* * Operatoriaus vadovas. Lietuvių kalba. Akumuliatorinė grindų šveitimo mašina Vers. 00 ( )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "* * Operatoriaus vadovas. Lietuvių kalba. Akumuliatorinė grindų šveitimo mašina Vers. 00 ( )"

Transkriptas

1 T1 Akumuliatorinė grindų šveitimo mašina Lietuvių kalba Operatoriaus vadovas Modeliss: T1, AGM akumuliatorius T1, ličio jonų akumuliatorius Vers. 00 ( ) * *

2 Šis vadovas pateikiamas kartu su kiekvienu nauju modeliu. Jame rasite visà reikiamà naudojimo ir priežiūros informacijà. Prieš pradėdami naudoti ar vykdyti techninć priežiūrà atidžiai perskaitykite šį vadovà ir išsiaiškinkite, kaip veikia mašina. Ši mašina veiks puikiai. Tačiau geriausius rezultatus mažiausiomis sànaudomis pasieksite, jei: S mašinà naudosite laikydamiesi reikiamų atsargumo priemonių pagal pateiktus nurodymus; S reguliariai prižiūrėsite mašinà - pagal pateiktas jos techninės priežiūros instrukcijas; S Mašinai prižiūrėti naudosite gamintojo tiekiamas ar lygiavertes dalis. Jei norite peržiūrėti, išspausdinti ar atsisiųsti vadovus internetu, apsilankykite: Užsakydami pakeičiamas dalis, naudokitės dalių sàrašo vadovu. MAŠINOS IŠPAKAVIMAS:Atidžiai patikrinkite, ar ant kartoninės dėžės nėra pažeidimo požymių. Apie pažeidimus iš karto praneškite vežėjui. SAUGOKITE APLINKÀ Išmeskite įpakavimà ir senas įrenginio dalis aplinkai nepavojingu būdu pagal vietos atliekų tvarkymo reikalavimus. Atminkite, kad atliekas galima pakartotinai panaudoti. TENNANT N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA Uden- The Netherlands Europe@tennantco.com Techniniai duomenys ir dalys gali būti pakeisti neįspėjus. Originalios instrukcijos. Autorių teisės E Tennant Company. Visos teisės saugomos. MAŠINOS DUOMENYS Užpildykite montavimo metu ir išsaugokite šià informacijà ateičiai. Modelio Nr. - Serijos Nr. - Prekybos atstovas - Prekybos atstovo tel. Nr. - Pirkėjo numeris - Sumontavimo data - TURINYS SAUGOS PRIEMONĖS... 3 SAUGOS ETIKETĖS... 4 MAŠINOS KOMPONENTAI... 5 MAŠINOS PARENGIMAS... 6 ŠEPEČIO MONTAVIMAS... 6 TIRPALO BAKELIO PILDYMAS... 6 MAŠINOS... 7 PASIRUOŠIMAS DARBUI... 7 GRINDŲ ŠVEITIMAS... 7 AKUMULIATORIAUS IŠSIKROVIMO INDIKATORIUS... 9 GRANDINĖS IŠJUNGIKLIAI... 9 VALANDŲ SKAITIKLIS... 9 AKUMULIATORIUS... 9 AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS: AKUMULIATORIAUS PAKEITIMAS: MAŠINOS PRIEŽIŪRA PO KIEKVIENO NAUDOJIMO PO SAVAITĖS NAUDOJIMO SIURBIMO ŽARNOS PRIEŽIŪRA VALYTUVO MENTĖS KEITIMAS MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS MAŠINOS LAIKYMAS TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS MAŠINOS TECHNINĖS SÀLYGOS MAŠINOS MATMENYS Tennant T1 akumuliatorinė (07-16)

3 SAUGOS PRIEMONĖS Ši mašina skirta naudoti komerciniais tikslais. Ji skirta tik kietoms grindims patalpų viduje šveisti, todėl nieko kita su mašina daryti negalima. Naudokite tik rekomenduojamus šepečius ir prekybininkų patikrintus grindų valiklius, skirtus mašinoms. Visi operatoriai privalo pasiskaityti apie toliau aprašytas saugos priemones, suprasti jas ir jų laikytis. Vadove šis įspėjamojo signalo simbolis ir užrašas SAUGUMO SUMETIMAIS naudojami taip, kaip nurodyta jų apraše: ĮSPĖJIMAS: įspėti apie pavojingus ar nesaugius veiksmus, kurie gali sukelti sunkų žmogaus sužeidimà ar mirtį. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nustatyti veiksmus, kurių reikia laikytis, kad įrenginys saugiai veiktų. Šios saugumo priemonės nurodo galimas pavojingas operatoriui ar įrangai būkles. ĮSPĖJIMAS: Gaisro arba sprogimo pavojus. - Nepilkite ir nerinkite degių medžiagų. - Naudokite tik rinkoje parduodamus patvirtintus grindų valiklius, skirtus mašinoms. - Nenaudokite mašinos aplinkoje, kurioje yra degiųjų skysčių, garų ar lengvai užsidegančių dulkių. - Akumuliatoriai išskiria vandenilio dujas. Mašinà laikykite atokiai nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos. Šiame įrenginyje nėra nuo sprogimų apsaugotų variklių. Užvedusvariklį bei jam veikiant, šis kibirkščiuos,otaigalisukeltigaisràarba sprogimà, jei įrenginiu dirbama aplinkoje, kurioje yra degių garų/skysčių arba lengvai užsidegančių dulkių. ĮSPĖJIMAS: Elektros pavojus. - Nekraukite akumuliatorių, jeipažeistaslaidas. Nekeiskite kištuko. Kad būtų išvengta pavojaus, kroviklio laidà, jei jis pažeistas, turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašiai kvalifikuotas asmuo. - Prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros veiksmus, atjunkite akumuliatoriaus kabelį ir kroviklio laidà. ĮSPĖJIMAS: šepetys sukasi. Nekiškite rankų. ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus. Nenaudokite lauke. Saugokite nuo lietaus/drėgmės. Laikykite patalpų viduje. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: 1. Nenaudokite mašinos: - Kol nesate tinkamai išmokyti ir įgalioti ja naudotis. - Kol neperskaitėte ir nesupratote operatoriaus vadovo. - Jei protiškai ir fiziškai nepajėgiate vadovautis mašinos instrukcijomis. - Aplinkoje, kurioje yra degių garų/skysčių arba lengvai užsidegančių dulkių. - Lauke. - Jei mašina yra netinkama eksploatuoti. - Jei iš akumuliatoriaus sklinda neįprastas kvapas. Pertempkite mašinà į vėdinamà vietà ir nedelsdami susisiekite su klientų aptarnavimo centru. - Jei iš akumuliatoriaus teka skystis. Venkite kontakto su akumuliatoriaus skysčiu, nedelsdami susisiekite su klientų aptarnavimo centru. - Jei akumuliatorius tampa pernelyg karštas. Atjunkite akumuliatoriaus kroviklį. Pertempkite mašinà į vėdinamà vietà ir nedelsdami susisiekite su klientų aptarnavimo centru. 2. Prieš naudodami mašinà: - įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai yra vietoje ir tinkamai veikia; - avėkite neslystančius batus; - laikykitės saugosnurodymų dėl šlapių grindų; - laikykitės maišymo, naudojimo ir šalinimo instrukcijų, pateiktų ant chemikalų pakuočių. 3. Mašinos eksploatavimo metu: - nedelsdami praneškite apie mašinos pažeidimà ar veikimo nesklandumus; - neleiskite vaikams žaisti prie ar ant mašinos; - Jei iš mašinos pradeda tekėti putos ar skysčiai, nedelsdami jà išjunkite. - Neeksploatuokite mašinos ant paviršių su nuolydžiu. 4. Prieš palikdami mašinà: - Sustokite ant horizontalaus paviršiaus. - Perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. 5. Atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus: - Sustokite ant horizontalaus paviršiaus. - Perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. - Nepalenkite mašinos atgal, kol neišjungėte pagrindinio jungiklio ir neištuštinote bakų. - Prieš tvarkydami mašinà atjunkite akumuliatoriaus sujungimus. Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 3

4 - Kol kroviklis veikia, nebandykite atjungti kroviklio nuolatinės srovės laido nuo mašinos lizdo. Gali kilti kibirkštys. Jei krovimà norite nutraukti kraunant, pirmiausia atjunkite kintamosios srovės laidà. - Dėl nesuderinamų akumuliatoriaus įkroviklių naudojimo akumuliatorių galima pažeisti ir sukelti gaisro pavojų. - Mūvėkite apsaugines pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius, kai tvarkote akumuliatorius ar jų kabelius. - Venkite kontakto su akumuliatoriaus rūgštimi. - Naudokite gamintojo patiektas ar lygiavertes atsargines dalis. - Bet kokį remontà gali atlikti tik kvalifikuotas techninės priežiūros darbuotojas. - Saugokitės judančių dalių. Nedėvėkite laisvų drabužių arba juvelyrinių dirbinių. - Nepurkškite ir neplaukite mašinos žarna. Galite sukelti elektros įrangos gedimà. - Nekeiskite originalios mašinos konstrukcijos. 6. Mašinos transportavimas: - Perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. - Keldami mašinà pasitelkite kà nors į pagalbàarbanaudokitemechaninį keltuvà. - Neridenkite laiptais į apačià ar viršų. - Nekelkite už galinių ratukų ar ratų. - Naudokite diržus mašinai pritvirtinti, jà veždami transporto priemone. SAUGOS ETIKETĖS Saugos etiketes rasite nurodytose mašinos vietose. Etiketes pakeiskite, jei jų nėra, jos sugadintos arba neįskaitomos. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nedirbkite su mašina neperskaitć ir nesupratć jos naudojimo vadovo. ĮSPĖJIMAS: šepetys sukasi. Nekiškite rankų. Prieš tvarkydami mašinà, išjunkite maitinimà. ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus. Nenaudokite degių skysčių. Nerinkite degiųjų skysčių. ĮSPĖJIMAS: elektros pavojus. Nenaudokite, jei laidas pažeistas. Prieš atlikdami techninć priežiūrà, atjunkite laidà. Ličio jonų akumuliatoriaus modelio SAUGOS ĮSPĖJIMAS: Dėl nesuderinamų akumuliatoriaus įkroviklių naudojimo akumuliatorių galima pažeisti ir sukelti gaisro pavojų. 4 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

5 MAŠINOS KOMPONENTAI Reguliuojama valdymo rankena 2. Elektros įjungimo/išjungimo jungiklis 3. Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius 4. Paleidimo trigeriai 5. Rankenos reguliavimo svirtis 6. Akumuliatoriaus įkrovimo jungtis 7. Siurblio įjungimo/išjungimo jungiklis 8. Akumuliatoriaus skyrius 9. Transportavimo padėties išjungimo pedalas 10. Šveitimo bloko pakėlimo pedalas 11. Užvažiavimo ant bortelio ratukai 12. Pagrindiniai ratai 13. Bako dangtis 14. Surinkimo langelis 15. Vakuuminė išjungimo plūdė 16. Tirpalo bako langelis 17. Šepečio grandinės išjungiklio mygtukas 18. Siurblio grandinės išjungiklio mygtukas 19. Utilizavimo bakas 20. Tirpalo bakas 21. Valandų skaitiklis 22. Siurbimo tinklelis 23. Šveitimo blokas 24. Valytuvo mentės 25. Šepečio korpusas 26. Buferio ratukas MAŠINOS EKSPLOATACIJOS SIMBOLIAI Įjungta Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius Siurblio grandinės pertraukiklis Akumuliatoriaus įkrovimas Išjungta Siurbimo mašina Šepečio grandinės pertraukiklis 2% (1 ) Maksimalus nuolydis Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 5

6 MAŠINOS PARENGIMAS 5. Tuščiaeigio skriemulio plokštelć uždėkite ant šepečio ir prisukite jà. Įsitikinkite, kad tuščiaeigio skriemulio plokštelės kabliai užkabina šepečio bazć, o fiksavimo rankenėlė prisukta (Pav. 4). ŠEPEČIO MONTAVIMAS 1. Perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį (O). SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. 2. Pakelkite šveitimo blokà į transportavimo padėtį užmindami ant šveitimo bloko pakėlimo pedalo (Pav. 1). PAV. 4 PASTABA: Jei statote mašinà ilgam saugojimui, pakelkite šveitimo blokà į transportavimo padėtį, kad šepečio šeriai nesusiplotų. TIRPALO BAKELIO PILDYMAS 1. Išimkite tirpalo bakelį iš mašinos ir nuneškite jį prie vandentiekio čiaupo (Pav. 5). PAV Nuimkite šepečio tuščiaeigio skriemulio plokštelć nuo šepečio bazės. Norėdami nuimti, pasukite tuščiaeigio skriemulio plokštelės fiksavimo rankenėlć prieš laikrodžio rodyklć (Pav. 2). PAV Užmaukite šepečio galà su anga ant pavaros įvorės (Pav.3). PAV Įpilkite į tirpalo bakelį 9,5 l švaraus vandens (maksimali temperatūra 50 C). Pildami neviršykite maksimalaus pripildymo žymės MAX (Pav. 6). Pilkite nepilnà bakelį, jei negalite pilno pakelti. Pilnas bakelis sveria 12 kg. PAV. 6 PAV. 3 6 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

7 DĖMESIO: Pildydami plovimo tirpalo bakelį visuomet ištuštinkite utilizavimo bakelį. DĖMESIO: pildydami tirpalo bakelį, nesinaudokite utilizavimo bakeliu. Nešvarumai iš utilizavimo bakelio gali sugadinti tirpalo siurblį. 3. Į tirpalo bakelį pilkite leidžiamà mažai putojančià valymo priemonć, laikydamiesi maišymo instrukcijų ant butelio. DĖMESIO: naudokite tik leidžiamas valymo priemones. Jei dėl netinkamų valymo priemonių naudojimo įvyks gedimas, neteksite gamintojo teikiamos garantijos. Rekomenduojamų valymo priemonių kreipkitės į atstovà. SAUGUMO SUMETIMAIS: laikykitės maišymo, naudojimo ir šalinimo instrukcijų, pateiktų ant chemikalų pakuočių. ĮSPĖJIMAS: Gaisro arba sprogimo pavojus. Nenaudokite degių medžiagų. Naudokite tik prekybininkų siūlomus grindų valiklius, skirtus mašinoms. 4. Į mašinà įstatykite tirpalo bakelį. Į plovimo tirpalà panardinkite bakelio tinklà ir uždarykite dangtį (Pav. 7). DĖMESIO: Žiūrėkite, kad vanduo neužtikštų ant siurblio variklio tinklelio, nes taip galima pažeisti siurblio variklį. GRINDŲ ŠVEITIMAS SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš naudodami mašinà atkreipkite dėmesį įsaugos nurodymus dėl šlapių grindų. ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus. Nepilkite ir nerinkite degių medžiagų. ĮSPĖJIMAS: šepetys sukasi. Nekiškite rankų. 1. Patraukite rankenos reguliavimo svirtį ir nustatykite rankenà į patogų darbui aukštį (Pav. 8). Norėdami užfiksuoti padėtį, atleiskitesvirtį. PAV Nuleiskite šveitimo blokà ant grindų užmindami ant transportavimo padėties išjungimo pedalo (Pav. 9). PAV. 7 MAŠINOS PAV Paspauskite elektros jungiklį įpadėtį įjungta ( I ) (Pav. 10). SAUGUMO SUMETIMAIS: Nenaudokite mašinos neperskaitć ir nesupratć operatoriaus vadovo. PASIRUOŠIMAS DARBUI 1. SVARBU. Kad siurbimo sistema neužsikimštų, iššluokite grindis ir nuvalykite dulkes. 2. Įsitikinkite, kad akumuliatorius įkrautas. 3. Patikrinkite, ar sumontuotas šepetys ir valytuvo mentės. PAV. 10 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 7

8 4. Paspauskite siurblio jungiklį į padėtį įjungta ( I ) (Pav. 11). PAV Kad pradėtumėte šveitimà, patraukite paleidimo trigerius ir stumkite ar traukite mašinà norima kryptimi (Pav. 12). DĖMESIO: Patikrinkite, ar utilizavimo bake neprisikaupė putų. Putos gali neaktyvuoti išjungimo plūdės. Putų paėmimas gali sugadinti mašinà ir panaikinti gamintojo garantijà. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: Jei eksploatavimo metu iš mašinos pradeda tekėti putos ar skysčiai, nedelsdami jà išjunkite. 8. Valydami labai nešvarias vietas, naudokite dvigubo valymo metodà. Pirmiausia nešvarià vietà išvalykite išjungć siurblį, tuomet antrà kartà su įjungtu siurbliu (Pav. 15). SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš naudodami mašinà atkreipkite dėmesį įsaugos nurodymus dėl šlapių grindų. PAV Norėdami baigti valymà, atleiskite mygtukus ir tćskite mašinos judėjimà, kol surinksite visà tirpalà. 7. Valydami surinkimà matysite surinkimo langelyje (Pav. 13). Kai vandens surinkimas baigsis, baikite valymà ir ištuštinkite utilizavimo bakelį. DĖMESIO: Pildydami plovimo tirpalo bakelį visuomet ištuštinkite utilizavimo bakelį. PASTABA: Norint apsaugoti siurblio variklį nuo galimo pažeidimo, gaubte yra siurblio išjungimo plūdė, kuri nutrauks vandens surinkimà užsipildžius utilizavimo bakeliui (Pav. 14). Jei taip nutiks pastebėsite staigų siurblio variklio garso pasikeitimà. PAV Norėdami perkelti mašinà iš vienos patalpos į kità, pakelkite šepetįįtransportavimo padėtį ir stumkite mašinà į priekį (Pav. 16). NEKELKITE mašinos už galinių ratų. Galinius ratukus naudokite tik transportuodami mašinà per laiptelius. PAV. 16 Laiptukas Pav. 13 Pav. 14 SAUGOS ĮSPĖJIMAS: transportuodami mašinà, neridenkite laiptais į apačià ar viršų. Keldami mašinà pasitelkite kà nors į pagalbà arba naudokite mechaninį keltuvà. 8 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

9 AKUMULIATORIAUS IŠSIKROVIMO INDIKATORIUS Akumuliatoriaus iškrovimo indikatoriaus ekrane rodoma akumuliatoriaus įkrova (Pav. 17). Kai išsikrovimo lygis pasiekia raudonà zonà, mašina automatiškai išsijungs (Pav. 17). Tuomet reikia vėl įkrauti akumuliatorių (žr. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS). Norėdami prailginti akumuliatoriaus tarnavimo laikà, nepalikite jo išsikrovusio ilgesnį laikà. VALANDŲ SKAITIKLIS Trukmės matuoklis registruoja mašinos veikimo valandas. Naudokite trukmės matuoklį mašinos naudojimui ir priežiūros istorijai fiksuoti (Pav. 19). PAV. 19 AKUMULIATORIUS GRANDINĖS IŠJUNGIKLIAI PAV. 17 Šioje mašinoje įrengti du iš naujo nustatomi grandinės išjungikliai, kurių paskirtis apsaugoti šepetį ir siurblio variklius nuo pažeidimų (Pav. 18). Jei šepetys ar siurblys sutrikdomi, įsijungs pertraukiklis. Norėdami iš naujo nustatyti pertraukiklį, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį, pašalinkite trikdančius daiktus ir iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklio mygtukà (Pav. 18). Jei grandinės pertraukiklis neatsistato iš karto, leiskite mašinai atvėsti. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš pašalindami trukdančius daiktus perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. PAV. 18 Jūsų mašina turi arba 12V ličio jonų akumuliatorių arba 12V hermetiškà AGM švino rūgštinį akumuliatorių. Akumuliatoriui nereikia priežiūros, jį tereikia reguliariai įkrauti. 12V ličio jonų akumuliatorius PAV V AGM hermetiškas švino rūgštinis akumuliatorius Kad mašinoje vietoj AGM akumuliatoriaus būtų galima naudoti ličio jonų akumuliatorių ir atvirkščiai, reikalingas akumuliatoriaus modifikavimo komplektas. Nekeiskite akumuliatorių tipų, jeinėra sumontuoto modifikavimo komplekto, nes galite pažeisti mašinà ir akumuliatorių modifikavimo iš AGM akumuliatoriaus į ličio jonų akumuliatorių komplektas modifikavimo iš ličio jonų akumuliatoriaus į AGM akumuliatorių komplektas Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 9

10 AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS: Naudokite tik Tennant patvirtintà ir tiekiamà akumuliatoriaus įkroviklį (Pav. 21). SAUGOS ĮSPĖJIMAS: atliekant mašinos techninės priežiūros darbus, dėl nesuderinamų akumuliatoriaus įkroviklių naudojimo galima pažeisti akumuliatorių ir sukelti gaisro pavojų. Ličio jonų akumuliatoriaus modelio - HB įkroviklis PAV. 21 AGM akumuliatoriaus modelio - CBHD1-12 įkroviklis Akumuliatorių įkroviklio naudojimo instrukcijà žr. Naudojimo vadove, pateiktame su įkrovikliu. Įkroviklio naudojimo vadovas turi visuomet likti prie įkroviklio. Ličio jonų akumuliatorius įkraukite kiekvienà kartà juos panaudojć, jei jie nors kiek išsikrovė. AGM akumuliatorius pakartotinai įkrauti reikia juos panaudojus 20 ar daugiau minučių, taip prailginsite jų tarnavimo laikà.. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: neeksploatuokite mašinos, jei akumuliatorius skleidžia neįprastà kvapà, iš jo varva skystis ar kitos medžiagos, arba jis labai įkaista. Norėdami įkrauti akumuliatorių: 1. pastatykite mašinà vėdinamoje patalpoje. 2. Pastatykite mašinà ant lygaus, sauso paviršiaus ir perjunkite pagrindinį jungiklį įišjungimo padėtį. 3. Nuimkite įkrovimo lizdo dangtelį, esantį mašinos gale, ir į lizdà įkiškite įkroviklio laidà (Pav. 22). PASTABA: kol prijungtas akumuliatoriaus kroviklis, mašina neveiks. 5. Įkroviklis įsijungs automatiškai ir pilnai įkraus akumuliatorių. Pilnaiįsikrovus akumuliatoriui, užsidegs trys įkroviklio indikacinės lemputės. Maksimalus įkrovimo laikas: 3 valandos ličio jonų akumuliatoriui 8 valandos AGM akumuliatoriui PASTABA: Jei įkroviklį paliksite įjungtà akumuliatoriui įsikrovus, jis persijungs į priežiūros režimà ir laikys akumuliatorių pilnai įkrautà. 6. Krovimui pasibaigus, išjunkite įkroviklį ištraukdami kintamosios srovės laidokištukàišlizdo.poto ištraukite įkroviklio nuolatinės srovės kištukà iš mašinos. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atliekate mašinos techninć priežiūrà, nebandykite atjungti kroviklio nuolatinės srovės laido nuo mašinos lizdo, kol kroviklis veikia. Gali kilti kibirkštys. Jei krovimà norite nutraukti kraunant, pirmiausia atjunkite kintamosios srovės laidà. 7. Ant mašinos uždėkite įkrovimo lizdo dangtelį (Pav. 22). AKUMULIATORIAUS PAKEITIMAS: SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atlikdami techninės priežiūros darbus dirbate su akumuliatoriais ar akumuliatorių kabeliais, mūvėkite apsaugines pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius. Venkite kontakto su akumuliatoriaus rūgštimi. PASTABA: akumuliatoriaus tipas turi atitikti keičiamo akumuliatoriaus tipà. Kad vietoj AGM akumuliatoriaus būtų galima naudoti ličio jonų akumuliatorių ir atvirkščiai, reikalingas akumuliatoriaus modifikavimo komplektas. 1. Pastatykite mašinà ant lygaus paviršiaus ir perjunkite pagrindinį jungiklį įišjungimo padėtį. 2. Nuimkite akumuliatoriaus skyriaus dangtį nuo mašinos, atsukć du varžtus dangčio apačioje (Pav. 23). PAV Įjunkite kroviklio kintamosios srovės laido kištukà į tinkamai įžemintà kištukinį lizdà. PAV Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

11 3. Atlaisvinkite akumuliatorių prilaikantį diržà. Pirmiausia nuo akumuliatoriaus atjunkite raudonà teigiamà (+), po to juodà neigiamà (- ) laidà. Atsargiai išimkite akumuliatorių iš mašinos. 4. Įdėkite naujà akumuliatorių (Pav. 24). Pirmiausia prijunkite juodus laidus prie neigiamo (- ) gnybto, po to raudonus laidus prie teigiamo (+). Pritvirtinkite akumuliatorių prilaikančiu diržu. Ličio jonų akumuliatoriaus atveju sujunkite akumuliatoriaus lizdinć jungtį (akumuliatoriaus valdymo sistemos ryšio kabelį) su mašinos laidų komplektu. Antroji, kištukinė akumuliatoriaus jungtis nenaudojama. AGM akumuliatorius (- ) (+) MAŠINOS PRIEŽIŪRA Siekdami išlaikyti mašinà gerai veikiančioje būsenoje, tiesiog laikykitės mašinos priežiūros procedūrų. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš atlikdami bet kokias priežiūros procedūras perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: techninės apžiūros metu bet kokį remontà gali atlikti tik kvalifikuotas techninės priežiūros darbuotojas. PO KIEKVIENO NAUDOJIMO 1. Ištuštinkite utilizavimo bakelį ir kruopščiai jį išskalaukite švariu vandeniu (Pav. 25). Ličio jonų akumuliatorius (+) (- ) PAV Įkraukite akumuliatorių (žr. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS) (Pav. 26). Lizdinė jungtis PAV Senà akumuliatorių pašalinkite aplinkai nepavojingu būdu pagal vietos atliekų tvarkymo reikalavimus. Dėl tinkamų transportavimo ir šalinimo nuostatų susisiekite su atitinkamomis vietos reguliavimo institucijomis. Prisidėkite prie aplinkos išsaugojimo atiduokite perdirbti! PAV Pakelkite šepetį įtransportavimo padėtį, kad šepečio šeriai neužsilenktų (Pav. 27). PAV. 27 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 11

12 PO SAVAITĖS NAUDOJIMO 1. Nuvalykite vakuuminć išjungimo plūdć drėgna šluoste (Pav. 28) ir pašalinkite susikaupusias šiukšles nuo siurbimo tinklelio (Pav. 29). DĖMESIO: žiūrėkite, kad į siurblio tinklelį nepatektų vandens, nes taip galima pažeisti siurblį. 4. Švariai nuvalykite valytuvo mentes (Pav. 32). Pakeiskite mentes, jei jos susidėvėjusios ar pažeistos. Iš abiejų paėmimo angų pašalinkite šiukšles. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš keldami mašinà, perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį ir ištuštinkite bakus. Paėmimo angos Pav. 28 Pav Nuimkite šepetį ir apžiūrėkite, ar nėra šiukšlių (Pav. 30). Jei šepetys susidėvėjćs ar pažeistas, jį pakeiskite. PAV Nuvalykite mašinà universalia valymo priemone ir drėgnu skudurėliu (Pav. 33). SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nepurkškite ir neplaukite mašinos žarna. Galite sukelti elektros įrangos gedimà. PAV Palenkite mašinà atgal ir išvalykite šepečio apačià (Pav. 31). SAUGOS ĮSPĖJIMAS: Prieš keldami mašinà, perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį ir ištuštinkite bakus. PAV Išvalykite tirpalo žarnelės tinklelį (Pav. 34). PAV. 34 PAV Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

13 SIURBIMO ŽARNOS PRIEŽIŪRA Kad siurbimo sistemoje nesikauptų šiukšlės, praplaukite siurbimo žarnà, kaip aprašyta žemiau: 1. Pastatykite mašinà virš trapo grindyse ir perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį (Pav. 35). VALYTUVO MENTĖS KEITIMAS Palenkite mašinà atgal, kad pasiektumėte valytuvo mentes. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš keldami mašinà, perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį ir ištuštinkite bakus. Norėdami nuimti valytuvo mentes, pakelkite mentć fiksuojantį spaustukà ir ištraukite mentć iš vagelės (Pav. 39). Tarpiklio fiksatorius PAV Ant siurblio tinklelio uždėkite sausà šluostć, kad vanduo nepakliūtų įsiurblio variklį (Pav. 36). 3. Įstatykite užsuktà laistymo žarnà į siurblio žarnà, kaip parodyta (Pav. 37). PAV. 39 Mentės turi spalvinius žymėjimus, pagal kuriuos reikia jas priderinti prie valymo šepečio menčių kanalų - tai palengvina montavimà (Pav. 40). Pilka išorinė mentė Pilka Pav. 36 Pav Lėtai atsukite vandenį, kad vanduo neištikštų atgal, jei siurbimo sistema yra užsikimšusi. Padidinkite vandens slėgį, kad išsiplautų susikaupusios šiukšlės. PASTABA: siurblio žarna yra Y formos, būtinai išplaukite abi puses (Pav. 38). Juoda vidinė mentė PAV. 40 Juoda Norėdami sumontuoti mentć, įstumkite jà į tinkamà angà,koltarpikliofiksatoriusjà(pav.41).valymo mentės briaunos turi būti nukreiptos viena nuo kitos. PAV. 38 PAV. 41 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 13

14 MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS MAŠINOS LAIKYMAS Prieš transportuodami mašinà, ištuštinkite bakus ir perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: transportavimo metu keldami mašinà pasitelkite kà nors į pagalbà arba naudokite mechaninį keltuvà. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: transportavimo metu naudokite diržus mašinai pritvirtinti. Norėdami nuvežti mašinà iš vienos patalpos į kità, pakelkite šepetįįtransportavimo padėtį ir stumkite mašinà į priekį (Pav. 42). NEKELKITE mašinos už galinių ratų. Galinius ratukus naudokite tik transportuodami mašinà per laiptelius. Prieš sandėliuodami mašinà ištuštinkite bakus ir pilnai įkraukite akumuliatorių. Mašinà laikykite atviroje, gerai vėdinamoje, sausoje ir švarioje vietoje, ne aukštesnėje kaip 113 F/45 C temperatūroje, statmenoje padėtyje. Pakelkite šveitimo blokà į transportavimo padėtį. Jei sandėliuojate žemesnėje nei nulio temperatūroje, iš tirpalo sistemos ir siurblio išleiskite visà vandenį. Norėdami išleisti vandenį iš sistemos, ištuštinkite tirpalo bakà ir apie 15 sekundžių įjunkite mašinà normaliu režimu. ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus. Nenaudokite lauke. Saugokite nuo lietaus/drėgmės. Laikykite patalpų viduje. PAV. 42 Laiptukas SAUGOS ĮSPĖJIMAS: transportuodami mašinà, nepaverskite mašinos ant užpakalinių ratukų ir neridenkite laiptais į apačià ar viršų. Keldami mašinà pasitelkite kà nors į pagalbà arba naudokite mechaninį keltuvà. 14 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

15 TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS Mašina neveikia. Išsikrovė akumuliatorius. Įkraukite akumuliatorių. Prijungtas įkroviklio kištukas. Atjunkite įkroviklio kištukà. Akumuliatorius su defektais. Pakeiskite akumuliatorių. Atsilaisvinusi akumuliatoriaus laido Užveržkite sujungimus. jungtis. Neveikia siurblys. Neįjungtas siurblio mygtukas. Įjunkite siurblio jungtukà. Suveikė siurblio grandinės pertraukiklis. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Pašalinkite kliūtis ir iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. Blogas skysčio surinkimas. Mašina yra transportavimo padėtyje. Nuleiskite šepetį ant grindų. Pilnas utilizavimo bakas. Ištuštinkite utilizavimo bakelį. Šepetys nesisuka. Maža plovimo tirpalo srovė arba jos nėra. Užsikimšusios valymo mentės ar paėmimo angos. Susidėvėjusios arba pažeistos valytuvo mentės. Apsinešusi išjungimo plūdė. Apsinešćs siurbimo tinklelis. Susidėvėjćs bakelio dangčio tarpiklis. Užsikimšusi siurblio žarna. Sugedćs siurblio variklis. Suveikė šepečio grandinės pertraukiklis. Nutrūkćs šepečio diržas. Sugedćs šepečio variklis. Tirpalo bakas beveik tuščias. Užsikimšćs tirpalo bakelio filtras. Užsikimšćs arsugedćs purkštuvo antgalis. Sugedusi plovimo tirpalo sistema. Nuo valymo menčių ir paėmimo angų nuvalykite purvà. Pakeiskite valytuvo mentes. Nuvalykite šiukšles nuo išjungimo plūdės. Nuvalykite šiukšles nuo siurbimo tinklelio. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Išplaukite susikaupusias šiukšles iš siurblio žarnos. Žr. MAŠINOS PRIEŽIŪRA Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Nuo šepečio pašalinkite kliūtis ir iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Pripildykite tirpalo bakelį iš naujo. Išvalykite tirpalo bakelio filtrà. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 15

16 PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS Prasta šveitimo kokybė. Susidėvėjćs šepetys. Pakeiskite šepetį. Mirksi trys žalios ličio jonų Išvestieskištukasneprijungtasprie Gerai prijunkite kištukà. akumuliatorių įkroviklio lemputės. mašinos. AGM akumuliatoriaus įkroviklis mirksi geltonai. Trumpas akumuliatoriaus veikimo laikas. Nevisiškai įkrautas akumuliatorius. Įkroviklio kintamosios srovės laidas neįkištas į rozetć. Sugedćs akumuliatoriusarįkroviklis. Sugedćs įkroviklio kištukas. Įkraukite akumuliatorių. Įkiškite kintamosios srovės laidàį rozetć sienoje. Pakeiskite akumuliatorių ar įkroviklį. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. 16 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

17 MAŠINOS TECHNINĖS SÀLYGOS MODELIS ILGIS PLOTIS AUKŠTIS MASĖ TIRPALO BAKO TALPA UTILIZAVIMO BAKO TALPA NAŠUMAS (VIDUTINIS) VALYMO TAKO PLOTIS VALYTUVO PLOTIS ŠEPEČIO SPAUDIMAS ŠEPEČIO VARIKLIS SIURBLIO VARIKLIS VANDENS SUSĖMIMAS TIRPALO SIURBLYS TIRPALO SROVĖS GREITIS AKUMULIATORIAUS TALPA MAŠINOS DARBO LAIKAS ĮTAMPA BENDROSIOS ENERGIJOS SÀNAUDOS AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS (tiekiamas su AGM akumuliatorių naudojančiu modeliu) AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS (tiekiamas su ličio jonų akumuliatorių naudojančiu modeliu) TRIUKŠMAS DECIBELAIS PRIE OPERATORIAUS AUSŲ, PATALPOSENEAPIBRĖŽTIES LYGIS T1 akumuliatorinė 695 mm užlenkta rankena 502 mm 594 mm užlenkta rankena 965 mm su rankena darbinėje padėtyje 50 kg su ličio jonų akumuliatoriumi 57 kg su AGM akumuliatoriumi 9,5 l 12,9 l 719 m 2 /val. 381 mm 444 mm 17 kg 12,8 VDC, 0,49 kw, 900 šepečio sūkiai/min. 12,8 VDC,0,38 kw,1 pakopa 144 mm 305 mm Veikiant mm Sandarus 12,8 VDC, 11,9 W 0,38 L/min 12V ličio jonų, 40Ah / 512Wh 12V AGM, 50Ah / 600Wh 60 min. eksploatuojant su ličio jonų akumuliatoriumi, 45 min. su AGM akumuliatoriumi 12,8 VDC 500W VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 10 A išvestis VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 15 A išvestis 68 dba 3dBA RANKINIŲ VALDIKLIŲ VIBRACIJA <2,5m/s 2 APSAUGOS KLASĖ IPX3 MAŠINOS MATMENYS 695 mm 594 mm 502 mm Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 17

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie charakteristikas 1. Nominalus galingumas C 5 : žr. tipo

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

HYDROGIZE VADOVAS

HYDROGIZE VADOVAS HYDROGIZE VADOVAS Įvadas Dėkojame, kad įsigijote HydroGize, Young Living vandenilio generatorių. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad naudoti būtų saugu ir paprasta. Table of Contents 1. Turinys... 3

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais KEXN-90 PRIETAISAS, VALANTIS KARŠTAIS GARAIS (GARŲ PURKŠTUVAS) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais (Garų purkštuvas) SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS Naudojimo instrukcija Kai

Detaliau

Elektro-Blower_Ost.book

Elektro-Blower_Ost.book I15 FORM NO. 769-08371B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Česky (Originální návod k obsluze) Slovensky (Originálny návod na obsluhu) Româneşte (Instrucţiuni de funcţionare originale)

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGA

1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGA 1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ. PRIEŠINGU ATVEJU GALITE SUNKIAI

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17 1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B 9 3 15 4 10 C 16 D 5 A 11 6 B 17 NAUDOJIMO PASKIRTIS Ši skalbyklė skirta tik skalbti ir gręžti skalbyklėse skalbiamiems skalbiniams tokiais kiekiais, kurie paprastai

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įrodyta profesionalų! Nereikia skiesti dažų, darbo pobūdis

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

untitled

untitled 1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ŽOLĖS PJOVIKLIS DSRM-300 ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAU- GAUS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ. PRIEŠINGU ATVEJU GALITE

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

NAUDOJIMO VADOVAS EURO

NAUDOJIMO VADOVAS EURO NAUDOJIMO VADOVAS EURO TURINYS DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA Svarbios atsargumo priemonės... 4 TRINTUVO NAUDOJIMAS Įvairiapusiškumas... 7 Ąsočio pripildymas... 8 Ąsočio valymas... 9 PRODUKTAI Trintuvai ir

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

WAH kirpimo masinele

WAH kirpimo masinele PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL WAH1395-0460 NAUDOTOJO VADOVAS Iliustracijos 1 Svarbios saugumo taisyklės Naudodami šį elektrinį prietaisą, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugumo taisyklių.

Detaliau

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas 144708571 PVM kodas LT447085716 Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 1068.7 APRAŠYMAS: Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektrėnai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų

Detaliau

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15

2X Series įdiegimo vadovas P/N ISS 04MAY15 2X Series įdiegimo vadovas P/N 00-3250-501-0027-04 ISS 04MAY15 Autoriaus teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikatai Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2015 m.,

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

LMA Gaisrines saugos taisykles

LMA Gaisrines saugos taisykles TVIRTINU LMA prezidentas akad. Valdemaras. Razumas... 2010-11-11 LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS Bendrieji reikalavimai 1. Statiniuose ir patalpose turi būti pirminių gaisro gesinimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija Šios naudojimosi instrukcijos struktūra (paaiškinimai) Normalus atkreipia Jūsų dėmesį į svarbią Jūsų automobilio eksploatacijos informaciją. Siekiant

Detaliau