* * Operatoriaus vadovas. Lietuvių kalba. Akumuliatorinė grindų šveitimo mašina Vers. 00 ( )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "* * Operatoriaus vadovas. Lietuvių kalba. Akumuliatorinė grindų šveitimo mašina Vers. 00 ( )"

Transkriptas

1 T1 Akumuliatorinė grindų šveitimo mašina Lietuvių kalba Operatoriaus vadovas Modeliss: T1, AGM akumuliatorius T1, ličio jonų akumuliatorius Vers. 00 ( ) * *

2 Šis vadovas pateikiamas kartu su kiekvienu nauju modeliu. Jame rasite visà reikiamà naudojimo ir priežiūros informacijà. Prieš pradėdami naudoti ar vykdyti techninć priežiūrà atidžiai perskaitykite šį vadovà ir išsiaiškinkite, kaip veikia mašina. Ši mašina veiks puikiai. Tačiau geriausius rezultatus mažiausiomis sànaudomis pasieksite, jei: S mašinà naudosite laikydamiesi reikiamų atsargumo priemonių pagal pateiktus nurodymus; S reguliariai prižiūrėsite mašinà - pagal pateiktas jos techninės priežiūros instrukcijas; S Mašinai prižiūrėti naudosite gamintojo tiekiamas ar lygiavertes dalis. Jei norite peržiūrėti, išspausdinti ar atsisiųsti vadovus internetu, apsilankykite: Užsakydami pakeičiamas dalis, naudokitės dalių sàrašo vadovu. MAŠINOS IŠPAKAVIMAS:Atidžiai patikrinkite, ar ant kartoninės dėžės nėra pažeidimo požymių. Apie pažeidimus iš karto praneškite vežėjui. SAUGOKITE APLINKÀ Išmeskite įpakavimà ir senas įrenginio dalis aplinkai nepavojingu būdu pagal vietos atliekų tvarkymo reikalavimus. Atminkite, kad atliekas galima pakartotinai panaudoti. TENNANT N.V. Industrielaan AB P.O. Box AA Uden- The Netherlands Techniniai duomenys ir dalys gali būti pakeisti neįspėjus. Originalios instrukcijos. Autorių teisės E Tennant Company. Visos teisės saugomos. MAŠINOS DUOMENYS Užpildykite montavimo metu ir išsaugokite šià informacijà ateičiai. Modelio Nr. - Serijos Nr. - Prekybos atstovas - Prekybos atstovo tel. Nr. - Pirkėjo numeris - Sumontavimo data - TURINYS SAUGOS PRIEMONĖS... 3 SAUGOS ETIKETĖS... 4 MAŠINOS KOMPONENTAI... 5 MAŠINOS PARENGIMAS... 6 ŠEPEČIO MONTAVIMAS... 6 TIRPALO BAKELIO PILDYMAS... 6 MAŠINOS... 7 PASIRUOŠIMAS DARBUI... 7 GRINDŲ ŠVEITIMAS... 7 AKUMULIATORIAUS IŠSIKROVIMO INDIKATORIUS... 9 GRANDINĖS IŠJUNGIKLIAI... 9 VALANDŲ SKAITIKLIS... 9 AKUMULIATORIUS... 9 AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS: AKUMULIATORIAUS PAKEITIMAS: MAŠINOS PRIEŽIŪRA PO KIEKVIENO NAUDOJIMO PO SAVAITĖS NAUDOJIMO SIURBIMO ŽARNOS PRIEŽIŪRA VALYTUVO MENTĖS KEITIMAS MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS MAŠINOS LAIKYMAS TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS MAŠINOS TECHNINĖS SÀLYGOS MAŠINOS MATMENYS Tennant T1 akumuliatorinė (07-16)

3 SAUGOS PRIEMONĖS Ši mašina skirta naudoti komerciniais tikslais. Ji skirta tik kietoms grindims patalpų viduje šveisti, todėl nieko kita su mašina daryti negalima. Naudokite tik rekomenduojamus šepečius ir prekybininkų patikrintus grindų valiklius, skirtus mašinoms. Visi operatoriai privalo pasiskaityti apie toliau aprašytas saugos priemones, suprasti jas ir jų laikytis. Vadove šis įspėjamojo signalo simbolis ir užrašas SAUGUMO SUMETIMAIS naudojami taip, kaip nurodyta jų apraše: ĮSPĖJIMAS: įspėti apie pavojingus ar nesaugius veiksmus, kurie gali sukelti sunkų žmogaus sužeidimà ar mirtį. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nustatyti veiksmus, kurių reikia laikytis, kad įrenginys saugiai veiktų. Šios saugumo priemonės nurodo galimas pavojingas operatoriui ar įrangai būkles. ĮSPĖJIMAS: Gaisro arba sprogimo pavojus. - Nepilkite ir nerinkite degių medžiagų. - Naudokite tik rinkoje parduodamus patvirtintus grindų valiklius, skirtus mašinoms. - Nenaudokite mašinos aplinkoje, kurioje yra degiųjų skysčių, garų ar lengvai užsidegančių dulkių. - Akumuliatoriai išskiria vandenilio dujas. Mašinà laikykite atokiai nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos. Šiame įrenginyje nėra nuo sprogimų apsaugotų variklių. Užvedusvariklį bei jam veikiant, šis kibirkščiuos,otaigalisukeltigaisràarba sprogimà, jei įrenginiu dirbama aplinkoje, kurioje yra degių garų/skysčių arba lengvai užsidegančių dulkių. ĮSPĖJIMAS: Elektros pavojus. - Nekraukite akumuliatorių, jeipažeistaslaidas. Nekeiskite kištuko. Kad būtų išvengta pavojaus, kroviklio laidà, jei jis pažeistas, turi pakeisti gamintojas, jo aptarnavimo atstovas arba panašiai kvalifikuotas asmuo. - Prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros veiksmus, atjunkite akumuliatoriaus kabelį ir kroviklio laidà. ĮSPĖJIMAS: šepetys sukasi. Nekiškite rankų. ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus. Nenaudokite lauke. Saugokite nuo lietaus/drėgmės. Laikykite patalpų viduje. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: 1. Nenaudokite mašinos: - Kol nesate tinkamai išmokyti ir įgalioti ja naudotis. - Kol neperskaitėte ir nesupratote operatoriaus vadovo. - Jei protiškai ir fiziškai nepajėgiate vadovautis mašinos instrukcijomis. - Aplinkoje, kurioje yra degių garų/skysčių arba lengvai užsidegančių dulkių. - Lauke. - Jei mašina yra netinkama eksploatuoti. - Jei iš akumuliatoriaus sklinda neįprastas kvapas. Pertempkite mašinà į vėdinamà vietà ir nedelsdami susisiekite su klientų aptarnavimo centru. - Jei iš akumuliatoriaus teka skystis. Venkite kontakto su akumuliatoriaus skysčiu, nedelsdami susisiekite su klientų aptarnavimo centru. - Jei akumuliatorius tampa pernelyg karštas. Atjunkite akumuliatoriaus kroviklį. Pertempkite mašinà į vėdinamà vietà ir nedelsdami susisiekite su klientų aptarnavimo centru. 2. Prieš naudodami mašinà: - įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai yra vietoje ir tinkamai veikia; - avėkite neslystančius batus; - laikykitės saugosnurodymų dėl šlapių grindų; - laikykitės maišymo, naudojimo ir šalinimo instrukcijų, pateiktų ant chemikalų pakuočių. 3. Mašinos eksploatavimo metu: - nedelsdami praneškite apie mašinos pažeidimà ar veikimo nesklandumus; - neleiskite vaikams žaisti prie ar ant mašinos; - Jei iš mašinos pradeda tekėti putos ar skysčiai, nedelsdami jà išjunkite. - Neeksploatuokite mašinos ant paviršių su nuolydžiu. 4. Prieš palikdami mašinà: - Sustokite ant horizontalaus paviršiaus. - Perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. 5. Atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus: - Sustokite ant horizontalaus paviršiaus. - Perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. - Nepalenkite mašinos atgal, kol neišjungėte pagrindinio jungiklio ir neištuštinote bakų. - Prieš tvarkydami mašinà atjunkite akumuliatoriaus sujungimus. Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 3

4 - Kol kroviklis veikia, nebandykite atjungti kroviklio nuolatinės srovės laido nuo mašinos lizdo. Gali kilti kibirkštys. Jei krovimà norite nutraukti kraunant, pirmiausia atjunkite kintamosios srovės laidà. - Dėl nesuderinamų akumuliatoriaus įkroviklių naudojimo akumuliatorių galima pažeisti ir sukelti gaisro pavojų. - Mūvėkite apsaugines pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius, kai tvarkote akumuliatorius ar jų kabelius. - Venkite kontakto su akumuliatoriaus rūgštimi. - Naudokite gamintojo patiektas ar lygiavertes atsargines dalis. - Bet kokį remontà gali atlikti tik kvalifikuotas techninės priežiūros darbuotojas. - Saugokitės judančių dalių. Nedėvėkite laisvų drabužių arba juvelyrinių dirbinių. - Nepurkškite ir neplaukite mašinos žarna. Galite sukelti elektros įrangos gedimà. - Nekeiskite originalios mašinos konstrukcijos. 6. Mašinos transportavimas: - Perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. - Keldami mašinà pasitelkite kà nors į pagalbàarbanaudokitemechaninį keltuvà. - Neridenkite laiptais į apačià ar viršų. - Nekelkite už galinių ratukų ar ratų. - Naudokite diržus mašinai pritvirtinti, jà veždami transporto priemone. SAUGOS ETIKETĖS Saugos etiketes rasite nurodytose mašinos vietose. Etiketes pakeiskite, jei jų nėra, jos sugadintos arba neįskaitomos. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nedirbkite su mašina neperskaitć ir nesupratć jos naudojimo vadovo. ĮSPĖJIMAS: šepetys sukasi. Nekiškite rankų. Prieš tvarkydami mašinà, išjunkite maitinimà. ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus. Nenaudokite degių skysčių. Nerinkite degiųjų skysčių. ĮSPĖJIMAS: elektros pavojus. Nenaudokite, jei laidas pažeistas. Prieš atlikdami techninć priežiūrà, atjunkite laidà. Ličio jonų akumuliatoriaus modelio SAUGOS ĮSPĖJIMAS: Dėl nesuderinamų akumuliatoriaus įkroviklių naudojimo akumuliatorių galima pažeisti ir sukelti gaisro pavojų. 4 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

5 MAŠINOS KOMPONENTAI Reguliuojama valdymo rankena 2. Elektros įjungimo/išjungimo jungiklis 3. Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius 4. Paleidimo trigeriai 5. Rankenos reguliavimo svirtis 6. Akumuliatoriaus įkrovimo jungtis 7. Siurblio įjungimo/išjungimo jungiklis 8. Akumuliatoriaus skyrius 9. Transportavimo padėties išjungimo pedalas 10. Šveitimo bloko pakėlimo pedalas 11. Užvažiavimo ant bortelio ratukai 12. Pagrindiniai ratai 13. Bako dangtis 14. Surinkimo langelis 15. Vakuuminė išjungimo plūdė 16. Tirpalo bako langelis 17. Šepečio grandinės išjungiklio mygtukas 18. Siurblio grandinės išjungiklio mygtukas 19. Utilizavimo bakas 20. Tirpalo bakas 21. Valandų skaitiklis 22. Siurbimo tinklelis 23. Šveitimo blokas 24. Valytuvo mentės 25. Šepečio korpusas 26. Buferio ratukas MAŠINOS EKSPLOATACIJOS SIMBOLIAI Įjungta Akumuliatoriaus išsikrovimo indikatorius Siurblio grandinės pertraukiklis Akumuliatoriaus įkrovimas Išjungta Siurbimo mašina Šepečio grandinės pertraukiklis 2% (1 ) Maksimalus nuolydis Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 5

6 MAŠINOS PARENGIMAS 5. Tuščiaeigio skriemulio plokštelć uždėkite ant šepečio ir prisukite jà. Įsitikinkite, kad tuščiaeigio skriemulio plokštelės kabliai užkabina šepečio bazć, o fiksavimo rankenėlė prisukta (Pav. 4). ŠEPEČIO MONTAVIMAS 1. Perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį (O). SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. 2. Pakelkite šveitimo blokà į transportavimo padėtį užmindami ant šveitimo bloko pakėlimo pedalo (Pav. 1). PAV. 4 PASTABA: Jei statote mašinà ilgam saugojimui, pakelkite šveitimo blokà į transportavimo padėtį, kad šepečio šeriai nesusiplotų. TIRPALO BAKELIO PILDYMAS 1. Išimkite tirpalo bakelį iš mašinos ir nuneškite jį prie vandentiekio čiaupo (Pav. 5). PAV Nuimkite šepečio tuščiaeigio skriemulio plokštelć nuo šepečio bazės. Norėdami nuimti, pasukite tuščiaeigio skriemulio plokštelės fiksavimo rankenėlć prieš laikrodžio rodyklć (Pav. 2). PAV Užmaukite šepečio galà su anga ant pavaros įvorės (Pav.3). PAV Įpilkite į tirpalo bakelį 9,5 l švaraus vandens (maksimali temperatūra 50 C). Pildami neviršykite maksimalaus pripildymo žymės MAX (Pav. 6). Pilkite nepilnà bakelį, jei negalite pilno pakelti. Pilnas bakelis sveria 12 kg. PAV. 6 PAV. 3 6 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

7 DĖMESIO: Pildydami plovimo tirpalo bakelį visuomet ištuštinkite utilizavimo bakelį. DĖMESIO: pildydami tirpalo bakelį, nesinaudokite utilizavimo bakeliu. Nešvarumai iš utilizavimo bakelio gali sugadinti tirpalo siurblį. 3. Į tirpalo bakelį pilkite leidžiamà mažai putojančià valymo priemonć, laikydamiesi maišymo instrukcijų ant butelio. DĖMESIO: naudokite tik leidžiamas valymo priemones. Jei dėl netinkamų valymo priemonių naudojimo įvyks gedimas, neteksite gamintojo teikiamos garantijos. Rekomenduojamų valymo priemonių kreipkitės į atstovà. SAUGUMO SUMETIMAIS: laikykitės maišymo, naudojimo ir šalinimo instrukcijų, pateiktų ant chemikalų pakuočių. ĮSPĖJIMAS: Gaisro arba sprogimo pavojus. Nenaudokite degių medžiagų. Naudokite tik prekybininkų siūlomus grindų valiklius, skirtus mašinoms. 4. Į mašinà įstatykite tirpalo bakelį. Į plovimo tirpalà panardinkite bakelio tinklà ir uždarykite dangtį (Pav. 7). DĖMESIO: Žiūrėkite, kad vanduo neužtikštų ant siurblio variklio tinklelio, nes taip galima pažeisti siurblio variklį. GRINDŲ ŠVEITIMAS SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš naudodami mašinà atkreipkite dėmesį įsaugos nurodymus dėl šlapių grindų. ĮSPĖJIMAS: gaisro arba sprogimo pavojus. Nepilkite ir nerinkite degių medžiagų. ĮSPĖJIMAS: šepetys sukasi. Nekiškite rankų. 1. Patraukite rankenos reguliavimo svirtį ir nustatykite rankenà į patogų darbui aukštį (Pav. 8). Norėdami užfiksuoti padėtį, atleiskitesvirtį. PAV Nuleiskite šveitimo blokà ant grindų užmindami ant transportavimo padėties išjungimo pedalo (Pav. 9). PAV. 7 MAŠINOS PAV Paspauskite elektros jungiklį įpadėtį įjungta ( I ) (Pav. 10). SAUGUMO SUMETIMAIS: Nenaudokite mašinos neperskaitć ir nesupratć operatoriaus vadovo. PASIRUOŠIMAS DARBUI 1. SVARBU. Kad siurbimo sistema neužsikimštų, iššluokite grindis ir nuvalykite dulkes. 2. Įsitikinkite, kad akumuliatorius įkrautas. 3. Patikrinkite, ar sumontuotas šepetys ir valytuvo mentės. PAV. 10 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 7

8 4. Paspauskite siurblio jungiklį į padėtį įjungta ( I ) (Pav. 11). PAV Kad pradėtumėte šveitimà, patraukite paleidimo trigerius ir stumkite ar traukite mašinà norima kryptimi (Pav. 12). DĖMESIO: Patikrinkite, ar utilizavimo bake neprisikaupė putų. Putos gali neaktyvuoti išjungimo plūdės. Putų paėmimas gali sugadinti mašinà ir panaikinti gamintojo garantijà. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: Jei eksploatavimo metu iš mašinos pradeda tekėti putos ar skysčiai, nedelsdami jà išjunkite. 8. Valydami labai nešvarias vietas, naudokite dvigubo valymo metodà. Pirmiausia nešvarià vietà išvalykite išjungć siurblį, tuomet antrà kartà su įjungtu siurbliu (Pav. 15). SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš naudodami mašinà atkreipkite dėmesį įsaugos nurodymus dėl šlapių grindų. PAV Norėdami baigti valymà, atleiskite mygtukus ir tćskite mašinos judėjimà, kol surinksite visà tirpalà. 7. Valydami surinkimà matysite surinkimo langelyje (Pav. 13). Kai vandens surinkimas baigsis, baikite valymà ir ištuštinkite utilizavimo bakelį. DĖMESIO: Pildydami plovimo tirpalo bakelį visuomet ištuštinkite utilizavimo bakelį. PASTABA: Norint apsaugoti siurblio variklį nuo galimo pažeidimo, gaubte yra siurblio išjungimo plūdė, kuri nutrauks vandens surinkimà užsipildžius utilizavimo bakeliui (Pav. 14). Jei taip nutiks pastebėsite staigų siurblio variklio garso pasikeitimà. PAV Norėdami perkelti mašinà iš vienos patalpos į kità, pakelkite šepetįįtransportavimo padėtį ir stumkite mašinà į priekį (Pav. 16). NEKELKITE mašinos už galinių ratų. Galinius ratukus naudokite tik transportuodami mašinà per laiptelius. PAV. 16 Laiptukas Pav. 13 Pav. 14 SAUGOS ĮSPĖJIMAS: transportuodami mašinà, neridenkite laiptais į apačià ar viršų. Keldami mašinà pasitelkite kà nors į pagalbà arba naudokite mechaninį keltuvà. 8 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

9 AKUMULIATORIAUS IŠSIKROVIMO INDIKATORIUS Akumuliatoriaus iškrovimo indikatoriaus ekrane rodoma akumuliatoriaus įkrova (Pav. 17). Kai išsikrovimo lygis pasiekia raudonà zonà, mašina automatiškai išsijungs (Pav. 17). Tuomet reikia vėl įkrauti akumuliatorių (žr. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS). Norėdami prailginti akumuliatoriaus tarnavimo laikà, nepalikite jo išsikrovusio ilgesnį laikà. VALANDŲ SKAITIKLIS Trukmės matuoklis registruoja mašinos veikimo valandas. Naudokite trukmės matuoklį mašinos naudojimui ir priežiūros istorijai fiksuoti (Pav. 19). PAV. 19 AKUMULIATORIUS GRANDINĖS IŠJUNGIKLIAI PAV. 17 Šioje mašinoje įrengti du iš naujo nustatomi grandinės išjungikliai, kurių paskirtis apsaugoti šepetį ir siurblio variklius nuo pažeidimų (Pav. 18). Jei šepetys ar siurblys sutrikdomi, įsijungs pertraukiklis. Norėdami iš naujo nustatyti pertraukiklį, išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį, pašalinkite trikdančius daiktus ir iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklio mygtukà (Pav. 18). Jei grandinės pertraukiklis neatsistato iš karto, leiskite mašinai atvėsti. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš pašalindami trukdančius daiktus perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. PAV. 18 Jūsų mašina turi arba 12V ličio jonų akumuliatorių arba 12V hermetiškà AGM švino rūgštinį akumuliatorių. Akumuliatoriui nereikia priežiūros, jį tereikia reguliariai įkrauti. 12V ličio jonų akumuliatorius PAV V AGM hermetiškas švino rūgštinis akumuliatorius Kad mašinoje vietoj AGM akumuliatoriaus būtų galima naudoti ličio jonų akumuliatorių ir atvirkščiai, reikalingas akumuliatoriaus modifikavimo komplektas. Nekeiskite akumuliatorių tipų, jeinėra sumontuoto modifikavimo komplekto, nes galite pažeisti mašinà ir akumuliatorių modifikavimo iš AGM akumuliatoriaus į ličio jonų akumuliatorių komplektas modifikavimo iš ličio jonų akumuliatoriaus į AGM akumuliatorių komplektas Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 9

10 AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS: Naudokite tik Tennant patvirtintà ir tiekiamà akumuliatoriaus įkroviklį (Pav. 21). SAUGOS ĮSPĖJIMAS: atliekant mašinos techninės priežiūros darbus, dėl nesuderinamų akumuliatoriaus įkroviklių naudojimo galima pažeisti akumuliatorių ir sukelti gaisro pavojų. Ličio jonų akumuliatoriaus modelio - HB įkroviklis PAV. 21 AGM akumuliatoriaus modelio - CBHD1-12 įkroviklis Akumuliatorių įkroviklio naudojimo instrukcijà žr. Naudojimo vadove, pateiktame su įkrovikliu. Įkroviklio naudojimo vadovas turi visuomet likti prie įkroviklio. Ličio jonų akumuliatorius įkraukite kiekvienà kartà juos panaudojć, jei jie nors kiek išsikrovė. AGM akumuliatorius pakartotinai įkrauti reikia juos panaudojus 20 ar daugiau minučių, taip prailginsite jų tarnavimo laikà.. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: neeksploatuokite mašinos, jei akumuliatorius skleidžia neįprastà kvapà, iš jo varva skystis ar kitos medžiagos, arba jis labai įkaista. Norėdami įkrauti akumuliatorių: 1. pastatykite mašinà vėdinamoje patalpoje. 2. Pastatykite mašinà ant lygaus, sauso paviršiaus ir perjunkite pagrindinį jungiklį įišjungimo padėtį. 3. Nuimkite įkrovimo lizdo dangtelį, esantį mašinos gale, ir į lizdà įkiškite įkroviklio laidà (Pav. 22). PASTABA: kol prijungtas akumuliatoriaus kroviklis, mašina neveiks. 5. Įkroviklis įsijungs automatiškai ir pilnai įkraus akumuliatorių. Pilnaiįsikrovus akumuliatoriui, užsidegs trys įkroviklio indikacinės lemputės. Maksimalus įkrovimo laikas: 3 valandos ličio jonų akumuliatoriui 8 valandos AGM akumuliatoriui PASTABA: Jei įkroviklį paliksite įjungtà akumuliatoriui įsikrovus, jis persijungs į priežiūros režimà ir laikys akumuliatorių pilnai įkrautà. 6. Krovimui pasibaigus, išjunkite įkroviklį ištraukdami kintamosios srovės laidokištukàišlizdo.poto ištraukite įkroviklio nuolatinės srovės kištukà iš mašinos. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atliekate mašinos techninć priežiūrà, nebandykite atjungti kroviklio nuolatinės srovės laido nuo mašinos lizdo, kol kroviklis veikia. Gali kilti kibirkštys. Jei krovimà norite nutraukti kraunant, pirmiausia atjunkite kintamosios srovės laidà. 7. Ant mašinos uždėkite įkrovimo lizdo dangtelį (Pav. 22). AKUMULIATORIAUS PAKEITIMAS: SAUGOS ĮSPĖJIMAS: kai atlikdami techninės priežiūros darbus dirbate su akumuliatoriais ar akumuliatorių kabeliais, mūvėkite apsaugines pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius. Venkite kontakto su akumuliatoriaus rūgštimi. PASTABA: akumuliatoriaus tipas turi atitikti keičiamo akumuliatoriaus tipà. Kad vietoj AGM akumuliatoriaus būtų galima naudoti ličio jonų akumuliatorių ir atvirkščiai, reikalingas akumuliatoriaus modifikavimo komplektas. 1. Pastatykite mašinà ant lygaus paviršiaus ir perjunkite pagrindinį jungiklį įišjungimo padėtį. 2. Nuimkite akumuliatoriaus skyriaus dangtį nuo mašinos, atsukć du varžtus dangčio apačioje (Pav. 23). PAV Įjunkite kroviklio kintamosios srovės laido kištukà į tinkamai įžemintà kištukinį lizdà. PAV Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

11 3. Atlaisvinkite akumuliatorių prilaikantį diržà. Pirmiausia nuo akumuliatoriaus atjunkite raudonà teigiamà (+), po to juodà neigiamà (- ) laidà. Atsargiai išimkite akumuliatorių iš mašinos. 4. Įdėkite naujà akumuliatorių (Pav. 24). Pirmiausia prijunkite juodus laidus prie neigiamo (- ) gnybto, po to raudonus laidus prie teigiamo (+). Pritvirtinkite akumuliatorių prilaikančiu diržu. Ličio jonų akumuliatoriaus atveju sujunkite akumuliatoriaus lizdinć jungtį (akumuliatoriaus valdymo sistemos ryšio kabelį) su mašinos laidų komplektu. Antroji, kištukinė akumuliatoriaus jungtis nenaudojama. AGM akumuliatorius (- ) (+) MAŠINOS PRIEŽIŪRA Siekdami išlaikyti mašinà gerai veikiančioje būsenoje, tiesiog laikykitės mašinos priežiūros procedūrų. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš atlikdami bet kokias priežiūros procedūras perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: techninės apžiūros metu bet kokį remontà gali atlikti tik kvalifikuotas techninės priežiūros darbuotojas. PO KIEKVIENO NAUDOJIMO 1. Ištuštinkite utilizavimo bakelį ir kruopščiai jį išskalaukite švariu vandeniu (Pav. 25). Ličio jonų akumuliatorius (+) (- ) PAV Įkraukite akumuliatorių (žr. AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS) (Pav. 26). Lizdinė jungtis PAV Senà akumuliatorių pašalinkite aplinkai nepavojingu būdu pagal vietos atliekų tvarkymo reikalavimus. Dėl tinkamų transportavimo ir šalinimo nuostatų susisiekite su atitinkamomis vietos reguliavimo institucijomis. Prisidėkite prie aplinkos išsaugojimo atiduokite perdirbti! PAV Pakelkite šepetį įtransportavimo padėtį, kad šepečio šeriai neužsilenktų (Pav. 27). PAV. 27 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 11

12 PO SAVAITĖS NAUDOJIMO 1. Nuvalykite vakuuminć išjungimo plūdć drėgna šluoste (Pav. 28) ir pašalinkite susikaupusias šiukšles nuo siurbimo tinklelio (Pav. 29). DĖMESIO: žiūrėkite, kad į siurblio tinklelį nepatektų vandens, nes taip galima pažeisti siurblį. 4. Švariai nuvalykite valytuvo mentes (Pav. 32). Pakeiskite mentes, jei jos susidėvėjusios ar pažeistos. Iš abiejų paėmimo angų pašalinkite šiukšles. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš keldami mašinà, perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį ir ištuštinkite bakus. Paėmimo angos Pav. 28 Pav Nuimkite šepetį ir apžiūrėkite, ar nėra šiukšlių (Pav. 30). Jei šepetys susidėvėjćs ar pažeistas, jį pakeiskite. PAV Nuvalykite mašinà universalia valymo priemone ir drėgnu skudurėliu (Pav. 33). SAUGOS ĮSPĖJIMAS: nepurkškite ir neplaukite mašinos žarna. Galite sukelti elektros įrangos gedimà. PAV Palenkite mašinà atgal ir išvalykite šepečio apačià (Pav. 31). SAUGOS ĮSPĖJIMAS: Prieš keldami mašinà, perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį ir ištuštinkite bakus. PAV Išvalykite tirpalo žarnelės tinklelį (Pav. 34). PAV. 34 PAV Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

13 SIURBIMO ŽARNOS PRIEŽIŪRA Kad siurbimo sistemoje nesikauptų šiukšlės, praplaukite siurbimo žarnà, kaip aprašyta žemiau: 1. Pastatykite mašinà virš trapo grindyse ir perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį (Pav. 35). VALYTUVO MENTĖS KEITIMAS Palenkite mašinà atgal, kad pasiektumėte valytuvo mentes. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: prieš keldami mašinà, perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį ir ištuštinkite bakus. Norėdami nuimti valytuvo mentes, pakelkite mentć fiksuojantį spaustukà ir ištraukite mentć iš vagelės (Pav. 39). Tarpiklio fiksatorius PAV Ant siurblio tinklelio uždėkite sausà šluostć, kad vanduo nepakliūtų įsiurblio variklį (Pav. 36). 3. Įstatykite užsuktà laistymo žarnà į siurblio žarnà, kaip parodyta (Pav. 37). PAV. 39 Mentės turi spalvinius žymėjimus, pagal kuriuos reikia jas priderinti prie valymo šepečio menčių kanalų - tai palengvina montavimà (Pav. 40). Pilka išorinė mentė Pilka Pav. 36 Pav Lėtai atsukite vandenį, kad vanduo neištikštų atgal, jei siurbimo sistema yra užsikimšusi. Padidinkite vandens slėgį, kad išsiplautų susikaupusios šiukšlės. PASTABA: siurblio žarna yra Y formos, būtinai išplaukite abi puses (Pav. 38). Juoda vidinė mentė PAV. 40 Juoda Norėdami sumontuoti mentć, įstumkite jà į tinkamà angà,koltarpikliofiksatoriusjà(pav.41).valymo mentės briaunos turi būti nukreiptos viena nuo kitos. PAV. 38 PAV. 41 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 13

14 MAŠINOS TRANSPORTAVIMAS MAŠINOS LAIKYMAS Prieš transportuodami mašinà, ištuštinkite bakus ir perjunkite pagrindinį maitinimo mygtukà į išjungimo padėtį. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: transportavimo metu keldami mašinà pasitelkite kà nors į pagalbà arba naudokite mechaninį keltuvà. SAUGOS ĮSPĖJIMAS: transportavimo metu naudokite diržus mašinai pritvirtinti. Norėdami nuvežti mašinà iš vienos patalpos į kità, pakelkite šepetįįtransportavimo padėtį ir stumkite mašinà į priekį (Pav. 42). NEKELKITE mašinos už galinių ratų. Galinius ratukus naudokite tik transportuodami mašinà per laiptelius. Prieš sandėliuodami mašinà ištuštinkite bakus ir pilnai įkraukite akumuliatorių. Mašinà laikykite atviroje, gerai vėdinamoje, sausoje ir švarioje vietoje, ne aukštesnėje kaip 113 F/45 C temperatūroje, statmenoje padėtyje. Pakelkite šveitimo blokà į transportavimo padėtį. Jei sandėliuojate žemesnėje nei nulio temperatūroje, iš tirpalo sistemos ir siurblio išleiskite visà vandenį. Norėdami išleisti vandenį iš sistemos, ištuštinkite tirpalo bakà ir apie 15 sekundžių įjunkite mašinà normaliu režimu. ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus. Nenaudokite lauke. Saugokite nuo lietaus/drėgmės. Laikykite patalpų viduje. PAV. 42 Laiptukas SAUGOS ĮSPĖJIMAS: transportuodami mašinà, nepaverskite mašinos ant užpakalinių ratukų ir neridenkite laiptais į apačià ar viršų. Keldami mašinà pasitelkite kà nors į pagalbà arba naudokite mechaninį keltuvà. 14 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

15 TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS Mašina neveikia. Išsikrovė akumuliatorius. Įkraukite akumuliatorių. Prijungtas įkroviklio kištukas. Atjunkite įkroviklio kištukà. Akumuliatorius su defektais. Pakeiskite akumuliatorių. Atsilaisvinusi akumuliatoriaus laido Užveržkite sujungimus. jungtis. Neveikia siurblys. Neįjungtas siurblio mygtukas. Įjunkite siurblio jungtukà. Suveikė siurblio grandinės pertraukiklis. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Pašalinkite kliūtis ir iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. Blogas skysčio surinkimas. Mašina yra transportavimo padėtyje. Nuleiskite šepetį ant grindų. Pilnas utilizavimo bakas. Ištuštinkite utilizavimo bakelį. Šepetys nesisuka. Maža plovimo tirpalo srovė arba jos nėra. Užsikimšusios valymo mentės ar paėmimo angos. Susidėvėjusios arba pažeistos valytuvo mentės. Apsinešusi išjungimo plūdė. Apsinešćs siurbimo tinklelis. Susidėvėjćs bakelio dangčio tarpiklis. Užsikimšusi siurblio žarna. Sugedćs siurblio variklis. Suveikė šepečio grandinės pertraukiklis. Nutrūkćs šepečio diržas. Sugedćs šepečio variklis. Tirpalo bakas beveik tuščias. Užsikimšćs tirpalo bakelio filtras. Užsikimšćs arsugedćs purkštuvo antgalis. Sugedusi plovimo tirpalo sistema. Nuo valymo menčių ir paėmimo angų nuvalykite purvà. Pakeiskite valytuvo mentes. Nuvalykite šiukšles nuo išjungimo plūdės. Nuvalykite šiukšles nuo siurbimo tinklelio. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Išplaukite susikaupusias šiukšles iš siurblio žarnos. Žr. MAŠINOS PRIEŽIŪRA Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Išjunkite pagrindinį maitinimo jungiklį. Nuo šepečio pašalinkite kliūtis ir iš naujo nustatykite grandinės pertraukiklį. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Pripildykite tirpalo bakelį iš naujo. Išvalykite tirpalo bakelio filtrà. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 15

16 PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS Prasta šveitimo kokybė. Susidėvėjćs šepetys. Pakeiskite šepetį. Mirksi trys žalios ličio jonų Išvestieskištukasneprijungtasprie Gerai prijunkite kištukà. akumuliatorių įkroviklio lemputės. mašinos. AGM akumuliatoriaus įkroviklis mirksi geltonai. Trumpas akumuliatoriaus veikimo laikas. Nevisiškai įkrautas akumuliatorius. Įkroviklio kintamosios srovės laidas neįkištas į rozetć. Sugedćs akumuliatoriusarįkroviklis. Sugedćs įkroviklio kištukas. Įkraukite akumuliatorių. Įkiškite kintamosios srovės laidàį rozetć sienoje. Pakeiskite akumuliatorių ar įkroviklį. Susisiekite su klientų aptarnavimo centru. 16 Tennant T1 akumuliatorinė (03-11)

17 MAŠINOS TECHNINĖS SÀLYGOS MODELIS ILGIS PLOTIS AUKŠTIS MASĖ TIRPALO BAKO TALPA UTILIZAVIMO BAKO TALPA NAŠUMAS (VIDUTINIS) VALYMO TAKO PLOTIS VALYTUVO PLOTIS ŠEPEČIO SPAUDIMAS ŠEPEČIO VARIKLIS SIURBLIO VARIKLIS VANDENS SUSĖMIMAS TIRPALO SIURBLYS TIRPALO SROVĖS GREITIS AKUMULIATORIAUS TALPA MAŠINOS DARBO LAIKAS ĮTAMPA BENDROSIOS ENERGIJOS SÀNAUDOS AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS (tiekiamas su AGM akumuliatorių naudojančiu modeliu) AKUMULIATORIAUS ĮKROVIKLIS (tiekiamas su ličio jonų akumuliatorių naudojančiu modeliu) TRIUKŠMAS DECIBELAIS PRIE OPERATORIAUS AUSŲ, PATALPOSENEAPIBRĖŽTIES LYGIS T1 akumuliatorinė 695 mm užlenkta rankena 502 mm 594 mm užlenkta rankena 965 mm su rankena darbinėje padėtyje 50 kg su ličio jonų akumuliatoriumi 57 kg su AGM akumuliatoriumi 9,5 l 12,9 l 719 m 2 /val. 381 mm 444 mm 17 kg 12,8 VDC, 0,49 kw, 900 šepečio sūkiai/min. 12,8 VDC,0,38 kw,1 pakopa 144 mm 305 mm Veikiant mm Sandarus 12,8 VDC, 11,9 W 0,38 L/min 12V ličio jonų, 40Ah / 512Wh 12V AGM, 50Ah / 600Wh 60 min. eksploatuojant su ličio jonų akumuliatoriumi, 45 min. su AGM akumuliatoriumi 12,8 VDC 500W VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 10 A išvestis VAC, 2,4 A, 50 Hz, 14,6 VDC, 15 A išvestis 68 dba 3dBA RANKINIŲ VALDIKLIŲ VIBRACIJA <2,5m/s 2 APSAUGOS KLASĖ IPX3 MAŠINOS MATMENYS 695 mm 594 mm 502 mm Tennant T1 akumuliatorinė (03-11) 17