Ketvirtinis-biul indd

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Ketvirtinis-biul indd"

Transkriptas

1 KETVIRTINIS BIULETENIS QUARTERLY BULLETIN 2005 / 1 VILNIUS 2005

2 ISSN ISSN (ONLINE) Lietuvos bankas, 2005

3 Sutartiniai þenklai Symbols and Conventions Santrumpos Abbreviations _ Reiðkinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo Category not applicable 0,0 Rodiklio dydis yra maþesnis kaip 0,05 Magnitude less than Nëra duomenø, nors reiðkinys (rodiklis) atitinkamu laikotarpiu buvo Data not available * Iðankstiniai arba apskaièiuoti duomenys Preliminary or estimated figure Nurodo laikotarpá tarp metø ar mënesiø (pvz., m., sausio balandþio mën., 3 6 mën.), paþymint jo pradþià ir pabaigà Between years or months (e.g., , January April or 3 6 months) indicates the years or months covered, including the beginning and ending years or months LB Lt LTL ct TVF IMF VVP GS TAB BIS Lietuvos bankas The Bank of Lithuania Litas Lithuanian litas Centas Lithuanian cent Tarptautinis valiutos fondas International Monetary Fund Vyriausybës vertybiniai popieriai Government Securities Tarptautiniø atsiskaitymø bankas Bank of International Settlements ES-15 Europos Sàjungos ðalys iki 2004 m. geguþës 1 d. EU-15 European Union Member States until 1 May 2004 ES-25 Europos Sàjungos ðalys po 2004 m. geguþës 1 d. EU-25 European Union Member States after 1 May 2004 Pasaulio ðaliø valiutos Foreign Currencies BYR DKK GBP EEK EUR USD KZT Baltarusijos rublis Belarussian ruble Danijos krona Danish krone Didþiosios Britanijos svaras sterlingø Pound sterling Estijos krona Estonian kroon Euras Euro JAV doleris United States dollar Kazachstano tengë Kazakhstan tenge LVL PLN RUB XDR SEK UAH Latvijos latas Latvian lats Lenkijos zlotas Polish zloty Rusijos rublis Russian ruble (new) Specialiàja skolinimosi teise pavadintas apskaitos vienetas, pagrindiniø pasaulio valiutø krepðelis (SST) SDR (I.M.F.) Ðvedijos krona Swedish krona Ukrainos grivina Ukrainian hryvnia

4 Biuletenyje pateikti Lietuvos banko departamentø, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybës, Finansø ministerijos, Vilniaus vertybiniø popieriø birþos duomenys. Lenteliø ir grafikø ðaltinis, jeigu kitaip nenurodyta, yra Lietuvos banko departamentø duomenys. Toliau buvo pertvarkoma bankø atskaitomybë. Dël to kai kurie duomenys, skelbti ankstesniuose LB biuleteniuose, patikslinti. Kai kuriose lentelëse dël apvalinimo eiluèiø suma nesutampa su duomenimis ið viso. Biuletená parengë Lietuvos banko Statistikos departamentas. Atsakingas uþ parengimà V. Trukðinas (tel. (8 ~ 5) , faksas (8 ~ 5) ). The Bulletin contains information from the Ministry of Finance, the Department of Statistics to the Government of the Republic of Lithuania, the Vilnius Stock Exchange of Lithuania, and the departments of the Bank of Lithuania. The tables and graphs have been prepared on the basis of the data of the departments of the Bank of Lithuania, unless stated otherwise. Reformation of banks accountability was going on at the Bank of Lithuania. Because of these changes some data published in the previous issues of the Bulletin of the Bank of Lithuania have been revised. Some of the totals in the tables do not correspond to the sums of lines due to roundings. This Bulletin was prepared by the Statistics Department of the Bank of Lithuania. V. Trukðinas (Tel , Fax ) is responsible for the preparation of the Bulletin.

5 TURINYS CONTENTS LIETUVOS EKONOMIKOS RAIDA Bendroji ûkio apþvalga / 6 Kainos / 7 Uþsienio prekyba / 8 Efektyviøjø lito kursø indeksai / 9 Mokëjimø balansas / 10 LIETUVOS FINANSØ RINKOS APÞVALGA Bendrieji bankø rodikliai / 12 Lietuvos banko balanso apþvalga / 12 Konsoliduoto kredito ástaigø balanso apþvalga / 12 Pinigø apþvalga / 15 Mokëjimø priemonës / 15 Vertybiniø popieriø rinka / 16 Valiutø rinkos apyvarta / 17 Centrinës valdþios skola / 18 LENTELËS 1. BENDRIEJI RODIKLIAI 1.1. Lietuvos banko balansas / Oficialiosios tarptautinës atsargos / Konsoliduotas kredito ástaigø balansas / PASKOLOS 2.1. Paskolos / Trumpalaikës paskolos / Ilgalaikës paskolos / Paskolø struktûra gràþinimo terminais / Paskolos ekonominëms veikloms / INDËLIAI 3.1. Indëliai / Indëliai iki pareikalavimo / Terminuotieji indëliai / Terminuotøjø indëliø struktûra gràþinimo terminais / Fiziniø asmenø indëliai / Fiziniø asmenø indëliai iki pareikalavimo / Fiziniø asmenø terminuotieji indëliai / Fiziniø asmenø terminuotøjø indëliø struktûra gràþinimo terminais / PINIGAI 4.1. Pinigø apþvalga / Pinigø kiekis / Pinigø elementø struktûra / MOKËJIMAI NEGRYNAISIAIS PINIGAIS 5.1. Mokëjimai negrynaisiais pinigais / Kredito pervedimai / Banko kortelës / Bankomatai ir korteliø skaitytuvai / VYRIAUSYBËS VERTYBINIAI POPIERIAI 6.1. Vyriausybës vertybiniai popieriai / Vidutinis Vyriausybës vertybiniø popieriø pelningumas aukcionuose / PINIGØ IR VALIUTØ RINKA 7.1. Valiutø rinkos apyvarta / Valiutø rinkos apyvarta pagal sandoriø dalyvius / Tarpbankinio skolinimo rinka / Oficialûs uþsienio valiutø santykiai / MOKËJIMØ BALANSAS 8.1. Mokëjimø balansas / Tarptautinës investicijos / UÞSIENIO PREKYBA 9.1. Uþsienio prekyba 2005 m. pirmàjá ketvirtá / LIETUVOS EKONOMIKOS RAIDA Kai kurie ekonominës raidos rodikliai / KAI KURIØ RODIKLIØ PAAIÐKINIMAI / 92 DEVELOPMENT OF ECONOMY OF LITHUANIA General Review of the Economy / 19 Prices / 20 Foreign Trade / 21 Effective Exchange Rate Indices of the Litas / 21 Balance of Payments / 22 REVIEW OF THE LITHUANIAN FINANCIAL MARKET General Indices of Banks / 25 Review of the Bank of Lithuania Balance Sheet / 25 Review of the Consolidated Balance Sheet of Credit Institutions / 25 Banking Survey / 28 Payment Instruments / 29 Securities Market / 29 Foreign Exchange Market Turnover / 30 Central Government Debt / 31 TABLES 1. GENERAL INDICATORS 1.1. Balance Sheet of the Bank of Lithuania / Official Reserve Assets / Consolidated Balance Sheet of Credit Institutions / LOANS 2.1. Loans / Short-term Loans / Long-term Loans / Composition of Loans by Residual Maturity / Loans by Economic Activities / DEPOSITS 3.1. Deposits / Demand Deposits / Time Deposits / Composition of Time Deposits by Residual Maturity / Individuals Deposits / Individuals Demand Deposits / Individuals Time Deposits / Composition of Individuals Time Deposits by Residual Maturity / MONEY 4.1. Banking Survey / Money Supply / Composition of Monetary Aggregates / NON-CASH PAYMENTS 5.1. Non-cash Payments / Credit Transfers / Bank Payment Cards / ATMs and POS-terminals / GOVERNMENT SECURITIES 6.1. Government Securities / Average Yield of Government Securities at Auctions / MONEY AND FOREIGN EXCHANGE MARKET 7.1. Foreign Exchange Market Turnover / Foreign Exchange Market Turnover by Counterparty of Transactions / Interbank Lending Market / Official Foreign Exchange Rates / BALANCE OF PAYMENTS 8.1. Balance of Payments / International Investment Position / FOREIGN TRADE 9.1. Foreign Trade in January-March 2005 / DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF LITHUANIA Some Economic Indicators / GLOSSARY / 95

6 LIETUVOS EKONOMIKOS RAIDA BENDROJI ÛKIO APÞVALGA Iðankstiniais Statistikos departamento duomenimis, 2004 m. bendrasis vidaus produktas (BVP) galiojusiomis kainomis sudarë 61,9 mlrd. litø, vienam gyventojui litø (2003 m. 56,2 mlrd. Lt ir Lt). Palyginti su 2003 m., BVP palyginamosiomis kainomis padidëjo 6,7 procento. Iðankstiniu Statistikos departamento vertinimu, BVP (galiojusiomis kainomis) 2005 m. pirmàjá ketvirtá sudarë 14,9 mlrd. litø ir palyginamosiomis kainomis buvo 5,5 procento didesnis negu 2004 m. pirmàjá ketvirtá. Bendrojo vidaus produkto kaita¹ (palyginta su ankstesniu laikotarpiu; daugiau, maþiau ( ); procentais) Metai Ketvirèiai I II III IV I IV ,2 6,5 11,2 3,9 6, ,1 9,8 11,3 5,2 6,8 2003² 5,1 7,8 12,7 3,3 9,7 2004² 8,9 8,1 11,1 2,4 6,7 2005³ 9,9 Bendrasis vidaus produktas 2004 m. BVP augimà lëmë pagrindiniø ekonominiø veiklø pridëtinës vertës augimas. Daugiausia realioji pridëtinë vertë padidëjo apdirbamojoje pramonëje (11,4%), didmeninëje ir maþmeninëje prekyboje (10,4%), transporto, sandëliavimo ir ryðiø veikloje (7,8%) m. pirmàjá ketvirtá visos pramonës produkcijos (be PVM ir akcizo) parduota 4,2 procento, kasybos, karjerø eksploatavimo bei apdirbamosios pramonës 7,0 procento daugiau negu 2004 m. tuo paèiu laikotarpiu. Finansø ministerijos duomenimis, valstybës biudþeto pajamos 2004 m. sudarë ,0 mln. litø, iðlaidos ,5 mln. litø, t. y. iðlaidos virðijo pajamas 858,5 mln. litø (2003 m. buvo 1 190,9 mln. Lt valstybës biudþeto deficitas). 6 ¹ BVP palyginamosiomis 2000 m. kainomis. ² Iðankstiniai duomenys. ³ Pirmasis ávertis.

7 2005 m. pirmàjá ketvirtá infliacija sudarë 0,6 procento m. kovo mën., palyginti su 2004 m. kovo mën., buvo 3,2 procento infliacija. Ðalies ûkio darbuotojø mënesio apskaièiuotasis darbo uþmokestis 2005 m. pirmàjá ketvirtá sudarë 1 269,8 lito, iðmokëtasis 912,6 lito. Palyginti su 2004 m. pirmuoju ketvirèiu, apskaièiuotasis darbo uþmokestis padidëjo 10,8, iðmokëtasis 9,5 procento. Realusis darbo uþmokestis minëtà laikotarpá padidëjo 6,2 procento. Vidutinë nedirbanèio pensininko senatvës pensija 2004 m. buvo 371,55 lito. Palyginti su 2003 m., ji padidëjo 9,1 procento. Darbo birþos duomenimis, 2005 m. kovo pabaigoje buvo 124,4 tûkst. bedarbiø ( 2004 m. gruodþio pabaigoje 126,4 tûkst.). Registruotø bedarbiø ir darbingo amþiaus gyventojø santykis kovo pabaigoje sudarë 5,9 procento (2004 m. gruodþio pabaigoje 6,0%). Kovo pabaigoje moterys sudarë 56,6 procento bedarbiø. Per ketvirtá jø dalis sumaþëjo. Pirmàjá ketvirtá buvo ádarbinta 22,0 tûkst. bedarbiø, ið jø nuolatiniam darbui 18,3 tûkst. KAINOS Statistikos departamento duomenimis, 2005 m. pirmàjá ketvirtá, palyginti su 2004 m. tuo paèiu laikotarpiu, vartotojø kainos padidëjo 3,1 procento. Vartotojø kainø Baltijos valstybëse kaita (2000 m. gruodþio mën. = 100) Gamintojø parduotos pramonës produkcijos kainos 2005 m. pirmàjá ketvirtá, palyginti su 2004 m. pirmuoju ketvirèiu, padidëjo 9,1 procento. Minëtà laikotarpá statybos kainos padidëjo 8,7 procento m. pirmàjá ketvirtá, palyginti su 2004 m. tuo paèiu laikotarpiu, þemës ûkio produktø supirkimo kainos padidëjo 7,2 procento (augalininkystës produktø supirkimo kainos sumaþëjo 5,5%, gyvuliø ir gyvulininkystës produktø padidëjo 25,6%). 7

8 Kainø kaita (palyginta su ankstesniu ketvirèiu; daugiau, maþiau ( ); procentais) Metai Ketvirèiai Kainos gamintojø parduotos pramonës produkcijos statybos þemës ûkio produktø supirkimo 2001 I 2,7 2,2... II 0,3 0,7 2,3 III 2,9 1,0 0,2 IV 3,3 1,7 14, I 0,3 1,0 23,0 II 2,6 1,7 15,8 III 0,8 0,9 32,0 IV 0,5 0,1 8, I 2,8 1,7 11,6 II 5,2 2,0 4,0 III 1,4 1,0 8,5 IV 1,0 0,0 4, I 1,0 0,2 5,8 II 4,0 4,0 1,5 III 2,9 2,8 1,8 IV 1,3 1,4 6, I 0,7 0,2 14,5 8 UÞSIENIO PREKYBA Statistikos departamento duomenimis, 2005 m. pirmàjá ketvirtá, palyginti su 2004 m. pirmuoju ketvirèiu, eksportas padidëjo 22,6 procento, importas 13,7 procento. Uþsienio prekybos balansas buvo neigiamas (1 522,5 mln. Lt). Daugiausia buvo eksportuota mineraliniø produktø. Jø dalis sudarë 25,7 procento viso eksporto. Palyginti su 2004 m. pirmuoju ketvirèiu, jø eksportas padidëjo 25,5 procento. Maðinos ir mechaniniai árenginiai, elektros árenginiai, televizijos vaizdo ir garso áraðymo bei atkûrimo aparatai sudarë 12,7 procento viso eksporto, jø uþsieniui parduota 22,7 procento daugiau. Tekstilës medþiagos ir tekstilës dirbiniai sudarë 10,8 procento; chemijos pramonës ir jai giminingø pramonës ðakø produkcija 8,4 procento viso eksporto. Minëtø prekiø grupiø eksportuota atitinkamai 4,9 procento maþiau ir 51,2 procento daugiau. Antþeminio, oro, vandens transporto priemonës ir pagalbiniai transporto árenginiai sudarë 7,4 procento viso eksporto, jø uþsieniui parduota 11,6 procento maþiau. Mediena ir medienos dirbiniai sudarë 5,0 procento viso eksporto, jø eksportuota 17,1 procento daugiau m. pirmàjá ketvirtá daugiausia buvo importuota mineraliniø produktø. Jø dalis sudarë 22,7 procento viso importo. Palyginti su 2004 m. pirmuoju ketvirèiu, minëtø prekiø importas padidëjo 32,1 procento. Maðinos ir mechaniniai árenginiai, elektros árenginiai, televizijos vaizdo ir garso áraðymo bei atkûrimo aparatai sudarë 17,2 procento; antþeminio, oro, vandens transporto priemonës ir pagalbiniai transporto árenginiai 12,0 procento viso importo. Minëtø prekiø grupiø áveþta atitinkamai 6,6 ir 0,4 procento daugiau. Chemijos pramonës ir jai giminingø pramonës ðakø produkcija sudarë 9,0 procento viso importo, jos importas padidëjo 7,4 procento. Netaurieji metalai ir jø dirbiniai sudarë 7,1 procento; tekstilës medþiagos ir tekstilës dirbiniai 6,3 procento viso importo. Minëtø prekiø grupiø áveþta atitinkamai 37,4 procento daugiau ir 5,8 procento maþiau. Aktyviausiai buvo prekiaujama su ES valstybëmis m. pirmàjá ketvirtá á ES iðveþta 70,9 procento visø ið Lietuvos eksportuotø prekiø, ið ES áveþta 58,9 procento visø á Lietuvà importuotø prekiø. Eksportas á NVS sudarë 15,4 procento viso eksporto, importas ið NVS 29,8 procento viso importo. Svarbiausi Lietuvos eksporto partneriai buvo Vokietija (10,0% viso eksporto), Rusija (9,7%), Prancûzija (8,8%), Latvija (8,5%), Estija (5,8%), Ðvedija (5,0%), Jungtinë Karalystë (4,9%), Lenkija (4,9%), JAV (4,8%), Danija (4,7%), importo Rusija (26,4% viso

9 EFEKTYVIØJØ LITO KURSØ INDEKSAI Efektyvieji lito kursø indeksai (1993 m. birþelio mën. = 100) importo), Vokietija (15,1%), Lenkija (8,1%), Nyderlandai (4,4%), Latvija (3,7%), Danija (3,5%), Ðvedija (3,1%). Nominaliøjø efektyviøjø lito kursø indeksas (NELKI) yra lito ir uþsienio valiutø santykiø pokyèiø, palyginti su baziniu laikotarpiu, geometrinis svertinis vidurkis, kurio svorius sudaro 12 pastarøjø mënesiø Lietuvos uþsienio prekybos apyvartos struktûra. Taèiau nominaliosios vertës pokyèiai neparodo realios lito vertës kitimo tendencijø prekybos partneriø valiutø atþvilgiu bei ðiø pokyèiø átakos Lietuvos konkurencingumui uþsienio rinkose. Atsiþvelgiant á Lietuvos ir atitinkamø valstybiø infliacijos bei nominaliøjø santykiø pokyèius, ávertinamas realios lito kainos pasikeitimas. Suvestinis realiøjø lito santykiø rodiklis yra realiøjø efektyviøjø lito kursø indeksas (RELKI). Nominalusis Realusis ,9 170, ,9 168, ,1 167, ,4 165, ,5 167, ,7 167, ,4 167, ,9 166, ,5 166, ,2 167, ,3 168, ,6 168, ,1 166, ,4 165, ,9 165,0 Efektyvieji lito kursø indeksai (2000 m. gruodþio mën. = 100) 2005 m. pirmàjá ketvirtá nominali lito kaina pagrindiniø prekybos partneriø valiutø atþvilgiu sumaþëjo 0,8 procento, reali 1,8 procento. 9

10 MOKËJIMØ BALANSAS Einamosios sàskaitos deficitas Iðankstiniais duomenimis, 2004 m. mokëjimø balanso einamosios sàskaitos deficitas buvo 4,44 mlrd. litø, arba 7,2 procento bendrojo vidaus produkto. Palyginti su 2003 m., einamosios sàskaitos deficitas padidëjo 587,5 mln. litø, arba 15,2 procento. Mln. Lt Palyginti su BVP, % 2003 m ,0 6,9 I ketv. 476,2 3,8 II ketv ,1 8,3 III ketv. 734,8 5,0 IV ketv ,0 9, m ,5 7,2 I ketv. 982,0 7,5 II ketv ,5 9,8 III ketv ,0 6,7 IV ketv. 834,0 4,9 10 Prekiø eksportas (skaièiuojant f.o.b. kainomis) 2004 m. sudarë 25,7 mlrd. litø, importas (skaièiuojant f.o.b. kainomis) 32,2 mlrd. litø. Palyginti su 2003 m., prekiø eksportas ir importas padidëjo. Bendras paslaugø balansas 2004 m. buvo teigiamas (2 557,7 mln. Lt). Palyginti su 2003 m., teigiamas paslaugø balansas padidëjo 669,8 mln. litø, arba 35,5 procento. Nerezidentams suteikta 6,9 mlrd. litø vertës ávairiø paslaugø, o ðalies ûkio subjektams nerezidentai suteikë 4,3 mlrd. litø vertës paslaugø. Palyginti su 2003 m., paslaugø eksportas padidëjo 20,4 procento, paslaugø importas 13,0 procento. Bendrus paslaugø eksporto ir importo pokyèius lëmë transporto ir kelioniø paslaugø raida. Minëtos paslaugos sudarë 87,4 procento bendro paslaugø eksporto ir 81,6 procento bendro paslaugø importo. Sparèiausiai didëjo geleþinkeliø transporto paslaugø eksportas. Jo prieaugis sudarë 43,2 procento transporto paslaugø eksporto ir 33,6 procento viso paslaugø eksporto prieaugio. Pajamø balansas 2004 m. buvo neigiamas (1 478,1 mln. Lt). Palyginti su 2003 m., jis sumaþëjo 12,7 mln. litø, arba 0,8 procento. Pajamø balanso deficità didino nerezidentø reinvesticijos, kurios padidëjo 67,6 procento. Pajamø balanso deficità maþino sparèiai didëjæs darbo pajamø pervirðis m., palyginti su 2003 m., uþsienyje uþdirbtos ir á Lietuvà pervestos ir atveþtos darbo pajamos padidëjo 2,7 karto. Einamøjø pervedimø balansas 2004 m. buvo teigiamas ir sudarë 930,9 mln. litø (2003 m. 889,6 mln. Lt). Palyginti su 2003 m., einamieji pervedimai á Lietuvà padidëjo 445 mln. litø, ið jø 370,9 mln. litø dël padidëjusiø ið ES gautø pagalbos projektø lëðø. Lietuvos ámokos á ES biudþetà sudarë 411,9 mln. litø. Dël to bendras teigiamas einamøjø pervedimø balansas padidëjo tik 4,6 procento. Kapitalo ir finansinës sàskaitø balansas 2004 m. sudarë 3,94 mlrd. litø. Palyginti su 2003 m., kapitalo ir finansinës sàskaitø balansas padidëjo 581,7 mln. litø, arba 17,3 procento m. bendras Lietuvos investicijø srautas uþsienyje sudarë 3,12 mlrd. litø, o bendras uþsienio investicijø srautas Lietuvoje 5,93 mlrd. litø. Palyginti su 2003 m., ðalies ûkio subjektø tiesioginiø investicijø uþsienyje srautas padidëjo 6,3 karto, uþsienio investicijø srautas Lietuvoje 17,6 procento m. tiesioginiø uþsienio investicijø srautas Lietuvoje sudarë 2,15 mlrd. litø (2003 m. 552,2 mln. Lt) m. gruodþio 31 d. sukauptø tiesioginiø uþsienio investicijø Lietuvoje buvo 16,19 mlrd. litø.

11 Investicijø portfelio srautas Lietuvoje 2004 m. sudarë 1,2 mlrd. litø. Investicijø portfelio srauto 93,4 procento sudarë áplaukos, gautos uþ 2004 m. pirmàjá ketvirtá Vyriausybës uþsienyje iðplatintà naujà euroobligacijø emisijà. Kitos investicijos m. kitø investicijø srautas Lietuvoje sudarë 2,74 mlrd. litø. Palyginti su 2003 m., ðiø investicijø srautas buvo maþesnis 1,18 mlrd. litø, arba 30 procentø. Didþiausià ðiø investicijø srauto dalá sudarë komerciniø bankø gautos paskolos ir nerezidentø indëliai ðalies komerciniuose bankuose. Oficialiøjø tarptautiniø atsargø srautas 2004 m. buvo neigiamas (342,6 mln. Lt). Metø pabaigoje oficialiosios tarptautinës atsargos sudarë 9,11 mlrd. litø. Mokëjimø balansas Lietuvos Respublikos tarptautiniø investicijø balansas buvo neigiamas (21,6 mlrd. Lt) m. gruodþio 31 d. visas ðalies finansinis uþsienio turtas sudarë 18,8 mlrd. litø, visi ðalies tarptautiniai finansiniai ásipareigojimai 40,4 mlrd. litø. Tiesioginës uþsienio investicijos sudarë 40,1, investicijø portfelis 17,6, kitos investicijos 42,3 procento visø ðalies tarptautiniø finansiniø ásipareigojimø. 11

12 LIETUVOS FINANSØ RINKOS APÞVALGA BENDRIEJI BANKØ RODIKLIAI LIETUVOS BANKO BALANSO APÞVALGA KONSOLIDUOTO KREDITO ÁSTAIGØ BALANSO APÞVALGA 2005 m. kovo pabaigoje buvo 10 komerciniø bankø. Lietuvoje taip pat veikë Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG Vilniaus skyrius, Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius ir 4 uþsienio bankø atstovybës. Ketvirèio pabaigoje buvo 62 kredito unijos, turinèios veiklos licencijà. Kovo pabaigoje Lietuvos banko turto vertë buvo 9 783,0 mln. litø. Per ketvirtá banko turtas padidëjo 464,2 mln. litø, arba 5,0 procento. Uþsienio turtas sudarë 97,6 procento viso Lietuvos banko turto. Per ketvirtá uþsienio turtas padidëjo 519,5 mln. litø, arba 5,8 procento. Pretenzijos sudarë 0,3 procento Lietuvos banko turto. Per ketvirtá jos padidëjo. Kitas turtas sudarë 2,1 procento viso Lietuvos banko turto. Per ketvirtá jis sumaþëjo 55,5 mln. litø, arba 20,9 procento. Didþiàjà visø Lietuvos banko ásipareigojimø dalá (90,6%) sudarë vidaus ásipareigojimai. Per ketvirtá vidaus ásipareigojimai padidëjo 393,7 mln. litø, arba 4,6 procento. Ásipareigojimai uþsieniui sudarë 0,1 procento visø Lietuvos banko ásipareigojimø. Per ketvirtá ásipareigojimai uþsieniui padidëjo. Kiti ásipareigojimai sudarë 9,2 procento visø Lietuvos banko ásipareigojimø. Per ketvirtá jie padidëjo 69,1 mln. litø, arba 8,3 procento. Kredito ástaigø turtas per ketvirtá padidëjo. Didþiàjà jo dalá (88,0%) sudarë atsargos, uþsienio turtas, pretenzijos privaèiam sektoriui bei centrinei Vyriausybei. Atsargos kovo pabaigoje sudarë 5,9 procento viso kredito ástaigø turto. Per ketvirtá kredito ástaigø atsargos sumaþëjo 54,5 mln. litø, arba 2,9 procento. Didþiàjà atsargø dalá (75,3%) sudarë indëliai Lietuvos banke. Per ketvirtá minëti indëliai sumaþëjo 34,0 mln. litø, arba 2,4 procento. Uþsienio turtas per ketvirtá padidëjo 828,4 mln. litø, arba 17,7 procento. Ketvirèio pabaigoje uþsienio turtas sudarë 18,1 procento viso kredito ástaigø turto. Pretenzijos sudarë 72,4 procento viso kredito ástaigø turto. Per ketvirtá pretenzijos padidëjo 894,1 mln. litø, arba 4,2 procento. Didþiàjà pretenzijø dalá (88,3%) sudarë paskolos. Trumpalaikës paskolos sudarë 16,1, ilgalaikës paskolos 83,9 procento visø kredito ástaigø paskolø. Per ketvirtá trumpalaikiø paskolø suma sumaþëjo 244,5 mln. litø (7,2%), ilgalaikiø paskolø padidëjo 1 174,2 mln. litø (7,7%). Paskolos litais sudarë 41,8, uþsienio valiutomis 58,2 procento visø kredito ástaigø paskolø. Per ketvirtá paskolø litais suma padidëjo 256,9 mln. litø (3,3%), paskolø uþsienio valiutomis 672,8 mln. litø (6,3%). 12

13 Paskolø struktûra 2005 m. (laikotarpio pabaigoje; palyginta su visomis paskolomis; procentais) Visos paskolos Mënesiai Centrinei Vyriausybei 2,1 0,0 0,0 Savivaldos institucijoms 2,1 2,0 2,0 Privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams 0,7 0,7 0,7 Valstybës ne finansø ámonëms 0,5 0,5 0,6 Privaèioms verslo ámonëms 60,1 61,0 60,2 Fiziniams asmenims 25,4 26,4 27,1 Ne pelno organizacijoms 0,2 0,2 0,2 Nebankinëms finansø institucijoms 8,9 9,2 9,2 Trumpalaikës paskolos Centrinei Vyriausybei 11,5 0,0 0,0 Savivaldos institucijoms 0,7 0,8 0,8 Privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams Valstybës ne finansø ámonëms 0,6 0,8 1,2 Privaèioms verslo ámonëms 66,9 75,5 73,9 Fiziniams asmenims 4,2 4,5 4,3 Ne pelno organizacijoms 0,2 0,2 0,2 Nebankinëms finansø institucijoms 15,9 18,2 19,6 Ilgalaikës paskolos Centrinei Vyriausybei 0,0 0,0 0,0 Savivaldos institucijoms 2,4 2,3 2,2 Privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams 0,9 0,8 0,8 Valstybës ne finansø ámonëms 0,5 0,5 0,5 Privaèioms verslo ámonëms 58,6 58,2 57,6 Fiziniams asmenims 29,9 30,5 31,5 Ne pelno organizacijoms 0,2 0,2 0,2 Nebankinëms finansø institucijoms 7,5 7,5 7,2 Turto struktûra Kitas turtas kovo pabaigoje sudarë 3,6 procento viso kredito ástaigø turto. Per ketvirtá jis padidëjo. 13

14 Didþiàjà kredito ástaigø ásipareigojimø dalá (60,5%) sudarë indëliai. Indëliai iki pareikalavimo sudarë 24,7 procento visø kredito ástaigø ásipareigojimø. Per ketvirtá indëliø iki pareikalavimo suma padidëjo 210,4 mln. litø, arba 2,9 procento. Daugiausia padidëjo nebankiniø finansø institucijø, savivaldos institucijø, ne pelno organizacijø ir valstybës ne finansø ámoniø indëliai iki pareikalavimo. Indëliø iki pareikalavimo struktûra 2005 m. (laikotarpio pabaigoje; palyginta su visais indëliais; procentais) Mënesiai Savivaldos institucijø 5,9 5,4 4,8 Valstybës ne finansø ámoniø 3,2 3,3 3,1 Privaèiø verslo ámoniø 36,3 35,3 35,5 Fiziniø asmenø 50,2 51,4 51,9 Ne pelno organizacijø 2,9 3,1 2,9 Nebankiniø finansø institucijø 1,5 1,5 1,8 Terminuotieji ir taupomieji indëliai kovo pabaigoje sudarë 17,7 procento, indëliai uþsienio valiutomis 16,4 procento visø kredito ástaigø ásipareigojimø. Per ketvirtá terminuotøjø ir taupomøjø indëliø suma padidëjo 423,8 mln. litø, arba 8,5 procento. Daugiausia padidëjo savivaldos institucijø, ne pelno organizacijø, nebankiniø finansø institucijø ir privaèiø verslo ámoniø terminuotieji ir taupomieji indëliai. Indëliø uþsienio valiutomis suma per ketvirtá padidëjo 695,9 mln. litø, arba 16,1 procento. Daugiausia padidëjo privaèiø verslo ámoniø, valstybës ne finansø ámoniø, fiziniø asmenø ir nebankiniø finansø institucijø indëliai uþsienio valiutomis. Terminuotøjø ir taupomøjø indëliø ir indëliø uþsienio valiutomis struktûra 2005 m. (laikotarpio pabaigoje; palyginta su visais indëliais; procentais) Terminuotieji ir taupomieji indëliai Mënesiai Savivaldos institucijø 0,1 0,2 0,2 Valstybës ne finansø ámoniø 2,6 2,4 2,5 Privaèiø verslo ámoniø 18,0 17,3 18,2 Fiziniø asmenø 75,6 76,5 75,5 Ne pelno organizacijø 0,9 1,1 1,0 Nebankiniø finansø institucijø 2,8 2,5 2,6 Indëliai uþsienio valiutomis Savivaldos institucijø 0,1 0,1 0,1 Valstybës ne finansø ámoniø 2,9 2,5 3,1 Privaèiø verslo ámoniø 42,8 44,5 47,7 Fiziniø asmenø 52,2 50,8 47,4 Ne pelno organizacijø 1,3 1,2 1,1 Nebankiniø finansø institucijø 0,7 0,9 0,6 Ásipareigojimai uþsieniui ketvirèio pabaigoje sudarë 23,2 procento visø kredito ástaigø ásipareigojimø. Per ketvirtá ásipareigojimai uþsieniui padidëjo 162,8 mln. litø, arba 2,4 procento. Kiti ásipareigojimai sudarë 16,4 procento visø kredito ástaigø ásipareigojimø. Per ketvirtá jie padidëjo 250,8 mln. litø, arba 5,3 procento. 14

15 Ásipareigojimø struktûra PINIGØ APÞVALGA Pinigø bazë kovo pabaigoje buvo 6 939,9 mln. litø. Per ketvirtá pinigø bazë sumaþëjo 39,0 mln. litø, arba 0,6 procento. Lietuvos banko iðleistø á apyvartà grynøjø pinigø kiekis sumaþëjo 11,0 mln. litø (0,2%), komerciniø bankø atsargos litais 86,1 mln. litø (9,7%), privalomosios atsargos uþsienio valiutomis padidëjo 58,0 mln. litø (11,5%). Pinigø kiekis P2 ketvirèio pabaigoje sudarë 23,1 mlrd. litø. Per ketvirtá pinigø kiekis padidëjo 1 342,2 mln. litø, arba 6,2 procento. Pinigai P1 padidëjo 222,6 mln. litø, arba 1,8 procento. Pinigø kiekis apyvartoje padidëjo 9,6 mln. litø (0,2%), rezidentø indëliai iki pareikalavimo 213,0 mln. litø (2,9%). Kvazipinigai padidëjo 1 119,6 mln. litø, arba 12,0 procento. Rezidentø terminuotieji ir taupomieji indëliai padidëjo 423,8 mln. litø (8,5%), rezidentø indëliai uþsienio valiutomis 695,8 mln. litø (16,1%). Pinigø kiekio kaita (praëjusiø metø atitinkamas laikotarpis = 100) MOKËJIMØ PRIEMONËS Pirmàjá ketvirtá atlikta 24,7 mln. mokëjimø negrynaisiais pinigais operacijø. Operacijø vertë sudarë 228,5 mlrd. litø, ið jø Lietuvoje 110,5 mlrd. litø (48,3% visø operacijø vertës) ir tarptautiniø 118,0 mlrd. litø (51,7%). Palyginti su 2004 m. ketvirtuoju ket- 15

16 Mokëjimai negrynaisiais pinigais virèiu, mokëjimø negrynaisiais pinigais operacijø vertë padidëjo 14,5 procento, Lietuvoje sumaþëjo 5,5 procento, tarptautiniø padidëjo 42,6 procento. Kredito pervedimai sudarë 99,1, debeto pervedimai 0,5, banko (debeto, kredito) kortelës 0,4 procento mokëjimø negrynaisiais pinigais operacijø vertës. Ketvirèio pabaigoje bankai buvo iðdavæ 2 618,0 tûkst. banko (debeto, kredito) ir 160,4 tûkst. ið anksto apmokëtø banko korteliø. Palyginti su 2004 m. ketvirtuoju ketvirèiu, banko (debeto, kredito) korteliø padaugëjo 3,1, ið anksto apmokëtø banko korteliø 0,7 procento. Lietuvoje ketvirtojo ketvirèio pabaigoje veikë bankomatø ir korteliø skaitytuvai. Operacijø, naudojant ðiuos árenginius, vertë atitinkamai sudarë 2 827,2 ir 641,3 mln. litø. Palyginti su 2004 m. ketvirtuoju ketvirèiu, minëtø operacijø vertë atitinkamai sumaþëjo 6,8 ir 4,2 procento. VERTYBINIØ POPIERIØ RINKA Paklausa ir parduota VVP aukcionuose (2005 m. I ketv.) Pirmàjá ketvirtá Lietuvos banke surengti 8 Vyriausybës vertybiniø popieriø aukcionai. Aukcionuose parduota 150,0 mln. litø nominaliosios vertës iþdo vekseliø ir 200,0 mln. litø nominaliosios vertës obligacijø. 16 Vidutinis aukcionuose parduotø iþdo vekseliø pelningumas pirmàjá ketvirtá buvo 2,10 procento (2004 m. ketvirtàjá ketvirtá 2,16%). Vidutinis obligacijø pelningumas buvo 3,11 procento (2004 m. ketvirtàjá ketvirtá 3,43%).

17 Pirmàjá ketvirtá Vyriausybë iðpirko 229,5 mln. litø vertës iþdo vekseliø. Ásiskolinimas investuotojams per ketvirtá padidëjo 80,5 mln. litø, arba 2,7 procento. Kovo pabaigoje ásiskolinimas investuotojams sudarë 3 076,2 mln. litø. Investuotojai á Vyriausybës vertybinius popierius (2005 m. kovo pabaigoje) VVP Investuotojø grupës mln. Lt¹ % REZIDENTAI Finansø maklerio ámonës 2,5 0,1 Bankai 1 582,7 44,8 Draudimo ástaigos (iðskyrus privalomàjá socialiná draudimà) 630,3 17,8 Investicinës bendrovës (fondai) 31,4 0,9 Kiti finansiniai tarpininkai 80,7 2,3 Valstybës ir savivaldybiø ámonës 385,1 10,9 Privaèios ámonës 48,2 1,4 Valstybës valdymo institucijos 234,7 6,6 Gyventojai 376,4 10,7 Kiti 16,5 0,5 Ið viso rezidentai 3 388,6 95,9 NEREZIDENTAI 145,2 4,1 IŠ VISO REZIDENTAI IR NEREZIDENTAI 3 533,8 100,0 Pagrindiniai VVP pirkëjai buvo Lietuvos bankai. Kovo pabaigoje jie buvo ásigijæ 44,8 procento esanèiø apyvartoje Vyriausybës vertybiniø popieriø nominaliàja verte. VALIUTØ RINKOS APYVARTA Pirmàjá ketvirtá valiutø rinkos apyvarta (uþsienio valiutø pirkimas ir pardavimas uþ litus) sudarë ,7 mln. litø. Palyginti su 2004 m. ketvirtuoju ketvirèiu, valiutø rinkos apyvarta sumaþëjo 23,2 procento. Grynaisiais pinigais uþsienio valiutos pirkta ir parduota 12,1, negrynaisiais pinigais 23,7 procento maþiau. Valiutø rinkos apyvarta (mln. litø) Ið viso Grynieji pinigai Negrynieji pinigai ið viso neatidëliotini sandoriai iðvestiniai sandoriai I ketv , , , , ,8 II ketv , , , , ,8 III ketv , , , , ,0 IV ketv , , , , ,1 I IV ketv , , , , ,6 I ketv , , , , ,6 II ketv , , , , ,8 III ketv , , , , ,3 IV ketv , , , , ,1 I IV ketv , , , , ,7 I ketv , , , , ,6 ¹ Nominaliàja verte. 17

18 Uþsienio valiutø pirkimas ir pardavimas grynaisiais pinigais sudarë 5,4 procento valiutø rinkos apyvartos. Neatidëliotini sandoriai sudarë 44,4, iðankstiniai sandoriai 3,0, apsikeitimo sandoriai 47,1 procento valiutø rinkos apyvartos. Valiutø rinkos apyvarta CENTRINËS VALDÞIOS SKOLA Centrinës valdþios skola pagal kreditorius (mln. litø) 2005 m. kovo pabaigoje centrinës valdþios skola sudarë ,0 mln. litø. Per ketvirtá ji padidëjo 558,0 mln. litø, arba 4,8 procento Visa centrinës valdþios skola , ,0 Vidaus skola 4 104, ,3 Nefinansø sektoriui 412,9 431,7 Finansø sektoriui 3 285, ,1 Kitiems kreditoriams 406,0 394,5 Skola uþsieniui 7 478, ,7 Tarptautinëms plëtros organizacijoms 1 040,8 922,2 Uþsienio ðaliø valdymo institucijoms (dviðalës sutartys) 194,2 200,8 Kitiems kreditoriams 6 243, ,6 Vidaus skola 2005 m. kovo pabaigoje buvo 3 743,3 mln. litø. Ilgalaikiai ásipareigojimai sudarë 97,9 procento vidaus skolos. Per ketvirtá vidaus skola sumaþëjo 361,1 mln. litø, arba 8,8 procento. Skola uþsieniui sudarë 8 397,7 mln. litø. Ilgalaikiai ásipareigojimai sudarë 98,3 procento skolos uþsieniui. Per ketvirtá skola uþsieniui padidëjo 919,1 mln. litø, arba 12,3 procento. 18

19 DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF LITHUANIA GENERAL REVIEW OF THE ECONOMY Development of the Gross Domestic Product¹ (Percentage change; previous period = 100) According to preliminary data of the Statistics Lithuania, the gross domestic product (GDP) at current prices totalled LTL 61.9 billion, and that per capita amounted to LTL 18,016 in 2004 (in 2003, the GDP amounted to LTL 56.2 billion and GDP per capita was LTL 16,264). The GDP at constant prices grew by 6.7 per cent compared with According to the provisional estimate of the Statistics Lithuania, the GDP at current prices amounted to LTL 14.9 billion in the 1 st quarter of The GDP at constant prices increased by 5.5 per cent compared with the 1 st quarter of Year Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q ² ² ³ 9.9 Gross Domestic Product The GDP growth in 2004 was determined by the growth in value added of basic economic activities. The largest growth value added in manufacturing (11.4%), wholesale and retail trade (10.4%), transport, storage and communication (7.8%). In the 1 st quarter of 2005, if compared with 1 st quarter of 2004, total industry production (VAT and excises excluded) sold grew by 4.2 per cent, mining, quarrying and manufacturing industry increased by 7.0 per cent. According to the data of the Ministry of Finance, revenue of the State budget amounted to LTL 11,794.0 million and expenditure stood at LTL 12,652.5 million in 2004, i. e., expenditure exceeded revenue by LTL million (in 2003, budget deficit stood at LTL 1,190.9 million). In the 1 st quarter of 2005, inflation accounted for 0.6 per cent. Annual inflation (March 2005 compared with March 2004) made up 3.2 per cent. ¹ At constant prices of ² Preliminary data. ³ First estimate. 19

20 In the 1 st quarter of 2005, gross average monthly earnings of employees in the whole economy amounted to LTL 1,269.8 and net monthly earnings equalled to LTL Gross average monthly earnings grew by 10.8 per cent and net monthly earnings increased by 9.5 per cent compared with the 1 st quarter of Real earnings went up by 6.2 per cent. The average old-age pension of non-working pensioners amounted to LTL in 2004 and augmented by 9.1 per cent compared with According to the data of the Labour Exchange, the number of registered unemployed reached thousand at the end of March (126.4 thousand at the end of December 2004). Ratio of the registered unemployed persons to the working age population accounted for 5.9 per cent at the end of March (6.0% at the end of December 2004). Females made up 56.6 per cent of unemployed at the end of March. Their share decreased during the quarter. In the 1 st quarter of 2005, 22.0 thousand of unemployed received jobs, of which 18.3 thousand of people were employed permanently. PRICES According to the data of the Statistics Lithuania, consumer prices went up by 3.1 per cent in the 1 st quarter of 2005, if compared with the 1 st quarter of Development of Consumer Prices in the Baltic States (December 2000 = 100) Development of Prices (Percentage change; previous quarter = 100) Producer prices for industrial production grew by 9.1 per cent in the 1 st quarter of 2005, if compared with the same period of In the 1 st quarter of 2005, if compared with the 1 st quarter of 2004, construction input prices increased by 8.7 per cent. Producer prices for agricultural products went up by 7.2 per cent in the 1 st quarter of 2005, if compared with the same period of 2004 (prices for crop products declined by 5.5%, prices for animals and animal products augmented by 25.6%). 20 Year Quarters Producer prices for industrial production Construction prices Producer prices for agricultural products 2001 Q Q Q Q Q Q , Q Q

21 Development of Prices continued Year Quarters Producer prices for industrial production Construction prices Producer prices for agricultural products 2003 Q Q Q Q Q Q Q Q Q FOREIGN TRADE According to the Statistics Lithuania data, exports and imports increased by 22.6 and 13.7 per cent in the 1 st quarter of 2005, if compared with the same period of Foreign trade balance was negative (LTL 1,522.5 million). The bulk (25.7%) of exports in the 1 st quarter of 2005 were comprised of mineral products. Their exports grew by 25.5 per cent compared with the 1 st quarter of Machinery and mechanical appliances, electric equipment, television image and sound recorders and reproducers made up 12.7 per cent of the total exports. Exports in this commodity group increased by 22.7 per cent. Textiles and textile articles accounted for 10.8 per cent; products of the chemical or allied industries equalled to 8.4 per cent of the total exports. The sales abroad of goods of the aforementioned commodity groups decreased by 4.9 per cent and increased by 51.2 per cent. Vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment totalled 7.4 per cent of the total exports. Exports in this commodity group declined by 11.6 per cent. Wood and articles of wood made up 5.0 per cent of the total exports. These exports augmented by 17.1 per cent. Mineral products comprised the largest share (22.7%) of the total imports. Their imports increased by 32.1 per cent compared with the 1 st quarter of Machinery and mechanical appliances, electric equipment, television image and sound recorders and reproducers accounted for 17.2 per cent; vehicles, aircraft, vessels and associated transport equipment made up 12.0 per cent of the total imports. The purchase abroad of goods of the aforementioned commodity groups increased by 6.6 and 0.4 per cent, respectively. Products of the chemical or allied industries accounted for 9.0 per cent. Their imports grew by 7.4 per cent. Base metals and articles of base metal made up 7.1 per cent; textiles and textile articles equalled to 6.3 per cent of the total imports. The imports of goods of the aforementioned commodity groups increased by 37.4 per cent and decreased by 5.8 per cent. The most active trade was carried out with the EU countries. In the 1 st quarter of 2005, dispatches to the EU countries accounted for 70.9 per cent, while arrivals from these countries made up 58.9 per cent. Exports to the CIS countries equalled to 15.4 per cent of the total exports, imports from these countries totalled 29.8 per cent of the total imports. In the 1 st quarter of 2005, main exports partners were Germany (10.0% of the total exports), Russia (9.7%), France (8.8%), Latvia (8.5%), Estonia (5.8%), Sweden (5.0%), United Kingdom (4.9%), Poland (4.9%), USA (4.8%), Denmark (4.7%), main imports partners Russia (26.4% of the total imports), Germany (15.1%), Poland (8.1%), Netherlands (4.4%), Latvia (3.7%), Denmark (3.5%), Sweden (3.1%). EFFECTIVE EXCHANGE RATE INDICES OF THE LITAS The nominal effective exchange rate index of the litas (NEERI) is the geometric weighted average of the development of exchange rates of the litas and foreign currencies com- 21

22 Effective Exchange Rate Indices of the litas (June 1993 = 100) pared with the base period. Its weights comprise the structure of the foreign trade turnover of Lithuania during the past 12 months. However, changes in the nominal value do not reflect development trends of the real value of the litas against the trade partners currencies and the influence of these changes on Lithuania s competitiveness in foreign markets. Change in the real price of the litas is measured in observance of the development of inflation rates and nominal exchange rates in Lithuania and respective countries. The aggregate indicator of bilateral real exchange rates of the litas is its real effective exchange rate index (REERI). Nominal , , , , , , , , , , , , , , , Real Effective Exchange Rate Indices of the litas (December 2000 = 100) The nominal prices of the litas against the currencies of the main foreign trade partners decreased by 0.8 per cent, the real value of the litas declined by 1.8 per cent during the 1 st quarter of BALANCE OF PAYMENTS According to preliminary data, in 2004 the current account deficit stood at LTL 4.44 billion, or 7.2 per cent of the GDP. In comparison with 2003, current account deficit grew by LTL million, or 15.2 per cent.

23 Current Account Deficit Ratio to GDP, % , Q Q2 1, Q Q4 1, , Q Q2 1, Q3 1, Q Exports of goods (f.o.b.) amounted to LTL 25.7 billion and their imports (f.o.b.) equalled to LTL 32.2 billion in The exports and imports of goods increased, if compared with The overall balance of services in 2004 was positive (it equalled to LTL 2,557.7 million). The overall balance of services grew by LTL million, or 35.5 per cent, if compared with Non-residents were rendered all kinds of services worth LTL 6.9 billion, while value of services provided by non-residents to the country s economic entities amounted to LTL 4.3 billion in In comparison with 2003, the exports of services grew by 20.4 per cent and imports of services increased by 13.0 per cent. The overall changes in the export and import of services were determined by the development of transport and travel services. These two kinds of services made up 87.4 per cent of the total export of services and 81.6 per cent of the total import of services. Railway transport services exhibited the strongest growth among all kinds of transport to account for 43.2 per cent of the increase in the export of transport services and 33.6 per cent in the increase of the total export of services. The income balance in 2004 was negative (it amounted to LTL 1,478.1 million). The income balance decreased by LTL 12.7 million, or 0.8 per cent, if compared with The income balance deficit was worsened by increased non-resident reinvested earnings which grew by 67.6 per cent. The income balance deficit was offset by the fast growth in the excess of compensation of employees. Year on year the transfer of compensation of employees to Lithuania increased 2.7 times. Balance of current transfers in 2004 was positive and equalled to LTL million (in 2003, it amounted to LTL million). Compared with 2003, current transfers to Lithuania increased by LTL million, of which LTL million was an increase of support funds from the EU. Lithuania s contribution to the EU budget made up LTL million in As a result, positive balance of current transfers increased by as little as 4.6 per cent. Capital and financial accounts balance in 2004 amounted to LTL 3,94 billion. Compared with 2003, capital and financial accounts balance grew by LTL million, or 17.3 per cent. In 2004, the total investment flow abroad made up LTL 3.12 billion and foreign investment flow in Lithuania stood at LTL 5.93 billion. Compared with 2003, foreign direct investment flow by domestic economic entities increased 6.3 times, foreign investment flow in Lithuania augmented by 17.6 per cent. Foreign direct investment flow in Lithuania made up LTL 2.15 billion in 2004 (LTL million in 2003). On 31 December 2004, accumulated foreign direct investment in Lithuania stood at LTL billion. Portfolio investment flow in Lithuania equalled to LTL 1.2 billion in Inflows from the new Government Eurobond issue in the 1 st quarter of 2004 accounted for 93.4 per cent of the portfolio investment flow. Other investment. In 2004, other investment flow in Lithuania was LTL 2.74 billion. In comparison with 2003, this investment flow was lower by LTL 1.18 billion, or 30 per 23

24 cent. Loans received by commercial banks and non-resident deposits in domestic commercial banks accounted for the largest share of this flow. Reserve assets. Reserve assets flow in 2004 was negative (it totalled LTL million). At the end of 2004, the reserve assets amounted to LTL 9.11 billion. Balance of Payments Balance of international investment position of the Republic of Lithuania was negative (LTL 21.6 billion). On 31 December 2004, total foreign financial assets stood at LTL 18.8 billion, and total international financial liabilities amounted to LTL 40.4 billion. Foreign direct investment accounted for 40.1 per cent, portfolio investment equalled to 17.6 per cent, other investment made up 42.3 per cent of the country s international financial liabilities. 24

25 REVIEW OF THE LITHUANIAN FINANCIAL MARKET GENERAL INDICES OF BANKS REVIEW OF THE BANK OF LITHUANIA BALANCE SHEET At the end of March 2005, 10 commercial banks were in operation. The Vilnius Branch of Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, Nordea Bank Finland Plc Lithuania Branch and 4 representative offices of foreign banks carried out banking operations in Lithuania. At the end of the quarter, 62 credit unions possessed licences for their activities. At the end of March, the assets of the Bank of Lithuania (LB) amounted to LTL 9,783.0 million. It increased by LTL million, or 5.0 per cent during the quarter. Foreign assets made up 97.6 per cent of the total assets of the LB. It went up by LTL million, or 5.8 per cent over the quarter. Claims accounted for 0.3 per cent of the total assets of the LB. It augmented during the quarter. Other assets equalled to 2.1 per cent of the total assets of the LB. It decreased by LTL 55.5 million, or 20.9 per cent over the quarter. Domestic liabilities made up the largest part (90.6%) of the total liabilities of the LB. During the quarter, it grew by LTL million, or 4.6 per cent. Foreign liabilities accounted for 0.1 per cent of the total liabilities of the LB. It increased over the quarter. Other liabilities equalled to 9.2 per cent of the total liabilities of the LB. Over the quarter, it went up by LTL 69.1 million, or 8.3 per cent. REVIEW OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET OF CREDIT INSTITUTIONS Assets of credit institutions grew during the quarter. The largest share (88.0%) of these assets comprised of reserves, foreign assets and claims on both the private sector and the central government. At the end of March, reserves accounted for 5.9 per cent of the total assets of credit institutions. The amount of reserves declined by LTL 54.5 million, or 2.9 per cent during the quarter. Deposits with the LB made up 75.3 per cent of the reserves. Over the quarter, it fell by LTL 34.0 million, or 2.4 per cent. Foreign assets increased by LTL million, or 17.7 per cent. It accounted for 18.1 per cent of the total assets of credit institutions at the end of the quarter. At the end of March, claims equalled to 72.4 per cent of the total assets of credit institutions. The amount of claims grew by LTL million, or 4.2 per cent over the quarter. Loans made up the largest part (88.3%) of the claims. Short-term loans accounted for 16.1 per cent; long-term loans made up another 83.9 per cent of the total loans of credit institutions. During the quarter, the amount of short-term loans decreased by LTL million (7.2%), long-term loans increased by LTL 1,174.2 million (7.7%). Loans in litas accounted for 41.8 per cent; loans in foreign currencies equalled to another 58.2 per cent of the total loans of credit institutions. The amount of loans in litas and in foreign currencies augmented by LTL million (3.3%) and LTL million (6.3%), respectively. 25

26 Composition of Loans in 2005 (End-of-period; percentage; compared with the total amount) loans to: Months Central government Local governments Social security funds Public non-financial enterprises Private business enterprises Individuals Non-profit institutions Non-bank financial institutions Short-term loans to: Central government Local governments Social security funds Public non-financial enterprises Private business enterprises Individuals Non-profit institutions Non-bank financial institutions Long-term loans to: Central government Local governments Social security funds Public non-financial enterprises Private business enterprises Individuals Non-profit institutions Non-bank financial institutions Composition of Assets Other assets accounted for 3.6 per cent of the total assets of credit institutions. It increased over the quarter. 26

27 Deposits made up the largest part (60.5%) of the total liabilities of credit institutions. Demand deposits accounted for 24.7 per cent of the total liabilities of credit institutions. The amount of demand deposits grew by LTL million, or 2.9 per cent during the quarter. The amount increased most for demand deposits of non-bank financial institutions, local governments, non-profit institutions and public non-financial enterprises. Composition of Demand Deposits in 2005 (End-of-period; percentage; compared with the total amount) Months Demand deposits of: Local governments Public non-financial enterprises Private business enterprises Individuals Non-profit institutions Non-bank financial institutions Time and savings deposits accounted for 17.7 per cent and foreign currency deposits made up 16.4 per cent of the total liabilities of credit institutions at the end of the quarter. The amount of time and savings deposits grew by LTL million, or 8.5 per cent. The amount increased most for time and savings deposits of local governments, non-profit institutions, non-bank financial institutions and private business enterprises. The amount of foreign currency deposits went up by LTL million, or 16.1 per cent. The amount augmented most for foreign currency deposits of private business enterprises, public non-financial enterprises, individuals and non-bank financial institutions. Composition of Time and Savings Deposits and Foreign Currency Deposits in 2005 (End-of-period; percentage; compared with the total amount) Time and savings deposits of: Months Local governments Public non-financial enterprises Private business enterprises Individuals Non-profit institutions Non-bank financial institutions Foreign currency deposits of: Local governments Public non-financial enterprises Private business enterprises Individuals Non-profit institutions Non-bank financial institutions Foreign liabilities accounted for 23.2 per cent of the total liabilities of credit institutions. The amount of foreign liabilities went up by LTL million, or 2.4 per cent during the quarter. Other liabilities made up 16.4 per cent of the total liabilities of credit institutions at the end of the quarter. It increased by LTL million, or 5.3 per cent. 27

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2014 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2013 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2013 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 2 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

Mazasis_ indd

Mazasis_ indd PAGRINDINIAI BANKØ VEIKLOS RODIKLIAI 2007/4 Sutartiniai þenklai Reiðkinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo 0,0 Rodiklis maþesnis negu nurodyti matavimo vienetai... Nëra duomenø, nors reiðkinys

Detaliau

MËNESINIS biuletenis 10 Monthly bulletin 2013 s p a l i s

MËNESINIS biuletenis 10 Monthly bulletin 2013 s p a l i s MËNESINIS biuletenis 0 Monthly bulletin 203 s p a l i s ISSN 648-8997 (ONLINE) Mënesinis biuletenis monthly bulletin 203 / 0 Leidþiama perspausdinti ðvietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas ðaltinis.

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Garantijų portfelio analizė...10 Rizikos valdymas...22

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Swedbank

Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Swedbank Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Euras Swedbank ekonominis projektas (1) Euras Swedbank ekonominis projektas

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

Title

Title LIETUVOS BALTARUSIJOS PREKYBINIAI RYŠIAI 2019 m. kovo 18 d. Lietuvos pramoninkų konfederacijos Eksporto ir Užsienio ryšių komiteto posėdis 3 кв. 2011 4 кв. 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

NVPB ataskaita for WEB.indd

NVPB ataskaita for WEB.indd 2002 METŲ ATASKAITA ANNUAL REPORT 2002 2003 1 0 M E T Ų V E R S L E 1 0 Y E A R S I N B U S I N E S S NACIONALINĖ VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽA NATIONAL STOCK EXCHANGE OF LITHUANIA METŲ ATASKAITA 2002 ANNUAL

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Sveik_sist_fin_ir_pasl_priein_prezentacija_pataisyta

Microsoft PowerPoint - Sveik_sist_fin_ir_pasl_priein_prezentacija_pataisyta Studija Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos finansavimas ir sveikatinimo paslaugų prieinamumas gyventojams Studiją parengė UAB Sveikatos ekonomikos centras bendradarbiaujant su Etinių farmacijos kompanijų

Detaliau

ECB virselis 2009 WEBUI-str.indd

ECB virselis 2009 WEBUI-str.indd LT EUROPOS CENTRINIS BANKAS MĖNESINIS BIULETENIS 69 9 9 39 49 59 69 79 89 99 9 9 M Ė N E S I N I S B I U L E T E N I S B I R Ž E L I S Europos centrinis bankas, 9 m. Adresas Kaiserstrasse 9 63 Frankfurt

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Metø ataskaita

Metø ataskaita Metø ataskaita 2012 2012 LIETUVOS BANKO METø ATASKAITA 2012 VILNIUS 2013 ISSN 1648-9020 (online) Lietuvos banko valdyba 2012 m. ataskaitą patvirtino 2013 m. balandžio 25 d. Ją rengiant, panaudoti Lietuvos

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

I

I EUROPOS KOMISIJA BRIUSELIS, 23/10/2012 2012 M. BENDRASIS BIUDŽETAS III SKIRSNIS KOMISIJA. 04, 40 ANTRAŠTINĖS DALYS ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS Nr. DEC 42/2012 EUR IŠ 4002 SKYRIUS Rezervai finansinėms intervencijoms

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

Euro zona EY euro zonos prognozė 2014 m. gruodis Lietuva

Euro zona EY euro zonos prognozė 2014 m. gruodis Lietuva Euro zona EY euro zonos prognozė 214 m. gruodis Lietuva Lietuvos perspektyvos Stiprėjančios Baltijos šalių pozicijos euro zonoje skatina Lietuvos BVP augimą Suomija Estija Latvija Lietuva Airija Olandija

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc DEPOSITS AND WITHDRAWALS POLICY / LĖŠŲ ĮDĖJIMO IR NUĖMIMO POLITIKA TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Imigracija ir Darbo migracija ES ir Lietuvoje Audra Sipavičienė TMO, EMN Migracijos svarba pasaulyje 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% Iš kurių 75+ milijonai arba maždaug 1/3 yra Europoje 153 mln

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

RINKOS OPERACIJŲ DEPARTAMENTAS 6 12 MĖN. VILIBOR-EURIBOR SKIRTUMO VEIKSNIŲ APŽVALGA ( ) Parengė Pinigų politikos operacijų skyrius 2010

RINKOS OPERACIJŲ DEPARTAMENTAS 6 12 MĖN. VILIBOR-EURIBOR SKIRTUMO VEIKSNIŲ APŽVALGA ( ) Parengė Pinigų politikos operacijų skyrius 2010 RINKOS OPERACIJŲ DEPARTAMENTAS 6 12 MĖN. VILIBOR-EURIBOR SKIRTUMO VEIKSNIŲ APŽVALGA (2006 01 2010 04) Parengė Pinigų politikos operacijų skyrius 2010 m. balandžio 22 TARPBANKINIŲ PALŪKANŲ NORMŲ RODIKLIŲ

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

I. LIETUVOS MIŠKŲ IŠTEKLIAI Lietuvos miškų išteklių statistiniai rodikliai 2018 m. sausio 1 d. pateikiami pagal sklypinės miškų inventorizacijos (SMI)

I. LIETUVOS MIŠKŲ IŠTEKLIAI Lietuvos miškų išteklių statistiniai rodikliai 2018 m. sausio 1 d. pateikiami pagal sklypinės miškų inventorizacijos (SMI) I. LIETUVOS MIŠKŲ IŠTEKLIAI Lietuvos miškų išteklių statistiniai rodikliai 2018 m. sausio 1 d. pateikiami pagal sklypinės miškų inventorizacijos (SMI) pagrindu sudaromo miškų valstybės kadastro, nacionalinės

Detaliau

_FR

_FR Finansų rinkų apžvalga 2012 m. Lapkritis Akcijų indekso DJIA (-0,54 proc. lapkritį ir +6,61 proc. 2012 m.) vertė praėjusį mėnesį krito, o indeksų S&P 500 (+0,28 proc. lapkritį ir +12,61 proc. 2012 m.)

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

BANK OF LITHUANIA. WORKING PAPER SERIES No 1 / 2008 SHORT-TERM FORECASTING OF GDP USING LARGE MONTHLY DATASETS: A PSEUDO REAL-TIME FORECAST EVALUATION

BANK OF LITHUANIA. WORKING PAPER SERIES No 1 / 2008 SHORT-TERM FORECASTING OF GDP USING LARGE MONTHLY DATASETS: A PSEUDO REAL-TIME FORECAST EVALUATION BANK OF LITHUANIA. WORKING PAPER SERIES No / 8 SHORT-TERM FORECASTING OF GDP USING LARGE MONTHLY DATASETS: A PSEUDO REAL-TIME FORECAST EVALUATION EXERCISE LIETUVOS KAINŲ RAIDOS 7 M. APŽVALGA TEMINIŲ STRAIPSNIŲ

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos mokslas orientuotas į kiekybę, o ne kokybę Investicijos į mokslą nerezultatyvios

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

2011 METAI: FAKTAI IR SKAIČIAI 2011: FACTS AND FIGURES

2011 METAI: FAKTAI IR SKAIČIAI 2011: FACTS AND FIGURES 2011 METAI: FAKTAI IR SKAIČIAI 2011: FACTS AND FIGURES 2011 Tausodami gamtos išteklius ir taip prisidėdami prie mus supančios aplinkos išsaugojimo, šioje knygelėje pateikiame tik pagrindinius faktus apie

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonomikos biuletenis 2017 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 1 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 11 3 Ekonominis aktyvumas 16 4 Kainos ir sąnaudos 21 5 Pinigai ir kreditas 26 6

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA PRANEŠIMAS SPAUDAI Briuselis, 2014 m. vasario 11 d. Laisvas judėjimas. Europos Komisija skelbia tyrimo apie judžių ES piliečių integracijos patirtį šešiuose miestuose rezultatus ES piliečiai

Detaliau

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lietuvos gyventojų buvo sėkmingi vertinant jų finansinės

Detaliau

MHAIA Estimation of Production rd Stage

MHAIA Estimation of Production rd Stage PROBABILISTIC ESTIMATION OF HASS AVOCADO PRODUCTION ESTIMATION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN OF HASS AVOCADO PRODUCTION IN THE AREA OF THE STATE OF MICHOACAN CERTIFIED TO EXPORT TO THE USA SEASON

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn.

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 2016 m. kovo mėn. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai 1 1 Euro zonos perspektyva: apžvalga ir pagrindinės ypatybės Tikimasi, kad euro zonos ekonomikos atsigavimas tęsis, tačiau bus lėtesnis,

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau