PRITARTA Vilniaus Fabijoniškių mokyklos tarybos 2016 m. sausio 7 d. Protokolu Nr. VFM/T/PRT-2016/21 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administraci

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA Vilniaus Fabijoniškių mokyklos tarybos 2016 m. sausio 7 d. Protokolu Nr. VFM/T/PRT-2016/21 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administraci"

Transkriptas

1 PRITARTA Vilniaus Fabijoniškių mokyklos tarybos 2016 m. sausio 7 d. Protokolu Nr. VFM/T/PRT-2016/21 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas 2016 m. balandžio 19 sprendimu Nr. A PATVIRTINTA Vilniaus Fabijoniškių mokyklos Direktoriaus 2016 m. balandžio 29 d. Įsakymu Nr. V-120 VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ MOKYKLA METŲ STRATEGINIS PLANAS

2 TURINYS ĮVADAS MOKYKLOS PRISTATYMAS IŠORINĖ ANALIZĖ (Pest matrica) VIDINĖ ANALIZĖ SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ STRATEGINĖS IŠVADOS MOKYKLOS STRATEGIJA MISIJA VIZIJA FILOSOFIJA PRIORITETAI STRATEGINIAI TIKSLAI STRATEGINIAI UŽDAVINIAI PLANO STEBĖSENOS SISTEMA PROGRAMOS I PROGRAMA VEIKSMINGO KOKYBIŠKO UGDYMO(SI) UŽTIKRINIMAS II PROGRAMA UGDYMO(SI) APLINKOS TOBULINIMAS III PROGRAMA STIPRINTI PILIETIŠKUMĄ BEI BENDRADARBIAVIMO SANTYKIŲ KULTŪROS KAITĄ

3 ĮVADAS 1. Vilniaus Fabijoniškių mokyklos strateginį planą (toliau Strateginis planas) rengė darbo grupė, kuri įtraukė visus mokyklos bendruomenės narius mokyklos vizijos, misijos, strateginių tikslų pasirinkimui ir situacijos analizei atlikti. 2. Strateginis planas rengtas atsižvelgiant į tai, kad nuo mokslo metų mokykla pertvarkyta į pagrindinę mokyklą ir įgyvendins pradinio ir pagrindinio ugdymo I ir II pakopų programas. 3. Rengiant strateginį metų planą, remtasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Strateginio planavimo metodika (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimo Nr. 827 redakcija), Lietuvos pažangos strategijoje Lietuva 2030 (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu 2012 m. gegužės 15 d.) keliamais uždaviniais švietimui, vadovautasi Valstybinės švietimo metų strategijos nuostatomis, Vilniaus miesto m. strateginiu planu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr ,Vilniaus Fabijoniškių mokyklos metų veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, NMVA išorės vertinimo, atlikto 2015 metų spalio dienomis, išvadomis. Šis planas apibrėžia mokyklos strateginius tikslus, uždavinius, reikalingus resursus, vykdymo kontrolę, tarpinius ir galutinius veiklos rezultatus. 4. Strateginiam planui įgyvendinti bus telkiama mokyklos bendruomenė bei socialiniai partneriai, pritraukti reikiami resursai. 5. Pagrindiniai parengtos strategijos taikiniai ugdymo kokybė, tolimesnis edukacinių aplinkų tobulinimas, gebėjimas sėkmingai konkuruoti švietimo paslaugų rinkoje. 6. Įgyvendinus mokyklos strateginį planą, pastebimai pagerės ugdymo kokybė, edukacinės aplinkos ir bendruomenės narių kompetencijos, reikalingos sėkmingai veiklai. 1. MOKYKLOS PRISTATYMAS Mokykla buvo statoma sunkiu Lietuvai politinės ir ekonominės blokados laikotarpiu, nes buvo labai reikalinga. Naujame Fabijoniškių mikrorajone gyveno daug mokyklinio amžiaus vaikų, tačiau mokyklos, kurią jie galėtų lankyti, nebuvo m. vasario 1 dieną mokiniai pirmą kartą pravėrė savo vidurinės mokyklos kabinetų duris, tad ši diena laikoma mokyklos gimtadieniu. Pirmaisiais mokslo 3

4 metais čia mokėsi 682 mokiniai. Vyriausia klasė tebuvo 10-oji mokslo metų rugsėjis į mokyklą pakvietė 1435 mokinių būrį ir 97 mokytojus. Pradėta dirbti 2 pamainomis. Sparčiai didėjant mokinių skaičiui, mokyklos bendruomenė kreipėsi į šalies Prezidentą, Seimo atstovus, miesto merą dėl naujos mokyklos statybos. Mokinių skaičius augo iki Jei dirbo 63 mokytojai, tai metais mokykloje dirbo 153 pedagogai. Pastačius Fabijoniškių mikrorajone naują mokyklą, mūsų mokykla pradėjo dirbti viena pamaina. Nuo mokslo metų tapome pagrindine mokykla. Mokykla yra Fabijoniškių seniūnijoje, kurioje yra 1 gimnazija, 3 pagrindinės, 1 pradinė mokykla, 5 vaikų darželiai. Mokyklą lanko 575 mokiniai, maždaug 3/4 jų yra iš Fabijoniškių mikrorajono. Kasmet vidutiniškai ją galėtų lankyti 820 mokinių. Mokinių šeimų socialinė-ekonominė padėtis yra vidutiniška. Remtinų šeimų yra 33, nemokamas maitinimas skiriamas kasmet apie 30 moksleivių, mokosi apie 23 specialiųjų poreikių mokinius. Mokykloje organizuotas sistemingas ir kryptingas prevencinis darbas. Nuo 2013 metų įdiegtas elektroninis dienynas leidžia efektyviai kontroliuoti mokinių atvykimą į pamokas, analizuoti lankomumą ir pažangumą. Ši patogi mokymosi, lankomumo ir tėvų informavimo sistema pagerino komunikaciją tarp mokytojų, mokinių, tėvų ir administracijos. Moksleiviai sportuoja naujame futbolo stadione, kurio išmatavimai atitinka futbolo aikštės standartus. Apie 80 proc. mokyklos mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo užsiėmimuose mokykloje ir užmokyklinėse įstaigose. Mokykloje dirba 63 pedagogai, turintys reikiamą pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją. Mokyklai vadovauja 4 vadovų komanda. Mokyklos direktorius ir dvi pavaduotojos yra įgiję II vadybinę kategoriją. Vienas iš svarbiausių bruožų, kuris mokyklą išskiria iš kitų, yra geras psichologinis klimatas ir darnus mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimas. Mokykla didžiuojasi savo ugdytiniais, kurie tapo mokslininkais, gydytojais, pedagogais, kultūros veikėjais. Mokiniai yra dalyvavę ir laimėję konkursuose, olimpiadose šalyje ir už jos ribų. Mokytojai savo kruopščiu darbu prisidėjo prie naujų vadovėlių, mokymo priemonių kūrimo. Nuo 1993 metų mokykloje savo žinias ir įgūdžius gilina įvairių mokomųjų dalykų būsimieji pedagogai. 4

5 2. IŠORINĖ ANALIZĖ (Pest matrica) Veiksniai Aplinka Mokykla Politiniai teisiniai Ekonominiai Galimybės: 1. Valstybės švietimo strategijos metų (projekto) nuostatos. 2. Vilniaus miesto savivaldybės metų strategija. 3. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo Ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. Įsakymu Nr. ISAK Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas Galimybės: pagal Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijas, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK Miesto ploto užstatymas gyvenamaisiais namais, miestui plečiantis paraleliai Ukmergės gatvės, aprūpins mokyklą naujais moksleiviais. Galimybės: 1. Visų dalykų programos atitinka Bendrųjų programų standartus. 2. Mokyklos bendruomenė supažindinta su Vilniaus miesto strategija. Turi savo strategijos planą. 3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas vykdomas pagal Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijas, 2009 m. kovo 30 d. Nr. ISAK Mokykla vadovaujasi tvarkos aprašu Dėl mokinių priėmimo į Vilniaus savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas, klasių komplektavimo tvarkos ir bendrojo lavinimo mokyklų komplektavimo teritorijos priimdama vaikus ir komplektuodama klases. 5. Mokykla 2015 m. spalio d. buvo įvertinta Galimybės: NMVA išorinio vertinimo komandos. 1. Mokykloje padidės mokinių skaičius ir finansavimas, skirtas mokyklai. 2. ES lėšų panaudojimas pagerins mokyklos materialinę 5

6 Socialiniai demografiniai 2. Perspektyvoje ŠMM didins moksleivio krepšelio finansavimą. 3. ES lėšų panaudojimas pagerins mokyklos materialinę ir intelektualinę bazę. Grėsmės: 1. Biudžeto lėšų, skiriamų aplinkai atnaujinti, nepakanka būtinoms išlaidoms finansuoti, stokojama finansavimo lankstumo. 2. Moksleivio krepšelio padidėjimas neproporcingas ir neatitinka realių miesto mokyklų poreikių. 3. Mokytojų atlyginimas neproporcingas ekonominio išsivystymo lygiui. 4. Mokinio krepšelio lėšų nepakanka mokymo priemonėms ir vadovėliams įsigyti. Galimybės: 1. Šalies ir miesto ekonomikai augant sumažės socialinė atskirtis. 2. Ekonomikos augimas sostinėje padidins iš kitų Lietuvos miestų atvykstančiųjų skaičių. ir intelektualinę bazę. Grėsmės: 1. Biudžeto lėšų, skiriamų aplinkai atnaujinti, nepakanka būtinoms išlaidoms finansuoti, stokojama finansavimo lankstumo. 2. Moksleivio krepšelio padidėjimas neproporcingas ir neatitinka realių mokyklos poreikių. 3. Mokytojų atlyginimas neproporcingas ekonominio išsivystymo lygiui. 4. Mokinio krepšelio lėšų pakanka ugdymo planui realizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, mokinių edukacinėms kelionėms, tačiau nepakanka mokymo priemonėms ir vadovėliams įsigyti. 5. Nedidės parama mokyklai iš 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio. Galimybės: 1. Miesto ekonomikai augant sumažės nedarbas ir socialiai remtinų šeimų skaičius. 2. Padidėjęs jaunų šeimų, atvykusių iš kitų Lietuvos miestų, skaičius gausins moksleivių gretas. 6

7 Technologiniai 3. Miestui plečiantis šiaurės vakarų kryptimi Fabijoniškių rajone bus poreikis turėti daugiau negu vieną gimnaziją. Grėsmės: 1. Gimstamumas sąlygos vaikų skaičių mokymo įstaigose. 2. Demografinės tendencijos nulems grupių komplektavimą ir mokytojų skaičių. 3. Gyventojų emigracija sukels vaikų, paliktų be priežiūros, skaičiaus didėjimą ir teisėto globėjo problemas. 4. Gyventojų emigracija nulems vaikų mažėjimą švietimo įstaigose. Galimybės: 1. Pagal nacionalinį pažangos metų programos projektą numatyta modernizuoti švietimo įstaigų ir aukštųjų mokyklų infrastruktūrą, mokymosi ir ugdymosi aplinkas, diegti pažangias (IT ir E-modernios, saugios mokyklos ) technologijas, tobulinti pedagoginio personalo švietimo įstaigose bei aukštosiose mokyklose kvalifikaciją; modernizuoti ugdymo, mokymo ir studijų programas ir tam pritaikyti mokymosi 3. Vilniaus Fabijoniškių mokykla dirbs pilnu pajėgumu. Grėsmės: 1. Gausės specialiųjų poreikių vaikų. 2. Tėvai siekdami konfidencialumo vengs informuoti ugdymo įstaigą apie savo atžalų spec. poreikius. 3. Vilniaus miesto savivaldybei neskiriant lėšų mokyklos renovacijai, nekintant mokyklos techninei būklei ims mažėti mokinių skaičius. Galimybės: 1. Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas (kompiuterinių klasių įrengimas) pagerins ugdymo kokybę. 2. Mokytojai kūrybiškai naudos IKT savo pamokose. 3. Mobiliojo ryšio naudojimas pasitarnaus dalykų mokymuisi. 4. Bus išvystytas technologijų prieinamumas visose klasėse yra įrengta kompiuterinė darbo vieta su interneto prieiga, klasės aprūpintos multimedija, 7

8 priemones. 2. Informacinės technologijos leidžia diegti kokybiškai naujus mokymosi metodus, pvz., nuotolinį mokymą, skatina tarpdalykinę ir teminę integraciją. Naujos technologijos skatina organizuoti ugdymo procesą virtualiose ir netradicinėse edukacinėse erdvėse. Grėsmės: 1. Nepakankamas kompiuterinės technikos panaudojimas turės įtakos ugdymo kokybei. 2. Platus technologijų spektras pagreitins rašybos evoliuciją, todėl mažės mokinių raštingumas. interaktyviomis lentomis. 5. Mokykla naudoja e-dienyną (TAMO). Grėsmės: 1. Gali atsirasti mokinių internetinė priklausomybė. Mobilusis ryšys mažina tiesioginį bendravimą, skurdina kalbą ir raštingumą. 2. Kompiuterio bei interneto prieigos trikdžiai turės įtakos ugdymo(si) kokybei. 8

9 3. VIDINĖ ANALIZĖ 2015 m. liepos 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti mokyklos nuostatai, kuriuose nustatoma, kad mokyklos tipas pagrindinė mokykla. Mokymas vyksta lietuvių kalba. Mokykloje dirba 57 mokytojai: 49 moterys ir 8 vyrai. Organizacinė struktūra, mokyklos valdymas Mokyklos administracija Vardas, pavardė Pareigybė ir pagrindinės funkcijos Vadybinė kategorija Vytas Karsokas Direktorius II vadybinė kategorija Alė Steckienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II vadybinė kategorija Linas Janulionis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Neturi Rasa Mickevičiūtė Direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui II vadybinė kategorija Mokykloje veikia: Mokyklos taryba; Mokytojų taryba; Metodinė taryba; Mokinių taryba. Žmonių ištekliai Ugdytiniai Mokyklą lanko mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje teritorijoje ir pageidaujantys kitų mikrorajonų vaikai. Mokykloje mokosi daugiau berniukų negu mergaičių. Specialiųjų poreikių vaikų yra logop. Be pateisinamos priežasties praleistų pamokų skaičius mažėja. Tėvai Mokykloje mokosi 33 socialiai remtini vaikai. Gyvena su vienu iš tėvų 107 mokiniai. Rizikos grupei priklauso 6 šeimos. 9

10 Daugiau kaip pusė tėvų turi aukštąjį išsilavinimą. Ugdytojai Mokykloje dirba 57 mokytojai, iš jų: 1 ekspertė, 21 mokytojas metodininkas, 19 vyresniųjų mokytojų, 16 mokytojų. Mokyklos duomenys 1. Mokinių skaičius Klasių komplektai klasės klasės 14. Mokyklos vadovas turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, atitinkantį magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją, 2 vadybinę kategoriją. Mokykloje mokoma trijų užsienio kalbų anglų, vokiečių, rusų. Gabiems mokiniams sudarytos galimybės lavintis papildomo ugdymo srityse, dalyvauti projektuose, olimpiadose, konkursuose. Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, individualiai teikiama pagalba per pamokas (individualizavimas), dirba psichologas, logopedas, socialinis pedagogas. Ugdymo įstaigoje tiriami mokinių neformaliojo ugdymo poreikiai. Neformalusis ugdymas yra skirtas mokinių polinkiams, interesams ir gabumams vystyti. Mokykloje mokiniai skatinami dalyvauti įvairiuose neformaliojo ugdymo būreliuose. Kiekvienas būrelis parodo savo darbo rezultatus ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Nauja futbolo aikštė suteikia galimybes sportuoti mokyklos moksleiviams, miesto ir mikrorajono bendruomenės nariams. Mokiniams teikiamos profesinio orientavimo ir ugdymo karjeros galimybių konsultacijos, padedančios surasti savo vietą gyvenime. Teisės aktų nustatyta tvarka mokykloje organizuojamas nemokamas maitinimas, mokykla dalyvauja programose: Pienas vaikams ir Vaisiai vaikams, 1 4 klasių mokiniai nemokamai gauna vaisių ir pieno produktų, tai finansuojama iš ES lėšų. Mokykloje kasmet rengiamos ir vykdomos vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programos, žalingų įpročių prevencijai organizuojami įvairūs renginiai. Mokytojai aktyviai dalyvauja kuriant įvairius projektus, kuriuose dalyvauja mokiniai. Mokykloje veikiančios savivaldos institucijos (mokyklos taryba, mokytojų taryba, metodinė taryba, mokinių taryba) dalyvauja sprendžiant ir tobulinant ugdymo proceso, socialinius, finansinius mokyklos bendruomenės veiklos klausimus. 10

11 Mokyklos metodinės tarybos veikla nukreipta į ugdymo turinio gerinimą, teminių planų aprobavimą, mokinių pasiekimų vertinimo sistemos tobulinimą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, gerosios darbo patirties sklaidą mokykloje ir už jos ribų. Mokyklos tarybą sudaro 4 tėvai, 4 mokytojai ir 4 mokiniai. Mokyklos taryba aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų ir mokytojų atstovus mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Ugdymo įstaigos veikla planuojama, strateginiams tikslams ir uždaviniams įgyvendinti kasmet rengiamas metinis veiklos planas. Mokykloje veikia 2 informacinių technologijų kabinetai (su atnaujinta kompiuterine įranga - 31). Mokomuosiuose kabinetuose stacionariai įrengta 15 projektorių ir 85 kompiuteriai, 36 spausdintuvai. Ugdymo procese naudojama 16 nešiojamų kompiuterių ir 19 televizorių. Atnaujinti 19 kabinetų baldai, atitinkantys higienos reikalavimus. Įrengtos 7 klasės su interaktyviomis lentomis. Pakeistos 22 kabinetų rašymo lentos. Aktų salėje įsigyta nauja garso technika. Įrengtas naujas modernus futbolo stadionas. Atnaujinti valgyklos baldai. Įrengta E-mokyklos sistema ir posėdžių salė. Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su šiomis institucijomis: 1. Vilniaus Vaikų teisių apsaugos tarnyba; 2. Vilniaus pedagogine psichologine tarnyba; 3. Vilniaus 6-uoju policijos komisariatu; 4. Vilniaus miesto savivaldybės Švietimo skyriumi; 5. Fabijoniškių mikrorajono bendruomene. Ugdymas Mokykloje veikia 7 metodinės grupės. Jų darbą koordinuoja mokyklos metodinė taryba. Mokytojai veda atviras pamokas, organizuoja mokomąsias pažintines ekskursijas bei išvykas, rengia parodas, dalijasi darbo patirtimi. Daug dėmesio skiriama pedagogų pasirengimui dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais. Išskirtinis dėmesys skiriamas ugdymo procesui individualizuoti, modernizuoti. Mokytojai aktyviai rengia bei įgyvendina įvairius projektus: Projektai Socialiniai Mokomieji Bendruomenės Tarptautiniai Skaičius/ 3: Savaitė be patyčių ; 4: Draiveris ; 7: Pasidalykime GLOBE tyrimai pavadinimas Antras žingsnis ; Vaikų ir paauglių gerumu ; (-ai) Ugdymo karjerai ir priklausomybės ; Moksleiviai prieš stebėsenos modelių Nuoseklus visuminis AIDS ; Dainuokim 11

12 sukūrimas ir plėtra ugdymas Atminties iš visos širdies ; Aš bendrajame lavinime ir abėcėlė ; Samsung ir tu būkim profesiniame ugdyme mokykla ateičiai tolerantiški abu ; Donelaičio metus palydint ; Pagalba sparnuotiems draugams ; Valsų vakaras Mokiniai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, organizuoja renginius, vykdo ir dalyvauja projektinėje veikloje. Mokykloje organizuojami teminiai renginiai, dalykų olimpiados (matematikos, lietuvių kalbos, anglų, rusų, vokiečių kalbų, istorijos, gamtos mokslų bei kitų dalykų), kasmet organizuojamas matematikos konkursas Kengūra, nuolat atnaujinami dalykų stendai. Mokykla didžiuojasi savo mokinių meniniais pasiekimais. Mokyklos tradicija tapo renginiai, skirti Vasario 16- ajai, Kovo 11-ajai, tarptautinei mokytojų dienai paminėti, Užgavėnės, Tau Mamyte ir kiti. Mokyklos mokiniai dalyvauja įvairiuose konkursuose, parodose, rengia bendras mokytojų ir mokinių konferencijas. Ūkinė veikla Mokykloje per pastaruosius 5 metus: Mokomuosiuose kabinetuose stacionariai įrengta 15 projektorių ir 85 kompiuteriai, 36 spausdintuvai; Ugdymo procese naudojama 16 nešiojamų kompiuterių; Mokytojai naudojasi 19 televizorių; Atnaujinti 19 kabinetų baldai, atitinkantys higienos reikalavimus; Įrengtos 7 klasės su interaktyviomis lentomis; Pakeistos 22 kabinetų rašymo lentos; Aktų salėje įsigyta nauja garso technika; Įrengtas naujas modernus futbolo stadionas; Atnaujinti valgyklos baldai; Įrengta E-mokyklos sistema; Įrengta posėdžių salė su multimedija ir kompiuterine bei garso technika; Suremontuoti mokinių tualetai 1 aukšte. 12

13 VIDINĖ ANALIZĖ Kriterijus Stipriosios pusės Silpnosios pusės ETOSAS UGDYMAS IR UGDYMASIS Mokyklos etosas vertinamas gerai (3 lygis). Iš įvairių šaltinių matyti, kad mokyklos bendruomenė yra susitelkusi bendriems strateginiams tikslams įgyvendinti: siekti pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybės, užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą, stiprinti pilietiškumą bei bendravimo santykių kultūros kaitą. Bendri susitarimai daugumai bendruomenės narių aiškūs, suprantami mokiniai žino, kad mokykloje ugdomas ir pripažįstamas mandagumas, draugiškumas, tvarka. Didžiausios šios mokyklos vertybės vieningumas, demokratija prieš keletą metų sutelkė mokyklos bendruomenę siekti Sporto gimnazijos statuso. Mokyklos vertybių sistema atsispindi jos tradicijose, veikoje, vizualinėje veikloje, bendravimo kultūroje, mokytojų ir mokinių pasiekimuose. Mokykloje vyrauja atvirumas dialogui, veiklos ritmingumas, pastovumas, stabilumas. Ugdoma mokyklos mokinių tolerancijos, pakantumo samprata. Mokykloje galima išskirti šiuos keturis stiprius ugdymo aspektus: klasės valdymas vertinamas gerai; mokymo ir gyvenimo ryšys paveikus; neformalusis švietimas mokykloje yra pakankamai kryptingas ir turi savitų bruožų; pamokos struktūroje dominuoja logika, pagrįstumas, šiuolaikiškumas. Mokyklos tvarka. Mokyklos svetingumas ir atvirumas. Mokinių santykiai ir savijauta klasėse. Asmenybės, socialinio ir moralinio ugdymo tikslų ir vizijos bendrumas. Kai kurių pedagogų klasės valdymo problemos. Mokymosi pasiekimų lūkesčiai priimtini. Mokytojai ir mokyklos vadovai teigė, kad fiksuoja mokinių ugdymo (-si) pasiekimus, juos aptaria. Mokykloje reikia tobulinti šias ugdymo sritis: bendrąjį ugdymo organizavimą; ugdymo planus ir tvarkaraščius; mokyklos pasirenkamąsias programas; namų darbų skyrimą; gebėjimą vertinti savo mokymąsi, savo mokymosi sunkumų, problemų suvokimą ir gebėjimą jas spręsti. 13

14 UGDYMO PASIEKIMAI PAGALBA MOKINIUI IŠTEKLIAI m. m. mokinių laikytų egzaminų rezultatai buvo geri. Klasių vadovai mokinių ugdymosi rezultatus aptaria klasės tėvų susirinkimuose bei individualia tvarka su moksleivių tėvais. Mokomųjų dalykų rezultatai aptariami metodinių grupių pasitarimuose. 4, 8 klasių mokinių 2014 ir 2015 metų NEC organizuotų standartizuotų testų rezultatai yra geri ir dažnai viršija šalies ir miesto lygį. Rūpinimasis mokiniais yra geras. Mokykloje sukurta aiški, visiems bendruomenės nariams žinoma prievartos, netinkamo elgesio, žalingų įpročių prevencijos sistema, tinkamai dirba Vaiko gerovės komisija (toliau VGK), kurios nariai atsakingai pasidaliję rūpinimosi mokiniais pareigomis. Komisija yra sudariusi ir patvirtinusi posėdžių tvarkaraštį vieną kartą per mėnesį rengia pasitarimus, o reikalui esant renkasi ir sprendžia iškilusias problemas skubos tvarka. Specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams gerai teikia specialusis pedagogas, logopedas, mokinių psichologines problemas tinkamai padeda spręsti du psichologai, gerą socialinės pedagoginės pagalbos teikimą užtikrina du socialiniai pedagogai, individualius specialiosios pagalbos poreikius tenkina mokytojo padėjėjai. Žalingų įpročių, nusikaltimų prevencija vykdoma ugdomųjų projektų, klasių valandėlių, socialinių ir psichologinių konsultacijų, individualių pokalbių metu. Dauguma numatytų pagalbos priemonių yra tikslingos, lanksčios ir dera tarpusavyje. Vadovai gerai supranta mokyklos valdymo finansinį mechanizmą ir biudžetines lėšas tvarko pagal savivaldybės ir valstybės nustatytą tvarką. Biudžetinių ir nebiudžetinių Atskirų mokinių pažanga mokykloje yra vidutiniška. Iš mokyklos pateiktų dokumentų analizės, pokalbių su Metodine taryba, direktoriaus pavaduotojais ugdymui, mokytojais paaiškėjo, kad mokykloje iš dalies veikia mokinio asmeninės pažangos stebėjimo ir fiksavimo bei rezultatų analizavimo ir panaudojimo sistema, tačiau ne visi mokytojai ją naudoja veiksmingai ir sistemingai. Specialieji mokymosi poreikiai mokykloje tenkinami vidutiniškai. Pasitempti reikia ir ugdant gabius vaikus. Būtina tobulinti mokinių konsultavimo sistemą. Neracionalus patalpų išnaudojimas; ugdymo proceso metu mokytojai mažai bendradarbiauja, nesikeičia kabinetais, neefektyviai išnaudoja turimas mokyklos galimybes. 14

15 MOKYKLOS VALDYMAS lėšų tvarkymas yra viešas ir skaidrus, sprendimai priimami dalyvaujant savivaldos institucijoms, informuojant, atsiklausiant ir atsiskaitant bendruomenei. Pastebėta, kad mokykla geba sėkmingai pritraukti nebiudžetinių lėšų: 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, projektų, tėvų paramos, patalpų nuomos. Sukaupti materialiniai ištekliai iš esmės atitinka mokyklos poreikius. Siekdami įgyvendinti išsikeltus pamokos uždavinius, dalis mokytojų stebėtose pamokose tikslingai naudojo informacines komunikacines technologijas (kompiuterines programas, internetą, mokomąsias programas, filmus ar kitą medžiagą). Iš stebėtų 108 pamokų 35 pamokose turima IKT buvo panaudota tinkamai ir tikslingai. Labai gerai IKT panaudota lietuvių k. 10abc (3 gr.), 1b kl., matematikos 6a, 6b, 5b, 1b, 2b kl., technologijų 10a kl., istorijos 8b kl., muzikos 3b ir 5b kl. ir visose informacinių technologijų pamokose. Materialinių išteklių valdymas stebėtose pamokose sudarė tinkamas sąlygas ugdymo procesui organizuoti. Ugdymo įstaigai vadovauja žmonės, savo darbe dažnai besinaudojantys aktualia šiuolaikine informacija ir vadovavimo įgūdžiais. Iš pokalbių, dokumentų analizės galima teigti, kad mokyklos vadovai yra gana atviri naujovėms, savo kvalifikaciją kelia kursuose ir seminaruose, įgytas žinias bando taikyti savo darbe. Mokyklos administracija geba nukreipti, komunikuoti, organizuoti personalo darbą ir mokymą. Santykiai su mokyklos darbuotojais, mokiniais ir jų tėvais, visa mokyklos bendruomene yra geri, dalykiški, grindžiami savitarpio supratimu bei pasitikėjimu. Iniciatyvos ir atsakomybės pasiskirstymas mokykloje. Mokytojai nepakankamai dažnai patys inicijuoja įvairius projektus. 15

16 Mokyklos savivaldos institucijos dalyvauja priimant svarbiausius sprendimus. Mokykloje veikia Mokyklos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, Metodinė taryba, metodinės grupės. Mokinių tėvų atstovai dalyvauja Mokyklos tarybos, Vaiko gerovės komisijos, mokyklos Mokytojų atestacijos komisijos, klasių tėvų komitetų veikloje. STIPRYBĖS 4. SSGG ANALIZĖS SUVESTINĖ SILPNYBĖS Mokytojų gebėjimas organizuoti mokinių veiklą pamokoje. Silpna dalies mokinių mokymosi motyvacija. Geras mokytojų dalykinis pasirengimas, aukšta kvalifikacija, Dalies vyresnių klasių mokinių prastas lankomumas. mokytojų aktyvus dalyvavimas seminaruose, kursuose, Dalies vyresnių klasių mokinių žalingi įpročiai. projektuose. Dalies tėvų abejingas požiūris į vaikų ugdymąsi ir auklėjimą. Gera mokyklos materialinė bazė, aprūpinimas IT. Per mažas dalies mokinių įtraukimas į mokyklos bendruomenės Patraukli mokyklos kultūra, gerėjantis įvaizdis visuomenėje, tradicijų puoselėjimas. gyvenimą. Lėšų stygius mokyklos aplinkai gerinti. Efektyvus vaiko gerovės komisijos darbas. Vaikų, augančių socialiai remtinose šeimose, skaičiaus didėjimas. Kryptingas finansinių išteklių naudojimas. Nepakankamas mokinių įtraukimas į projektinę veiklą. Mokinių dalyvavimas miesto renginiuose, olimpiadose, Nepakankamas naujų technologijų naudojimas pamokose. konkursuose, edukacinėse programose. Nepakankamas kai kurių pedagogų klasės valdymas. Aktyvus mokyklos bendradarbiavimas su vietos Nepakankamas vertinimas, kaip ugdymas. bendruomene. Per mažas mokinių tėvų domėjimasis savo vaikų veiksmingesnio Geras mokyklos mikroklimatas, pagrįstas mokytojų, mokinių mokymosi galimybėmis. ir visų bendruomenės narių bendradarbiavimu. Plačios mokinių saviraiškos galimybės ir geri jų rezultatai: lietuvių kalbos, matematikos, gamtos, užsienio kalbų, technologijų ir sporto srityse. Geri 4, 8 klasių standartizuotų testų rezultatai. 16

17 Geri brandos egzaminų rezultatai. Mokyklos sukurta aukšta pridėtinė vertė. GALIMYBĖS Projektinės veiklos, mokyklos ryšių su švietimo institucijomis, socialiniais partneriais plėtimas. Tėvų švietimo formų tobulinimas. Bendradarbiavimas su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais dėl mokinių socializacijos ir ugdymo kokybės kėlimo. Moksleivių švietimo apie priklausomybių (rūkymo) žalą tobulinimas. Patirties, įgytos seminaruose, projektuose, kvalifikacijos kursuose, gerinant ugdymo kokybę, taikymas. Mokytojų ir mokinių aktyvesnis dalyvavimas akcijose, renginiuose, konferencijose. Kokybiško išsilavinimo, reikiamų socialinių įgūdžių suteikimas. Saugios ir kūrybingos darbo ir mokymosi aplinkos užtikrinimas. Aukštų ugdymosi rezultatų užtikrinimas. Kryptingas mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. GRĖSMĖS Nepakankamas mokyklos būtiniausių reikmių finansavimas. Specialiųjų poreikių ir vaikų iš socialiai remtinų šeimų skaičiaus padidėjimas. Gyventojų emigracijos neigiama įtaka mokinių skaičiui. Išorinių socialinių negerovių (kvaišalų, smurto) skverbimasis į mokyklos socialinę aplinką. Nemotyvuotų ir rizikos grupės mokinių skaičiaus augimas. Nepakankama tėvų pagalba vaikui. Mobilaus ryšio (mažina tiesioginį bendravimą, skurdina kalbą ir raštingumą) neigiamas poveikis. 17

18 5. STRATEGINĖS IŠVADOS Sutelkti mokyklos bendruomenės narių dėmesį į ugdymo(si) kokybę bei pasiekimus. Siekti, kad mokyklos vadovai ir pedagogai nuolat tobulintų gebėjimus ir užtikrintų kokybišką mokinių ugdymą(si). Tobulinti neformaliojo ugdymo turinį, mokykloje siūlomas programas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir poreikius, mokinių tėvų lūkesčius. Teikti kuo veiksmingesnę ugdymo(si) pagalbą mokiniams. 6. MOKYKLOS STRATEGIJA 6.1. MISIJA Mokykla teikia lietuvių kalba kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, užtikrinantį sėkmingą ugdytinių mokymosi tąsą, padedantį asmeniui suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą VIZIJA Mokykla kaitai, visuomenei ir informacijai atvira institucija, kurioje saugu, gera mokytis, dirbti ir kurti FILOSOFIJA Mokyklos filosofija yra grindžiama Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis: asmens vertės ir orumo, artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės, žmonių laisvių ir teisių, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimu PRIORITETAI Ugdymo(si) kokybės, atitinkančios dabartinius visuomenės poreikius, užtikrinimas. Pagalba mokiniui. Bendravimo bei bendradarbiavimo kultūros tobulinimas.

19 7. STRATEGINIAI TIKSLAI 1. Užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą. 2. Kurti modernią ugdymo ir ugdymosi aplinką. 3. Stiprinti pilietiškumą bei bendravimo santykių kultūros kaitą. 8. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI 1. Užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą. Gerinti pamokos vadybą, motyvuojant ir aktyvinant mokinius. Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo procesus, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. Mokytojų, tėvų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo teikiant pagalbą mokiniams stiprinimas. 2. Tobulinti mokyklos edukacines erdves. Tęsti dalykų kabinetų pritaikymą aktyviam, kūrybiškam mokymuisi, kitų mokyklos erdvių pritaikymą edukacinei, mokinių poilsio veiklai. Gerinti kabinetų aprūpinimą ugdymo priemonėmis. Įgyvendinti mokyklos renovaciją. 3. Stiprinti mokyklos bendruomenės tapatumo jausmą. Puoselėti mokyklos bendruomenės narių pilietinį sąmoningumą. Plėtoti projektinę veiklą. 9. PLANO STEBĖSENOS SISTEMA Mokyklos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina strateginius tikslus ir programas, ar darbuotojai vykdo pavestus uždavinius, ar vykdomų programų priemonės yra efektyvios ir atitinkamai patikslina strateginius veiklos planus. 19

20 Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta stebėsenos darbo grupė kiekvienais metais gegužės mėnesį pristato bendruomenei ataskaitą apie strateginio plano vykdymą. Strateginio plano neatskiriama dalis yra veiklos plano įgyvendinimas. Stebėsenos grupė analizuoja duomenis ir fiksuoja strateginių tikslų, programų įgyvendinimo rezultatus sudarytoje lentelėje. TIKSLAS: Uždavinys Priemonė Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti finansiniai ištekliai Panaudoti finansiniai ištekliai Planuota įgyvendinti (data) Įgyvendinta (data) Išvada apie pasiektą tikslą Strateginio planavimo grupė, atsižvelgdama į stebėsenos grupės ataskaitos rezultatus, pritarus Mokyklos tarybai, kiekvienų metų rudenį koreguoja mokyklos strateginį planą. 10. PROGRAMOS I PROGRAMA VEIKSMINGO KOKYBIŠKO UGDYMO(SI) UŽTIKRINIMAS 1. Tikslas: Užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą. 1.1 Uždavinys. Gerinti pamokos vadybą, motyvuojant ir aktyvinant mokinius Priemonės uždaviniui pasiekti Organizuoti integruotas dalykų pamokas. Tobulinti metodų, aktyvinančių mokymą(si), taikymą pamokose. Įgyvendinimo rezultatai Kiekvienas mokytojas ves po 2 integruotas pamokas. Dalykų mokytojai pamokose daugiau naudos aktyviuosius metodus. Bent 1 pamoka vedama ne klasės aplinkoje. 1 moksleivių konferencija per mokslo metus. Jų efektyvumą nagrinės metodinių grupių Atsakingas asmuo Pavaduotojai ugdymui Pavaduotojai ugdymui, metodinė taryba. Planuojamas įgyvendinimo laikas m.m m.m. Finansinių išteklių poreikis 20

21 pasitarimuose. Tobulinti pamokos uždavinį, 90 proc. suformuluotų Pavaduotojai m.m. Mokinio orientuotą į aiškiais kriterijais uždavinių bus aiškūs ir ugdymui, krepšelio pamatuotą rezultatą. suprantami mokiniams bei metodinė lėšos. suderinti su Bendrosiose taryba, programose numatytais ir mokytojai. mokinių įsisąmonintais pasiekimais. Pasiektą rezultatą nustatyti padės kontrolinių darbų analizė. Sistemingo diferencijavimo Motyvuos mokinius siekti Direktorius, m.m. Mokinio vykdymas konsultuojant ir geresnių mokymosi direktoriaus krepšelio teikiant pagalbą įvairių rezultatų. Bus patvirtinta pavaduotojai, lėšos. poreikių turintiems mokytojų konsultacijų mokytojai. (specialiųjų poreikių, tvarka (1 val. per savaitę). gabiems, turintiems elgesio sutrikimų ir kt.) mokiniams. Tobulinti gerosios patirties Kolegų patirtis padės Direktoriaus m.m. 2% ir sklaidą tarp mokytojų tęsiant mokytojams gerinti pavaduotojai mokinio projektą,,kolega kolegai. pamokos vadybą bei ugdymui, krepšelio tobulinti mokytojo metodinė lėšos. profesines kompetencijas. taryba, Įgyta patirtis bus aptariama mokytojai. metodinėse grupėse kiekvieną pusmetį ir organizuojant 1 konferenciją per mokslo metus. Plėtoti sveikos gyvensenos ir Didės sveikos gyvensenos ir Direktoriaus m.m. 2% lėšos sporto kryptis mokykloje. sporto veiklose pavaduotoja dalyvaujančių mokinių ugdymui skaičius. Per metus 20%. 21

22 1.2. Uždavinys. Tobulinti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo procesus, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. Priemonės uždaviniui pasiekti Parengti vieningos mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo bei rezultatų analizavimo ir panaudojimo tvarką. Tinkamai naudoti standartizuotų (4, 8 kl.) testų, PUPP rezultatus mokinių pasiekimams ir pažangai vertinti. Efektyvinti Gabių ir talentingų mokinių ugdymo aprašo vykdymą. Įgyvendinimo rezultatai Sukurta individualios mokinių pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistema sustiprins mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją, leis planuoti ir siekti pažangos. Mokykloje įsigalios vieninga pasiekimų fiksavimo tvarka. Mokslo metų pabaigoje bus organizuojami dalykų standartizuoti testai, kurių rezultatai bus aptariami klasėse ir mokytojų tarybos posėdyje. Duomenys naudojami rengiant metinį ir ugdymo veiklos planus. Patobulinti Gabių ir talentingų mokinių ugdymo aprašą. Mokslo metų pabaigoje skatinti gabius ir labai gerai besimokančius mokinius bei geriausią mokyklos klasę, siekiant didinti mokinių mokymosi motyvaciją bei jų Atsakingas asmuo Direktorius, metodinė taryba. Direktorius, direktoriaus pavaduotojai. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, metodinė ir mokyklos taryba. Planuojamas įgyvendinimo laikas m.m m. m m.m m.m. Finansinių išteklių poreikis 22

23 bendradarbiavimą. 1.3 Uždavinys. Mokytojų, tėvų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimo teikiant pagalbą mokiniams stiprinimas. Priemonės uždaviniui pasiekti Tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais formas. Sistemingai atliekami tyrimai identifikuojant mokinių gebėjimus, mokymo motyvaciją ir pedagoginės pagalbos teikimą. Taikyti naujas gabių mokinių skatinimo formas, patenkinant gabių mokinių mokymosi poreikius. Įgyvendinimo rezultatai Per mokslo metus organizuoti 2 tėvų atvirų durų susirinkimus su dalykų mokytojais. Patobulinti aprašą. Per mokslo metus organizuoti bent 1 adaptacinio periodo aptarimą. Metodinėse grupėse aptarti pagalbos teikimo tobulinimą. Rengti bent 1 kūrybinę stovyklą gabiesiems mokiniams. Bus parengta skatinimo tvarka. Organizuoti mokslo metų baigimo šventę, pažymint mokinio pasiekimus. 4,8 ir 10 kl. Atsakingas asmuo Direktoriaus pavaduotojai, mokyklos taryba. Direktoriaus pavaduotojai, metodinės grupės. Direktorius, pavaduotoja neformaliam ugdymui, mokinių taryba. Planuojamas įgyvendinimo laikas m.m. Finansinių išteklių poreikis m.m. Mokinio krepšelio lėšos m.m. Mokinio krepšelio ir 2% lėšos. 23

24 II PROGRAMA UGDYMO(SI) APLINKOS TOBULINIMAS Tikslas: 2 Tobulinti mokyklos edukacines erdves. 2.1 Uždavinys. Tęsti dalykų kabinetų pritaikymą aktyviam, kūrybiškam mokymuisi, kitų mokyklos erdvių pritaikymą edukacinei, mokinių poilsio veiklai. Priemonės uždaviniui pasiekti Kurti estetišką mokinių poilsio aplinką. Sukurti mokinių kūrybinių darbų eksponavimo erdves. Pritaikyti mokyklos vidinį kiemą mokinių poreikiams. Įgyvendinimo rezultatai Įrengti 2-3 mokinių poilsio erdves. Įrengti 2-3 erdves kūrybiniams darbams eksponuoti. Modernizuoti mokyklos kiemą su poilsio erdve ir pritaikyti aktyviajai pertraukai ir prailgintos dienos grupės veiklai. Atsakingas asmuo Direktorius, mokyklos, mokinių tarybos. Planuojamas įgyvendinimo laikas Finansinių išteklių poreikis m.m. Nuomos lėšos pagal 1 programą. Direktorius m.m. Nuomos Direktorius, mokyklos, mokinių tarybos. 2.2 Uždavinys. Gerinti kabinetų aprūpinimą ugdymo priemonėmis Priemonės uždaviniui pasiekti Aprūpinti klases atnaujintomis mokymo priemonėmis: interaktyvių pamokų programomis, metodine ir mokomąją medžiaga pagal mokytojų metodinių grupių poreikį. Įgyvendinimo rezultatai Kabinetus aprūpinti nauja metodine bei mokomąja medžiaga. Bus įrengti parengiamieji kabinetai. Atsakingas asmuo Direktorius, mokyklos taryba, mokytojų taryba. 2.3 Uždavinys. Įgyvendinti mokyklos renovaciją Stogo dangos keitimas. Mokykloje bus jauku ir sausa. Mokyklos Pastato sienų šiltinimas bendruomenė m.m. Planuojamas įgyvendinimo laikas lėšos pagal 1 programą Nuomos lėšos pagal 1 programą ir 2%. Finansinių išteklių poreikis m.m. Nuomos m.m. lėšos ir 2 %. Aplinkos ministerijos ir miesto 24

25 savivaldybės lėšos. Šildymo sistemų keitimas. Sumažės komunalinės Mokyklos Aplinkos išlaidos. bendruomenė. m.m. ministerijos ir miesto savivaldybės lėšos. Persirengimo kambarių ir Pagerės mokinių mokymosi Mokyklos Nuomos tualetų įrengimas. sąlygos. bendruomenė. m.m. lėšos ir 2 %. Mokyklos erdvių ir kabinetų Bus atnaujinti mokyklos Mokyklos Nuomos atnaujinimas. koridoriai. Mokymo kabinetai bendruomenė m.m. lėšos ir 2 %. bus šiuolaikiški, tenkins mokymo ir mokymosi poreikius. 25

26 III PROGRAMA STIPRINTI PILIETIŠKUMĄ BEI BENDRADARBIAVIMO SANTYKIŲ KULTŪROS KAITĄ Tikslas: 3. Stiprinti mokyklos bendruomenės tapatumo jausmą 3.1 Uždavinys. Puoselėti mokyklos bendruomenės narių pilietinį sąmoningumą. Priemonės uždaviniui pasiekti Įgyvendinimo rezultatai Atsakingas asmuo Planuojamas įgyvendinimo laikas Finansinių išteklių poreikis Aktyvinama mokinių Mokinių savivalda įsitrauks į Direktoriaus % lėšos. savivalda. LMS veiklą. Mokyklos pavaduotoja m.m. bendruomenė savo reikmėms neformaliam naudos socialinius tinklus. ugdymui. Atnaujinta mokyklos internetinė svetainė taps svarbiu informacijos šaltiniu mokyklos bendruomenei. Pilietinės visuomeninės Pilietinis ugdymas bus Direktorius, % ir veiklos plėtojimas. integruojamas į visus pavaduotojai m.m. mokinio mokomuosius dalykus (1 val. ugdymui, krepšelio per semestrą). Ypatingas metodinė lėšos. dėmesys bus skiriamas taryba. inovatyvioms pilietinio ugdymo formoms mokykloje. Dalyvavimas visuomeninėse akcijose. Bendrasis mokinių kultūros Edukacinės kelionės, Direktorius, % ir ugdymas. kultūros, kaip ugdymo pavaduotoja m.m. mokinio priemonės, bus neformaliam krepšelio organizuojamos 1 kartą per ugdymui. lėšos. mokslo metus klasei. Aktyvus sportavimas mokyklos komandose. 26

27 3.2 Uždavinys. Plėtoti projektinę veiklą Suburti darbo grupę, kuri bent Direktorius, Kuriami mokyklos ryšiai su užsienio partneriais. kartą per mokslo metus inicijuos naujus mokyklos ryšius su užsienio ugdymo pavaduotojai ugdymui, metodinė m.m. 2% lėšos. įstaigomis. taryba. Aktyvinama projektinė Mokykla per mokslo metus Direktoriaus % lėšos. mokyklos veikla. pateiks ne mažiau kaip 3-5 pavaduotojai, m.m. paraiškas dalyvauti mokyklos projektinėje veikloje. taryba, mokinių taryba. Kuriamas glaudus švietimo, Mokykla vykdys Direktorius, verslo ir kitų suinteresuotų bendradarbiavimą su mokyklos m.m. institucijų universitetais ir kitų mokslo taryba, bendradarbiavimas. įstaigų laboratorijomis. Tai mokytojai. bus fiksuojama sutartimis ir renginių nuotraukomis/aprašymais internetinėje svetainėje. 27

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog 3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų programų taikymas 5-6 klasėse parodė, kad 75 proc. apklausos

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau