ANKETA DARBO BIR OSE U SIREGISTRAVIEMS VYRESNIO AM IAUS (55 MET IR DAUGIAU) BEDARBIAMS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ANKETA DARBO BIR OSE U SIREGISTRAVIEMS VYRESNIO AM IAUS (55 MET IR DAUGIAU) BEDARBIAMS"

Transkriptas

1 ANKETA DARBO BIR OSE U SIREGISTRAVIEMS VYRESNIO AM IAUS (55 MET IR DAUGIAU) BEDARBIAMS Lietuvos darbo bir a bei Darbo ir socialini tyrim institutas kvie ia Jus dalyvauti apklausoje. Apklausos tikslas samiau i tirti vyresnio am iaus asmen, u siregistravusi darbo bir ose, pad darbo rinkoje. Surinkta informacija pad s parengti pasi lymus d l io am iaus asmen u imtumo didinimo. Dauguma anketos klausim yra su galimais atsakymais juos. Jums tinkamo atsakymo numer pa ym kite langelyje kry iuku:. Jei tinkamo atsakymo varianto n ra, j para ykite patys. Yra ir keletas klausim, kuriuos galim atsakym ra, reikia para yti patiems. Labai pra ome nuo ird iai ir i samiai atsakyti pateiktus klausimus. Anketa anonimin. Duomenys bus naudojami tik apibendrinti. kojame u pagalb. PRAD IOJE NOR TUME SU JUMIS SUSIPA INTI 1. am ius (para ykite kiek Jums met ) 2. J lytis 1.oVyras 2.o Moteris 3. Gyvenamoji vieta ( ra ykite pavadinim ) 1.o Didieji miestai 2.o Rajono miestai 3.o Kaimas 4. eimynin pad tis 1.o Ved s /i tek jusi 4.o Na lys ( ) 2.o I siskyr s (usi) 5.o Gyvenu neregistruotoje santuokoje 3.o Neved s / netek jusi 5. Jeigu turite eim, tai kiek asmen J eimoje? 1.o Du 2.oTrys 3.o Keturi 4.o Penki ir daugiau 6. Ar J sutuoktinis ( ) ar sugyventinis ( ) dabar dirba? 1.o Taip 2.o Ne S IR PROFESINIS MOKYMASIS 7. J i simokslinimas 1.o Auk tasis ( skaitant kolegij ) 6.o Pagrindinis su profesiniu 2.o Auk tesnysis 7.o Pagrindinis 3.o Specialusis vidurinis (technikumas) iki 1991 met 8.o Pradinis su profesiniu 4.o Vidurinis su profesiniu mokymu 9.o Pradinis, neturi pradinio 5.o Vidurinis 8. J gytos specialyb s pavadinimas. ra ykite i diplomo 9. Ar Jus patenkina J i simokslinimas ar profesinis pasirengimas? 1.o Taip toliau atsakin ti nuo 11 klausimo 2.o Sunku pasakyti 3.o Ne 10. Jeigu netenkina i simokslinimas ar profesinis pasirengimas, nurodykite prie astis? Pa ym kite ne daugiau kaip 2 1. o Neturiu profesinio pasirengimo; 2.o Profesija nepaklausi vietos darbo rinkoje 3.o Nepakankamas praktinis pasirengimas 4.o Mano i simokslinimas yra per emas 5. o Mano profesija man nepatinka 6.o Silpnai moku u sienio kalb 7.o Kita. Nurodykite 11. Ar iuo metu nor tum te toliau mokytis? 1.o Taip 2.o Ne toliau atsakin ti nuo 14 klausimo 21

2 12. Ko siektum te, jeigu atsirast galimyb mokytis? 1.o gyti profesij 2.o Patobulinti turim profesin kvalifikacij 3.o gyti kit profesij (persikvalifikuoti) 4.o gyti bendr i silavinim (pagrindin, vidurin ) 5.o I mokti dirbti kompiuteriu 6.o Pramokti u sienio kalb 7.o gyti teis s ini 8.o gyti vadybos ir verslo organizavimo ini 9.o Vadovavimo/administravimo geb jim 10.o Geb jimo dirbti grup je bei bendrauti su U sakovais 11.o Kita. Nurodykite 13. Jei nor tum te toliau mokytis, tai nurodykite, kokios prie astys Jums trukdo? Pa ym kite ne daugiau kaip 2 1. o Sen t prie ra 2. o Ma vaik prie ra 3. o Didelis darbo kr vis nam kyje 4. o N ra galimyb s mokytis arti gyvenamosios vietos 5. o Ne inau, koki profesij pasirinkti ir kur galima gyti paklausi profesij 6. o Baig s mokslus nesitikiu sidarbinti 7. o Neturiu l apmok ti i laidas, susijusias su tolesniu mokymusi 8. o Kita (nurodykite) 14. Gal dabar nor tum te, kad darbo bir a pasi st profesin mokym? 1. o Taip 2. o Sunku pasakyti 3. o Ne toliau atsakin ti nuo 16 klausimo 15. Kod l nor tum te vykti darbo bir os organizuojamus kursus? Pa ym kite ne daugiau kaip 3 1.o Tikiuosi gyti paklausi vietos darbo rinkoje profesij 2.o Patar darbo bir os tarpininkas/konsultantas 3.o Atsirado galimyb pasirinkti man tinkam ir patinkan profesij 4.o Tikiuosi sidarbinti nuolatiniam darbui 5.o Darbo bir a sudaro galimybes nemokamai gyti profesij 6.o Darbo bir a sudaro galimyb per trump laik gyti profesij 7.o sitikinau, kad be mokymosi, n ra jokios galimyb s sitvirtinti darbo rinkoje. 8.o Kita. Nurodykite 16. Ar i darbo bir os gavote konkre pasi lym kelti kvalifikacij ar gyti profesij? 1.o Taip 2.o Ne toliau atsakin ti nuo 19 klausimo 17. Ar darbo bir os pasi lyta sigyti profesija, J nuomone, yra paklausi darbo rinkoje? 1.o Taip 2.o Ne 3.o Sunku pasakyti 18. Ar pasi lyta profesija atitinka J asmeninius polinkius (norus)? 1.o Taip 2.o Ne 3.o Sunku pasakyti S IR DARBAS 19. Ar iki u siregistravimo darbo bir oje J s: 1. o Dirbote 2. o Nedirbote toliau atsakin ti nuo 21 klausimo 3. o Kita (nurodykite) 20. Jei prie u siregistravim darbo bir oje dirbote, tai nurodykite, d l kokios prie asties netekote darbo? (pa ym kite ne daugiau kaip 2 ) 1.o mon ( staiga) likvidavosi 7.o D l pablog jusios sveikatos (invalidumo) 2.o Etat ma inimas 8.o D l drausm s pa eidim 3.o Netenkino darbo s lygos 9.o D l susidariusi santyki su darbdaviu 4.o Netenkino darbo u mokestis 10.o Baig si darbo sutartis 5.o Netenkino darbas ne pagal turim specialyb 11.o Dirbau laikin sezonin darb 6.o D l nepakankamo profesinio pasirengimo 12.o Kita (nurodykite) 22

3 21. Kokios pagrindin s J ne sidarbinimo prie astys? (pa ym kite ne daugiau kaip 3 ) 1.o Netur jau profesinio pasirengimo 6.o Neradau jokio darbo 2.o Nepakankama darbo patirtis (darbo sta as) 7.o Neradau darbo arti nam 3.o Netenkino darbo u mokestis ( Lt) 8.o Negal jau gauti kredito savo verslui prad ti 4.o Darbdaviai nepasitiki vyresnio am iaus moni 9.o Neie kojau darbo (ma i vaikai, bloga sveikata) sugeb jimais 10.o Kitos (nurodykite) 5.o Neradau darbo pagal studij metu gyt specialyb 22. Kiek laiko J s neturite apmokamo darbo? 1.o m n. 2.o m n. 3.o 2-3 metus 4.o Daugiau kaip 3 metus 23. Kas konkre iai Jus paskatino kreiptis darbo bir? 1.o Noras susirasti nuolatin darb 2.o Galimyb gauti bedarbio pa alp 3.o D l pa ymos socialinei paramai gauti 4.o Noras sigyti specialyb ar persikvalifikuoti 5.o Kitos prie astys (nurodykite) 24. Jeigu J s buvote anks iau u siregistrav s darbo bir oje, d l kokios prie asties Jums buvo nutraukta darbo paie ka? (pa ym kite ne daugiau kaip 2 ) 1.o Buvote susirad s darb 2.o Buvote i brauktas i bedarbi s ra o tod l, kad atsisak te bir os si lomo darbo (nenor jote dirbti) 3.o Buvote i brauktas d l registracijos tvarkos darbo bir oje pa eidim 4.o Nesitik jote gauti darbo per darbo bir 5.o Nustojote lankytis bir oje d l eimynini aplinkybi 25. Kiek kart per paskutin pusmet J s kreip s darbdavius? 26. Kiek kart nedarbo laikotarpiu J s gavote pasi lym sidarbinti (i darbo bir os, darbdavi, per pa stamus ir pan.)? 1.o N karto 2.o 1-3 kartus 3.o 4-7 kartus 4.o 8 ir daugiau kart 27. Jeigu buvo si lomas darbas ir J s ne sidarbinote, tai kokios to prie astys? 1.o Netenkino darbo u mokestis 2.o Nesutikau oficialiai gauti minimal darbo u mokest su neoficialiu priedu 3.o Nesutikau dirbti nesudarant darbo sutarties 4.o Netenkino darbo turinys (sunkus, ne domus, ne pagal turim specialyb ) 5.o Netenkino darbo s lygos (didelis triuk mas, nenormali temperat ra, dr gm, bloga darb sauga, nepatogios pamainos) 6.o Kita (nurodykite) 28. Kokio pob io darbo J s ie kote? 1.o Norite tur ti savo versl ar dirbti sau ( sigyti verslo liudijim, steigti savo mon, kininkauti ir pan.) 2.o Ie kote (arba jau radote) darbo dirbti vis darbo dien 3.o Ie kote darbo dirbti vis arba sutrumpint darbo dien 4.o Ie kote darbo dirbti sutrumpint darbo dien, bet sutiktum te dirbti ir vis darbo dien 5.o Ie kote darbo (arba jau radote) dirbti tik sutrumpint darbo dien 6.o Negalite nurodyti, ar norite dirbti vis, ar sutrumpint darbo dien 29. Kok ma iausi darbo u mokest gaudamas rankas J s sutiktum te sidarbinti? 1.o Iki 250 Lt 2.o Lt 3.o Lt 4.o Lt 5.o Lt 6.o Vir 1000 Lt 30. Kas Jums svarbiausia renkantis darb? (pa ym kite ne daugiau kaip 2 ) 1.o Kad darbas atitikt mano kvalifikacij 2.o Kad darbas suteikt did iausias galimybes tobul ti 3.o Kad darbas galint daryti karjer (kilti tarnyboje) 4.o Kad darbe b geros s lygos bendravimui ir harmoningiems tarpusavio santykiams 5.o Kad darbo u mokestis patenkint mano ir mano eimos poreikius 6.o iuo metu svarbiausia man sidarbinti, apie jokias s lygas negalvoju 7.o Kita (nurodykite) 31. Ar J s pasireng s: 1. Taip 2. Ne 1. gyti profesij o o 2. Kelti kvalifikacij o o 3. Persikvalifikuoti (pakeisti specialyb ) o o 4. Dirbti vie uosius (visuomeninius) darbus o o 5. Dirbti laikinuosius darbus o o 23

4 6. Pakeisti gyvenam viet, jeigu bus pasi lytas nuolatinis darbas kitoje o o vietov je 7. Kasdien va in ti darb ( kit vietov ) priemiestiniu transportu o o 8. Kita (nurodykite) o o DALYVAVIMAS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMON SE 32. Ar Jums u siregistravus darbo bir oje su Jumis buvo sudarytas sidarbinimo planas? 1.o Taip 2.o Ne toliau atsakin ti nuo 34 klausimo 3.o Ne inau, kas tai yra toliau atsakin ti nuo 34 klausimo 33. Ar numatytos priemon s J sidarbinimo plane tenkina Jus, siekiant galutinio tikslo - sidarbinimo? 1.o Taip 2.o Ne 34. Ar u siregistrav darbo bir oje J s dalyvavote darbo bir os organizuojamose priemon se? 1.o Taip 2.o Ne toliau atsakin ti nuo 36 klausimo 35. Jei dalyvavote darbo bir os organizuojamose priemon se, tai nurodykite kokiose: Pa ym kite kiekvien priemon, kurioje dalyvavote) 1. o Profesinis orientavimas ir konsultavimas 2. o Profesinis mokymas 3.o Vie ieji darbai 4.o U imtumo fondo remiami darbai 5. o Savo verslo organizavimas 6.o Buvau darbintas naujai steigiamas (subsidijuojamas) ar vietini iniciatyv projekt sukurtas darbo vietas 7.o Dalyvavau darbo klub veikloje 36. Jeigu nedalyvavote 35 klausime i vardintose priemon se, tai nurodykite prie astis 1.o Nenor jau 2.o Apie ias priemones nieko ne inojau 3.o Darbo bir a nepasi 4.o Si lomos priemon s toli nuo gyvenamosios vietos 5.o Netur jau laiko 6.o Tenkino gaunama bedarbio pa alpa 7.o Kita (nurodykite) 37. Kaip J s vertinate teritorin s darbo bir os organizuojamas priemones? (1 rei kia - labai neigiamai, o 10 - labai teigiamai) o o o o o o o o o o 38. Kas J labiausiai netenkina teritorin s darbo bir os organizuojamose priemon se? Pa ym kite ne daugiau kaip 2 1.o Ma ai informacijos 2. o Darbuotojai pastoviai skuba 3.o Per daug formalum ( vairi popieri pildymo) 4.o Priverstinis reikalavimas dalyvauti priemon se 5.o Nepatiko konkreti priemon 6.o Per ma ai priemoni 7.o Ned mesingumas 8.o Kita (nurodykite) 39. Kokios pagalbos, J nuomone, labiausiai reikia vyresnio am iaus mon ms, neturintiems darbo? Nurodykite 40. Kokias priemones, J nuomone, reik gyvendinti, kad vyresnio am iaus bedarbiai grei iau surast darb? Nurodykite 4

5 kojame u