Kanutas Ruseckas. Italijos peizaþas su antikiniais griuvësiais. Tivolio krioklys ir Vestos ðventykla m. Lietuvos dailës muziejus, LDM T-2108

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kanutas Ruseckas. Italijos peizaþas su antikiniais griuvësiais. Tivolio krioklys ir Vestos ðventykla m. Lietuvos dailës muziejus, LDM T-2108"

Transkriptas

1 92 Kanutas Ruseckas. Italijos peizaþas su antikiniais griuvësiais. Tivolio krioklys ir Vestos ðventykla m. Lietuvos dailës muziejus, LDM T-2108

2 MYKOLO KLEOPO OGINSKIO VAIKAI Turimi istoriniai ir raðytiniai ðaltiniai rodo, kad Mykolas Kleopas Oginskis turëjo 8 vaikus, ið kuriø dvi dukros mirë kûdikystëje. Santuokoje su Izabele Lasocka ( ) gimë du sûnûs Tadas Antonijus ( ) ir Pranciðkus Ksaveras ( ) bei dukra, kuri, tikëtina, jog mirë bûdama maþa. Ar ðioje santuokoje buvo gimæ daugiau vaikø, kol kas þiniø neturima, taèiau yra pagrindo manyti, kad jei jø ir buvo, tai jie taip pat mirë kûdikystëje. Vëlesniais metais, Mykolui Kleopui gyvenant santuokoje su Marija de Neri ( ), jø ðeimoje gimë penki vaikai: Amelija ( ), Irenëjus Kleopas ( ), Ema (1810/ ), Ida (1813?), Sofija ( ar 1808), kuri mirë pirmaisiais savo gyvenimo metais. Pasak I. Zaluskio, Sofijos mirtis Mykolui Kleopui ir Marijai buvo tragedija, pradëjusi jø bendro gyvenimo idilës griûtá 205. Ar Marija de Neri, gyvendama su Mykolu Kleopu, susilaukë daugiau vaikø, þiniø neturima. Ið 1818 m. rugpjûèio 16 d. Vilniuje suraðyto ir 1821 m. spalio 3 d. papildyto testamento þinome, kad jis buvo iðreiðkæs valià, jei tik valdþia leis, bûti palaidotas Vilniaus Ðv. Jonø baþnyèios Dievo Kûno (Oginskiø) koplyèioje, ðalia savo dëdës ir dviejø dukterø. Tikëtina, kad viena ið tø dukterø yra jau minëta kûdikystëje mirusi Sofija ir 1792 m. Paulos Ðembek laiðke, adresuotame sûnui Mykolui Kleopui, paminëta serganti jo dukra, taèiau kol kas tai tik spëjimai. Taigi galëjo bûti ir daugiau kûdikystëje mirusiø M. K. Oginskio vaikø. Visus savo vaikus M. K. Oginskis vienodai mylëjo ir vienodai jais rûpinosi. Savo 1818 m. testamento pabaigoje Mykolas Kleopas raðo: Laiminu Jus, mano vaikai! Tadai, Ksaverai, Amelija, Irenëjau, Ema, Ida, perþegnoju Jus ir laiminu ið visos ðirdies! Tegu niekada ir niekas nepajëgs sutraukyti santarvës, vienybës ir prieraiðumo saitø! Tegu iðmintingumas lydi visus jûsø þingsnius. Visada iðlikite dievobaimingi! Motinai paklusnûs, vargðams ir nelaimëliams jautrûs ir gailiaðirdþiai. 206 TADAS ANTONIJUS OGINSKIS ( ), PRANCIÐKUS KSAVERAS OGINSKIS ( ) Daugiausiai þiniø yra iðlikæ apie Mykolo Kleopo Oginskio vaikus ið antrosios santuokos su Marija de Neri. Nemaþai faktø lietuviðkuose raðytiniuose ðaltiniuose paskelbta apie Rietavà iðgarsinusá ir naujam gyvenimui ðá miestelá prikëlusá M. K. Oginskio sûnø Irenëjø Kleopà Oginská ( ) bei 1831 m. Panevëþio apskrities sukilëliø vado Karolio Teofilio Zaluskio ( ) þmonà, M. K. Oginskio dukrà Amelijà Oginskytæ-Zaluskà ( ). Kur kas maþiau informacijos yra rasta apie kitus Mykolo Kleopo vaikus, ypaè gimusius ið jo pirmosios santuokos su Izabele Lasocka ( ), t. y. apie Tadà Antonijø Oginská (lenk. Tadeusz Antoni Ogiñski, ) ir Pranciðkø Ksaverà Oginská (lenk. Franciszek Ksawery Ogiñski, ). Abu jie buvo tiesiogiai susijæ su Vilniaus universitetu, Renavo ir Gargþdø dvaruose gyvenusiais baronais Rönne 207, Veisiejø miestelio istorija. 205 Zaluskis I., p LVIA, f. 1177, ap. 1, b. 33, l Baronai von Rönne (Roenne) sena giminë, paplitusi Livonijoje, Kurðe, Danijoje ir Ðiaurës Vokietijoje. Kadangi nëra visiðkai aiðki ðios pavardës kilmë, ðiame leidinyje ji vartojama neadaptuota, t. y. pateikiama autentiðka forma. 93

3 Tadas Antonijus vyriausias Izabelës ir Mykolo Kleopo sûnus, kuriam pirmasis vardas buvo suteiktas senelio ið tëvo pusës garbei. Kai tëvai oficialiai iðsiskyrë, Tadui Antonijui buvo penkeri, o jo broliui tik treji metukai. I. Zaluskis knygoje Oginskiø genas raðo: Broliai Oginskiai [...] baigë Vilniaus universitetà, kuriame buvo Filomatø (patriotø) brolijos nariai (ðios brolijos nariais buvo tapæ visi ano meto artistai bei intelektualai, tarp jø ir poetai Adomas Mickevièius 208 ir Tomas Zanas 209. Abu broliai buvo pianistai ir kompozitoriai. Juos daþnai galëjai pamatyti klestinèiuose didikø salonuose, kur jie linksmindavo publikà, grodami savo paèiø ir savo tëvo legendinius polonezus. Lietuvos Ðiaurës Þemaitijoje broliai Oginskiai susipaþino su Felikso fon Rönne ðeima, kuriai priklausë dvaras Renave. Rönne giminë buvo siejama su Igelstriomais, Oginskiais ir Zaluskiais keistomis aplinkybëmis, kurios atkuria ádomià istorijà. Senasis baronas turëjo penkis vaikus. Vyriausiasis buvo Antonis 210. Antrasis buvo Feliksas jaunesnysis 211, kurio pirmoji þmona buvo Franciska Zaluska (Igelstriomø dukra). Treèioji buvo Marija Teklë, kuri iðtekëjo uþ Mykolo Kleopo Oginskio sûnaus Tado Antonijaus Oginskio. Ketvirtoji Liudvika (ji ðeimos nesukûrë ir vaikø nesusilaukë, mirë anksti). Penktoji buvo Teodora, tapusi antrojo Mykolo Kleopo sûnaus Pranciðkaus Ksavero Oginskio þmona. 212 Taigi, Tadas Antonijus buvo vedæs Renavo dvaro savininkø Antaninos Gelgaudaitës (1800?) ir Lietuvos majoro, Lenkijos karaliaus ðambeliono, Ðv. Stanislovo ordino kavalieriaus barono Felikso Rönne ( ) dukrà baronaitæ Marijà Teklæ Rönne- Borevièienæ (1804? 1897), kuriai ði santuoka buvo antroji (pirmasis Marijos Teklës vyras buvo Mykolas Borevièius ( ). Marija Teklë garsëjo savo groþiu. Jau minëtas Stanislovas Moravskis kitoje savo knygoje ( Ið visur po truputá ) raðo 213 : labai ankstyvoje mano jaunystëje gyveno galbût pati graþiausia visoje Lietuvoje ir Lenkijoje moteris ponia Borevièienë, mergautine pavarde Rönytë. Tokia visø apie jà buvo nuomonë. Kas gi iðdrás plunksna moters þavesá paliesti? Kas gali apraðyti tikràjá kûno groþá, ryðkiu taurios sielos spindesiu atgaivintà, dorovingu garbingos moters kuklumu apgobtà? Kadaise maèiau jà iðtekëjusià moterá, mergiðko drovumo nupliekstà, baugðèià kaip rytø gazelë, virpanèià kaip geguþës lapelis ar maþutë ant silpno kuokelio pakabinta gëlelë, kai á aukðtuomenës balius eiti turëdavo, kai, esant vienodai tiek vyrø, tiek moterø nuostabai, tik pagrástos pagarbos tikëtis galëjo. Toji ponia, naðle tapusi, vëliau ið meilës iðtekëjo uþ kunigaikðèio Tado Oginskio, Lasockytës sûnaus. Pasaulis jam tø vedybø pagrástai pavydëjo, nes juk labai retai kada didelis moters groþis ir dora kartu vaikðto. Barono titulà Feliksui Rönne 1799 m. kovo 1 d. suteikë Prûsijos valdovas. Ðis titulas, kurio lietuviðkas atitikmuo yra grafas, perëjo visiems jo vaikams. Jaunøjø Oginskiø ir Rönne santuokos, titulø poþiûriu, buvo lygiavertës. Teodora, iðtekëjusi uþ M. K. Oginskio antrojo sûnaus Pranciðkaus Ksavero, 1828 m. susilaukë sûnaus Felikso Oginskio (Mykolo Kleopo Oginskio vaikaièio). Dvi jaunosios grafø Oginskiø poros labai artimai bendravo. Marijos Teklës brolis (Tado Antonijaus svainis) Antanas Rönne buvo vedæs du kartus. Pirmoji jo þmona Pðeciðevska, antroji Gorska ið Birþuvënø. Santuokoje su Gorska jiems gimë dukra Olimpija. Ji tapo Teodoros ir Pranciðkaus Ksavero Oginskiø sûnaus Felikso Oginskio, kuris buvo jos tikrasis pusbrolis, þmona. Feliksas ir Olimpija turëjo vaikà (jo vardas neþinomas). Vilniaus Rasø kapinëse stovi memorialinis akmuo, kuriame uþraðyta: Èia palaidota su vaiku Olimpija, grafaitë Oginska, ið Rioniø namø, mirusi 1861 m. balandþio 10 d. Kadangi Feliksas ir Olimpija buvo pirmos eilës pusbrolis ir pusseserë, galëjo bûti genetiniø komplikacijø. Kûdikis galbût gimë negyvas Adomas Bernardas Mickevièius (lenk. Adam Bernard Mickiewicz) Lietuvos ir Lenkijos poetas. Gimë 1798 m. gruodþio 24 d. Zaosëje, mirë 1855 m. lapkrièio 26 d. Konstantinopolyje (Turkija). 209 Tomas Zanas raðytojas. Gimë 1796 m. gruodþio 21 d. Minsuèiuose (Baltarusija, prie Maladeèinos), mirë 1855 m. liepos 19 d. Smalënuose (prie Orðos). 210 Antonis Rönne Telðiø pavieto marðalka, nuo 1830 m. ðeimininkavo Renavo dvare. 211 Feliksas Filipas Rönne ( ) Gargþdø dvaro ðeimininkas. 212 Zaluskis I., p Moravskis S., Ið visur po truputá. I tomas. Nuo Merkinës iki Kauno. Atsiskyrëlio gavenda, [parengë Reda Griðkaitë], Vilnius: Vilniaus dailës akademijos leidykla, 2009, t. 1, p Zaluskis I., p. 133.

4 Mirus pirmajai þmonai, Feliksas Oginskis po kurio laiko vedë antrà kartà. Tada jo þmona tapo Natalija Naþymka ( ). Su ja vaikø nesusilaukë. Taigi M. K. Oginskio vaikaitis Feliksas Oginskiø giminës nepratæsë. Jis mirë 1893 m. vasario 2 d. Visbadene. I. Zaluskis knygoje Oginskiø genas raðo, kad vykstant m. sukilimui Tadas Antonijus ir Pranciðkus Ksaveras Oginskiai su þmonomis buvo Varðuvoje, vëliu gyveno Sankt Peterburge, Vilniuje ir Veisiejuose. Pranciðkus Ksaveras mirë 1837 m. (yra pagrindo manyti, kad Sankt Peterburge, nors kai kuriuose raðytiniuose ðaltiniuose nurodoma, kad Veisiejuose, kur gyveno jo brolis Tadas Antonijus su ðeima. Marija Teklë ir Tadas Antonijus Oginskiai susilaukë trijø dukterø: Gabrielës Marijos Izabelës Amelijos Oginskytës-Krasickienës-Rönne ( ), Natalijos Oginskytës-Gauronskos (1830?) ir Amelijos (Aurelijos) Oginskytës-Valavièienës (apie 1835?). Natalija Oginskytë iðtekëjo uþ Paeþeriø dvaro savininko Sigizmundo Gauronskio ( ) m. jiems gimë sûnus Vladimiras Gauronskis. Amelija tapo grafo Vitoldo Valavièiaus ( ) þmona ir susilaukë sûnaus grafo Algirdo Mykolo Valavièiaus ( ). Gabrielë Marija Izabelë Amelija buvo iðtekëjusi du kartus. Pirmà kartà uþ Edvardo Krasicko. Su juo susilaukë 4 dukterø: Marijos Kazimieros ( ), kuri 1886 m. lapkrièio 16 d. susituokë su grafu Vincentu Lubenskiu; Michalinos ( ), 1880 m. spalio 3 d. Renave iðtekëjusios uþ Stanislovo Teofilio Michailovskio; Jadvygos (1863?), kuri 1893 m. liepos 2 d. tapo Aleksandro Horvato þmona; Gabrielës ( ), 1898 m. balandþio 26 d. iðtekëjusios uþ grafo Jono Gotfrido Donato Bieberðteino-Krasickio. 215 Ðioje knygoje neaptariame, kaip toliau ðakojosi Tado Antonijaus ir Marijos Teklës vaikø genealoginis medis, nes jis dar nëra iki galo iðtyrinëtas, taèiau jau vien ið pateiktø faktø matyti, kad ið M. K. Oginskio vaikaièio Tado Antonijaus paveldëtas Oginskiø giminës genas, nors ir moteriðkàja linija (t. y. praradus Oginskio pavardæ), ið kartos á kartà gali bûti perduodamas iki ðiol. Gabrielës Marijos Izabelës Amelijos Oginskytës pirmasis vyras E. Krasickas mirë 1876 metais. Po ketveriø metø (1880 m.) ji iðtekëjo uþ savo pusbrolio, poeto Eugenijaus Karolio Antano Teofilio Rönne ( ), kuris buvo Gargþdø barono Felikso Filipo Rönne ( ) sûnus, Renavo ir Gargþdø dvarø paveldëtojas. Jam ði santuoka buvo pirmoji ir vienintelë. Jis savo vaikø neturëjo, tad globojo þmonos vaikus ið jos pirmosios santuokos. Raðytiniai ðaltiniai nurodo, kad Tado Antonijaus Oginskio þmona Marija Teklë Rönne ið pirmosios santuokos su Mykolu Borevièiumi ( ) turëjo dvi dukras Liudvikà Teodorà Eleonorà (g. 1814) ir Teodorà Petronëlæ (g. 1816) bei du sûnus Liudvikà Izidoriø (g. 1814) ir Antonijø Ipolità Kvirinà (g. 1819). Uþ pirmojo vyro Marija Teklë buvo iðtekinta visai jaunutë. Jø santuoka áregistruota 1813 m. birþelio 20 dienà. M. Borevièius mirë bûdamas 46 metø amþiaus. Jei teigsime, kad Marija Teklë buvo gimusi 1804 m., iðeitø, kad pirmuosius du vaikus (tikëtina, kad dvynukus Liudvikà Teodorà Eleonorà ir Liudvikà Izidoriø) ji pagimdë bûdama vos deðimties metø amþiaus. Sunku patikëti, kad taip galëjo nutikti. Taigi Marija Teklë turëjo bûti gimusi bent 5 7 metais anksèiau, nei nurodoma raðytiniuose ðaltiniuose. Marija Teklë Rönne-Borevièienë-Oginskienë mirë 1897 m. Renave, taèiau tiek jos, tiek ir jos vyro Tado Antonijaus Oginskio palaikai ilsisi Veisiejø parapinës Ðv. Jurgio baþnyèios kriptoje. Jø atminimui áamþinti ðioje baþnyèioje yra árengtos memorialinës lentos. Dabartinës Lazdijø rajono Veisiejø miestelyje stovinèios áspûdingos Veisiejø parapinës Ðv. Jurgio baþnyèios, kuri dar vadinama Dainavos katedra, fundatoriai buvo generolas, Berþininkø seniûnas Matas Þynievas (mirë 1814 m.) ir jo þmona Viktorija Oginskytë-Þynievienë (mirë 1830 m.). Ant Veisiejø baþnyèios epitafinës lentos uþraðyta, kad Viktorija buvo Þynievienë, taèiau kituose raðytiniuose ðaltiniuose ji dar vadinama ir Zynieviene arba Þyneviene m. mirus Veisiejø dvaro ðeimininkui Mykolui Juozapui Masalskiui, nuosavybës teisës á èia buvusá jo turtà perëjo Vilniaus vyskupui Ignotui Jokûbui Masalskiui, o dvaro reikalais rûpinosi jo giminaitës Viktorijos Oginskytës vyras vokieèiø kilmës baronas Matas Þynievas, kuris 1790 m. nusipirko Veisiejø valdà 215 Ðverebas P., Rönne Þemaitijoje, Renavas [Þemaièiø praeitis, 9 knyga], 2001, p

5 ir èia pradëjo statyti Veisiejø mûrinæ baþnyèià m. sudarytame Varðuvos kunigaikðtystës statistiniame apraðe paþymëta, kad Veisiejuose tuo metu buvo apie 550 gyventojø, stovëjo dideli rûmai, o pati gyvenvietë atrodë gana skurdþiai. Taèiau miestelyje pradëjus statyti baþnyèià, èia buvo uþsimota plaèiai. Jos statyba M. Þynievas rûpinosi iki savo mirties 1814 metø. Ðventovæ 1817 m. statyti pabaigë jo þmona V. Oginskytë-Þynievienë, kurios nuosavybën Veisiejø valda perëjo po vyro mirties. Þynievai vaikø neturëjo. V. Oginskytë-Þynievienë savo turtà testamentu paliko grafui Tadui Antonijui Oginskiui, kuris, kaip minëta, buvo vedæs Marijà Teklæ ið Rönne giminës ( ). Tadas Antonijus Oginskis Veisiejus valdyti pradëjo 1832 metais. Kokie giminystës ryðiai siejo V. Oginskytæ-Þynievienæ su Tadu Antonijumi ir Marija Tekle Oginskiais, kad ji jiedviem paliko valdyti Veisiejø dvarà, þiniø neturima. Raðytiniuose ðaltiniuose nurodoma, kad Tado Antonijaus þmona Marija Teklë á Veisiejus persikëlë 1822 m., kai jà su vyru èia pasikvietë bevaikë giminaitë V. Oginskytë-Þynievienë. Ðiai mirus, Veisiejø dvaru, baþnyèios remontu ir puoðimu rûpinosi Tadas Antonijus ir Marija Teklë Oginskiai. Kai Tadas Antonijus 1844 m. mirë, kurá laikà Veisiejø dvaro reikalus tvarkë, baþnyèià globojo naðle likusi jo þmona Marija Teklë m. dvaro valdos perëjo Marijos Teklës ir Tado Antonijaus Oginskiø dukters Amelijos (Aurelijos) Oginskytës-Valavièienës (g. apie 1835) þinion m. Veisiejø dvaro ðeimininku tapo Amelijos sesers Natalijos vyras Sigizmundas Gauronskis, vëliau Natalijos ir Sigizmundo Gauronskiø sûnus Vladimiras Gauronskis. Jis Veisiejø dvarà buvo pardavæs Rietavo kunigaikðèiui Bogdanui Oginskiui ( ). Neilgai trukus B. Oginskis Veisiejus ir Paveisiejø dvarà pardavë dvarininkams Petrui Gurskiui ir Edmundui Muravickiui. Per XIX a. paskutiniuosius tris deðimtmeèius Veisiejus labai nuniokojo gaisrai. Jie miestelá siaubë 1872, 1877 metais. Tada sudegë klebonija, þydø sinagoga, daug gyvenamøjø namø ir kitø pastatø. Per 1895 m. kilusá gaisrà labai nukentëjo ir Veisiejø dvaras, jo centriniai rûmai. Po gaisro dalis pastatø nebuvo atstatyta. Dabar dvaro teritorija graþiai tvarkoma, kai kurie pastatai yra renovuoti, juose veikia Veisiejø regioninio parko direkcija. Veisiejø baþnyèios rûsyje lankytojams jau yra atvira neseniai atsitiktinai èia rasta, dabar jau restauruota baþnyèios fundatoriø Viktorijos ir Mato Þynievø bei Marijos Teklës ir Tado Antonijaus Oginskiø kripta. Ypaè prabangus kunigaikðèio Tado Antonijaus karstas su sarkofagu. Ðalia jo kunigaikðtienës Marijos Teklës Rönne- Oginskienës karstas (be sarkofago). Buvo èia ir daugiau palaidojimø. Generolienës V. Oginskytës-Þynievienës palaikai buvo atpaþinti pagal mirimo datà ir në karto negimdþiusios moters dubens kaulus. Baþnyèios rûsiuose rasti neidentifikuotø mirusiøjø palaikai (kaulai) yra sudëti po plokðte Amþina ramybë mirusiems. Veisiejø baþnyèioje kabo apie 1844 m. sukurta Tado Antonijaus Oginskio ir apie 1897 m. padaryta jo þmonos Marijos Teklës Rönne-Oginskienës epitafijø plokðtës. T. A. Oginskio epitafijos autorius neþinomas, fundatorë jo þmona Marija Teklë. Epitafija pagaminta ið marmuro ir metalo, naudotos liejimo, graviravimo, polichromijos technikos. Kultûros paveldo departamento interneto svetainëje 216 nurodoma, kad ðios epitafijos kompozicija, kai kurie puoðybos elementai yra klasicistiniai, taèiau yra ir baroko reliktø. Epitafijos memorialinis tekstas iðgraviruotas tamsiai pilkoje su gyslomis marmuro plokðtëje. Virðutinëje kraðtinës aðyje Oginskiø giminës herbas Oginiec, aprëmintas veðliais barokizuotais akantø lapais ir spiralëmis. Pats herbas pavaizduotas baltos spalvos kartuðe, kuris atkartoja jo centre esanèio, raudonai balta mantija apgobto herbinio skydo apybraiþas. Skydas susideda ið dviejø raudonos tinktûros horizontaliø laukeliø su giminës heraldiniais þenklais: virðuje ðv. Jurgiu, apaèioje jauèio galva. Skydà vainikuoja kunigaikðèio karûna. Kunigaikðtienës Marijos Teklës Rönne-Oginskienës epitafija yra ákabinta á baþnyèios navas skirianèios kolonos postamentà. Jos autorius taip pat neþinomas. Epitafija padaryta ið akmens. Ji pasiþymi ðios rûðies árenginiams XIX a. pabaigoje bûdingu minimalizmu. Epitafijà sudaro vien tik bemaþ kvadratinio formato plokðtë su iðgraviruotu ir paauksuotu memorialiniu áraðu. Jaunystëje broliai Tadas Antonijus ir Pranciðkus [þiûrëta ].

6 Ksaveras Oginskiai kaip muzikantai buvo gana plaèiai þinomi Europoje, ypaè Varðuvoje. Tadui Antonijui muzikos srityje sekësi kiek blogiau negu broliui Pranciðkui Ksaverui, kurio repertuarà koncertø metu daþniausiai sudarydavo jo paties kompozicijos, paraðytos madingu neoromantiniu Moðeleso 218 ir Humelio 219 bravûros stiliumi, bet su stipria lenkiðka nuotaika. 220 Pranciðkus Ksaveras, kaip jau minëta, gimë 1801 m. Bþezinø dvare (centrinë Lenkija). Ið tëvo paveldëjo muzikiná talentà. Jis Varðuvos aristokratø salonuose, kuriuose kartu su broliu Tadu Antonijumi pradëjo lankytis 1820 m., ovacijomis bûdavo sutinkamas jau metais. Kurti muzikà pradëjo dar anksèiau. Didikø vakarëliuose Pranciðkus Ksaveras daþniausiai atlikdavo savo paties ir savo tëvo kûrinius. Jie þavëdavo aiðkumu ir emocionalumu. Mëgo jis J. L. Duseko 221, A. Kolono 222, G. Spontinio 223 ir tëvo muzikà. Tai buvo laikotarpis, kai jaunasis kompozitorius Frederikas Ðopenas pradëjo savo karjerà. Muzikologai pripaþásta, kad ne tik Mykolo Kleopo, bet ir jo sûnaus Pranciðkaus Ksavero kûryba tuo laikotarpiu padarë nemaþà átakà kûrybiniams F. Ðopeno ieðkojimams. Pasak I. Zaluskio, Pranciðkus Ksaveras idealizuodavo savo tëvà, nors jo gerai ir nepaþinojo. Ryðá su tëvu stengdavosi iðlaikyti grodamas ir populiarindamas jo kûrinius. Pranciðkaus Ksavero pirmieji polonezai priminë tam tikrà eksperimentavimà. Nr. 1 D (Fantasia alla Polacca), polonezas Nr. 2 C su trio F, Nr. 3 E minor, Nr. 4 E buvo iðleisti Sankt Peterburge apie uosius metus. Po Tado Antonijaus ir Pranciðkaus Ksavero koncertø Varðuvoje kitus jø polonezus Miodovos gatvëje iðleido Bþezina. Tarp jø buvo Tado Antonijaus polonezas fortepijono duetui. Pranciðkus Ksaveras Varðuvoje sukûrë dar ðeðis brandesnius polonezus, pradëdamas jø rinkiná trimis polonezais, kuriuos skyrë savo tëvui. Jie buvo iðleisti 1826 metais. 10 þinomø Pranciðkaus Ksavero polonezø atitiko ano meto madà. Keturi Vilniaus ir ðeði Varðuvos polonezai aiðkiai skiriasi savo kokybe. Pastarieji subtilûs lenkiðkos sielos ir vokiðkos bravûros susiliejimo pavyzdþiai. Jie buvo labiau fortepijoniniai ir maþiau melancholiðki nei tëvo. Tai tikriausio optimizmo atspindys, kuris pasklido Kongreso Karalystëje 224, prieð iðryðkëjant nuomoniø skirtumams. Mykolo Kleopo polonezai buvo sukurti taip, kad bûtø atliekami pagal individualià interpretacijà ar orkestro susitarimu, o Pranciðkaus Ksavero polonezai buvo grojami tiksliai taip, kaip paraðyti fortepijonu. Nors ir naudojo tëvo sukryþiuotø rankø technikà, Pranciðkus Ksaveras kairës rankos technikà iðvystë á kaþkà daugiau, nei akompanimento akordai. Kai kuriais atvejais pagrindinë melodija buvo grojama kaire ranka, ir joje buvo keletas labai áspûdingø virtuoziðkø pasaþø, tokiø kaip kad yra poloneze Nr. 7 E bemol 225. Pranciðkus Ksaveras paraðë ir nemaþai romansø, vëlgi savo tëvo stiliumi, ið kuriø iðliko keturi. Vienas Le Page blesse a B avie (þodþiai Leonardo Chodzkos) buvo iðleistas Sankt Peterburge 1820 metais. Kitus tris Le Lis, Le Retour du Groisë (jie buvo ákvëpti Valterio Skoto Aivenho ) ir Trioleto (jame jauèiama Tado Zano kûrinio átaka) 1829 m. Varðuvoje iðleido J. Dombrovskis. T. Zanas kartu su Adomu Mickevièiumi buvo vienas ið Filomatø brolijos ákûrëjø ir jos nariø. 226 AMELIJA OGINSKYTË-ZALUSKA ( ) G. Giunterytë-Puzinienë knygoje Vilniuje ir Lietuvos dvaruose raðo: Oginskiai turëjo tris graþias 218 Ignacas (Isaakas) Moðelesas (vok. Ignac (Isaac) Moscheles, ) austrø briliantinio stiliaus kompozitorius ir pianistas virtuozas. 219 Johanas Nepomukas Humelis (vok. Johann Nepomuk Hummel, ) austrø briliantinio stiliaus kompozitorius ir pianistas virtuozas. Jo muzika atspindi perëjimà nuo klasikinës muzikos prie romantinës. 220 Zaluskis I., p. 134, Janas Ladislavas Dusekas (èek. Jan Ladislav Dussek) èekø muzikanto Jabo Josefo Duseko (èek. Jab Josef Dussek, ) sûnus, pianistas, vargonininkas, kompozitorius, pedagogas, daug koncertavæs ávairiose Europos ðalyse. Gimë 1760 m. vasario 12 d. Èeslave, mirë 1812 m. kovo 20 d. Sen Þermene (netoli Paryþiaus). 222 Angelas Kolona (it. Angelo Collona) kompozitorius, pianistas. 223 Gasparas Luidþis Pacifikas Spontinis (it. Gasparo Luigi Pacificio Spontini) italø kompozitorius, Prûsijos meno akademijos narys (1833). Gimë 1774 m. lapkrièio 14 d., mirë 1851 m. sausio 24 d. 224 Lenkijos Kongreso Karalystë, arba Lenkijos Karalystë, Kongresinë Karalystë, Kongresinë Lenkija (lenk. Królestwo Kongresowe, Królestwo Polskie) karalystë, 1815 m. Vienos kongreso sprendimu sudaryta ið m. gyvavusios Varðuvos kunigaikðtystës. Gyvavo iki 1916 metø. Tai buvo nominaliai savarankiðka, taèiau faktiðkai Rusijos valdoma valstybë. 225 Ið viso Pranciðkus Ksaveras Oginskis paraðë kelias deðimtis polonezø, ið kuriø didelë dalis yra iðlikusi (Zaluskis I., p. 159). 226 Zaluskis I., p. 134,

7 dukteris, o linksmi ir triukðmingi namai, kuriuose buvo pilna uþsienieèiø mokytojø, pavertë Zalesæ tiesiog rojumi þemëje. 227 Amelija Oginskytë-Zaluska Mykolo Kleopo Oginskio ir Marijos de Neri vyriausioji dukra. Amelijos gimimo data daugelyje raðytiniø ðaltiniø nurodoma skirtinga minimi ir 1803, ir 1804 metai m. R. Ðmigelskytë-Stukienë, tyrinëdama Vilniaus valstybiniame istorijos archyve saugomus Amelijos laiðkus tëvui, iðsiaiðkino, kad viename ið jø Amelija savo tëvui primena savo gimimo datà 1804 m. gruodþio 10-àjà. Ðis faktas liudija, kad Marija de Neri jos pradëjo lauktis jau oficialiai susituokusi su Mykolu Kleopu ir kad jos gimimo data yra kita, negu bûdavo raðoma iki ðiol. Dar vaikystëje iðryðkëjo Amelijos polinkis á menà pieðimà, poezijà, muzikà, ðokius ir kalbas (kalbëjo ir raðë anglø, italø, lenkø, lietuviø, lotynø, prancûzø, rusø, vokieèiø kalbomis). Muzikuoti, rinkti partitûras ir kurti muzikà ji pradëjo vaikystëje. Kartu su seserimi Ema grodavo pianinu keturiomis rankomis. Amelija raðydavo ir eilëraðèius, tapë. Amelijos ir Emos talentas muzikai atsiskleidë anksti. Jos turëjo mokytojus specialistus, tarp jø D. Palianá, ir, be abejonës, senasis J. Kozlovskis prie jø iðsilavinimo buvo pridëjæs rankas. Amelija sklandþiai ir grakðèiai grojo fortepijonu ir puikiai iðmanë kompozicijos teorijà. Sekdama savo tëvo pavyzdþiu, ji sukûrë keletà duetø fortepijonui, kuriuos grojo su Ema, tarp jø polonezà C minore keturioms rankoms. Ðis rankraðtis iðliko iki mûsø dienø. Dramatiðka pradþia jis labai primena tëvo pirmàjá Venecijos polonezà. [...] Ji taip pat paraðë romansø tëvo stiliumi, ið kuriø du iðliko: Mon ame aujourd'hui ir Jaime la nuit. Mykolas Kleopas abi mergaites skatino kurti muzikà ir joms sukûrë marðà impromtu keturioms rankoms (ðis kûrinys neiðliko). Amelija uþaugusi ir prisiklausiusi tëvo pasakojimø apie dideles operas Slanime, susidomëjo muzikiniu teatru ir ásitraukë á kûriniø raðymà. Á spektaklius ji átraukë tarnus, kuriems paraðë dainø ir priedainiø, taip pat ir interliudijø smuikui ir pianinui. [...] Oginskiø rûmuose Zalesëje vyravo meno atmosfera. Visi tapë ir braiþë. Amelija taip pat turëjo tapytojos talentà ir prisidëjo kuriant ðeimos albumus. Jie labai þavëjo sveèius, ypaè Amelijos akvarelës kûrinys, vaizduojantis parkà. [...] Amelija aistringai mëgo poezijà ir paraðë daug eiliø, daugiausia apie Zalesæ ir gamtà. Poetas Antonis Odinecas 228 Zalesëje buvo nuolatinis sveèias, kaip ir Chodzkos poetas Aleksandras 229 ir etnografas Leonardas 230. L. Chodzka Zalesëje pradëjo dirbti Mykolo Kleopo asmeniniu sekretoriumi, tvarkë jo raðtus ir dienoraðèius, norëjo iðspausdinti Amelijos poemà Do Muzyki savo leidinyje La Pologne pittoresque m. geguþës 11 d. Amelija iðtekëjo uþ turtingo Gulbinø (Panevëþio apskritis) dvarininko, Panevëþio apskrities bajorø marðalkos grafo Karolio Teofilio Zaluskio ( ) 232. Pasakodama apie XIX a. 3 deðimtmeèio ávykius Vilniuje ir jo dvaruose G. Giunterytë-Puzinienë ra- 227 Giunterytë-Puzinienë G., p Antonis Edvardas Odinecas (lenk. Antoni Edward Odyniec) lenkø poetas, vertëjas, memuaristas, Vilniaus universiteto Filaretø draugijos narys. Gimë 1804 m. sausio 25 d. Glistûnuose (Aðmenos apskr.) m. studijavo Vilniaus universitete. Buvo poeto Adomo Mickevièiaus bièiulis, su juo keliavo po Italijà, Vokietijà, Ðveicarijà (kelionæ apraðë Laiðkuose ið kelionës ( ) m. gyveno Vilniuje, redagavo Kurier Wileñski. Raðë romantines balades, dramos kûrinius, dainas, vertë á lenkø kalbà lietuviø liaudies dainas. Mirë 1885 m. sausio 15 d. Varðuvoje. 229 Aleksandras Boreika Chodzka (lenk. Aleksander Borejko Chodêko) Rusijos imperijos diplomatas, orientalistas, Lietuvos poetas, raðæs lenkø kalba, slavistas. Gimë 1804 m. rugpjûèio 30 d. Krivièiuose m. studijavo Vilniaus universitete. Kartu su kitais filaretais m. buvo kalinamas Vilniaus bazilijonø vienuolyne m. tarnavo Rusijos atstovybëje Persijoje. Iðleido persø poezijos vertimø. Mirë 1891 m. gruodþio 27 d. Prancûzijoje Nuazi le Seker (pranc. Noisy-le-Sec). 230 Leonardas Boreika Chodzka (lenk. Leonard Boreiko Chodêko, ) lenkø istorikas, geografas, kartografas, publicistas, dailininkas, Mykolo Kleopo Oginskio asmeninis sekretorius, rûpinæsis jo Atsiminimø (Memoires sur la Pologne et les polonais, Paris, Geneve, ) iðleidimu. Itin svarbus dailininko parengtas ir m. Paryþiuje iðleistas trijø tomø veikalas La Pologne historique, littéraire, monumentale et Pitoresque (Istorinë, literatûrinë, paminklø ir vaizdingoji Lenkija). Visos trys dalys sudarytos chronologiniu principu: pirmoji tritomio dalis skirta senajai Lenkijos istorijai, antroji bendrai Lenkijos ir Lietuvos istorijai nuo Jogailos ir Vytauto iki Jono Sobieskio laikø, o treèioji apima XVIII XIX a. Lenkijos istorijà. 231 Zaluskis I., p Gimë 1794 m. sausio 24 d. Varðuvoje, mirë 1845 m. lapkrièio 28 d. Ivonièiuje (Lenkija). 98 Deðinëje: Iðraðas ið Lietuvos-Vilniaus gubernijos bajorø knygø apie kunigaikðèiø ið Kozelsko Oginskiø kilmæ (kunigaikðèiai Oginskiai savo genealogijà vedë nuo Riuriko (IX a.). Vilnius, 1810 m. birþelio 6 d. Lenkø k., rankraðtis. Rusijos valstybinis senøjø aktø archyvas Maskvoje, f. 12, ap. 1, b. 313a, l. 1

8 99

9 ðo, kad tais metais susituokë nemaþai jos paþástamø ir kad senatorienë Oginskienë su savo gracijomis irgi nelaukë m. vyriausiàjà Amelijà iðleido uþ grafo Karolio Zaluskio, kuris, tiesa, buvo vienaakis (tai nelabai matësi), uþtat turtingas ir gerai iðauklëtas. Bet jis nesuteikë laimës savo þmonai, tad ji pasistengë santuokoje rasti laimæ, ðventai atlikdama savo pareigà gausiai ðeimynai. 233 Po vestuviø jaunieji Zaluskiai apsigyveno Gulbinuose (buvusi Panevëþio apskritis, dabar Birþø rajono teritorija). Jie abu mëgo muzikà. Karolis Teofilis gerai grojo pianinu ir smuiku, Amelija pianinu. Kûrë ji ir muzikà. Kûryba visà laikà buvo svarbi Amelijos gyvenimo dalis. Plaèiai iki ðiol þinomas jos marðas Les Adieux a Joseph. Jos autorystei priskiriama daug ðokiø muzikos, sukurtos pianinui ir smuikui. Kartais kurdavo ir Karolis Teofilis. Þinoma, kad jis þmonos garbei 1830 m. paraðë marðà. Iðtekëjusi Amelija atsidëjo motinystei ið viso ji pagimdë 11 vaikø. Jauniesiems Zaluskiams gyvenant Gulbinuose gimë Mykolas ( ), Teofilis ( ) bei Marija (daþniau vadinta Marinija) Eugenija Sofija ( ), vëliau Ema ( ), Juzefas ( ), Karolis Bernardas ( ), Irenëjus ( ), Stanislovas ( ), Ivas ( ), Ida ( ), Franciðka ( ). Jonas Stanislovas Apolinaras Moravskis anksèiau minëtuose savo atsiminimuose taip apibûdino Amelijà: gerumu, ðvelnumu, iðsilavinimu, iðtikimybe ir pasiaukojimu vyrui, protu ir dora ji kaip dangus ir þemë skyrësi nuo savo motinos, todël pastarosios niekada nebuvo mylima. 234 Kiek ðie þodþiai objektyviai apibûdina Marijos de Neri santykius su dukra, sunku pasakyti. Grafas K. T. Zaluskis 1829 m. antrà kartà, nors ir prieð jo paties valià, buvo iðrinktas Upytës tarybos pirmininku, tad kurá laikà jam tekdavo praleisti Panevëþyje, kur tarnybai buvo iðsinuomojæs patalpas. Palyginti ramus jaunøjø Zaluskiø gyvenimas stipriai pasikeitë prasidëjus m. sukilimui. Kai Karolá Teofilá pakvietë prisijungti prie sukilëliø, jis, nors ir bûdamas ðeimos þmogus, priëmë iððûká. Kovo 11 d. K. T. Zaluskis vienbalsiai buvo iðrinktas sukilimo vietos tarybos pirmininku. Po keliø dienø já paskyrë vietos kariniø pajëgø pulkininku, vëliau, paskutiniais sukilimo metais, ir Lietuvos gubernatoriumi. Auksà ir pinigus, kuriuos jis buvo susitaupæs kelionei á Florencijà tam, kad aplankytø sergantá uoðvá, teko iðleisti sukilimo finansavimui. 235 Pralaimëjus sukilimà, Oginskiai suþinojo, kad Karoliui Teofiliui uþ dalyvavimà sukilime gresia mirties bausmë. Tada Amelija laukësi dukters Emos. Zaluskiai, pasiëmæ tai, kas bûtiniausia, pasitraukë á Prûsijà, ten laikinai apsistojo Klaipëdoje (anuomet Memelis) pas Grifinus. Karolio Teofilio turtà caro valdþia konfiskavo. Amelija nebuvo apkaltinta dalyvavusi sukilime, tad ji ir toliau galëjo lankytis Vilniuje, Zalesëje, parsiveþti kai kuriuos ten likusius daiktus, be to, kaip raðo I. Zaluskis, per paþástamus ir savo iðkalbos dëka ji sugebëjo iðsirûpinti sau pensijà ið Rusijos. Tai buvo tikras pasisekimas tokiomis aplinkybëmis m. rugpjûèio 9 d. mirë Karolio Teofilio tëvas, o po dvejø metø antroji tëvo þmona Marijana Gorska-Zaluska. Ivonièiaus dvaras, kurá K. T. Zaluskis anksèiau buvo iðpirkæs, liko stovëti tuðèias. Tuo laikotarpiu ten persikraustyti jaunieji Zaluskiai, kuriems tas dvaras priklausë, dar negalëjo, nes Austrija, kuriai tuo metu Ivonièius priklausë, nenorëdama bloginti santykiø su Rusija, sukilëliø á savo teritorijà neásileido. Tie metai Amelijai buvo itin sunkûs m., vos pagimdþiusi Emà, ji susirgo cholera. Kai tik pagijo, vël pasijuto besilaukianti ir 1832 m. pagimdë sûnø Juzefà m. Zaluskiai vis dar gyveno Klaipëdoje. Èia jiems 1834 m. gimë Karolis Bernardas, kuris paveldëjo mamos muzikinius gabumus ir daugelyje raðytiniø ðaltiniø apibûdinamas kaip mylimiausias Amelijos vaikas. Tai metais visi Zaluskiø vaikai buvo susirgæ dizinterija. Dvejø metukø Juzefà liga áveikë tëvams já teko lydëti á kapus m. Zaluskiams gimë penktas vaikas Irenëjus. Ligos dar ne kartà ir vëliau persekiojo Zaluskiø vaikus. Áveikiant negandas didþiausia naðta tekdavo Amelijai, nes Karolá Teofilá po m Giunterytë-Puzinienë G., p Zaluskis I., p Zaluskis I., p. 150.

10 sukilimo pralaimëjimo persekiojo depresija. Keièiantis politinei situacijai buvusiems sukilëliams gyventi Klaipëdoje darësi vis nesaugiau m. Karolis Teofilis iðvyko á Galicijà, norëdamas iðsiaiðkinti, gal vis dëlto yra kokiø nors galimybiø su ðeima ásikurti Ivonièiuje. Giminaièio generolo Juzefo Zaluskio padedamas jis aplankë Ivonièiø, apþiûrëjo dvarà, taèiau ten persikelti jaunieji Zaluskiai vis dar negalëjo m., kai Prûsija pareikalavo, kad buvæ sukilëliai paliktø jø kraðtà, o Rusijos caras atðaukë amnestijà sukilimo dalyviams, Zaluskiai planavo persikelti gyventi á Didþiàjà Britanijà. Ið pradþiø ten kartu su keliais bendraþygiais iðvyko Karolis Teofilis. Apsistojo Edinburge, kuriame po sukilimo prieglobstá buvo gavæ kai kurie jo bendraþygiai m. pradþioje iðvyko á Londonà, kuriame veikë lenkø pabëgëliø draugija. Ið èia jis pasuko á Paryþiø. Amelija, likusi Klaipëdoje su vaikais, atkakliai siekë, kad jos vyrui bûtø leista gyventi Ivonièiuje m. pradþioje Karolá Teofilá Paryþiuje pasiekë þinia, kad toks leidimas gautas. Tada jis per Prûsijà sugráþo á Klaipëdà, susitiko su ðeima ir iðvyko á Ivonièiø, kad pasiruoðtø þmonos ir vaikø atvykimui. Vroclave jis susirgo akiø uþdegimu ir beveik visà mënesá nieko nematë. Tada já slaugyti buvo atvykusi Lenkijoje gyvenusi Amelijos sesuo Ema su vyru Ipolitu Bþostovskiu. Kai regëjimas gráþo, Karolis Teofilis tæsë kelionæ. Vasarà Jasenicoje jis susitiko su Juzefu Zaluckiu ir su juo vël nuvyko á Ivonièiø. Juzefas jam padëjo pasiruoðti ðeimos priëmimui. Ivonièiaus rûmai buvo nedideli ir jau ðiek tiek apgriuvæ, tad per trumpà laikà gyvenamajame pastate buvo suspëta sutvarkyti tik tai, kas svarbiausia. Liepos mënesá, susikrovæ bûtiniausius daiktus á jau gerokai nudëvëtà Oginskiams priklausiusià penkiø arkliø traukiamà karietà, kelionën á Ivonièiø iðsiruoðë ir Amelija su vaikais bei tarnaite Mina ir veþëju lietuviu Tomu. Vyriausiam Zaluskiø sûnui Mykolui tada buvo 10, Marinijai 8, Emai 6, Karoliui Bernardui 3, o Irenëjui 2 metukai. Jie, aplenkdami Rusijos valdomas Lenkijos teritorijas, turëjo áveikti kilometrø. Ðios kelionës metu dar kartà atsiskleidë Amelijos organizaciniai sugebëjimai jos vaikai buvo ne tik laiku ir soèiai maitinami, bet ir mokomi (pamokos vykdavo þodþiu), o rachitu sergantá Irenëjø, kaip buvo nurodæ gydytojai, kasdien maudydavo druskos tirpale. Po mënesá trukusios kelionës ekipaþas sustojo Pietryèiø Lenkijos Krosno mieste. Ten Amelija atsitiktinai susitiko su á miestà atvaþiavusiu Juzefu Zaluskiu. Greitai èia atvyko ir jos vyras Karolis Teofilis. Ið Krosno visa ðeima pasuko á Ivonièiø. Karieta, kurià po ðios kelionës Zaluskiai laikë ðeimos relikvija ir saugojo dvare daugiau negu ðimtà metø, dingo Antrojo pasaulinio karo metais. Jaunieji Zaluskiai per keletà metø atstatë dvarà, sutvarkë rûmø aplinkà, atnaujino sodus, iðtyrë Ivonièiaus ðaltinius ir pasirûpino, kad jie vël, kaip ir prieð 40 metø, bûtø naudojami þmoniø poilsiui ir gydymui. XIX a. novatoriðkasis Lenkijos ðaltiniø ekspertas profesorius Juzefas Ditlis yra raðæs, kad Graþiausiose prieðkalniø vietose esantis Ivonièiaus ðaltinis yra visø ðaltiniø ðaltinis, turintis jodo. 236 Ivonièiuje Zaluskiams gimë dar keturi vaikai: Stanislovas 1838 m., Ivas 1840 m., Ida 1841 m., Franciðka (Fanë) 1843 metais. Auginti maþylius ir nuveikti namø ûkio darbus Amelijai padëdavo ne tik tarnai (Mina ir Tomas, atveþæs Amelijà su vaikais á Ivonièiø), bet ir vyresnieji vaikai. Amelija, kaip ir jos tëvas, buvo iðsiugdþiusi pagarbà paprastiems þmonëms, maloniai su jais elgdavosi, kai reikëdavo, slaugydavo juos, kartu su jais dirbdavo ávairius darbus. Tarnai ir vietiniai gyventojai uþ tai jà labai gerbë ir laikë sava. Amelija ir Karolis Teofilis atgaivino gydomøjø savybiø turinèiø Ivonièiaus ðaltiniø ðlovæ, gyvenvietëje árengë naujus baseinus, pastatë sanatorijà, kelis vieðbuèius, kuriuos suprojektavo pati Amelija. Zaluskiai tiek ðilumos ádëjo á naujuosius savo namus, atkuriamà Ivonièiaus kurortà, tiek daug dëmesio skyrë kultûros reikalams, ypaè muzikai, kad Ivonièius ir Zaluskiø namai greitai visoje Lenkijoje pradëjo garsëti kaip kultûros centras ir ëmë traukti kûrëjus. Amelija buvo dvare vykstanèiø kultûros þmoniø suëjimø siela, jø metu skambindavo pianinu. Èia gyvendama ji raðë ir muzikinius kûrinius. Amelijos atminimas Ivonièiuje puoselëjamas iki ðiol. Jos vardu pavadintas mineralinis ðaltinis, sanatorija, miestelio parapinëje baþnyèioje kabo jai skirta memorialinë lenta. 236 Zaluskis I., p

11 Amelijos vyras K. T. Zaluskis mirë 1845 m. lapkrièio 28 dienà. Já pirmàjá palaidojo Ivonièiaus Visø Ðventøjø parapijos pagrindinëje gyvenvietëje esanèiame Zaluskiø ðeimyniniame kape. Po vyro mirties Ivonièiaus dvaro reikalais rûpinosi Amelija. Ivonièius stipriai nukentëjo per sukilimà, kuris Austrijoje ásiplieskë netrukus po Karolio Teofilio mirties. Per sukilimà buvo suimtas Zaluskiø vaikø mokytojas Gnatkovskis, o dvaras ir gyventojø poilsiui skirti pastatai nuniokoti. Laimei, Ivonièiaus nepasiekë kruvinos skerdynës. Per sukilimà Amelija vaikus buvo iðveþusi pas savo seserá Emà. Dar labiau situacijà pablogino kraðte prasidëjusios choleros ir ðiltinës epidemijos. Mineraliniø vandenø kurortas tuo metu þmonëms neberûpëjo, verslas apmirë, Amelija bankrutavo, taèiau ir po to ji iðliko stipri rûpindavosi ne tik savo ðeima, bet dar ir kitiems padëdavo, kartu su Marinija ir Ema lankydavo serganèius valstieèius m. Amelijos sveikata pablogëjo jà vis labiau ëmë kamuoti jau seniai varginusi kepenø liga. Reikëjo gydytis, ir ji, kurorto reikalus patikëjusi personalui, iðvyko á Vienà. Èia ji dar susirgo suaugusiems þmonëms labai pavojingais tymais. Iðgijusi, gydytojams patarus, Italijos Alpëse esanèiame Bad Deutch-Altenburge pradëjo dvejø metø gydymo kursà m. jà operavo (spëjama, kad sirgo krûties vëþiu). Vëliau, 1857 m., Amelija ásikûrë Italijos pietuose esanèio Partenopëjos salyno didþiausioje saloje Iskijoje (it. Ischia). Ten ji 1858 m. rugsëjo 5 d. ir mirë. Tà akimirkà kartu su ja buvo jos sûnus Karolis Bernardas. Amelija palaidota Iskijos saloje. Sûnus Karolis Bernardas pasirûpino, kad jos garbei èia bûtø pastatyta maþa paminklinë koplyèia, kurios centre pastatë Ðvè. Mergelës Marijos skulptûrà. Koplyèià suprojektavo skulptoriumi tapæs Amelijos sûnus Irenëjus. Praëjus dvideðimèiai metø po Amelijos ir Karolio Teofilio ðeimos atvykimo á Ivonièiø apie ðià gyvenvietæ Ivonièiaus vandenø tyrinëtojas Karolis Trochanovskis leidinyje Ivonièius keliautojams pateikë tokià informacijà: Atvykëliui kaimas sudaro nuostabø áspûdá. Pasukus á deðinæ nuo pagrindinio kelio, ties smukle, yra vieno kilometro kelias, ties kuriuo iðkilæ kaimo namukai ir ûkiniai pastatai. Ties ávaþiavimu prie sankryþos, kur kelias veda dvaro ir jo ûkiniø pastatø link, keliautojas turi pereiti per tiltà, jungiantá Lubatovkos upës krantus m. gubernatorius pastatë ðá tiltà ið taðytø akmenø ir papuoðë já herbu su tokiu uþraðu: Jei nori gyvenimo ilgo, / Venk Lenkijos tiltø. Toliau paëjus matoma ið maumedþio pastatyta parapijos baþnytëlë, sulinkusi nuo keturiø ðimtø metø naðtos [...], paðventinta 1464 metais. Ties baþnyèia augantis senas milþiniðkas àþuolas, kurio virðûnë siekia baþnyèios bokðtà, tikriausiai yra matæs dar Piastø erà. Taip pat ties baþnyèia iki ðiolei auga senoji liepa, jos amþius siekia apie tûkstantá metø. Kitoje gatvës pusëje yra maþos ir graþiai priþiûrëtos parapijos kapinaitës. Tuopos ir kiparisai supa jas ið visø pusiø gyvatvore, tarytum prieglobstis iðëjusiems anapilin. Tose kapinëse yra dailiø kapø, taip pat ir paminklas Zaluskiø ðeimai. Viename ið kapø ir yra palaidotas grafas Karolis Zaluskis, atgaivinæs sveikatos ðaltiná. Einant keliu tolyn staèiu Lubatovkos upës krantu, lipame ðlaitu ties gyvenvietës pradþia, ir pagaliau pasirodo platus, kerinèio groþio slënis, kuriame keroja egliø giraitës. Slënis yra 950 m ilgio ir 380 m ploèio, 405 m virð jûros lygio. Ðiame nuostabiame slënyje, kalnø upelio padalytame á dvi dalis, Pþedzivno kalvos papëdëje trykðta legendinës senosios kalnø versmës, ties kuriomis yra susikaupæs mineralinis ðaltinis, apsuptas þaliuojanèiø kalvos ðlaitø, sauganèiø ðaltiná nuo saulës ir vëjo bei triukðmingos kaimynystës. Bûtina paminëti vienà, galima sakyti, svarbiausià Ivonièiaus vietovës poþymá, dël kurio ði vieta nuo seno yra tokia garsi. Tai Belkotkos ðaltinis tikras gamtos stebuklas. Vandenyje yra dujø, todël susidaro burbulai, metant popieriø á vandená, jis uþsidega. Kalva, ið kurios trykðta ðaltinis, buvo pavadinta Pþedzivnu (ið lenkø kalbos Keistas). Ðiandien Lubatovkos upë yra pervadinta á Ivoniki Potokà. Ji iðteka ið miðkingø Karpatø prieðkalniø ir áteka á ramià Sano upæ, kuri savo ruoþtu ásilieja á Vyslos upæ, besidriekianèià á ðiauræ nuo Sandomiro. Didþioji gyvenvietë tebëra prie Krokuvos Rzeðovo pagrindinio kelio, 10 km á pietus nuo Krosno, o turistai atvyksta 5 km ilgio keliu tiesiai á pietus nuo pagrindinio kelio. 237 Amelija meilæ muzikai áskiepijo devyniems savo vai Zaluskis I., p. 160.

12 Nuo virðaus: Seniausias þinomas pieðinys, kuriame áamþinti Sluðkø rûmai. Dailininkas Pranciðkus (Franciðekas) Smuglevièius (lenk. Franciszek Smuglewicz, ) m. Reprodukcija ið RKIC archyvo; Vilniaus panorama. Deðinëje Sluðkø rûmai m. Fotografas Janas Brunonas Bulhakas (lenk. Jan Brunon Buùhak, ). Lietuvos dailës muziejus, LDM Fi-316/19 103

13 kams. Juos ji namuose pati ir mokë. Amelija jiems daþnai grodavo pianinu, dainuodavo, mokydavo muzikos pagrindø. Kai vaikai paaugo ir iðmoko groti ið klausos, jiems pradëjo vesti muzikos pamokas, supaþindino su senelio Mykolo Kleopo kûryba. Labiausiai muzikà mëgo itin graþiai dainavusi ir malonø balsà turëjusi Marinija, o pianinu groti geriausiai sekësi Emai ir Karoliui Bernardui, kuris taip pat, kaip ir Mykolas Kleopas, turëjo ágimtà talentà improvizuoti. Augindama vaikus Amelija jiems paraðë nemaþai muzikiniø kûriniø. Èia gimë ir jos valsø rinkinys Ivonièiaus garsai. Já 1847 m. labdaros tikslais Vienoje, nenurodydamas autoriaus, iðspausdino Gustavas Albrechtas, po kûriniais paraðæs publies au profit des pauuvres 238. Ið Amelijos kûriniø yra iðlikæs A polonezas (tai yra kaip polonezo C minor, grojamo keturiomis rankomis, priedas). Polonezà C minor Amelija dedikavo Zalesëje gyvenusiai savo seseriai. Iðliko ir D bemol mazurka, C polka, trys valsai bei trys marðai D bemol, F ir F minor, Kavalerijos marðas. Amelijos dukrà Emà muzikos vëliau mokë pats Frederikas Ðopenas ir Karolis Mikelis. Ji tapo garsia pianiste. Karolis Bernardas gerai grodavo pianinu, kûrë muzikà, domëjosi Rytø kultûra bei kalbomis, buvo kompozitoriaus Ferenso Listo draugas. Tuo pat metu jis garsëjo ir kaip diplomatas (buvo austrø ambasadorius, ataðë ir specialusis pasiuntinys Egipte, Japonijoje, Prûsijoje, Kinijoje, Ðvedijoje, Turkijoje, Persijoje, Siame). Didþiojoje Britanijoje dabar gyvenantys muzikai ir muzikos istorijos tyrinëtojai, knygø leidëjai, Oginskiø giminës muzikinio palikimo puoselëtojai ir populiarintojai broliai Ivas ir Andþejus Zaluskiai Amelijos ir Karolio Teofilio Zaluskiø proprovaikaièiai. EMA OGINSKYTË-BÞOSTOVSKA- VYSOCKA ( ) Ema Oginskytë-Bþostovska-Vysocka vidurinioji Mykolo Kleopo Oginskio ir Marijos de Neri santuokoje gimusi dukra. Nuo maþø dienø ji, kaip ir sesuo Amelija bei brolis Irenëjus Kleopas, kartu su tëvais daug keliaudavo. Grafaitei tinkamà iðsilavinimà ji gavo tëvø namuose, kur jai buvo samdomi þymûs ano meto namø mokytojai. Polinká á menus Ema turëjo nuo vaikystës. Ji kartu su seserimi Amelija, kitais ðeimos nariais muzikuodavo, pati kurdavo muzikà. Kaip ir Amelijà, muzikos bei skambinti pianinu jà yra mokæs italø dainininkas D. Palianis. Zalesës dvare rengtuose vaidinimuose, koncertuose Ema dalyvaudavo kartu su seserimi Amelija. Seserys kartu su tëvu ir á Zalesæ pasisveèiuoti atvykdavusiais muzikais grodavo ir dvare vykusiuose muzikos popietëse. Spëjama, kad savo dukroms M. K. Oginskis tuo laiku raðë ir duetus. Pianinu jos daþnai skambindavo keturiomis rankomis. Knygoje Vilniuje ir Lietuvos dvaruose G. Giunterytë-Puzinienë trumpai uþsimena ir apie Emà Oginskytæ. Ji raðo, kad vidurinioji Marijos de Neri dukra Ema viename susiëjime Kairënuose pas ponus Lopacinskius krito á aká grafui Ipolitui Bþostovskiui ið Karalystës. 239 Sukûræ ðeimà, Ema Oginskytë ir Ipolitas Mykolas Rokas Bþostovskis 240 gyveno Pietø Lenkijoje netoli Èenstakavos. Ema, kai tik turëdavo galimybæ, lankydavo seserá Amelijà, ypaè kai ði su ðeima ásikûrë Ivonièiuje. Yra þinoma, kad 1833 m. pradþioje, kai Mykolo Kleopo sveikata labai pablogëjo, pas já á Florencijà atvyko tuo metu nëðèia buvusi Ema su vyru. Aplankæ Mykolà Kleopà, Bþostovskiai nutarë metams pasilikti Italijoje. Ásikûrë Viaredþo mieste. Vasaros pabaigoje jiedu gráþo á Florencijà. Èia Ema pagimdë dukrelæ Helenà Marijà ( ), kuri ávairiuose ðaltiniuose daþniausiai vadinama Lena. Ema norëjo, kad jos tëvas Mykolas Kleopas pamatytø savo anûkæ, tad su dukrele pas já apsilankë. Tuo metu Mykolas Kleopas jau nebepakildavo ið lovos. Jis ástengë tik pakelti rankà ir ja palaiminti maþylæ, pripaþindamas, kad tai jo vaikaitë. 238 Vertimas ið prancûzø kalbos skelbiama ne pelno tikslais. 239 Giunterytë-Puzinienë G., p Ipolitas Mykolas Rokas Bþostovskis (lenk. Hipolit Michaù Roch Brzostowski, mirë 1872 m.). 104 Deðinëje (nuo virðaus): Luji Filipas Alfonsas Biðbua (pranc. Luis Philippe Alphonse Bichebois, ), Albertas Vaitiekus Þametas (1821? 1876), Jonas Kazimieras Vilèinskis (lenk. Jan Kazimierz Wilczyñski, ). Vilniaus apylinkës. Vingis m. Lietuvos dailës muziejus, LDM G-2504; Viktoras Vincentas Adamas (pranc. Victor Vincent Adam, ), Luji Filipas Alfonsas Biðbua (pranc. Luis Philippe Alphonse Bichebois, ), Albertas Vaitiekus Þametas (1821? 1876), Jonas Kazimieras Vilèinskis (lenk. Jan Kazimierz Wilczyñski, ). Verkiai. Kaimo vaikø mokykla m. Lietuvos dailës muziejus, LDM G-674a

14 105

15 Mirë M. K. Oginskis 1833 m. spalio 15 dienà. Tà valandà kartu su juo buvo dukra Ema. Ema po kurio laiko iðsiskyrë su Ipolitu Bþostovskiu ir 1844 m. susituokë su Antoniu Vysockiu ( ). Su juo vaikø nesusilaukë. A. Vysockis buvo þinomas Krokuvos menininkas. Su Ema jiedu graþiai sutarë. Ema tuo laikotarpiu daug laiko skirdavo muzikai. Kol buvo gyva sesuo Amelija, lankydavosi Ivonièiuje. Kai 1845 m. susirgo Amelijos vyras Karolis Teofilis ir jam reikëjo vaþiuoti gydytis, Ema iðleido seserá vykti drauge su juo, o pati Krokuvoje priþiûrëjo Zaluskiø maþàsias dukreles. Emos dukra Helena Marija 1860 m. geguþës 9 d. susituokë su savo pusbroliu Mykolu Karoliu Zaluskiu ( ) Amelijos ir Karolio Teofilio Zaluskiø sûnumi, kuriam po motinos mirties buvo patikëtas valdyti Ivonièius. Jiems 1861 m. gimë sûnus Karolis. Jis iðgyveno vos metus. Palaidojo berniukà ðeimos kape, ðalia senelio K. T. Zaluskio m. Helenai Marijai ir Mykolui Karoliui Zaluskiams gimë dukra Ema (Emcia). IDA OGINSKYTË-KUBLICKA PIOTTUCH (1813 po 1843) Maþai þiniø yra iðlikæ apie Mykolo Kleopo Oginskio ir Marijos de Neri jauniausià dukrà Idà Oginskytæ, kuri jaunystëje, esà, buvusi labai graþi. Ið ðykðèiø þiniø apie jà bene daugiausiai informacijos randama G. Giunterytës-Puzinienës knygoje Vilniuje ir Lietuvos dvaruose. Raðydama apie savo gyvenimà Dabraulënø dvare, autorë pasakoja: Pavakary prie mûsø priebuèio privaþiavo kelios karietos. Apðviesti kambariai prisipildë linksmø sveèiø, bet akys matë tik graþiàjà kunigaikðtytæ Idà Oginskytæ, tuomet buvusià paèiame savo aðtuoniolikos metø graþume; juodos ugningos akys, linksma ðypsena, graþi laikysena, akcentas, odos spalva, þodþiu, viskas rodë jà esant italæ. 241 Pasakodama apie 1930 m. Vilniuje vykusá didikø vakarëlá (kostiuminá antradiená) ir jame dalyvavusias ponias bei paneles, raðytoja jau minëtoje knygoje ir vël ið visø labiausiai iðskiria Idà: [...] visø akys krypo á neapolietæ juodomis ugningomis tarsi vulkanas akimis tai buvo kunigaikðtytë Ida Oginskytë. Kaþkas, norëdamas dvigubai ásiteikti poniai senatorienei, pasakë, kad duktë turëtø priminti jos paèios jaunystæ. Toji motina, labiau didþiuodamasi dukters groþiu, negu bûdama tuðèiagarbë savo paèios atþvilgiu, ðiek tiek ásiþeidusi atðovë: Quelle idée, je n'avais jamais ces beaux yeux! 242 Ida iðties buvo vakaro karalienë. 243 Raðydama apie tolesnius ávykius G. Giunterytë- Puzinienë uþsimena, kad graþuolæ treèiàjà dukrà, 1830 m. motina iðleido uþ Adolfo Kublickio, kuris tais jaunikiø ðykðèiais metais buvo vienintelë partija, negraþus, tarsi iðtinæs, bet doras, turtingas ir iðsilavinæs. Jis visai nekaip atrodë ðalia savo graþiosios suþieduotinës, kuriai buvo nusibodæs gyvenimas namie, tad ji sakydavo: J'epouserai Witkowski pour quitter la maison 244, o tasai pirklys ið Charkovo paþiûrëti buvo dar bjauresnis uþ ponà Adolfà. 245 Kaip jau raðyta, ið G. Giunterytës-Puzinienës knygos suþinome, kad 1838 m. Ida jau turëjo ketveriø metukø sûnø Karolá. Knygos autorë apie Idà keliais þodþiais uþsimena ir pasakodama apie svarbiausius Vilniaus 1843 m. ávykius, èia vykusius didikø vakarëlius: Tuose gausesniuose susibûrimuose galima buvo pamatyti ir praðmatnesniø tualetø, ir galbût dar daug kas prisimena tà citrinos spalvos krepo suknià su skaisèiai raudonomis kamelijomis, kuria pasipuoðusi pasirodë Ida Kublicka, toji Griudono graþuolë, seniai nematyta Vilniuje. 246 Idos Oginskytës-Kublickos Piottuch tolesnis gyvenimas ir jos mirties data nëra þinoma. IRENËJUS KLEOPAS OGINSKIS ( ) Irenëjus Kleopas Oginskis vienintelis Mykolo Kleopo ir Marijos de Neri sûnus. Jis gimë Florencijoje. Ið pradþiø mokësi namuose, vëliau Italijoje. Ið tø laikø (1822 m.) yra iðlikæs M. K. Oginskio laiðkas ( Priesakai sûnui ), skirtas keturiolikmeèiui Irenëjui Kleopui, besiruoðianèiam vaþiuoti mokytis á Italijà. Ten jis kurá laikà yra ir dirbæs. A. Zaluskis raðo, kad M. K. Oginskis, jau gyvendamas Italijoje, [...] norëdamas ádarbinti savo sûnø Ire Giunterytë-Puzinienë G., p Vertimas ið prancûzø kalbos: Tai keista mintis, niekada neturëjau tokiø graþiø akiø! 243 Giunterytë-Puzinienë G., p , p Vertimas ið prancûzø kalbos: Iðtekësiu uþ Vitkovskio, kad iðeièiau ið namø. 245 Adolfà Vitkovská. 246 Giunterytë-Puzinienë G., p. 125.

16 nëjø Rusijos ambasadoje Florencijoje, tai padarë per Karalystës ministrà Grabovská 247. Tëvas su sûnumi palaikë ryðius ir vëlesniais metais, susiraðinëjo su juo. Irenëjus Kleopas, tëvui papraðius, jo archyvà ið Zalesës perkëlë á Sankt Peterburgà, ið ten rankraðèiai ir kiti dokumentai suiruèiø metais nukeliavo á Maskvà. Irenëjus Kleopas kurá laikà gyveno Sankt Peterburge. Jaunystëje, kaip ir jo tëvas, mëgo muzikuoti. Mirus tëvui, Irenëjus Kleopas paveldëjo didelius jo turtus, tarp jø ir Rietavo dvarà bei Juodainiø kaimà (Laukuvos sen., Ðilalës r.). Kai Mykolas Kleopas iðvyko gyventi á Italijà, jo dvarais ir kitu turtu rûpinosi su vaikais buvusios ATR teritorijoje pasilikusi Marija de Neri. Vëliau, kai ji pasiligojo ir iðvyko á Italijà, paveldëtais dvarais pradëjo rûpintis Irenëjus Kleopas apsigyveno jam priklausiusiame Rietavo dvare, papildomai nusipirko ir valdë Endriejavà bei Veivirþënus (abi gyvenvietës yra Klaipëdos rajone) ir èia paþangiai ðeimininkavo. I. K. Oginskis turëjo dvi þmonas: Lenkijos kariuomenës generolo Juzefo Kalinovskio (lenk. Józef Kalinowski) ir Emilijos Potockos (lenk. Emilia Potocka) dukrà Juzefà Kalinovskà (lenk. Józefa Kalinowska, ), su kuria jis palikuoniø nesusilaukë, ir pirmosios þmonos seserá, Rusijos imperatorienës Aleksandros Fiodorovnos freilinà Olgà Kalinovskà (lenk. Olga Kalinowska, m. balandþio 20 d.), kuri, gyvendama su juo santuokoje, pagimdë du sûnus. Ðiais giminystës ryðiais I. K. Oginskis caro rûmuose atvërë protekcijø duris ne tik sau, bet ir kitiems Oginskiø giminës nariams. Vesdamas Olgà, I. K. Oginskis gavo ne tik turtingà þmonà (Rusijos imperatorius jai skyrë 7 dvarus Rusijoje ir apie 2 mln. aukso rubliø), bet ir caro uþtarimà 248. Daugelyje literatûriniø ðaltiniø raðoma, kad Olgà buvo ásimylëjæs pats caraitis Aleksandras (bûsimasis imperatorius Aleksandras II 249 ). Antanas Rimvydas Èaplinskas knygoje Vilniaus gatviø istorija. Valdovø kelias. Pirma knyga. Rûdninkø gatvë (Vilnius, 2001) raðo, kad iki 1830 m. Irenëjus Kleopas dirbo Rusijos ambasadoje Vienoje. Vëliau jis kurá laikà gyveno Sankt Peterburge. Pasak I. Zaluskio, 1841 m. [...] Irenëjus Oginskis buvo suimtas Sankt Peterburge ir uþdarytas á kalëjimà. Nusikaltimo esmë, kuri pasimetë istorijos posûkiuose, nëra þinoma 250. Zalesëje Irenëjaus motina jo vardu raðë daugeliui ministrø, praðydama tarpininkauti savo sûnaus vardu. Visi siûlë savo pagalbà. Irenëjus buvo paleistas. Ðis abejotinas ávykis, tai, kad Irenëjus liko skolingas carui, po keleriø metø galëjo turëti kaþkà bendro su Kalinovskos reikalu. Irenëjus buvo vedæs Juzefà Kalinovskà, kuri mirë 1844 metais. Po ketveriø metø, 1848-aisiais, vedë Juzefos seserá Olgà Kalinovskà, kuri buvo caraièio Aleksandro mylimoji. Vedybos buvo organizuotos su jo tëvo caro Nikolajaus I palaiminimu, nes Olga buvo nëðèia. Vëliau netgi pasigirdo kalbø, kad ðio vaiko tëvas buvo ne caraitis, o pats caras Nikolajus I. Tuojau po vedybø Olga pagimdë sûnø Bogdanà (gimë 1848 m. sausio 29 d. Karaliauèiuje, mirë 1909 m. balandþio 8 d. Rietave), kuriam buvo suteikta Oginskio pavardë, nes nors ir negenetiðkai, bet gimæs santuokoje, jis buvo teisëtas Irenëjaus vaikas. [...] Svarbus faktas buvo tai, kad Oginskiø vardas, labai geras vardas ir visiðkai priimtinas imperatoriðkajam kûdikiui, pasitaikë kaip tik tuo metu, kai jo reikëjo. Irenëjaus reputacija dabar buvo nepriekaiðtinga, o 1841 m. Irenëjaus iðsiðokimas buvo paskelbtas kaip neturintis pagrindo, Irenëjus pilnai atgavo imperatoriaus palankumà. 251 Vilniaus universiteto bibliotekos Retø rankraðèiø skyriuje yra saugomi Olgos Kalinovskos jaunystës laikø dienoraðèiai [I t ; II t ]. Jie kol kas nëra mokslininkø iðsamiai tyrinëti. Olgos ir Irenëjaus Kleopo santuokoje gimæs pirmasis vaikas turëjo keturis vardus: Bogdanas Pranciðkus Juozapas Mykolas. Antrasis sûnus buvo Mykolas Mikalojus Severinas Markas ( ). Gyvenime juos daþniausiai vadindavo pirmaisiais vardais. Bogdanas slavø kilmës vardas, reiðkiantis Bogom danyj (Dievo duotas). Ið nuotraukø matyti, kad jis buvo labai panaðus á carà Aleksandrà II m. Mykolo Kleopo Oginskio sûnus Irenëjus Kleopas Oginskis bei jo vaikai Bogdanas ir Mykolas 247 Zaluskis A., p Ravickienë E., Atsisveikinimas su tëvyne, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijø leidykla, 1992, p Aleksandras II Rusijos imperatorius, Lenkijos karalius ir Suomijos didysis kunigaikðtis ( ). Gimë 1818 m. balandþio 29 d. Maskvoje, mirë 1881 m. kovo 13 d. Sankt Peterburge. Jo tëvai buvo caras Nikolajus I ir carienë Aleksandra Fiodorovna. Sostà paveldëjo 1855 m. mirus tëvui. 250 E. Ravickienë knygoje Atsisveikinimas su tëvyne raðo, kad tai galëjo bûti susijæ su tuo, jog Irenëjus Kleopas Oginskis buvo prisidëjæs prie 1831 m. sukilimo. 251 Zaluskis I., p

17 108 Rietavo kunigaikðèiø Irenëjaus Kleopo Oginskio ir jo þmonos Olgos Kalinovskos-Oginskienës biustai Rietavo Ðv. arkangelo Mykolo baþnyèioje m. Skulptorius A. Katjë (A. Cattier). Vyto Rutkausko nuotrauka

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr 1 klasë 310 Pësèiøjø eismas draudþiamas Draudþiamasis Draudþiama pëstiesiems judëti ta kelio puse, kurioje pastatytas þenklas 412 Pësèiøjø takas Nukreipiamasis Takas skirtas tik pëstiesiems. Kai takas

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d.

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. XIX TARPTAUTINIS -FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio 14-23 dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23) 10:00-20:00

Detaliau

Verameiciko_knyga.pmd

Verameiciko_knyga.pmd MYKOLAS KLEOPAS OGINSKIS (1765 1833) 1 Sergejus Verameièikas MYKOLAS KLEOPAS OGINSKIS (1765 1833) Vilnius 2008 3 UDK 78.071.1(438):929Ogiñski Ve-141 Ñåðãåé Âåðàìåé ûê. Ìèxaë Êëåaôac Aãiícêi. Miícê, BTAA

Detaliau

Mazasis_ indd

Mazasis_ indd PAGRINDINIAI BANKØ VEIKLOS RODIKLIAI 2007/4 Sutartiniai þenklai Reiðkinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo 0,0 Rodiklis maþesnis negu nurodyti matavimo vienetai... Nëra duomenø, nors reiðkinys

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

7md47.p65

7md47.p65 Vilniaus kultûros savaitraðtis 7 meno dienos www.7md.lt 2009 m. gruodþio 25 d., penktadienis 7md Nr. 47 (876) Kaina 2,50 Lt D a i l ë M u z i k a T e a t r a s K i n a s F o t o g r a f i j a Sveiki sulaukæ

Detaliau

"Vilnis" 2017

Vilnis 2017 Molëtø 2017 m. geguþës 23 d., antradienis Nr. 40 (8013) Kaina - 0,45 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Prie á stalèiø sugulusiø kaimo turizmo verslo ambicijø...

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

KALENDORIUS

KALENDORIUS Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka 2013 m. pamario krašto kalendorius Parengė Jūratė Vaštakienė Sausis 2 50 m., kai gimė [1963] Raimundas Urbonas, fotomenininkas. Dirbo Klaipėdos dramos

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

ZZ_2014_1.P65

ZZ_2014_1.P65 45 Vincentas Juzumas ÞEMAIÈIØ VYSKUPIJOS APRAÐYMAS Leidinio virðelis Metalinë kryþiaus virðûnë Þemaièiø vyskupystës muziejuje. Danutës Mukienës nuotrauka 2013 m. pabaigoje skaitytojai sulaukë pirmà kartà

Detaliau

Raseiniu_b.pmd

Raseiniu_b.pmd 51 jos medinës grindys, nauji langai). Tuo metu dar nebuvo uþbaigti statyti visi baþnyèios bokðtai. Viename ið jø jau kabojo 4 varpai. 1895 m. valdþia gavo praðymà leisti aptverti ðventoriø. 1936 1937

Detaliau

Matulaièio Respublika Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N m. Geguþë <...> Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalb

Matulaièio Respublika Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N m. Geguþë <...> Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalb Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N 18-2015 m. Geguþë Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustëræ jie klausinëjo: Argi va ðitie kalbantys nëra galilëjieèiai?

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

NZ p65

NZ p65 LAIÐKAS REDAKTORIUI Ðeima, sàþinë ir gyvybë kaip þiniasklaidos etikos problemos Kardinolas Audrys Juozas Baèkis Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Apie þiniasklaidos ir þurnalistø etikà Lietuvoje kalbame

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

untitled

untitled 2016 m. balandþio 5 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN 1648-2018 ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. Nr. 24 (2079) 2016 m. balandþio 5 d., antradienis www.silokarcema.lt

Detaliau

VARPAI 2011(1-19).cdr

VARPAI 2011(1-19).cdr PAGRINDINIS RËMËJAS: (14000) 26 3 JONAS AISTIS LEONAS PELECKIS-KAKTAVIÈIUS HENRIKAS ALGIS ÈIGRIEJUS JULIUS KELERAS 4 Kelionë. Senøjø Varpø skambesys 6 Prasmiø paieðkos. Esë 20 Henrikas Algis ÈIGRIEJUS:

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

: m. rugsëjo 26 spalio 2 d., Nr. 33 (882) Nr. 33 (882) 2013 m. rugsëjo 26 spalio 2 d. Nelisiwe Xaba & Kettly Noel,,Correspondanc

: m. rugsëjo 26 spalio 2 d., Nr. 33 (882) Nr. 33 (882) 2013 m. rugsëjo 26 spalio 2 d. Nelisiwe Xaba & Kettly Noel,,Correspondanc : Nr. 33 (882) 2013 m. rugsëjo 26 spalio 2 d. Nelisiwe Xaba & Kettly Noel,,Correspondances. Aura 23 rudenëjanèiame Kaune 20 p. 2 Þydi maþos naðlaitës Ðirdie mano, liûdesio pilnoji, kalaviju pervertoji,

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

Mz02.p65

Mz02.p65 LIETUVOS AKLØJØ IR SILPNAREGIØ SÀJUNGOS MËNESINIS ÞURNALAS MÛSØþodis 2017 2 (698) Leidþiamas nuo 1959 m. sausio mën. TURINYS 1 LASS CENTRO TARYBOJE 1 A.VALENTA NAUJOVËS, KURIAS PRAVARTU ÞINOTI 4 AR MUMS

Detaliau

5835.p65

5835.p65 Prieðgaisrinë izoliacija Rockwool akmens vatai bûdingos puikios prieðgaisrinës savybës, nes ji neiðsilydo net 1000 C temperatûroje. Nors riðiklis ið akmens vatos iðgaruoja aukðtesnëje kaip 250 C temperatûroje,

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Tremt11

Tremt11 LIETUVOS POLITINIØ KALINIØ IR TREMTINIØ SÀJUNGOS SAVAITRAÐTIS Trisdeðimtieji leidybos metai. Eina nuo 1988 m. spalio 28 d. www. lpkts.lt Specialusis sàskrydþio Su Lietuva ðirdy numeris Rugpjûèio 4-àjà

Detaliau

Panoraminė Ukmergės nuotrauka (iš interneto nr

Panoraminė Ukmergės nuotrauka (iš interneto nr Mūsų meilė Ukmergė Žalia skarė Ukmergė Kur bebūsim patikėk Liksi mūsų širdy Ukmergė Arba: Mieloji mūsų Ukmergė Daugiau tokios mes nesutiksim Joje mes žavūs ir jauni Tokiais mes amžinai ir liksim (Irena

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

ZZ_2014_3.pmd

ZZ_2014_3.pmd 40 SKUODO ÞYDØ BENDRUOMENË 1919 1941 M. ÞIVILË SIMUTYTË Istoriniø nuotraukø fotoreprodukcijos ið RKIC, Rymantës Ðmaiþienës ir Ginto Andriekaus archyvo Skuodo miesto aikðtë XX a. pirmoje pusëje Tarpukariu

Detaliau

literatura galutine.p65

literatura galutine.p65 ISSN 0258 0802. LITERATÛRA 2006 48(5) T a p a t y b ë s k l a u s i m a i f o l k l o r o t y r i m u o s e VILNIAUS KRAÐTO FOLKLORAS KAIP TAUTINËS TAPATYBËS DËMUO Saulë Matulevièienë Vilniaus universiteto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

O n a M i k a l a u s k i e n ė

O n a M i k a l a u s k i e n ė O n a M i k a l a u s k i e n ė GIESMIŲ GIESME, KALBĖK IR KALBĖK (O. Mikalauskienė) L I E T U V I Ų T A U T O S A K A K i l n o j a m o s i o s s p a u d i n i ų p a r o d o s L I E T U V O S E T N O G

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius, partneriai 1. IN

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

g1109_4.pmd

g1109_4.pmd ISSN 1648-0392 Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 87 (9946) * 2016 m. lapkrièio 9 d., treèiadienis Ðiandien mënulio

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Naujasis Zidinys-Aidai

Naujasis Zidinys-Aidai LAIÐKAS REDAKTORIUI Irena Eglë Laumenskaitë Papraðei paraðyti svarbia, o ðiandien ir aktualia tema apie Baþnyèios ir þiniasklaidos santyká. Pradësiu nuo vis iðkylanèio klausimo: Kà reiðkia, kad jau visà

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

ataskaita_visa

ataskaita_visa 1 Vaikø linija tai tarnyba, teikianti psichologinæ pagalbà visos Lietuvos vaikams ir paaugliams telefonu, laiðkais ir internetu. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis á Vaikø linijà dël ávairiø jiems iðkilusiø

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

281.pmd

281.pmd KRIKÐÈIONIØ BENDRIJOS TIKËJIMO ÞODIS DVISAVAITINIS LAIKRAÐTIS Iðeina du kartus per mënesá, ðeðtadieniais. Leidþiamas nuo 1997 m. sausio 9 d. http://www.btz.lt Ðiame numeryje: Nr. 16 (281) 2008 m. rugpjûèio

Detaliau

knygotyra_2017_69_internetui.indd

knygotyra_2017_69_internetui.indd (Online) ISSN 2345-0053. KNYGOTYRA. 2017. 69 DOI: https://doi.org/10.15388/knygotyra.2017.69.10963 Per knygą apie pinigus į Lietuvos istoriją Vilma Zarankaitė Vilniaus universiteto Knygotyros ir dokumentotyros

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

4mokykla.xlsx

4mokykla.xlsx Įstaigos pavadinimas Ugdymo kryptis Adresas Duomenų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Telefonas Faksas įsakymu Nr. El. pašto adresas Interneto adresas: http:// Savininkas

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 min. Socialinė 2 Dienos (pamokos) citatos aptarimas.

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Tremt11

Tremt11 Eina nuo 1988 m. spalio 28 d. LPKTS puslapis internete: http://www.lpkts.lt Nr. 26 (1144) LIETUVOS POLITINIØ KALINIØ IR TREMTINIØ SÀJUNGOS SAVAITRAÐTIS Niûroniø kaimo kapinaitëse ir Arklio muziejaus etnografinëje

Detaliau

Tremt11

Tremt11 LIETUVOS POLITINIØ KALINIØ IR TREMTINIØ SÀJUNGOS SAVAITRAÐTIS Trisdeðimtieji leidybos metai. Eina nuo 1988 m. spalio 28 d. www. lpkts.lt Lietuviø Ðveicarija Lietuvoje Lietuvos politiniø kaliniø ir tremtiniø

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

Tango

Tango Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija Darbą parengė: Gitana Grudytė, IVa Darbo vadovė: Loreta Černeckienė Klaipėda 2014 Turinys Tikslas...3 Sąvoka...4 Kilmė...5 Istorija...6-10 Tango stiliai...11-15 Tango muzika...16-17

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

g0630_baigtas.pmd

g0630_baigtas.pmd ISSN 1648-0392 Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 48 (10106) * 2018 m. birþelio 30 d., ðeðtadienis Ðiandien Mënulio

Detaliau

Tremt11

Tremt11 Eina nuo 1988 m. spalio 28 d. Nr. 28 (1194) LPKTS puslapis internete: http://www.lpkts.lt LIETUVOS POLITINIØ KALINIØ IR TREMTINIØ SÀJUNGOS SAVAITRAÐTIS * 2016 m. liepos 29 d. * Susitikime Su Lietuva ðirdy

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

mlaikas30(1-5).pmd

mlaikas30(1-5).pmd ISSN 1648-7087 Nr. 30 (974) 2014 m. liepos 25 d. PENKTADIENIS www.musulaikas.com Kaina 2,00 Lt (0,58 EUR) Jurbarko miestà puoðia didþiosios verslo ámonës Ðiame numeryje 2 psl. Þaidimø aikðtelëms tvarkyti

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Tremt11

Tremt11 Eina nuo 1988 m. spalio 28 d. Nr. 5 (1219) LPKTS puslapis internete: http://www.lpkts.lt LIETUVOS POLITINIØ KALINIØ IR TREMTINIØ SÀJUNGOS SAVAITRAÐTIS * 2017 m. vasario 3 d. * Paminëtos Jono Semaðkos-Liepos

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Savęs Ciklas Portretai suvaidinti neįmanoma Skirta kraštiečio, kino ir teatro aktoriaus, fotomenininko JUOZO BUDRAIČIO 75-osioms gimimo metinėms Einu žiūrėti senų, laiko patikrintų filmų, o geriems spektakliams

Detaliau

Vandentvarka 18.p65

Vandentvarka 18.p65 LIETUVOS VANDENS TIEKËJØ ASOCIACIJOS INFORMACINIS LEIDINYS Nr. 18 2004 KOVAS LVTA 2002-2003 M. VEIKLOS ATASKAITA I. LIETUVOS VANDENTV ANDENTVARKOS ARKOS ÛKIS: DABARTINË BÛKLË IR SPRÆSTINI KLAUSIMAI LVTA

Detaliau

344.pmd

344.pmd KRIKÐÈIONIØ BENDRIJOS TIKËJIMO ÞODIS DVISAVAITINIS LAIKRAÐTIS Iðeina du kartus per mënesá, ðeðtadieniais. Leidþiamas nuo 1997 m. sausio 9 d. http://www.btz.lt Nr. 7 (344) 2011 m. balandþio 9 d. Kaina 3,30

Detaliau

ITAKA

ITAKA Numeryje: 2 psl. Šimtadienis 3 psl. Abiturientų minčių lietus 4 psl. Lietuvių kalbos savaitės renginiai 5 psl. Vasario 16-oji 6-9 psl. Mokinių kūryba 10-11 psl. Nuotraukos iš Šimtadienio Redaktoriai: Tomaš

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS.

2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. 2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN 1648-2018 Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. 2014 m. liepos 1 d., antradienis Kaina - 1,50 Lt Turgaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

Nacionalinis muziejus LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI EUROPOS VALSTYBIŲ VALDOVŲ RŪMŲ PRISTATYMO PROGRAMA VENECIJOS DOŽŲ RŪMAMS SKIRT

Nacionalinis muziejus LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI EUROPOS VALSTYBIŲ VALDOVŲ RŪMŲ PRISTATYMO PROGRAMA VENECIJOS DOŽŲ RŪMAMS SKIRT Nacionalinis muziejus LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI EUROPOS VALSTYBIŲ VALDOVŲ RŪMŲ PRISTATYMO PROGRAMA VENECIJOS DOŽŲ RŪMAMS SKIRTAS KULTŪROS VAKARAS Susitikimas su Venecijos miesto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2018/1. VILNIUS, P ISSN THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2018/1. VILNIUS, 2018 TAMARA BAIRA

LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2018/1. VILNIUS, P ISSN THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2018/1. VILNIUS, 2018 TAMARA BAIRA LIETUVOS ISTORIJOS METRAŠTIS. 2018/1. VILNIUS, 2018. P. 79 110. ISSN 0202 3342 THE YEAR-BOOK OF LITHUANIAN HISTORY. 2018/1. VILNIUS, 2018 TAMARA BAIRAŠAUSKAITĖ Lietuvos istorijos institutas BAJORYSTĖS

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Mano metodas-08_04.p65

Mano metodas-08_04.p65 2008 02 20 Nr.8 Informacinio leidinio Ðvietimo naujienos Nr.4(259) priedas 2008 02 20 Ugdant brandþià asmenybæ Nr.8 Ið tylos á ðirdá ið ðirdies á þmogø Bendruomenës santykiø vertybës Mokyklos vadovas kaitos

Detaliau