PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ĮS(ADM) AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI 2018 M. GEL

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ĮS(ADM) AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI 2018 M. GEL"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. ĮS(ADM) M. GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO VEIKLŲ ATASKAITOS 33

2 2018 m. geležinkelių transporto veiklų ataskaitų santrumpos ir sąvokos SANTRUMPOS IR SĄVOKOS: LG, Lietuvos geležinkeliai arba Bendrovė AB Lietuvos geležinkeliai ; ES Europos Sąjunga; DK - Krovinių vežimo direkcija; DL - Keleivių vežimo direkcija; DI - Geležinkelių infrastruktūros direkcija; MPP - Minimalus paslaugų paketas; GPĮ - Geležinkelių paslaugų įrenginiai; Kiti padaliniai Bendrovės administracija, Informacinių technologijų centras, Pirkimo paslaugų centras, Turto valdymo paslaugų centras. Išorinių pardavimų pajamos tai pajamos už paslaugas, kurias Bendrovės direkcija / padalinys teikia kitiems ūkio subjektams ir pajamos už prekes, skirtas perparduoti. Direkcijos / padalinio sąnaudos, išskyrus pirkimus iš kitų direkcijų / padalinių tai Bendrovės direkcijos / padalinio turto arba jo vertės sumažėjimas ar įsipareigojimų prisiėmimas per ataskaitinį laikotarpį paslaugoms suteikti. Pardavimų kitoms direkcijoms / padaliniams pajamos (vidinės pajamos) tai Bendrovės direkcijos / padalinio pajamos, gautos už suteiktas paslaugas kitai Bendrovės direkcijai / padaliniui. Pirkimų iš kitų direkcijų / padalinių sąnaudos (vidinės sąnaudos) tai Bendrovės direkcijos / padalinio sąnaudos, patirtos perkant paslaugas iš kitos Bendrovės direkcijos / padalinio. 2

3 Pastabos 2018 m. geležinkelių transporto veiklų ataskaitų finansinės būklės ataskaita Finansinės būklės ataskaita DL DK DI Kiti padaliniai Iš viso Ilgalaikis turtas Nematerialusis turtas Plėtros darbai Programinė įranga Licencijos ir panašios teisės Kitas nematerialusis turtas Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai Žemė Pastatai ir statiniai Mašinos ir įranga Transporto priemonės Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai Tame tarpe kitiems padaliniams perduotas viešosiomis lėšomis įsigytas turtas Investicinis turtas Finansinis turtas Investicijos į susijusių šalių ir kitas įmones Po vienų metų gautinos sumos Ilgalaikio turto iš viso Trumpalaikis turtas Atsargos Ilgalaikis turtas skirtas parduoti Turtas pagal sutartis su klientais Išankstiniai apmokėjimai Prekybos gautinos sumos Gautinos sumos iš susijusių šalių Kitos gautinos sumos Pinigai ir pinigų ekvivalentai Bendrovės lėšos Pinigai ir pinigų ekvivalentai Viešosios lėšos 2.4. Trumpalaikio turto iš viso TURTO IŠ VISO

4 Pastabos 2018 m. geležinkelių transporto veiklų ataskaitų finansinės būklės ataskaita Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) DL DK DI Kiti padaliniai Iš viso NUOSAVAS KAPITALAS 2.6. Įstatinis kapitalas Privalomas rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO Ilgalaikiai įsipareigojimai Dotacijos Paskolos Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais Prekybos skolos Atidėjiniai Išmokos darbuotojams Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai Paskolos Įsipareigojimai pagal sutartis su klientais Gauti išankstiniai apmokėjimai Prekybos skolos Susijusioms šalims mokėtinos sumos Atidėjiniai Pelno mokesčio įsipareigojimai Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Kitos mokėtinos sumos Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO (be vidinių transakcijų) Vidinių transakcijų (gautinų) mokėtinų sumų grynoji vertė * 2.5. Krovinių vežimo direkcijai ( ) - ( ) Keleivių vežimo direkcijai - ( ) ( ) - ( ) Geležinkelių infrastruktūros direkcijai ( ) ( ) Kitiems padaliniams Vidinių transakcijų (gautinų) ( ) - mokėtinų sumų grynoji vertė iš viso NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO * Vidinių transakcijų gautinų/mokėtinų sumų grynoji vertė atlikus tarpusavio likučių sudengimus bei trišales užskaitas 4

5 Pastabos 2018 m. geležinkelių transporto veiklų ataskaitų pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita 2018 m. Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita DL DK DI Kiti padaliniai Iš viso Pardavimo pajamos Išorinių pardavimų pajamos iš jų panaudotos viešosios lėšos negautoms pajamoms kompensuoti 3.1. Pardavimų kitiems padaliniams pajamos 3.2. Krovinių vežimo direkcijai Keleivių vežimo direkcijai Geležinkelių infrastruktūros direkcijai Kitiems padaliniams Pardavimo savikaina ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Direkcijos sąnaudos, išskyrus ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) pirkimus iš kitų padalinių iš jų panaudotos viešosios lėšos nuostoliams kompensuoti 3.3. Pirkimų iš kitų padalinių sąnaudos 3.4. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Krovinių vežimo direkcijos ( ) - ( ) ( ) ( ) Keleivių vežimo direkcijos - ( ) ( ) ( ) ( ) Geležinkelių infrastruktūros ( ) ( ) - ( ) ( ) direkcijos Kitų padalinių ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bendrasis pelnas (nuostoliai) ( ) Bendrosios ir administracinės sąnaudos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Pagrindinės veiklos pelnas ( ) ( ) (nuostoliai) Kitos veiklos pajamos iš jų panaudotos viešosios lėšos sąnaudoms kompensuoti 3.1. Kitos veiklos sąnaudos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Veiklos pelnas (nuostoliai) ( ) Finansinė ir investicinė veikla (27.790) ( ) ( ) ( ) Pajamos Finansinės ir investicinės veiklos pajamos iš išorinės veiklos Finansinės ir investicinės veiklos pajamos iš pardavimų kitiems padaliniams 3.2. Krovinių vežimo direkcijai Keleivių vežimo direkcijai Geležinkelių infrastruktūros direkcijai Kitiems padaliniams Sąnaudos ( ) ( ) ( ) ( ) Finansinės ir investicinės veiklos ( ) ( ) ( ) ( ) sąnaudos iš išorinės veiklos iš jų panaudotos viešosios lėšos sąnaudoms kompensuoti Finansinės ir investicinės veiklos (256) (7.572) ( ) - ( ) sąnaudos pirkimų iš kitų padalinių 3.4. Krovinių vežimo direkcijos - - (17.408) - (17.408) Keleivių vežimo direkcijos - - ( ) - ( ) Geležinkelių infrastruktūros (256) (7.572) - - (7.828) direkcijos Kitų padalinių Asocijuotų įmonių rezultatų dalis Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą ( ) Pelno mokestis ( ) ( ) Grynasis pelnas (nuostoliai) ( )

6 Geležinkelių transporto veiklų ataskaitų aiškinamasis raštas 1. Bendroji informacija AB Lietuvos geležinkeliai 2018 m. geležinkelių transporto veiklų ataskaitos parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso Nr. IX ir 23 straipsnio 2 dalies, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3-3 Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) atskirų veiklų vykdymo pelno (nuostolių) ataskaitų ir balansų skelbimo pakeitimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. vasario 4 d. įsakymo Nr (E) Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3-3 Dėl geležinkelių transporto veiklų apskaitos ir ataskaitų rinkinio rengimo reikalavimų patvirtinimo ir šio rinkinio skelbimo pakeitimo reikalavimus. Užtikrinant aukščiau nurodytų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, Bendrovė vykdomų geležinkelių transporto veiklų apskaitai atskirti, atskirai tvarkomos Bendrovės direkcijų Krovinių vežimo direkcijos, Keleivių vežimo direkcijos ir Geležinkelių infrastruktūros direkcijos veiklų apskaitos ir sudaromos atskiros pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų bei finansinės būklės ataskaitos. Taip pat atskirai tvarkomos Bendrovės kitų padalinių Bendrovės administracijos, Informacinių technologijų centro, Pirkimo paslaugų centro, Turto valdymo paslaugų centro apskaitos. Šių padalinių veiklos finansiniai rodikliai Bendrovės veiklų ataskaitų pakete yra apjungti (konsoliduoti) į vieną pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą ir finansinės būklės ataskaitą. Bendrovės direkcijos / padaliniai verslo valdymo prasme veikia kaip savarankiški ūkio subjektai ir atskleidžia finansinę veiklų būklę pagal Bendrovėje patvirtintą metodiką. Kiekviena direkcija / padalinys valdo ir savo finansinės būklės ataskaitoje apskaito turtą, naudojamą jo veiklai, direkcijos / padalinio veiklai prisiimtus įsipareigojimus ir gautas dotacijas (įskaitant viešąsias lėšas), apskaito pajamas už direkcijos / padalinio paslaugas bei šioms paslaugoms teikti patiriamas sąnaudas. Bendrovės veiklų apskaitai atskirti sudaromi vidiniai sandoriai tarp direkcijų / padalinių (taip pat tarp direkcijų padalinių ir Bendrovės kitų padalinių Bendrovės administracijos, Informacinių technologijų centro, Pirkimo paslaugų centro, Turto valdymo paslaugų centro). T.y., Bendrovės direkcijos / padaliniai pagal LG patvirtintos veiklų metodikos reikalavimus veikia kaip atskiri ūkio subjektai tiek santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis (klientais, tiekėjais ir kt.), tiek ir santykiuose su kitomis Bendrovės direkcijomis / padaliniais. Bendrovės direkcijos / padaliniai parduoda savo paslaugas kitoms Bendrovės direkcijoms / padaliniams bei perka paslaugas iš jų (t.y. parduoda/perka vidines paslaugas). Vidinių paslaugų pardavimo pajamos (ar jų pirkimo sąnaudos) registruojamos apskaitoje kaip ir išorinių paslaugų pardavimo pajamos (ar jų pirkimo sąnaudos). Vidinės paslaugos įkainio nustatymo būdas priklauso nuo vidinės paslaugos tipo (sugrupuotų vidinių paslaugų pajamos ir sąnaudos pateiktos 3.2 ir 3.4 pastabų lentelėse) ir atitinka Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 15 d. įsakyme Nr Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3-3 Dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo ir geležinkelio įmonių (vežėjų) atskirų veiklų vykdymo pelno (nuostolių) ataskaitų ir balansų skelbimo pakeitimo nustatytus vidinių sandorių reikalavimus. Toliau pateikiami Bendrovės veiklų finansinės būklės ir pelno (nuostolių) bei kitų bendrųjų pajamų ataskaitų eilučių paaiškinimai. 2. Finansinės būklės ataskaitų eilučių paaiškinimai 2.1. Kitoms / kitiems direkcijoms / padaliniams perduotas / gautas viešosiomis lėšomis įsigytas turtas Bendrovės direkcijos / padaliniai vidiniais sandoriais gali perduoti viena kitai nekilnojamąjį turtą, įrangą ir įrengimus bei / ar nematerialųjį turtą. Balanso eilutėje Kitoms direkcijoms / padaliniams perduotas / gautas viešosiomis lėšomis įsigytas turtas atskleidžiama informacija apie tokio turto perdavimą / gavimą. Bendrovės direkcijos / padaliniai per 2018 m. vieni kitiems turto, įsigyto viešosiomis lėšomis, neperdavė Investicijos į susijusių šalių ir kitas įmones Bendrovė, būdama susijusių šalių ir kitų įmonių akcininku / dalininku, veikia kaip vienas juridinis asmuo. Bendrovėje akcininko / dalininko teises įgyvendina Bendrovės administracija. Bendrovės generalinio direktoriaus įsakymai prilyginami susijusių šalių ir kitų įmonių visuotinių akcininkų susirinkimų sprendimams, todėl investicijos į susijusių šalių ir kitas įmones yra priskirtos Bendrovės administracijai ir nėra paskirstytos kitoms / kitiems Bendrovės direkcijoms / padaliniams Atidėtojo mokesčio turtas, įsipareigojimai Bendrovė apskaito atidėtojo pelno mokesčio turtą, įsipareigojimus Bendrovės administracijoje, kadangi Bendrovė pelno mokestį apskaičiuoja bei moka kaip vienas juridinis asmuo Viešosios lėšos Kiekvienam projektui viešosioms lėšoms gauti atidaroma atskira speciali banko sąskaita, užtikrinant, kad į ją neįplauktų kitos lėšos, išskyrus gautas projektui finansuoti. 6

7 Viešųjų lėšų likutis metų pabaigoje parodo gautas, bet iki metų pabaigos nepanaudotas, viešąsias lėšas bei sukauptas palūkanas šiose sąskaitose. Išimtinais atvejais, kai projektuose, finansuojamuose iš viešųjų lėšų (pavyzdžiui, Vidaus saugumo fondo programa), dalyvauja kelios / keli Bendrovės direkcijos / padaliniai, kiekvienam projektui viešųjų lėšų gavimui atidaroma viena Bendrovės specialioji sąskaita, kurioje esantys lėšų likučiai iki jų paskirstymo Bendrovės direkcijoms / padaliniams apskaitomi Bendrovės administracijos finansinės būklės ataskaitoje m. finansinės būklės ataskaitoje nurodyta eurų suma yra iš ES fondų įplaukusios ir iki metų pabaigos nepaskirstytos lėšos m. finansinės būklės ataskaitoje suma iš ES fondų įplaukusių ir iki metų pabaigos nepaskirstytų lėšų sudarė eurų Vidinių transakcijų gautinų/mokėtinų sumų grynoji vertė Eilutėse vidinių transakcijų gautinos sumos ir vidinių transakcijų mokėtinos sumos atvaizduoti sukauptų debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų tarp Bendrovės padalinių likučiai, kurie formuojasi tarp Bendrovės direkcijų / padalinių vykdant ūkinesfinansines operacijas. Transakcijų tarp direkcijų / padalinių pavyzdžiai: - vidinių paslaugų (kaip aprašyta 3.2., 3.4. pastabose), kurias direkcijos / padaliniai suteikia viena kitai, registravimas; - turto perleidimas iš vienos direkcijos / padalinio kitai (pavyzdžiui, siekiant minimizuoti atsargų likučius Bendrovėje, atsargų pritrūkusi direkcija / padalinys visų pirma ieško galimybių savo reikmėms naudoti atsargas, sukauptas kituose direkcijose / padaliniuose, o ne pirkti iš išorinių tiekėjų, atitinkamai pakankamai atsargų turinti direkcija / padalinys gali perleisti kitai direkcijai / padaliniui šias atsargas jų pajamuota verte). Turtas perleidžiamas iš vienos direkcijos / padalinio kitai ilgalaikio turto finansinės būklės ataskaitoje nurodyta verte ir trumpalaikio turto pajamavimo verte, t.y. dėl šių tarpusavio sandorių direkcijos / padaliniai neuždirba pelno ir nepatiria nuostolių; - lėšų pervedimas (mokėjimams už paslaugas, centralizuotai pasiskolintų lėšų perdavimas, lėšų pervedimas administracijai centralizuotiems mokėjimams ir kt.); - sąnaudų, patiriamų centralizuotai perkant paslaugas, paskirstymas direkcijoms / padaliniams (pavyzdžiui, centralizuotai perkamos mokymo paslaugos, telekomunikacijų paslaugos, reprezentacinės paslaugos, centralizuotai mokami mokesčiai; paslaugas ar mokesčius apmoka viena direkcija / padalinys, o sąnaudos registruojamos direkcijose / padaliniuose, kuriuose jos patiriamos); - pajamų, gautų iš centralizuotų pardavimų, paskirstymas direkcijoms / padaliniams (pvz. centralizuotai vykdant metalo laužo pardavimą, kurio pajamos perduodamos atitinkamą metalo laužo kiekį sugeneravusioms direkcijoms / padaliniams); - įplaukų, pervestų už direkcijos / padalinio paslaugas į kitos direkcijos / padalinio sąskaitą, perdavimas; - įsiskolinimų tarp direkcijų / padalinių sudengimas (mėnesio pabaigoje salduojami tarp dviejų direkcijų / padalinių susiformavę debitoriniai ir kreditoriniai įsiskolinimai) ir kt. Per metus Bendrovėje registruojama virš 100 tūkst. transakcijų tarp direkcijų / padalinių. Transakcijos tarp direkcijų / padalinių registruojamos darant įrašus mokėtinų / gautinų sumų sąskaitose. Pavyzdžiui, direkcijoms / padaliniams viena kitai suteikus paslaugas ir įforminus tai darbų užbaigimo aktu, apskaitoje paslaugas suteikusi direkcija / padalinys registruoja vidines pajamas ir gautiną sumą (debitorinį įsiskolinimą), o paslaugas gavusi direkcija / padalinys patirtas sąnaudas ir mokėtiną sumą (kreditorinį įsiskolinimą). Vidinių transakcijų gautinų/mokėtinų sumų apyvarta per 2018 m. DK DL DI Kiti padaliniai Iš viso Gautinos sumos iš DK (mokėtinos sumos DK) Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai ( ) Gautinų/mokėtinų sumų saldo per 2018 metus - ( ) ( ) - ( ) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai ( ) Gautinos sumos iš DL (mokėtinos sumos DL) Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai Gautinų/mokėtinų sumų saldo per 2018 metus ( ) - ( ) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai Gautinos sumos iš DI (mokėtinos sumos DI) Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai ( ) ( ) Gautinų/mokėtinų sumų saldo per 2018 metus Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai ( ) ( )

8 Gautinos sumos iš Kitų padalinių (mokėtinos sumos Kitiems padaliniams) Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžiai ( ) - ( ) Gautinų/mokėtinų sumų saldo per 2018 metus - - ( ) - ( ) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai ( ) - ( ) Vidinių atsiskaitymų gautinos/mokėtinos sumos iš viso ( ) ( ) ( ) Pastaba. Lentelėje gautinos sumos nurodomos be skliaustų, mokėtinos sumos skliaustuose. Viešomis lėšomis įsigyto turto tarp direkcijų/padalinių nebuvo perduota. Kadangi Bendrovės kapitalas registruojamas Bendrovės administracijos finansinės būklės ataskaitoje (2.6. pastaba), praeityje pirmą kartą parengus veiklų ataskaitas formuojant direkcijų / padalinių turtą apskaitoje buvo registruota skola Bendrovės administracijai; atitinkamai šios sumos atsispindi Bendrovės administracijos gautinų sumų likutyje ir direkcijų / padalinių mokėtinų skolų Bendrovės administracijai likutyje Nuosavas kapitalas Kapitalas ir rezervai Kadangi Bendrovė yra registruota kaip vienas juridinis vienetas, turintis savo įstatinį kapitalą, Bendrovė atspindi turimą kapitalą ir rezervus visos Bendrovės mastu ir priskiria juos Bendrovės administracijai. Visi kapitalo ir rezervų judėjimai irgi rodomi Bendrovės administracijoje Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas tvirtina Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą, kuris atvaizduojamas Bendrovės administracijos finansinės būklės ataskaitoje Dotacijos DK DL DI Kiti padaliniai Iš viso Likutis Per 2018 m. gautos/gautinos lėšos Tame skaičiuje partnerių turto daliai gautos dotacijos Per 2018 m. grąžinta / perduota / nurašyta - - (7) - (7) Per 2018 m. panaudotos viešosios lėšos negautoms pajamoms kompensuoti - ( ) - - ( ) Per 2018 m. sumokėtas PVM nuo negautų pajamų kompensacijos - ( ) - - ( ) Per 2018 m. direkcijoms / padaliniams paskirstytos lėšos gautos (+) / panaudotos (-) (5.407) - Per 2018 m. panaudota nuostoliams kompensuoti - ( ) - - ( ) Per 2018 m. panaudota ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų mažinimui (799) - ( ) ( ) ( ) Per 2018 m. sumokėtas PVM nuo sąnaudų kompensavimo - - (85.208) - (85.208) Per 2018 m. panaudota kitų sąnaudų mažinimui (32.202) (702) ( ) ( ) ( ) Per 2018 m. padidintas įstatinis kapitalas ( ) ( ) Likutis Didžioji dalis dotacijų yra susijusios su investicinių programų finansavimu, pagal Patikėjimo sutartį gautu turtu ir dotacijomis, skirtomis nusidėvėjimo sąnaudų mažinimui ir kitoms sąnaudoms kompensuoti m. gautos viešosios lėšos Toliau paminėsime tik pagrindines 2018 m. viešąsias lėšas, kurios buvo gautos žemiau išvardintiems tikslams: a) Valstybės biudžeto lėšos Bendrovei skirtos pagal 2018 m. gegužės 16 d. tarp Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir Bendrovės sudarytą Valstybės biudžeto lėšų, skirtų AB Lietuvos geležinkeliai programai Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas vykdyti, naudojimo sutartį Nr. SK-132 bei jos pakeitimus (toliau sutartis). Šia sutartimi Bendrovė įsipareigojo vykdyti programos Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas tikslus, numatytus Lietuvos Respublikos susisiekimo 8

9 ministro valdymo sričių m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr.3-54; b) Valstybės biudžeto lėšos Bendrovei skirtos įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių m. strateginiame veiklos plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. vasario 7 d. įsakymu Nr.3-54 numatytą Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimo programos priemonę Užtikrinti bendros Lietuvos, Latvijos ir Estijos įmonės veiklą įgyvendinant projektą Rail Baltica 2, pagal 2018 m. gruodžio 19 d. AB Lietuvos geležinkeliai programai Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas vykdyti, naudojimo sutartį Nr. 1F-130; c) Vidaus saugumo fondo lėšos skirtos pagal 2016 m. balandžio 21 d. paramos sutartį Nr. 2016/4-17-6/1S-60/SK-148 Dėl Vidaus saugumo fondo dalies Veiklos parama specialiajai tranzito schemai vykdyti fondo finansinės paramos lėšų skyrimo metų projektui Nr. LT/2015/VSF/ papildomoms AB Lietuvos geležinkeliai veiklos sąnaudoms finansuoti ; d) Valstybės biudžeto ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšos skiriamos Bendrovei pagal: d.1.) Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos ir LR susisiekimo ministerijos pasirašytą 2015 m. lapkričio 13 d. dotacijos susitarimą Nr. INEA/CEF/TRAN/M2014/ dėl veiklos Nr LT-TMC-0109-M Projekto Rail Baltica europinės vėžės geležinkelio linijos trūkstamų jungčių nuo Lenkijos Lietuvos valstybių sienos iki Kauno plėtra ir pasirengimas įrengti europinės vėžės geležinkelio liniją nuo Kauno iki Lietuvos Latvijos valstybių sienos ir pagal tarp AB Lietuvos geležinkeliai ir Transporto investicijų direkcijos 2016 m. spalio 6 d. pasirašytą įgyvendinimo sutartį Nr. SK-354/EITP-1 dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamo transporto sektoriaus projekto Rail Baltica europinės vėžės geležinkelio linijos trūkstamų jungčių nuo Lenkijos Lietuvos valstybių sienos iki Kauno plėtra ir pasirengimas įrengti europinės vėžės geležinkelio liniją nuo Kauno iki Lietuvos Latvijos valstybių sienos Nr LT-TMC-0109-M; d.2.) Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos ir koordinatoriaus RB Rail AS pasirašytą 2016 m. lapkričio 15 d. dotacijos susitarimą Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP). Transporto sektorius. Susitarimo Nr. INEA/CEF/TRAN/M2015/ ir pagal tarp AB Lietuvos geležinkeliai ir Transporto investicijų direkcijos 2017 m. spalio 6 d. pasirašytą įgyvendinimo sutartį Nr. SK-170/EITP-2 dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis finansuojamo transporto sektoriaus projekto Standartinės (1435 MM) geležinkelio linijos tiesimas koridoriuje "Rail Baltic/Rail Baltica" (RB) per Estiją, Latviją ir Lietuvą (II dalis) Nr EU-TM-0347-M; e) Projektui Antrojo kelio statyba ruože Telšiai Lieplaukė vykdyti 2015 m. sausio 29 d. pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis Nr. SP-17 su Telšių rajono savivaldybės administracija (2018 m. gruodžio 28 d. pakeitimas Nr. SP-778), 2015 m. sausio 29 d. pasirašyta Jungtinės veiklos sutartis su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Nr. SP-18 (2018 m. spalio 8 d. pakeitimas Nr. SP-564), pagal kurias visi partneriai įsipareigojo bendradarbiauti įgyvendinant šį projektą. Pagal Jungtinės veiklos sutartį Bendrovė yra vykdantysis partneris ir apskaito projekto įgyvendinimo metu sukauptas partnerių nebaigtos statybos bei gauto finansavimo (gautų dotacijų) vertes. Įgyvendinus projektą partneriams priskirto turto ir turto įsigijimui finansuoti gautų dotacijų vertės turės būti perduotos partneriams teisės aktų nustatyta tvarka m. spalio 5 d. pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr TID-V Antrojo kelio statyba ruože Telšiai-Lieplaukė sutartis Nr. 1F-97/SK-367; f) 2016 m. balandžio 25 d. pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr TID-V Ruožo Kena - N.Vilnia elektrifikavimas sutartis Nr. 1F-47/SK-155; g) 2016 m. gruodžio 16 d. pasirašyta iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr TID-V IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Pušynas - Paneriai antrojo kelio statyba sutartis Nr. 1F-138/SP

10 Eil. Nr. 1. Keleivių vežimo direkcija Lėšų paskirtis Iš viso 2018 m. gruodžio 31 d. gauta* panaudota** 1.1. Nuostolių ir negautų pajamų kompensavimas Valstybės biudžeto lėšos viso Sąnaudų kompensavimas Europos infrastruktūros tinklo (EITP) fondo lėšos viso Iš viso (1): Geležinkelių infrastruktūros direkcija 2.1. Sąnaudų kompensavimas Valstybės biudžeto lėšos Vidaus saugumo fondo lėšos Europos infrastruktūros tinklo (EITP) fondo lėšos viso Su turtu susijusios dotacijos, panaudotos nusidėvėjimo sąnaudų mažinimui Valstybės biudžeto lėšos ES struktūrinių fondų lėšos ES transeuropinio transporto tinklo ( TEN-T) fondo lėšos Europos infrastruktūros tinklo (EITP) fondo lėšos Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Nemokamai gautas turtas Kiti finansavimo šaltiniai viso Patikėjimo teise iš savivaldybių gauti žemės sklypai viso Partnerių turto daliai gautos lėšos ES struktūrinių fondų lėšos viso Iš viso (2): Krovinių vežimo direkcija 3.1. Sąnaudų kompensavimas Europos infrastruktūros tinklo (EITP) fondo lėšos viso Su turtu susijusios dotacijos, panaudotos nusidėvėjimo sąnaudų mažinimui Valstybės biudžeto lėšos ES transeuropinio transporto tinklo ( TEN-T) fondo lėšos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos Nemokamai gautas turtas - 48 viso Iš viso (3): Administracija ir kiti padaliniai 4.1. Su sąnaudomis susijusios dotacijos Europos infrastruktūros tinklo (EITP) fondo lėšos Valstybės biudžeto lėšos viso Su kapitalo didinimu susijusios dotacijos Valstybės biudžeto lėšos viso Su turtu susijusios dotacijos, panaudotos nusidėvėjimo sąnaudų mažinimui Valstybės biudžeto lėšos ES struktūrinių fondų lėšos (2.805) Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšos Nemokamai gautas turtas (2.602) 374 viso (5.407) Iš viso (4): Iš viso ( ) *gauta įvertinus gautinas dotacijas, grąžinimus ir perdavimus tarp direkcijų ** panaudota įvertinus likučius ir sumokėtą PVM nuo sąnaudų kompensavimo 3. Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos eilučių paaiškinimai 3.1. Panaudotos viešosios lėšos nuostoliams ir negautoms pajamoms kompensuoti Eilutėje Panaudotos viešosios lėšos negautoms pajamoms kompensuoti yra atvaizduotos Bendrovės iš valstybės biudžeto 10

11 gautos ir panaudotos viešosios lėšos negautoms pajamoms kompensuoti, vežant keleivius lengvatinėmis sąlygomis vietinio susisiekimo maršrutais (pagal sutartį, aprašytą 2.7. pastaboje). Bendrovė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostatas, vietinio susisiekimo maršrutais veža keleivius, turinčius teisę įsigyti bilietus su 80 proc. ir 50 proc. nuolaida. Negautos pajamos dėl suteiktų lengvatų pagal faktiškai suteiktas paslaugas kompensuojamos iš valstybės biudžeto, skiriant Bendrovei asignavimus. Biudžeto lėšos skirtos keleivių vežimo geležinkelių transportu nustatytais vietinio susisiekimo maršrutais paslaugų, kurios vežėjams yra nuostolingos, tačiau būtinos visuomenei, nuostoliams kompensuoti. Biudžeto lėšos Bendrovei skirtos pagal 2018 m. gegužės 16 d. Bendrovės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sudarytą Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. SK-132 bei jos pakeitimus. 11

12 3.2. Pardavimų kitoms direkcijoms / padaliniams pajamos Eilutėje Pardavimų kitoms direkcijoms / padaliniams pajamos atvaizduotos direkcijų / padalinių gautos pajamos (pagal kiekvieną direkciją / padalinį), už suteiktas paslaugas kitoms direkcijoms / padaliniams. Žemiau esančioje lentelėje pateikti detalūs kiekvienos direkcijos / padalinio pajamų, gautų iš kitos direkcijos / padalinio, duomenys. DL DK DI Kiti padaliniai Iš viso Keleivių vežimo direkcijos pajamos už vidines paslaugas: LG darbuotojų vežimas vietiniais traukiniais Tarnybinės korespondencijos vežimas Elektros, dujų, garo ir vandens tiekimas Keleivinių vagonų nuoma Kitos paslaugos Krovinių vežimo direkcijos pajamos už vidines paslaugas: Elektros, dujų, garo ir vandens tiekimas Techninė priežiūra ir remontas Gamybiniai vežimai Traukos riedmenų ir jų brigadų paslaugos Kitos paslaugos Geležinkelių infrastruktūros direkcijos pajamos už vidines paslaugas: Užmokestis už MPP Užmokestis už kontaktinį elektros tinklą Užmokestis už naudojimąsi GPĮ ir kitas paslaugas Intermodalinio terminalo komercinės paslaugos Techninė priežiūra ir remontas Elektros, dujų, garo ir vandens tiekimas Ryšių paslaugos Ilgalaikio turto naudojimas Patalpų valymas Kitos paslaugos Kitų padalinių pajamos už vidines paslaugas: Administravimo paslaugos ITC paslaugos TVPC paslaugos Kitos paslaugos Iš viso Vidinių sandorių tarp Kitų padalinių pajamos Iš viso, įskaitant vidinius sandorius tarp Kitų padalinių Finansinės investicinės veiklos vidinės pajamos Keleivių vežimo direkcijos pajamos už vidines paslaugas: Baudos ir kompensacijos už keleivinių traukinių vėlavimą ir atšaukimą Krovinių vežimo direkcijos pajamos už vidines paslaugas: Baudos ir kompensacijos už prekinių traukinių vėlavimą ir atšaukimą Geležinkelių infrastruktūros direkcijos pajamos už vidines paslaugas: Baudos ir kompensacijos už traukinių vėlavimą ir atšaukimą Iš viso finansinės investicinės veiklos vidinių pajamų

13 3.3. Panaudotos viešosios lėšos sąnaudoms kompensuoti Pardavimo savikainos eilutėje Panaudotos viešosios lėšos sąnaudoms kompensuoti yra atvaizduotos Bendrovės iš valstybės biudžeto, ES ir kitų fondų gautos ir panaudotos viešosios lėšos veiklos sąnaudoms kompensuoti, patirtoms vykdant: visuomenės aptarnavimo įsipareigojimus Bendrovei komerciškai nenaudingomis sąlygomis, viešojo turto registravimo sąnaudoms kompensuoti, geležinkelių želdinių apsaugos zonai tvarkyti, įgyvendinant ES programų, TEN-T ir kitų fondo remiamus bei kitus projektus (pagal sutartis, aprašytas 2.7. pastaboje). Bendrovė, įgyvendindama Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatas (Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas) vietinio susisiekimo maršrutais veža keleivius komerciškai nenaudingomis sąlygomis. Bendrovės patirtos sąnaudos vykdant nuostolingą veiklą kompensuojamos iš valstybės biudžeto, skiriant Bendrovei asignavimus. Valstybės biudžeto lėšų skyrimas reglamentuojamas sutartimi, kasmet sudaroma tarp LR susisiekimo ministerijos, kaip asignavimų valdytojo, iš vienos pusės, ir Bendrovės, kaip vykdytojo, iš kitos pusės Pirkimų iš kitų direkcijų / padalinių sąnaudos Eilutėje Pirkimų iš kitų direkcijų / padalinių sąnaudos atvaizduotos direkcijų / padalinių sąnaudos (pagal kiekvieną direkciją / padalinį), patirtos perkant paslaugas iš kitos direkcijos / padalinio. Žemiau esančioje lentelėje pateikti detalūs kiekvienos direkcijos / padalinio sąnaudų, patirtų perkant paslaugas iš kitos direkcijos / padalinio, duomenys pagal pagrindines paslaugų grupes. DL DK DI Kiti padaliniai Iš viso Keleivių vežimo direkcijos sąnaudos: Užmokestis už MPP Užmokestis už kontaktinį elektros tinklą Užmokestis už naudojimąsi GPĮ ir kitas paslaugas Techninė priežiūra ir remontas Gamybiniai vežimai Traukos riedmenų ir jų brigadų paslaugos Elektros, dujų, garo ir vandens tiekimas Ryšių paslaugos Ilgalaikio turto naudojimas Patalpų valymas Administravimo paslaugos ITC paslaugos TVPC paslaugos Kitos paslaugos Krovinių vežimo direkcijos sąnaudos: Užmokestis už MPP Užmokestis už kontaktinį elektros tinklą Užmokestis už naudojimąsi GPĮ ir kitas paslaugas Intermodalinio terminalo komercinės paslaugos Techninė priežiūra ir remontas Tarnybinės korespondencijos vežimas Elektros, dujų, garo ir vandens tiekimas LG darbuotojų vežimas vietiniais traukiniais Keleivinių vagonų nuoma Ryšių paslaugos Ilgalaikio turto naudojimas Patalpų valymas Administravimo paslaugos ITC paslaugos TVPC paslaugos Kitos paslaugos Geležinkelių infrastruktūros direkcijos sąnaudos: LG darbuotojų vežimas vietiniais traukiniais Techninė priežiūra ir remontas Gamybiniai vežimai Traukos riedmenų ir jų brigadų paslaugos Tarnybinės korespondencijos vežimas Elektros, dujų, garo ir vandens tiekimas Keleivinių vagonų nuoma Administravimo paslaugos ITC paslaugos TVPC paslaugos Kitos paslaugos Kitų padalinių sąnaudos: LG darbuotojų vežimas vietiniais traukiniais Užmokestis už naudojimąsi GPĮ ir kitas

14 paslaugas Intermodalinio terminalo komercinės paslaugos Techninė priežiūra ir remontas Gamybiniai vežimai Elektros, dujų, garo ir vandens tiekimas Keleivinių vagonų nuoma Ryšių paslaugos Ilgalaikio turto naudojimas Patalpų valymas Tarnybinės korespondencijos vežimas Kitos paslaugos Iš viso Vidinių sandorių tarp Kitų padalinių sąnaudos Iš viso, įskaitant vidinius sandorius tarp Kitų padalinių Finansinės investicinės veiklos vidinės sąnaudos Keleivių vežimo direkcijos sąnaudos už vidines paslaugas: Baudos ir kompensacijos už traukinių vėlavimą ir atšaukimą Krovinių vežimo direkcijos sąnaudos už vidines paslaugas: Baudos ir kompensacijos už prekinių traukinių vėlavimą ir atšaukimą Geležinkelių infrastruktūros direkcijos sąnaudos už vidines paslaugas: Baudos ir kompensacijos už prekinių traukinių vėlavimą Iš viso finansinės investicinės veiklos vidinių sąnaudų Pelno mokestis Pelno mokestis apskaitomas Bendrovės administracijoje, kadangi Bendrovė pelno mokestį apskaičiuoja bei moka kaip vienas juridinis asmuo. 4. Viešųjų keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų teikimo pajamos ir sąnaudos ir šios veiklos finansinis rezultatas Viešosios keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos Komercinės keleivių vežimo geležinkeliais paslaugos ir kitos veiklos 1. Pardavimo pajamos Pardavimo pajamos, gautos iš klientų Panaudotos viešosios lėšos negautoms pajamoms kompensuoti * * 2. Pardavimo savikaina ( ) ( ) ( ) 2.1. Darbo užmokestis ir socialinio draudimo mokesčiai ( ) ( ) ( ) 2.2. Medžiagos remontams ir priežiūrai ( ) ( ) ( ) 2.3. Kuras ( ) ( ) ( ) 2.4. Nusidėvėjimas ( ) ( ) ( ) 2.5. Remontai ir priežiūros darbai, atlikti vidinių ir išorinių rangovų jėgomis, bei kitos sąnaudos ( ) ( ) ( ) 2.6. Užmokestis už MPP ir kontaktinį elektros tinklą ( ) ( ) ( ) 2.7. Elektros energija traukai ( ) (66.475) ( ) 2.8. Kitos sąnaudos (nepatenkančios į šios lentelės punktus) ( ) ( ) ( ) 3. Veiklos sąnaudos ( ) ( ) ( ) 4. Veiklos pelnas (nuostoliai) ( ) ( ) 5. Kita veikla Kitos veiklos pajamos ** Kitos veiklos sąnaudos - ( ) ( ) 6. Finansinė ir investicinė veikla ( ) (27.790) 6.1. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ( ) (14.341) ( ) 7. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą * Biudžeto lėšos skirtos Bendrovei negautoms pajamoms, teikiant socialiai būtinas transporto paslaugas visuomenei, t.y. vežant keleivius (pensininkus, neįgaliuosius, studentus ir kt.), turinčius teisę įsigyti bilietus su nuolaida, kompensuoti. Viso 14

15 Biudžeto lėšos Bendrovei skirtos pagal Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymą ir pagal 2018 m. gegužės 16 d. Bendrovės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sudarytą Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. SK-132 bei jos pakeitimus. ** Biudžeto lėšos skirtos keleivių vežimo geležinkelių transportu nustatytais vietinio susisiekimo maršrutais paslaugų, kurios vežėjams yra nuostolingos, tačiau būtinos visuomenei, nuostoliams kompensuoti. Biudžeto lėšos Bendrovei skirtos pagal 2018 m. gegužės 16 d. Bendrovės ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos sudarytą Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. SK-132 bei jos pakeitimus. 15

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau