5. P2+

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "5. P2+"

Transkriptas

1 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1

2 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ...5 V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI.12 VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINö BŪKLö...12 VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS...20 VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI...20 IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ...20 X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMöMS PASISKOLINTAS LöŠAS...20 XI. KITA INFORMACIJA...21 XII. ATSAKINGI ASMENYS

3 PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 2 PLIUS 2009 M. SAUSIO-BIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų fondo taisykl ms suteiktas numeris Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas SEB pensija 2 plius, taisyklių Nr. PF-S02-K (002); 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita 2009 m. I pusmetis; 3. Duomenys apie valdymo įmonę: 3.1. pavadinimas ir įmon s kodas UAB SEB investicijų valdymas, įmon s kodas ; 3.2. buvein (adresas) Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika; 3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetain s adresas tel. (8 5) faks. (8 5) e. paštas info.invest@seb.lt interneto adresas veiklos licencijos numeris VĮK 001; 3.5. pensijų fondo valdytojo vardas, pavard, pareigos (asmuo ar asmenys, priimantys investicinius sprendimus) Mindaugas Mikalajūnas, portfelių valdytojas; 4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai AB SEB bankas Gedimino pr. 12, LT-01103, Vilnius, Lietuva faks. (8 5) įmon s kodas ; II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö 5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę: Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Prieš metus ( ) Prieš dvejus metus ( ) Grynųjų aktyvų vert, Lt Apskaitos vieneto vert, Lt 0,8782 0,9581 1,4573 1,5642 Apskaitos vienetų skaičius Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas: Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines l šas į apskaitos vienetus) Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines l šas) Apskaitos vienetų skaičius Vert, Lt

4 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO 7. Atskaitymai iš pensijų turto: Atskaitymai iš papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keit si atskaitymų dydis, sumas pateikti atskirai pagal kiekvieną dydį): Atskaitymai Atskaitymų dydis maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose ataskaitiniu laikotarpiu taikytas Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt) Per ataskaitinį laikotarpį sumok tų mokesčių suma (Lt) % nuo ataskaitinio laikotarpio vidutin s grynųjų aktyvų vert s Už valdymą : nekintamas dydis 1,00 proc. 1,00 proc ,48% s km s mokestis - - depozitoriumui 0,30 proc. 0,20 proc ,10% Už sandorių sudarymą ,02% Už auditą ,02% Kitos veiklos išlaidos - - (nurodyti išlaidų rūšis) Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma* BIK % nuo GAV * Visų išlaidų suma ,61% PAR (pra jusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)* * Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti tik metų ataskaitoje). Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutin fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažym tina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama. Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemon mis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas. 8. Mok jimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumok tas sumas, suteiktas paslaugas). Pažym ti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone. Tarpininko pavadinimas Sumok ti mokesčiai Lt Paslaugos pavadinimas Skandinaviska Enskilda Banken AB AB SEB bankas Iš viso Komisinis mokestis už sandorius Komisinis mokestis už sandorius Ar susijęs su valdymo įmone Ne Taip 9. Informacija apie visus susitarimus d l mok jimų pasidalijimo, taip pat apie pasl ptuosius komisinius (jų teik jas, vert, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.) Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti skaičiavimus, kiek būtų atskaityta (litais) nuo pensijų fondo dalyvio įmokų esant dabartiniam atskaitymų dydžiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota Lt, o metin investicijų grąža 5 proc. - 4

5 IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sud tis: Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vert Bendra įsigijimo vert Bendra rinkos vert Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vert (tinklalapio adresas) Balsų dalis emitent e, % Dalis GA, % Nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą AB TEO LT LT group.com 0,0319 0,8718 Baltika EE EE group.com 0,6595 0,731 Tallink Grupp EE EE E group.com 0,0705 1,635 Talina Kaubamaja AS EE EE group.com 0,1638 1,6911 Olympic Entertainment Group EE EE group.com 0,1636 1,52 Iš viso: ,4489 Nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Iš viso: Nuosavyb s vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose Iš viso: Išleidžiami nauji nuosavyb s vertybiniai popieriai Iš viso: Iš viso nuosavyb s vertybinių popierių: ,4489 Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vert Ne nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Bendra įsigijimo vert Bendra rinkos vert Palūkanų norma Išpirkimo / konvertavimo data Dalis GA, % Iš viso: Ne nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą 5

6 Iš viso: Ne nuosavyb s vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose Iš viso: Išleidžiami nauji ne nuosavyb s vertybiniai popieriai Iš viso: Iš viso ne nuosavyb s vertybinių popierių: KIS pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Valdytojas Bendra įsigijimo vert Bendra rinkos vert Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos) SEB Asset SEB Sicav 2 - SEB Europe LU LU Management Chance/Risk Fund S.A. Raiffeisen Euro Bond AT AT Raffeisen-Eastern European Equities AT AT SEB Fund 1 - SEB Europe 1 Fund LU LU SEB Fund 1 - SEB North America Fund SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia LU LU LU LU SEB NVS akciju fondas LT LTIF Raiffeisen Kapitalanlage -Gesellschaft m.b.h. Raiffeisen Kapitalanlage -Gesellschaft m.b.h. SEB Asset Management S.A. SEB Asset Management S.A. SEB Asset Management S.A. UAB SEB investiciju valdymas Rinkos vert s nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas) e.lu Elektroninio pašto pranešimas informacine sistema Bloomberg informacine sistema Bloomberg e.lu Elektroninio pašto pranešimas e.lu Elektroninio pašto pranešimas e.lu Elektroninio pašto pranešimas KIS tipas* Dalis GA, % KIS 3 3,1716 KIS 1 5,2274 KIS 3 1,7801 KIS 3 2,6611 KIS 3 7,6154 KIS 3 3, KIS 3 6,1031 6

7 Raiffeisen EuroPlus Bond AT AT JB Commodity Fund EUR-C LU LU JB US Leading Stock Fund-C LU LU SEB Fund 2-SEB Russia Fund LU LU JB Europe Stock Fund-C LU LU JB Europe Growth-C LU LU JB US Value Stock Fund-C LU LU HSBC GIF-EU CORE BD-IC LU LU HSBC GIF-ASIA X JAPAN EQ-I LU LU HSBC GIF-BRIC MARKET-IC LU LU HSBC GIF-JAPANESE EQUITY-AI LU LU Raiffeisen Kapitalanlage -Gesellschaft m.b.h. Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich SEB Asset Management S.A. Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich Bank Julius Baer & Co. AG, Zurich HSBC Investment Funds Luxembourg HSBC Investment Funds Luxembourg HSBC Investment Funds Luxembourg HSBC Investment Funds Luxembourg informacine sistema Bloomberg undnet.com undnet.com e.lu Elektroninio pašto pranešimas undnet.com undnet.com e.lu Elektroninio pašto pranešimas investments.com investments.com investments.com investments.com KIS 1 5,5755 KIS 5 4,8547 KIS 3 4,3914 KIS 3 5,117 KIS 3 3,0006 KIS 3 2,9775 KIS 3 3,9202 KIS 1 4,2103 KIS 3 2,9623 KIS 3 5,4377 KIS 3 4,8887 7

8 HSBC GIF-EUROLAND EQ-IC LU LU HSBC GIF -US Equity -I$ LU LU HSBC Investment Funds Luxembourg HSBC Investment Funds Luxembourg investments.com investments.com KIS 3 3,3832 KIS 3 8,0299 Iš viso: ,553 Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) EEREIF EE EE AS Gild Property Asset mxgroup.com Mamangeme KIS 5 2,9796 nt Iš viso: ,9796 Iš viso KIS vienetų (akcijų): ,5326 * Nurodyti KIS tipą: KIS 1 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavyb s vertybinius popierius; KIS 2 KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas; KIS 3 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavyb s vertybinius popierius; KIS 4 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones; KIS 5 visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.). Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją. Emitento Šalis Priemon s pavadinimas pavadinimas Pinigų rinkos priemon s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Kiekis, vnt. Valiuta Bendra rinkos vert Palūka-nų norma Galiojimo pabaigos data Dalis GA, % Iš viso: Kitos pinigų rinkos priemon s Iš viso: Iš viso pinigų rinkos priemonių: Kredito įstaigos pavadinimas Šalis Valiuta Ind liai kredito įstaigose Bendra rinkos vert Palūkanų norma Ind lio termino pabaiga Dalis GA, % 8

9 Iš viso ind lių kredito įstaigose Priemon s pavadinimas Emitentas Šalis Kita sandorio šalis Valiu -ta Išvestin s finansin s priemon s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Chicago Chicago Mercantile ECU9 US Mercantile USD Exchange Exchange RYU9 Chicago Mercantile Exchange US Chicago Mercantile Exchange JPY Investicinis sandoris (pozicija) CME USD/EUR CURR FUTURE CME EUR/JPY FUTURE Sandorio (pozicijos) vert Bendra rinkos vert Rinkos pavadinim as (tinklalapi o adresas) Galiojimo terminas Dalis GA, % , ,097 Iš viso: ,0088 Kitos išvestin s finansin s priemon s Iš viso: Iš viso išvestinių finansinių priemonių ,0088 Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vert Palūkanų norma Dalis GA, % Pinigai AB SEB bankas LTL ,1141 AB SEB bankas EUR 276 0,0008 AB SEB bankas JPY 0 0 AB SEB bankas USD 887 0,0026 AB SEB bankas SEK ,0209 SEB London Futures EUR ,0057 SEB London Futures USD ,6598 SEB London Futures JPY ,3969 Iš viso pinigų: ,2008 Pavadinimas Trumpas apibūdinimas Bendra vert Paskirtis Dalis GA, % Kitos priemon s (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d Iš viso: 9

10 12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramon s šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausyb, bendrov s), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.): Investicijų pasiskirstymas Pagal investavimo objektus Rinkos vert Dalis aktyvuose (%) Rinkos vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%) Vyriausybių obligacijos Įmonių obligacijos Akcijos ,45% ,29% KIS ,53% ,56% Išvestin s priemon s ,01% ,26% Grynieji pinigai ir pinigų rinkos priemon s ,01% ,89% Iš viso ,00% ,00% Pagal valiutas LTL ,90% ,09% EUR ,77% ,09% Kita valiuta ,34% ,82% Iš viso ,00% ,00% Pagal geografinę zoną Lietuva ,92% ,18% kitos Europos Sąjungos valstyb s ,07% ,56% kitos Europos ekonominei erdv s valstyb s (Islandija, Norvegija Lichtenšteinas) Jungtin s Amerikos Valstijos ir Kanada ,01% ,28% kitos šalys ,02% Iš viso ,00% ,00% Pagal regionus Vakarų Europos obligacijos ,01% ,28% Vidurio ir Rytų Europos akcijos ,47% ,29% Vakarų Europos akcijos ,19% ,91% Japonijos akcijos ,89% ,25% NVS akcijos ,22% ,72% Šiaur s Amerikos akcijos ,96% ,81% Azijos be Japonijos akcijos ,96% ,23% Sektoriniai fondai ,85% ,83% Besivystančios rinkos ,44% ,23% Iš viso ,00% ,55%

11 13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), taip pat sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją). Priemones pavadinimas CME EUR/JPY FUTURE CME S+POOR 500 EMINI_FUTURE CME USD/EUR CURR FUTURE EUREX BUND FUTURE EUREX EURO STOXX 50 SIMEX NIKKEI STOCK AVERAGE 225 Priemon s rūšis Ateities sandoris (angl. future ) Ateities sandoris (angl. future ) Ateities sandoris (angl. future ) Ateities sandoris (angl. future ) Ateities sandoris (angl. future ) Ateities sandoris (angl. future ) Išpirkimo data Pelnas/nuostolis valiuta Valiutos kodas JPY USD USD EUR EUR JPY Priemon s panaudojimo tikslas Valiutos draudimas Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas Valiutos draudimas Obligacijų rizikos valdymas Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas Investicijų į akcijų rinkas rizikos valdymas Pastabos Reguliuojamų rinkų IP Reguliuojamų rinkų IP Reguliuojamų rinkų IP Reguliuojamų rinkų IP Reguliuojamų rinkų IP Reguliuojamų rinkų IP 14. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestin finansin priemon gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos. Ataskaitiniu laikotarpiu fondas pirko išvestines finansines priemones (ateities valiutos keitimo sandorius (currency futures)). Buvo perkamos tik tokios priemon s, kurių kainos priklauso nuo euro ir JAV dolerio arba euro ir Japonijos jenos santykio. Tokių priemonių, rizika yra vertinama atsižvelgus į jų nominaliąją vertę. Ši rizika yra ribojama stebint, kad vienos valiutos sandorių nominalioji vert neviršytų tos pačios valiutos fondo investicijų vert s. Per ataskaitinį laikotarpį fondas pirko išvestines finansines priemones (obligacijų, kurių kainos priklauso nuo Vokietijos vyriausyb s 10 metų trukm s obligacijų kainų pokyčio, ateities sandorius (bund futures)). Perkant šias priemones, yra keičiama bendra fondo palūkanų normų rizika (obligacijų rinkos rizika). Nor dama valdyti šią riziką, valdymo įmon riboja fondo investicijų į skolos vertybinių popierių vidutinę finansinę trukmę nuo 0,5 iki 11,5 metų. Ataskaitiniu laikotarpiu fondas pirko išvestines finansines priemones (akcijų indeksų ateities sandorius (equity index futures)). Buvo perkamos tik tokios priemon s, kurių kaina priklauso ir / arba nuo JAV akcijų indekso S&P500, ir / arba nuo Europos akcijų indekso DJ EuroStoxx 50, ir / arba nuo Japonijos akcijų indekso NIKKEI 225. Tokių priemonių rizika yra nustatoma atsižvelgus į jų nominaliąją vertę. Ši rizika yra ribojama stebint, kad bendra fondo investicijų į pasaulio akcijų rinkas suma neviršytų ribų, nustatytų fondo taisykl se. Ataskaitiniu laikotarpiu sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo taikomi norint valdyti valiutos, bendros fondo palūkanų normos ir akcijų kainų kitimo riziką. Palūkanų normų rizika buvo valdoma norint išvengti neigiamos palūkanų normų svyravimo įtakos fondo rezultatams. Akcijų kitimo rizika buvo valdoma norint išvengti neigiamos akcijų kainų svyravimo įtakos fondo rezultatams. Sudarant valiutos keitimo ateities sandorius, buvo stengiamasi mažinti valiutos riziką investuojant JAV doleriais, Japonijos jenomis ar į fondus, kurių bazin valiuta yra JAV doleriai ar Japonijos jenos. 11

12 15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas). Priemon s rūšis CME EUR/JPY FUTURE Išpirkimo data Įsipareigojimų vert valiuta ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Valiutos kodas JPY Pastabos Reguliuojamų rinkų IP 16. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.). Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisykl se nustatytą investicijų strategiją. 17. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį tur jusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vert s pokyčiams. Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vert s pokyčiams didžiausią įtaką tur jo: akcijų rinkų atsigavimas visame pasaulyje; prad ję ger ti makroekonomikos duomenys ir ateities tendencijųrodikliai; didesn prisiimama rizika ir d l to padid jusios investicijos i rizikingesnes turto klases. - V. PENSIJŲ FONDO LYGINAMASIS INDEKSAS, INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINö BŪKLö 23. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teis s aktų reikalavimais: paskutinių 3 finansinių metų balansus, išd stytus palyginamojoje lentel je; BALANSAS (LT) 2009 m. birželio 30 d. Eil. nr. Turtas Pastabų Nr I. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI II. TERMINUOTIEJI INDöLIAI III. INVESTICIJOS 1, Skolos vertybiniai popieriai vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai kiti skolos vertybiniai popieriai Nuosavyb s vertybiniai popieriai Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos Kitos investicijos IV. PRETENZIJOS DöL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ V. GAUTINOS SUMOS Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos Kitos gautinos sumos IŠ VISO TURTO

13 Eil. nr. Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai VI. ĮSIPAREIGOJIMAI Investicijų pirkimo įsipareigojimai Mok tinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui Kitos mok tinos sumos ir įsipareigojimai ĮSIPAREIGOJIMAI DöL IŠVESTINIŲ VII. FINANSINIŲ PRIEMONIŲ VIII. GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV+V-VI-VII) IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJŲ AKTYVŲ puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis paskutinių 3 finansinių metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitas, išd stytas palyginamojoje lentel je; GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT) 2009 m. birželio 30 d. Eil. nr. Straipsniai Pastabų Nr I. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE II. IŠ VISO PADIDöJIMO Pensijų įmokos Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos Kaupimo bendrov s garantin s įmokos Palūkanos ir dividendai Investicijų pardavimo pelnas Investicijų vert s padid jusi dalis Turto vert s padid jimas d l užsienio valiutų kursų pasikeitimo Kitos pajamos III. IŠ VISO SUMAŽöJIMO Pensijų išmokos Į kitus pensijų fondus pervestos sumos Investicijų pardavimo nuostoliai Investicijų vert s sumaž jusi dalis Turto vert s sumaž jimas d l užsienio valiutų kursų pasikeitimo Valdymo sąnaudos Kitos sąnaudos IV. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE V. APSKAITOS VIENETO VERTö 0,9581 1,4573 1,5642 VI. APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 13

14 23.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose). AIŠKINAMASIS RAŠTAS Bendroji informacija Papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo Pensija 2 plius taisykles Nr. PF-S02-K (001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2004 m. spalio 21 d m. vasario 9 d pensijų fondo pavadinimas pakeistas į SEB pensija 2 plius. Pensijų fondą SEB pensija 2 plius (toliau - Fondas) valdo UAB SEB investicijų valdymas (toliau - Bendrov ), įsteigta ir įregistruota 2000 m. geguž s m n. 3 d., įmon s kodas m. rugpjūčio m n. 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmon s, veikiančios pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK 001. Pensijų fondo SEB pensija 2 plius depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmon s kodas , esantis adresu Gedimino pr. 12, Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2. Fondo auditą atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, įmon s kodas , buvein s adresas J.Jasinskio g. 16B, LT Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažym jimą Nr Apskaitos principai Finansin s ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterin s apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, pensijų fondų buhalterin s apskaitos ir finansinių ataskaitų tvarka ir kitais teis s aktais. Pateikiamos finansin s ataskaitos yra penktųjų veiklos metų finansin s ataskaitos. Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. lapkričio 3 d. Finansin s ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje gal s tęsti savo veiklą. Fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrov s bei kitų jos valdomų pensijų fondų apskaitos pagal patvirtintą sąskaitų planą. Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. Sumos šiose finansin se ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta litais (Lt). Toliau yra išd styti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šias finansines ataskaitas: Investavimo politika Fonde sukauptas turtas investuojamas taip, kad nuosekliai did tų jo vert ir išliktų priimtina (vidutin ) rizika. Didžiausia šio fondo l šų dalis ( proc.) investuojama į išvystytų pasaulio rinkų, Lietuvos ir kitų Baltijos šalių įmonių akcijas. Į valstybių vyriausybių ir bendrovių skolos VP, pinigų rinkos priemones, banko ind lius investuoja nuo 0 iki 40 proc. fondo turto. Į kitas turto klases investuojama iki 16 proc. fondo turto. Fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis. Finansin s rizikos valdymo politika Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika: 1. palūkanų normų rizika siekiant sumažinti šią riziką, ribojama Fondo investicijų vidutin trukm iki išpirkimo iki 9 metų. Valdydama šią riziką, Bendrov gali naudoti išvestines finansines priemones; 2. rinkų ir kredito rizika laikomasi nustatyto mažiausio VP emitento (valstyb s) kredito reitingo reikalavimų. Valdydama šią riziką, Bendrov gali naudoti išvestines finansines priemones; 3. VP pasirinkimo rizika vertybinių popierių pasirinkimo rizika valdoma laikantis fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų. 14

15 4. infliacijos ir valiutų kursų svyravimų rizika Bendrov valdo infliacijos riziką investuodama Fondo pensijų fondo turtą į valstybių, kurių ilgalaikiai infliacijos did jimo tempai yra mažesni už besivystančių didesn s investavimo rizikos valstybių infliacijos did jimo tempus, vertybinius popierius. Bendrov valdo valiutų kursų riziką diversifikuodama investicijų portfelį ne tik pagal regionus, bet ir pagal skirtingas valiutas. Ind lių draudimo fondas VĮ Ind lių ir investicijų draudimas ar kitos valstybin s garantijų ar draudimo agentūros negarantuoja fondo investicijų ir/ar konkrečios jų grąžos, tod l dalyviams išlieka laikino pensijų sąskaitose kaupiamo pensijų fondo turto dalinio sumaž jimo rizika. Turto padid jimo ir sumaž jimo pripažinimo principai Į pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitą traukiama banko sąskaitoje padid jusi pinigų vert ar įsigyjamų pinigų ekvivalentų vert. Atitinkamai traukiama į apskaitą šios sąskaitos sumaž jusi vert. Vertybinių popierių padid jusi vert s dalis traukiama į apskaitą, kai įsigyjami vertybiniai popieriai, jei sumok ta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumok ta padid jusi vert s dalis. V liau vert s padid jusi dalis traukiama į apskaitą, kai padid ja vertybinių popierių vert. Atitinkamai vertybinių popierių sumaž jusi vert s dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, sumaž jus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių traukimo į apskaitą diena yra perkamo turto gavimo arba parduodamo turto perleidimo diena. Išvestin s finansin s priemon s balanse parodomos kaip turtas, jeigu tikroji vert yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vert neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vert s padid jusi dalis yra traukiama į kitas pajamas, o vert s sumaž jusi dalis į kitas sąnaudas. Avanso sumok jimas traukiamas į apskaitą gautinų sumų sąskaitoje. Šio straipsnio padid jusi ar sumaž jusi vert s dalis traukiama į apskaitą, jei atsiskaitoma užsienio valiuta d l oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumaž jusi vert s dalis traukiama į apskaitą gavus prekes ar pasinaudojus paslaugomis arba nebesitikint atgauti sumok tų sumų. Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisykl s, kitos išlaidos Iš pensijų fondo turto galima daryti tik tokius atskaitymus, kurie yra susiję su Fondo valdymu ir yra nustatyti Fondo taisykl se. Visos kitos taisykl se nenumatytos arba nustatytus dydžius viršijančios išlaidos dengiamos iš valdymo įmon s. Atskaitymai iš pensijų fondo turto pagal kiekvieną pensijų kaupimo sutartį su valdymo įmone yra: 1. turto valdymo mokestis iki 1 proc. per metus nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų l šų vidutin s metin s vert s; 2. įmokos mokestis iki 3 proc. dalyvio vardu įmok tų įmokų. Įmokos mokestis neimamas, jei dalyvis l šas į Fondą persiveda iš kito fondo m. Bendrov taiko 1 proc. turto valdymo mokestį ir 3 proc. dydžio įmokos mokestį. Depozitoriumui Fondo l šomis mokamas iki 0,3 proc. Fondo turto vidutin s vert s dydžio mokestis už su Fondo valdymu susijusias paslaugas, t. y. už Fondo turto apskaitą ir pensijų sąskaitų tvarkymą m. šis mokestis yra 0,2 proc. Iš pensijų fondo turto dengiamos faktin s išlaidos per metus negali viršyti 4 ( keturių) proc. valdomo turto vert s. Komisiniai mokesčiai vertybinių popierių prekybos tarpininkams už atliktus pirkimo, pardavimo ir kitus sandorius, valiutų keitimo ir piniginių l šų pervedimo išlaidos, audito išlaidos yra dengiami iš Fondo turto. Komisiniai mokesčiai vertybinių popierių prekybos tarpininkams už atliktus pirkimo, pardavimo ir kitus sandorius, valiutų pirkimo ir pardavimo sandorių sąnaudos, depozitoriumo mokesčiai priskiriami kitoms sąnaudoms. Dalyviui pereinant į kitą Bendrov s valdomą fondą dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus, Bendrov iš pervedamų l šų gali išskaityti išlaidas, susijusias su per jimu į kitą pensijų fondą. Dalyvis gali pereiti į kitos valdymo bendrov s valdomą pensijų fondą ar išstoti iš Fondo padengdamas tik Bendrov s išlaidas, susijusias su per jimu į kitą fondą ar išstojimu. Visi atskaitymai valdymo įmonei, depozitoriumui ir kitos išlaidos apskaitomos kaupimo principu. 15

16 Investicijų įvertinimo metodai, investicijų vertinimo periodiškumas Investicijos į balansą įtraukiamos pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąją vertę. Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vert nustatoma: nuosavyb s VP, skolos VP ir pinigų rinkos priemon s vertinami pagal VPK patvirtintą GA vert s skaičiavimo metodiką; išvestin s finansin s priemon s vertinamos pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei min ta sąlyga netenkinama, vertinama pagal tik tiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą bendrov s patvirtintose; KIS vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą; terminuoti ind liai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę. Jei finansin s priemon s kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, jų tikrajai vertei nustatyti yra naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurios prekybai šiomis finansin mis priemon mis būdingas didesnis likvidumas, reguliarumas ir dažnumas, duomenys arba rinkos, kurioje yra emitento buvein, duomenys. Jei finansin priemon nebuvo kotiruojama per paskutinę prekybos sesiją, tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutin žinoma, bet ne v lesn negu 30 dienų, vidutin rinkos kaina arba uždarymo kaina. Jei priemon nebuvo kotiruojama daugiau negu 30 dienų ar kotiruojama rečiau, negu nustatyta apskaičiavimo procedūrose, jos vert nustatoma kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama. Investicijos vertinamos kiekvieną dieną. Vertybinių popierių ir kitų investicijų, tur tų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, taip pat per ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių ir kitų investicijų kiekvienos dienos vert s pokytis priskiriamas investicijų vert s padid jusiai ar sumaž jusiai daliai. Pardavus investicijas, jų tikrosios vert s ir pardavimo kainos skirtumas parodomas grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje kaip investicijų pardavimo pelnas arba investicijų pardavimo nuostolis. Į apskaitą traukiama terminuotųjų ind lių amortizuota savikaina. Palūkanų pajamos į palūkanų pajamas traukiamos kaupimo principu. Į apskaitą yra traukiama grynųjų pinigų bankuose ir l šų kredito įstaigose nominalioji vert. Išvestin s finansin s priemon s Iš išvestin s finansin s priemon s atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą Bendrov registruoja apskaitoje, kai pagal sutartį įgyja teisę gauti turtą arba prievolę vykdyti įsipareigojimą. Iš išvestin s finansin s priemon s atsirandančio finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo vert pirmą kartą apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina. Kiekvieną dieną ir sudarant balansą tam tikrą dieną finansin se ataskaitose parodoma finansinių priemonių tikroji vert. Kiekvienos dienos tikrosios vert s pokytis, nustatytas vertinant iš išvestin s finansin s priemon s atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą, parodomas grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje kaip kitos pajamos arba kitos sąnaudos. Pasibaigus iš išvestin s finansin s priemon s kylančioms teis ms ir įsipareigojimams, apskaitoje yra registruojamas gautas (gautinas) ar sumok tas (mok tinas) atlygis. Apskaitos vieneto vert s nustatymo taisykl s dalį. Fondas turi savo apskaitos vienetus. Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią pensijų fondo turto Fondo apskaitos vienetai (jų dalys) neturi nominaliosios vert s. Apskaitos vieneto (jo dalies) vert išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta litais. Pradin apskaitos vieneto vert lygi 1 litui. Kiekvieno apskaitos vieneto vert nustatoma padalijus Fondo grynųjų aktyvų vertę iš bendro fondo apskaitos vienetų skaičiaus jos skaičiavimo dieną. Bendra visų Fondo apskaitos vienetų vert visada yra lygi Fondo grynųjų aktyvų vertei. Apskaitos vieneto (jo dalių) vert nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. 16

17 Fondo grynųjų aktyvų ir apskaitos vienetų vert nustatoma pagal paskutinius turimus Fondo turto rinkos kainų duomenis. Pinigų ekvivalentai Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaik s (iki trijų m nesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vert s pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavyb s vertybinius popierius pinigų ekvivalentams nepriskiriamos. Investicijų portfelio struktūra Bendrov, investuodama fondo turtą, laikosi šių diversifikavimo reikalavimų: į vieno emitento VP ar pinigų rinkos priemones gali būti investuota ne daugiau kaip 5 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų; į vieno emitento VP ar pinigų rinkos priemones gali būti investuota daugiau kaip 5 proc., bet ne daugiau kaip 10 proc. grynųjų aktyvų, su sąlyga, kad tokių investicijų bendra suma nebus didesn kaip 40 proc. grynųjų aktyvų (šis apribojimas netaikomas ind liams); investicijos į Europos Sąjungos valstyb s nar s ar jų savivaldybių, kitos valstyb s ar tarptautin s organizacijos, kuriai priklauso bent viena Europos Sąjungos valstyb, išleistus arba garantuotus vieno emitento VP ar pinigų rinkos priemones negali būti didesn s kaip 35 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų; investicijos į obligacijas, išleistas tokios Europos Sąjungos valstyb je registruotą buveinę turinčios kredito įstaigos, negali būti didesn s kaip 25 proc. grynųjų aktyvų; bendra investicijų į VP suma gali sudaryti iki 80 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų, jei į tokias vieno emitento obligacijas investuojama daugiau kaip 5 proc., bet ne daugiau kaip 25 proc. grynųjų aktyvų; investicijos į ind lius vienoje kredito įstaigoje negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų. Bendra investicijų į vieno emitento išleistus VP, pinigų rinkos priemones ar ind lius suma negali būti didesn kaip 20 proc. fondo turtą sudarančių GA. Į įmonių, priklausančių grupei, kuri turi sudaryti konsoliduotas finansines ataskaitas, išleistus VP ir pinigų rinkos priemones gali būti investuojama ne daugiau kaip 20 proc. grynųjų aktyvų. 1 PASTABA INVESTICIJŲ VERTöS POKYTIS Balanso straipsniai pra jusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigyta parduota (išpirkta) Pokytis vert s padid jimas vert s sumaž jimas (Lt) ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Nuosavyb s vertybiniai popieriai Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos Iš viso

18 2 PASTABA TURTO STRUKTŪRA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE Turto arba emitento pavadinimas Valstyb s, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas Valiutos, kuria yra turtas, pavadinimas Nominalioji vert (jeigu ji yra) Metų palūkanų norma (jeigu ji yra) Ind lio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota) Tikroji vert (Lt) Turto, investici jos lyginam oji dalis (proc.) Pinigai ir pinigų ekvivalentai ,19 Sąskaita AB SEB banke (LTL) - LTL , ,11 Sąskaita AB SEB banke (EUR) - EUR 80 0, Sąskaita AB SEB banke (SEK) - SEK ,02 Sąskaita AB SEB banke (USD) - USD 360 0, SEB London Futures - EUR ,01 SEB London Futures USD ,65 SEB London Futures JPY ,40 Investicijos ,70 Baltika EE EUR ,73 HSBS GIF -US Equity LU USD ,02 HSBC GIF-ASIA X JAPAN EQ-I LU USD ,95 HSBC GIF-BRIC MRKT-IC LU USD ,42 HSBC GIF-EUROLAND LU EUR ,37 HSBC GIF-JAPANESE EQUITY LU JPY ,87 JB Europe Growth LU EUR ,97 JB Europe Stock Fund LU EUR ,99 JB US Leading Stock Fund LU USD ,38 JB US Value Stock Fund JAV USD ,91 AB TEO LT LTL ,87 Olympic Entertainment Group EE EUR ,52 Raffeisen-Eastern European Equities AT EUR ,77 SEB Fund 1 - SEB Choice North America LU USD ,59 SEB Fund 1 - SEB Europe 1 Fund LU EUR ,65 SEB Fund 2-SEB Russia Fund LU EUR ,10 NVS akcijų fondas LT LTL ,09 SEB Sicav 1-SEB Eastern Europe ex Russia LU EUR ,24 SEB Sicav 2 - SEB Europe Chance/Risk Fund LU EUR ,16 Tallink Grupp EE EUR ,63 Talina Kaubamaja AS EE EUR ,69 AS Eastern Europe Real Estate Investment Trust EE EUR ,97 18

19 Turto arba emitento pavadinimas Valstyb s, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas Valiutos, kuria yra turtas, pavadinimas Nominalioji vert (jeigu ji yra) Metų palūkanų norma (jeigu ji yra) Ind lio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota) Tikroji vert (Lt) Turto, investici jos lyginam oji dalis (proc.) JB Commodity Fund EUR-C LU EUR ,84 HSBC GIF-EU CORE BD- IC LU EUR ,20 Raiffeisen Euro Bond AT EUR ,21 Raiffeisen EuroPlus Bond AT EUR ,56 Pretenzijos d l išvestinių finansinių priemonių : ,11 CME USD/EUR CURR FUT_ USD ,11 Kitos gautinos sumos Iš viso ,00 3 PASTABA KITOS PAJAMOS Straipsnis Valiutos pirkimo ir pardavimo pajamos Gauta retrocesija Išvestinių finansinių priemonių pajamos Kitos pajamos 9 Iš viso (Lt) 4 PASTABA VALDYMO SĄNAUDOS Straipsnis Turto valdymo mokestis Pardavimo mokestis Iš viso (Lt) 5 PASTABA KITOS SĄNAUDOS Straipsnis Kitos sąnaudos 1 Valiutos pirkimo ir pardavimo sąnaudos Palūkanų sąnaudos Mokesčiai depozitoriumui Audito sąnaudos Maklerio mokesčio sąnaudos Išvestinių finansinių priemonių sąnaudos Iš viso (Lt) 19

20 VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos l šos: VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI Bendra gautų l šų suma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo pačio dalyvio įmok tos l šos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) Periodin s įmokos į pensijų fondą darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmok tos l šos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) Valstybinio socialinio draudimo fondo sumok ti delspinigiai Iš garantijų rezervo sumok tos l šos iš tos pačios pensijų kaupimo bendrov s Iš kitų pensijų fondų pervestos l šos iš kitos pensijų kaupimo bendrov s 96 Kitos gautos l šos (nurodyti šaltinį ir gautų l šų sumą), iš viso 29. Išmok tos l šos: Bendra išmok tų l šų suma Pensijų išmokos vienkartin s išmokos dalyviams periodin s išmokos dalyviams išmokos anuiteto įsigijimui Į kitus pensijų fondus pervestos l šos valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrov s valdomus kitos pensijų kaupimo bendrov s Išstojusiems dalyviams išmok tos l šos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju) Paveld tojams išmok tos l šos Kitais pagrindais išmok tos l šos (nurodyti šaltinį ir išmok tų l šų sumą), iš viso IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ 30. Jei pensijų fondo taisykl se yra įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmok tų įmokų sumą, pateikti jo investicinių priemonių portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją. - Eil. Nr. X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMöMS PASISKOLINTAS LöŠAS 31. Pensijų fondo reikm ms pasiskolintos l šos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: Paskolos suma Paskolos valiuta Paskolos pa mimo data Paskolos grąžinimo terminas Palūkanų dydis Skolinimosi tikslas Kreditorius Skolintų l šų dalis, lyginant su fondo GA (%) Iš viso

21 XI. KITA INFORMACIJA 32. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafin medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus. 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,

22 XII. ATSAKINGI ASMENYS 33. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmon s, auditoriai, kt.), vardai, pavard s (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavard s, pareigos, darboviet (jeigu ataskaitą rengę asmenys n ra bendrov s darbuotojai) Valdymo įmon s administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir n ra nutyl tų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: už ataskaitą atsakingi įmon s valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus); Tvirtinu Jonas Iržikevičius, generalinis direktorius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , e. paštas info.invest@seb.lt Tvirtinu Inga Riabovait, Operacijų departamento vadov, tel. (8 5) , faks. (8 5) , e. paštas info.invest@seb.lt Tvirtinu Vida Markelionien, vyriausioji buhalter, tel. (8 5) , faks. (8 5) , e. paštas info.invest@seb.lt jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažym ti, kokias konkrečias dalis reng konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomyb s ribas. - 22

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

6. NVSA

6. NVSA 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas 2008 metų ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

SAMPO pensija ataskaita VPK

SAMPO pensija ataskaita VPK PENSIJŲ FONDO SAMPO pensija 50 2007 m. birželio 30 d. ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas - Valstybinio Socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SAMPO pensija

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisy

Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisy Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdym neperduot valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių 4 pried PENSIJŲ FONDO PENSIJA 4 2007 METŲ I PUSMEČIO

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

_FR

_FR Finansų rinkų apžvalga 2012 m. Lapkritis Akcijų indekso DJIA (-0,54 proc. lapkritį ir +6,61 proc. 2012 m.) vertė praėjusį mėnesį krito, o indeksų S&P 500 (+0,28 proc. lapkritį ir +12,61 proc. 2012 m.)

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau