MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt"

Transkriptas

1 Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY VALDYMO NUOSTATAI (toliau valdymo nuostatai) 1 straipsnis. Fondas 1. SEB Concept Biotechnology (toliau fondas) veiklą reguliuoja 2010 m. gruodžio 17 d. Liuksemburgo įstatymo d l kolektyvinio investavimo subjektų I dalis (toliau įstatymas); tai yra juridinio asmens statuso neturintis bendrasis fondas ( fonds commun de placement ), pagrįstas perleidžiamųjų vertybinių popierių ir kito įstatymu nustatyto turto bendra nuosavybe. Fondo turtą administruoja valdymo įmon (toliau valdymo įmon, kaip apibr žiama 2 straipsnyje). 2. Fondas įsteigiamas neribotam laikui. 3. Fondo turtą sudaro fondo vienetų savininkų bendroji nuosavyb. Kiekvienas vienetų savininkas, kaip bendrasavininkis, turi teisę į fondo turtą proporcingai pagal jam priklausančių fondo vienetų skaičių. Įsigijęs vienetą, kiekvienas vienetų savininkas sutinka laikytis fondo valdymo nuostatų ir bet kokių šių dokumentų pakeitimų. 2 straipsnis. Valdymo įmon 1. Valdymo įmon yra SEB Asset Management S.A. 2. Valdymo įmon fondą administruoja savo vardu, tačiau vadovaujasi tik vienetų savininkų interesais ir bendra vienetų savininkų sąskaita. Administravimo įgaliojimai apima naudojimąsi visomis teis mis, kurios yra tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su fondo turtu. 3. Atsižvelgdama į teisinius ir sutartimis nustatytus investicijų apribojimus, valdymo įmon nustato fondo investavimo politiką. Valdymo įmon s direktorių valdyba vienam arba keliems savo nariams, taip pat kitiems fiziniams arba juridiniams asmenims gali patik ti kasdienį investavimo politikos įgyvendinimą. 4. Prisiimdama atsakomybę (riziką) ir atlikdama priežiūra, valdymo įmon savo sąskaita gali konsultuotis su investicijų patar jais ir investicijų valdytojais, o prireikus patarimo kreiptis į investavimo politikos komitetą. 5. Centrinį administravimą, įskaitant administratoriaus, registrų tvarkytojo ir mok jimų tarpininko funkcijas, bei investicijų valdymą ir pasaulinį platinimą valdymo įmon perdav kaip nurodyta prospekte. 3 straipsnis. Bankas depozitoriumas 1. Banku depozitoriumu paskirtas Skandinaviska Enskilda Banken S.A. (toliau bankas depozitoriumas). 2. Bankui depozitoriumui patikima saugoti fondo turtą. Banko depozitoriumo teises ir pareigas nustato įstatymas, šie valdymo nuostatai ir sutartis su banku depozitoriumu. Konkreti jo pareiga užtikrinti fondo turto saugumą. Bankas depozitoriumas vadovaujasi vienetų savininkų interesais. 3. Visi fondo vertybiniai popieriai bei kitas turtas saugomas ir laikomas ind liuose fondo vardu, o panaudoti tokį turtą ir ind lius galima tik laikantis valdymo nuostatų sąlygų. Gavęs valdymo įmon s sutikimą, bankas depozitoriumas savo rizika vertybinius popierius ir kitą turtą saugojimui gali patik ti trečiajai šaliai (depozitoriumui), ypač kitiems bankams, vertybinių popierių tarpuskaitos ir ind lių bankams. 1

2 4. Tiek, kiek leidžia teis s aktai, bankas depozitoriumas turi teisę arba pareigą savo vardu: a) ginti vienetų savininkų reikalavimus, pareikštus valdymo įmonei arba ankstesniam bankui depozitoriumui, b) priešintis trečiųjų šalių priverstinio įgyvendinimo veiksmams ir imtis deramų priemonių, esant priverstiniam reikalavimų, už kuriuos fondas n ra atsakingas, patenkinimui panaudojant fondo turtą. 5. Bankas depozitoriumas privalo laikytis valdymo įmon s nurodymų, jeigu jie neprieštarauja įstatymui, valdymo nuostatams arba prospektui. 6. Tiek bankas depozitoriumas, tiek valdymo įmon depozitoriumo sutartį gali bet kada nutraukti, laikydamiesi atitinkamos sutarties nuostatų. Nutraukimas įsigalioja po to, kai gavusi atitinkamos priežiūros įstaigos leidimą valdymo įmon depozitoriumu paskiria kitą banką, ir toks bankas prisiima banko depozitoriumo pareigas bei funkcijas, o iki to laiko visas įmanomas banko depozitoriumo pareigas ir funkcijas tebevykdo ankstesnis bankas depozitoriumas, siekiant apsaugoti vienetų savininkų interesus. 4 straipsnis. Bendros investavimo politikos gair s A. Reikalavimus atitinkantis turtas Fondo turtą galima investuoti į bet kokį reikalavimus atitinkantį turtą, laikantis įstatymo nustatytų teisinių galimybių. Fondo investavimo politika smulkiai aprašoma prospekte. Šios dalies nuostatos fondui galioja tik tiek kiek jos atitinka konkrečią jo investavimo politiką. Kai UCITS (kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektą) sudaro daugiau kaip vienas subfondas, kiekvienas subfondas šiame skyriuje traktuojamas kaip atskiras UCITS. Fondas gali investuoti tik į toliau nurodytas priemones. Įstatyme apibr žti perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s a) perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s, kurios yra įtrauktos į reguliuojamą rinką arba joje platinamos, kaip numatyta 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2004/39/EB d l finansinių priemonių rinkų, b) perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s, platinamos kitoje reguliuojamoje, nuolat veikiančioje, pripažintoje ir visuomenei atviroje valstyb s nar s rinkoje, c) perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s, įtrauktos į šalies, kuri n ra ES nar, vertybinių popierių biržos oficialųjį prekybos sąrašą, arba platinamos kitoje šalies, kuri n ra ES nar, reguliuojamoje, nuolat veikiančioje, pripažintoje ir visuomenei atviroje rinkoje, d) neseniai išleisti perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s, su sąlyga, kad: - emisijos sąlygos numato įsipareigojimą, kad bus kreiptasi leidimo jas įtraukti į vertybinių popierių biržos ar kitos reguliuojamos, nuolat veikiančios, pripažintos ir visuomenei atviros rinkos oficialųjį sąrašą, - įtraukimas yra užtikrinamas per vienerius metus nuo išleidimo. Punktuose c ir d nurodyti perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s yra įtrauktos į kurios nors Šiaur s Amerikos, Centrin s Amerikos, Pietų Amerikos, Australijos (įskaitant Okeaniją), Afrikos, Azijos ir (arba) Europos vertybinių popierių biržos oficialiuosius sąrašus arba platinami min tų regionų reguliuojamose rinkose. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai e) Vienetai, kuriuos išleido UCITS ir (arba) kiti KIS (kolektyvinio investavimo subjektai), kaip juos apibr žia Direktyvos 2009/65/EB 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktai su visais vienu ar kitu metu padarytais pakeitimais, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra įsteigti valstyb je nar je, su sąlyga, kad: - tokiems KIS leidžia veikti teis s aktai, numatantys, kad jiems taikoma priežiūra, kurią CSSF laiko lygiaverte nustatytai Bendrijos teis s aktuose, ir kad užtikrinamas pakankamas institucijų bendradarbiavimas, 2

3 - kitų KIS vienetų savininkų apsauga yra lygiavert UCITS vienetų savininkų apsaugai, o būtent kad turto atskyrimo, skolinimosi, skolinimo ir prekybos nedisponuojamais perleidžiamais vertybiniais popieriais bei pinigų rinkos priemon mis taisykl s būtų lygiavert s Direktyvos 2009/65/EB reikalavimams, - apie kitų KIS veiklą informuojama pusmečio ir metin se ataskaitose, idant būtų galima įvertinti ataskaitinio laikotarpio turtą ir įsipareigojimus, pajamas ir veiklą, - ne daugiau kaip 10 proc. UCITS arba kitų KIS planuojamo įsigyti grynojo turto, vadovaujantis jų valdymo nuostatais arba steigimo dokumentais, gali būti bendrai investuota į kitų UCITS arba kitokių KIS vienetus. Ind liai kredito įstaigoje f) ind liai kredito įstaigoje, kurie yra išmokami pareikalavus arba suteikia teisę juos atsiimti ir kurių terminas yra ne ilgesnis kaip 12 m nesių, su sąlyga, kad kredito įstaigos registruota buvein yra valstyb je nar je, arba, jeigu kredito įstaigos registruota buvein yra trečiojoje šalyje, su sąlyga, kad jai taikomos riziką ribojančios taisykl s, kurias CSSF laiko lygiavert mis nustatytoms Bendrijos teis s aktuose. Išvestin s finansin s priemon s g) išvestin s finansin s priemon s, įskaitant lygiavertes priemones, už kurias atsiskaitoma pinigais, platinamos šios dalies a, b ir c punktuose nurodytoje reguliuojamoje rinkoje, ir (arba) išvestin s finansin s priemon s, kuriomis prekiaujama ne biržoje (nebiržin s išvestin s finansin s priemon s), su sąlyga, kad: - jų baz yra punktuose a h minimos priemon s, finansiniai indeksai, palūkanų normos, valiutų keitimo kursai arba valiutos, į kurias fondas gali investuoti, siekdamas savo investavimo tikslų, - kitos nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorių šalys yra kuriai nors CSSF patvirtintai kategorijai priklausančios institucijos, kurioms taikoma riziką ribojanti priežiūra, ir - kasdien patikimai ir tiksliai nustatoma nebiržinių išvestinių finansinių priemonių vert, o fondo iniciatyva jas galima bet kada parduoti, likviduoti arba uždaryti jų poziciją įskaitymo sandoriu, teisingai nustačius jų vertę. Kai už išvestinę finansinę priemonę pinigais atsiskaitoma automatiškai arba fondo nuožiūra, fondui leidžiama netur ti specialios finansin s priemon s garantijai. Priimtina garantija laikomi: pinigai, tinkamą apsaugą turinčios likvidžios skolos priemon s, kitas itin likvidus turtas, kurį pripažįsta atitinkamos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į jo sąsajas su buvimu išvestinių finansinių priemonių baze su tinkamomis apsaugos priemon mis. Atsižvelgdamas į šios dalies g) punkte išd stytus apribojimus, fondas gali naudotis visomis išvestin mis finansin mis priemon mis, kurias leidžia įstatymas ir (arba) CSSF išleisti aplinkraščiai. Pinigų rinkos priemon s, kurios platinamos ne reguliuojamoje rinkoje h) pinigų rinkos priemon s, platinamos ne reguliuojamoje rinkoje ir patenkančios į įstatymo 1 straipsnio taikymo sritį, jeigu tokių priemonių emisija arba emitentas yra reguliuojamas, siekiant apsaugoti investuotojus ir santaupas, ir su sąlyga, kad tokios investicijos yra: - išleistos arba garantuotos valstyb s nar s centrin s, regionin s arba vietos valdžios institucijos arba jos centrinio banko, Europos Centrinio Banko, ES arba Europos investicijų banko, ES nepriklausančios valstyb s arba vienos iš federaciją sudarančių narių, kai valstyb yra federacin, arba viešosios tarptautin s organizacijos, kuriai priklauso viena ar kelios valstyb s nar s, arba - išleistos subjekto, kurio visi vertybiniai popieriai platinami a, b arba c punktuose nurodytose reguliuojamose rinkose, arba - išleistos arba garantuotos subjekto, kuriam taikoma riziką ribojanti priežiūra, laikantis Bendrijos teis s aktuose apibr žtų kriterijų, arba subjekto, kuriam taikomos riziką ribojančios taisykl s, CSSF laikomos ne mažiau griežtomis nei Bendrijos teis s aktuose nustatytos taisykl s, ir kuris tokių taisyklių laikosi, arba 3

4 - išleistos kitų subjektų, priklausančių CSSF patvirtintoms kategorijoms, su sąlyga, kad į tokius instrumentus investuojantiems investuotojams yra suteikiama apsauga, kuri yra lygiavert pirmoje, antroje arba trečioje pastraipoje numatytai apsaugai, ir jeigu emitentas yra bendrov, kurios kapitalas bei rezervai sudaro bent dešimt milijonų ( ) eurų ir kuri pateikia bei skelbia savo metines ataskaitas pagal ketvirtąją Direktyvą 78/660/EEB, ir jeigu ši bendrov yra subjektas, kuris, priklausydamas bendrovių grupei, kuri apima vieną arba kelias į biržos prekybos sąrašus įtrauktas bendroves, atlieka grup s finansavimo funkciją, arba yra subjektas, finansuojantis garantijos priemones, išleidžiant banko paskolomis finansuojamus vertybinius popierius. Siekiant geriausiai tenkinti vienetų savininkų interesus, likvidumo palaikymui fondas gali papildomai tur ti pinigų ir pinigų ekvivalentų. Be to, fondo turtą galima investuoti į visą kitą teis s aktų leidžiamą ir šių valdymo nuostatų sąlygas tenkinantį reikalavimus atitinkantį turtą. Tačiau fondas negali investuoti daugiau kaip 10 proc. savo grynojo turto į perleidžiamuosius vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones, kurios nebuvo pamin tos šioje dalyje. B. Reikalavimus atitinkančiam turtui taikomi investavimo apribojimai Įstatymo apibr žiami perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s 1) Fondo investicijos į to paties subjekto išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones negali viršyti 10 proc. jo grynojo turto. 2) Be to, kai fondo investicijos į vieno emitento perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones sudaro daugiau kaip 5 proc. jo grynojo turto, bendra investicijų į tokius emitentus suma negali viršyti 40 proc. jo grynojo turto vert s. Šis apribojimas netaikomas ind liams ir nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandoriams su finansin mis institucijomis, kurioms taikoma riziką ribojanti priežiūra. Nepaisant 1, 8 ir 9 punktuose nustatytų atskirų apribojimų, jei d l to investicija į vieną subjektą viršytų 20 proc. jo grynojo turto, fondas negali kartu tur ti: investicijų į tokio subjekto išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones, ind lių, įneštų į tą subjektą, arba pozicijų, atsirandančių d l nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorių, sudaromų su tuo subjektu. 3) 10 proc. ribą, nurodytą 1 punkte, galima didinti ne daugiau kaip iki 35 proc., jeigu perleidžiamieji vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemon s yra išleistos arba garantuotos valstyb s nar s, jos vietos valdžios institucijų, ES nepriklausančios valstyb s arba viešosios tarptautin s organizacijos, kuriai priklauso viena arba kelios valstyb s nar s. 4) 10 proc. ribą, nurodytą 1 punkte, galima didinti ne daugiau kaip iki 25 proc., jeigu obligacijas išleidžia valstyb je nar je registruotą buveinę turinti kredito įstaiga, kuriai pagal teis s aktus taikoma speciali valstybin priežiūra su tikslu apsaugoti obligacijų savininkus. Sumos, gaunamos išleidus tas obligacijas, pagal įstatymą turi būti investuojamos į turtą, kuris obligacijų galiojimo metu gal tų padengti su obligacijomis susijusius reikalavimus ir kuris, emitentui bankrutavus, būtų pirmiausiai naudojamas pagrindinei paskolos sumai padengti ir susikaupusioms palūkanoms išmok ti. Kai fondas daugiau kaip 5 proc. savo grynojo turto investuoja į šiame punkte nurodytas obligacijas, išleistas vieno emitento, bendra tokių investicijų vert negali viršyti 80 proc. fondo grynojo turto vert s. Skaičiuojant 2 punkte nurodytą 40 proc. ribą, į 3 ir 4 punktuose nurodytus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones neatsižvelgiama. Punktuose 1, 2, 3 ir 4 nustatyti apribojimai nesumuojami, taigi investicijos į vieno emitento išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pinigų rinkos priemones, ind lius šiame subjekte arba jo išvestines finansines priemones, atliktos laikantis 1, 2, 3 ir 4 punktų, iš viso negali viršyti 35 proc. fondo grynojo turto. 5) Nepaisant prieš tai nurodytų apribojimų, laikydamasis rizikos paskirstymo principo fondas gali investuoti iki 100 proc. savo grynojo turto į įvairius perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, kurios yra išleistos arba garantuotos valstyb s nar s, vienos ar kelių jos vietos valdžios institucijų, EBPO valstyb s nar s arba viešosios tarptautin s organizacijos, 4

5 kuriai priklauso viena ar kelios ES valstyb s nar s, su sąlyga, kad i) tokie vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s yra iš ne mažiau kaip šešių skirtingų emisijų ir (ii) vienos emisijos vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s sudaro ne daugiau kaip 30 proc. viso fondo grynojo turto. 6) Nepažeidžiant toliau nurodytų apribojimų, 1 punkte nurodytą 10 proc. limitą, taikomą investicijoms į vieno emitento išleistus vienetus ir (arba) skolos vertybinius popierius, galima didinti iki ne daugiau kaip 20 proc., jeigu fondo investicijų politikos tikslas yra atkartoti tam tikro akcijų arba skolos vertybinių popierių indekso, kurį pripažįsta CSSF, struktūrą remiantis tuo, kad: indekso struktūra yra pakankamai diversifikuota, indeksas tinkamai atspindi susijusią rinką, indeksas yra tinkamai paskelbtas. Šią 20 proc. ribą galima padidinti iki 35 proc., jeigu tai pateisina ypatingos rinkos sąlygos, ypač reguliuojamose rinkose, kur itin dominuoja tam tikri perleidžiamieji vertybiniai popieriai arba pinigų rinkos priemon s. Investicijos iki šios ribos leidžiamos tik vienam emitentui. Vertybinius popierius, nurodytus 6 punkte, nebūtina įtraukti skaičiuojant 2 punkte minimą 40 proc. ribą. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai 7) Fondas gali įsigyti UCITS ir (arba) kitų KIS, nurodytų A dalies e punkte, vienetų, jeigu į vieno UCITS arba kitokio KIS vienetus investuojama ne daugiau kaip 20 proc. jo grynojo turto. Taikant šį investicijų apribojimą, kiekvienas UCITS arba KIS su keliais subfondais laikomas atskiru emitentu, su sąlyga, kad trečiųjų šalių atžvilgiu laikomasi atskirų subfondų įsipareigojimų atskyrimo principo. Bendra investicijų į KIS, kurie n ra UCITS, vienetus suma negali viršyti 30 proc. fondo grynojo turto. Fondui įsigijus UCITS ir (arba) kitokių KIS investicinių vienetų, skaičiuojant B dalyje numatytas ribas atitinkamų UCITS arba kitokių KIS turtą sumuoti neprivaloma. Fondui investuojant į vienetus iš kitų UCITS ir (arba) kitokių KIS, kuriuos tiesiogiai arba pagal įgaliojimą valdo ta pati valdymo įmon arba kita bendrov, su kuria valdymo įmonę sieja bendras valdymas arba kontrol, arba pakankamos apimties tiesiogiai ar netiesiogiai valdomas akcijų paketas, ta valdymo įmon arba kita bendrov negali imti platinimo arba išpirkimo mokesčių už fondo investicijas į tokių UCITS ir (arba) KIS vienetus. Pagal įstatymo nuostatas, valdymo įmon savo nuožiūra gali fondą paversti finansuojančiuoju arba finansuojamuoju fondu. Tokiu atveju prospektas atitinkamai atnaujinamas. Ind liai kredito įstaigose 8) Fondas negali investuoti daugiau kaip 20 proc. savo grynojo turto į ind lius tame pačiame subjekte. Išvestin s finansin s priemon s 9) Kai fondui sudarius sandorį d l nebiržinių išvestinių finansinių priemonių kita sandorio šalis yra anksčiau šiame dokumente nurodyta kredito įstaiga, fondo rizikos pozicija tokios šalies atžvilgiu negali viršyti 10 proc. jo grynojo turto, o kitais atvejais 5 proc. jo grynojo turto. Fondas užtikrina, kad jo visame pasaulyje turimų išvestinių finansinių priemonių pozicijų dydis neviršys jo portfelio bendros grynojo turto vert s. Rizikos pozicija apskaičiuojama atsižvelgiant į dabartinę bazinio turto vertę, su kita sandorio šalimi susijusią riziką, būsimus rinkos pokyčius ir pozicijoms likviduoti turimą laiką. Turimo bazinio turto bendros tarptautin s pozicijos dydis neviršija pagal įstatymo 43 straipsnį investicijoms taikomų apribojimų. Skaičiuojant investavimui taikomus apribojimus, nustatytus prieš tai min tuose punktuose, indeksais pagrįstų išvestinių finansinių priemonių bazinis turtas nesumuojamas, jeigu indeksas tenkina tokius kriterijus: (i) Indeksas yra pakankamai diversifikuotas. Tai reiškia, kad: 5

6 - indeksas turi būti sudarytas taip, kad su vienu komponentu susiję kainų pokyčiai arba prekyba nedarytų per didel s įtakos viso indekso rezultatams; Jeigu indeksą sudaro reikalavimus atitinkantis turtas, jis turi būti pakankamai diversifikuotas, priešingu atveju jo bazinį turtą reikia sumuoti su kitu fondo turtu, idant būtų galima steb ti, kaip laikomasi šio straipsnio B dalyje numatytų apribojimų. Jeigu indeksą sudaro reikalavimų neatitinkantis turtas, jis turi būti pakankamai diversifikuotas, idant būtų išvengta per didel s rizikos koncentracijos, kai indeksu grindžiamos išvestin s finansin s priemon s naudojamos tokiam indeksui atkartoti arba padidinti investicijų į indeksą dalį. Jeigu šių indeksų išvestin s finansin s priemon s naudojamos diversifikuojant riziką, tokia diversifikacija netaikoma, kai pozicijos atskiruose indeksuose tenkina 5 proc., 10 proc. ir 40 proc. proporcijas. (ii) Indeksas tinkamai atspindi susijusią rinką. (iii) Indeksas yra tinkamai paskelbtas. Kai perleidžiamasis vertybinis popierius arba pinigų rinkos priemon apima išvestinę finansinę priemonę, į ją reikia atsižvelgti, siekiant tenkinti šioje dalyje numatytus apribojimus. Maksimalus pozicijos dydis viename subjekte 10) Fondas negali kartu tur ti 20 proc. jo grynojo turto viršijančių: i) investicijų į vieno emitento išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones, atsižvelgiant į vienam subjektui taikomą 1 punkte nurodytą 10 proc. ribą, ir (arba) ii) ind lių, įneštų į vieną subjektą, atsižvelgiant į 8 punkte nurodytą 20 proc. ribą, ir (arba) iii) rizikos pozicijų, susijusių su kita nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorių šalimi, kai sandorį fondas sudaro su vienu subjektu, atsižvelgiant į vienam subjektui taikomą 9 punkte nurodytą 10 proc. arba 5 proc. ribą. Fondas negali kartu tur ti 35 proc. jo grynojo turto viršijančių: i) investicijų į vieno emitento išleistus perleidžiamuosius vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones, atsižvelgiant į vienam subjektui taikomą prieš tai 3 punkte nurodytą 35 proc. ribą, ir (arba) ii) investicijų į vieno subjekto išleistus tam tikrus skolos vertybinius popierius, atsižvelgiant į vienam subjektui taikomą 4 punkte nurodytą 25 proc. ribą, ir (arba) iii) ind lių, įneštų į vieną subjektą, atsižvelgiant į 8 punkte nurodytą 20 proc. ribą, ir (arba) iv) rizikos pozicijų, susijusių su kita nebiržinių išvestinių finansinių priemonių sandorių šalimi, kai sandorį fondas sudaro su vienu subjektu, atsižvelgiant į vienam subjektui taikomą 9 punkte nurodytą 10 proc. arba 5 proc. ribą. Tos pačios grup s išleistas reikalavimus atitinkantis turtas 11) Skaičiuojant įstatymo 43 straipsnyje nustatytas ribas, tai pačiai grupei d l konsoliduotos atskaitomyb s priskirtos bendrov s, kaip apibr žta Direktyvoje 83/349/EEB arba pripažintose tarptautin se apskaitos taisykl se, yra laikomos vienu subjektu. 12) Fondas į tos pačios grup s subjektų perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones iš viso gali investuoti iki 20 proc. savo grynojo turto. Įsigijimo apribojimai pagal reikalavimus atitinkančio turto emitentą 13) Visų valdomų bendrųjų fondų, kurie patenka į įstatymo I dalies arba Direktyvos 2009/65/EB taikymo sritį, vardu valdymo įmon negali įsigyti jokių balso teisę suteikiančių vienetų, kurie jai leistų daryti didelę įtaką emitento valdymui. Fondas negali įsigyti: i) daugiau kaip 10 proc. balso teis s nesuteikiančių vienetų iš vieno emitento, ii) daugiau kaip 10 proc. skolos vertybinių popierių iš vieno emitento, iii) daugiau kaip 10 proc. pinigų rinkos priemonių iš vieno emitento, 6

7 iv) daugiau kaip 25 proc. vienetų iš to paties UCITS arba kitokio KIS. Įsigijimo metu į antrojoje, trečiojoje ir ketvirtojoje įtraukose nurodytas ribas galima neatsižvelgti, jeigu tuo metu neįmanoma apskaičiuoti skolos vertybinių popierių, pinigų rinkos priemonių ar UCITS ir (arba) KIS bendros sumos arba emisijos vertybinių popierių grynosios sumos. Prieš tai nurodytų maksimumų laikytis nereikalaujama, kai: a) perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos instrumentus išleido arba garantuoja valstyb nar arba jos vietos valdžios institucijos, b) perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos instrumentus išleido arba garantuoja ES nepriklausanti valstyb, c) perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos instrumentus išleido viešoji tarptautin organizacija, kuriai priklauso viena arba kelios ES valstyb s nar s, d) fondo turima kapitalo dalis priklauso bendrovei, kuri yra įsteigta ES nepriklausančioje valstyb je, o savo turtą daugiausia investuoja į emitentų, kurių registruotos buvein s yra toje valstyb je, vertybinius popierius, kai pagal tos valstyb s teis s aktus toks akcijų paketas yra vienintelis būdas fondui investuoti į tos valstyb s emitentų vertybinius popierius. Tačiau ši išlyga taikoma tik tuo atveju, jeigu ES nepriklausančios valstyb s bendrov savo investicijų politikoje laikosi įstatymo 43 ir 46 straipsniuose bei 48 straipsnio 1 ir 2 punktuose nustatytų ribų. Viršijus įstatymo 43 ir 46 straipsniuose nustatytas ribas, mutatis mutandis taikomas įstatymo 49 straipsnis. Jeigu šio dokumento B dalyje minimi apribojimai viršijami d l priežasčių, kurių valdymo įmon nekontroliuoja, arba pasinaudojus teise įsigyti vertybinių popierių, prioritetinis valdymo įmon s prekybos operacijų tikslas turi būti ištaisyti susiklosčiusią pad tį, atsižvelgiant į vienetų savininkų interesus. Gavusi banko depozitoriumo pritarimą, valdymo įmon vienu ar kitu metu gali taikyti papildomus investavimo apribojimus, siekdama vykdyti valstybių, kuriose investiciniai vienetai yra arba bus platinami, reikalavimus. C. Neleidžiamos investicijos Fondas negali: i) įsigyti nei brangiųjų metalų, nei jų nuosavyb s liudijimų, ii) prekiauti nedisponuojamais perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, pinigų rinkos priemon mis arba kitomis įstatymo 41 straipsnio 1 dalies e, g ir h punktuose nurodytomis finansin mis priemon mis, su sąlyga, kad toks apribojimas netrukdo fondui įnešti ind lius arba vykdyti kitus su išvestin mis finansin mis priemon mis susijusius atsiskaitymus, leidžiamus laikantis prieš tai nurodytų ribų, iii) teikti paskolas arba garantijas už trečiąsias šalis, su sąlyga, kad taikant šį apribojimą (i) ne visiškai apmok tų perleidžiamųjų vertybinių popierių, pinigų rinkos priemonių ar kitų finansinių priemonių įsigijimas ir (ii) leistinas portfelio vertybinių popierių skolinimas nelaikomi paskolos suteikimu, iv) skolintis sumų, kurios viršija 10 proc. jo bendro grynojo turto. Bet koks skolinimasis turi būti tik laikina priemon. Tačiau fondas gali įsigyti užsienio valiutos, pasinaudodamas kompensacine paskola. D. Metodai ir priemon s Vertybinių popierių skolinimas ir atpirkimo sutartys a) Taikant standartizuotą vertybinių popierių skolinimo sistemą, iki 50 proc. fondo turimų perleidžiamųjų vertybinių popierių galima paskolinti ne ilgiau kaip 30 dienų terminui. Tokia vertybinių popierių skolinimo sistema privalo būti sukurta pripažintos vertybinių popierių tarpuskaitos įstaigos arba aukštą reitingą turinčios finansų įstaigos, kuri specializuojasi tokiuose sandoriuose. Daugiau kaip 50 proc. visų turimų vertybinių popierių arba ilgesniam kaip 30 dienų terminui skolinti galima tuomet, kai fondas turi teisę bet kuriuo metu nutraukti vertybinių popierių skolinimo sutartį ir pareikalauti grąžinti paskolintus vertybinius popierius. Sudarydamas skolinimo sandorį fondas iš esm s privalo gauti garantiją, kurios vert sudarant skolinimo sutartį turi būti bent lygi skolinamų vertybinių popierių tarptautiniu mastu nustatomai vertei. Garantiją gali sudaryti pinigai arba vertybiniai popieriai, kuriuos išleido arba garantuoja EBPO nar s, jų 7

8 vietos valdžios institucijos arba tarptautin s organizacijos ir kurie yra įšaldomi fondo naudai iki skolinimo sutarties nutraukimo. Garantija nebūtina, jeigu vertybiniai popieriai skolinami pripažintose tarpuskaitos įstaigose, kurios vertybinių popierių skolintoją apsaugo suteikdamos garantiją arba kitomis priemon mis. b) Vienu ar kitu metu fondas perleidžiamuosius vertybinius popierius gali pirkti arba parduoti atpirkimo sutarčių forma. Kita tokio sandorio šalis turi būti aukštą reitingą turinti finansų įstaiga, kuri specializuojasi tokiuose sandoriuose. Kol atpirkimo sutartis galioja, fondas negali parduoti vertybinių popierių, kurie yra sutarties objektas. Pagal atpirkimo sutartį įsigytų vertybinių popierių svarba turi būti tokio lygio, kad bet kuriuo metu būtų galima įvykdyti įsipareigojimus išpirkti savo vienetus. Naudodamas tam tikrus metodus ir priemones, susijusias su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais ir pinigų rinkos priemon mis, kaip antai vertybinių popierių skolinimas ir atpirkimo arba atvirkštinio atpirkimo sutartys, fondas visuomet laikosi atitinkamo CSSF aplinkraščio (su visais jo pakeitimais) nuostatų. Valdymo įmon taiko rizikos valdymą, kuris leidžia bet kuriuo metu įvertinti su tokiais sandoriais susijusią riziką. Tokių sandorių šalys privalo laikytis riziką ribojančios priežiūros taisyklių, kurias CSSF laiko lygiavert mis Bendrijos teis s aktams. Naudodamas tokius metodus ir priemones fondas nenukrypsta nuo savo investavimo politikos ir tikslo. Pinigais pateikiamas užstatas negali būti reinvestuojamas. 5 straipsnis. Fondo vienetai 1. Fondo vienetai gali būti išleidžiami: i) registruota forma ir su įrašu vardin je sąskaitoje arba ii) kaip pareikštiniai vienetai. Pareikštiniai vienetai suteikia tokias pat teises kaip tarptautinis sertifikatas, kuris deponuojamas banke depozitoriume ir nesuteikia teis s reikalauti atskirų materialios formos sertifikatų. 2. Valdymo įmon gali nuspręsti išleisti dalinių vienetų. Daliniai vienetai negali būti mažesni kaip tūkstantosios dalies. 3. Visi fondo vienetai suteikia vienodas pagrindines teises. 4. Fondas gali išleisti skirtingų klasių vienetų, kurie gali skirtis pagal pajamų panaudojimą, mokesčių struktūrą arba kitus valdymo įmon s nustatytus kriterijus. Tam tikrais atvejais apie išleidžiamų vienetų klases informuojama prospekte. Nuo išleidimo dienos visi vienetai suteikia vienodas teises į pajamas, kapitalo prieaugį ir iš likvidavimo procedūros gautas l šas. 6 straipsnis. Vienetų emisijos 1. Vienetai išleidžiami taikant prospekte nurodytą emisijos kainą ir jame nustatytas sąlygas. 2. Valdymo įmon gali savo nuožiūra bet kuriuo metu atsisakyti patenkinti paraišką įsigyti vienetų, taip pat laikinai apriboti, sustabdyti arba visiškai nutraukti vienetų emisijas, jeigu manoma, kad tai būtina ginant visų vienetų savininkų interesus, valdymo įmonę arba fondą. 3. Bankas depozitoriumas nedelsdamas grąžina įmokas, kurias gavo už nepatenkintas paraiškas įsigyti vienetų. 4. Vieneto savininko prašymu valdymo įmon savo nuožiūra gali išleisti vienetų mainais į vertybinių popierių įnašą natūra, jeigu tokie vertybiniai popieriai atitinka fondo investavimo tikslus ir investavimo politiką. Fondo auditorius paruošia vert s nustatymo ataskaitą, su kuria visi investuotojai gali susipažinti valdymo įmon s registruotoje buvein je. Tokio įnašo natūra išlaidas padengia atitinkamas investuotojas. 5. Valdymo įmon savo nuožiūra gali nustatyti minimalią pradinio įsigijimo sumą, kuri nurodoma prospekte. 7 straipsnis. Vienetų išpirkimas 8

9 1. Fondo vienetų savininkai turi teisę bet kuriuo metu pateikti prašymą, kad jų vienetai būtų išpirkti už prospekte nurodytą išpirkimo kainą ir jame nustatytomis sąlygomis. Vienetai gali būti išperkami tik vert s nustatymo dieną, kaip nurodyta toliau 9 straipsnyje. Išpirkimo kaina sumokama per prospekte nustatytą terminą, grąžinant vienetus, jeigu jie buvo išleisti. 2. Išpirkti didelį kiekį vienetų, kuriems apmok ti nepakanka fondo likvidaus turto ir nustatyto skolinimosi limito, valdymo įmon turi teisę tik nedelsiant pardavusi atitinkamą fondo turtą. 3. Bankas depozitoriumas sumok ti privalo tik tuomet, jeigu jokios teisin s nuostatos, pavyzdžiui, valiutų keitimo kontrol s taisykl s ar kitos nuo banko depozitoriumo nepriklausančios aplinkyb s, nedraudžia išpirkimo kainą pervesti į pareišk jo šalį. 4. Sumok dama išpirkimo kainą, valdymo įmon gali vienašališkai išpirkti vienetus, jeigu atrodo, kad tai būtina ginanti visų vienetų savininkų interesus, valdymo įmonę arba fondą. 8 straipsnis. Vienetų keitimas Jeigu galima atlikti vienetų keitimą iš vienos klas s į kitą, atitinkamos nuostatos išd stomos prospekte. 9 straipsnis. Grynojo turto vert s skaičiavimas 1. Vieno vieneto grynojo turto vert išreiškiama prospekte nurodyta valiuta. Prižiūrint bankui depozitoriumui, kiekvieną vert s nustatymo dieną, kaip apibr žiama toliau, ją apskaičiuoja valdymo įmon arba valdymo įmon s paskirta trečioji šalis. Vieneto grynojo turto vert apskaičiuojama kiekvieną vert s nustatymo dieną, kaip apibr žiama prospekte (toliau vert s nustatymo diena), fondo grynojo turto vertę padalijus iš vert s nustatymo dieną apyvartoje esančių fondo vienetų skaičiaus. 2. Fondo grynojo turto vert apskaičiuojama laikantis tokių principų: a) į vertybinių popierių biržos oficialius sąrašus įtraukti perleidžiamieji vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s vertinamos pagal naujausią turimą kainą, b) į vertybinių popierių biržos oficialius sąrašus neįtrauktų perleidžiamųjų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių, kurios platinamos kitoje reguliuojamoje rinkoje, vert nustatoma pagal kainą, kuri negali būti žemesn už pirk jo kainą ir aukštesn už pardav jo kainą, galiojančią vert s nustatymo metu, ir kurią valdymo įmon laiko tinkama rinkos kaina, c) keliose rinkose kotiruojamų arba platinamų perleidžiamųjų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių vert nustatoma pagal naujausią turimą atitinkamų perleidžiamųjų vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių kainą pagrindin je rinkoje, išskyrus atvejus, kai šios kainos neatspindi realios situacijos, d) jeigu tokios kainos neatitinka rinkos sąlygų arba vertinami kiti, a, b ir c punktuose nenurodyti ir fiksuotos kainos neturintys vertybiniai popieriai ir pinigų rinkos priemon s, tokių vertybinių popierių ir pinigų rinkos priemonių bei kito turto vert nustatoma pagal esamą rinkos vertę, kurią sąžiningai nustato valdymo įmon, taikydama visuotinai pripažintus vert s nustatymo principus, kuriuos gali patikrinti auditoriai, e) likvidaus turto vert nustatoma pagal nominalią vertę, prid jus sukauptas palūkanas, f) terminuotų ind lių vertę galima nustatyti pagal jų pajamingumą, jeigu valdymo įmon ir bankas depozitoriumas sudar sutartį, kuri nustato teisę tokius terminuotus ind lius atsiimti bet kuriuo metu, o jų pajamingumas yra lygus realizuotai vertei, g) viso turto, kuris yra išreikštas ne fondo valiuta, vert perskaičiuojama į fondo valiutą pagal naujausią turimą valiutos kursą, h) finansinių priemonių, kuriomis neprekiaujama ateities sandorių biržose arba reguliuojamoje rinkoje, vert nustatoma pagal jų atsiskaitomąją vertę, kurią pagal visuotinai pripažintus principus nustato valdymo įmon, atsižvelgdama į tinkamos apskaitos principus, įprastą tos rinkos praktiką ir vienetų savininkų interesus, jeigu min tieji principai atitinka visuotinai pripažintas vertinimo taisykles, kurias gali patikrinti nepriklausomi auditoriai, i) apsikeitimo sandorių vert nustatoma pagal rinkos kainas, j) KIS arba UCITS vienetų arba akcijų vert nustatoma pagal naujausią turimą grynojo turto vertę, 9

10 k) esant ypatingoms aplinkyb ms, kai vertę nustatyti taikant išvardytus kriterijus neįmanoma arba netinka, valdymo įmon, veikdama sąžiningai, turi teisę laikinai taikyti kitas vert s nustatymo taisykles, kurias pagal patikrinamas vert s apskaičiavimo nuostatas sudaro nepriklausomi auditoriai, idant fondo turtas būtų tinkamai įvertintas, l) siekiant užtikrinti vienetų savininkų interesus, grynojo turto vert, kaip nurodyta toliau fondo prospekte, gali būti tikslinama. 3. Jeigu pagal valdymo nuostatų 5 straipsnį buvo nustatytos kelios vienetų klas s, nustatant vienetų vertę reikia atsižvelgti į tokius aspektus: a) kiekvienos vienetų klas s grynojo turto vert nustatoma atskirai, taikant šio straipsnio 2 punkte nurodytus kriterijus, b) iš vienetų emisijos gaunamos l šos didina atitinkamos vienetų klas s procentinę dalį bendroje fondo grynojo turto vert je; išperkant vienetus išleidžiamos sumos mažina atitinkamos vienetų klas s procentinę dalį bendroje fondo grynojo turto vert je, c) paskirstymo atveju atitinkamos klas s vienetų, kuriuos galima paskirstyti, grynojo turto vert sumažinama pagal paskirstomąją sumą. D l to tuo pačiu metu šios vienetų klas s procentin dalis bendroje fondo grynojo turto vert je sumaž ja, o vienetų klasių, kurių paskirstyti negalima, procentin dalis bendrame fondo grynajame turte padid ja. 4. Fonde galima atlikti pajamų išlyginimą. 5. Gavus paraišką išpirkti didelį kiekį vienetų, kuriai patenkinti nepakanka fondo likvidaus turto ir nustatyto skolinimosi limito, valdymo įmon grynojo turto vertę (GAV) gali nustatyti tos vert s nustatymo dienos, kurią ji ketina parduoti fondui būtinus perleidžiamuosius vertybinius popierius, pagrindu; tai galioja ir tuo pačiu metu pateiktoms paraiškoms įsigyti vienetų. 10 straipsnis. Laikinas GAV skaičiavimo sustabdymas Atsižvelgdama į vienetų savininkų interesus, valdymo įmon turi teisę laikinai sustabdyti fondo GAV skaičiavimą, jeigu d l tam tikrų aplinkybių toks sustabdymas yra būtinas ir pateisinamas, o būtent: 1. kai vertybinių popierių birža arba kita rinka, kurioje oficialiai kotiruojama arba platinama nemaža fondo turto dalis, yra uždaryta (išskyrus eilinius savaitgalius arba laisvadienius) arba prekyba toje vertybinių popierių biržoje ar atitinkamoje rinkoje nutraukiama arba apribojama, 2. kai didžioji fondo vertybinių popierių arba priemonių dalis n ra įtraukta į oficialų biržos sąrašą arba d l kitų priežasčių nevyksta tvarkingas kainų nustatymas ir d l to tinkamai, užtikrinant lygias vienetų savininkų teises GAV nustatyti neįmanoma, 3. kai d l politinių, ekonominių, karinių, monetarinių, socialinių arba nenugalimos j gos aplinkybių, kurios nepriklauso nuo valdymo įmon s valios ir ji n ra už jas atsakinga, fondo turtu neįmanoma disponuoti taikant pagrįstas ir įprastas priemones bei nepadarant rimtos žalos jo vienetų savininkams, 4. švenčių dienomis, kai nedirba birža(-os), kurios(-ių) pagrindu vertinama didžioji fondo turto dalis, 5. ypatingu atveju, kai valdymo įmon negali disponuoti fondo investicijomis arba neįmanoma laisvai pervesti sandorių vert s, susijusios su parduota ar įsigyta investicija, arba nustatyta tvarka apskaičiuoti GAV. Skaičiavimą sustabdžius d l prieš tai nurodytų priežasčių, atitinkamai informuojami vienetų savininkai. Paraiškas d l vienetų išpirkimo pateikę investuotojai skubiai informuojami apie laikinai sustabdytą skaičiavimą, o atnaujinus vienetų GAV skaičiavimą iškart apie tai informuojami. Skaičiavimą atnaujinus, investuotojams sumokama tuo metu galiojanti išpirkimo kaina. 11 straipsnis. Metinių ataskaitų auditas, finansiniai metai ir bazin fondo valiuta 1. Fondo metinių ataskaitų auditą atlieka įgaliotas auditorius, kurį skiria valdymo įmon. Fondo sąskaitos uždaromos kiekvienų metų spalio 31 dieną. 2. Fondo bazin valiuta yra euras (EUR). 10

11 12 straipsnis. Dividendų mok jimas 1. Fondo pelno paskirstymo politika aprašyta prospekte. 2. Valdymo įmon vienu ar kitu metu priima sprendimą, ar fondo vienetų arba atitinkamos klas s (jeigu nustatomos) vienetų savininkams išmok ti dividendus ir koks bus jų dydis. 3. Paskirstyti galima įprastas grynąsias pajamas ir realizuotą kapitalo prieaugį. Be to, paskirstyti galima ankstesnių metų nerealizuotą arba nepaskirstytą kapitalo prieaugį bei kitą turtą, jeigu po tokio paskirstymo likęs fondo grynasis turtas nebus mažesnis už įstatymo nustatytą minimumą. 4. Visos paskirstytosios sumos arba jų dalis gali būti išmokamos kaip premijiniai vienetai. Bet kokias likusias vienetų dalis galima išmok ti grynaisiais pinigais arba pervesti į sąskaitą. Neatsi mus dividendų per penkerius metus nuo jų paskyrimo dienos, jie nebegalioja ir yra grąžinami į fondą arba atitinkamą klasę. 5. Kai pagal valdymo nuostatų 5 straipsnį nustatomos vienetų klas s, paskirstyti galima tik tam tikslui skirtos klas s vienetus. 13 straipsnis. Susiliejimai 1. Šiame straipsnyje terminas UCITS taip pat apima UCITS subfondą. 2. D l fondo susiliejimo su kitu UCITS ir susiliejimo įsigaliojimo datos sprendimą priima valdymo įmon s direktorių valdyba. 3. Įstatymo nustatytais atvejais valdymo įmon įgaliotam, o tam tikrais atvejais nepriklausomam auditoriui paveda atlikti būtinus įstatymo nustatytus patikrinimus. 4. Vykdomos praktin s susiliejimų sąlygos, kurios galioja pagal įstatymo 8 skyrių. 5. Informacija apie susiliejimą prisijungiančiojo ir (arba) perimančiojo UCITS vienetų savininkams pateikiama valdymo įmon s tinklalapyje, o atitinkamais atvejais visomis kitomis formomis, nustatytomis valstybių, kuriose prekiaujama atitinkamais vienetais, teis s aktuose arba atitinkamuose reglamentuose. 14 straipsnis. Fondo veiklos trukm ir likvidavimas Fondas įsteigiamas neribotam laikui, o nutarus valdymo įmonei gali būti išformuotas bet kuriuo metu, jeigu atrodo, kad toks išformavimas yra būtinas arba tikslingas siekiant vienetų savininkų interesų ir ginant valdymo įmon s interesus. Tam tikrais įstatymo numatytais atvejais fondą išformuoti privaloma. Apie tokį fondo išformavimą valdymo įmon investuotojams praneša valdymo įmon s tinklalapyje, o atitinkamais atvejais visomis kitomis formomis, nustatytomis valstybių, kuriose prekiaujama fondo vienetais, teis s aktuose arba atitinkamuose reglamentuose. Nuo to dienos, kai susiklost aplinkyb s, d l kurių fondas išformuojamas ir buvo priimtas sprendimas jį likviduoti, paraiškos d l vienetų pirkimo arba keitimo nebepriimamos. Jeigu užtikrinamos vienodos vienetų savininkų teis s, išpirkimo prašymus galima apdoroti. Fondo likvidaciją užbaigti ir neatsiimtas sumas įnešti į Caisse de Consignation Liuksemburge privaloma ne v liau kaip per devynis m nesius nuo valdymo įmon s sprendimo likviduoti fondą. Į Caisse de Consignation Liuksemburge įneštų likvidavimo pajamų į jas teisę turintys asmenys reikalauti gali iki teis s aktų nustatyto termino pabaigos. Pasibaigus terminui neatsiimtos sumos grąžinamos Liuksemburgo valstybei. Vieneto savininkas, jo įp diniai arba paveld tojai negali reikalauti fondo likvidavimo ir paskirstymo. 15 straipsnis. Bendros išlaidos Fonde iš esm s galioja tokios rinkliavos: 1. valdymo įmonei mokamas valdymo mokestis. Jo suma ir skaičiavimo būdas nurodomas prospekte. Šiuo mokesčiu sumokama centriniam administratoriui, investicijų valdytojui ir pasauliniam platintojui, taip pat už banko depozitoriumo paslaugas, 11

12 2. valdymo įmonei mokamas s km s mokestis (jeigu taikomas). Jo suma ir skaičiavimo būdas nurodomas prospekte, 3. visi su fondo turtu ir pajamomis susiję mokesčiai ir rinkliavos, 4. standartiniai tarpininkavimo ir banko mokesčiai, susiję su fondo operacijomis, 5. mokesčiai už fondui suteiktas audito ir teisines paslaugas, 6. visos išlaidos, skirtos leidiniams ir investuotojų informavimui, kaip antai už spausdinimo paslaugas, metinių ir pusmečio ataskaitų platinimą, prospektus arba dokumentus su svarbia informacija investuotojams, 7. visos su fondo registracija priežiūros įstaigose bei vertybinių popierių biržose ir registracijos palaikymu susijusios išlaidos. 16 straipsnis. Galiojimo pabaiga ir galutinis pateikimo terminas 1. Pra jus penkeriems metams nuo reikalavimo atsiradimo, vienetų tur tojų reikalavimai valdymo įmonei arba bankui depozitoriumui nebegali būti vykdomi. 2. Nustatomas penkerių metų kuponų galiojimo terminas, kuris pradedamas skaičiuoti paskelbus atitinkamą pranešimą apie pelno paskirstymą. Paskirstytos, bet per nustatytą laiką nepareikalautos sumos atitenka fondui. 17 straipsnis. Pakeitimai Bakui depozitoriumui pritarus, valdymo įmon gali bet kuriuo metu visiškai arba iš dalies pakeisti valdymo nuostatus. 18 straipsnis. Informacijos paskelbimas 1. Valdymo nuostatai ir jų pakeitimai atiduodami saugoti Liuksemburgo apylink s teismo Prekybos įmonių registrui, o pranešimai apie tai, kad dokumentai atiduoti saugoti Prekybos įmonių registrui, skelbiami Liuksemburgo Didžiosios Hercogyst s oficialiajame leidinyje Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) pagal 1915 m. rugpjūčio 10 d. įstatymo d l komercinių įmonių ir jo pakeitimų nuostatas. 2. Emisijos ir išpirkimo kainų galima teirautis valdymo įmon s būstin je, banke depozitoriume ir pas bet kurį mok jimo tarpininką. 3. Liuksemburgo Didžiosios Hercogyst s teis s aktų nustatyta tvarka valdymo įmon paruošia fondo prospektą, dokumentus su svarbia informacija investuotojui, audituotąją metinę ataskaitą ir pusmetinę ataskaitą. 4. Vienetų savininkai su šio straipsnio 3 punkte minimais fondo dokumentais gali susipažinti valdymo įmon s registruotoje būstin je, banke depozitoriume ir pas bet kurį mok jimo tarpininką. 19 straipsnis. Galiojantys įstatymai, jurisdikcija ir sutarties kalba 1. Valdymo nuostatams taikomi Liuksemburgo įstatymai m. gruodžio 17 d. įstatymo d l kolektyvinio investavimo subjektų nuostatos papildo valdymo nuostatus. Ši nuostata taip pat taikoma vienetų savininkų, valdymo įmon s ir banko depozitoriumo tarpusavio teisiniams santykiams. 2. Visiems vienetų savininkų, valdymo įmon s ir banko depozitoriumo ieškiniams taikoma atitinkamo Liuksemburgo Didžiosios Hercogyst s Liuksemburgo apylink s teismo jurisdikcija. Kai nagrin jamos atitinkamoje valstyb je reziduojančių investuotojų pretenzijos, susijusios su fondu, valdymo įmon ir bankas depozitoriumas turi teisę paklusti valstyb s, kurioje viešai platinami fondo vienetai, jurisdikcijai ir teis s aktams bei juos taikyti fondui. 3. Pirmenyb teikiama valdymo nuostatų versijai anglų kalba. 20 straipsnis. Įsigaliojimas Jeigu nenumatyta kitaip, valdymo nuostatai ir visi šių dokumentų pakeitimai įsigalioja pasirašymo dieną. 12

13 Liuksemburgas, 2011 m. lapkričio 11 d. SEB Asset Management S.A. Valdymo įmon Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Bankas depozitoriumas 13

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo 2015117 L 11/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

6. NVSA

6. NVSA 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas 2008 metų ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc TARYBOS REGLAMENTAS d l socialin s apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (EEB) Nr. 1408/71 1971 m. birželio 14 d. Turinys I ANTRAŠTINö

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau