PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO POKYČIAI METAIS Įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos metų bendrąjį planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-308, baigtas miesto bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkymas pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 41 straipsnio reikalavimus: išgryninti mokyklų tipai pradinė mokykla, progimnazija, gimnazija, nebeliko vidurinės mokyklos tipo (1 lentelė). 1 lentelė. Savivaldybės mokyklų tinklo pokyčiai metais Mokyklos tipas Mokyklų skaičius 2012 m m m m m. Pradinė mokykla (1 4 kl.) Progimnazija (1 8 kl.) Vidurinė mokykla (1 12 kl.) Gimnazija (9 12 kl.) Jaunimo mokykla (5 10 kl.) Suaugusiųjų mokykla (1 12 kl.) Specialioji mokykla Iš viso mokyklų metais vykdyti šie struktūriniai mokyklų pertvarkymai: aštuonmetėmis progimnazijomis tapo Vinco Kudirkos, Medelyno ir Zoknių pagrindinės mokyklos; Suaugusiųjų vidurinė mokykla pertvarkyta į gimnaziją, joje įsteigtas Šiaulių tardymo izoliatoriaus skyrius; reorganizuota Dubijos pagrindinė mokykla, prijungiant ją prie Salduvės progimnazijos; reorganizuota Aukštabalio pradinė mokykla, prijungiant ją prie Rasos progimnazijos; reorganizuota Dainų pradinė mokykla, prijungiant ją prie Dainų progimnazijos; Vijolių vidurinė mokykla (1 12 kl.) pertvarkyta į Sporto vidurinę mokyklą (5 12 kl.), skirtą šalies (regiono) mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų sportui; reorganizuota Lieporių pradinė mokykla, prijungiant ją prie Gegužių progimnazijos; 2015 m. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akreditavus Santarvės ir Sporto mokyklos vidurinio ugdymo programas, šioms mokykloms suteiktas gimnazijos statusas; likviduota Tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla. II SKYRIUS

2 2 MOKINIŲ SKAIČIAUS KAITA METAIS IR PROGNOZĖ Iki 2012 m. kasmet mokinių skaičius miesto mokyklose sumažėdavo apie 1000 mokinių. Nuo 2012 m. mokinių skaičiaus mažėjimas nebebuvo toks didelis (1 paveikslas). 1 pav. Mokinių skaičiaus kitimas metais m.m m.m m.m m.m m.m m.m Mokinių skaičius Pastaba. Mokinių skaičius savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose be nuotoliniu būdu besimokančiųjų ir priešmokyklinio ugdymo grupių. Iki 2012 metų mokinių skaičiaus mažėjimas savivaldybės pavaldumo mokyklose apėmė visas klases metais mokinių skaičius nežymiai mažėjo 6 12 klasėse, o 2 5 klasėse nekito. Nuo pirmosiose klasėse fiksuojamas mokinių skaičiaus didėjimas (2 paveikslas). 2 pav. Mokinių skaičiaus kitimas pagal klases klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė 5 klasė 6 klasė 7 klasė 8 klasė 9 klasė 10 klasė 11 klasė 12 klasė m.m m.m m.m. Mokinių skaičius iki 2020 m. Šiaulių mieste prognozuojamas įvertinant metais gimusiųjų skaičių. Atsižvelgus į m. gimusių ir deklaravusių gyvenamąją vietą Šiauliuose vaikų skaičių (3 paveikslas), galima daryti prielaidą, kad pirmokų skaičius iki 2020 m. išliks panašus. 3 pav. Gimusiųjų skaičius pagal Gyventojų registro duomenis ( duomenys)

3 Gimusiųjų skaičius Metai Įvertinus gimstamumo ir atėjusiųjų į pirmąsias klases bei mokinių skaičiaus kitimo tendencijas, iki 2020 m. savivaldybės pavaldumo mokyklose prognozuojama apie mokinių (2 lentelė). 2 lentelė. Mokinių skaičiaus metais prognozė I gimn. kl. II gimn. kl. III gimn. kl. IV gimn. kl. Metai 1 kl. 2 kl. 3 kl. 4 kl. 5 kl. 6 kl. 7 kl. 8 kl Pastaba. Mokinių prognozė numatyta be nuotoliniu būdu besimokančiųjų ir priešmokyklinio ugdymo grupių. III SKYRIUS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ SITUACIJA Švietimo prieinamumo užtikrinimas. Vienas iš švietimo prieinamumo aspektų yra optimalus mokyklų tinklas. Savivaldybės mokyklose yra užtikrinamas bendrųjų ugdymo programų, įregistruotų Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, vykdymas m. m. mieste veikia 33 savivaldybės pavaldumo mokyklos, kuriose vykdomos įvairios ugdymo programos: 13 mokyklų vykdo priešmokyklinio ugdymo, 22 pradinio ugdymo, 22 pagrindinio ugdymo I dalies, 16 pagrindinio ugdymo II dalies ir 10 vidurinio ugdymo programas (3 lentelė). Iš viso 3 lentelė. Mokyklų pasiskirstymas pagal vykdomas ugdymo programas Mokomoji kalba Priešmokyklinio Ugdymo programa Pagrindinio Pradinio I dalis II dalis Vidurinio

4 Lietuvių 7 progimnazijos, 2 pradinės, 3 specialiosios 4 14 progimnazijų, 2 pradinės, 5 specialiosios 1 gimnazija, 14 progimnazijų, 1 pagrindinė, 5 specialiosios 9 gimnazijos, 1 pagrindinė, 5 specialiosios 9 gimnazijos Rusų 1 gimnazija 1 gimnazija 1 gimnazija 1 gimnazija 1 gimnazija Iš viso Dar viena miesto gimnazija įgyvendina suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Viena gimnazija ir progimnazija, be minėtų ugdymo programų, vykdo nuotolinį ugdymą iš šalies išvykusiems mokiniams. Savivaldybėje visiems mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, yra sudarytos sąlygos ugdytis. Mokiniai, turintys nedidelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi bendrojo ugdymo mokyklose. Mokinių registro duomenimis, savivaldybės pavaldumo bendrojo ugdymo mokyklose ugdomi 1467 mokiniai (12 proc.), turintys nedidelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių m. integruotai ugdomų mokinių, turinčių nedidelių ir vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių dalis išliko panaši (svyravo nuo 11,5 iki 12 proc.). Mokiniai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi penkiose miesto specialiosiose mokyklose. Jose ugdomi mokiniai, turintys judesio ir padėties, kalbėjimo ir kalbos, intelekto, regos ir klausos sutrikimų. Toms mokykloms suteiktas regioninių mokyklų statusas ir į jas priimami vaikai iš visos šalies (regiono). Regioninėms mokykloms pagal mokinių skaičių skiriamos ne tik mokinio krepšelio lėšos, bet ir ūkio lėšos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto m. specialiosiose mokyklose bendras mokinių skaičius nežymiai mažėjo (nuo 542 iki 517 mok.). Labiausiai sumažėjo Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro mokinių skaičius. Nuo trijose jungtinėse klasėse ugdoma 16 mokinių, todėl tikslinga būtų šio centro mokinius, ketinančius tęsti mokymąsi Šiauliuose, integruoti į kitas miesto mokyklas. Be 33 savivaldybės pavaldumo mokyklų, mieste bendrojo ugdymo programas įgyvendina dvi valstybinės ir dvi privačios mokyklos (4 lentelė). 4 lentelė. Valstybinės ir privačios švietimo įstaigos, vykdančios bendrojo ugdymo programas Eil. nr. Mokyklos pavadinimas Tipas Vykdoma bendrojo ugdymo programa, mokinių skaičius Sauliaus Sondeckio menų gimnazija Valstybinė Pradinio ugdymo (1 4 kl. 94 mok.) Pagrindinio ugdymo I dalis (5 8 kl. 26 mok.) Pagrindinio ugdymo II dalis (I II gimn. kl. 49 mok.) Vidurinio ugdymo (III IV gimn. kl. 63 mok.) Iš viso 232 mok. 2. Šiaulių profesinio rengimo centras Valstybinė Pagrindinio ugdymo II dalis (I II gimn. kl. 72 mok.) Vidurinio ugdymo kartu su profesiniu mokymu (III IV gimn. kl. 804 mok.) 3. Viešoji įstaiga Smalsieji pabiručiai 4. Viešoji įstaiga Šiaulių jėzuitų mokykla Nevalstybinė Nevalstybinė Iš viso 876 mok. Pradinio ugdymo (1 4 kl. 37 mok.), priešmokyklinio ugdymo (9 mok.) Iš viso 46 mok. Pradinio ugdymo (1 4 kl. 103 mok.), priešmokyklinio ugdymo (15 mok.) Iš viso 118 mok.

5 S.Daukanto gimn. Didždvario gimn. J.Janonio gimn. Lieporių gimn.,,romuvos gimn.,,saulėtekio gimn. S.Šalkauskio gimn. VšĮ ŠU gimn. Dainų prog. Gegužių prog. Gytarių prog. Jovaro prog.,,juventos prog. V.Kudirkos prog. Medelyno prog. Ragainės prog.,,rasos prog. Rėkyvos prog.,,romuvos prog. Salduvės prog.,sandoros prog. Zoknių prog. Centro prad.,,saulės prad. Suaugusiųjų m-kla (be TI),,Santarvės gimn. Sporto gimn. N.Valterio jaunimo m-kla Logopedinė m-kla Sanatorinė m-kla,,ringuvos m-kla Spec. ugd. centras Sutrik. klausos vaikų. 5 Savivaldybės pavaldumo, valstybinių ir privačių mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, tinklas bei jų siūlomų programų pasiūla yra optimali ir padedanti užtikrinti švietimo prieinamumą mieste. Mokyklų dydis. Savivaldybės pavaldumo mokyklose mokinių skaičius svyruoja nuo 16 iki 847 mok. (4 paveikslas) pav. Mokinių skaičius mokyklose (be priešmokyklinio ugdymo grupių, Tardymo izoliatoriuje ir nuotoliniu būdu besimokančiųjų) Mokinių skaičius mokyklose skirtingas. Tai priklauso nuo mokyklos pastato dydžio, geografinės padėties, vykdomų ugdymo programų, mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių ir tą mokyklą pasirinkusių vaikų skaičiaus, teikiamų papildomų paslaugų ir kt. Esamas mokyklų skaičius ir jų išsidėstymas yra optimalus bei užtikrinantis švietimo prieinamumą. Kadangi iki 2020 m. prognozuojamas panašus mokinių skaičius kaip ir 2016 m., mokyklas pertvarkyti nėra būtinumo, išskyrus Sutrikusios klausos vaikų ugdymo centrą. Mokinių skaičius klasėse. Mokyklos optimalumą rodo mokinių skaičius klasėse. Mokinio krepšelio metodikoje, kurią tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nustatytas toks mokinių skaičiaus vidurkis: 1 4 kl. 22 mok., 5 12 kl. 25 mok. Suaugusiųjų, jaunimo, specialiosioms ir pakraščio mokykloms nustatytas kitoks mokinių skaičiaus vidurkis. Kad mokyklose būtų įgyvendinamos bendrosios ugdymo programos ir bendrieji ugdymo planai, klasės turi būti suformuotos pagal nustatytus reikalavimus m. laikotarpiu bendras mokinių skaičius klasėse savivaldybės pavaldumo mokyklose didėjo (5 paveikslas). 5 pav. Mokinių skaičiaus klasėse vidurkis metais pagal mokyklų tipus (be mokyklų, kurioms taikomas kitoks vidurkis)

6 S.Daukanto gimn. Didždvario gimn. J.Janonio gimn. Lieporių gimn.,,romuvos gimn.,,saulėtekio gimn. Sporto gimn. S.Šalkauskio gimn. VšĮ ŠU gimn. Dainų prog. Gegužių prog. Gytarių prog. Jovaro prog.,,juventos prog. V.Kudirkos prog. Medelyno prog. Ragainės prog.,,rasos prog.,,romuvos prog. Salduvės prog.,sandoros prog. Zoknių prog. Centro prad.,,saulės prad. Procentai Mokinių vidurkis 6 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1-4 kl kl. 1-4 kl kl. 1-4 kl kl. 1-4 kl kl. 1-4 kl kl GIMNAZIJOS PROGIMNAZIJOS PRADINĖS Pastaba. Horizontaliomis linijomis pažymėtas mokinių skaičiaus klasėse vidurkis: 1 4 kl. 22 mok., 5 12 kl. 25 mok. Analizuojant mokinių skaičių klasėse, matyti, kad kai kuriose mokyklose atskiros klasių grupės suformuotos ne pagal Mokinio krepšelio metodiką (6 paveikslas). 6 pav. Mokinių skaičiaus klasėse vidurkio palyginimas (Mokinių registro duomenys) kl. 5-8 kl. 9-10/I-II gimn. kl /III-IV gimn. kl. Pastabos: 1. Horizontaliomis linijomis pažymėtas Mokinio krepšelio metodikoje nustatytas mokinių skaičiaus klasėse vidurkis:1 4 kl. 22 mok., 5 12 kl. 25 mok. 2. Neįtrauktos specialiosios, Suaugusiųjų, jaunimo, Rėkyvos ir Santarvės mokyklos, kurioms taikomas skirtingas mokinių skaičiaus klasėse vidurkis. Mokykloms, kurios nesiekė nustatyto mokinių skaičiaus vidurkio, pridedama mokinio krepšelio lėšų iš Savivaldybės perskirstomos 6 proc. MK dalies. Visose klasių grupėse miesto vidurkis yra aukštesnis už nustatytąjį, todėl Savivaldybei pakako valstybės skiriamų mokinio krepšelio lėšų, taip buvo užtikrinamas bendrųjų ugdymo planų įgyvendinimas.

7 Vidutinis pažymys 7 Ugdymo(si) rezultatai. Ugdymo(si) rezultatai asmens tam tikro lygio brandą rodančios žinios, gebėjimai, kompetencijos, numatytos pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programoje. Sėkmingas atitinkamo lygmens ugdymo programos baigimas ir išsilavinimo įgijimas, yra vienas iš mokinių ugdymo(si) kokybės aspektų m. mokinių, baigusių pradinio, pagrindinio, išskyrus vidurinio ugdymo programą, dalis didėjo (5 lentelė). 5 lentelė. Mokinių, įgijusių atitinkamą išsilavinimą metais, dalis 2012 m m m m. Pradinis išsilavinimas 96,8 97,3 97,7 97,3 Pagrindinis išsilavinimas 96,4 97,6 95,9 97,1 Vidurinis išsilavinimas 98,0 96,9 97,9 97,9 Visų mokinių pasiekimų patikrinimai vykdomi baigus bendrąsias pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Baigus pagrindinio ugdymo programą, organizuojamas pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (toliau PUPP). PUPP nustatomi mokinių lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir rusų k. (gimtosios) pasiekimai. Iš vertintų dalykų žemiausi miesto dešimtokų (I gimn. kl.) mokinių matematikos įvertinimai (7 paveikslas). 7 pav. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų vidutinio pažymio palyginimas ,6 6,1 5,87 5,14 8,36 7,73 6,9 6,91 6,6 6,58 6,34 6,28 5,89 5,69 5,81 5, Lietuvių k. Matematika Lietuvių k. (valst.) Rusų k. (gimtoji) m. kitų dalykų įvertinimų vidurkis svyravo: vienais metais buvo aukštesnis už šalies vidurkį, kitais žemesnis m. visų dalykų, išskyrus rusų k. (gimtoji), miesto mokinių vidutiniai pažymiai yra aukštesni už šalies vidurkį. Ketverius metus mūsų miesto mokinių matematikos rezultatai, palyginti su kitų dalykų rezultatais, yra žemiausi, tačiau jie m. buvo aukštesni nei šalies matematikos PUPP vidutinis pažymys. Baigę vidurinio ugdymo programą, mokiniai laiko baigiamuosius brandos egzaminus. Šiaulių miesto mokinių valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis m. aukštesnis už šalies vidurkį ir tik 2016 m. nežymiai mažesnis (8 paveikslas). 8 pav. Valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkis metais

8 Lietuvių gimtoji kalba Matematika Informacinės technologijos Užsienio (anglų) kalba Užsienio (rusų) kalba Užsienio (vokiečių) kalba Biologija Fizika Chemija Geografija Istorija Procentai Procentai , , , , , ,6 96,8 96,5 95,9 96,2 96,196,2 95,8 94,8 94, m m m m m. Šiauliai Lietuva Iš 2016 m. laikytų vienuolikos valstybinių brandos egzaminų miesto abiturientų aštuonių mokomųjų dalykų išlaikymo vidurkis aukštesnis už šalies vidurkį (9 paveikslas). Tik geografijos, biologijos ir istorijos egzaminų išlaikymo vidurkis yra žemesnis. 9 pav m. laikytų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo vidurkio palyginimas 100,0 95,0 90,0 100,0 100,0 100,0 98,8 97,5 97,9 99,4 98,3 98,2 98,5 98,597,7 95,4 94,2 93,9 93,4 91,2 93,2 89,889,7 89,4 85,0 80,0 Šiauliai Lietuva Aukštus rezultatus Šiaulių miesto mokiniai pasiekia ir dalykinėse olimpiadose. Kasmet šalyje organizuojama daugiau nei 20 dalykinių humanitarinių, socialinių, gamtos, tiksliųjų mokslų, informacinių technologijų, meninio ir technologinio ugdymo olimpiadų. Šalies etapų 1 3 vietų nugalėtojais kasmet tampa apie 20 mokinių, o pagal prizininkų skaičių, tenkantį 10 tūkst. mokinių, mūsų miesto mokinių rodikliai didesni už šalies vidurkį (išskyrus humanitarinių mokslų olimpiadą) (6 lentelė). 6 lentelė. Šalies dalykinių olimpiadų prizininkų skaičius, tenkantis 10 tūkst. mokinių

9 Skaičius Humanitarinių mokslų olimpiados Socialinių mokslų olimpiados 9 Gamtos mokslų olimpiados Tiksliųjų mokslų ir IT olimpiados Meninio ir technologinio ugdymo olimpiados Šiauliai 2,7 2,2 3,4 2,9 4,8 7,3 1,4 2,2 2,7 2,9 Lietuva 3,7 4,1 1,1 1, ,3 1,5 1 1 Mokinių ugdymo(si) kokybę atskleisti padeda ir mokinių pasiekimų įvertinimai pagal Nacionalinio egzaminų centro parengtus diagnostinius ir standartizuotus testus. Standartizuoti testai iš standartizuotų klausimų, užduočių pagal numatytas proporcijas sukonstruoti testai, skirti mokinių pasiekimams įvertinti ir mokymosi lygiams nustatyti m. organizuotas 4 ir 8 klasių mokinių, o 2016 m. 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų patikrinimas ir 2016 m. vertinti ketvirtokų matematikos, skaitymo, rašymo, pasaulio pažinimo pasiekimai, aštuntokų matematikos, skaitymo, rašymo, gamtos ir socialinių mokslų pasiekimai; 2016 m. papildomai vertinti antrokų ir šeštokų matematikos, skaitymo ir rašymo pasiekimai m. mūsų savivaldybės ketvirtokų ir aštuntokų rezultatai gana aukšti: ketvirtokų aštunti, aštuntokų treti (patikrinime dalyvavo 42 savivaldybės) m. miesto antrokų rezultatai penkti, ketvirtokų treti, šeštokų aštunti, aštuntokų penkti (patikrinime dalyvavo 52 savivaldybės). Mokyklų mokytojai ir vadovai m. spalio 1 d. statistinės ataskaitos 3 mokykla duomenimis, savivaldybės pavaldumo mokyklose pirmaeiles pareigas ėjo 1339 pedagogai m. pedagogų skaičius mažėjo (10 paveikslas). 10 pav. Pedagogų skaičiaus kaita metais Metai Mokyklose pirmaeiles pareigas ėjo tik 2 pedagogai, neturintys dėstomo dalyko kvalifikacijos. Didžiausią dalį sudaro metų pedagogai (11 paveikslas). Vidutinis miesto pedagogų amžius yra 48 metai. 11 pav. Pedagogų pasiskirstymas pagal amžių

10 Kvalifikacinė kategorija Procentai 10 17,8 19,0 18,5 15,4 11,1 6 7,9 0,7 2,5 1,1 Jaunesni m m m m m m m m. 65 m. ir nei 25 m. vyresni Vienam miesto pedagogui vidutiniškai tenka 12 mokinių (sutampa su šalies vidurkiu). Dauguma pedagogų yra atestuoti. Didžiausią jų dalį sudaro vyresnieji mokytojai ir metodininkai (12 paveikslas). 12 pav. Pedagogų pasiskirstymas pagal kvalifikacines kategorijas Eksperto 3,43 Metodininko 40,78 Vyresn. mokytojo 40,03 Mokytojo 8,81 Neturi kvalifikacinės kategorijos 6,95 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 Procentai Mokyklose dirba 33 direktoriai ir 81 direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyriaus, organizuojančio ugdymą, vedėjas. Dauguma jų turi antrąją vadovų kvalifikacinę kategoriją (13 paveikslas). 13 pav. Mokyklų vadovų (direktorių, jų pavaduotojų ugdymui, skyrių, organizuojančių ugdymą, vedėjų) pasiskirstymas pagal vadybines kategorijas

11 Procentai , ,2 21, ,4 I II III Neatestuoti Vadybinė kategorija Nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeitus Mokinio krepšelio metodikos nuostatą dėl administravimui skiriamų lėšų dalies mokykloms, turinčioms mažą mokinių skaičių, ir neoptimaliai suformuotų klasių, nepakanka joms skirtų mokinio krepšelio lėšų. Išanalizavus situaciją 33 bendrojo ugdymo mokyklose, paaiškėjo, kad šiuo metu trylikoje mokyklų ugdymo proceso organizavimo ir valdymo lėšų dalis viršija 10 proc. skirtų mokinio krepšelio lėšų. Septynios mokyklos numačiusios mažinti direktoriaus pavaduotojų ar skyrių vedėjų skaičių, dvi mokyklos mažinti mokamus tarnybinius koeficientus. Likusių mokyklų vadovai nemato galimybių mažinti įstaigos valdyme dalyvaujančiųjų skaičių. Mokyklų pastatų būklė. Tinkama mokyklų pastatų ir patalpų būklė yra svarbus ugdymo sąlygų ir ugdymo kokybės veiksnys m. bendrojo ugdymo mokyklų pastatų būklė buvo vertinama pagal tris kriterijus: pirmas pakeisti arba geros būklės langai, antras suremontuotas ir apšiltintas arba geros būklės stogas, trečias apšiltintos arba geros būklės sienos. Jeigu mokyklos būklė atitiko visus tris kriterijus, būklė vertinta kaip gera, jeigu bent vieną patenkinama, jeigu neatitiko nė vieno kriterijaus bloga m. 61,1 proc. mokyklų pastatų būklė buvo įvertinta kaip gera, 22,2 proc. patenkinama, 16,7 proc. bloga m. sumažėjus mokyklų pastatų skaičiui, sutaupytos lėšos buvo panaudojamos mokyklų pastatų būklei gerinti m. visų 33 savivaldybės pavaldumo mokyklų būklė pagal minėtus kriterijus vertinama kaip gera. Mokyklų pastatai buvo atnaujinami ne tik pagal minėtus kriterijus. Nemažai lėšų buvo investuojama didinant ir mokyklų pastatų ekonominį naudingumą m. laikotarpiu iš viso investuota 4443,5 tūkst. Eur (14 paveikslas). 14 pav metais į bendrojo ugdymo mokyklų pastatus investuotos lėšos (eurais)

12 Procentai m , m , m , m ,60 Lėšos švietimui. Švietimo įstaigoms (bendrojo ugdymo mokykloms, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, neformaliojo vaikų švietimo mokykloms) išlaikyti skiriama daugiau nei 50 proc. lėšų iš viso savivaldybės biudžeto (15 paveikslas). 15 pav. Savivaldybės biudžeto dalis švietimui , , , Metai Didžiausią švietimui skirtų lėšų dalį sudaro tikslinė valstybės dotacija ir Valstybės investicijų programos lėšos (16 paveikslas). Savivaldybės biudžeto lėšų dalis nuo 2014 m. nežymiai didėja. 16 pav. Švietimui skirtų lėšų pasiskirstymas

13 Procentai ,1 7,1 7,5 32,2 31,4 33,3 34, ,8 61,5 59,6 57, Valstybės lėšos Savivaldybės biudžeto lėšos Mokyklų gautos pajamos Privalumai IV SKYRIUS ESAMO MOKYKLŲ TINKLO PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI išgryninti mokyklų tipai: pradinė mokykla, progimnazija, gimnazija mokyklų vykdomų veiklų įvairovė sudaro galimybes patenkinti įvairius mokinių poreikius mokyklų išsidėstymas optimalus, sudarantis 1 8 klasių mokiniams mokyklą lankyti arčiausiai gyvenamosios vietos sudarytos sąlygos ugdytis vaikams, turintiems įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniai, stokojantys mokymosi motyvacijos, turi sąlygas ugdytis jiems palankioje aplinkoje sudarytos sąlygos suaugusiųjų formaliajam ugdymuisi miesto pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimo rodikliai yra geresni už šalies rodiklius mokyklose išplėtota popamokinė ir projektinė veikla mieste sukurta mokinių socialinių kompetencijų ugdymo(si) sistema Savivaldybei pakanka skiriamų mokinio krepšelio lėšų stabilizavosi vaikų gimstamumas (išorinis veiksnys) Trūkumai mokinių skaičiaus vidurkis yra mažesnis, negu nustatyta Mokinio krepšelio metodikoje: o 17,6 proc. mokyklų, vykdančių pradinio ugdymo programą (1 4 kl.); o 55,6 proc. mokyklų, vykdančių pagrindinio ugdymo I dalies programą (5 8 kl.); o 25 proc. mokyklų, vykdančių pagrindinio ugdymo II dalies programą (9 10, I II gimn. kl.). mokyklose, turinčiose mažą mokinių skaičių nepakanka lėšų administravimui mažėjant klasių skaičiui mokykloje, mokytojams nelieka darbo arba jie dirba ne visu krūviu būtina nuolat papildomai finansuoti miesto pakraščio mokyklas neoptimaliai panaudojamos kai kurių mokyklų patalpos daugelio mokyklų sporto aikštynai, sporto salės, persirengimo kambariai nėra atnaujinti ne į visas mokyklas pagal priskirtą aptarnaujamą teritoriją tėvai nori vesti vaikus (išorinis veiksnys) V SKYRIUS BENDROJO METŲ PLANO STRATEGINIS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

14 14 Strateginis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos tikslas užtikrinamos lygios galimybės visiems mokiniams gauti geros kokybės švietimo paslaugas. Uždaviniai: 1. Pasiekti optimalų mokinių skaičių klasėse. 2. Sudaryti prielaidas vaiko pažangos matavimo(si) sistemos sukūrimui mokyklose. 3. Gerinti ugdymo kokybę. 4. Modernizuoti mokyklų ugdymo(si) aplinką. VI SKYRIUS BENDROJO METŲ PLANO LAUKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMAS 1. Mokyklų tinklo pertvarkos metais pagrindinių rezultatų rodikliai. Laukiamas rezultatas Savivaldybės mokyklų tinklas yra optimalus Užtikrinamos lygios mokymosi galimybės Gerėja ugdymo kokybė Pagrindiniai rezultatų rodikliai 2016 m. būklė 2020 m. Mokyklų dalis (neįskaičiuotos specialiosios mokyklos), kur pagal vykdomas programas mokinių skaičiaus vidurkis klasėse atitinka Mokinio krepšelio metodikoje nustatytą vidurkį: Pradinio ugdymo programa (1 4 kl.) 82,4 proc. Pagrindinio ugdymo programos I dalis (5 8 kl.) 44,4 proc. Pagrindinio ugdymo programos II dalis (9 10, I II gimn. kl.) 75 proc. Vidurinio ugdymo programa (III IV gimn. kl.) 100 proc. Savivaldybei pakanka skiriamų Mokinio krepšelio lėšų Mokinių, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, mokyklose gauna reikiamą pagalbą: specialiojo pedagogo 81,3 proc.; logopedo 89,4 proc. 95 proc. mokinių pasitikrino mokymo dalykus pagal standartizuotus testus 46 proc. 5 8, I IV gimn. klasių mokinių pasirengė karjeros planą 75 proc. mokyklų viešai skelbia pažangos ataskaitas Savivaldybė nėra paskelbusi švietimo pažangos ataskaitos 25 proc. mokinių nedalyvauja neformaliojo švietimo veiklose 88 proc. mokinių ir 97 proc. jų tėvų labai gerai ir gerai vertina mokyklų veiklą Mokyklų dalis (neįskaičiuotos specialiosios mokyklos), kur pagal vykdomas programas mokinių skaičiaus vidurkis klasėse atitinka Mokinio krepšelio metodikoje nustatytą vidurkį: Pradinio ugdymo programa (1 4 kl.) 90 proc. Pagrindinio ugdymo programos I dalis (5 8 kl.) 60 proc. Pagrindinio ugdymo programos II dalis (9 10, I II gimn. kl.) 90 proc. Vidurinio ugdymo programa (III IV gimn. kl.) 100 proc. Savivaldybei pakanka skiriamų Mokinio krepšelio lėšų Mokinių, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, mokyklose gauna reikiamą pagalbą: specialiojo pedagogo 100 proc.; logopedo 100 proc. 99 proc. mokinių pasitikrino mokymo dalykus pagal standartizuotus testus 75 proc. 5 8, I IV gimn. klasių mokinių pasirengė karjeros planą Visos mokyklos viešai skelbia pažangos ataskaitas Savivaldybė yra paskelbusi švietimo pažangos ataskaitą 15 proc. mokinių nedalyvauja neformaliojo švietimo veiklose 95 proc. mokinių ir 99 proc. jų tėvų labai gerai ir gerai vertina mokyklų veiklą

15 Moderni ugdymo(si) aplinka proc. mokinių padarė ugdymosi pažangą 70 proc. mokyklų socialiniai pedagogai vykdo gyvenimo įgūdžių ugdymą Vidutiniškai 46 pamokos per mokslo metus skiriamos integruotam ugdymo turiniui įgyvendinti 30 proc. mokinių dalyvavo socialinėje veikloje Su įmonėmis ir organizacijomis sudaryta 50 bendradarbiavimo sutarčių dėl mokinių pažintinės praktikos Vienam mokiniui per mokslo metus vidutiniškai tenka praleistų pamokų: pradinėje mokykloje 46 pam., progimnazijoje 55 pam., gimnazijoje 85 pam., specialiojoje mokykloje 60 pam. Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, vidutinis pažymys: lietuvių kalba 6,6 balo, matematika 5,8 balo Abiturientų, laikiusių privalomus valstybinius brandos egzaminus, balų vidurkis: lietuvių k. 49,1 balas, matematika 47,4 balo 70 proc. mokytojų bent kartą per savaitę pamokoje naudoja skaitmenines mokymo priemones 12 mokyklų įgyvendina bent vieną mokinių iniciatyvą gerinant ugdymo(si) aplinką 41 proc. mokyklų ugdymo(si) aplinka dinamiška, atvira, funkcionali (pagal susitartus kriterijus) Vidutiniškai 3 proc. mokyklos biudžeto lėšų skirta ugdymo(si) priemonėms atnaujinti 90 proc. mokinių padarė ugdymosi pažangą Visose mokyklose socialiniai pedagogai vykdo gyvenimo įgūdžių ugdymą Vidutiniškai 60 pamokų per mokslo metus skiriama integruotam ugdymo turiniui įgyvendinti 70 proc. mokinių dalyvavo socialinėje veikloje Su įmonėmis ir organizacijomis sudaryta 80 bendradarbiavimo sutarčių dėl mokinių pažintinės praktikos Vienam mokiniui per mokslo metus vidutiniškai tenka praleistų pamokų: pradinėje mokykloje 32 pam., progimnazijoje 39 pam., gimnazijoje 60 pam., specialiojoje mokykloje 42 pam. Mokinių, dalyvavusių pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, vidutinis pažymys: lietuvių kalba 7 balai, matematika 6 balai Abiturientų, laikiusių privalomus valstybinius brandos egzaminus, balų vidurkis: lietuvių k. 50 balų, matematika 49 balai 95 proc. mokytojų bent kartą per savaitę pamokoje naudoja skaitmenines mokymo priemones Visos mokyklos įgyvendina bent vieną mokinių iniciatyvą gerinant ugdymo(si) aplinką 60 proc. mokyklų ugdymo(si) aplinka dinamiška, atvira, funkcionali (pagal susitartus kriterijus) Vidutiniškai 4 proc. mokyklos biudžeto lėšų skirta ugdymo(si) priemonėms atnaujinti 2. Mokyklų situacijos vertinimas pagal Mokyklų tinklo pertvarkos pagrindinių rezultatų rodiklius metais: 2.1. mokyklos kasmet iki spalio 1 d. Švietimo skyriui teikia duomenis, reikalingus mokyklų tinklo pertvarkos pagrindinių rezultatų rodikliams metais apskaičiuoti; 2.2. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, išanalizavusi mokyklų pateiktus duomenis, iki einamųjų metų lapkričio 1 d. pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui mokyklų situacijos vertinimus pagal mokyklų tinklo pertvarkos pagrindinių rezultatų rodiklius; 2.3. mokyklos, kurių rezultatai žemesni už 2016 metų rodiklis ar blogėja, palyginti su einamaisiais metais, iki einamųjų metų gruodžio 31 d. rengia tobulinimo planą dėl mokyklų tinklo

16 16 pertvarkos pagrindinių rezultatų rodiklių pagerinimo, kurį teikia Savivaldybės administracijos direktoriui. VII SKYRIUS MOKYKLŲ REORGANIZAVIMAS, LIKVIDAVIMAS, PERTVARKYMAS IR VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO SĄLYGOS 1. Mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir vidaus struktūros pertvarkymo sąlygos: 1.1. mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo procedūros pradedamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, jei: mokykla neatitinka bent vieno Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių bendrojo ar specialiojo kriterijaus; mokyklai nepakanka valstybės skiriamų mokymo lėšų pagal Mokinio krepšelio metodiką ir Savivaldybė neturi galimybių mokyklai skirti papildomo finansavimo; mokykla nesiekia rekomenduojamo minimalaus mokinių skaičiaus: progimnazija 350 mok., gimnazija 300 mok.; mokykla neįgyvendina tobulinimo plano dėl mokyklų tinklo pertvarkos pagrindinių rezultatų rodiklių pagerinimo; 1.2. mokyklos tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenė inicijuoja savivaldybės mokyklos pertvarkymą į nevalstybinę mokyklą ir mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sutinka. 2. Mokyklų reorganizavimo, pertvarkymo būdai, numatomi mokyklų tipai ir paskirtis, reorganizavimo, vidaus struktūrų pertvarkymo būdai ir etapai, pertvarkymo pabaigos datos ir vykdomos programos Mokyklos pagal VII skyriaus 1 punkte išdėstytas sąlygas gali būti reorganizuojamos tokiais būdais: pradinė mokykla prijungiama prie progimnazijos; progimnazija prijungiama prie kitos progimnazijos; gimnazija prijungiama prie kitos gimnazijos; mokykla išskaidoma; 2.2. mokyklos pagal VII skyriaus 1 punkte išdėstytas sąlygas gali būti reorganizuojamos, likviduojamos, pertvarkomos Savivaldybės tarybos sprendimais; 2.3. reorganizavus mokyklą, buvusi tos mokyklos aptarnaujama teritorija Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti perskirstyta; 2.3. pagal Bendrojo ugdymo mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų metais planą (priedas).

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS METŲ BENDROJO PLANO ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO 2016 m. gruodžio 1 d. Nr. T-405 Šiauliai

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių  sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 783 Šiauliai. Tel. 8-41 514144, el.paštas matl@splius.lt, www.matl.lt TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų

Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų Rusijos švietimo sistemai priklausančių vidurinio ugdymo kvalifikacijų dalykų atitikmenų nustatymas ir pažymių pervedimas Pažymiai pervedami iš dalykų įvertinimų, nurodytų atestate (Аттeстат o срeднeм

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETĄ 2017 M. TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto senato 2018 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. V3S48 (pakeista Kauno technologijos universiteto senato 2019 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. V3S39) STUDENTŲ PRIĖMIMO

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė

Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė Brandos egzaminai 2012m. Paruošė Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Pragulbeckienė BRANDOS EGZAMINAI valstybiniai ir mokykliniai :lietuvių kalbos; tik valstybiniai: biologijos,

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? Norėdami maksimaliai patenkinti mokytojų ir mokyklų

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016 PRITARTA: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-613 VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Kontaktinė informacija (adresas, tel.,

Detaliau

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu KAUNO AITVARO MOKYKLOS 2017-2018 M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos 2017

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017 KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 201 M. VEIKLOS ATASKAITA 2018-0-0 1. Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 201 metų tikslus, uždavinius bei veiklas, numatytas šiuose

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA STUDENTŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS UNIVERSITETĄ 2019 METAIS TAISYKLĖS I SKYRIUS PRIĖMIMAS Į PIRMOSIOS PAKOPOS STUDIJAS PATVIRTINTA Senato 2019 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 11-42 1. Studijų programų sąrašas.

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA

~ ~ ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBA ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL ALYTAUS REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠŲ TIKSLINIMO PAGAL PRIEMONĘ "SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ DIRBANČIŲJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS" 2011 m. lapkričio 3

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau