(Moketinv sump ataskaitos forma) MOKETINU SUMU ATASKAITA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "(Moketinv sump ataskaitos forma) MOKETINU SUMU ATASKAITA"

Transkriptas

1 .- Valdiios sektoriaus subj ektu apskaitos duomenu teikimo Finaus`} ministerij ai ir skelbimo taisykliu 9 priedas (Moketinv sump ataskaitos forma) Saugr vaiku globos namai (istaigos pavadinimas, kodas hiridinil! asmeng registre, adresas) MOKETINU SUMU 2020 M. BIRZELIO 30 D. (metine, ketvirtine) ATASKAITA 2020m. birzelio 30 d. Nr (data) EE Kodas Moketinos sumos biudzeto le5os I ]aldv ekonominesmasirikacijoskodas I ]aidv pavadinlmas Eil.Nr. Iikutis metupradffioje Iikutis ataskaltinio ]aikotaxpiopabalgoje is vise is I,I il8alalld,i!siskolinimulikutis * I ISLAIDOS I 1.204, , Darbo uinokestis ir 8ocialihis draudimas 2 358, , Darbo uinokestis 3 321, , I Darbo uinokestis pinigais 4 321, ,00 i jv: gyventoju pajamu mokestis ) 11 I I 2 Paj amos nathra Socialinio draudimo imokos 7 37,00 798, Prekiu ir paslaugv naudoj imas 8 846, , I Prekiu ir paslaugu naudoj imas 9 846, , Palckanos Palckanos Zemes nuoma Subsidijos I Subsidijos i biudzeto le u I I Subsidij os importui I 1 2 Subsidij os gaminiams I Subsidij os gamybai Dotacijos Dotacij os uzsienio valstybchs I 1 1 Dotacij os uzsienio valstybins einamiesiems tikslams I I I 2 Dotacij os uzsienio valstybins turtui isigyti Dotacijos taiptautifems organi2acij oms I I Dotacij os tarptautinins organizacijoms einamiesiems 23 tikslams Dotacij os talptautinins organizacij oms turtui isig)rti 24 1i 2

2 2 5 3 Dotacij os kitiems valdiios sektoriaus subj ektams I 1 I Dotacij os kitiems valdzios sektoriaus subj ektams 26 einamiesiems tikslams I 1 2 Dotacij os savivaldybins einamiesiems tikslams Dotacij os kitiems valdiios sektoriaus subj ektams turtuiisigyti Dotacij os savivaldybins turtui isig)nd Imokos i Europos Salungos biudieta Tradiciniai nuosavi isteklial Pridetines vertes mokes5io nuosavi istekliai Bendrutu nacionaliniu paj amp nuosavi i tekliai Biudzeto disbalansu korekcij a Jungtines Karalystes 34 naudai Su nuosavais i tekliais susijusios baudos, delapinigiai ir 35 neigiamos palhanos 2 7 Socialines iinokos asalpos) I Socialinio draudimo ismokos (pafalpos) Socialinio draudimo i mokos pinigais I 2 Socialinio draudimo i mokos nathra Socialine panama (soc. paramos pafalpos) ir rentos Socialine parama pinigais Socialine parama naffira I 1 Rentos Darbdaviu socialine parama Kitos i laidos Kitos i laidos einamiesiems tikslams I Stipendijous Kitos i laidos kitiems einamiesiems tikslams Valiutos kurso itaka Kitos i laldos turtui isigyti Pervedamos Europos Say.ungos, kites taiptautines 51 finansines paramos ir bendroj o finansavimo le5os 3 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO 52 SIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDEJIMO IR FINANSINIU ISIPAREIGOJIM\/ VYKDYMO ISLAIDoS 3 I Materialiojo ir nematerialiojo turto isigijimo i laidos 53 3 I 1 Ilgalaikio materialiojo turto kthmo ir isigijimo i laidos Nematerialiojo turto kdrimo ir isigijimo i laidos Atsargu hirimo ir isigijimo i laidos Ilgalaikio turto finausines nuomos (lizingo) istaidos Biologinio turto ir Zemes gelmiv istckliu isigijimo 58 i!laidos 3 2 Finansinio turto padidej imo i laidos (finansinio turto 59 isigijimo / investavimo islaidos) 3 3 Finansiniu isipareigoj imp vykdymo islaidos (gra2intos 60 skolos) IS VISO (2+3) , ,00 *ngalaikiuisjb#%ig,edjm}]jj]quj y; :.ipareigojimal,kuriuterminasilgesnisnegu 1 metai. E= :;;=..,:il;.fi.;,ibr#rsrl.:.:,.±"-..i:.= thquul [,i:jin7iy±r:-,:. avadinima hfaae /., Vyriausias buhalteris (vyriausiasis buhalteris) arafas) arafas) 2i 2

3 Valdiios sektoriaus subj ektu apskaitos duomeng teikimo Finausu lninisterij ai ir skelbimo taisykliu 9 priedas (Moketinu sump ataskaitos forma) Saugu vaiku globos namai (istaigos pavadinimas, kodas Juridiniu asmequ registre, adresas) MOKETINU SUMU 2020 M. BIRZELIO 30 D. (metine, ketvirtine) ATASKAITA 2020 in. birzelio 30 d. Nr (data) Kodas Moketinos sumos biudzeto lesos likutis ataskaitinio ]aikotaxpiopabalgofe I ]aidv ekonomlnesklasifikacijoskodas I ]aidt! pavadinimas Eil.Nr. likutis mett!pradffioje is viso i! ju ilgalaikiu!siskolinimi!iikutis* ISLAIDOS 1 66,00 114, Darbo uinokestis ir socialinis draudimas 2 2 I 1 Darbo uinokestis 3 2 I Darbo uinokestis pinigais 4 isju: gyventojv pajamv mokestis Paj amos nathra Socialirio draudimo imokos Prekiv ir paslaugu naudojimas 8 66,00 114, Prekiu ir paslaugr naudoj imas 9 66,00 114, Palckanos Palckanos Zemes nuoma Subsidijos Subsidijos i biudzeto le u Subsidij os importui I Subsidij os ganmiams Subsidij os gamybai Dotacijos Dotacij os uzsienio valstybins I 1 1 Dotacijos uzsienio valstybems einamiesiems tikslams Dotacijos uzsienio valstybems turtui isigyti Dotacijos tarptautinins organizacij oms I 1 Dotacij os talptautinins organizacijoms einamiesiems 23 tikslaus Dotacij os tarptautinems organizacij oms turtui isigyti 24 1i 2

4 2 5 3 Dotacij os kitiems valdzios sektoriaus subj ektams Dotacijos kitiems valdaos sektoriaus subj ektams 26 einamiesiems tikslams I 1 2 Dotacij os savivaldybchs einamiesiems tikslams Dotacij os kitiems valdaos sektoriaus subj ektams turtuiisigyti I 2 Dotacij os savivaldybems turtul isig)wi ]mokos i Europos Sajungos biudiet? I Tradiciniai nuosavi istekliai Pridetines vertes mokes io nuosavi istekliai B endn2jv nacionalinil} paj amp nuosavi isteklial Biudieto disbalansv korekcij a Jungtines Karalystes 34 naudai Su nuosavais i tekliais susijusios baudos, delapinigiai ir 35 neigiamos palckanos 2 7 Socialinds iinokos a alpos) Socialinio draudimo iinokos (pafalpos) I I 1 Socialinio draudimo iinokos pinigais I Socialinio draudimo i5mokos natdra Socialine parama (soc. paramos pafalpos) ir rentos I Socialife parama pinigals I 1 2 Socialine parana nathra I I Rentos Darbdaviu socialine parama Kitos i laidos Kitos i laidos einamiesiems tikslams Stipendijous Kitos i laidos kitiems einamiesiems tikslams I 3 Valiutos kurso itaka Kites i laidos t`irt`ii isigyti Pervedamos Europos Salungos, kitos taxptautines 51 finansinis paramos ir bendroj o finansavimo le os 3 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO 52 ISIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDEJIMO IR FINANSINIU SIPAREIGOJIM\/ VYKDYMO ISLAIDOS 3 I Materialiojo ir nelnaterialiojo turto isigjjimo i laldos 53 3 I 1 Ilgalaikio materialiojo turto kinmo ir isigijimo i laidos 54 3 I 2 Nematerialiojo turto kgrimo ir isigijimo i laidos Atsargr hirimo ir isigijimo i laidos 56 3 I 4 Ilgalaikio turto finansines nuomos (lizingo) i laidos Biologinio turto ir Zemes gelmiv i tekliu isigijimo 58 islaidos 3 2 Finansinio turto padidej imo iglaidos (finansinio turto 59 isigijimo / investavimo i laidos) 3 3 Finansiniu isipareigoj imp vykdymo islaidos (grazintos 60 ckolos) IS VISO (2+3) 61 66, ,00 *ng gfe'fa #FT;9#5 #gr" +#:kutis_isipareigojirmi,kuriuterminasilgesnisnegrlmetai. Vyriausias buhalteris (vyriausiasis buhalteris) 2i 2

5 SAUGU VAIKU GLOBOS NAMAI Biudzetine istaiga, Mazosios Lietuvos g. 2, Saugu k., 99402, Silutes r., tel/fcks. (8 441) , e.p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniu asmenu registre, kodas Silutes rajono savivaldybes Finansu skyriui ZEMESNIO LYGI0 BIUDZET0 ISLAIDU SAMATU VYKDYMO AISKINAMASIS RASTAS Asignavimu planas savaranki koms funkcijoms vykdyti per ataskaitini laikotarpi ,24 euru ivykdytas. Dotacija i apskrities perduotoms istaigoms planas ataskaitiniam laikotaapiui 18600,00 euru ivykdytas. Moketinos sumos uz prekes ir paslaugas savarankiskuju funkciju 2020 in. sausio 1 d. buvo 1204,00 Eur, 2020 in. birzelio 30 d ,00 Eur. Darbo uzmokestis ir socialinis draudimas ,00 Eur, UAB Nigra vaistine -89,00 Eur, Telia Lietuva, AB -15,00 Eur, UAB Bite Lietuva -3,00 Eur, UAB Circle K uz degalus -168,00 Eur, UAB Tele 2-66,00 Eur, bganitis,i,ttfsbv-anl:elfi;!f:r,5,ooeu UAB Statyk pats - 94,00 Eur, Moketinos sumos uz prekes ir paslaugas i5 pajamu uz gautas paslaugas: 2020 in.sausio 1 d. - Eugenijus Judeikis Vyr.buhaltere