UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS"

Transkriptas

1 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ DIDŽIASALIO KOMUNALINĖS PASLAUGOS METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 METUS ĮMONĖS BŪKLĖS, VEIKLOS VYKDYMO IR PLĖTROS APŽVALGA Uždaroji akcinė bendrovė Didžiasalio komunalinės paslaugos įsteigta 1993 metų gegužės mėnesį, įmonės kodas , adresas Salos g. 23, Didžiasalis, Ignalinos r., tel./fak ,el p. interneto svetainė Bendrovės pagrindinė veikla yra: šilumos energijos gamyba ir tiekimas Didžiasalio gyvenvietei; karšto vandens ruošimas ir tiekimas Didžiasalio gyvenvietei; šalto vandens ruošimas, tiekimas ir nuotekų šalinimas Didžiasalio gyvenvietės gyventojams ir organizacijoms; šalto vandens ruošimas ir tiekimas Tverečiaus, Dietkauščiznos, Erzvėto, Žvyrių, Kriaučiškės, Dvarykščių, Laumakės, Navikų, Dysnos ir Vosiūnų kaimų gyventojams ir organizacijoms; nekilnojamo turto tvarkymas už atlygį arba pagal sutartis; daugiabučių namų bendro naudojimo objektų eksploatacija; atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla; automobilių nuoma; kitų komunalinių paslaugų tiekimas už mokestį gyventojams ir organizacijoms; agroserviso paslaugų tiekimas. Bendrovės įstatinis kapitalas Eur (vienas milijonas šeši šimtai tūkstančių du šimtai septyniasdešimt du eurai). Įstatinis kapitalas suskirstytas į ( penkis šimtus penkiasdešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus aštuoniolika) paprastųjų vardinių 2,90 eurų nominalios vertės akcijų. Ignalinos rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo (penkis šimtus penkiasdešimt vieną tūkstantį aštuonis šimtus aštuoniolika ) paprastųjų vardinių 2,90 eurų nominalios vertės akcijų. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. vasario 06 d. įsakymu Nr. V2-98 Dėl uždarųjų akcinių bendrovių valdybų sudarymo sudaryta iš trijų asmenų bendrovės valdyba. Valdybos pirmininkas yra Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas Mykolas Viškelis; valdybos nariai yra: UAB Didžiasalio komunalinės paslaugos direktorius Arvydas Keturka; Didžiasalio seniūnė Gema Pundienė. Bendrovės vadovas (direktorius) Arvydas Keturka. Bendrovės vyr. finansininkė Zita Lukšėnienė. Bendrovėje 2015 m. gruodžio 31 d. dirbo 37 žmonės. Uždarosios akcinės bendrovės Didžiasalio komunalinės paslaugos apyvarta per 2015 metus yra eurai (su PVM). FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ Pagrindinė bendrovės veikla yra šilumos energijos, karšo, šalto vandens ruošimas ir tiekimas. Šilumos energija ir karštas vanduo tiekiamas penkiasdešimt vienam objektui, iš kurių: 35 daugiabučiai 2 5 aukštų gyvenamieji namai, 4 individualūs namai ir 12 organizacijų. Gyvenamasis šildomas plotas sudaro 41,0 tūkst. m², šildomas plotas organizacijoms 12,7 tūkst. m² iš viso šildomas plotas yra 53,7 tūkst. m². Pagal Ignalinos rajono tarybos 2003 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. 347 bendrovė valdo patikėjimo teise katilinės pastatą su jam priklausančiu ilgalaikiu turtu: katilinės įrengimais, 39 šiluminiais mazgais ir dalį komunikacijų, bendra verte 1068,1 tūkst. Eurų. Maksimali katilinės galia 8,4 MW (1 biokuro katilas galingumu 3 MW ir du mazuto katilai, kiekvienas 2,7 MW galingumu). Pagal 2015 m. rugsėjo 17 d. Ignalinos rajono savivaldybės sprendimą Nr. T-133 Dėl turto perėmimo ir perdavimo UAB Didžiasalio komunalinės paslaugos pagal patikėjimo

2 sutartį bendrovė valdo, naudoja ir disponuoja patikėjimo teise Naujojo Daugėliškio katilinę su įrengimais kurios galingumas 1,13 MW ir 3 šiluminiais punktais. Karštas vanduo ruošiamas kiekvieno gyvenamojo namo ar organizacijos, kuri naudoja karštą vandenį, šiluminiame mazge (iš viso 39 šiluminiai mazgai). Bendrovė eksploatuoja 8 vandentiekius, kurių vamzdynų ilgis 32,8 km, įvadų skaičius 395 vnt. Per metus pakelta ir pateikta vartotojams 73,8 tūkstančiai kubinių metrų vandens Didžiasalio gyvenvietėje, Tverečiaus, Dietkauščiznos, Dvarykščių, Erzvėto, Žvyrių, Navikų ir Dysnos kaimuose. Vandens kokybė atitinka visus sanitarinius, higieninius reikalavimus. Bendrovė vykdo 33 daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo priežiūros administravimą, vykdo šildymo ir karšto vandens sistemų bei apskaitos prietaisų aptarnavimo darbus. Daugiabučių namų bendrijų Didžiasalyje nėra ir jos nesisteigia dėl to, kad daugiabučiuose gyvena mažai mokių šeimų, daug tuščių butų, kurių savininkai išvykę kitur. Bendrovė teikia gyventojams ir organizacijoms agroserviso paslaugas: arimo ir kultivavimo darbus, šienavimą, bulvių kasimą ir kita. Per 2015 metus atlikta darbų ir suteikta paslaugų už 611,7 tūkst. Eur. Tai 10,5 tūkst. Eur mažiau negu 2014 metais. 1. Didžiąją pajamų dalį sudaro pajamos už šilumos energijos šildymui ir karšto vandens ruošimui gamybą ir tiekimą 383,6 tūkst. Eur, tame tarpe kompensacija mažas pajamas turintiems gyventojams už šildymą ir karštą vandenį sudaro 58,9 tūkst. Eur (15,6 tūkst. Eur mažiau negu 2014 metais). Pajamos už šildymą lyginant su 2014 metais sumažėjo 26,3 tūkst. Eur, dėl prekinės šilumos kiekio sumažėjimo. 2. Pajamos už šalto vandens tiekimą ir nuotekų valymą sudaro 56,7 tūkst. Eur, tame tarpe kompensacija mažas pajamas turintiems gyventojams už šaltą vandenį sudaro 0,7 tūkst. Eur. Pajamos už šaltą vandenį lyginant su 2014 m. padidėjo 2,5 tūkst. Eur, dėl naujų vartotojų prie nuotekų tinklų prisijungimo. Iš viso 2015 m. kompensacijos mažas pajamas gaunančioms šeimoms už šildymą, karštą ir šaltą vandenį sudarė 59,7 tūkst. Eur, tai yra 15,5 tūkst. Eur mažiau negu 2014 metais. 3. Administravimo ir techninės priežiūros pajamos sudaro 41,5 tūkst. Eur. 4. Pajamos už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą sudaro 31,2 tūkst. Eur. 5. Pajamos už karšto vandens prietaisų aptarnavimą sudaro 3,0 tūkst. Eur. 6. Kitos veiklos pajamos sudaro 95,7 tūkst. Eur, tai 2,2 tūkst. Eur daugiau negu 2014 metais. Iš viso 2015 metais pajamos sudaro 611,7 tūkst. Eur. Per 2015 metus buvo pagaminta 8,5 tūkst. MWh šilumos energijos. Parduota 6,8 tūkst. MWh šilumos energijos šildymui ir karšto vandens ruošimui, iš jos 5,3 tūkst. MWh gyventojams; 1,5 tūkst. MWh organizacijoms. Parduota šilumos 0,2 tūkst. MWh mažiau negu 2014 m dėl palankių klimatinių oro sąlygų. Iš viso pakelta 73,8 tūkst. m 3 šalto geriamojo vandens, iš kurio: 0,3 tūkst. m 3 sunaudota katilinės technologinėms reikmėms; 3,9 tūkst. m 3 karštam vandeniui ruošti; 36,7 tūkst. m 3 šalto geriamojo vandens parduota gyventojams ir organizacijoms - viso prekinis geriamasis vanduo 41 tūkst. m 3, palyginus su 2014 m. sumažėjo 3,6 tūkst. m 3. Parduotų darbų ir suteiktų paslaugų savikaina sudaro 615,4 tūkst. Eur. Iš pardavimų pelnas sudaro 90,7 tūkst. Eur. Veiklos sąnaudos per 2015 metus sudaro 94,4 tūkst. Eur, iš jų: administracijos darbo užmokestis sudaro 58,4 tūkst. Eur; atskaitymai soc. draudimui 18,1 tūkst. Eur; ryšių, pašto išlaidos 0,6 tūkst. Eur; kanceliarinės prekės 0,8 tūkst. Eur; kaupimai atostogoms 3,9 tūkst. Eur; sumokėtas žyminis mokestis 1,0 tūkst. Eur; antstoliui dėl skolų išieškojimo 3,0 tūkst. Eur; kita 8,5 tūkst. Eur. Iš veiklos gautas nuostolis yra 3,6 tūkst. Eur. -2-

3 -3- Viso išlaidos sudaro 615,4 tūkst. Eur, iš jų: išlaidos šilumos energijos gamybai ir karšto vandens ruošimui yra 392,5 tūkst. Eur; šalto vandens ruošimui ir nuotekų šalinimui 69,8 tūkst. Eur; daugiabučių namų administravimui ir techninės priežiūros veiklai 34,2 tūkst. Eur; šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrai bei karšto vandens prietaisų aptarnavimui 22,9 tūkst. Eur; kitai veiklai 95,9 tūkst. Eur. Bendrovė baigė 2015 metus su nuostoliu iš veiklos 3,6 tūkst. Eur. Šilumos energijos 1 kwh savikaina yra 0,0577 ct, vidutinė kaina 0,0564 ct; karšto vandens savikaina yra 5,03 Eur/1m 3 vidutinė kaina 5,42 Eur/1 m 3. Šalto geriamo vandens (su nuotekų valymu) savikaina yra 1,57 Eur/1 m 3, vidutinė kaina 1,38 Eur/1 m 3. Pajamos iš investicinės veiklos yra 2,8 tūkst. Eur, iš jų: delspinigiai už laiku nesumokėtus mokesčius už komunalines paslaugas 0,5 tūkst. Eur; administravimo išlaidos 1,2 tūkst. Eur, kita 1,1 tūkst. Eur. Išlaidas iš investicinės veiklos sudaro: procentai sumokami už banko paslaugas 0,6 tūkst. Eur., valiutų skirtumas 2,1 tūkst. Eur., kita 1,9 tūkst. Eur, nurašyta beviltiškų skolų 79,6 tūkst. Eur. - viso 84,2 tūkst. Eur. Iš investicinės veiklos gautas nuostolis sudaro 81,4 tūkst. Eur, ko pasekoje 2015 metų veiklos nuostolis gaunasi 85,0 tūkst. Eur. Pridėjus praeitų metų nepaskirstytąjį nuostolį 334,4 tūkst. Eur gauname 419,4 tūkst. Eur nepaskirstyto nuostolio. Nematerialaus turto bendrovė neturi. Viso ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė 2015 metais sudarė 141,1 tūkst. Eur, palyginti su 2014 metais sumažėjo dėl turto nusidėvėjimo (nusidėvėjimas 46,1 tūkst. Eur, įsigyta turto už 10,7 tūkst. Eur, nurašyta turto už 10,8 tūkst. Eur. Trumpalaikis turtas sudaro 1804,3 tūkst. Eur, tai yra 79,0 tūkst. Eur mažiau negu 2014 metais. Trumpalaikį turtą sudaro atsargos žaliavos, medžiagos, medžio skiedra, mazutas, automobilinis kuras ir kt. 109,6 tūkst. Eur; pirkėjų įsiskolinimas - įsiskolinimas už komunalines paslaugas: organizacijų 21,4 tūkst. Eur ir gyventojų 1662,6 tūkst. Eur, kitos gautinos sumos 3,0 tūkst. Eur. Grynieji pinigai bendrovės kasoje ir banke sudaro 7,7 tūkst. Eur. Viso bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 764,6 tūkst. Eur metus bendrovė baigė su einamuoju mėnesio įsiskolinimu darbuotojams (darbo užmokestis), biudžetui, Sodrai, medžio skiedrų tiekėjams. Pagrindinę įsiskolinimo dalį sudaro įsiskolinimas kuro (medžio skiedra) tiekėjams 94,6 tūkst. Eur, iš jo: ABF Tiekimas 54,3 tūkst. Eur., UAB Biofuelz 20,0 tūkst. Eur, UAB Meleksas 6,0 tūkst. Eur, UAB Biomediena 3,2 tūkst. Eur; D. Kindurio įmonei 11,0 tūkst. Eur m. palyginus su 2014 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimas medžio skiedros tiekėjams mažesnis 56,4 tūkst. Eur. Nuo 1996 metų tęsiasi skola Ignalinos savivaldybei už metais savivaldybės pirktą mazutą. Ilgalaikio turto būklė. Pradinė turto vertė metų pradžioje buvo 1190,0 tūkst. Eur Per 2015 metus įsigyto turto pradinė vertė yra 10,7 tūkst. Eur, nurašyta turto už 10,8 tūkst. Eur, Pradinė turto vertė 2015 m. pabaigoje yra 1189,9 tūkst. Eur. Pradinės turto vertės nusidėvėjimas per 2015 m. sudaro 46,1 tūkst. Eur. Viso nusidėvėjimas metų pabaigoje sudaro 1048,8 tūkst. Eur. Ilgalaikio turto likutinė vertė 2015 m. pabaigoje sudaro 141,1 tūkst. Eur, kas atitinka Balanso A.-II punktą Materialus turtas.

4 -4- SU PERSONALO KLAUSIMAIS SUSIJUSI INFORMACIJA Bendrovėje 2015 metų gruodžio 31 d. dirbo 37 darbuotojai iš jų: 2 darbuotojai dirba 0,5 etato, administracijoje 8 darbuotojai, šilumos energijos gamybos ir tiekimo sektoriuje dirbo 16 darbuotojų, gyvenvietės aptarnavimo padalinyje dirbo 7 darbuotojai, vandentiekio aptarnavimo bei nuotekų valymo padalinyje dirba 4 darbuotojai, šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimo padalinyje -2 darbuotojai. Tie patys darbuotojai ir reikalui esant, užsiima agroserviso ir kita komunalinių paslaugų veikla. Metinis vidutinis darbuotojų skaičius 2015 metais sudarė 31,5 darbuotojų (liko nepakeitęs, kaip 2014 m.). Per 2015 metus priskaičiuotas darbo užmokestis sudaro 177,3 tūkst. Eur., iš jų: kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant iš darbo ir kompensacija išeinantiems iš darbo pensininkams sudaro 1,1 tūkst. Eur, privalomos 2 d. ligos pašalpos 0,2 tūkst. Eur. Darbininkams priskaičiuota 118,9 tūkst. Eur, administracijai 58,4 tūkst. Eur. Vidutinis mėnesinis 1 darbuotojo darbo užmokestis sudarė 465,61 Eur, iš jų : darbininkų 404,96 Eur, administracijos darbuotojų - 666,67 Eur. Palyginus su 2014 m. vidutinis atlyginimas padidėjo dėl minimalaus darbo užmokesčio padidėjimo ir nuo 2014 m. gruodžio 01 dienos mėnesinio darbo užmokesčio padidėjimo. BENDROVĖS KAPITALAS IR TURIMOS AKCIJOS Bendrovės kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. yra eurai, atitinka bendrovės įstatuose įregistruotą kapitalą. Iš bendrovės kapitalo atėmus nepaskirstytąjį nuostolį 2015 m. kapitalas sudaro eurų. Įstatinis kapitalas suskirstytas į paprastųjų vardinių 2,90 nominalios vertės akcijų. Ignalinos rajono savivaldybė nuosavybės teise valdo paprastųjų vardinių akcijų ( 100 %). SVARBŪS ĮVYKIAI, BUVĘ NUO PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS Per 2015 metus gyventojams suteikta paslaugų už 512,8 tūkst. Eur (su PVM), apmokėta 476,8 tūkst. Eur, iš jų kompensacija mažas pajamas turintiems gyventojams sudaro 71,1 tūkst. Eur. Per 2015 metus buvo nurašyta beviltiškų skolų už 79,6 tūkst. Eur. Per 2015 metus gyventojai įsiskolino bendrovei 36,00 tūkst. Eur. Gyventojų įsiskolinimo likutis 2015 metų gruodžio 31 dienai sudaro 1662,6 tūkst. Eur. Pradelsti mokėjimai sudaro 19,7 tūkst. Eur, kontroliuojamos skolos sudaro 302,9 tūkst. Eur, beviltiškos skolos 1340,0 tūkst. Eur. Iš 758 šildomų butų 83 butai priklauso: 17 butų Ignalinos r. savivaldybės administracijai ir Didžiasalio seniūnijai, 2 butai nupirkti Vilniaus bendrovių, 60 butų yra Valstybės (53 Valstybinės mokesčių inspekcijos ir 7 VĮ Turto banko) ir 4 butai yra UAB Didžiasalio komunalinės paslaugos. Likusieji 668 butai priklauso gyventojams, kurių tik 313 savininkų pilnai atsiskaito už komunalines paslaugas. 249 butai, turintys šeimininkus, yra tušti. 18 butai yra be šeimininkų (Valstybė vykdo perėmimo procedūras dėl perėmimo VMI žinion). Išieškant skolas vadovaudamasi patvirtinta skolų išieškojimo tvarka, pagal kurią iš viso šiuo metu skolų išieškojimo firmos ir savo jėgomis išieškoma suma nuo bendrovės veiklos pradžios yra 1,2 mln. Eur. Nuo 1999 m. iki 2015 m. gruodžio 31 d. išieškota 309,5 tūkst. Eur. Per 2015 metus paduota į teismą ieškiminė suma sudaro 110,8 tūkst. Eur; priteista suma 105,0 tūkst. Eur; išieškota suma 26,2 tūkst. Eur. Per 2015 metus skolininkams išsiųsta 58 raginimų ir priminimų, sudaryta 52 ikiteisminių skolos grąžinimo sutartį 171,9 tūkst. Eur sumai.

5 -5- Dėl didelių skolų dujos atjungtos 331 abonentams, karštas vanduo atjungtas 273 abonentams. Nuo 2012 m. sausio mėnesio penkiems metams nustatyta šalto geriamojo vandens ir nuotekų šalinimo kaina 2015 metais nesikeitė. Esant susidėvėjusiems vandentiekio tinklams, galimi vandens nutekėjimai. Įvykus vandentiekių avarijoms, išryškėja nemažas skirtumas tarp pakelto ir parduoto vandens kiekio, ko pasekoje didėja vandens savikaina. Vandens savikainos didėjimui turi įtakos ir mažėjantis prekinis vandens kiekis, dėl vandens taupymo m. perskaičiuota šilumos energijos bazinė kaina 2015/2016 metams. Bazinės kainos dedamosios pagal Metodikos padidėjo 15 % m. sunaudota 5040 ktm medžio skiedros ir 8 t mazuto, kas sudaro 898,0 t ne sąlyginio kuro m. šilumos kaina, palyginus su 2014 metais sumažėjo 1,6 %, o savikaina padidėjo 5 % dėl kuro (medžio skiedros) kainos neatitikimo lyginant su vidutine Lietuvos Respublikos kaina (Lietuvos Respublikos vidutinė rinkos kaina mažesnė už įmonės kuro kainą), dėl N. Daugėliškio katilinės eksploatacijos (dėl mažo šilumos vartotojų skaičiaus N. Daugėliškyje). Šilumos savikainai įtakos turėjo pardavimo mažėjimas dėl palankų klimatinių oro sąlygų bei renovuotų pastatų šiluminingumo padidėjimo. Vasaros sezono laikotarpiu du katilinės darbuotojai atliko katilinės einamąjį ir profilaktinį remontą, paruošiant katilinę ateinančio sezono kūrenimui. Buvo tvarkomas biokuro katilas, kad būtų galima dirbti be kapitalinio remonto. Likusieji katilinės darbuotojai dalyvavo atliekant šiluminių tinklų avarinių ruožų renovaciją, daugiabučių namų stogų kapitalinio remonto darbus, siūlių sandarinimo, daugiabučių namų laiptinių dažymo darbus, teritorijos priežiūros darbus. Bendrovė pagal sudarytą sutartį su UAB Inservis ir UAB Vakarai atliko Tverečiaus ir Papelekio pasienio postų priežiūros darbus m. bendrovė, sudariusi rangos sutartį su UAB Monrema ir Ignalinos rajono savivaldybės administracija prisidėjo prie Didžiasalio ambulatorijos ir seniūnijos pastato renovacijos darbų. Darbų vertė 19,3 tūkst. Eurų. Bendrovė laimėjo konkursą ir sudariusi sutartį su Ignalinos rajono savivaldybės administracija atliko pastato Pupienos g. 3 stogo remontą, darbų vertė 12,6 tūkst. Eur. Pagal 2015 m. rugsėjo 8 d. sutartį su Naujojo Daugėliškio mokykla - daugiafunkciu centru buvo atlikti Naujojo Daugėliškio katilinės esamo kieto kuro katilo KVM-063 ir vamzdynų remonto darbai, kurių vertė 2834,03 Eur. Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-133 Dėl turto perėmimo ir pardavimo UAB Didžiasalio komunalinės paslaugos, pagal patikėjimo sutartį perimta Naujojo Daugėliškio katilinė, arklinis sandėlis, el. keltuvas ir traktorius MTZ. Ši katilinė 2015 m. žymios įtakos šilumos pajamoms neturėjo, nes per mažas vartotojų skaičius. Dėl to nuo 2015 m. spalio mėnesio sezoniniam darbui buvo priimti 5 darbuotojai m. birželio 30 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nutarimu Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos uždarajai akcinei bendrovei Didžiasalio komunalinės paslaugos išdavimo išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją. Dabar dvi bendrovės veiklos (šilumos tiekimas ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymas) licencijuotos. Pagal projektą Dūkšto, Kaniūkų, Ažukarklinės, Vidiškių, Rimšėnų, Strigailiškio, Naujojo Daugėliškio, Rimšės, Didžiasalio, Linkmenų, Naujasodžio, Limino vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra prie nuotekų tinklų jungiami nauji vartotojai.

6 -6- BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI 2016 metais prie esamų oro sąlygų numatoma vartotojams parduoti iki 7,7 tūkst. MWh šilumos energijos, iki 45 m 3 geriamojo vandens, surinkti iki 40 tūkst. m 3 nuotekų bei užsiimti kita įstatuose numatyta veikla. Nuolat atnaujinamos šilumos energijos, geriamojo šalto ir karšto vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo ir tvarkymo sutartys. Pagal projektą Dūkšto, Kaniūkų, Ažukarklinės, Vidiškių, Rimšėnų, Strigailiškio, N. Daugėliškio, Radeikiškės, Rimšės, Didžiasalio, Linkmenų, Naujasodžio, Limino vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros jungiami prie nuotekų tinklų nauji vartotojai. Bus tęsiami Tverečiaus ir Papelekio postų priežiūros darbai metais numatomas šiluminių trasų atnaujinimas bei biokuro katilo kapitalinis remontas. Numatoma Tverečiaus vandens bokšto remontas. Vasaros sezono laikotarpių katilinės darbuotojai atliks katilinių einamąjį ir profilaktinį remontą, paruošiant katilinės 2016/2017 m. šildymo sezonui. Kiek leis finansinės galimybės bei darbo ištekliai, bus remontuojami daugiabučių namų stogai, laiptinės, namų tarpblokinės siūlės prižiūrimos bendrovei priklausančios teritorijos. Dėl teisingesnės bendrovei finansinės veiklos atspindėjimo ir toliau pagal galimybės bus nurašinėjamos beviltiškos skolos ir rajono savivaldybei besitęsianti skola už m. pirktą mazutą m. bendrovė ir toliau gerins veiklą, kad būtų taupomos lėšos ir gaunamos didesnės pajamos. UAB Didžiasalio komunalinės paslaugos direktorius Arvydas Keturka

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontrolė, išnagrinėjusi AB Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimo

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠ

PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠ PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr. 11-2 UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠIMAS 2018 m. I. BENDROJI DALIS 1.1. Įmonės įsteigimas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau