MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS"

Transkriptas

1 VILNIAUS R. VALČIŪNŲ GIMNAZIJA PRITARTA Valčiūnų gimnazijos 2019 m. rugpjūčio 27 d. tarybos posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.GT-1) PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS Valčiūnai 2019

2 2 I. BENDROSIOS NUOSTATOS mokslo metų Valčiūnų gimnazijos veiklos planas sudarytas vadovaujantis metų strateginiu planu, mokslo metų gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis, švietimo būkle, siekiant suderinti bendruomenės interesus bei įtakoti visus bendruomenės narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos tęstinumo. Šis planas numato metinius gimnazijos tikslus ir uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti ir įgyvendinti valstybinę švietimo politiką bei yra orientuotas į šiuos prioritetus: gerinti ugdymo kokybę; aktyvinti ir skatinti gimnazijos mokytojų, specialistų ir tėvų bendradarbiavimą; šviesti tėvus; skatinti mokytojų bendradarbiavimą ir gerosios patirties sklaidą vedant atviras pamokas, rengiant vidinius seminarus, skatinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą ir kėlimą; stiprinti mokinių mokymo(si) motyvaciją, ugdymo procesą sieti su gyvenimo aktualijomis; skatinti mokinių saviraišką. Planą parengė 2019 m. balandžio 16 d. gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-66 sudaryta darbo grupė. Planas aptartas 2019 m. rugpjūčio 30 d. mokytojų tarybos posėdyje, protokolo Nr. MT-1. Planą įgyvendins Valčiūnų gimnazijos, ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), visa bendruomenė kartu su kitomis institucijomis. II MOKSLO METŲ VEIKLOS ANALIZĖ m.m. gimnazijos veiklos prioritetu buvo ugdymo ir ugdymosi kokybės tobulinimas. Gimnazija skyrė dėmesį pamokos vadybos ir mokyklos vadybos tobulinimui, užtikrinant mokymosi įvairovę; mokymosi veiklos diferencijavimui ir individualizavimui; pagalbos mokiniui sistemos gerinimui ir jos efektyvumo siekimui; atsakingo požiūrio į mokymąsi formavimui per individualios pažangos stebėjimo sistemos tobulinimą; švietimo, socialinės ir psichologinės pagalbos mokiniams teikimui; tėvų įtraukimo į gimnazijos gyvenimą skatinimui; pilietiškų, atsakingų, sąmoningų piliečių ugdymui. Gimnazijoje m.m. mokėsi 171 mokinys, iš jų 38 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai. Specialioji pagalba buvo teikiama 7 mokiniams; mokymas namuose buvo organizuotas 4 mokiniams. Klasių komplektų skaičius 12: 1 ikimokyklinio ugdymo grupė; 1 priešmokyklinio ugdymo grupė; 4 komplektai 1-4 klasių; 5 komplektai 5-IIG klasių; 2 komplektai IIIG-IVG klasių. Gimnazijoje dirbo 28, iš jų: 1 administracijos atstovas, socialinis pedagogas, spec.pedagogas/logopedas, 3 ikimokykl./priešmok.ugdymo pedagogai. Vidutinis savaitinis valandų krūvis tenkantis vienam mokytojui 26 val. (tarifikuota 842 val.) mokslo metais gimnazijos ugdymo proceso ir veiklos rezultatai išanalizuoti mokytojų tarybos posėdyje 2019 metų rugpjūčio 30 d., protokolas Nr.MT-1. Įgyvendinant m. m. gimnazijos veiklos planą ir vykdant prioritetus bei tikslus buvo siekiama: o Kryptingai tobulinti mokytojų kvalifikaciją. o Stiprinti lyderystę ir vadybą gimnazijoje. o Plėtoti prevencines programas, skirtas socialinėms emocinėms kompetencijoms ugdyti. o Didinti pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams prieinamumą. o Gerinti gimtųjų ir valstybinės kalbų ugdymo kokybę (tęsiamas m. m. prioritetas). o Stiprinti bendruomeniškumą mokykloje, pilietinių ir dvasinių vertybių ugdymą (tęsiamas m. m. prioritetas).

3 3 Valčiūnų gimnazijos kolektyvas dalykiškai ir vadybiškai kompetetingas, atviras naujovėms ir technologijoms, bendradarbiaujantis su tėvais, globėjais bei kitomis institucijomis; kūrybingas ir veiklus, orientuotas į mokinių poreikius, savitos etnokultūros bei ugdantis socialines emocines, mokėjimo mokytis, pažinimo, pilietines, kūrybines, bendrakultūrines bei komunikavimo kompetencijas; sukuriantis sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus. Per mokslo gimnazijoje planingai vyko mokytojų ir mokinių tarybos posėdžiai, direkciniai pasitarimai, prevencinio darbo grupės, metodinių grupių bei metodinės tarybos posėdžiai, kuriuose buvo išsamiai analizuojami mokinių ugdymo(si) rezultatai, nagrinėjami pamokos efektyvumo ir kokybės gerinimas, mokinių ugdymo(si) kokybė bei mokinių įsivertinimas. Netradicinės integruotos ir atviros pamokos kaip mokinių mokymo(si) motyvacijos gerinimo instrumentas; Kryptinga pagalba specialiųjų poreikių vaikams (logopedo ir socialinio darbuotojo) bei visiems mokiniams, patiriantiems mokymo(si) sunkumų; Mokinių karjeros kompetencijų stiprinimas; SLURŠ įgyvendinimas, alkoholio ir tabako bei kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinis darbas; Tėvų, globėjų ir mokytojų bendradarbiavimas; Mokomųjų temų aktualumas kasdieniam gyvenimui; Kalbinių gebėjimų ugdymas per lietuvių, rusų ir anglų kalbos pamokas bei integruotas ir netradicines pamokas; Neformalus ugdymas. Gimnazijos, ir pagalbos mokiniui specialistai, atsižvelgdami į gimnazijos prioritetus, tikslingai tobulino kvalifikaciją, analizavo metodines rekomendacijas, dalijosi gerąja patirtimi iš lankytų seminarų, konferencijų, parodų. Gegužės 2 dieną gimnazijoje organizuota Atvirų durų diena tėvams ir globėjams - joje konsultavo mokyklos ir specialistai. Gimnazistams organizuota atvirų durų diena tėvų darbovietėje Šok į tėvų klumpes ; vykdant ugdymą karjerai, aplankytos Girteka Logistiks, Pabradės medicinos įmonė Intersurgical ; atvirų durų diena Vilniaus komisariate ( pažintis su policininko profesija), Vilniaus verslo kolegijoje bei Technologijų ir dizaino kolegijoje; atvirų durų diena Lietuvos apeliaciniame teisme bei Ugniagesių gelbėtojų mokymo centre. Gimnazijoje įvyko Kūrybos diena; Žemės dienos šventė; Užgavėnės, Kalėdų šventė, «Праздник первоклассников», Paskutinio skambučio šventė, Europos dienos minėjimas, Išleistuvės pradinėje mokykloje, Netradicinė ugdymo diena Japonijos ambasadoje, koncertas Motinos dienos proga «Я люблю тебя, мама». Pilietinė akcija Atmintis gyva, nes liudija, pilietinė akcija Juodšilių seniūnijoje, skirta kovo 11-ajai; Akcija Pagelbėkime paukščiams žiemą ; Netradicinė diena-išvyka į istorinį Kauną; Konkursas bibliotekoje Mano pasaka, knygų akcija Knygų Kalėdos. Gimnazijos mokytojų organizuoti susitikimai su buvusiais mokiniais «Найди свою дорогу», su džiazo muzikantu ir pedagogu R. Rančiu; su Karo prievolės regioninio skyriaus karininkais bei su LR signataru M. Laurinkumi. Buvo organizuota daug pažintinių išvykų, profesinio veiklinimo susitikimų, renginių, skirtų ugdymui karjerai, ne tik gimnazijoje, bet ir už jos ribų, stebėta daug virtualaus projekto,,būsiu" pamokų. Vyko patyriminiai vizitai, kuriuos organizavo dalykų, gimnazijoje lankėsi buvę mokiniai, supažindinę su savo profesijomis, taip pat klasés valandėlės, diskusijos, pokalbiai, susiję su ugdymu karjerai. Būsimieji abiturientai aplankė parodą Mokslai-2019 ; Mokykla Per mokslo, specialistai bei bibliotekininkė organizavo temines parodas, viešino informaciją stenduose bei gimnazijos FB paskyroje. Pradinukai turėjo galimybę lankyti vasaros stovyklą Saulutė. Per klasės valandėles bei kitu metu vyko prevencinis darbas: sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ, prevencinis renginys Patyčios ir jų pasekmės bei Vaikystė be žiaurumo ir patyčių, paminėta pasaulinė diena be tabako, vyko akcija Vietoje cigaretės- mineralinis vanduo. Mokslo metų pabaigoje organizuota padėkos išvyka mokiniams į VICHY vandens parką už aktyvų dalyvavimą gimnazijos veikloje.

4 4 Mokykloje sėkmingai vyko įvairaus turinio netradicinės bei integruotos pamokos: Kaligrafijos pamoka; Keramikos degimo; Išvyka į LR Seimą; Holokaustas Lietuvoje, Vilniaus universitetas, M.K. Pacas, Kibinų kelias, Mobili bioklasė, Zoologijos muziejus, Baltai, pamokos A. Mickevičiaus, Puškino muziejuose, Lietuvių tautinis atgimimas ir kt. Vyko bendravimas ir bendradarbiavimas ne tik su Juodšilių seniūnijos bendruomene, bet ir su kitomis seniūnijomis. Gimnazijos mokiniai dalyvavo Nemėžio seniūnijos koncerte, skirtame šeimos dienai. Gimnazija antrus dalyvauja tarptautiniame projekte Mokyklos Europos parlamento ambasadorės. Metodinės grupės organizavo atviras, netradicines ir integruotas pamokas, olimpiadas, festivalius ir konkursus, varžybas, akcijas, ekskursijas bei šventes, dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose, dalijosi gerąja patirtimi, vykdė metodinę-tiriamąją veiklą. Gimnazijos pedagogai balandžio 23 d. dalyvavo Vilniaus rajono švietimo įstaigų konferencijoje Mokykla šiandien ir rytoj. Gerosios patirties sklaida bei pristatė stendinį pranešimą Integruotos pamokos-naujas požiūris į žinomus dalykus. Aktualiausios metodinio darbo temos: Pirmokų adaptacija; Penktokų adaptacija; Bandomieji PUPP; Bandomieji BE; NMPP testai 6,8 kl.; Konsultavimas ir pagalba abiturientams; Mokinių savarankiško mokymosi ugdymas; Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymosi metodai; Kompiuterinių programų taikymas pamokose; Prevencinių programų taikymas; Šiuolaikiniai mokymo būdai ir refleksija; Mokinių vertinimo metodika. Vertinimo strategijų taikymas pamokose sudarė sąlygas mokinių įsivertinimui, savo klaidų analizavimui ir ugdymo(si) progresui. Mokytojai dirbo pagal savo vertinimo metodiką, rinkdamiesi įvairius vertinimo būdus ir formas, todėl vertinimas padėjo mokiniams mokytis, bręsti kaip asmenybei bei siekti individualios pažangos. Mokinių vertinimo pasiekimų informacija panaudojama ugdymo turiniui bei metodams planuoti, koreguoti. Taip pat suteikia tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie mokinio mokymąsi. Vykdyta pedagoginės veiklos priežiūra: stebėtos mokytojų pamokos, renginiai, neformaliojo ugdymo veikla aptarta m.m. direkciniuose pasitarimuose, individualiuose pokalbiuose. Vaiko gerovės komisijos darbo grupė sudaryta d. direktoriaus įsakymu Nr.V- 128, patvirtintas VGK metinis veiklos planas. Pravesti 9 posėdžiai, kurių metu spręsti aktualūs vaiko gerovės klausimai. Per mokslo buvo buvo išanalizuota esama padėtis gimnazijoje, sudarytas rizikos grupės mokinių sąrašas (9 mokiniai), logopedinės pagalbos mokinių sąrašas (36 mokiniai), specialiosios pagalbos mokinių sąrašas (8 mokiniai). Prevencinis darbas su rizikos grupės mokiniais buvo vykdomas šiose plotmėse: 1) klasės vadovų ir mokytojų dalykininkų lankomumo, pažangumo, užimtumo pamokose kontrolė; 2) socialinės pedagogės ir klasės vadovų pokalbiai su mokiniais; 3) prevencinis darbas su mokiniais bei jų tėvais dalyvaujant Rudaminos ir Juodšilių seniūnijos socialiniams darbuotojams darbui su šeimomis bei Vilniaus rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorei. Valčiūnų gimnazija dalyvavo tyrime dėl specialiosios ir švietimo pagalbos poreikio Vilniaus r. savivaldybės ugdymo įstaigose. Socialinė pedagogė D. Nikandrova visus mokslo bendradarbiavo ir dalyvavo posėdžiuose su Vilniaus r. socialinių paslaugų centro koordinuojančio atvejo vadybininke Birute Paramonova. Per mokslo buvo organizuotos šios prevencinės veiklos: pravesta daug pamokų/paskaitų 5-8, IG-IVG klasių mokiniams, Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ, Vasaris - Sveikatingumo mėnuo. Paminėtos šios dienos: Tarptautinė Nerūkymo diena; Tarptautinė Tolerancijos diena; Tarptautinė AIDS diena, dalyvavome visuomenės sveikatos biuro organizuotame psichoaktyvių medžiagų prevencijos programoje Be iliuzijų. Per mokslo buvo teikiama kompetetinga ir kryptinga logopedinė pagalba mokiniams ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, turintiems tam tikrus kalbos ar/ir kalbėjimo sutrikimus

5 5 (pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį). Vaikai su SUP lankė individualius specialiojo pedagogo užsiėminus. Keturi mokiniai, turintys sutrikimų, dalyvavo Vilniaus r. organizuotame kūrybiniame konkurse Piešiu gyvenimą. Per mokslo buvo teikiama metodinė, pedagoginė, specialioji bei psichologinė pagalba mokiniams, tėvams, mokytojams specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymo ir auklėjimo klausimais. Gegužės 2 d. gimnazijoje vyko Atvirų durų diena, kurios metu specialistai konsultavo atvykusius tėvus bei globėjus. Gimnazijos bendruomenės nariai buvo įtraukti į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą, kurio rezultatai būna panaudojami planuojant ugdomąją veiklą, tėvų švietimo politiką, pagalbą tėvams, norintiems įsitraukti į gimnazijos bendruomenės gyvenimą. Tenkinat mokinių saviraiškos poreikius, gimnazijoje vyko ir įvairus neformalus švietimas, tam buvo panaudota 19 valandų. Gimnazija įtraukė mokinius į aktyvią pilietinę veiklą, skiepijo šeimos bei rusų tautos kultūros tradicijas, priklausymo bendruomenei pajutimą, jų socialinį reikšmingumą. Gimnazijos biblioteka yra gimnazijos informacijos centras. Ji aktyviai dalyvavo įgyvendinant gimnazijos ugdymo(si) tikslus. Vyko glaudus bendradarbiavimas su kitomis bibliotekomis. Suteikta pagalba skolinant(is) vadovėlius kitose mokyklose ir kitoms mokykloms mokslo metais surengta daug parodų ir stendų rašytojams, valstybinėms, tautinėms bei kalendorinėms šventėms paminėti, vyko akcijos Padovanok knygą mokyklai, Knygų Kalėdos. Veikė efektyvi mokinių tėvų ir visuomenės informavimo sistema: gimnazijos reklamavimo sistema, tarnaujanti inovacinio požiūrio į mokymą(si) skatinimui, elektroninis dienynas pateikė visą informaciją, susijusią su ugdymo procesu. Buvo leidžiami švietėjiško ir informacinio pobūdžio kūrybiškai ir estetiškai apipavidalinti gimnazijos stendai, kuriuose buvo skelbiami ir gimnazijos pasiekimai bei kita bendruomenės veikla. Buvo nuolat atnaujinamos mokinių darbų parodos. Mokytojų posėdžiuose, renginiuose, per 1-IVG klasių tėvų susirinkimus, naudojant daugiafunkcinį projektorių, pateikiama daug informatyvios medžiagos apie gimnaziją. Gimnazijos mikrorajonui priklausantiems būsimiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio, 1 bei 5 klasių mokinių tėvams buvo organizuojami susirinkimai, kurių metu vaikų ir būsimų mokinių tėveliai susipažino su gimnazija, jos prioritetinėmis sritimis, s, auklėtojais. Buvo nuolat atnaujinamas gimnazijos internetinis puslapis ir žinios apie gimnaziją bei jos veiklą. Socialiniame tinkle Facebook veikė Valčiūnų gimnazijos puslapis, kuriame taip pat nuolat atnaujinama informacija apie gimnazijos bendruomenės veiklą. Gimnazija palaikė partnerystės ryšius su kaimyninėmis bei Vilniaus rajono mokyklomis. Gimnazijoje veikia ir 2 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės. Malonu matyti, kad buvę mokyklos abiturientai atveda į mokyklą jau savo vaikus m.m. ikimokyklinio ugdymo grupę Voveraitės lankė 21 vaikas: 12 berniukų ir 9 mergaitės. Vaikams buvo sudarytos palankios sąlygos saviraiškai bei judėjimo, fizinio, psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo poreikių tenkinimui, socialinių, komunikavimo, meninių bei muzikinių kompetencijų ugdymui. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas vaikų adaptacijai. Per mokslo vyko tradiciniai renginiai: Rudens šventė; Paroda Rudens gėrybės ; Naujųjų metų šventė; Paroda Sniego senis ; Akcijos Сладкое рождество ir Knygų Kalėdos ; Mūsų mylimas kraštas; Užgavėnės; Motinos dienos šventė. Buvo vykdytas projektas Saulytės metų vaikų ugdymasis naudojant interaktyvias pasakas žaidimus. Priešmokyklinio ugdymo grupės Pelėdžiukai pedagogai pasistengė organizuoti ugdymo procesą, atsižvelgiant į šiandienos aktualumą, iššūkius ir naujoves. Grupę lankė 17 vaikų. Darbas su priešmokyklinio amžiaus vaikais grupėje vyko pagal ugdymo kompetencijas ir buvo orientuotas į šias veiklos kryptis: socialinę (ugdyti vaiko gebėjimus, įveikti gyvenimo sunkumus, suvokti save ir kitus); sveikatos saugojimo (suvokti savo sveikatos saugojimo svarbą); komunikavimo (išreikšti save žodžiais, išmokti bendrauti ir bendradarbiauti); pažintinę (elementarių matematinių vaizdinių, supančios gamtinės ir kultūrinės aplinkos suvokimas); meninę (dailė, muzika, šokis, vaidyba, meniniai gebėjimai). Priešmokyklinio ugdymo grupėje

6 6 dalį ugdymo procesą organizavome valstybine kalba. Siekiant kiekvieno vaiko pažangos, ugdymas organizuojamas taikant žaidimą bei patirtinio ugdymo strategijas: projektus, tyrinėjimus, kūrybines užduotis, pažintines išvykas, ekskursijas ir kt. Vaikai turėjo galimybę atsiskleisti ir pasirodyti bendruomenei dalyvaudami zoniniame (1 vieta) ir respublikiniame skaitovų konkursuose Poezijos šventė, respublikinėje vaikų piešinių parodoje Svarbus kiekvienas žemės vaikas (padėka). Organizuotos netradicinės ugdomosios veiklos ne grupėje, išvykos į spektaklius Teta šalta ir magija ir Išgydyti godumą, ekskursijos į Žaislų muziejų, Zoologijos muziejų, Geležinkelių muziejų, gimnazijos biblioteką. Dalyvavo Vilniaus m. savivaldybės visuomenės sveikatos projekte Graži šypsena. Buvo teikiama pagalba specialiųjų poreikių vaikams su kalbos ir komunikavimo sutrikimais (individualiai ir grupelėmis dirbo logopedas), integruotos pamokos, Nuo raidelės prie žodelio logopedo ir PUG mokytojos veikla. Surengtos darbų parodėlės: rudens darbelių paroda gimnazijoje, rankų darbų paroda mokykloje Besmegenis, piešinių parodos gimnazijoje Lietuvos miestas, Viskas aplink mus. Nemokamą maitinimą per mokslo gavo 37 mokiniai. Maistą tiekė UAB Valčiūnai. Gimnazija dalyvauja programose Vaisių ir daržovių bei pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose. Gimnazijoje laikomąsi sveikos vaikų mitybos pagrindų. Visus mokslo buvo stebėta, kaip vykdomos higienos normos gimnazijoje. Gimnazijos Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė J. Voinova pravedė paskaitas mokiniams ir jų tėvams apie asmens higieną, pirmąją pagalbą ir užkrečiamas ligas, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį žmogaus organizmui, skelbė gimnazijos FB puslapyje aktualią sveikatos ir ligų prevencinę informaciją. Per visus mokslo buvo įgyvendinama sveikatos ir lytiškumo programa (SLURŠ). Metodinių grupių pasitarimuose ir mokytojų tarybos posėdžiuose buvo akcentuojamas nepakankamas tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas, vangus tėvų įsitraukimas į gimnazijos bendruomenės veiklą; mokinių mokymosi motyvacijos stoka, sunkumai mokinių įsivertinime bei gyvenimo planavime, mokėjimo mokytis problema m.m. gimnazija vėl dirbo be psichologo, todėl kiti gimnazijos specialistai pagal galimybes teikė mokytojams dalykininkams ir tėvams informaciją apie vaiko gerovę mokslo metų mokinių skaičiaus kaita: Mokinių skaičius mokslo metų pradžioje Mokinių skaičius mokslo metų pabaigoje Atvyko m.m Išvyko mokslo metų pradžioje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse buvo 38 vaikai, 1-4 klasėse mokėsi 56 mokiniai. Visi 1-4 klasių mokiniai padarė pažangą ir buvo perkelti į aukštesnę klasę. 5-8 klasėse mokėsi 44 mokiniai, IG-IIG klasėse 20 mokinių. 19 mokinių perkelti į aukštesnę klasę. IIG klasės 7 mokiniai dalyvavo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, išlaikė 100%, vienas mokinys pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nedalyvavo. IIIG-IVG klasėse mokėsi 14 mokinių. Gimtosios kalbos (rusų) mokyklinį brandos egzaminą išlaikė 5 mokiniai. Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą laikė 1, mokyklinį egzaminą laikė 4 mokiniai. Visi išlaikė m. buvo laikyti 5 valstybiniai brandos egzaminai; lietuvių kalba (valstybinis ir mokyklinis); rusų kalba; matematika, anglų kalba; istorija - visi išlaikyti 100%. Mokinių, įgijusių vidurinį išsilavinimą, skaičius sudaro 100 proc. Brandos atestatus gavo 5 kandidatai. Iš jų į aukštąsias mokyklas (kolegijas) įstojo - 3. Dirba 2 abiturientai.

7 7 1-4 kl. mokinių skaičius Gimnazijos 1-4 klasių mokinių pažangumas: Pažangumas % Žinių kokybė % Viso Pamokų 1 mokiniui Lankomumas Nepateisinta Nepateisinta % Pamokų 1 mokiniui , ,2 Mokosi l. gerai/ tik aukšt. Mokosi gerai/ aukš./pagr. Turi nepatenkinamų balų/nepat. Neatestuoti mokiniai Gimnazijos 5-IVG klasių mokinių pažangumas: 5-IVG kl. mokinių skaičius Pažangumas % Žinių kokybė % Vidurkis Viso Pamokų 1 mokiniui Lankomumas Nepateisinta Nepateisinta % Pamokų 1 Mokiniui , , ,6 Mokosi l. gerai Mokosi gerai Turi nepatenkinamų balų/nepat. Neatestuoti mokiniai Neformaliajam švietimui buvo skirta 19 savaitinių valandų. Neformaliojo švietimo veiklos kryptys: meninė raiška, sportas, muzika, lyderystės ugdymas. Dalyvavimas olimpiadose, konkursuose, varžybose, viktorinose ir kituose renginiuose: Renginio pavadinimas Dalyviai Laimėjimai Lietuvos jaunių imtynių čempionatas. Graikų-romėnų imtynių varžybos Vilniaus r. Rudaminos centro mokyklų 6-7 kl. mokinių anglų kalbos viktorina All around the world Zoninis raiškaus skaitymo konkursas «Праздник поэзии» 1-4 kl. Tarptautinis projektas Mokyklos Europos parlamento ambasadorės Respublikinis rusų kalbos poezijos konkursas «Есть сила благодатная в E. Gaidamovič II vieta A. Guskov (6 kl.) E. Vaskan (6 kl.) A. Robaltė (7 kl.) N. Sionov (7 kl.) A. Šenk ( 3 kl.) K. Moskalionok (3 kl.) L.Veželytė (4 kl.) Visa gimnazija A.Stasiusk (5 kl.) D.Indrulis (5kl.) M.Sokolova (6 kl.) II, III vieta I vieta II vieta II vieta Padėka I vieta I vieta II vieta

8 созвучье слов живых» Zoninis konkursas Šviesoforas 8 J.Garlukovič (8 kl.) V.Bogačiova (5 kl.) A.Šustova (IIIG kl.) D.Giliun (IIIG kl.) K. Prokapovič (IG kl.) K.Tabačkova (1 kl.) A. Andrušenko (2 kl.) D. Taraškevič (3 kl.) A. Siliuk (4 kl.) II vieta III vieta I vieta II vieta III vieta III vieta III. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS Vertinimo procesai ir jų duomenų panaudojimas viena svarbiausių gimnazijos tobulėjimo sąlygų. Gimnazijoje buvo sudaryta veiklos kokybės įsivertinimo grupė, kurioje dirbo 6, vadovaujami pavaduotojo ugdymui Igorio Voiniušo. Siekiant nustatyti silpnąsias ir stipriąsias gimnazijos veiklos sritis, buvo atliktas platusis ir giluminis gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas. Veiklos rodikliai, pasirinkti giluminiam veiklos kokybės įsivertinimui m.m.: Asmenybės tapsmas (Savivoka ir aspiracijos; Socialumas; Gyvenimo planavimas); Mokinių įsivertinimas (Dialogas vertinant; Įsivertinimas kaip savivoka); Mokymasis (Savivaldumas mokantis; Mokymosi konstruktyvumas; Mokymosi socialumas). Buvo atliktas 5-8, IG-IVG klasių mokinių, jų tėvų (globėjų), gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų anketavimas. Eil. Nr. Pasirinkti rodikliai Asmenybės tapsmas Mokinių įsivertinimas Realiai patobulinti Kaip nustatėte, kad rodikliai patobulinti? rodikliai Mokiniai suvokia savo asmenybės unikalumą, mokosi pažinti savo gabumus ir polinkius, įsivertinti kompetencijas. Dauguma supranta žinių ir mokymosi vertę, turi tolesnio mokymosi siekių ir planų. Mokiniai stengiasi pasitikėti savo jėgomis, priimti iššūkius. Jie nori bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose, ir to mokosi. Jie pripažįsta kitų teisę būti kitokiems nei jie yra, mokosi gerbti kitą asmenį, būti geranoriškais. Mokiniams rūpi jų aplinkos, bendruomenės, šalies gerovė, prisideda ją kuriant. Mokiniai žino, kad yra ne vienas gyvenimo įprasminimo būdas, mokosi projektuoti asmeninio gyvenimo scenarijus. Jie mokosi susirasti, analizuoti ir vertinti informaciją apie pasaulio kaitą, mokymosi ir veiklos galimybes. Karjeros galimybes mokiniai bando sieti su savo mokymosi galimybėmis. Dauguma tikslingai renkasi mokomuosius dalykus vyresnėse klasėse Padedant mokytojui, mokiniai mokosi kelti sau mokymosi tikslus, pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti laiką. Dauguma pripažįsta mokymosi problemas ir mokosi jas spręsti. Stebėdami ir apmąstydami asmeninę pažangą, geba pateikti jos įrodymus. Mokiniai skatinami sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais, mokomi

9 Mokymasis paaiškinti savo mąstymą, pademonstruoti įgūdžius, gebėjimus ir veiklos būdus. Jie geba ir yra motyvuojami mokytis bendradarbiaujant įvairiomis aplinkybėmis įvairios sudėties ir dydžio grupėse. Dauguma padeda vieni kitiems mokantis. Mokiniai mokosi viešai išsakyti savo mintis ir išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę, paaiškinti požiūrį, drauge analizuoti ir spręsti problemas Vertinimas, pagrįstas mokytojo ir mokinio dialogu apie mokymosi sėkmes ir nesėkmes, rezultatus, moko mokinius savistabos, savivaldos, įsivertinti savo bei vertinti kitų darbą. Mokiniai vis labiau įsitraukia į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą, pažangos stebėjimą, pasiektų rezultatų apmąstymą. Vertindami savo ir draugų atliktas užduotis, kūrinius, idėjas, mokiniai geriau supranta mąstymo ir mokymosi procesą, mokymosi būdus ir savo mokymosi poreikius, lengviau geba juos paaiškinti, formuluoja klausimus ar prašo pagalbos mokantis. Jie gali pateikti savo mokymosi sėkmių įrodymus (mokosi atsirinkti ir kaupti darbus), labiau pasitiki savimi ir mažiau baiminasi klaidų, prisiima daugiau atsakomybės už savo mokymąsi bei lengviau jį valdo Asmenybės tapsmas Išvados: Darbas su mokiniais: padėti geriau pažinti savo gabumus ir polinkius; mokyti įsivertinti turimas kompetencijas; padėti planuoti tolesnį mokymąsi; skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, dalyvavimą bendrose veiklose; mokyti spręsti konfliktus; mokyti tolerantiškumo; mokyti rūpintis aplinka, ją puoselėti; mokyti projektuoti asmeninio gyvenimo scenarijų, sieti mokymosi galimybes su ateities karjeros galimybėmis; padėti renkantis mokomuosius dalykus vyresnėse klasėse. Darbas su tėvais: padėti pažinti vaiko gabumus ir polinkius; skatinti mokyti vaikus pasitikėti savimi, nebijoti iššūkių; skatinti mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvauti įvairiose gimnazijos ar klasės veiklose; skatinti būti pavyzdžiu siekiant tolerantiškumo, sprendžiant konfliktus ar puoselėjant aplinką; padėti projektuoti vaiko gyvenimo scenarijų, sieti jo mokymosi galimybes su ateities karjeros galimybėmis; skatinti padėti renkantis mokomuosius dalykus vyresnėse klasėse. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai: padėti mokiniams pažinti savo gabumus ir polinkius; skatinti pasitikėti savimi, nebijoti iššūkių; mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvauti įvairiose gimnazijos ar klasės veiklose; būti pavyzdžiu siekiant tolerantiškumo, sprendžiant konfliktus ar puoselėjant aplinką; padėti mokiniams projektuoti gyvenimo scenarijų, mokyti sieti mokinio mokymosi galimybes su ateities karjeros galimybėmis; padėti renkantis mokomuosius dalykus vyresnėse klasėse. Tema Rodiklis Raktiniai žodžiai Savivoka ir Asmenybės Asmenybės aspiracijos branda tapsmas Rodiklio aprašymas Mokiniai suvokia savo asmenybės unikalumą, žino savo gabumus ir polinkius, moka įsivertinti kompetencijas. Jie supranta žinių ir mokymosi vertę, turi tolesnio mokymosi siekių ir planų. Mokiniai pasitiki savo jėgomis, nebijo iššūkių juos priima kaip naujas mokymosi bei veiklos galimybes, yra sveikai ambicingi ir atkaklūs.

10 10 Socialumas Gyvenimo planavimas Mokiniai nori ir moka bendrauti, bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose, prisiimti atsakomybę, konstruktyviai spręsti konfliktus. Jie pripažįsta kitų teisę būti kitokiems nei jie yra, gerbia kitą asmenį ir yra geranoriški. Mokiniams rūpi jų aplinkos, bendruomenės, šalies gerovė ir jie prisideda ją kuriant. Mokiniai žino, kad yra ne vienas gyvenimo įprasminimo būdas, moka projektuoti asmeninio gyvenimo scenarijus, keltis tikslus, koreguoti ir atnaujinti juos. Jie moka susirasti, analizuoti ir vertinti informaciją apie pasaulio (taip pat ir darbo pasaulio) kaitos tendencijas, mokymosi ir veiklos galimybes. Karjeros (profesijos, darbinės ir visuomeninės veiklos) galimybes mokiniai sieja su savo mokymosi galimybėmis. Jie geba tikslingai ir pagrįstai pasirinkti ugdymosi sritis ir/ar mokomuosius dalykus vyresnėse klasėse. Siūlymai: skatinti mokinius kuo geriau pažinti save, savo gabumus ir polinkius; aiškinti žinių ir mokymosi vertę; mokyti planuoti ateitį ir karjerą; ugdyti pasitikėjimą savimi, gebėjimą bendradarbiauti, spręsti konfliktus, būti atsakingiems ir tolerantiškiems Mokinių įsivertinimas Išvados: Darbas su mokiniais: mokyti dialogo su mokytoju apie savo sėkmes ir nesėkmes, pasiektus rezultatus bei mokymosi pažangą; mokyti įsivertinti savo bei vertinti kitų darbą ir pasiekimus; mokyti suprasti mąstymo ir mokymosi procesą, mokymosi būdus ir savo mokymosi poreikius; skatinti esant reikalui prašyti pagalbos mokantis; mokyti kaupti savo mokymosi sėkmių įrodymus; skatinti pasitikėjimą savimi ir gebėjimą prisiimti daugiau atsakomybės už savo mokymąsi. Darbas su tėvais: mokyti dialogo su savo vaiku ir tarpusavio pasitikėjimo bei atvirumo; skatinti mokyti savo vaikus savistabos, atsakomybės už savo mokymąsi, pasiektų rezultatų apmąstymo ir asmeninės pažangos siekimo; padėti kaupti vaikų darbus sėkmės įrodymus. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai: nuolat palaikyti dialogą su mokiniu apie jo mokymosi sėkmes ir nesėkmes; mokyti mokinius savistabos, savivaldos, įsivertinti savo bei vertinti kitų darbą; įtraukti mokinius į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą, pažangos stebėjimą, pasiektų rezultatų apmąstymą; ugdyti gebėjimą vertinti savo ir draugų atliktas užduotis, kūrinius, idėjas, geriau suprasti mąstymo ir mokymosi procesą, mokymosi būdus ir savo mokymosi poreikius; skatinti prašyti pagalbos mokantis; mokyti kaupti mokinių darbus savo sėkmės įrodymus. Tema Rodiklis Raktiniai žodžiai Dialogas Vertinimas Mokinių vertinant ugdant įsivertinimas Rodiklio aprašymas Vertinimas, pagrįstas mokytojo ir mokinio dialogu apie mokymosi sėkmes ir nesėkmes, procesą, rezultatus, moko mokinius savistabos, savivaldos, įsivertinti savo bei vertinti kitų darbą. Mokiniai įsitraukia į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą, pažangos stebėjimą, pasiektų rezultatų apmąstymą. Vertinimas skatina poslinkį nuo išorinės link

11 11 Įsivertinimas kaip savivoka vidinės mokymosi motyvacijos. Vertindami savo ir draugų atliktas užduotis, kūrinius, idėjas ir pan., mokiniai geriau supranta mąstymo ir mokymosi procesą, mokymosi būdus ir savo mokymosi poreikius, lengviau juos paaiškina, formuluoja klausimus ar prašo pagalbos mokantis. Jie gali pateikti savo mokymosi sėkmių įrodymus, labiau pasitiki savimi ir mažiau baiminasi klaidų, prisiima daugiau atsakomybės už savo mokymąsi bei lengviau jį valdo. Siūlymai: palaikyti nuolatinį, pasitikėjimu pagrįstą mokytojo ir mokinio dialogą apie mokinių mokymosi sėkmes ir nesėkmes, pasiektus rezultatus; nuolat mokyti mokinius savistabos, įsivertinti savo bei vertinti kitų darbą; įtraukti mokinius į mokymosi pasiekimų į(si)vertinimą, pažangos stebėjimą, pasiektų rezultatų apmąstymą; mokyti mokinius kaupti ir pateikti savo mokymosi sėkmių įrodymus; ugdyti mokinių pasitikėjimą savimi, gebėjimą prisiimti atsakomybę už savo mokymąsi Mokymasis Išvados: Darbas su mokiniais: mokyti kelti sau mokymosi tikslus, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, paprašyti pagalbos, vertinti savo mokymąsi, planuoti laiką; mokyti spręsti mokymosi problemas; ugdyti gebėjimą pateikti pažangos įrodymus; skatinti sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais; mokyti paaiškinti savo mąstymą, pademonstruoti įgūdžius, gebėjimus ir veiklos būdus; skatinti mokinius bendradarbiauti, dirbti įvairiose grupėse, padėti kitiems mokantis; ugdyti gebėjimą viešai išsakyti savo mintis ir išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę, paaiškinti požiūrį, drauge spręsti problemas. Darbas su tėvais: padėti vaikui išsikelti sau mokymosi tikslus, spręsti mokymosi problemas, būti savarankiškam, mokėti susirasti reikiamą informaciją, planuoti laiką; kartu su vaiku stebėti jo pažangą, padėti kaupti pažangos įrodymus; padėti vaikui sieti išmoktus dalykus ir patirtis su nežinomais dalykais, paaiškinti savo mąstymą, pademonstruoti įgūdžius, gebėjimus ir veiklos būdus; skatinti vaiką mokytis bendradarbiauti; padėti vaikui mokantis; padėti išsiugdyti gebėjimą viešai išsakyti savo mintis, klausyti, klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę, paaiškinti požiūrį, spręsti problemas. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai: padėti mokiniui kelti sau mokymosi tikslus, būti savarankiškam, vertinti savo mokymąsi, planuoti laiką; padėti spręsti mokymosi problemas; ugdyti gebėjimą kaupti ir pateikti pažangos įrodymus; skatinti sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais; mokyti paaiškinti savo mąstymą, pademonstruoti įgūdžius, gebėjimus ir veiklos būdus; ugdyti gebėjimą bendradarbiauti, dirbti grupėse; skatinti padėti kitiems mokantis; ugdyti gebėjimą viešai išsakyti mintis, klausytis, diskutuoti, ginti savo nuomonę, spręsti problemas. Tema Rodiklis Raktiniai žodžiai Savivaldumas Mokymosi Mokymasis mokantis patirtys Rodiklio aprašymas Padedant mokytojui/kartu su mokytoju, mokiniai geba kelti sau mokymosi tikslus, savarankiškai pasirinkti užduočių atlikimo būdą, susirasti reikiamą informaciją ir priemones, klausti ir paprašyti pagalbos, aptarti ir vertinti savo mokymąsi, planuoti ir valdyti laiką. Jie suvokia, pripažįsta ir stengiasi spręsti mokymosi

12 12 Mokymosi konstruktyvumas Mokymosi socialumas problemas. Stebėdami ir apmąstydami asmeninę pažangą, geba pateikti jos įrodymus (atskirus darbus ar jų portfolio, mokymosi dienoraščius). Reflektuodami individualią mokymosi patirtį mokiniai padeda mokytojams įvertinti mokymosi gilumą ir tinkamumą. Mokiniai skatinami sieti išmoktus dalykus ir asmenines patirtis su nežinomais dalykais kuriant prasmingus ryšius. Jie mokomi vizualizuoti ir paaiškinti savo mąstymą, pademonstruoti įgūdžius, gebėjimus ir veiklos būdus. Nuolat grįžtant prie jau išmoktų dalykų, mokomasi sieti idėjas, suvokti, patikrinti ir perkonstruoti savo supratimą, mąstymą ar veiklos būdą. Mokiniai geba ir yra motyvuojami mokytis bendradarbiaujant įvairiomis aplinkybėmis įvairios sudėties ir dydžio grupėse bei partneriškai (poromis). Jie padeda vieni kitiems mokantis. Geba viešai išsakyti savo mintis ir išklausyti kitus, klausti, diskutuoti, ginti savo nuomonę, paaiškinti požiūrį (žodžiu, tekstu, vaizdu), drauge analizuoti ir spręsti problemas, kurti bendrą supratimą, sprendimus ar darbus. Siūlymai: ugdyti mokinių savivaldumą mokantis, mokymosi socialumą bei mokyti mokymosi konstruktyvumo. Remiantis šiuo įsivertinimu atlikta ir gimnazijos SSGG analizė. SSGG ANALIZĖ STIPRIOSIOS PUSĖS - Aukšta gimnazijos mokytojų kvalifikacija. - Pakankama mokytojų dalykinė kompetencija. - Gera gimnazijos administracijos vadybinio darbo kokybė. - Gimnazijos veiklos planavimas. - Gimnazijos bendruomenės dalyvavimas įsivertinant, planuojant ir įgyvendinant gimnazijos veiklą. - Aktyvi gimnazijos pozicija gyvenvietės gyvenime. - Kryptinga Vaiko gerovės komisijos veikla. - Kryptingas bendradarbiavimas su kitomis gimnazijomis, visuomeninėmis organizacijomis. - Gimnazijos biblioteka-skaitykla yra informacijos centras. - Tautinių tradicijų puoselėjimas. - Naujų tradicijų kūrimas ir jų įtvirtinimas. - Popamokinio ugdymo įvairovė ir kokybė. - Ugdymo kompiuterizavimas, aktyvus SILPNOSIOS PUSĖS - Mokinių mokymosi motyvacijos stoka. - Mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių pamokose stoka. - Gabių ir talentingų vaikų ugdymas. - Psichologinė pagalba. - Namų darbų skyrimo suderinimas. - Stojimo į aukštąsias mokyklas rezultatai. - Naujų vertinimo sistemų netolygus taikymas. - Mokinių tėvų tam tikrais klausimais pasyvumas. - Šiuolaikinės dalykinių kabinetų įrangos stoka. - Sporto salės neturėjimas. - Greitai senstanti kompiuterinė technika, spartus jos atnaujinimas.

13 13 naudojimasis internetu. - Jauki aplinka, jos puoselėjimas. GALIMYBĖS - Darbas pagal atnaujintas bendrąsias programas. - Ugdymo siejimas su tautine (rusų) etnokultūra. - Socialiai apleistų mokinių ugdymas. - Ugdymo integravimo ir diferencijavimo tobulinimas. - Gimnazijos materialinės bazės pagerinimas. - Viltinga antipopierinė švietimo politikos nuostata grįžimas prie darbo su žmonėmis. - Lietuvai tapus ES nare, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose, programose. - Mokinių socialinių garantijų užtikrinimas. GRĖSMĖ - Demografinė problema mažėjantis mokinių skaičius. - Nestabili švietimo politika. - Mokinių perėjimas į Vilniaus rajono ir į Vilniaus miesto gimnazijas. - Mokymosi motyvacijos mažėjimas. - Tėvų išvykimas dirbti į užsienį. - Didėjantis socialinės rizikos šeimų skaičius. - Tėvų bendruomenės pasyvumas sprendžiant pagalbos vaikui ir ugdymo sąlygų gerinimo klausimus. - Rėmėjų stygius. - Lėšų trūkumas. Strateginės išvados: Saugi ir jauki gimnazijos aplinka ir tradicijos sąlygos kokybišką mokinių ugdymą. Pozityvūs mokytojų, administracijos darbuotojų ir mokinių santykiai, pagrįsti geranoriškumu, nuoširdumu ir atvirumu, turės įtakos geresniems mokymo(si) rezultatams, bendrai mokinių pažangai. Tinkami ugdymo planai, ugdymo turinio suderinimas su Bendrosiomis programomis, neformaliojo švietimo renginiai, palankus emocinis klimatas skatins mokinius gausiau ir rezultatyviau dalyvauti olimpiadose, konkursuose, projektuose. Valdymo demokratiškumas skatins gimnazijos bendruomenės narius aktyviau dalyvauti gimnazijos veiklos planavime ir iniciatyvų paieškose bei suartins visus bendruomenės narius. Mokymosi motyvacija skatinama taikant ugdymo formų ir būdų įvairovę. Ryšys su mokinių tėvais gerinamas plečiant ir gilinant gimnazijos tradicijas. Nuoseklus rūpinimasis mokiniais ir efektyvi socialinė pagalba darys teigiamą įtaką mokinių lankomumo gerėjimui ir skatins efektyviau panaudoti kokybinę mokinių pasiekimų analizę ugdymosi pažangai gerinti. Geras ir saugus mikroklimatas, prevencinių ir socializacijos programų vykdymas mažins mokinių drausmės ir teisės pažeidimų kiekį. Apibendrinus gimnazijos veikos kokybės įsivertinimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, galime padaryti išvadą, kad visi prioritetai įgyvendinti gerai. IV MOKSLO METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS AKTUALUMO PAGRINDIMAS Vadovaudamiesi gimnazijos strateginio plano prioritetais ir strateginėmis išvadomis, m.m. atlikto gimnazijos kokybės įsivertinimo rezultatais ir rekomendacijomis, gimnazijos m.m. veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analize bei siekdama tobulinti savo veiklą, gimnazija numatė m.m. prioritetus, tikslus bei uždavinius. Filosofija Dabartis visada kupina ateities. (G.V. Leibnicas.) Misija Teikiant kokybišką bendrąjį išsilavinimą, ugdyti kūrybišką, tolerantišką, atsakingą, žingeidžią asmenybę, gebančią gyventi ir veikti šiuolaikinėje visuomenėje.

14 14 Vizija Nuolat besimokanti, atvira kaitai gimnazija, kurioje dirba profesionalūs, siekiantys atskleisti kiekvieno mokinio polinkius ir gebėjimus. Vertybės 1. Atvirumas kitokiam požiūriui, iniciatyvoms, dialogui, bendradarbiavimui, naujovėms. 2. Atsakomybė už savo veiksmus, moralę. Aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, visa bendruomene. 3. Lyderystė, užtikrinanti pokyčius ir judėjimą, dėmesį žmonėms, pozityvumą ir profesionalumą ( Geros mokyklos koncepcija.) V MOKSLO METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI PRIORITETAS Ugdymo ir ugdymosi kokybės tobulinimas TIKSLAI 1. Gerinti ugdymo kokybę siekiant kiekvieno mokymosi pažangos. 2. Taikyti aktyvius mokymo metodus ugdymo procese. 3. Siekti kokybiško, orientuoto į mokinio pažangą, ugdymo. 4. Gerinti gimtųjų ir valstybinės kalbų ugdymo kokybę. 5. Stiprinti bendruomeniškumą gimnazijoje, ugdyti pilietines ir dvasines vertybes. UŽDAVINIAI 1. Skatinti mokinių mokymosi kompetenciją. 2. Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. 3. Stebėti, fiksuoti ir vertinti mokinių mokymosi pažangą. 4. Taikyti aktyvius mokymo metodus ugdymo procese, pagal poreikius diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį. 5. Tobulinti pamokų planavimą ir organizavimą, derinant uždavinį, ugdymo turinį ir refleksiją. 6. Gerinti lietuvių ir rusų kalbų vartojimo kultūrą. 7. Formuoti sveiką, saugią ir draugišką ugdymosi aplinką. 8. Efektyvinti mokyklos veiklos planavimą įtraukiant gimnazijos bendruomenę. 1. Gerinti ugdymo kokybę siekiant kiekvieno mokinio pažangos Skatinti mokinių mokymosi kompetenciją Ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją Stebėti, fiksuoti ir vertinti mokinių mokymosi pažangą. Nr. Veiksmai, priemonės Terminai Rezultatas Atsakingi Skatinti mokinius dalyvauti Per mokslo Gimnazijos mokiniai Gimnazijos 1.1. konkursuose, olimpiadose, dalyvaus rajono, šalies projektinėje veikloje, konkursuose, olimpiadose, Dalykų varžybose. projektinėje veikloje.

15 Ugdymo karjerai programos įgyvendinimas. Per mokslo Mokiniai, laimėję konkursuose, olimpiadose, bus apdovanojami gimnazijos padėkos raštais ir dovanėlėmis. Mokiniams sistemingai, pagal parengtą programą, bus organizuojami ugdymo karjerai renginiai, užsiėmimai. Didės mokinių mokymosi motyvacija. Gimnazijos Ugdymo karjerai konsultantas Dalykų Tėvų komitetas Edukacinių dienų veiklų organizavimas taikant mokėjimo mokytis metodus. 1-4, 5-8, IG-IVG klasių individualios mokinio pažangos stebėjimas, fiksavimas ir analizė pagal gimnazijoje parengtą individualios mokinių pažangos pasiekimų aprašą. Sisteminga mokinių mokymosi, standartizuotų testų, PUPP, BE rezultatų analizė. Per mokslo Per mokslo Per mokslo Metodai, taikomi organizuojant edukacinių dienų veiklas, ugdys mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją. Vadovaujantis individualios pažangos aprašu bus sistemingai fiksuojama ir analizuojama pažanga. Mokiniai kartu su klasės vadovu ir dalykų s aptars individualią pažangą. Klasių, dalykų pasibaigus pusmečiui su mokiniais individualiai ir grupėje aptars mokinių mokymosi rezultatus. Standartizuotų testų, PUPP, BE rezultatai bus analizuojami metodinėse grupėse. Remiantis išvadomis bus tobulinamas ugdymo procesas. Gimnazijos Metodinė taryba Dalykų Klasių Metodinė taryba Klasių Dalykų Gimnazijos Metodinė taryba Dalykų Klasių 2. Taikyti aktyvius mokymo metodus ugdymo procese Taikyti aktyvius mokymo metodus ugdymo procese, pagal poreikius diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį. Nr. Veiksmai, priemonės Terminai Rezultatas Atsakingi 2.1. Gabių mokinių identifikacija, poreikiai ir jų tenkinimas gimnazijoje. Per mokslo Gerės mokinių pasiekimų rezultatai Dalykų

16 Gimnazijoje organizuoti dalykines olimpiadas, konferencijas, konkursus, integruotus projektus. Organizuoti atvirus renginius, pamokas, projektines veiklas. Naudoti ugdymo procese netradicines ugdymo aplinkas ir erdves (virtuali erdvė, lauko laboratorijos). Per mokslo Per mokslo Per mokslo Gerės ugdymo proceso kokybė ir mokinių pasiekimų rezultatai, kils mokymosi motyvacija, tenkinami mokinių poreikiai. Bendradarbiaujant bus užtikrinama gimnazijos veiklos kokybė, dalijamasi gerąja patirtimi. Didės netradicinių metodų teigiamas poveikis ugdymo kokybei ir mokymosi motyvacijai. Gimnazijos Dalykų Gimnazijos Dalykų Klasių Klasių Dalykų 3. Siekti kokybiško, orientuoto į mokinio pažangą ugdymo Tobulinti pamokų planavimą ir organizavimą, derinant uždavinį, ugdymo turinį ir refleksiją. Nr. Veiksmai, priemonės Terminai Rezultatas Atsakingi Tobulinti pamokos organizavimą: skatinti mokinių Per mokslo Mokinių mokymosi motyvacija sustiprės. Gimnazijos 3.1. įsivertinimą pagal uždavinyje Mokinių mokymosi krūvis numatytą kriterijų, taikyti sumažės. inovatyvius mokymo(si) metodus Dalytis patirtimi kolegakolegai: vesti integruotas pamokas, aptarti pamokų stebėjimo rezultatus. Per mokslo Gerinti gimtųjų ir valstybinės kalbų ugdymo kokybę Gerinti lietuvių ir rusų kalbų vartojimo kultūrą. Mokytojai reflektuos savo profesinę praktiką ir naudos grįžtamąjį ryšį savo pamokai tobulinti. Bus stiprinamas mokymasis pačioje bendruomenėje, skatinama mokytojų lyderystė, kūrybiškumas, kolegialus dalijimasis patirtimi. Gimnazijos Dalykų Nr. Veiksmai, priemonės Terminai Rezultatas Atsakingi Lietuvių kalbos ir literatūros, Per mokslo Plėsis mokinių kultūrinis Gimnazijos 4.1. rusų (gimtosios kalbos) akiratis, mokiniai įgaus kultūrinių projektų vykdymas daugiau žinių. Dalykų 4.2. Bendradarbiauti su jaunimo literatūros kūrėjais, skatinti vaikų domėjimąsi knyga. Per mokslo Bus ugdomas mokinių raštingumas, plečiamas kultūrinis akiratis. Gimnazijos Dalykų

17 Dalyvauti Nacionaliniame diktante, akcijoje Švari kalba švari galva, organizuoti dailyraščio konkursus. Taikyti lietuvių kalbos, rusų kalbos vartojimo taisyklingumo reikalavimus visuose užsiėmimuose. Per mokslo Per mokslo Bus ugdomas mokinių pilietiškumas, siekiama dorinės asmens brandos, plečiamas lituanistinis kultūrinis akiratis. Gerės pamokų kokybė ir mokinių lietuvių kalbos ir literatūros ir rusų kalbų pasiekimų rezultatai, užtikrinamas vertybinių orientacijų ugdymas. Gimnazijos Lietuvių kalbos ir literatūros Gimnazijos Metodinių grupių pirmininkai Dalykų 5. Bendruomeniškumo stiprinimas, saugi, sveika, partneryste grįsta ugdymosi aplinka Formuoti sveiką, saugią ir draugišką ugdymosi aplinką Efektyvinti mokyklos veiklos planavimą įtraukiant gimnazijos bendruomenę. Nr. Veiksmai, priemonės Terminai Rezultatas Atsakingi Supažindinti tėvus su gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Tėvų pedagoginis švietimas, edukacinė paskaita tėvams. Bendra tėvų, mokinių ir mokytojų vakaronė protų mūšis, skirtas Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti. Mokinių saugumo užtikrinimas. Mokinių anketavimas apie gimnazijos teritorijoje ir už jos ribų tykančius pavojus. Tėvų ir vaikų dalyvavimas akcijoje Darom, talkinant Valčiūnų girininkijai. Bendradarbiauti su Valčiūnų kultūros centro darbuotojais organizuojant valstybinių švenčių renginius ir kitas edukacines veiklas. Rugsėjo mėn. Tėvai bus supažindinti su galiojančiomis tvarkomis gimnazijoje. Per mokslo Sausio kovo mėn. Per mokslo Gegužės mėn. Per mokslo Įvyks 2 visuotiniai gimnazijos tėvų susirinkimai. Bus gilinamos žinios apie emocinį intelektą ir jo ugdymo būdus. Bus ugdomas bendruomenės narių kūrybiškumas ir saviraiška, pilietiškumas ir skatinamas susitelkimas. Bus atlikta apklausa apie gimnazijoje ir už jos ribų tykančius pavojus. Rezultatai bus aptarti mokinių taryboje ir Vaiko gerovės komisijoje. Bus teikiami pasiūlymai prevencinei veiklai efektyvinti. Telkiama bendruomenė, skatinama savanorystė. Bus suorganizuoti bendri švenčių renginiai, edukacinės veiklos. Gimnazijos Gimnazijos administracija Klasių Dalykų Dalykų Klasių Klasių Gimnazijos Klasių Dalykų

18 18 VI. UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PLANAS Tikslas: stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų, ugdymą organizuojančių specialistų, mokinių, gimnazijos darbuotojų veiklą, siekiant gimnazijos strateginio plano, metinių veiklos tikslų bei uždavinių įgyvendinimo. Uždaviniai: 1. Efektyviai ir tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą. 2. Teikti pagalbą mokytojams, vertinti jų veiklą, prižiūrėti, kaip vykdomi švietimo politiką ir pedagoginę veiklą reglamentuojantys dokumentai. 3. Pasirinkti teisingą gimnazijos vystymosi kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius. 4. Teikti siūlymus mokytojams, ugdymą organizuojantiems specialistams dėl ugdymo efektyvumo. 5. Stiprinti gimnazijos vaidmenį bendruomenėje. 6. Telkti gimnazijos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, skatinti iniciatyvas. Principai: profesionalumas, racionalumas, objektyvumas, demokratiškumas. Funkcijos: aiškinamoji, stimuliuojanti, ugdomoji, kaupiamoji. Priežiūrą vykdo: Direktorius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Igoris Voiniušas Direktoriaus pavaduotoja ūkiui A.Archipova Bendrosios nuostatos: planas padeda užtikrinti vidinę ugdymo kokybę gimnazijoje. Taikomos vidaus darbo priežiūros formos: kuravimas, konsultavimas, bendradarbiavimas, profesinis tobulinimasis, administracinė kontrolė, stebėsena. Mokytojų bendruomenėje skatinamas savo veiklos įsivertinimas ir analizė. Veiklos forma Veiklos turinys ir tema Laikas Atsakingas Laukiami rezultatai Dokumentų analizė IIG klasės mokinių individualių ugdymosi planų projektų sudarymas, poreikių tenkinimo priežiūra (ugdymo plano galimybių tenkinimas). gegužė Direktoriaus pavaduotojas IIG klasės mokiniai pasirenka dalykus, dalykų kursus, parengia individualių planų projektus. Teminių planų, modulių, pasirenkamųjų dalykų, individualizuotų, pritaikytų programų derinimas bei neformaliojo ugdymo programų vertinimas. III-IV G klasių mokinių poreikių tenkinimas (individualių ugdymosi planų bei tvarkaraščio atitikimas, langų skaičius). Gegužė, birželis, rugsėjis 2 kartus per Vadovai, spec.pedagogė Direktoriaus pavaduotojas Ugdymo turinio įgyvendinimo dokumentai parengti pagal gimnazijos ugdymo plane pateiktus susitarimus, atitinka bendrąsias programas. Laiku pastebėti netikslumai ir suteikta metodinė bei dalykinė pagalba Tinkamas vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas, optimalus pamokų tvarkaraštis, mokinių poreikių tenkinimas.

19 19 Pamokų tvarkaraščio priežiūra. Iki sausio 31 d. bei spalio 1 d. Direktoriaus pavaduotojas Pagrindinis tvarkaraštis atitinka higienos normas ir tenkina bendruomenės narių poreikius. Mokymosi ir ugdymo priežiūra El. dienyno naudojimo veiksmingumas. Mokytojų, siekiančių aukštesnės kvalifikacinės kategorijos veiklos įvertinimas, dokumentų tvarkymas, priežiūra. Pedagoginės pagalbos teikimas ir mokinių konsultavimo efektyvumas. Pamokų stebėjimas Pamokų nelankymo ir vėlavimo į pamokas prevencijos vykdymas. Per Pagal atestacijos planą Per Pagal mėnesio planus Visus Direktoriaus pavaduotojas Vadovai Direktoriaus pavaduotojas Vadovai Vadovai, soc.pedagogė El. dienyno panaudojimo veiksmingumo nustatymas, pagalba bendruomenės nariams, kurie naudoja el. dienyną (ataskaitos), asmeninės mokinio pažangos fiksavimas ir vertinimas. Įvertinta mokytojo, siekiančio aukštesnės kvalifikacijos, profesinės kompetencijos bei nustatytas atitikimas siekiamos kvalifikacinės kategorijos praktinėms bei teorinėms veikoms. Pedagoginės pagalbos savalaikis teikimas padeda mokiniams siekti pažangos ir geresnių mokymosi rezultatų. Ugdomosios pamokinės veiklos stebėjimas, fiksavimas, aptarimas su s. Vyksta mokinių poreikių tenkinimas, stebimas ugdymo kokybės gerinimas. Visus stebimas ir vertinamas mokinių lankomumas, jo įtaka pasiekimams (prevencinės priemonės, aptarimas). 1, 5 klasių mokinių adaptacijos ypatumai, socializacija, asmeninė pažanga bei pasiekimai klasėje. Visus Vadovai, klasių, pagalbos mokiniui specialistai Laiku pastebėti adaptaciniai sunkumai ir suteikta specialistų pagalba. Bandomieji brandos egzaminai IV G klasėje. Rugsėjis, spalis Direktoriaus pavaduotojas Sustiprėjusi mokymosi motyvacija. Brandos

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos

Detaliau