PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS MOKSLO METŲ PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS Kaunas 2018

2 1 I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Kauno Vyturio gimnazijos mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas (toliau Ugdymo planas) reglamentuoja Kauno Vyturio gimnazijos (toliau Gimnazija) pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą. 1. Ugdymo planas parengtas vadovaujantis ir mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymais Nr. V-442 ir V-446 ir kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 2. Ugdymo planas sudarytas vadovaujantis demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, vadovaujantis ugdymo plano rengimo darbo grupės, Mokytojų tarybos nutarimais, Gimnazijos tarybos sprendimais, atsižvelgiant į mokinių pasirinkimus ir gimnazijos galimybes. 3. Ugdymo plano tikslas apibrėžti ugdymo programų vykdymo reikalavimus ir dėl ugdymo turinio formavimo bei ugdymo organizavimo pateikti susitarimus, sudarančius sąlygas kiekvienam mokiniui pasiekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo (si) rezultatų bei įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą. 4. Ugdymo plano uždaviniai: 4.1. numatyti gaires ugdymo procesui gimnazijoje organizuoti, ugdymo turiniui, planui, mokymosi aplinkai kurti ir pritaikyti atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius; 4.2. nustatyti pamokų skaičių, skirtą dalykų programoms įgyvendinti, mokantis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas; 4.3. remiantis išanalizuotais praėjusių mokslo metų duomenimis numatyti gaires, kryptis neformaliajam vaikų švietimui, siekiant per užsiėmimų patrauklumą užtikrinti mokinių popamokinį užimtumą; 4.4. aptarti savitos pedagoginės sistemos elementus įgyvendinant Vertybinio ugdymo programą: liturgiją, Vertybinio ugdymo (si) programą, apimančią salezietišką prevencinę ugdymo sistemą, kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, rekolekcijas, socialinę-karitatyvinę veiklą, kurie numatyti Katalikiškojo ugdymo sistemos sampratoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1599; 4.5. numatyti gaires ugdymo proceso dalyvių kuriamos sąveikos konstravimui, siekiant personalizuoto ir savivaldaus mokymosi, planuojant ugdymo (si) procesą, pažangą bei pasiekimus. 5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos: Dalyko modulis apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis; Kontrolinis darbas žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių; Laikinoji grupė mokinių grupė dalyko pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti; Gimnazijos ugdymo planas gimnazijoje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais; Trumpalaikės konsultacijos konsultacijos trumpesnės už pamokos trukmę (neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį);

3 2 Ilgalaikės konsultacijos konsultacijos, kurių trukmė lygi pamokos trukmei (įskaitomos į mokymosi krūvį); Pamoka pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma. Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos, atitinkančios Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. atitinkamai: PIRMASIS SKIRSNIS MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 6. Mokslo metų ir ugdymo procesas pradedamas 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiamas Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė ugdymo dienomis , I III gimn IV gimn Ugdymo procese skiriamos atostogos: Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d m. lapkričio 2 d. Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d m. sausio 2 d. Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d m. vasario 22 d. Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d m. balandžio 26 d. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui: 1 4 kl m. birželio 8 d m. rugpjūčio 31 d. 5 8, I III gimn. kl m. birželio 22 d m. rugpjūčio 31 d. 1 8, I II gimn. klasėse ugdymo procesas skirstomas trimestrais, III IV gimnazijos klasėse pusmečiais (direktoriaus 2018 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-130): I trimestras II trimestras III trimestras Prasideda Baigiasi Prasideda Baigiasi Prasideda Baigiasi 1 4 kl Ugdymo (si) 61 diena 61 diena 53 dienos dienos 5 8, I II gimn. kl Ugdymo (si) 61 diena 61 diena 63 dienos dienos I pusmetis II pusmetis Prasideda Baigiasi Prasideda Baigiasi III gimn. kl Ugdymo (si) dienos 83 dienos 102 dienos IV gimn. kl Ugdymo (si) dienos 83 dienos 82 dienos

4 3 7. Vasaros atostogos IV gimnazijos klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. 8. Gimnazijos IV klasės mokiniui laikant pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių. 9. Gimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Ugdymo proceso pagrindinė organizavimo forma pamoka. Pamokos trukmė 1 klasėse 35 min., 2 8 ir I IV gimnazijos klasėse 45 min. Pertraukų trukmė 10 ir 20 min.: Pamoka Pamokos laikas Pertraukos trukmė Pastabos min min min. Pietų pertrauka. Rekomenduojama Aktyvi pertrauka min. Pietų pertrauka. Rekomenduojama Aktyvi pertrauka min min min Gimnazijos sprendimu 1 8, I IV gimnazijos klasių mokiniams dešimt ugdymo dienų organizuojamos mokslo metų bėgyje pagal atskirą tvarkaraštį (1 priedas). Kauno miesto švietimo skyriaus pritarimu penkios ugdymo proceso dienos (1-4 kl. mokiniams birželio 3 7 d. ir 5 8, I III gimnazijos kl. mokiniams birželio d.) skiriamos pamokinei veiklai tarpdalykinės integracijos projektams įgyvendinti. 11. Gimnazijos direktorius, iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji situacija tai padėtis, kuri gali susidaryti dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Gimnazijos direktorius apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja steigėjus. Mokiniams ir jų tėvams informacija dėl ugdymo proceso koregavimo skelbiama gimnazijos tinklalapyje. 12. Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė (1 4 kl.), 25 laipsniai šalčio ar žemesnė (5 8, I-IV gimn. kl.), mokiniai gali nevykti į pamokas. Atvykusiems į gimnaziją mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į gimnaziją, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama el. dienyne ir/ar gimnazijos internetinėje svetainėje. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar stichinių nelaimių, elektroniniame dienyne šiomis dienomis pamokų temos eilutėje yra užrašoma Pamokos nevyko dėl....

5 4 ANTRASIS SKIRSNIS GIMNAZIJOS UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMAS. GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO RENGIMAS 13. Gimnazijos ugdymo turinys formuojamas pagal gimnazijos tikslus, konkrečius mokinių ugdymo (si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo (toliau Ugdymo programų aprašas), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-325 Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1309 Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo pakeitimo, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo (toliau Pagrindinio ugdymo bendrosios programos), Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269 Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo (toliau Vidurinio ugdymo bendrosios programos), Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo (toliau Geros mokyklos koncepcija), Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas), Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1599, atliktais mokinių pasiekimų ir gebėjimų tyrimais: TIMSS, OECD PISA, nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimais (diagnostiniai, standartizuoti testai), PUPP, brandos egzaminų ir įskaitų, mokomųjų dalykų diagnostinių testų rezultatais ir gimnazijoje priimtais susitarimais, atsižvelgiant į gimnazijai skirtas mokymo lėšas, pasirengtą bei direktoriaus įsakymu patvirtintą Vertybinio ugdymo programą. 14. Įgyvendinant ugdymo turinį gimnazijoje formuojama socialinių, kryptingo meninio (muzika) mokslų ir vertybinio ugdymo kryptis. 15. Gimnazijoje vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas ugdymo planas. Gimnazijos ugdymo plano projektą, vadovaudamasi demokratiškumo, subsidiarumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, įtraukiant mokytojus, mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), parengė direktoriaus 2018 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-128 sudaryta, bendruomenės narių grupėms atstovaujanti darbo grupė, vadovaudamasi Gimnazijos tarybos sprendimais, Mokytojų tarybos susitarimais, atsižvelgdama į mokinių pasiekimus ir gimnazijos galimybes. 16. Rengiant gimnazijos ugdymo planą, remtasi Lietuvos ir Kauno m. savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliais, jų analize, gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, tarptautiniais ir nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimo rezultatais, gimnazijos veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis. 17. Įgyvendinant mokslo metų ugdymo planą didžiausias dėmesys bus skiriamas:

6 ugdymo turinio formavimui ir ugdymo proceso (pamokos) kokybiškam organizavimui; efektyviam mokymosi pagalbos teikimui; pamokos kokybės tobulinimui ir mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ugdymui, diegiant tinkamas grįžtamojo ryšio strategijas, padedančias pamatuoti pamokos rezultatą ir mokinio individualią pažangą; individualios pažangos stebėsenai ir fiksavimui; bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymui; integruoto mokymosi stiprinimui; įvairių ugdymo (si) aplinkų optimaliam panaudojimui; vertybinio ugdymo, bendruomeniškumo bei tautiškumo stiprinimui, savivaldos plėtojimui. 18. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų turinys formuojamas vieneriems metams, o vidurinio ugdymo dvejiems metams, remiantis mokinių individualiais ugdymosi planais. 19. Rengiant gimnazijos ugdymo planą pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti, gimnazijos bendruomenė, atsižvelgdama į Bendrųjų ugdymo planų 21 punkte išvardintas rekomendacijas, priėmė aktualius sprendimus 2017 m. birželio 8 d. Gimnazijos metodinės tarybos (protokolas Nr. U2-6), 2018 m. birželio mėn. 15 d. mokytojų tarybos (protokolo Nr. 12) posėdžiuose. 20. Rengiant gimnazijos ugdymo planą ugdymo programoms įgyvendinti susitarta dėl: Ugdymo turinio inovacijų, skatinančių proceso modernizavimo įgyvendinimo: Gimnazijoje m. m. įgyvendinami projektai, programos, veiklos, skatinančios ugdymo turinio inovacijas: Tarptautinis projektas ERASMUS+ KA1 Mokymą(si) aktyvinančių metodų ir atvirųjų švietimo išteklių taikymas ugdymo(si) kokybei gerinti (Stimulating teaching methods and open educational recourses for improvement of education quality) ; LR ŠMM ir UPC projektas Informatika pradiniame ugdyme ; Socialinės savanorystės projektas 3D (pagal Šv. kun. J. Boską: Darbas, Duona, Dangus); Tobulinant ugdymo kokybę, populiarinant gamtos, tiksliuosius, inžinerinius mokslus bei siekiant efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo, vyresniųjų klasių mokiniams fizikos, chemijos 5 proc. pamokų vyks KTU universitete; Siekiant padėti IV gimn. klasių mokiniams geriau pasiruošti brandos egzaminams bus taikomi Atvirieji nuotoliniai nemokami kursai Open Courses KTU, kuriuos parengė KTU Matematikos ir Gamtos mokslų fakultetas; Mokinių mokslinės kultūros ugdymui, kritinio mąstymo lavinimui, skatinsime mokinius dalyvauti ir savanoriauti penkioliktame mokslo festivalyje Erdvėlaivis Žemė ; Ugdymo turinio planavimui, organizavimui ir įgyvendinimui mokytojai naudoja atviruosius švietimo išteklius ( IKT naudojimo kompetencijos plėtojimui mokytojams organizuojami tęstiniai mokymai Skaitmeniniai pokyčiai mokykloje Bendrų kalbos ugdymo reikalavimų gimnazijoje:

7 6 Vedant pamokas, organizuojant nepamokinę veiklą, bendraujant su mokiniais, jų tėvais, globėjais ir visuomene, mokytojui būtina kalbėti ir rašyti taisyklinga lietuvių kalba: laikytis bendrinės kalbos tarties, kirčiavimo, gramatikos ir leksikos normų, rūpintis savo kalbos kultūra, gilintis į specialybės kalbą, jos specifiką, terminus. Mokytojas turi domėtis mokinių kalbos ugdymu ir būti atsakingas už jų kalbą, mokymą sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, mokyti juos diskusijų kultūros, supažindinti su kalbos etika ir reikalauti, kad jos laikytųsi. Mokytojas atsakingas už pamokoje ir viešoje erdvėje (seminaruose, posėdžiuose, susirinkimuose, mokyklos internetinėje svetainėje ir kt.) naudojamų vaizdinių priemonių, tekstų, užrašų, įrašų, pastabų, kitos didaktinės ir informacinės medžiagos kalbą. Tikrindamas dėstomo dalyko rašto darbus, mokytojas pažymi arba ištaiso mokinių padarytas kalbos klaidas. Mokytojas reikalauja, kad mokiniai taisyklingai tartų bei kirčiuotų dėstomos mokslo šakos terminus, tinkamai formuluotų sakinius. Naujus dalyko terminus privalu užrašyti lentoje, paaiškinti jų tarimą ir kirčiavimą. Informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka. Mokytojas reikalauja, kad mokinių užrašai būtų švarūs, tvarkingi, įskaitomi, laikomasi rašto kultūros reikalavimų, sąsiuviniai užrašyti pagal mokyklos reikalavimus Skaitymo, rašymo, kalbėjimo, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo per visų dalykų pamokas, įgyvendinant pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (2 priedas) Mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių; Gimnazijoje 1 8, I II gimnazijos klasių mokiniai mokosi trimestrais, III IV gimnazijos klasių pusmečiais; Mokinių pasiekimams vertinti taikomas idiografinis (pradiniame ugdyme) ir 10 balų vertinimo sistemos; Gimnazijos Metodinėje taryboje mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimui parengtas Kauno Vyturio gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (3 priedas) Mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų (toliau žemi pasiekimai), nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti: Mokymosi pagalba mokiniams, turintiems žemesnius mokymosi pasiekimus, teikiama skiriant trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę nustato mokomųjų dalykų mokytojai, išanalizavę individualius mokinių poreikius; Esant būtinybei mokymosi pagalbai teikti sudaromas individualus pagalbos teikimo planas atitinkamam laikotarpiui, pasitelkiant pagalbos mokiniui specialistus; Mokinių pasiekimų gerinimui skiriami papildomi mokomųjų dalykų moduliai. Mokinių pasiekimų gerinimas reglamentuotas Kauno Vyturio gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir mokymo (si) pagalbos teikimo tvarkos apraše (4 priedas) Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą (5 priedas) Dalykų mokymuisi skiriamų pamokų maksimalaus skaičiaus konkrečioje klasėje (Gimnazijos Ugdymo plano lentelėse).

8 Ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsenos planuojant, vertinant ir reflektuojant ugdymo procesą (6 priedas) Ugdymo turinio integravimo nuostatų (7 priedas) Nuoseklių ir ilgalaikių socialines emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų pasirinkimo: Atsižvelgiant į gimnazijoje ugdomų mokinių skirtingus amžiaus tarpsnius, sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti nuosekliose, ilgalaikėse socialines ir emocines kompetencijas ugdančiose prevencinėse programose: Zipio draugai, Antras žingsnis, Olweus patyčių prevencijos programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa, Vertybinio ugdymo programa, programa VEIK Mokiniui siūlomų papildomai pasirinkti dalykų, dalykų modulių: Mokiniams siūloma rinktis jų polinkius ir interesus atitinkančius bei šių dienų aktualijas atliepiančius pasirenkamuosius dalykus ir modulius: Pradinio ugdymo programos mokiniams: Moduliai Gamtamokslinio ugdymo Jaunasis tyrėjas, Chorinis dainavimas/ folkloras, Skaitymo įgūdžių tobulinimas/gilinimas. 5 8 klasių mokiniams: Modulis gabių vaikų ugdymui, Lietuvių kalbos, Matematikos, Anglų kalbos moduliai, Gamtamokslinio ugdymo ir IT modulis. I II gimnazijos klasių mokiniams: Chorinio dainavimo/instrumentinio muzikavimo, Lietuvių kalbos, Matematikos moduliai, Gamtamokslinių dalykų moduliai gabių mokinių ugdymui (fizika, chemija, biologija). Vidurinio ugdymo programos mokiniams Pasirenkamieji dalykai Vokiečių kalba, Rusų kalba (2-oji užsienio kalba), Krikščioniška muzika, Italų kultūra itališkai, IT išplėstinis kursas Elektroninė leidyba, IT išplėstinis kursas Programavimas, IT bendrasis kursas, Braižyba, Ekonomika ir verslumas, Mokinių mokomoji bendrovė, Religijotyra, Teisė, Psichologija, Profesinės karjeros planavimas, Parazitologija ir bioįvairovė. Moduliai IT Praktiniai programavimo uždaviniai, Lietuvių klb. bendrojo raštingumo ugdymas, Matematinių žinių gilinimas (A kursui), Matematika realiame gyvenime (B kursui), Istorijos šaltinių analizė, Šiuolaikinis politinis gyvenimas (istorija), Geografijos žinių gilinimas, Integruotas anglų klb. ir istorijos modulis Modern political live, Fizikos kompleksinių uždavinių sprendimas, Eksperimentinė biologija, Pagilink chemijos žinias, Anglų kalbos gramatinių įgūdžių įtvirtinimas, Anglų kalbos vartosenos tobulinimas Pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės, projektinės veiklos organizavimo (dermės su bendrosiomis programomis užtikrinimas, organizavimo laikas ir kt.): Gimnazijos mokinių ugdymo turinio dalį sudaro gimnazijoje ir už jos ribų vykdoma pažintinė, kultūrinė, meninė, sportinė, projektinė, kūrybinė, sportinė, socialinė, prevencinė, vertybinių nuostatų ugdymo, savanoriavimo veikla. 10 ugdymosi dienų nuosekliai organizuojamos rugsėjo - gegužės/birželio mėnesiais, pagal atskirą tvarkaraštį (1 priedas). Penkios ugdymo proceso dienos (1 4 kl. mokiniams birželio 3 7 d. ir 5 8, I III gimnazijos kl. mokiniams birželio d.) skiriamos pamokinei veiklai tarpdalykinės integracijos projektams įgyvendinti. Pamokas veda ir projektus vykdo dalykų mokytojai.

9 Mokymo(-si) virtualiosiose aplinkose prieinamumo, mokymosi išteklių panaudojimo: Gimnazijos mokytojai aktyviai naudoja atviruosius švietimo išteklius pamokos planavimui bei organizavimui. Pamokose naudojamos įvairios ugdomosios programos, skatinančios mokinių mokymosi motyvaciją, patrauklumą mokymuisi, kompetencijų įgijimą (egzaminatorius.lt, Eduka klasė, e_biblioteka Vyturys, testuok.lt, mokinukai.lt). Mokytojai informacija su mokiniais dalinasi e_dienyne, Moodle sistemoje, asmeniniuose internetiniuose puslapiuose, feisbuko grupėse Mokymosi sąlygų sudarymo ne tik klasėje, bet ir kitose aplinkose (gamtoje, kultūros įstaigose, įmonėse ir kt.); mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos kūrimą; Gimnazijoje sudaromos sąlygos mokytojams ugdymo turinį įgyvendinti ne tik mokykloje, bet ir kitose netradicinėse aplinkose, organizuojant pamokas, dalyvaujant edukacinėse programose (akademinėse aplinkose, muziejuose, parodose, gamtoje, tėvų darbovietėse), koreguojant ugdymo procesą. Sudaromos galimybės mokinių aktyviam ugdymui (si), mokymuisi individualiai, įvairaus dydžio grupėmis, įvairaus tipo (teorinė, praktinė, patyriminė, eksperimentinė) veikloje. Mokytojams sudaromos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas Brandos darbo organizavimo: Gimnazija sudaro mokiniams galimybę mokiniams laisvai rinktis Brandos darbą, kurio tikslas ugdyti(-is), patikrinti ir įvertinti mokinio pasirinkto dalyko ar ugdymo srities kompetencijas, įgytas mokantis pagal vidurinio ugdymo programą. Kiekvienas IV gimnazijos klasės mokinys gali laisvai pasirinkti geriausiai jo gebėjimus, poreikius ir interesus atitinkančią brandos darbo idėją (problemą, objektą, sumanymą), savarankiškai tyrinėti, analizuoti, sukurti ir pristatyti savo veiklos rezultatus; Brandos darbą gali rengti iš visų individualaus ugdymo plano vidurinio ugdymo dalykų, renkantis tik vieną dalyką; Brandos darbą sudaro trys dalys: tyrimas/produktas, aprašas, pristatymas. Visos brandos darbo dalys mokiniui yra privalomos; Jei bent viena brandos darbo dalis yra neatlikta, brandos darbas nevertinamas ir galutiniu brandos darbo įvertinimu laikomas įvertinimas neišlaikyta ; Brandos darbas prilyginamas mokykliniam egzaminui; Brandos darbo įvertinimas iš bet kurio dalyko nėra prilyginamas ir konvertuojamas į dalyko VBE įvertinimą Švietimo pagalbos teikimo: Švietimo pagalbą mokiniui (Pasiekimams gerinti, mokymosi spragoms šalinti) teikia gimnazijos dalykų mokytojai, bendradarbiaudami su klasių vadovais, pagalbos vaikui specialistais; Švietimo pagalba gimnazijos mokiniams teikiama vadovaujantis Švietimo ir mokymo(si) pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu (8 priedas) Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir organizavimo būdų; minimalaus grupės dydžio neformaliojo vaikų švietimo veikloms organizuoti; Neformaliojo vaikų švietimo (toliau NŠ) programų pasiūla formuojama atsižvelgiant į mokinių poreikius ir pageidavimus, gimnazijos strategiją, kryptį, veiklos tikslus, uždavinius bei galimybes;

10 9 NŠ valandų skaičius priklauso nuo klasių koncentrams skirtų valandų pagal ugdymo planą; NŠ valandos būrelių veiklai skiriamos būrelių vadovams, pateikus veiklos programas, prašymus iki birželio 20 d. direktoriaus įsakymu; NŠ grupės mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 15 mokinių; NŠ valandų neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti; NŠ veikla vykdoma aplinkose, kuriose gali įgyvendinti suplanuotus NŠ būrelio tikslus; NŠ būreliai, klubai neprivalomi, laisvai pasirenkami visus mokslo metus. NŠ gimnazijoje organizuojamas pagal parengtą Kauno,,Vyturio gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašą (9 priedas) Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo ir reikalavimų šiam planui numatymo: Mokinys, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, pasirengia individualų ugdymo(si) planą pagal gimnazijos parengtą Kauno,,Vyturio gimnazijos mokinio individualaus plano sudarymo tvarkos aprašą (10 priedas) Mokiniams, besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą, kuriems kyla mokymosi sunkumų arba jie itin sėkmingai mokosi, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, gali būti sudaromi individualūs ugdymo planai Pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, poreikio ir jų panaudojimo: Pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pasiekimams gerinti, skiriamos dalykų moduliams mokytis, ugdymui diferencijuoti, konsultacijoms ir kitai veiklai, kuri prisideda prie nuoseklaus kompetencijų ugdymo Laikinųjų grupių dydžio ir sudarymo principų: Laikinosios grupės sudaromos iš mokinių, pasirinkusių tą patį dalyko programos kursą, pasirenkamojo dalyko ar dalyko modulio programą; Pagrindinio ugdymo pasirenkamų dalykų grupės sudaromos pagal mokinių interesus, polinkius, gebėjimus. Minimalus mokinių skaičius grupėje 10, maksimalus 30; Dorinio ugdymo į tikybos ir etikos grupes pagal tėvų ir mokinių (nuo 14 metų) prašymus. Užsienio kalbų pamokose (2 8, I IV gimn. klasėse) klasės dalijamos į dvi grupes, jeigu yra daugiau nei 21 mokinys, mažiausias mokinių skaičius grupėje 5 mokiniai; Informacinių technologijų pamokose 5 7 ir I II gimn. klasės dalijamo į dvi grupes, kiekvienam mokiniui suteikiant atskirą darbo vietą; III IV gimn. klasėse pagal turimą kompiuterių skaičių kabinete; II gimn. klasėse informacinių technologijų pamokose besimokantys mokiniai pagal programą su programavimo moduliu sudaro atskirą grupę; Kūno kultūros pamokose (8, I IV gimn. kl.) sudaromos mergaičių ir berniukų grupės; Technologijų pamokose (5 8, I gimn. kl.) klasės dalijamos į dvi grupes; 5 8, I II gimn. chorinio dainavimo klasės skirstomos į apjungiamąsias grupes chorinio dainavimo ir instrumentinio muzikavimo (ne mažiau kaip 5 mokiniai grupėje); III IV gimn. klasėse lietuvių kalbos išplėstinio kurso pamokose grupės sudaromos ne didesnės kaip 25 mokiniai grupėje;

11 10 III IV gimn. klasėse mokomųjų, pasirenkamų dalykų ir modulių mokymui grupės sudaromos pagal mokinių interesus. Minimalus mokinių skaičius grupėje 5, maksimalus 30; III IV gimn. klasėse mokiniai dalijami į išplėstinį (A) ir bendrąjį (B) kursą besimokančių grupes. Informacinių technologijų pamokose besimokantys mokiniai pagal programą su programavimo moduliu sudaro atskirą grupę; Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo: Keisti dalyką ar dalyko kursą, pasirinktą modulį mokinys gali pagal Dalyko, dalyko programos kurso, mokėjimo lygio kurso, dalyko modulio keitimo tvarkos aprašą (11 priedas) Dalykų mokymo intensyvinimo: Įgyvendinant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, gimnazija intensyvina Žmogaus saugos, I II gimnazijos klasių technologijų mokymą; 5 8 ir I IV gimnazijos klasėse dvi, viena po kitos lietuvių kalbos ir matematikos pamokas; III, IV gimnazijos klasėse skiriama po 2 gamtamokslinio dalyko ir istorijos A kursu pamokas per dieną Pagilinto dalykų mokymo, kryptingo meninio ugdymo, dvikalbio ugdymo ir kt.: Kryptingas meninis (muzikinio) ugdymas gimnazijoje organizuojamas tęsiant meninio (muzikinio) ugdymo chorinio dainavimo, instrumentinio muzikavimo, folkloro programas; Kryptingas meninis (muzikinio) ugdymas gimnazijoje organizuojamas vadovaujantis Kryptingo meninio ugdymo organizavimo Kauno,,Vyturio gimnazijoje tvarkos aprašu (12 priedas) Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tikslų, būdų ir formų: Su mokinių tėvais bendradarbiaujama individualiai, grupėmis ir nuotoliniu būdu. Tėvai įtraukiami į gimnazijos darbo grupes (savivalda, įsivertinimas). Informacija teikiama e_dienyno pagalba, Tėvų dienos, susirinkimų, individualių pokalbių metu. 21. Bendruosiuose ugdymo planuose nenumatytais atvejais gimnazija ugdymo proceso metu gali koreguoti ugdymo planą arba mokinio individualų ugdymo planą, atsižvelgdama į mokymo lėšas ir išlaikydama minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti. 22. Mokytojas, formuodamas ugdymo turinį, vadovaujasi Ugdymo planu, atitinkamos klasės ugdymo turinį apibrėžiančiais dokumentais (Bendrosiomis, prevencinėmis programomis), atsižvelgia į gimnazijos ugdymo turiniui įgyvendinti ir ugdymo procesui organizuoti keliamus tikslus, į mokinių pasiekimus, tyrimų rezultatus, turimas ugdymo (si) priemones bei numato mokymosi aplinkas, aktyvaus, kritinio mąstymo ugdymo metodus, stebi ugdymosi rezultatus, mokinių gebėjimus, nuostatas, pažangą. 23. Gimnazija, siekdama užtikrinti įgyvendinamų ugdymo programų tęstinumą, nuoseklumą, nustatytą Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-

12 redakcija), perimamumą ir didinti mokinių galimybes rinktis dalykus ar jų modulius, bendradarbiauja su kitais švietimo teikėjais: KTU, VDU, MRU, Kauno kolegija, Kauno profesinio rengimo centru, šalies mokyklomis ir gimnazijomis. 24. Gimnazijos ugdymo planą vadovas tvirtina iki ugdymo proceso pradžios, suderinęs su Gimnazijos taryba ir gimnazijos visuotino dalininkų susirinkimo protokoliniu nutarimu. TREČIASIS SKIRSNIS MOKINIO GEROVĖS UŽTIKRINIMAS IR SVEIKATOS UGDYMAS GIMNAZIJOJE 25. Gimnazija, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Gimnazijoje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia gimnazijos vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-319 Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-579 Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. 26. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: pasirenka nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą, apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti: Eil. Programos Nr. pavadinimas 1. Zipio draugai 2. Antras žingsnis 3. Olweus patyčių prevencijos programa Prevencijos sritis Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas Patyčių prevencija Tikslinė grupė Vykdytojas Integravimo būdai Priešmokyklinės grupės vaikai, jų tėvai 1-4 klasių mokiniai 3-8, I-III gimnazijos klasių mokiniai, tėvai Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas, pirmų klasių mokytojai Pradinių klasių mokytojai Visa gimnazijos bendruomenė Integruojama į dalyko(-ų) ugdymo turinį Integruojama į dalyko(-ų) ugdymo turinį Integruojama į klasių valandėles, dalyko(-ų) ugdymo turinį, organizuojant trumpalaikius projektus, skiriama viena ugdymo diena 2018 m. birželio mėn. 4. Alkoholio, Ugdyti asmenį, 1-8, I-IV Klasių vadovai, Integruojama į

13 12 tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa 5. Vertybinio ugdymo programa 6. VEIK programa motyvuotą sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų Krikščioniškai brandžios ir laisvos asmenybės ugdymas Vaiko emocijų išraiškos kontrolės metodas gimnazijos klasių mokiniai 1-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai Tikslinė 1-8, I- IV gimnazijos klasių mokinių ugdymo grupė dalykų mokytojai, pagalbos vaikui specialistai Dorinio ugdymo mokytojai, gimnazijos kapelionas, klasių vadovai, Pagalbos vaikui specialistai, dalykų mokytojai Psichologė R. Juknienė, mokytoja R. Bylienė klasių valandėles, dalyko(-ų) ugdymo turinį, skiriama viena ugdymo diena m. m. Integruojama į dalyko(-ų) ugdymo turinį, organizuojamos rekolekcijas, skiriama vieną ugdymo dieną 2019 m. sausio mėn. Vedami užsiėmimai 2 kartus per savaitę 27. Gimnazija kuria ugdymo(si) aplinkas, siejamas su mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimu ir pažinimo skatinimu, teigiamos emocinės būsenos siekimu, mokinių saugumo užtikrinimu bei mokymosi pasiekimų ir lankomumo gerinimu: Vykdydama smurto ir patyčių prevenciją vadovaujasi 2017 m. rugsėjo 4 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-179 patvirtintu Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašu. Su šia tvarka pasirašytinai supažindinami visi gimnazijos darbuotojai; Smurto prevencijos ir intervencijos priemonės nukreipiamos į visus gimnazijos mokinius, siekiant išvengti patyčių ar kitokio smurto atsiradimo bei mažinti egzistuojančių problemų mastą. Tiems mokiniams, kuriems visai gimnazijai taikomos priemonės yra nepaveikios ir/ar jų nepakanka, taikomos papildomos prevencijos priemonės ar/ir programos, Vaiko Gerovės komisijos sprendimu teikiama švietimo pagalba; Gimnazijoje reguliariai ugdomi mokinių savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikos, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kiti socialiniai įgūdžiai klasės valandėlių metu, įgyvendinant prevencines programas, neformaliojo vaikų švietimo veiklas, organizuojant socialinio emocinio ugdymo renginius. 28. Gimnazija, siekdama užtikrinti saugų ir kokybišką mokinių ugdymą (si): kiekvienais mokslo metais atlieka klasių mikroklimato vertinimą, mokinių adaptacijos tyrimus; siekiant aukštesnių mokymo(si) rezultatų, vadovaujantis gimnazijos nutarimais, teikiama mokymosi ir /ar švietimo pagalba; po pamokų mokiniams siūlomi įvairiakrypčiai neformaliojo vaikų švietimo ugdymo užsiėmimai; per tradicinius renginius, įvairias veiklas, akcijas, mokinių savanorystę skatina visų bendruomenės narių bendravimą, bendradarbiavimą, ugdo bendruomeniškumą ir stiprina tapatumo gimnazijai jausmus;

14 formuoja saugias, mokinių ugdymosi poreikius bei gimnazijos ugdymo kryptį atitinkančias ugdymosi erdves (krepšinio aikštė, sporto aikštynas, didžiųjų šachmatų zona, biblioteka-skaitykla, informacijos centras); organizuoja kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius: sveikatinimo dienas, Palestros bėgimą, virvės traukimą, tarpklasines kvadrato varžybas. 29. Mokiniams pailsėti, pavalgyti, jų fiziniam aktyvumui palaikyti skiriamos pertraukos. Gimnazijoje skirtos dvi 20 min. trukmės pertraukos, kurių metu mokiniams sudaroma galimybė užsiimti fiziškai aktyvia veikla gimnazijos sporto salėje, aikštyne, vidiniame kiemelyje, kuri praplečia kūno kultūros pamokų turinį. 30. Gimnazija, įgyvendindama ugdymo turinį, vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2017 Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 (Lietuvos respublikos sveikatos pasaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 redakcija) (toliau Higienos norma). 31. Sveikatos ugdymas atsispindi visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą gimnazijoje, individualios veiklos plane. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė pagal poreikį įvairių klasių mokiniams skaito paskaitas, veda įvairius pokalbius apie sveikatos saugojimą, žalingų įpročių prevenciją bei sveikos gyvensenos propagavimą. 32. Į gimnazijos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo (toliau Sveikatos programa). Sveikatos programa integruojama į dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos, technologijų, kūno kultūros dalykų turinį, įgyvendinama per neformaliojo švietimo, klasių auklėtojų, pagalbos mokiniui specialistų veiklas. Dėl Sveikatos programos įgyvendinimo bendradarbiaujama su Kauno arkivyskupijos šeimos centru ir VšĮ Kauno Dainavos poliklinika. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, gimnazijos ugdymo turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis, įgyvendindama savitos pedagoginės sistemos elementus. KETVIRTASIS SKIRSNIS PAŽINTINIŲ, KULTŪRINIŲ, SOCIALINIŲ IR PILIETINIŲ VEIKLŲ PLĖTOJIMAS 33. Gimnazija, siekdama nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, gimnazijos ugdymo turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis: Organizuojant pažintines ir kultūrines veiklas, sudaromos galimybės mokiniams lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami šiose veiklose, kūrybiškai gilina savo žinias, tobulina pažintines kompetencijas ir ugdosi vertybines nuostatas; Veiklos, skatinančios pilietinį įsitraukimą, ugdančios gebėjimą priimti sprendimus ir motyvaciją dalyvauti gimnazijos ir vietos bendruomenės veiklose, padeda mokiniams teorines pilietiškumo žinias įprasminti praktinėje ar projektinėje veikloje, bendradarbiaujant su įvairiomis vaikų ir jaunimo organizacijomis, interesų grupėmis, valdžios ir savivaldos institucijomis;

15 Veiklos, skatinančios mokiniams ugdytis medijų ir informacinį raštingumą; Socialinės (karitatyvinės) veiklos, dalyvavimas rekolekcijose sudaro galimybes mokiniui ugdytis praktines socialines kompetencijas, įgyjant realios globos patirties. Mokinių socialinės pilietinės kompetencijos, ugdomos vadovaujantis salezietiškojo dvasingumo ugdymo tikslu: Aktyvus pilietis, geras krikščionis. 34. Pažintinė, kultūrinė, meninė, sportinė, projektinė veikla (toliau Pažintinė veikla) sudaro formuojamo gimnazijos ugdymo turinio dalį. Ši veikla siejama su gimnazijos ugdymo tikslais, mokinių mokymosi poreikiais, bendrosiomis programomis ir organizuojama gimnazijoje ir už jos ribų. Kiekvienai klasei nuosekliai per mokslo metus pažintinei kultūrinei veiklai organizuoti skiriama iki 10 pamokų: Eil. Skirta Priemonė Nr. klasėms 1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių I gimn. klasių medžiagų prevencinės programos mokiniams įgyvendinimas bendradarbiaujant su Rotary klubu Dipolis 2. Mokinių komunikacinės kompetencijos 5 8 klasių ugdymas Maironio lietuvių literatūros mokiniams muziejuje, edukacinėje programoje Maironio namų kodas v 2.0! 3. Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų, iškalbos II ir IV gimn. ugdymas Maironio lietuvių literatūros klasių muziejuje, edukacinėje programoje Maironio mokiniams gyvenimo ir kūrybos takais 4. Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas I IV gimn. lankant spektaklius, mokomuosius filmus klasių Tūla, Balta drobulė, Radviliada ir kt. mokiniams 5. Mokinių tiriamoji veikla Uolienų sudėtis I gimn. klasių Kauno technikos kolegijoje mokiniams 6. Mokinių teisinių žinių ugdymas. Lietuvos II IV gimn. teisinė sistema Kauno miesto apylinkės ir klasių apygardos teismuose mokiniams 7. Pilietiškumo, meilės savo miestui ugdymas 5 8 klasių edukacinėse programose Kaunas laiko mokiniams ženkluose, Žinomi X nežinomi Kauno miesto muziejuje 8. Pilietiškumo ugdymas, socialinių kompetencijų 5 8 klasių ugdymas dalyvaujant edukacinėse programose mokiniams Daraktorinė (slaptoji) mokykla XIXa., Mokykla vakar ir šiandien Lietuvos švietimo istorijos muziejuje 9. Integruotos muzikos-dailės-lietuvių kalbos I IV gimn. pamokos,,sukurk savo Ex Libris Kauno klasių M. K. Čiurlionio muziejuje mokiniams 10. Integruota muzikos-lietuvių kalbos pamoka 5 8 klasių,,rašau tau laišką M. K. Čiurlionio muziejuje mokiniams 11. Muzikos pamoka M. K. Čiurlionio muziejuje 5 8 klasių,,pasaulis muzikoje mokiniams Val. Atsakingi 2 val. Klasių vadovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, biologijos mokytojai 2 val. Lietuvių kalbos mokytojai 2 val. Lietuvių kalbos mokytojai 2 val. Lietuvių kalbos mokytojos 1 val. Geografijos mokytojai 1 val. Istorijos mokytojai 2 val. Istorijos, geografijos mokytojai 1 val. Istorijos, lietuvių kalbos mokytojai 2 val. Dailės, muzikos, lietuvių kalbos mokytojai 2 val. Muzikos, lietuvių kalbos mokytojai 1val. Muzikos mokytojai

16 Integruota muzikos-dailės-pasaulio pažinimo pamoka,,laiko mašina M.Žilinsko galerijoje 13. Folkloro pamoka,,liaudies muzikos instrumentų šalyje Kauno miesto muziejuje 14. Netradicinės kūno kultūros pamokos laipiojimo centre,,miegantys drambliai 15. Mokinių komunikacinės kompetencijos ugdymas Vaikų literatūros muziejuje 16. Pasaulio pažinimo pamoka Lietuvos zoologijos sode Nykstantys gyvūnai ir jų išsaugojimo galimybės 17. VikiLab laboratorijos edukacijos,,vulkano išsiveržimas,,,naudingųjų iškasenų mikroskopinis tyrimas 18. Netradicinės pamokos Kauno valstybinėje filharmonijoje 19. KTU santakos slėnis: edukacinė pažintis su KTU mokslininkų darbais ir tyrimais (lazerių, ultragarso, medžiagų atsparumo srityse) 20. Netradicinės pamokos M.K.Čiurlionio muziejuje 21. Netradicinės kompiuterinės muzikos pamokos KTU socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto audiovizualinių menų katedroje 22. Fizikos pamokos KTU gamtos ir matematikos fakultete Branduolinė energetika Lietuvoje ir pasaulyje", Įdomieji fizikos eksperimentai", Nanotechnologijos 23. Tyriminė veikla KTU Cheminės technologijos fakulteto laboratorijoje Molinės koncentracijos tirpalų nustatymas. Titravimas Neorganinių junginių klasės Katijonų ir anijonų atpažinimo reakcijos Celiuliozės hidrolizė ir gliukozės reakcijos Pusiausvyros konstantos nustatymas Vandenilio peroksido skilimo greičio konstantos nustatymas 24. Kompiuterinio raštingumo ir medijų taikymo kompetencijų ugdymas KTU Mechatronikos laboratorijoje, KTU Informatikos fakultete, VDU Multimedijos laboratorijoje 25. Profesinis veiklinimas. Susitikimas su LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) atstovais 26. Edukacinis užsiėmimas su Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovais tema Renkuosi tarnybą 1 4 klasių mokiniams 1 4 klasių mokiniams 1 4 klasių mokiniams, 5 8 klasių mokiniams 1 4 klasių mokiniams 1 4 klasių mokiniams 4 klasių mokiniams 1 8 klasių mokiniams 7 8 klasių mokiniams I IV gimn. klasių mokiniams III IV gimn. klasių mokiniams III IV gimn. klasių mokiniams I IV gimn. klasių mokiniams III IV gimn. klasių mokiniams III IV gimn. klasių mokiniams IV gimn. klasių mokiniams 1 val. Pradinių klasių ir muzikos mokytojai 1 val. Pradinių klasių, muzikos ir folkloro mokytojai 2 val. Pradinių klasių, kūno kultūros mokytojai 2 val. Pradinių klasių mokytojai 2 val. Pradinių klasių mokytojai 2 val. Pradinių klasių mokytojai 6 val. Klasių vadovai, muzikos mokytojai 2 val. Fizikos mokytojai 4 val. Klasių vadovai, Dailės ir muzikos mokytojai 2 val. Kompiuterinės muzikos mokytojas 2 val. Fizikos mokytojai 1 val. Chemijos mokytojai 2 val. Informacinių technologijų mokytojai 1 val. III IV gimn. klasių vadovai, gimnazijos karjeros konsultantas 1 val. IV gimn. klasių vadovai

17 16 Lietuvai 27. Tyriminė veikla VDU Botanikos sodo laboratorijose Pažintis su augalų pasauliu 28. Profesinio veiklinimo kūrybinės dirbtuvės Atrask save. Pažintis su Kauno taikomosios dailės mokykla, Kauno Maisto pramonės ir prekybos mokymo centru, Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru I gimn. klasių mokiniams II gimn. klasių mokiniams 2 val. Biologijos mokytojai 1 val. II gimn. klasių vadovai, gimnazijos karjeros konsultantas pažintinės veiklos dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių, veiklos vykdomos pagal pateiktą planą, atskirą direktoriaus įsakymą ir patvirtintą renginio programą; pažintinės veiklos dienomis el. dienyne pamokų temos eilutėje yra rašoma Pažintinė veikla.201_ m d. gimnazijos direktoriaus įsakymas Nr Socialinė-pilietinė veikla vykdoma ir apskaitoma vadovaujantis Kauno Vyturio gimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu (5 priedas): Socialinė veikla pagrindiniame ugdyme yra privaloma ugdymo proceso dalis. Jai per mokslo metus skiriama ne mažiau kaip 10 valandų 5-6 klasių mokiniams, ne mažiau 15 valandų 7 8, I II gimn. klasėse; Gimnazijoje skatinama mokinių savanorystė, bendradarbiaujant su jaunimo organizacija A. C. Patrija. Įgyvendinamas mokinių savanorystės projektas 3D, skatinant mokinius nuo 14 m. savanoriauti Kauno miesto priimančiose organizacijose Gimnazijoje vykdoma socialine-pilietine veikla siekiama formuoti mokinių vertybines nuostatas, ugdyti asmeninius, socialinius, komunikacinius, darbo ir veiklos gebėjimus, savarankiškumą, atsakingumą, tolerantiškumą, norą veikti žmonių gerovei, pasitikėjimą savimi ir iniciatyvumą; Socialinė veikla siejama su gimnazijos bendruomenės projektais, kultūrinėmis ir socializacijos programomis. Tai paties mokinio pasirinkta socialinė, pilietinė, ekologinė, kūrybinė, savanorystės veikla, atliekama mokiniui patogiu laiku, neįeinanti į savaitinių pamokų skaičių; Socialinės-pilietinės veiklos kortelę visus mokslo metus pildo mokinys. Mokslo metų pabaigoje ją pateikia klasės vadovui. Klasės vadovas, vadovaudamasis pateiktais socialinėspilietinės veiklos įrodymais III trimestre ir metiniame veda įskaityta ar neįskaityta. PENKTASIS SKIRSNIS MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 36. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, gimnazijoje direktoriaus pavaduotojo ugdymui atliekama nuosekli mokinių mokymosi krūvio stebėsena. Mokiniui mokymosi krūvis per savaitę yra optimalus ir pagal galimybes paskirstytas proporcingai. 37. Mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo programą, skiriama ne daugiau nei 5 pamokos per dieną, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą ne daugiau kaip 7 pamokos per dieną. 38. Didesnis už minimalų privalomų pamokų skaičius dalykams, pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams mokytis 2-II klasių mokiniams skiriamas, suderinus raštu su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) mokslo metų pradžioje m. m. didesnį už minimalų pamokų skaičių mokiniui pagal BUP dalykams, pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams mokytis skirta:

18 pradiniame ugdyme 2a, 2b, 2c kl. 24 pamokos (+ 1 val.), 3a, 3b, 3c kl. 25 pamokos (+ 1 val.), 4a, 4b, 4c, 4d kl. 24 pamokos (+ 1 val.); pagrindiniame ugdyme 5a, 5b, 5c, kl. 27 pamokos (+ 1 val.), 6a, 6b, 6c kl. 29 pamokos (+ 1 val.), 7a, 7b, 7c, 7d kl. 30 pamokų (+ 1 val.), 8a, 8b, 8c, 8d kl. 32 pamokos (+ 2 val.), Ia, Ib, Ic, Ig 32 pamokos (+1 val.). 40. Direktoriaus pavaduotojai ugdymui: Organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę; Organizuoja mokytojų bendradarbiavimą sprendžiant mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimus; Užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas (apie kontrolinį darbą, jo pobūdį, vertinimo kriterijus mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš 1-2 savaites žodžiu ir užpildant e-dienyno skiltį Atsiskaitomieji darbai ). Kontroliniai darbai negali būti rašomi po ligos, pirmą dalyko pamoką po atostogų, nerekomenduojami po šventinių dienų. 41. Namų darbai: Namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje ir laikomasi šių principų: naudingi grįžtamajai informacijai apie mokinio mokymąsi gauti, tolesniam mokymuisi; užduotys konkrečios; užduotys atitinka mokinių gebėjimus. Turintiems mokymosi motyvaciją, itin gabiems mokiniams, skiriamos kūrybinės, kritinį mąstymą ugdančios, gebėjimą analizuoti ir vertinti informacinius šaltinius lavinančios užduotys. Mokiniams, stokojantiems mokymosi motyvacijos, skiriamos užduotys įgytoms žinioms įtvirtinti, šalinti mokymosi spragas, stiprinti savivertę; užduotys turiniu, forma siejamos su išdėstyta per pamoką medžiaga Namų darbų užduočių turinį, formas ir trukmę nustato mokytojas, atsižvelgdamas į klasės pasirengimo lygį, mokslumą, į individualias mokinių savybes, diferencijuoja pagal mokinių poreikius ir gebėjimus; Namų darbus skyręs mokytojas informuoja mokinius žodžiu ir fiksuoja e- dienyne Namų darbų skiltyje; Atostogų laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami. 42. Mokymosi pagalbai skiriama trumpalaikių ar ilgalaikių konsultacijų. Trumpalaikės konsultacijos (trumpesnės už pamokos trukmę) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį, o ilgalaikės (trukmė lygi pamokos trukmei) įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) elektroniniu dienynu informuojami apie mokiniui siūlomą suteikti mokymosi pagalbą, apie mokinio daromą pažangą. Konsultacijų tvarkaraštis skelbiamas e_dienyno erdvėje. 43. Mokinys, tėvams (globėjams, rūpintojams) prašant raštu, gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas: Nuo dailės, muzikos, kūno kultūros, išimties atvejais ir kitų dalykų (ar jų dalies) lankymo, jei mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Šios programos turi derėti su bendrųjų programų turiniu. Sprendimą priima dalyko mokytojas, susipažinęs su neformaliojo vaikų švietimo programa, ir rekomenduoja gimnazijos direktoriui sprendimų priėmimui. Vadovaujantis gimnazijoje priimta tvarka įskaitomi mokinių pasiekimai;

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu KAUNO AITVARO MOKYKLOS 2017-2018 M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos 2017

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau