LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,"

Transkriptas

1 LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos Gelbėkit vaikus ( toliau Organizacijos) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2017 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Organizacijos 2017 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr.1K-372 Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo. Pagrindas nuomonei pareikšti Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą. Mes esame nepriklausomi nuo Organizacijos pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. Dalyko pabrėžimas Atkreipiame dėmesį į finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastabą Nr. 3.4 kurioje atskleidžiama, kad 2017 m. gruodžio 31 d. Organizacijos nuosavas kapitalas yra neigiamas 81 tūkstantis eurų. Vadovybės planai sumažinti nuosavo kapitalo trūkumą taip pat atskleisti šioje pastaboje. Kita informacija Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Organizacijos veiklos ataskaitoje, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją.

2 Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymą Nr.1K-372 Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinė apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Organizacijos gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Organizaciją ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis. Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat: Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Organizacijos vidaus kontrolės veiksmingumą. Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą. Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Organizacijos gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas

3 neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Organizacija negalės toliau tęsti savo veiklos. Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. Lina Drakšienė Auditoriaus pažymėjimo Nr m. balandžio 27 d. Vilnius, Lietuva LD Signum, UAB Audito įmonės pažymėjimo Nr

4 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS BENDROVĖS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UŽ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS ATASKAITINIUS METUS 2017 m. finansinės ataskaitos Sudarymo data: Asociacija PATVIRTINTA: Įmonės kodas: Adresas: Vilniaus g.39/klaipėdos g. 6, Vilnius Protokolo Nr. 2017

5 TURINYS Puslapis Balansas 2-3 Veiklos rezultatų ataskaita 4 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 5-14

6 BALANSAS 2017 m. gruodžio 31 d. (EUR) Eil. Nr. STRAIPSNIAI Pastabo s Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai TURTAS A. ILGALAIKIS TURTAS I. NEMATERIALUSIS TURTAS Patentai, licencijos Programinė įranga Kitas nematerialusis turtas - - II. MATERIALUSIS TURTAS Žemė Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Nebaigta statyba Kitas materialusis turtas III. FINANSINIS TURTAS Po vienerių metų gautinos sumos Kitas finansinis turtas - - B. TRUMPALAIKIS TURTAS I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS Atsargos Išankstiniai apmokėjimai Nebaigtos vykdyti sutartys - - II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS Pirkėjų įsiskolinimas Kitos gautinos sumos III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS Trumpalaikės investicijos Terminuoti indėliai Kitas trumpalaikis turtas - - IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI TURTAS, IŠ VISO

7 BALANSAS 2017 m. gruodžio 31d. (EUR) (tęsinys) Eil. Nr. STRAIPSNIAI Pastabo s Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai TURTAS C. NUOSAVAS KAPITALAS 3.4 (81 125) ( ) I. KAPITALAS - - II. PERKAINOJIMO REZERVAS - - III. KITI REZERVAI - - IV. VEIKLOS REZULTATAS (81 125) ( ) 1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas Ankstesnių metų veiklos rezultatas ( ) ( ) D. FINANSAVIMAS Dotacija Tiksliniai įnašai Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto Kiti tiksliniai įnašai Nario mokesčiai Kitas finansavimas E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Finansinės skolos Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai - - II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis Finansinės skolos Skolos tiekėjams Gauti išankstiniai apmokėjimai Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO Generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė Įgaliotas asmuo (pagal sutartį su UAB "Nordgain") Martynas Pelenis

8 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius ataskaitinius metus (EUR) Eil. Pastabos Finansiniai Praėję STRAIPSNIAI Nr. Nr. metai finansiniai metai I. PAJAMOS Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes Finansavimo pajamos Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos Kitos finansavimo pajamos Kitos pajamos II. SĄNAUDOS Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina Kitos sąnaudos Veiklos sąnaudos Pardavimo Darbuotojų išlaikymo Nusidėvėjimo (amortizacijos) Patalpų išlaikymo Ryšių Transporto išlaikymo Turto vertės sumažėjimo Kitos veiklos sąnaudos Suteiktos labdaros, paramos Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo - - III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ IV. PELNO MOKESTIS - - V. GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS Generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė Įgaliotas asmuo (pagal sutartį su UAB "Nordgain") Martynas Pelenis

9 metų finansinių ataskaitų rinkinio Aiškinamasis raštas 1. BENDROJI DALIS 1.1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys 1991 m., palaikant aljanso Save the Children idėjas, Lietuvoje buvo įkurta nepolitinė, nevyriausybinė, nereliginė vaikų teisių gynimo organizacija Gelbėkit vaikus (toliau Organizacija). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų įstatymu, Teisingumo ministerijoje 1996 m. kovo mėn. 5 d. Įsakymu Nr.59-V adresu Totorių 15, Vilniuje, įregistruota Lietuvos vaikų gynimo organizacija Gelbėkit vaikus. Įmonės kodas m. vasario mėn. 9 d. Lietuvos vaikų teisių gynimo organizacijai Gelbėkit vaikus, Juridinių asmenų registro pranešimu, suteiktas Paramos gavėjo statusas m. lapkričio 16 d. Juridinių asmenų registre įregistruoti nauji organizacijos įstatai su pakeistu pavadinimu: Visuomeninė organizacija Gelbėkit vaikus, teisinė forma asociacija, įmonės kodas Informacija apie Įmonės buveines Buveinės adresas: Vilniaus g. 39 / Klaipėdos g. 6, Vilnius LT Finansiniai metai Organizacijos finansiniai metai trunka 12 mėnesių, kurie prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną Organizacijos veikla Visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus veikla remiasi Įstatais, įregistruotais 2008 m. lapkričio 18 d. Organizacijos dėmesio centre, pirmiausia, yra vaikai, esantys ekstremaliose ir kitokiose sudėtingose situacijose. Todėl Visuomeninė organizacija Gelbėkit vaikus vykdo programas, kurių tikslas: - Smurto prieš vaikus ir vaikų išnaudojimo mažinimas; - Švietimas vaiko teisių klausimais; - Vaiko socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas; - Organizacijos pajėgumų ir finansinio stabilumo stiprinimas. Organizacija Gelbėkit vaikus 2001 m. gegužės 2 d. Reikjavike pasirašė asocijuotos narystės sutartį su tarptautiniu aljansu Save the Children ir tapo vienintele Šiaurės Rytų Europos organizacija, didžiausio pasaulinio judėjimo už vaiko teises tarptautinio aljanso Save the Children, turinčio 27 šalis nares tikrąja nare Darbuotojų skaičius Organizacijos Gelbėkit vaikus 2017 m. vidutinis darbuotojų skaičius 27 (2016 m. 29). 2. APSKAITOS POLITIKA 2.1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė Organizacija tvarkydama apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi: - bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos (toliau LR) įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme,

10 9 - pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis (toliau Taisyklės), patvirtintomis LR finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372, - LR buhalterinės apskaitos įstatymu, - jeigu Organizacijos finansinės ataskaitos, parengtos taikant bendruosius apskaitos principus ir Taisykles, teisingai neparodo Organizacijos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, Organizacija vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos standartais, - kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Organizacijos veiklą ir/ar susijusiais su buhalterinės apskaitos tvarkymu Organizacijos apskaitos politika Apskaita organizacijoje tvarkoma dvejybiniu įrašu. Apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą eurą. Ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas, susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio arba ūkinės operacijos atlikimo dieną. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba, o prireikus ir lietuvių ir užsienio (anglų) kalba Ilgalaikis materialusis turtas Pripažinimo kriterijai Materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius: - Organizacija ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; - Organizacija pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; - Organizacija gali patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą; - turto įsigijimo savikaina yra ne mažesnė už Organizacijos nusistatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, lygią 300 eurų; - Organizacijai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. Materialusis turtas, sudarantis prielaidas Organizacijai veikti būsimaisiais laikotarpiais, nors ir neduodantis ekonominės naudos tiesiogiai, taip pat pripažįstamas ilgalaikiu turtu. Tokio turto pavyzdys yra nekilnojamasis ar kitas turtas, įsigytas Organizacijos remiamų vaikų šeimų gyvenimo sąlygoms pagerinti. Išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą balanse taip pat priskiriami ilgalaikiam turtui. Pirminis ir paskesnis registravimas apskaitoje Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, o balanse rodomas įsigijimo savikaina, iš kurios atimta sukaupta nusidėvėjimo suma. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina nustatoma prie pardavėjui sumokėtos arba mokėtinos už šį turtą sumos pridedant muitą, akcizą, kitus negrąžinamus mokesčius, susijusius su šio turto įsigijimu, atsivežimo bei šio turto parengimo naudoti išlaidas (instaliavimo, bandymo, derinimo ir kitas), padarytas iki jo naudojimo pradžios. Į nekilnojamojo turto įsigijimo savikainą įskaitomas turto įregistravimo mokestis ir remonto sąnaudos, patirtos iki jo naudojimo pradžios. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą taip pat įskaitomas pridėtinės vertės mokestis, kuris yra negrąžinamas (neatskaitomas). Neatlygintinai gautas turtas Neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro paramos, dovanojimo sutartyje ar kitame perdavimo dokumente nurodyta to turto vertė. Kai turto vertė nenurodyta, gauto ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuri ir bus laikoma įsigijimo savikaina, nustato Organizacija, atsižvelgdama į to turto tikrąją vertę jo gavimo metu, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, neatlygintinai gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui. Prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos priskiriamos tiesiogiai su šio turto įsigijimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Nusidėvėjimas Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kurią Organizacija nusistato, atsižvelgdama į planuojamą konkretaus ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudingo tarnavimo laiką. Nudėvimoji ilgalaikio materialiojo turto vertė apskaičiuojama iš jo įsigijimo savikainos atimant nustatytą likvidacinę vertę. Likvidacinę vertę nustato Organizacija kiekvienam ilgalaikio turto vienetui.

11 10 Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos. Kiekvieno ilgalaikio materialiojo turto vieneto naudojimo pradžia įforminama Organizacijos vadovo patvirtintu ilgalaikio materialiojo turto perdavimo naudoti aktu, kuriame taip pat nurodoma turto vieneto numatomas naudingo tarnavimo laikotarpis, likvidacinė vertė ir kita svarbi informacija. Turto naudingo tarnavimo laikas yra tikrinamas kiekvienais metais. Jeigu pastebėtas reikšmingas laukiamos iš to turto naudos pasikeitimas, jo naudingo tarnavimo laikas yra pakeičiamas taip, kad atitiktų pasikeitusią situaciją. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokį vidutinį naudingo tarnavimo laiką: - Pastatai ir statiniai 15 metų - Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 3 metai - Kitas materialusis turtas 3-6 metai Žemė yra neriboto naudojimo laiko turtas, todėl jos nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Perleidimai ir nurašymai Perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, veiklos rezultatų ataskaitoje parodomas šio turto perleidimo rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš gautų pajamų atimant parduoto turto likutinę vertę ir visas su perleidimu susijusias išlaidas. Netinkamas (negalimas) naudoti ilgalaikis materialusis turtas nurašomas. Jeigu nurašomas turtas nevisiškai nudėvėtas, nenudėvėta suma pripažįstama ataskaitinio laikotarpio nuostoliu dėl turto nurašymo. Jeigu ilgalaikis materialusis turtas prarandamas dėl vagystės, stichinių nelaimių, gamtos reiškinių ar kitų panašių priežasčių, nuostoliai, atsiradę dėl šio turto praradimo, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio nuostoliais dėl turto praradimo, jei nėra galimybės šių nuostolių kompensuoti Finansinis turtas Organizacijos finansinį turtą sudaro: - pinigai Organizacijos atsiskaitomosiose sąskaitose banke; - sutartinė Organizacijos teisė gauti pinigus, kuri finansinėse ataskaitose parodoma kaip gautinos sumos. Organizacija neatlieka operacijų grynaisiais pinigais ir neturi kasos. Aukų dėžutėse esantys pinigai pripažįstami balanse tik juos inkasavus ir įnešus šiuos inkasuotus grynuosius pinigus į Organizacijos sąskaitą banke. Klasifikavimas balanse Balanse Organizacijos finansinis turtas skirstomas į ilgalaikį ir trumpalaikį. Trumpalaikiam turtui priskiriami pinigai banke, trumpalaikiai terminuoti indėliai, per vienerius metus gautinos sumos. Ilgalaikiam finansiniam turtui priskiriamos po vienerių metų gautinos sumos. Pirminis pripažinimas ir vertinimas Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tik tada, kai Organizacija gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Organizacija įvertina jį įsigijimo savikaina. Į finansinio turto įsigijimo savikainą įtraukiamos ir tiesioginės sandorių sudarymo išlaidos. Jei finansinis turtas įsigyjamas ar atgaunamas išsimokėtinai per ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį nuo įsigijimo datos ir jei sutartyje palūkanos nenurodytos arba jų dydis reikšmingai skiriasi nuo rinkos palūkanų normos, įsigijimo savikaina apskaičiuojama visą mokėtiną ar gautiną sumą diskontuojant iki dabartinės pinigų vertės pritaikius rinkos palūkanų normą. Nediskontuotos ir diskontuotos sumų skirtumas pripažįstamas palūkanų pajamomis ar sąnaudomis per visą atsiskaitymo laikotarpį. Paskesnis vertinimas Sudarant finansines ataskaitas, gautinos sumos ir terminuoti indėliai parodomi amortizuota savikaina, kuri gaunama taikant apskaičiuotų palūkanų metodą. Vertės sumažėjimas Finansinio turto vertė yra sumažėjusi, jei jo balansinė vertė yra didesnė už sumą, tikėtiną atgauti už tą turtą. Paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną Organizacija įvertina, ar nėra objektyvių prielaidų, kad finansinio turto vertė gali sumažėti. Jei tokių prielaidų yra (pavyzdžiui, gautinos sumos mokėjimai yra pradelsti, skolininkas bankrutavo, ir pan.), apskaičiuojama už tą turtą tikėtina atgauti suma ir, atitinkamai sumažinus balansinę vertę, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo.

12 11 Jei per paskesnį laikotarpį turto nuvertėjimo ar abejotinos skolos suma sumažėja, nurašytoji finansinio turto vertė yra atkuriama. Atkurta finansinio turto vertė neturi būti didesnė už įsigijimo ar amortizuotą savikainą, kuri būtų buvusi, jei nebūtų buvęs pripažintas vertės sumažėjimas. Atkurtoji vertė turi būti įtraukiama į ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitą Finansiniai įsipareigojimai Finansinius įsipareigojimus sudaro Organizacijos sutartiniai įsipareigojimai sumokėti pinigus, pavyzdžiui, mokėtinos sumos tiekėjams už gautas prekes ar paslaugas, gautos paskolos ir pan. Klasifikavimas balanse Balanse finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriamos po vienerių metų mokėtinos sumos ir gautų paskolų dalys, mokėtinos po vienerių metų. Pirminis pripažinimas ir vertinimas Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Organizacija prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus. Planuojami sandoriai, kurių dar nereikia vykdyti, Organizacijos finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo. Pirmą kartą pripažindama finansinį įsipareigojimą, Organizacija jį įvertina savikaina. Su sandorių sudarymu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ir parodomos ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitoje. Finansinio įsipareigojimo savikaina nustatoma pagal gauto turto ar paslaugų vertę. Jei Organizacija prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus per ilgesnį kaip 12 mėnesių laikotarpį ir jei sutartyje palūkanos nenurodytos arba jų dydis reikšmingai skiriasi nuo rinkos palūkanų normos, savikaina apskaičiuojama visą mokėtiną sumą diskontuojant iki dabartinės pinigų vertės pritaikius rinkos palūkanų normą. Nediskontuotos ir diskontuotos mokėtinų sumų skirtumas pripažįstamas palūkanų sąnaudomis ar pajamomis per visą įsipareigojimo vykdymo laikotarpį. Paskesnis vertinimas Sudarant finansines ataskaitas, trumpalaikės mokėtinos sumos ir kiti finansiniai įsipareigojimai parodomi savikaina, o ilgalaikiai amortizuota savikaina. Nurašymas Organizacija gali nurašyti finansinį įsipareigojimą ar jo dalį tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, panaikinamas ar nustoja galioti Nuosavas kapitalas Organizacijos nuosavą kapitalą sudaro sukauptas veiklos rezultatas. Ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesniųjų laikotarpių veiklos rezultatas balanse rodomi atskirai. Rengiant finansines ataskaitas, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas ankstesnių metų veiklos rezultatui Finansavimas Organizacijos finansavimo būdai gali būti šie: - dotacijos; - tiksliniai įnašai; - nario mokesčiai; - kiti. Dotacijos Dotacija atsiranda, Organizacijai neatlygintinai gavus ilgalaikio turto arba įsigijus ilgalaikio turto iš tikslinių įnašų. Dotacija apskaitoma kaupimo principu, t.y. ji pripažįstama panaudota, kai neatlygintinai gautas arba iš tikslinio finansavimo lėšų įsigytas turtas yra nudėvimas (amortizuojamas), nurašomas, perleidžiamas arba jo balansinė vertė kitaip mažinama. Balanse rodoma nepanaudota dotacijos dalis. Turtu, kurio nusidėvėjimas neskaičiuojamas (pavyzdžiui, žemės), suteiktos dotacijos pripažįstamos panaudotomis įvykdžius nustatytas dotacijos gavimo sąlygas.

13 12 Dotacijos apskaitoje užregistruojamos nurodyta gauto turto verte arba tikrąja verte, jei šio turto vertė nebuvo nurodyta. Jei nurodyta gauto turto vertė reikšmingai viršija tikrąją jo vertę, gauta dotacija ir turto įsigijimo savikaina užregistruojama to turto tikrąja verte. Jeigu turto vertė nenurodyta ir jo tikrosios vertės nustatyti negalima, su turtu susijusios gautos dotacijos vertė yra nulis. Tiksliniai įnašai Tiksliniams įnašams priskiriama iš valstybės arba savivaldybės biudžetų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, juridinių ir fizinių asmenų teikiama parama Organizacijai griežtai apibrėžtiems tikslams įgyvendinti. Tiksliniai įnašai pripažįstami ir rodomi apskaitoje, jeigu jie atitinka šiuos požymius: - Organizacija pagal savo įstatuose numatytą veiklos pobūdį atitinka teikiamos paramos sąlygas; - yra dokumentais patvirtintų sprendimų ir kitų įrodymų (pasirašytos finansavimo sutartys ir pan.), kad įnašai bus gauti. Tiksliniai įnašai registruojami apskaitoje kaupimo būdu, t.y. visi tiksliniai įnašai, atitinkantys aukščiau nurodytus požymius, pripažįstami gautu arba gautinu finansavimu, atitinkamai registruojant ir gautinas sumas turto pusėje (priskiriant jas ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui, priklausomai nuo jų planuojamo gavimo laiko). Jei tam tikrais atvejais Organizacija turi abejonių dėl visų ar dalies finansavimo sutartyje ar kitame su finansavimu susijusiame dokumente numatytų finansavimo gavimo sąlygų išpildymo, tokie tiksliniai įnašai pripažįstami finansavimu naudojant gautų pinigų principą. Tiksliniai įnašai pripažįstami panaudotais per ataskaitinį laikotarpį tiek, kiek tą laikotarpį patirtų sąnaudų pripažinta kompensuotomis. Panaudojus tikslinių įnašų lėšas ilgalaikiam turtui įsigyti, keičiasi tik finansavimo straipsnis: didėja dotacija, mažėja tikslinis finansavimas. Nario mokesčiai Nario mokesčiai renkami ir naudojami Organizacijos įstatuose numatyta tvarka. Nario mokesčiai į Organizacijos apskaitą traukiami juos gavus. Nario mokesčiai pripažįstami panaudotais tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai jie gauti. Kitas finansavimas Kitam finansavimui priskiriamos aukos ir parama pinigais, prekėmis bei paslaugomis. Tai parama, kai jos davėjas (anonimas arba žinomas) nenurodo Organizacijai konkretaus paramos panaudojimo tikslo, ir Organizacija gali elgtis su šia parama savo nuožiūra (pavyzdžiui, inkasuotos aukų dėžutės, periodinės žmonių aukos per banką, įmonių parama pagal sutartis be nurodyto panaudojimo tikslo ir pan.). Toks netikslinis finansavimas, gautas pinigais, pripažįstamas panaudotu tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai pinigai gauti. Parama, gauta prekėmis, yra įvertinama paramos, dovanojimo sutartyje arba kitame perdavimo dokumente nurodyta jų verte. Jeigu prekių vertė dokumente nenurodyta, gautų prekių įsigijimo savikainą nustato Organizacija, atsižvelgdama į šių atsargų tikrąją vertę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Tuo atveju, kai tikrosios vertės neįmanoma patikimai nustatyti, laikoma, kad neatlygintinai gautų prekių įsigijimo savikaina yra lygi vienam eurui. Parama, gauta nurodžius arba nenurodžius jos tikslo, pripažįstama panaudota tokia pat tvarka kaip tikslinių įnašų finansavimas. Parama, gauta prekėmis, įvertinama tikrąja verte ir rodoma kaip atsargos. Tokia parama pripažįstama panaudota (sąnaudos pripažįstamos kompensuotomis) tą ataskaitinį laikotarpį, kurį gautos atsargos sunaudojamos. Paslaugomis (tarp jų ir savanorių darbu) gautos paramos vertė įvertinama sumomis, kurias Organizacija turėtų sumokėti, jei tas paslaugas pirktų. Paslaugomis arba savanorių darbu gauta parama finansavimu nepripažįstama, o informacija apie per ataskaitinį laikotarpį gautos paramos paslaugomis vertę yra pateikiama finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte Pajamos ir sąnaudos Pajamos Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. tą ataskaitinį laikotarpį, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Organizacijos per ataskaitinį laikotarpį panaudotos finansavimo sumos pripažįstamos finansavimo pajamomis. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos. Tokios sumos apskaitomos kaip įsipareigojimai trečiosioms šalims. Sąnaudos Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir pajamų bei sąnaudų palyginimo principus. Per ataskaitinį laikotarpį padarytos išlaidos, nelaikomos sąnaudomis, rodomos

14 13 balanse kaip turtas. Per ataskaitinį laikotarpį Organizacijos padarytos išlaidos nedelsiant pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, jeigu jų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir nenumatoma, kad per būsimuosius ataskaitinius laikotarpius iš šių išlaidų bus galima gauti pajamų. Sąnaudos, susijusios su atskirų programų (projektų) įgyvendinimu, pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos patirtos. Organizacija grupuoja su atskirų programų (projektų) įgyvendinimu susijusias sąnaudas pagal savo pasirinktą sąnaudų grupavimo būdą: t.y. programų (projektų) sąnaudoms priskiriamos tiek tiesioginės sąnaudos, kylančios iš projekto veiklų vykdymo (pavyzdžiui, paslaugų pirkimas), tiek netiesioginės veiklos sąnaudos (pavyzdžiui, Organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio dalis), kiek tai numatyta atitinkamos programos (projekto) finansavimo nuostatose. Informacija apie finansavimo sumų panaudojimą pagal atskiras programas (projektus) pateikiama finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte Apskaitos politikos, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidų taisymas Apskaitos politikos keitimas Apskaitos politika apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti Organizacijos apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti. Jeigu Organizacija keičia apskaitos politiką, tai atliekama perspektyviniu būdu, t.y. nauja apskaitos politika taikoma nuo sprendimo ją taikyti priėmimo dienos ir būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais. Apskaitos politikos pakeitimo faktas bei poveikis, kurį daro apskaitos politikos pakeitimas ataskaitinio ir ankstesniųjų ataskaitinių laikotarpių Organizacijos rezultatams, parodomas ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose ir aprašomas aiškinamajame rašte. Apskaitinių įvertinimų keitimas Apskaitinio įvertinimo keitimas Organizacijos turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo, taip pat turto ir įsipareigojimų balansinės vertės patikslinimas atsižvelgiant į naują informaciją apie turto ir įsipareigojimų dabartinę būklę ar būsimą naudą. Naujas apskaitinis įvertinimas apskaitoje taisomas ir finansinėse ataskaitose parodomas perspektyviniu būdu. Apskaitinio įvertinimo keitimo poveikis yra įtraukiamas į tą pačią veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo užfiksuotas pirminis įvertinimas. Klaidų taisymas Klaida netikslumas, atsirandantis dėl neteisingo skaičiavimo, netikslaus apskaitos metodo taikymo, neteisingo ūkinės operacijos ar įvykio registravimo, dėl apgaulės ar apsirikimo. Organizacijos apskaitoje klaidos taisomos taikant perspektyvinį būdą, t.y. nepriklausomai nuo to, kurį ataskaitinį laikotarpį susidariusi klaida taisoma, jos taisymas registruojamas apskaitoje tuo metu, kai ji klaida pastebėta, t.y. ataskaitiniais finansiniais metais. Praėjusių ataskaitinių laikotarpių klaidų taisymo rezultatai, turėję įtakos sąnaudų dydžiui, parodomi atskirame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Jeigu taisomos ataskaitinių metų klaidos arba praėjusių ataskaitinių laikotarpių nebaigtų programų (projektų) klaidos, klaidos taisymas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos straipsnį, kuriame buvo padaryta klaida.

15 14 AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 3.1. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Rodikliai Žemė Pastatai ir statiniai Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Kitas materialusis turtas Iš viso Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje a) Įsigijimo savikaina Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: Finansinių metų pabaigoje b) Perkainojimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: Finansinių metų pabaigoje c) Nusidėvėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų nusidėvėjimas Finansinių metų pabaigoje d) Vertės sumažėjimas Praėjusių finansinių metų pabaigoje Finansinių metų pokyčiai: Finansinių metų pabaigoje d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje (a) + (b) - (c) - (d) Žemė bei pastatai ir statiniai buvo įsigyti už tikslines lėšas konkretiems projektams įgyvendinti. Šiuo metu jis yra organizacijos valdomas ir kontroliuojamas, tačiau ateityje planuojama, kad turo nuosavybė pereis projektų naudos gavėjams., šiems įvykdžius sutartas sąlygas.

16 ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS Sumos pagal rūšis finansinių metų pabaigoje praėjusių finansinių metų pabaigoje Gauta daiktais, dar neišdalinta, parama Išankstiniai apmokėjimai Viso FINANSINIS TURTAS IR PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS Sumos pagal rūšis finansinių metų pabaigoje praėjusių finansinių metų pabaigoje Po vienerių metų kitos gautinos sumos Pirkėjų įsiskolinimas Per vienerius metus gautinas finansavimas Per vienerius metus kitos gautinos sumos Viso NUOSAVAS KAPITALAS Nuosavas kapitalas 2017 gruodžio 31 d. buvo (81 125) EUR. Nuosavas kapitalas 2016 gruodžio 31 d. buvo ( ) EUR finansinių metų veiklos rezultatas EUR finansinių metų veiklos rezultatas EUR. Pagrindiniai Organizacijos veiklos finansavimo šaltiniai yra projektiniai ir neprojektiniai, t.y. neapriboto naudojimo skirti veikloms numatytoms Organizacijos įstatuose įgyvendinti ir užtikrinti. Atsižvelgiant į Organizacijos veiklos specifiką, praėjusių laikotarpių sukauptą nuostolį ir Save the Children tinklo strategiją visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus vadovybė siekdama užtikrinti veiklos tęstinumą nuolat ieško įvairesnių finansavimo šaltinių ir ypatingai daug dėmesio skiria neprojektinio finansavimo dalies didinimui ir diversifikavimui KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI Sumos pagal rūšis finansinių metų pabaigoje praėjusių finansinių metų pabaigoje Įsipareigojimai suteikti paramą Sukauptos sąnaudos Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai Viso PARDAVIMO, PASLAUGŲ PAJAMOS Sumos pagal rūšis finansinių metų pabaigoje praėjusių finansinių metų pabaigoje Pajamos už suteiktas paslaugas Viso

17 VEIKLOS SĄNAUDOS IR JŲ KOMPENSAVIMAS Sumos pagal rūšis finansinių metų pabaigoje praėjusių finansinių metų pabaigoje Projektų sąnaudos Veiklos sąnaudos Kitos (finansinės veikos) sąnaudos Sąnaudos iš viso: Projektų sąnaudų kompensavimas ( ) ( ) Veiklos sąnaudos kompensavimas ( ) ( ) Kitos (finansinės veiklos) sąnaudos kompensavimas (37) (1 953) Kompensuotos sąnaudos iš viso: ( ) ( ) Veiklos rezultatas - - Pajamos Žemės finansavimo pajamos Veiklos rezultatas iš viso: KITOS SĄNAUDOS Sumos pagal rūšis finansinių metų pabaigoje praėjusių finansinių metų pabaigoje Užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas Baudos, delspinigiai 33 4 Kitos sąnaudos Kitos sąnaudos iš viso: FINANSAVIMAS Kito finansavimo judėjimas per 2015 ir 2016 metus: Tikslinis Netikslinis Nario Dotacija finansavimas finansavimas mokestis Iš viso: Nepanaudotas likutis Gauta per 2016 m Panaudota per 2016 m. ( ) ( ) (6 738) (63) ( ) Nepanaudotas likutis Sukauptas finansavimas per 2016 m Finansavimas Gauta per 2017 m Panaudota per 2017 m. ( ) ( ) (5 611) (249) ( ) Nepanaudotas likutis Sukauptas finansavimas per 2017 m Finansavimas Iš gautos paramos 2017 m. gauta paslaugomis už EUR (2016 m EUR ), gauta vertybėmis EUR (2016 m EUR ). Nepanaudotos paramos paslaugomis likutis buvo 0 EUR. (2016 m. 0 EUR). Nepanaudotos paramos vertybėmis likutis EUR. (2016 m EUR ) metais Organizacijos vykdytų projektų trumpa informacija: Projekto LNK koncerto transliacijos metu yra renkamos aukos Vaikų dienos centrams ir konkrečioms šeimoms. Pagrindinis projekto tikslas visi vaikai auga saugiai, laimingai šeimoje ir jai artimoje aplinkoje. Pagrindinė LNK koncerto projekto programinė kryptis Vaikų socialinio apleistumo ir institualizacijos mažinimas. Koncerto metu buvo surinktos lėšos ( EUR) Vaikų dienos centrams leido tęsti veiklą, aprūpinti vaikus, lankančius Vaikų dienos centrus, maitinimu bei suorganizuoti jiems stovyklas 2017 m.. Įgyvendinant projekto veiklas buvo suteikta EUR parama Šv. Teresės

18 17 šeimynai atstatant šeimynos namus po gaisro. Utenos raj. Užpalių seniūnijoje gyvena Jūratė ir Eugenijus Keraminai, kurie prieš 18 m. (1997 m.) įkūrė Šv. Teresės šeimyną. Šeimynos tėvai užaugino 4 savo vaikus kartu su 27 globojamais vaikais, kurie dėl skaudžių gyvenimo netekčių, biologinių tėvų abejingumo, nemeilės, neteko tėvų globos EUR parama Akmenės vaikų dienos centro Akmenėliai veiklos užtikrinimui. Be paramos neveiktų vaikų dienos centras. Daugiau nei 50 vaikų gavo reikiamą pagalbą, maitinimą, palaikymą, buvo suorganizuota 13 renginių, kuriuose dalyvavo apie 480 dalyvių. Vaiko ir šeimos centras Duok ranką kompleksines paslaugas šeimai teikiantis centras, visapusiškai atliepiantis ir padedantis spręsti sunkumų patiriančių šeimų problemas tam, kad šeimos išliktų vieningos, o vaikams augti jose būtų saugu ir gera. Vaiko ir šeimos centre dirba 4 darbuotojos, kurios dirba su 54 socialinių įgūdžių stokojančiomis šeimomis, jose auga 93 vaikai (duomenys ). Kai kurie šių šeimų vaikai lanko dienos centrą. Veiklos finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurių bendra vertė EUR m. sausio mėnesį Organizacija kartu su Zarasų rajono savivaldybe pradėjo įgyvendinti Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu įgyvendinimo priemonės Nr ESFA-V-416 Kompleksinės paslaugos šeimai Bendruomeninių šeimos namų Saugi šeima projektą. Per 2017 m. 113 asmenų gavo individualias psichologines konsultacijas, buvo suteiktos 108 grupinės psichologinės konsultacijos, taip pat vyko pozityvios tėvystės mokymai (3 grupės, 47 tėvai), teikiama vaiko priežiūros paslauga ir kt. Projektas finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinio fondo lėšų, per 2017 m. finansuotų veiklų vertė sudarė EUR m. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prisidėjo prie 4 Organizacijos vaikų dienos centrų (Alytuje, Utenoje, Vilniuje ir Zarasuose) išlaikymo ir veiklos užtikrinimo, bendrai skirta finansavimo suma sudarė EUR VADOVAMS IŠMOKĖTOS PINIGŲ SUMOS Per metus pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus vadovui buvo priskaičiuotas EUR (2016 m EUR) atlyginimas, išmokėta EUR (2016 m EUR). Abu ataskaitinius laikotarpius visuomeninėje organizacijoje Gelbėkit vaikus dirbo vienas vadovas. Per laikotarpį, pasibaigusį 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. visuomeninės organizacijos Gelbėkit vaikus vadovui nebuvo neatlygintai perduoto turto ar suteikta paskolų. Generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė Įgaliotas asmuo (pagal sutartį su UAB "Nordgain") Martynas Pelenis

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_ NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo vadovybei, Valstybinei kain ir energetikos kontrols komisijai Nuomon Mes atlikome Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau