COM(2010)136/F1 - LT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "COM(2010)136/F1 - LT"

Transkriptas

1 LT LT LT

2 EUROPOS KOMISIJA V PRIEDAS Briuselis, COM(2010) Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Korėjos Respublikos laisvosios prekybos susitarimas 7 skyriaus Prekyba paslaugomis, įsisteigimo teisė ir elektroninė prekyba priedai LT LT

3 7-A PRIEDAS ĮSIPAREIGOJIMŲ SĄRAŠAI ES šalis straipsnį (Paslaugų teikimas kertant sieną) atitinkančių įsipareigojimų sąrašas straipsnį (Įsisteigimo teisė) atitinkančių įsipareigojimų sąrašas straipsnį (Pagrindinis personalas ir absolventai stažuotojai) ir 7.19 straipsnį (Verslo paslaugų pardavėjai) atitinkančių išlygų sąrašas. Korėja , 7.13, 7.18 ir 7.19 straipsnius atitinkančių konkrečių įsipareigojimų sąrašas. A. Konkrečių įsipareigojimų paslaugų sektoriuje sąrašas. B. Konkrečių įsipareigojimų, susijusių su įsisteigimo teise, sąrašas. LT 3 LT

4 7-A-1 PRIEDAS ES ŠALIS 7.7 STRAIPSNĮ (PASLAUGŲ TEIKIMAS KERTANT SIENĄ) ATITINKANČIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ SĄRAŠAS 1. Toliau pateiktame įsipareigojimų sąraše nurodyti paslaugų sektoriai, liberalizuoti pagal 7.7 straipsnį, ir taikant išlygas, patekimo į rinką ir nacionalinio režimo ribojimai, taikomi šių sektorių Korėjos paslaugoms ir paslaugų teikėjams. Šį sąrašą sudaro šie elementai: a) pirma skiltis, kurioje nurodytas sektorius arba pasektoris, dėl kurio ES šalis prisiėmė įsipareigojimą, ir liberalizavimo, kuriam taikomos išlygos, apimtis; ir b) antra skiltis, kurioje aprašomos taikomos išlygos. Dėl paslaugų teikimo kertant sieną sektoriuose arba pasektoriuose, kuriems taikomas šis susitarimas ir kurie nenurodyti toliau pateikiamame sąraše, įsipareigojimų neprisiimta. 2. Nustatant atskirus sektorius ir pasektorius: a) CPC Svarbiausias produktų klasifikatorius, nurodytas 7.25 straipsnio 27 išnašoje; ir b) CPC 1.0 red. Svarbiausias produktų klasifikatorius, kaip nustatyta Jungtinių Tautų statistikos biuro Statistikos leidinyje (angl. Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers), Series M, N 77, CPC ver 1.0, Į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su kvalifikaciniais reikalavimais ir procedūromis, techniniais standartais, licencijavimo reikalavimais ir procedūromis, kai jomis neribojamas patekimas į rinką ar nacionalinis režimas, kaip apibrėžta 7.5 ir 7.6 straipsniuose. Šios priemonės (pvz., būtinybė gauti licenciją, įsipareigojimai teikti universaliąsias paslaugas, būtinybė, kad būtų pripažinta su reguliuojamais sektoriais susijusi kvalifikacija, būtinybė išlaikyti konkrečius egzaminus, įskaitant kalbos egzaminus), net jeigu jos neišvardytos, visais atvejais taikomos Korėjos paslaugoms ir paslaugų teikėjams. 4. Toliau pateikiamas sąrašas neturi įtakos teikimo kertant sieną perspektyvumui, kaip nurodyta 7.4 straipsnio 3 dalies i punkte, tam tikruose paslaugų sektoriuose ir pasektoriuose ir neturi įtakos valstybinėms monopolijoms ir išimtinėms teisėms, kaip aprašyta įsipareigojimų dėl įsisteigimo teisės sąraše. 5. Pagal 7.1 straipsnio 3 dalį į toliau pateikiamą sąrašą neįtrauktos priemonės, susijusios su Šalies skirtomis subsidijomis. 6. Teisės ir įsipareigojimai, pagrįsti šiuo sąrašu, nėra savaime įgyvendinami, todėl tiesiogiai jokių teisių fiziniams ir juridiniams asmenims nesuteikia. 7. Sąraše vartojamos šios santrumpos: AT Austrija BE Belgija BG Bulgarija CY Kipras CZ Čekija DE Vokietija DK Danija LT 4 LT

5 EU ES EE FI FR EL HU IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SK SI SE UK Europos Sąjunga, įskaitant visas valstybes nares Ispanija Estija Suomija Prancūzija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Malta Nyderlandai Lenkija Portugalija Rumunija Slovakija Slovėnija Švedija Jungtinė Karalystė LT 5 LT

6 Sektorius ar pasektoris VISI SEKTORIAI Išlygų aprašymas Nekilnojamasis turtas 1 ir 2 teikimo būdams Visos valstybės narės, išskyrus AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK.. AT. Užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įsigyti, pirkti, išsinuomoti arba išnuomoti nekilnojamąjį turtą, turi gauti leidimą, kurį išduoda kompetentingos regioninės institucijos (Länder), apsvarsčiusios, ar dėl to nebus pažeisti svarbūs ekonominiai, socialiniai arba kultūriniai interesai. BG. Pastatų ir ribotas nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą 1 norintys įsigyti užsienyje nuolatinę gyvenamąją vietą turintys užsienio juridiniai asmenys ir užsienio piliečiai turi gauti Finansų ministerijos leidimą. Reikalavimas įsigyti leidimą netaikomas Bulgarijoje investavusiems asmenims. Užsienyje nuolatinę gyvenamąją vietą turintys užsienio piliečiai, užsienio juridiniai asmenys ir bendrovės, kuriose užsienio kapitalas užtikrina balsų persvarą priimant sprendimus arba stabdo sprendimų priėmimą, gali įsigyti nuosavybės į nekilnojamąjį turtą tam tikruose Ministrų tarybos apibrėžtuose geografiniuose regionuose teises, jei gauna leidimą. CY. Įsipareigojimų neprisiimta. CZ. Apribojimai užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims įsigyti nekilnojamojo turto. Užsienio įmonės gali įsigyti nekilnojamojo turto tik įsteigusios Čekijos juridinį asmenį ar dalyvaudamos bendrose įmonėse. Norintys įsigyti žemės užsienio subjektai turi gauti leidimą. DK. Nekilnojamajam turtui, kurį nori pirkti fiziniai arba juridiniai asmenys nerezidentai, taikomi apribojimai. Apribojimai nekilnojamąjį žemės ūkio turtą ketinantiems pirkti fiziniams arba juridiniams asmenims nerezidentams. EL. Pagal Įstatymą Nr. 1892/90 norintis pirkti žemę pasienyje pilietis turi turėti Gynybos ministerijos leidimą. 1 Bulgarijos nuosavybės įstatymu pripažįstamos šios ribotos nuosavybės teisės: teisė naudoti, teisė statyti, teisė statyti antžeminę pastatų dalį ir servituto teisės. LT 6 LT

7 Sektorius ar pasektoris Išlygų aprašymas Vadovaujantis administracine praktika, leidimą tiesioginėms investicijoms įsigyti nesunku. FI. (Alandų salos). Apribojimai fiziniams asmenims, neturintiems regioninės Alandų salų pilietybės, ar užsienio juridiniams asmenims įsigyti ar turėti nekilnojamojo turto Alandų salose negavus specialaus salų valdžios institucijų leidimo. Apribojama fizinių asmenų, neturinčių regioninės Alandų salų pilietybės, ar bet kokių juridinių asmenų įsisteigimo ar paslaugų teikimo laisvė negavus specialaus Alandų salų valdžios institucijų leidimo. HU. Ribojama užsienio investuotojų teisė įsigyti žemės ir nekilnojamojo turto 2. IE. Vietinės ar užsienio bendrovės ir užsienio fiziniai asmenys, norėdami įsigyti dalį žemės Airijoje nuosavybės, privalo gauti išankstinį raštišką Žemės komisijos leidimą. Jeigu tokia žemė skirta pramoniniam naudojimui (išskyrus žemės ūkio pramonėje), šis reikalavimas netaikomas, gavus atitinkamą Įmonių, prekybos ir užimtumo ministro pažymėjimą. Šis įstatymas netaikomas miestų ir miestelių ribose esančiai žemei. IT. Užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims perkant nekilnojamąjį turtą taikoma abipusiškumo sąlyga. LT. Įsipareigojimų, susijusių su žemės įsigijimu, neprisiimta 3. MT. Toliau taikomi Maltos įstatymai ir taisyklės dėl nekilnojamojo turto įsigijimo. PL. Užsienio (fiziniai ar juridiniai) asmenys, norintys tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti nekilnojamąjį turtą, turi gauti leidimą. Įsipareigojimų neprisiimta valstybei priklausančio turto įsigijimui, t. y. pagal teisės aktus, kuriais reglamentuojamas privatizavimo procesas. RO. Rumunijos pilietybės ir gyvenamosios vietos Rumunijoje neturintys fiziniai asmenys, taip pat Rumunijos pilietybės ir Šie paslaugų sektorių apribojimai neviršija apribojimų, nustatytų galiojančiuose GATS įsipareigojimuose. Šie paslaugų sektorių apribojimai neviršija apribojimų, nustatytų galiojančiuose GATS įsipareigojimuose. Pagal Komercinių bendrovių įstatymą Slovėnijos Respublikoje įsteigtas filialas nėra laikomas juridiniu asmeniu, tačiau jo veikla yra prilyginama patronuojamosios įmonės veiklai, kuri atitinka GATS XXVIII straipsnio g dalies nuostatas. LT 7 LT

8 Sektorius ar pasektoris Išlygų aprašymas būstinės Rumunijoje neturintys juridiniai asmenys negali įsigyti jokių žemės sklypų, sudarydami aktus tarp gyvųjų. SI. Juridiniai asmenys, įsteigti Slovėnijos Respublikoje, dalyvaujant užsienio kapitalui, gali įsigyti nekilnojamąjį turtą Slovėnijos Respublikos teritorijoje. Slovėnijos Respublikoje užsieniečių įsteigti filialai 4 nekilnojamąjį turtą, išskyrus žemę, gali įsigyti tik tuomet, kai jis reikalingas ekonominei veiklai, dėl kurios jie įsteigti, vykdyti. Bendrovės, kuriose kapitalo ar balso teisių dauguma tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso kitos Šalies juridiniams asmenims ar piliečiams, gali įsigyti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą teritorijoje, esančioje 10 km nuo valstybės sienos, tik gavusios specialų leidimą. SK. Apribojimai įsigyti nekilnojamojo turto užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims. Užsienio įmonės gali įsigyti nekilnojamojo turto tik įsteigusios Slovakijos juridinį asmenį ar dalyvaudamos bendrose įmonėse. Dėl žemės įsipareigojimų neprisiimta. 1. VERSLO PASLAUGOS A. Specialistų a) Teisinės (CPC 861) 5 1 ir 2 teikimo būdams AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK. Norint vykdyti su vidaus (ES ir valstybės narės) teise susijusią veiklą, būtina įsiregistruoti į 5 Apima teisinių konsultacijų paslaugas, teisinio atstovavimo paslaugas, arbitražo ir taikinimo ir (arba) tarpininkavimo paslaugas, teisinės dokumentacijos ir sertifikavimo paslaugas. Leidžiama teikti teisines paslaugas, susijusias su tarptautine viešąja teise, ES teisės aktais ir bet kurios šalies, kurioje investuotojas ar jo darbuotojai yra įgiję teisininko kvalifikaciją, įstatymais; kaip ir kitų paslaugų teikimo atveju, taikomi Europos Sąjungos valstybėse narėse nustatyti licencijavimo reikalavimai ir procedūros. Teisininkams, teikiantiems teisines paslaugas, susijusias su tarptautine viešąja teise ir užsienio šalių įstatymais, tokiais reikalavimais ir procedūromis gali būti, inter alia, numatyta atitikti vietinio etikos kodekso normas, naudoti buveinės šalies pavadinimą (išskyrus tuos atvejus, kai gautas sutikimas naudoti priimančiosios šalies pavadinimą), draudimo reikalavimai, paprastoji registracija priimančiosios šalies praktikuojančių teisininkų sąraše arba supaprastinta registracija priimančiosios šalies praktikuojančių teisininkų sąraše, išlaikant kvalifikacinį egzaminą, bei turėti juridinį adresą ar nuolatinę darbo vietą priimančiojoje šalyje. Teisines paslaugas, susijusias su ES teise, iš esmės turi teikti kvalifikuoti teisininkai, įtraukti į praktikuojančių teisininkų Europos Sąjungos valstybės narės sąrašą ir veikiantys individualiai, o teisines paslaugas, susijusias su Europos Sąjungos valstybės narės teise, iš esmės turi teikti kvalifikuoti teisininkai, įtraukti į praktikuojančių teisininkų sąrašą toje valstybėje narėje ir veikiantys individualiai. Norint LT 8 LT

9 Sektorius ar pasektoris Išskyrus teisės specialistų, kuriems patikėtos viešosios pareigos, t. y. notarų, antstolių (huissiers de justice) ar kitų valstybės tarnautojų ir teismo pareigūnų (officiers publics et ministériels) teikiamas teisinio konsultavimo, teisinės dokumentacijos ir sertifikavimo paslaugas. b) 1. Apskaitos ir buhalterijos (CPC 86212, išskyrus audito paslaugas, CPC 86213, CPC ir CPC 86220) Išlygų aprašymas praktikuojančių teisininkų sąrašą (taikomas pilietybės reikalavimas). BE, FI. Norint teikti teisinio atstovavimo paslaugas, būtina įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą (taikomi pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai). Belgijoje taikomos kvotos norint dalyvauti kasaciniame teisme sprendžiant ne baudžiamąsias bylas. BG. Korėjos teisininkai gali teikti tik teisinio atstovavimo paslaugas Korėjos piliečiui, taikant abipusiškumo ir bendradarbiavimo su Bulgarijos teisininku reikalavimą. Norint teikti teisinio tarpininkavimo paslaugas, taikomas nuolatinės gyvenamosios vietos reikalavimas. FR. Teisininkams, norintiems verstis kasacinio teismo advokato ( avocat auprès de la Cour de Cassation ) ir Konstitucinės tarybos advokato ( avocat auprès du Conseil d Etat ) profesija, taikomos kvotos ir pilietybės reikalavimas. HU. Norint įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą taikomi pilietybės ir gyvenamosios vietos reikalavimai. Užsienio teisininkų teisinės veiklos sritys ribojamos leidžiama teikti tik teisines konsultacijas. LV. Pilietybės reikalavimas taikomas prisiekusiesiems advokatams. Tik jie gali teisiškai atstovauti baudžiamosiose bylose. DK. Teisinio konsultavimo paslaugas gali teikti tik teisininkai, turintys Danijos teisininko praktikos licenciją, ir Danijoje registruotos advokatų kontoros. Norint gauti minėtą licenciją, būtina išlaikyti Danijos teisės egzaminą. SE. Taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas, norint įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą, kad būtų leidžiama naudoti Švedijos advokato pavadinimą advokat. 1 teikimo būdui FR, HU, IT, MT, RO, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. AT. Pilietybės reikalavimas norint atstovauti kompetentingose institucijose. 2 teikimo būdui. atstovauti ES šalies teismuose ir kitose kompetentingose institucijose, gali reikėti įsiregistruoti į praktikuojančių teisininkų sąrašą atitinkamoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kadangi tai susiję su ES ir nacionalinės procesinės teisės praktika. Tačiau kai kuriose valstybėse narėse užsienio teisininkai, neįtraukti į praktikuojančių teisininkų sąrašą, gali atstovauti civilinėse bylose asmeniui, kuris yra tos valstybės, kurioje teisininkas įgijo teisę verstis veikla, pilietis arba jai priklauso. LT 9 LT

10 Sektorius ar pasektoris b) 2. Audito (CPC ir 86212, išskyrus apskaitos paslaugas) Išlygų aprašymas 1 teikimo būdui BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. AT. Norint atstovauti kompetentingose institucijose ir atlikti specialiuose Austrijos įstatymuose (pvz., akcinių bendrovių įstatyme, vertybinių popierių biržos įstatyme, bankų įstatyme ir kt.) apibrėžtą auditą, taikomas pilietybės reikalavimas. SE. Tam tikrų juridinių subjektų, inter alia, visų ribotos turtinės atsakomybės akcinių bendrovių, auditą gali atlikti tik Švedijoje akredituoti auditoriai. Tik tokie asmenys gali būti profesionalias audito paslaugas teikiančių bendrovių (oficialiais tikslais) akcininkais ar su jomis sudaryti partnerystes. Akreditavimui taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas. LT. Auditoriaus ataskaita turi būti parengta kartu su auditoriumi, akredituotu dirbti Lietuvoje. 2 teikimo būdui. c) Mokesčių konsultacinės (CPC 863) 6 1 teikimo būdui AT. Pilietybės reikalavimas norint atstovauti kompetentingose institucijose. CY. Mokesčių agentai turi turėti Finansų ministerijos leidimą. Leidimas išduodamas atlikus ekonominių poreikių analizę. Taikomi tokie pat kriterijai, kaip ir išduodant leidimus užsienio investicijoms (išvardyti horizontaliųjų įsipareigojimų skyriuje). Taikant šiuos kriterijus šiam pasektoriui, visada atsižvelgiama į užimtumo padėtį šiame pasektoryje. BG, MT, RO, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 6 Neapima teisinių konsultacijų ir teisinio atstovavimo mokesčių klausimais paslaugų, kurios aptariamos 1.A.a) dalyje Teisinės. LT 10 LT

11 Sektorius ar pasektoris d) Architektūros ir e) Miestų planavimo ir gamtovaizdžio architektūros (CPC 8671 ir CPC 8674) f) Inžinerijos ir g) Suvienytosios inžinerijos (CPC 8672 ir CPC 8673) h) Medicinos (įskaitant psichologus) ir stomatologijos (CPC 9312 ir dalis CPC 85201) i) Veterinarijos (CPC 932) 1 teikimo būdui AT. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl planavimo paslaugų. BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. Išlygų aprašymas DE. Visoms iš užsienio gaunamoms paslaugoms taikomos nacionalinės mokesčių ir tarnybinių pajamų taisyklės. HU, RO. Įsipareigojimų neprisiimta dėl kraštovaizdžio architektų paslaugų. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui AT, SI. Išskyrus tik planavimo paslaugas, įsipareigojimų neprisiimta. BG, CY, EL, IT, MT, PT. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl socialinės medicinos paslaugų, sanitarijos paslaugų, epidemiologinių paslaugų, medicinos ir (arba) ekologinių paslaugų; kraujo, kraujo preparatų ir transplantų tiekimo ir skrodimo. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK. Įsipareigojimų neprisiimta. UK. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl veterinarijos chirurgams teikiamų veterinarijos laboratorijų ir techninių paslaugų, LT 11 LT

12 Sektorius ar pasektoris j) 1. Akušerių (dalis CPC 93191) j) 2. Slaugos, fizioterapijos ir paramedicinos personalo (dalis CPC 93191) k) Farmacijos prekių mažmeninis pardavimas ir medicinos ir ortopedijos prekių mažmeninis pardavimas (CPC 63211) ir kitos farmacijos specialistų 7 B. Kompiuteriai ir su jais susijusios (CPC 84) Išlygų aprašymas bendro pobūdžio konsultacijų, rekomendacijų ir informacijos, pvz., gyvūnų mitybos, elgesio ir priežiūros klausimais. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. FI, PL. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl slaugytojų. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui AT, BE, BG, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. CZ, LV, LT. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl užsakymų paštu. HU. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl CPC teikimo būdui. 1 ir 2 teikimo būdams. 7 Farmacinių produktų tiekimo visuomenei, kaip ir kitų paslaugų teikimo atveju, taikomi Europos Sąjungos valstybėse narėse nustatyti licencijavimo ir kvalifikacijos kriterijai bei procedūros. Paprastai šias paslaugas gali teikti tik farmacijos specialistai. Kai kuriose valstybėse narėse tiekti vaistus pagal receptą gali tik farmacijos specialistai. LT 12 LT

13 Sektorius ar pasektoris Išlygų aprašymas C. Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos socialiniuose ir humanitariniuose moksluose (CPC 852, išskyrus psichologų paslaugas) 8. Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos gamtos moksluose (CPC 851) Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos tarpdisciplininiuose moksluose (CPC 853) EU. Valstybės finansuojamoms mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugoms išimtinės teisės ir (arba) leidimas gali būti suteikti tik Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams ir Europos Sąjungos juridiniams asmenims, turintiems savo pagrindinę buveinę Europos Sąjungoje. D. Nekilnojamojo turto 9 a) Apimančios nuosavą ar nuomojamą nuosavybę 1 teikimo būdui 8 9 Dalis CPC 85201, aptariama 1.A.h) dalyje Medicinos ir stomatologijos. Čia išvardytos yra siejamos su nekilnojamojo turto agento profesija ir nedaro įtakos ir neapriboja nekilnojamąjį turtą perkančių fizinių ir juridinių asmenų teisių. LT 13 LT

14 Sektorius ar pasektoris (CPC 821) b) Už mokestį ar pagal sutartį (CPC 822) Išlygų aprašymas BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. E. Nuomos ir (arba) išperkamosios nuomos be operatoriaus a) Susijusios su laivais (CPC 83103) 1 teikimo būdui BG, CY, DE, HU, MT, RO. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. b) Susijusios su orlaiviais (CPC 83104) 1 teikimo būdui BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK. Įsipareigojimų neprisiimta. AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK. Europos Sąjungos oro vežėjo naudojami orlaiviai turi būti registruoti Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje oro vežėjas turi licenciją, arba kitur Europos Sąjungoje. Reikalavimas gali būti netaikomas trumpalaikėms nuomos sutartims arba išimtiniais atvejais. LT 14 LT

15 Sektorius ar pasektoris c) Susijusios su kita transporto įranga (CPC 83101, CPC ir CPC 83105) d) Susijusios su kitomis mašinomis ir įranga (CPC 83106, CPC 83107, CPC ir CPC 83109) e) Susijusios su asmeninėmis ir namų apyvokos prekėmis (CPC 832) f) Telekomunikacinės įrangos nuoma (CPC 7541) Išlygų aprašymas 1 teikimo būdui BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 1 ir 2 teikimo būdams BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. EE. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl įrašytų vaizdajuosčių (skirtų naudoti su namų vaizdo įranga) nuomos paslaugų. 1 ir 2 teikimo būdams. F. Kitos verslo a) Reklama (CPC 871) b) Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos (CPC 864) 1 ir 2 teikimo būdams. 1 ir 2 teikimo būdams. LT 15 LT

16 Sektorius ar pasektoris Išlygų aprašymas c) Valdymo konsultacijų (CPC 865) d) Su valdymo konsultavimu susijusios (CPC 866) e) Techninio tikrinimo ir analizės (CPC 8676) f) Konsultavimo, glaudžiai susijusios su žemės ūkiu, medžiokle ir miškininkyste (dalis CPC 881) g) Konsultavimo, susijusios su žvejyba (dalis CPC 882) 1 ir 2 teikimo būdams. 1 ir 2 teikimo būdams HU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl arbitražo ir taikinimo paslaugų (CPC 86602). 1 teikimo būdui IT. Apribojimų biologų ir chemikų profesijų atstovams nėra. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 teikimo būdui IT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl veiklos, kuria gali verstis tik agronomai ir periti agrari. EE, MT, RO, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui LV, MT, RO, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. LT 16 LT

17 Sektorius ar pasektoris Išlygų aprašymas h) Su gamybos procesu susijusios konsultavimo (dalis CPC 884 ir dalis CPC 885) 1 ir 2 teikimo būdams. i) Personalo tarnybos parūpinimo ir atrankos i) 1. Vadovaujančiųjų darbuotojų atrankos (CPC 87201) i) 2. Personalo parūpinimo (CPC 87202) i) 3. Įstaigos darbuotojų pasiūlos (CPC 87203) i) 4. Aprūpinimo buitinės pagalbos personalu, prekybos 1 teikimo būdui AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 teikimo būdui AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 teikimo būdui AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 ir 2 teikimo būdams LT 17 LT

18 Sektorius ar pasektoris ar pramonės darbininkais, slaugos personalu ar kitu personalu Visos valstybės narės, išskyrus HU. Įsipareigojimų neprisiimta. HU.. Išlygų aprašymas (CPC 87204, 87205, 87206, 87209) j) 1. Tyrimo (CPC 87301) j) 2. Apsaugos (CPC 87302, CPC 87303, CPC ir CPC 87305) k) Susijusios mokslinių ir techninių konsultacijų (CPC 8675) l) 1. Laivų techninė priežiūra ir remontas (dalis CPC 8868) 1 ir 2 teikimo būdams BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 teikimo būdui HU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl CPC 87304, CPC BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui HU. Įsipareigojimų neprisiimta dėl CPC 87304, CPC BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 teikimo būdui BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl žvalgymo paslaugų. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui Dėl jūrų transporto laivų: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. Dėl vidaus vandens kelių transporto laivų: EU, išskyrus EE, HU, LV. Įsipareigojimų neprisiimta. LT 18 LT

19 Sektorius ar pasektoris 2 teikimo būdui. Išlygų aprašymas l) 2. Geležinkelių transporto įrangos techninė priežiūra ir remontas (dalis CPC 8868) l) 3. Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių ir kelių transporto įrangos techninė priežiūra ir remontas (CPC 6112, CPC 6122, dalis CPC 8867 ir dalis CPC 8868) l) 4. Orlaivių ir atsarginių dalių techninė priežiūra ir remontas (dalis CPC 8868) l) 5. Gaminių iš metalo, įrangos (išskyrus įstaigos įrangą), įrengimų (išskyrus transporto ir įstaigos įrengimus), asmeninių ir 1 teikimo būdui AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 1 ir 2 teikimo būdams. 1 teikimo būdui BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 1 ir 2 teikimo būdams. LT 19 LT

20 Sektorius ar pasektoris namų ūkio reikmenų priežiūros ir taisymo 10 (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 ir CPC 8866) m) Pastatų valymo (CPC 874) n) Fotografijos (CPC 875) o) Pakavimo ir fasavimo (CPC 876) p) Spausdinimo ir leidybos Išlygų aprašymas 1 teikimo būdui AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui BG, EE, MT, PL. Įsipareigojimų neprisiimta dėl fotografavimo iš oro paslaugų. LV. Įsipareigojimų neprisiimta dėl ypatingo fotografavimo paslaugų (CPC 87504). 2 teikimo būdui. 1 ir 2 teikimo būdams. 1 ir 2 teikimo būdams 10 Transporto įrangos priežiūros ir remonto (CPC 6112, 6122, 8867 ir CPC 8868) aptariamos 1.F. l) 1 4 dalyse. Biuro technikos, įskaitant kompiuterius, priežiūros ir remonto (CPC 845) aptariamos 1.B dalyje. Kompiuteriai ir su jais susijusios. LT 20 LT

21 Sektorius ar pasektoris (CPC 88442) q) Renginių organizavimo (dalis CPC 87909). 1 ir 2 teikimo būdams. Išlygų aprašymas r) 1. Vertimo raštu ir žodžiu (CPC 87905) r) 2. Interjero projektavimo ir kitos specializuotojo projektavimo (CPC 87907) r) 3. Išieškojimo agentūrų (CPC 87902) r) 4. Kreditavimo pajėgumo įvertinimo (CPC 87901) 1 teikimo būdui PL. Įsipareigojimų neprisiimta dėl prisiekusiųjų vertėjų žodžiu paslaugų. HU, SK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl oficialaus vertimo raštu ir vertimo žodžiu. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui DE. Visoms iš užsienio gaunamoms paslaugoms taikomos nacionalinės mokesčių ir tarnybinių pajamų taisyklės. 2 teikimo būdui. 1 ir 2 teikimo būdams BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 ir 2 teikimo būdams BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. LT 21 LT

22 Sektorius ar pasektoris r) 5. Dauginimo (CPC 87904) 11 r) 6. Konsultacijų telekomunikacijų klausimais (CPC 7544) r) 7. Atsakinėjimo į telefono skambučius (CPC 87903) Išlygų aprašymas 1 teikimo būdui AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 1 ir 2 teikimo būdams. 1 ir 2 teikimo būdams. 2. RYŠIO PASLAUGOS A. Pašto ir pasiuntinių (Paslaugos, susijusius su pašto siuntų 12, skirtų šalyje arba užsienyje esančioms paskirties vietoms, tvarkymu 13 pagal toliau pateiktą pasektorių sąrašą: i) 1 ir 2 teikimo būdams Neapima spausdinimo paslaugų, kurios priklauso CPC ir yra aptariamos 1.F p) dalyje. Pašto siunta apima visų rūšių valstybinių arba privačių komercinės veiklos vykdytojų ruošiamas siuntas. Sąvoka tvarkymas suvokiama kaip surinkimas, rūšiavimas, pervežimas ir pristatymas. LT 22 LT

23 Sektorius ar pasektoris adresuotos rašytinės informacijos, pateikiamos bet kokia fizine forma, tvarkymas 14, įskaitant mišrias siuntimo paslaugas ir tiesiogines siuntimo paslaugas, ii) adresuotų siuntų ir paketų tvarkymas 15, iii) adresuotų spaudinių tvarkymas 16, iv) pirmiau pateiktuose i iii punktuose nurodytų registruotų arba apdraustų siuntų tvarkymas, v) pirmiau pateiktuose i iii punktuose nurodytų siuntų skubaus pristatymo 17, vi) neadresuotų siuntų tvarkymas ir vii) keitimasis dokumentais 18. Pasektoriams, nurodytiems i, iv ir v punktuose, gali būti taikoma išimtis, kai jie priklauso paslaugų, kurias leidžiama teikti, sričiai, tai Išlygų aprašymas Pvz., laiškai, atvirukai. Įskaitant knygas ir katalogus. Žurnalų, laikraščių ir periodinių leidinių. Skubaus pristatymo ne tik teikiamos greičiau ir patikimiau, bet ir apima tokius papildomos vertės aspektus, kaip surinkimas iš kilmės vietos, asmeninis pristatymas adresatui, paieška ir lokalizavimas, paskirties vietos ir adresato pakeitimas kelyje, gavimo patvirtinimas. Aprūpinimas priemonėmis, įskaitant aprūpinimą ad hoc patalpomis, trečiosios šalies vykdomą vežimą, leidimą savarankiškai pristatyti pašto siuntas, šią paslaugą užsakiusiems naudotojams tarpusavyje jomis keičiantis. Pašto siunta apima visų rūšių valstybinių arba privačių komercinės veiklos vykdytojų ruošiamas siuntas. Korespondencijos siunta reiškia, kad ant siuntos arba jos pakuotės siuntėjo nurodytu adresu siunčiama ir pristatoma bet kokios fizinės formos korespondencija raštu. Knygos, katalogai, laikraščiai ir periodiniai leidiniai korespondencijos siuntoms nepriskiriami. Pašto važtos ir pasiuntinių siuntų vežimo savo sąskaita sausuma. Pašto važtos vežimo savo sąskaita oru. LT 23 LT

24 Sektorius ar pasektoris yra: paslaugoms, susijusioms su korespondencijos siuntomis, kurių kaina yra ne daugiau kaip 5 kartus mažesnė už valstybinį bazinį tarifą, su sąlyga, kad jos svoris mažesnis nei 350 gramų 19, įskaitant registruotų laiškų siuntimo paslaugas, kuriomis naudojamasi teisminėse ir administracinėse procedūrose.) (dalis CPC 751, dalis CPC ir dalis CPC ) Išlygų aprašymas B. Telekomunikacijų Šioms paslaugoms nepriskiriama ūkinė veikla, kuria perteikiamas turinys, kuriam perduoti reikalingos telekomunikacijų a) Visos signalo perdavimo ir priėmimo elektromagnetinėmis priemonėmis 22, išskyrus transliavimą 23 1 ir 2 teikimo būdams Šios neapima informacijos internete ir (arba) duomenų tvarkymo (įskaitant sandorių tvarkymą) (dalis CPC 843), priskiriamų 1.B daliai Kompiuteriai ir su jais susijusios. Transliavimas yra apibrėžiamas kaip nepertraukiama perdavimo grandinė, reikalinga TV ar radijo programos signalams perduoti visuomenei, tačiau neapima atitinkamų sąsajų tarp operatorių. LT 24 LT

25 Sektorius ar pasektoris Išlygų aprašymas b) Palydovinės transliacijos perdavimo STATYBOS IR SUSIJUSIOS INŽINERIJOS PASLAUGOS (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 ir CPC 518) 4. PLATINIMO PASLAUGOS (išskyrus ginklų, šaudmenų, sprogmenų ir kitos karinės paskirties priemonių platinimą) A. Įgaliotų prekybos agentų a) Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių, atsarginių dalių ir 1 ir 2 teikimo būdams EU. Šio sektoriaus paslaugų teikėjams gali būti taikomi įpareigojimai užtikrinti bendrosios svarbos tikslus, kad jie per savo tinklą perteikdami turinį nepažeistų ES elektroninių ryšių reglamentavimo sistemos taisyklių. BE. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 ir 2 teikimo būdams. 1 ir 2 teikimo būdams EU, išskyrus AT, SI, SE, FI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl cheminių produktų ir tauriųjų metalų (ir brangakmenių) platinimo. AT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl pirotechninių gaminių, degiųjų medžiagų ir nuodingųjų medžiagų platinimo. AT, BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl medicininės paskirties gaminių, tokių kaip medicinos ir chirurgijos įranga, medicininės medžiagos ir medicinai naudojamos priemonės, platinimo. 1 teikimo būdui AT, BG, FR, PL, RO. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tabako ir tabako gaminių platinimo Šios apima telekomunikacijų paslaugas, kurias sudaro palydovinės transliacijos per radiją ir televiziją perdavimas ir priėmimas (nepertraukiama perdavimo grandinė per palydovą, reikalinga TV arba radijo programų signalams perduoti visuomenei). Parduodama galimybė namų ūkiams naudotis palydovinio ryšio paslaugomis, bet ne televizijos programų paketais. Šioms paslaugoms nepriskiriamos nacionalinės sąsajos (šių signalų perdavimo iš nacionalinės teritorijos į nacionalinę teritoriją palydovu). Šios apima CPC ir yra aptariamos sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 14.D dalyje. Neapima priežiūros ir remonto paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus VERSLO PASLAUGOS 1.B. ir 1.F.l) dalyse. Neapima energetikos produktų mažmeninės prekybos paslaugų, kurios aptariamos sektoriaus ENERGETIKOS PASLAUGOS 14.E ir 14.F dalyse. Farmacinių, medicininių ir ortopedinių prekių mažmeninės prekybos aptariamos sektoriaus PROFESINĖS PASLAUGOS 1.A.k) dalyje. LT 25 LT

26 Sektorius ar pasektoris pagalbinių reikmenų įgaliotų prekybos agentų (dalis CPC 61111, dalis CPC 6113 ir dalis CPC 6121) b) Kitų įgaliotų prekybos agentų (CPC 621) B. Didmeninės prekybos a) Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių, atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos (dalis CPC 61111, dalis CPC 6113 ir dalis CPC 6121) b) Telekomunikacijų terminalų įrangos didmeninės prekybos (dalis CPC 7542) c) Kitos didmeninės prekybos (CPC 622, išskyrus energetikos produktų paslaugų didmeninę prekybą 25 ) C. Mažmeninės prekybos 26 Išlygų aprašymas IT. Didmeninės prekybos paslaugų atveju valstybės monopolis tabakui. BG, FI, PL, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta dėl alkoholinių gėrimų platinimo. AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta dėl farmacijos produktų platinimo. BG, HU, PL. Įsipareigojimų neprisiimta dėl prekybos tarpininkų paslaugų. FR. Prekybos agentų paslaugų atveju įsipareigojimų neprisiimta dėl prekybininkų ir tarpininkų, veikiančių 17 šviežio maisto produktų rinkų, kurios yra nacionalinės reikšmės. Įsipareigojimų neprisiimta dėl farmacijos produktų platinimo. MT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl prekybos agentų paslaugų. BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK. Mažmeninės prekybos atveju įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl užsakymų paštu. LT 26 LT

27 Sektorius ar pasektoris Variklinių transporto priemonių, motociklų, sniegaeigių, atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos (CPC 61112, dalis CPC 6113 ir dalis CPC 6121) Telekomunikacijų terminalų įrangos mažmeninės prekybos (dalis CPC 7542) Maisto mažmeninės prekybos (CPC 631) Kitų (ne energetikos) prekių, išskyrus farmacijos, medicinos ir ortopedijos prekių mažmeninės prekybos paslaugas, mažmeninės prekybos 27 (CPC 632, išskyrus CPC ir 63297) D. Franšizė (CPC 8929) Išlygų aprašymas 5. ŠVIETIMO PASLAUGOS (tik privačiai finansuojamos LT 27 LT

28 Sektorius ar pasektoris ) A. Pradinio mokymo (CPC 921) B. Vidurinio mokymo (CPC 922) C. Aukštojo mokslo (CPC 923) Išlygų aprašymas 1 teikimo būdui BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui CY, FI, MT, RO, SE, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 teikimo būdui BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui CY, FI, MT, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 ir 2 teikimo būdams LV. Įsipareigojimų neprisiimta dėl mokymo paslaugų, susijusių su techninio ir profesinio mokymo paslaugomis baigusiems vidurinę mokyklą neįgaliems mokiniams (CPC 9224). 1 teikimo būdui AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta. FR. Pilietybės reikalavimas. Tačiau Korėjos piliečiai gali gauti kompetentingų institucijų leidimą švietimo įstaigai steigti, jai vadovauti ir mokyti. IT. Pilietybės reikalavimas teikėjams, norintiems turėti leidimą išduoti valstybės pripažintus diplomus. 2 teikimo būdui AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 ir 2 teikimo būdams CZ, SK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl aukštojo mokslo paslaugų, išskyrus techninio ir profesinio mokymo po vidurinio mokslo paslaugas (CPC 92310). LT 28 LT

29 Sektorius ar pasektoris D. Suaugusiųjų švietimo (CPC 924) E. Kitos mokymo (CPC 929) 6. APLINKOS APSAUGOS PASLAUGOS A. Nuotekų tvarkymo (CPC 9401) 28 B. Kietųjų ir (arba) pavojingų atliekų tvarkymas, išskyrus pavojingų atliekų vežimą kertant sieną a) Atliekų šalinimo (CPC 9402) b) Sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panašios (CPC 9403) 1 ir 2 teikimo būdams CY, FI, MT, RO, SE. Įsipareigojimų neprisiimta. Išlygų aprašymas 1 teikimo būdui AT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl švietimo paslaugų suaugusiems, teikiamų per radiją ar televiziją. 1 ir 2 teikimo būdams AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. 1 teikimo būdui EU. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl konsultavimo paslaugų. 2 teikimo būdui. 28 Nuotekų valymo. LT 29 LT

30 Sektorius ar pasektoris C. Aplinkos oro ir klimato apsauga (CPC 9404) 29 D. Dirvožemio ir vandens valymas a) Užkrėsto ir (arba) užteršto dirvožemio ir vandens valymas (dalis CPC 94060) 30 E. Triukšmo ir vibracijos mažinimas (CPC 9405) F. Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga a) Gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos (dalis CPC 9406) G. Kitos aplinkosaugos ir gretutinės (CPC 94090) Išlygų aprašymas 7. FINANSINĖS PASLAUGOS A. Draudimas ir su draudimu 1 ir 2 teikimo būdams Išmetamųjų dujų valymo. Kai kurios gamtos ir kraštovaizdžio apsaugos. LT 30 LT

31 Sektorius ar pasektoris susijusios Išlygų aprašymas AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginio draudimo paslaugų, išskyrus rizikos draudimą, susijusį su: a) jūrų laivyba ir komercine aviacija, kosminių erdvėlaivių paleidimu ir krovinių kosmose skraidinimu (įskaitant palydovus), kai toks draudimas apima dalį ar visus šiuos dalykus: vežamas prekes, prekes gabenančias transporto priemones ir visus su minėtais dalykais susijusius įsipareigojimus; ir b) tarptautiniu tranzitu vežamomis prekėmis. AT. Draudžiama užsiimti reklamine ar tarpininkavimo veikla Europos Sąjungoje neįsteigtos patronuojamosios įmonės arba Austrijoje neįsteigto filialo vardu (išskyrus perdraudimą ir antrinį rizikos perdavimą (retrocesiją)). Tik Europos Sąjungoje įsteigta patronuojamoji įmonė ar Austrijoje įsteigtas filialas gali teikti privalomojo oro transporto atsakomybės draudimo, išskyrus tarptautinio komercinio oro transporto draudimą, paslaugas. Draudimo sutartims (išskyrus perdraudimo ir retrocesijos sutartis), kurias sudarė Europos Sąjungoje neįsteigta patronuojamoji įmonė ar Austrijoje neįsteigtas filialas, taikomos didesnės draudimo įmokos. Nuo didesnės įmokos gali būti atleista. DK. Privalomąjį oro transporto draudimą gali teikti tik Europos Sąjungoje įsteigtos bendrovės. Asmenims arba bendrovėms (įskaitant draudimo bendroves), kitiems nei pagal Danijos teisę arba Danijos kompetentingų institucijų išduotą licenciją turinčios draudimo bendrovės, verslo tikslais Danijoje draudžiama teikti Danijoje gyvenančių asmenų, Danijos laivų arba Danijoje esančios nuosavybės tiesioginio draudimo paslaugas. DE. Privalomojo oro transporto draudimo polisus gali pasirašyti tik Europos Sąjungoje įsteigta patronuojamoji įmonė arba Vokietijoje įsteigtas filialas. Jei užsienio draudimo įmonė įsteigė filialą Vokietijoje, tai tik per šioje šalyje įsteigtą filialą ji gali Vokietijoje sudaryti draudimo sutartis, susijusias su tarptautiniu transportu. FR. Tik Europos Sąjungoje įsteigtos draudimo įmonės gali apdrausti su sausumos transportu susijusią riziką PL. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus perdraudimą, antrinį rizikos perdavimą (retrocesiją) ir tarptautinės prekybos prekių draudimą. PT. Tik Europos Sąjungoje įsteigtos įmonės gali teikti oro ir jūrų transporto draudimo, apimančio prekių, orlaivių, laivo korpusų ir civilinės atsakomybės draudimą, paslaugas. Šios srities draudimo tarpininkų veiklą Portugalijoje gali vykdyti tik Europos Sąjungoje įsisteigę asmenys ir bendrovės. RO. Perdraudimas tarptautinėje rinkoje galimas tik tuomet, jei perdrausta rizika negali būti perkeliama į nacionalinę rinką. 1 teikimo būdui LT 31 LT

32 Sektorius ar pasektoris Išlygų aprašymas AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginio draudimo tarpininkavimo paslaugų, išskyrus dėl rizikos draudimo, susijusio su: a) jūrų laivyba ir komercine aviacija, kosminių erdvėlaivių paleidimu ir krovinių kosmose skraidinimu (įskaitant palydovus), kai toks draudimas apima dalį ar visus šiuos dalykus: vežamas prekes, prekes gabenančias transporto priemones ir visus su minėtais dalykais susijusius įsipareigojimus; ir b) tarptautiniu tranzitu vežamomis prekėmis. BG. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginio draudimo, išskyrus užsienio paslaugų teikėjų paslaugas, teikiamas užsienio asmenims Bulgarijos teritorijoje. Vežamų prekių ir transporto priemonių draudimo bei civilinės atsakomybės draudimo, susijusio su rizika Bulgarijoje, paslaugų negali tiesiogiai teikti užsienio draudimo bendrovės. Užsienio draudimo bendrovė draudimo sutartis gali sudaryti tik per Europos Sąjungoje esantį filialą. Įsipareigojimų neprisiimta dėl indėlių draudimo ir panašių kompensacinių sistemų, bei privalomojo draudimo sistemų. CY, LV, MT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginio draudimo paslaugų, išskyrus rizikos draudimą, susijusį su: a) jūrų laivyba ir komercine aviacija, kosminių erdvėlaivių paleidimu ir krovinių kosmose skraidinimu (įskaitant palydovus), kai toks draudimas apima dalį ar visus šiuos dalykus: vežamas prekes, prekes gabenančias transporto priemones ir visus su minėtais dalykais susijusius įsipareigojimus; ir b) tarptautiniu tranzitu vežamomis prekėmis. LT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tiesioginio draudimo paslaugų, išskyrus rizikos draudimą, susijusį su: a) jūrų laivyba ir komercine aviacija, kosminių erdvėlaivių paleidimu ir krovinių kosmose skraidinimu (įskaitant palydovus), kai toks draudimas apima dalį ar visus šiuos dalykus: vežamas prekes, prekes gabenančias transporto priemones ir visus su minėtais dalykais susijusius įsipareigojimus; ir b) tarptautiniu tranzitu vežamomis prekėmis, išskyrus draudimą, susijusį su sausumos transportu, kai rizika yra Lietuvoje. LV, LT, PL. Įsipareigojimų neprisiimta dėl draudimo tarpininkavimo. FI. Tik draudikai su pagrindine buveine Europos Sąjungoje ar turintys filialus Suomijoje gali teikti draudimo (įskaitant bendrą draudimą) paslaugas. Draudimo brokerio paslaugas galima teikti tik turint nuolatinę verslo vietą Europos Sąjungoje. HU. Europos Sąjungoje neįsteigtos draudimo bendrovės gali teikti tiesioginio draudimo Vengrijos teritorijoje paslaugas tik per Vengrijoje registruotą filialą. IT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl aktuaro praktikos. Vežamų prekių ir transporto priemonių draudimą ir atsakomybės draudimą, LT 32 LT

33 Sektorius ar pasektoris B. Bankų ir kitos finansinės (išskyrus draudimą) Visi toliau nurodyti pasektoriai Išlygų aprašymas susijusį su rizika Italijoje, gali vykdyti tik Europos Sąjungoje įsteigtos draudimo bendrovės. Ši išlyga netaikoma tarptautiniam transportui, kuriuo įvežamos prekės į Italiją. SE. Tiesioginio draudimo paslaugas leidžiama teikti tik per Švedijoje įgaliotą draudimo paslaugų teikėją, jei užsienio teikėjas ir Švedijos draudimo įmonė priklauso tai pačiai įmonių grupei arba turi tarpusavio bendradarbiavimo susitarimą. ES. Aktuaro paslaugų atveju, taikomi reikalavimai turėti gyvenamąją vietą ir atitinkamą trejų metų patirtį. 2 teikimo būdui AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK. Įsipareigojimų neprisiimta dėl tarpininkavimo. BG. Tiesioginio draudimo atveju Bulgarijos fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat verslo veiklą Bulgarijos teritorijoje vykdantys užsienio asmenys Bulgarijoje vykdomos veiklos draudimo sutartis gali sudaryti tik su paslaugų teikėjais, turinčiais licenciją verstis draudimo veikla Bulgarijoje. Pagal tokias sutartis nustatytos draudimo išmokos išmokamos Bulgarijoje. Įsipareigojimų neprisiimta dėl indėlių draudimo ir panašių kompensacinių sistemų, bei privalomojo draudimo sistemų. IT. Vežamų prekių ir transporto priemonių draudimą ir atsakomybės draudimą, susijusį su rizika Italijoje, gali vykdyti tik Europos Sąjungoje įsteigtos draudimo bendrovės. Ši išlyga netaikoma tarptautiniam transportui, kuriuo įvežamos prekės į Italiją. 1 teikimo būdui AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl finansinės informacijos teikimo ir finansinių duomenų tvarkymo bei dėl konsultavimo ir kitų pagalbinių (išskyrus tarpininkavimą) paslaugų. BE. Norint teikti konsultacijas investicijų klausimais, reikia įsisteigti Belgijoje. BG. Gali būti taikomi apribojimai ir sąlygos, susijusios su telekomunikacijų tinklo naudojimu. CY. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl prekybos perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, finansinės informacijos teikimo ir finansinių duomenų tvarkymo bei konsultacinių ir kitų pagalbinių (išskyrus tarpininkavimą) paslaugų. EE. Norint priimti indėlius, reikia gauti Estijos finansų priežiūros institucijos leidimą ir būti registruotam pagal Estijos įstatymą kaip privačiai bendrovei, patronuojamajai bendrovei arba filialui. EE. Investicinių fondų veiklą gali vykdyti tik įsteigta specializuota valdymo bendrovė, o kaip investicinių fondų turto depozitoriumai gali veikti tik tos bendrovės, kurių registruotoji buveinė yra Europos Sąjungoje. LT 33 LT

34 Sektorius ar pasektoris Išlygų aprašymas LT. Norint valdyti investicinius fondus ar investicines bendroves, reikia įsteigti specializuotą valdymo bendrovę; tik Europos Sąjungoje registruotąją buveinę turinčios bendrovės gali veikti kaip investicinių fondų depozitoriumas. IE. Norint teikti investicines paslaugas arba konsultacijas investicijų klausimais, reikalingas a) leidimas veiklai Airijoje, kuriam gauti paprastai reikalaujama, kad įmonė būtų užregistruota arba kad veiktų kaip bendrija ar individualus prekybininkas ir kad visais atvejais jų oficialioji būstinė būtų įsteigta Airijoje (tam tikrais atvejais šio leidimo gali būti nereikalaujama, pvz., kai Korėjos paslaugų teikėjas nėra įsteigęs savo padalinio Airijoje ir kai paslauga neteikiama privatiems asmenims) arba b) leidimas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pagal Europos Sąjungos investicijų ir paslaugų direktyvą. IT. Įsipareigojimų neprisiimta dėl promotori di servizi finanziari (finansinių prekybininkų). LV. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl veiklos, susijusios su visomis vertybinių popierių rūšimis, finansinės informacijos teikimo ir finansinių duomenų tvarkymo bei konsultavimo ir kitų pagalbinių (išskyrus tarpininkavimą) paslaugų. LT. Būtinas komercinis vienetas pensijų fondams valdyti. MT. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl indėlių priėmimo, visų rūšių skolinimo, finansinės informacijos teikimo ir finansinių duomenų tvarkymo bei konsultavimo ir kitų pagalbinių (išskyrus tarpininkavimą) paslaugų. PL. Norint teikti ir perduoti finansinę informaciją, tvarkyti finansinius duomenis ir kurti susijusią programinę įrangą, reikia naudoti viešąjį telekomunikacijų tinklą ar kito licencijuoto operatoriaus tinklą. RO. Įsipareigojimų neprisiimta dėl finansinio lizingo, prekybos pinigų rinkos priemonėmis, užsienio valiutos, išvestinių priemonių, valiutos kurso ir palūkanų normų priemonių, perleidžiamų vertybinių popierių ir kitų apyvarčiųjų priemonių bei finansinio turto, ir dėl dalyvavimo visų rūšių vertybinių popierių emisijose, turto valdymo ir finansinio turto apmokėjimo bei kliringo paslaugų. Mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugas gali teikti tik Rumunijoje įsteigtas bankas. SI. a) Dalyvavimas išleidžiant iždo vekselius, pensijų fondų valdymas: įsipareigojimų neprisiimta. b) Visi kiti pasektoriai, išskyrus dalyvavimą išleidžiant iždo vekselius, pensijų fondų valdymą, finansinės informacijos teikimą ir perdavimą bei konsultavimo ir kitas pagalbines finansines paslaugas: įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus dėl vietos juridinių asmenų ir vienintelių savininkų priimamų kreditų (visų rūšių skolinimasis), garantijų ir įsipareigojimų iš užsienio kredito įstaigų. Užsienio asmenys užsienio vertybinius popierius gali parduoti tik per vietinius bankus ir biržos brokerio bendrovę. Slovėnijos vertybinių popierių biržos nariai turi būti įsisteigę Slovėnijoje arba būti užsienio investicinių bendrovių ar bankų filialai. 2 teikimo būdui LT 34 LT

35 Sektorius ar pasektoris Išlygų aprašymas BG. Gali būti taikomi apribojimai ir sąlygos, susijusios su telekomunikacijų tinklo naudojimu. PL. Norint teikti ir perduoti finansinę informaciją, tvarkyti finansinius duomenis kurti susijusią programinę įrangą, reikia naudoti viešąjį telekomunikacijų tinklą ar kito licencijuoto operatoriaus tinklą. 8. SVEIKATOS IR SOCIALINĖS PASLAUGOS (tik privačiai finansuojamos ) A. Ligoninių (CPC 9311) C. Sveikatingumo įstaigų, išskyrus ligonines, (CPC 93193) 1 teikimo būdui AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. D. Socialinės (CPC 933) 1 teikimo būdui AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui BE. Įsipareigojimų neprisiimta dėl socialinių paslaugų, išskyrus gydyklas ir poilsio namus bei senelių namus. 9. TURIZMO IR SU KELIONĖMIS SUSIJUSIOS PASLAUGOS LT 35 LT

36 Sektorius ar pasektoris A. Viešbučiai, restoranai ir maitinimas (CPC 641, CPC 642 ir CPC 643) išskyrus maitinimo orlaiviuose paslaugas 31 Išlygų aprašymas 1 teikimo būdui AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK. Įsipareigojimų neprisiimta, išskyrus maitinimą. 2 teikimo būdui. B. Kelionių agentūrų ir turizmo vadovų (įskaitant kelionių vadovus) (CPC 7471) C. Turistų gidų (CPC 7472) 1 teikimo būdui BG, HU. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 1 teikimo būdui BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI. Įsipareigojimų neprisiimta. 2 teikimo būdui. 10. POILSIO ORGANIZAVIMO, KULTŪRINĖS IR SPORTINĖS PASLAUGOS (išskyrus garso ir vaizdo paslaugas) A. Pramoginės (įskaitant teatro, gyvai grojančių muzikantų grupių, 1 teikimo būdui BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK. Įsipareigojimų 31 Maitinimo orlaiviuose aptariamos sektoriaus PAGALBINĖS TRANSPORTO PASLAUGOS 12.E.a) dalyje Antžeminės. LT 36 LT

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-957 DĖL TARPVALSTYBINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RRT pirmininkavimas Europos pašto paslaugų reguliuotojų Prieigos reguliavimo grupei Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. EUROPOS PAŠTO PASLAUGŲ REGULIUOTOJŲ GRUPĖ (ERGP)

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALISTAS ARBA RASITE UŽIMTUMO TARNYBOS INTERNETO SVETAINĖJE

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau