o uzsakomqiq informaciniq paslaugq centry veikla, kodas -

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "o uzsakomqiq informaciniq paslaugq centry veikla, kodas -"

Transkriptas

1 2018 m. gruodzio 3ld. FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO AISKINAMASIS NASTAS GIRIONYS I.BENDROJI DALIS Kauno miskq ir aplinkos inzinerijos kolegija (toliau Kolegija), kodas , Lietuvos Respublikos valstybine aukstojimokykla, kurioje vyrauja [olegines studilos, pieto.lu*i taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentines pletros darbai, konsultacine veikla. Kolegija yra viesasis juridinis asmuo nuo veikiantis kaip viesoji istaiga. Kolegijos savininke yra Lietuvo-s Respublika. Savininkes turtines ir neturtines teises ir pareigas Vyriausybes lgyvendin"a" igaliota Svietimo ir mokslo ministerija. Kolegijos buveines adresas: Kauno rajono savivaldybe, Samylq seniunija, Girioniq kaimas, Liepq g.l. Kolegija yra atskiras juridinis vienetas, turintis treruinl anmpaude ir atsiskaitom4j4 s4skait4 AB,,Swedbank" banke. Kolegija tuo padiu adresu turi du fakultetus: miskininkystes ir krastotvarkos fakultetq ir aplinkos inzinerijos fakultet4. Profesing mokykl4 adresu Liepq g.22, Girionys, Samylq senilnija, Kauno rajonas. koleginiq studijq Pagrindine Kolegijos veiklos sritis - Svietimai. Pagrindine rttegi;os v.itto, ruiis - vykdymas. Kitos Kolegijos veiklos flisys (pagal Ekonoriines veiklos rrsiq klasifikatoriq): I o agrariniq mokslq tiriamieji ir taikomieji darbai, kodas o -7z.lg)0; gamtos mokslq tiriamieji ir taikomieji darbai, kodas o ; technikos mokslq tiriamieji ir taikomieji darbai, kodas ; o uzsakomqiq informaciniq paslaugq centry veikla, kodas - g2.20; o konsultacind verslo ir kito valdymo veikla, kodas _ 70.22;. projektiniai-konstruktoriniai darbai, kodas _ ; o inzinerine-technologine veikla, kodas _ ; o techninis ir profesinis vidurinis mokymas, kodas - 7r.12.10; o kitas, niekur kitur nepriskirtas, Svietimas, kodas _ g5.59; o mi5kotvarka ir Zemetvarka, kodas -7I.12.60; o kra5tovaizdlio tvarkymas, kodas - o g1.30; geodezine veikla, kodas ; o nekilnojamo turto vertinimas, kodas _ 6g.31.10;. kitq maitinimo paslaugq teikimas, kodas _ 56.29;. vaikq poilsio stovyklq veikla, kodas _ ; o mi5kininkystei btidingq paslaugq veikla, kodas _ 02.40; o sportinis ir rekreacinis Svietimas, kodas _ g5.51; Kolegija yra paramos gaveja. Kolegijoje veikia Taryba ir Akademine taryba, vienasmenis valdymo organas - Kolegijos direktorius. Kolegijos studentq interesams atstovauja Studentq atstovybe,l,.iki*ti {agatpatvirtiritus 2018m. istatus. gruodzio 3ld. Kolegijos studentq skaidius g07 studentai. Kolegijos personal4 sudaro destytojai,_administracija ir kiti darbuotojai. Su Kolegijos darbuotojais sudaromos darbo sutartys Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka iiiiems uztikrinamos Siq ir kittl-teises aktq istatymq numatytos darbo s4lygos ir socialines garantijos Kolegijos ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojq skaioius Kolegijos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtinti 68,57 etatai i5 biudzeto le5q. Darbo uzmokesdio ir socialini-draudimo s4naudos sudare ,28Eur. Kolegija sudaro ir teikia atskirus Zemesniojo lygio finansiniq ataskaitq ir biudzeto vykdymo ataskaitq rlnkmlus. Kopija tikra, Finansiniq turi prima ataskaitq facie galiąrinkinys sudarytas pagal 2018 m. gruodzio 31d. duomenis. Kontroliuojamq, asocijuotq ir kitq subjektq Kolegija neturi.

2 II. APSKAITOS POLITIKA Kolegijos finansines ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikos finansing apskait* ir finansiniq ataskaitq parengim4 reglamentuojandius teises uitrir u"i viesojo,"ktoriuu, up.r.uito, ir finansines atskaitomybes standartus ( toliau _VSAFAS). Kolegija, tvarkydama. butraltering apskait4 ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi siais bendrasiais apskaitos principais: subjeito, veiklos tgstinumo, periodiskumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo, turinio virsenyles pries form4. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kalendoriniu ketvirdiu. Apskaitai tvarkyti naudojama buhalterines apskaitos programa,,edina.,, kuri pritaikyta apskaitai tvarkyti pagal VSAFAS reikalavimus. Apskaitos duomenys detalizuojami pagal Siuos pozymius: o valstybes funkcij4;. programg;. le5q Saltini; o valstybes biudzeto islaidq ir pajamq ekonomines klasifikacijos straipsni. visos operacijos ir [kiniai ivykiaiipskaiioje registruojami dvejybiniu iruiu didziojoje knygoje. Kolegijos apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai surasomi naudojant pinigini vienet4 - eur*, o prireikus - ir eur4 ir uzsienio valiut4. visi [kiniai faktai apskaitoje registruoja-i eurais ir euro centais, Lnvalinant iki dviejq skaitmenq po kablelio. Apskaitos dokumentai suiasomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuviq kalba. visi [kiniai faktai registruojami buhalteriniq s4skaitq plano s4skaitose, taikant apskaitos politik4 parengtq pagal VSAFAS reikalavimq nurodytais principais, metodais ir taisyllemis, atskiroms [kinems operacijoms ir ivykiams, finansiniq ataskaitq elementams arba straipsniams"ir apskaitos procedtroms. Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas yrapripazistamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateikt4 s4voke ir nematerialiaj am turtui nustatytus kriterij us. Nematerialusis turtas pirminio pripazinimo metu apskaitoje yra registruojamas isigijimo savikaina. po pirminio pripazinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo la-ikas yia ribotas, finansinese ataskaitose yra parodomas isigijimo savikaina, atdmus sulauptq amortizacij4ir nuvertejim4, jei jis yra. ISankstiniai mokejimai uz nematerialqji turtq apskaitoje- registruojaminematerialiojo irioiartaitose. - Nematerialiojo-turto amortizuojamoji verte yra nuo..kliui laskirstoma per visq nurtutyt4 turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu. Nematerialiojo turto vieneio u oiiiu4i pradedama skaidiuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaidiuojamas nuo kito m6nesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidziamas, nura5omas arba kai apskaidiuojamas ir uzregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos. Likvidacine verte - 0. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne i5 viesojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrqj4 verte pagal isigijimo dienos buklg, jei tikrei4 vertg imanoma patikimai nustatyi. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet nema-terialurii tr.tur registruojamas simboline vieno euro verte. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsizvelgiant i sutartis ar kitas juridines teises,_neturi btiti ilgesnis uz juridiniq teisiq galiojimo laikotarpi. Nematerialioj o turto amortizacij os normatyvai nustatyti ii patvirtinti direktoriaus 2014m. sausio 02d mu Nr.1-2: Eil.Nr. Turto grupds pavadinimas Turto amortizacijos normatyvai (metais) Nusidevejimas per metus (procentais) Nusid6v6jimas per m0nesi (procentais) I Programine iranga,j os licencij os ir technine dokumentacija J JJ,JJ 2,78 2. Patentai, i5radimai, licenzijos, isigytos kitos teises 6 76,67 1,39 J. Kitas nematerialusis turtas 6 76,67 l,3g 4. PrestiZas 10 10,00 0,83 Kopija tikra, turi prima facie galią l1*,,l,li::1t-e.+us:s lurtas,.r,l":l*xi,t:i:"?:i:'i,!lf,li":".,,u,,;.i ii*itinka,garaikio materialiojo turto s4vokqir l2-ane VSAFAS nustaiytus ilgalailio materialiojo turto pripazinimo kriterijus.

3 Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobudi skirstomas ipagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. {sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripazinimj momenti apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turt-o vienetus. Po pirminio^pripazinimi itgataiti, materialusis turtas, isskyrus Zemg ir kult[ros vertybes, finansinese ataskaitose rtdo111u, isigijimo savikaina, atemus sukaupte nusidevejimo ir nuvertejimo, jei jis yra. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne i5 viesojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikr4ja verte pagal isigijimo dienos b[klg. Jei tikrosios vertes patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito viesojo sektoriaus subjekto teises aktq nustatl'ta tvarka, kuriam iki perdavimo buvo taikomas isigijimo savikainos metodas, apskaitoje registruojamas tokia padia isigijimo savikaina, kokia jis buvo uzregistruotas perduodaneio viesojo sektoriaus subjekto apskaitoje. Kolegija taip pat registruoja sukaupt4 nusidevejimo ru*4 ir nuvertejimo suir* turto perdavimo dien4. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas i5 kito viesojo sektoriaus subjekto teises aktq nustatyta tvarka, kuriam iki perdavimo buvo taikomas tikrosios vertes metodas, isigijimo savikaina peremimo momentu registruojama tokia pati, kokia buvo uzregistruota turtq perduodaneio viesojo sektoriaus subjekto apskaitoje' Kartu pagal turt4 perduodandio vie5ojo sektoriaus subjelto pateikte informacijq, vadovaujantis 20-ojo VSAFAS,,Finansavimo sumos" nuostatomis, registruojamos finansavimo sumos, taip pat registruojami turto tikrosios vertes pasikeitimas ir tikrosios vertes i.r.*ur, jei jie buvo uzregistruoti tu;q perdavusio vie5ojo sektoriaus subjekto apskaitoje. fsigytas ilgalaikis materialusis turtas uz simbolinimokestiregistruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrqia verte, jei tikrqia vert4 galima patikimai nustatyti ir kai tas rru;"ttur iki turto perdavimo teike tikrosios vertes metod4. Jei tikrosios vertes negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialuiis turtas registruojamas simboline vieno euro verte. I5ankstiniai mokejimai uz ilgalaiki materialqji turtq apskaitoj e registruoj ami ilgalaikio materialioj o turto s4skaitose. Ilgalaikio materialioj o turto nudevimoj i verte yra nuosekliai paskirstoma per vis4 turto naudingo tarnavimo laik4. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaidiuojamas taikant tiesiogiai proporcingq (tiesini) metod4 pagal konkredius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus direktoriaus 2014m. sausio 02d. isak mu Nr.1-2 Nr.I-2: Eil.Nr. Turto grup6s pavadinimas Turto nusiddvdjimo normatyvai (metais) 1 Pastatai 1.1 Kapitaliniai mdriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytq storio, gelzbetonio; perdangos ir denginiai -gelzbetoniniai ir betoniniai), monolitinio gelzbetonio pastatai, stambiq blokq (perdangos ir denginiai -gelzbetoniniai) pastatai 1.2. Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokq, monolitinio Slako, betono, lengvq Slako blokq, perdangos ir denginiai - gelzbetoniniai, betoniniai arba mediniai) Nusid v6jimas per metus (proccntais) Nusiddvejimas per mdnesi (procentais) 115 0,87 0, ,33 0,1i 1.3. TaSytq r4stq pastatai 43 2,33 0, Surenkamiej i, i5ardomiej i, moliniai t2 8,33 0,69 ir kiti pastatai 2. Infrastruktlros ir kiti stat ru Infrastrukt[ros, melioracij os ir kiti statiniai Beton niai, gelzbetoniniai, akmens 60 1,67 0, Metaliniai JJ 3,03 0,25 Kopija tikra, turi prima facie galią

4 Mediniai t9 5,26 0, Melioracij os statiniai 50 2,00 0, Kiti statiniai 18 5,56 0,46 3. Ma5inos ir irenginiai 3.1 Gamybos ma5inos ir irenginiai 15 6,67 0, Apsaugos iranga 7 14,29 1,lg J.5 - Filmavimo, fotografavimo, 4 25,00 2,019 mobiliojo telefono rysio irenginiai 3.4. Radijo ir televizijos, informaciniq ir 9 11,11 0,93 rysiq technologijq tinklq valdymo irenginiai ir iranga 3.5. Kitos masinos ir irenginiai 4. Transporlo priemones 8 12,5 1, Lengvieji automobiliai ir jq priekabos 7 74,29 1, Specialie.j i automobiliai 5 20,00 1, Autobusai, kroviniai automobiliai, 6 76,67 1,39 jq priekabos ir puspriekabes 4.4. Kitos transporto priemones 9 11,11 0,93 5. Baldai ir biuro iranga 5.1 Baldai 8 12,5 1, Kompiuteriai ir jq iranga 5 20"00 1,67 5? Kopijavimo ir dokumentq 6 16,67 l,3g dauginimo priemones 5.4. Kita biuro iranga 7 14,29 1,19 6. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 6.1 Scenos meno priemones , Muzikos instrumentai 28 3,57 0, Ukin s inventorius ir kiti reikmenvs 7 14,29 1, Spec alieji drabuliai ir avalyne 2 50,00 4, Kitas ilgalaikis materialus tuftas 6 76, Kai turtas nura5omas arba parduodamas, jo isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas ir, jei yra, nuvertejimas nura5omi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodomi atitinkamame veiklos rlzultatlitaskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripazistami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkgrjq apimti arba pailgina turto naudingo tamavimo laik4 arba is esmes pagerina jo nauding4sias_ savybes. Siq darbq verte didinama ilgalaikio miterialiojo turto isigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likgs turto naudingo tarnavimo laikas. Prie statinio esminio puge.initt darbq, kuriems skiriamos lesos, priskiriami ne tik statinio rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbai, bet ir paprastojo remonto darbai, skirti statiniui atnaujinti (modernizuoti). fei attlt<ti darbai nepagerinanaudingqjq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto funkcijq apimties, arba nepailginu;o naudingo tamavimo laiko, jie nepripazlstami esminiu pagerinimu, o Siq darbrl verte pripazisiama ataskaitinio laikotarpio s4naudomis. Biologinis turtas Biologinis turtas - augalai, kuriuos Kolegija valdo, naudoja ir kuriais disponuoja. AtsiZvelgiant ipaskirti, biologinis turtas skirstomas idvi grupes: Zemes ukio veikloje naudojamas turtas; ne Zemes [kio veikloje naudojamas biologinis turtas. Prie Sios grupes priskiriami medynai, uugului, kurie skirti socialiniams, kulturiniams, gamtosauginiams, moksliniams, paiirrtirriams tikslams ir kurie iepris6rti prie Zemes [kio veikloje naudojamo biologinio turto. Biologinis turtas pripazistamas ir registruojamas apskaitoje, jei Kolegija turi teisg tuo turtu disponuoti ir ji kontroliuoti; Kolegija bfisimaisiais laikotarpiais gaus ekonomines naudos arba Sis turtas bus naudtjamas socialiniais, kulturiniais, gamtosauginiais, pazintiniais tikslai; galima patikimai nustatyti turto tikr4jq vertq, Kopija isigijimo tikra, turi savikain4. prima facie galią Kolegija biologinio turto apskait4 tvarko pagal biologinio turto vienetus.

5 Atsargos vrapipalistamos ir registruoj"*"ro#3rlfile, jei jos atitinka 8-ajame vsafas pateiktq s4vok4 ir atsargoms nustatytus kriterijus. Pirminio pripazinimo metu atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines - ataskaitas - isigijimo (pasigaminimo) savikain-a'ar g.ynqiu r"rlizavimo verte, atsizvelgiant i tai, kuri i5 jq mazesne.. Nemokamai gautos atsargos apskaitoje registruojamos grynqja realizavimo verte. Turtas, gautas is kito viesojo sektoriaus subjekto neatlygintinai, apskaitoje iegistruojamis toje padioje turto grupeje, kurioje Sis turtas buvo registruotas perdavejo buhalterinej. upituito.l., ir iik po to ji p..gruprro.1u*!, ilii.itiu. Apskaidiuodama atsargq, sunaudotq teikiant paslaugas, savikain4,'fof.giju taiko konkrediq kainq ikainojimo metod4. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitomq atsargq btdq, nes buhalterineje apskaitoje registruojami kiekviena su atsargq sunaudojim, u.bu pard#mu susijusi operacija. { atsargq grup9 perkelto ilgalaikio materialiojo turto isigijimo savikaina laikoma balansine turto vertd, nustatyta Sio turto perkelimo iatsargq grupq dien4. I atsargq grupg turtas perkeliamas nurodant jo isigijimo savikain4, sukauptas nusidevejimo ir nuvertejimo sumas. - Prie atsargq priskiriamas neatiduotas naudoti iikinis inventorius. Atiduoto naudoti [kinio inventoriaus verte i5 karto itraukiama i s4naudas. Naudojamo inventoriaus kiekine ir vertine apskaita kontroles tikslais tvarkoma nebalansinese s4skaitose. Finansinis turtas Finansinis turtas apskaitoje pripazistamas tik tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos, nustatytos 17- ajame VSAFAS,,Finansinis turtas ir f,rnansiniai isipareigojimai';. fi.-a kartqpipaiindama hnansiniturtq, kolegija ivertina ji isigijimo savikaina. Gautinos sumos Gautinos sumos registruojamos tada, kai kolegija igyja teisg gauti pinigus ar kit4 finansini turtq pagal 17-qi VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai isipaieigojimai". Gautinos Jurno, pirminio pripazinimo metu yra ivertinamos isigijimo savikaina. Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius' o trumpalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos isigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius. Pinigai ir pinigg ekvivalentai Pinigus sudaro.pinigai banko s4skaitose ir kotegijos kasoje. Isskiriamos atskiros s4skaitos skirtingos paskirties le5oms registruoti apskaitoje (valstybes biudzeto, teikiamq paslaugq, pavedimq). BiudZetiniq lesq banko s4skaitoje apskaitomi Kolegijai pervesti valsty[es tirdz"to asignavimai, kurie naudoj ami pagal patvirtintas s4matas. Teikiamq paslaugq banko s4skaitose apskaitomos Kolegijos pajamos, gautos is juridiniq ir f,rziniq asmenq uz teikiamas paslaugas: uz studijas, mokslo taikomajalr koniultacinlg veikl4, bendrabudius, studentq maitinim4 valgykloje, patalpq nuomq ir kitas paslaugas... P3I:di-,I195! sqskaitose yra apskaitomos tikslines paskirties lesos tam tikriems pavedimams vykdyti.siose s4skaitose apskaitomos remejq parama, Svietimo mainq paramos fondo lesos ir kt. Kolegija turi Europos S4jungos finansines paramos lesas - tai euiopos S4jungos finansuojamq projektq lesos. Kiekvienam Europos Sqiungos strukttriniq fondq projektui atidaroma utlti.u banko.qrfuitu.' Finansavimo sumos Finansavimo sumos pripazistamos, kai atitinka 2}-ajameVSAFAS,,Finansavimo sumos.,nustatytus kriterijus. Finansavimo sumos - kolegijos i5 valstybes biudzeto, Europos Sqjungos, Lietuvos paramos fondq gauti arbl Slutini pinigai arba kitas turtas, skirtas kolegijos statute nusiatyiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms igyvendinti. Finansavimo sumos apima ir kolegijos gautus arba gautinus pinigus, ir kit4 turte pavedimams vykdyti, kitas lesas i5laidoms dengti ir t uip param? gautq turt4. Finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos i : finansavimo iumas nepiniginiair turtui isigyti ir finansavimo sumas kitoms i5laidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui lsigyti apima ir nemokamai gautq arbau simboliniatlyg! isigyte nepinigini turtq. Kopija tikra, Finansavimo turi prima facie sumos galiąkitoms islaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio i5laidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms i5laidoms kompensuoti,yralaikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti.

6 Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripazistamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavi*o,u-o-ir r.,ri.rrio, sqnaudos. Gautos ir perduotos kitiems vie5ojo sektoriaus subjektams finansavimo ir*or, subjekto s4naudomis nepripazistamos. Perdavus finansavimo,r-u, kitiems ri.so.lo sektoriaus subjektams, mazinamos gautos finansavimo sumos' registruojant perduotas finansavimo sumas. Gautos ir perduotos ne viesojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos, registruojamos kaip subjekto s4naudos, kartu pripazistant finansavimo, kuris buvo skirtas Siam tikslui pajamas. Finansiniai isipareigojimai fsipareigojimai apskaitoje pripazistami tik tada, kii y.ujuytdomos visos s4lygos, nustatytos isipareigojimui atsirasti ir kolegija prisiima isipareigoji-4 ru*ok.ti pinigus pugui 1l-riivsApes Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj imai... Finansinius isipareigojimus kolegij apripaiistaisigijimo savikaina ir apskaitoje registruojami pagal s4skaitas faktlras, perdavimo ir priemimo aktus, Ziniara5dius, buhalterines pazymui u. kitu, jq pagrindimo dokumentus. Veliau Sie isipareigojimai ivertinami: o ilgalaikiai finansiniai isipareigojimai - amortizuota savikaina; o tmmpalaikiai finansiniai isipareigojimai - isigijimo savikaina. Trumpalaikiai lsipareigojimai arba jq dalis nura5omi i5 apskaitos registrq, kai kolegija netenka teises juos kontroliuoti: ivykdomi, panaikinami arba nustoja galioti. Atid6jiniai Atidejiniai pripazistami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del ivykio praeityje Kolegija turi dabarting teising prievolg ar neat5aukiamaiipasizadejim4, ir tiketina, kad jam ivy[ayti tus reilalingi istekliai, o isipareigojimo suma gali buti patikimai ivertinta. Jei patenkin*o.'n. visos Sios s4tygoi Atidejiniai nera pripazistami. Atidejiniai yra perzi[rimi paskuting kiekvieno ataskaitinio laikotafrio dienq ir koreguojami, atsizvelgiant i naujus ivykius ar aplinkyb.r, kud paiodytq tiksliausi4 dabartini ivertinim4. Pajamos Kolegijos pajamos skirstomos i pagrindinds veiklos, kitos veiklos ir finansines - investicines veiklos pajamas. Prie pagrindines veiklos pajamq priskiriamos pajamos, gaunamos uz studijas, uz mokslo taikomej4 ir konsultacing veikl4, bendrabudiq nuomq, studentq maitinimo organizavim4 ir kitas teikiamas paslaugas, i5skyrus tas, kurios priskiriamos kitai veiklai. Prie kitos veiklos pajamq priskiriamos pajamos, gaunamos uz patalpq nuom4, ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuom4, nereikalingo, netinkamo naudoti ir susidevejusio turto pardavim4. Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pu;urnor pripazistamos tuo padiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su Siomis pajamomis susijusios r4nuuior. Registruojant visas su hnansavimo pajamq pripazinimu susijusias operacijas, btitina nurodyti, kokios valstybes lrrnt.i;or ir kurios programos ir priemones vykdymui buvo pripazintos finansavimom pajamos, panaudljant detalizuojandius pozyirirrr. Pajamos, isskyrus finansavimo pajamas, pripazistamos, kai tiketina, jog kolegiju guu,,u sando.i, susijusi4 ekonoming naud4, kai galima patikimai ivertinti pajamq sum4 ir laigafima pa:tit<imai ivertinti su pajamq uzdirbimu susijusias s4naudas. Pajamos registruojamos apskaiioje ir ridomos finansinese ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra uzdirbamos, t.y. kuri suteikiamoi paslaugos ar parduodamas turtas ar kita, nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento. S4naudos Kolegijos patiriamos s4naudos skirstomos! pagrindines veiklos, kitos veiklos ir finansines ir investicines veiklos s4naudas. S4naudos apskaitoje pripazistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios iajamos, neatsizvelgi*t i pirrigq isleidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitini laikotarp! padarytq islaidq neimanoma tiesioliai susieti su konkrediq pajamq uzdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos aieinandiais ataskaitiniais laikjtarpiais, Sios islaidos pripazistamos sqnaudomis t4 pat! laikotarpi, kada buvo patirtos. Darbo uzmokesdio ir valstybinio socialinio draudimo senaudos registruojamos kiekvieno mdnesio paskuting darbo diene. Apskaitoje darbuotojams moketi uz kasmetines atostogas sumos kaupiamos ir pripazistamos s4naudomis kas ketvirti. Sandoriai uisienio valiuta Sandoriai uzsienio valiuta pirminio pripazinimo metu registruojami apskaitoje paga Lietuvos banko skelbiamq uzsienio valiutos kurs4. Pelnas ir nuostoliai i5 sandoriq uziienio valiuta bei is uzsienio valiuta Kopija isreiksto tikra, turi turto prima ir isipareigojimq facie galią likudiq perkainojimo dien4 yra registruojami finansines ir investicines veiklos pajamq ar s4naudq seskaitose.

7 - Valiutiniq straipsniq likudiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos Lietuvos banko skelbiamq Lietuvos Respublikos piniginio vieneto ir uzsienio valiutos,urtyi1. ' Turto nuvert6jimas Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripazistami pagal nuvertejimo pozymius. Sudarant finansiniq ataskaitq rinkini, nustatoma, aryraturto nuvertejiml plozymiq. feigu yra vidiniq ar i5oriniq nuvertejimo pozymiq, nustatoma turto atsiperkamoji verte, kuri palyginamu,u turto balansine verte. Nuostoliai del turtonuvertejimo apskaitoje registruojami mazinant apskaidiuotq nuostoliq suma turto balansing vertg bei ta padia suma registruojant atasi<aitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos s4naudas. Turto nuvertejimas nera tolygus turto nura5ymui. Turto nuvertejimo atveju yrumalinarrra turto vieneto balansine verte, tadiau i5saugoma informacija apie turto isigijimo savikain4, t.y. turto vieneto isigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o nuvertejimas registruojam-as atskiroje s4skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansine verte. _ Ptipalinus ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto nuvertejimo nuostoli, perskaidiuojamos busimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkandios turto nusidevejimo (amortiza.ijor) sumos, kld turto nudevimoji (amortizuojamojl) verte po nuvertejimo bltq tolygiai paskirstyta per vis4 iitusijo naudingo tarnavimo laik4, t.y. nuvertejimo suma nudevima per likusi naudingo tamavimo laik4, mazinant nusidevej imo s4naudas. [vykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui fvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie kolegijos finansing padetipaskuting ataskaitinio laikotarpio dien4 ftoreguojaniys ivykiai), atsizveigiant ijq ltakos reik5mg parengtoms ataskaitoms, yra parodomi finansines bukles, u"iklori"rritutq ir pinigq.;;.1 ataskaitose. Nekoreguojantys ivykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprasomi aistinama.lame raste, kai jie yra reik5mingi. Kolegija pasirinkte apskaitos p"h,t!',:?i:'ijj,xl',ili,i:,j',ilil galima palyginti skirtingq ataskaitiniq laikotarpiq finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia kolegijos finansines buki.s, veiklosiezultatq, grynojo turto ir pinigq srautq keitimosi tendencijoms nustatyti. Ukiniq operacijq ir [kiniq ivykiq pripazinimo, apskaitos ar del jq atsirandandio turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pujurnrl ii (arba) s4naudq vertinimo apskaitoje pateikimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos poliiikos keitimas finansindse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvini bld4, t.y. nauja aiskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada buvusi naudojama, todel pakeista apskaitos politika yru prituikomalkinems operacijoms ir [kiniams ivykiams nuo jq atsiradimo'. Apskaitos klaidq taisymas Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq laikotarpiq finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertine i5rai5ka individualiai arba kartu su kitq to ataskaitinio laikotarpio klaidq vertinemis i5raiskomis yra didesne nei 0,025 procento per praejusius finansinius metus gautq finansavimo sumq vertes. Ir esmines ir neesmines klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansindse ataskaitose. Jei apskaitos klaida ndra esmine, jos taisymasregistruojamas toje padioje s4skaitoje, kurioje buvo uzregistruota klaidinga informacija, ir rodomas toje padioje veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje, kurioje buvo p#ikta klaidinga informacija. Jeigu apskaitos klaida esmin, jos taisymas registruojamas tam riinoi. s4skaitoje ir rodomasveiklos rezultatq ataskaitos straipsnyje,,apskaitos politikos keitimo ir esminiq klaiiq taisymo itaka". Segmentai Turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, pajamos, s4naudos ir pinigq srautai priskiriami prie pirminio segmento - Svietimo. Turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai, pajamos, s4naudos ir pinigq srautai yra tvarkomi pagal antrinius segmentus: program4, s4matq, ekonomines klasifikacijos straipsnius, funt<cing klasifikacij4, finansavimo Saltini ir kt. Jei turto, isipareigojimq, finansavimo sumq, pajamq, s4naudq priskyrimo prie konkretaus segmento pagrindas yra neai5kus, Sios sumos yra priskiriamos prie didziausi4 kolegijos,reiklos dali apimandio segmento. Prie tam tikro segmento priskiriamos tik pagrindines veiklos pajamos ir s4naudos, turtas, f,rnansavimo Kopija sumos, tikra, isipareigojimai turi prima facie galią ir pinigq srautai. III. PASTABOS FINANSINES BUKLES ATASKAITA

8 l1,i:::::llllli: turfo baransines vertes pasikeitimas per ataskaitiniraikotarpi I:"rt:::: Ttp-:i1l]To ne.late.lialusis turtas finansinese.ataskaitose yru pu.ojytas LaD savikaina' isigijimo lorsrjutrv atemus sukaupt4 arnortizacijq-taikolegijoje naudojamos programires irangos ir licenzijos. Programinei irangai nuo 2014m. sausio men. nustatytas 3 metq tarnavimo laikas. ^Y-tllt"yliys. titt:, kuris yra vikai visiskai amortizuotas, kaitinio tadiau naudojamas Kolegijos veikloje isigijimo lai savlkarna ataskartrnlo laikotarpio ir praeiusio laikotaroio nabaisoie: Ataskaitinis laikotarpis, Eur Praej gs ataskaitinis laikotarpis, Eur , ,94 Per 201 8m. nurasyta visiskai amortizuoto nern.ote.iatioio 2018m. Kolegija isigijo nematerialaus ilgalaikio turto uz turto, kurio isigijimo savikaina 2 692,46Eur ,40Eur, tai programine iranga, isigyta i5 Europos Sqjungos finansuojamo projekto. Informacija apie nematerialiojo turto balansines vertes pagal nematerialiojo turto grupes pasikeitim* per ataskaitini laikotarpiyra pateikta l3-ojo VSAFAS,,Nemateiialusis turtas., i priede. P04.Ilgalaikis materialusis turtas Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal materialiojo turto grupes pasikeitimq per ataskaitini laikotarpi yra pateikta l2-ojo VSAFAS,,Iigilaikis materialusis turtasi. 1 priede. 2018m. nura5ytas visi5kai nudevetas ilgalaikis materialusis turtas, kuris buvo pripazintas netinkamu naudoti, perduoti ar parduoti, kurio isigijimo savikaina ,72Eur is kurios bibtioietos fondq - 127,92Ew, ne pilnai nudevetas - 7 g42,9lbur, kurio likutine verte ,1 1Eur. 2018m. pabaigoje visiskai nuddvdto, bet naudojamo Kolegijos veikloje ilgalaikio materialaus turto ijimo savikaina: Buhalterine sqskaita Ataskaitinis Praejgs ataskaitinis laikotarpis, Eur laikotarpis, Eur Kitq statiniq isigijimo savikaina , ,97 K tq masinq ir irenginiq isigiiimo savikaina , ,07 Transpqrlo priemoniq isigiiimo savikaina , ,50 Baldq isigijimo savikaina , ,96 Kompiutelines irangos isigijimo savikaina , ,74 Kitos biuro frangos isigijimo savikaina " ,79 Scenos meno priemoniq isigiiimo savikaina 10 9l g,g7 l0 gt g,g7 I5 viso: ,90 20l8m.Kolegija sigijoilgalaikiomaterialaustu,touz ,03Eur (laboratoriniq meginiq homogenizatorius-2398,46eur; vandens de;onizatorius-2510,198ur; maisto produktq konservavimo irenginiai-1387,30eur; dziovinimo spinta-2818,09eur; hidraulinis pt"istur- 1815,00Eur; tirpalq, milteliq bei pastq spalvos analizatorius-2783,001eur; analitines svarstykles-10ig,75eur; dregmes svarstykles-l42l,75bur; lynine mokomoji apvaliosios medienos gabenimo iranga-2178,00eur; el.zergles 3vnt.-5384,5OEur; ultragarsinis tolimatis-665,50eur; el.rulete Zeiglems-726,00-Eur; tachometrai su priedais 5vnt ,3OEur; bepilotis orlaivis-22735,90eur; GPS imtuvas 2vnt.-9559,00Eur; duomenq kaupiklis 2vnt.-2420,00Eur; GIS GPS imtuvai su priedais l0vnt ,00eur; iranga mi5ko ir dekoratyviqjq augalq dauginimui bei auginimui, taikant reguliuojamo mikroklimato procesus-17395,75eur; Zaliosios sienos moduliq komplektas-7502,18eur; mazosios urchit.kturos mokomieji moduliai-9377,50eur; universalus suktukas-7260,00eur; upitl vagq modeliavimo stendas-7865,00eur; automatinis kalorimetras su priedais-l8792,5leur; medienos bandiniq paemimo ir paruosimo irankiai-4640,358gr; atsinaujinandiq i5tekliq energetikos mokomasis demonstracinis stendas-13500,00eur; bulviq skutimo ma5ina-ig0,00eur; treniruoklis-1000,00eur), transporto priemonir ,29Eur (medienos gaminiq transportavimo priekaba su hidromanipuliatoriumi),baldq ir biuro irangos ,38Eur (3D rpuurdintuvas-7356,80eur; interaktyvus projektorius 4vnt.-7623,96Eur; interaktyvus ivesties irenginys 4vnt.-4791,60Eur; staliniai kompiuteriai 43vnt ,04Eur; severine spinta- 3079,45Eur; kameios-2vnt.-1497,98eur; kompiuteriai bepilodio orlaivio valdymui ir gautos informacijo s analizei-4664,55eur), kito ilgalaikio materialaus turto - 592,90Eur (stendas). DidZioji dalis ilgalaikio materialaus turto isigyta vykdant projekta,,studijq, konsultacines veiklos ir taikomojo mokslo bazes atnaujinimas ir pletra, ri.tiuri ruauryil prielaidas kolegijos veiklos efektyvumui didinti" finansuojame i5 ES fondq le5q (85%) ir Lietuvos Respublikos valstybes biudzeto le5q (15%). Per 2018m. Kolegija neatlygintinai gavo turto, kurio isigijimo savikaina - 200,41Eur - gautos knygos Kopija i5 fiziniq tikra, turi prima facie galią asmenq. Apskaidiuota nusidevejimo suma per ataskaitini laikotarpi su veiklos rezultatq ataskaita nesutampa. Dalis apskaidiuotos nusidevejimo sumos (3 402,448ur) yra kitos veiklos s4naudose.

9 P07. Biologinis turtas 2018m' isigijome biologinio turto uz I 739,l2$uf tai vaism edaiaiir vaiskrlmiai pomologinio sodo irengimui i5 vykdomo projekto,,studijq, konsultacines veiklos ir taikomojo mokslo bazes atnaujinimas ir pletra, siekiant sudaryti prielaidas kolegijos veiklos efektyvumui didinti" hnansuojamo is ES fondq lesq (85%) ir Lietuvos Respublikos valstybes biudzeto lesq (15%). NuraSeme kalediniq medeliq ui,275,o0eur.. P-0S.Atsargqvertos pasikeitimas perataskaitini raikotarpi - ^ -Informacija apie balansines atsargq vertes pasikeitim4 per ataskaitinj hikotarpi yra pateikta g-ojo VSAFAS,,Atsargos" I priede..- Pirminio pripazinimo metu atsargos ivertintos, bei finansinese ataskaitose pateikiamos isigijimo savikaina. fsigyjamos atsargos naudojamos kolegijos veikloje ir viesosioms paslaugoms teiktl. A likuti 1 sudaro Buhalterine S4skaitos pavadinimas s4skaita Suma, Eur MedZiagrl r Zaliavr+ isigijimo savika na (maisto produktai) 291, MedZiagq ir Zaliavq isigijimo savikaina lukinei medziagos 893, I 6 ir ra5tines reikmenys) MedZiagq ir Laliavq isigijimo savikaina (t<uras, aegatai, lepqlqi) 277, MedZiagtl ir Zaliavtl isigijimo savikaina (utsaieir,es dalys) 357,13 ls vlso 1759,76 fondus). Atsargq pergrupavime - 49B,29Eur knygos pe.l P09. Informacija apie i5ankstinius apmok6jimus Informacija apie i5ankstinius apmokejimus pateikta 6-ojo VSAFAS -Finansiniq ataskaitq ai5kinamasis ra5tas" 6 priede. ISankstinius apmokejimus 9 190,04Eur sudaro: o i5ankstiniai apmokejimai tiekejams ,878ur, 55,03Eur nuvertinti isankstiniai mokejimai; o i5ankstiniai apmokejimai darbuotojams - I 130,24Eur,i5moketi atostoginiai; o ateinandiq laikotarpiq prenumeratos sqnaudos - o 200,2gEur; ateinandiq laikotarpiq draudimo s4naudos o - gl3,43eur; ateinandiq laikotarpiq kitos s4naudos ( registrq stoties administravimo mokesdiai, patalpq nuomos mokestis) ,228tx. Pl0.Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas _ Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas pateikta l7--ojo VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj i mai" 7 priede. Gautinos sumos registruojamos tada, kai Kolegija igyja teisg gauti pinigus. Gautinos sumos pirminio pripazinimo metu registruojamos isigijimo savikaina, finaniines Uutles atast<-aitoie pateikiamos atemus atgautas sumas ir nuvertejimq (abejotinas skolas). Gautinq sumr+ nuvertejimas nustitomas atsizvelgiant i pradelstq atsiskaitymo laikotarpi. Gautinos sumos, kuriq apmot<6iimas piadelstas ilgiau kaip du -."tui, nuvertinamos 100% jq balansines vertes. Per vienerius metus gautinq sumq balansine verte ,03Eur, kuri4 sudaro: o 47 7l2,76Bvr gautinos sumos uz turto naudojim4, parduotas prekes, turt4 ir paslaugas: uz bendrabuti - 940,65Eur, uz kursus, seminarus ,78Eur, uz studijas ,51Eur, uz fitas paslaugas - 728,828ur; ' sukauptos gautinos sumos i5 biudzeto (sukaupti atostoginiai ir socialinio draudimo imokos) l,30Eur; o kitos sukauptos gautinos sumos J,478ur, vykdomq projektq patirtos s4naudos, negavus finansavimo; o kitos gautinos sumos - 182,65Eur, pastatq priezi[ros imones kaupiamos le5os. Ataskaitinio laikotarpio pradzioje gautinq sumq nuvertinta23 788,80Eur, per ataskaitini laikotarpi nuvertinta ul3 759,08Eur - tai studentq skolos uz moksl4, bendrabuti nuo 2016m. pasibaigus sutardiai arba j4 nutraukus. Per ataskaitini laikotarpi atstatyta nuvertintq gautinq sumr i;Eur, su-ejus senaties terminui 2 082,378ur i5kelta i uzbalansing s4skaite. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gautinq sumq nuvertejimas Kopija tikra, turi prima , facie I galią 5Eur P11. Informacija apie pinigus ir pinigg ekvivalentus _ Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 8 priede.

10 Pini likuti u 2018 l2 3 d. sudaro: T.]..^ rjrasrilus pr0gramos EU lesos 3l l26,07bur Vykdomr+ proj 'r^:l-:^----, ,32Eur - _r_ernaurq pasraugq I sunnktos pal amos ,06Eur Nuosavos le5os ,04Eur ts kitq saltini,.t 3 28l,34Bur I5 viso: ,838ur P12.FinansavimoSumqtit.uaI5aItini,tikstingpffii. Informacija apie finansavimo sumq likudius pateikta 2.-0-ojo vsaras,,finursuuimo sumos,. 5 priede. Informacija apie finansavimo sumas pagal Saltini, tiksling paskirti ir jq pokydius per ataskaitin! -laikotarpi pateikta 20-oj o vsafas,,finansavimo sumos,, + priede. Finansines btkles ataskaitoje finansavimo sumq straipsnyje parodomas gautas finansavimas is valstybes, Europos sqiungos finansines paramos lesq ir kitrl saiiinir+ Kai patiriamos s4naudos, kurios finansuojamos i5 gaunamq finansavimo sumq, jq sumai pripazistamos finansavimo pajamos. Finansavimo - sqnaudos registruoiimos, kaikolegija skiria savo uzdirbtas le5as finansuoti kitq subjektq veiklai. Finansavimo sumq pergrupavim4 sudaro Europos Sqiungos strukt[rines paramos vykdomq projektq, valstybes biudzeto gautos finansavimo sumos kitoms i5lai*doms, dalis finansuri*o sumtl pergrupuojama finansavimo sumas nepiniginiam i turtui isigyti. Finansavimo sumq pergrupavimo eiluteje i5 valstybes biudzeto, is Europos SEjungos finansavimo sumq yra parodytas finansavimas gautas kitoms i5laidoms, pergrupuotas i finansavimaiepiniginiam turtui isigyti. Neatlygintinai gautas turtas i5 valstybes biudzeto le5q tai i5 augalq genq banko leidiniai - l l,55eur. IS kitq Saltiniq tai i5 UAB Husqvarna Lietuva" gautos atsargos -2166,34bur, uab,,ginalas.. - I 5lg,6gEur, UAB,,Omniteksas" ,00Eur, is fiziniq asmenq gurrtor knygos (bibliotekq fondai) -200,418ur, atsargos - 50,l5Eur. Perduota kitiems viesojo sektoriaus subjektams - Kauno technologijos universitetui perduotos finansavimo sumos ,23Etx. Finansavimo sumos gr4zintos - 764,4OEur Neigaliqjq reikalq departamentui prie SADM pagal patikrinimo akt4 netikslingai panaudojus le5as. - Skirtumas tarp panaudotq finansavimo sumq, pateikiamq 20 VSAFAS 4 priede, bei veiklos rezultatq ataskaitoje pateikiamq finansavimo pajamq susidaro del sukauptose finansavimo sumose registruojamq sumq. P13'P14. [sipareigoiimq, apskaitoje uzregistruotq amortizuota savikaina, pokytis per ataskaitini Informacija apie isipareigojimus pul:if? l;:l}l$tfas,,fsipareigojimq, apskaitoje uzregistruotrl amortizuota savikaina, pokyis per ataskaitini laikotarpi., 9 priede. 2015m. i5 UAB Vie5qiq investicijq pletrot ag.rtiiror gavome paskol4 pastato, kurio unikalus Nr , adresas - Liepq g.22, Girionys, Kauno rajonas, atnaujin-imui. prisiimti isipareigoji mai226 l85,51eur' 20l6m.lapkridio men.24d,. padarytas paslolos sutartils pakeitimas, kuiiul r"rioltu maksimali paskolos suma ,398ur. Po apmoketq i5laidq tinkamumo patikrinimo, paskola sumazinta ,I2Eur.2015m. anksdiau laiko gr4zinta ,b0Eur paskolos, netinkamq istuiaq suma yra padengta. Paskol4, pagal$fzinimo grafik4, pradejome grqhiniinuo 2017m. rugp;ioio men. 15d. per 201gm. gr?zinta paskolos , 0 5 Eur, sumoket a 2 9 I 5,1 giur paldkanq. P17. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokdtinas sumas Informacija apie kai kurias moketinas sumas pateikta Ii-ojo VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigoj i mai" 12 priede. Tiekejams moketinos sumos: uz paslaugas ,61Eur. Sukauptos moketinos sumos: sukauptos atostoginiq s4naudos - l l5 943,50Eur. Kiti trumpalaikiai isipareigojimai - tai gauti isankstiniai apmokejimai uz studijas, pragyvenime bendrabudiuose, uzsakomuosius darbus - 19 l24,75eur ir ateinandiq laikotarpiq pajamos ,g41u, (studentq pajamos uz studijas);1 l99,66eur - moketinas pvm. VEIKLOS REZULTATU ATASKAITA Kopija tikra, turi prima facie galią P2l.Kitos pajamos Pajamq apskaitai taikomas kaupimo principas. Fininiavimo pajamos pripazistamos tuo padiu laikotarpiu, kai patiriamos su Siomis pajamomis susijusios s4naudos. eu3u-o.iegistruojamos apskaitoje ir

11 rodomos finansindse ataskaitose t4 ataskaitini laikotarpi, kuri yra uzdirbamos, nepriklausomai nuo pinigq gavimo momento. Informacija apie pagrindines veiklos kitas pajamas ir kitos veiklos pajamas pateikta 10-ojo VSAFAS,,Kitos pajamos" 2 priede. Ko ndines veiklos kitos ur: Pajamos uz nuolatinitl studijq paslaugai ,98Eur Pajamos uz i5tgstiniq studijq paslaugas Flur Pajamos uz kursus, seminarus 24 0l9,64Eur t\.ltos pajamos ,29Eur Informacija apie kitos veiklos pajamas ir sa priede. Nuomos pajamos - I 860,48Eur, kitos veiklos pajamos i7,l7Eur, is jq valgyllos pajamos ,968ur, bendrabudiq pajamos ,428ur, spausdinimas, kopijavimas - I O4g7g1u; m. Kolegijos kitos veiklos s4naudas sudaro l7g 32l,g4fur. is.lq sunaudotq atsargt ,998ur, nusidevejimo s4naudos ,44Eur, darbo uzmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos ,54Err, kitq paslaugq s4naudos ,068ur (komunaliniq paslaugq s4naudos - 56 g76:s3eur, paprasto remonto ir eksploatacijos s4naudos ,628ur, kitq paslaugq renurraor - 15 g47,61eur), kitos viiktos s4naudos 818,91Eur (kitos veiklos ilgalaikio turto nura5ymo senaudos, pridetines - vertes mokesdio s4naudosj. Finansines i, i,,u"p,t2iji',,lltiliffi;",il:t,'.';'jjfif-"i,h13#,liril ffis::350,45eur. Finansines ir investicines veiklos s4naudos - 18,76Eur baudq ii degpiligiq s4naudos, 2 915,l9Eur pallkanq s4naudos, pagal pasira5yt4 bendrabudio atnaujinimo (moderniruri-i; puikolo, sutarti.' Informacija apie finansines ir investicines veiklos pajamas pateikta 6-ojo VSAFAS,,Finansiniq ataskaitq aiskinamasis rastas" 4 priede. Delspinigiq pajamos - 35b,45Eur, taistudentq sumoketi delspinigiai, laiku negrqzinus knygas i bibliotek4. P22.Sqnaudos Pateikiame informacij4 pagal veiklos segmentus pagal 15-ojo VSAFAS,,Segmentai.,pried4. S4naudos apskaitoje pripazistamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uzdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsizvelgiant ipinigqist"idi*o laik4. Pagrindines veiklos darbo uzmokesdio ir socialinio draudimo s4naudos paiyginus su praejusiu ataskaitini trniu lai u 5% del destytoiu darbo uzmokesdio padideiimo Pavadinimas Suma, E,ur!qs4nd nds ve klos darbo uzmokesdio s4naudos ,15 Pagrind nes ve klos pasalpos 730,21 Pagrind NCS VC klos socialinio draudimo sanaudos ,25 Pagrind NCS VC klos garantinio fondo s4naudos 721,20 Pagrind: nes veiklos ilgalaikio darbo ismokq fondo s4naudos 4 232,47 I5 viso: I ,28 Nusidevejimo ir amortizacijos sqnaudos ataskait laikotarpiu padidejo, nes 2018m. buvo isigyta naujo ilgalaikio -ut.iiuiuur ir ilgalaikio nematerialaus turto. K omunaliniq paslaugq ir ry5iq s4naudos lyginant su 2017m. sumaz ejo aoie 7o/n Pavadinimas Suma, Eur Pagrindines veiklos Sildymo s4naudos Pagrindines veiklos elektros energijos s4naudos t Pagrindines veiklos ry5iq paslaugos 2 297,94 Pagrindines veiklos vandentiekio ir kanalizaciios sanaudos 2 005,94 Pagrindines veiklos \itq komunaliniq paslaugq s4naudoi I5 viso: ,65 _ Transporto sqnaudas sudaro: kuro sr" obiliq draudimo sqnaudos, transporto nuoma ir kitos transporto s4naudos. Nuvertejimo ir nura5ytr+ sumq s4naudos - tai per ataskaitinius metus nuvertintq gautinq sumq s4naudos, ilgalaikio materialaus turto nura5ymo s4naudos. atsargq savikaina Pavadinimas Suma, Eur Pagrindi Kopija tikra, nes turi prima ve iklos facie kuras, galią degalai, tepalai Pagrind nes ve klos [kines nledziagos Pagrindi nes veiklos spaudiniai 605,86 u

12 Pagrindines ve klos kitos medziagos ir Zaliavos Pagrindines ve klos ukinis inventorius ,02 Pagrindines ve klos grieztos apskaitos blankai t Pagrindines ve klos atsargines dalys 221,43 Pagrindines ve klos montuotinos dalys 3 139,36 IS viso: ,25 pirkimq i5 Europos Sqjungos paramos le5q vykdomq projektq. Socialiniq i5mokq s4naudos - tai stipendrjq ,078ur ir neapmokestinamq materialiniq pasalpq 145,00Eur s4naudos. Nuomos seraudos 2018m. padidejo del vykdomq projektq, finansuojamq i5 Europos Sqjungos paramos lesq. Kitq paslaugq s4naudos lyginant su 2017m.padidejo 66% del vykdomq projektq is Europos Sqlungos IAMOS Pavadinimas Suma, Eur Pagrind nds veiklos reprezentacines islaidos Pagrind nes veiklos prenumeratos s4naudos Pagrind nes veiklos draudimo s4naudos Pagrindines veiklos kitos paslaugos (valymas, apsauga, reklama, skelbimai spaudoje, maitinimo paslaugos ir kt.) I5 viso: ,76 Pagrindines veiklos kitos s4naudos - tai banko mokesdiq, atlygintos Zalos s4naudoi PINIGV SRAUTU ATASKAITA Kolegijos pinigq srautai pateikiami 5 VSAFAS 2 priede. Netiesioginiams pinigq srautams priskiriami mokejimai, atlikti i5 valstybes izdo. Tiesioginiams pinigq srautams priskiriami mokejimai i5 Kolegijos banko s4skaitq. Pagrindines veiklos lplaukas sudaro: - finansavimo sumos, gautos kitoms i5laidoms ir atsargoms i5 Valstybes biudzeto, Europos S4jungos, kitq Saltiniq; - iplaukos uz suteiktas paslaugas; - kitos iplaukos (grpintos lesos, pirkejq sumoketas PVM uz paslaugas) Pagrindines veiklos pervestas lesas sudaro: - ivalstybes biudzet4 pervestos le5os (sumoketas PVM, rinkliavos ir kt.); - vie5ojo sektoriaus subjektams; - kitiems subjektams pervestos le5os (gr4zintos permoketos lesos uz studijq, bendrabudiq paslaugas ir kitas paslaugas). Pagrindines veiklos ismokos pateikiamos pagal privalomus straipsnius. Investicines veiklos pinigq srautus sudaro ilgalaikio turto isigijimas. NEBALANSINES S.TSKAITOS Nebalansinese s4skaitose yra apskaitoma pagal panaudos sutartis gautas turtas - Zeme. I5sinuomotas turtas, atiduotas naudoti [kinis inventorius, grieztos apskaitos blankai. Pagal panaudos sutarti Zemes verte ,088ur, programines irangos verte - 1,00Eur, irangos - 949,00Eur. Pagal nuomos sutartis issinuomoto turto verte ,00Eur. Ukinio inventoriaus, naudojamo Kolegijos veikloje ir registruojamo nebalansineje seskaitoje verte ,59Eur, grieztos apskaitos blankq verte ,38Eur. Suejus de5imt metq terminui, i nebalansines s4skaitas i5keliamos nuvertintos gautinos sumos uz paslaugas, tai nuvertintos gautinos sumos i5 studentq uz bendrabuti - 757,360Eur, studijas ,06Eur, kitas paslaugas - 868,86Eur. Apskaitiniai iverdiai keidiami nebuvo. NeapibreZtqjq isipareigojimq ir neapibrezto turto nera. ReikSmingq po ataskaitiniq ivykiq nebuvo. Direktorius Kopija tikra, turi prima facie galią Vyr.buhaltere [fui]u4y- Vaidotas Lygis Rasa Zaltauskiene

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

GINdV KoMISIJA PRIE SoCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS , Gedimino Pr.60, Vilnius 2011 m. gruodzio 31 d. FINANSINIU ATASKAITV AISKINAMA

GINdV KoMISIJA PRIE SoCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS , Gedimino Pr.60, Vilnius 2011 m. gruodzio 31 d. FINANSINIU ATASKAITV AISKINAMA GINdV KoMISIJA PRIE SoCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 300128184, Gedimino Pr.60, Vilnius 2011 m. gruodzio 31 d. FINANSINIU ATASKAITV AISKINAMASIS RASTAS I. BENDROJI DALIS Gindq komisija prie Socialines

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Sraur,r1l ApsKRrrrrs pnrnscarsrrne GELBEJIMo valdvba 2018 METU 9 MENESIU FINANSINIU ATASKAIIq.LISrrNAMAsIs nq.sras 1. Informacija apie istaigq

Sraur,r1l ApsKRrrrrs pnrnscarsrrne GELBEJIMo valdvba 2018 METU 9 MENESIU FINANSINIU ATASKAIIq.LISrrNAMAsIs nq.sras 1. Informacija apie istaigq Sraur,r1l ApsKRrrrrs pnrnscarsrrne GELBEJIMo valdvba 2018 METU 9 MENESIU FINANSINIU ATASKAIIq.LISrrNAMAsIs nq.sras 1. Informacija apie istaigq 2018-11-14 Nr. 9 I. BENDROJI DALIS 1.1. Siauliq apskrities

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT Klaipėda, tel. / faks. (8 46) , el. p. santarv

1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT Klaipėda, tel. / faks. (8 46) , el. p. santarv 1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT-94222 Klaipėda, tel. / faks. (8 46) 346136, el. p. santarve@takas.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau