Sprendimas S-89 ( )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sprendimas S-89 ( )"

Transkriptas

1 MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių sekretoriaujant dalyvaujant mokesčių mokėtojo atstovui mokesčių administratoriaus atstovėms Editos Galiauskaitės Martyno Endrijaičio pranešėjas Rasos Stravinskaitės Andriaus Veniaus Vilmos Vildžiūnaitės Ramutei Matkevičienei advokatui N. J. M. M. R. S posėdyje išnagrinėjusi T1 OU (toliau Pareiškėjas) skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Inspekcija) 2018 m. kovo 15 d. sprendimo Nr , n u s t a t ė: Inspekcija sprendimu Nr patvirtino Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau Vilniaus AVMI) sprendimą Nr. (14.4) , kuriuo nuspręsta Pareiškėjui negrąžinti 5113,72 Eur pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM). Skundžiamame Inspekcijos sprendime nurodoma, kad Pareiškėjas Vilniaus AVMI pateikė prašymą (prašymo Nr. EE , versija :09:54) grąžinti Lietuvos Respublikoje laikotarpiu nuo iki už kurą sumokėtą 5113,72 Eur PVM. Nurodoma, kad Pareiškėjui Vilniaus AVMI išsiuntė raštą Nr. (14.4) 46-MPD su prašymu pateikti: (1) sąrašą vežėjų, kurie naudojosi PVM sąskaitose faktūrose: Nr , Nr. 6100GFA004349, 2908 Nr , Nr. 6100GFA001827, 2908 Nr , nurodytomis kuro kortelėmis ir nurodyti jų įsigyto kuro kiekį; (2) sutarčių su šiais vežėjais kopijas, jeigu pasikeitė jų turinys lyginant su jau pateiktomis Inspekcijai, ir nuo iki kas mėnesį vežėjams apie įsigytą kuro kiekį teiktas laisvos formos pažymų kopijas; (3) sąrašą Pareiškėjui priklausančių transporto priemonių, į kurias buvo pilamas kuras, nurodant konkretų kuro kiekį pagal kiekvieną sąskaitą faktūrą ir jų techninių pasų kopijas. Pareiškėjas, atsakydamas į šį Vilniaus AVMI raštą, elektroniniu paštu pateikė sutartis su vežėjais bei patvirtino, kad Pareiškėjui nepriklauso transporto priemonės, į kurias buvo piltas kuras Pareiškėjo vardu ir sąskaita, vežėjams naudojant kuro korteles, išduotas Pareiškėjo.

2 2 Inspekcijos teigimu, Pareiškėjui elektroniniu paštu buvo išsiųstas raštas Nr. (14.4) 46-MPD su prašymu pateikti: (1) Pareiškėjo darbuotojų sąrašą; (2) vežėjams pateiktų krovinių gabenimo užsakymų kopijas už laikotarpį. Pareiškėjas atsakyme į šį Vilniaus AVMI raštą nurodė, kad pas jį dirba keturi žmonės, įskaitant verslo savininkus (valdybos narius); įmonė per vieną mėnesį pateikia apie 1000 užsakymų vežėjams, laikotarpiu nuo iki sudaryta apie 3000 dokumentų. Pareiškėjui elektroniniu paštu buvo išsiųstas raštas Nr. (14.4) 46-MPD su prašymu pateikti laikotarpiu UAB N1 pateiktų krovinių gabenimo užsakymų lapų, kurių vykdymui buvo įsigytas kuras Lietuvoje, kopijas. Pareiškėjas atsakyme į šį Vilniaus AVMI raštą nurodė, kad krovinių gabenimo užsakymai vežėjui pateikiami sutartyje numatyta tvarka, juos teikiant vairuotojams žodžiu bei raštu; fiziniai užsakymai nenaudojami, todėl užsakymų lapų pateikti negali. Inspekcijos nurodymu, analogišką informaciją apie užsakymų pateikimą Pareiškėjas nurodė ir atsakyme. Inspekcija taip pat pažymi, kad Vilniaus AVMI išsiuntė raštus vežėjams, pasirinkus tuos vežėjus, kurie pylėsi kurą Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikos teritorijoje su Pareiškėjo perduotomis kuro kortelėmis: UAB A3, UAB B1, UAB T4, UAB E2, UAB A1, UAB A2, UAB Š1, UAB N1, UAB R1. Inspekcija šių vežėjų prašė pateikti krovinių gabenimo užsakymų kopijas bei transporto priemonių, kurios gabeno užsakovo (Pareiškėjo) krovinius, registracijos liudijimų kopijas, kelionės lapų arba kitų dokumentų, kuriais įforminamas užsakovo (Pareiškėjo) krovinių gabenimas, kopijas ir kt. Sprendime pastebima, kad UAB N Vilniaus AVMI pateikė atsakymą, laikotarpio kelionių lapą, 50 sąskaitos ataskaitą ir kitus dokumentus. Inspekcija, surinkusi papildomą informaciją nustatė, kad UAB N išrašė Pareiškėjui PVM sąskaitą faktūrą Nr. NOS00001 už vežimo paslaugas. Inspekcija pagal pateiktų Transporto paslaugų sutarčių, sudarytų tarp Pareiškėjo ir UAB N1, priedus nustatė, kad UAB N1 buvo perduotos šios kuro kortelės: (duomenys neskelbtini). Pagal Pareiškėjo PVM grąžinimui pateiktas PVM sąskaitas faktūras serija Nr. Serija 2908 Nr , Serija 2908 Nr , Serija 2908 Nr nustatyta, kad pagal perduotas UAB N1 kuro korteles buvo įsigytas atitinkamas kuro kiekis (litrais): 2017 m. sausio mėn. 9049,24, 2017 m. vasario mėn. 4466,05, 2017 m. kovo mėn. 5775,11. Nustatyta, kad UAB N1 kitų PVM sąskaitų faktūrų 2017 m. sausio, vasario, kovo, balandžio mėnesiais Pareiškėjui neišrašė. Atsižvelgiant į įsigyto kuro kiekį bei kelionių lapo ataskaitą už laikotarpį, kurioje nurodyti 2017 m. I ketvirčio maršrutai, konstatuota, kad UAB N1 naudodamas jam Pareiškėjo perduotas kuro korteles, pylėsi kurą į transporto priemones ir vykdė ne tik Pareiškėjo, bet ir kitų įmonių pervežimo užsakymus. Vilniaus AVMI, įvertinusi pateiktus dokumentus, paaiškinimus bei nustatytas aplinkybes, vadovaudamasi Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau PVM įstatymas) 118 str. 2 dalies nuostatomis, priėmė sprendimą Nr. (14.4) negrąžinti Pareiškėjui 5113,72 Eur PVM. Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus AVMI sprendimu, pateikė skundą Inspekcijai. Sprendime aptariamos PVM įstatymo straipsnių nuostatos, susijusios su užsienio apmokestinamojo asmens teise susigrąžinti Lietuvoje sumokėtą PVM, taip pat cituojamos PVM įstatymo 3 str. 1 dalis dėl PVM objekto, 4 str. 1 d. 1 punktas dėl prekių tiekimo, PVM įstatymo 2 str. 17 dalis dėl neatsiskleidusio tarpininko. Inspekcija sprendime pamini ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sumokėto PVM kitoje valstybėje susigrąžinimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 671 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas, Tarybos direktyva 2008/9/EB, nustatančia Direktyvoje 2006/112/EB numatyto pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo apmokestinamiesiems asmenims, kurie nėra įsisteigę PVM grąžinančioje valstybėje narėje, o yra įsisteigę kitoje valstybėje narėje, išsamias taisykles (OL 2008 L 44, p. 23), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos

3 3 direktyva 2010/66/ES (OL 2010 L 275, p. 1), Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 189 patvirtintos Prašymų grąžinti kitose valstybėse narėse įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims jų Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklės (toliau Taisyklės)). Sprendime pažymima, kad Inspekcija, išanalizavusi Pareiškėjo papildomai pateiktus dokumentus, t. y. PVM sąskaitas faktūras už kurą, išrašytas Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų asmenų Circle K Lietuva, UAB ir UAB AS24 Lietuva, laisvos formos pažymų kopijas apie įsigytą kuro kiekį, kurias Pareiškėjas pateikia kiekvieną mėnesį pagal sutartis dirbantiems vežėjams, taip pat Pareiškėjo pateiktas sutartis su Lietuvos Respublikoje registruotais vežėjais, kurie Pareiškėjui teikė transporto paslaugas, nustatė šias aplinkybes: 1) Pareiškėjas su Lietuvos Respublikoje registruotais vežėjais sudarydavo iš esmės analogiško turinio sutartis dėl transporto paslaugų teikimo; 2) pagal Transporto paslaugų sutarties 1 dalies nuostatas, sutarties objektas: Šia sutartimi Vežėjas įsipareigoja gabenti užsakovo nurodytus krovinius < > (Transporto paslaugų sutarties 1.1 papunktis); Vežėjas privalo teikti vežimo paslaugas pats, nesinaudodamas šios sutarties vykdymui trečiųjų asmenų teikiamomis vežimo paslaugomis (Transporto paslaugų sutarties 1.5 papunktis); 3) Transporto paslaugų sutarčių 6.1 papunktyje nurodyta, kad: Vežimo paslaugų teikimui Vežėjui gali būti perduodamos kuro ir kitos kortelės, kurių pagalbą Vežėjas gali atsikaityti už įsigyjamą kurą, kelius ir kitas paslaugas, nurodytas Užsakovo ; 4) Transporto paslaugų sutarčių 6.2 papunktyje nurodyta, kad: Jei Vežėjas kurą ar kitas priemones ar paslaugas įsigyja su Užsakovo kuro kortele, tokias išlaidas Užsakovui kompensuoja Vežėjas, jei šalys nesusitaria kitaip. Užsakovas kas mėnesį pateikia Vežėjui laisvos formos pažymą apie įsigytą kuro kiekį. Pažyma pripažįstama ir kaip tarpusavio skolų užskaitymo aktas ; 5) Pareiškėjas savo vardu iš kuro pardavėjo (pavyzdžiui, Circle K Lietuva, UAB) įsigydavo kuro kortelių, kurias perduodavo transporto paslaugas Pareiškėjui teikiančioms įmonėms (t. y. vežėjams); 6) pagal Transporto paslaugų sutarčių sąlygas, vežėjai korteles galėjo naudoti išimtinai tik paslaugoms Pareiškėjui teikti (jo poreikiams tenkinti), savarankiškai pasirinkdami įsigyjamo kuro kiekį, kokybę, pirkimo laiką; 7) kai vežėjai, pirkdami kurą, kuro pardavėjui pateikdavo kuro kortelę, kuro pardavėjas degalinių tinkle juos identifikuodavo kaip Pareiškėją; 8) kuro pardavėjas išrašydavo PVM sąskaitas faktūras Pareiškėjui bei priklausomai nuo vežėjų įsigyto kuro kiekio, taikydavo nuolaidą; 9) kuro pardavėjo išrašytas PVM sąskaitas faktūras apmokėdavo Pareiškėjas; 10) vežėjai į Pareiškėjui suteiktų paslaugų vertę įtraukdavo kuro vertę; 11) Pareiškėjas kas mėnesį pateikdavo vežėjams laisvos formos pažymas apie jo sunaudoto/įsigyto kuro kiekį ( Pažyma dėl prekių įsigijimo kompensavimo ); 12) atsiskaitymai pagal pažymas dėl prekių įsigijimo kompensavimo prekių pavedimu nevykdavo, t. y. pažyma buvo pripažįstama kaip tarpusavio skolų užskaitymo aktas ir, atsiskaitant už įsigytas transporto paslaugas, išskaitoma suma už įsigytą kurą. Inspekcija sprendime vertino, ar Pareiškėjas sandoryje su kuro pardavėjais veikė kaip neatsiskleidęs tarpininkas (PVM įstatymo 2 str. 17 d.). Nurodoma, kad pagal Pareiškėjo pateiktas PVM sąskaitas faktūras, sutartis su vežėjais, pažymas dėl prekių įsigijimo kompensavimo, nustatyta, kad Pareiškėjas išdavė kuro įsigijimo korteles konkretiems vežėjams. Vežėjai įsigijo kurą Lietuvos Respublikoje veikiančiose degalinėse, o už įsigytą kurą buvo atsiskaitoma per Pareiškėją, kuriam Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo kuro pardavėjas išrašydavo PVM sąskaitas faktūras už per mokestinį laikotarpį (mėnesį) pagal kuro korteles įsigytą kurą. Vadovaujantis transporto paslaugų sutarčių 6.2 papunkčiu bei pažymomis dėl prekių įsigijimo kompensavimo, nustatyta, kad Pareiškėjui atsiskaitant už iš vežėjų įsigytas transporto paslaugas, buvo išskaitoma suma už įsigytą kurą, t. y. Pareiškėjo iš Lietuvos Respublikos kuro pardavėjų įsigytas kuras buvo perparduodamas vežėjams, kurie Lietuvos Respublikoje yra registruoti PVM

4 4 mokėtojais. Inspekcija pažymi, kad aplinkybė, jog kuro pardavimą Pareiškėjas įformindavo neteisingai, t. y. išrašydamas pažymą dėl prekių įsigijimo kompensavimo, o ne PVM sąskaitą faktūrą, nekeičia tikrojo ūkinės operacijos turinio. Inspekcijos teigimu, išvadą, jog Pareiškėjas veikė kaip neatsiskleidęs tarpininkas patvirtina ir tai, kad kuro pardavėjas, identifikuodamas pirkėją pagal pateiktas kuro korteles neturėjo informacijos, jog pila kurą kitiems (ir kokiems kitiems) asmenims (vežėjams); kuro pardavėjas perdavė prekes (kurą) tiesiogiai galutiniams pirkėjams vežėjams (pagal PVM įstatymo 11 str. 2 dalies nuostatas Pareiškėjas, veikdamas kaip neatsiskleidęs tarpininkas pats neprivalo perduoti vežėjams kuro nei fiziškai nei teisės disponuoti juo). Atsižvelgdama į nurodytų aplinkybių visumą, Inspekcija konstatavo, kad Pareiškėjas sandoryje su kuro pardavėjais veikė kaip neatsiskleidęs tarpininkas, t. y. Pareiškėjas kurą įsigyja savo vardu (kuro pardavėjas PVM sąskaitą faktūrą išrašo Pareiškėjui) nors ir kito sąskaita (vežėjų sąskaita, nes pagal skolų užskaitymo aktą, atsiskaitant už įsigytas transporto paslaugas už kurą sumokėta suma išskaitoma iš bendros atsiskaitymo už vežėjo transporto paslaugas sumos). Inspekcijos teigimu, Pareiškėjo prašymas dėl 5113,72 Eur PVM grąžinimo negali būti tenkinamas, nes, vadovaujantis PVM įstatymo 117 str. 1 d. 2 punktu, Pareiškėjas, veikdamas kaip neatsiskleidęs tarpininkas, perpardavė kurą vežėjams, t. y. Lietuvos Respublikoje vykdė veiklą, kuri yra PVM objektas. Kadangi vadovaujantis PVM įstatymo 118 str. 2 dalimi, užsienio apmokestinamajam asmeniui PVM gali būti grąžinamas tik tuo atveju, jeigu prekės ir (arba) paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti, skirtos naudoti užsienio apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai nurodytai PVM įstatymo 117 str. 2 dalyje, Inspekcija sprendime vertino, ar Pareiškėjo Lietuvos Respublikoje įsigytos prekės / paslaugos buvo skirtos naudoti Pareiškėjo ekonominei veiklai. Inspekcijos teigimu, nustatytos aplinkybės patvirtina, kad Pareiškėjas neturėjo teisės (galimybės) disponuoti ginčo prekėmis (kuru) kaip savo, kadangi de facto (lot., realiai, faktiškai) jomis disponavo vežėjai, kurie įsigytą kurą naudojo transporto paslaugoms teikti, t. y. naudojo kurą savo ekonominėje veikloje, o tokią išvadą, pasak Inspekcijos, patvirtina šios aplinkybės: 1) nustatyta, kad vežėjas (UAB N1 ), naudodamas jam Pareiškėjo perduotas kuro korteles, pylėsi kurą į transporto priemones ir vykdė ne tik Pareiškėjo, bet ir kitų įmonių pervežimo užsakymus; 2) pagal Pareiškėjo paaiškinimą, pagal nurodytas PVM sąskaitas faktūras kuras buvo pilamas į transporto priemones, nepriklausančias Pareiškėjui; 3) vežėjai patys sprendė, kada, kiek ir kokio kuro įsigyti; 4) Pareiškėjas nebūtų galėjęs fiziškai prieiti prie įsigytos prekės (kuro) be vežėjų žinios ir veiksmų; 5) Pareiškėjas apie įsigyto kuro kiekį sužinojo tik iš gautų PVM sąskaitų faktūrų; 6) nors Transporto paslaugų sutartyse formaliai nurodyta, kad tuo atveju, jei vežėjas panaudoja kurą ne Pareiškėjo kroviniams gabenti, vežėjas moka baudą, lygią kainai sumokėtai už neteisėtai įsigytą kurą (Transporto paslaugų sutarčių 6.1 papunktis), tačiau savo esme tokia nuostata neturi baudinio pobūdžio, nes numatyta sankcija atitinka kainą, kuri bet kuriuo atveju turėtų būti sumokėta už kurą. Inspekcijos teigimu, Transporto paslaugų sutarčių nuostatų analizė (pavyzdžiui, Transporto paslaugų sutarčių 1.1 papunktyje nurodyta, kad: Šia sutartimi Vežėjas įsipareigoja gabenti užsakovo nurodytus krovinius < >; Transporto paslaugų sutarčių 1.5 papunktyje nurodyta, kad Vežėjas privalo teikti vežimo paslaugas pats, nesinaudodamas šios sutarties vykdymui trečiųjų asmenų teikiamomis vežimo paslaugomis (Transporto paslaugų sutarties 1.5 papunktis); Transporto paslaugų sutarčių 6.1 papunktyje nurodyta, kad: Vežimo paslaugų teikimui Vežėjui gali būti perduodamos kuro ir kitos kortelės, kurių pagalbą Vežėjas gali atsiskaityti už įsigyjamą kurą, kelius ir kitas paslaugas, nurodytas Užsakovo ) taip pat suponuoja išvadą, kad kuras buvo panaudotas ne Pareiškėjo transporto paslaugų teikimui, t. y. transporto paslaugas Pareiškėjui teikė vežėjai, kurie de facto (lot., realiai, faktiškai) disponavo kuru.

5 5 Įvertinusi nustatytas aplinkybes, Inspekcija sutiko su vietos mokesčių administratoriaus išvada, kad Pareiškėjas realiai kuro iš kuro pardavėjų neįsigyja, o tik apmoka už kitų apmokestinamųjų asmenų (vežėjų) įsigytą kurą. Todėl vežėjai, kurie turėdami kuro korteles, patys sprendė, kada, kiek ir kokio kuro įsigyti, t. y. de facto (lot., realiai, faktiškai) disponavo kuru, yra tikrieji kuro pirkėjai, panaudoję kurą savo ekonominei veiklai vykdyti. Kadangi Pareiškėjas pats kuro neįsigijo ir realiai savo vykdomoje ekonominėje veikloje nenaudojo, Inspekcijos teigimu, Pareiškėjui kuro pirkimo PVM, vadovaujantis PVM įstatymo 118 straipsnio nuostatomis, taip pat negali būti grąžinamas. Sprendime dėl Pareiškėjo su prašymu papildomai pateiktų dokumentų išrašytų rusų kalba pažymėta, kad pagal Taisyklių 3 punktą, Pareiškėjas, norintis susigrąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM, prašymą grąžinti PVM arba galimą papildomą informaciją turi pateikti lietuvių arba anglų kalba. Tais atvejais, kai pateikiamų dokumentų originalai yra išrašyti ne lietuvių arba anglų kalba, turi būti pateikti šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. Kadangi Pareiškėjo su skundu pateikti papildomi dokumentai neatitinka Taisyklių 3 punkto reikalavimų, Inspekcija, nagrinėdama Pareiškėjo skundą, šių dokumentų nevertino ir dėl jų nepasisakė. Inspekcija nustačiusi, kad Pareiškėjas, veikdamas kaip neatsiskleidęs tarpininkas, perpardavė kurą vežėjams, t. y. Lietuvos Respublikoje vykdė veiklą, kuri yra PVM objektas, kad Pareiškėjo Lietuvos Respublikoje įsigytos prekės / paslaugos nebuvo skirtos naudoti Pareiškėjo ekonominei veiklai, padarė išvadą, jog, vadovaujantis PVM įstatymo 117 str. 1 d. 2 punktu, 118 str. 2 dalimi, 5113,72 Eur PVM suma Pareiškėjui pagrįstai negrąžinta. Pareiškėjas pateiktu skundu nesutinka su Inspekcijos sprendimu ir teigia, kad sprendime išdėstyti motyvai, kuriais grindžiami PVM negrąžinimas Pareiškėjui, prieštarauja PVM įstatymo nuostatoms, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 899 Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims bei Taisyklių nuostatoms. Pareiškėjas skunde cituoja PVM įstatymo nuostatas (117 str. 1 dalį, 118 str. 1 d. 2 punktą), įtvirtinančias reikalavimus užsienio apmokestinamajam asmeniui, kuris siekia susigrąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM už įsigytas prekes / paslaugas. Skunde teigiama, kad Pareiškėjas yra užsienio apmokestinamasis asmuo (Estijos Respublikoje registruotas PVM mokėtojas), kuris Lietuvos Respublikoje neturi padalinio ir nevykdė šalies teritorijoje jokios veiklos, kuri pagal PVM įstatymo nuostatas yra PVM objektas. Mokesčių mokėtojas Lietuvos Respublikoje įsigijo prekių (kuro iš Lietuvoje esančių bendrovių Circle K Lietuva, UAB ir UAB AS24 Lietuva ), už kurias sumokėjo PVM, todėl, anot Pareiškėjo, jis gali prašyti grąžinti šį PVM kaip užsienio apmokestinamasis asmuo, atitinkantis visus PVM įstatymo keliamus reikalavimus dėl PVM grąžinimo. Šią teisę Pareiškėjas įgyvendino, mokesčių administratoriui pateikdamas prašymą, atitinkantį visus teisės aktų reikalavimus, kartu su prašymu buvo pateikti prašymą grąžinti PVM pagrindžiantys dokumentai, įskaitant transporto paslaugų sutartis su vežėjais, pažymas ir kitą informaciją. Pareiškėjo nuomone, mokesčių administratorius nepagrįstai padarė išvadą, kad Pareiškėjas iš Circle K Lietuva, UAB ir UAB AS24 Lietuva įsigyto kuro nenaudojo savo ekonominėje veikloje, o tik apmoka už vežėjų įsigytą kurą, todėl realūs kuro pirkėjai ir vartotojai yra vežėjai. Taip pat Inspekcija, nenustačiusi nei kokią kuro dalį, nei kokių įmonių užsakymams vykdyti, nepagrįstai vertino, kad vežėjas UAB N1 pagal Pareiškėjo kuro korteles užsipiltą kurą naudojo ne tik Pareiškėjo, bet ir kitų įmonių pervežimo užsakymams. Skunde nurodoma, kad prekių tiekimas ar paslaugų teikimas pripažintinas ekonomine veikla, tik tuo atveju, jei siekiama gauti bet kokių pajamų, neatsižvelgiant j tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno (PVM įstatymo 2 str. 8 d.). Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau ESTT) formuojamoje praktikoje PVM apmokestinamos ūkinės operacijos reiškia, kad egzistuoja sandoris tarp šalių, kuriame numatyta kaina ar atlygis. Jei tiekėjo veiklą sudaro tik prekių tiekimas (paslaugos teikimas) be tiesioginio atlygio, neegzistuoja apmokestinamoji vertė ir šis prekių tiekimas (paslaugų teikimas) neapmokestinamas PVM. Prekė tiekiama (paslauga teikiama) už atlygį PVM direktyvos prasme, tik jei tarp prekės tiekėjo (paslaugos teikėjo) ir gavėjo egzistuoja

6 6 teisinis ryšys, kuris įgyvendinamas abipusiai, o prekės tiekėjo (paslaugos teikėjo) gautas atlygis yra realus atlygis už gavėjui suteiktą paslaugą (žr. ESTT 2009 m. spalio 29 d. sprendimo byloje Komisija prieš Suomiją, C-246/08, 43 ir 44 p.; 2010 m. liepos 29 d. sprendimo byloje Astra Zeneca, C-40/09, 27 p. ir jame nurodytą praktiką). Skunde teigiama, kad tarp Pareiškėjo ir vežėjų nebuvo jokio sandorio dėl kuro tiekimo, Pareiškėjas neperdavė vežėjams kuro nei fiziškai, nei teisės disponuoti juo. Pareiškėjas savo vardu pirko kurą Lietuvoje, o nupirktas kuras buvo naudojamas Pareiškėjo kroviniams pervežti vietiniais ir tarptautiniais maršrutais, naudojant Pareiškėjo ar trečiųjų asmenų transporto priemones. Kuras buvo perkamas pagal specialias kuro apmokėjimo korteles, kurių pagrindu buvo atsiskaitoma su Circle K Lietuva, UAB ir UAB AS24 Lietuva. Transporto paslaugų sutarčių, sudarytų su vežėjais pagrindu, Pareiškėjas suteikdavo kuro korteles vežėjams, kurių pagalba vežėjai atsiskaitydavo už kurą, išimtinai naudojamą Pareiškėjo nurodytų krovinių gabenimui. Vežėjai, pasinaudodami Pareiškėjo suteiktomis kuro kortelėmis, galėjo užpilti kuro į transporto priemones, kuriomis buvo gabenami Pareiškėjo nurodyti kroviniai, tačiau tik tiek, kiek reikėjo krovinių gabenimui. Tą anot Pareiškėjo, patvirtina ir su vežėjais sudarytų transporto paslaugų sutartys. Nurodoma, kad sutarčių 1.1 papunktyje nustatyta, kad vežėjas įsipareigoja gabenti užsakovo, t. y. Pareiškėjo, nurodytus krovinius, naudodamasis savo arba užsakovo ar jo partnerių transporto priemones, o užsakovas įsipareigoja už tinkamai suteiktas paslaugas sumokėti vežėjui sutartą vežimo užmokestį. Nurodoma, kad šalys minėtų sutarčių 6.1 papunktyje susitarė, kad vežimo paslaugų tiekimui vežėjui gali būti perduodamos kuro ir kitos kortelės, kurių pagalba vežėjas gali atsiskaityti už įsigyjamą kurą, kelius ir kitas paslaugas, nurodytas užsakovo. Numatyta, kad vežėjas yra materialiai atsakingas už tokių jam perduotų kortelių tinkamą naudojimą, t. y. jų naudojimą tik užsakovo interesais, gabenant užsakovo nurodytus krovinius. Taip pat numatyta, kad griežtai draudžiama, naudojantis kortele pirkti kurą ir kitas prekes vežėjo asmeniniams ar su užsakovu nesusijusiems vežėjo įmonės, trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti. Paaiškėjus tokiems faktams, vežėjas moka baudą, lygią kainai sumokėtai už neteisėtai įsigytą kurą, kitas prekes ar apmokėtas paslaugas. Pažymima, kad vežėjams suteiktų kortelių naudojimo tvarka detalizuojama sutarčių priede Nr. 2 Dėl sutarties vykdymui skiriamų atsiskaitymo kortelių prie transporto paslaugų sutarties, kurio 2 punkte numatyta, kad kortelė be atskiro leidimo naudojama tik dyzelinio kuro įsigijimui ir mokėjimams už kelius, 5 punkte numatyta, jog vežėjui griežtai draudžiama leisti naudotis kuro kortele kitiems asmenims bei naudoti kitiems tikslams nei kuro ir kitų priemonių, reikalingų užsakovo kroviniams gabenti, įsigijimui sutarties nustatyta tvarka. Pareiškėjo teigimu, šios sutartys sudarytos dėl transporto paslaugų teikimo, t. y. Pareiškėjas samdo transporto paslaugas teikiančias įmones savo veiklos vykdymui krovinių pervežimui numatytais maršrutais. Teikiant krovinių vežimo paslaugas, Pareiškėjas vežėjams perdavė Circle K Lietuva, UAB ir UAB AS24 Lietuva išduotas kuro korteles, pagal kurias kuras įsigyjamas Pareiškėjo vardu ir sąskaita, vėliau už kurą išskaitant iš vežėjams mokamų sumų už transporto paslaugas. Tiek sutartys bei jų priedai, tiek ir Pareiškėjo Inspekcijai pateikti pirkimo dokumentai patvirtina, jog kuro kortelės, įsigyjant degalus, mokant už kelius, naudojamos išimtinai Pareiškėjo veiklos vykdymui. Tai reiškia, kad kuras, Pareiškėjo įsigytas Lietuvoje, yra naudojamas Pareiškėjo apmokestinamai veiklai, todėl Pareiškėjui turi būti grąžintas PVM, sumokėtas už kurą Lietuvoje. Tokiu būdu, anot Pareiškėjo, Inspekcijos nurodytas PVM negrąžinimo pagrindas dėl tariamai Pareiškėjo įsigyto kuro nenaudojimo savo veikloje yra klaidingas ir nepagrįstas. Pareiškėjas pažymi, kad Inspekcija pati pripažįsta, kad vežėjas UAB N1 naudodamas jam Pareiškėjo perduotas kuro kortelės, pylėsi kurą į transporto priemones ir vykdė Pareiškėjo užsakymus, tačiau visiškai nepagrįstai netenkino Pareiškėjo prašymo grąžinti PVM, motyvuodama tuo, kad dalis kuro neva buvo naudojama ir kitų įmonių pervežimo užsakymams. Inspekcija nepateikė ir nenurodė jokių įrodymų, kokioms įmonėms ir kokia dalis kuro naudota jų tariamiems užsakymams vykdyti. Skunde parėžiama, kad UAB N1 vykdyti kitų įmonių pervežimo užsakymai įskaitant kuro išlaidas, buvo apmokėti tų įmonių, kurios ir pateikė užsakymus, bet ne Pareiškėjo.

7 7 Skunde akcentuojama, kad kuro kortelių perdavimas privatiems / verslo klientams yra įprastinė kuro operatorių veiklos dalis, kuria iš esmės siekiama sukurti lojalių klientų ratą, pasiūlius patrauklius ir konkurencingus prekių ir paslaugų įsigijimo sprendimus, pavyzdžiui, galimybę kurą įsigyti su nuolaida, sumokėti kelių rinkliavas, apsidrausti, naudotis pagalba kelyje, susigrąžinti PVM, naudotis plačiu degalinių tinklu ir kt. Analogiškas paslaugas teikia ir Circle K Lietuva, UAB ir UAB AS24 Lietuva, kurios Pareiškėjui išduotomis kortelėmis naudojasi ir vežėjai. Circle K oficialiame tinklalapyje skelbiama, jog kuro operatorius juridiniams asmenims siūlo mokėjimo korteles (Circle K debeto, Circle K kredito ar tarptautinę Europe kortelę), suteikiančias individualius pasiūlymus. Todėl daroma išvada, jog Pareiškėjas, įsigijęs kuro operatoriaus korteles bei jas perdavęs vežėjams naudoti Pareiškėjo užsakymų vykdymui, veikė išskirtinai savo verslo interesais. Tai iš esmės patvirtina ir byloje pateiktos Circle K Lietuva, UAB išrašytos PVM sąskaitos faktūros, iš kurių matyti, jog vežėjams, pilantis kurą su Pareiškėjo kuro kortelėmis, kuro įsigijimui taikytos nuolaidos Circle K degalinių tinkle, o kurą įsigijo bei apmokėjo Pareiškėjas. Skunde pažymima, kad Pareiškėjas pagal kuro korteles tokiu pačiu būdu įsigyja kuro ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse bei teikia prašymus grąžinti PVM. Visi Pareiškėjo prašymai kitose valstybėse narėse, išskyrus Lietuvą, buvo patenkinti, PVM buvo grąžintas (patvirtinantys dokumentai pateikti Inspekcijai). Toks PVM grąžinimas atitinka Europos Sąjungos bendrosios PVM sistemos esmę, kuri užtikrina visišką bet kokios ekonominės veiklos, nepaisant jos tikslo ir rezultatų apmokestinimo, neutralumą, jeigu veikla yra iš esmės apmokestinama PVM (ESTT sprendimo Rompelman 19 p.; sprendimo byloje Ghent Coal Terminai, C-37/95, 15 p.; sprendimo C-110/98-C-147/98 44 p.; sprendimo C-98/98 19 p. ir sprendimo Abbey National 24 p.). Akcentuojama, kad užsienio apmokestinamojo asmens teisėti lūkesčiai yra tokie, kad visose valstybėse narėse PVM direktyvos nuostatos dėl prekių tiekimo turi būti taikomos ir aiškinamos vienodai. Priešingu atveju šios direktyvos tikslas būtų pažeistas, jei prekių tiekimo, kaip vieno iš apmokestinamųjų sandorių, buvimo nustatymas priklausytų nuo skirtingų kiekvienos suinteresuotosios valstybės narės civilinėje teisėje nustatytų sąlygų ar mokesčių administratoriaus interpretacijų (pvz. ESTT 1990 m. vasario 8 d. sprendimas byloje Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C-320/88, 7 ir 8 p.; 1995 m. spalio 4 d. sprendimas byloje Armbrecht, C-291/92, 13 ir 14 p.; 2005 m, balandžio 21 d. sprendimas byloje HE, C-25/03, 64 p.). Pareiškėjas nurodo, kad ESTT savo jurisprudencijoje, aiškindamas PVM direktyvos nuostatas, yra ne kartą nurodęs, jog taikydami nacionalinę teisę, nacionaliniai teismai turi ją aiškinti kuo labiau atsižvelgdami į direktyvos tekstą ir į jos tikslą, kad būtų pasiektas joje numatytas rezultatas ir taip būtų laikomasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnio trečios pastraipos (šiuo aspektu žr. ESTT 1984 m. balandžio 10 d. sprendimo byloje von Colson ir Kamann, 14/83, 26 p.; 1990 m. lapkričio 13 d. sprendimo byloje Marleasing, C-106/89, 8 p., 2004 m. spalio 5 d. sprendimo sujungtose bylose Pfeiffer ir kt., C-397/01, C-398/01, C-399/01, C- 400/01, C-401/01, C-402/01 ir C-403/01, 113 p.). Jeigu nacionalinės teisės negalima aiškinti ir taikyti pagal Sąjungos teisės reikalavimus, nacionaliniai teismai ir administraciniai valdžios organai privalo taikyti visą Sąjungos teisę ir ginti pagal ją suteikiamas asmenų teises ir prireikus netaikyti bet kurios jai prieštaraujančios nacionalinės teisės nuostatos (žr., pvz., ESTT 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo byloje Fufi, C-429/09, 40 p.). Skunde akcentuojama, kad Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Komisija) 4 kartus nagrinėjo analogiškus Pareiškėjo prašymus ir visus kartus Inspekcijos sprendimus panaikino. Vilniaus apygardos administracinis teismas (toliau VAAT) dviejose administracinėse bylose Komisijos sprendimus paliko nepakeistus, trečią administracinę bylą nutraukė Mokesčių administravimo įstatymo (toliau MAĮ) 159 str. 2 dalies pagrindu, o ketvirtoje nėra paskelbtas teismo sprendimas. Skunde pažymima, kad analogiškas Pareiškėjo prašymas (prašymo Nr. EE , versija :41:12) sugrąžinti Lietuvos apmokestinamiesiems asmenims sumokėtą 47078,04 Eur PVM sumą už laikotarpį nuo iki Vilniaus AVMI

8 8 buvo netenkintas sprendimu Nr. (29.3.6) , tačiau dėl visiškai kitos priežasties dėl tariamo kuro perpardavimo vežėjams, Pareiškėjui veikiant kaip atsiskleidusiam tarpininkui. Nors Inspekcija sprendimu Nr patvirtino tokį Vilniaus AVMI sprendimą, tačiau Komisija sprendimu Nr. S-57 (7-9/2017) panaikino Inspekcijos sprendimą. VAAT, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. ei /2017 pagal Inspekcijos skundą, sprendimu Inspekcijos skundą atmetė ir paliko galioti Komisijos sprendimą. Skunde nurodoma, kad VAAT sutiko su Komisijos sprendimo argumentu, jog Inspekcija nagrinėjamo ginčo atveju nesurinko pakankamai faktinių duomenų, pagrindžiančių tai, kad Pareiškėjas Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdė atsiskleidusio tarpininko kuro perpardavimo veiklą, todėl daro išvadą, kad Pareiškėja atitinka PVMĮ 117 str. 1 d. 2 punkto reikalavimus. Taip pat Pareiškėjas pažymi, kad Komisija, išnagrinėjusi Pareiškėjo skundą dėl Inspekcijos sprendimu Nr , sprendimu Nr. S-161 (7-135/2017) konstatavo, jog mokesčių administratorius nagrinėjamo ginčo atveju nesurinko pakankamai faktinių duomenų, pagrindžiančių, jog Pareiškėjas kuro savo ekonominėje veikloje nenaudojo. VAAT, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. ei /2018 pagal Inspekcijos skundą, nutartimi nutraukė administracinę bylą kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai, nes Inspekcijai nebuvo įstatyminių prielaidų inicijuoti teisminį ginčą dėl Komisijos sprendimo. Dėl Komisijos sprendimo Nr. S-246 (7-216/2017) VAAT nesutiko su Inspekcijos faktinių aplinkybių vertinimu ir pasisakė, kad tikruoju kuro pirkėju yra Pareiškėjas. Pareiškėjo tvirtinimu, šioje ir ankstesnėse bylose Inspekcija savo sprendimus bei skundus dėl PVM negrąžinimo Pareiškėjui motyvuoja skirtingais teisiniais pagrindais (atsiskleidęs tarpininkas, kuro perpardavimas, neatsiskleidęs tarpininkas), tačiau tas pats teisinis santykis mokestiniu požiūriu negali būti vertinamas skirtingai. Tokiu būdu, mokesčių administratorius, pateikdamas vis naują pagrindą ir priežastį netenkinti Pareiškėjo prašymų grąžinti PVM, pažeidžia MAĮ bei Viešojo administravimo įstatymo (toliau VAĮ) nuostatas. Išdėstytų argumentų pagrindu Pareiškėjas, vadovaudamasis MAĮ 155 str. 4 dalimi, prašo Komisijos panaikinti Inspekcijos sprendimą Nr bei pavesti Inspekcijai priimti naują sprendimą patenkinti Pareiškėjo pateiktą prašymą grąžinti PVM. Komisija, įvertinusi ginčo bylos medžiagą, šalių pozicijas ginčo klausimu, konstatuoja, jog Pareiškėjo skundas iš dalies tenkintinas, skundžiamas Inspekcijos sprendimas Nr naikintinas ir Pareiškėjo skundas perduotinas centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo. Nagrinėjamu atveju spręstinas klausimas, ar pagrįstai mokesčių administratorius atsisakė užsienio apmokestinamajam asmeniui grąžinti Lietuvoje sumokėtą 5113,72 Eur PVM ir ginčas tarp šalių faktiškai vyksta dėl aplinkybių, ar Pareiškėjas atitinka PVM įstatymo keliamus reikalavimus dėl PVM grąžinimo užsienio apmokestinamajam asmeniui, taip pat ir įrodymų, kuriais proceso šalys grindžia įrodinėjamas aplinkybes, pakankamumo ir tinkamumo vertinimo. Skundo nagrinėjimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas Vilniaus AVMI pateikė prašymą grąžinti Lietuvos Respublikoje laikotarpiu nuo iki už kurą sumokėtą 5113,72 Eur PVM pagal Circle K Lietuva, UAB ir UAB AS24 Lietuva išrašytas sąskaitas faktūras. Vilniaus AVMI, siekdama įvertinti pateikto prašymo pagrįstumą, raštu Nr. (14.4) 46-MPD kreipėsi į Pareiškėją, prašydama pateikti sąrašą vežėjų, kurie naudojosi PVM sąskaitose faktūrose: Nr , Nr. 6100GFA004349, 2908 Nr , Nr. 6100GFA001827, 2908 Nr , nurodytomis kuro kortelėmis ir nurodyti jų įsigyto kuro kiekį; sutarčių su šiais vežėjais kopijas, jeigu pasikeitė jų turinys lyginant su jau pateiktomis Inspekcijai, ir nuo iki kas mėnesį vežėjams apie įsigytą kuro kiekį teiktas laisvos formos pažymų kopijas; sąrašą Pareiškėjui priklausančių transporto priemonių, į kurias buvo pilamas kuras, nurodant konkretų kuro kiekį pagal kiekvieną sąskaitą faktūrą ir jų techninių pasų kopijas. Pareiškėjas elektroniniu paštu pateikė sutartis su vežėjais bei patvirtino, kad Pareiškėjui nepriklauso transporto

9 9 priemonės, į kurias buvo piltas kuras Pareiškėjo vardu ir sąskaita, vežėjams naudojant kuro korteles, išduotas Pareiškėjo. Iš ginčo medžiagos matyti, kad elektroniniu paštu mokesčių administratorius raštu Nr. (14.4) 46-MPD kreipėsi į Pareiškėją, prašydamas pateikti: Pareiškėjo darbuotojų sąrašą; vežėjams pateiktų krovinių gabenimo užsakymų kopijas už laikotarpį. Pareiškėjas atsakyme į šį Vilniaus AVMI raštą nurodė, kad pas jį dirba keturi žmonės, įskaitant verslo savininkus (valdybos narius); įmonė per vieną mėnesį pateikia apie 1000 užsakymų vežėjams, laikotarpiu nuo iki sudaryta apie 3000 dokumentų. Mokesčių administratorius elektroniniu paštu išsiųstu raštu Nr. (14.4) 46- MPD Pareiškėjo prašė pateikti laikotarpiu UAB N1 krovinių gabenimo užsakymų lapų, kurių vykdymui buvo įsigytas kuras Lietuvoje, kopijas. Pareiškėjas, atsakydamas į Vilniaus AVMI raštą, atsakyme nurodė, kad krovinių gabenimo užsakymai vežėjui pateikiami sutartyje numatyta tvarka, juos teikiant vairuotojams žodžiu bei raštu; fiziniai užsakymai nenaudojami, todėl užsakymų lapų pateikti negali. Iš ginčo medžiagos matyti, kad Vilniaus AVMI išsiuntė raštus vežėjams, kurie pylėsi kurą Lietuvos Respublikoje ir ne Lietuvos Respublikos teritorijoje su Pareiškėjo perduotomis kuro kortelėmis: UAB A3, UAB B1, UAB T4, UAB E2, UAB A1, UAB A2, UAB Š1, UAB N1, UAB R1. Inspekcija šių vežėjų prašė pateikti krovinių gabenimo užsakymų kopijas bei transporto priemonių, kurios gabeno užsakovo (Pareiškėjo) krovinius, registracijos liudijimų kopijas, kelionės lapų arba kitų dokumentų, kuriais įforminamas užsakovo (Pareiškėjo) krovinių gabenimas, kopijas ir kt. Kontrolės procedūrų metu UAB N Vilniaus AVMI pateikė atsakymą, laikotarpio kelionių lapą ir kitus dokumentus. Pagal pateiktą informaciją nustatyta, kad UAB N išrašė Pareiškėjui PVM sąskaitą faktūrą Nr. NOS00001 už vežimo paslaugas. Pagal pateiktų Transporto paslaugų sutarčių, sudarytų tarp Pareiškėjo ir UAB N1, priedus mokesčių administratorius nustatė, kad UAB N1 buvo perduotos kuro kortelės: (duomenys neskelbtini). Pagal Pareiškėjo PVM grąžinimui pateiktas PVM sąskaitas faktūras serija Nr. Serija 2908 Nr , Serija 2908 Nr , Serija 2908 Nr nustatyta, kad pagal perduotas UAB N1 kuro korteles buvo įsigytas atitinkamas kuro kiekis (litrais): 2017 m. sausio mėn. 9049,24, 2017 m. vasario mėn. 4466,05, 2017 m. kovo mėn. 5775,11. Mokesčių administratoriaus teigimu, UAB N1 kitų PVM sąskaitų faktūrų 2017 m. sausio, vasario, kovo, balandžio mėnesiais Pareiškėjui neišrašė. Iš ginčo medžiagos matyti, kad mokesčių administratorius, įvertinęs pateiktus duomenis, nustatė, kad Pareiškėjas, vykdydamas transporto ekspedicijos veiklą, sudarė transporto paslaugų sutartis su Lietuvoje registruotais vežėjais, kuriems pagal sutarčių įformintus priedus perdavė Pareiškėjui Circle K Lietuva, UAB ir UAB AS24 Lietuva išduotas kuro korteles. Vežėjai, teikdami paslaugas Pareiškėjui, su kortelėmis įsigydavo kurą Lietuvoje veikiančiose degalinėse Pareiškėjo vardu. Kuro pardavėjai išrašydavo PVM sąskaitas faktūras už per mokestinį laikotarpį (mėnesį) pagal kuro korteles įsigytą kurą Pareiškėjui, kuris jas apmokėdavo. Nustatyta, kad Pareiškėjas, atsiskaitydamas už vežėjų teikiamas transporto paslaugas, iš paslaugų kainos atimdavo už įsigytą kurą Pareiškėjo apmokėtą sumą. Mokesčių administratorius padarė išvadą, kad kuras buvo panaudotas ne Pareiškėjo transporto paslaugų teikimui, nes transporto paslaugas Pareiškėjui teikė vežėjai, kurie įsigyto kuro vertę įtraukė į savo paslaugų apmokestinamąją vertę. Inspekcijos vertinimu, vežėjai laikytini tikraisiais kuro pirkėjais ir vartotojais, nes turėdami kuro korteles, patys sprendė, kada, kiek ir kokio kuro įsigyti. Taip pat mokesčių administratorius, įvertinęs UAB N1 pateiktus duomenis dėl įsigyto kuro kiekio, kelionių lapo ataskaitą už laikotarpį, kurioje nurodyti 2017 m. I ketvirčio maršrutai, sprendė, kad UAB N1, naudodamas jam Pareiškėjo perduotas kuro korteles, pylėsi kurą į transporto priemones ir vykdė ne tik Pareiškėjo, bet ir kitų įmonių pervežimo užsakymus. Mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes bei vadovaudamasis PVM įstatymo 118 str. 2 dalimi, padarė išvadą, kad kuras buvo panaudotas ne Pareiškėjo vykdomoje ekonominėje veikloje ir

10 10 tikrieji kuro pirkėjai ir vartotojai yra vežėjai. Identifikavusi aptartas aplinkybes, Vilniaus AVMI Pareiškėjo prašymo grąžinti 5113,72 Eur PVM netenkino. Inspekcijos skundžiamu sprendimu papildomai konstatuota, kad Pareiškėjo prašymas grąžinti šalies teritorijoje sumokėtą PVM už įsigytą kurą iš Circle K Lietuva, UAB ir UAB AS24 Lietuva netenkintinas ir nustačius aplinkybę, jog Pareiškėjas neatitinka taip pat ir PVM įstatymo 117 str. 1 d. 2 punkto reikalavimo, t. y., Inspekcijos vertinimu, Pareiškėjas, veikdamas kaip neatsiskleidęs tarpininkas, šalies teritorijoje vykdė ekonominę veiklą, kuri pagal PVM įstatymo nuostatas yra PVM objektas. Pareiškėjas su mokesčių administratoriaus pozicija nesutinka ir tvirtina, jog atitinka visus užsienio apmokestinamajam asmeniui PVM įstatymu keliamus reikalavimus dėl PVM grąžinimo, todėl nepagrįstai mokesčių administratorius netenkino jo prašymo grąžinti šalies teritorijoje už kurą sumokėtą 5113,72 Eur pirkimo PVM. Pareiškėjo tvirtinimu, mokesčių administratorius nepagrįstai padarė išvadą, kad Pareiškėjas iš Circle K Lietuva, UAB ir UAB AS24 Lietuva įsigyto kuro nenaudojo savo ekonominėje veikloje, o tik apmoka už vežėjų įsigytą kurą, taip pat Inspekcija, nenustačiusi nei kokią kuro dalį, nei kokių įmonių užsakymams vykdyti, nepagrįstai vertino, kad vežėjas UAB N1 pagal Pareiškėjo kuro korteles užsipiltą kurą naudojo ne tik Pareiškėjo, bet ir kitų įmonių pervežimo užsakymams. Ginčo santykių metu galiojęs teisinis reglamentavimas įtvirtino užsienio apmokestinamojo asmens teisę susigrąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM (PVM įstatymo 116 str. 1 d.). Reikalavimai užsienio apmokestinamajam asmeniui, pageidaujančiam susigrąžinti šalies teritorijoje sumokėtą PVM, nustatyti PVM įstatymo 117 str. 1 dalyje, kurioje numatyta, jog užsienio apmokestinamasis asmuo turi teisę pateikti prašymą grąžinti jam Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM tik tuo atveju, jeigu jis tuo laikotarpiu, kuriuo sumokėtą PVM prašo grąžinti, atitiko kriterijus: 1) neturėjo Lietuvos Respublikoje padalinio, per kurį vykdė ekonominę veiklą, o jeigu tai fizinis asmuo dar ir jo nuolatinė gyvenamoji vieta nebuvo Lietuvos Respublika, ir 2) nevykdė šalies teritorijoje jokios veiklos, kuri pagal šį įstatymą yra PVM objektas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. Pagal PVM įstatymo 118 str. 1 d. 2 punktą užsienio apmokestinamajam asmeniui gali būti grąžintas PVM, šio apmokestinamojo asmens sumokėtas už jo Lietuvos Respublikoje įsigytas (įskaitant įsigytas iš kitų valstybių narių) prekes ir (arba) paslaugas, o pagal to paties straipsnio 2 dalį šio straipsnio 1 dalyje nurodytas PVM gali būti grąžinamas tik tuo atveju, jeigu prekės ir (arba) paslaugos, už kurias sumokėtą PVM prašoma grąžinti, skirtos naudoti tokiai užsienio apmokestinamojo asmens ekonominei veiklai: 1) nurodytai šio Įstatymo 117 straipsnio 2 dalyje; ir (arba) 2) tiekti prekes ir (arba) teikti paslaugas už šalies teritorijos ribų tuo atveju, kai toks prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas nebūtų neapmokestinamas PVM, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje. Prašymo grąžinti Lietuvos Respublikoje sumokėtą PVM duomenų teisingumą ir pagrįstumą privalo įrodyti jį teikiantis Europos Sąjungos valstybėje narėje įsikūręs apmokestinamasis asmuo ar jo atstovas. Tokia pareiga aiškiai įtvirtinta Taisyklių 8 punkte, kuriame numatyta, kad pareiškėjas kartu su prašymu grąžinti PVM elektroninėmis priemonėmis turi pateikti PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų kopijas tais atvejais, kai įsigyjamų (importuojamų) prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė, nurodyta PVM sąskaitoje faktūroje ar importo deklaracijoje, yra 1000 eurų ar daugiau, o įsigyjant kurą 250 eurų ar daugiau. Pareiškėjas prašymo pagrindimui pateikė įrodymus: PVM sąskaitas faktūras, transporto paslaugų sutartis, pažymas dėl kuro įsigijimo kompensavimo. Lietuvos mokesčių administratorius, gavęs Pareiškėjo prašymą grąžinti PVM bei tai pagrindžiančius dokumentus, per 4 mėnesius nuo prašymo grąžinti PVM gavimo dienos turi patikrinti Pareiškėjo ir jo vykdomos veiklos atitiktį Įstatymo 116 ir 117 straipsniuose nurodytoms sąlygoms, taip pat įsigytų (importuotų) prekių (paslaugų) atitiktį Įstatymo 118 straipsnyje nurodytoms sąlygoms (Taisyklių 12 p.). Nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius, pagal Pareiškėjo pateiktą prašymą negrąžindamas Lietuvos Respublikoje sumokėto PVM dėl Pareiškėjo įsigytų prekių (kuro)

11 11 panaudojimo ne Pareiškėjo vykdomoje ekonominėje veikloje ir vežėjus pripažinęs tikraisiais kuro pirkėjais ir vartotojais bei konstatavęs Pareiškėjo ekonominės veiklos vykdymą šalies teritorijoje, sprendė pagal Pareiškėjo ir jo vežėjų pateiktas transporto paslaugų sutartis, kelionės lapus, sunaudoto kuro suvestines, pažymas dėl kuro įsigijimo kompensavimo, kontrahentų atstovų pateiktus paaiškinimus ir kt. informaciją. Komisija akcentuoja, jog priešingai nei ankstesniuose mokestiniuose ginčuose dėl Pareiškėjo pateiktų prašymų grąžinti šalies teritorijoje sumokėtą PVM už įsigytą kurą, nagrinėjamo mokestinio ginčo atveju, mokesčių administratorius surinko naujus įrodymus dėl transportavimo paslaugas Pareiškėjui teikiančio vežėjo UAB N1. Iš ginčo medžiagos matyti, kad Vilniaus AVMI sprendimo išvada dėl UAB N1 Pareiškėjo vardu įsigyto kuro panaudojimo kitų įmonių pervežimo užsakymams vykdyti, grindžiama UAB N1 pateikta kelionės lapų ataskaitos už laikotarpį transporto priemonei (duomenys neskelbtini) ir Pareiškėjo išrašytos pažymos dėl kuro įsigijimo kompensavimo duomenų neatitikimu. Komisija, atrankos būdu patikrinusi pastaruosius duomenis, nustatė, kad UAB N1 pateiktoje kelionės lapų ataskaitoje už laikotarpį transporto priemonei (duomenys neskelbtini) sunaudoto kuro kiekis skiriasi nuo Pareiškėjo išrašytoje pažymoje dėl kuro įsigijimo kompensavimo nurodyto kuro kiekio, pavyzdžiui: datai kelionės lapų ataskaitoje nurodytas sunaudotas kuras yra 114 L, pažymoje transporto priemonei (duomenys neskelbtini) sunaudoto kuro kiekis 516,10 L; datai kelionės lapų ataskaitoje 117 L, pažymoje 176,05 L; datai kelionės lapų ataskaitoje 223,50 L, pažymoje 413,47 L; datai kelionės lapų ataskaitoje 200 L, pažymoje 352,93 L; datai kelionės lapų ataskaitoje 72,50 L, pažymoje 100 L; datai kelionės lapų ataskaitoje 116,5 L, pažymoje 546,54 L. Taip pat išvadai dėl UAB N1 Pareiškėjo vardu įsigyto kuro panaudojimo kitų įmonių pervežimo užsakymams vykdyti patvirtinti mokesčių administratoriaus atstovė Komisijos posėdžio metu kaip papildomą įrodymą byloje pateikė UAB N1 paaiškinimą Nr. P , kuriame bendrovė, paaiškindama Pareiškėjo vardu įsigytų degalų panaudojimą, nurodė, jog su įsigytais degalais teikia pervežimo paslaugas Pareiškėjui bei su juo susijusiai įmonei UAB T2, taip pat UAB T3, UAB H1, UAB E1. UAB N1 teigimu, degalai perkami iš Pareiškėjo dėl to, kad patogiau su jais atsiskaityti, naudojasi suteiktomis nuolaidomis bei gauna pastovius užsakymus pervežimams. Iš byloje pateikto Transporto paslaugų sutarties priedo Nr. 1 matyti, kad išimtinai Pareiškėjo užsakymams vykdyti UAB N1 skyrė du vilkikus, kurių valstybiniai numeriai (duomenys neskelbtini) ir (duomenys neskelbtini), tačiau byloje nepateikta duomenų dėl vilkiko su numeriu (duomenys neskelbtini) kuro sunaudojimo Pareiškėjo veikloje. Pareiškėjo atstovas Komisijos posėdžio metu pateikė Pareiškėjo UAB N1 išrašytas 3 PVM sąskaitas faktūras už vilkiko numeriu (duomenys neskelbtini) fsuteiktas paslaugas laikotarpiu nuo iki , kurios, mokesčių administratoriaus atstovės tvirtinimu, prašymo nagrinėjimo metu nebuvo pateiktos ir vertintos. Viešajame administravime galiojantis objektyvumo ir nešališkumo principas viešojo administravimo subjektus įpareigoja atsižvelgti ir tinkamai įvertinti visus su konkrečiu administraciniu aktu susijusius svarbius veiksnius, o priimamą individualų administracinį aktą įpareigoja pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais). Kadangi prieš tai paminėtos aplinkybės (įsigytų degalų kiekio neatitikimas, naujai pateiktas UAB N1 paaiškinimas) kelia abejones dėl Pareiškėjo atitikimo PVM įstatymo nuostatoms dėl PVM, sumokėto šalies teritorijoje, grąžinimo užsienio apmokestinamajam asmeniui, ir sudaro prielaidas įtarti Pareiškėją vykdžiusį kuro perpardavimo veiklą šalies teritorijoje bei tai, jog vežėjų įsigytas kuras visgi buvo panaudotas ne tik Pareiškėjo užsakymams vykdyti, Komisijos vertinimu, tikslinga mokesčių administratoriui įvertinti galimybę atlikti kontrolės veiksmus Pareiškėjo vežėjo (-ų), pavyzdžiui, UAB N1 ir / ar kt., atžvilgiu, siekiant patikrinti vežėjo (-ų) Pareiškėjo vardu įsigyto kuro apskaitymą finansinėje apskaitoje, šio kuro panaudojimą kitų įmonių ne Pareiškėjo užsakymams vykdyti bei atlikti kitus,

12 12 mokesčių administratoriaus nuomone, reikalingus veiksmus, atitinkamai sprendžiant dėl Pareiškėjo prašymo grąžinti šalies teritorijoje sumokėtą PVM tenkinimo / netenkinimo. Pagal MAĮ 155 straipsnio 4 dalies 5 punktą Komisijai suteikta teisė perduoti mokesčių mokėtojo skundą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad mokestinio ginčo grąžinimas pakartotiniam mokesčių administratoriaus vertinimui yra galimas tais atvejais, kai pavedama surinkti naujų galimų įrodymų, galimai lemsiančių kitokią bylos baigtį, pakartoti tam tikras administracines procedūras, dėl kurių pažeidimų galimai byla išnagrinėta neteisingai, atlikti naujus skaičiavimus ( sprendimas adm. byloje Nr. A /2011, LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /2013). Komisija konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju negali priimti sprendimo iš esmės, todėl Pareiškėjo prašymą grąžinti šalies teritorijoje sumokėtą PVM Inspekcija turėtų išnagrinėti iš naujo. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalimi, n u s p r e n d ž i a: Panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimą Nr ir perduoti Pareiškėjo prašymą centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Mokestinių ginčų komisijos sprendimu, turi teisę šį sprendimą apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius). Pagal MAĮ 159 straipsnio 2 dalį apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą taip pat turi teisę centrinis mokesčių administratorius, tačiau tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos. Komisijos pirmininkė Komisijos nariai Edita Galiauskaitė Martynas Endrijaitis Rasa Stravinskaitė Andrius Venius Vilma Vildžiūnaitė

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkure

naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkure naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkurencijos teisės konferencija. Konkurencijos tarybos ir

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau