SVV subjekto statuso deklaracija ir jos pildymas. Nuo ko pradėti?

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SVV subjekto statuso deklaracija ir jos pildymas. Nuo ko pradėti?"

Transkriptas

1 SVV subjekto statuso deklaracija ir jos pildymas. Nuo ko pradėti? Šis dokumentas yra rekomendacinio pobūdžio. Jame pateiktos bendros gairės, kuriomis vertėtų vadovautis taikant Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą. Maloniai primename, kad SVV deklaraciją pildo pareiškėjas ir jis yra atsakingas už deklaracijos duomenų tikrumą ir teisingumą.

2 Kas yra SVV subjekto statuso deklaracija ir kodėl ji reikalinga? Smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau SVV) subjekto apibrėžtimi yra išskiriamos labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (toliau SVVPĮ) 3 straipsnyje nustatytas sąlygas ir verslininkai, atitinkantys SVVPĮ 4 straipsnyje nustatytas sąlygas. Įmonė ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo. Verslininkas fizinis asmuo, kuris verčiasi ekonomine veikla. Pagal atitinkamai nurodytą darbuotojų skaičių ir finansinius duomenis verslininkas gali būti prilyginamas labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei. Atitinkamai, SVV subjekto statuso deklaraciją pildo ir įmonės, ir verslininkai. Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų būna įvairių dydžių ir rūšių, tačiau sudėtingoje šiuolaikinio verslo aplinkoje jie gali palaikyti tam tikrus finansinius, veiklos arba vadovybės ryšius su kitomis įmonėmis. Dėl tokių ryšių dažnai sunku tiksliai nustatyti ribą tarp smulkesnės ir didesnės įmonės. SVV subjekto statuso deklaracija yra skirta padėti įmonėms ir verslininkams patiems save identifikuoti, kad turėtų galimybę pasinaudoti valstybės teikiama pagalba.

3 SVV DEKLARACIJOS PILDYMO ATMINTINĖ Tam, jog sėkmingai pasinaudotumėte interaktyviais mygtukais šiose skaidrėse, rekomenduojame skaidres atverti kaip prezentaciją, t. y., klaviatūroje spausti mygtuką F5 arba kairėje kompiuterio ekrano pusėse spausti mygtuką 1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė) 2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia 3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą 4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės 5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą 6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus 7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote 8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė) 9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas) 10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys Spustelėjus yra pateikiama detalesnė informacija apie atmintinės punktus Savarankiškų, susijusių ir partnerinių įmonių pavyzdžiai Susipažinus su SVV deklaracijos pildymo atmintine, kviečiame užpildyti deklaracijos formą

4 Peržiūrėkite SVV deklaracijai aktualius įmonių ryšius Pildant SVV deklaraciją reikia deklaruoti visas su deklarantu: 1. susijusias įmones; 2. susijusių įmonių susijusias ir partnerines įmones; 3. partnerines įmones; 4. partnerinių įmonių susijusias įmones; 5. partnerinių įmonių partnerines įmones, jei jos susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais. Savarankiška įmonė įmonė, kuri neturi nei partnerinių, nei susijusių įmonių (daugiau 4 puslapyje). Grįžti prie atmintinės punktų 1 puslapis iš 6

5 Nustatykite visas susijusias įmones Susijusios įmonės įmonės, kurios atitinka bent vieną toliau nurodytą kriterijų: 1. Įmonės, kurias sieja nors vienas iš šių ryšių: viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje; viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo, priežiūros ar administravimo organų narių; įmonei suteikta teisė daryti lemiamą poveikį kitai įmonei dėl sutarčių, sudarytų su ta kita įmone, arba dėl šios įmonės steigimo dokumentų nuostatų; įmonė, turinti dalyvių balsų kitoje įmonėje, kuri dėl su tos kitos įmonės dalyviais sudarytų sutarčių kontroliuoja daugumą šios įmonės dalyvių balsų; 2. kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos susiformavę bent vienas iš 1 punkte nurodytų įmonių ryšių, jei šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose; 3. kai tarp įmonių yra susiformavę 1 punkte nurodyti ryšiai per vieną ar kelias įmones arba per šiuos investuotojus: neformaliuosius investuotojus, jeigu šių investuotojų bendra investicijų į tą pačią įmonę suma ne didesnė kaip 1,25 mln. eurų; mokslo ir studijų institucijas, kurios gali investuoti turtą; profesionaliuosius investuotojus; savivaldybes, kurių metinis biudžetas mažesnis nei 10 mln. eurų ir kurių teritorijoje gyvenamąją vietą yra deklaravę mažiau kaip 5 tūkstančiai gyventojų. Grįžti prie atmintinės punktų 2 puslapis iš 6

6 Nustatykite visas partnerines įmones Partnerinės įmonės įmonės, kurios nepriskiriamos prie susijusių įmonių ir tiesiogiai ar netiesiogiai (per vieną ar kelias susijusias ar partnerines įmones) turinčios ne mažiau kaip 25 proc. ir ne daugiau kaip 50 proc. kitos įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turinčios ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 proc. visų kitos įmonės dalyvių balsų. Pažymėtina, jog dėl per fizinius asmenis atsiradusių ryšių partnerinės įmonės nėra skaičiuojamos. Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas (išskyrus SVVPĮ numatytas išimtis SVV subjekto išimtys). Grįžti prie atmintinės punktų 3 puslapis iš 6

7 Neturite nei susijusių, nei partnerinių įmonių? Tikėtina, jog esate savarankiška įmonė Savarankiška įmonė yra visiškai nepriklausoma arba palaiko tik vieną ar daugiau mažumos nuosavybe (kiekviena nuosavybės dalis nesiekia 25 proc.) pagrįstų partnerystės ryšių su kitomis įmonėmis. Dar kitaip, įmonė yra savarankiška, jeigu: ji yra visiškai nepriklausoma, t. y. neturi jokių jai priklausančių kitų įmonių dalių; ir jokios jos dalys nepriklauso kitoms įmonėms; arba jos turima vienos ar daugiau kitų įmonių nuosavybės dalis nesiekia 25 proc. kapitalo arba balsavimo teisių (pasirenkant didesnę vertę); ir (arba) bet kokiems išorės subjektams priklausanti šios įmonės dalis neviršija 25 proc. kapitalo arba balsavimo teisių (pasirenkant didesnę vertę); arba ji nėra susijusi su kita įmone per fizinį asmenį (daugiau Nustatykite visas susijusias įmones 2 p. ). Verslininkai, t. y., fiziniai asmenys, kurie verčiasi ekonomine veikla, SVV deklaracijoje dažnai žymimi kaip savarankiška įmonė, kadangi įprastai neturi susijusių įmonių. Grįžti prie atmintinės punktų 4 puslapis iš 6

8 SVV subjekto išimtys Ne SVV subjektas Jei įmonės dalyvis (akcininkas ar steigėjas), turintis 25 proc. ar daugiau akcijų ar dalyvių balsų, yra valstybė ar savivaldybė, jų institucija, įstaiga ar jos kontroliuojamas juridinis asmuo, įmonė nėra SVV subjektas. Visgi įmonė gali būti laikoma SVV subjektu, kai ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi šie investuotojai: neformalieji investuotojai, jeigu šių investuotojų bendra investicijų į tą pačią įmonę suma ne didesnė kaip 1,25 mln. eurų; mokslo ir studijų institucijos, kurios gali investuoti turtą; profesionalieji investuotojai; savivaldybės, kurių metinis biudžetas mažesnis kaip 10 mln. eurų ir kurių teritorijoje gyvenamąją vietą yra deklaravę mažiau kaip 5 tūkstančiai gyventojų. Vienas arba daugiau iš šių investuotojų pavieniui gali turėti iki 50 proc. įmonės nuosavybės dalį, jeigu nėra atskirai arba kartu su kitomis įmonėmis susijęs su deklaruojančia įmone. SVV subjektas Grįžti prie atmintinės punktų 5 puslapis iš 6

9 Deklaruojamų įmonių ryšių santrauka Savarankiška įmonė įmonei priklausanti vienos ar daugiau kitų įmonių nuosavybės dalis nesiekia 25 proc. kapitalo arba balsavimo teisių; ir (arba) bet kokiems išorės subjektams priklausanti šios įmonės dalis neviršija 25 proc. kapitalo arba balsavimo teisių. Partnerinė įmonė įmonei priklauso nuo 25 proc. iki 50 proc. kitos įmonės kapitalo ar balsavimo teisių dalis ir (arba) kitai įmonei priklauso ne mažesnė kaip 25 proc., bet ne didesnė kaip 50 proc. tos įmonės dalis; Susijusi įmonė įmonei priklauso daugiau kaip 50 proc. kitos įmonės kapitalo ar balsavimo teisių dalis ir (arba) kitai įmonei priklauso daugiau kaip 50 proc. tos įmonės dalis. Jei yra tam tikri susitarimai, nepriklausomi nuo akcijų, tą turi nurodyti deklarantas, ir įmonės gali būti susijusios. Pažymėtina, jog deklaranto susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius. Grįžti prie atmintinės punktų 6 puslapis iš 6

10 Nustatykite tiek Lietuvos Respublikoje, tiek užsienyje esančias susijusias bei partnerines įmones SVV deklaracijoje svarbu nurodyti įmonių ryšius, egzistuojančius ne tik Lietuvos Respublikoje, tačiau ir bet kurioje kitoje pasaulio šalyje. Pažymėtina, jog susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius. Grįžti prie atmintinės punktų 1 puslapis iš 1

11 Įmonės akcininkų struktūra Tinkamai įvertinti bei apskaičiuoti susijusias ir partnerines įmones gali pagelbėti įmonės akcininkų struktūra. Jei šios dar neturite, rekomenduojame sudaryti deklaracijos pildymo dienai aktualią įmonės akcininkų schemą (paveikslėlį), kurioje atsispindėtų įmonių sąsajos iki galutinių naudos gavėjų (fizinių asmenų). Primename, jog akcininkų struktūroje turėtų atsispindėti su deklarantu: 1. susijusios įmonės; 2. susijusių įmonių susijusios ir partnerinės įmonės; 3. partnerinės įmonės; 4. partnerinių įmonių susijusias įmones; 5. partnerinių įmonių partnerines įmones, jei jos susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais. Taip pat kituose puslapiuose pateikiame naudingų pavyzdžių, padėsiančių išaiškinti galimus ryšius tarp įmonių ir kiek į juos reikia atsižvelgti apskaičiuojant susijusių ir (arba) parterinių įmonių duomenis. Grįžti prie atmintinės punktų 1 puslapis iš 16

12 1 Pavyzdys: Savarankiška įmonė 100 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam asmeniui, kuris neturi kitų įmonių kapitalo arba balsavimo teisių. Atitinkamai, mano įmonė yra savarankiška įmonė. 100 % Mano įmonė Grįžti prie atmintinės punktų 2 puslapis iš 16

13 2 Pavyzdys: Savarankiška įmonė 65 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam asmeniui, kuris neturi kitų įmonių kapitalo arba balsavimo teisių. 35 proc. mano įmonės akcijų priklauso universitetui, kuris nėra atskirai arba kartu su kitomis įmonėmis susijęs su deklaruojančia įmone. Remiantis SVV subjekto išimtimi, mano įmonė yra savarankiška įmonė. 65 % 35 % Mano įmonė Grįžti prie atmintinės punktų 3 puslapis iš 16

14 3 Pavyzdys: Savarankiška įmonė 100 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam asmeniui, kuris neturi kitų įmonių kapitalo arba balsavimo teisių. Mano įmonė valdo 20 proc. kitos įmonės kapitalo arba balsavimo teisių. Atitinkamai, mano įmonė yra savarankiška, kadangi mano įmonei priklauso mažiau nei 25 proc. kitos įmonės kapitalo arba balsavimo teisių. 100 % Mano įmonė 20 % Grįžti prie atmintinės punktų 4 puslapis iš 16

15 4 Pavyzdys: Susijusi įmonė 100 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam asmeniui, kuris neturi kitų įmonių kapitalo arba balsavimo teisių. Mano įmonė valdo 100 proc. kitos įmonės kapitalo arba balsavimo teisių. Kita įmonė neturi dar kitų įmonių kapitalo arba balsavimo teisių. Atitinkamai, mano įmonė turi vieną susijusią įmonę, kurią reikia nurodyti SVV deklaracijoje. 100 % Mano įmonė 100 % Grįžti prie atmintinės punktų 5 puslapis iš 16

16 5 Pavyzdys: Susijusi įmonė 100 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam asmeniui, kuris turi 100 proc. kitos įmonės kapitalo arba balsavimo teisių. Mano įmonė ir kita įmonė verčiasi tokia pačia veikla (daugiau Fizinių asmenų veikimas kartu). Kita įmonė neturi dar kitų įmonių kapitalo arba balsavimo teisių. Atitinkamai, mano įmonė turi vieną susijusią įmonę (per fizinį asmenį), kurią reikia nurodyti SVV deklaracijoje. Mano įmonė 100 % 100 % Grįžti prie atmintinės punktų 6 puslapis iš 16

17 5 Pavyzdys: Savarankiška įmonė 100 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam asmeniui, kuris turi kitos įmonės 100 proc. kapitalo arba balsavimo teisių. Mano įmonė ir kita įmonė verčiasi skirtingomis veiklomis (daugiau Fizinių asmenų veikimas kartu). Atitinkamai, mano įmonė yra savarankiška įmonė. 100 % 100 % Mano įmonė Grįžti prie atmintinės punktų 6 puslapis iš 16

18 6 Pavyzdys: Susijusi įmonė Mano įmonei priklauso 51 proc. C ir 100 proc. B įmonės, o A įmonei mano įmonės 60 proc. dalis. A, B ir C įmonės neturi kitų susijusių įmonių. Atitinkamai, mano įmonė turi tris susijusias įmones, kurias reikia nurodyti SVV deklaracijoje. A 60 % Mano įmonė 51 % 100 % C B Grįžti prie atmintinės punktų 7 puslapis iš 16

19 7 Pavyzdys: Partnerinė įmonė Mano įmonei priklauso 33 proc. C ir 49 proc. B įmonės, o A įmonei mano įmonės 25 proc. dalis. A, B ir C įmonės neturi ir nepriklauso kitoms susijusioms įmonėms. Atitinkamai, mano įmonė turi tris partnerines įmones, kurias reikia nurodyti SVV deklaracijoje. A 25 % Mano įmonė C 33 % 49 % B Grįžti prie atmintinės punktų 8 puslapis iš 16

20 8 Pavyzdys: Susijusi ir partnerinė įmonė Mano įmonė su C įmone yra susijusi tai įmonei priklausančia mano įmonės nuosavybės dalimi 60 proc. Tačiau C įmonė taip pat turi dvi partneres A ir B įmones, kurioms atitinkamai priklauso 32 proc. ir 25 proc. B įmonės dalys. Atitinkamai, mano įmonė turi vieną susijusią ir dvi partnerines įmones, kurias reikia nurodyti SVV deklaracijoje. A B Partnerė 32 % 25 % C Partnerė 60 % Susijusi Mano įmonė Grįžti prie atmintinės punktų 9 puslapis iš 16

21 9 Pavyzdys: Susijusi ir partnerinė įmonė C ir D įmonės yra mano įmonės partnerės, nes kiekvienai iš jų priklauso po 38 proc. mano įmonės dalis. Tačiau A įmonė taip pat 60 proc. nuosavybės dalimi susijusi su D įmone, o C ir B įmonės yra partnerės (40 proc.). Primename, jog į B įmonės duomenis atsižvelgti nereikia, kadangi į įmonių partnerių ryšius su savo partnerėmis neatsižvelgiama (jei jos nėra susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais). Atitinkamai, mano įmonė turi vieną susijusią ir dvi partnerines įmones, kurias reikia nurodyti SVV deklaracijoje. A 60 % D Susijusi 38 % Partnerė Mano įmonė Grįžti prie atmintinės punktų 10 puslapis iš % B 40 % C Partnerė Partnerė, tačiau į B įmonės duomenis atsižvelgti nereikia

22 10 Pavyzdys: Susijusi įmonė 27 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam asmeniui Nr. 1, kuris turi 100 proc. A įmonės. Primename, jog dėl per fizinius asmenis atsiradusių ryšių partnerinės įmonės nėra skaičiuojamos, todėl partnerinių ir susijusių ryšių per fizinį asmenį Nr. 1 su mano įmone nėra. 38 proc. mano įmonės akcijų priklauso fiziniam asmeniui Nr. 2. Įprastai, tokiu atveju susijusių ir partnerinių ryšių nebūtų aptikta, tačiau fizinis asmuo Nr. 2 turi ryšių su fiziniu asmeniu Nr. 3 šie yra sutuoktiniai, o mano įmonė ir B įmonė verčiasi tokia pačia veikla. Tad šiuo atveju fiziniai asmenys veikia kaip fizinių asmenų grupė ( 38 proc proc.) ir kartu yra skaičiuojamos fizinio asmens Nr. 3 kitos įmonės, šiuo atveju B įmonė (daugiau Fizinių asmenų veikimas kartu). Atitinkamai, mano įmonė turi vieną susijusią įmonę (per fizinių asmenų grupę), kurią reikia nurodyti SVV deklaracijoje. Grįžti prie atmintinės punktų Sutuoktiniai % A 27 % 38 % 35 % 75 % Mano įmonė Susijusi B 11 puslapis iš 16

23 11 Pavyzdys: Susijusi įmonė Mano įmonės 100 proc. akcijų priklauso fiziniam asmeniui, kuris neturi kitų įmonių kapitalo arba balsavimo teisių. Įprastai tokiu atveju mano įmonė SVV deklaracijoje būtų nurodoma kaip savarankiška įmonė, tačiau šiuo atveju mano įmonės akcininkas yra kito fizinio asmens, kuris valdo 100 proc. kitos įmonės (daugiau Fizinių asmenų veikimas kartu), sutuoktinis. Įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose. 100 % Sutuoktiniai 100 % 3 Atitinkamai, mano įmonė turi vieną susijusią įmonę (per fizinių asmenų grupę), kurią reikia nurodyti SVV deklaracijoje. Mano įmonė Susijusi Grįžti prie atmintinės punktų 12 puslapis iš 16

24 12 Pavyzdys: Susijusi įmonė Mano įmonė turi tris investuotojus A, B ir C, kurių kiekvienam priklauso po 20 proc. mano įmonės kapitalo arba balsavimo teisių. Šie investuotojai yra vienas su kitu susiję ir sudaro susijusių įmonių grupę: A įmonei priklauso 70 proc. B įmonės, o pastarajai įmonei 60 proc. C įmonės. Atitinkamai, mano įmonė turi tris susijusias įmones, kurias reikia nurodyti SVV deklaracijoje. A 70 % B 60 % C Susijusi Susijusi 20 % 20 % Mano įmonė 20 % Iš pažiūros savarankiška, tačiau susijusi su įmonių grupe Grįžti prie atmintinės punktų 13 puslapis iš 16

25 13 Pavyzdys: Partnerinė įmonė A, B ir C yra mano įmonės partneriai, kuriems atitinkamai priklauso mano įmonės 25, 30 ir 25 proc. dalys, tačiau A ir C yra universitetas ir institucinis investuotojas, vienas su kitu nesusiję, o kiekvieno iš jų atskirai mano įmonėje turima balsavimo teisių dalis neviršija 50 proc. Šie subjektai įtraukti į išimčių sąrašą (daugiau SVV subjekto išimtys), taigi jų duomenys skaičiuojant neįtraukiami. Atitinkamai, mano įmonė turi vieną partnerinę įmonę, kurią reikia nurodyti SVV deklaracijoje. A B C 25 % 30 % 25 % Mano įmonė Grįžti prie atmintinės punktų 14 puslapis iš 16

26 14 Pavyzdys: Susijusi ir partnerinė įmonė Susijusios A, B ir C yra mano įmonės partneriai, kuriems atitinkamai priklauso mano įmonės 25, 30 ir 30 proc. dalys. Nors A ir C yra universitetas ir vieša investicinė korporacija, šie subjektai šioje sąlygoje yra vienas su kitu susiję ir kartu mano įmonėje turi 55 proc. (25 proc proc. ) balsavimo teisių, taigi viršija 50 proc. ribą, iki kurios taikomos išimtys. Todėl jų duomenis būtina įtraukti skaičiuojant. Atitinkamai, mano įmonė turi vieną partnerinę ir dvi susijusias įmones, kurias reikia nurodyti SVV deklaracijoje. A B C 25 % 30 % 30 % Mano įmonė Grįžti prie atmintinės punktų 15 puslapis iš 16

27 15 Pavyzdys: Susijusi ir partnerinė įmonė F įmonė yra mano įmonės partnerė, kurią su mano įmone sieja 25 proc. nuosavybės dalis. A įmonė yra F įmonės partnerė, su kuria ją sieja 30 proc. dalis. Primename, jog į A įmonės duomenis atsižvelgti nereikia, kadangi į įmonių partnerių ryšius su savo partnerėmis neatsižvelgiama (jei jos nėra susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais). Be to, mano įmonė yra 65 proc. dydžio nuosavybės dalimi susijusi su E įmone, o B įmonė yra E įmonės partnerė, su kuria ją sieja 25 proc. dalis. E įmonė turi su ja susijusią D įmonę, o ši savo ruožtu turi C įmonę partnerę. Atitinkamai, mano įmonė turi dvi susijusias ir tris partnerines įmones, kurias reikia nurodyti SVV deklaracijoje. Grįžti prie atmintinės punktų A B C F 30 % 25 % 25 % Partnerė Mano įmonė 65 % E Susijusi Partnerė 70 % Susijusi D 25 % Partnerė 16 puslapis iš 16

28 Fizinių asmenų veikimas kartu Be akcininkų struktūros svarbu išsiaiškinti ir įmonių veiklas ir (ar) tarpusavio ryšius (ar nėra tarp įmonių tarpusavio prekybos, nuomos, skolų ar pan.), kadangi sąsajos per fizinius asmenis yra aktualios tik tuomet, jeigu įmonės veikia toje pačioje ar gretimoje rinkoje. Visgi, jei sąsajos yra ne per fizinius asmenis, o įmonės per įmones, tuomet šių įmonių veikla nėra svarbi ir susiejimą vertiname per akcijų skaičių (atsispindi akcininkų struktūroje). Primename, jog įmonės per fizinius asmenis yra susijusios, kai dėl to paties fizinio asmens ar kartu veikiančių fizinių asmenų veiklos yra susiformavę bent vienas iš skilties Nustatykite visas susijusias įmones 1 punkte nurodytų įmonių ryšių, jei šios įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose (daugiau 2 puslapyje). Taip pat pažymime, jog dėl per fizinius asmenis atsiradusių ryšių partnerinės įmonės nėra skaičiuojamos (skaičiuojamos tik susijusios). Grįžti prie atmintinės punktų 1 puslapis iš 2

29 Fizinių asmenų veikimas kartu Gretima (atitinkama) rinka. Gretimos rinkos arba glaudžiai susijusios kaimyninės rinkos yra rinkos, kuriose esamos prekės ar paslaugos vienos kitas papildo arba priklauso tų pačių klientų įprastai perkamų tos pačios galutinės paskirties prekių asortimentui. Reikėtų atsižvelgti ir į vertikaliuosius ryšius vertės grandinėje. Atitinkama rinka suprantama kaip rinka, apimanti visas prekes ir (arba) paslaugas, kurias vartotojas laiko vienodomis ar pakeičiamomis pagal prekių savybes, kainas ir paskirtį. Pasiūlos aspektai taip pat gali būti svarbūs ir vertinimo rezultatas priklauso nuo tiriamo konkurencijos klausimo pobūdžio. Todėl kiekvieną atvejį reikia apsvarstyti iš esmės ir atsižvelgiant į jam būdingas aplinkybes. Veikimas kartu. Turint omenyje įmonių ryšius per fizinius asmenis pagal Rekomendacijos dėl MVĮ apibrėžties priedo 3 straipsnio 3 dalį, šeimos ryšiai laikomi pakankamais, jog būtų daroma išvada, kad fiziniai asmenys veikia kartu. Be to, fizinius asmenis, kurie bendradarbiauja darydami įtaką atitinkamų įmonių verslo sprendimams, todėl tų įmonių negalima laikyti ekonomiškai viena nuo kitos nepriklausomomis, reikia laikyti veikiančiais kartu pagal rekomendacijos priedo 3 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą nepaisant to, ar tuos asmenis sieja kokie nors sutartiniai santykiai, ar ne. Grįžti prie atmintinės punktų 2 puslapis iš 2

30 Apskaičiuokite darbuotojų skaičių Įmonės vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra apskaičiuojamas vadovaujantis Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr Pažymėtina, kad nustatant darbuotojų skaičių, suskaičiuojami etatai, o ne dirbantys darbuotojai. Į darbuotojų skaičių neįtraukiami pameistriai arba profesijos besimokantys studentai pagal pameistrystės ar profesinio mokymo sutartis; motinystės arba tėvystės atostogų išėję darbuotojai. Grįžti prie atmintinės punktų 1 puslapis iš 6

31 Apskaičiuokite darbuotojų skaičių Pavyzdžiui: Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto vidutinis metinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas taikant chronologinį vidurkį pagal formulę įsakyme Nr Grįžti prie atmintinės punktų 2 puslapis iš 6

32 Apskaičiuokite įmonės (įmonių) metines pajamas ir turto vertę Metinės pajamos įprastai yra nurodytos pirmojoje įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos eilutėje; Balanse nurodyto turto vertė įprastai yra nurodyta paskutinėje įmonės balanso formos eilutėje. Pažymime, kad SVV deklaracijoje būtina nurodyti ne tik deklaranto (pareiškėjo), bet ir susijusių bei partnerinių įmonių finansinius duomenis. Nepriklausomai nuo to, ar įmonė rengia konsoliduotąsias finansines ataskaitas (daugiau 4 puslapyje), ar ne, jos galutiniai vertinami duomenys turėtų apimti: visų įmonių partnerių duomenis; visų su ja susijusių įmonių duomenis; visų su bet kuria iš jos partnerių susijusių įmonių duomenis; visų su bet kuria iš jos partnerių turimų partnerinių įmonių, jei jos susijusios tiekimo ir vartojimo ryšiais, duomenis; visų įmonių, susijusių su įmonėmis, kurios susijusios su vertinama įmone, duomenis; visų su vertinama įmone susijusių įmonių turimų partnerių duomenis. Grįžti prie atmintinės punktų 3 puslapis iš 6

33 Deklaruojamų įmonių finansiniai duomenys Priklausomai nuo kategorijos, kuriai priklauso įmonė, atliekant SVV statusui nustatyti reikalingą skaičiavimą gali reikėti įtraukti vienos arba kelių kitų įmonių duomenis. Remdamasi šio skaičiavimo rezultatu įmonė galės patikrinti, ar neviršija darbuotojų skaičiaus ribos ir bent vienos iš finansinių ribų pagal SVV apibrėžtį (daugiau Nustatykite įmonės dydį). Daugumoje valstybių narių susijusios įmonės pagal įstatymus privalo rengti konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba jų ataskaitos visiškai konsoliduojant įtraukiamos į kitos įmonės finansines ataskaitas. Atminkite, kad tos įmonės, kurios rengia konsoliduotąsias finansines ataskaitas arba visiškai konsoliduojant įtraukiamos į kitos įmonės konsoliduotąsias ataskaitas, paprastai laikomos susijusiomis įmonėmis. Kai įmonė konsoliduotųjų ataskaitų nerengia, o kita įmonė, su kuria ji susijusi, yra savo ruožtu susijusi ir su kitomis įmonėmis (kaip jų partnerė arba susijusi įmonė), atitinkama įmonė prie savo duomenų turi pridėti 100 proc. visų susijusių įmonių duomenų ir proporcingą įmonių partnerių duomenų dalį (daugiau 5 ir 6 puslapiuose). Grįžti prie atmintinės punktų 4 puslapis iš 6

34 Deklaruojamų įmonių finansiniai duomenys Susijusių įmonių atveju prie SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės (deklaranto) duomenų reikia pridėti 100 proc. su ja susijusios įmonės duomenų. Pavyzdžiui, mano įmonei priklauso 51 proc. C ir 100 proc. B įmonės, o A įmonei mano įmonės 60 proc. dalis. Atitinkamai, SVV deklaracijoje reikėtų nurodyti: 100 proc. mano įmonės proc. A įmonės proc. B įmonės proc. C įmonės finansinių duomenų. Grįžti prie atmintinės punktų 5 puslapis iš 6

35 Deklaruojamų įmonių finansiniai duomenys Partnerinių įmonių atveju prie SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės (deklaranto) duomenų reikia pridėti partnerinių įmonių duomenis, dauginamus iš koeficiento, kuris lygus akcijų arba balsų skaičiui (pvz., jei deklarantas turi 40 proc. balsų kitoje įmonėje, sumuojant rodiklius taikomas 0,4 koeficientas). Pavyzdžiui, mano įmonei priklauso 33 proc. C ir 49 proc. B įmonės, o A įmonei mano įmonės 25 proc. dalis. Atitinkamai, SVV deklaracijoje bus skaičiuojami*: 100 proc. mano įmonės + 25 proc. A įmonės (0,25) + 49 proc. B įmonės (0,49) + 33 proc. C įmonės (0,33) finansinių duomenų. *Koeficientas SVV deklaracijoje persikels automatiškai. Perskaičiuoti duomenų pagal koeficientą nereikia, kadangi duomenys sumuojami automatiškai pagal sudarytą formulę. Grįžti prie atmintinės punktų 6 puslapis iš 6

36 Aktualus finansinių duomenų laikotarpis Trejus ar daugiau metų veikianti įmonė SVV deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2013 m. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m., tuo atveju, kai 2020 m. finansinės atskaitomybės dokumentai dar nėra patvirtinti (daugiau Įmonių finansinių duomenų deklaravimas), pildo 2019 m. ir 2018 m. Jei finansinė atskaitomybė jau yra patvirtinta (daugiau Įmonių finansinių duomenų deklaravimas), yra pildomi 2020 m. ir 2019 m. duomenys. Jei deklaranto SVV subjekto statusas keitėsi per paskutinius du metus, SVV subjekto statusas nustatomas pagal paskutinių trijų metų duomenis. Du metus veikianti įmonė (deklarantas) deklaracijoje nurodo praeitų ir užpraeitų metų duomenis. Pvz., 2018 m. birželio mėn. įsteigta įmonė, deklaruodama savo statusą 2021 m. kovo mėn., pildo 2019 m. ir 2018 m. duomenis. Po 2020 m. finansinės atskaitomybės patvirtinimo (daugiau Įmonių finansinių duomenų deklaravimas), atitinkamai turi pildyti 2019 m. ir 2020 m. duomenis. Jeigu įmonė įkurta deklaracijos pildymo metais, tuomet į SVV deklaraciją surašomi prognoziniai duomenys einamųjų metų pabaigai, o susijusių/partnerinių įmonių (jei tokių yra) duomenys pildomi už praėjusius du metus. Primename, jog aktualūs finansiniai duomenys SVV deklaracijoje turi būti pateikti ne tik deklaranto (pareiškėjo), bet ir susijusių bei partnerinių įmonių. Grįžti prie atmintinės punktų 1 puslapis iš 1

37 Įmonių finansinių duomenų deklaravimas Įmonės (įmonių) finansiniai duomenys SVV deklaracijoje pateikiami pagal patvirtintų finansinių ataskaitų duomenis. SVV deklaracijoje nurodomi finansiniai duomenys turi būti patvirtinti ir pateikti VĮ, Registrų centrui (išskyrus įmones, įkurtas deklaracijos pildymo metais). Pavyzdžiui, akcinės bendrovės, remiantis Akcinių bendrovių įstatymu, įmonės aktualius finansinius duomenis Registrų centrui kasmet turi pateikti iki birželio 1 d. Primename, jog aktualūs finansiniai duomenys turi būti patvirtinti ir pateikti VĮ, Registrų centrui ne tik deklaranto (pareiškėjo), bet ir susijusių bei partnerinių įmonių (jei įmonės yra registruotos Lietuvos Respublikoje). Grįžti prie atmintinės punktų 1 puslapis iš 1

38 Nustatykite įmonės dydį Įmonės dydis yra nustatomas remiantis SVV deklaracijoje pateiktais deklaranto (SVV subjekto statusą deklaruojančios įmonės) rodikliais (darbuotojų skaičius, metinė apyvarta, bendras metinis balansas), sumuojamais kartu su deklaranto visomis susijusiomis ir partnerinėmis įmonėmis. Galutinį rodiklių sumavimą atlieka SVV deklaracijoje įdiegtos formulės. Labai mažos įmonės, mažos įmonės ir vidutinės įmonės kriterijai: Darbuotojų skaičius yra mažiau kaip: Finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų: Metinės pajamos neviršija, mln. Turto balansinė vertė neviršija, mln. Vidutinė įmonė Maža įmonė Labai maža įmonė Įmonė, kuri neatitinka vidutinės, mažos arba labai mažos įmonės kriterijų, laikoma didele įmone (daugiau - Išsiaiškinkite ar įmonė atitinka SVV subjekto statusą). Grįžti prie atmintinės punktų 1 puslapis iš 1

39 Išsiaiškinkite ar įmonė atitinka SVV subjekto statusą Verslo subjekto statusas deklaracijos pateikimo metu yra nustatomas remiantis praėjusių, užpraeitų ir užužpraeitų metų duomenimis. Jei verslo subjekto statusas pastaruosius du metus buvo SVV subjektas, verslo subjekto statusas deklaracijos pateikimo metu taip pat bus vertinamas kaip SVV subjektas. Nr. Užužpraeitų metų verslo subjekto statusas Užpraeitų metų verslo subjekto statusas Praėjusių metų verslo subjekto statusas Verslo subjekto statusas deklaracijos pateikimo metu 1. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas 2. Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas 3. SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas 4. SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas SVV subjektas 5. SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas SVV subjektas 6. SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas 7. Ne SVV subjektas SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas 8. Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Ne SVV subjektas Grįžti prie atmintinės punktų 1 puslapis iš 2

40 Išsiaiškinkite ar įmonė atitinka SVV subjekto statusą Jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius. Jei pareiškėjo statusas yra didelė įmonė, tuomet pareiškėjas SVV deklaracijos gali nepildyti, o pateikti įmonės vadovo pasirašytą raštą dėl didelės įmonės statuso. Grįžti prie atmintinės punktų 2 puslapis iš 2

41 SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys Deklaranto susijusių įmonių ir partnerinių įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius. Pavyzdžiui, nuo 2015 m. deklarantui (SVV subjekto statusą deklaruojančiai įmonei) priklauso 51 proc. kitos įmonės, t. y., įmonės yra susijusios m. rugpjūčio mėn. deklarantas parduoda 51 proc. kitos įmonės akcijų, ir tokiu būdu tampa savarankiška įmonė. Pildydamas SVV deklaraciją 2021 m. rugpjūčio mėn. deklarantas SVV deklaracijoje neturi nurodyti prieš tai susijusios įmonės duomenų, kadangi deklaracijos pildymo metu nėra su ja susijęs. Visgi, jei paraiškos vertinimo metu paaiškėja, kad po deklaravimo dienos deklarantas buvo sujungtas ar prijungtas prie kito verslo subjekto (-ų), arba įsigijo 25 procentus ir daugiau kitos įmonės akcijų, deklaranto SVV subjekto statusas nustatomas pagal po prijungimo ar akcijų įsigijimo sandorio sudarymo dienos atsiradusius įmonių tarpusavio ryšius. Grįžti prie atmintinės punktų 1 puslapis iš 2

42 Daugiau informacijos apie SVV statusą bei SVV deklaracijos pildymą 1. SVV statuso deklaracijos forma 2. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas 3. Reglamentuotas SVV deklaracijos pildymas 4. MVĮ apibrėžties vartotojo vadovas (rekomendacinio pobūdžio, neturi teisinės galios) 5. Komisijos reglamentas(es) Nr. 651/2014 (Komisijos rekomendacija dėl mikroįmonių, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo) 6. Ūkio ministro įsakymas Nr Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašas 7. Vaizdo klipas Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją? Maloniai primename, kad deklaraciją pildo pareiškėjas ir jis yra atsakingas už SVV deklaracijos duomenų tikrumą ir teisingumą. Grįžti prie atmintinės punktų 2 puslapis iš 2

43 SVV subjekto statuso deklaracijos pildymas Maloniai primename, kad SVV deklaraciją pildo pareiškėjas ir jis yra atsakingas už deklaracijos duomenų tikrumą ir teisingumą.

44 Vaizdo klipas Kaip užpildyti SVV subjekto statuso deklaraciją?

45 SVV deklaracijoje turite užpildyti tik žalia spalva pažymėtus laukus. Formą F1 privaloma užpildyti visoms įmonėms (savarankiškoms, susijusioms, partnerinėms). Galutiniai įmonės duomenys 9 ir 10 punktuose yra sumuojami ir įmonės dydis yra nustatomas automatiškai.

46 Jei turite susijusių įmonių, deklaracijos pildymas yra tęsiamas. Užpildykite formos S1 ir formos S1 priede esančius žalius laukelius. Formos S1 priedų galite pridėti tiek, kiek turite susijusių įmonių. Formos S1 priede užpildyti duomenys persikels į formos S1 punktą Nr. 4, kurio papildomai pildyti ar koreguoti nereikia (punkte Nr. 4 žalių laukelių nėra). Formos S1 duomenys automatiškai persikels į formą F1.

47 Jei turite partnerinių įmonių, deklaracijos pildymas yra tęsiamas. Užpildykite formos P1 ir formos P1 priede esančius žalius laukelius. Formos P1 priedų galite pridėti tiek, kiek turite partnerinių įmonių. Formos P1 priede užpildyti duomenys persikels į formą P1. Šios papildomai pildyti ar koreguoti nereikia (šioje žalių laukelių nėra). Pastarieji duomenys automatiškai persikels į formą F1.

48 Jei deklaracijos pildymas baigtas, išsaugokite įvestus duomenis Siekiant SVV subjekto statuso deklaraciją pateikti INVEGAI, maloniai prašome SVV deklaracijos formą išsaugoti PDF formatu bei dokumentą pasirašyti kvalifikuotu el. parašu.

49 Tikimės, jog šie žingsniai bei pastabos palengvins SVV subjekto statuso deklaracijos pildymą.

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje AB Invalda LT raida orientuota į vertės kūrimą 2014 m. birželio 3 d. Listinguojamų bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais Klausimai, į kuriuos atsakysime šioje prezentacijoje 1. Kas yra Invalda

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA VEIKLOS SRITĮ, PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE,

Detaliau