnatis, nuo treèiadienio delèia. Saulë teka 8 val. 11 min., leidþiasi 17 val. 53 min. Dienos ilgumas 9 val. 42 min.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau