Metinis veiklos planas 2021 m.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Metinis veiklos planas 2021 m."

Transkriptas

1 PANEVĖŽIO LOPŠELISDARŽELIS DOBILAS Metinis veiklos planas Panevėžys

2 PATVIRTINTA Panevėžio lopšeliodarželio Dobilas 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V1138 PANEVĖŽIO LOPŠELIODARŽELIO DOBILAS 2021 M. VEIKLOS PLANAS Panevėžio lopšelisdarželis Dobilas. Adresas: J. Bielinio g. 16A, Panevėžys, 35196, el. paštas: tel. (8 45) , (8 45) m. m. veikė 9 grupės: 3 ankstyvojo ugdymo, 4 ikimokyklinio ugdymo grupės (viena iš jų savaitinės), 2 priešmokyklinio ugdymo grupė (viena iš jų savaitinė) m. veikia 9 grupės: 3 ankstyvojo ugdymo, 5 ikimokyklinio ugdymo grupės (dvi iš jų savaitinės), 1 priešmokyklinio ugdymo grupė. Ikimokyklinio ugdymo organizavimo modeliai: VII 6 grupės, XII 1 grupė, XIII 1 grupė. Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba pagal VII modelį metų pradžioje lopšelįdarželį lankė 147 vaikai, 2020 m. pabaigoje 144 vaikai. Šiuo metu įstaigoje yra 6 laisvos vietos METŲ VEIKLOS ANALIZĖ TIKSLAS. Kurti modernią, sveiką, saugią, bendradarbiaujančią, nuolat tobulėjančią ugdymo(si) aplinką. Uždavinys Siekti kokybiško, inovatyvaus, visapusiško vaiko ugdymo(si). Rezultatas Ikimokyklinis ugdymas(is) buvo organizuojamas vadovaujantis lopšeliodarželio 2019 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V188 patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo programa Saulės zuikučiai, į ugdymo turinį integruojama Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa. Priešmokyklinis ugdymas(is) organizuotas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programa, integruojama tarptautinė socialinių įgūdžių programa Zipio draugai. Programa padeda 57 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Ugdytinių pasiekimai ir pažanga buvo vertinami vadovaujantis lopšeliodarželio 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V125 patvirtintais Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos ir Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos

3 Plėtoti ugdytinių tėvų, pedagogų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą ugdymo(si) procese. vertinimo tvarkos aprašais. Visi ugdytiniai padarė pažangą, atitinkančią jų amžių ir gebėjimus. Priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai geriausių mokyklinės brandos rezultatų pasiekė sveikatos, meninėje, socialinėje, pažinimo kompetencijose, mažesni pokyčiai komunikavimo kompetencijose. Ugdymo proceso valdymas buvo vykdomas vadovaujantis švietimą reglamentuojančiais teisės aktais, mokyklos nuostatais. Lopšelyjedarželyje veikianti Vaiko gerovės komisija rūpinosi vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, organizavo ir koordinavo ugdymo(si), švietimo ar kitos pagalbos vaikui teikimą. Skatinama sveika gyvensena, sveika mityba ir aktyvus fizinis judėjimas, dalyvaujama įvairiuose sveikatos projektuose Sveikatiada, Futboliukas. Pedagogai veda atviras veiklas, pasidalinta patirtimi, aptariami tobulintini ugdomosios veiklos momentai. Ugdyme taikomos Lauko pedagogikos idėjos. Lopšeliodarželio vidinės veiklos įsivertinimo (audito) grupė atliko 2020 m. veiklos kokybės įsivertinimą, pasirinkta audituojama sritis Vaiko ugdymo(si) pasiekimai. Įsivertinimo grupė pateikė bendruomenei audito grupės tyrimo rezultatus, išvadas ir pasiūlymus. Anoniminė tėvų apklausa atskleidė, kad dauguma tėvų (98,28%), yra susipažinę su savo vaikų pasiekimų vertinimu ir ji jiems yra suprantama bei sutinka, kad vaikai pedagogų vertinami yra objektyviai ir teisingai. Lopšelisdarželis nuolat atnaujina vidines erdves ir lauko teritorijoje plečia edukacines erdves metais buvo suremontuotos Ežiukų ir Kačiukų grupės, 3 administracijos kabinetai, pakeista dalis vamzdyno, pakeista 14 vidinių durų, atnaujintos 4 aikštelių žaliosios aplinkos, įrengtos 2 saugios sportinių žaidimų aikštelės, sutvarkyti lauko žaidimų įrenginiai bei gautas sertifikatas jų eksploatavimui. Pakeista 60 m. tvoros dalis, sutvarkyti vieno korpuso stogo parapetai. Įstaigos grupėse buvo nusipirkta daug reikalingų ugdymo(si) priemonių, žaislų. Įrengta inovatyvi lenta vyresnėje savaitinėje grupėje. Rūpinomės finansiniais ištekliais, siekėme kuo efektyviau panaudoti biudžeto ir mokinio krepšelio lėšas. Organizuotas seminaras IKT integravimas į ugdymo(si) procesą per ZOOM platformą, dalintasi patirtimi su lopšeliaisdarželiais Gintarėlis, Rūta, Aušra. Įgyvendinat Panevėžio savivaldybės finansuojamą aplinkosaugos projektą Mažinu šiukšles saugau gamtą organizuoti renginiai Panevėžio, respublikos ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams piešinių parodoje Gamtos spalvos Šiaurinėje bibliotekoje. Panevėžio savivaldybės finansuojamo Meno projekto Žaidžiu meną įgyvendinimo metu organizuoti renginiai bendruomenei Meno dirbtuvės lauke, išvykos į Panevėžio vežimo teatrą. Dalyvauta Panevėžio ikimokyklinių

4 Siekti darbuotojų profesionalumo ir lyderystės. įstaigų organizuotuose projektuose ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centro inicijuotame projekte Sveikas kaip ridikas. Tėvai dalyvavo aplinkosaugos, meno, sveikatos projektuose, bendradarbiavo organizuojant ugdomąją veiklą. Ypač aktyviai ugdytinių šeimos dalyvavo bendruomenės kūrybinių darbų parodose taip pat gaminant ekologiškus žaisliukus iš gamtinės medžiagos, ruošiantis kalėdiniam laikotarpiui. Ugdytinių tėvelių pjaustytų Moliūgų fiesta džiugino ne tik darželio bendruomenės narius, bet ir gatvės praeivius. Mokytojai bendradarbiaudami su kitomis Panevėžio miesto įstaigomis dalyvavo mieste organizuojamuose renginiuose, projektinėse veiklose, konkursuose: Panevėžio lopšeliodarželio Pasaka respublikiniame projekte Labas, tau sakau, Panevėžio gamtos mokyklos kūrybinių darbų konkurse,,neįprastas Kalėdų džiaugsmas, Panevėžio gamtos mokykla paukščių globos akcijoje Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę, Panevėžio miesto bendruomenių rūmų koncerte Po viena saule, skirtame Pasaulinei gyvūnijos dienai paminėti, Panevėžio miesto Aukštaičių Žemaičių bendruomenių projekte,,renkuosi sveikatą paspirtukų varžybos Kultūros ir poilsio parke, Panevėžio lopšeliodarželio Gintarėlis respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų Muzikinių instrumentų iš antrinių žaliavų parodoje ir kituose. Aktyviai pedagogai dalyvavo respublikos mastu organizuojamuose veiklose: Radviliškio lopšeliodarželio,,eglutė respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Advento giesmių ir Kalėdinių dainų projekte,,angelo sparnas, Šiaulių lopšeliodarželio,,pupų Pėdas kalėdinis šokio iššūkyje, Vilniaus lopšeliodarželio Sadutė respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijoje Aš stebiu orus, Respublikinio Sveikatiados projekto,,pusryčiai madinga! konkurse, Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus,,berželis, Akmenės rajonas respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte,,kalėdų atvirukas dėmesys vienišam, Raseinių rajono, Ariogalos lopšeliodarželio respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje,,atvirukas draugui. Lopšeliodarželio mokytojai kaupia IT metodinę medžiagos bazę, kuria gali naudotis visi darželio mokytojai. Modernios kompiuterinės technologijos taikomos grupių ugdomajame procese ne mažiau 23 kartus per savaitę. Sudarytos sąlygos darbuotojų tobulėjimui nuotoliniu būdu pedagogas.lt, PŠC organizuojamuose ir kituose akredituotuose mokymo centrų mokymuose. Mokytojai darbe taikė naujus ugdymo metodus, įvaldė naujausias technologijas (robotukus Bitutės, multimedia, interaktyvias grindis). Vyko pedagoginės gerosios patirties sklaida, pedagogai Panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogams skaitė pranešimus,

5 nuotoliniu būdu vedė mokymus IKT taikymas ikimokykliniame ugdyme. Panevėžio lopšelisdarželis Dobilas surengė respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtualų konkursą EKO MADA. Meninio ugdymo mokytoja skaitė pranešimą seminare Meninio ugdymo vaidmuo ir muzikos pedagogų galimybės besikeičiančiame pasaulyje V modulis Vaiko kultūrinės saviraiškos formos muzikiniame ugdyme. Logopedai nuotoliniu būdu suorganizavo respublikinį kūrybinį projektą vaikams, turintiems specialiųjų poreikių Ištark sš ištark ir bus aiškiau. Mokytojai tobulino IKT kompetenciją dalyvaudami 40 val. Panevėžio švietimo centro kvalifikacijos tobulinimo programoje Inovatyvių įrankių pritaikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme ir patobulino skaitmeninio raštingumo kompetenciją. Siekdama darbuotojų kompiuterinio raštingumo įstaiga sparčiai plečia kompiuterių bazę. Dalis IKT bazės yra pasenusi, todėl nuolat atnaujinama. Įstaigoje turime 24 kompiuterį, iš kurių 14 skirti pedagogams, 7 administracijos darbuotojams. Yra 6 projektoriai, 7 spausdintuvai, 2 televizoriai, interaktyvios grindys, 2 interaktyvios lentos. Nepedagoginiai darbuotojai viduje mokosi naudotis elektroniniu paštu, internetu, dalyvauja įvairiuose higienos normų laikymosi, psichologiniuose, vaiko raidos ir pedagogikos seminaruose. Bendruomenė naudojasi elektroniniu dienynu Mūsų darželis. 97 procentų tėvų (globėjų) naudojasi elektroniniu dienynu. Deja, 3 procentų tėvų yra neprisijungę prie elektroninio dienyno, nes neturi kompiuterių, interneto. Lopšelisdarželis Dobilas 2020 m. pavasarį pirmasis priėmė Covid19 epidemijos pirmąją bangą ir sklandžiai užtikrino visų Panevėžio miesto specialiųjų tarnybų darbuotojų vaikų priežiūrą, teikė jiems ugdymą.

6 STIPRIŲJŲ IR SILPNŲJŲ PUSIŲ BEI GALIMYBIŲ IR GRĖSMIŲ ANALIZĖ STIPRYBĖS Ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų poreikius, teikiama logopedo pagalba, sudaryta galimybė ugdytiniams lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus. Sudarytos sąlygos mokytojams kelti kvalifikaciją, gerėja jų kompiuterinis raštingumas. Įstaigos veikla stabili, atvira, tobulinama, turi ryškius veiklos prioritetus. Sukurta funkcionali, skatinanti įvairių vaiko gabumų skleidimąsi aplinka. Dirba atsakingi, jautrūs, kvalifikuoti, ilgametę darbo patirtį turintys ir jauni, novatoriški mokytojai. Mokytojai kūrybiškai modeliuoja ugdymo turinį, diegia naujoves. Įdiegta efektyvi tėvų informavimo sistema elektroniniame dienyne musudarzelis.lt GALIMYBĖS Platesnis informacinių technologijų panaudojimas ugdymo procese. Pedagoginio, psichologinio tėvų (globėjų) švietimo organizavimas. Kryptingas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Rėmėjų paieška. Dalyvavimas finansuojamuose projektuose. Socialinių partnerių rato plėtimas. Efektyvesnė informacijos sklaida apie veiklą. Aktyvesnis bei efektyvesnis tėvų (globėjų) dalyvavimą veikloje. Kūrybiškesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. SILPNYBĖS Finansinių išteklių trūkumas lauko žaidimų aikštelių renovacijai, lauko erdvių modernizacijai bei įrenginių atnaujinimui. Nepakankamas dalyvavimas finansuojamuose projektuose. Nepakankama psichologinė ir socialinė pagalba vaikui, šeimai, nes nėra įstaigoje specialistų. Nerenovuotas, neapšiltintas pastatas. Mokytojams trūksta kompetencijų, dirbant su ugdytiniais, turinčiais mokymosi ir elgesio sunkumų. GRĖSMĖS Didėjantis specialiųjų poreikių vaikų skaičius. Pastato renovacijos projekto vėluojantis įgyvendinimas. Padidėjęs konkurencingumas tarp ugdymo įstaigų. Dalies tėvų (globėjų) pedagoginės kultūros stoka, abejingumas vaikų poreikiams ir problemoms; pasyvumas, bendradarbiaujant ir prisidedant prie vaikų ugdymo. Blogėjanti vaikų fizinė ir psichinė sveikata. Menkas personalo pasitenkinimas esamais pasiekimais.

7 TIKSLAS Kurti modernią, sveiką, saugią, bendradarbiaujančią, nuolat tobulėjančią ugdymo(si) aplinką. UŽDAVINIAI 1. Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką veiklos ir ugdymo proceso organizavimą. 2. Siekti veiksmingo tėvų ir pedagogų, socialinių partnerių bendradarbiavimo, padedančio gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę. 3. Plėsti informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą, siekiant pedagogų profesionalumo ir lyderystės. TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR PRIEMONIŲ PLANAS Kurti modernią, sveiką, saugią, bendradarbiaujančią, nuolat tobulėjančią ugdymo(si) aplinką. Uždaviniai 1. Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką veiklos ir ugdymo proceso organizavimą. Įgyvendinimo priemonės 1. Ikimokyklinio ugdymo programos Saulės zuikučiai atnaujinimas. 2. Sveikatos stiprinimo programos rengimas. Esama padėtis Kasmet ikimokyklinio ugdymo programa atnaujinama. Suburta komanda sveikatos stiprinimo programai parengti, skatinama sveika gyvensena, sveika mityba ir aktyvus fizinis judėjimas. Planuojami rezultatai Programa bus tobulinama atsižvelgiant į šiuolaikinius ikimokyklinio ugdymo(si) reikalavimus, savitumą, vyks programos kokybės refleksija. Pasirengta tapti sveikatą stiprinančia mokykla. Pasiekimo laikas Iki birželio 30 d. Vykdytojai Direktorius, Lėšų poreikis (Eur) finan. šaltiniai

8 3. Stoti į LSEU Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociaciją. 4. Mokytojų tarybos posėdis. Nuotolinio ugdymo patirtis ir aptarimas. Pagrindiniai žmogaus socialiniai gebėjimai, tokie kaip savivertė ir pagarba kitam (EI pagrindas) vystosi ikimokykliniame amžiuje ir daro esminę įtaką tolimesniam asmenybės formavimuisi ir elgesiui. Ugdymo proceso organizavimas karantino sąlygomis. Dalyvauti projekte Dramblys.lt. Ugdymo procese atsiras daugiau dėmesio emocinio intelekto bei socialinių emocinių kompetencijų lavinimui. Mokytojų patirtis ir įsivertinimas padės atskleisti mokytojų kompetenciją. Direktorius, vasario Direktorius, 5. Mokytojų tarybos posėdis Ugdytinių ugdymo(si) pasiekimų analizė. VGK veiklos ataskaita. 6. Mokytojų tarybos posėdis. Pasirengimas mokslo metams. Ugdytinių pasiekimai ir pažanga vertinama du kartus per metus, esant reikaluidažniau. Pasiruošimo naujiems mokslo metams įsivertinimas. Vaikų pasiekimų įvertinimas padės pritaikyti ugdymo turinį kiekvienam vaikui, kuo anksčiau pastebėti sunkumų patiriančius vaikus. Bus įsivertintas pasiruošimas mokslo metams. gegužės rugpjūčio Direktorius, Direktorius, 7. Mokytojų tarybos Įstaigos veiklos Aptarta 2021 metų veikla ir

9 posėdis metų veiklos kokybės įsivertinimas m. m. lopšeliodarželio veiklos plano projekto pristatymas, prioritetų numatymas. 8. Metodinės grupės susirinkimas. Inovatyvus ugdymas(is) panaudojant IKT. 9. Metodinės grupės susirinkimas. Lauko pedagogika organizuotas ugdymo ir mokymosi procesas, įgyvendinamas lauke. 10. Metodinės grupės susirinkimas. Gamtamokslinis ugdymas neatskiriama ugdymo lauke dalis. 11. Dalyvavimas tarptautinėje programoje Zipio draugai. įsivertinimas. IKT taikymo galimybės ugdymo(si) procese, kaupiama metodinė medžiaga. Lauko pedagogika ugdymo kryptis, auginanti vaiką mokyklai ir gyvenimui. Ugdymo proceso perkėlimas į lauką, į atvirą erdvę, kurioje gali vykti integruotas, patyrimais grįstas ugdymas(is). Programa padeda 57 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų svarstomas 2022 metų veiklos planas. 35 atviros veiklos panaudojant IKT ugdymo procese, pasidalinta patirtimi, aptarti tobulintini ugdomosios veiklos momentai. Pravestos 23 atviros veiklos lauke. Bus pasidalinta gerąja patirtimi (12 atviros veiklos). STEAM metodo taikymas ugdomojoje veikloje. Tobulės, plėtosis priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinė kompetencija. gruodžio balandžio birželio rugsėjospalio Metodinės grupės pirmininkas Metodinės grupės pirmininkas Metodinės grupės pirmininkas Priešmokyklinio ugdymo mokytojai 120 Eur, mokinio krepšelio

10 įveikimo gebėjimų. 12. Dalyvavimas Lietuvos mažųjų žaidynėse ikimokyklinukams skirtame fizinio aktyvumo projekte. 13. Respublikinio projekto Futboliukas įgyvendinimas. 14. Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos integravimas į ugdymo procesą. 15. Panevėžio miesto aplinkosaugos projekto Atsisveikint neskubėksuteik antrą Nepakankamas vaikų fizinis aktyvumas. Įgyvendinamas projektas, sudarant galimybę vaikams žaisti futbolą. Siekiama užkirsti kelią socialinės rizikos veiksniams atsirasti. Projektas tęsiamas (2013). Didės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinis aktyvumas, tenkinamas prigimtinis judėjimo poreikis. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimas ir bendradarbiavimas teiks profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Sudarytos palankios sąlygos vaikams ne tik ugdyti savo fizinius gebėjimus žaidžiant, bet ir skatinamas smalsumas pažinti futbolą per kūrybinę pusę. Tobulės, plėtosis ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinė kompetencija. Bus organizuoti 7 renginiai, dalyvaus ne mažiau kaip 70 proc. bendruomenės narių., IU mokytojos Dalia Dunkauskienė, Nijolė Kaminskienė, mokytoja Lina Bareikinė, mokytojai, mokytojai 200 Eur, projekto

11 šansą įgyvendinimas. 16. Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2020 veiklos organizavimas. 17. Dalyvavimas nacionaliniame projekte Sveikatiada. 18. Respublikinis kūrybinis projektas ZŽ ištark mus aiškiai. Ugdyti nepakankamus vaikų socialinius gebėjimus. Skatinti vaikus daugiau judėti, rinktis sveikesnį gyvenimo būdą. Projektas skirtas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. 19. Trys karaliai. Tęsiamos tradicijos. 20. Sausio 13 oji. Pilietinė akcija Atmintis gyva, nes liudija. 21. Ugdytinių piešinių paroda Mano Lietuva. Lopšelisdarželis pilietiškumo iniciatyvoje dalyvauja nuo 2008 metų. Paroda skirta Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Organizuotos 35 prevencinės veiklos, kurios padės užkirsti kelią patyčioms, skatins draugišką bendravimą. Organizuoti 23 renginiai, kurių metu bus formuojama sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįsta kultūra bendruomenėje. Projekte dalyvaus Lietuvos ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, bus ugdoma rišlioji kalba. Vaikai bus supažindinti su Trijų karalių šventės, kuria pasibaigia kalėdinis laikotarpis, tradicijomis. Bus ugdomas vaikų pilietiškumas, prisiminti ir pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Meninės raiškos priemonėmis bus atskleidžiamas tėvynės grožis. kovo, mokytojai, IU mokytoja Lina Rimėnienė sausiokovo 2021m. sausio 6 d. 2021m. sausio 13 d. vasariokovo Logopedės: Inga Komžienė ir Karolina Kačinskienė Mokytojos: Rita Vilkienė, Arūnė Jonaitienė, Regina Paušienė, Gražina Janeliūnaitė Mokytojos: Rita Vilkienė, Rimutė Ščiukienė, Lina Bareikienė 22. Valentino dienos Tradicinis renginys. Vaikai susipažins su šventės 50 Eur, 20 Eur,

12 paštas Laiškas draugui. 23. Žemės diena. Obelų kamienų puošimas. Pasaulinė Žemės diena minima kovo d. (pavasario lygiadienio metu). 24. Teatro diena. Minima Tarptautinė teatro diena. 25. Velykos,,Tuoj ridensim margučius. 26. Sugrįžtančių paukščių šventė. 27. Projektinė veikla Spalvota savaitė. 28. Renginys šeimai,,smagu žaisti su šeima. Puoselėjamos Velykų tradicijos. Kasmet keliami inkilai, laukiame sugrįžtančių paukščių. Projektinės veiklos organizavimas. Bendradarbiavimas su šeima vienas iš tikslų. prasme, mokysis piešiniais, žodžiais išreikšti meilę, draugiškumą. Vaikams bus pristatoma aplinkos apsaugos svarba, skatinamas kasdienis gamtos pažinimo siekis. Grupės tarpusavyje ir viena kitai vaidins (pirštukų, popierinių lėlių, šešėlių ir kt. teatrai). Vaikai susipažins su Velykų papročiais, tradicijomis, patirs bendravimo džiaugsmą. Su tėvelių pagalba bus pagaminti ir įkelti 12 inkilai, vaikai susipažins su parskrendančiais paukščiais, kurs karūnėles, žais, šoks. Kiekvieną savaitės dieną skirs vienai spalvai, žais žaidimus, pieš dienos spalvą, klausys dainelių apie tas spalvas, ieškos grupėse ir lauke spalvų su paruoštais nurodymais. Renginiai vyks darželio grupėse, bus ugdoma pagarba, meilė šeimos nariams. vasario 14 d. kovo 19 d. 2021m. kovo 27 d. balandžio 9 d. balandžio gegužės gegužės IU mokytoja Janina Urbutienė, PU mokytoja Rimutė Ščiukienė Visų grupių mokytojos Lina Rimėnienė, Arūnė Jonaitienė Rita Vilkienė Grupių mokytojos, meninio ugdymo mokytojas, grupių

13 29. Ugdytinių kūrybinių darbų, skirtų mamai, paroda. 30. Tradicinis renginys Lik sveikas, darželi. 31. Renginys Kamuolio diena. 32. Sportinis renginys Pagalvių mūšis. 33. Draugystės šventė,,rugsėjis sukvietė į būrį. Dalyvaujame projektuose, skirtuose Motinos dienai. Tradicinė atsisveikinimo su darželiu šventė. Tradiciškai minima vaikystės šventė. Vaikai skatinami aktyviai leisti laiką. Rugsėjo 1osios šventė tradiciškai švenčiama su visa bendruomene. Dalyvaus visi lopšeliodarželio ugdytiniai, vaikai išgyvens kūrybos džiaugsmą kurdami mamai dovanėlę. Vaikai patirs džiugių emocijų, bus skatinamas artistiškumas, sceninė kultūra. Vaikai atsineš iš namų savo kamuolius, vyks sportinės varžybos, šokis su kamuoliais, mankšta su kamuoliais ir panašiai. Vaikai atsineš pagalves, lauke su jomis žais estafetes, stebės debesis ir panašiai. Vaikai patirs džiugių emocijų, džiaugsis bendravimu su grupės draugais. balandžio, gegužės gegužės birželio 1 d. birželio rugsėjo 1 d. mokytojos PU ir IU ugdymo mokytojai Visų grupių mokytojai Mokytojos: Lina Bareikienė, Rimutė Ščiukienė, Virginija Baradinskienė Mokytojos: Janina Urbutienė, Rimutė Ščiukienė, Rita Vilkienė 40 Eur, 20 Eur, 20 Eur, mokinio krepšelio 34. Nykštukų gr. projektas,,mano gimtasis Panevėžys. 35. Obuolio savaitė. Taikomi inovatyvaus patiriminio ugdymo metodai. Savaitės projektas. Vaikai daugiau sužinos apie savo miestą. Bus turtinamos vaikų žinios apie rudenį, jo gėrybes, skatinama valgyti daržovių, vaisių, uogų, skiepijama rugsėjogruodžio rugsėjo Mokytojos: Janina Urbutienė, Virginija Baradinskienė Mokytoja Lina Bareikienė, visos grupės

14 36. Paroda Moliūgų šviesa. 37. Konkurso Eko mada 2021 organizavimas. 38. Tolerancijos savaitė. Lapkričio 16ajai tarptautinei Tolerancijos dienai. 39. Renginys Labas Tau sakau. 40. Kūrybinių darbų ekspozicija,,neįprastos Kalėdos. 41. Kalėdinis renginys,,kalėdos kvepia laukimu. Bendruomenės kūrybinių darbų paroda. Bendruomenės kūrybinių darbų paroda, Europos atliekų mažinimo savaitės renginys. Projektinis renginys tolerancijai ugdyti. Išradingai paminėti Pasaulinę sveikinimosi dieną. Darželio bendruomenės bendradarbiavimas. Kalėdinių renginių organizavimas grupių bendruomenėms. sveika gyvensena, ugdomas kūrybiškumas. Bus surengta moliūgų paroda lopšeliodarželio teritorijoje. Konkurse dalyvaus respublikos ikimokyklinių įstaigų bendruomenės. Vaikai mokysis pakantumo ir tolerancijos, mokysis pripažinti skirtumus. Originaliai, žaismingai, mandagiai, draugiškai bei pagarbiai sveikinsime vieni kitus. Kursime ekspozicijas stikliniuose induose. Vaikai patirs džiugių emocijų, lavins muzikinius gebėjimus, mokysis bendrauti ir pasitikėti kitais, susipažins su Kalėdų Seneliu. spalio lapkričio 2021m. lapkričio 11 d. 2021m. lapkičio 19 d. 2021m. lapkričio 21 d. gruodžio gruodžio, mokytojai Mokytojos: Rimutė Ščiukienė, Arūnė Jonaitienė Mokytojos: Diana Žigelienė ir Gražina Janeliūnaitė, mokytojai Mokytojai 100 Eur, projekto

15 42. Neformalaus švietimo būrelių veiklos organizavimas. 43. Lauko edukacinių erdvių kūrimas, turtinimas. 44. Vaikų saugumo lauke užtikrinimas, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 reikalavimų įgyvendinimas. 45. Smėlio dėžių papildymas nauju smėliu. 46. Lopšeliodarželio vidaus erdvių atnaujinimas. 47. I korpuso vandentiekio rūsyje keitimas. 48. Ugdymo priemonių įsigijimas. Įstaigoje veikia šokių, anglų kalbos, krepšinio, Robotikos, teatro būreliai. Trūksta žaidimų aikštelėse įrenginių. 4 grupių aikštelių nelygus, nesaugus paviršius. Smėlis kasmet keičiamas. Nuolat atnaujinamos neestetiškos patalpos. Seni, surūdiję, trūkinėjantys vamzdžiai. Kasmet įsigyjamos ugdymo priemonės, reikalingos Iki spalio bus ištirtas būrelių poreikis ir sudarytos sąlygos jiems veikti. Įsigyti 12 žaidimų įrenginiai grupių aikštelėse (balansinės supynės, edukacinės lentos ir pan.). Išlyginti 4 grupių aikštelių paviršius (žalios zonos). Pakeistas smėlis, atlikti parazitologiniai tyrimai. Bus renovuotos Pelėdžiukų ir Kiškučių grupės. Pakeista dalis magistralinių vamzdynų rūsyje po I korpusu. Grupės papildytos reikalingomis ugdymo(si) priemonėmis, žaislais. Direktorius, Direktorius, Iki gegužės Direktorius, Iki rugsėjo rugpjūčio Direktorius, 1500 Eur, mokinio krepšelio 800 Eur, 200 Eur, gyventojų pajamų mokesčio 2000 Eur,, gyventojų pajamų mokesčio 4000 Eur, biudžeto, 500 Eur, mokinio krepšelio

16 2. Siekti veiksmingo tėvų ir pedagogų, socialinių partnerių bendradarbia 49. Futbolo aikštyno tobulinimas. 50. Krepšinio aikštyno ir dalies sporto takų įrengimas. ugdymo(si) programai įgyvendinti. Trūksta tinklinio aikštelės. Įstaigai reikalinga sporto aikštelė, nesaugūs takeliai. 51. Baldų įsigijimas. Susidėvėję, seni grupių baldai. 1. Išsiaiškinti, kokie ugdytinių tėvų lūkesčiai ir poreikiai organizuojant ugdymą(si) kontaktiniu ir nuotoliniu būdu. Nuolat vykdoma teikiamų paslaugų poreikio ir kokybės analizė. Bus praplėstas aikštyno funkcionalumas įrengtas tinklas. Išlieta krepšinio aikštelė, pastatyti krepšinio įrenginiai, sutvarkyta dalis takelių prie naujos krepšinio aikštelės. Įsigytos spintoslovos Pelėdžiukų ir Kiškučių grupei. Įstaigos veiklos įsivertinimas padės planuoti veiklą, numatyti tikslus, uždavinius. Iki lapkričio m. Iki rugsėjo 1 d. Iki rugsėjo 1 d. Direktorius, Direktorius, 70 Eur, 2000 Eur, mokinio krepšelio, 3000 Eur, gyventojų pajamų mokesčio 2000 Eur, mokinio krepšelio,

17 vimo, padedančio gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę 2. Tėvų (globėjų) švietimo organizavimas. 3. Susitikimų su tėvais, kurių vaikai lankys lopšelįdarželį organizavimas. 4. Bendradarbiavimas su Jaunimo savanoriška tarnyba. 5. Tėvų aktyvo veiklų plėtojimas. 6. Dalyvavimas projektuose Aš auginu, Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę. 7. Bendradarbiavimas su Panevėžio miesto ir rajono ugdymo įstaigomis. 8. Dalyvavimas edukacinėse programose. Nepakankamas tėvų (globėjų) dalyvavimas ugdymo(si) procese. Padeda šeimoms pasiruošti lopšeliodarželio lankymui, susipažinti su įstaiga, pedagogais. Pasirašyta sutartis su Jaunimo savanoriška tarnyba. Nuolat plėtojama tėvų ir partnerystė. Propaguojamos aplinkosaugos nuostatos. Vyksta gerosios patirties sklaida. Bendradarbiavimas su Kraštotyros muziejumi, Dailės galerija, Organizuota atvirų durų diena, informacija teikiama interneto svetainėje, elektroniniame dienyne. Lengvės vaiko adaptacija. rugpjūčio Bus priimti 12 savanoriai, padėsiantys pedagogams įvairinti ugdomąją veiklą. Organizuoti 13 tėvų susitikimai, pasitarimai, aktyvesnis dalyvavimas ugdymo(si) veikloje. Vaikai dalyvaus Gamtos mokyklos projektuose. Organizuoti 12 renginiai, dalyvauta 510 kitų organizuotų renginių. 4 7 metų vaikai dalyvaus 2 3 edukacinėse programose, įgys praktinių ir teorinių žinių apie tautinius Grupių mokytojai Direktorius, Direktorius Direktorius,, mokytojai Direktorius, Mokytojai 200 Eur, mokinio krepšelio

18 3. Plėsti informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą, siekiant pedagogų profesionalumo ir lyderystės 1. Projektų rengimas finansinei paramai gauti. 2. Pedagoginės patirties sklaidos organizavimas. 3. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas naudojantis nuotoliniu mokymu pedagogas.lt. 4. Seminarų, mokymų organizavimas IU ir PU mokytojų padėjėjams ir kitam personalui. 5. Metinis nepedagoginių ir administracijos darbuotojų veiklos vertinimas. 6. Pedagogų metinis veiklos vertinimų Moksleivių namais. papročius, išbandys jėgas meninėje veikloje. Kasmet parengiamas Bus parengtas ir mažiausiai vienas įgyvendintas aplinkosaugos finansuojamas projektas Atsisveikint projektas. neskubėksuteik antrą Sudaromos sąlygos pedagogų tobulėjimui. Nuotoliniai mokymai suteikia konkrečius įrankius ir strategijas, kaip įveikti vis didėjančius iššūkius pedagogo darbe. Reikalingas nuolatinis mokytojų padėjėjų, auklių, virėjų ugdymas (IKT ir profesinis tobulinimas). Darbuotojų metinių užduočių vykdymas. Pedagogų metiniai veiklos vertinimai šansą. Kiekvienas pedagogas praves po vieną atvirą veiklą ir dalyvaus 58 kolegų veiklose (filmuota medžiaga). Pedagogai turės galimybę pasirinkti reikalingus mokymus. Bus organizuotas bent 1 seminaras įstaigoje, svarankiškai dalyvaus kitur organizuojamuose seminaruose, įgytas žinias pritaikys darbe. Bus aptartas metinių uždavinių įgyvendinimas, jų įvertinimas, kintamosios darbo užmokesčio dalies nustatymas, iškeliami nauji metiniai uždaviniai. Bus aptartas metinių tikslų įgyvendinimas bei sutariama 200 Eur, projekto Direktorius 200 Eur, mokinio krepšelio sausio gegužės Direktorius, Direktorius, 200 Eur, Biudžeto

19 organizavimas. padeda užtikrinti darbo kokybę ir atskaitomybę už atliekamas funkcijas. dėl tobulėjimo ateinančiais mokslo metais. birželio PRITARTA PRITARTA SUDERINTA Panevėžio lopšeliodarželio tarybos Panevėžio lopšeliodarželio Dobilas Panevėžio lopšeliodarželio Dobilas gruodžio 10 d. Mokytojų tarybos gruodžio 14 d. Darbo tarybos pirmininkė posėdžio protokolu Nr. 6 posėdžio protokolu Nr. 5 Lina Bareikienė gruodžio 14 d.

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val.

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė 2018-12-03 KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 01 Š 17.00

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖ MOKYKLA PRITARTA Mokyklos tarybos posėdyje 2018 m. gruodžio 17 d. protokolas Nr. MP-2 PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario d. Įsakymu Nr. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 27 d. Nr. T-1102 Radviliškis Vadovaudamasi

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau