AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5"

Transkriptas

1

2

3

4

5

6

7

8 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) , , (8 387) faks. (8 386) , el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas , PVM kodas LT Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos Į Nr. B Nr. AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2011 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija, įstaigos kodas , yra valstybės biudžetinė įstaiga įregistruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre 1997 m. gruodžio 10 d. Registravimo pažymėjimas Nr , išduotas 2010 m. sausio 04 dieną. Direkcijos būstinė: Palūšės k., Ignalinos r. sav. Direkcijos steigėjo funkcijas vykdo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Nuo 2008 m. liepos 15 dienos direkcija yra registruota pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, registracijos pažymėjimo Nr , išduotas 2010 m. sausio 14 d. PVM mokėtojo kodas - LT Valstybės įmonės registrų centro Utenos filiale, nuo 2006 m. kovo 27 dienos, direkcijai yra suteiktas paramos gavėjo statusas. Direkcijos nuostatai, patvirtinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2002 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.11 (Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr.V-138 redakcija) reglamentuoja direkcijos veiklą, uždavinius ir funkcijas, nustato direkcijos veiklos organizavimą, teises ir vidaus administravimo kontrolę. Direkcija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos konstitucija, Aplinkos apsaugos įstatymu, Saugomų teritorijų įstatymu, Teritorijų planavimo įstatymu, Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, Miškų įstatymu, Vandens įstatymu, Statybos įstatymu, Turizmo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministro nutarimais, Tarnybos direktoriaus įsakymais, Direkcijos nuostatais ir kitais teisės aktais. Dokumento paieškos nuoroda: C:\Users\Linas\AppData\Local\Microsof t\w indows\temporary Internet Files\Content.IE5\XM2QCSU1\Aiškin.raštas 2011.doc

9 Direkcija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, taip pat gali turėti lėšų iš kitų įstatymuose numatytų finansavimo šaltinių, tarp kurių Ignalinos, Švenčionių, Utenos, Molėtų rajonų savivaldybių biudžetų lėšos, taip pat lėšos, gautos už teikiamas paslaugas ir trumpalaikio bei ilgalaikio turto nuomą, kitos teisėtai įgytos lėšos. Direkcija pagal kompetenciją vykdo kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą, organizuoja nuolatinę jų priežiūrą ir tvarkymą, sudarant sąlygas pažintiniam turizmui, racionaliam gamtos išteklių naudojimui, vykdo fizinių ir juridinių asmenų veiklos saugomose teritorijose kontrolę pagal Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko apsaugos ir naudojimo tvarką. Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos uždaviniai: Organizuoti unikalios trijų kraštovaizdžio sričių sandūroje esančios Žeimenos aukštupio ekosistemos, Ažvinčių sengirės ir balčio ežero gamtinių kompleksų, Baluošo, Linkmeno Ūkojo, Tauragno ir Utenos miškingų ežeruotų dubaklonių, Šiliniškių tarpežerinio gūbrio su Ladakalniu bei Benediktavo moreninio masyvo ir Kiaunos slėnio kraštovaizdžio, Petriškių geomorfologinio ir Būkos, Juodupės, Švoginos, Pliaušės, Labažės, Asalnų bei Žeimenio hidrografinių kompleksų, Vilkaraisčio, Kriogžlio, Siūrių ir Pagilūtės pelkių, savitas Ažvinčių bei Minčios girių, Kretuono, Kretuonykščio, Knyčio ir Pažeimenės biocenozių, retų augalų ir gyvūnų rūšių, gamtos paveldo objektų apsaugą; Nacionaliniame parke organizuoti Šiaurės Rytų Lietuvos XII XV a. gynybinės linijos liekanų su Taurapilio, Ginučių, Puziniškio, Linkmenų, Vajuonio ir kitų piliakalnių bei Rėkučių senovės gynybiniu 2 pylimu, unikalaus Kretuono archeologinio komplekso, Minčios, Vyžių, Šakarvos, Palūšės, Kaltanėnų, Švento ir kitų pilkapynų bei akmens amžiaus gyvenvietės, etnografiškai vertingų Salų, Varniškių, Vaišnoriškių, Šuminų, Strazdų, Kretuonų, Benediktavo bei kitų etnografinį pobūdį ar elementus išlaikiusių kaimų, Palūšės bažnyčios architektūrinio ansamblio, vandens malūnų, kitų kultūros paveldo objektų apsaugą; Regioniniame parke organizuoti ypač vertingos gamtiniu požiūriu Labanoro girios ir ežeryno su Viseto, Kertojų, Lakajų, Rašios, Stirnių ir kitais ežerais, Beržaloto aukštapelkės apsaugą; Organizuoti gamtinių ekosistemų stabilumo, biotos komponentų ir jų įvairovės apsaugą, sunaikintų ir/ar pažeistų gamtos, kultūros paveldo vertybių kompleksų bei objektų atkūrimą;

10 Sudaryti sąlygas plėtoti rekreacinę veiklą, pažintinį ir kaimo turizmą, trumpalaikį poilsiavimą tam skirtose zonose ir vietose, reguliuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę; Puoselėti Aukštaitijos regiono kultūros tradicijas, amatus, verslus, propaguoti gamtosaugos idėjas, materialinės ir dvasinės kultūros palikimą, vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą. Kontroliuojamų ir asocijuotųjų subjektų įstaiga neturi. Vadovaudamasi Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus d. įsakymu Nr.24 Dėl Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos nacionalinių direkcijų parkų etatų, finansuojamų iš į Valstybės biudžetą pervedamų specialiųjų lėšų dalies, sąrašo ir viešosios įstaigos steigimo direkcija įsteigė Viešąją įstaigą turizmo centras Palūšė. Pagal 2000 m. gegužės 1 d. turto panaudos sutartį Nr.1 direkcija perdavė Viešajai įstaigai turizmo centras Palūšė patikėjimo teise valdomą valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį turtą neatlygintinai naudotis panaudos gavėjui jo įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Šiuo metu VšĮ turizmo centras Palūšė turi pagal panaudos sutartį perduoto ,65 Lt., kurio likutinė vertė 76681,41 Lt. ilgalaikio turto ir 12610,46 Lt. ūkinio inventoriaus. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr.873 Dėl viešosios įstaigos turizmo centro Palūšė savininko turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo (Žin., 2009, Nr ) pavedė Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos įgyvendinti valstybės, kaip viešosios įstaigos turizmo centro Palūšė savininkės, turtines ir neturtines teises ir pareigas. Direkcijos struktūrą sudaro administracija, kraštotvarkos, gamtos, informacijos ir kultūros paveldo, finansų bei bendrųjų reikalų skyriai. Direkcijoje pagal patvirtintą pareigybių sąrašą yra patvirtintos 46 pareigybės, iš jų: 23,5 valstybės tarnautojai, 17 - darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis ir 5,5 darbininkai sezonui m. gruodžio 31 d. buvo užimti 20,5 valstybės tarnautojų ir 16 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai. Buvo laisvi vyr. specialisto (biologo), vyr. specialisto kraštotvarkai, vyr. specialisto kultūrologo valstybės tarnautojų etatai. Laisvi buvo gido, 0,5 et. administratoriaus ir 5 darbininkų sezonui etatai. Direkcijos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2011 biudžetinius metus. Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys išreikšti Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais litais. 3

11 II. APSKAITOS POLITIKA Finansinė atskaitomybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Žin., 2001, Nr ; 2010, Nr ) 3 straipsnio 5 dalimi, parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau- VSAFAS). Direkcija, tvarkydama buhalterinę apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politiką, patvirtintą direktoriaus 2010 m. sausio 4 d. įsakymu Nr.1-2 Dėl Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos apskaitos politikos ir bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo. Apskaitos politika apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Direkcijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirčiu. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterinės apskaitos sistemos,,stekas Demo versija, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Visos operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami dvejybiniu įrašu didžiojoje knygoje. Taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio viršenybės prieš formą principai. Pateikiama informacija yra patikima, teisinga, nešališka, visais reikšmingais atvejais išsami. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimo Nr.564 Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo (Žin., Nr ) 2,3 punktais, direkcijos valdomo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko normatyvai suderinti su LR Aplinkos ministerija d. raštu Nr.(7-1)D8-348 ir patvirtinti d. direktoriaus įsakymu Nr Ilgalaikiam turtui, kuris turi likutinę vertę, buvo perskaičiuota metinė nusidėvėjimo suma, taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Kiekvieną mėnesį ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma yra pripažįstama nusidėvėjimo sąnaudomis, o nematerialiojo nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudomis. 4

12 Nematerialus turtas Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Išlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripažinimo, didina nematerialiojo turto įsigijimo savikainą tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesnę ekonominę naudą t. y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. Išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė 0. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedama skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaičiuojama nuo kito mėnesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsižvelgiant į sutartis ar kitas juridines teises, neturi būti ilgesnis už juridinių teisių galiojimo laikotarpį. Kitam nematerialiajam turtui Direkcija taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus teisės aktų nustatyta tvarka. Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir procedūros nustatytos Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos apraše. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto amortizacijos laikas: Eil.Nr. Turto grupė Normatyvas (metais) 1 Programinė įranga ir jos licencijos 1 2 Kitas nematerialus turtas 3 5

13 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Į smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal Direkcijos poreikį. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomi tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS Ilgalaikis materialusis turtas nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę). Ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. Likvidacinė vertė 0. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas ir, jei yra, nuvertėjimas nurašomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Direkcijoje yra šios IMT grupės ir joms nustatytas šis naudingo tarnavimo laikas: Eil.Nr. Turto grupė Normatyvas (metais) 1 Kapitaliniai mūriniai pastatai 99 2 Pastatai (sienos iki 2,5 plytos storio, blokų, betono...) 77 3 Tašytų rąstų pastatai 39 6

14 4 Surenkamieji, išardomieji ir kiti pastatai 11 5 Infrastruktūros statiniai (betoniniai, gelžbetoniniai) 70 6 Infrastruktūros statiniai metaliniai 25 7 Infrastruktūros statiniai mediniai 15 8 Kiti statiniai 15 9 Gamybos mašinos ir įrenginiai Ginklai Filmavimo, fotografavimo, mobil.telefono ryšio įrenginiai 5 12 Radijo ir ryšių tech. tinklų įranga Kitos mašinos ir įrenginiai 5 14 Lengvieji automobiliai ir jų priekabos 6 15 Autobusai, krovininiai automobiliai 5 16 Kitos transporto priemonės 5 17 Baldai 7 18 Kompiuteriai ir jų įranga 4 19 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 5 20 Kita biuro įranga 5 Pagal panaudos sutartis gautas turtas ir žemės sklypai apskaitomi nebalansinėje sąskaitoje Pagal panaudos sutartis gautas turtas. Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai Ne žemės ūkio veikloje naudojamu biologiniu turtu direkcijoje pripažįstamos bičių šeimos. Atsargos Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. Atsargos gali būti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertės tam, kad jų balansinė vertė neviršytų būsimos ekonominės naudos ar paslaugų vertės, kurią tikimasi gauti šias atsargas pardavus, išmainius, paskirsčius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti 7

15 sutartys) parduodamos, išmainomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Finansinis turtas Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų standartą Direkcija taiko registruodama apskaitoje ir rodydama finansinėse ataskaitose finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus. Finansinis turtas apskaitoje pripažįstamas tik tada, kai gaunami arba pagal sutartį įgyjama teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą, Direkcija įvertina jį įsigijimo savikaina. Gautinos sumos Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Finansavimo sumos Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka VSAFAS nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos - viešojo sektoriaus subjekto iš valstybės biudžeto, kitų išteklių fondų, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas Direkcijos įstatuose nustatytiems tikslams ir programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima Direkcijos gautus arba gautinus pinigus, kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas viešojo sektoriaus subjekto išlaidoms dengti ir paramos būdu gautą turtą. Direkcijos gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: 1. finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti; 2. finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 8

16 Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, įskaitant paramą, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui įsigyti. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos. Finansiniai įsipareigojimai Direkcijos visi įsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: 1. ilgalaikiai amortizuota savikaina; 2. trumpalaikiai įsigijimo savikaina. Atidėjiniai Atidėjiniai pripažįstami ir registruojami apskaitoje tik tada, kai dėl įvykio praeityje Direkcija turi dabartinę teisinę prievolę ar neatšaukiamą pasižadėjimą ir tikėtina, kad jam įvykdyti bus reikalingi ištekliai, o įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta (pvz., jei Direkcijai iškeltas ieškinys ir 90 procentų tikėtinas, kad ji privalės sumokėti ieškovui priteistą sumą, turi būti suformuotas atidėjinys, lygus tikėtinai sumokėti sumai). Jei patenkinamos ne visos šios sąlygos, atidėjiniai nėra pripažįstami, o tiktai informacija apie susijusį su tikėtina sumokėti suma neapibrėžtąjį įsipareigojimą yra pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte (toliau - aiškinamasis raštas). Atidėjiniai yra peržiūrimi paskutinę kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dieną ir koreguojami, atsižvelgiant į naujus įvykius ar aplinkybes, kad parodytų tiksliausią dabartinį įvertinimą. Pajamos Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Registruojant visas 9

17 su finansavimo pajamų pripažinimu susijusias operacijas, būtina nurodyti, kokios valstybės funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripažintos finansavimo pajamos, panaudojant detalizuojančius požymius arba sukuriant subsąskaitas. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kad Direkcija gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai Direkcija gali patikimai įvertinti su pajamų gavimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos be PVM, atėmus suteiktas nuolaidas. Pajamomis laikoma tik pačios Direkcijos gaunama ekonominė nauda. Direkcijos pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, nes tai nėra Direkcijos gaunama ekonominė nauda. Direkcija yra atsakinga už tam tikrų sumų administravimą ir surinkimą, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas į valstybės biudžetą ir neturi teisės šių sumų ar jų dalies atgauti tą patį ar vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais, todėl tokios sumos ar jų dalis nėra Direkcijos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir mokėtinos sumos. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos viešosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Sąnaudos Sąnaudų, susijusių su turtu, finansavimo sumomis ir įsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jų apskaitą reglamentuojančiuose VSAFAS. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma. Tais atvejais, kai numatytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir palūkanos nėra išskirtos iš bendros mokėtinos sumos, sąnaudų dydis įvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumą taikant rinkos palūkanų normą. Apskaitoje valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokėti už kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripažįstamos sąnaudomis vieną kartą per ketvirtį. 10

18 Turto nuvertėjimas Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, Direkcija nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, Direkcijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu sudaryta komisija nustato turto atsiperkamąją vertę ir palygina ją su turto balansine verte. Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas. Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turto nuvertėjimo atveju yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Kai vėlesnį ataskaitinį laikotarpį, pasikeitus aplinkybėms, atkuriama anksčiau pripažinta turto nuvertėjimo suma, turto balansinė vertė po nuvertėjimo atkūrimo negali viršyti jo balansinės vertės, kuri būtų buvusi, jeigu turto nuvertėjimas nebūtų buvęs pripažintas. Pripažinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertėjimo nuostolį, perskaičiuojamos būsimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkančios turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sumos, kad turto nudėvimoji (amortizuojamoji) vertė po nuvertėjimo būtų tolygiai paskirstyta per visą likusį jo naudingo tarnavimo laiką, t. y. nuvertėjimo suma nudėvima per likusį naudingo tarnavimo laiką, mažinant nusidėvėjimo sąnaudas. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui Įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Direkcijos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie reikšmingi. 11

19 Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turto ir įsipareigojimų, taip pat pajamų ir sąnaudų tarpusavio užskaita negalima, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAFAS reikalauja būtent tokios užskaitos (pvz., dėl draudiminio įvykio patirtų sąnaudų užskaita atliekama su gauta draudimo išmoka). Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų ir apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. Informacijos pagal segmentus pateikimas Direkcija tvarko apskaitos veiklą pagal segmentus. Segmentai - Direkcijos pagrindinės veiklos dalys pagal atliekamas valstybės funkcijas, apimančios vienarūšes teikiamas viešąsias paslaugas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją. Direkcija skiria šiuos segmentus aplinkos apsaugos. Apie segmentą pateikiama tokia informacija: segmento sąnaudos; segmento pinigų srautai. Direkcija turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų ir pajamų apskaitą tvarko pagal segmentus, t. y. taip, kad galėtų pagal segmentus teisingai užregistruoti pagrindinės veiklos sąnaudas ir pagrindinės veiklos pinigų srautus. Turtas, įsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamos ir sąnaudos, kurių priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiškus, turi būti priskiriami didžiausią Direkcijos veiklos dalį sudarančiam segmentui. Apskaitos politikos keitimas Direkcija vadovaujasi šia Apskaitos politika, taiko ją nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti įvairių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Direkcijos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Direkcijos apskaitos politika parengta vadovaujantis nuostatomis, pateiktomis 1-ajame VSAFAS Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių 12

20 pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politika keičiama dėl VSAFAS pasikeitimo arba, jei kiti teisės aktai to reikalauja. Poveikis, kurį daro apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytų ankstesnių ataskaitinių laikotarpių informacijai, registruojamas apskaitoje tą ataskaitinį laikotarpį, kurį apskaitos politika pakeičiama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje Apskaitos politikos keitimo bei esminių klaidų taisymo įtaka. Šioje eilutėje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinių ataskaitų rinkiniuose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Apskaitinių įverčių keitimas Apskaitiniai įverčiai yra peržiūrimi tuo atveju, jei pasikeičia aplinkybės, kuriomis buvo remtasi atliekant įvertinimą, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitų įvykių. Direkcijos apskaitinio įverčio pasikeitimo rezultatas įtraukiamas į tą veiklos rezultatų ataskaitos eilutę, kurioje buvo parodytas pirminis įvertis, nebent pasikeitimas ataskaitiniu laikotarpiu turi įtakos tik finansinės būklės ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su apskaitinio įverčio pakeitimu, pateikiama aiškinamajame rašte. Apskaitos klaidų taisymas Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vienos vertinė išraiška arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,5 procento per finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės arba 0,25 procento turto vertės. Ir esminės, ir neesminės apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose. Su esminės klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiškinamajame rašte. 13

21 Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga III. PASTABOS 1 pastaba. Apskaitos politikos keitimas Apskaitos politika per ataskaitinį laikotarpį keičiama nebuvo. 2 pastaba. Informacija pagal veiklos segmentus Direkcija apskaitos veiklą vykdo pagal valstybės funkcijos veiklos segmentą Aplinkos apsauga Segmentai Eil. nr. Finansinių atsaskaitų straipsniai Iš viso PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Nusidėvėjimo ir amortizacijos Komunalinių paslaugų ir ryšių Komandiruočių Transporto Kvalifikacijos kėlimo Paprastojo remonto ir eksploatavimo Nuvertėjimo ir nurašytų sumų Sunaudotų ir parduotų atsargų Socialinių išmokų Nuomos Finansavimo Kitų paslaugų Kitos APSKAITOS POLITIKOS 2. KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI Išmokos: Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo Komunalinių paslaugų ir ryšių Komandiruočių Transporto Kvalifikacijos kėlimo Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsargų įsigijimo Socialinių išmokų Nuomos Kitų paslaugų įsigijimo Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos Socialinių išmokų 736,00 Lt profesinės ligos pašalpa ne savo įstaigos darbuotojams, kitos išmokos 1000,00 Lt, tai laidojimo pašalpos įstaigos darbuotojams. 14

22 Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos patentai ir kitos licencijos (išskyrus 4 stulpelyje nurodytas) literatūros, mokslo ir meno kūriniai kitas nematerialusis turtas nebaigti projektai išankstiniai apmokėjimai Prestižas Iš viso 3 pastaba. Nematerialus turtas NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2011 M. Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Eil. Nr Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį Pirkto turto įsigijimo 0 savikaina 2,2 neatlygintinai gauto turto 0 savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį 3,1 parduoto 0 3,2 perduoto 0 3,3 nurašyto Pergrupavimai (+/-) 0 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio 6 Sukaupta amortizacijos suma X X X X ataskaitinio laikotarpio pradžioje 7 Neatlygintinai gauto turto 0 X X X X sukaupta amortizacijos suma 8 Apskaičiuota amortizacijos X X X X suma per ataskaitinį laikotarpį 9 Sukaupta parduoto, perduoto ir X X X X nurašyto turto amortizacijos 9,1 parduoto 0 9,2 perduoto 0 9,3 nurašyto Pergrupavimai (+/-) X X X X 0 11 Sukaupta amortizacijos suma X X X X ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 12 Nuvertėjimo suma ataskaitinio 0 laikotarpio pradžioje 13 Neatlygintinai gauto turto 0 sukaupta nuvertėjimo suma 14 Apskaičiuota nuvertėjimo per 0 ataskaitinį laikotarpį 15

23 Žemė Gyvena-mieji Kiti pastatai Infrastru-ktūros ir kiti statiniai Nekilno-jamosios kultūros vertybės Mašinos ir įrenginiai Trans-porto priemonės Kilnoja-mosios kultūros vertybės Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nebaigta statyba Išanksti-niai apmokėjimai 15 Panaikinta nuvertėjimo suma 0 per ataskaitinį laikotarpį 16 Sukaupta parduoto, perduoto ir 0 nurašyto turto nuvertėjimo 16,1 parduoto 0 16,2 perduoto 0 16,3 nurašyto 0 17 Nuvertėjimo Pergrupavimai suma (+/-) ataskaitinio 0 18 laikotarpio pabaigoje ( /-17) 19 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 20 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje * pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar įstaigos veikloje naudojamo nematerialaus turto įsigijimo savikaina yra: Praėjęs ataskaitinis laikotarpis ,66 Lt Ataskaitinis laikotarpis ,67 Lt 4 pastaba. Ilgalaikis materialus turtas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER 2011 METUS* Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas Eil. Nr. Straipsniai Iš viso Įsigijimo ar pasigaminimo 1. savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį ( ) pirkto turto įsigijimo savikaina neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina Parduoto, perduoto ir nurašyto 3. turto suma per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1. parduoto perduoto nurašyto Pergrupavimai (+/-) Įsigijimo ar pasigaminimo 5. savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/ ) 16

24 Sukaupta nusidėvėjimo suma 6. ataskaitinio laikotarpio X X X X pradžioje Neatlygintinai gauto turto 7. X X X X sukaupta nusidėvėjimo suma** Apskaičiuota nusidėvėjimo suma 8. X X X X per ataskaitinį laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir 9. nurašyto turto nusidėvėjimo suma X ( ) 9.1. parduoto X X X X perduoto X X X X nurašyto X X X X Pergrupavimai (+/-) X X X X 0 Sukaupta nusidėvėjimo suma 11. ataskaitinio laikotarpio X x 0 x x pabaigoje ( /-10) Nuvertėjimo suma ataskaitinio 12. X X 0 laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto 13. X X 0 sukaupta nuvertėjimo suma** Apskaičiuota nuvertėjimo suma 14. X X 0 per ataskaitinį laikotarpį Panaikinta nuvertėjimo suma per 15. X X 0 ataskaitinį laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir 16. nurašyto turto nuvertėjimo suma X X 0 ( ) parduoto X X perduoto X X nurašyto X X Pergrupavimai (+/-) X X 0 Nuvertėjimo suma ataskaitinio 18. laikotarpio pabaigoje X X 0 ( /-17) Tikroji vertė ataskaitinio 19. X X X X X X X X X 0 laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto iš kito 20. subjekto sukauptos tikrosios 0 vertės pokytis Tikrosios vertės pasikeitimo per 21. X X X X X X X X X 0 ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) Parduoto, perduoto ir nurašyto 22. turto tikrosios vertės suma X X X X X X X X X 0 ( ) parduoto X X X X X X X X X perduoto X X X X X X X X X nurašyto X X X X X X X X X Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X 0 Tikroji vertė ataskaitinio 24. laikotarpio pabaigoje (19+20+/- x X X X X X X X X /-23) Ilgalaikio materialiojo turto 25. likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) Ilgalaikio materialiojo turto 26. likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) * - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. **- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. Turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, bet vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo savikaina yra: Praėjęs ataskaitinis laikotarpis ,29 Lt Ataskaitinis laikotarpis ,50 Lt 17

25 Turto, kuris nenaudojamas įstaigos veikloje Direkcija neturi. Pastatų, kurie nenaudojami įstaigos įprastinėje veikloje ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti, likutinė vertė yra : Praėjęs ataskaitinis laikotarpis ,95 Lt Ataskaitinis laikotarpis ,19 Lt Eil.Nr. Pavadinimas Inventorinis Nr. Likutinė vertė 1 Gyvenamas namas Meironų kaime ,03 2 Gyvenamas namas Taikos g.17, Ignalina ,08 3 Gyvenamas namas Vaišniūnų kaime ,36 4 Ūkinis pastatas Vaišniūnų kaime ,65 5 Gyvenamas namas su kiemo statiniais ,50 Mikalinės kaime 6 Turistų prieglauda Vaišniūnų kaime ,57 7 Poilsio namelis Ginučių kaime ,00 Viso: ,19 Direkcijos kitoje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pripažįstamas kitos veiklos sąnaudomis. Per ataskaitinį laikotarpį kitos veiklos sąnaudomis pripažintas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas yra 5637,66 Lt. 18

26 5 pastaba. Biologinis turtas Šioje grupėje apskaitomos Stripeikių bitininkystės ekspozicijos bičių šeimos. Per ataskaitinį laikotarpį buvo nurašytos žiemos metu žuvusios 2 bičių šeimos 300,00 Lt. BIOLOGINIO TURTO, ĮVERTINTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINA ARBA NORMATYVINĖMIS KAINOMIS, VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Eil. Nr. Straipsniai Žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė Ne žemės ūkio veikloje naudojamo biologinio turto grupė Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Biologinio turto padidėjimas dėl: 2.1. Prieauglio X 2.2. Įsigijimo 2.3. Gauto nemokamai X 2.4. Pergrupavimo 3. Biologinio turto sumažėjimas dėl: 3.1. Pardavimo X 3.2. Perdavimo X 3.3. Žemės ūkio produkcijos numatomo gavimo X 3.4. Nurašymo Nuvertėjimo 3.6. Pergrupavimo 3.7. Kitų priežasčių 4. Kiti pokyčiai * 5. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2 3+/ 4) * Pokyčiai turi būti paaiškinti aiškinamajame rašte. X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. Iš viso pastaba. Panauda Pagal panaudos sutartis perduota turto VšĮ Turizmo centrui Palūšė. Turto grupė Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Balansinė vertė Likutinė vertė Balansinė vertė Likutinė vertė Ilgalaikis turtas , , , ,26 Ūkinis inventorius (nebalansinė sąsk) 12610, , , ,80 19

27 7 pastaba. Atsargos Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: ( ) įsigyto turto įsigijimo savikaina nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį ( ) Parduota Perleista (paskirstyta) 3.3. Sunaudota veikloje Kiti nurašymai 4. Pergrupavimai (+/-) Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4) 6. Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų 7. atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo) 8. Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 9. Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų 10. (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas ( ) Parduota Perleista (paskirstyta) Sunaudota veikloje Kiti nurašymai 11. Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 12. laikotarpio pabaigoje ( /-11) Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-12) Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6) *Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste Medžiagų ir žaliavų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai ženkliai sumažėjo dėl iš tarptautinių organizacijų projekto lėšų įsigytos knygos Rytų Aukštaitijos tradicinės architektūros katalogas panaudojimo ir nurašymo į sąnaudas 91236,42 Lt. 20

28 8 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1.2. Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 1.3. Išankstiniai mokesčių mokėjimai 1.4. Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai 1.5. Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 1.6. Kiti išanktiniai apmokėjimai 1.7. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 1.8. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) Didžiąją dalį ateinančių laikotarpių sąnaudų sudaro Labanoro lankytojų centro, Palūšės lankytojų centro, Palūšės valtinės ir infrastruktūros stovyklaviečių draudimo sąnaudos. 9 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena iš viso tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena iš viso tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso ( ) Gautinos finansavimo sumos Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos Gautini mokesčiai Gautinos socialinės įmokos 1.3. Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas Gautinos sumos už turto naudojimą Gautinos sumos už parduotas prekes Gautinos sumos už suteiktas paslaugas Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą Kitos 21

29 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos Sukauptos gautinos sumos Iš biudžeto Kitos Kitos gautinos sumos Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 10 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS Eil. Nr. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Straipsnio pavadinimas iš viso biudžeto asignavimai iš viso Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant 1. Europos Sąjungos finansinę paramą) ( ) 1.1. Pinigai bankų sąskaitose 1.2. Pinigai kasoje 1.3. Pinigai kelyje 1.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose 1.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas Pinigai iš savivaldybės biudžeto ( ) Pinigai bankų sąskaitose 2.2. Pinigai kasoje 2.3. Pinigai kelyje 2.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose 2.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 3. Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių ( ) Pinigai bankų sąskaitose Pinigai kasoje 3.3. Pinigai kelyje 3.4. Pinigai įšaldytose sąskaitose 3.5. Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas 3.6. Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7. Kiti pinigų ekvivalentai 4. Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) Iš jų išteklių fondų lėšos biudžeto asignavimai Pinigų banko sąskaitoje ir kasoje iš biudžeto lėšų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo. Pinigai banke iš kitų šaltinių: Kompensuotų nuompinigių lėšų likutis - 312,34 Lt Pajamos už suteiktas paslaugas ,85 Lt Pajamos už aukcione parduotą turtą ,88 Lt 22

30 Finansavimo sumos Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą Finansavimo sumų pergrupavimas Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumos (grąžintos) Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Gautos paramos lėšų likutis Gautas PVM ,30 Lt ,65 Lt 11 pastaba. Finansavimo sumos FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ 2011 METŲ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį Eil. Nr Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti 4. Iš kitų šaltinių: nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti Iš viso finansavimo sumų 23

31 FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Eil. Nr. Finansavimo šaltinis Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) Iš viso Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) Iš viso = = Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) 4. Iš kitų šaltinių Iš viso pastaba. Trumpalaikės mokėtinos sumos INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas iš viso tarp jų viešojo sektoriaus subjektams tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams iš viso tarp jų viešojo sektoriaus subjektams tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos Tiekėjams mokėtinos sumos Sukauptos mokėtinos sumos Sukauptos finansavimo sąnaudos 3.2. Sukauptos atostoginių sąnaudos Kitos sukauptos sąnaudos 3.4. Kitos sukauptos mokėtinos sumos Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai Mokėtini veiklos mokesčiai 4.2. Gauti išankstiniai apmokėjimai 4.3. Kitos mokėtinos sumos Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ( ) INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS Įsipareigojimų dalis valiuta Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje Įsigijimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Nacionaline Eurais JAV doleriais Kitomis Iš viso

32 13 pastaba. Pagrindinės veiklos kitos pajamos ir kitos veiklos pajamos KITOS PAJAMOS* Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis Pagrindinės veiklos kitos pajamos Pajamos iš rinkliavų Pajamos iš administracinių baudų Pajamos iš dividendų 1.4. Pajamos iš atsargų pardavimo Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 1.6. Suteiktų paslaugų pajamos** Kitos 2 Kitos veiklos pajamos Pajamos iš atsargų pardavimo Ilgalaikio materialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas Nuomos pajamos Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 2.5. Kitos * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. ** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir jei suma reikšminga, ji detalizuojama aiškinamojo rašto tekste. Pagrindinės veiklos kitas pajamas per ataskaitinį laikotarpį sudarė: Eil.Nr. Kitos pagrindinės veiklos pajamos Suma (Lt) 1. Pajamos iš atsargų ir spaudinių pardavimo 6671,61 2. Suteiktų paslaugų pajamos t.t.: 74857,80 Bitininkystės muziejaus lankymas 23821,51 Bitininkystės muziejaus ekskursijų pravedimas, vestuvinės ap. 2052,67 Ekskursijos 2442,14 Specializuotos ekskursijos 2132,23 Laikino apgyvendinimo paslaugos Ekologiniame centre 11570,28 Pažintinių kelionių organizavimas valtimis 7669,42 Laikino apgyvendinimo paslaugos Ginučių vandens malūne 22115,71 Teminių programų organizavimas Ginučių vandens malūne 2609,05 Komunalinės vandens tiekimo paslaugos 444,79 3. Rinkliava už leidimus mėgėjiškai žvejybai 4723,00 4. Pajamos iš administracinių baudų 3090,00 Iš viso: 89342,41 25

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau