PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus"

Transkriptas

1 PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRATEGINIS PLANAS M. I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Biržų,,Aušros pagrindinės mokyklos metų strateginis planas (toliau Strateginis planas) parengtas vadovaujantis Biržų rajono savivaldybės plėtros metų strateginiu planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 9 d. sprendimu T-234, Biržų rajono savivaldybės metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Biržų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu T-314, Valstybine švietimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 metų gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745. Planu siekiama įgyvendinti Biržų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano metams II prioriteto Sumanios, socialiai saugios, sveikos, naujovėms imlios, pilietinės ir patriotiškos visuomenės formavimas 2.1 tikslo Išprususios ir kūrybingos visuomenės formavimas uždavinį Užtikrinti švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą ; uždavinį Skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visuomenės švietimą ir tobulinimąsi ; 2.3 tikslo Pilietiškumo ugdymas ir visuomenės saugumo didinimas uždavinį Ugdyti rajono gyventojų bendruomeniškumą, pilietinį aktyvumą, remti ir skatinti jaunimo bei kitų nevyriausybinių organizacijų veiklas ; 2.4. tikslo Efektyvus, į gyventojų poreikius nukreiptas viešasis valdymas uždavinį informacinės visuomenės plėtra. Remtasi Valstybinės švietimo metų strategijos strateginio tikslo Paversti Lietuvos švietimą tvariu pagrindu veržliam ir savarankiškam žmogui, atsakingai ir solidariai kuriančiam savo, valstybės ir pasaulio ateitį I prioritetine kryptimi Mokytojo asmenybė (Pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai); II prioritetine kryptimi: Švietimo kokybės kultūra (Įdiegti duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kultūrą, užtikrinančią savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną); III prioritetine kryptimi Talka dėl įtraukties (Užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo aprėptį suteikti mokiniams bei studentams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir realizuoti specialiuosius poreikius); IV prioritetine kryptimi Mokymasis ir įgalinimas visą gyvenimą (Garantuo- 1

2 jant švietimo sistemos veiksmingumą, sukurti paskatų ir sąlygų mokytis visą gyvenimą sistemą, grįstą veiksnia pagalba atpažįstant save ir renkantis kelią veiklos pasaulyje), Geros mokyklos koncepcija. Atsižvelgta į teikiamo švietimo kokybę, vietos bendruomenės poreikius, mokyklos m. įsivertinimo ir stebėsenos duomenis. Mokyklos strateginio plano paskirtis efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, numatyti mokyklos vystymo perspektyvas ir prioritetus, pastovią kaitą, telkti mokyklos bendruomenę mokyklos vizijai įgyvendinti, aktualioms problemoms spręsti. Rengiant Strateginį planą vadovautasi šiais principais: viešumas, partnerystė, bendruomenės įtraukimas; uždavinių aiškumas, apibrėžtumas ir pagrįstumas; priemonių realumas ir įgyvendinamumas; mokymasis iš geros praktikos pavyzdžių Lietuvoje ir užsienyje; suderinamumas su Lietuvos nacionalinėmis ir ES plėtros strategijomis; strateginio planavimo proceso tęstinumas ir lankstumas. Strateginio plano rengimui mokyklos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-250 sudaryta ir patvirtinta darbo grupė, kurios nariai mokytojai, mokiniai, tėvų atstovai. Į strateginio plano rengimą buvo įtraukta visa mokyklos bendruomenė: duomenis ir pasiūlymus teikė metodinės grupės, Metodinė, Įsivertinimo grupė, mokinių ir mokinių tėvų savivaldos institucijos: Mokinių, Mokyklos. II SKYRIUS SOCIALINIS, EKONOMINIS, KULTŪRINIS KONTEKSTAS Išorinės ir vidinės aplinkos analizė Politiniai-teisiniai veiksniai. Lietuvos politiniame gyvenime vyksta dideli pokyčiai, išaugo nedarbas, didėja emigracija. Visi šie veiksniai daro įtaką ir švietimo sistemai. Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei mokyklos nuostatais, patvirtintais Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. T-54 Ekonominiai veiksniai. Sulėtėjęs Lietuvos Respublikos ekonomikos augimas sąlygoja BVP augimo lėtėjimą. Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybė numato švietimui skiriamų nacionalinio biudžeto asignavimų dalies nuo BVP augimą, tačiau infliacijos augimas yra spartesnis, todėl ir padidėjusių lėšų pakanka tik būtiniems poreikiams patenkinti: brangsta vadovėliai, mokymo priemonės, didėja išlaidos aplinkos išlaikymui. Esant sudėtingai valstybės ekonominei situacijai, mažėja valstybės išlaidos įvairiems projektams, todėl mažėja mokyklos pritraukiamos papildomos lėšos dalyvaujant rajono, šalies, ES projektuose. Ekonominė krizė stabdo daugelio įmonių potencialių mokyklos rėmėjų veiklą, todėl sudėtingiau gauti paramą, leidžiančią gerinti mokyklos materialinę bazę. Mokyklos finansavimas biudžeto ir valstybės lėšomis nepakankamas. Socialiniai veiksniai. Nepalanki demografinė padėtis Lietuvoje daro įtaką Biržų rajono mokykloms. Pastaraisiais metais Biržų rajono savivaldybėje gyventojų skaičius mažėjo apie du procentus kasmet. Migracijos mastai mažėja, tačiau išvykstančiųjų skaičius išlieka didesnis nei atvykstančiųjų. Ypač didelę įtaką gyventojų mažėjimui daro neigiama natūrali gyventojų kaita: rajone miršta dvigubai daugiau žmonių nei gimsta.

3 Savivaldybėje darbingo amžiaus gyventojų dalis yra mažiausia apskrityje. Rajone vaikų dalis mažėja, o pensinio amžiaus gyventojų dalis didėja. Blogėjantis vaikų sveikatos indeksas. Tarp Lietuvos mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos sutrikimų vyrauja regėjimo defektai, laikysenos sutrikimai, įvairaus laipsnio skoliozės (25 % Lietuvos moksleivių diagnozuojama ydinga laikysena, 8% - skoliozė). Panaši situacija Biržų mieste bei,,aušros pagrindinėje mokykloje m. m. nustatyta, jog sveikatos sutrikimų turėjo 490 (65,3 proc.) mokyklos mokinių (sutrikimų padaugėjo lyginant su praėjusiais metais). Daugiausiai mokinių turėjo regos sutrikimų 191 (39,1proc.). 118 (24,1 proc.) moksleivių turi kraujotakos sistemos sutrikimų, 65 (13,3 proc.) skeleto- raumenų sistemos sutrikimų. Analizė parodė, jog didžioji dalis, t.y. 720 (96 proc.) moksleivių normalaus svorio. Per mažą svorį ir nutukimą turi 5 mokiniai, antsvorį - 20 mokinių. Pagrindinę fizinio grupę turėjo 643 mokiniai (87,8 proc.), parengiamąją fizinio grupę - 52 mokiniai, specialiąją grupę - 15 mokinių, atleisti nuo kūno kultūros pamokų 39 mokiniai. Mokyklos mikrorajono socialinis kontekstas patenkinamas. Gausėja socialinę atskirtį patiriančių mokinių, kuriems reikia specialiosios pagalbos. Pastebimai sumenkę mokinių socialiniai įgūdžiai. Mokykla neturi Higienos paso. Nuo 2015 metų tęsiama mokyklos renovacija. Kultūriniai veiksniai. Mokykla palaiko partneriškus ryšius su įvairiomis rajono kultūros ir visuomeninėmis organizacijomis. Puoselėjamos mokyklos tradicijos, mokinių kolektyvai atstovauja mokyklai miesto, rajono ir šalies renginiuose. Mokyklos gyvenimo ir darbo aktualijos patrauklia forma ir turiniu pateikiamos mokyklos tinklalapyje rajono bendruomenei. Mokykloje propaguojamos vertybės, ugdoma tolerancija, bendroji rūpinimosi mokiniais politika tenkina bendruomenės lūkesčius. Bendradarbiavimu pagrįsti ryšiai su mokyklos socialiniais partneriais. Mokykla patraukli Biržų rajono visuomenei, noriai mokosi mikrorajono mokiniai. Dauguma mokyklos mokytojų vaikų mokėsi ar mokosi mūsų mokykloje. Daugumos mokinių tėvai yra baigę šią mokyklą, todėl suinteresuotumas ir tapatumas pripažįstami bendruomenėje. Technologiniai veiksniai. Mokykloje diegiamos technologijos elektroninio dienyno, mokytojų veiklos organizavimo, vadybos, ugdymo proceso srityse. Mokykloje kompiuteriai, visi turi internetinę prieigą. Mokinių ugdymo procese naudojama 60 kompiuterių (1 kompiuteris tenka 10 mokinių). 29 daugialypės terpės projektoriai, 9 nešiojami kompiuteriai. Visų mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos su prieiga prie interneto. Pavieniai mokytojai naudojasi virtualia mokymosi aplinka MOODLE. Mokykla dalyvavo MTP plius projekte,, Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra ir 2015 m. gavo mobiliųjų įrenginių komplektą. 3

4 III SKYRIUS MOKYKLOS METŲ STRATEGINIO PLANO VEIKSMINGUMO ANALIZĖ Mokyklos istorijos pradžia laikytina valsčiaus mokykla, kurią XIX a. buvo įsteigę grafai Tiškevičiai m. ją pakeitė liaudies, vėliau lietuviška pradinė mokykla m. rugsėjo 1 dieną darbą pradėjo Aušros" pradžios mokykla mokslo metais ji reorganizuota į septynmetę. Nuo 1951 m. rugsėjo 1 d. - Biržų 2-oji vidurinė mokykla m. pastatytas trečiasis mokyklos aukštas, įrengtos naujos klasės m. duris atvėrė priestatas su sporto sale, valgykla ir dirbtuvėmis m. m. mokyklai grąžintas Aušros" vardas. Aušros vidurinė mokykla: pradinio, pagrindinio, vidurinio, suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinanti mokykla. Biržų rajono tarybos sprendimu dėl Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos patvirtinimo nuo vykdyta mokyklos vidaus struktūros pertvarka: nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuotos vienuoliktos klasės; nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nekomplektuotos vienuoliktos ir dvyliktos klasės, nutrauktas vidurinio ugdymo ir suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų vykdymas. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo,,aušros pagrindine mokykla.

5 Biržų Aušros pagrindinės mokyklos valdymo schema Mokyklos direktorius Socialinių mokslų mokytojai Mokytojų atestacinė komisija Mokytojų Mokyklos Raštinės vedėja Sekretorė referentė Inžinierius programuotojas Darbų saugos specialistė Psichologas Apskaitininkas Vyr. finansininkas Bibliotekos vedėja Bendrabutis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Bibliotekininkė 5-10 kl. mokytojai lietuvių k., gamtos mokslų, dorinio ugdymo mokytojai Mokytojų metodinė Anglų k., vokiečių k. mokytojai 1-4 kl. mokytojai Neformaliojo švietimo, rusų k., kūno kultūros, dailės, muzikos, matematikos, IT mokytojai Pagalbos specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas) Aptarnaujantis personalas Mokytojų dalykininkų metodinės grupės Pradinių kl. mokytojų metodinė grupė Tėvų klubas Mokinių Įsivertinimo grupė Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė Klasių vadovų metodinė grupė Vaiko gerovės komisija 5

6 Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokinių skaičius kasmet mažėja apie 260 mokinių. Mažėjant mokinių skaičiui mažėja išsilavinimą gavusių mokinių skaičius. Vidutinis klasės komplektas m. m. savivaldybėje siekė 17,7 mokinio ir buvo mažesnis nei šalyje ir Panevėžio apskrityje (atitinkamai 19,7 ir 19,6 mokinio) m. m. vidutinis klasės komplektas 17,0 mokiniai.,,aušros pagrindinėje mokykloje vidutinis klasės komplektas m. m. 22,3 mokinio m. m. mokykloje mokėsi 915 mokinių, m. m. 878 mokiniai, m. m. 823 mokiniai, m. m. 614 mokinių. Mokinių skaičiaus kitimus lėmė vidurinės mokyklos reorganizacija į pagrindinę. Mokinių skaičiaus kaita,,aušros mokykloje m. pateikiama diagramoje: kl. 2kl. 3kl. 4kl. 5kl. 6kl. 7kl. 8kl. 9kl. 10kl. 11kl. 12kl.

7 Daugumos mokykloje besimokančių mokinių šeimų ekonominė padėtis yra vidutinė, nes mokyklą lanko mieste gyvenantys vaikai, dauguma tėvų yra dirbantys, nemažai gyvena ir dirba užsienyje. Nemokamą maitinimą mokykloje m.m. gavo 190 mok. (20,76 proc.), m.m. 149 mok. (16,97 proc.), m.m. 118 mok. (13,85proc), m.m. 98 mok. (15,96 proc). Mokinių pavėžėjimas m. m. į mokyklą pavežami 82 mokiniai, m. m. 63 mokiniai, m. m. 44 mokiniai m. m. mokykloje integruotai buvo mokomi 28 specialiųjų poreikių mokiniai, m. m. 29, m. m. 32, m. m. 34 mokiniai. turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Žinios apie mokinių šeimas m. pateikiamos lentelėje: Šeimos Šeimų skaičius 1 vaikas šeimoje 2 vaikai šeimoje 3 vaikai šeimoje 4 ir daugiau vaikų šeimoje Socialiai remtinos šeimos Probleminės šeimos Disfunkcinės (asocialios) šeimos Pilnos šeimos Nepilnos šeimos Mažėjantis mokinių skaičius mažina mokytojų skaičių mokyklose: m. m. Biržų rajono savivaldybėje bendrojo ugdymo mokyklose dirbo 374, m. m. 341 (8,8 proc. mažiau), m. m. 326 (4,4 proc. mažiau) pedagoginiai darbuotojai. Rajono ugdymo įstaigose dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai m. m. 98,5 proc. Biržų rajono savivaldybės mokytojų turėjo aukštąjį, 1,2 proc. aukštesnįjį ir 0,3 proc. vidurinį išsilavinimą. Pastaraisiais metais mokytojų su aukštuoju išsilavinimu rajone daugėjo, o su aukštesniuoju ir viduriniu mažėjo. Apskrityje ir šalyje m. m. mokytojų su aukštuoju išsilavinimu buvo šiek tiek mažiau nei savivaldybėje (atitinkamai 97,7 proc. ir 97,5 proc.) m. m. Biržų rajono savivaldybėje bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys 36 pedagogai turėjo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, vyresniojo mokytojo 171, mokytojo metodininko 80 ir mokytojo eksperto 4. Savivaldybėje iš 374 pedagoginių darbuotojų 291 buvo atestuoti m. m. atestuotų pedagoginių darbuotojų savivaldybėje (77,81 proc.) buvo mažiau nei vidutiniškai apskrityje (82,55 proc.) ir šalyje (83,29 proc.) m. m. mokykloje dirbo 72 pedagoginiai darbuotojai, iš jų logopedas, 2 specialieji pedagogai, psichologas, socialinis pedagogas, neformaliojo švietimo mokytojas, auklėtojas, 61 mokytojas ir 4 vadovai. Atestuoti 65 mokytojai: 2 mokytojai, 38 vyresnieji mokytojai (59 proc.), 25 7

8 metodininkai (38,5 proc.). Pedagoginį stažą 15 ir daugiau metų turi 58 mokytojai (89 proc.). Dirbo 7 nepedagoginiai darbuotojai 4 bendrabutyje, 2 bibliotekoje, 1 socialinis darbuotojas m. m. mokykloje dirbo 78 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 60 mokytojų, 4 vadovai, 4 pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas), 1 neformaliojo švietimo mokytojas. Pedagoginį stažą 15 ir daugiau metų turėjo 83 proc. pedagoginių darbuotojų. Dirbo 7 nepedagoginiai darbuotojai (2 bibliotekos, 4 auklėtojai bendrabutyje, 1 socialinis darbuotojas). Atestuotų mokytojų 63: mokytojai 2, vyresnieji mokytojai 36 (57 proc.), mokytojai metodininkai 25 (39,7 proc.) m. m. mokykloje dirba 68 pedagoginiai darbuotojai, iš jų 46 mokytojai, 4 vadovai ir 4 pagalbos mokiniui specialistai. Pedagoginį stažą 15 ir daugiau metų turi 87 proc. pedagoginių darbuotojų. Mokytojų kvalifikacinės kategorijos (atestuoti 49): 1 mokytojas, 26 vyresnieji mokytojai (53,1 proc.), 22 metodininkai (44,9 proc.). Mokyklos mokytojų kvalifikacinių kategorijų palyginimas su Lietuvos vidurkiu pateikiamas diagramoje: m.m m.m m.m. Vyr.mokytojai Metodininkai 374 dienos 2372 val. 288,5 dienos 2326,5 val. 348 dienos 1414,5 val m.m m.m m.m. Lietuvos vidurkis

9 Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai metais: 1. Pamokos planavimas ir organizavimas. 2. Gabių mokinių ugdymas: bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas. 3. Skaitmeninio ugdymo turinio pritaikymas ugdymo procese. 4. Užsienio kalbų mokymo metodika. 5. Vertinimas kaip pažinimas ir ugdymas pradinio ugdymo koncentre. 6. Mokyklos įvaizdžio ir identiteto kūrimas. 7. Pagalba mokiniui. 8. Bendradarbiavimas su tėvais. Svarbiausias metodinės veiklos tikslas mokykloje - pozityvaus profesionalumo skatinimas, nuolatinio profesinio tobulėjimo siekimas ir sklaida. Užtikrindami ugdymo kokybę ir veiksmingumą mokyklos mokytojai stiprino profesines kompetencijas, tobulino ugdymo turinio diferencijavimo procesus, stiprino mokinių mokymosi motyvaciją ir mokėjimo mokytis kompetenciją, skyrė dėmesį individualios mokinio bei bendros mokyklos pažangos kokybei, siekė užtikrinti deramą akademinių pasiekimų lygį bei stiprinti vertybines nuostatas. Numatytos priemonės padėjo didinti mokinių norą mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo savo jėgomis lygį, stiprino atsakomybę už savo mokymąsi bei mokėjimo mokytis kompetencijas. Mokinių akademinių pasiekimų lygmuo bei pažanga buvo vienas svarbiausių mokyklos bendruomenės veiklos rezultatyvumo vertinimo kriterijų. Vertindama akademinius pasiekimus ir pažangą mokyklos bendruomenė kiekvienais metais analizavo įvairius su akademiniais pasiekimais ir pažanga susijusius aspektus: 100 balų įvertinimus gavusių mokinių skaičių; pozityvius VBE rezultatų pokyčius; VBE rezultatų dermę su metiniais mokinių įvertinimais; pasirinktų laikyti egzaminų, tenkančių vienam mokiniui rodiklį; mokomojo dalyko egzaminą pasirinkusių mokinių dalį; VBE rezultatų palyginimą su visos šalies apibendrintais VBE rezultatais; įgijusių vidurinį išsilavinimą nuo baigusių vidurinio ugdymo programą dalį; pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUP-o) rezultatų dermę su metiniais įvertinimais; PUP-o rezultatų dermę su mokinių pasiekimais, tolimesnio mokymosi sėkmės statistiką; mokinių pasiekimus dalykinėse olimpiadose. Kiti mokinių pasiekimai. Pakankamai aukšti mokinių pasiekimai dalykinėse olimpiadose ir konkursuose m. m. laimėta 118 prizinių vietų, iš jų: 2 prizinės vietos zonoje, 5 prizinės vietos respublikoje m. m. rajono etapo olimpiadose dalyvavo 247 mokiniai (iš 1121 rajono mokyklų mokinio dalyvavusių olimpiadose,,,aušros mokiniai sudarė 22 proc.). Laimėta 80 prizinių vietų: 27 pirmosios, 26 antrosios ir 27 trečiosios m. m. olimpiadose ir konkursuose laimėtos iš viso 86 prizinės vietos (68 olimpiadose ir 18 konkursuose). 9

10 Mokyklos pasiekimų bei pažangos lygį patvirtina ir standartizuotų testų, taikytų mokykloje 2015 m., ataskaita (4 ir 8 klasė) Mokyklos ataskaita (4 klasė)

11 Mokyklos ataskaita (8 klasė) Sudarytos galimybės pasirinkti dorinio ugdymo (lotynų apeigų katalikų, evangelikų-reformatų ir etikos) pamokas. Dauguma mokinių yra pasirinkę lotynų apeigų katalikų tikybos pamokas, likusieji - etikos pamokas. Duomenys pateikiami lentelėje (proc.): Metai Lotynų apeigų - katalikų Evangelikų - reformatų Etika m. m. 50,29 0,73 48, m. m. 52,93 1,63 45,44 Mokiniams yra sudarytos galimybės tenkinti savo poreikius neformaliojo švietimo veikloje: m. m. 61 proc. visų mokinių lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus mokykloje. 11

12 Formuodama mokyklos kaip institucijos bendradarbiavimo kultūrą, mokyklos bendruomenė vystė lyderystę, plėtojo mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais bei socialiniais partneriais ryšius. Siekė prasmingo dialogo su tėvais, kurdama bendradarbiavimo atmosferą. Stiprino mokyklos ryšius su kitomis ugdymo įstaigomis, socialiniais partneriais, kitomis organizacijomis. Siekė plačiau informuoti visuomenę apie mokyklos veiklą, stiprinti mokyklos vaidmenį vietos bendruomenėje. Mokyklos bendruomenė tobulino fizinę mokyklos aplinką, kūrė tinkamas edukacines erdves. Dirbo Įvaizdžio ir identiteto formavimo grupė. Fizinės mokyklos aplinkos tobulinimas turėjo įtakos mokinių nuostatai mokytis ir elgesiui, šie mokymosi pasiekimams. Siekimas sukurti saugią, palankią pokyčiams ir estetišką ugdymosi aplinką 2015 m. tenkino mokyklos bendruomenės poreikius. Profesinio orientavimo veiklai mokykloje m.m. buvo keliami tikslai: Įvairiapusiškas profesinis informavimas ir konsultavimas karjerai, pagalba mokiniams planuojant profesinę karjerą, atsižvelgiant į savo sugebėjimus bei darbo rinkos poreikius; Profesinis veiklinimas, darbo konteksto ir aplinkos analizė su mokiniais. Kiekvienais metais organizuota vidutiniškai 16 išvykų į atvirų durų dienas ugdymo bei kitose įstaigose. Mokyklos mokiniai dalyvavo Lietuvoje organizuojame projekte Visuotinė atvirų durų diena tėvų darbovietėse (per mokslo metus vidutiniškai 153 mokiniai). Dalyvauta ir kituose organizuojamuose Lietuvos projektuose. Vienas iš jų kiekvienais metais vykdomas Nacionalinė karjeros savaitė. Iš viso profesiniam orientavimui skirtuose projektuose per metus dalyvavo vidutiniškai apie 60 proc. mokinių, susitikimuose - apie 30 proc. mokinių. Profesinio orientavimo taške individualiai konsultavosi per metus - 13 mokinių (2014 m. - 12kl.). Atlikti 6 mokiniams skirti klausimynai ir testai (psichologas Dainius Čerbulėnas). POT taške sukaupta metodinė ir specialioji literatūra. Profesiniame veiklinime dalyvavo visų klasių mokiniai (nuo 5 kl.), iš viso vidutiniškai per mokslo metus mokiniai. Mokinių, savo mokykloje gavusių bent vieną profesinio orientavimo (karjeros) paslaugą vidutiniškai per mokslo metus mokinių grupėje, skaičius Mokinių, už mokyklos ribų gavusių profesinio orientavimo (karjeros) paslaugą (-ų) vidutiniškai per mokslo metus, skaičius Mokyklos Įsivertinimo grupės veiklos prioritetų schema ( nuo m. m. ).

13 Vizija: prasmės, atradimų, mokymosi ir asmens ugdymosi sėkmės siekianti mokykla Kvalifikacijos kėlimas Saviraiška ir lyderystė. Projektai Atestacijos procesas Savivaldos stiprinimas Patirties banko sudarymas ir sklaida Ryšiai su visuomene, socialiniais partneriais Tarptautinių ir nacionalinių ryšių plėtra Intelektualinio potencialo stiprinimas Savivaldos, ryšių ir lyderystės plėtra. Naujų technologijų diegimas Mokyklos veikla Materialinės bazės stiprinimas ir modeliavimas Informacinio centro sukūrimas ir diegimas Paslaugų visuomenei kūrimo ir teikimo sistema Intensyvaus mokymo ir mokymosi organizavimas (vadovaujantis mokymosi paradigma) Mokyklos savitumą laiduojančių neformaliojo švietimo programų kokybė Kryptingas užsienio kalbos (anglų) mokymas Profesinio orientavimo paslaugų kokybės gerinimas 13 Eksperimentinių ir tiriamųjų įgūdžių tobulinimas gamtamokslinio ugdymo pamokose Bendrųjų kompetencijų ugdymo kokybė Mokyklos įsivertinimas

14 MOKYKLOS STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS Stiprybės 1. Mokyklos bendruomenės tapatumo jausmas. 2. Tėvai ir mokiniai gerai vertina mokytojų dalykines kompetencijas. 3. Personalo komplektavimas: maža kaita, aukšta kvalifikacija, kryptingai tobulinamos dalykinės, didaktinės ir bendrosios kompetencijos. 4. Pradinio ugdymo programų įgyvendinimas. 5. Tinkamas užsienio kalbų mokymas. 6. Standartizuotų testų rezultatai 4, 8 klasėse aukštesni už šalies vidurkį. 7. Mokinių poreikius tenkinanti POT veikla. 8. Socialines mokinių kompetencijas ugdanti TUC veikla. 9. Pakankamai kryptingas VIP sistemos kūrimas. 10. Specialiosios ir socialinės pagalbos mokiniui kokybė. 11. Visuomenės informavimo apie mokyklos veiklą formos (atnaujintas mokyklos tinklalapis, išnaudojamos elektroninio dienyno galimybės, pranešimai rajono spaudoje). 12. Tikslingi ryšiai su socialiniais partneriais. Galimybės 1. Sukurti estetinį, informatyvų interjerą (atnaujinti stendus, sukurti reprezentacines erdves su mokyklos simbolika). 2. Bibliotekos kaip informacinio centro vaidmens stiprinimas. 3. Stiprinti mokytojų didaktinę kompetenciją (jos charakteristikas siejant su mokymosi paradigma). 4. Kryptingas mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, pažangos siekis. 5. Aktyvesnė gerosios patirties sklaida (dalinimasis patirtimi mokykloje, rajone, šalyje). Silpnybės 1. Mokymo nuostatos ir būdai. 2. Mokymo (si) individualizavimas ir diferencijavimas tenkinant skirtingus mokinių poreikius pamokoje. 3. Vertinimas kaip ugdymas. 4. Neišnaudotos tėvų švietimo galimybės. 5. Patyčių prevencija. 6. Neaktyvus tėvų dalyvavimas mokyklos bendruomenės veikloje. 7. Nepakankama pagalba mokiniams ugdymo (si) procese. 8. Nepakankama neformaliojo švietimo paslaugų pasiūla. 9. Technologijų kabinetų aplinka. 10. Poilsio zonų mokiniams įrengimas. Grėsmės 1. Demografinė situacija: mažėjantis gyventojų skaičius, mažėjanti 0-15 metų gyventojų dalis. 2. Mokyklų tinklo pertvarka, sprendimai dėl mokyklų reorganizacijos, mokyklos renovacijos procesai turėjo įtakos bendruomenės mikroklimatui, darbo sąlygų ir santykių užtikrinimui. 3. Greitai tobulėjantis IKT diegimas į ugdymo procesą šalyje lenkia mokyklos galimybes. 4. Spartesnis nei prognozuota mokinių skaičiaus mažėjimas ir klasių mokykloje komplektavimas. 5. Silpnėja tėvų pagalba mokantis, tėvams stinga psi-

15 6. Aktyvinti 2 proc. pajamų mokesčio kampaniją, pritraukti daugiau lėšų. 7. Aktyvinti tėvų domėjimąsi ir dalyvavimą mokyklos bendruomenės veikloje. 8. Pagalbos mokiniui sistemos sukūrimas. 9. Būtina atnaujinti IKT bazę. chologinių žinių ir bendravimo su vaikais įgūdžių įvairiais pažinimo klausimais. 6. Mokykla neteks galimybės naudotis gimnazijos stadionu, nes bus statomas Sporto kompleksas gimnazijos teritorijoje. Vizija: prasmės, atradimų, mokymosi ir asmens ugdymosi sėkmės siekianti mokykla. Misija: Teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį ugdymą, užtikrinti asmenybės ūgtį ir saviraiškų dalyvavimą mokyklos gyvenime Prioritetai 1. Ugdymo(si) kokybė 2. Besimokanti organizacija 3. Bendradarbiavimas ir lyderystė 4. Pagalbos teikimas 5. Saugi aplinka Filosofija (vertybės) Svarbus kiekvienas bendruomenės narys 1. Tikslas. Ugdymo ir ugdymosi kokybės kultūros kūrimas. 1.1 Uždavinys. Pamokos ir kitų ugdymo formų kokybės tobulinimas. Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo vertinimo kriterijai 2016 m m m. Vykdytojas Finansavima s Aktyviųjų mokymo metodų panau- Pamokų, kuriose mokytojas vadovaujasi mokymosi paradigma, proc. (nuo stebėtų pamokų) Mokyklos 15

16 dojimo ir praktinio žinių taikymo pamokose skatinimas Mokinių pasiekimų vertinimo ir individualios pažangos (VIP) matavimo sistemos tobulinimas. Pamokų, kuriose vyrauja praktinių žinių taikymas, proc. (nuo stebėtų pamokų). Pamokų, kuriose taikomi aktyvieji mokymo metodai, proc. (nuo stebėtų pamokų). Eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti skirtos gamtamokslinio ugdymo pamokos (proc. nuo dalykui skirtų pamokų per mokslo metus). Pamokų (vieno mokytojo), vedamų netradicinėse/kitose edukacinėse aplinkose skaičius. Kiekvieno mokinio individualios pažangos aptarimas su tėvais (pokalbių proc. nuo mokinių skaičiaus) Mokyklos 2 lygis 2,5 lygis 3 lygis Mokyklos Socialinių ir gamtos mokslų metodinė grupė Mokyklos Metodinė Pavaduotojai ugdymui, klasių vadovai Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas pamokoje. 2 lygis 2,5 lygis 3 lygis Mokyklos Mokytojai Pamokų, kuriose vyrauja vertinimo procedūros, teikiančios informaciją pačiam mokiniui apie jo mokymosi kokybę, (proc. nuo stebėtų pamokų). 2 lygis 2.5 lygis 3 lygis Mokyklos Mokinių, padariusių individualią pažangą, proc VIP komanda, klasių vadovai Mokinių pažangos pokyčiai kas 2 metus, remiantis standartizuotų +0,5% +0,5% +0,5% Mokyklos testų rezultatais (nuo 2 kl.) Mokinių, sėkmingai tęsiančių mokslą gimnazijos 9 kl., dalykų metinio vidurkio atitikimas 8 kl. metiniam vidurkiui (proc.) Mokinių, sėkmingai tęsiančių mokslą gimnazijos 11 kl., dalykų metinio vidurkio atitikimas 10 kl. metiniam vidurkiui Mokyklos Mokyklos Žmogiškieji ištekliai

17 Efektyvus IKT panaudojimas mokymo(si) procese Mokinių kompetencijų ugdymo ir jų vertinimo sistemos sukūrimas. Mokinių metinis pažangumas, proc. Mokymosi kokybė, proc. 1-4 kl. 5-8 kl kl , Mokyklos mokytojai Mokyklos mokytojai 1-4 kl. 5-8 kl kl. Mokinių pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimas (mo- Mokytojai kinių, suvokiančių vertinimo tipus, metodus ir formas proc.) Nėra skundų dėl pažangos ir pasiekimų vertinimo Mokyklos Mokytojų, gebančių IKT panaudoti mokinių mokymo(si) Mokyklos galimybėms didinti ir mokinių pažangai stebėti, (proc. nuo stebėtų pamokų). IT tikslingas taikymas ugdymosi procese (pamokų skaičius nuo stebėtų pamokų). Pamokų, kuriose aktyviam mokinių darbui taikytos IT, skaičius nuo visų pamokų. Kompetencijų (mokėjimo mokytis, bendravimo ir bendradarbiavimo, socialinės-pilietinės) vertinimo modelio sukūrimas. Bibliotekos veiklų, ugdančių mokinių kompetencijas, skaičius Mokyklos Metodinė Mokytojai - 0,5 1 Metodinė Bibliotekos vedėjas Projektų skaičius per metus Metodinė Žmogiškieji ištekliai 17

18 Šiuolaikinių švietimo tyrimų rezultatų panaudojimas ugdymo turinio planavimui ir tobulinimui. Mokinių, dalyvaujančių tiriamuosiuose darbuose, skaičius Metodinė Mokytojai Patobulintas ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas Mokyklos metodinė Nacionalinių tyrimų rezultatų 2,4, 6,8 klasėse (diagnostinių) kasmetinis aptarimas, rekomendacijos dalyko turinio planavimui. (įtaka dalyko ugdymo rezultatams). Nacionalinių tyrimų rezultatų 2,4, 6,8 klasėse (diagnostinių) atitiktis metiniam įvertinimui (proc.) 1.2. Uždavinys. Teikti kokybišką ir savalaikę pagalbą mokiniams Pagalbos teikimo Tėvų, kuriuos tenkina mokyklos teikiama pagalba jo vaikui tvarkos aprašo jam mokantis, proc. (tėvų nuomonės tyrimas). tobulinimas. Tėvai nesamdo korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi (teiginio vertė) Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas. Mokinių, kuriuos tenkina mokyklos teikiama pagalba jam mokantis, proc. Pamokų, kuriose naudojamos trijų mokymosi pasiekimų lygių užduotys (proc. nuo stebėtų pamokų) Mokytojų, taikančių Grįžtamojo ryšio klausimynus (IQES online) 7-10 kl. proc. Mokinių, pasiekusių aukščiausią mokymosi pasiekimų lygį, proc. Mokinių, pasiekusių pagrindinį mokymosi pasiekimų (6,7,8) lygį, proc. - 0,1 0,2 Mokyklos metodinė Mokyklos metodinė Vidaus įsivertinimo grupė, VGK 3,6 3,6 3,6 Vidaus įsiverti-nimo grupė, VGK Vaiko gerovės komisija Mokyklos Metodinė Metodinė Metodinė

19 Bibliotekos, Pamokų, vestų bibliotekoje, skaičius Bibliotekos kaip informacijos vedėjas centro, veiklos tobulinimas. Mokinių, ruošusių namų darbus bibliotekoje - skaitykloje, Bibliotekos proc. nuo visų mokinių vedėjas Informacinių įgūdžių ugdymo renginių skaičius Bibliotekos vedėjas Vieningų reikalavimų pateiktims sukūrimas Bibliotekos vedėjas Įvairiapusiškas Suteiktų konsultacijų Ugdymo profesinis informavimas ir konsultavimas tėvams proc kl specialistas mokiniams, proc kl karjerai karjerai. Mokinių, gavusių bent vieną POT paslaugą (5-10 kl.), proc Ugdymo karjerai specialistas POT renginių skaičius per metus Ugdymo karjerai specialistas, klasių vadovų metodinė grupė Savęs pažinimo ir saviugdos praktikumų skaičius Psichologas 1.3. Uždavinys. Ugdymo aplinkų atnaujinimas ir modernizavimas Dinamiškų, atvirų ir funkcionalių Atnaujintų ir įrengtų edukacinių erdvių skaičius Mokyklos ugdymo(si) aplinkų kūrimas. 19

20 Dalykų mokomųjų programų diegimas IKT bazės atnaujinimas. Įdiegtų dalykų mokomųjų programų skaičius Mokyklos Atnaujintos IKT įrangos, naudojamos ugdymo procese, proc Mokyklos 2. Tikslas. Mokyklos bendruomenės telkimas pokyčiams ir inovacijoms skatinant jos narių lyderystę. 2.1 Uždavinys. Mokytojų profesionalumo skatinimas. Tikslingai tobulinusių kvalifikaciją mokytojų proc Direktorius Tikslingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Metodinio banko sukūrimas Iniciatyvų skatinimas ir palaiky- Mokytojų, pasidalinusių patirtimi, kaip pritaikė Metodinė kvalifikacijos metu įgytas žinias ugdymo procese, proc. Parengta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo tvarka Metodinė Pamokų kokybės įvertinimas (nuo stebėtų pamokų): Mokyklos Pamokos planavimas ir organizavimas 2,17 2,3 2,5 Mokymas 2,37 2,45 2,6 Mokymasis 2,24 2,45 2,6 Pagalba mokiniui 2,27 2,5 2,7 Vertinimas 2,27 2,40 2,5 Santykiai, tvarka, klasės valdymas 2,56 2,7 2,8 Mokymosi aplinka 2,2 2,4 2,5 Pasiekimai pamokoje 2,17 2,3 2,5 Vestų atvirų pamokų skaičius (per metus) Metodinė Mokytojų pasidalinusių patirtimi skaičius Metodinė rajone šalyje Mokytojų parodytų ir įgyvendintų iniciatyvų, skaičius Metodinė

21 mas. Mokytojų, įvairiomis informavimo priemonėmis paviešinusių sėkmės istorijas, skaičius per metus (siejant su atestacijos nuostatais) Metodinė Mokytojų skatinimo sistemos tobulinimas Direktorius 2.2. Uždavinys. Besimokančios organizacijos kultūros kūrimas Komandinio Mokytojų, dalyvavusių darbo komandose, proc Direktorius darbo kultūros diegimas Refleksijos metodo Mokytojų, besimokiusių komandose, proc Mokyklos panaudojimas mokyklos veiklos IQES online platformos panaudojimas mokyklos veiklos Vidaus įsivertinimo grupė planavimui ir tobulinimui. įsivertinimui (apklausų skaičius per metus) Mokytojų, besinaudojančių mokyklos įsivertinimo duomenimis Mokyklos veiklos planavimui, proc Mokytojų patirčių sklaidos skatinimas Mokyklos ir mokytojų savęs vertinimo tvarkos aprašo parengimas Mokinių saviraiškos ir lyderystės skatinimas. Mokytojų, pasidalinusių patirtimi mokykloje per metus, proc. Parengtas mokyklos savęs vertinimo tvarkos aprašas. Mokytojų savęs vertinimo tvarkos aprašo tobulinimas siejant su atestacijos nuostatais Metodinė Direktorius Mokinių iniciatyvų skaičius per metus Pavaduotojas ugdymui, mokinių Mokinių, užsiimančių jiems įdomia popamokine veikla, Pavaduotojas 21

22 proc. ugdymui, mokinių Greta įprastinių pamokų mokykloje organizuojama ir kitokia veikla (teiginio vertė). 3,5 3,5 3,6 Pavaduotojas ugdymui, mokinių Mokinių skatinimo sistemos tobulinimas Pavaduotojas ugdymui 3. Tikslas. Bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais plėtra. 3.1 Uždavinys. Ryšių tarp tėvų ir mokytojų stiprinimas užtikrinant ugdymo tikslų įgyvendinimą Pedagoginis, Informacijų tėvų švietimo tema mokyklos svetainėje Pavaduotojas psichologinis tėvų skaičius (per metus). ugdymui, klasių švietimas vadovų metodinė grupė Mokymų tėvams skaičius Pavaduotojas ugdymui, klasių vadovų metodinė grupė Mokyklos ir tėvų Bendrų renginių skaičius Pavaduotojas bendradarbiavi- ugdymui, klasių mas. vadovų metodinė grupė Suburtas Tėvų klubas Pavaduotojas ugdymui Tėvų diskusijų forumo virtualioje aplinkoje įsteigimas Klasių vadovų metodinė grupė Tėvų iniciatyvų skaičius per metus Mokyklos tėvų Tėvų, dalyvaujančių mokyklos atliekamose apklausose ir Mokyklos tyrimuose, proc Projekto Mes Susitikimų su buvusiais mokiniais skaičius Pavaduotojas iš Aušros įgyvendi- ugdymui, klasių vadovų Žmogiškieji ištekliai Žmogiškieji ištekliai Žmogiškieji ištekliai Žmogiškieji ištekliai Žmogiškieji ištekliai

23 nimas. metodinė grupė Įkurtas mokyklos muziejus Mokyklos Biudžeto lėšos Elektroninė mokinių prisiminimų knyga Mano istorija Mokinių Žmogiškieji ištekliai, 2 proc. lėšos 3.2. Uždavinys. Saugios aplinkos mokykloje kūrimas, įtraukiant bendruomenę ir socialinius partnerius. Prevencinių renginių ir projektų su socialiniais partneriais Mokyklos skaičius per metus. Saugiai besijaučiančių ir teigiamas emocijas mokykloje 2,5 3 3 Vaiko gerovės patiriančių mokinių vertinimo lygis. komisija Prevencinių projektų ir veiklų įgyvendinimas Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas Tolerancijos ugdymo centro (TUC) veiklos plėtra Mokyklos bendruomenės narių saugumo užtikrinimas. Sveikatinimo renginių skaičius Sveikatą stiprinančios mokyklos darbo grupė Organizuotų veiklų skaičius TUC komanda Veiklose dalyvavusių mokinių proc TUC komanda Mokykloje įrengtos vaizdo kameros Pavaduotojas ūkio reikalams Savivaldybės biudžeto lėšos 23

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog 3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų programų taikymas 5-6 klasėse parodė, kad 75 proc. apklausos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau