VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. VA-186 DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO) PAKEITIMO 2012 m. balandžio 13 d. Nr. VA-43 Vilnius P a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. VA-186 Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) (Žin., 2004, Nr ; 2005, Nr , Nr ; 2006, Nr , Nr ; 2009, Nr ) ir išdėstau jį nauja redakcija: VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS Į S A K Y M A S DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO) Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr ), Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu (Žin., 2007, Nr ), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr ; 2004, Nr ; 2011, Nr ), punktu bei siekdamas užtikrinti tinkamą ir efektyvų mokesčių permokų (skirtumų) grąžinimo (įskaitymo) procesą: T v i r t i n u pridedamas: 1. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles. 2. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0781 formą. 3. Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0783 formą. VIRŠININKAS MODESTAS KASELIAUSKAS

2 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VA-43 redakcija) MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO) TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės (toliau Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojų prašymų grąžinti (įskaityti) Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamų mokesčių, valstybės rinkliavų ir kitų įmokų, taip pat neadministruojamų, bet į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėtų mokesčių ir įmokų (toliau mokestis) permokas (skirtumus) užpildymo, pateikimo, mokesčių permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) be mokesčių mokėtojo prašymo ir mokesčių apskaitos, susijusios su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu), tvarką. 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr , toliau MAĮ), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (Žin., 2002, Nr ; 2004, Nr , toliau PVM įstatymas), kitais teisės aktais. 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: informacinė sistema Mokesčių apskaitos informacinė sistema (toliau MAIS), e.vmi portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritis Mano VMI (toliau Mano VMI ); mokesčių mokėtojo savivaldybė savivaldybė, kurios teritorijoje registruota mokesčių mokėtojo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta; vietos mokesčių administratorius už mokesčių administravimą atsakinga apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, kurios veiklos teritorijoje yra Mokesčių mokėtojų registre įregistruotas mokesčių mokėtojas. 4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka mokesčių įstatymuose ir Mokesčių mokėtojo sumokėtų sumų įskaitymo ir mokėjimo prievolių dydžių skirtumo pagal patikslintus mokėjimo prievolių dokumentus tvarkymo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. VA-193 (Žin., 2005, Nr. 1-10; 2011, Nr , toliau Įskaitymo taisyklės),vartojamas sąvokas. 5. Mokesčio permoka (skirtumas) gali būti įskaityta tik to paties mokesčių mokėtojo mokestinėms prievolėms padengti, išskyrus atvejus, kai: 5.1. neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) permokėtomis mokesčio sumomis dengiamos to neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokestinės nepriemokos ir įskaitomi mokesčiai, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, 5.2. likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokesčių permoka (skirtumas) įskaitoma to paties likviduojamo neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) mokestinėms nepriemokoms padengti ir/ar mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti, 5.3. mokestį išskaičiuojančio asmens iš mokesčių mokėtojo išskaičiuota ir sumokėta per didelė pajamų mokesčio suma arba klaidingai išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis

3 įskaitomas to mokesčių mokėtojo mokestinėms prievolėms padengti. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo turi patikslinti mokesčio deklaraciją, o mokesčių mokėtojas kartu su FR0781 formos Prašymu grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) (toliau Prašymas), patvirtintu šiuo įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės, vietos mokesčių administratoriui turi pateikti tinkamai užpildytą Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymą, kurios pavyzdinė forma pateikta Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-90 (Žin., 2005, Nr ; 2010, Nr ) 1 priede, 5.4. pagal bendrą jungtinės nuosavybės teisę arba pagal bendrą dalinės nuosavybės teisę priklausančio turto vieno iš savininkų sumokėta mokesčio suma įskaitoma to turto mokesčio prievolei, suformuotai kito savininko vardu, padengti, 5.5. fizinis asmuo baudžiamojoje byloje atlygina juridiniam asmeniui padarytą žalą, t. y. sumoka juridiniam asmeniui priskaičiuotus mokesčius ir su jais susijusias sumas, 5.6. įskaitomos Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 51 (Žin., 2002, Nr ; 2004, Nr ), nustatyta tvarka perimtos kito mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos (toliau perimtos mokestinės nepriemokos). 6. Mokestį išskaičiuojančio asmens permokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos, išskyrus klaidingai sumokėtas sumas, gali būti įskaitomos tik gyventojų pajamų mokesčiui bei su juo susijusioms sumoms padengti ir tik tuo atveju, jeigu jos nesusidarė dėl per daug išskaityto gyventojų pajamų mokesčio. 7. Mokesčių mokėtojo mokesčių permoka (skirtumu) negali būti įskaitomos Valstybinio socialinio draudimo įmokos, o Valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka negali būti dengiamos kitos mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės. Klaidingai į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka be mokesčių mokėtojo Prašymo negali būti įskaitomos kitos mokesčių mokėtojo mokėjimo prievolės. 8. Neįskaityta mokesčio permoka/skirtumas (visa ar jos dalis) gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus, skaičiuojant MAĮ 87 straipsnio 13 dalyje nustatyta tvarka. Jeigu per nurodytą laikotarpį mokesčių mokėtojas nepateikia prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) ir/ar neatlieka veiksmo, liudijančio, kad jis žino apie mokesčio permokos buvimą ir siekia ją susigrąžinti (įskaityti), minėta suma nurašoma iš mokesčių apskaitos dokumentų. 9. Be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčio permoka (skirtumas): 9.1. įskaitoma: Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka, muitinės administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, taip pat padengti mokesčių mokėtojo skolas, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 (Žin., 2004, Nr ; 2009, Nr ), nustatyta tvarka, 9.2. pervedama antstoliui pagal jo patvarkymą areštuota mokesčio permoka (skirtumas), 9.3. grąžinama: kai mokėjimo prievolės dokumente ir jo užpildymo taisyklėse numatytas

4 prašymas grąžinti mokesčio apskaičiavimo dokumente apskaičiuotą permoką, mokesčių administratoriaus iniciatyva. II. PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) PATEIKIMAS 10. Prašymas teikiamas vietos mokesčių administratoriui tais atvejais, kai norima: VMI administruojamų mokesčių permoka (skirtumu) įskaityti: VMI administruojamus deklaruojamus ir nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, padengti mokestines nepriemokas, kai Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka įskaitymas automatiškai nevykdomas. Tai yra, atskirais įmokų kodais mokamų deklaruojamų mokesčių įmokos įskaitomos tik to mokesčio prievolėms padengti, todėl be mokesčių mokėtojo Prašymo šių mokesčių permoka nedengiamos kitų mokesčių mokestinės prievolės, muitinės administruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, ir/ar padengti mokestines nepriemokas, VMI neadministruojamus mokesčius, baudas ir kitas įmokas, mokamas į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų, mokamų į VMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, grąžintinas sumas įskaityti mokesčių mokėtojo mokestinėms nepriemokoms padengti, įskaityti per dideles ar klaidingai sumokėtas pinigų sumas į kitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) VMI banko sąskaitas, nurodytas Įskaitymo taisyklėse (toliau kitos VMI banko sąskaitos), kad būtų grąžinta VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų mokesčių permoka (skirtumas), kad būtų grąžintos įpėdiniams palikėjo permokėtos mokesčių sumos, kad būtų grąžinti nepagrįstai (neteisingai) išieškoti mokesčiai ir su jais susijusios sumos, kad būtų grąžintos VMI neadministruojamų, bet į jos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas per didelės ar klaidingai sumokėtos mokesčių ir įmokų sumos. 11. Šis Prašymas nenaudojamas, kai teisės norminiuose aktuose numatyta kita teiktino prašymo forma, arba prašant grąžinti banko ar antstolių klaidingai pervestas pinigų sumas. 12. Prašymas gali būti teikiamas: raštu (betarpiškai įteikiamas vietos mokesčių administratoriaus tarnautojui ar darbuotojui, ar atsiunčiamas paštu), elektroniniu būdu, prisijungus prie Mano VMI Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) nustatyta tvarka. 13. Mokesčių mokėtojo raštu ar elektroniniu būdu pateiktas Prašymas registruojamas ir patikrinamas pagal VMI prie FM informacinėje sistemoje esančius duomenis, siekiant nustatyti jame esančios informacijos teisingumą VMI prie FM nustatyta tvarka. 14. Jei mokesčių mokėtojas pateikia rašytinį Prašymą betarpiškai vietos mokesčių administratoriui ar atsiunčia paštu, tuomet vietos mokesčių administratorius nedelsdamas pateikia (jeigu Prašymas pateikiamas betarpiškai) arba per 2 darbo dienas nuo Prašymo gavimo VMI nurodytu adresu išsiunčia (jei Prašymas gautas paštu) spaudu pažymėtą Prašymo kopiją. Spaude turi būti nurodytas priėmusio Prašymą VMI padalinio pavadinimas, priėmimo data, registracijos numeris, valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau darbuotojas) priėmusio Prašymą, vardas, pavardė, pareigos, o prireikus kita reikiama informacija. Tačiau, jei VMI informacinėje sistemoje yra mokesčių mokėtojo kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ( elektroninio pašto adresas), tuomet informacinis pranešimas apie Prašymo

5 priėmimą ir jo nagrinėjimo būseną siunčiamas informacinio ryšio priemonėmis. Pateikęs Prašymą elektroniniu būdu per Mano VMI mokesčių mokėtojas informuojamas apie Prašymo pateikimą ir jo nagrinėjimo būseną elektroniniu pranešimu Mano VMI vartotojo srityje ir jo nurodytu elektroninio pašto adresu VMI prie FM nustatyta tvarka. 15. Prašymo gavimo data laikoma: kai Prašymas įteikiamas betarpiškai vietos mokesčių administratoriui jo įteikimo diena, kai Prašymas išsiųstas paštu pašto spaudo data, kai Prašymas pateiktas elektroniniu būdu jo pateikimo data užfiksuota Mano VMI programinėmis priemonėmis. 16. Kartu su Prašymu turi būti pateikiami Prašymo išnagrinėjimui reikalingi dokumentai/duomenys ar jų kopijos, pagrindžiantys VMI administruojamų mokesčių permokos (skirtumo) susidarymą ir/ar patvirtinantys VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų įmokų sumokėjimą, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti mokesčių mokėtojas. Prašymo nagrinėjimui reikalingų dokumentų ir/ar duomenų pateikti neprivaloma, jei Prašymą nagrinėjantis mokesčių administratorius gali gauti visą su Prašymo nagrinėjimu susijusią informaciją iš VMI informacinėje sistemoje turimų duomenų ar struktūrinių padalinių ir kitų valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų. 17. Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas laikantis Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir/ar netikslūs, ar nustatoma, kad mokesčių mokėtojas yra nepateikęs jam privalomų teikti mokesčių deklaracijų ar kitų dokumentų, kuriuos pagal galiojančius teisės aktus privalo pateikti mokesčių mokėtojas, taip pat trūksta duomenų sprendimą priimti, mokesčių administratorius, vadovaudamasis MAĮ 87 straipsnio 6 dalimi, ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų po Prašymo gavimo jį pateikusiam asmeniui Prašyme nurodytu gyvenamosios vietos Mokesčių mokėtojų registre įregistruotu adresu korespondencijai gauti ar buveinės (biuro) adresu / elektroninio pašto adresu, ar per Mano VMI išsiunčia pranešimą, kuriame nurodoma, kokie duomenys/dokumentai turi būti pateikti papildomai (tokiame pranešime nurodoma, iki kada turi būti pateikti duomenys/dokumentai) arba nurodoma, kad Prašymas nebus nagrinėjamas ir priežastys. 18. Per pranešime nurodytą laiką mokesčių mokėtojui nepateikus reikalaujamų dokumentų/duomenų Prašymas paliekamas nenagrinėtas. Informacinėje sistemoje pažymima, dėl kokių priežasčių Prašymas nenagrinėjamas ir apie tai, turimais pateikėjo kontaktais informacinėje sistemoje, informuojamas mokesčių mokėtojas. Prašymas nenagrinėjamas ir tuo atveju, kai negalima identifikuoti Prašymą pateikusio asmens. III. RAŠYTINIO PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) PILDYMAS 19. Mokesčių mokėtojas, prašantis grąžinti (įskaityti) skirtingais įmokų kodais sumokėtų mokesčių permoką (skirtumą), pildo atskirus Prašymus. 20. Prašymas pildomas juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu), didžiosiomis raidėmis ir/ar skaičiais tam skirtuose langeliuose, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų. Nepildomuose laukeliuose nerašoma jokių brūkšnelių ar kitų simbolių. 21. Mokesčių mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti mokesčio permoką (skirtumą), Prašymo pavadinimo laukelyje po žodžio GRĄŽINTI esantį langelį pažymi X simboliu, o pageidaujantis įskaityti mokesčio permoką (skirtumą), po žodžio ĮSKAITYTI esantį langelį pažymi X simboliu. Jei mokesčių mokėtojas nori ir susigrąžinti, ir įskaityti mokesčio permoką (skirtumą), abu esančius langelius pažymi X simboliu.

6 22. Prašymo 1 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kuris turi būti pakartotinai užpildomas visuose Prašymo lapų 1 laukeliuose: mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) arba, fizinio asmens Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas arba, užsienio valstybės piliečio asmens kodas arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente. 23. Užsienio asmuo, neregistruotas Mokesčių mokėtojų registre, Prašymo 2 laukelyje įrašo X simbolį. 24. Prašymo 3 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė. 25. Prašymo 4 laukelyje nurodomas Mokesčių mokėtojų registre ir/ar Gyventojų registre juridinio asmens įregistruotas adresas korespondenciją gauti ar buveinės (biuro) adresas arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas. Jei Prašyme nurodyti registriniai duomenys nesutinka su VMI prie FM informacinėje sistemoje turimais duomenimis, tai mokesčių mokėtojas turėtų juos patikslinti vadovaujantis MAĮ 46 straipsnio nuostatomis. 26. Prašymo 5 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo savivaldybės kodas. Savivaldybių kodai nurodyti Prašymo formos priede, jei teikiamas popierinis Prašymo variantas. 27. Prašymo 6 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo, teikiančio Prašymą, telefono ar fakso kodas ir numeris, jei mokesčių mokėtojas šiomis ryšio priemonėmis disponuoja. 28. Prašymo 7 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo, teikiančio Prašymą, elektroninio pašto adresas, jei tokį turi. 29. Prašymo 8 laukelyje įrašoma Prašymo pildymo data. 30. Prašymo 9 laukelyje įrašomas Prašymo registracijos numeris pagal Prašymą pildančio mokesčių mokėtojo nusistatytą dokumentų registravimo tvarką. 31. Prašymo 10 laukelyje įrašoma mokesčių įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas. Permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindai ir jų kodai pateikti Prašymo formos priede Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindas. Jeigu permokos (skirtumo) grąžinimo/įskaitymo atvejis nenumatytas Prašymo formos priede, nurodomas kitos priežasties numeris, t. y. 20. Tačiau, jei prašoma grąžinti (įskaityti) PVM skirtumą pagal PVM įstatymo 91 straipsnio 2 3 ir 5 dalių nuostatas, 10 laukelyje privaloma nurodyti vieną iš grąžinimo (įskaitymo) pagrindų kodų: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, Prašymo 11 laukeliuose nurodomi mokestiniai laikotarpiai, kuriais pagal skirtingas grąžinimo (įskaitymo) priežastis susidarė prašomas grąžinti (įskaityti) tuo pačiu įmokos kodu sumokėtos mokesčių permokos (skirtumai), arba įrašoma atlikto mokėjimo data. Kai prašoma grąžinti (įskaityti) klaidingai pervestą sumą, nedeklaruojamo mokesčio permoką arba VMI neadministruojamo mokesčio, baudos ar kitos įmokos per didelę sumokėtą sumą, dalyse nuo ir iki nurodoma ta pati sumokėjimą patvirtinančio dokumento data. 33. Kai prašoma grąžinti (įskaityti) nedeklaruojamo mokesčio permoką arba klaidingai pervestą sumą, VMI neadministruojamo mokesčio, baudos ar kitos įmokos per didelę sumokėtą sumą bei į kitas VMI banko sąskaitas sumokėtas įmokas, 12 laukelyje nurodomas mokėjimo dokumento numeris. 34. Prašymo 13 laukelyje įrašomos pagal nurodytą pagrindą ir nurodytu mokestiniu laikotarpiu susidariusios mokesčio permokos (skirtumo) sumos, kurias (visą ar jų dalį) prašoma grąžinti (įskaityti), arba 33 punkte nurodytų įmokų grąžintinos (įskaitytinos) sumos laukelyje nurodomas mokesčio įmokos kodas. Įmokų kodai patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus bendru 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 Dėl mokesčių,

7 rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo (Žin., 2003, Nr ; 2011, Nr ). Jeigu mokestis, kurio permoką prašoma grąžinti, buvo sumokėtas į kitos, ne mokesčių mokėtojo, savivaldybės biudžetą, šiame laukelyje turi būti nurodomas penkiaženklis mokesčio įmokos kodas, kurio paskutiniai du skaičiai atitinka tos savivaldybės kodą. 36. Jei Prašymo 10 laukelyje įrašytas permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas Nr. 19 ( Grąžintina palikėjo permokos (skirtumo) suma ), tai Prašymo 15 laukelyje nurodomas palikėjo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas, arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, o Prašymo 18 laukelyje įrašomi žodžiai Paveldėjimo dokumentai. Tokiu atveju teikiant Prašymą turi būti pateikti ir paveldėjimo faktą pagrindžiantys dokumentai. 37. Kai prašoma grąžinti į kitas VMI banko sąskaitas sumokėtas per dideles mokesčių sumas ar kitas įmokas, 16 laukelyje nurodomas VMI banko sąskaitos, į kurią buvo sumokėtas mokestis ar kita įmoka, numeris. Jeigu įmoka buvo sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą 16 laukelio pildyti nereikia laukelyje įrašoma visa prašoma grąžinti (įskaityti) suma, t. y. įrašoma 13 laukelių bendra suma. Prašymo 17 laukelis užpildomas ir tais atvejais, kai prašoma grąžinti (įskaityti) suma įrašyta tik viename 13 laukelyje. 39. Kartu su Prašymu mokesčių mokėtojas pateikia mokesčių įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus pateikti dokumentus (ar jų kopijas), pagrindžiančius permokos (skirtumo) susidarymą pagal Taisyklių 16 punkto nuostatas. Jų rekvizitus (dokumento pavadinimą, datą ir numerį) įrašo Prašymo 18 laukelyje bei Prašymo 19 laukelyje įrašo pridedamų dokumentų lapų skaičių. Kai prašoma grąžinti (įskaityti) sumokėtą per didelę nedeklaruojamo mokesčio dalį arba klaidingai pervestą sumą 18 ir 19 laukeliuose duomenų apie sumokėjimą patvirtinantį dokumentą nurodyti nereikia, kadangi šie duomenys yra nurodomi Prašymo 11,12,13 laukeliuose. 40. Prašymo įskaityti dalyje: Prašymo 20 laukelyje permokos (skirtumo) suma ar sumokėta įmoka prašomos padengti mokėjimo prievolės įmokos kodas, arba VMI administruojamo nedeklaruojamo ar neadministruojamo mokesčio, baudos ar kitos įmokos kodas. Jei prašoma įskaityti mokesčius muitinėje, muitinės administruojamų mokesčių įmokos kodo nurodyti neprivaloma, kai Taisyklių punktuose nurodytais atvejais mokesčio permoka prašoma įskaityti kito mokesčių mokėtojo mokestinėms nepriemokoms padengti, Prašymo 21 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo, kuriam norima įskaityti mokesčio permoką (skirtumą), identifikacinis numeris (kodas) arba fizinio asmens Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas, arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas arba kitas identifikacinis numeris (kodas), nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, Prašymo 22 laukelis pažymimas X simboliu, kai prašoma įskaityti mokesčius muitinėje, Prašymo 23 laukelyje įmokai padengti įskaitytina suma, laukelyje įrašoma visa prašoma įskaityti suma, t. y. įrašoma 23 laukelių bendra suma. Prašymo 24 laukelis užpildomas ir tais atvejais, kai prašoma įskaityti suma įrašyta tik viename 23 laukelyje. 41. Prašymo grąžinti dalyje: kai grąžinimo dalyje prašoma grąžinti Permokos (skirtumo) suma arba sumokėtos kitos įmokos prašoma grąžinti suma, Prašymo 25 laukelyje nurodoma: grąžintinos sumos gavėjas gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, 26 laukelyje gavėjo identifikacinis numeris (kodas), 29 laukelyje jo banko sąskaita. Sąskaita turi būti nurodoma IBAN (tarptautinis banko sąskaitos numeris) formatu, 30 laukelyje banko kodas. Tačiau, jei

8 grąžinama į sąskaitą, esančią užsienio banke, 30 laukelyje turi būti nurodytas banko SWIFT(BIC) kodas (banko identifikacijos numeris naudojamas tarptautiniams pinigų pervedimams), 27 laukelyje gavėjui pervedama suma Lietuvos nacionaline valiuta, 28 laukelyje nurodomas sąskaitos banke raidinis valiutos kodas (pavadinimas), 31 laukelyje banko pavadinimas ir 32 laukelyje banko adresas (adresas nurodomas tik tuo atveju, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje), jeigu prašoma grąžinti suma turėtų būti pervesta keliems gavėjams, pildoma: Prašymo 25 laukelyje kito gavėjo pavadinimas arba vardas, pavardė, 26 kito gavėjo kodas, 27 kitam gavėjui pervedama suma, 28 sąskaitos valiutos kodas, 29 jo banko sąskaita IBAN formatu, 30 banko kodas SWIFT (BIC) (jei grąžinama į sąskaitą esančią užsienio banke), 31 banko pavadinimas, 32 banko adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje, kai permokos (skirtumo) likutis Taisyklių 45 punkte nurodytais atvejais grąžinamas kitam asmeniui, Prašymo 26 laukelyje įrašomas grąžinamos sumos gavėjo mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), Prašymo 25 laukelyje pavadinimas ar vardas, pavardė, 27 gavėjui pervedama suma, 28 sąskaitos valiutos kodas, 29 grąžinamos sumos gavėjo sąskaitos numeris IBAN formatu, 30 banko kodas arba SWIFT (BIC) kodas (jei grąžinama į sąskaitą esančią užsienio banke), 31 banko pavadinimas ir 32 banko adresas, jei sąskaita atidaryta užsienio valstybėje, visa prašoma grąžinti suma įrašoma 33 laukelyje. Į šį laukelį įrašoma prašoma grąžinti suma ir tuo atveju, kai gavėjas yra vienas. 42. Neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis grąžinamas tik į mokesčių mokėtojo sąskaitą arba Prašyme nurodytą jo filialo, atstovybės, nuolatinės buveinės ar fiskalinio agento sąskaitą, išskyrus atvejus, kai: grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems išieškotas sumas pagal vykdomuosius dokumentus iš darbuotojų darbo užmokesčio ar pensijų, grąžinamos įmokos asmenims, sumokėjusiems pagal pavedimo sutartį, grąžinamos įmokos, sumokėtos už nepilnamečius vaikus, mokesčio permoka (skirtumas) grąžinama fizinio asmens įgaliotam asmeniui. Tokiu atveju būtina laikytis Taisyklių 44.3 punkte nustatytos tvarkos ir Prašymo 18 laukelyje turi būti nurodoma atstovavimą patvirtinančio dokumento pavadinimas, data ir numeris, ir prie Prašymo pridedamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, įpėdiniams grąžinamos palikėjo permokėtos mokesčių sumos, pervedama į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojo skola valstybei, pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą pagal jo patvarkymą areštuota mokesčio permokos (skirtumo) suma, grąžinama Taisyklių 43 punkte nurodytu atveju. 43. Kai likviduojamam juridiniam asmeniui uždarius sąskaitas banke nustatoma mokesčio permoka (skirtumas), permokėtoji suma gali būti grąžinta į juridinio asmens likvidatoriaus sąskaitą/neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko asmeninę sąskaitą. Tokiu atveju Prašymo 29 laukelyje nurodoma juridinio asmens likvidatoriaus/neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko sąskaita, 30 laukelyje banko kodas, 31 laukelyje banko pavadinimas, 26 laukelyje juridinio asmens likvidatoriaus/neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko kodas, 25 laukelyje likvidatoriaus pavadinimas / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko vardas, pavardė, 27 laukelyje gavėjui pervedama suma. 44. Užpildytą rašytinį Prašymą turi pasirašyti: mokesčių mokėtojas arba Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo atstovas (vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įgaliotas asmuo arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas, likviduojamo juridinio asmens Prašymą turi pasirašyti juridinio asmens likvidatorius, o mokesčių mokėtojų, kuriems iškeltos bankroto bylos (arba bankroto

9 procedūros vykdomos ne teismo tvarka), Prašymą pasirašo teismo (ar kreditorių) paskirtas administratorius ir nurodo savo vardą, pavardę kai Prašymą teikia užsienio juridinio asmens, Lietuvos Respublikoje registruoto PVM mokėtoju, atstovas, jis kartu su Prašymu turi pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus. 45. Jei mokesčių mokėtojas pateikęs rašytinį Prašymą nustato, kad pateikė ne visą informaciją, ar ją pateikė klaidingai, turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti anksčiau pateiktą Prašymą ir pateikti naują Prašymą. IV. PRAŠYMO, TEIKIAMO PER MANO VMI, GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) PILDYMAS 46. Prašymas pildomas ir teikiamas interneto naršykle prisijungus prie Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinus savo tapatybę. 47. Prašymas yra pildomas tokia eilės tvarka: Mano VMI vartotojas (fizinis asmuo, kuriam suteikta teisė prisijungti prie e.vmi portalo autorizuotos elektroninių paslaugų dalies Mano VMI ) turi pasirinkti vieną iš Prašymo pildymo būdų: Prašymo pildymas pasirinkus MM mokesčių apskaitos duomenys, Prašymo pildymas pasirinkus Paslaugų grupė X, pasirinkus Prašymo pildymą pagal MM mokesčių apskaitos duomenys variantą atidaromas Permokos (skirtumai) arba VMI nedeklaruojamų ir neadministruojamų mokesčių įmokos langas, kur Mano VMI vartotojas, įvedęs pageidaujamo susigrąžinti ir/ar įskaityti į kitus mokesčius mokesčio įmokos kodą, pagal sistemoje pateiktą įmokų kodų sąrašą, ir nurodęs permokos (skirtumo) susidarymo laikotarpį ar nedeklaruojamų mokesčių permokos ir neadministruojamų mokesčių, baudų ar kitų įmokų sumokėjimo datą, inicijuoja užduotį atrinkti pagal nurodytus parametrus permokas (skirtumus) ar nedeklaruojamų mokesčių permokų ir neadministruojamų mokesčių, baudų ar kitų sumokėtų įmokų sumas (toliau kitos sumokėtos įmokos). Informacinei sistemai atrinkus pagal pateiktą užduotį duomenis, mokesčių mokėtojas peržiūri ir pažymi norimas susigrąžinti ir/ar įskaityti kitiems mokesčiams rodomas permokų (skirtumų) arba kitų sumokėtų įmokų eilutes ir inicijuoja Prašymo FR0781 formavimą. Jeigu bent viena permoka (skirtumas) ar kita įmoka nebus pažymėta, tuomet formuojama tuščia Prašymo forma (neužpildyta pradiniais duomenimis), kurią Mano VMI vartotojas turės užpildyti pagal Prašyme nurodytus laukelius, atitinkančius šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus, Mano VMI vartotojui pasirinkus Prašymo pildymą pagal Paslaugų grupė X variantą atidaromas Mokesčių grąžinimo/įskaitymo prašymo pateikimas langas, kuriame pasirinkus mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) (FR0781) laukelį pateikiamas meniu pagal Prašymo formos FR0781 tipą: pasirenkant VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių permokas (skirtumus), pasirenkant VMI nedeklaruojamų ir neadministruojamų mokesčių, baudų ir kitų permokų/įmokų sumas, pasirenkant neužpildytą Prašymą pradiniais duomenimis, pasirinkus Prašymo tipą pagal Taisyklių punktą pereinama į Permokos (skirtumai) langą, kur visi sekantys veiksmai atliekami pagal Taisyklių 47.2 punkto reikalavimus, pasirinkus Prašymo tipą pagal Taisyklių punktą pereinama į VMI nedeklaruojamų ir neadministruojamų mokesčių įmokos langą, kur visi sekantys veiksmai atliekami pagal Taisyklių 47.2 punkto reikalavimus, kitame Prašymo formavimas (FR0781) lange yra suvedami bendri permokos (skirtumo) ar kitos sumokėtos įmokos duomenys:

10 jeigu norima susigrąžinti ir/ar įskaityti kitiems mokesčiams VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių permoką (skirtumą), pažymimas laukelis Grąžinti/įskaityti permoką (skirtumą), jeigu norima susigrąžinti ir/ar įskaityti nedeklaruojamo mokesčio permokų arba klaidingai pervestų sumų, VMI neadministruojamų mokesčių, baudų ar kitų įmokų per dideles sumokėtas sumas ir į kitas VMI banko sąskaitas sumokėtas nurodytas įmokų grąžintinas (įskaitytinas) sumas, pažymimas laukelis Grąžinti/įskaityti įmoką, laukelyje Įmokos kodas pasirenkamas įmokos kodas iš pateikiamo įmokų kodų sąrašo, atitinkantis Taisyklių 35 punkto nuostatas. Šis laukelis pildomas tuo atveju, kai pasirenkamas Prašymo pildymas neužpildytas pradiniais duomenimis, kai prašoma grąžinti į kitas VMI banko sąskaitas (ne į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas) sumokėtas per dideles mokesčių sumas ar kitas įmokas laukelyje Sumokėta į kitas VMI banko sąskaitas Nr. nurodomas VMI banko sąskaitos, į kurią buvo sumokėtas mokestis ar kita įmoka, numeris. Jeigu įmoka buvo sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, šio laukelio pildyti nereikia, jei prašoma grąžinti permoką (skirtumą) pagal permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodą Nr. 19 ( Grąžintina palikėjo permokos (skirtumo) suma ), tai Prašymo laukelyje palikėjo identifikacinis numeris nurodomas palikėjo asmens kodas arba užsienio valstybės piliečio asmens kodas, arba kitas identifikacinis numeris, nurodytas asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente. Tokiu atveju, teikiant Prašymą, pridedamų dokumentų lange turi būti prisegti arba pateikti kitu būdu (betarpiškai įteikti vietos mokesčių administratoriui, atsiųsti paštu) paveldėjimo faktą pagrindžiantys dokumentai. Visais kitais atvejais šio laukelio pildyti nereikia Permokų (skirtumų) įvedimas arba Įmokos įvedimas lange automatiškai sukeliamos visos Taisyklių 47.2 punkte mokesčių mokėtojo pažymėtos permokų (skirtumų) arba kitų sumokėtų įmokų eilutės pagal mokestinį laikotarpį ar įmokos sumokėjimo datą, įmokos kodą, kitos sumokėtos įmokos dokumento numerį ar Taisyklių punkte pažymėtus duomenis bei prašomą grąžinti (įskaityti) sumą. Automatiškai suvesti duomenys peržiūrimi ir kiekvienai suvestai permokai (skirtumui) arba kitai sumokėtai įmokai yra parenkamas mokesčių grąžinimo (įskaitymo) pagrindo kodas iš pateikiamo mokesčių grąžinimo (įskaitymo) pagrindų kodų klasifikatoriaus. Jei mokesčių mokėtojas pasirinko neužpildytą Prašymą pradiniais duomenimis, tuomet permokų (skirtumų) įvedimo duomenų lange turi užpildyti privalomus pildyti laukelius, atitinkančius Taisyklių punktų nuostatas. Bendra permokos (skirtumo) ar kitų sumokėtų įmokų suma įrašoma automatiškai. Jei Mano VMI vartotojas pastebi, kad kai kurie duomenys iš automatiškai sukeltų permokų (skirtumų) ar kitų įmokų yra neteisingi (netikslūs), tuomet šių duomenų tikslinti nebegalima. Atnaujinti Prašymo pildymą galima tik pašalinus klaidingą Prašymą. Jeigu Prašymas pildomas pasirinkus neužpildytą Prašymą pradiniais duomenimis ir Mano VMI vartotojui suvestus duomenis išsaugojus, pastebima, kad Prašyme pateikti duomenys neteisingi (netikslūs), juos galima patikslinti, redaguojant neteisingai užpildytą laukelį Mokesčių įskaitymas lange inicijuojamas mokesčių įskaitymo duomenų įvedimas atitinkantis Taisyklių 40 punkto nuostatas. Nurodytų įskaityti mokesčių bendra suma užpildoma automatiškai, mokesčių permokai (skirtumui) ar kitai į biudžeto surenkamąją sąskaitą sumokėtai įmokai susigrąžinti pasirenkamas langas Banko informacija, kuriame suvesti duomenys turi atitikti Taisyklių punkto nuostatas. Įvedus gavėjo kodą ir pasirinkus banko sąskaitą iš pateikto banko sąskaitų sąrašo visi kiti banko informacijos laukeliai (banko kodas, banko sąskaitos valiutos kodas, banko pavadinimas ar banko adresas) užpildomi automatiškai.

11 Jeigu VMI prie FM banko duomenų bazėje nėra banko sąskaitos, kurią nurodė Mano VMI vartotojas, tai vartotojas turi inicijuoti banko sąskaitos įvedimą laukelyje Banko sąskaitos įvedimas. Banko sąskaitos įvedimą galima bus inicijuoti tik jei Gavėjas yra atidaręs sąskaitą kitos užsienio valstybės banke ir grąžintinas sumas pageidauja susigrąžinti į sąskaitą, esančią toje užsienio valstybėje. Jei permoką (skirtumą) ar kitą įmoką norima grąžinti kitam gavėjui, tai gavėjo kodą ir banko sąskaitą, Prašymą pildantis mokesčių mokėtojas turi įvesti rankiniu būdu. Teisingai suvedus duomenis, visi banko informacijos laukeliai (banko kodas, banko pavadinimas) užpildomi automatiškai. Grąžintina bendra suma užpildoma automatiškai, dokumentų, patvirtinančių permokos (skirtumo) ar kitos įmokos pagrįstumą, pateikimui mokesčių mokėtojas turi atsidaryti Pridedami dokumentai langą. Čia pateikiami duomenys, atitinkantys Taisyklių 16 ir 39 punktų nuostatas. Jei mokesčių mokėtojas pageidauja, tai prie Prašymo teiktinus dokumentus gali pateikti betarpiškai vietos mokesčių administratoriui ar išsiųsti paštu. Tokiu atveju, pildant Prašymą, pridedamų dokumentų duomenų lange turi būti įrašoma, kad dokumentai pateikti kitu būdu užpildytas Prašymas turi būti patvirtinamas. Patvirtinti ir/ar peržiūrėti Prašymą galima Peržiūra lange, kur: automatiškai užpildomi mokesčių mokėtojo registriniai ir kontaktiniai duomenys pagal Mokesčių mokėtojų registre ar Gyventojų registre esamus duomenis. Jei informacinėje sistemoje pateikti registriniai ar kontaktiniai duomenys skiriasi nuo Prašymo pildymo metu esamų Mano VMI vartotojo faktinių duomenų, tai vadovaujantis MAĮ 46 straipsnio nuostatomis, inicijuojamas šių duomenų tikslinimas, jei Mano VMI vartotojas dėl tam tikrų priežasčių negali užbaigti pildyti Prašymo, jį galima išsaugoti suaktyvinus laukelį Išsaugoti vėlesniam tvirtinimui. Jei tvirtinant Prašymą parodoma Prašymo tvirtinimo būsena su požymiu Yra klaidų su išskleistu klaidų sąrašu, tuomet Mano VMI vartotojas turi inicijuoti klaidų taisymą ir Prašymą tvirtinti iš naujo arba jį šalinti, jeigu nusprendžia Prašymo neteikti, Prašymo pildymo (pateikimo) data ir Prašymo registracijos numeris suteikiami automatiškai Mano VMI vartotojui inicijavus Prašymo patvirtinimą, Prašymas tvirtinamas pasirašant Mano VMI vartotojui, kuriam suteikta teisė patvirtinti savo ar atstovaujamo asmens (mokesčių mokėtojo) dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo tapatybę. V. MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMAS (ĮSKAITYMAS) 48. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčio sumos ir/ar susidaręs mokesčio skirtumas įskaitomas (grąžinamas) Įskaitymo taisyklėse nustatyta tvarka: padengiamos mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu, pasibaigusio termino mokėjimo prievolės bei VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, mokesčių nepriemokos, Prašyme nurodytos mokesčių, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, prievolės, padengiamos muitinės administruojamų mokesčių nepriemokos, įskaitomi Prašyme nurodyti muitinės administruojami mokesčiai, padengiama skola valstybei, pervedama antstoliui pagal jo patvarkymą areštuota mokesčio permoka (skirtumas), grąžinamas likęs neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis. 49. Pagal PVM įstatymo 91 straipsnio nuostatas, mokesčių mokėtojui pateikus Prašymą grąžinti PVM skirtumą už atitinkamą mokestinį laikotarpį, grąžinama neįskaityto PVM skirtumo likučio dalis negali būti didesnė kaip:

12 49.1. sąlyginė PVM suma, apskaičiuota taikant standartinį PVM tarifą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas, sąlyginė PVM suma, apskaičiuota taikant standartinį PVM tarifą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte, PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytą ilgalaikį turtą, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis, taip pat pirkimo PVM sumą už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą, PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytas prekes ir (arba) importuotas medžiagas, žaliavas ir (arba) paslaugas, skirtas ilgalaikiam turtui pasigaminti ir (arba) nebaigtai statybai, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis, PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytus ir/ar importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, jeigu mokesčių mokėtojo pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir/ar paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 procentų visų pajamų. 50. Pagal PVM įstatymo 91 straipsnio 1 2 dalių nuostatas, neįskaityto ir negrąžinto PVM skirtumo likučio, susidariusio iki kalendorinio pusmečio pabaigos, suma PVM mokėtojui gali būti grąžinta tam kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, jei mokesčių mokėtojas buvo įregistruotas PVM mokėtoju ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki to kalendorinio pusmečio pabaigos. 51. Grąžinant neįskaitytą ir negrąžintą PVM skirtumo likutį PVM įstatymo 91 straipsnio 2 dalyje nustatyti apribojimai netaikomi PVM mokėtojams, atitinkantiems centrinio mokesčių administratoriaus nustatytus reikalavimus. 52. Neįskaitytas ir negrąžintas PVM skirtumo likutis grąžinamas MAĮ ir Taisyklių nustatyta tvarka ir terminais, neatsižvelgiant į PVM įstatymo 91 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus apribojimus: kai mokesčių mokėtojas likviduojamas, kai mokesčių mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų, kai metinėje PVM deklaracijoje nustatoma grąžintina PVM suma. 53. Mokesčių administratorius per MAĮ 87 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas po Prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo, o jei mokesčių administratorius buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos, privalo: išnagrinėti Prašymą ir priimti sprendimą įskaityti (neįskaityti) ir/ar grąžinti (negrąžinti) mokesčio permoką (skirtumą). Sprendimo įskaityti (neįskaityti) ir/ar grąžinti (negrąžinti) mokesčio permoką (skirtumą) forma patvirtinta šiuo įsakymu, kuriuo tvirtinamos. Taisyklės (toliau Sprendimas, forma FR0783). Sprendimas formuojamas Informacinėje sistemoje MAIS. Suformuotas ir patvirtintas Sprendimas VMI prie FM nustatyta tvarka ir VMI turimais kontaktiniais duomenimis informacinėje sistemoje, paštu, telekomunikacijų galiniais įrenginiais ar per Mano VMI siunčiamas mokesčių mokėtojui, šiais atvejais: kai mokesčių administratorius priima sprendimą negrąžinti (neįskaityti) arba grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) kitaip nei nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme, kai mokesčių administratoriaus iniciatyva padengiamos muitinės administruojamų mokesčių to mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos, dengiama mokesčių mokėtojo skola valstybei, ar pervedama pagal antstolio patvarkymą areštuota mokesčio permoka (skirtumas) arba, kai be mokesčių mokėtojo Prašymo mokesčių permoka (skirtumu) įskaitomos mokestinės nepriemokos, kurių įskaitymas nevykdomas automatiškai

13 Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka. Sprendimas, apie įvykdytą mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą, mokesčių mokėtojui išsiunčiamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai buvo įskaitytos mokestinės nepriemokos Įskaityti: deklaruojamų mokesčių mokestines nepriemokas Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka; mokesčių mokėtojo Prašyme nurodytus deklaruojamus, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, taip pat apskaičiuotus nedeklaruojamus mokesčius Prašymo gavimo data, muitinės administruojamų mokesčių prievoles Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, nustatyta tvarka, VMI neadministruojamus mokesčius, baudas ir kitas įmokas Sprendimo priėmimo data, į kitas VMI banko sąskaitas sumokėtas grąžintinas sumas Prašymo gavimo data Pervesti antstoliui pagal jo patvarkymą areštuotą mokesčio permokos (skirtumo) sumą ir grąžinti mokesčių mokėtojui prašomą neįskaitytą mokesčio permokos (skirtumo) likutį ar sumokėtos įmokos likutį. 54. Kai dėl visos arba dalies prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susiję klausimai yra sudedamoji mokesčių administratoriaus atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, vadovaujantis MAĮ 87 straipsnio 6 dalies nuostatomis, šis patikrinimas turi būti pradėtas per 5 kalendorines dienas nuo šio straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytų terminų pabaigos dienos ir mokesčio permoka (skirtumas) turi būti grąžinta ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos. 55. Atliekamo mokestinio patikrinimo metu, nelaukiant mokestinio patikrinimo pabaigos ir jo rezultatų patvirtinimo, gali būti grąžinta (įskaityta) mokesčio permoka (skirtumas) arba jo dalis, jeigu: prašoma grąžinti (įskaityti) kito mokesčio permoką (skirtumą) nei tikrinamasis (tiriamasis) mokestis, yra to paties mokesčio, tačiau kito susidariusio laikotarpio, nei tikrinamasis laikotarpis permoka (skirtumas), dėl kurio nepriimtas sprendimas atlikti patikrinimą. Prašoma grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) dalis, dėl kurios grąžinimo (įskaitymo) nevykdomas mokestinis patikrinimas, grąžinama (įskaitoma) Taisyklių 53 punkte nurodytu terminu. 56. Visais atvejais, kai mokesčių mokėtojas pateikia Prašymą grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) ir mokesčių administratorius priima sprendimą atlikti prašomos grąžinti (įskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) mokestinį patikrinimą, Prašyme nurodytos permokos (skirtumo) sumos grąžinimas arba įskaitymas kitų mokestinių nepriemokų dengimui stabdomas iki mokesčių administratoriaus sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo priėmimo. Jeigu sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo mokestis papildomai nėra apskaičiuojamas, tai Prašyme nurodyta permoka (skirtumas) pirmiausia įskaitoma mokestinėms nepriemokoms padengti. Atlikus įskaitymus, likęs permokos (skirtumo) likutis grąžinamas Taisyklių 54 punkte nurodytu terminu. Jeigu mokesčių administratoriaus mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuota suma ir sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo patvirtinta mokesčio suma yra mažesnė už prašomą grąžinti mokesčio permokos (skirtumo) sumą, tai priimamas sprendimas grąžinti

14 likusią dalį prašomos grąžinti sumos, įvertinus patikrinimo metu papildomai apskaičiuotą sumą ir atlikus mokestinių nepriemokų įskaitymą. Prašoma grąžinti mokesčio permoka (skirtumas) ar jo dalis negrąžinama, kai sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo nustatoma, kad mokesčio permokos (skirtumo) ar jo dalies nėra arba mokesčių administratorius, vadovaudamasis MAĮ nuostatomis ir kitais teisės aktais, priima Sprendimą FR0783 negrąžinti mokesčio permokos (skirtumo) sumos. 57. Kai įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos mokesčio administratoriui pateikia duomenis apie pradėtą Pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtojo veiklos tyrimą dėl nusikalstamos veikos, jeigu tai susiję ar gali būti susiję su netinkamu PVM mokėtojo prievolių vykdymu (įskaitant neteisėtą PVM skirtumo grąžinimą ir įskaitymą), PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas sustabdomas vadovaujantis PVM įstatymo 91 straipsnio 6 dalimi. PVM skirtumo grąžinimas ir įskaitymas iš Mokesčio skirtumo sąskaitos stabdomas iki išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu įgaliotos tirti nusikaltimus institucijos nurodo galimos žalos valstybės biudžetui dėl PVM nesumokėjimo dydį arba šis dydis kontrolės veiksmų metu yra nustatomas pagal VMI turimą informaciją, šio punkto nustatyta tvarka stabdomas nustatyto dydžio PVM skirtumo grąžinimas ar įskaitymas 58. Mokesčių administratorius, vadovaudamasis MAĮ 104 straipsnio nuostatomis ir siekdamas užtikrinti tinkamą mokestinių prievolių, susijusių su mokesčių permokos (skirtumo) įskaitymo ir grąžinimo pagrįstumu, vykdymą, turi teisę pagal atitinkamą tvarką pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, pagal kurį laiduotojas arba garantas įsipareigoja įvykdyti mokesčių mokėtojo mokestines prievoles, jei šios nebus vykdomos atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais. 59. Tais atvejais, kai VMI nustatyta tvarka Sprendimo projektą rengia kitas, o ne Prašymo vertinimą, mokestinį tyrimą, ar patikrinimą atlikęs padalinys, pastarasis pateikia išvadą Sprendimo projektą rengiančiam padaliniui dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo). 60. Sprendimas, forma FR0783 neformuojamas, kai: 60.1 mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų įskaitymas, vadovaujantis MAĮ 87 straipsnio nuostatomis, vykdomas programinėmis priemonėmis Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka be mokesčių mokėtojo Prašymo. 61. Kai be atskiro mokesčių mokėtojo Prašymo Taisyklių punkte nurodytu atveju ketinama grąžinti mokesčių permoką (skirtumą), tai grąžinama į anksčiau mokesčių mokėtojo mokesčių administratoriui nurodytą sąskaitą, į kurią permoka (skirtumas) buvo grąžinta. Tais atvejais, kai grąžinimas atliekamas pirmą kartą ir mokesčių mokėtojas turi daugiau nei vieną sąskaitą, vietos mokesčių administratorius turimais mokesčių mokėtojo kontaktais informacinėje sistemoje kreipiasi į mokesčių mokėtoją, prašydamas nurodyti sąskaitą, į kurią galėtų būti grąžinta mokesčių permokos (skirtumo) suma. Taip pat mokesčių mokėtojas informuojamas apie tai, kad per mokesčių administratoriaus nurodytą terminą neatsakius į minėtą prašymą, mokesčių permoka (skirtumas) bus grąžinama į mokesčių administratoriui teikiamoje informacijoje nurodytas bankų sąskaitas. Atsakymą mokesčių mokėtojas gali perduoti faksu, elektroniniu būdu ar paštu. 62. Mokesčių administratoriui priėmus Sprendimą grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčių permoką (skirtumą) be atskiro Prašymo, jam informacinėje sistemoje suformuojamas ir patvirtinamas VMI prie FM nustatyta tvarka Sprendimas, ir siunčiamas mokesčių administratoriaus turimais kontaktiniais duomenimis informacinėje sistemoje elektroniniu būdu ar paštu. 63. Jeigu be mokesčių mokėtojo Prašymo, Įskaitymo taisyklių nustatyta tvarka, padengus mokestines nepriemokas gaunamas mokesčių mokėtojo Prašymas įskaityti jas kitaip, atlikti įskaitymai neanuliuojami, išskyrus atvejus, jeigu jie nuginčijami teismine tvarka. 64. Per MAĮ nurodytą laiką negrąžinęs prašomos mokesčio permokos (visos ar jos dalies) arba skirtumo (viso ar jo dalies), mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo naudai

15 skaičiuoja palūkanas iki prašoma suma bus grąžinta. Palūkanų dydis lygus nustatytam delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui. 65. Palūkanas mokesčių mokėtojui už ne laiku grąžintą mokesčio permoką (visą ar jos dalį) ar mokesčio skirtumą (visą ar jo dalį) skaičiuoja mokesčių administratoriaus struktūrinis padalinys, dėl kurio kaltės pažeisti MAĮ ir šiose Taisyklėse nustatyti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminai. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 66. Šiomis taisyklėmis vadovaujasi mokesčių mokėtojai, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų darbuotojai, atsakingi už mokesčių permokų (skirtumo) grąžinimą ir įskaitymą. 67. Rašytiniu būdu gauti Prašymai ir dokumentai yra saugomi archyvinėje mokesčių mokėtojo byloje, o elektroniniu būdu gauti Prašymai ir prie jų prisegti dokumentai, ir VMI informacinėje sistemoje suformuoti ir patvirtinti Sprendimai saugomi VMI prie FM informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais terminais.

16 Identifikacinis numeris 1 Užsienio asmuo, neregistruotas mokesčių mokėtojo tegistre 3 F R Versija 0 2 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VA-43 redakcija) Pavadinimas arba vardas, pavardė Adresas 4 Savivaldybės kodas 5 Telefonas arba faksas 6 El. paštas 7 PRAŠYMAS GRĄŽINTI ĮSKAITYTI MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) Pildymo data Registracijos numeris 9 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr ) ir kitų mokesčių įstatymais, prašau mokesčio permoka (skirtumu), sumokėta įmoka 10 pagrindo kodas 11 mokestinis laikotarpis 12 mokėjimo dokumento numeris 13 suma Lt, ct) nuo - - iki - -, 10 pagrindo kodas 11 mokestinis laikotarpis 12 mokėjimo dokumento numeris 13 suma Lt, ct) nuo - - iki - -, 10 pagrindo kodas 11 mokestinis laikotarpis 12 mokėjimo dokumento numeris 13 suma Lt, ct) nuo - - iki - -, 10 pagrindo kodas 11 mokestinis laikotarpis 12 mokėjimo dokumento numeris 13 suma Lt, ct) nuo - - iki - -, 14 įmokos kodas 15 palikėjo identifikacinis numeris 16 sumokėta į VMI banko sąskaitą Nr. 17 iš viso (13 laukelių suma) Lt, ct [L][T], 18 Informacija apie pridedamus dokumentus. Pridedamų dokumentų lapų skaičius 19 į s k a i t y t i mokestines nepriemokas ir mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokesčius muitinėje bei kitas įmokas: 20 įmokos kodas 21 mokesčių mokėtojas 22 teritorinė muitinė 23 įskaitoma suma (Lt, cr), 20 įmokos kodas 21 mokesčių mokėtojas 22 teritorinė muitinė 23 įskaitoma suma (Lt, cr), 20 įmokos kodas 21 mokesčių mokėtojas 22 teritorinė muitinė 23 įskaitoma suma (Lt, cr) 2

17 , 20 įmokos kodas 21 mokesčių mokėtojas 22 teritorinė muitinė 23 įskaitoma suma (Lt, cr), 20 įmokos kodas 21 mokesčių mokėtojas 22 teritorinė muitinė 23 įskaitoma suma (Lt, cr), Iš viso[24] įskaityti (visų 23 laukelių suma), Lt, ct F R Versija 0 2 FR0781 formos 2 lapas Identifikacinis numeris 1 25 gavėjo pavadinimas ar vardas, pavardė G r ą ž i n t i 26 gavėjo kodas 27 suma (Lt, ct) 28 valiutos kodas, 29 gavėjo sąskaita 30 banko kodas / SWIFT (BIC) 31 banko pavadinimas 32 banko adresas 25 gavėjo pavadinimas ar vardas, pavardė G r ą ž i n t i 26 gavėjo kodas 27 suma (Lt, ct) 28 valiutos kodas, 29 gavėjo sąskaita 30 banko kodas / SWIFT (BIC) 31 banko pavadinimas 32 banko adresas Iš viso: 33 grąžinti (visų 27 laukelių suma), Lt, ct Vadovas / asmuo (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalteris (buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė)

18 F R Versija 0 2 FR0781 formos 3 lapas (priedas) Savivaldybių kodai: Akmenės r. 32 Kaišiadorių r. 49 Marijampolės 18 Radviliškio r. 71 Švenčionių r. 86 Alytaus m. 11 Kalvarijų 48 Mažeikių r. 61 Raseinių r. 72 Tauragės r. 77 Alytaus r. 33 Kauno m. 19 Molėtų r. 62 Rietavo 74 Telšių r. 78 Anykščių r. 34 Kauno r. 52 Neringos m. 23 Rokiškio r. 73 Trakų r. 79 Birštono 12 Kazlų Rūdos 58 Pagėgių 63 Skuodo r. 75 Ukmergės r. 81 Biržų r. 36 Kelmės r. 54 Pakruojo r. 65 Šakių r. 84 Utenos r. 82 Druskininkų 15 Kėdainių r. 53 Palangos m. 25 Šalčininkų r. 85 Varėnos r. 38 Elektrėnų 42 Klaipėdos m. 21 Panevėžio m. 27 Šiaulių m. 29 Vilkaviškio r. 39 Ignalinos r. 45 Klaipėdos r. 55 Panevėžio r. 66 Šiaulių r. 91 Vilniaus m. 13 Jonavos r. 46 Kretingos r. 56 Pasvalio r. 67 Šilalės r. 87 Vilniaus r. 41 Joniškio r. 47 Kupiškio r. 57 Plungės r. 68 Šilutės r. 88 Visagino m. 30 Jurbarko r. 94 Lazdijų r. 59 Prienų r. 69 Širvintų r. 89 Zarasų r. 43

19 Grąžinimo (įskaitymo) pagrindas 01. Grąžintina sąlyginė PVM suma, apskaičiuota taikant standartinį PVM tarifą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas. 02. Grąžintina sąlyginė PVM suma, apskaičiuota taikant standartinį PVM tarifą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte. 03. Grąžintina PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytą ilgalaikį turtą, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įst atymo 94 straipsnio nuostatomis, taip pat pirkimo PVM sumą už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą. 04. Grąžintina PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytas prekes ir (arba) importuotas medžiagas, žaliavas ir (arba) paslaugas, skirtas ilgalaikiam turtui pasigaminti ir (arba) nebaigtai statybai, išskyrus į PVM atskaitą įtrauktą importo PVM sumą, įskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis. 05. Grąžintina PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytus ir/ar importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, jeigu mokesčių mokėtojo pajamos iš žemės ūkio produkcijos tiekimo ir/ar paslaugų teikimo praėjusiais kalendoriniais metais sudarė ne mažiau kaip 50 procentų visų pajamų. 06. Grąžintina PVM skirtumo likučio, susidariusio iki kalendorinio pusmečio pabaigos, suma. 07. Grąžintinas PVM skirtumo likutis mokesčių mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų. 08. Grąžintinas PVM skirtumo likutis mokesčių mokėtojas likviduojamas. 09. Grąžintina PVM suma, nustatyta metinėje PVM deklaracijoje. 10. Permokėta suma. 11. Mokesčio permoka (skirtumas). 12. Klaidingai sumokėta. 13. Patikrinimo metu nustatyta mokesčio permoka. 14. Permokėta bauda. 15. Permokėta suma pagal mokestinės paskolos sutartį. 16. Permokėtos palūkanos. 17. Permokėti delspinigiai. 18. Žyminis mokestis, grąžinamas pagal teismo nutartį. 19. Grąžintina palikėjo permokos (skirtumo) suma. 20. Kitos priežastys.

20 FR0783 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VA-43 redakcija) (DOKUMENTO SUDARYTOJO PAVADINIMAS ) SPRENDIMAS GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) Nr. (data) (registracijos numeris) (sudarymo vieta) Vadovaudamasis (-i) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr ) 87 straipsniu, mokesčių įstatymais, Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1K-199 (Žin., 2004, Nr ), ir atsižvelgdamas (-a) į skyriaus 20 m. d. Nr. Išvadą dėl (mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris) mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)(toliau Išvada), n u s p r e n d ž i u: (mokesčių mokėtojo pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris arba kodas) mokesčio permoka (skirtumu) Eil. Nr. Įmokos kodas Mokestis (prievolės tipas) Permokos suma, Lt Skirtumo suma, Lt Permokos (skirtumo) susidarymo data Eil. Nr. Iš viso: 1) įskaityti Įmokos kodas Mokestis (prievolės tipas) Įskaitymo data Suma, Lt Iš viso: 2) negrąžinti (neįskaityti) mokesčio permokos (skirtumo)

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 4D-2018/1-883 Vilnius SKUNDO ESMĖ

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau