Paprastas þmoniðkumas ir politikoje, ir tarpusavio santykiuose gali padaryti stebuklus. Dalia Grybauskaitë Nr. 24 (1228) 2019 m. birþelio 14 d. PENKTA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Paprastas þmoniðkumas ir politikoje, ir tarpusavio santykiuose gali padaryti stebuklus. Dalia Grybauskaitë Nr. 24 (1228) 2019 m. birþelio 14 d. PENKTA"

Transkriptas

1 Paprastas þmoniðkumas ir politikoje, ir tarpusavio santykiuose gali padaryti stebuklus. Dalia Grybauskaitë Nr. 24 (1228) 2019 m. birþelio 14 d. PENKTADIENIS Kaina 0,70 Eur Kidulietës LAIÐKAS ið Danijos PAKEITË suþalotos mergaitës LEMTÁ 3 psl. Visas þiniasklaidos dëmesys po vieno atviro laiðko, kurá internete po nelaimës iðplatino kidulietë Ieva. Sià savaitæ su þurnalistais bendravo suþalotos mergaitës tëtis ir jà gydæ medikai. Kas vyksta Kaune / R. Tenio nuotr. Palëkiðkis þiobriø KARALIUS: Þuvis mus uþaugino 8 psl. Parama pirmam bûstui ásigyti dþiaugiasi ir jurbarkieèiø ðeimos Ðiame numeryje 2 psl. Vandens stygiaus nëra, bet jo suvartojimas ðoktelëjo treèdaliu 3 psl. Vairuojams kelininkø patarimas 4 psl. Jurbarke Sinagogø aikðtëje jau kyla memorialas 6 psl. Jei alkoholio degustacijose dalyvauja nepilnameèiai 7 psl. Prieð puldamas padëti, pirmiausiai pagalvok apie save Prezidentës þinia: paprastas þmoniðkumas daro stebuklus Nauji veþimëliai miesto tvarkdariams 9 psl. Domino ne garsaus kraðtieèio praeitis, o sveikatinimo patarimai Infoturas Jurbarko kraðte su þiniasklaidos atstovais 16 psl. Jurbarke du pavykæ debiutai: itin moteriðko renginio ir naujos stovyklavietës Bandonijos sostinë Erþvilkas kvieèia á tradicinæ Antanø polkà 9 psl. 5 psl. NUOLAT organizuojami Tragedija ties Rotuliais: ÞUVO vairuotojas 6 psl. ISSN

2 2 / 2019 m. birþelio 14 d. Nr. 24 Vandens stygiaus nëra, bet jo suvartojimas ðoktelëjo TREÈDALIU 2019 m. birþelio 14 d. skelbiamas konkursas Jurbarko r. Seredþiaus Stasio Ðimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pareigoms uþimti. Ðvietimo ástaigos vadovui keliami kvalifikaciniai reikalavimai nurodyti skiltyje Administracinë informacija/laisvos darbo vietos. Pretendentai, dalyvaujantys konkurse, ne vëliau kaip iki 2019 m. lapkrièio 27 d. 17 val. dokumentus Jurbarko rajono savivaldybës administracijai (205 kab.), adresu Dariaus ir Girëno g. 96, Jurbarkas, gali pateikti tiesiogiai, siøsdami juos elektroniniu paðtu arba registruotu laiðku. Atrankos data numatoma 2019 m. gruodþio 11 d., 10 val. Jurbarko rajono savivaldybës administracijoje. Daugiau informacijos tel. (8 447) 70158, el. paðtu Jurbarko rajono savivaldybës administracija skelbia negyvenamøjø patalpø nuomos konkursà Jurbarko rajono savivaldybës administracija skelbia negyvenamøjø patalpø nuomos konkursà iðnuomoti 34,16 kv. m bendro ploto patalpas, paþymëtas indeksais nuo 23 iki 25, ir 7,83 kv. m bendrojo naudojimo patalpas, Ugniagesiø g. 1, Jurbarko m., pastato unikalus Nr , paþymëtas plane 1B2p administracinei veiklai. Pradinë nuomos kaina 1,17 Eur uþ 1 kv. m per mënesá. Nuomos terminas iki 2019 m. rugpjûèio 31 d. Paraiðkas dalyvauti nuomos konkurse ir privalomus dokumentus pateikti iki 2019 m. birþelio 26 d val. Jurbarko rajono savivaldybës administracijai 309 kab., Dariaus ir Girëno g 96, Jurbarkas. Paraiðkos ir privalomi dokumentai pateikiami uþklijuotame voke su uþraðu: 34,16 kv. m bendro ploto patalpø Ugniagesiø g. 1, Jurbarko r. sav. nuomos konkurso dokumentai. Paraiðkos formà ir nuomos sutarties projektà galima gauti Jurbarke, Dariaus ir Girëno g. 96, 309 kab., tel , faksas arba el. paðtu Darbuotoja, atsakinga uþ konkurso vykdymà: Aldona Peèkaitienë, Jurbarko rajono savivaldybës administracijos Infrastruktûros ir turto skyriaus vyriausioji specialistë. Vokai su konkurso dokumentais atplëðiami 2019 m. birþelio 26 d val. 201 kab., Dariaus ir Girëno g. 96, Jurbarke. Pradinis ánaðas, lygus 1 mënesio pradiniam nuompinigiø dydþiui, turi bûti sumokëtas á Jurbarko rajono savivaldybës administracijos sàskaità Nr. LT Luminor AB banke. SAVIVALDYBËJE NEMOKAMAI TEIKIAMA TEISINË PAGALBA Kiekvienas Jurbarko rajono gyventojas dël valstybës garantuojamos teisinës pagalbos gali kreiptis á Jurbarko rajono savivaldybës administracijos Teisës ir civilinës metrikacijos skyriø, kur pirminæ teisinæ pagalbà teikia vyriausioji specialistë Roberta Raðkevièienë (tel. (8 447) , faks. (8 447) , el. p. Daugiau informacijos apie valstybës garantuojamà teisinæ pagalbà galima rasti savivaldybës interneto svetainëje adresu Valstybës garantuojamos teisinës pagalbos teikimas finansuojamas ið valstybës biudþeto. Teisës ir civilinës metrikacijos skyrius Dariaus ir Girëno Centro Kæstuèio Nemuno Sodø Seniûnaitijos pavadinimas Naujamiesèio Algirdo- Gedimino Miðkininkø Kalnënø SKELBIAMI SENIÛNAIÈIØ RINKIMAI JURBARKO MIESTO SENIÛNIJOJE Seniûnaitijos ribos Dariaus ir Girëno g. M.Valanèiaus g. 6 ir iki sankryþos su Vil-niaus g., Vilniaus g., P.Cvirkos g., K.Done-laièio g., Taikos g., Kalninës g., Vasario 16-osios g., S.Daukanto g., Þemaitës g. 1-11, 13, 15, 17, 19, Lauko g. 1, 3, 5, 7, 9, Vytau-to Didþiojo g. 7, 9-30, 32, 34, 36, V.Baltru-ðaièio g., A.Ðabaniausko g., B.Nedzins-kienës g., J.Banaièio g., R.Marcinkaus g. Kæstuèio g. Mokyklos g., Pilies g., Imsrës g.,v.kudirkos g., Birutës g., Lino g., Purienø g., Lauko g. 2, 4, 6, 8, 11 ir iki sankryþos su Sodø g., Vytauto Didþiojo g. 31, 33, 35 37, 52, 53, 55, sodininkø bendrijos Biðpilis, Pilis. Algirdo g., Gedimino g., Þemaitës g. 12, 14, 16, 18, 20, 21 ir iki sankryþos su Kæstuèio g. Nemuno g., Kauno g., Kranto g., Ugniagesiø g., Birþelio g., Vydûno g. 1, 2, 3, 5, Vytauto Didþiojo g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Pamituvio g. nuo 13 iki sankryþos su Vydûno g., Tilþës g., M.Valanèiaus g Erþvilko g., Puðyno g., Paparèiø g., Biðpilio g., Biðpilio Sodo g., Ramybës g., Sodþiaus g., Obelø g., Vakaro g., Ðiaurës g., Dainiø g., P.Perevièiaus g., Kriauðiø g., Vyðniø g., Putino g., Spanguoliø g., Serbentø g., Ðviesos g., Vëjø g., Ðermukðniø g., Liepø g., Aukuro g., Þalgirio g., Vaidilos g., Vaidoto g., Vyèio g., Saulëtekio g., Ateities g., Topo-liø g., Vytauto Didþiojo g. 54, 56 ir iki gat-vës pabaigos, Paupio g., Tujø g., Vilties g., Ryto g., Dobilo g., Pievø g., Þiedø g., Boèiø g., Pasakos Sodo g., Ðilelio g., sodininkø bendrijos Mituva, Ðilelis, Puðaitë. Muitinës g. nuo 32 iki gatvës pabaigos, Knygneðiø g., Lelijø g., Tulpiø g., Klevø g., Puðø g., Mituvos g., Miðkininkø g., Egliø g., V.Grybo g., Vydûno g. 4, 6, 7 ir iki san-kryþos su Knygneðiø g., Pamituvio g P.Paulaièio g., Pramonës g., A.Giedraièio-Giedriaus g., Barkûnø g., Upeiviø g., Muitinës g. 1-31, B.Vasiliausko g., Sielininkø g., Þiobrinës g., Statybininkø g., Kalnënø g. Rinkimø organizatorius Rinkimø bûdas, vieta ir laikas val val val val val val val val val. seniûnas Á Mûsø laikà treèiadiená, birþelio 12-àjà, kreipësi viena Miðkininkø kvartalo gyventoja. Ji pastebëjusi, kad namuose sumaþëjo vandens spaudimas ir srovë bëga silpniau. Bijau, kad nenutiktø taip, kaip Kaune, kalbëjo moteris, turëdama omeny pastarosiomis dienomis pasirodþiusius praneðimus, kad alinant karðèiams dalis kaunieèiø kenèia vandens stygiø. Portalø redakcijas uþplûdo pasipiktinusiø kaunieèiø laiðkai. Ne vienas jø skundësi tuo, kad daugumoje namø ûkiø Kaune ir Kauno rajone ðiuo metu trûksta geriamo vandens sutrikæs tiekimas. Mûsø laikas ta proga kreipësi á UAB Jurbarko vandenys direktoriø Dariø Dragûnavièiø. Jo þodþiais, greièiausiai spaudimas sumaþëjæs dël kitokiø prieþasèiø. Gal filtrai pas kaþkà uþsikiðæ, Miðkininkø kvartalo atvejá pakomentavo paðnekovas. Ámonës direktorius patikino, kad iki ðiol nëra gavæ në vieno skundo ar signalo dël sutrikusio vandens tiekimo Jurbarke. Dabar padidëjæs vandens suvartojimas, o kaip bus toliau, matysim. Negaliu pasakyti, kaip bus. Sunku prognozuoti. Á græþiná galvos neákiði ir nepaþiûrësi, kiek liko vandens, sakë paðnekovas. Ypaè daugiau vandens suvartojama vakarais, nuo 18 iki 24 val. jauèiamas daugiau nei treèdaliu didesnis nei áprasta. Taip yra todël, kad þmonës pradeda laistyti darþus, sodus. D. Dragûnavièiaus patarimas paprastas taupyti vandená. Anot paðnekovo, jis gaunantis kitokiø signalø. Kaime ðuliniuose vanduo baigiasi, bet èia jau individualus reikalas, sakë jis. Mûsø laikas treèiadiená susisiekë su visomis seniûnijomis jø atstovai patikino, kad bent jau á seniûnijas dël vandens trûkumo niekas kol kas nesikreipë. Paaiðkëjo, kad ne tik sausra gali turëti átakos vandens tiekimui. Problemø sukelia ir ðkvalai, þaibai, kuomet nutrûksta elektros tiekimas. Anot D. Dragûnavièiaus, kai susvyruoja ið tinklo tiekiama elektros srovë, iðsijungia siurbliai, o kai ðie vël staiga ásijungia, gaunasi hidraulinis smûgis, kuris vandentiekio vamzdþiuose sukelia visas drumzles, kà pajauèia ir gyventojai ið krano bëga drumzlinas vanduo. Taip dël ðkvalo nutiko ir praëjusá savaitgalá.

3 Rasa Murauskienë Mokslo metø baigimo vakarëlyje þiauriai sumuðta ir pustreèios savaitës intensyviai gydyta Kauno klinikose septyniolikmetë treèiadiená iðleista ið ligoninës. Jai paskirtas reabilitacinis gydymas. Nusikaltimu átariamam vietos politikø sûneliui, kovos menø virtuozui, skirti grieþti apribojimai. Valdþios atstovø pasisakymai siekiant, kad nusikaltimas bûtø iðaiðkintas, o nusikaltëlis nubaustas. Verslininkø parama gydymui ir begalinis þmoniø palaikymas. Skambuèiai ir þinutës ne tik ið Lietuvos, bet ir ið Didþiosios Britanijos, JAV, Danijos. Visas ðis dëmesys po vieno atviro laiðko, kurá internete po nelaimës iðplatino kidulietë Ieva Dimaitytë-Sandargienë. Laiðkà ji raðë ið Danijos, kurioje ðiuo metu gyvena. Nukentëjusi septyniolikmetë Ievos vyro giminaitë, augusi ðalia jø ðeimos, artima ir labai mylima, todël bûdama uþsienyje ji negalëjo ramiai sudëjus rankas laukti ávykiø baigties, nes, kaip sako, puikiai suprato, kad be paramos mergaitës ðeima negalës nei apmokëti sudëtingo gydymo, nei siekti teisingumo. Kalbos, kad uþpuolikas iðsisuks nuo bausmës, o paauglës gyvenimas taip ir liks suþalotas, këlë didþiulæ nuoskaudà. Gavusi artimiausiø þmoniø pritarimà Ieva socialiniuose tinkluose iðplatino savo paèios raðytà jautrø atvirà laiðkà, praðydama pagalbos ir paramos nukentëjusios mergaitës ðeimai. Jautrûs ir nuoðirdûs Ievos þodþiai abejingø nepaliko paleista þinia dalinosi tûkstanèiai, vieni per kitus siûlydami ávairià pagalbà. Laiðkà pasidalino beveik 30 tûkst. feisbuko lankytojø, palikta komentarø. Vieðumas didþiulë jëga Laiðku tàkart pasidalinusi Ieva ðiandien dþiaugiasi, kad ryþosi tokiam þingsniui, nes vieðumas padëjo suvaldyti kritinæ situacijà ir suteikë ðeimai vilties sulaukti teisingumo. Gitanas Nausëda, Daina Bosas, Saugirdas Vaitulionis. Kiti garsûs ir þinomi þmonës. Visi neliko abejingi. Skambuèiai ir þinutës aidëjo ne tik ið Lietuvos, bet ir ið kitø pasaulio ðaliø. Didþiosios Britanijos, JAV, Danijos... Esam visiems labai dëkingi, dar ir dabar dëkoja Ieva, kaip pati sako, sulaukusi tokio palaikymo, kokio net nesitikëjo. Per pusdiená suþalotos mergaitës ðeimai buvo paaukota nemaþa pinigø suma, kurios uþteko gydymui, taip pat surastas advokatas, ir, svarbiausia sulaukta didþiulio þmoniø palaikymo. Þinia apie mergaitës nelaimæ mane ir mano vyrà Karolá sukrëtë. Að jà paþástu nuo to laiko, kai ji buvo dar visai maþutë. Puikiai þinau jos sunkià vaikystæ ir þengimà á paauglystæ. Kai ðalia nebuvo mamos brangiausio þmogaus, kuris paguodþia, nuramina ir visada myli. Man buvo labai nedràsu kreiptis pagalbos... Maniau, kad pati galiu likti nesuprasta ar pasmerkta, bet draugai mane dràsino. Negalëjau pasyviai ar abejingai stebëti. Pavieðinau ávyká ne tik dël jos, bet ir dël kitø þmoniø. Þinau, koks didelis nusikalstamumas vyksta jaunimo tarpe. Nusikaltëliai taip ir lieka nenubausti, nepakaltinami. Lietuva turi bûti teisine valstybe, padedanèia nukentëjusiam, o ne nusikaltimà padariusiam, sako Ieva. Trumpam sugráþusi á Lietuvà ji kiek spëdama lanko intensyviai gydomà septyniolikmetæ, ir dþiaugiasi, kad ði nors ir labai ið lëto, bet kabinasi á gyvenimà, nepasiduoda. Sveikatos mokslus baigusi Ieva, dabar auginanti kûdiká, norëtø tikëti, kad ðioje istorijoje triumfuos teisingumas. Labai noriu tikëti, bet tuo paèiu ir abejoju, nes kol kas teisingumà Lietuvoje pasiekti labai sunku, sako Ieva, tikëdama jei ne teisingumu, tai bent jau þmoniø gerumu. Daugybë á pagalbos praðymà atsiliepusiø þmoniø ir yra gerumo árodymas. Paklausta, ar neturëjo kokiø nors asmeniniø ryðiø, kas bûtø leidæ greièiau prisibelsti á þinomø þmoniø duris, jauna moteris ðypsosi, kad su niekuo ji pati asmeniðkai nesusisiekë. Uþteko vieðo laiðko. Ir padëkokit þiniasklaidai, kad vieðina, neleidþia, kad ði istorija bûtø pamirðta. Tai didþiulë pagalba suþalotos mergaitës ðeimai, tokiais þodþiais atsisveikina Ieva, paatviraudama, kad jai paèiai tûkstantá kartø lengviau yra duoti, dalintis, negu praðyti, bet kartais tai neiðvengiama. Byla po padidinamuoju stiklu Bylos nagrinëjimas vyksta lëtu tempu. Nepatvirtintais duomenimis, liudininkai jau apklausti, taèiau advokatas iki ðiol negali susipaþinti su byla. Laukiama, kol pagerës suþalotos paauglës sveikata ir ji galës duoti parodymus. Rytø kovos menus ávaldæs ir alkoholá vartojæs nepilnametis ne tik siaubingai suþalojo merginà, bet ir, kaip átariama, kësinosi jà iðprievartauti. Po ávykio pasklidus kalboms, kad vietos politikø sûnø iðsuks jo tëvai, o Ievai vieðai apie tokius átarimus prabilus, sukilo visuomenë. Paaugliui tik po sukelto ðurmulio buvo skirta grieþtesnë kardomoji priemonë namø areðtas ir apykojë. Iki tol jam buvo neapribota laisvë kaip niekur nieko jis kità rytà po ávykiø atëjo á mokyklà. Ðià savaitæ iðrinktojo Prezidento Gitano Nausëdos surengtoje spaudos konferencijoje nuskambëjæ þodþiai apie teisingumà, kad niekas neturi nieko iðsukti, ir visi turi gauti pagal nuopelnus, gràþino á 2019 m. birþelio 14 d. Nr. 24 / 3 Kidulietës laiðkas ið Danijos pakeitë suþalotos mergaitës LEMTÁ. Teisësauga po padidinamuoju stiklu Smalininkø L. Meðkaitytës pagrindinë mokykla gali priimti keturis ugdytinius á prieðmokyklinæ grupæ. Tëveliø, norinèiø, kad jø vaikai dalyvautø tarptautiniuose etwinning ir ávairiuose respublikiniuose projektuose, uþsiimtø ádomia tiriamàja ir ugdomàja veikla, praðymø laukiame iki 2019 m. birþelio 25 d. 12 val. Paskubëkite! Mokyklos administracija. Tel. 8 (447) Smalininkø L. Meðkaitytës pagrindinë mokykla priima mokinius á 9 ir 10 klases. Jeigu jauèiatës nejaukiai turëdami lankyti didelæ mokyklà, bet turite motyvacijos ágyti pagrindiná iðsilavinimà, kvieèiame mokytis mûsø mokykloje. Jûsø praðymø laukiame iki 2019 m. birþelio 25 d. 12 val. Tel. 8 (447) Mokyklos administracija Nepilnametë iðleista ið Kauno klinikø, jai paskirtas reabilitacinis gydymas sanatorijoje. Kas vyksta Kaune / R. Tenio nuotr. Karðtis toks, kad lydosi asfaltas. Mûsø kolegos keliuose stebi situacijà, prakaituojanèià asfalto dangà barstome sijotu þvyru. Pabarstytos medþiagos sugeria bitumo pertekliø. Daugiausiai bitumo iðsiskiria saulës kaitinamoje kelio pusëje, didþiausià ratø apkrovà patirianèiose kelio vëþëse, komentavo AB Keliø prieþiûra komunikacijos projektø vadovë Giedrë pastarøjø savaièiø Jurbarko ávykius. Tokie nusikaltimai neturëtø bûti stebimi pro pirðtus. Ir mano mergaitës apsilankymas Kauno klinikose, kuri patyrë tikrai þvëriðkus sumuðimus, yra pirmiausia mano empatijos ir mano uþuojautos iðreiðkimas, taèiau tai reiðkia taip pat, kad að tikrai stebiu ðità procesà kaip ir visi Lietuvos þmonës ir tikrai nesu abejingas ðitam procesui. Ir kuomet að girdþiu kalbas apie tai, kad na kaþkas kaþkà vël iðsuks, tai va tokio termino mûsø teisinëje kalboje neturëtø bûti, kad kaþkas kaþkà iðsuks niekas neturi nieko iðsukti, visi turi gauti pagal nuopelnus. Tokia ir turëtø bûti teisinës valstybës vizija, sakë G. Nausëda spaudos konferencijoje, kalbëdamas apie bûsimus valstybës valdymo prioritetus. Pastarøjø dienø kriminogeninë situacija Jurbarke nepaliko abejingo ir Seimo nario R. Juðkos. Jis Seime, LR Vyriausybës valandos metu, kreipiausi á LR Ministrà Pirmininkà praðydamas bendro teisësaugos institucijø bendradarbiavimo aukðèiausiu lygiu. Suþalota mergaitë reabilitacijoje Merginai buvo atlikta sudëtinga apatinio þandikaulio operacija. Kas vyksta Kaune / R. Tenio nuotr. Medikai, sutikus artimiesiems, atskleidë suþalojimø ir operacijø detales. Merginai buvo atlikta sudëtinga apatinio þandikaulio operacija. Kadangi medikams pavyko operacijà atlikti ið vidaus, be iðoriniø pjûviø, dþiaugiamasi tuo, kad veido srityje neliks pooperaciniø randø. Uþpuolimo metu buvo stipriai sumuðtas polieþuvinis kaulas, o tai be galo skausminga. Kol kas nukentëjusi septyniolikmetë negali ne tik kalbëti, bet ir kramtyti, valgo tik skystà maistà. Jos laukia ilgas gijimo procesas. Mergaitës tëtis sako, kad dukrai padaryta didþiulë trauma ir fizinë, ir psichologinë, o mergaitë iki ðiol kankinama ne tik skausmø, bet ir baimës, nes uþpuolikas smurto metu grasinæs uþmuðti. Mergaitës tëtis nuolat budi ðalia dukters. Dabar jis turi nedarbingumà, bet ið pradþiø dienà budëdavo ðalia dukters, o á naktinæ pamainà vaþiuodavo dirbti. Treèiadiená ið Kauno klinikø pratæsti dukros gydymo iðvyko á sanatorijà. Vairuojams kelininkø patarimas Èekavièienë. Vairuotojams, pastebëjimusiems bitumo pertekliø, jei yra galimybë, rekomenduojama apvaþiuoti prakaituojanèias vietas. Tokia danga vaþiuojant danga jauèiamas, girdimas èeþëjimas. Kaitra koreguoja ir kelininkø darbà. G. Èekavièienë patikino, kad jø bendrovë atsakingai vertina galimà rizikà darbuotojø saugai ir sveikatai. Stebime sinoptikø prognozes ir, jei ámanoma, karðtomis vasaros dienomis maþiname darbus lauke, sakë ji. Jei leidþia darbø pobûdis darbus stengiasi, planuoti anksti rytais ir vakarais, uþtikrinti sàlygas dirbti kiek ámanoma maþiau karðtyje ir saulës atokaitoje. Pasirûpina vandeniu, tinkamais drabuþiais, pertraukomis pavësyje ar vësesnëje patalpoje. Keliø tarnybø vadovai turi galimybes keisti darbo grafikus, derinti juos, atsiþvelgiant á oro sàlygas.

4 4 / 2019 m. birþelio 14 d. Nr. 24 Sinagogø aikðtës memorialo statybos darbai Jurbarke vyksta pagal planà. Prie ðio paminklo jau pirmadiená pluðëjo pats skulptorius, monumento autorius Dovydas Zundelovièius, kuris Jurbarke þadëjo praleisti dar kelias dienas. Birþelio 10-oji diena tapo istorine, kuomet buvo atgabentas pirmas reikalingø medþiagø krovinys, kurá iðkrauti prireikë krano pagalbos. Á Jurbarkà atkeliavo pirmosios deðimt granito plokðèiø ið 30-ies reikalingø. Viena tokia plokðtë sveria apie 1 tonà. Granitas ið Karelijos. Visos reikalingos medþiagos, tarp kuriø ir bazaltas (pastarasis ið Ukrainos), Jurbarkà turi pasiekti dar ðià savaitæ. Ant granito plokðèiø bus suraðytos þydø ðeimø, gyvenusiø Jurbarke, pavardës. Paminklo vietoje jau ámontuota granitinë aðis, kurioje suraðyti þydø gelbëtojai. Visus reikalingus paruoðiamuosius darbus Sinagogø aikðtës memorialo vietoje atliko Jurbarko ámonës Jurmelsta darbininkai. Ðá projektà Naujoji menininkø kolegija (CAN New Artists Collegium) vykdo nesiekdama pelno. Projekto idëja ir koncepcija yra Zundelovièiø ðeimos dovana istorijai ir Jurbarko miestui, Jurbarke Sinagogø aikðtëje jau kyla MEMORIALAS Dirba Jurmelsta darbininkai ir pats skulptorius Dovydas Zundelovièius, atsiveþæs á pagalbà akmentaðá. Anot skulptoriaus, montavimo darbus turi baigti iki birþelio 15 dienos, nes jau tà dienà jis turi iðskristi ið Lietuvos. siekiant atminti ðeimos protëvius, kadaise jame gyvenusius. Kaip raðo apie paminklà patys autoriai, pagrindinis memorialo motyvas upë. Nemunas, ant kurio kranto, ásikûræs Jurbarkas. Granitinës upës bangos neða tûkstanèius pavardþiø þydø ðeimø, gyvenusiø èia per amþius. Pavardës áamþintos jidið ir anglø kalbomis. Þmoniø, kurie èia gyveno ir dirbo tautos bei miesto labui, profesijos bus áraðytos á bazalto grindiná lietuviø Pagrindinë memorialo kompozicijos aðis yra nukreipta á Jeruzalæ ðventà ir þydams, ir krikðèionims miestà. Granitinëje aðyje malda hebrajø kalba Jei að uþmirðiu tave, Jeruzale. Taip pat vardai ðviesuoliø, karo metais gelbëjusiø þydus Jurbarke ir jo apylinkëse. Memorialas ne holokaustui. Jis áamþins daugybës þydø kartø gyvenimà Jurbarke ir tragiðkà bendruomenës likimà. Centrinis memorialo elementas iðkyla virð bangø tarsi plaustas. Ant jo skulptûrinë kompozicija, primenanti senàjà medinæ Jurbarko sinagogà vienà graþiausiø Europoje. Ði sinagoga buvo pagrindinë Memorialas sparèiai kyla. Darbø nesustabdo ir kaitra. Jurbarko þydø bendruomenës maldos vieta ir jos ðirdis. Neiðpasakyto groþio sinagoga buvo visos bendruomenës pasididþiavimas. Jos pamatyti þmonës keliaudavo ið tolimø kraðtø. Vëlyvà 1941 metø vasarà naciai su vietos kolaborantais sunaikino sinagogà ir visà Jurbarko þydø bendruomenæ. Memorialo atidarymo ðventë Jurbarke numatyta liepos 19 dienà.

5 Rasa Murauskienë Pernai rugsëjá startavusi programa, skirta padëti jaunoms ðeimoms ásikurti regionuose, skina pirmuosius vaisius: 615 ið jø jau uþsitikrino valstybës subsidijà savo bûstui regione, o dar maþdaug pusë tiek jà gaus, kai susiderës dël paskolos su banku ar kredito unija. Gavus kredità bûstui pirkti arba statyti, valstybës subsidija ðioms ðeimoms garantuota. Tarp beveik tûkstanèio siekusiøjø ásigyti pirmus bûstus ir jaunos jurbarkieèiø ðeimos. Jurbarko r. savivaldybëje nuo 2018 rugsëjo 1 d. iðduota 12 paþymø ðiai subsidijai gauti. Visos paþymos iðduotos bûstui pirkti statyti namus praðymø nebuvo. Keturioms ðeimoms subsidija jau iðmokëta, dar 8 ðeimos ieðko tinkamo bûsto arba tariasi su kredito davëju. Pirmi naujakuriai pirmi ir patyrimai Tarp pirmøjø Jurbarko rajone su valstybës parama ásigijusiø nuosavà bûstà Vaidos ir Donato Vaitoniø ðeima. Dvi atþalas auginanti pora, panaudojusi subsidijà pradiniam ánaðui, paëmë ið banko kredità ir Jurbarkø seniûnijoje nusipirko gyvenamàjá namà su jam priklausanèiu þemës sklypu. Aplankæ á naujus namus vos prieð mënesá atsikrausèiusià ðeimynà, kartu pasidþiaugëme ákurtuviø nuotaikomis ir tuo paèiu iðsiaiðkinome subtilybes, laukianèias tø, kas dar tik þada pasinaudoti subsidija. Vaida ir Donatas neslepia dþiaugsmo jiems labai pasisekë. Visø pirma dël to, kad namà, kurá nusipirko, jie nusiþiûrëjo anksèiau, nei gavo praneðimà apie valstybës jiems skirtas lëðas. Bendroje eilëje subsidijai gauti jie ðiemet buvo 418-ieji. Pernai, kai pateikë dokumentus, prieð juos stovëjo virð 600 laukianèiø eilë, tad su pirmàja banga subsidijos negavo. Ðákart jiems, kaip ir visiems eilëje laukiantiems, valstybës subsidija paskirta. Norint jà gauti, per mënesá laiko reikëjo susitvarkyti visus reikiamus dokumentus banke, o jei bûtø nesuspëjæ to padaryti, bûtø tekæ ið naujo stoti á paraiðkø eilës galà. Paliktas labai trumpas laikas deryboms su banku. Realiai ðeima, jeigu nori dengti pradiná ánaðà, turi per 10 dienø susirasti, kà jie pirks. Tai labai sudëtinga, kai maþai pasiûlos. Ypaè, jei renkiesi namà, o ne butà. Tu turi bûti jau kaþkà nusiþiûrëjæs, su kaþkuo susitaræs, kad spëtum. Mes buvome sutaræ. Ne visi taip gali laukti, kaip mûsø laukë buvæ savininkai. Daugelis nori parduoti ið karto. Kad gausi paramà, pirkëjas þino, bet kada tiksliai jà gaus ne. Mums labai pasisekë, geri ðeimininkai ðio namo buvo, pavyko su jais susitarti sakë lauks, kiek reikës. Mes iðvis galvojome, kad tà paramà gausim metø pabaigoje, o èia taip netikëtai, bet mums labai naudingai, ðypsosi Vaida, pa m. birþelio 14 d. Nr. 24 / 5 Parama pirmam bûstui ásigyti dþiaugiasi ir jurbarkieèiø ðeimos Tarp pirmøjø Jurbarko rajone su valstybës parama ásigijusiø nuosavà bûstà Vaidos ir Donato Vaitoniø ðeima. Vaitoniai á ðá namà atsikraustë vos prieð mënesá. Dabar gyvena ákurtuviø dþiaugsmais. sidþiaugdama, kad visos aplinkybës pirmam bûstui ásigyti buvo palankios. Dþiaugiasi, kad ásigijo namà, o ne butà, kaip planavo anksèiau, kai dar apie valstybës paramà nebuvo kalbama. Subsidija padëjo apsispræsti rinktis tai, kas patogiau ðeimai, auginanèiai vaikus. Ypaè gerai, kad ðalia namo daug erdvës, yra vietos ir sodui, ir gëliø ar darþoviø lysvei. Bankas leido rinktis, arba dengti savo pradiná ánaðà, arba paskolos dalá. Kadangi mes tokio pradinio ánaðo, koká paskaièiavo bankas, neturëjome, tai pasirinkome pirmàjá variantà, sako Vaida. Subsidija jø ðeimai siekë 25 proc. ásigyjamo turto vertës, nes jie augina du vaikuèius devyneriø Rokà ir dvejø metukø Ievà. Jeigu ðeima per 10 metø susilauks dar vieno vaikelio, valstybë prisidës dar 5 proc. prie paskolos gràþinimo. Tiek pat laiko jie negalës bûsto perleisti kitiems asmenims, parduoti ir iðsikelti á kità savivaldybæ, kitu atveju teks gràþinti paramà. Tiesa, gerinti gyvenimo sàlygas jiems ástatymas nedraudþia parduoti galëtø tuo atveju, jei toje paèioje savivaldybëje pirktø kità bûstà. Ádomu ir tai, kad bankas vertina atskirai gyvenamàjá plotà ir sklypà su jam priklausanèiais ûkiniais pastatais. Jeigu þemë ir ûkinis pastatas virðija 15 proc. visos bendros sumos, tada jiems ásigyti reikia imti atskirà paskolà. Tai kitai daliai ir atskiras pradinis ánaðas. Be to, pas notarà duoda nuolaidas tik tai daliai, kuri skirta uþ gyvenamàjá namà, o uþ þemæ ir kitus pastatus jau nuolaidos nepriklauso, pasakoja Vaitoniai apie ávairius niuansus, kuriø neþinai, kol nepradedi tvarkyti pirkimo reikalø, kurie gali ir nutrûkti, jei ðeimininkas nesutvarkæs iki galo kuriø nors nuosavybës dokumentø. Jei nëra geodeziniø, kadastriniø matavimø ir pan., vargu, ar spës toká namà jauna ðeima ásigyti, nes terminas dokumentams pristatyti á bankà, kaip minëta, labai trumpas. Mintis apie didmiestá pakeitë vaikai Donatas ið tolimo Zarasø kraðto, kaþkada atvykæs á tarnybà Vieðvilës pasienio uþkardoje, ir taip susipaþinæs su jurbarkiete Vaida. Ði sako visà laikà norëjusi iðtrûkti ið maþo miestelio á didmiestá, bet ðtai vyras nelabai verþæsis. Jam Jurbarkas patiko, o kai gimë maþoji, nebenorëjo ið èia iðsikelti ir pati Vaida. Atlyginimais jie abu nesiskundþia, darbai neblogi, rytais nëra automobiliø kamðèiø, darþelis ir mokykla vietoje. Laiko atþvilgiu èia gyvendami mes tik iðloðiame. O ir kuro sànaudos, ir pagundos didmiestyje bûtø didesnës, ir bûstai ten brangûs. Kam mokëti dvigubai brangiau uþ namà, kuris brangesnis ne dël to, kad geresnis, o dël to, kad turi didmiesèio vardà, svarsto Vaitoniai, ásikûræ jaukioje, graþioje Jurbarkø gyvenvietëje, kuri ribojasi su miesto zona. Viena koja kaime kita mieste, taip galima pavadinti vietà, kurioje ðeima ásikûrë, sugriaudama mitus, kad valstybës paramà galima gauti perkant nuosavybæ toli kur nors nuo rajono centro. Pirmieji þingsniai bûstui Pagal teisës aktus jauna ðeima, galinèia pretenduoti á subsidijà pirmam bûstui, laikomi abu sutuoktiniai arba vienas vaikà auginantis tëvas ar mama, kurie yra ne vyresni kaip 35 metø amþiaus. Bûsto kredito suma, pagal kurià apskaièiuojama jaunai ðeimai suteikiama subsidija, negali bûti didesnë kaip 87 tûkstanèiai eurø. Jaunoms ðeimoms, neauginanèioms vaikø, skiriama 15 proc. subsidija, auginanèioms 1 vaikà 20 proc., auginanèioms 2 vaikus 25 proc. ir auginanèioms 3 ir daugiau vaikø 30 proc. Sutuoktiniai turi bûti deklaravæ gyvenamàjà vietà Lietuvoje arba átraukti á gyvenamosios vietos nedeklaravusiø þmoniø apskaità. Pirmiausia reikia pradëti nuo paraiðkos ið registrø centro iðsiimti paþymà, kad niekada nesate turëjæ nuosavo bûsto. Mes visa tai atlikome elektroniniu bûdu mums taip buvo patogiau, bet galima ir savivaldybëje ðiuos reikalus tvarkytis. Internetu teikiant paraiðkà visi duomenys apie ðeimà matomi, tad mums nereikëjo nei santuokos, nei vaikø gimimo liudijimø. Kai sistema patvirtino, gavome praneðimà, kurioje mes eilës vietoje esame. Lietuvos mastu. O kai gavome praneðimà, kad mums jau skirta parama, tada reikëjo kreiptis á bankà ir pasakyti, kad mes gauname paramà bûstui. O bankas mato viskà savo sistemoje, aiðkina bûsto pirkimo kelià praëjusi pora. Dar daugiau paramos Perkantieji bûstà subsidijà gauna iðkart, statantieji gaus tuomet, kai bûstas bus visiðkai baigtas. Lietuvoje 458 ðeimoms buvo iðmokëtos subsidijos, kuriø bendra suma siekia 4,7 mln. eurø, o vidutinis subsidijos dydis 10,2 tûkst. eurø. 11-ai jaunø ðeimø buvo iðmokëtos papildomos subsidijos gimus vaikui. Bankai ir kredito unijos paskoloms teikti panaudojo 22,1 mln. eurø. Jau dabar numatyta ðios programos plëtra, nes Seimas priëmë ástatymø pataisas, kad panaðias subsidijas gali teikti tiek savivaldybës, tiek privaèios ámonës. Savivaldybëms tai papildomas árankis esamø gyventojø iðlaikymui ir naujø ðeimø priviliojimui, darbdaviams bûdas pritraukti kvalifikuotus darbuotojus. Kaip numatoma pataisose, bendra paramos dalis negalëtø bûti didesnë negu 50 proc. ásigyjamo bûsto vertës. Kaip pritaikys ðá modelá Jurbarko r. savivaldybë, kol kas neaiðku, nes ástatymo pataisos ásigalios nuo liepos. Ðiø metø biudþete tam lëðos nenumatytos.

6 6 / 2019 m. birþelio 14 d. Nr. 24 Kriminalai, nelaimës Neblaiviø vyrø smurtas prieð moteris Birþelio 7 dienos vakarà gautas praneðimas, kad namuose, esanèiuose Jurbarko r. sav. Puþiðkiø k., neblaivus (2,34 prom. alkoholio) 57 metø vyras smurtavo prieð 57 metø sutuoktinæ. Vyras sulaikytas. Birþelio 8 dienà Jurbarko r. sav. Seredþiaus mstl., neblaivus (3,03 prom. girtumas) 42 metø sûnus bandë suduoti blaiviai 65 metø motinai, tuomet jà bandæs ginti blaivus 65 metø sutuoktinis patyrë smurtà. Jis dël þaizdos galvoje pristatytas á Jurbarko ligoninæ. Átariamasis sulaikytas. Birþelio 9 dienos naktá Jurbarke Gedimino g. esanèiuose namuose neblaivus (2,33 prom. girtumas) 30 metø vyras smurtavo prieð 28 metø sutuoktinæ, kuriai nustatytas 0,75 prom. girtumas. Vyras sulaikytas. Birþelio 9 dienà namuose, esanèiuose Jurbarke Kæstuèio g., 37 metø vyras, kuriam nustatytas 2,38 prom. girtumas, smurtavo prieð 33 metø sutuoktinæ, sukeldamas fiziná skausmà. Vyras sulaikytas. Birþelio 9 dienos vakarà Jurbarko r. sav. Pasnietalio k., galimai neblaivus 50 metø vyras 3 nepilnameèiø vaikø akivaizdoje smurtavo prieð blaivià 45 metø sutuoktinæ ir sudavë á galvà nepilnameèiui sûnui (gim m.). Po konflikto asmuo pasiðalino, nerastas. Birþelio mënesá keliø policijos vykdomos prevencijos priemonës Birþelio mënesá Keliø policijos skyrius vykdo ðias prevencijos priemones. Praðome visus eismo dalyvius laikytis Keliø eismo taisykliø reikalavimø. Marijampolës VPK Jurbarko PK inf. Birþelio d. - prevencinës policinës priemonës, kuriø metu kontroliuojamas pësèiøjø ir dviraèiø vairuotojø (jø keleiviø) eismo saugumo uþtikrinimas, vykdoma vairuotojø pareigø pëstiesiems ir dviratininkams kontrolë ir uþtikrinimas. Birþelio d. vykdomos prevencinës policinës priemonës, skirtos vairuotojø naudojimosi mobiliojo ryðio priemonëmis kontroliuoti, vairuotojø veiklai, nesusijusiai su vairavimu, kontroliuoti, privalomø saugos priemoniø saugos dirþø, saugos ðalmø, vaikams veþti skirtø prisegimo sistemø naudojimui kontroliuoti. Birþelio d. kontroliuojamas transporto priemoniø leistinas vaþiavimo greitis ir vykdoma saugaus vaþiavimo, manevravimo, lenkimo, vaþiavimo per sankryþas kontrolë. Birþelio d. vairuotojø blaivumo, apsvaigimo nuo narkotiniø ar kitø psichikà veikianèiø medþiagø kontrolë. Birþelio d. kontroliuojamas pësèiøjø ir dviraèiø vairuotojø (jø keleiviø) eismo saugumo uþtikrinimas, vykdoma vairuotojø pareigø pëstiesiems ir dviratininkams kontrolë. Birþelio d. organizuojama ir vykdoma Rusijos Federacijos pilieèiø, vykstanèiø ið Rusijos Federacijos teritorijos á Rusijos Federacijos Kaliningrado sritá ir atgal per Lietuvos Respublikos teritorijà sausumos keliais, kontrolë. Birþelio d. vairuotojø blaivumo, apsvaigimo nuo narkotiniø ar kitø psichikà veikianèiø medþiagø kontrolë. Birþelio 1-30 d. tikrinami, principingai vertinami ir fiksuojami motociklø, mopedø, jauno amþiaus vairuotojø daromi Keliø eismo taisykliø paþeidimai. Birþelio 1-30 d. tikrinami þemës ûkio technikos vairuotojai, principingai vertinami jø daromi Keliø eismo taisykliø paþeidimai. Marijampolës VPK inf. Tragedija ties Rotuliais: þuvo vairuotojas Pirmadienio rytas prasidëjo tragiðku ávykiu. Birþelio 10-osios rytà, val. gautas praneðimas, kad Jurbarko rajone, Rotuliø kaime, ávyko eismo ávykis, kuriame þuvo Jurbarko savivaldybës gyventojas (gim m.). Automobiliu Toyota Avensis jis vaþiavo vienas, pirminiais duomenimis, galimai nepasirinko saugaus greièio ir atsitrenkë á medá. Pradëtas ikiteisminis tyrimas, aplinkybës tiriamos. Avarijos vietoje prireikë ir ugniagesiø gelbëtojø pagalbos. Jie buvo iðkviesti iðvaduoti prispaustà þmogø ið automobilio. Bet nuvykus á vietà, paaiðkëjo, kad vairuotojas yra þuvæs. Kûnas buvo visiðkai prispaustas. Tam, kad pavyktø já iðtraukti, ugniagesiams reikëjo automobilá sukarpyti hidrauline technika. Redakcijos uþuojauta þuvusiojo artimiesiems. Per vienà parà ðalyje nuskendo 6 þmonës Dar praëjusià savaitæ ugniagesiai gyventojus áspëjo, kad per karðèius visada itin iðauga skæstanèiøjø skaièius. Bet ásivyravæ karðti orai traukte traukia gyventojus prie eþerø, tvenkiniø ir upiø. Deja, skaudþiø nelaimiø vandenyje neiðvengta. Ðià savaitæ ávairiuose vandens telkiniuose nuskendo 8 þmonës. Vien birþelio 12 dienà vanduo pasiglemþë 6 þmoniø gyvybes penkiø suaugusiø vyrø ir merginos, informuoja prieðgaisrinës apsaugos ir gelbëjimo departamentas. Kaip Mûsø laikui sakë Jurbarko Mûsø laiko redakcijà sulaukë ðtai tokio skaitytojo klausimo. Jis teiraujasi, kaip turëtø elgtis alkoholiniø gërimø degustacijø organizatoriai, kai jø organizuojamose degustacijose yra ir nepilnameèiø. Kaip elgtis tëvams ir kitiems suaugusiems tokiu atveju? Ar yra numatytos kokios nuobaudos ar sankcijos degustacijø organizatoriams? Mûsø laikas, kreipdamasis á specialistus, uþdavë dar ir kità klausimà. Kà patartø tëvams, kurie, iðkylaudami su draugais alkoholá gurkðnoja savo ar kitø atþaloms matant? Mûsø laikà ðiais klausimais konsultavo Narkotikø, tabako ir alkoholio kontrolës departamento tabako ir alkoholio kontrolës skyriaus bei Psichoaktyviøjø medþiagø vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus specialistai. Jie pirmiausiai priminë, kad Lietuvoje draudþiama asmenims, jaunesniems kaip 20 metø vartoti alkoholinius gërimus, todël departamentas ámonëms, organizuojanèioms alkoholiniø gërimø degustacijas, rekomenduoja asmenø, kuriems nëra 20 metø á degustacijas neáleisti, o esant tokiai situacijai, kai tëvai atvyksta á degustacijà su vaikais, vaikams pasiûlyti uþsiimti kita veikla. Ekonominës sankcijos ámonëms, organizuojanèioms alkoholiniø gërimø degustacijas, galëtø bûti taikomos tik uþ tai, jei degustacijos metu bûtø nustatyta, kad asmenys, jaunesni kaip 20 metø vartoja alkoholinius gërimus, o ne tik dalyvauja renginy- prieðgaisrinës tarnybos atstovai, Jurbarko kraðte kol kas ramu pastarosiomis dienomis nei gaisrø, nei nuskendusiø. Tarnybos pataria nesimaudyti neþinomose ir nuoðaliose vietose. Geriau yra rinktis paplûdimá arba vietà, kur maudosi daugiau þmoniø. Negalima maudytis iðkart po valgio ar apsvaigus nuo alkoholio. O perkaitus saulëje, yra pavojinga ðokti staiga á vandená, prieð tai bûtina juo apsiðlakstyti. Taip pat negalima plaukioti ant pripuèiamø èiuþiniø, Skaitytojai klausia Jei alkoholio degustacijose dalyvauja nepilnameèiai je. Specialistai turi kà patarti ir tiems tëvams, kurie su nepilnameèiais vaikais iðsiruoðia á iðkylà, kur bus vartojamas alkoholis. Norime paþymëti, kad ðeima yra ta aplinka, kurioje formuojasi vaiko nuostatos ir vertybës. Svarbu atminti, kad vaikai ne tik klausosi, kà mes jiems sakome, ko mokome, kà patariame, bet ir stebi mus ir seka mûsø pavyzdþiu, tvirtina specialistai. Stebëdami aplinkà vaikai ásisavina elgesio taisykles. Labai svarbu, kad tai, kà su vaiku kalbame, ko mokome, nesiskirtø nuo mûsø paèiø elgesio. Jeigu mama ar tëtis, vaikui aiðkindami apie rûkymo þalà, patys rûkys vaikui bus sunku atskirti, kas yra teisinga, o kas ne ir, tikëtina, jog jis atkartos mamos ar tëèio elgesá. Tyrimai rodo, kad tëvø, kurie kalba apie psichoaktyviøjø medþiagø vartojimo þalà, vaikams bûdinga ma- Skaitytojo atsiøsta nuotr. padangø kamerø, savadarbiø plaustø ar kitø priemoniø. Ypaè pavojinga iðdykauti valtyje, vaikðèioti joje, jà supti. Uþ vaikø saugumà yra atsakingi tëvai. Jie visada turi pasirûpinti, kad besimaudantys prie vandens telkiniø vaikai, neliktø be suaugusiøjø prieþiûros. Pradëjus skæsti, bûtina ákvëpti kuo daugiau oro, o dëmesá á save reikëtø atkreipti mojuojant rankomis. Pamatæ skæstantá þmogø, nedelsdami skambinkite pagalbos telefonu 112 ir nurodykite vietà, kur ávyko nelaimë. þesnë tikimybë pradëti vartoti. Tyrimø duomenimis, tëvai daro didþiausià átakà paaugliams renkantis, ar vartoti alkoholá. Daþniau yra linkæ vartoti alkoholá ir rûkyti tie vaikai, kuriems tëvai tai leidþia. Vaikai, kurie penktoje klasëje nurodë, kad tëvai jiems leidþia pavartoti alkoholio, du kartus daþniau septintoje klasëje nurodë, kad vartojo alkoholá pastaruoju metu. Paaugliams taip pat yra svarbu, ar tëvai domisi jø gyvenimu ir kiek laiko praleidþia kartu su jais. Departamento specialistai atkreipia dëmesá, kad svarbu vykdyti prevencijà kuo anksèiau jau ikimokykliniame ir prieðmokykliniame amþiuje, siekiant padëti vaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, iðvengti pavojingø medþiagø ir rizikingo elgesio. Bûtina mokyti vaikus sprendimo priëmimo ágûdþiø, nes neapsaugosime, kad ir kaip norëtume vaikø nuo visø pagundø ir problemø, jei nemokysime jø sprendimø priëmimo, kritinio màstymo ágûdþiø, neskatinsime pasitikëjimo savimi. Uþuot bandþius apsaugoti vaikà nuo ávairiø problemø, bûtina mokyti já patá jas áveikti, pataria specialistai.

7 2019 m. birþelio 14 d. Nr. 24 / 7 Prieð puldamas padëti, pirmiausiai pagalvok apie save Pagrindinis patarimas: prieð puldamas padëti, ávertink situacijà: ar ávykio vieta nekelia pavojaus tavo paties sveikatai ir gyvybei. Pati iðklausë, iðmoko ir kitiems rekomenduoja. Jurbarkietë Ieva buvo viena ið aktyviø jurbarkieèiø moterø, kurios susidomëjo ir sudalyvavo pirmosios pagalbos kursuose, á kuriuos sukvietë ámonës Lietuvos draudimas Jurbarko skyrius. Ievai kursai buvo labai aktualûs ir naudingi. Moteris nuolat dirba su þmoniu grupëmis, vaikais, pati augina vaikus, tad, sako, galima tikëtis ávairiø situacijø. Ievai kol kas neteko papulti á stresinæ situacijà, kuomet reikëjo suteikti pirmàjà pagalbà, bet dabar jauèiasi turinti pakankamai þiniø suteikti skubià pagalbà patyrusiam traumà. Ið kursø ji atsimena viskà, nes labai patiko, kaip buvo pateikta informacija. Aiðkiai, konkreèiai ir su praktika. Be to, iðgirdo ir naujos informacijos. Maþai þinojau, kà reiktø daryti apsinuodijus chemikalais. Taip pat gaivinimas atrodë daug lengvesnis stebint ið ðalies. Pabandþiusi supratau, jog tai labai atsakingas, darbas reikalaujantis pastangø, pasakojo aktyvi moteris. Kaip suteikti pirmàjà pagalbà praëjusià savaitæ mokë Lietuvos raudonojo kryþiaus draugijos Tauragës skyriaus medikë Alvyda. Nenustebkite, kad teks ir atsigulti, ir pasivartyti, ir gaivinti iðmokti, ir tvarstyti, ir uþspringusiam pagalbà suteikti, ðypsojosi medikë, paþadëjusi jurbarkietëms, kad bus maþai teorijos, daug praktikos. Ðiuose kursuose apsilankë ir Mûsø laiko atstovai. Esminis uþsifiksavæs momentas pagrindinis pirmosios pagalbos principas apsaugoti savo sveikatà ir gyvybæ, ir tada parûpinti nukentëjusiu. Pasak medikës, labai svarbu þmogui pagalbà suteikti per pirmàsias ketu- Aktyvios jurbarkietës susidomëjo pirmosios pagalbos kursais, kurie vyko Lietuvos draudimo Jurbarko skyriaus patalpose. rias minutes, kurios vadinamos auksinëmis (iki penkiø minuèiø), bet prieð puolant á pagalbà reikia ávertinti, ar ávykio vieta yra saugi ar nëra gaisro, sprogimo ir kito pavojaus. Sava sveikata ir gyvybë taip pat labai svarbi. Bûna daþni atvejai, kad teikiantys pagalbà pamirðta save ir puola á tokià vietà, kuri nëra saugi. Jei yra skæstantis, ir jûs puolate á vandená net nepagalvojæ, kad nemokate plaukti. Tokiu atveju galima prarasti ne vienà gyvybæ, o dvi, pasakojo medikë, sumodeliavusi paprastà situacijà. Vaikðèioja þmogus, jis vedþioja ðuná. Vyrui pasidarë negera, jis susmuko, neteko sàmonës, o ðuo iðtikimai saugo ðeimininkà ir nieko prie jo neprileidþia. Prie nukentëjusio prieiti negalima. Iðvada viena. Jei ávykio vieta nëra saugi, ið karto reikia skambinti pagalbos telefonu 112. Jei ávykio vieta saugi, prieiname prie nukentëjusio, já apþiûrime, ar nëra suþalojimø, patikriname, ar jis turi sàmonæ. Tam reikia atsiklaupti prie þmogaus, pajudinti klausiant, koks jo vardas, kas atsitiko. Jei yra stebëtojø, praneðti, kad þmogus be sàmonës. Jei tokiø stebëtojø nëra, pakviesti praeiviø. Trumpai Nauji veþimëliai miesto tvarkdariams Naujieji veþimëliai turi skiriamuosius þenklus, yra talpûs. Jei nëra sàmonës, vadinasi, þmogaus gyvybei iðkilæs pavojus. Toliau reikia atlikti kità veiksmà. Kai þmogus netekæs sàmonës, jo kûnas suglebæs, nes suglemba kûno raumenys. Kadangi lieþuvis yra raumuo, jis irgi gali uþkristi ant kvëpavimo takø reikia atverti kvëpavimo takus. Dar labai svarbu apþiûrëti nukentëjusio burnà, ar joje nëra svetimkûniø. Skenduolio burnoje gali bûti þoliø, vaiko smulkiø daiktø, vyresnio amþiaus þmonëms protezai. Reikia imti nosinaitæ ir iðtraukti tà svetimkûná. Dar svarbu ávertinti kvëpavimà stebime krûtinæ, ar ji kilnojasi. Bûna daþnø atvejø, kai apsinuodijama maistu, alkoholiu, medikamentais, ar tam tikri susirgimai, kai þmogus netenka sàmonës, o kvëpavimas yra. Vienokiu ar kitokiu atveju, reikia guldyti þmogø á stabilià padëtá ant ðono. Kaip saugiai apversti, iðbandë ir kurso dalyvës. Medikës patarimas tiems, kurie baiminasi, kad neatsimins, kaip reikia padëti nukentëjusiajam. Tokiu atveju ji patarianti ið karto kviesti greitàjà pagalbà, ájungti telefono garsiakalbá ir jums specialistai telefonu pasakys, kà reikia daryti. Miesto tvarkdariams parûpino naujos technikos. Senuosius veþimëlius pakeitë nauji. Kaip komentavo UAB Jurbarko komunalininkas atstovai, senieji veþimëliai jau buvo daugeliui pajuokos objektas, todël nusprendë nupirkti ir aprûpinti miesto valytojus tokiais bûtent tam darbui skirtais. Jie ant keturiø ratø, turi skiriamuosius þenklus, talpûs. Ðiuo metu mieste dirba aðtuoni valytojai. UAB Jurbarko komunalininkas" Jurbarko mieste priþiûri gatves, ðaligatvius ir vieðàsias erdves vasaros ir þiemos metu, eksploatuoja lietaus kanalizacijos tinklus. Prezidentës þinia: paprastas þmoniðkumas daro stebuklus Iðtrauka ið metinës Lietuvos Prezidentës Dalios Grybauskaitës kalbos, kurià ji pasakë birþelio 11 dienà. Gerbiamieji, esame laisvi tik tiek, kiek pripaþástame kito þmogaus laisvæ. Kiekvienas nori jaustis oriai ir saugiai bet kurioje ðalyje, tikëdamasis, kad su juo bus elgiamasi pagarbiai, tiesiog þmoniðkai. Paprastas þmoniðkumas ir politikoje, ir tarpusavio santykiuose gali padaryti stebuklus. Tijûno bizûnas ir nurodymai, kà valgyti, kada gerti, kur gydytis ir su kuo susitikinëti, laisvos ir darnios visuomenës nesukurs. Pagarba kitaip màstanèiam ir gyvenanèiam, kitaip atrodanèiam, maþiau turinèiam, daugiau pasiekusiam, lygios galimybës, privataus þmogaus gyvenimo apsauga, pasirinkimo laisvë ðtai kas daro mus patrauklia valstybe sau ir kitiems. Visuomenës virsmas mûsø ðalyje labai spartus, o þmoniø sàmoningumas gerokai peraugo politikos ir politikø brandà. Tarptautiniai ekspertai Lietuvos visuomenëje áþvelgia didelá socialinio kapitalo potencialà ir prognozuoja mums gerà ateitá, jei tik iðmoksime veikti kolektyviai ir siekti bendrø tikslø. Todël nacionalinë socialinio saugumo kampanija Uþ saugià Lietuvà neturi pabaigos. Labai tikiuosi, kad naujasis Prezidentas ir jo komanda taip pat tæs ðià kampanijà. Per trejus metus uþregistruota beveik tûkstantis iniciatyvø, maþinanèiø smurtà, þalingas priklausomybes, saviþudybes, skatinanèiø vaikø globà ir ávaikinimà. Prie jø jau prisijungë visos 60 savivaldybiø, nevyriausybinës organizacijos, per 70 atsakingo verslo ámoniø, diplomatinës atstovybës, tarptautinës organizacijos, þiniasklaida, kampanijos ambasadoriais tapo þinomi ðalies þmonës. Statistika nepamatuosi, kiek kartø Tëvø linijos telefonu gautas patarimas pakeitë dirþà, kas vyksta vaiko galvoje, kai globos namus pakeièia ðeima, gatvæ dienos centras ar pirmàkart gyvenime pamatyta jûra, kokiu pasitikëjimu savimi spindi nuo smurto iðsivadavusios moters akys. Tik kurdami tarpusavio ryðius tapsime jëga, lemianèia Lietuvos ateitá, kuriai nebaisûs nei vidaus, nei iðorës iððûkiai. Neabejinga, atvira ir tarpusavio pasitikëjimu grásta visuomenë bus pajëgi susitelkti dël sunkiausiø valstybëje sprendimø. Tai pagrindinis raktas á sëkmës Lietuvà. R. Juðkai patiko Prezidentës poþiûris á sveikatos reformas E. Genio nuotr. Mûsø laikas pasidomëjo, kaip metiná, paskutiná, Prezidentës Dalios Grybauskaitës praneðimà vertina jurbarkieèiø rinktas Seimo narys Rièardas Juðka. Parlamentarui Prezidentës praneðimas patiko. Konkretûs ir aiðkûs akcentai. Tobulumui ribø nëra, todël praneðimà plaèiai komentuoja politikai ir politologai. Daugelis pastebi, kas jame turëjo bûti paminëta, taèiau tai yra tik praneðimas savo turiniu, o ne analizë. Manau, Prezidentë praneða tai, kà nori praneðti. Asmeniðkai pasigedau vieno ar kito akcento dël pagrindinës Redakcijos archyvo nuotr. vidaus politikos problemos socialinës atskirties maþinimo. Patiko, kad visiðkai sutapo poþiûris, iðreikðtas praneðime, dël bandymo daryti regionams nepriimtinas sveikatos reformas. Rajoninës ligoninës privalo likti ir teikti paslaugas, o ne dirbti kaip verslo ámonës orientuojantis á pelnà. Patiko iðsakyta mintis dël Seime sudaromø laikinøjø komisijø þalos ir bandymo paþaboti þiniasklaidà. Asmeniðkai nebalsavau ir dþiaugiuosi, kad to nepalaikë visa Liberalø sàjûdþio frakcija, kai buvo balsuojama dël komisijos iðvadø.

8 8 / 2019 m. birþelio 14 d. Nr. 24 Lina Juðkaitienë Ar þinote, kad Jurbarko kraðtas turi savo karaliø? Ne paprastà, o Þiobriø, kuriuo tampa tas, kuris kepa skaniausius þiobrius. Ir toks karalius renkamas kasmet ypatingoje ðventëje, kuri vyksta Jurbarke, Nemuno ir Mituvos upiø santakoje. Miesto ir verslo dienø ðventës metu geguþës pradþioje ðurmuliavo jau penktosios Þiobrinës, kurias tradiciðkai organizuoja turizmo klasteris Panemuniø turai. Þiobrinës tradicinë, tautiniu paveldu pripaþinta panemunës þvejø ðventë, kurioje vienintelá kartà metuose galima paragauti specialiu bûdu iðkeptø ir jau egzotika tapusiø þiobriø. Tos ðventës metu ir buvo paskelbtas Þiobriø karalius, kuriuo tapo palëkiðkis Valteris Povilaitis. Mûsø laikas tik kà þvejø karaliumi paskelbtà V. Povilaitá ir pasikalbino, o jis savo receptu, kaip þiobrius paruoðti ir kaip kepti su Mûsø laiko skaitytojais pasidalino. Pajuokavus, kad dabar visi paskaitæ jo receptà, galës iðsikepti, Valteris tik nusiðypso. Jei tik turi noro, gali kepti, sako jis. Valteris pasakoja, kad þiobrá paruoðti ir iðsikepti paprasta. Daug pastangø nereikia. Nuskusti, turëti druskos, malkø ir degtukø, sako jis. Kaip paruoðti? Iðimti paþiaunes, tulþá, bûtinai palikti su pûsle viduje, pieniais ar ikrais, iðtraukti iðeinamàjà þarnelæ. Tada jau nuskuti, padruskuoji ir kepi ant ieðmo. Ieðmà per burnà smeigi pagal nugarkaulá jauti pirðtais kaip ðis eina iki pat uodegos. Ir kepti vartant keturis kartus ðonai, pilvas ir nugara. Ieðmas turi bûtinai bûti ið karklo. Jokiais bûdais ið spygliuoèio medþio. Pats karklas priduoda þuviai skonio ir neiðskiria dervø. Kaip jis pasakojo, þiobrius ðiame kraðte kepa nuo senø senovës, kai þvejai rudená ar ankstyvà pavasará pasigaudavo þiobriø, kuomet jie bûdavo riebûs. Beje, ðiais metais Þiobriø karaliø pasveikino ir europarlamentaras Liudas Maþylis, uþsukæs á Þiobrines ið Pagëgiø. Uþkalbintas Mûsø laiko pasigyrë savo giminystës ryðiais su Jurbarku. Pranas Bliûdþius, nuo kurio tiltas per Mituvà gavo Bliûdþiaus vardà, pasirodo, buvo profesoriaus L. Maþylio moèiutës brolis. Projektà remia: Projektas: Gyvenimas prie Nemuno: upeivystë ir unikalios panemunës kultûros tradicijos Palëkiðkis þiobriø karalius: Þuvis mus uþaugino Ðtai kaip atrodo Þiobriø karalius. Skaniausius þiobrius Jurbarko kraðte kepa Valteris Povilaitis ið Palëkiø kaimo. Ðiømetinëse Þiobrinëse Jurbarke buvo galima pamatyti ir kitø ypatingø sveèiø. Lankoje buvo galima nusifotografuoti su Prezidentu Antanu Smetona, kuris oriai vaikðtinëjo su pirmàja ponia. Prezidentà ir pirmàjà ponià ásikûnijo Jurbarko K. Glinskio teatro aktoriai. Pasirodo, Jurbarke iki ðiol minima Kalnënø kaime prieð karà gyvenusi Onutë Mykolaitytë, 1936 metais þiobrius kepusi paèiam Antanui Smetonai. Prisimenant ðá faktà, ir ðiømetinëse Þiobrinëse oriai vaikðèiojo Prezidentà su pirmàjà ðalies ponia lydëjusi svita. Priminsime, kad Þiobrinës bûdingos tik panemunës þvejø gyvenvietëms. Jos buvo rengiamos nuo Seredþiaus iki Palëkiø, abiejuose Nemuno krantuose. Þiobris, taip pat, kaip ir laðiða bei ðlakys, yra priskiriamas praeiviø þuvø grupei, nes ið jûros ir Kurðiø mariø migruoja nerðti á upes Minijà, Jûrà, Dubysà. Nerðtui pasirinkæ þvirgþdëtà, kietà dugnà, todël daugiausia jø sugaunama nuo Skirsnemunës iki Palëkiø. Antroje vasaros pusëje þiobriai gráþta á Nemuno þemupá, Kurðiø mares. Þiobrinës bûdavo rengiamos ne tik anksti pavasará, prieð nerðiant þiobriams, bet ir rudeniop, þiobriams atsiganius. Per parà pagaudavo iki 250 kg þiobriø Pats Valteris Povilaitis senoviniu bûdu, ant karklo vyteliø pamautus þiobrius kepa ne tik per tokias ðventes, bet ir savo sodyboje Palëkiuose, kai susirenka vaikai, giminës, klasiokai. Jis pats þiobrius kepti mokësi ið savo tëèio, kuris buvo þvejys, kaip ir jo paties tëtis, Valterio senelis. Visas kaimas buvo þvejø. Palëkiuose gyvena Povilaièiai, Liokaièiai ir Utupai visi jie anksèiau buvo þvejai. Visi ðiame kaime þvejai gyveno. Vienintelis ne þvejas buvo arklininkas ir eigulys, o visi kiti gyventojai uþsiimdavo þvejyba, pasakojo Valteris. Þvejodavo Nemune, Kurðiø mariose, prie Rusnës. Tai, kas dabar atrodo egzotika, anksèiau buvo natûralu ir kasdieniðka. Þmonës ið to pragyveno. Juk þuvis mus uþaugino, sakë V. Povilaitis, iðsaugojæs kvitus, kuriuose ir uþfiksuota, kiek ir kokiø þuvø jis pagavæs. Pasirodo, buvo laikas, kai viena valtis per parà á artelæ priduodavo apie kg þiobriø. Valteris ðypsosi, kad kiti netiki, kad tiek galëjo pagauti. Patiki, kai kvità parodo. Tokiuose kvituose pavardës uþraðytos kokie þvejai kiek paga- vo. Rudená vëgëliø gaudydavo po kg. Pokalbio klausæs jurbarkietis Alvydas Stalgys taip pat prisiminë, kokias áspûdingas þuvis þvejai ið Nemuno traukdavo. Iki ðiol prisimena tikrà istorijà, kad Nemune ties Greièiais buvo pagautas áspûdingas erðketas. Toks didelis, kad vyrai ðiaip ne taip árito á veþimà ir parveþë. Ir paèiam Alvydui tai papasakojo toks Burba, kuris tà erðketà ir veþë. Ir Valteris apie toká laimiká girdëjæs. Sako, tas erðketas svërë daugiau nei 70 kg. Þvejø kaimas Pats metas priminti ir apie ypatingà Palëkiø kaimà. Ðis kaimas yra Jurbarkø seniûnijoje, 3 km á rytus nuo Smalininkø. Kaime telkðo Palëkiø eþeras. Ðiame kaime beveik visi vyrai pragyvenimui uþsidirbdavo ið Nemune sugaunamos þuvies. Iki Antrojo pasaulinio karo pagal valtis buvo galima suskaièiuoti Nemuno þvejus, nes visi turëjo bent po vienà. Palyginimui, netoli esanèiame Greièiø kaime buvo 3 4 valtys, o ðtai Palëkiuose 24. Kaimas ypatingas ir savo gamta visi namai iðsidëstæ ant aukðtokø smëlio kalvø, apaèioje teka kadaise gana platus buvæs Nemunas, jo lankose nemaþas Palëkiø eþeras. Ðio kaimo istorija savita. Kaip Mûsø laikui jau anksèiau yra pasakojæ Palëkiø kaimo gyventojai, þvejø gyvenimas buvo iðties nelengvas. Palëkiø þvejai po Antrojo pasaulinio karo priklausë Rusnës þvejø artelei ir þvejodavo daugiausia Nemuno þemupyje. Iðvaþiuodavo vyrai ið namø kelioms savaitëms ar net mënesiams. Þvejø darbas ypatingas tuo, kad bet kokiomis sàlygomis dirbama ant vandens. Kartais ir ðventes tekdavo ðvæsti prie Nemuno, nes per Velykas ëjo stintos, o per Kalëdas vëgëlës. Þvejams niekas specialios aprangos nei apavo neduodavo. Ið pradþiø vyrai gyvendavo palapinëse, tik daug vëliau davë vagonus. Þvejodavo ðaltà rudená, iki pat Kalëdø, kai vëgëlës eina. Jas þvejojo tik naktá, o stintas tik dienà. Apsirëdydavo, kà turëdavo. Uþsigrûdinæ buvo. Kaip þiobriai traukia turistus V. Povilaièio mokinys gidas R. Vainikonis, kuris þiobriø kepimà pavertë patraukliu turistiniu produktu organizuoja populiarias edukacines programas. V. Povilaitis turi ir savo mokiniø. Vienas jø jurbarkietis Rièardas Vainikonis, gidas ir kasterio Panemuniø turai narys, nuolatinis Þiobriniø dalyvis. Rièardui ádomu viskas, kas susijæ su Jurbarko kraðtu, todël susibëgæ á klasterá ir nusprendë atgaivinti senà Jurbarko kraðto tradicijà Jurbarko þiobrines. Ir tai padarë su minëto Valterio Povilaièio pagalba. Jis ir buvo mano mokytojas, perdavë visas þiobrio kepimo subtilybes, pasakojo Rièardas, kuris savo þinias pavertë patrauklia turistams pramoga. R. Vainikonis organizuoja edukacines programas Ant lauþo keptas þiobris. Vyras patikino, kad uþsakymø netrûksta tokias edukacijas jis nuo geguþës vidurio vykdo kiekvienà savaitæ. Uþsakymø gavæs ir susidëliojæs jau á prieká. Turi sutartá su Panemuniø regioniniu parku, kur atlieka þiobrio kepimo edukacijas. Taip pat kepa V. Grybo muziejaus teritorijoje ir, þinoma, pas klasterio narius, Medaus slënyje, Jurodyje ir kt. nuo geguþës vidurio vyko kiekvienà savaitæ. Su þiobriø kepimo subtilybëmis nori susipaþinti darbo kolektyvai, ðià paslaugà uþsako ir giminës per ðventes, bendraminèiø klubai. Ádomu Seredþiuje gyvenusio tautosakininko Prano Virako uþraðuose yra ir þinutë apie Þiobriniø tradicijas. Niekur kitur þiobriø kepimo prie Nemuno nebuvo, tiktai Seredþiuje ir Jurbarke, prie Mituvos. Dar XVII a. Ehardas Vagneris raðë, kad Maþosios Lietuvos lietuviai skanumynu laikë pamovus ant karklo vytelës prieð ugná iðkeptà silkæ. Kepdami apaèioje po þuvimi padëdavo duonos, kad á jà susigertø nuo karðèio varvantys riebalai. aruodai.lt inf.

9 Sekmadiená, birþelio 16-àjà, 14 val. Erþvilko lankoje jau ketvirtàjá kartà rinksis bandonininkai ið visos Lietuvos. Prieð daugiau kaip keturiasdeðimt metø susibûræs ansamblis Erþvilko bandonija iki ðiø dienø iðsaugojo ðio kraðto instrumento bandonijos tradicijas ir gyvà garsà, kartà metuose sukvieèiantá visus bandonija grojanèius muzikantus á respublikiná festivalá Antanø polka. Jau ðá sekmadiená Erþvilko lankoje gerà nuotaikà dalins ir ðokiui kvies ansamblis Senoliai ið Klaipëdos, Dobilas ið Skaudvilës, Tauragës bandonininkai, Kauno bandonija, Kupiðkio kraðto muzikantai, Mëguva ið Palangos, kapela Duja ið Vilniaus ir, þinoma, Erþvilko kraðto muzikantai bei ansamblis Santaka. Festivalá ves visiems þinoma televizijos laidø vedëja, folkloro dainø atlikëja ir etnomuzikologë Loreta Sun m. birþelio 14 d. Nr. 24 / 9 Bandonijos sostinë Erþvilkas kvieèia á tradicinæ Antanø polkà Lina Juðkaitienë Niekada neþinai, kur nuves gyvenimas. Vaikystæ leidæs Jurbarke, senatvæ gali pasitikti Niujorke. Maþame miestelyje gimusiø ir augusiø gali laukti nepaprastai ádomi kelionë. Tokio ádomaus likimo sveèias ið JAV, þydø kilmës iðeivis, kraðtietis Samuelis Tacas, praëjusá penktadiená sukvietë jurbarkieèius á susitikimà Jurbarko vieðojoje bibliotekoje. S. Tacà atrado ir á Jurbarkà pakvietë gidë Nijolë Paulikienë, kuri ir vedë renginá. Vertëjo nereikëjo. Sveèias kalbëjo aiðkia lietuviø Samuelio seneliai mamos tëvai Peisohsonai kilæ ið Jurbarko. Pats Samuelis taip pat trumpai vaikystëje gyveno Jurbarke. Mokyklà baigë Alytuje, studijavo Kaune. Gyveno Izraelyje, o dabar pastaruosius 30 metø JAV. Ðiuo metu S. Tacas gyvena Niujorke, Manhetene, yra þinomas kineziterapeutas. Jurbarkas jam kelia dvejopus jausmus. Graþius prisiminimus, kuriuos girdëdavo ið savo mamos, gimusios ir augusios Jurbarke. Ir kiek jis suprato ið jos pasakojimø, jo mamai graþiausias jos gyvenimo laikas buvo bûtent Jurbarke. Samuelis ðypsojosi, kad jau gyvendama Alytuje ji didþiavosi, kad moka plaukti ir kad to iðmoko bûtent Jurbarke, Nemune. Jis pats didþiuojasi puikiu muzikiniu iðsilavinimu, kurá gavo Lietuvos mokyklose, ko jis pasigenda Amerikoje. Kaip pasakojo sveèias, jo senelis á Jurbarkà nuo kitapus Nemuno atsikëlë apie 1910 metus ir gyveno èia iki tragiðkø 1941 metø. Jis su apmaudu prisiminë, kaip visuomet pavydëjo savo klasiokams, kurie vasaras leisdavo pas senelius kaime, o jis turëdavo sëdëti namuose. Meno vadovë Gintarë Stirbienë festivalio Antanø polka krikðtamotë. Rûtos Bakðienës nuotr. gailienë. Renginys nemokamas ir atviras visiems, tad nepraleiskite progos gros deðimtys bandonijø. Ðis unikalus reginys visø bandonijø vienu metu apsilankyti ten, kur vienu metu uþ- uþgrota melodija Antanø polkos festivalio aðis. Domino ne garsaus kraðtieèio praeitis, o sveikatinimo patarimai Ið Niujorko á Jurbarkà. Bibliotekoje su jurbarkieèiais susitiko þydø kilmës iðeivis, garsus kineziterapeutas Samuelis Tacas. Jo mama yra gimusi ir augusi Jurbarke. Baisus atsiminimas, liûdnai iðtarë jis. O bûèiau galëjæs atvaþiuoti pas diedukà á Jurbarkà ir pasivaikðèioti prie Nemuno, kalbëjo Samuelis. Pats Samuelis, pasakodamas savo gyvenimo istorijà Izraelyje, JAV, pripaþino, kad jis niekada ten nesijautë savas, kad ir kaip jam gerai sekësi. Ir visur jam tekdavo ádëti daugiau pastangø, kad árodytø, kà jis sugeba. Kaip jis pasakoja, Lietuvà paliko savo noru, nes, turëjo laimæ ar nelaimæ, kad pase áraðyta þydas, kas leido oficialiai palikti tarybinæ Lietuvà. Gausiai susirinkusius domino ne tiek jurbarkietiðkos ðaknys, kiek praktiðki sveèio, kineziterapeuto, patarimai, kaip teisingai sëdëti, tinkamai miegoti, kaip kineziterapija gali padëti gydant iðvarþas, kà jis mano apie ðiaurietiðkà ëjimà, rytø kultûros gydymus. Pasirodo, Samuelis ið vaiko eisenos gali pasakyti, kad mama jam nupirko netinkamus batus, pabrëþdamas, kaip svarbu parinkti tinkamà avalynæ ir kaip svarbu yra judëti, kad ir stovint eilëje, kaip svarbu yra tinkamai sëdëti nugara turi pilnai remtis á këdës atloðà. Anot Samuelio, pasivaikðèioti palei Nemunà yra taip pat terapija, tik jis stebëjosi, kodël jis pasivaikðèiodamas nesutinka tokioje vietoje þmoniø. O vaikðèioti patarë pabandyti pësèiøjø takais atbulomis sveika ir kûnui, ir smegenø darbas aktyvinamas. Kalbëdamas apie savo pacientus, kurie, pasirodo, yra daþnai sportininkai, ðokëjai, skeptiðkai vertino profesionalø sportà ir ðokius tokios apkrovos neiðeina organizmui á naudà. Jurbarkieèiai iðgirdo dar vienà netikëtà sveèio patarimà jis patarë kolekcionuoti paveikslus, nes talentingø dailininkø darbai irgi prisideda prie geros savijautos. Jis pats labai pamëgæs ir atradæs litvako Chaimo Sutino talentà ir tapybà bei ragino paieðkoti ir ásigyti Lietuvos autoriø darbø tikino matæs daug talentingø dailininkø. Jis uþsiminë ir apie dar vienà meno rûðá, kuri veikia kaip terapija. Anot sveèio, tai muzika, kuri taip pat gali veikti ir sveikatà jo paties darbovietëje skamba klasikinë muzika nuo tokios, kokià susitikimo metu atliko meno mokyklos auklëtinë Ugnë iki M.K. Èiurlionio. Ádomus dar vienas susitikimo momentas. Pats Samuelis uþsiminë apie tolerancijos erdvæ, kuri ilgainiui atsiras Jurbarko vieðojoje bibliotekoje ir kuriai eksponatø jis atveþë, bet apie tai jau kituose Mûsø laikas numeriuose. Kai karaliauja bandonija Ar þinote, kodël Erþvilko bandonija festivalá pavadino Antanø polka, ir organizuoja já tuo metu, kai ðvenèiamos Antaninës? Erþvilko kultûros centro meno vadovë Gintarë Stirbienë gali papasakoti visà ansamblio istorijà, ir kas jei ne ji, geriausiai þino, kad buvo laikas, kai Erþvilko bandonijoje grojo bene 6 Antanai, tad ðvæsti ðio vardo dienà ir pagerbti Antanus buvæs garbës reikalas. Taip nuo vieno ansamblio ðventës pereita á rajoninæ, paskui á respublikinæ. Nors Antanai ansamblyje likæ du Antanø polka nepraranda savo þavesio. Kaip liudija raðytiniai ðaltiniai ir gyvi likæ amþininkai, bandonija á Erþvilkà pateko ið Vokietijos. Ðá instrumentà Pirmojo pasaulinio karo metais atsiveþë vokieèiø kareiviai. Ið jø groti bandonijomis iðmoko ir muzikalûs Erþvilko kraðto þmonës, savo armonikas mielai mainæ á ádomesnius instrumentus. O ðie prigijæ ir iðlikæ iki ðiø dienø su savo skambesiu ir per laikmetá uþgimusiomis melodijomis. Visur kvieèiamas ir laukiamas Erþvilko ansamblis ne kartà iðgyveno tikrà aukso amþiø. Bandonijos ansamblio sudëtis, bëgant laikui, keitësi, vieni muzikantai iðëjo, kiti atëjo. Pirmaisiais metais suburtas branduolys, kuriame grojo erþvilkieèiai A. Stirbys, K. Ruibys, J. Jokubauskas, A. Tamoðaitis, Z. ir St. Sabonaièiai, D. Danielius, P. Eièas, A. Maèënas, A. Jancevièius, P. Petraitis, A. Januðas padëjo pagrindus ilgametei ansamblio muzikinei veiklai. Keitësi ne tik muzikantai, bet ir ansamblio vadovai kolektyvui vadovavusá A. Stirbá pakeitë A. Balèaitis, pastaràjá V. Þemaitis. Dabar ansambliui vadovauja Gintarë Stirbienë. Be ansamblio ðiandien neásivaizduojamos Jurbarko rajono tradicinës ðventës, ávairûs renginiai, bendruomeniø susiëjimai ir svarbesni ávykiai, o koncertuoja jau nauja muzikantø karta. Kokios melodijos jø repertuare, iðgirsim Antanø polkos festivalyje. Infoturas Jurbarko kraðte su þiniasklaidos atstovais Infoturo dalyviai pakviesti pakeliauti laivu, pasigroþëti apylinkëmis. Jurbarko TVIC nuotr. Birþelio 7 8 d. VðÁ Jurbarko turizmo ir verslo informacijos centras sukvietë po Jurbarko kraðtà keliauti þiniasklaidos ir turizmo agentûrø atstovus. Dviejø dienø infoturo metu buvo pristatyti Jurbarko kraðto lankytini objektai ir turizmo paslaugos. Dalyviai pakviesti aplankyti 7 panemunës miestelius, pagrindinius lankytinus objektus, paslaugas, o kad áspûdþiai liktø ilgam iðbandyti net 4 edukacines programas. Pirmàjà dienà buvo pristatyta unikali ekspozicija Panemuniø regioniniame parke Nemunas ir gyvenimas prie jo, aplankyta Raudonës pilis su edukacine programa Siesta po liepomis, Seredþius su Palemono kalnu, Klausuèiø alaus degustacija, Medaus slënyje medaus edukacija, Panemunës pilyje pravesta teatralizuota ekskursija ir nakvynë vieðbutyje. Antrà dienà þiniasklaidos ir turizmo agentûrø atstovai patraukë link Maþosios Lietuvos Smalininkø ir Vieðvilës, apþiûrëdami ádomiausius objektus. Ekskursijos dalyviai pasidþiaugë, kad Jurbarko kraðtas ið tiesø yra ádomus, patrauklus ir labai svetingas. Infoturo tikslas paskleisti þinià apie du kerinèius turizmo paslaugø paketus: Rojaus keliu ir Maþosios Lietuvos lobiai visoje Lietuvoje. Visa tai buvo finansuojama projekto Regioniniø produktø, atspindinèiø kraðto istorijà ir kultûriná paveldà, rinkodaros didinimas ir pritaikymas turizmo skatinimo reikmëms lëðomis.

10 10 / 2019 m. birþelio 14 d. Nr. 24 TV Ekspedicija Nuo Baltijos iki Bengalijos Premjera. Slimø ðeimynëlë Karinës paslaptys Labas rytas, Lietuva Pasaulio dokumentika DþesikaFleèer Klausimëlis.lt Loterijos Keno Loto ir Jëga Þinios. Orai Sveikinimø koncertas Euromaxx Vakaras su Edita Stilius Ðventinis koncertas Su gimtadieniu, Birute Su meile, Rouzi. Romantinë komedija Þmogus su geleþine kauke. Istorinis nuotykiø f Keliai. Maðinos. Þmonës Duokim garo! Misija. Vilnija Gimtoji þemë ARTS Að laidos vedëjas Á sveikatà! Uþ kadro Pradëk nuo savæs Mokslo sriuba Juozas Tumas-Vaiþgantas. Dëdës ir dëdienës Poezija. LRT aukso fondas Muzikos talentø lyga Auto Moto Kultûrø kryþkelë formatas. Poetas Rimvydas Stankevièius Klauskite daktaro Stilius Misija Pasaulio Lietuva FIFA U-20 pasaulio vaikinø futbolo èempionatas Kino þvaigþdþiø alëja. Ið Rusijos su meile. Veiksmo trileris Koncertas Operetës ðventë. Stasio Domarko jubiliejui Dabar pasaulyje Dokumentinë apybraiþa Mes nugalëjom Neuþmirðti. Dok. f Europos kinas. Slogus ruduo. Drama Tomo ir Dþerio ðou Áspûdingasis Þmogus-voras Nickelodeon valanda. Sveiki TV PROGRAMA ÐEÐTADIENIS, BIRÞELIO 15 D. atvykæ á Veinà Kung Fu Panda KINO PUSRYÈIAI Pramuðtgalviai Paryþiuje Viðèiukø maiðtas Ðaunioji beþdþionë Griausmingieji Èarlio angelai Þydroji pakrantë. Pabudimas Gyvûnø pasaulis Bus visko Þinios SUPERKINAS Smokingas. Veiksmo komedija Kvailiø auksas. Romantinë komedija Þiniø vedëjas 2. Legenda tæsiasi.komedija Gilus sukrëtimas. Trileris Televitrina Ilgo plauko istorija Kerðytojø komanda Aladinas Kempiniukas Plaèiakelnis Virtuvës istorijos Skaniai ir paprastai Svajoniø ûkis Bibliotekininkai Dinozauras Paðëlæs Raselas PREMJERA Valgyk, þaisk, mylëk Ekstrasensø mûðis TV3 þinios VASAROS KINO TEATRAS Princesës dienoraðtis VASAROS VAKARO KINO TEATRAS Bëgantis labirintu Legenda. Drakono imperatoriaus kapas galimybiø 2. Perkrauta Pagrobti vaikai. Drama Nutrûkæ nuo grandinës Dþiungliø princesë Ðina Top Shop televitrina Sveikatos ABC televitrina Lietuvos galiûnø komandinis èempionatas Vaikai ðëlsta Þemë ið paukðèio skrydþio Ið visø jëgø Bûk ekstremalas Pragaro vieðbutis Policijos akademija Ekstrasensø mûðis Muchtaro sugráþimas. Naujas pëdsakas Kas þudikas? Nusikaltimø miestas. Krim. dok MANO HEROJUS Nusikaltëliø ðalis. Krim. veiksmo f AÐTRUS KINAS Skrodimas. Siaubo trileris F. T. Budrioji akis. Krim.veiksmo ser Televitrina Ledo kelias Pragaro kelias Sandëliø karai Nuo amato iki verslo Statybø gidas Áspûdingiausios atostogø vietos Autopilotas Þygis per Himalajus Beveik neámanoma misija Iðlikimas Ið peties Blogas policininkas Transporteris Þinios PWR PRISTATO Karalius Artûras Dievo ðarvai 2. Operacija Kondoras. Komedija Akloji Vandenyno paslaptys su DþefuKorvinu Daktaras Ozas. Ðeimos gydytojo patarimai Tëvas Motiejus Bûrëja Klasikiniai kepiniai. Anos Olson receptai Mylëk savo sodà Nekviesta meilë Ðirdele mano Visa menanti. Det. ser DETEKTYVO VAKARAS Nusikaltimas prie Baltijos jûros. Niekada nesibaigs. Det Brëkðtanti auðra. 1 dalis. Fantastinis nuotykiø f Krikðtatëvis. Krim. drama TV parduotuvë Partizanø keliais Vyrø ðeðëlyje. Graþina Pigagaitë. Joana Bilevièiûtë- Narutavièienë Neprijaukinti. Turkija Vantos lapas Skonio reikalas Kitoks pokalbis su D. Þeimyte Inspektorius Luisas. Vidurþiemis Loch Neso byla Tu esi mano Þinios Èempionai Nuostabûs pojûèiai Pamirðk mane Ðviesoforas Nusikaltimas ir bausmë. Mirties nuosprendis Konsultantas Moterø daktaras Beatos virtuvë Ðventadienio mintys Klausimëlis Gyventi kaime gera Ryto suktinis su Zita Kelmickaite Broliø Grimø pasakos Gustavo enciklopedija Lietuvos tûkstantmeèio vaikai Mûsø gyvûnai Pasaulio dokumentika Mis Marpl Klausimëlis Loterijos Keno Loto ir Jëga Þinios. Orai Istorijos detektyvai Savaitë su Dviraèio þiniomis Duokim garo! Savaitë Premjera. Laisvës kaina. Sàjûdis. TV ser (Ne)Tikros prancûziðkos vestuvës. Komedija Þmogþudystës radijuje. Komiðka drama Pasaulio dokumentika Juozas Tumas-Vaiþgantas. Dëdës ir dëdienës Kultûrø kryþkelë Kelias Krikðèionio þodis Premjera. Pasiþvalgykime po Euromaxx Lietuvos mokslininkai Atspindþiai. Paveldo kolekcija Kauno dienos Linija, spalva, forma Kalbantys tekstai Paðauktieji Stop juosta Muzikinë pramoginë programa Du balsai viena ðirdis Ðventadienio mintys Mokytojø kambarys Mokslo sriuba Vartotojø kontrolë Kultûringai su Nomeda Dokumentinë apybraiþa Mes nugalëjom Dauntono abatija 3. Ser Legendos. Dok. apybraiþø ciklas DaVinèio demonai 3. Istorinis fantastinis ser Kino þvaigþdþiø alëja. Ið Rusijos su meile. Veiksmo trileris Su meile, Rouzi. Romantinë komedija m. birþelio 15 d. birþelio 21 d. SEKMADIENIS, BIRÞELIO 16 D Sujungæs amþius. Dok. f. dailininko A. Savicko 100-osioms gimimo metinëms paminëti Tomo ir Dþerio ðou Áspûdingasis Þmogus-voras Nickelodeon valanda Kung Fu Panda Kiaulë, Oþka, Bananas ir Svirplys Ogis ir tarakonai Ponas Bynas Kaukës sûnus Raðalo ðirdis. Nuotykiø f. ðeimai Adamsø ðeimynëlë. Komedija Teleloto Eilinis Dþo. Kobros prisikëlimas. Veiksmo f Tik nekvieskite farø! Krim. komedija Sukeisti þudikai. Trileris Televitrina Ilgo plauko istorija Kerðytojø komanda Aladinas Kempiniukas Plaèiakelnis Ûkio ðefas Penkiø þvaigþduèiø bûstas Pasaulis pagal moteris Svajoniø sodai Beþdþionëlë ðnipë Daktaras Dolitlis Marko ir Raselo paðëlæs pasivaþinëjimas. Nuotykiø Gatvës ðokiai TV3 þinios VASAROS KINO TEATRAS Erelis Edis. Komedija VASAROS VAKARO KINO TEATRAS Greièio ákaitai Persekiotoja uþ objektyvo. Drama Bëgantis labirintu Sugyventi su Dþounsais. Komedija Lietuvos galiûnø komandinis èempionatas Dþiungliø princesë Ðina Tauro ragas Sveikatos kodas Vaikai ðëlsta Þemë ið paukðèio skrydþio Ið visø jëgø Bûk ekstremalas Pragaro vieðbutis Policijos akademija Ekstrasensø mûðis Muchtaro sugráþimas Kas þudikas? Tiltas PREMJERA Juodasis sàraðas. Ser Mirties áðalas. Ser Snaiperis. Veiksmo f Skrodimas. Siaubo trileris Televitrina Ledo kelias Pragaro kelias Juokingiausi Amerikos namø vaizdeliai Vienam gale kablys Sandëliø karai Þygis per Himalajus Beveik neámanoma misija TIESIOGIAI Pasaulio ralio kroso èempionatas Norvegijoje Blogas policininkas Þinios Nakties TOP. Vasara Geriausi mûsø metai Universalus karys. Kita karta Dainø dvikova Akloji Vandenyno paslaptys su DþefuKorvinu Daktaras Ozas. Ðeimos gydytojo patarimai Tëvas Motiejus Bûrëja Klasikiniai kepiniai. Anos Olson receptai Hemsley ir Hemsley. skanu ir sveika Gardþiausi Merës Berës patiekalai Sveikinimai Ðirdele mano Visa menanti. Det. ser DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Kapitonë Marlo. Palaidota atmintis. Det Ðauksmas. Trileris Brëkðtanti auðra. 1 dalis. Fantastinis nuotykiø f TV parduotuvë Gluchariovas Kaimo akademija Neprijaukinti. Australija Grilio skanëstai Ðiandien kimba Detektyvas Linlis Loch Neso byla Tu esi mano Þinios Krepðinio pasaulyje su V. Maèiuliu Nuostabûs pojûèiai Pamirðk mane Ðviesoforas / Loch Neso byla Ðirdies plakimas /7. PIRMADIENIS, BIRÞELIO 17 D Labas rytas, Lietuva Senis Ðtutgarto kriminalinë policija Komisaras Reksas Beatos virtuvë Klauskite daktaro Loterija Keno Loto Þinios. Sportas. Orai Laba diena, Lietuva Premjera. Poniø rojus TV þaidimas Kas ir kodël? Vartotojø kontrolë Dienos tema Loterija Jëga LRT forumas Dviraèio þinios Kostiumuotieji 1. Ser Klausimëlis LRT radijo þinios Tvin Pyksas 3. Ser Savaitë. Visuomenës aktualijø laida Kostiumuotieji 1. Ser Kaunas Jazz Lietuvos mokslininkai. Istorikas Antanas Tyla Alvinas ir patrakëliai burundukai Ðikðnosparnis Patas Lesë Paðauktieji Kaèiø ABC Labas rytas, Lietuva DW naujienos rusø Savaitë Istorijos detektyvai Dauntono abatija Laba diena, Lietuva Mokslo ekspresas Ten, kur namai Baltiðkos sielos. Menai, legendos ir peizaþai. Dok. f Kultûros diena Dienos tema Nuodëmës uþkalbëjimas. Drama Krymas. Ávykiø kronika. Dok DW naujienos rusø Dabar pasaulyje Kaunas Jazz Da Vinèio demonai 3. Istorinis fantastinis ser Kultûrø kryþkelë Mano gyvenimo ðviesa Tomo ir Dþerio ðou Volkeris, Teksaso reindþeris Mirtis rojuje Namai, kur ðirdis Neklausk meilës vardo Mano likimas Naðlaitës Svajoklë Labas vakaras, Lietuva Yra, kaip yra Þinios KK Nuo... Iki Sala Þinios Telefoninë loterija Baudþiamasis bûrys. Veiksmo filmas Gyvi numirëliai Tik nekvieskite farø! Kriminalinë komedija Televitrina Kerðytojø komanda Simpsonai Svajoniø sodai Meilës sûkuryje Meilës sparnai Gyvenimo iðdaigos Paþadëtoji TV3 þinios TV Pagalba Atsargiai! Merginos Prakeikti VASAROS KINO TEATRAS Jûrø pëstininkas 4. Judantis taikinys Kalëjimo bëgliai. Veiksmo X failai. Drama Amerikieèiai. Drama Tëvynë. Drama Paskutinis ið Magikianø. Komedija Virtuvë. Komedija Mentalistas Pragaro virtuvë Suduþusiø þibintø gatvës Nemiga Kobra Ekstrasensø mûðis Info diena Ástatymas ir tvarka Varom! Prieðas uþ vartø. Veiksmo f Nusikaltëliø ðalis. Krim. veiksmo f Juodasis sàraðas. Ser Mirties áðalas. Ser Televitrina Ið peties Skorpionas Moterø lyga. Vyrai, pinigai ir meilë Autopilotas CSI kriminalistai Simpsonai Makgaiveris Vedæs ir turi vaikø Univeras. Naujas bendrikas Moterø lyga. Vyrai, pinigai ir meilë Þinios Farai Naða Raða SIAUBO PIRMADIENIS Katakombos. Trileris Kaip að susipaþinau su jûsø mama. Komedija Tëvas Motiejus Roþiø karas Mylëk savo sodà Akloji Bûrëja Staþuotoja Madagaskaro pingvinai Beprotiðkos melodijos Vyrai juodais drabuþiais DþekioÈano nuotykiai DetektyvëRizoli Svaragini. Amþina draugystë Bûk su manim Ið ðirdies á ðirdá Pasmerktas bûrys. Veiksmo trileris Amþina meilë. Ser Senjora. Ser Kapitonë Marlo. Palaidota atmintis. Det Programa TV parduotuvë Krepðinio pasaulyje su V. Maèiuliu Ðiandien kimba. Laida þvejams Ant bangos / Gyvybës langelis Raudonoji karalienë Bruto ir Neto Ðviesoforas Namas su lelijomis Lrytas tiesiogiai Reporteris Rubrika Verslo genas Gluchariovas Miðkinis Pamirðk mane Ðeimininkë. Melodrama Namas su lelijomis. Ðeimyninë saga.

11 ANTRADIENIS, BIRÞELIO 18 D. TREÈIADIENIS, BIRÞELIO 19 D. KETVIRTADIENIS, BIRÞELIO 20 D. PENKTADIENIS, BIRÞELIO 21 D Labas rytas, Lietuva Senis Ðtutgarto kriminalinë policija Komisaras Reksas Stilius Klauskite daktaro Loterija Keno Loto Þinios. Sportas. Orai Laba diena, Lietuva Premjera. Poniø rojus TV þaidimas Kas ir kodël? (Ne)emigrantai Dienos tema Loterija Jëga Ekspedicija Nuo Baltijos iki Bengalijos Dviraèio þinios Kostiumuotieji 1. Ser Klausimëlis LRT radijo þinios Tvin Pyksas 3. Ser Istorijos detektyvai. Istorinë publicistika Kaunas Jazz Kalbantys tekstai Alvinas ir patrakëliai burundukai Ðikðnosparnis Patas Lesë Lietuvos mokslininkai Kaèiø ABC Labas rytas, Lietuva DW naujienos rusø Gimæ tà paèià dienà. Dokumentinë apybraiþa. HD Misija Pasaulio Lietuva Muzikos talentø lyga formatas Premjera. Alvinas ir patrakëliai burundukai Paðëlæ Blinkio Bilo nuotykiai Premjera. Lesë Laba diena, Lietuva Mokslo ekspresas Ten, kur namai Gyvenimo negalima iððvaistyti. Dok. f Kultûros diena Dienos tema Dokumentinë apybraiþa Mes nugalëjom Damos. Det. f. ciklas Pasiþvalgykime po... Dok. ser DW naujienos rusø Dabar pasaulyje Kaunas Jazz Nuodëmës uþkalbëjimas. Drama Legendos. Dok. apybraiþø ciklas Kultûrø kryþkelë Mano gyvenimo ðviesa Tomo ir Dþerio ðou Volkeris, Teksaso reindþeris Mirtis rojuje Namai, kur ðirdis Neklausk meilës vardo Mano likimas Naðlaitës Svajoklë Labas vakaras, Lietuva Yra, kaip yra Þinios KK Nuo... Iki Sala Þinios Þmogþudystë. Kriminalinis trileris Gyvi numirëliai Baudþiamasis bûrys. Veiksmo filmas Televitrina Aladinas Simpsonai Atsargiai! Merginos Meilës sûkuryje Meilës sparnai Gyvenimo iðdaigos Paþadëtoji TV3 þinios TV Pagalba Prakeikti VASAROS KINO TEATRAS Sveiki atvykæ á dþiungles. Komedija Kalëjimo bëgliai X failai. Drama Amerikieèiai. Drama Tëvynë. Drama Gyvenimo iðdaigos. Komedija Virtuvë. Komedija Mentalistas Pragaro virtuvë Suduþusiø þibintø gatvës Nemiga Kobra Infodiena Ástatymas ir tvarka Varom! Prezidento patikëtinis 2. Spàstai teroristams. Veiksmo Prieðas uþ vartø. Veiksmo f F. T. Budrioji akis. Krim. veiksmo ser. TV Televitrina Beveik neámanoma misija Skorpionas Prakeikti Nuo amato iki verslo CSI kriminalistai Simpsonai Makgaiveris Vedæs ir turi vaikø Univeras. Naujas bendrikas Moterø lyga. Vyrai, pinigai ir meilë Þinios VAKARO PASIRINKIMAS Popieriniai miestai. Drama Aukðèiausia pavara. Komedija Daktaras Hausas. Drama Kaip að susipaþinau su jûsø mama. Komedija Tëvas Motiejus Roþiø karas Sodininkø pasaulis Akloji Bûrëja Staþuotoja Madagaskaro pingvinai Beprotiðkos melodijos Vyrai juodais drabuþiais DþekioÈano nuotykiai DetektyvëRizoli Svaragini. Amþina draugystë Bûk su manim Ið ðirdies á ðirdá Staþuotoja DETEKTYVO VAKARAS Inspektorius Dþordþas Dþentlis Amþina meilë. Ser Senjora. Ser Pasmerktas bûrys. Veiksmo trileris Programa TV parduotuvë Kaimo akademija Gluchariovas Reporteris Lrytas tiesiogiai Gyvybës langelis Raudonoji karalienë Bruto ir Neto Ðviesoforas Namas su lelijomis Lietuva tiesiogiai Miðkinis Reporteris Lietuva tiesiogiai Bruto ir Neto Pamirðk mane Ðeimininkë. Melodrama Gyvybës langelis. Draminis ser Namas su lelijomis. Ðeimyninë saga Labas rytas, Lietuva Senis Ðtutgarto kriminalinë policija Komisaras Reksas Nacionalinë paieðkø tarnyba Klauskite daktaro Loterija Keno Loto Þinios. Sportas. Orai Laba diena, Lietuva Premjera. Poniø rojus TV þaidimas Kas ir kodël? Klauskite daktaro Gyvenimas Dienos tema Loterija Jëga Að laidos vedëjas Dviraèio þinios Kostiumuotieji 1. Ser Klausimëlis LRT radijo þinios Tvin Pyksas 3. Ser Stilius Kaunas Jazz Auto Moto (kart.) Alvinas ir patrakëliai burundukai Paðëlæ Blinkio Bilo nuotykiai Lesë Pradëk nuo savæs Kaèiø ABC Labas rytas, Lietuva DW naujienos rusø Að laidos vedëjas Kultûringai su Nomeda Pradëk nuo savæs Gyvenimo negalima iððvaistyti formatas Laba diena, Lietuva Mokslo ekspresas Ten, kur namai Didþiosios Visatos paslaptys su Morganu Freemanu 3. Dok. ser Kauno baþnyèios. miesto tapatumo kodas. Kristaus Prisikëlimo bazilika Kultûros diena Dienos tema Elito kinas. Metø pilietis. Veiksmo drama Pasikësinimas á popieþiø Jonà Pauliø II. Dok. f DW naujienos rusø Dabar pasaulyje Kaunas Jazz Damos. Det. f. ciklas Auto Moto Pradëk nuo savæs Mano gyvenimo ðviesa Linksmieji Tomas ir Dþeris Volkeris, Teksaso reindþeris Mirtis rojuje Neklausk meilës vardo Mano likimas Naðlaitës Svajoklë Labas vakaras, Lietuva Yra, kaip yra Þinios KK Nuo... Iki Sala Þinios Elijaus knyga. Veiksmo filmas Gyvi numirëliai Þmogþudystë. Kriminalinis trileris Televitrina Aladinas Simpsonai Atsargiai! Merginos Meilës sûkuryje Meilës sparnai Gyvenimo iðdaigos Paþadëtoji TV3 þinios TV Pagalba Prakeikti VASAROS KINO TEATRAS Kol nenuëjau miegoti. Drama Vikinglotto Kalëjimo bëgliai X failai. Drama APB. Drama Tëvynë. Drama Gyvenimo iðdaigos. Komedija Virtuvë. Komedija Mentalistas Pragaro virtuvë Suduþusiø þibintø gatvës Nemiga Kobra Ekstrasensø mûðis Info diena Ástatymas ir tvarka Varom! Kursas á katastrofà. Trileris Prezidento patikëtinis 2. Spàstai teroristams. Veiksmo f F. T. Budrioji akis Televitrina Blogas policininkas Skorpionas Prakeikti Statybø gidas CSI kriminalistai Simpsonai Makgaiveris Vedæs ir turi vaikø Univeras. Naujas bendrikas Moterø lyga. Vyrai, pinigai ir meilë Þinios VAKARO PASIRINKIMAS Bebaimis Aukðèiausia pavara Daktaras Hausas. Drama Kaip að susipaþinau su jûsø mama. Komedija Tëvas Motiejus Roþiø karas Sodininkø pasaulis Akloji Bûrëja Staþuotoja Madagaskaro pingvinai Beprotiðkos melodijos Vyrai juodais drabuþiais DþekioÈano nuotykiai DetektyvëRizoli Svaragini. Amþina draugystë Bûk su manim Ið ðirdies á ðirdá Staþuotoja DetektyvëRizoli DETEKTYVO VAKARAS Modus. Det Amþina meilë. Ser Senjora. Ser Inspektorius Dþordþas Dþentlis. Dþentlisir Naujasis amþius. Det Programa TV parduotuvë Grilio skanëstai Gluchariovas Reporteris Lrytas tiesiogiai Gyvybës langelis Mylima mokytoja Bruto ir Neto Pamirðk mane Namas su lelijomis Lietuva tiesiogiai Gluchariovas Miðkinis Pamirðk mane Ðeimininkë. Melodrama Gyvybës langelis Labas rytas, Lietuva Þinios. Orai Labas rytas, Lietuva Senis Ðtutgarto kriminalinë policija Komisaras Reksas Gyvenimas Klauskite daktaro Loterija Keno Loto Þinios. Sportas. Orai Laba diena, Lietuva Premjera. Poniø rojus TV þaidimas Kas ir kodël? Klauskite daktaro Specialus tyrimas. Tiriamosios þurnalistikos laida Dienos tema Loterija Jëga Gimæ tà paèià dienà. Dokumentinë apybraiþa Dviraèio þinios Kostiumuotieji 1. Ser Klausimëlis LRT radijo þinios Komisaras Reksas 14. Det. ser Vakaras su Edita Kaunas Jazz Pasiþvalgykime po Alvinas ir patrakëliai burundukai Paðëlæ Blinkio Bilo nuotykiai Lesë Á sveikatà! Kaèiø ABC Labas rytas, Lietuva DW naujienos rusø Lietuvos tûkstantmeèio vaikai Stambiu planu Kalbantys tekstai Didþiosios Visatos paslaptys su Morganu Freemanu Kauno baþnyèios. miesto tapatumo kodas. Kristaus Prisikëlimo bazilika formatas Laba diena, Lietuva Mokslo ekspresas Ten, kur namai Pokalbiai pas Bergmanà. Dok. ser Kauno baþnyèios. miesto tapatumo kodas Kultûros diena Dienos tema Sabotaþas. Trileris Praneðimai ið Meksikos álankos. Dok. f DW naujienos rusø Dabar pasaulyje Kaunas Jazz Elito kinas. Metø pilietis. Veiksmo drama Pasikësinimas á popieþiø Jonà Pauliø II. Dok. f Mano gyvenimo ðviesa Linksmieji Tomas ir Dþeris Volkeris, Teksaso reindþeris Mirtis rojuje Namai, kur ðirdis Neklausk meilës vardo Mano likimas Naðlaitës Svajoklë Labas vakaras, Lietuva Yra, kaip yra Þinios KK Valanda su Rûta Þinios Kerðto valanda. Veiksmo trileris Gyvi numirëliai Elijaus knyga. Veiksmo filmas Alchemija. Ðvietimo amþius RETROSPEKTYVA. Ciklas Menininkø portretai Televitrina Kempiniukas Plaèiakelnis Simpsonai Atsargiai! Merginos Meilës sûkuryje Meilës sparnai Gyvenimo iðdaigos Paþadëtoji TV3 þinios TV Pagalba Prakeikti VASAROS KINO TEATRAS 12 galimybiø 3. Padëtis be iðeities Kalëjimo bëgliai X failai.drama APB. Drama Amerikietiðka siaubo istorija. Siaubo Kalëjimo bëgliai Paskutinis ið Magikianø. Komedija Mentalistas Pragaro virtuvë Suduþusiø þibintø gatvës Nemiga Kobra Ekstrasensø mûðis Info diena Ástatymas ir tvarka Varom! Nusikaltëliø medþiotojas. Veiksmo f Kursas á katastrofà. Trileris F. T. Budrioji akis. Krim. veiksmo ser Televitrina Blogas policininkas Skorpionas Prakeikti Vienam gale kablys CSI kriminalistai Simpsonai Makgaiveris Vedæs ir turi vaikø Univeras. Naujas bendrikas Moterø lyga. Vyrai, pinigai ir meilë Þinios VAKARO PASIRINKIMAS Atstumtasis. Trileris Grotos gyvenimui. Krim Daktaras Hausas. Drama Tëvas Motiejus Roþiø karas Sodininkø pasaulis Akloji Bûrëja Staþuotoja Madagaskaro pingvinai Beprotiðkos melodijos Vyrai juodais drabuþiais DþekioÈano nuotykiai DetektyvëRizoli Svaragini. Amþina draugystë Bûk su manim Ið ðirdies á ðirdá DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Nusikaltimo vieta - Hanoveris.Det Amþina meilë. Ser Senjora. Ser Programa TV parduotuvë Vantos lapas Gluchariovas Reporteris Lrytas tiesiogiai Gyvybës langelis Mylima mokytoja Bruto ir Neto Pamirðk mane Namas su lelijomis Reporteris Lietuva tiesiogiai Gluchariovas Miðkinis Ne spaudai Lrytas tiesiogiai Ne spaudai Labas rytas, Lietuva Senis Ðtutgarto kriminalinë policija Komisaras Reksas (Ne)emigrantai Vartotojø kontrolë Loterija Keno Loto Þinios. Sportas. Orai Laba diena, Lietuva Premjera. Poniø rojus TV þaidimas Kas ir kodël? Spec. laida dël siûlymo rinkimuose á Seimà ir savivaldybes áteisinti tik maþoritarinæ sistemà Beatos virtuvë Loterija Jëga Auksinis protas Keliai. Maðinos. Þmonës Fantastiðkas penktadienis. Legenda LRT radijo þinios Gimæ tà paèià dienà Ðventadienio mintys Nacionalinë paieðkø tarnyba Kaunas Jazz Mokytojø kambarys Alvinas ir patrakëliai burundukai Paðëlæ Blinkio Bilo nuotykiai Lesë Euromaxx Kaèiø ABC Labas rytas, Lietuva DW naujienos rusø Ekspedicija Nuo Baltijos iki Bengalijos Daiktø istorijos Paðauktieji. Scen Pokalbiai pas Bergmanà Kauno baþnyèios. miesto tapatumo kodas formatas Laba diena, Lietuva Mokslo ekspresas Ten, kur namai Ëvë. Maþosios Lietuvos raðytoja. Dok. apybraiþa Kultûros diena Europos kinas. Sugráþimas. Drama Graþiausia filmø muzika Dokumentinë apybraiþa Mes nugalëjom DW naujienos rusø Dabar pasaulyje Sabotaþas. Trileris Kalbantys tekstai Kauno baþnyèios. miesto tapatumo kodas Muzikinë pramoginë programa Du balsai viena ðirdis Mano gyvenimo ðviesa Linksmieji Tomas ir Dþeris Volkeris, Teksaso reindþeris Mirtis rojuje Kandisë Renuar Neklausk meilës vardo Mano likimas Naðlaitës Svajoklë Labas vakaras, Lietuva Yra, kaip yra Þinios KK SAVAITËS HITAS Dþekas Rajanas. Ðeðëliø uþverbuotas. Veiksmo trileris Mirtinas greitis2. Veiksmo f Kerðto valanda Televitrina Kempiniukas Plaèiakelnis Simpsonai Atsargiai! Merginos Að matau tave Meilës sparnai Gyvenimo iðdaigos Paþadëtoji TV3 þinios TV Pagalba DIDYSIS PENKTADIENIO FILMAS Brolis lokys VASAROS KINO TEATRAS Vieniðas klajûnas Kà iðdarinëja vyrai. Komedija Jûrø pëstininkas 4.Judantis taikinys Erelis Edis. Komedija Mentalistas Pragaro virtuvë Suduþusiø þibintø gatvës Nemiga Kobra Ekstrasensø mûðis Info diena Amerikietiðkos imtynës Bejëgis teisingumas. Veiksmo trileris Nusikaltëliø medþiotojas. Veiksmo f F. T. Budrioji akis. Krim. veiksmo ser Televitrina Beveik neámanoma misija Skorpionas Prakeikti Simpsonai CSI kriminalistai Makgaiveris Vedæs ir turi vaikø Univeras. Naujas bendrikas Farai Þinios PWR PRISTATO Policininko istorija Bebaimis Kaip að susipaþinau su jûsø mama. Komedija Tëvas Motiejus Roþiø karas Sodininkø pasaulis Akloji Bûrëja Staþuotoja Madagaskaro pingvinai Ogis ir tarakonai Vyrai juodais drabuþiais DþekioÈano nuotykiai DetektyvëRizoli Svaragini. Amþina draugystë Bûk su manim Ið ðirdies á ðirdá Staþuotoja DetektyvëRizoli DETEKTYVO VAKARAS. PREMJERA Vera. Plikledis. Det SNOBO KINAS Krikðtatëvis II. Krim. drama Nusikaltimo vieta - Hanoveris. Taksi á Leipcigà Programa TV parduotuvë Èempionai Gluchariovas Reporteris Lrytas tiesiogiai Ne spaudai Mylima mokytoja Bruto ir Neto Pamirðk mane Namas su lelijomis Kitoks pokalbis su D.Þeimyte Miðkinis Nusikaltimas ir bausmë. Motina þudikë 1. Kriminalinës paslaptys su K. Krivicku Ðeimininkë. Melodrama Gyvybës langelis. Draminis ser.

12 12 / 2019 m birþelio 14 d. Nr. 24 Á muziejø uþsuko ir deðimtokai, ir turizmo puoselëtojai, ir dainininkai Praëjæs savaitgalis Senovinës technikos muziejuje Smalininkuose buvo ypaè ðventinis. Èia netrûko jaunimo klegesio, rimtø pokalbiø ir dainø. Ankstyvà penktadienio rytà muziejuje rinkosi Smalininkø Lidijos Meðkaitytës pagrindinës mokyklos deðimtokai. Ðis rytas jiems ypatingas paskutinis skambutis ir paskutinë pamoka Senovinës technikos muziejuje. Deðimtokai, lydimi jø auklëtojos Vidos Reinolcaitës ir muziejaus vadovo bei gido Justino Stonio, apþiûrëjo ekspozicijas, iðklausë pasakojimø apie muziejaus eksponatus ir prisëdo muziejaus bitininkystës paviljone. Èia Justinas Stonys kalbëjo jaunimui apie teisingo ir kryptingo gyvenimo kelio pasirinkimo svarbà. Linkëjo jaunimui dràsiai þengti tolimesniu mokslo keliu, o auklëtojai Vidai Reinolcaitei dëkojo uþ indëlá á jaunimo auklëjimà. Paskutinio skambuèio proga visiems deðimtokams ir jø auklëtojai buvo suteiktas Muziejaus lankytojo garbës vardas ir áteikti tai liudijantys raðtai. Tokia ðventë muziejuje kartojasi jau keletas metø ir jau tapo labai graþia ir prasminga tradicija. Ðeðtadienio popietæ á muziejø uþsuko Jurbarko turizmo ir verslo centro iniciatyva suorganizuotas infoturas. Ði priemonë buvo organizuojama Lietuvos þiniasklaidos ir turizmo agentûrø atstovams, kad pristatyti Jurbarko kraðto lankytinus objektus ir turizmo paslaugas. Jurbarko TIC direktorës Gaivos Maèiulaitienës ly- Jurbarko Romualdo Marcinkaus stadione birþelio 22 dienà respublikinis X-asis FUTBOLO TURNYRAS 7x7 ALOYZUI ZAIRIUI atminti REGISTRACIJA iki birþelio 17 d. el. paðtu Tel Jurbarko Þalgirio sporto draugija Smalininkø L. Meðkaitytës pagrindinës mokyklos deðimtokai, jø auklëtoja Vida Reinolcaitë ir Justinas Stonys. dimi sveèiai buvo supaþindinti su muziejaus ekspozicijomis, paslaugomis turistams ir ateities planais. Po ekskursijos muziejaus sode, obelø pavësyje, buvo diskutuojama apie muziejaus veiklà ir problematikà. Ðeðtadienio diena muziejuje baigësi liaudies dainomis. Pakeliui ið respublikinio XVII tradiciniø amatø, muzikavimo ir ðokiø festivalio Veliuonos kadrilis á muziejø uþsuko Priekulës ir Klaipëdos folkloro ansambliø dainininkai. Pilnas autobusas, apie keturiasdeðimt þmoniø, pabiro po muziejø. Vieni atidþiai klausësi muziejaus vadovo Justino pasakojimø, kiti ilsëjosi sodo pavësyje. Visi pilni gerø áspûdþiø garsiai ir iðkilmingai padëkojo dainomis muziejui uþ priëmimà. Vakaras buvo ðiltas ir tykus, tad dainas galëjo iðgirsti ir muziejaus kaimynai. Paminëta tik keletas ásimintinesniø muziejaus savaitgalio akimirkø. O kiek buvo maþø net nesuskaièiuosi. Muziejus renka statistinius lankytojø skaièiaus duomenis, tad praeitas savaitgalis pasipildë áspûdingu 127 lankytojø skaièiumi. Senovinës technikos muziejaus inf. ir nuotraukos Mokslo metus pradinukams vainikavo tradicinës ðventës Vytauto Didþiojo progimnazija: ketvirtokams áteikiami pradinio ugdymo programos baigimo paþymëjimai. Praëjusá penktadiená Jurbarko progimnazijø pradinukai mokslo metus uþbaigë ir vasarà pasitiko su dainomis, eilëmis, ðokiais, apdovanojimais, o ketvirtokai ir su pradinio iðsilavinimo paþymëjimais. Naujamiesèio progimnazija: padëkos uþ aukðtesnio mokymo lygmens Vytauto Didþiojo progimnazijoje ávyko tradicinë pradiniø klasiø mokslo metø baigimo ðventë, ðiais metais pavadinta Kur vingiuoja vasaros takeliai. Ypatingas ðventës momentas ketvirtokams áteikti iðsilavinimo paþymëjimai, kuriuos atsiëmë klasës seniûnai, dabartinës bei bûsimos auklëtojos. Progimnazijos vadovybë pasidþiaugë savo auklëtiniais, kurie mokslo metus baigë aukðtesniuoju lygiu, parodë aukðtà þiniø lygá ávairiose olimpiadose, konkursuose. Tarp tokiø rajoninëje 4 klasiø mokiniø matematikos olimpiadoje Matas Keturauskas laimëjo pirmà vietà, tarptautiniame matematikos konkurse Kengûra 2 a klasës mokinys Matas Milius buvo geriausias rajone ir pateko á geriausiø Lietuvoje 50-tukà ir kt. Nepamokinë diena Mokslo metø uþbaigtuvës vyko ir Naujamiesèio progimnazijoje. Ðià mokyklà ðiemet baigë 68 ketvirtokai (tarp jø, ir Girdþiø skyriaus). Jiems áteikti pradinio iðsilavinimo paþymëjimai, geriausiems ir padëkos uþ aukðtesnio mokymo lygmens pasiekimus. Tokios pat padëkos áteiktos ir kitø pradiniø klasiø mokiniams, kurie pasiekë aukðtesná þiniø lygmená, dalyvavo ávairiuose konkur- pasiekimus. suose, stropiai lankë pamokas. Ketvirtø klasiø mokiniams simbolines iðleistuves suorganizavo ir programà paruoðë treèiokai. LAISVOS DARBO VIETOS, UÞIMTUMO TARNYBOS JURBARKO SKYRIUJE Autoveþio vairuotojo; barmeno; dþiovyklos árenginiø operatoriaus (Tauragëje); gamybos automatizavimo inþinieriaus (Tauragëje); kasininko; krautuvo vairuotojo; montuotojo; pakuotojo; pamainos virðininko (Jurbarke); pardavëjo; pardavimø vadybininko telefonu; pardavimø vadybininko; parduotuvës vadovo; pieno produktø gamintojo; pieno produktø gamybos árenginiø operatoriaus (Vilkyðkiuose); plataus profilio statybininko; poliruotojo; prekiø surinkëjo sandëliuose (darbas uþsienyje); salës darbuotojo; sandëlininko; socialinio darbuotojo padëjëjo; suvirintojo; ðaltkalviomechaniko; taros rûðiuotojo; vairuotojo-ekspeditoriaus; WEB dizainerio ir programuotojo. Skelbimà galite atsiøsti SMS þinute! Tel. el Þinutëje pirmiausia áraðykite MLSKELBTI, palikite tarpà ir raðykite skelbimo tekstà (rinkdami skelbimo tekstà nenaudokite lietuviðkø raidþiø, tekstas turi uþimti ne daugiau 15 þodþiø, skaitmenø neskaièiuojame). Þinutæ siøskite tel Kaina 2 Eur. Skelbimà iðspausdinsime laikraðyje ir skelbsime savaitæ internete

13 S K E L B I M A I 2019 m. birþelio 14 d. Nr. 24 / 13 Didieji mësiniai kalakutai!!! Birþelio 19 d. (treèiadiená) prekiausime paaugintais anglø veislës Big- 6 rûðiuotais mësiniais kalakutais, Kaiðiadoriø r. UAB Rumðiðkiø paukðtynas paaugintais 2-3 savaièiø ir 1kg KOBB-500 vakcinuotais mësiniais broileriais viðèiukais, vienadieniais mësiniais ir dedekliø viðèiukais, mësiniais anèiukais ir þàsiukais, mënesiø ávairiø spalvø viðtaitëmis. Prekiausime lesalais. Priimami uþsakymai paaugintiems ir vienadieniams mësiniams viðèiukams ásigyti. Vieðvilë 7.30 Lybiðkiai Erþvilkas Girdþiai Pavidaujys Vadþgirys PERKA AUTOMOBILIUS, SUNKVEÞI- MIUS, VISUREIGIUS, AUTOBU- SUS AUKÐÈIAUSIOMIS KAINOMIS. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame Jums patogiu laiku. Tel PARDUODAME: akmens anglis, lapuoèiø pjuvenø briketus, baltarusiðkus durpiø briketus. Atveþame. Tel Parduoda: akmens anglis, baltarusið- kus durpiø briketus, lapuoèiø pjuvenø briketus. Atveþa. Tel Visi santechnikos darbai. Kondicionieriø montavimas. Tel Brangiai visoje Lietuvoje superkame galvijus: karves, jauèius, telyèias. Atsiskaitome vietoje. Veþame á uþsiená. Tel Vietiniai sertifikuoti Nekilnojamojo Turto agentûros,,21amþius brokeriai parduos Jûsø butà, namà, þemæ uþ aukðèiausià rinkos kainà! Iðsamios nemokamos konsultacijos telefonu, ávertinimas atvykus á vietà, dokumentø sutvarkymas. Dalyvaujame patvirtinant sandorius pas notarà. Tel. Jurbarke Ðimkaièiai Pauliai Stakiai Raudonënai Raudonë Veliuona Tel Klausuèiai Seredþius Armëniðkiai Pilis Skirsnemunë Jurbarkas SIÛLO DARBÀ UAB Lukðiø pieninë Jurbarko skyrius Ieðko: PIENO PRODUKTØ GAMINTOJØ Siûlome darbà akmens apdirbimo srityje. Granito pjaustymas, ðlifavimas, poliravimas. Geros darbo sàlygos, socialinës garantijos. Bûtina patirtis. Tel Ieðkome veterinarijos farmacininko (- ës) darbui veterinarijos vaistinëje. Bûtinas veterinarinis iðsilavinimas. Kontaktinis telefonas Ûkyje reikalingas pagalbinis darbininkas (apgyvendina, maitina, moka atlyginimà). Tel Nekilnojamasis turtas parduoda 1 k. butà Kauno g. prie turgaus (IV aukðtas, bendrabuèio tipo, yra baldø). Kaina eurø. Tel k. butà Dariaus ir Girëno g. 97 (IV aukðtas) ir 1 k. butà Kæstuèio g. 23 (II aukðtas). Tel k. butà Lauko g. 2A-2, Jurbarke (49,61 kv.m, yra rûsys). Teirautis tel , el. p. 2 k. butà Smalininkuose (II aukðtas, pietinë pusë nuo Nemuno, daliniai patogumai, ðalia parkas). Kaina sutartinë. Tel k. butà su daliniais patogumais Jurbarke (mediniame name, I a., 61 kv. m, yra vonia, tualetas). Kaina eurø. Galima derëtis, galimi keitimo variantai. Tel Gyvenamà namà (2005 m. statybos, 14,5 a þemës, yra darþinë, vasarinë, garaþas, trifazis, centrinis ðildymas, kanalizacija, vandentiekis). Tel Gyvenamà namà Kauno g. 95, Jurbarke (neárengtas, ûkinis pastatas - árengtas, pritaikytas gyventi). Tel Keièiu arba parduodu sodybà Rotuliuose (mûriniai pastatai). Galiu keisti á maþà butà su priedu. Tel Namukà Jurbarke (medinis, netoli Nemunas, yra daliniai patogumai, 2 a þemës). Kaina eurø. Galima derëtis, galimi keitimo variantai. Tel Namà Naujasodþiø k. 32, Jurbarkuose (solidus 2 aukðtø mûrinis namas, 38 a sklypas, ûkinis pastatas, garaþas, pagalbinës patalpos, tvarkinga aplinka). Kaina eurø. Tel Namø valdos sklypà Vasaros g., Iðsilavinimas: vidurinis bendro lavinimo Reikalavimai: panaðaus darbo patirtis Kontaktiniai duomenys susisiekti: CV siøskite el. p. Tel Jurbarke (13 a, sklype suvestos visos komunikacijos, gatvë ruoðiama asfaltavimui). Kaina eurø. Tel Pigiai garaþà Elenos Grinaveckienës g., Jurbarke. Tel Sklypus Skirsnemunëje (10, 12, 23, 40 a, 1 a eurø). Galima derëtis, galimi keitimo variantai. Tel Sklypà 11 a, Barkûnø g. 50, Jurbarke (buvæs striplaukis, visos miesto komunikacijos sklype). Kaina eurø. Tel Sodo sklypà su nameliu Greièiø sodø bendrijoje (pastatas mûrinis, 2 aukðtø, su pusrûsiu, bendras plotas 66,59 kv. m, 1 km iki Nemuno, arti eþeras). Kaina sutartinë. Tel Sodybà (vienkiemis, asfaltuoti keliai, 5 min. iki Jurbarko, viskas yra, ko reikia sodybai). Tel Sodybà Maðtaièiø k., Kiduliø sen., Ðakiø r. (1 ha þemës, kitoje pusëje Nemuno - Skirsnemunë). Kaina eurø. Tel Sodà Greièiuose (yra namelis, tvenkinys). Tel Sodà Greièiuose su mûriniu nameliu, tvarkingas. Tel Þemës sklypà (namø valda, 27 arai, ant Imsrës upelio ðlaito). Kaina sutartinë. Tel Þemës sklypà prie buvusios antros vidurinës mokyklos (15 arø). Galima iðsimokëtinai. Tel Þemës ûkio paskirties (1 ha) sklypà Linø g., Jurbarkuose. Tel perka Brangiausiai Lietuvoje miðkus (brandþius, jaunus, malkinius, iðkirstus), þemæ, sodybas. Tel kambariø butus, namà arba sodybà netoli miesto. Tel Brangiai mokame! Perkame miðkà iðsikirsti arba su þeme. Atsiskaitome ið karto. Tel Brangiai perkame miðkà. Atsiskaitome ið karto. Apmokame notaro iðlaidas. Tel Namà arba sodybà Jurbarke, nebrangiai. Tel UAB Plateliø ðilas Þemaitijoje brangiai perka: miðkus su þeme, miðkus iðsikirsti, þaliavà biokurui, krûmynus, apþëlusias þemes ir kanalus iðsikirsti. Tel Transportas parduoda Traktoriø MTZ 90,4 su frontaliniu krautuvu (2013 m.). Kaina eurø. Priekabà-platformà (10 t, 2008 m.). Kaina eurø. Tel Trivagá plûgà (vartomas), frezà (3 m), ðieno rinktuvà, grëblá-vartytuvà Dobilas. Tel VW GOLF (2005 m., 1,6 l, benzinas, rida km). Kaina Eur. Tel perka Automobilius, vaþiuojanèius ir nevaþiuojanèius. Pasiimu pats. Sutvarkau dokumentus. Atsiskaitau ið karto. Tel Automobiliø, mikroautobusø, sunkveþimiø, motociklø supirkimas didþiausiomis kainomis. Tel Toyota, Mazda, Mercedes, Audi, Mitsubishi supirkimas didþiausiomis kainomis. Gali bûti be techninës apþiûros, su defektais. Tel Kitos prekës parduoda Dedekles viðtas ir kaimiðkus gaidþius. Tel.: , Gyvatvorines tujas (ávairiø dydþiø). Virtuviná komplektà (kriauklë, kranas, stalas). Duris plastikines su vitrina ir medines. Tel Lauko dailylentes, terasines-grindines lentas, statybinæ medienà (vienguba, dviguba), konstrukcinæ obliuotà medienà. Pjovimas, atraiþos. Pristatome Malkas: skaldytas, kaladëlëmis (berþo, juodalksnio, àþuolo, eglës ir puðies). Tel Pigiai 3 virtuvines pastatomas spinteles (170x60) ir 2 (85x60). Labai geros bûklës. Tel Pigiai gruntà-dirvoþemá (geras). Tel Senovines raudonas ir geltonas plytas (40000 vnt.) ir grindinius taðytus akmenis (400 kv.) Kaunas. Perku ir parduodu gyvsidabrá. Tel Àþuolinës, uosinës (5 cm), liepinës (6 cm) sausos lentos. Tel perka Darbiná arklá. Pageidautina kumelæ. Tel Ávairûs Anoniminiø alkoholikø susirinkimai vyksta: Jurbarke, S. Daukanto g. 27 (dienos uþimtumo centras). Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 19 val. Tel Regiono tarnybos tel Paslaugos Dedame trinkeles, bortus, ðiltiname pamatus, vedþiojame drenaþà, darome laiptus, statome segmentines tvoras ir betonuojame. Tel Greitai ir kokybiðkai atliekame ÐALDYTUVØ REMONTAS Atvaþiuoju á namus. Kondicionieriø pildymas visoms transporto priemonëms. Tel Mini ekskavatoriumi atlieku ávairius þemës kasimo darbus. Tel skardinimo darbus su savo ir uþsakovo medþiagomis. Tel Greitai ir kokybiðkai gaminame bei montuojame nerûdijanèio plieno kaminø ádëklus, pristatomus apðildomus dvisienius kaminus. Tel Paminklai. Akmens gaminiai. Visi kapø darbai: pamatø betonavimas, trinkeliø klojimas, dekoravimas skaldele. Tel Pastatø energinio naudingumo sertifikavimas. Tel Patalpø nuoma ávairioms progoms ir ðventëms Raudonëje. Puiki aplinka, banketo salë. Nakvynës, kubilo ir maitinimo paslaugos. Tel Vandens græþiniai. Geoterminis ðildymas. Darbai nuo A iki Z. Visoje Lietuvoje iðtisus metus! Garantija, aptarnavimas. Tel.: , Galvijø supirkimo ámonë superka raguoèius, AB Krekenavos agrofirma supirkimo kainomis. Sveriame vietoje, mokama 6 ir 21 proc. PVM. Atsiskaito ið karto. Tel.: , Dovanoja Du paaugintus dekoratyvinius triuðius. Su narvais, gertuvëmis. Tel

14 14 / 2019 m. birþelio 14 d. Nr. 24 Braðkës atpigo Kaitra tokia, kad gyvybës maþajame turgelyje, Kauno gatvëje, beveik nesijauèia. Ketvirtadiená apie 11 val. èia ir prekeiviø maþai, ir pirkëjø nematyti. Vieni namuose nuo kaitriø saulës spinduliø slepiasi, o kiti tikriausiai prie vandens guli, spëliojo prekybininkai. Daugiau gyvybës prie maþosios Maxima, kur ásikûrë braðkiø augintojai. Ketvirtadiená braðkës kainavo dvigubai pigiau nei prieð savaitæ. 1 kg birþelio 13 dienà kainavo nuo 2 iki 3 eurø. Braðkiø augintojai daugiau praðë uþ didesnes uogas. Kaitra tokia, kad uogos gali greitai baigtis, komentuoja braðkiø augintojai. Bet nelaukia jie ir lietaus jei dabar stipriai palytø, braðkës greitai supûtø. Jurbarkieèiai uogas perka, bet po nedaug. Po vienà kilogramà. Jokiø uogieniø neverda, nes daþniausiai uogas arba þalias valgo, arba ðaldiklyje uþsiðaldo. Viena braðkiø augintoja nuplautas braðkes sugrûdþia bulviø grûstuvu, áberia cukraus ir iðpilsto á maþus indelius ir sukrauna tvarkingai á ðaldiklá. Kita prekybininkë áprastà cukrø pakeièia fruktoze arba rudu cukrumi jai taip skaniau. Ramunëlës. Redakcijos archyvo nuotr. Prie maþosios Maxima galima nusipirkti ir vaistingø ramunëliø, kurias savo namuose uþaugina jurbarkietës. Pastarosios savo sodo gërybes parduoda ne tik prisidurdamos prie pensijos, bet ir norëdamos pabendrauti. Kainos Jurbarko maþajame turgelyje ir prie maþosios Maximos : Braðkës (1 kg) 2 3 Eur Vaistiniø ramunëliø puokðtelë 0,50 Eur Vasariðki burokëliai (saujelë) 0,60 Eur Gacanija (1 vnt.) 1,50 Eur Gvazdikai (1 vnt.) 0,50 Eur Ledukai (1 vnt.) 0,40 0,50 Eur Sidabrinis virþis (1 vnt.) 2,50 Eur Agurkø daigai (1 vnt.) nuo 0,50 Eur Ridikëliai (200 g) 0,50 Eur Svogûnø laiðkai (100 g) 0,50 Eur Iriso krûmas 2 Eur Salotos (100 g) 0,40 Eur Medus (0,5 l) 4,50 Eur Mûsø laiko inf. Horoskopai savaitei AVINAS Buvote átikinëjamas, kad viskas gerai, todël tokia opozicija jûsø siekiams savaitës viduryje jums yra netikëta. Dël to patirtas stresas netgi gali turëti átakos jûsø sveikatos bûklei. Gal jus paguostø þinia, kad galø gale viskas baigsis gerai? JAUTIS Savaitës pradþioje pasirûpinkite buities reikalais, bûkite atidesnis ðeimos poreikiams. Savaitei ápusëjus raskite laiko palepinti ir save. Turëtø pagerëti jûsø savijauta ir sutvirtëti pasitikëjimas savimi. DVYNIAI Pirmoje savaitës pusëje senos paþintys padës iðspræsti finansines problemas. Dideliø ilgalaikiø projektø ðià savaitæ verèiau nepradëkite. Savaitgalá sunkià minutæ sulauksite labai vertingos paramos ir supratimo ið ðeimos nariø. VËÞYS Vis dar neduoda ramybës finansinës problemos, bet jûsø partnerio optimizmas pakels ir jûsø dvasià. Savaitës viduryje gali nutrûkti santykiai su senaisiais verslo partneriais ir beveik tuo paèiu metu uþsimegzti nauji. LIÛTAS Kai kurie jûsø troðkimai, jei bus ágyvendinti, gali pakenkti jûsø reputacijai. Tikri draugai bandys jus atkalbëti nuo neapgalvoto þingsnio. Ketvirtadiená ar penktadiená jûsø principai ir iðdidumas reikalaus ásigyti daiktà, kurio ið tiesø negalite sau leisti. MERGELË Prasideda nauja jûsø karjeros fazë, ilgainiui leisianti pasiekti taip trokðtamø aukðtumø. Pradþioje galite turëti nemenkø finansiniø sunkumø, teks nemaþai padirbëti, tikriausiai ir vakarais. TELELOTO Tiraþo nr Data: Keturi kampai 2,00 Eur. Eilutë 2,00 Eur. Ástriþainës 26,00 Eur. Visa lentelë 9 779,00 Eur. Kampai, eilutë, ástriþainës 18, 40, 29, 53, 70, 69, 52, 24, 57, 16, 63, 33, 61, 11, 09, 31, 39, 74, 43, 30, 48, 32, 20, 62, 26, 12, 21, 06, 73, 68, 44, 41, 17, 59, 54, 28, 15, 56. Visa lentelë 49, 10, 23, 75, 03, 01, 50, 47, 71, 07, 45, 04, 66, 34, 64. Pakvietimai á TV studijà 038*901, 041*094, 046*667, 013* eurø 013*479. Automobilis Mercedes Benz Gla Baseinas su filtru Bestway 032*859. Dviratis Azimut Classic *535. Elektrinis paspirtukas Xiaomi , , , SVARSTYKLËS Pirmomis savaitës dienomis jus gali iðduoti þmogus, kuriuo tvirtai tikëjote. Padëdamas þmogui, pakliuvusiam á bëdà, galite turëti nesusipratimø su bendradarbiais ar ðeimynykðèiais. Antroje savaitës pusëje jûsø galvoje gali gimti labai ádomiø idëjø, bet jø ágyvendinimà verèiau kol kas atidëkite. SKORPIONAS Þmogaus, su kuriuo siejote savo planus ir ið kurio tiek daug tikëjotës, nebëra. Iðsiskyrimas padës suvokti, koks ið tikrøjø svarbus tas þmogus buvo. Antroje savaitës pusëje teks prisiimti dvigubà atsakomybës naðtà. ÐAULYS Pirmoje savaitës pusëje labai tikëtinas konfliktas su vaiku, turësiantis ganëtinai ilgalaikiø padariniø. Kita vertus, tarnyboje galite tikëtis paramos ir supratimo ið vyresnybës. OÞIARAGIS Savaitës pradþioje ásiklausykite á protingà seno draugo patarimà. Kelionë savaitës viduryje padës geriau suprasti artimà jums þmogø. Penktadiená ir ðeðtadiená pasistenkite kuo maþiau bûti vienas. Sekmadiená bus bandoma jûsø kantrybë. VANDENIS Nauja paþintis duoda jums progà iðsakyti savo ilgai slëptus jausmus ir neduodanèias ramybës baimes. Ðis þmogus labai tinka iðklausyti jûsø iðpaþintá ir duoti vertingà patarimà. Dràsiai galite jam patikëti savo intymiausias paslaptis. ÞUVYS Esate dar nepasiruoðæs tokiems artimiems santykiams, kokiø siekia jûsø naujasis paþástamas. Tai jus kiek gàsdina, bet ði baimë iðeis tik á gera. Tai, kà turite padaryti ðá savaitgalá, verèiau neatidëliokite kitai dienai. horoskopai.lt , Hamakas Spokey Zuni 034*365, 018*573, 027*234, 018*706. Iðmanioji apyrankë Xiaomi 047*763, 038*032, 044*395, 027*241. Iðmanusis telefonas Samsung J4 Plus 022*735. Kelioniniø baldø komplektas 008*324. Knyga Neregëta Lietuva 016*868, 023*137, 014*089, 014*552. Lauko kepsninë Mustang (43 cm) 015*123, 006*903. Ledø gaminimo aparatas Tristar 041*320, 036*439. Planðetë Lenovo TB-7104F 020*524. Pretendentas á eurø Sodininko rinkinys Gardena 032*136, 017*636. Trintuvas Nutribullet 037*928, 009*855. SUNKU, BET GERA Daþnai þmonës manæs klausia, ar sunku globoti tëvø globos netekusá vaikà. Að jiems daþniausiai atsakau: Taip, tai sunku, taèiau neapsakomai gera. Man sunku, nes... tenka keisti savo áproèius; keièiasi dienos reþimas, rutina; tenka iðeiti ið savo komforto zonos; ásipareigoji; bijai, nepasitiki ir abejoji savimi, bet neapsakomai gera, nes... tai nauja gyvenimo kelionë, kurios metu sutinki tiek daug naujø þmoniø, kuriø kitomis aplinkybëmis galbût nebûtum sutikæs; kiekviena diena yra ypatinga, kupina naujø gyvenimiðkø pamokø; sëdi,,pirmoje eilëje stebëdamas vaiko ðypsenas, nuoðirdø ir tikrà dþiaugsmà, linksmas akis, pokyèius, pasiekimus; tavo rankose galimybë kurti kitoká vaiko rytojø, kuriame daug ðviesos, ðilumos bei meilës. Vaiko globa yra laimës raktas, nes tik pradëjus globoti að pajutau, kà reiðkia duoti, kà reiðkia ið gyvenimo imti viskà, kà jis gali duoti. Nes pasaulis taip jau sukurtas, kad þmogui reikia þmogaus. Globëja Padovanokite vaikams vaikystæ! Daugiau informacijos apie globà ir ávaikinimà galite gauti VðÁ Jurbarko socialinës paslaugos, Vydûno g. 56C, Jurbarkas, tel , , , el. p Valstybës ámonës Valstybës þemës fondo Kauno þemëtvarkos ir geodezijos skyrius (K. Donelaièio g , Kaunas) praðo atsiliepti K. Katkauskà (iðvykusá á Airijà) ar jo ágaliotus asmenis m. birþelio mën. 28 d val. Jûs kvieèiami atvykti adresu Piliakalnio g. 15, Seredþiaus mstl., Jurbarko r. sav. prie savo þemës sklypo (kad. Nr. 9467/ 0005:43) suderinti jo ribas su gretimu þemës sklypu (kad. Nr. 9467/ 0005:63), kuriam nurodytu laiku bus atliekami kadastriniai matavimai. Su savimi turëti asmens tapatybæ patvirtinanèius dokumentus ar ágaliojimus. Pasiteirauti galite VÁ Valstybës þemës fondo Kauno þemëtvarkos ir geodezijos skyriuje K. Donelaièio g , Kaunas arba tel Jums neatvykus darbai bus tæsiami. Atsisveikiname su mirusiais JURBARKO SENIÛNIJA Bronë Andriulaitienë Darius Laurinavièius GIRDÞIØ SENIÛNIJA Danutë Kaponaitienë SKIRSNEMUNËS SENIÛNIJA Vytautas Pilipauskas Ona Eugenija Virbickienë SEREDÞIAUS SENIÛNIJA Stasë Masaitienë VELIUONOS SENIÛNIJA Antanas Tamoðaitis VIEÐVILËS SENIÛNIJA Jonas Kriauèiûnas Uþjauèiame artimuosius

15 L A I S V A L A I K I S 2019 m. birþelio 14 d. Nr. 24 /15 Spræskite kryþiaþodá ir laikraðèio prenumeratà 2 mën. Mûsø laikas tai 16-us metus skaièiuojantis ir rajono laikraðtis, kiekvienà penktadiená pasiekiantis skaitytojus. Jame rasite visas kultûrinio, politinio, socialinio gyvenimo mûsø rajone naujienas. Susipaþinkite su sporto pasiekimais, mokyklø gyvenimu, iðkiliais, mûsø kraðtà garsinanèiais þmonëmis bei meno kolektyvais. Be rimtø, socialiná ir politiná gyvenimà analizuojanèiø áþvalgø, laikraðèio puslapiuose perskaitysite ir lengvesnio turinio, pramogoms skirtø straipsniø. Ið teisingai iðsprendusiø kryþiaþodá skaitytojø iðrinksime 1 nugalëtojà, kuris bus iðaiðkintas burtø keliu. Jam atiteks laikraðèio Mûsø laikas 2 mën. prenumerata! Praëjusio numerio kryþiaþodþio atsakymai. Vertikaliai: Samumas. Adonsonas. Larai. Praktika. Ardo. Animato. Ar. Sau. ES. Anek. Ava. Ats. LTV. Ana. Akis. Apori. Vasalas. Kseroderma. Das. Lanista. Asas. Ra. Manija. Anot. Gal. Radijas. Raudonais. Rasa. Du. Pasostë. Horizontaliai: Balastas. Mar. Maras. Elada. Urdu. Aranis. Mao. Ponija. Tai. Elodija. Stresas. Pa. Virt. Varna. Ma. Ru. Dainava. AA. Okmena. Anup. Intakas. Soda. Sit. Adatos. Ðoko. Alas. No. Na. Akas. Gas. Avis. Rait. Astras. Balsë. Paþymëtuose langeliuose: propaganda. Birþelio 7 d. kryþiaþodþio nugalëtoja Roma Budrienë ið Jurbarko. Jai atiteko knyga Sveika ir graþi Kryþiaþodþiø atsakymai redakcijoje priimami iki pirmadienio val. Tel.: (8 447) , (galima siøsti SMS, nurodykite vardà, pavardæ ir ið kur esate). Maloniai kvieèiame prisidëti Jurbarko ámones steigiant savo prizus. El. p. Receptas Medaus sausainiai Ingredientai: 2 kiauðiniai; 2 v. ð. grietinës; 2 v. ð. medaus; 300 g sviesto; 1 a. ð. vanilinio cukraus; 5 g druskos. Gaminimas Viskà iðmaiðyti, miltø dëti tiek, kad neliptø prie rankø ir suminkius teðlà dëti 2 valandoms á ðaldytuvà. Kepti orkaitëje 180 laipsniø celsijaus min. Sudoku Danutë Kapturauskienë Uþpildyti sudoku lentelæ su skaièiais nuo 1 iki 9 reikia taip, kad në vienas ið skaièiø nesikartotø kurioje nors eilutëje, stulpelyje ar paryðkintuose 3x3 skyriuose. Kitaip tariant, reiðkia, kad kiekviena eilutë, stulpelis ar kiekvienas ið devyniø 3x3 skyriø turëtø bûti skaièius 1-9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Juokø kampelis Tu turi tokius didelius ûsus! Ádomu, ar jie netrukdo tau valgyti? Pavaiðink pamatysi! *** Skambutis á taisyklà: Neveikia mano spausdintuvas. Reikës já iðvalyti. Tai kainuos, todël perskaitykite instrukcijà ir pats iðvalykite. Ar jûsø ðefas þino, kaip trukdote jo verslui? Tai jo idëja. Mes daugiau pelno gauname leisdami klientui paèiam kà nors remontuoti. *** Ar jûsø aviganis yra geras sargas? Manau, kad taip. Mes jau ketvirta diena mëginame patekti á savo namus, bet niekaip nepavyksta. *** Kaip kurmiai orientuojasi po þeme, kur kasti? Jø gera klausa. Jie girdi, kur auga morkos. O kam jiems morkos? Taigi regëjimui labai naudinga. *** Koks skirtumas tarp pradedanèiojo ir patyrusio gydytojø? Pirmasis galvoja, kad gydo tà ligà, kurià jûs turite, o antrasis mano, kad jûs turite tà ligà, kurià jis gydo. *** Einu, atliksiu savo, kaip sutuoktinio, pareigà pavalgysiu. *** Skelbimas: Jaunas, patrauklus vyras, be bjauriø áproèiø susipaþintø su moterimi be bjauriø vaikø! *** Norëdamas naujame kolektyve iðsiaiðkinti, kas yra lyderis, pasiþiûrëkite, ant kieno stalo guli kondicionieriaus pultas. anekdotai.lt

16 16/2019 m. birþelio 14 d. Nr. 24 (1228) Renginiai PENKTADIENIS, BIRÞELIO 14 D. Birþelio 14-oji Gedulo ir Vilties diena. Ðiemet sukanka 78 metai, kai buvo pradëti pirmieji trëmimai. Lietuvoje beveik nëra në vienos ðeimos, kurios vienaip ar kitaip nebûtø palietusi ði baisi tragedija. Trëmë ûkininkus, mokytojus, gydytojus, kultûros ðviesuolius ir prastus, jokiø mokslø nebaigusius, þmones. Ðiai dienai paminëti visoje Lietuvoje kasmet skiriami iðskirtiniai renginiai. Jurbarko rajone ðá birþelá jø numatoma tikrai nemaþai. Birþelio 14 d val. Atminimo valanda prie tremtiniø paminklo Jurbarko kapinëse Mëlynos vosilkos val. Gedulo ir vilties dienos paminëjimas Girdþiø kapinëse prie kryþiaus þuvusiems uþ Lietuvos laisvæ val. renginys, skirtas Birþelio 14- àjai ir Laisvës kovø vado Jono Þemaièio-Vytauto metams Jurbarko kraðto muziejuje val. Gedulo ir Vilties dienos paminëjimas Seredþiaus mokyklos-daugiafunkcio centro salëje ir kapinëse val. pësèiøjø þygis Gedulo ir Vilties dienai atminti Vadþgirio kultûros namuose. Ðiai dienai paminëti Raudonës dramos bûrelis Kultuvë (vad. Birutë Jurkðienë) sukûrë literatûrinæ kompozicijà Visi mes broliai ir seserys. Ðie pasirodymai jau ávyko Juodaièiø pagrindinës mokyklos salëje birþelio 13 d. Seredþiaus Stasio Ðimkaus daugiafunkciniame centre literatûrinæ kompozicijà kvieèiame þiûrëti 14 d val.; Veliuonos kultûros centro Stakiø skyriaus salëje 16 d val. Renginio metu visi galës apþiûrëti tremtinës ið Birðtono Magdelenos Burbulytës-Ðiugþdinienës siuviniø, pieðiniø, laiðkø parodà, kuri po to bus eksponuojama Veliuonos kraðto istorijos muziejuje. ÐEÐTADIENIS, BIRÞELIO 15 D. Vytauto Didþiojo progimnazijoje 10 val. Jurbarko r. savivaldybës seniûnijø sporto þaidynës. Veliuonos miestelyje 14 val. festivalis Veliuonos kadrilis. Dainø ir tradiciniø kankliø muzikavimo diena. SEKMADIENIS BIRÞELIO 16 D. Jurbarko Ðvè. Trejybës baþnyèioje 12 val. Ðvè.. Trejybës ir Ðv. Antano Atlaidai. Ðv. Miðiose vyskupo Algirdo Jurevièiaus vizitacija, teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. ANTRADIENIS, BIRÞELIO 18 D. Jurbarko vieðojoje bibliotekoje 14 val. pasitarimas diskusija Koks mûsø Nemunas ir gyvenimas Panemunëse? KETVIRTADIENIS, BIRÞELIO 20 D. Girdþiø lankoje 11 val. vasara prie Mituvos. PENKTADIENIS, BIRÞELIO 21 D. Ðimkaièiuose 15 val. tradicinë Ðimkaièiø miestelio diena Joninës. Kartupiuose val. Joniniø ðventë. ÐEÐTADIENIS, BIRÞELIO 22 D. Prie paminklo Veliuonos 700 metø jubiliejui 13 val. projektas Veliuonos muziejus lauko terasoje. Istorikø diena. Jurbarke du pavykæ debiutai: itin moteriðko renginio ir naujos stovyklavietës Lina Juðkaitienë Dvi geros þinios. Pirmoji ta, kad Jurbarko moterys ir kitais metais sulauks jas sudominusio itin moteriðko renginio. O kita þinia Jurbarke startuoja dar viena nauja turistinë erdvë. Penktadienio popietæ Camp Geny turistinëje stovyklavietëje ávyko iðskirtinai moteriðkas renginys Sijonuotos vasaros sutiktuvës, kuris panaðiu metu dar vyko 16-oje ðalies miestø. Á stovyklavietæ suguþëjo, suvaþiavo ávairiausio amþiaus ir profesijø moterys nuo mokytojø iki buhalteriø, nuo muziejininkiø iki dizaineriø. Atvyko ir vietinës ið Jurbarko kraðto, ir emigrantës ið Didþiosios Britanijos, pasinaudojusios proga prisijungti ir pailsëti, nes, vienos vieðnios þodþiais, Londone daug dirba ir uþdirba, bet nëra kada pailsëti. Jurbarkietës moterys ne tik apie meditacijos ir moteriðkumo galià kalbëjosi, bet ir pirmosios iðbandë Kneipo takelá, kurá visai neseniai uþbaigë árengti ðios stovyklavietës ðeimininkai. Sijonuotos moterys basomis per akmenëliais, kankorëþiais, pjuvenomis grástà takà pasivaikðèiojo bei S. Kneipo sveikatos trenerës Liudmilos Pokvytytës paskaitos iðklausë. Tiek sijonuotø moterø, merginø, mergaièiø vienoje vietoje èia dar neteko matyti!, pavykusiu renginiu Jurbarke dþiaugësi jo organizatorë, taip pat jurbarkietë M. Maraitë, paþadëdama á panaðø renginá Jurbarko moteris sukviesti ir kitais metais, birþelio 5 dienà. Ne tik ðis renginys tapo atradimu, bet ir pati stovyklavietë Jurbarke. Kaip paaiðkëjo, Camp Genys stovyklà atrado ne tik ðio renginio dalyvës, bet ir taksi vairuotojai, kurie, gavæ uþsakymà veþti á ðià vietà, ne ið karto suprato, kur reikia klientes nugabenti. Kaip paaiðkëjo, Sijonuotos vasaros sutiktuvës Jurbarke buvo bene pirmas toks vieðas renginys ðioje stovyklavietëje. Iki tol ði erdvë atgydavo tik per tarptautiná þygeiviø festivalá, kuris vyksta rugpjûèio pradþioje. Vis dëlto ði turistinë erdvë startuoja visu pajëgumu. Oficialus ðios turistinës erdvës atidarymas jau ðá savaitgalá, birþelio 14 dienà. Stovyklavietës atidarymas Jurbarko Challenge ir ðeðtadiená rengiamas Ðeimø piknikas su Camp Basomis per akmenëlius, kankorëþius, medþio pjuvenas, o tada kojas ámerkia á ðaltà vandená. Sijonuotos vasaros sutiktuvës dalyvës pirmosios iðbandë Kneipo takà, kurá neseniai árengë stovyklavietës ðeimininkai. Vieðnias priëmë ir kartu su jomis ávairiose veiklose dalyvavo ir Camp- Genys ðeimininkë Jurgita Genienë. Genys stovyklaviete ir bus oficialus erdvës atidarymas. Tai Mûsø laikui patvirtino ðios stovyklavietës sumanytojai, ðeimininkai Jurgita ir Vytenis Geniai. Kaip paaiðkëjo, ði erdvë yra sena iðsipildþiusi ðios jaunos ðeimos svajonë. Anot Vytenio, mintis ir poreikis ákurti ðià stovyklavietæ gimë natûraliai ir organiðkai iðsivystë ið vidinio noro vasaros metu kuo daugiau laiko praleisti gryname ore, gamtoje, toliau nuo didmiesèio ritmo, kasdieniniø automobiliø spûsèiø, dulkiø ir triukðmo. Stovyklavietë veiks vasaros sezono metu. Èia nakvynei su palapinëmis ar kemperiais galës apsistoti pravaþiuojantys pro Jurbarko kraðtà vietos ir uþsienio turistai. Taip pat abu Geniai turi vizijà, kad ði erdvë prie Nemuno galëtø tapti tiek vieðø, tiek privaèiø renginiø veiksmo vieta. Orientacinis sportas automobiliais Jurbarkas Challenge turistinis renginys dþipø, visureigiø mëgëjams, kurie atvyks ið visos Lietuvos. Tai iniciatyva, kvieèianti paþinti, surasti, pamatyti graþiausias ir vertingiausias istorines, kultûrines vietas GPS koordinaèiø pagalba. Anot Vytenio, tai gali bûti koks nors iðskirtinio groþio ar vertës medis, gamtinis objektas, atminimo kryþius ar tiesiog kokia nors graþi vietovë. Kadangi pilys ir taip jau þinomos, tai lankytini taðkai labiau nukreipti á tas vertingas paþinimo vietas, kurios daþniausiai pasilieka paraðtëse, o tokiø ádomiø ir iðskirtiniø vietø mûsø kraðte tikrai yra labai daug, pasakojo V. Genys. Dalyviai, suradæ GPS taðkà, turës viena ranka liesti objektà ir kita ranka transporto priemonæ bei nusifotografuoti. Vienas GPS taðkas lygu vienas taðkas. Kas daugiau taðkø suras, tiems dalyviams bus paruoðtos dovanos. Anot Vytenio, ðiuo renginiu nori skatinti turizmà Jurbarko kraðte. Norisi, kad tai bûtø ne valdiðkas, o ádomus turizmas, kuris sudomintø turistus atvykti ir pamatyti Jurbarko kraðto vietas, sakë Vytenis. L & G PAUKÐÈIAI Viðèiukai, viðtaitës Prekiaujame 2-6 mën. ávairiø veisliø ir spalvø vakcinuotomis viðtaitëmis, Joniðkio grûdø paðarais. Priimami uþsakymai vienadieniams 1-1,5 kg ir 2-2,5 kg sveriantiems Rumðiðkiø paukðtyne iðperintiems COBB-500 mësiniams vakcinuotiems viðèiukams. Jurbarkas, tel Pn Sk Pn Ðt Sk Pr An Tr Kt Galimas lietus Vëjas V 2 m/s Saulë teka Leidþiasi Prieðpilnis Rufinas, Valerijus, Labvardas, Almina, Bazilijus. Giedra Vëjas ÐR 3 m/s Saulë teka Leidþiasi Prieðpilnis Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailë, Krescencija. Giedra Vëjas PR 3 m/s Saulë teka Leidþiasi Prieðpilnis Benas, Julita, Tolminas, Jûra. Galimas lietus Vëjas V 6 m/s Saulë teka Leidþiasi Pilnatis Pr Grigalius, Daugantas, Vilmantë, Adolfas, Laura. Giedra Vëjas ÐV 3 m/s Saulë teka Leidþiasi Pilnatis An Marcelinas, Morkus, Ginbutas, Vaiva, Arnulfas, Marina. Giedra Vëjas Ð 2 m/s Saulë teka Leidþiasi Pilnatis Julijona,, Dovilas, Ramunë, Deodatas, Romas. Giedra Vëjas ÐR 3 m/s Saulë teka Leidþiasi Pilnatis Kt Florentina, Silverijus, Þadvainas, Þintautë, Nandas. Panaudota day.lt, gismeteo.lt inf.

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr

Pagrindiniai ženklų lapai_8vnt.cdr 1 klasë 310 Pësèiøjø eismas draudþiamas Draudþiamasis Draudþiama pëstiesiems judëti ta kelio puse, kurioje pastatytas þenklas 412 Pësèiøjø takas Nukreipiamasis Takas skirtas tik pëstiesiems. Kai takas

Detaliau

Mazasis_ indd

Mazasis_ indd PAGRINDINIAI BANKØ VEIKLOS RODIKLIAI 2007/4 Sutartiniai þenklai Reiðkinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo 0,0 Rodiklis maþesnis negu nurodyti matavimo vienetai... Nëra duomenø, nors reiðkinys

Detaliau

Juozo Erlicko patarimas tiems, kurie visiems siûlo nebijoti iððûkiø - kvaili iðbando save, o protingi kitus. Nr. 22 (1226) 2019 m. geguþës 31 d. PENKT

Juozo Erlicko patarimas tiems, kurie visiems siûlo nebijoti iððûkiø - kvaili iðbando save, o protingi kitus. Nr. 22 (1226) 2019 m. geguþës 31 d. PENKT Juozo Erlicko patarimas tiems, kurie visiems siûlo nebijoti iððûkiø - kvaili iðbando save, o protingi kitus. Nr. 22 (1226) 2019 m. geguþës 31 d. PENKTADIENIS www.mlaikas.lt Kaina 0,70 Eur NUSIKALTIMØ BANGA

Detaliau

ataskaita_visa

ataskaita_visa 1 Vaikø linija tai tarnyba, teikianti psichologinæ pagalbà visos Lietuvos vaikams ir paaugliams telefonu, laiðkais ir internetu. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis á Vaikø linijà dël ávairiø jiems iðkilusiø

Detaliau

ISSN Nr. 33 (1133) 2017 m. rugpjûèio 18 d. PENKTADIENIS Kaina 0,70 Eur Ðventas Rokas rugiapjûtei pabaigtuviø NEPASKELBË 3

ISSN Nr. 33 (1133) 2017 m. rugpjûèio 18 d. PENKTADIENIS   Kaina 0,70 Eur Ðventas Rokas rugiapjûtei pabaigtuviø NEPASKELBË 3 ISSN 1648-7087 Nr. 33 (1133) 2017 m. rugpjûèio 18 d. PENKTADIENIS www.mûsølaikas.lt Kaina 0,70 Eur Ðventas Rokas rugiapjûtei pabaigtuviø NEPASKELBË 3 psl. Per ðventà Rokà mûsø senoliai ðvæsdavo pjûties

Detaliau

NARKOTIKØ VARTOJIMO PREVENCIJA BENDRUOMENËJE Pirminës sveikatos prieþiûros darbuotojo þinynas VILNIUS 2002

NARKOTIKØ VARTOJIMO PREVENCIJA BENDRUOMENËJE Pirminës sveikatos prieþiûros darbuotojo þinynas VILNIUS 2002 NARKOTIKØ VARTOJIMO PREVENCIJA BENDRUOMENËJE Pirminës sveikatos prieþiûros darbuotojo þinynas VILNIUS 2002 UDK 613.8(03) Na-187 Parengë: Ona GRIMALAUSKIENË Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenës sveikatos

Detaliau

Viesasis_22_tirazui.p65

Viesasis_22_tirazui.p65 ISSN 1648-2603 VIEÐOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS 2007. Nr. 22. Vaikø dienos centrø administravimo ir vertinimo problemiškumas Irena Sipoviè Vilniaus apskrities valstybinës mokesèiø inspekcijos Vilniaus

Detaliau

"Vilnis" 2017

Vilnis 2017 Molëtø 2017 m. geguþës 23 d., antradienis Nr. 40 (8013) Kaina - 0,45 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Prie á stalèiø sugulusiø kaimo turizmo verslo ambicijø...

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Vienintelis bûdas pabëgti nuo kenksmingo pagyrø poveikio yra eiti dirbti. Albertas Einðteinas ISSN Nr. 48 (1200) 2018 m. lapkrièio 30 d. PEN

Vienintelis bûdas pabëgti nuo kenksmingo pagyrø poveikio yra eiti dirbti. Albertas Einðteinas ISSN Nr. 48 (1200) 2018 m. lapkrièio 30 d. PEN Vienintelis bûdas pabëgti nuo kenksmingo pagyrø poveikio yra eiti dirbti. Albertas Einðteinas ISSN 1648-7087 Nr. 48 (1200) 2018 m. lapkrièio 30 d. PENKTADIENIS www.mûsølaikas.lt Kaina 0,70 Eur Mokesèiai

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Þiburys neþibës, jei nebus jame þibalo. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Nr. 28 (1232) 2019 m. liepos 12 d. PENKTADIENIS Kaina 0,70 Eur

Þiburys neþibës, jei nebus jame þibalo. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Nr. 28 (1232) 2019 m. liepos 12 d. PENKTADIENIS   Kaina 0,70 Eur Þiburys neþibës, jei nebus jame þibalo. Palaimintasis Jurgis Matulaitis. Nr. 28 (1232) 2019 m. liepos 12 d. PENKTADIENIS www.mlaikas.lt Kaina 0,70 Eur Jurbarko ir Suvalkijos kraðto TURIZMAS: nuo naujienø

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

untitled

untitled 2016 m. balandþio 5 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN 1648-2018 ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. Nr. 24 (2079) 2016 m. balandþio 5 d., antradienis www.silokarcema.lt

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Vandentvarka 18.p65

Vandentvarka 18.p65 LIETUVOS VANDENS TIEKËJØ ASOCIACIJOS INFORMACINIS LEIDINYS Nr. 18 2004 KOVAS LVTA 2002-2003 M. VEIKLOS ATASKAITA I. LIETUVOS VANDENTV ANDENTVARKOS ARKOS ÛKIS: DABARTINË BÛKLË IR SPRÆSTINI KLAUSIMAI LVTA

Detaliau

NZ p65

NZ p65 LAIÐKAS REDAKTORIUI Ðeima, sàþinë ir gyvybë kaip þiniasklaidos etikos problemos Kardinolas Audrys Juozas Baèkis Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Apie þiniasklaidos ir þurnalistø etikà Lietuvoje kalbame

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø 2015 m. spalio 16 d., penktadienis Nr. 82 (7854) Kaina - 0,35 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Tarp nominantø - ir Molëtø savivaldybë Praëjusià savaitæ

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

kalendorius.cdr

kalendorius.cdr 2009-200 mokslo metø kalendorius Þinios Jûsø kelias á sëkmæ! Tai, kà þinome, yra taip menka, palyginti su tuo, ko neþinome P. S. Laplasas Mokykla tai dirbtuvë, kur formuojamas auganèios kartos màstymas;

Detaliau

Matulaièio Respublika Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N m. Geguþë <...> Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalb

Matulaièio Respublika Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N m. Geguþë <...> Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalb Parapijos socialiniø veiklø laikraðtis N 18-2015 m. Geguþë Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdëdamas savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustëræ jie klausinëjo: Argi va ðitie kalbantys nëra galilëjieèiai?

Detaliau

ok.2019

ok.2019 Join us for the best version of Open Kitchen yet 20 19 OPEN KITCHEN 2019 ATEITIESFORMA MAISTO FORMA ATEITIES MAISTO 20 19 Brangus restorano savininke, Sveikiname! Jei Jūs sulaukėte šio pranešimo, vadinasi,

Detaliau

untitled

untitled ISSN 1648-0392 Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 84 (10142) * 2018 m. lapkrièio 10 d., ðeðtadienis Ðiandien mënulio

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Mz02.p65

Mz02.p65 LIETUVOS AKLØJØ IR SILPNAREGIØ SÀJUNGOS MËNESINIS ÞURNALAS MÛSØþodis 2017 2 (698) Leidþiamas nuo 1959 m. sausio mën. TURINYS 1 LASS CENTRO TARYBOJE 1 A.VALENTA NAUJOVËS, KURIAS PRAVARTU ÞINOTI 4 AR MUMS

Detaliau

Mano metodas-08_04.p65

Mano metodas-08_04.p65 2008 02 20 Nr.8 Informacinio leidinio Ðvietimo naujienos Nr.4(259) priedas 2008 02 20 Ugdant brandþià asmenybæ Nr.8 Ið tylos á ðirdá ið ðirdies á þmogø Bendruomenës santykiø vertybës Mokyklos vadovas kaitos

Detaliau

mlaikas2018.pmd

mlaikas2018.pmd Jeigu kas nors stengiasi tave labai stipriai áþeisti, reiðkia jam dar blogiau. Konfucijus Nr. 16 (1220) 2019 m. balandþio19 d. PENKTADIENIS www.mlaikas.lt Prisiekë nauja taryba aiðku, kas uþims TRIS SVARBIAUSIUS

Detaliau

2011 kovo 25 d.

2011 kovo 25 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. Ðeðiasdeðimt pirmieji leidimo metai Politinis ðtilis apgaulingas Beveik prieð dvi savaites pasiraðytas rajono politikø susitarimas dël koalicijos sudarymo

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip kreiptis dėl peržiūros ir informacijos apie priežastis Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke aprašoma veiksmų tvarka, kaip kreiptis dėl sprendimo peržiūros ir informacijos apie sprendimą priežastis

Detaliau

ISSN Nr. 45 (1093) 2016 m. lapkrièio 11 d. PENKTADIENIS Kaina 0,70 Eur VIENIÐO KAPO ISTORIJA Vertimø kaimo miðke Ðiame num

ISSN Nr. 45 (1093) 2016 m. lapkrièio 11 d. PENKTADIENIS   Kaina 0,70 Eur VIENIÐO KAPO ISTORIJA Vertimø kaimo miðke Ðiame num ISSN 1648-7087 Nr. 45 (1093) 2016 m. lapkrièio 11 d. PENKTADIENIS www.mûsølaikas.lt Kaina 0,70 Eur VIENIÐO KAPO ISTORIJA Vertimø kaimo miðke Ðiame numeryje 2 psl. 3 psl. 3 psl. 3 psl. Praneðkime, kuo esame

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

mlaikas30(1-5).pmd

mlaikas30(1-5).pmd ISSN 1648-7087 Nr. 30 (974) 2014 m. liepos 25 d. PENKTADIENIS www.musulaikas.com Kaina 2,00 Lt (0,58 EUR) Jurbarko miestà puoðia didþiosios verslo ámonës Ðiame numeryje 2 psl. Þaidimø aikðtelëms tvarkyti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS.

2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. 2014 m. liepos 1 d., antradienis Su priedu Sveika ðeima ISSN 1648-2018 Nr. 49 (1907) ÐILUTËS RAJONO IR PAGËGIØ SAVIVALDYBËS NEPRIKLAUSOMAS LAIKRAÐTIS. 2014 m. liepos 1 d., antradienis Kaina - 1,50 Lt Turgaus

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Naujasis Zidinys-Aidai

Naujasis Zidinys-Aidai LAIÐKAS REDAKTORIUI Irena Eglë Laumenskaitë Papraðei paraðyti svarbia, o ðiandien ir aktualia tema apie Baþnyèios ir þiniasklaidos santyká. Pradësiu nuo vis iðkylanèio klausimo: Kà reiðkia, kad jau visà

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

g1103_6.pmd

g1103_6.pmd ISSN 1648-0392 Laikraðtis Prienø rajono ir Birðtono kraðto þmonëms Nacionalinës rajonø ir miestø laikraðèiø leidëjø asociacijos narys Nr. 82 (10140) * 2018 m. lapkrièio 3 d., ðeðtadienis Kaina 0,45 Eur

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

ISSN DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teig

ISSN DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teig ISSN 1392-6756 1 DARBO BIRÞOS NAUJIENOS LIETUVOS DARBO BIRÞOS INFORMACINIS BIULETENIS 2005 m. Nr.1(85) 2005 metø darbo rinkos prognozë: numatomos teigiamos tendencijos LDB 2005 m. veiksmø programa 2 Darbo

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Vilius Nakutis

Vilius Nakutis Interneto karštoji linija ir jos galimybės kovoje prieš patyčias Konferencija,,Be patyčių 365 2019 m. kovo 18 d. 1 INTERNETO KARŠTOJI LINIJA KAS TAI? Įkurta Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) 2007 m., vykdant

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

sv_pran.p65

sv_pran.p65 Nacionalinës sveikatos tarybos metinis praneðimas 2001 Lietuvos gyventojø bendrosios ir psichikos sveikatos bûklës bei sveikatos sistemos organizavimo problemos Vilnius 2002 Na-15 Nacionalinës sveikatos

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

anketa MVG-01

anketa MVG-01 Lietuvos statistikos departamento teritoriniam duomenų parengimo skyriui Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. DĮ-213 SUAUGUSIŲ

Detaliau

Að labai anksti turëjau nutraukti savo lavinimàsi, nes teko eiti á mokyklà. ISSN Bernarnardas Ðou Nr. 52 (1204) 2018 m. gruodþio 28 d. PENKT

Að labai anksti turëjau nutraukti savo lavinimàsi, nes teko eiti á mokyklà. ISSN Bernarnardas Ðou Nr. 52 (1204) 2018 m. gruodþio 28 d. PENKT Að labai anksti turëjau nutraukti savo lavinimàsi, nes teko eiti á mokyklà. ISSN 1648-7087 Bernarnardas Ðou Nr. 52 (1204) 2018 m. gruodþio 28 d. PENKTADIENIS www.mûsølaikas.lt Kaina 0,70 Eur ÐVENTINË kirpëjos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ KODAVIMO INSTRUKCIJA 1. Priemonių ir projektų kodavimo instrukcija (toliau instrukcija) detalizuoja priemonių ir projektų unikal

PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ KODAVIMO INSTRUKCIJA 1. Priemonių ir projektų kodavimo instrukcija (toliau instrukcija) detalizuoja priemonių ir projektų unikal PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ KODAVIMO INSTRUKCIJA 1. Priemonių ir projektų kodavimo instrukcija (toliau instrukcija) detalizuoja priemonių ir projektų unikalaus kodo sudarymą. I. PRIEMONIŲ KODAVIMAS 2. Kiekvienai

Detaliau

2013 rugpjucio 13 d.

2013 rugpjucio 13 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis 2013 metai rugpjûèio 23 d., penktadienis Nr. 67 (7638) Kaina - 1,20 Lt Konkurencijos tarybos akiratyje - Molëtø savivaldybës sprendimas

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

2012 spalio 19 d.

2012 spalio 19 d. Molëtø Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis 2012 metai spalio 19 d., penktadienis Nr. 82 (7552) Kaina - 1,20 Lt Dubingiuose privaèiomis lëðomis pradëta statyti Ðv.Jurgio Kankinio

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų (Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma) Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų 3 priedas MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

Tremt11

Tremt11 LIETUVOS POLITINIØ KALINIØ IR TREMTINIØ SÀJUNGOS SAVAITRAÐTIS Trisdeðimtieji leidybos metai. Eina nuo 1988 m. spalio 28 d. www. lpkts.lt Specialusis sàskrydþio Su Lietuva ðirdy numeris Rugpjûèio 4-àjà

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

"Vilnis" 2018

Vilnis 2018 Molëtø kraðto laikraðtis LEIDÞIAMAS NUO 1951 M. KOVO 21 D. www.vilnis.lt ISSN 1648-4096 9 7 7 1 6 4 8 4 0 9 0 1 2 2019 m. vasario 5 d., antradienis Nr. 10 (8182) Kaina - 0,50 Eur Molëtai 7 nuo... galo

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Nr. 29 balamdzio 12 d

Nr. 29 balamdzio 12 d Molëtø 2015 m. gruodþio 8 d., antradienis Nr. 97 (7869) Kaina - 0,35 Eur Laikraðtis leidþiamas nuo 1951 m. kovo 21 d. kraðto laikraðtis www.vilnis.lt Atveþtinë ministrës þinia kiauliø augintojus pamalonino,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

7md47.p65

7md47.p65 Vilniaus kultûros savaitraðtis 7 meno dienos www.7md.lt 2009 m. gruodþio 25 d., penktadienis 7md Nr. 47 (876) Kaina 2,50 Lt D a i l ë M u z i k a T e a t r a s K i n a s F o t o g r a f i j a Sveiki sulaukæ

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau