6. NVSA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "6. NVSA"

Transkriptas

1 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2009 m. birželio 30 d. 1

2 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI...4 IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ...6 V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI..13 VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINö BŪKLö...14 VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKöJIMĄ...25 VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMöMS PASISKOLINTAS LöŠAS...25 IX. KITA INFORMACIJA...26 X. ATSAKINGI ASMENYS

3 KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO SEB NVS AKCIJŲ FONDO 2009 M. SAUSIO-BIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisin forma, Komisijos pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto sudarymo dokumentams data Investicinis fondas SEB NVS akcijų fondas. Vertybinių popierių komisijos pritarimo investicinio fondo sudarymo dokumentams data 2006 m. vasario 9 d.; 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita 2009 m. I pusmetis; 3. Valdymo įmon s duomenys: 3.1. pavadinimas ir įmon s kodas UAB SEB investicijų valdymas, įmon s kodas ; 3.2. buvein (adresas) Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos Respublika; 3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, tinklalapio adresas tel. (8 5) faks. (8 5) e. paštas interneto adresas veiklos licencijos numeris VĮK 001; 3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavard, pareigos (asmuo ar asmenys, priimantys investicinius sprendimus) Gediminas Milieška, vyriausiasis portfelių valdytojas; 4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai AB SEB bankas Gedimino pr. 12, LT-2600, Vilnius, Lietuva faks. (8 5) įmon s kodas ; II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS 5. Nurodyti grynųjų aktyvų, investicinių vienetų (akcijų) skaičius ir vert : Grynųjų aktyvų vert, Lt Investicinio vieneto (akcijos) vert, Lt Investicinių vienetų (akcijų), esančių apyvartoje, skaičius Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Prieš metus ( ) Prieš dvejus metus ( ) ,8786 1,2344 2,1519 2, Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičių bei vertę: Išplatinta (konvertuojant pinigines l šas į investicinius vienetus) Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines l šas) Investicinių vienetų (akcijų) skaičius Vert, Lt

4 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI 7. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentin išraiška, bendrasis išlaidų koeficientas, portfelio apyvartumo rodiklis (jei per ataskaitinį laikotarpį keit si atskaitymų dydis, pateikti atskirai sumas pagal kiekvieną dydį). Jei yra skaičiuojamas sąlyginis tik tinas bendrasis išlaidų koeficientas, turi būti pateikiama papildoma informacija, nurodyta šių taisyklių 42.6 punkte. Atskaitymai Atskaitymų dydis maksimalus, nustatytas sudarymo dokumentuose ataskaitiniu laikotarpiu taikytas Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atskaitymų suma (Lt) Per ataskaitinį laikotarpį sumok tų atskaitymų suma (Lt) Procentin dalis nuo ataskaitinio laikotarpio vidutin s grynųjų aktyvų vert s Už valdymą: nekintamas dydis 2,00 proc. 2,00 proc ,96% s km s mokestis Depozitoriumui Už sandorių sudarymą Už auditą ne daugiau kaip 0,50 proc. nuo vidutin s Fondo GA vert s ne didesnis kaip 1,00 proc. nuo sudarytų sandorių vert s pagal faktą, bet ne daugiau kaip 2 proc. nuo vidutin s metin s GA vert s 0,30 proc ,15% ,15% ,01% Kitos veiklos išlaidos (nurodyti išlaidų rūšis) Išlaidų, įskaičiuojamų į BIK, suma BIK % nuo GAV* Visų išlaidų suma ,26% PAR (pra jusio analogiško ataskaitinio laikotarpio PAR)* * Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti tik metų ataskaitoje). Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutin subjekto grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažym tina, kad, skaičiuojant BIK, į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama. Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) rodiklis, apibūdinantis prekybos kolektyvinio investavimo subjekto portfelį sudarančiomis priemon mis aktyvumą. Subjektai, kurių PAR aukštas, turi daugiau sandorių sudarymo išlaidų. 4

5 8. Mok jimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumok tas mok jimų sumas, paslaugas). Pažym ti, kurie tarpininkai susiję su kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmone. Tarpininko pavadinimas Sumok ti mokesčiai Lt Paslaugos pavadinimas Renaissance Capital Ltd AB SEB bankas Eesti Uhispank Komisinis mokestis už sandorius Komisinis mokestis už sandorius Komisinis mokestis už sandorius Ar susijęs su valdymo įmone Ne Taip Ne Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus d l mok jimų pasidalijimo, taip pat pasl ptuosius komisinius (jų teik jas, vert, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.) Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). Pavyzdyje pateikti paskaičiavimus, kiek būtų atskaityta (litais) nuo kolektyvinio investavimo subjekto dalyvio įmokų, esant dabartiniam atskaitymų lygiui ir kokią sumą jis atgautų po 1, 3, 5, 10 metų, jei būtų investuota Lt, o metin investicijų grąža 5 proc. 5

6 IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sud tis: Emitento pavadinimas Šali s ISIN kodas Kiekis, vnt. Nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Bendra nominal i vert Bendra įsigijimo vert Bendra rinkos vert Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vert (tinklalapio adresas) Balsų dalis emitent e, % Dalis GA, % Nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Nuosavyb s vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose MAGNIT CLS RU US55953Q , DRAGON OIL PLC IE IE , OGK-4-CLS RU RU000A0JNGA , Rushydro-CLS RU RU000A0JPKH Peter Hambro Mining PLC GB GB , Uralkali RU US91688E , Veropharm-CLS RU RU000A0JL , Amtel Vredestein NL US03235R SEB IV valdybos sprendimas n/d 3,2381 n/d 1, ,7489 0,0152 4,5714 n/d 2,6505 n/d 2,9063 0,31 1,9323 n/d 0 6

7 Dixy group-cls RU RU000A0JP7H , GAZPROM-RTS CLASSIC RU US , MMC Norilsk Nickel_CLS RU US46626D108U , AFK Sistema RU US48122U , NOVOLIPET STEEL RU US67011E , Kazvedka Dobycha KZ US48666V , EVRAZ GROUP SA LU US30050A SIBNEFT( Gazpromneft) RU US36829G , Sberbank RU RU , Rosneft oil company RU US67812M , Comstar United Telesyst RU US47972P , Cardinal Resources PLC GB GB00B03XK GAZPROM-RTS CLASSIC RU RU , SEB IV valdybos sprendimas 0,1419 1,4677 n/d 5,4278 n/d 2,4272 n/d 3,3762 n/d 2,1915 n/d 4,3248 n/d 1,6655 n/d 3, ,6133 n/d 3,9153 n/d 0,7851 n/d 0 0 3,3116 7

8 Raspadskaya-CLS RU RU000A0B90N , ,0256 1,4087 PYATEROCHA HOLDING-REGS RU US98387E , n/d 4,5362 Lukoil-CLS RU US , n/d 9,7348 UKRNAFTA UA UA , ,0019 0,0541 Mobile telesystems -CLS RU US , n/d 5,6399 Surgutneftegas RU RU , ,005 4,0332 Surgutneftegas RU RU , , ,387 Išleidžiami nauji nuosavyb s vertybiniai popieriai Iš viso nuosavyb s vertybinių popierių: ,387 Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vert Bendra įsigijimo vert Bendra rinkos vert Palūkanų norma Išpirkimo / konvertavimo data Dalis GA, % Ne nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Ne nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Ne nuosavyb s vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose 8

9 Išleidžiami nauji ne nuosavyb s vertybiniai popieriai Iš viso ne nuosavyb s vertybinių popierių: KIS pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Valdytojas Bendra įsigijimo vert Bendra rinkos vert Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos) Lyxor LYXOR ETF RUSSIA FR FR International Asset Management DB X-trackers MSCI Russia Capped Index ETF LU LU Market Vectors Russia ETF US US57060U DB Platinum Advisors Van Eck Associates Corp Rinkos vert s nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas) KIS tipas* Dalis GA, % KIS 3 0,1852 KIS 3 1,9421 KIS 3 4, ,7282 Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) Iš viso KIS vienetų (akcijų): ,7282 * Nurodyti KIS tipą: KIS 1 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavyb s vertybinius popierius; KIS 2 KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas; KIS 3 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavyb s vertybinius popierius; KIS 4 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones; KIS 5 visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.). Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją. 9

10 Emitento pavadinimas Šalis Priemon s pavadinimas Kiekis, vnt. Valiuta Bendra rinkos vert Palūkanų norma Pinigų rinkos priemon s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Kitos pinigų rinkos priemon s Iš viso pinigų rinkos priemonių: Kredito įstaigos pavadinimas Šalis Valiuta Bendra rinkos vert Palūkanų norma Ind liai kredito įstaigose Iš viso ind lių kredito įstaigose Galiojimo pabaigos data Ind lio termino pabaiga Dalis GA, % Dalis GA, % Priemon s pavadinimas Emitento pavadinimas Šalis Kita sandorio šalis Valiuta Išvestin s finansin s priemon s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Investicinis sandoris (pozicija) Investicinio sandorio (pozicijos) vert Bendra rinkos vert Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas) Galiojimo terminas Dalis GA, % Kitos išvestin s finansin s priemon s Iš viso išvestinių finansinių priemonių Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vert Pinigai Palūkanų norma Dalis GA, % 10

11 AB SEB bankas LTL ,1523 AB SEB bankas EUR ,7297 AB SEB bankas USD ,7168 AB SEB bankas RUB ,0188 AB SEB bankas GBP ,4805 AB SEB bankas UAH ,0031 Iš viso pinigų: ,1012 Pavadinimas Trumpas apibūdinimas Bendra vert Paskirtis Dalis GA, % Kitos priemon s (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d 11

12 12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramon s šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausyb, bendrov s), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.): Investicijų pasiskirstymas Pagal investavimo objektus Rinkos vert Dalis aktyvuose (%) Rinkos vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje Dalis aktyvuose ataskaitinio laikotarpio pradžioje (%) Vyriausybių obligacijos Įmonių obligacijos Akcijos ,39% ,69% KIS ,73% 0 0,00% Išvestin s priemon s ,10% Grynieji pinigai ir pinigų rinkos priemon s ,88% ,22% Iš viso ,00% ,00% Pagal valiutas LTL ,13% ,23% EUR ,92% ,58% Kita valiuta ,21% ,18% Iš viso ,00% ,00% Pagal sektorius Žaliavų ,34% ,74% Vartojimo prekių ,84% ,01% Energetikos ,23% ,89% Finansų ,99% ,78% Pramon s ,35% Technologijų Telekomunikacijų ,43% ,06% Komunalinių paslaugų ,32% ,85% Iš viso ,15% ,69% 13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją). Priemones pavadinimas - Priemon s rūšis Išankstinis sandoris (angl. forward) Išpirkimo data Pelnas/nuostolis valiuta Valiutos kodas LTL Priemon s panaudojimo tikslas Valiutos draudimas Pastabos Kitos nei reguliuojamų rinkų IP 14. (Vadovaujantis Kolektyvinio investavimo subjektų išvestinių finansinių priemonių naudojimo ir susijusių rizikų vertinimo tvarka) Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi kolektyvinio investavimo subjekto rizika, ir nurodyti, kaip išvestin finansin priemon gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos (jei priemon naudojama rizikos valdymo tikslais). 12

13 Ataskaitiniu laikotarpiu fondas sudar išankstinius valiutos keitimo sandorius (currency nondeliverable forwards). Sudarydamas šiuos sandorius, fondas prisiima išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tokių išvestinių priemonių rizika lygi jų rinkos vertei, jei rinkos vert yra teigiama fondo atžvilgiu, arba rizika yra prilyginama nuliui priešingu atveju. Fondo sandorio šalies rizikos vert ir emitento rizikos vert sumuojamos kiekvieno konkretaus asmens (sandorio šalies ir emitento) atžvilgiu ir ta suma negali būti didesn kaip 20 proc. grynųjų aktyvų vert s. Apskaičiuojant fondui nustatytus investavimo į vieną emitentą apribojimus, yra atsižvelgiama ir į turimas išvestines finansines priemones. Ataskaitinių laikotarpiu visi sudaryti išankstiniai valiutų keitimo sandoriai buvo sudaromi tik norint apsidrausti nuo valiutos rizikos. Daugelis investicijų yra JAV doleriais arba NVS valiutomis, kurių vert priklauso nuo JAV dolerio vert s pokyčių. Sudarius išankstinio valiutų keitimo sandorius, maž ja JAV dolerio svyravimo įtaka fondo vertei. Susiklosčius tokiai situacijai, kai JAV doleris pinga euro ar lito atžvilgiu, išankstinių valiutos keitimo sandorių vert išauga ir taip sumažina valiutos pigimo neigiamą įtaką fondo vieneto vertei. 15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas) Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) kolektyvinio investavimo subjekto investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.). Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisykl se nustatytą investicijų strategiją. Buvo investuojama į NVS regione verslą plečiančių bendrovių akcijas. Didžiausią jų dalį sudaro Rusijos bendrovių vertybiniai popieriai, taip pat buvo investuojama į Kazachstano ir Ukrainos vertybinių popierių rinkas. 17. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį tur jusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vert s pokyčiams. Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausią teigiamą įtaką fondo rezultatams tur jo gerokai išaugusios žaliavų kainos, kurios l m pozityvesnį Rusijos akcijų rinkos vertinimą. Teigiamos įtakos tur jo ir atsigaunanti ekonomika, smarkiai pager ję įvairių regionų ateities tendencijų rodikliai bei didesn investuotojų prisiimama rizika. D l visų šių priežasčių Rusijos akcijų rinka ir fondas per pirmą pusmetį gavo daug didesnę, negu įprasta, teigiamą grąžą. - V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 13

14 VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINö BŪKLö 22. Pateikti šias kolektyvinio investavimo subjekto finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teis s aktų reikalavimais: paskutinių 3 finansinių metų balansus, išd stytus palyginamojoje lentel je; BALANSAS (LT) 2009 m. birželio 30 d. Eil. nr. Turtas Pastabų numeris I. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI II. TERMINUOTIEJI INDöLIAI 1, III. INVESTICIJOS Skolos vertybiniai popieriai Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai Kiti skolos vertybiniai popieriai Nuosavyb s vertybiniai popieriai Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos Kitos investicijos IV. PRETENZIJOS DöL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ V. GAUTINOS SUMOS Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos Kitos gautinos sumos IŠ VISO TURTO Eil. nr. Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai Pastabų numeris VI. ĮSIPAREIGOJIMAI Investicijų pirkimo įsipareigojimai Mok tinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui Kitos mok tinos sumos ir įsipareigojimai VII. VIII. ĮSIPAREIGOJIMAI DöL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV+V-VI- VII) IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJŲ AKTYVŲ puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 14

15 22.2. paskutinių 3 finansinių metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitas, išd stytas palyginamojoje lentel je; GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT) 2009 m. birželio 30 d. Eil. nr. Straipsniai Pastabų numeris I. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE II. IŠ VISO PADIDöJIMO Dalyvių įmokos Palūkanos ir dividendai Investicijų pardavimo pelnas Investicijų vert s padid jusi dalis Turto vert s padid jimas d l užsienio valiutų kursų pasikeitimo Kitos pajamos III. IŠ VISO SUMAŽöJIMO Išmokos dalyviams Investicijų pardavimo nuostoliai Investicijų vert s sumaž jusi dalis Turto vert s sumaž jimas d l užsienio valiutų kursų pasikeitimo Valdymo sąnaudos Kitos sąnaudos IV. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE Eil. nr. Straipsniai V. INVESTICINIO VIENETO VERTö 1,2344 2,1519 2,2074 VI. INVESTICINIŲ VIENETŲ SKAIČIUS puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 15

16 22.3. aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose). Bendroji informacija AIŠKINAMASIS RAŠTAS Investicinis fondas NVS akcijų fondas (toliau Fondas) buvo įsteigtas 2005 m. geguž s 12 d., Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijai pritarus Fondo taisykl ms ir prospektams m. vasario 9 d. investicinio fondo pavadinimas pakeistas į SEB NVS akcijų fondas. Fondo vienetai platinti prad ti 2005 m. geguž s 18 d. Pagrindin Fondo veikla yra investicin veikla. Fondo tikslas yra didinti investicinio vieneto vertę iš investicijų vert s prieaugio ir investuojant Fondo turtą į Nepriklausomų valstybių sandraugos (NVS) šalių emitentų akcijas. Investicinį fondą SEB NVS akcijų fondas valdo UAB SEB investicijų valdymas (toliau Bendrov ), įsteigta ir įregistruota 2000 m. geguž s 3 d., įmon s kodas m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmon s, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK 001. Fondo depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmon s kodas , esantis adresu Gedimino pr. 12, Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr. 2. Fondo auditą atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, įmon s kodas , buvein s adresas J.Jasinskio g. 16B, LT Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažym jimą Nr Apskaitos principai 2009m.I pusmečio finansin s ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterin s apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, pensijų fondų buhalterin s apskaitos ir finansin s atskaitomyb s tvarka ir kitais teis s aktais. Finansin s ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje gal s tęsti savo veiklą. Investicinio fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrov s ir kitų jos valdomų fondų apskaitos pagal patvirtintą sąskaitų planą. Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. Sumos šiose finansin se ataskaitose pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta litais (Lt). Toliau yra išd styti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šias finansines ataskaitas: Investavimo politika Didžiausią turto dalį fondas investuoja į Rusijos akcijų rinką, tačiau kartu siekia išnaudoti ir augantį kitų NVS regiono valstybių potencialą. Fondas investuoja į sparčiai augančias įvairios kapitalizacijos bendrovių akcijas. Dinamiška šio regiono šalių ekonomika ir ger jantys įmonių rodikliai sudaro geras sąlygas regiono akcijų rinkų pl trai. Investicijos į fondą tur tų būti laikomos ilgalaik mis investicijomis, nes NVS akcijų rinkoms būdingi dideli svyravimai. Fondo turtas investuojamas atsižvelgiant į taisykl se nustatytus reikalavimus. Fondo turtą gali sudaryti tik: 1. vertybiniai popieriai (toliau VP) ir (ar) pinigų rinkos priemon s, kuriais prekiaujama rinkose, pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymą laikomose reguliuojamomis ir veikiančiose ES valstyb se; 2. VP ir (ar) pinigų rinkos priemon s, kuriais prekiaujama kitoje ES valstyb je esančioje reguliuojamoje 16

17 rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, pripažintoje ir visuomenei prieinamoje; 3. VP ir (ar) pinigų rinkos priemon s, kuriais prekiaujama kitoje valstyb je esančioje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, pripažintoje ir visuomenei prieinamoje; 4. išleidžiami nauji VP, jeigu emisijos sąlygų apraše nustatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos VP į reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu bus įtraukta į sąrašą ne v liau kaip per vienus metus nuo išleidimo; 5. ind liai ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) kalendorinių m nesių terminui, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigose, kurių registruota buvein yra ES valstyb je (jei NVS šalis n ra ES valstyb, su sąlyga, kad tokių subjektų riziką ribojanti priežiūra yra ne mažesn negu ES); 6. išvestin s investicin s priemon s (naudojamos dviem tikslais: investicijų grąžos didinimo ir (arba) rizikos valdymo); 7. į pinigų rinkos priemones, kuriomis n ra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, gali būti investuojama tik tuo atveju, jei šių priemonių emisija ar emitentas yra reguliuojami siekiant saugoti investuotojus ir jų santaupas; 8. kitų kolektyvinio investavimo subjektų (toliau KIS) vienetai (akcijos). Leidžiama investuoti į vienetus (akcijas) tik tokių KIS, kurie atitinka Fondo taisykl se nustatytas sąlygas. D l antraeil s obligacijų reikšm s Fonde skolos VP vidutin trukm iki išpirkimo neribojama. Kadangi daugeliui VP NVS regione n ra suteikiami reitingai, Fondo investicijoms n ra taikomi vidutinio ir mažiausio leistino reitingo apribojimai. Fondo pagrindin valiuta yra litai, taip pat fondas investuoja kitomis (vietos) valiutomis ir gali nedrausti investicijų nuo valiutų rizikos. Finansin s rizikos valdymo politika Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika: 1. VP pasirinkimo ir kainų kitimo rizika. Tai yra rizika, kad VP kainos keisis d l besikeičiančios situacijos rinkoje ar naujos informacijos apie šiuos VP. Įsigytų VP kainos kitimas gali skirtis nuo prognozuoto kainos kitimo; 2. rinkų rizika. Nors konkrečios investicin s priemon s gali suteikti galimybę gauti didesnę investicijų grąžą negu visa rinka ar susijęs rinkos segmentas, visos rinkos vert gali maž ti d l did jančių palūkanų normų, naujo priežiūros institucijų nustatyto reglamentavimo, nepalankių ekonominių sąlygų; 3. rizika, susijusi su VPK neregistruotų VP įsigijimu, apskaita ir nuosavyb s teise į juos. Galima didesn šių VP rizika, palyginti su VP, įregistruotais VPK, d l informacijos apie šiuos VP trūkumo ar v lavimo, kiekvienos šalies skirtingo teisinio reglamentavimo, skirtingų VP apskaitos standartų ir galimo papildomo apmokestinimo toje valstyb je, kurioje VP buvo išleisti; 4. infliacijos ir valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui lito atžvilgiu, kinta ir investicijų vert. D l infliacijos did ja kurso keitimo tikimyb ir maž ja investuotos sumos perkamoji galia; 5. likvidumo rizika. Yra pavojus patirti nuostolių, kai nepavyksta per trumpą laikotarpį parduoti VP už priimtiną kainą; 6. politin rizika. Investuotojai gali patirti nuostolių d l nepalankių politinių įvykių tam tikrose šalyse ar visame regione. Pasirinkti rizikos valdymo metodai valdymo įmon valdo VP pasirinkimo, kainų kitimo ir likvidumo riziką laikydamasi Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme nustatytų Fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų. Kai įsigytų VP kainos kitimas neatitinka prognozuoto kainos kitimo, sumažinamas VP lyginamasis svoris Fondo investicijų portfelyje. Galimi išvestinių priemonių valdant riziką panaudojimo rezultatai apsidraudžiant nuo valiutos rizikos, kitų valiutų (ne eurų) kursų svyravimai visiškai nedaro įtakos apdraustos Fondo investicijų dalies vertei arba paveikia ją tik nežymiai. Apsidraudžiant nuo akcijų kainų kitimo rizikos, apdraustos Fondo investicijų dalies vert išsaugoma vyraujant rinkos kritimo tendencijai. Pastarojo meto pasaulio ir Lietuvos finansų rinkų svyravimai 17

18 Besitęsianti pasaulin likvidumo kriz, kuri prasid jo 2008 m. viduryje, l m daugelio problemų atsiradimą, įskaitant mažesnį kapitalo rinkos finansavimą, žemesnį likvidumo lygį bankininkyst s sektoriuje ir kartais didesnes tarpbankinio skolinimosi normas ir ypač didelius svyravimus vertybinių popierių rinkose. Nestabili pad tis pasaulin se finansų rinkose l m bankų bankrotus ir privert imtis priemonių gelb ti bankus, veikiančius Jungtin se Valstijose, Vakarų Europos šalyse, Rusijoje ir kitose valstyb se. Tiesą sakant, vargu, ar įmanoma numatyti besitęsiančios finansin s kriz s įtakos mastą, ar visiškai nuo jos apsisaugoti. Vadovyb negali patikimai nustatyti, kokią įtaką Fondo finansinei būklei tur s tolesnis finansų rinkų likvidumo maž jimas ir svyravimų did jimas valiutos ir nuosavyb s vertybinių popierių rinkose. Vadovyb mano, kad dabartin mis sąlygomis taikomos visos būtinos priemon s Fondo veiklos stabilumui ir pl trai užtikrinti. Turto padid jimo ir sumaž jimo pripažinimo principai Į pinigų ir pinigų ekvivalentų sąskaitą traukiama, banko sąskaitoje padid jusi pinigų vert ar įsigyjamų pinigų ekvivalentų vert. Atitinkamai traukiama į apskaitą šios sąskaitos sumaž jusi vert. Vertybinių popierių padid jusi vert s dalis traukiama į apskaitą, kai įsigyjami vertybiniai popieriai, jei sumok ta iš anksto, į apskaitą traukiama avansu sumok ta padid jusi vert s dalis. V liau vert s padid jusi dalis traukiama į apskaitą, kai padid ja vertybinių popierių vert. Atitinkamai vertybinių popierių sumaž jusi vert s dalis traukiama į apskaitą juos pardavus, emitentui išpirkus vertybinius popierius, sumaž jus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių traukimo į apskaitą diena yra perkamo turto gavimo arba parduodamo turto perleidimo diena. Išvestin s finansin s priemon s balanse parodomos kaip turtas, jeigu tikroji vert yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vert neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vert s padid jusi dalis yra traukiama į kitas pajamas, o vert s sumaž jusi dalis į kitas sąnaudas. Sumok ta avanso suma traukiama į apskaitą gautinų sumų sąskaitoje. Šio straipsnio padid jusi ar sumaž jusi vert s dalis traukiama į apskaitą, jei atsiskaitoma užsienio valiuta ir jos kursas keičiasi d l oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumaž jusi vert s dalis traukiama į apskaitą gavus prekes ar pasinaudojus paslaugomis arba nebesitikint atgauti sumok tų sumų. (a) Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui bei kitų išlaidų apskaitos taisykl s Mokesčio pavadinimas Maksimalus dydis Taikomas dydis Valdymo mokestis Platinimo mokestis 2 (du) procentai nuo vidutin s metin s Fondo GA vert s 3 (trys) procentai nuo Fondo vieneto vert s 2 (du) procentai nuo vidutin s metin s Fondo GA vert s 1. Taikomas toks platinimo mokesčio dydis: 1.1 investuojant iki 3 mln. Lt 2 proc.; 1.2 investuojant virš 3 mln. Lt 1,5 proc. 2. AB SEB Vilniaus banko klientams (tik perkant AB SEB banko padaliniuose) taikomas platinimo mokesčio dydis: 2.1 turintiems 4 skirtingus produktus 1,6 proc., 2.2 turintiems 5 ir daugiau skirtingų produktų 1,34 proc. Taikomas tik vienas iš aukščiau 1 ir 2 punktuose nurodytų platinimo mokesčio dydžių. Asmenims, kurių turtas ar jo dalis perduotas valdymo įmonei valdyti arba kurie atitinka teis s aktuose numatytus profesionalaus investuotojo kriterijus ir kurie yra patvirtinti valdymo įmon s valdybos sprendimu, Fondo vienetai yra 18

19 parduodami už Fondo vieneto vertę. Depozitoriumo mokestis 0,5 (penkios dešimtosios) procento vidutin s metin s Fondo GA vert s 0,3 (trys dešimtosios) procento vidutin s metin s Fondo GA vert s Mokesčio pavadinimas Maksimalus dydis Taikomas dydis Atlyginimas finansinių priemonių prekybos tarpininkams Atlyginimas audito įmonei už Fondo audito ir bankams už 1 (vienas) procentas sudarytų sandorių vert s 2 (du) procentai vidutin s metin s Fondo GA vert s Pagal faktą, bet ne daugiau kaip 1 (vienas) procentas sudarytų sandorių vert s Pagal faktą, bet ne daugiau kaip 2 (du) procentai vidutin s metin s Fondo GA vert s banko paslaugas Maksimalus mokesčių dydis (be platinimo mokesčio ir atlyginimo finansinių priemonių prekybos tarpininkams): 4,50 (keturi ir 50 šimtųjų) procento vidutin s metin s Fondo GA vert s. Visos kitos nenustatytos arba nustatytas ribas viršijančios išlaidos dengiamos valdymo įmon s sąskaita Dalyviai gali pereiti iš vieno valdymo įmon s valdomo subjekto parduodami vieno subjekto investicinius vienetus ir įsigydami kito subjekto investicinių vienetų. Pereinant iš vieno subjekto į kitą, dalyviai turi sumok ti pardavimo mokestį, jeigu valdymo įmon s valdyba nenusprendžia kitaip. Visi atskaitymai valdymo įmonei, depozitoriumui bei kitos išlaidos į apskaitą traukiami kaupimo principu. Investicijų įvertinimo metodai, investicijų perkainavimo periodiškumas Į balansą traukiama investicijų ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikroji vert. Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vert nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą arba uždarymo kainą. Jei reguliuojamoje rinkoje vidutin rinkos kaina nenustatoma ar neskelbiama, naudojama sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina. Jei finansin s priemon s kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, jų tikrajai vertei nustatyti yra naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurios prekybai šiomis finansin mis priemon mis būdingas didesnis likvidumas, reguliarumas ir dažnumas, duomenys arba rinkos, kurioje yra emitento buvein, duomenys. Jei finansin priemon nebuvo kotiruojama per paskutinę prekybos sesiją, tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutin žinoma, bet ne v lesn negu 30 dienų vidutin rinkos kaina arba uždarymo kaina. Jei priemon nebuvo kotiruojama daugiau negu 30 dienų ar kotiruojama rečiau, negu nustatyta apskaičiavimo procedūrose, jos vert nustatoma kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama. Jei gali būti gaunamas tikslesnis įvertinimas, tikroji vert nustatoma pagal tik tiną pardavimo kainą arba naudojantis tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumo duomenimis ir kainomis. Nuosavyb s VP, kuriais reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinami pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jeigu nuo vertinimo pra jo ne daugiau kaip vieni metai ir jei po vertinimo neįvyko įvykių, d l kurių dabartin rinkos kaina yra daug mažesn arba didesn negu nustatytoji vertintojo. Jei n ra atlikto nepriklausomo verslo vertintojo vertinimo arba netenkinamos nurodytos sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrov s pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį padaugintą iš vertinamos bendrov s pelno, tenkančio vienai akcijai. Jei d l tam tikrų priežasčių min tais metodais vertinti negalima, vertinama pagal tik tiną pardavimo kainą, nustatytą pagal pasirinktą vertinimo modelį, nurodytą valdymo įmon s vertinimo aprašuose. Išvestinių finansinių priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vert nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę arba pagal tik tiną pardavimo kainą. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetų (akcijų), kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vert nustatoma pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą. Investicijos vertinamos kiekvieną dieną. Vertybinių popierių ir kitų investicijų, tur tų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, taip pat per ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių ir kitų investicijų kiekvienos dienos vert s pokytis priskiriamas investicijų vert s padid jusiai ar sumaž jusiai daliai. Pardavus investicijas, jų tikrosios vert s ir pardavimo kainos skirtumas parodomas grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje kaip investicijų pardavimo pelnas arba investicijų pardavimo nuostolis. 19

20 Į apskaitą traukiama terminuotųjų ind lių amortizuota savikaina. Palūkanų pajamos į palūkanų pajamų sąskaitą traukiamos kaupimo principu. Grynųjų pinigų ir l šų kredito įstaigose nurodoma nominalioji vert. Išvestin s finansin s priemon s Iš išvestin s finansin s priemon s atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą Fondas registruoja apskaitoje, kai pagal sutartį įgyja teisę gauti turtą arba prievolę vykdyti įsipareigojimą. Iš išvestin s finansin s priemon s atsirandančio finansinio turto ir finansinio įsipareigojimo vert pirmą kartą apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina. Kiekvieną dieną ir sudarant balansą finansin se ataskaitose parodoma finansinių priemonių tikroji vert. Kiekvienos dienos tikrosios vert s pokytis, nustatytas vertinant iš išvestin s finansin s priemon s atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą, parodomas grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje kaip kitos pajamos arba kitos sąnaudos. Pasibaigus iš išvestin s finansin s priemon s kylančioms teis ms ir įsipareigojimams, apskaitoje yra registruojamas gautas (gautinas) ar sumok tas (mok tinas) atlygis. Investicinio vieneto vert s nustatymo taisykl s Fondo vienetai rodo dalyviui priklausančią turto dalį Fonde. Fondo vieneto (jo dalies) bazin valiuta yra Lietuvos Respublikos valiuta. Jeigu Lietuvos Respublika įsiveda kitą oficialią valiutą, Fondo vienetai keičiami į naują valiutą be papildomų mokesčių pagal oficialų Lietuvos banko keitimo kursą. Už įsigyjamus Fondo vienetus mokama Fondo bazine valiuta. Valdymo įmonei gali būti mokama ir kitomis valiutomis. Šių įmokų vert į Fondo bazinę valiutą perskaičiuojama pagal valiutų keitimo kursus, kurių pagrindu tą pačią vert s nustatymo dieną apskaičiuojama Fondo GA vert. Valiuta, kuria galima atsiskaityti už įsigyjamus Fondo vienetus, nurodoma Fondo prospektuose. Bendra visų apyvartoje esančių Fondo vienetų vert visada yra lygi Fondo GA vertei. Fondo vieneto (jo dalių) vert nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Fondo vieneto vert nustatoma dalijant Fondo GA vertę, nustatytą apskaičiavimo dieną, iš apyvartoje esančio Fondo vienetų skaičiaus. Pinigų ekvivalentai Pinigų ekvivalentams priskiriamos l šos banko sąskaitoje ir trumpalaik s (iki trijų m nesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vert s pasikeitimo rizika yra nereikšminga. Investicijos į nuosavyb s vertybinius popierius nepriskiriamos pinigų ekvivalentams. Investicijų portfelio struktūra Fondas į akcijų rinkas investuoja nuo 80 iki 100 proc. turto. Siekdamas palaikyti priimtiną likvidumo ir rizikos lygį, Fondas į skolos VP rinkas, pinigų rinkos priemones, ind lius kredito įstaigose investuoja nuo 0 iki 20 proc. turto. Fondas daugiausiai investuoja į NVS regione veikiančių įmonių akcijas, kurios gali būti kotiruojamos ir vietin se, ir užsienio akcijų biržose. 20

21 1 PASTABA INVESTICIJŲ VERTöS POKYTIS Pokytis pra jusio Balanso straipsniai ataskaitinio ataskaitinio parduota vert s vert s įsigyta laikotarpio laikotarpio (išpirkta) padid jimas sumaž jimas pabaigoje pabaigoje Kolektyvinio investavimo subjektai Nuosavyb s vertybiniai popieriai Iš viso (Lt) 2 PASTABA TURTO STRUKTŪRA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE Turto arba emitento pavadinimas Pinigai ir pinigų ekvivalentai Valstyb s, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas Valiutos, kuria denominuotas turtas, pavadinimas Metin Nominali palūkanų vert (jeigu norma (jeigu ji yra) ji yra) Ind lio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota) Tikroji vert (Lt) Turto, investicijos lyginamoji dalis (procentais) ,08 Sąskaita LTL - LTL , ,16 Sąskaita EUR - EUR , ,72 Sąskaita USD - USD , ,71 Sąskaita RUB - RUB ,02 Sąskaita GBP - GBP ,48 Sąskaita UAH - UAH Investicijos ,81 AFK Sistema GDR RU USD ,37 Amtel Vredestein-GDR REG S NL USD Comstar United Telesyst- GDR RU USD ,78 21

22 DB X-trackers MSCI Russia Capped Index ETF LU EUR ,94 Dixy Group-CLS RU USD ,46 Dragon Oil PLC IE GBP ,76 EVRAZ Group SA-GDR LU USD ,66 Gazpromneft RU USD ,49 GAZPROM-RTS RU USD CLASSIC ,3 KAZMUNAIGAS E & P KZ USD ,31 Lukoil-SPON ADR 139 RU USD London ,7 LYXOR ETF RUSSIA FR EUR ,18 Magnit OJSC-SPON GDR RU USD ,23 Market Vectors Russia ETF US USD ,59 Mobile Telesystems- SP ADR RU USD ,62 NORILSK NICKEL-ADR RU USD ,42 NOVOLIPET STEEL- GDR RU USD ,18 OAO GAZPROM-SPON ADR REG S RU USD ,41 OGK-4-CLS RU USD ,74 Peter Hambro Mining GB GBP ,64 Raspadskaya-CLS RU USD ,4 Rosneft GDR RU USD ,9 Rushydro-CLS RU USD ,56 Sberbank RU USD ,59 Surgutneftegas RU USD ,02 SURGUTNEFTEGAZ- PFD $US RU USD ,14 Taurex resources PLC- ORD SHS (Cardinal RU USD Resources) Ukranfta UA UAH ,05 22

23 Turto arba emitento pavadinimas Valstyb s į kurios vertybinius popierius investuota pavadinimas Valiutos kuria denominuotas turtas pavadinimas Nominali vert (jeigu ji yra) Metin palūkanų norma (jeigu ji yra) Ind lio investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota) Tikroji vert (Lt) Turto,,inves ticijos,lygin amoji,dalis, (procentais) Uralkali-GDR RU USD ,9 Veropharm-CLS RU USD ,93 X 5 Retail Group NV- REGS RU USD ,52 Kitos gautinos sumos : ,11 Iš viso

24 3 PASTABA KITOS PAJAMOS Straipsnis Išvestinių finansinių priemonių pajamos Valiutos pirkimo ir pardavimo pajamos Kitos pajamos Iš viso (Lt) 4 PASTABA VALDYMO SĄNAUDOS Straipsnis Platinimo mokestis Valdymo mokestis Iš viso (Lt) 5 PASTABA KITOS SĄNAUDOS Straipsnis Išvestinių finansinių priemonių sąnaudos Maklerio mokesčio sąnaudos Valiutos pirkimo ir pardavimo sąnaudos Mokesčiai depozitoriumui Audito sąnaudos Palūkanos už sąskaitos perviršį Kitos sąnaudos - 5 Iš viso (Lt) 23. Visas audito išvados tekstas. -

25 24. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicin s veiklos pajamas ir patirtas sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį: I. Pajamos iš investicin s veiklos 1. Palūkanų pajamos Realizuotas pelnas iš investicijų į: nuosavyb s vertybinius popierius vyriausyb s ne nuosavyb s vertybinius popierius įmonių ne nuosavyb s vertybinius popierius finansines priemones išvestines finansines priemones kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus kita Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš: nuosavyb s vertybinių popierių vyriausyb s ne nuosavyb s vertybinių popierių įmonių ne nuosavyb s vertybinių popierių finansinių priemonių išvestinių finansinių priemonių kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų kitų Pajamų iš viso II. Sąnaudos 1. Veiklos sąnaudos: atskaitymai už valdymą atskaitymai depozitoriumui mok jimai tarpininkams mok jimai už auditą kiti atskaitymai ir išlaidos Kitos išlaidos 0 Sąnaudų iš viso III. Grynosios pajamos IV. Išmokos (dividendai) investicinių vienetų savininkams - V. Reinvestuotos pajamos Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, veiksniai ir aplinkyb s, tur ję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar įsipareigojimams. - VII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKöJIMĄ 26. Pateikti informaciją apie priskaičiuotų ir (ar) išmok tų dividendų (pusmečio ataskaitoje tarpinių dividendų po mokesčių) sumas, nurodyti laikotarpį, už kurį dividendai buvo mokami, išmok jimo datas, dividendų dydį, tenkantį vienam investiciniam vienetui (akcijai), ir kitą svarbią informaciją. - Eil. Nr. VIII. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO REIKMöMS PASISKOLINTAS LöŠAS 27. Kolektyvinio investavimo subjekto reikm ms pasiskolintos l šos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: Paskolos suma Paskolos valiuta Paskolos pa mimo data Paskolos grąžinimo terminas Palūkanų dydis Skolinimosi tikslas Kreditorius Skolintų l šų dalis, lyginant su fondo GA (%) Iš viso

26 IX. KITA INFORMACIJA 28. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafin medžiaga ir kita svarbi informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas gal tų tinkamai įvertinti subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus. 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,

27 X. ATSAKINGI ASMENYS 29. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (FMĮ, auditoriai, kt.), vardai, pavard s (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavard s, pareigos, darboviet (jeigu ataskaitą rengę asmenys n ra bendrov s darbuotojai) Valdymo įmon s administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir n ra nutyl tų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pateikiamų rodiklių vert ms Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: už ataskaitą atsakingi įmon s valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus); Tvirtinu Jonas Iržikevičius, generalinis direktorius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , e. paštas Tvirtinu Inga Riabovait, Operacijų departamento vadov, tel. (8 5) , faks. (8 5) , e. paštas Tvirtinu Vida Markelionien, vyriausioji buhalter, tel. (8 5) , faks. (8 5) , e. paštas jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(-ų) vardą, pavardę); pažym ti, kokias konkrečias dalis reng konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, bei nurodyti konsultantų atsakomyb s ribas. - 27

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas 2008 metų ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

SAMPO pensija ataskaita VPK

SAMPO pensija ataskaita VPK PENSIJŲ FONDO SAMPO pensija 50 2007 m. birželio 30 d. ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas - Valstybinio Socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SAMPO pensija

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

1

1 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Nenuosekliųjų nuotolinių studijų programa Projektas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-103 E-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos

Detaliau