PANEVĖŽIO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2018 m. sausio 19 d. I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA Panevėžio pedagogų švieti

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PANEVĖŽIO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2018 m. sausio 19 d. I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA Panevėžio pedagogų švieti"

Transkriptas

1 PANEVĖŽIO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2018 m. sausio 19 d. I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA Panevėžio pedagogų švietimo centro (toliau Centras) vizija - moderni, atvira kaitai ir aplinkai tobulinimo institucija, teikianti kokybiškas ir prieinamas edukacines paslaugas įvairių tikslinių grupių nariams, besiorientuojanti į Panevėžio miesto ir šalies poreikius, tarptautinį bendradarbiavimą bei švietimo sistemos plėtrą. Centro veikla grindžiama vertybinėmis nuostatomis: atvirumu kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms; kūrybingumu kelio naujovėms atvėrimu, žinių kūrimu ir taikymu visose švietimo srityse, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes savo sėkmei kurti; atsakomybe už savo veiklą, aktyviu rūpinimusi aplinka ir bendruomene. Panevėžio pedagogų švietimo centras įkurtas 2002 m. Centras pakartotinai akredituotas 5 metams (akreditacijos pažymėjimo numeris AP-053). Akredituotos veiklos: seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai, gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas, konsultavimas, projektinė veikla ir partnerystės tinklai, ekspertizė, vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas, planavimas ir administravimas, mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų tobulinimo renginių programų vadyba m. vystytos šios veiklos sritys: informacinių duomenų aplinkų (internetas, edukacinis bankas ir kt.) palaikymas ir tobulinimas, interakcijos aplinkų palaikymas ir tobulinimas (seminarai, paskaitos ir kt.), konsultavimas, ugdymo institucijų veiklos tobulinimo programų kūrimas, veiklos tobulinimo tyrimas, projektinė veikla, metodinės veiklos koordinavimas, suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklų koordinavimas ir informavimas, Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto veiklų kuravimas, Centro veiklos vertinimas ir įsivertinimas. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Centro m. strateginiu planu, Centro veiklos metiniu planu. Centro veiklos planai ir programos rengiamos vadovaujantis,,lietuvos pažangos strategija 2030, LR Švietimo įstatymu, ES švietimo dokumentais bei Švietimo ir mokslo ministerijos strateginiais dokumentais, Panevėžio miesto m. plėtros strateginiu planu. Planavimas grįstas subsidiarumo principais. Centre veikia veiklos kokybės stebėsenos sistema. Vykdoma vidaus kontrolė: kas savaitę vyksta pasitarimai, sistemingai tikrinama dokumentacija. Centras vykdo atskirų veiklų vertinimą/įsivertinimą.

2 Centre dirba kvalifikuoti darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir patirties rengiant ir įgyvendinant nacionalinius ir tarptautinius projektus. Darbuotojai kvalifikaciją tobulina dalyvaudami įvairaus lygmens šalies ir tarptautiniuose renginiuose, tobulinasi savarankiškai. Vadovaujantis 2016 m. kovo 29 d. Panevėžio savivaldybės tarybos sprendimu Nr Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis savivaldybės ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose, švietimo pagalbos įstaigose, pareigybių skaičiaus Centre įsteigta 7,75 etato. Dirba 10 darbuotojų: 7 pedagoginiai darbuotojai ir 3 specialistai metais įgyvendinti uždaviniai: 1. Tenkinti suaugusiųjų ir švietimo bendruomenių narių (mokytojų, nepedagoginių darbuotojų, tėvų) profesinio tobulėjimo ir/ar savišvietos poreikius, padedant įgyti ir/ar ugdyti bendrąsias ir profesines kompetencijas. 2. Didinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą 3. Skatinti švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų iniciatyvas, profesinės, kūrybinės, socialinės, visuomeninės, kultūrinės, pilietinės patirties sklaidą. 4. Aktyvinti ir plėtoti Panevėžio švietimo institucijų bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę. Įgyvendinant Centro 2017 metų veiklos uždavinius, suorganizuoti 571 edukaciniai renginiai įvairioms tikslinėms grupėms. 1 lentelė Edukaciniai renginiai/dalyviai m m m m m. Renginiai Dalyviai Pateikti duomenys rodo (1 lentelė), kad 2017 m., lyginant su praėjusiais metais, renginių ir dalyvių skaičius padidėjo. Dalis mokymų vyko mažose grupėse (kompiuterinio raštingumo, kalbos kultūros, psichologijos kursai ir pan.). Daug dėmesio buvo skirta mokyklų bendruomenių

3 profesiniam tobulėjimui, ženkliai išaugo trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto renginių ir klausytojų skaičius. 2 lentelė Profesinio tobulinimosi renginių pedagogams paskirtis, proc Mokymai dalykų mokytojams Mokymai bendruomenėms Net 84 proc. renginių (2 lentelė) buvo organizuoti pagal konkrečiai mokyklai pagal profesinio tobulinimo programą. Mokytojų bendruomenės gilino tiek profesines, tiek bendrakultūrines kompetencijas. 16 proc. renginių buvo skirti dalyko didaktikai. Lyginant su 2017 metais padidėjo renginių skirtų bendruomenei skaičius. Mokymus vedė mokytojai praktikai, mokslininkai, psichologai, mokyklų vadovai (3 lentelė). Lyginant su 2016 m. daugiau mokymų vedė savivaldybių ministerijų darbuotojai, psichologai. Duomenys rodo, kad mokymuose optimaliai derinama teorija ir praktika, tačiau užsienio lektorių patirtis panaudojama minimaliai. 3 lentelė

4 Profesinio tobulinimo renginių, skirtų pedagogams, lektoriams ( proc.) Mokslininkai Mokyklų vadovai Mokytojai praktikai Ministerijų, savivadybių darbuotojai Psichologai Užsienio šalių lektoriai Kiti m m m metais tinkamas dėmesys pedagogų profesinėms kompetencijoms atnaujinti, kompiuterinio raštingumo gebėjimams ugdyti, šalies ir miesto mokyklų vadovų vadybinėms kompetencijoms plėtoti, mokytojų bendrakultūrinei kompetencijai ugdyti. 4 lentelė Kvalifikacijos tobulinimo renginių tematika įvairi. Įgyvendinant metų prioritetą

5 Mokinių aktyvus mokymasis ir išmokimas pamokoje daugiausia renginių 2017 metais vyko pamokos tobulinimo bei pedagogine-psichologine tematika. Lyginant su 2016 m. pedagogai daugiau dėmesio skyrė pamokai. 5 lentelė Mokymų, skirtų pedagogams, tematika (proc.) Vadyba IKT Spec. pedagogika Dalyko didaktika Pedagogika-psichologija Kultūra Pamoka m m m m. pedagogai kompetencijas plėtojo tęstiniuose mokymuose, konferencijose, seminaruose, atvirose pamokose ir kt. Duomenų analizė rodo, kad dažniausia forma - seminaras (37 proc.) bei edukacinė kelionė/mini stažuotė, tęstiniai mokymai, 13-os klasės pamoka. 6 lentelė

6 Edukacinių renginių (pedagogams) formos Viktorinos 7 Parodos Kūrybinės dirbtuvės Atviros veiklos Konferencijos 13-os klasės pamokos Metodinių būrelių pasitarimai Diskusijos Kursai Tęstiniai mokymai Edukacinės kelionės/mini stažuotės Paskaitos Seminarai Ilgus metus kūrybiškai ir sėkmingai bendradarbiaujama su kultūros įstaigomis: Radviliškio rajono visuomenine organizacija,,skėmių kaimo bendruomenė, Laimos Rakauskienės įmone,,paukščių kaimas, Joniškio krepšinio muziejumi, Ukmergės krašto muziejumi, Alytaus, Zarasų, Telšių turizmo ir informacijos centrais, Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija, Bistrampolio dvaru, Šiaulių Aušros muziejumi, Šiaulių universiteto biblioteka, Lietuvos liaudies buities muziejumi, Biržų muziejumi,,sėla, Pasvalio krašto muziejumi, Žagarės regioniniu parku, Tytuvėnų piligrimų centru, Šaltojo karo muziejumi, Panevėžio rajono Krekenavos regioninio parko lankytojų centru, Kėdainių daugiakultūriniu centru, įvairiais menininkais, edukacinių programų kūrėjais ir kt. Panevėžio savivaldybės tarybos sprendimu Centrui deleguota suaugusiųjų neformalaus švietimo koordinavimo funkcija, tad 2016 m. didelis dėmesys skirtas suaugusiųjų neformaliajam švietimui koordinuoti metais Centrui išlaikyti buvo skirta Eur. steigėjo lėšų. Visas finansavimas gautas. Surinkta daugiau nei planuota įstaigos pajamų: planuota Eur., surinkta ,42 Eur. Sąmata viršyta 902,42 Eur. II. ĮSTAIGOS VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

7 Centro veikla organizuojama vadovaujantis Panevėžio pedagogų švietimo centro metų strateginiu planu, Centro veiklos metiniu planu. Centro veiklos planai ir programos sudaromos vadovaujantis,,lietuvos pažangos strategija 2030, Švietimo įstatymu, ES švietimo dokumentais Švietimo ir mokslo ministerijos strateginiais dokumentais, Panevėžio miesto m. plėtros strateginiu planu m. Centre įsteigta 7,75 pareigybės: 1 direktoriaus, 4,5 etato metodininko, 1 administratoriaus - sekretoriaus, 0,5 valytojo, 0,5 vyr. buhalterio, 0,25 kompiuterinių tinklų specialisto. Centre dirba 10 darbuotojų. Centro stiprybė aukšta darbuotojų kvalifikacija: visi darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą (du iš jų yra baigę edukologijos magistrines studijas, keturiems darbuotojams suteiktas mokytojo metodininko, vienam darbuotojui mokytojo eksperto vardas) m. Centro pagrindinis finansavimo šaltinis buvo projektinės lėšos, lėšos iš savivaldybės biudžeto, specialiosios lėšos. III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 2017 metais Centras įgyvendino šiuos tikslą ir uždavinius: Tikslas/Uždaviniai 2017 m. numatyta veikla 2017 m. planuotas rezultatas 2016 m. Centro pasiektas rezultatas Skatinti švietimo darbuotojus ir kitus suaugusiuosius aktyviai dalyvauti švietimo kaitoje, sudaryti sąlygas nuolatiniam mokymuisi, šviečiamajai veiklai, profesiniam tobulėjimui. Tenkinti suaugusiųjų ir švietimo bendruomenių narių (mokytojų, nepedagoginių darbuotojų, tėvų) profesinio tobulėjimo ir/ar savišvietos poreikius, padedant įgyti ir/ar ugdyti bendrąsias ir Organizuoti pedagogų, mokyklų vadovų ir mokyklų bendruomenių tobulinimo renginius, skirtus profesijo s kompetencijoms atnaujinti ir pagilinti Ne mažiau kaip 90 proc. įvykdyt as pedagogų ir mokyklų bendruomenių mokymų poreikis Suorganizuoti 429 tobulinimo renginiai pedagogas bei 145 renginiai kitoms tikslinėms grupėms, kuriuose dalyvavo pedagogai bei 1155 kitų tikslinių grupių (Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto, bibliotekų, Panevėžio vietos bendruomenių) klausytojai. Net 84 proc. renginių vyko pagal renginių organizuoti

8 profesines kompetencijas. Inicijuoti ir diegti veiksmingesnes tobulinimo formas Bendradarbiauti su leidyklomis ir organizuoti leidyklų naujausi os edukacinės literatūros, švietimo inovacijų pristatymus Padidėjusi mokymų formų įvairovė, 15 proc. padidėjęs 13 tos klasės pamokų skaičius. Įvykdyta ne mažiau, kaip 5 naujausios edukacinės literatūros pristatymai pagal konkrečiai mokyklai parengtą tobulinimo programą. Ištirtas tobulinimo poreikis, atlikta analizė. Su kiekviena ugdymo įstaiga aptartas bendruomenės tobulinimo poreikis ir parengtos bendruomenių tobulinimo programos metais padidėjo edukacinių renginių formų įvairove. Vyko diskusijos, atviros veiklos, knygų pristatymai, kūrybinės dirbtuvės. klasės pamokų skaičius. Bendradarbiaujant su mokyklų bendruomenėmis išgrynintas Panevėžio pedagogų tobulinimo prioritetas aktyvus mokinių mokymas/is ir išmokimas pamokoje. Inicijuotos atviros pamokos, kurias vedė pedagogai, direktorių pavaduotojai ugdymui, mokslininkai, kitų institucijų atstovai. 58 proc. padidėjo 13-tos klasės pamokų skaičius. Naujausią literatūrą pristatė leidyklos Šviesa, Baltos lankos, e. inovacijas įvairių dalykų, mokyklų vadovams pristatė Tamo dienynas. Didelis dėmesys skirtas naujų lietuvių kalbos ir literatūros

9 analizei. vadovėlių Organizuoti suaugusiųjų neformaliojo švietimo renginius, skirtus bendrųjų kompetencijų atnaujinimui Suorganizuoti ilgalaikiai kalbų, informacinio raštingumo mokymai įvairioms tikslinėms grupėms Visus metus vykdomi tęstiniai anglų (6 grupės, vokiečių (2 grupės), prancūzų (1 grupė), lenkų (1 grupė) kalbų, informacinių technologijų mokymai. Didinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą Tirti kuruojamų veiklos sričių tobulinimo poreikius ir apibendri nti duomenis Parengti ugdymo įstaigų bendruomenių tobulinimo metinius planus Rengti ir akredituoti tobulinimo programas Ištirtas kuruojamų veiklos sričių tobulinimo poreikis ir atlikta veiklos analizė Parengti visų bendrojo ugdymo įstaigų bendruomenių tobulinimo planai Parengtos ir akredituotos 30 naujų tobulinimo programų Bendradarbiaujant su mokyklų vadovų pavaduotojais ugdymui išanalizuotas kiekvienos mokyklos bendruomenės tobulinimo poreikis, parengtos programos. Veiklos analizės rezultatai pristatyti mokyklų vadovams, metodinių būrelių pirmininkams. Kartu su mokyklų pavaduotojais ugdymui parengti mokyklų bendruomenių tobulinimo planai. Parengta ir akredituota 32 tobulinimo programos.

10 Atlikti parengtų ir įgyvendintų tobulinimo programų kiekybinę/kokybinę analizę Tirti ir analizuoti tobulinimo renginių kokybę Atlikta pirmą kartą vykdomų institucinio lygio tobulinimo programų įgyvendinimo analizė Atlikta daugiau nei 50 proc. institucinio lygio tobulinimo renginių analizė elektroninėje sistemoje mokymų dalyviai teikia grįžtamąjį ryšį apie mokymų kokybę ir galimybes jį panaudoti pedagoginėje veikloje. Įgyvendinta iš dalies. Parengtas ir naudojamas klausimynas mokymų kokybei analizuoti. Mokyklų pavaduotojai stebėjo tobulinimo renginiuose dalyvavusių pedagogų pamokas/veiklas, tačiau gilesnis aptarimas nebuvo organizuotas. Numatyta 2018 m. kartu su pavaduotojais, atsakingais už tobulinimą, šią veiklą išplėtoti: susitarti dėl pamokos stebėjimo kriterijų bei stebėjimo protokolo. Parengti ilgalaikių mokymų klausimyną Semi plius elektroninėje sistemoje Bendradarbiaujant su pavaduotojais, atsakingais už tobulinimą, stebėti bei analizuo Stebėta ti tęstiniuose tobulinimo renginiuose dalyvavusių pedagogų pamokas/veiklas. Parengtas klausimynas ir išanalizuota 10 veiklų/pamokų Įgyvendinta. Parengtas ilgalaikių mokymų klausimyną Semi plius elektroninėje sistemoje Susitarta su pavaduotojais ugdymui stebėti ir analizuoti 13-tos klasės pamokas. Pamokų rezultatai aptarti su pavaduotojais ir mokytojais vedusiais pamokas.

11 Išgryninti NMVA Atlikti išorės vertintų Panevėžio Rezultatai išanalizuoti ir vertinimo ataskaitų miesto mokyklų pristatyti analizę. stiprieji ir tobulinti pedagogams, veiklos aspektai mokyklų vadovams. (+10, -5) Standartizuotų testų analizę Išgrynintos pristatyta mokyklų Atlikti standartizuotų Panevėžio miesto vadovams, metodinių testų analizę problemiškos sritys būrelių pirmininkams, Panevėžio savivaldybės tarybos švietimo komitetui. Įrengti mokymosi Įrengta mokymosi Atliktas kapitalinis kabineto auditoriją mažoms auditorija mažoms remontas. Pakeistas langas, grupėms grupėms durys, grindų danga, lubos, elektros instaliacija. Atlikta tarptautinio suaugusiųjų tyrimo Atlikta tyrimo Išanalizuoti PIAC tyrimo duomenis PIAC analizė. analizė, tyrimo Plėtoti Centro darbuotojų profesines kompetencijas Analizės duomenimis parengti ne mažiau, kaip 3 projektai suaugusiems Darbuotojai dalyvaus tobulinimo renginiuose ne mažiau kaip 2 dienas per metus rezultatai panaudoti rengiant programas, projektus. Centro darbuotojai kvalifikaciją tobulina dalyvaudami įvairaus lygmens šalies ir tarptautiniuose renginiuose, tobulinasi savarankiškai. Skatinti švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų iniciatyvas, profesinės, Sistemingai atnaujinti PŠC svetainę Inicijuoti metodinių būrelių pasitarimus Kokybiška internetinės svetainės veikla Vykdoma Panevėžio miesto metodinių būrelių veikla Atnaujinta interneto svetainė bei duomenų bazė. Surengti 54 metodinių būrelių pasitarimai, diskusijos, pristatymai.

12 kūrybinės, socialinės, visuomeninės, kultūrinės, pilietinės patirties sklaidą. Aktyvinti ir plėtoti Panevėžio švietimo institucijų bendradarbiavimą ir sociali nę partnerystę. Kaupti edukacinių idėjų banką Vykdyti konsultavimą švietimo klausimais Inicijuoti 13-tos klasės pamokų ciklą Vykdyti miesto gerosios sklaidą Panevėžio mokytojų patirties Organizuoti parodas kultūrine, edukacine tematika Kuruoti Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto veiklą Koordinuoti neformaliojo švietimo koordinacinės grupės veiklą Edukacinių idėjų bankas papildytas 30 kortelių Parengta konsultacijų fiksavimo ir vykdymo tvarka, surengta ne mažiau, kaip 93 konsultacijos Stebėta ir aptarta 30 pamokų Suorganizuota 30 gerosios patirties renginių Surengtos ne mažiau kaip 9 parodos Bent 20 proc. didesnis TAU PF klausytojų skaičius Surengti ne mažiau, kaip 8 koordinacinės grupės susitikimai. Edukacinių idėjų bankas papildytas ir patalpintas Centro internetinėje svetainėje Konsultuotas 143 pedagogas bei 143 suaugusieji. Stebėtos ir aptartos 39 atviros pamokos. Suorganizuoti 34 gerosios patirties renginiai, kuriuose dalyvavo 1143 dalyviai. Suorganizuota 19 parodų kultūrine, edukacine tematika. TAU PF klausytojų skaičius padidėjo nuo 150 iki 400 registruotų narių per vienerius mokslo metus. Įgyvendinta iš dalies. Suburta ir patvirtinta 9 narių neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinė grupė. Vyko 9 susitikimai. Kartu su Koordinacine grupe organizuoti mokymai, aptartos projektų idėjos parengtas Panevėžio suaugusiųjų neformaliojo švietimo planas metams.

13 Inicijuoti bendrus švietėjiškus renginius su socialiniais partneriais Kartu sus socialiniais partneriais surengti renginiai: konferencija Iškilios Panevėžio krašto moterys, Reikšmingi pokalbiai bendruomenei. Suorganizuoti ne Veiklų bendrakūra, Saugi mažiau, kaip 3 kaimynystė. TAU miesto bendruomenei Facebook paskyroje, Panevėžio miesto savivaldybės puslapyje, PPŠC internetiniame puslapyje viešinama informacija apie TAU veiklas. Pristatyti neformaliojo švietimo veiklą Švietimo tarybai Pristatyta neformaliojo švietimo veikla Švietimo tarybai Veikla pristatyta Švietimo tarybai, Panevėžio savivaldybės tarybos švietimo ir mokslo komitetui.

14 Padėti parengti projektų paraiškas socialiniams parteriams Parengta bent 1 projekto paraiška kartu su socialiniais parteriais Kartu su socialiniais partneriais parengtos projektų paraiškos: Atvirų durų popietės Menas sveikatai Panevėžio miesto suaugusiųjų gyventojų bendrųjų kompetencijų tobulinimas Veikiame kartu :bendradarbiaujame, mokomės, siekiame Būk aktyvus -būsi sveikas TAU PF veiklos organizavimas,didinant socialinę įtrauktį Take action today to stop the Bullying! Build bridges between Peers ("Imkimės veiksmų šiandien, kad sustabdytume patyčias! Sukurkime tiltus tarp bendraamžių ) Suorganizuoti mokymus miesto vietos bendruomenėms Įstaigos vykdytos programos, projektai Eil. Nr. Projekto pavadinimas, įgyvendinimo terminas Projekto nauda Suorganizuoti bent 2 mokymai miesto vietos bendruomenėms Įgyvendinta iš dalies. surengti renginiai: konferencija Iškilios Panevėžio krašto moterys, Reikšmingi pokalbiai bendruomenei. Veiklų bendrakūra, Saugi kaimynystė. Projekto statusas

15 1. Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas "Mokome gyventi be smurto" Parengta mokymų programa Smurtas artimojoje aplinkoje: atpažinimas ir pagalbos vaikams galimybės mokykloje Organizuota konferencija Jūsų tyla mums šauksmas. Įvykdytas. Centras projekto pareiškėjas ir vykdytojas. 2. Projektas Atvirų durų popietės Menassveikatai 3. Projektas Veikiame kartu :bendradarbiauja me, mokomės, siekiame Projekte buvo parengta ir įgyvendinta meno terapijos programa suaugusiesiems. Meno terapijos metodais buvo sustiprinta vyresnio amžiaus panevėžiečių psichinė sveikata, sudarytos sąlygas saviraiškai ir savirealizacijai. Projekto metu buvo sustiprintos ir atnaujintos 176 Panevėžio miesto vietos bendruomenių narių bendradarbiavimo, veiklų bendrakūros, viešosios komunikacijos gebėjimai, pradėti diegti saugios kaimynystės principai vietos bendruomenėse. Įvykdytas. Centras projekto pareiškėjas ir vykdytojas. Įvykdytas. Centras projekto pareiškėjas ir vykdytojas. 4. Panevėžio miesto suaugusiųjų gyventojų bendrųjų kompetencijų tobulinimas Projekto metu Panevėžio miesto darbingo amžiaus gyventojai sustiptino ir pagilino IKT,anglų kalbos žinias, teoriniuose praktiniuose mokymuose klausytojai mokėsi pasirinkti ir praktiškai taikyti elektronines paslaugas savo asmeniniame gyvenime. Įvykdytas. Centras projekto pareiškėjas ir vykdytojas. 5. TAU PF veiklos organizavimas,didinant socialinę įtrauktį Projekto metu TAU PF studentai dalyvavo kultūrinėse ir šviečiamosiose veiklose, kurių metu populiarino sveiką gyvenseną, dalinosi gerąja patirtimi,keliavo į Šiaulių,Birštono, Joniškio,Šilutės TAU. Projekto metu buvo populiarinama savanorystė. Renginių metu senjorai įsitraukė į aktyvias veiklas: spartakiadą, diskusijų vakarus, vakarones. Įvykdytas. Centras projekto pareiškėjas ir vykdytojas.

16 6. Take action today to stop the Bullying! Build bridges between Peers ("Imkimės veiksmų šiandien, kad sustabdytume patyčias! Sukurkime tiltus tarp bendraamžių ) 7. Būk aktyvus - būsi sveikas Projekto tikslas analizuoti patyčių apraiškas ir jų keliamas problemas skirtingose kultūrose/ skirtingose šalyse, dalytis gerąja patirtimi bei ieškoti naujų sprendimų mažinant patyčias; gilinti profesines ir bendrąsias mokytojų kompetencijas, mokinių bendrąsias kompetencijas siekiant sukurti saugią, teigiamą atmosferą mokyklose, bendruomenėse; skatinti ir plėtoti tarpkultūrinį vaikų ir jaunimo bendravimą bei bendradarbiavimą, stiprinti užsienio kalbų įgūdžius. Sprendžiant patyčių problemas, labai svarbus visų institucijų, bendruomenių, socialinių partnerių bendradarbiavimas, todėl projekte numatomi susitikimai su vietos savivaldos institucijų, švietimo politikos formuotojų atstovais. Projekto dalyvauja mokyklos bei neformaliojo švietimo institucijos iš Ispanijos (projekto koordinatoriai), Turkijos, Italijos, Čekijos, Portugalijos ir Lietuvos. Projekte dalyvavo klubo Atgaiva, TAU PF studentai, vietos bendruomenių nariai. Projekto dalyviai sužinojo apie galimas fizinio,emocinio ir dvasinio sveikatingumo priemones, patirtis jų veiksmingumą sveikatai ir gyvenimo kokybei. 8. Būk detektyvas Projekte dalyvaujantys mokytojai (istorijos, pilietinio ugdymo, geografijos, lietuvių kalbos,) ir mokiniai, naudodami kompiuterinę programėlę Būk detektyvas! rinko informaciją apie savo krašto žymiąsias istorines vietas, jas aprašė, kūrė maršrutus apie Panevėžį, juos įkėlė į platformą bukdetektyvas.lt Patvirtintų asignavimų panaudojimas Centras projekto partneris ir vykdytojas. Centras projekto partneris ir vykdytojas. Centras projekto partneris ir vykdytojas.

17 Pavadinimas Panevėžio pedagogų švietimo centro aplinkos finansavimas 151 Panevėžio pedagogų švietimo centro aplinkos finansavimas 1508 ( 2016 m. likutis) Pajamos už teikiamas paslaugas (ne VSS) 30 Pajamos už teikiamas paslaugas (ne VSS) 302 Lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų DU padidinimui 1456 Lėšos, skirtos darbo apmokėjimo įstatymo įgyvendinimui 1457 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo tęstiniai mokymai Veikiame kartu: bendradarbiaujame, mokomės, siekiame Panevėžio miesto suaugusiųjų gyventojų bendrųjų kompetencijų tobulinimas Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas,,mokome gyventi be Projektas (Eur.) Patvirtinta sąmata (Eur.) Gautas finansavimas (Eur.) 93200, , ,60 0, , , ,90 0, , , ,00 0, , , ,03 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 smurto Projektas Menas- sveikatai 700,00 700,00 700,00 0,00 VMI parama 2% 48,78 48,78 48,78 0,00 ERASMUS PROYECT 5345, , KAS 201-SPAIN Iš viso , , ,31 0,00 Negautas finansavimas (Eur.) Kitos biudžetinės įstaigos pajamos (VSS)

18 Pavadinimas Panevėžio švietimo centro finansavimas pedagogų aplinkos Projektas (Eur.) Patvirtinta sąmata (Eur.) Surinktos lėšos (Eur.) Pastabos , , ,30 Pajamos už kėlimo paslaugas, surinktos iš VSS Iš viso , , ,61 1. Visos lėšos buvo gautos ir panaudotos pagal sudarytas sąmatas. 2. Sąmatos vykdamos pagal savivaldybės finansines galimybes. (Centras liko skolingas už gruodžio mėn. komunalinius patarnavimus : 193,83 Eur.) IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 2018 metų Centro tikslas - skatinti švietimo darbuotojus ir kitus suaugusiuosius aktyviai dalyvauti švietimo kaitoje, sudaryti sąlygas nuolatiniam mokymuisi, šviečiamajai veiklai, profesiniam tobulėjimui. Numatomos veiklos sritys: informacinių duomenų aplinkų (internetas, edukacinis bankas ir kt.) palaikymas ir tobulinimas, interakcijos aplinkų palaikymas ir tobulinimas (seminarai, paskaitos ir kt.), konsultavimas, veiklos tobulinimo tyrimas, projektinė veikla, metodinės veiklos koordinavimas ir kuravimas, Centro veiklos vertinimas ir įsivertinimas, suaugusiųjų neformalaus švietimo koordinavimas metais planuojama: atnaujinti, gilinti ir plėtoti pedagogų profesines kompetencijas, reikalingas XXI amžiuje, skatinti ir ugdyti kūrybiškumą, stiprinti tarpdalykines sąsajas siekiant gerinti mokinių pasiekimus, skatinti švietimo darbuotojų ir kitų suaugusiųjų iniciatyvas, profesinės, kūrybinės, socialinės, visuomeninės, kultūrinės, pilietinės patirties sklaidą.

19 aktyvinti ir plėtoti Panevėžio švietimo institucijų bendradarbiavimą ir socialinę partnerystę. Direktorė Asta Malčiauskienė

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda

Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimi centras 2015-2018 M. STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2014 m., Klaipėda ĮVADAS Labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras - tai savanoriška,

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės

Neformaliojo vaikų švietimo aktualumas ir veiklos gairės Telšių rajono savivaldybės patirtis, įgyvendinant NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarką Irena Daubarienė, Telšių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau