VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL DIDŽIAUSIOSIOS ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ, KAINOS NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio d. Nr. O3E- Vilnius Projekas Vadovaudamasi Lieuvos Respublikos energeikos įsaymo 8 sraipsnio 9 dalies 2 punku, Lieuvos Respublikos asinaujinančių išeklių energeikos įsaymo 11 sraipsnio 1 ir 2 punkais, 20 sraipsnio 6 dalimi bei asižvelgdama į Valsybinės kainų ir energeikos konrolės komisijos (oliau Komisija) Elekros skyriaus 2019 m. d. pažymą Nr. O5E- Dėl Didžiausiosios elekros energijos, pagaminos iš asinaujinančių išeklių, kainos nusaymo meodikos pavirinimo Komisija n u a r i a : 1. Pavirini Didžiausiosios elekros energijos, pagaminos iš asinaujinančių išeklių, kainos nusaymo meodiką (pridedama). 2. Nusayi, kad Komisija 2019 m. birželio 1 d. savo inerneo sveainėje paskelbia informaciją apie didžiausiąją elekros energijos iš asinaujinančių išeklių kainą, aikomą aukcionui, numayam Lieuvos Respublikos energeikos įsaymo 8 sraipsnio 9 dalies 2 punku, Lieuvos Respublikos asinaujinančių išeklių energeikos įsaymo Nr. XI , 2, 3, 5, 11, 13, 14, 17, 20, 20 1, 21 sraipsnių pakeiimo, įsaymo papildymo 63 1 sraipsniu ir 15 sraipsnio pripažinimo neekusiu galios įsaymo Nr. XIII sraipsnio 6 dalyje. 3. Pripažini neekusiu galios 2011 m. liepos 29 d. Komisijos nuarimą Nr. O3-233 Dėl Elekros energijos, pagaminos naudojan asinaujinančius energijos išeklius, arifų nusaymo meodikos pavirinimo. 4. Nusayi, kad šis nuarimas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d. uo aveju, jeigu Europos Komisijos priarimas pagal Suaries dėl Europos Sąjungos veikimo 108 sraipsnio 3 dalies nuosaas dėl Įsaymo pakeiimo gaunamas iki 2019 m. gegužės 1 d. Tuo aveju, jeigu Europos Komisijos priarimas pagal Suaries dėl Europos Sąjungos veikimo 108 sraipsnio 3 dalies nuosaas dėl Įsaymo pakeiimo gaunamas po 2019 m. gegužės 1 d., šis nuarimas įsigalioja praėjus 2 mėnesiams po Europos Komisijos priarimo Įsaymo pakeiimams dienos. Komisijos pirmininkas

2 PATVIRTINTA Valsybinės kainų ir energeikos konrolės komisijos 2019 m. balandžio d. nuarimu Nr. O3E- DIDŽIAUSIOSIOS ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ, KAINOS NUSTATYMO METODIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Didžiausiosios elekros energijos, pagaminos iš asinaujinančių išeklių, kainos nusaymo meodika (oliau Meodika) reglamenuoja didžiausiosios elekros energijos iš asinaujinančių išeklių kainos (oliau didžiausioji kaina) galimo dydžio aukcionuose dalyvaujaniems elekros energijos iš asinaujinančių išeklių gaminojams nusaymo varką. 2. Meodikos ikslas nusayi skaidrius, objekyvius ir nediskriminuojančius didžiausiosios kainos nusaymo principus. 3. Meodika parenga vadovaujanis Lieuvos Respublikos energeikos įsaymo 8 sraipsnio 9 dalies 2 punku, Lieuvos Respublikos asinaujinančių išeklių energeikos įsaymo (oliau Įsaymas) 11 sraipsnio 1 punku, 20 sraipsnio 6 dalimi ir kiomis Įsaymo nuosaomis. 4. Valsybinė kainų ir energeikos konrolės komisija (oliau Komisija), vadovaudamasi Meodika, nusao didžiausiąją kainą, kuri naudojama apskaičiuojan elekros energijos iš asinaujinančių išeklių kainos priedą ir į kurią asižvelgiama aukciono laimėojui išmokan viešuosius ineresus aiinkančių paslaugų lėšas skainimo laikoarpiu už pagaminą ir į elekros inklus paieką elekros energiją, išskyrus Įsaymo 20 sraipsnio 24 dalyje nurodyus elekros energiją iš asinaujinančių išeklių gaminojus. 5. Meodikoje varojamos šios sąvokos: Diskono norma grąžos norma, aikoma būsimų pinigų sumų ar pinigų srauų dabarinei verei apskaičiuoi. Elekrinės įseigimas elekrinės gamybos (gavybos) įrenginių echninio projeko parengimas, įrenginių įsigijimas, sumonavimas, derinimas ir baigiamieji darbai. Elekrinės naudingo eksploaavimo laikoarpis laikoarpis, kurio meu elekrinė echniškai yra pajėgi gamini elekros energiją ir kuris pradedamas skaičiuoi nuo leidimo gamini elekros energiją išdavimo elekrinei dienos. Elekros energijos gamybos iš asinaujinančių energijos išeklių skainimo laikoarpis (oliau skainimo laikoarpis) 12 meų laikoarpis, kurio meu elekros energijos iš asinaujinančių išeklių gaminojui yra ar gali būi aikomas Komisijos organizuoame aukcione gaminojo laimėas elekros energijos iš asinaujinančių išeklių kainos priedas, kurio mokėjimas reglamenuoas Įsaymo 20 sraipsnio nuosaomis. Elekros energijos gamybos iš asinaujinančių energijos išeklių skainimo laikoarpis pradedamas skaičiuoi nuo leidimo gamini elekros energiją išdavimo elekrinei dienos. Elekros energijos iš asinaujinančių išeklių gaminojas (oliau gaminojas) asmuo, nuosavybės ar kiais eisėais pagrindais valdanis ir eksploauojanis elekros energijos gamybos įrenginį, elekros energijai gamini naudojanį asinaujinančius energijos išeklius, bei urinis aiinkamą leidimą versis elekros energijos gamybos veikla arba keinanis plėoi elekros energijos gamybą.

3 2 Elekros inklo operaorius (oliau operaorius) asmuo, kuris licencijoje nurodyoje eriorijoje nuosavybės ar kiais eisėais pagrindais valdo ir eksploauoja elekros energijos perdavimo inklą arba elekros energijos skirsomąjį inklą. Kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamos sąnaudos sąvarynų nuomos sąnaudos eksploauojan biodujų elekrines, išgaunančias dujas iš sąvarynų, žaliavos įsigijimo sąnaudos eksploauojan biodujų elekrines, anaerobiniu ar kiu būdu perdirbančias biologiškai skaidžias organinės kilmės aliekas ar subsraus, ir žaliavos įsigijimo sąnaudos eksploauojan biomasės elekrines. Veiklos sąnaudos ikslinės gaminojo sąnaudos elekrinės veiklai užikrini, išskyrus ilgalaikio uro nusidėvėjimo (amorizacijos) sąnaudas, palūkanų už paimas paskolas bei kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamas sąnaudas. 6. Kios Meodikoje varojamos sąvokos supranamos aip, kaip jos apibrėžos Įsayme ir kiuose eisės akuose. II SKYRIUS DIDŽIAUSIOSIOS KAINOS NUSTATYMO PRINCIPAI 7. Komisija, nusaydama didžiausiąją kainą, vadovaujasi ekonominio efekyvumo, echnologinio anaujinimo ir mažiausios finansinės našos elekros energijos varoojams principais. 8. Komisija, nusaydama didžiausiąją kainą, asižvelgia į žemiau nurodyus krierijus: 8.1. invesuoino kapialo apimį elekrinei įseigi; 8.2. elekrinės naudingo eksploaavimo laikoarpį; 8.3. skainimo laikoarpį; 8.4. laukiamą elekrinės pagaminos ir paiekos viduinės meinės elekros energijos kiekį; 8.5. laukiamą elekrinės veiklos sąnaudų apimį; 8.6. laukiamą elekrinės kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamų sąnaudų apimį; 8.7. laukiamą elekros ir šilumos galių sanykį kieąjį biokurą ir biodujas naudojančioms elekrinėms; 8.8. diskono normą; 8.9. gaminojo kapialo srukūrą bei nuosavo ir skolino kapialo kainą (grąžą). 9. Komisija nusao didžiausiąją kainą, asižvelgdama į elekrinės būsimųjų pinigų srauų grynąją dabarinę verę (NPV), lygią nuliui,. y. diskonuoo neigiamo pinigų srauo (invesicijų ir būsimų pinigų išlaidų grynosios dabarinės verės) aiikį diskonuoam eigiamam pinigų srauui (būsimų piniginių pajamų grynajai dabarinei verei). Komisija šiam ikslui vadovaujasi formule: CF1 CF2 CF CF 0 NPV r 1 r 1 r 1 r (1) NPV elekrinės būsimųjų pinigų srauų grynoji dabarinė verė, Eur/MWh; elekrinės skainimo laikoarpis, meais; CF pinigų srauas (neigiamas, meais iki skainimo laikoarpio pradžios, arba eigiamas, skainimo laikoarpio eigos meais), Eur/MW; r diskono norma, išreikša vieneo dalimis. Komisija nusao diskono normą kaip viduinę sverinę kapialo kainą, vadovaudamasi Invesicijų grąžos normos nusaymo meodika, pavirina Komisijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nuarimu Nr. O3-510 Dėl Invesicijų grąžos normos nusaymo meodikos pavirinimo, be ne didesnę, nei numaya meų Europos Sąjungos srukūrinių fondų invesicijų veiksmų programos valdymo komieo, sudaryo Lieuvos Respublikos finansų minisro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-376 Dėl Žmogiškųjų išeklių plėros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų

4 3 programos, Sanglaudos skainimo veiksmų programos ir meų Europos Sąjungos srukūrinių fondų invesicijų veiksmų programos valdymo komieų sudarymo, 2014 m. spalio 13 d. posėdžio sprendimu (prookolas Nr. 35) pavirinoje Projekų diskonuoų grynųjų pajamų skaičiavimo ir priežiūros meodikoje. III SKYRIUS DIDŽIAUSIOSIOS KAINOS NUSTATYMO TVARKA 10. Didžiausioji kaina nusaoma dviem eapais: pirmuoju eapu asižvelgiama į Europos šalyse viešai skelbiamus duomenis apie efekyviausių echnologijų elekros energijai iš asinaujinančių energijos išeklių gamini lyginamąsias elekros energijos sąnaudas. Verinan efekyviausią echnologiją pagal lyginamąsias elekros energijos kainas asižvelgiama į meeorologinius šalių duomenis. Pagal urimus duomenis arenkamos dvi mažiausias lyginamąsias elekros energijos sąnaudas pairiančios echnologijos; anruoju eapu nusaoma Meodikos 10.1 punke aprašyu būdu arinkų efekyviausių echnologijų kainos Meodikos 9 punke nusayu principu įverinan Lieuvos rinkoje seigiamų ir veikiančių elekrinių sanykinių sąnaudų grupes. Didžiausioji kaina nusaoma mažiausios finansinės našos elekros energijos varoojams principu. 11. Komisija apskaičiuoja invesuoino kapialo apimį elekrinei įseigi: asižvelgdama į Europos šalyse viešai skelbiamus duomenis apie efekyviausių echnologijų elekros energijai iš asinaujinančių energijos išeklių gamini invesicinius poreikius elekrinei įseigi, į Lieuvos rinkoje seigiamų elekrinių fakinius invesicinius poreikius; asižvelgdama į viduinius sanykinius invesicinius poreikius Lieuvos rinkoje elekrinėms prijungi prie elekros inklų per laikoarpį, nurodyą Meodikos 23 punke. Jeigu per šį laikoarpį nebuvo alika elekros energeikos objekų (įrenginių) prijungimų prie elekros inklų, invesuoino kapialo apimis elekrinei prijungi nusaoma vadovaujanis paskuiniais fakiniais elekros inklo operaoriaus paeikais duomenimis apie invesicinius poreikius elekros energeikos objekams (įrenginiams) prijungi; pagal formulę: K = k bc K I + K P (2) K invesuoino kapialo apimis elekrinei įseigi, Eur/MW; K I invesuoino kapialo apimis elekrinės gamybos įrenginiams, Eur/MW; K P invesuoino kapialo apimis elekrinei prijungi prie operaoriaus inklo, Eur/MW; k bc koeficienas, parodanis elekrinės galios elekros energijai gamini ir bendros įrengosios galios sanykį. Laikoma, kad: k bc = 1, jei elekros energijos jėgainėje gaminama ik elekros energija,. y. visa įrengoji galia yra skira elekros energijai gamini; k bc < 1, jei kombinuoojo elekros energijos ir šilumos gamybos ciklo elekrinėje gaminama elekros energija ir šilumos energija,. y. dalis įrengosios galios yra skira šilumos energijai gamini, ir šiuo aveju koeficienas nusaomas pagal alernayvaus šilumos šalinio principą. 12. Komisija nusao invesuoino kapialo apimį elekrinei prijungi (K P ) prie operaoriaus inklo kaip viduines sverines vieno MW elekros energeikos objekų (įrenginių) prijungimo prie operaoriaus inklo praėjusiais 3 kalendoriniais meais sąnaudas pagal formulę: K P = K PB N PB

5 4 (3) K P invesuoino kapialo apimis elekrinei prijungi prie operaoriaus inklo, Eur/MW; K S 3 paskuinius kalendorinius meus elekros energeikos objekų (įrenginių) prijungimo prie operaoriaus inklo sąnaudų suma, Eur; N PB per3 paskuinius kalendorinius meus visų elekros energeikos objekų (įrenginių), prijungų prie operaoriaus inklo, Valsybinės energeikos inspekcijos prie Energeikos miniserijos išduouose leidimuose gamini nurodya galia, MW. 13. Komisija nusao elekrinės pinigų srauą meais iki skainimo laikoarpio pradžios, proporcingai priskyrusi invesuoino kapialo apimies elekrinei įseigi dalį skainimo laikoarpiui, pagal formulę: CF o T K (4) CF 0 pinigų srauas meais iki skainimo laikoarpio pradžios, Eur/MW; K invesuoino kapialo apimis elekrinei įseigi, Eur/MW; elekrinės skainimo laikoarpis, meais; T elekrinės naudingo eksploaavimo laikoarpis, meai. 14. Elekrinės naudingo eksploaavimo laikoarpis (T) nusaomas asižvelgian į Europos šalyse viešai skelbiamus duomenis apie efekyviausių echnologijų elekros energijai iš asinaujinančių energijos išeklių gamini naudingo eksploaavimo laikoarpius. 15. Komisija nusao meinį elekrinės pinigų srauą skainimo laikoarpiu, elekrinės laukiamas meines pajamas sumažinusi laukiamų meinių sąnaudų apimimi, pagal formulę: CF i = P i (S i k c ) (F i k c ), (5) CF i pinigų srauas skainimo laikoarpio i-aisiais meais, Eur/MW; i elekrinės skainimo laikoarpio meai, i = (1,..., 12); P i laukiamų pajamų už paieką elekros energijos kiekį suma skainimo laikoarpio i- aisiais meais, Eur/MW; S i laukiamų elekrinės veiklos sąnaudų suma skainimo laikoarpio i-aisiais meais, Eur/MW; F i laukiamų elekrinės kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamų sąnaudų suma skainimo laikoarpio i-aisiais meais, Eur/MW; k c koeficienas, askirianis veiklos sąnaudų ir kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamų sąnaudų kiekius, enkančius elekros energijos gamybai ir šilumos energijos gamybai. 16. Laukiamų pajamų už į operaoriaus inklus paieką elekros energijos kiekį meinė apimis lygi viduinio sanykinio paiekiamo meinio elekros energijos kiekio ir didžiausiosios kainos sandaugai: P Q i i f (6) P i laukiamų pajamų už į operaoriaus inklus paieką elekros energijos kiekį suma skainimo laikoarpio i-aisiais meais, Eur/MW; Q i elekrinėje pagaminas ir į operaoriaus inklus paiekas viduinis sanykinis elekros energijos kiekis, MWh/MW;

6 5 f didžiausioji kaina, užikrinani Meodikos 9 punke nurodyą būsimų pinigų srauų grynąją dabarinę verę (NPV), lygią nuliui, Eur/MWh; i skainimo laikoarpio meai, i = (1,..., 12). 17. Komisija nusao elekrinėje pagaminamą viduinį sanykinį meinį elekros energijos kiekį, asižvelgdama į Europos šalyse prieinamų efekyviausių elekrinių naudingumo koeficieną bei Lieuvoje seigiamų ir veikiančių palyginamų elekrinių naudingumo koeficieną, pagal formulę: Q i = 8760 η (7) Q i elekrinėje per meus pagaminas sanykinis elekros energijos kiekis, MWh/MW; η elekrinės naudingumo koeficienas; i skainimo laikoarpio meai, i = (1,..., 12). 18. Komisija apskaičiuoja laukiamų elekrinės veiklos sąnaudų sumą (S i ) skainimo laikoarpio i-aisiais meais, asižvelgdama į: Europos šalyse viešai skelbiamus duomenis apie efekyviausių echnologijų elekros energijai iš asinaujinančių energijos išeklių gamini pairiamas veiklos sąnaudas, į Lieuvos rinkoje saomų ir įrengiamų elekrinių fakines veiklos sąnaudas; viduines sanykines Lieuvos rinkoje veikiančių elekrinių balansavimo sąnaudas per laikoarpį, nurodyą Meodikos 24 punke; pagal formulę: S i = O i + B i, (8) S i laukiamų elekrinės veiklos sąnaudų suma skainimo laikoarpio i-aisiais meais, Eur/MW; O i veiklos ir išlaikymo sąnaudos i-aisiais meais, Eur/MW; B i viduinės sanykinės meinės balansavimo sąnaudos i-aisiais meais, Eur/MW. 19. Viduinės sanykinės meinės balansavimo sąnaudos (B i ) apskaičiuojamos kaip meinės balansavimo sąnaudos, enkančios vienam insaliuoam galios vieneui: B i = B b N ins (9) Bi viduinės sanykinės meinės balansavimo sąnaudos i-aisiais meais, Eur/MW; B b bendros meinės balansavimo sąnaudos, Eur; N ins bendra elekrinių insaliuoa galia, MW. 20. Komisija nusao laukiamą meinę elekrinės veiklos sąnaudų apimį kaip proceninę dalį nuo invesuoino kapialo apimies elekrinei įseigi, asižvelgdama į Europos šalyse prieinamų efekyviausių echnologijų elekrinių veiklos sąnaudų apimis, Lieuvoje seigiamų ir veikiančių palyginamų elekrinių veiklos sąnaudų apimis. Be kuriuo aveju Komisijos nusaya laukiama meinė elekrinės veiklos sąnaudų apimis elekrinėms, naudojančioms saulės, vėjo ir hidroenergiją, negali būi didesnė nei 2,5 proc., elekrinėms, naudojančioms biodujas, negali būi didesnė nei 4 proc., elekrinėms, naudojančioms biomasę, negali būi didesnė nei 6 proc. invesuoino kapialo apimies elekrinei įseigi. 21. Komisija nusao elekrinės laukiamų meinių kuro įsigijimo sąnaudoms (F i ) prilyginamų sąnaudų sumą, asižvelgdama į:

7 biomasės žaliavos įsigijimo Lieuvos rinkoje įkainių dydį bei šių įkainių dydžio kaios endencijas, aip pa į biomasės žaliavų apimies poreikį elekrinėms, naudojančioms biomasę elekros energijai gamini; Lieuvos rinkoje veikiančių sąvarynų nuomos įkainių dydį bei šių įkainių dydžio kaios endencijas elekrinėms, naudojančioms iš sąvarynų išgaunamas dujas elekros energijai gamini. 22. Apibendrinan (1)-(6) formules, didžiausioji kaina apskaičiuojama pagal formulę: T K + S i + F i i=1 (1 + r) f = i. Q i i=1 (1 + r) i IV SKYRIUS REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU DIDŽIAUSIOSIOS KAINOS NUSTATYMU 23. Operaoriai, pasibaigus kalendoriniams meams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų Komisijai rašu paeikia praėjusių kalendorinių meų informaciją ir pagrindžiančius dokumenus: elekrinių prijungimo prie inklo sąmaą per praėjusius rejus kalendorinius meus, nurodan kiekvienai elekrinei enkančią lėšų sumą; prijungų elekrinių Valsybinės energeikos inspekcijos išduouose leidimuose gamini nurodyas galias. 24. Gaminojai, pasibaigus kalendoriniams meams, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų Komisijai rašu paeikia informaciją ir pagrindžiančius dokumenus: per praėjusius kalendorinius meus įvykdyų invesicijų apimis elekrinei įseigi, nurodan, kokios galios elekrinei įseigi buvo skiros invesicijos; per praėjusius kalendorinius meus pagaminos ir paiekos elekros energijos kiekį; viduinį sanykinį praėjusių kalendorinių meų pagaminos ir į elekros inklus paiekos elekros energijos kiekį, enkanį 1 MW insaliuoos galios; per praėjusius kalendorinius meus pairą viduinę meinę veiklos sąnaudų apimį, enkančią 1 MW insaliuoos galios; per praėjusius kalendorinius meus pairas balansavimo sąnaudas, nurodan, kurių elekrinių pagal echnologiją, nurodan ir elekrinių įrengąją galią, iekiamam elekros energijos kiekiui balansuoi buvo pairos šios sąnaudos; elekrinės galios elekros energijai gamini ir įrengosios galios sanykio koeficienus; viduinį meinį elekrinės darbo valandų skaičių; per praėjusius kalendorinius meus pairų kuro įsigijimo sąnaudoms prilyginamų sąnaudų apimį (pagal 21 punke nurodyus šių sąnaudų ipus). V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 25. Komisija didžiausiąją kainą nusao ir skelbia ne vėliau kaip prieš mėnesį iki informacijos apie aukcioną paskelbimo dienos. 26. Komisija uri eisę iš gaminojų, perdavimo inklo operaoriaus ir skirsomųjų inklų operaorių per Komisijos nusayą proingą erminą gaui visą informaciją ir dokumenus, būinus didžiausiajai kainai nusayi.

8 7 27. Asmenys, pažeidę Meodikoje nusayus reikalavimus, asako eisės akų nusaya varka ir sąlygomis. 28. Komisijos veiksmai ir neveikimas, nusaan didžiausiąją kainą, gali būi skundžiami eisės akų nusaya varka ir sąlygomis.