4 priedas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "4 priedas"

Transkriptas

1 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas

2 I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data Finasta Baltic Fund fondas 2005 m. gruodžio mėn. 8 d. 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita: Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. 3. Duomenys apie valdymo įmonę: Pavadinimas UAB Finasta Asset Management Įmonės kodas Buveinė (adresas) Maironio g. 11, LT Vilnius Telefono numeris 1813 Fakso numeris (8~5) El. pašto adresas Interneto svetainės adresas Veiklos licencijos numeris VĮK-005 Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas, kiti asmenys priimantys investicinius sprendimus Andrej Cyba, generalinis direktorius Valdybos narys; Arturs Miezis, Turto valdytojas Finasta Asset Management (Latvija); Vitalijus Šostak, Fondų valdymo departamento direktorius, Valdybos narys; Tomas Krakauskas, generalinio direktoriaus pavaduotojas ir Portfelių valdymo departamento direktorius 4. Duomenys apie depozitoriumą: Pavadinimas AB Swedbank Įmonės kodas Buveinė (adresas) Konstitucijos pr. 20A, Vilnius Telefono numeris 1884 Fakso numeris (8 5) II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTĖS 5. Grynųjų aktyvų (toliau GA), investicinių vienetų (akcijų) skaičius ir vertė: Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Prieš metus Prieš dvejus metus Grynųjų aktyvų vertė, LTL , , , Investicinio vieneto (akcijos) vertė, LTL 88, , , ,64 Investicinių vienetų (akcijų) esančių apyvartoje skaičius , , , / 23

3 6. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičius ir bendra konvertavimo suma: Investicinių vienetų skaičius Vertė, LTL Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus) , ,91 Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas) , ,09 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI 7. Atskaitymai iš kolektyvinio investavimo subjekto turto: Atskaitymai Už valdymą Nekintamas dydis Sėkmės mokestis Depozitoriumui Už sandorių sudarymą Kitos veiklos išlaidos (platinimo mokestis) Už auditą Kitos veiklos išlaidos (trečiųjų šalių mokesčiai dėl Depozitoriumo paslaugų teikimo pasinaudojant kitų finansų įstaigų paslaugomis) Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai už banko suteiktas paslaugas) Atlyginimas bankui už dalyvių apskaitą Kitos veiklos išlaidos (mokesčiai rinkos formuotojui, kotiravimo išlaidos bei neperiodiniai mokesčiai) Kitos veiklos išlaidos (teisinės išlaidos) Atskaitymo dydis Maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose 2 proc. nuo fondo vidutinės metinės GA vertės Netaikomas Ne didesnis kaip 0,25 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vertės 2 proc. nuo fondo vieneto vertės; Ne daugiau kaip 0,5 procento vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės pagal Depozitoriumo pateiktus paslaugų įkainius Ne daugiau kaip 0,5 procento vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės Ne daugiau kaip 1 proc. nuo Sudėtinio fondo vidutinės metinės GA vertės Ataskaitiniu laikotarpiu taikytas 2 proc. nuo fondo vidutinės metinės GA vertės Netaikomas 0,25 proc. nuo vidutinės metinės GA vertės ne didesnis kaip 1 proc. nuo sudarytų sandorių vertės 2 proc. nuo fondo vieneto vertės; Ne daugiau kaip 0,5 procento vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės pagal Depozitoriumo pateiktus paslaugų įkainius Ne daugiau kaip 0,5 procento vidutinės metinės Fondo grynųjų aktyvų vertės Ne daugiau kaip 1 proc. nuo Sudėtinio fondo vidutinės metinės GA vertės Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt) Visų išlaidų suma ,84 % nuo laikotarpio vidutinės grynųjų aktyvų vertės ,30 0, ,48 0, ,95 0, ,58 0, ,92 0, ,41 0, ,76 0, ,44 0, / 23

4 8. Mokėjimai tarpininkams: Tarpininko pavadinimas AB bankas Finasta Suteiktų paslaugų aprašymas Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius Atlygis už paslaugas, LTL Atlygis už paslaugas, LTL , ,18 Tarpininko ryšys su valdymo įmone Valdymo įmonės ir tarpininko kontroliuojantis asmuo yra tas pats Iš viso *** 7.040, ,18 *** 9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius: Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonė nebuvo sudariusi jokių formalių ar neformalių susitarimų dėl mokėjimų pasidalijimo. Fondui nebuvo taikyti jokie paslėpti komisiniai mokesčiai. 10. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. 4 / 23

5 IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis: Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vertė Bendra įsigijimo vertė Bendra rinkos vertė Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) Balsų dalis emitente, % Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą AB City Service LT LT , , , ,49 0,35 7,73 AB Apranga PVA LT LT , , , ,31 0,07 3,85 AB Pieno žvaigždės LT LT , , , ,51 0,11 4,22 AB "Vilkyškių pieninė" LT LT , , , ,87 0,41 3,97 AB Šiaulių bankas LT LT , , , ,04 0,16 4,22 AB Rokiškio sūris LT LT , , , ,76 0,18 4,2. AB Linas Agro Group LT LT , , , ,06 0,10 4,38 AB "Grigiškės" LT LT , , , ,40 0,22 4,51 Iš viso: , , ,44 37,08 Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Iš viso: Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose Silvano Fashion Group EE EE , , , ,39 0,12 3,76 Tallink Grupp EE EE , , , ,01 0,02 3,75 Grindeks LV LV , , , ,96 0,14 3,72 Merko Ehitus EE EE ,00 0, , ,69 0,07 3,64 Nordecon International EE EE ,00 0, , ,42 0,17 2,16 Olainfarm LV LV , , , ,56 0,19 8,2 Ventspils nafta LV LV , , , ,61 0, Olympic Entertainment Group EE EE , , , ,22 0,07 7,88 Latvijas Gaze LV LV , , , ,84 0,02 3,50 Tallinna Kaubamaja EE EE , , , ,40 0,04 3,48 Iš viso: , , ,10 41,09 Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai Iš viso: Iš viso nuosavybės vertybinių popierių: , , ,54 78,17 Dalis GA, % 5 / 23

6 Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vertė Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Bendra įsigijimo vertė Bendra rinkos vertė Palūkanų norma Išpirkimo / konvertavimo data Dalis GA, % Iš viso: Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Iš viso: Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose Iš viso: Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai Iš viso: Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių: KIS pavadinimas Šali s ISIN kodas Kiekis, vnt. Valdytojas Bendra įsigijimo vertė Bendra rinkos vertė Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos) Iš viso: Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) KIS tipas* Dalis GA, % Iš viso: Iš viso KIS vienetų (akcijų): * KIS 1 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius; KIS 2 KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas; KIS 3 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius; KIS 4 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones; KIS 5 visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.). Emitento pavadinimas Šalis Priemonės pavadinimas Pinigų rinkos priemonės kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Iš viso: Kitos pinigų rinkos priemonės Iš viso: Iš viso pinigų rinkos priemonių: Kiekis, vnt. Valiuta Bendra rinkos vertė Palūkanų norma Galiojimo pabaigos data Dalis GA, % 6 / 23

7 Kredito įstaigos pavadinimas Šalis Valiuta Indėliai kredito įstaigose Bendra rinkos vertė Palūkanų norma Indėlio termino pabaiga Dalis GA, % Iš viso indėlių kredito įstaigose: Priemonės pavadinimas Emitentas Šalis Kita sandorio šalis Valiuta Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Investicinis sandoris (pozicija) Sandorio (pozicijos ) vertė Bendra rinkos vertė Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas) Galiojimo terminas Dalis GA, % Iš viso: Kitos išvestinės finansinės priemonės Iš viso: Iš viso išvestinių finansinių priemonių: Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vertė Palūkanų norma Dalis GA, % Pinigai AB SEB bankas EUR ,78-7,18 AB SEB bankas LTL ,16-0,82 Iš viso pinigų: ,94 Pavadinimas Trumpas apibūdinimas Bendra vertė Paskirtis Dalis GA, % Kitos priemonės, nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1 d. Gautinos sumos ,95 13,99 Mokėtinos sumos (14.078,52) (0,16) Iš viso: ,43 7 / 23

8 12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus: Pagal investavimo objektus Investicijų pasiskirstymas Rinkos vertė Dalis aktyvuose, % Rinkos vertė laikotarpio pradžioje Dalis aktyvuose laikotarpio pradžioje, % Akcijos ,53 78, ,48 94,02 Vyriausybių skolos vertybiniai popieriai Įmonių skolos vertybiniai popieriai Kolektyvinio investavimo subjektai Pinigų rinkos priemonės Indėliai Išvestinės finansinės priemonės Pinigai kredito įstaigose ,94 8, ,30 6,12 Kitos priemonės - - Iš viso: ,47 86, ,78 100,14 Pagal sektorius Investicijų pasiskirstymas Rinkos vertė Dalis aktyvuose, % Rinkos vertė laikotarpio pradžioje Dalis aktyvuose laikotarpio pradžioje, % Telekomunikacijos Sveikatos apsauga ,52 11, ,84 14,66 Pasirenkamo vartojimo prekės ir paslaugos Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos ,91 15, ,44 21, ,53 15, ,20 18,21 Finansinės paslaugos ,04 4, ,41 3,71 Informacinės technologijos Pramoninės medžiagos ,12 9, ,16 11,86 Komunalinės prekės ir paslaugos ,56 12, ,37 14,58 Energetika ,45 4, ,05 4,75 Medžiagų sektorius ,40 4, ,00 4,47 KIS Išvestinės finansinės priemonės Vyriausybių vertybiniai popieriai Iš viso: ,53 78, ,48 94,02 Pagal valiutas Investicijų pasiskirstymas Rinkos vertė Dalis aktyvuose, % Rinkos vertė laikotarpio pradžioje Dalis aktyvuose laikotarpio pradžioje, % Lietuvos litai ,16 0, ,99 0,1 Eurai ,31 85, ,62 78,48 Latvijos latai ,16 21,56 Iš viso: ,47 86, ,78 100,14 8 / 23

9 Pagal geografinę zoną Investicijų pasiskirstymas Rinkos vertė Dalis aktyvuose, % Rinkos vertė laikotarpio pradžioje Dalis aktyvuose laikotarpio pradžioje, % Lietuva ,38 45, ,09 47,43 Latvija ,98 16, ,90 19,41 Estija ,11 24, ,80 33,3 Iš viso: ,47 86, ,78 100,14 Pagal emitentų tipą Investicijų pasiskirstymas Rinkos vertė Dalis aktyvuose, % Rinkos vertė laikotarpio pradžioje Dalis aktyvuose laikotarpio pradžioje, % Lietuvos respublikos vyriausybė Kitų šalių vyriausybės Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės ,45 37, ,79 41,31 Ne Lietuvos respublikoje registruotos įmonės ,08 41, ,69 52,71 Lietuvos Respublikoje registruoti Kolektyvinio investavimo subjektai Ne Lietuvos Respublikoje registruoti Kolektyvinio investavimo subjektai Kita - - Iš viso: ,53 78, ,48 94, Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šios ataskaitos 11 punkte: Per ataskaitinį laikotarpį tokių sandorių nebuvo įvykdyta. 14. Priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšys, su jomis susijusi rizika, kiekybinės ribos ir metodai, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi kolektyvinio investavimo subjekto rizika. Būdas, kuriais išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos: Per ataskaitinį laikotarpį sandorių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis nebuvo sudaryta ar įvykdyta. 15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė laikotarpio pabaigoje: Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo sudaryta sandorių su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, iš kurių kyla įsipareigojimų. 16. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis: 9 / 23

10 16.1. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių finansinių priemonių rizikos apimties, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma; Kolektyvinio investavimo subjektas nėra finansuojamasis finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos apimties ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties, nustatytos finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose ir proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį subjektą, suma. Kolektyvinio investavimo subjektas nėra finansuojamasis. 17. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams: Fondo investicijų portfelis atitinka fondo investavimo strategiją. Fondo lėšos investuotos į akcijas Baltijos šalių vertybinių popierių rinkose; laikotarpio pabaigoje daugiausia buvo investuota į Lietuvos bendrovių akcijas I metų pusmetį fondo lėšos daugiausiai buvo investuotos į prekybos, maisto produktų gamybos bei farmacijos sektorius. 18. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams: Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo akcijų ir žaliavų kainų pokyčiai. V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 19. Lyginamasis indeksas (jei pasirinktas) ir trumpas jo apibūdinimas: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. 20. To paties laikotarpio investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso (jei pasirinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt Fondo veiklos metų: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. 21. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų 10 / 23

11 grąžos, metinių investicinio vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis): Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. 22. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ 23. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais: 11 / 23

12 23.1. Fondo grynųjų aktyvų ataskaita: Eil. Nr. Turtas Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai A. TURTAS , ,30 I. PINIGAI , ,82 II. TERMINUOTIEJI INDĖLIAI - - III. PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS - - III.1. Valstybės iždo vekseliai - - III.2. Kitos pinigų rinkos priemonės - - IV. PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI , IV.1. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai - - IV.1.1. Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai - - IV.1.2. Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai - - IV.2. Nuosavybės vertybiniai popieriai , IV.3. Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos - - V. GAUTINOS SUMOS ,84 - V.1. Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos - - V.2. Kitos gautinos sumos ,84 - VI. INVESTICINIS IR KITAS TURTAS - - VI.1. Investicinis turtas - - VI.2. Išvestinės finansinės priemonės - - VI.3. Kitas turtas - - B. ĮSIPAREIGOJIMAI , ,32 I. Finansinio ir investicinio turto pirkimo įsipareigojimai - - II. Įsipareigojimai kredito įstaigoms - - III. VI. Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos , ,32 V. Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai - - C. GRYNIEJI AKTYVAI , ,98 12 / 23

13 23.2. Fondo grynųjų aktyvų pokyčio ataskaita: Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai I. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE , ,84 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS II.1. Dalyvių įmokos į fondą , ,50 II.2. Iš kitų fondų gautos sumos ,26 - II.3. Garantinės įmokos - - II.4. Palūkanų pajamos - - II.5. Dividendai ,95 II.6. Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo , ,94 II.7. Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio ,44 642,37 II.8. Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas - - II.9. Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas - - PADIDĖJO IŠ VISO: , ,76 III. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS III.1. Išmokos fondo dalyviams , ,45 III.2. Išmokos kitiems fondams - - III.3. Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo , ,79 III.4. Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio 180, ,31 III.5. Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai - - III.6. Valdymo sąnaudos: , ,39 III.6.1. Atlyginimas valdymo įmonei , ,95 III.6.2. Atlyginimas depozitoriumui 3.376, ,19 III.6.3. Atlyginimas tarpininkams 7.040, ,18 III.6.4. Audito sąnaudos 7.306, ,26 III.6.5. Kitos sąnaudos , ,81 III.7. Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas - - III.8. Sąnaudų kompensavimas (-) - - III.9. Pelno paskirstymas - - SUMAŽĖJO IŠ VISO: , ,94 IV. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE , ,65 13 / 23

14 24.3. Aiškinamasis raštas: Bendroji dalis: Duomenys apie kolektyvinio investavimo subjektą Pavadinimas Teisinė forma VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data Veiklos laikas Vieta Duomenys apie valdymo įmonę Finasta Baltic Fund fondas Suderintasis investicinis fondas 2005 m. gruodžio mėn. 8 d. Neribotas Vilnius Pavadinimas UAB Finasta Asset Management Įmonės kodas Buveinė (adresas) Maironio g. 11, LT Vilnius Telefono numeris 1813 Fakso numeris (8~5) El. pašto adresas Interneto svetainės adresas Veiklos licencijos numeris VĮK-005 Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas, kiti asmenys priimantys investicinius sprendimus Andrej Cyba, generalinis direktorius Valdybos narys; Arturs Miezis, Turto valdytojas Finasta Asset Management (Latvija); Vitalijus Šostak, Fondų valdymo departamento direktorius, Valdybos narys; Tomas Krakauskas, generalinio direktoriaus pavaduotojas ir Portfelių valdymo departamento direktorius Duomenys apie depozitoriumą Pavadinimas AB Swedbank Įmonės kodas Buveinė (adresas) Konstitucijos pr. 20A, Vilnius Telefono numeris 1884 Fakso numeris (8 5) Duomenys apie audito įmonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą Pavadinimas UAB PricewaterhouseCoopers Įmonės kodas Buveinė (adresas) J.Jasinskio 16B, LT Vilnius Telefono numeris (8~5) Ataskaitinis laikotarpis Nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. 14 / 23

15 Apskaitos politika: Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis šiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas; Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas; Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas; Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartai. Fondo turtas nominuotas eurais, tačiau investuojama gali būti įvairia užsienio valiuta. Valdymo įmonė, siekdama išvengti nuostolių dėl valiutos kursų svyravimo neigiamos įtakos, yra numačiusi naudoti išvestines finansines priemones. Investicinio Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinės ataskaitos sudaromos per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Valdymo įmonė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - litais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas. Finansiniai tikslai, tikslų apibūdinimas Fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamas arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas, siekdamas maksimalaus turto prieaugio bei prisiimdamas aukštą rizikos lygį Investavimo politika Investicijų kryptys: pagrindinė Fondo investicijų kryptis Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje) savo verslą vystančių bendrovių nuosavybės vertybiniai popieriai (akcijos). Investicijų specializacija: Fondas savo veiklą ribos Baltijos ir Šiaurės Europos šalių geografine zona, investuodamas tik Lietuvos Respublikoje ir šio prospekto 27 punkte nurodytose valstybėse. Fondo specializacijos pramonės šakoje ar investavimo stiliuje nėra. Investavimo objektai: Į Lietuvos, Latvijos ir Estijos biržose kotiruojamų bendrovių akcijas investuojama ne mažiau kaip 50 procentų Fondo grynųjų aktyvų. Likusi Fondo grynųjų aktyvų dalis gali būti investuojama į bendrovių, vystančių ženklią dalį savo veiklos Baltijos šalyse, akcijas, kurios kotiruojamos kitose rinkose, nurodytose šio prospekto 27 punkte, taip pat į kitas investavimo priemones, nurodytas Fondo taisyklių 3.2 punkte. Fondo turtas gali būti investuojamas ir į kitų kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių Baltijos šalyse, investicinius vienetus. Fondo dalis, investuota į kitų KIS investicinius vienetus, negali viršyti 20 procentų Fondo grynųjų aktyvų. Investicijų likvidumui palaikyti Fondo turtas gali būti investuojamas tiek į vyriausybių, tiek ir į įmonių skolos vertybinius popierius. Fondo dalis, investuota į įmonių skolos vertybinius 15 / 23

16 popierius, negali viršyti 25 procentų Fondo grynųjų aktyvų. Dalis Fondo turto gali būti laikoma ir pinigais ar investuota į pinigų rinkos priemones tam, kad sumažinti Fondo riziką rinkos svyravimų metu ar laukiant palankios progos akcijoms įsigyti. Lyginamasis indeksas: Fondo veiklos rezultatų įvertinimui yra numatytas lyginamasis indeksas Nasdaq OMX Baltijos šalių vertybinių popierių biržos skaičiuojamas OMX Baltic Benchmark Cap GI indeksas. Šį nuosavybės vertybinių popierių grąžos indeksą sudaro trijų Baltijos šalių Lietuvos, Latvijos ir Estijos - visų pramonės ir paslaugų sektorių likvidžiausios ir didžiausią rinkos kapitalizaciją turinčios bendrovių akcijos. Indeksas nėra sudėtinis. Daugiau informacijos apie lyginamąjį indeksą rasite interneto svetainėje ir kituose šaltiniuose. Indekso Bloomberg ticker: OMXBBGI Fondo turtas investuojamas į pakankamai likvidžius vertybinius popierius. Tikimybė, kad įvyks reikšmingi Fondo grynųjų aktyvų vertės pasikeitimai, egzistuoja tik esant dideliems visos rinkos svyravimams. Fondas orientuosis į ilgalaikes investicijas. Fondo investicijų portfelio valdymo metodas pagrįstas patrauklių ekonomikos sektorių bei įmonių identifikavimu. Fondo valdytojai aktyviai vertins ir realizuos naujas investavimo idėjas. Fondo turtą valdanti Valdymo įmonė gali imti trumpalaikes (iki 3 mėnesių trukmės) paskolas, kurios gali sudaryti iki 10 procentų Fondo grynųjų aktyvų vertės. Paskolos gali būti imamos, jei tai būtina likvidumui palaikyti. Tai nereiškia draudimo skolintis užsienio valiutą, už kurią perkami perleidžiamieji vertybiniai popieriai ar pinigų rinkos priemonės, jeigu paskolos grąžinimui užtikrinti paskolos davėjui perduodama ne mažesnė suma kita valiuta. Fondo portfelio sudėtis atitinka bendras teisės aktų nustatytas taisykles ir apribojimus. Fondo tipinio investuotojo apibūdinimas Fondas pritaikytas nedidelę investavimo į vertybinius popierius patirtį turintiems investuotojams. Rekomenduojamas investicijų laikymo periodas daugiau nei treji metai. Rizikos toleravimo atžvilgiu, Fondo investuotojai yra asmenys, linkę prisiimti vidutinę-aukštą riziką. Investicinė rizika ir jos valdymas Investicijų rizika, jos valdymo metodai Specifinė rizika: Specifinė rizika tai vertybinių popierių, esančių Fondo investicijų portfelyje, kainos pasikeitimo rizika dėl veiksnių, susijusių su tų vertybinių popierių emitentu. Siekiant sumažinti šią riziką, Fondo investicijų portfelis bus diversifikuotas, taip pat ir investuojant į įmonių, veikiančių įvairiose pramonės šakose, nuosavybės vertybinius popierius. Rinkos likvidumo rizika: Dėl sąlyginio Lietuvos Respublikos bei kai kurių kitų šalių kapitalo rinkos mažumo, iškilus būtinybei skubiai parduoti įsigytus vertybinius popierius, Fondas gali patirti nuostolių. Likvidumo rizika bus minimizuojama Fondo lėšas investuojant į kiek galima likvidesnius vertybinius popierius, tačiau stengiantis nepakenkti galimiems ilgalaikiams Fondo investiciniams rezultatams. Investicijos į labai likvidžius vertybinius popierius sudarys iki 50 procentų visų Fondo lėšų. Rinkos svyravimų rizika: 16 / 23

17 Rinkos svyravimų rizika tai pagrindinė rizika, įtakojanti šios ekonominės veiklos rūšies įmones, tiesiogiai veikianti Fondo investicinio portfelio verčių pokyčius. Vertybinių popierių rinkoje galimi kritimai ir kilimai. Norint apsisaugoti nuo staigių rinkos svyravimų, bus siekiama Fondo lėšas investuoti ilgesniam laikotarpiui bei investuoti į geras ateities perspektyvas turinčius vertybinius popierius. Vis dėlto, egzistuoja neigiamų makroekonominių pokyčių galimybė, kas turėtų įtakos visai vertybinių popierių rinkai. Fondo veiklos rizika: Egzistuoja rizika, kad, esant staigiam paraiškų išpirkti Fondo vienetus padidėjimui, Fondas negalės laiku atsiskaityti su Fondo dalyviais už išperkamus investicinius vienetus. Siekiant sumažinti šią riziką, Fondo lėšos bus investuojamos į kiek galima likvidesnius vertybinius popierius. Valiutų kursų svyravimas: Egzistuoja rizika, jog investicijų vertę sumažins nepalankūs valiutų kursų pokyčiai. Valiutų kursų svyravimų įtaka Fondo grynųjų aktyvų vertei bus minimali, kadangi didžioji Fondo turto dalis bus investuojama šalyse, kuriose cirkuliuoja euras arba kuriose vietinės valiutos yra susietos su euru. Fondas neturi nustatęs jokių viršutinių ar apatinių limitų investicijoms į konkrečiomis valiutomis denominuotus vertybinius popierius. Infliacijos rizika: Realus Fondo turto prieaugis gali būti mažesnis dėl infliacijos, be to, infliacija tiesiogiai veikia palūkanų normų pokyčius, kurie savo ruožtu turi įtakos Fondo investicijų portfelio vertei. Istoriškai investicijos į nuosavybės vertybinius popierius suteikia pakankamą apsaugą nuo infliacijos. Palūkanų normos rizika: Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai įtakoti Fondo portfelyje esančių vertybinių popierių vertę. Kadangi didžiąją Fondo investicijų portfelio dalį sudarys akcijos, tai šios rizikos tiesioginė įtaka Fondo investicijų grąžai bus minimali. Fondas neprognozuos ir nevaldys palūkanų normų rizikos. Sandorio šalies ir atsiskaitymų rizika: Egzistuoja rizika patirti nuostolių dėl sandorio šalies nesugebėjimo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Šią riziką bus stengiamasi minimizuoti sandorius sudarant tik su patikimomis, nepriekaištingą reputaciją turinčiomis finansų institucijomis. Dauguma Fondo lėšomis sudaromų sandorių bus vykdoma laikantis atsiskaitymo vienalaikiškumo principo. Fondo investicijų portfelis bus diversifikuotas, siekiant sumažinti vienos pozicijos ženklią įtaką visam investicijų portfeliui, tačiau garantijos, kad Fondo vertybinių popierių portfelio vertė didės, nėra. Galimi išvestinių priemonių panaudojimo valdant riziką rezultatai, esant nestandartinėms rinkos situacijoms, Fondas gali naudoti išvestines finansines priemones valiutos ir kredito rizikai valdyti. 17 / 23

18 Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės Pradinė fondo vieneto vertė 100 (vienas šimtas) litų. Fondo GA vertė skaičiuojama kiekvieną darbo dieną pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos patvirtintą GA vertės skaičiavimo metodiką ir Valdymo įmonės valdybos patvirtintus Valdymo įmonės valdomų fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo reikalavimus. Fondo vieneto vertė nustatoma Fondo GA vertę padalijus iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi to Fondo GA vertei. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Valiuta, kuria apskaičiuojami Fondo GA vertė ir Fondo vieneto vertė eurai. Einamosios dienos Fondo GA vertė ir Fondo vieneto vertė yra paskelbiamos iki kitos darbo dienos valandos interneto tinklalapyje Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pinigams priskiriami pinigai Fondo banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentais pripažįstami trumpalaikiai indėliai (iki 3 mėn.). Terminuoti indėliai apskaitomi nominalia verte, iki termino pabaigos kaupiant palūkanas tiesiniu būdu. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal skaičiavimo dienos oficialų Lietuvos Banko nustatomą valiutų kursą. Pobalansiniai įvykiai Po laikotarpio pabaigos reikšmingi pobalansiniai įvykiai nurodyti 14 pastaboje Aiškinamojo rašto pastabos: 1 pastaba. Grynieji aktyvai, investiciniai vienetai ir vertė Informacija pateikta ataskaitos 5 punkte. 2 pastaba. Išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų skaičius ir vertė Informacija pateikta ataskaitos 6 punkte. 3 pastaba. Investicijų portfelio struktūra Informacija pateikta ataskaitos 11 punkte. 18 / 23

19 4 pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus Informacija pateikta ataskaitos 12 punkte. 5 pastaba. Investicijų vertės pokytis Balanso straipsniai Pokytis Praėjusio laikotarpio pabaigoje Įsigyta Parduota (išpirkta) Vertės padidėjimas Vertės sumažėjimas Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Terminuotieji indėliai Pinigų rinkos priemonės Skolos vertybiniai popieriai Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai Kiti skolos vertybiniai popieriai Nuosavybės vertybiniai popieriai , , , , , ,55 KIS investiciniai vienetai ir akcijos Išvestinės finansinės priemonės Nekilnojamo turto objektai Kitos investicijos Iš viso , , , , , ,55 * Čia pateikiama grynoji investicijų padidėjimo ar sumažėjimo vertė, apskaičiuojama iš Investicijų pardavimo pelno ir Investicijų vertės padidėjimo sumos atimant Investicijų pardavimo nuostolius ir Investicijų vertės sumažėjimo sumą. 6 pastaba. Investicijų pardavimo rezultatai Subjektas 2014 m. I pusmetį neturėjo finansinių priemonių pardavimo sandorių, kurie apskaitoje vertinami ne tikrąja verte. 7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės Informacija pateikta ataskaitos 13, 14 ir 15 punkte. 8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos Informacija pateikta ataskaitos 8 punkte. 9 pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ir kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia Informacija pateikta ataskaitos 26 punkte. 19 / 23

20 10 pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos Informacija pateikta ataskaitos 27 punkte. 11 pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį nebuvo. 12 pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis ir praėjusio laikotarpių sumos Per ataskaitinį laikotarpį sandorių su susijusiais asmenimis nebuvo. 13 pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių nebuvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų Fondas per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. vadovavosi ta pačia apskaitos politika kaip ankstesniais metais. 14 pastaba. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus Po laikotarpio pabaigos reikšmingų pobalansinių įvykių nebuvo. 15 pastaba. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę Po laikotarpio pabaigos reikšmingų turto ir įsipareigojimų pokyčių nebuvo. 16 pastaba. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams 2014m. liepos 1 d. prie Fondo prijungimo būdu prijungtas Finasta Pasaulio akcijų subfondas. Po jungimo pasibaigusio Finasta Pasaulio akcijų subfondo dalyviai ir jiems priklausantis turtas (piniginės lėšos bei finansinės priemonės) buvo perkelti (perleisti) į toliau veikiantį Finasta Baltic fund fondą. 24. Visas audito išvados tekstas: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. 20 / 23

21 25. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį: I. Pajamos iš investicinės veiklos 1. Palūkanų pajamos - 2. Realizuotas pelnas iš investicijų į: , nuosavybės vertybinius popierius (4.806,08) 2.2. vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius įmonių ne nuosavybės vertybinius popierius finansines priemones išvestines finansines priemones kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus kita (dividendai, atkarpa, valiuta) ,32 3. Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš: 4.590, nuosavybės vertybinių popierių 4.590, vyriausybės ne nuosavybės vertybinių popierių įmonių ne nuosavybės vertybinių popierių finansinių priemonių išvestinių finansinių priemonių kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų kitų - II. Pajamų iš viso ,36 Sąnaudos 1. Veiklos sąnaudos: , atskaitymai už valdymą , atskaitymai depozitoriumui 3.376, mokėjimai tarpininkams 7.040, mokėjimai už auditą 7.306, kiti atskaitymai ir išlaidos ,61 2. Kitos išlaidos - Sąnaudų iš viso ,84 III. Grynosios pajamos ,52 IV. Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams - V. Reinvestuotos pajamos , Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams: Kitos reikšmingos informacijos apie fondo finansinę būklę nėra. VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ 27. Informacija apie priskaičiuotus ir (ar) išmokėtus dividendus: Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų. 21 / 23

22 VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS 28. Kolektyvinio investavimo subjekto reikmėms pasiskolintos lėšos laikotarpio pabaigoje: Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo. IX. KITA INFORMACIJA 29. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus: 1 paveikslas. Investicinio vieneto vertės pokytis nuo Fondo veiklos pradžios X. ATSAKINGI ASMENYS 30. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris: Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi. 31. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė (jeigu ataskaitą rengę asmenys nėra bendrovės darbuotojai): Ataskaitas parengė valdymo įmonės darbuotojai. 22 / 23

23 32. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms: Aš, UAB Finasta Asset Management generalinis direktorius Andrej Cyba, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms. (parašas) Aš, UAB Finasta Asset Management buhalterė Edita Muralytė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vertėms. (parašas) 33. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas; Vardas ir pavardė Andrej Cyba Edita Muralytė Pareigos Generalinis direktorius Buhalterė Telefono numeris (8~5) (8~5) Fakso numeris (8~5) (8~5) El. pašto adresas jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažymėti, kokias konkrečias dalis rengė konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribas. Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitas nesinaudota. 23 / 23

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas 2008 metų ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO

Detaliau

6. NVSA

6. NVSA 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

SAMPO pensija ataskaita VPK

SAMPO pensija ataskaita VPK PENSIJŲ FONDO SAMPO pensija 50 2007 m. birželio 30 d. ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas - Valstybinio Socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SAMPO pensija

Detaliau

1

1 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Nenuosekliųjų nuotolinių studijų programa Projektas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-103 E-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau