PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKC

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKC"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu Nr. V-175 VILKAVIŠKIO RAJONO VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO 219-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS I. Bendrosios nuostatos Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau mokyklos) veiklos planas 219 metams (toliau planas) parengtas vadovaujantis mokyklos metų strateginiu planu, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, NMPP rezultatais. 219 metų mokyklos veiklos planas parengtas mokyklos direktoriaus 218 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-159 patvirtintos darbo grupės: 1. Vilija Paškauskienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui (grupės pirmininkė); 2. Sigita Langaitienė lietuvių kalbos mokytoja; 3. Violeta Navickienė sekretorė; 4. Aušra Ryckienė socialinė pedagogė; 5. Tadas Skauronas istorijos mokytojas; 6. Kristina Tupčiauskienė pradinių klasių mokytoja; 7. Žaneta Vingilytė pradinių klasių mokytoja. Metinio veiklos planavimo tikslas suplanuoti mokyklos veiklą 219-iesiems metams, užtikrinti mokyklos bendruomenės narių įsitraukimą planuojant, įgyvendinant numatytas priemones, vertinant ir analizuojant veiklos rezultatus. Plane apžvelgti svarbiausi praėjusių metų pasiekimai, problemos, numatyti 219 metų veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai, numatytos veiklos priemonės. Mokyklos veikla planuojama ir kitų mokyklos institucijų: Mokyklos tarybos, Metodinės tarybos, Vaiko gerovės komisijos, pagalbos mokiniui specialistų ir kt. Planą įgyvendins mokyklos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, ugdytiniai ir jų tėvai (globėjai). II. Mokyklos vizija Besimokanti, demokratiška, darni, kūrybiška, atliepianti bendruomenės poreikius mokykla, kiekvieną vaiką ir mokinį ugdanti sėkmei pagal jo galimybes. III. Mokyklos misija

2 Saugioje ir kūrybiškoje, pagarba vienas kitam grįstoje aplinkoje teikti kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas tobulėti visiems bendruomenės nariams. Mokykla išsiskiria aktyvia gamtosaugine veikla. IV. Informacija apie mokyklą 1. Mokykloje vykdomos programos. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos. 2. Klasių komplektų ir mokinių skaičius m. m. 9 klasių grupių komplektų 74 mokiniai m. m. 9 klasių grupių komplektų 74 mokiniai m. m. 9 klasių grupių komplektų 67 mokiniai. 3. Mokytojų kvalifikacija. Mokytojai metodininkai 5 (be direktoriaus). Vyr. mokytojai 9. Mokytojai 2. 6 mokytojai dirba antraeilėse pareigose 2 metodininkai, 3 vyr. mokytojai ir 1 mokytojas. 4. Pedagoginiai darbuotojai, darbuotojai. Socialinė pedagogė 1 (,5 etato). Logopedė 1 (,25 etato). Bibliotekininkė 1 (,5 etato). Mokytojo padėjėja 2 (po,5 etato). V. 218 metų veiklos analizė metų veiklos programoje kelti tikslai: Gerinti mokymosi pasiekimus, užtikrinant mokymosi pagalbą. Gerinti ugdymosi(si) aplinką ir ją efektyviai naudoti. Stiprinti mokyklos bendruomeniškumą. 218 metų veiklos programoje kelti uždaviniai tikslams pasiekti: Kiekvieno mokinio mokymosi proceso stebėjimas ir savalaikės pagalbos teikimas įvairių gebėjimų mokiniams. Asmeninių mokinio kompetencijų ugdymas. Mokyklos interjero atnaujinimas, naujų edukacinių erdvių kūrimas ir turimų erdvių tobulinimas. Efektyvus IKT panaudojimas ugdymosi procese. Bendradarbiavimo su tėvais (globėjais) inicijavimas. Bendradarbiavimas su rajono mokyklomis bei organizacijomis.

3 2. Veiklos plano SSGG. Stiprybės Daugumos mokinių mokymosi pasiekimai ir gebėjimai atitinka išsilavinimo standartus. Mokykla visiems atvira ir svetinga. Skatinami aktyvūs mokiniai ir jų tėvai. Mokytojai turi galimybę kelti savo profesinę kvalifikaciją. Visi mokytojai turi savo darbo vietas, aprūpinti IKT. Mokyklos tradicijų puoselėjimas. Tinkama socialinė pagalba. Klasių mikroklimatas palankus mokymuisi. Ryški mokyklos gamtosauginė veikla. Galimybės Mokymosi aplinkos ir ugdymo priemonių atnaujinimas. Šiuolaikinių edukacinių erdvių kūrimas ir panaudojimas. Analizuoti mokinių pasiekimus ir pažangą. Išnaudoti technologijų pamokų teikiamas galimybes mokinių kūrybiškumui skatinti ir kompetencijoms tobulinti. Įvairinti popamokinę ir projektinę veiklą. Ieškoti galimybių pritraukti nebiudžetinių lėšų iš paramos programų_ daugiafunkciams centrams ir ikimokykliniam ugdymui remti. Įvairinti bendravimo su tėvais formas. Stiprinti mokyklos vaidmenį visuomenės gyvenime. Silpnybės Nepakankami mokėjimo mokytis gebėjimai. Neišnaudojamos dalyvavimo projektuose galimybės. Nepakankamai aktyvios mokyklos savivaldos institucijos. Neišnaudotos tėvų švietimo ir įtraukimo į mokyklos veiklą galimybės. Mokykloje organizuojamas komandinis darbas, tačiau ne visų mokytojų veikla rezultatyvi. Trūksta sporto aikštyno. Grėsmės Ženklus mokinių skaičiaus mažėjimas. Nepakankamas finansavimas dėl mažėjančio mokinių skaičiaus. Mažėjantis mokinių skaičius, galimas klasių komplektų sujungimas sudaro prielaidas ugdymo(si) proceso kokybės prastėjimui ir daro neigiamą įtaką mokyklos bendruomenės emocinei ir akademinei aplinkai. Mokyklų konkurencija. Mokytojų darbo krūvio mažėjimas. Dalies mokytojų ir mokinių abejingumas mokyklos pažangos siekiams. Didėja mokytojų, dirbančių keliose mokyklose skaičius, todėl nepakankamai laiko skiriama konsultacijoms ir popamokinei veiklai. Dalies mokinių tėvų abejingumas nepadeda siekti geresnių mokymosi rezultatų. 3. Veiklos plano įgyvendinimas. Sėkmingos mokyklos veiklos pamatu tampa bendradarbiavimu grįsti santykiai, kurie aprėpia įvairiapusišką partnerystę (mokinių, tėvų ir mokytojų, mokytojų, mokinių ir mokytojų, mokyklų ir mokyklos ir vietos bendruomenės partnerystę). Siekiant sustiprinti tėvų ir mokytojų, mokinių ir mokytojų partnerystę, Mokytojų tarybos posėdyje ( Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas, siekiant mokinių pasiekimų pažangos , protokolo Nr. S-2-1) buvo aptarti įvairūs būdai, metodai ir galimybės. Pateiktos rekomendacijos klasių vadovams, dalyko mokytojams ir kitiems darbuotojams, kuriomis rekomenduojama vadovautis, sprendžiant įvairias vaiko problemas ir suteikiant mokiniui visokeriopą pagalbą, pasitelkiant visas mokyklos bendruomenės pastangas. Aptarti apklausos (5 1 klasėse) Kaip man sekasi? rezultatai.

4 Gauti apklausos rezultatai rodo, kad mokiniams patinka mokyklos aplinka (74,4 proc.) ir sudarytos ugdymo(si) sąlygos (9,7 proc.). Net 97,7 proc. mokinių nurodo, kad tėvai domisi jų ugdymo(si) rezultatais ir 88,4 proc. mokinių teigia, kad visuomet sulaukia pagalbos iš mokytojų. Posėdžio metu buvo aptartos ugdymo turinio diferencijavimo ir individualizavimo galimybės. Svarstant mokymosi aplinkų kūrimo mokykloje galimybes ir jų įtaką mokinių kompetencijų formavimesi (Mokytojų tarybos posėdis, protokolas Nr. S-2-2, ), buvo nutarta sutvarkyti mokyklos Vaistažolių pievelę, įrengti pirmojo aukšto koridoriuje Metų laikų ekspoziciją, papuošti mokyklos fasadą ir padovanoti apie 6 pelargonijų sodinukų Vištyčio miestelio puošybai. Visi numatyti darbai, bendradarbiaujant su mokyklos darbuotojais, mokiniais ir tėvais, buvo atlikti. Jau tradicija tapo mokyklos, kaip daugiafunkcio centro veikla, akcija Užaugink gėlę. Jos metu sodinami gėlių sodinukai (apie 1 12 vnt.), kurių dalis dovanojama miestelio puošybai ir likusieji mokyklos aplinkos gražinimui. Tikslinga ir efektyvi mokyklos gamtosauginė veikla įvertinta jau 14-ąja Žaliąja vėliava. Mokyklos tarybos posėdyje ( Nr. S-2-3) buvo aptarti mokslo metų pabaigos ugdymo proceso organizavimo klausimai. Visą savaitę vyko projektinė veikla, išsiskirianti renginių įvairove: pirmadienis Mokslo stebuklai, antradienis Vaizdai ir garsai tai mano pasaulis, trečiadienis Orientacinis sportas moksliukų akimis, ketvirtadienis Gedulo ir vilties dienos paminėjimas (sporto varžybos Sveikam kūne sveika siela ). Įgyvendinant numatytąjį uždavinį Kiekvieno mokinio mokymosi proceso stebėjimas ir savalaikės pagalbos teikimas įvairių gebėjimų mokiniams, buvo vedami signaliniai trimestrai, analizuojami trimestriniai rezultatai, NMPP rezultatai, numatytos problemų sprendimo priemonės (NMPP rezultatų suvestinė pridedama, Priedas Nr. 1). Reikiamas dėmesys skirtas mokinių mokymosi krūvio optimizavimui pamokose: vestos integruotos pamokos, derintas kontrolinių darbų laikas, atsižvelgta į namų darbų apimtis. Mokiniai buvo skatinami dalyvauti įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose (Priedas Nr. 2). Nors žymių rezultatų mokiniai nepasiekė, tačiau dalyvavimas skatina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo asmenines kompetencijas. Pozityvūs mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiai buvo formuojami vedant pamokas netradicinėse aplinkose, dalyvaujant išvykose, ekskursijose, įvairiuose mokykloje ir už mokyklos ribų organizuojamuose renginiuose (Priedas Nr. 3). Mokyklos bendruomenės narių bendruomeniškumas stiprinamas organizuojant įvairius renginius, dalyvaujant ekskursijose, talkose, išvykose, akcijose (Priedas Nr. 3). Siekiant glaudesnio ryšio tarp mokytojų, mokinių ir tėvų organizuoti visuotiniai ir klasių tėvų susirinkimai, tėvų dienos mokykloje. Nors tėvų dalyvavimas nepasižymi gausa, tačiau šis bendravimo būdas bus naudojamas ir kitais mokslo metais, nes, kaip rodo praktika, jis tampa vis labiau priimtinas didesnei tėvų daliai. 4. Mokymo(si) rezultatai. Metinių pasiekimų rezultatai (lyginamoji suvestinė) Metai Klasės Mokinių skaičius Pažangumas Vidurkis proc. 8, proc. 7, proc. 7, proc. 7,5 NMPP rezultatai (Priedas Nr. 1). Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai (lyginamoji suvestinė).

5 Metai Dalykas Kandidatų Įvertinimas skaičius Lietuvių kalba ,3 14,3 14,3 Matematika Lietuvių kalba 6 Matematika Vidurkis 217 metais lietuvių kalbos ir literatūros mokinių pasiekimai buvo žemesni už savivaldybės mokyklų vidurkį (6,23), o matematikos truputį aukštesni (5,13). 218 metais lietuvių kalbos ir literatūros mokinių pasiekimai truputį aukštesni už savivaldybės mokyklų vidurkį (5,81), o matematikos žemesni (4,28). 5, 5,29 6, 3,8 Mokslo metai Mokinių lankomumo duomenys. Klasė Mokinių skaičius Praleistos pamokos Tenka vienam mokiniui praleistų pamokų Praleista dėl ligos Praleista dėl kitų pateisinamų priežasčių Nepateisintos pamokos Tenka vienam mokiniui nepateisintų pamokų , , , , , , ,67 Maždaug 45 proc. pavyko sumažinti nepateisintų pamokų, tenkančių vienam mokiniui, skaičių 5 8 klasėse ir 27 proc. sumažėjo 9 1 klasėse. 218 mokslo metais steigėjo lėšomis įsigyta 2 naujų kompiuterių. Iš viso mokykloje yra 56 kompiuteriai. Iš jų 15 informatikos kabinete. Mokinių mokymui naudojama 44 kompiuteriai. 55 kompiuteriai prijungti prie interneto. Siekiant formuoti draugišką mokinių bendruomenę mokykla 218 metais įsitraukė į OLWEUS patyčių prevencijos programą, o 2 klasės mokiniai dalyvauja programoje Obuolio draugai. Mokytojai dalyvavo Gyvenimo ir tikėjimo instituto projekte Kuriame saugią mokyklą ir išklausė dviejų dienų (7,5 val.) kursus seminare Raktas į sutarimą: išgirsti ir būti išgirstiems. Dalyvauta kasmetinėje Tolerancijos dienoje, akcijoje Darom, akcijoje World Cleanup Day (Pasaulio valymo dienoje), Atmintis gyva, nes liudija ir kt. Mokiniai, kartu su technologijų mokytoju, pastatė informacinį stendą pedagogo-knygnešio Petro Kriaučiūno tėviškėje. Buvo organizuota tėvų ir mokyklos darbuotojų talka, kurios metu buvo sutvarkyta aplinka.

6 Mokykloje vyko edukacinis renginys Smėlio terapija mokyklos bendruomenei, mokinių delegacijai iš Jurbarko r., suaugusiųjų grupėms iš Kauno ir kitų aplinkinių regionų. Vykdyta vasaros užimtumo programa 4 kl. mokiniams Gyvenimas mums leidžia džiaugtis. Vyko akcija Knygų Kalėdos gauta 1 knygų. 8 1 klasių mokiniams organizuoti susitikimai su: VDU studentėmis Virga ir Vaiva; MPRC Vilkaviškio skyriaus vedėju G. Šliauteriu; VU studente A. Ciplijauskaite. Pradinių klasių mokytojos inicijavo Pilietinę akciją Atmintis išėjusiems. VI. Veiklos plano tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės 219 metams. Prioritetai: Saugaus ir sveiko vaiko ugdymas mokyklos ir tėvų pareiga. Pagalba mokiniui pamokoje. I. Tikslas: Mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas. Uždaviniai: 1.1. Skatinti mokytojų kūrybiškumą ugdant mokinio gebėjimus ir padedant mokiniui patirti mokymosi sėkmę Tobulinti pamokos veiksmingumą taikant aktyviuosius mokymo metodus ir informacines technologijas Formuoti pozityvią mokinių ir mokinių tėvų nuostatą mokyklos atžvilgiu siekiant užtikrinti mokinių saugumą. II. Tikslas: Patrauklios mokyklos įvaizdžio kūrimas: Uždaviniai: 2.1. Gerinti mokyklos aplinkas, sudarant saugias bei sveikas mokymosi sąlygas, kuriant teigiamą mokyklos psichologinę ir socialinę aplinką Sudaryti prielaidas pozityviai mokinių socializacijai ir pilietinei brandai, padedant mokiniams patirti mokymosi sėkmę, pritaikant ugdymo turinį skirtingų gebėjimų ir poreikio mokiniams. VII. Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo priemonės. Žinių visuomenės plėtros programa. I. Tikslas. Mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimas. Uždaviniai Priemonės Atsakingi vykdytojai 1. Skatinti mokytojų kūrybiškumą, ugdant mokinio gebėjimus ir 1.1. Sisteminga mokinių ugdymosi poreikių analizė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vykdymo laikas Gegužės mėn. Rugsėjo mėn. Sėkmės kriterijai, laukiamas rezultatas Laiku atpažinti individualūs mokinių ugdymo(si) poreikiai, polinkiai

7 padedant mokiniui patirti mokymosi sėkmę Ugdymo planų ir pamokų tvarkaraščio parengimas Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį atsižvelgiant į mokinių gebėjimus, kompetencijas ir pasiekimų lygmenis Dalykinių konsultacijų teikimas Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti mokyklos ir rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, viktorinose, varžybose Skatinti mokytojus kelti kvalifikaciją (seminarai, konferencijos, mokymai). Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Metodinė taryba Dalyko mokytojai Dalykų mokytojai Mokytojai ir kiti pedagoginiai darbuotojai Rugsėjo mėn. Sausio mėn. Nuolat Per mokslo metus Per mokslo metus Per mokslo metus ir galimybės. Parengti mokinių pamokų tvarkaraščiai derantys su ugdymo planais ir pagal galimybes tenkinantys mokinių poreikius. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius, kompetencijas ir individualios pažangos stebėjimo rezultatus, individualizuojamas mokymas ir diferencijuojamos mokymo veiklos bei užduotys pamokose. Mokymosi spragų likvidavimas. Gerės mokinio savijauta, pasitikėjimas savo jėgomis. Gerėja mokymosi motyvacija, mokiniai ugdosi gebėjimą rasti reikalingą informaciją, didėja mokinių savarankiškumas ir kūrybiškumas, tobulinamos mokėjimo mokytis kompetencijos. Mokytojai tobulins savo kompetencijas. Dalis mokytojų įgis aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

8 1.7. Organizuoti metodines dienas: Mokymasis bendradarbiaujant. Mąstymo strategijos, gerinančios mokinių pasiekimus Organizuoti veiklas, ugdančias vertybes, padedančias mokinių asmenybės brandai Puoselėti mokyklos tradicijas Bendradarbiauti su Vištyčio regioninio parko darbuotojais. Metodinė taryba Klasių vadovai Renginių organizatorė Klasių vadovai Renginių organizatorė Klasių vadovai Renginių organizatorė 219 m. sausio mėn. 219 m. kovo mėn. Per mokslo metus Per mokslo metus Per mokslo metus Mokytojai pasidalina gerąja patirtimi. Ugdomi mokytojų bendradarbiavimo, komandinio darbo įgūdžiai. Popamokinėje veikloje dalyvauja apie 9 proc. visų mokinių. Organizuojamos išvykos, ekskursijos, viktorinos, valstybinių švenčių ir atmintinų dienų paminėjimai, plečiantys mokinių akiratį, stiprinantys mokinių patriotiškumo ir pilietiško tapatumo jausmus. Stiprės pasididžiavimo savo mokykla jausmas. Ugdomos mokinių kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos. Bendrų užsiėmimų metu bus vykdoma gamtosauginė veikla. Mokiniai, dalyvaudami parodose, išvykose, debatuose, turi galimybę ugdyti(s) kūrybiškumą, kritinį mąstymą, komunikabilumą.

9 2. Tobulinti pamokos veiksmingumą taikant aktyviuosius mokymo metodus ir informacines technologijas Inicijuoti gerosios patirties sklaidą: Organizuojant atviras pamokas. Kaupiant ir dalijantis mokomosiomis medžiagomis. Rengiant pokalbiusdisputus Ugdymo proceso stebėsena Pamokos struktūra, aktyvių ugdymo metodų taikymas pamokoje Metodinė diena Ugdymo metodai, skatinantys mokinių aktyvumą ir savivaldį mokymą(si) Analizuoti apibendrintus 5 1 klasių mokinių signalinių trimestrų, trimestrų, metinių pasiekimų rezultatus. Metodinė taryba Dalykų mokytojai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 5 pamokas per mokslo metus Kartą per trimestrą Visus mokslo metus Metodinė taryba 219 m. gegužės mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Klasių vadovai Vasario mėn. Birželio mėn. Lapkričio mėn. Tobulės mokytojų kompetencijos, stiprės mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai. Stebėta apie 3 įvairių dalykų pamokų. Rezultatai aptariami mokytojų tarybos posėdyje. Pateiktos rekomendacijos dėl pamokos struktūros ir taikomų metodų efektyvumo. Pasidalinama gerąja patirtimi, kaip pamoką padaryti kokybiškesnę, modernesnę, skatinančią mokinio mokymosi motyvaciją ir aktyvumą pamokoje. Aptarti ugdymosi rezultatai. Lyginant signalinių ir trimestrų rezultatus įvertintos mokinių pastangos, pažanga. Pateiktos rekomendacijos dėl ugdymo turinio ir pamokos veiksmingumo tobulinimo Lavinti mokinių Dalykų Per mokslo Mokiniai atliks

10 3. Formuoti pozityvią mokinių ir mokinių tėvų nuostatą mokyklos atžvilgiu, vaizduotę vedant pamokas įvairiose edukacinėse erdvėse Analizuoti mokinių NMPP rezultatus 2, 4, 6, 8 klasėse Analizuoti PUPP rezultatus Atlikti tyrimą Informacinių technologijų panaudojimas pamokose skatina ar trukdo ugdymosi procesą Kurti palankų mokymui(si) ir darbui mikroklimatą, vieningai laikytis mokykloje priimtų tvarkos aprašų, mokytojai metus matavimus gamtoje, skaičiavimus praktinėse situacijose, tai skatins mokinių savivaldį mokymąsi ir ugdysis jų matematinis raštingumas. Dalykų mokytojai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Klasių vadovai Lietuvių kalbos ir literatūros ir matematikos mokytojai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gegužės birželio mėn. Birželio mėn. Gamtos reiškinių stebėjimas, įvairių objektų tyrinėjimas lavins mokinių vaizduotę ir skatins mokymosi motyvaciją. Apibendrinti NMPP rezultatai aptariami su mokiniais, mokinių tėvais, mokytojais ir suplanuotos priemonės pokyčiams. Apibendrinti PUPP rezultatai aptariami mokytojų tarybos posėdyje ir suplanuotos priemonės pokyčiams. T. Skauronas Gegužės mėn. Analizuojami apklausos rezultatai. Pateikiamos rekomendacijos dėl IKT panaudojimo pamokose. Mokyklos bendruomenė Per mokslo metus Mokyklos veiklos įvertinimas anketose (iqesonline sistemoje). Mokinių apklausos rezultatų aptarimas mokytojų

11 siekiant užtikrinti mokinių saugumą. taisyklių, rekomendacijų Gerinti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų dialogą Formuoti mokinių vertybines nuostatas organizuojant mokyklos bendruomenės renginius Atvirų durų dienų organizavimas mokykloje Mokyklos veiklos rezultatų skelbimas internetinėje mokyklos Mokyklos administracija Klasių vadovai Klasių vadovai Renginių organizatorė Metodinė taryba K. Tupčiauskienė E. Dereškevičienė Per mokslo metus Per mokslo metus Du kartus per mokslo metus Per mokslo metus tarybos posėdyje ir numatytų veiklų efektyvumo įvertinimas. 8 proc. mokinių ir (ar) mokinių tėvų (globėjų) įvertinimai apklausose yra pozityvūs. Formuosis ir stiprės mokinių vertybinės nuostatos, kūrybiškumas, kultūringo elgesio nuostatos. Į veiklą bus įtraukiami visi bendruomenės nariai: mokiniai, mokytojai, tėvai. Tėvai bus skatinami bendrauti ir bendradarbiauti. Mokyklos bendruomenė bus telkiama bendrai veiklai, kuriant sveiką, kultūringą bei savitas tradicijas turinčią mokyklą. Tėvams (globėjams) suteikiama galimybė stebėti ugdymo(si) procesą, dalyvauti mokyklos veikloje, aptarti su mokytojais ugdymo(si) problemas. Nuolat skelbiama ir viešinama informacija apie mokyklos kultūrinį gyvenimą,

12 svetainėje, informacijos apie renginius viešinimas spaudoje. dalykinius ir meninius pasiekimus skatins visus bendruomenės narius didžiuotis savo mokykla. 2 Tikslas. Patrauklios mokyklos įvaizdžio kūrimas. Uždaviniai Priemonės Atsakingi vykdytojai 1. Gerinti mokyklos aplinkas, sudarant saugias bei sveikas mokymosi sąlygas, kuriant teigiamą mokyklos psichologinę ir socialinę aplinką Atnaujinti mokyklos interjerą, kurti naujas ir tobulinti turimas edukacines erdves. Renginių organizatorė Metodinė taryba I. Kačkauskienė Vykdymo laikas Per mokslo metus Sėkmės kriterijai, laukiamas rezultatas Mokyklos koridorius, laiptines puoš mokinių darbai. Įkurti pradinių klasių laiptinėje skaičiavimo laiptai. Atnaujinta mokyklos vaizdinė agitacija. Įvairesnė, atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus vaizdinė medžiaga Teikti mokiniams pedagoginę, socialinę ir specialiąją pagalbą Dalyvauti tarptautinėje Olweus patyčių prevencijos programoje ir Vaiko gerovės komisija A. Ryckienė Ž. Vingilytė Per mokslo metus Per mokslo metus Teikiamos individualios konsultacijos mokiniams. Bendradarbiaujant su Vilkaviškio ŠPT mokiniai nukreipiami, reikalui esant, profesionalioms konsultacijoms. Mokyklos bendruomenė mokės atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas

13 2. Sudaryti prielaidas pozityviai mokinių socializacijai ir pilietinei brandai. programoje Obuolio draugai Gerinti mokyklos sporto bazę: sportinio inventoriaus įsigijimas, mokyklos aikštyno atnaujinimas Organizuoti išvykas, ekskursijas po rajoną, Lietuvos įžymias vietas. Dalyvauti edukaciniuose renginiuose Dalyvauti įvairiose akcijose (Tolerancijos diena, Atmintis gyva, nes liudija, Saugai gamtą saugai savo ateitį ir kt.). K. Bradūnienė Ūkvedys Iki gegužės mėn. reaguoti. Gerės mokinių tarpusavio santykiai. Vaikai mokysis kaip spręsti problemas, susirasti draugų ir padėti kitiems. Nupirkti krepšinio ir kitos paskirties kamuoliai, lankai, kitas inventorius. Prižiūrėti aikštyno bėgimo takai ir, pagal galimybes, atnaujintas aikštyno inventorius. Klasių vadovai Per mokslo metus Mokiniai geriau pažins savo tėvynės praeitį, ugdysis pasididžiavimo jausmą savo tautos atžvilgiu. Plėsis mokinių akiratis. Stiprės tarpusavio bendrystės jausmas ir bendravimo įgūdžiai. A. Ryckienė Klasių vadovai Per mokslo metus Stiprės mokinių vertybių sistema ir plėsis gyvenimo įgūdžių spektras Dalyvauti visuomenei naudingoje mokyklos ir A. Ryckienė Klasių vadovai Per mokslo metus Formuojami mokinių emociniai, vertybiniai

14 vietos savivaldos veikloje Organizuoti mokinių disputus, protmūšius, viktorinas. Per mokslo metus santykiai su kitais žmonėmis, aplinkiniu pasauliu. Ugdomas savarankiškumas, kritiškumas. Suorganizuota ne mažiau kaip 2 protmūšiai ir 4 viktorinos. Lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, dorinio ugdymo ir kiti mokytojai įtrauks mokinius į įvairius disputus, kurių metu mokiniai mokysis argumentuotai reikšti savo nuomonę, kritiškai vertinti faktus. VIII. Mokyklos tarybos, mokytojų tarybos, administracijos, tėvų susirinkimai/posėdžiai, skirti veiklos uždaviniams įgyvendinti Veikla Mokyklos tarybos posėdžiai Temos Data Atsakingas 1. Dėl mokyklos ir mokyklos Sausio mėn. Mokyklos tarybos direktoriaus metinės ataskaitos. pirmininkė 2. Dėl mokyklos veiklos kokybės Vasario mėn. Mokyklos tarybos įsivertinimo formų, metodikos. pirmininkė 3. Dėl mokyklos 218 metų Kovo mėn. Mokyklos tarybos biudžeto vykdymo ir dėl 219 metų pirmininkė mokyklos biudžeto. 4. Dėl mokyklos veiklos kokybės Gegužės mėn. Mokyklos tarybos įsivertinimo rezultatų. pirmininkė 5. Dėl mokyklos metodinės veiklos. Gegužės mėn. Mokyklos tarybos pirmininkė 6. Dėl mokyklos ugdymo plano Rugpjūčio Mokyklos tarybos

15 m. m. mėn. pirmininkė 7. Dėl mokyklos ugdymo proceso Rugsėjo mėn. Mokyklos tarybos organizavimo. pirmininkė 8. Dėl mokyklos 22 metų veiklos plano. Gruodžio mėn. Mokyklos tarybos pirmininkė Mokytojų tarybos posėdžiai 1. Kūrybiškas mokymasis kūrybiško mokytojo siekiamybė. Dėl I pusmečio mokinių mokymosi pasiekimų rezultatų. Dėl mokyklos naujų dokumentų (tvarkų, aprašų, taisyklių ir kt.). 2. Pamoka Nuo uždavinio iki rezultato pamatavimo. Dėl II-ojo trimestro mokinių pasiekimų rezultatų. 3. Aktyvių ugdymo metodų taikymas pamokoje. Dėl III-ojo trimestro ir metinių rezultatų. 4. Dėl standartizuotų testų rezultatų. Dėl mokytojų metodinės tarybos veiklos (ataskaita). Dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų. Dėl mokinių dalyvavimo konkursuose, olimpiadose, projektuose rezultatų. 5. Dėl mokytojų darbo krūvio m. m. (projektas). Dėl 1-okų PUPP rezultatų. 6. Dėl ugdymo plano m. m. 7. Dėl Švietimo ir mokslo ministerijos bei savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacijos. 8. Dėl mokytojų darbo krūvio m. m. Sausio mėn. Kovo mėn. Birželio mėn. Birželio mėn. Birželio mėn. Rugpjūčio mėn. Rugpjūčio mėn. Rugpjūčio mėn. 9. Dėl prevencijos programų vykdymo. Saugi aplinka saugus ir atsakingas mokinys. Dėl I-ojo trimestro mokinių Gruodžio mėn.

16 mokymosi. Administraciniai pasitarimai 1. Dėl mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo. 1. Dėl viešųjų pirkimų 218 m. ir naujų pirkimų 219 m. organizavimo. Gruodžio mėn. Sausio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Finansininkė 2. Dėl mokyklos turto inventorizavimo. 3. Ugdymo aplinkos kūrimas, priemonių įsigijimas ir jų panaudojimas. Sausio mėn. Sausio mėn. Finansininkė Ūkvedė 4. Saugios ir funkcionalios aplinkos kūrimas, bendradarbiavimas su tėvais, bendruomene. 5. Dėl mokinių sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo ugdymo procese. 6. Dėl kultūrinės ir socialinės veiklos vykdymo. 7. Dėl mokyklos Vaiko gerovės komisijos veiklos. 8. Dėl mokyklos interneto svetainės. Vasario mėn. Vasario mėn. Vasario mėn. Kovo mėn. Kovo mėn. Ūkvedė Sveikatos priežiūros specialistė Socialinė pedagogė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 9. Dėl bibliotekos knygų ir vadovėlių fondo. Balandžio mėn. 1. Dėl mokymo priemonių užsakymo. 11. Dėl mokytojų ir kitų darbuotojų atostogų. Balandžio mėn. Balandžio mėn. 12. Dėl mokytojų/pedagogų veiklos įsivertinimo. 13. Dėl mokyklos veiklos plano vykdymo. 14. Dėl mokinių ir mokytojų apdovanojimo. Gegužės mėn. Gegužės mėn. Gegužės mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

17 15. Dėl pasirengimo m. Birželio mėn. m. 16. Dėl dalykų ilgalaikių planų. Birželio mėn. Tėvų susirinkimai 17. Dėl mokytojų/pedagogų veiklos vertinimo. 18. Dėl mokyklos veiklos planavimo terminų. Birželio mėn. Rugpjūčio mėn. 19. Dėl dienyno pildymo. Rugpjūčio mėn. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2. Dėl mokyklos naujų erdvių. Rugpjūčio mėn. 21. Dėl mokyklos masinių renginių. Rugsėjo mėn. Renginių organizatorius 22. Dėl tėvų susirinkimų Rugsėjo mėn. Renginių organizavimo. organizatorius 23. Dėl mokymo proceso Spalio mėn. stebėjimo. 24. Dėl pasirengimo šildymo Spalio mėn. sezonui. 25. Dėl signalinio trimestro Lapkričio mėn. Direktoriaus rezultatų. pavaduotoja 26. Dėl mokyklos veiklos plano 22 m. projekto. 27. Dėl biudžeto 22 metams planavimo. 1. Susitikimai su klasių vadovais ir dalykų mokytojais. 2. Dėl mokyklos ateities planų ir dėl mokyklos veiklos m. m. 3. Tėvų pagalbos būdai vaikams, turintiems mokymosi sunkumų. 4. Dėl I-ojo trimestro mokymosi pasiekimų rezultatų. Dėl mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo. Gruodžio mėn. Gruodžio mėn. Kovo mėn. Gegužės mėn. Spalio mėn. Gruodžio mėn. ugdymui Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Finansininkė Klasių vadovai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

18 IX. Mokyklos renginiai Eil. Veikla Atsakingi Vykdymo laikas Pastabos Nr. 1. Akcija Atminti gyva, nes Mokinių seniūnų Sausio 11 d. liudija. taryba 2. Akcija Baltasis badas. Klasių vadovai Sausis-kovas Akcija Baltasis badas. 3. Protmūšis Vasario laisvės vėjai. 4. Koncertas minėjimas Lietuva mano širdyje. Renginių organizatorius Renginių organizatorius 5. Valentino diena Palinkėjimai paštu. Mokinių seniūnų taryba 6. Kaziuko mugė 219. Renginių organizatorius Mokinių seniūnų taryba 7. Užgavėnių šventė Pradinių klasių Žiema, žiema.... mokytojos 8. Kovo 11-oji Lietuvos T. Skauronas nepriklausomos valstybės Renginių atstatymo diena. organizatorius Sporto šventė. K. Bradūnienė 9. Matematikų diena V. Paškauskienė Įdomusis skaičius pi. 1. Knygnešio diena Jų pėdos Vištyčio smėlyje įspaustos. 11. Tarptautinė vaikų knygos diena. 12. Renginiai, skirti Žemės dienai paminėti (pagal atskirą planą). 13. Dalyvavimas akcijoje Darom. I. Arlauskienė E. Dereškevičienė S. Langaitienė Vasario 15 d. Vasario 15 d. Vasario 14 d. Kovo 1 Kovo 6 d.. Kovo 9 d. Kovo 14 d. Kovo 16 d. Bibliotekininkė Balandžio 2 d. Pradinių klasių mokytojos Metodinė taryba Balandžio 16 2 d. Klasių vadovai Balandžio mėn. Bendras Vištyčio bendruomenės renginys. 15. Motinos dienos šventė Tau, Mama, tariam ačiū. Renginių organizatorius Gegužės 4 d. Renginys vyks kartu su Kybartų centro Vištyčio kultūros namais. 16. Edukacinės išvykos, Klasių vadovai Visus metus Bendri renginiai

19 ekskursijos, žygiai. 17. Renginys Aš turiu teisę gyventi nebijodamas Gedulo ir vilties diena Nepamirštama kančia ir deganti viltis. 19. Mokslo metų užbaigimo Renginių organizatorius Pradinių klasių mokytojos Renginių organizatorius Klasių vadovai šventė. 2. Mokslo ir žinių šventė. Renginių organizatorius Klasių vadovai 21. Akcija Mokyklinė kuprinė. Kokia ji?. 22. Paroda Rudens grožybės. 23. Tarptautinė mokytojų diena. 24. Mokyklos aplinkos tvarkymas. 25. Europos kalbų dienai paminėti skirtas renginys. 26. Šauniausių komandų varžytuvės. 27. Akcija Atšvaitą turi matomas esi. 28. Akcija Apšviesk nelankomą kapą. 29. Tarptautinė tolerancijos diena. Sveikatos priežiūros specialistė Gegužės 31 d. Birželio 14 d. Birželio mėn. Rugsėjo 2 d. Rugsėjo 17 21d. Klasių vadovai Rugsėjo 27 d. spalio 4 d. Mokinių seniūnų Spalio 4 d. taryba Ūkvedė Spalio mėn. Klasių vadovai Anglų kalbos Spalio mėn. mokytojos Renginių Spalio mėn. organizatorius Klasių vadovai Spalio mėn. Klasių vadovai Lapkričio 1 d. Renginių organizatorius Mokinių seniūnų taryba Renginių organizatorius Mokyklos 3. Protų mūšis AIDS geriau žinoti. 31. Kalėdinė mokyklos puošyba. bendruomenė 32. Kalėdiniai renginiai. Renginių organizatorius Mokinių seniūnų taryba Lapkričio 16 d. Gruodžio mėn. Gruodžio mėn. Gruodžio 17 2 d. su Vištyčio regioniniu parku. Kuprinių svėrimas pradinių klasių mokiniams. Pasirinktos renginių formos atskirai pradinėms ir 5 1 klasėms.

20 X. Laukiami rezultatai Įgyvendinus uždavinius bus pasiekta: 1. Mokiniai gebės analizuoti savo pasiekimus, įvertinti galimybes ir, keldami motyvuotus ugdymo(si) tikslus, planuos pokyčius. 2. Mažės netinkamo elgesio apraiškų mokykloje. Visa mokyklos bendruomenė įsitrauks į tarptautinės Olweus programos vykdymą. 3. Įvairesnis, mokinių aktyvumą stiprinantis ugdymo procesas. Bent 3 proc. pamokų bus vedamos kitose (ne klasėje) edukacinėse erdvėse. 4. Stiprės mokinių gebėjimas diskutuoti, bendrauti ir bendradarbiauti. 5 proc. mokyklos renginių organizatoriai mokiniai. 5. Atnaujinti mokyklos stendai. 6. Surengtos bent 3 mokinių darbų parodos. 7. Atnaujintos 3 mokytojų darbo vietos. Informacinių technologijų kabinete atnaujintos 2 darbo vietos. 8. Organizuotos 3 atvirų durų dienos tėvams. Pasiektas bent 3 proc. tėvų dalyvavimas. 9. Pateikti bent 2 tėvų pasiūlymai dėl ugdymo proceso ar kitos mokyklos veiklos gerinimo. 1. Organizuoti 4 visuotiniai tėvų susirinkimai. 11. Bent 4 proc. tėvų dalyvaus mokyklos renginiuose. 12. Nupirkta naujų kamuolių sportinei ir popamokinei veiklai. XI. Baigiamosios nuostatos Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Planas gali būti koreguojamas metų eigoje. Plano priežiūrą vykdys mokyklos direktorius. Plano įvykdymo rezultatai bus pristatyti mokyklos bendruomenei.

21 PRIEDAS NR.1 VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NMPP REZULTATŲ ANALIZĖ Situacijos analizė 2klasė Dalyko pavadinimas Matematika Skaitymas Rašymas (teksto kūrimas) Rašymas (kalbos sandaros suvokimas) Pasiekimų lygis Mokinių skaičius Mokyklos proc. Vilkaviškio r. proc. Šalies proc. 1 grupė - 15, - 2 grupė ,7-3 grupė - 53,3-1 grupė - 9,1-2 grupė - 33,8-3 grupė ,1-1 grupė - 9,2-2 grupė - 34,7-3 grupė , - 1 grupė - 7,5-2 grupė - 28,6-3 grupė ,9-6 klasė Dalyko pavadinimas Matematika Skaitymas Rašymas Pasiekimų lygis Mokinių skaičius Mokyklos proc. Vilkaviškio r. proc. Šalies proc. Nepasiektas 2,1 5, patenkinamas Patenkinamas ,1 3,7 Pagrindinis 2 33,3 6,5 52,4 Aukštesnysis 1 16,7 12,4 11,8 Nepasiektas 1 16,7 4,1 5,8 patenkinamas Patenkinamas 1 16,7 19,4 3,3 Pagrindinis ,8 55,3 Aukštesnysis 1 16,7 23,8 8,6 Nepasiektas ,4 22,7 patenkinamas Patenkinamas ,2 31,6 Pagrindinis ,2 35,1 Aukštesnysis - - 7,3 1,6

22 8 klasė Dalyko pavadinimas Matematika Skaitymas Rašymas Gamtos mokslai Socialiniai mokslai Pasiekimų lygis Mokinių skaičius Mokyklos proc. Vilkaviškio r. proc. Šalies proc. Nepasiektas 1,3 15,5 patenkinamas Patenkinamas 1 12,5 45,3 44,2 Pagrindinis 5 62,5 34,1 3,2 Aukštesnysis 2 25, 1,3 1,1 Nepasiektas 2 25, 1,6 15,3 patenkinamas Patenkinamas 2 25, 41,2 47,5 Pagrindinis 2 25, 31,8 26,8 Aukštesnysis 2 25, 16,4 1,4 Nepasiektas 3 37,5 15, 1,7 patenkinamas Patenkinamas 1 12,5 32,3 39,9 Pagrindinis 4 5 4,3 43,5 Aukštesnysis 12,4 6, Nepasiektas 2,1 3, patenkinamas Patenkinamas 1 12,5 18,2 31,8 Pagrindinis 5 62,5 52,7 53,8 Aukštesnysis 2 25, 27,1 11,4 Nepasiektas 1,2 3, patenkinamas Patenkinamas 1 12,5 21,2 31,8 Pagrindinis 6 75, 61,8 53,8 Aukštesnysis 1 12,5 15,8 11,4 MOKINIŲ SURINKTŲ TAŠKŲ DALIS (PROC.) PAGAL ATSKIRAS VEIKLOS SRITIS

23 2 KLASĖ MATEMATIKA Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Skaičiai ir 7,8 skaičiavimai Geometrija, matai ir 66,7 matavimai Komunikavimas ir 83,3 bendrosios problemų sprendimo strategijos Pagal kognityvinių gebėjimų grupes Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Žinios ir supratimas 68,8 Taikymas 71,1 Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 75, SKAITYMAS Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Aiškiai pateiktos 83,3 informacijos radimas Tiesioginių išvadų 87,5 darymas Interpretavimas ir 1 idėjų integravimas Teksto turinio, 1 kalbos ir teksto elementų vertinimas RAŠYMAS (TEKSTO KŪRIMAS) Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Turinys 88,9 Struktūra 78,6 Raštingumas 83,3 Pagal kognityvinių gebėjimų grupes Veiklos Surinktų taškų (gebėjimų) sritis skaičius (proc.) Žinios ir supratimas 8, Taikymas 1 Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 1 Pagal kognityvinių gebėjimų grupes Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Žinios ir supratimas 95, Taikymas 92,9 RAŠYMAS (KALBOS SANDAROS PAŽINIMAS) Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) sritis Garsas 1 Žodis 75, Sakinys ir tekstas 1 Raštingumas 95, Surinktų taškų skaičius (proc.) Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 1

24 6 KLASĖ MATEMATIKA Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Skaičiai ir 47,4 skaičiavimai Reiškiniai, lygtys, 58,3 sąryšiai ir funkcijos Geometrija, matai ir 25, matavimai Stochastika 5, Problemų sprendimas 38,9 Pagal kognityvinių gebėjimų grupes Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Žinios ir supratimas 52,4 Taikymas 41, Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 35,4 SKAITYMAS Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) sritis Surinktų taškų skaičius (proc.) Informacijos radimas 59,3 Išvadų darymas 59,3 Analizavimas 52,4 Interpretavimas/vertinimas 46,7 Pagal kognityvinių gebėjimų grupes Veiklos Surinktų taškų (gebėjimų) sritis skaičius (proc.) Žinios ir supratimas 6, Aukštesnieji 51,1 mąstymo gebėjimai RAŠYMAS (TEKSTO KŪRIMAS) Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) sritis Surinktų taškų skaičius (proc.) Turinys 45,2 Struktūra 5, Raiška 43,3 Raštingumas

25 8 KLASĖ MATEMATIKA Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Skaičiai ir 65,6 skaičiavimai Reiškiniai, lygtys, 61,3 nelygybės, sąryšiai ir funkcijos Geometrija, matai ir 61,4 matavimai Stochastika 65, Problemų sprendimas 67,9 Pagal kognityvinių gebėjimų grupes Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Žinios ir supratimas 77,7 Taikymas 5, Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 69,8 SKAITYMAS Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) sritis Surinktų taškų skaičius (proc.) Informacijos radimas 56,3 Išvadų darymas 59,4 Analizavimas 56,8 Interpretavimas/vertinimas 47,9 Pagal kognityvinių gebėjimų grupes Veiklos Surinktų taškų (gebėjimų) sritis skaičius (proc.) Žinios ir supratimas 61,5 Aukštesnieji 51,4 mąstymo gebėjimai RAŠYMAS (TEKSTO KŪRIMAS) Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) sritis Surinktų taškų skaičius (proc.) Turinys 58,9 Struktūra 66,7 Raiška 52,5 Raštingumas 25, GAMTOS MOKSLAI Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Gamtos tyrimai 57,1 Organizmai ir 6,8 aplinka Medžiagos ir jų 6,2 kitimai Fizikiniai reiškiniai 48,1 Pagal kognityvinių gebėjimų grupes Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Žinios ir supratimas 61,7 Taikymas 58,9 Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 41,7

26 Visuomenės pažinimas 53,1 SOCIALINIAI MOKSLAI Pagal veiklos sritis Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Orientavimasis 62,5 istoriniame laike ir geografinėje erdvėje Istorinės raidos 33, supratimas Bendrieji 64,1 geografiniai dėsningumai ir jų modeliavimas Tyrimas ir 58,3 interpretavimas Pagal kognityvinių gebėjimų grupes Veiklos (gebėjimų) Surinktų taškų sritis skaičius (proc.) Žinios ir supratimas 54,2 Taikymas 6,5 Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 41,7 REZULTATŲ ANALIZĖ Eil. Tobulintinos sritys Klasė Argumentai Nr. 1. Matematinių gebėjimų ugdymas. 2 Surinkta 7,5 proc. visų galimų taškų. Pagal veiklos sritis silpniausia Geometrija, matai ir matavimai 66,7 proc. 2. Skaitymo gebėjimų ugdymas. 2 Surinkta 93,3 proc. visų galimų taškų. 15,9 proc. viršija šalies ir 17,6 proc. rajono vidurkį. 3. Rašymo (teksto kūrimas) gebėjimų ugdymas. 2 Surinkta 84,1 proc. visų galimų taškų. 8,7 proc. daugiau už šalies ir 9,3 proc. už rajono vidurkį. 4. Rašymo (kalbos sandaros pažinimas) 2 Surinkta 94,6 proc. visų galimų taškų. gebėjimų ugdymas. 5. Matematinių gebėjimų ugdymas. 6 Surinka 44,3 proc. visų taškų (Vilkaviškio r. savivaldybės vidurkis 48,2 proc., 42,6 proc. šalies vidurkis). Pagal veiklos sritis silpniausia Geometrija, matai ir matavimai 25, proc.. Problemų sprendimas 38,9 proc.. Aukštesnieji gebėjimai 35,4 proc. 6. Skaitymo gebėjimų ugdymas. 6 Surinkta 55,6 proc. visų galimų taškų. 4,8 proc. žemiau už rajono, bet 3,8 proc. aukščiau už šalies vidurkį. Silpniausia veiklos sritis Interpretavimas/vertinimas 46.7 proc. ir Analizavimas 52,4 proc.

27 7. Rašymo gebėjimų ugdymas. 6 Surinkta 34,2 proc. visų galimų taškų. Silpniausiai įvertintas Raštingumas proc. ir Raiška 43,3 proc. visų surinktų taškų. 8. Matematinių gebėjimų ugdymas. 8 Surinkta 63,9 proc. visų galimų taškų. 18,7 proc. aukščiau už rajono ir 2,7 proc. už šalies vidurkį. Pagal kognityvinių gebėjimų grupes silpniausia Taikymas 5, proc. 9. Skaitymo gebėjimų ugdymas. 8 Surinkta 55,6 proc. visų galimų taškų. Silpniausia sritis Interpretavimas/vertinimas 47,9 proc. 1. Rašymo gebėjimų ugdymas. 8 Surinka 5, proc. visų taškų (9,7 proc. aukščiau už šalies vidurkį ir 3,6 proc. žemiau už rajono vidurkį). Silpniausia veiklos sritis Raštingumas 25, proc., ir Raiška 52,5 proc. 11. Gamtos mokslai. 8 Surinkta 56,5 proc. visų taškų (1,5 proc. aukščiau už rajono ir 11,1 proc. už šalies vidurkį). Silpniausia sritis Fizikiniai reiškiniai 48,1 proc. ir Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 41,7 proc. 12. Socialiniai mokslai. 8 Surinkta 53,5 proc. visų taškų (1,4 proc. žemiau už rajono ir 6,8 proc. aukščiau už šalies vidurkį. Silpniausia sritis Istorinės raidos supratimas 33, proc. ir Aukštesnieji mąstymo gebėjimai 41,7 proc. POKYČIŲ VERTINIMAS 2 klasės mokinių NMPP rezultatai buvo aptarti individualiai su tėvais ir mokiniais. NMPP parengtus testus atliko tik dvi mokinės (2 ir 3 klasės jungtinė). Matematikos dalyko pasiekimai priskiriami antrajai grupei. Silpniausia veiklos sritis geometrija, matai ir matavimai. Pagal surinktų taškų vidurkį antros klasės matematikos pasiekimų vidurkis yra žemesnis už šalies. Šalies vidurkis 79, proc., o mokyklos 7,5 proc.. Labai gerai įvertinti mokinių skaitymo rezultatai (antros klasės abi mokinės priskirtos trečiajai grupei). Šalyje vidutiniškai surinktų taškų dalis sudaro 77,2 proc., o mokyklos 93,3 proc.. Rašymo pasiekimai taip pat įvertinti labai gerai mokinės priskirtos trečiajai grupei. Palyginus 217 ir 218 metų NMPP rezultatus, matoma, kad šių metų rezultatai žymiai geresni, tačiau, verta paminėti, kad rezultatus galėjo lemti ir mokinių skaičius (praeitais mokslo metais NMPP dalyvavo 9 mokiniai, šiais metais tik du). 218 metais 6 klasės mokinių pasiekimai aukštesniuoju lygiu įvertinti 16 proc. mažiau, pagrindiniu lygiu 11 proc. mažiau lyginant su 216 metų pasiekimais (4 klasės).

28 Lyginant su 217 m. 6 klasės mokinių pasiekimais, rezultatai prastesni 217 m. aukštesniuoju pasiekimų lygiu įvertinta 33,3 proc. mokinių, o 218 m. 16,7 proc. mokinių. 218 m. gerai įvertintos mokinių žinios ir supratimas, tikimybių teorijos (stochartikos) žinių taikymas, lygčių ir nelygybių sprendimas. Silpnoji sritis geometrijos žinios, matai ir matavimai (25, proc.). 218 metais aštuntokai atsilieka (aukštesniuoju pasiekimų lygiu) nuo savo pasiekimų 216 metais. Tačiau, lyginant rezultatus su 217 metais, aukštesniuoju pasiekimų lygiu įvertinta 15,9 proc. daugiau mokinių. 218 metais 8 klasėje pasiektas šalies pagrindinio pasiekimų lygio vidurkis. Problemų sprendimo uždavinių rezultatyvumas priartėjo prie šalies aukštesniojo pasiekimų lygio vidurkio. Apibendrinant skaitymo rezultatus 6 klasėje verta paminėti, kad jie šiais mokslo metais 5,6 proc. geresni nei 216 metais, kai šie mokiniai buvo ketvirtokai. Tačiau labai neramina rašymo rezultatai. Visų 6 klasės mokinių raštingumas įvertintas, kaip nepasiektas patenkinamas lygis. 216 metais aukštesniuoju lygiu buvo įvertinta 11,1 proc. mokinių, pagrindiniu ir patenkinamu 33,3 proc., o nepasiekė patenkinamojo lygio tik 22,2 proc. mokinių. Rašinio turinys ir struktūra įvertinti patenkinamai, tačiau raštingumas nepatenkinamai. 218 metais aštuntos klasės raštingumo įvertinimas taip pat nesiekia šalies patenkinamojo lygio vidurkio. Net 37,5 proc. mokinių nepasiekė raštingumo patenkinamojo lygio. Tačiau 5 proc. mokinių pasiekė pagrindinį įvertinimo lygį. Socialinių mokslų NMPP rezultatai aukštesni už šalies mokyklų rezultatus. Pagal surinktų taškų vidurkį 6,8 proc. esame aukščiau šalies vidurkio (46,7 šalies, 53,5 mokyklos). Silpniausia sritis (įvertinta 33, proc.) yra istorinis raidos supratimas bei (įvertinta 41,7 proc.) aukštesniojo mąstymo gebėjimai. Teigiamas poslinkis gamtos mokslų srityje. Surinkta 56,5 proc. visų taškų (1,5 proc. aukščiau už rajono ir 11,1 proc. už šalies vidurkį). Silpniausia sritis fizikiniai reiškiniai (48,1 proc.), bei aukštesnieji mąstymo gebėjimai (41,7 proc.). 6 klasės mokinių standartizuotas pridėtinės vertės rodiklis, lyginant su 216 metais, sumažėjo nuo,34 iki,4.,4 punkto, sumažėjo matematikos standartizuoti taškai. Nuo,58 iki,2 krito skaitymo, nuo,14 iki,29 rašymo taškai. Tačiau,46 punktais pakilo mokėjimo mokytis (216 m. buvo,5, o 218 m.,51), mokyklos kultūros rodiklis pakilo nuo,49 iki,52, patyčių situacijos rodiklis pakilo nuo 1,15 iki,1 ir savijautos mokykloje rodiklis pakilo nuo,57 iki 1,17. 8 klasės mokinių standartizuotos pridėtinės vertės rodiklis, lyginant su 216 metais, pakilo,5 taško, matematikos,62 (216 m. buvo,3, 218 m. 1,1), rašymo 216 m. buvo,33, o 218 m.,39, patyčių rodiklis pakilo nuo,42 iki. Nors nežymiai, tačiau sumažėjo skaitymo (,9 taško), socialinių mokslų (,36 taškais), mokėjimo mokytis (216 m. buvo,68, o 218 m. įvertinta,41), savijautos mokykloje (,6). UGDYMO SRIČIŲ MOKYMO ORGANIZAVIMAS 1. Ugdyti gebėjimą įvertinti tekstą, interpretuoti informaciją: ją lyginti, sisteminti, apibendrinti, susieti su jau turimomis žiniomis, gyvenimiška patirtimi (atsakingi pradinių klasių ir lietuvių kalbos mokytojai). 2. Visų dalykų mokytojai, išskyrus užsienio kalbos mokytojus, kalbėdami, rašydami taiko pagrindines rašybos, skyrybos, kalbos kultūros, kirčiavimo ir tarties taisykles. Esant poreikiui, konsultuojasi su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais.

29 3. Skatinti mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų pamokas. 4. Reikalauti visų dalykų pamokose rašto kultūros. 5. Vertinant mokinių atsiskaitomuosius darbus, rašytinės ir sakytinės kalbos taisyklingumą laikyti svarbiu vertinimo kriterijumi (atsakingi visų dalykų mokytojai). 6. Skatinti mokinių savivaldį mokymąsi. 7. Lavinti mokinių matematinį suvokimą, skatinantį mokinių gebėjimą turimas žinias taikyti įvairiuose kontekstuose ir ugdantį gebėjimą susieti loginio ir sisteminio mąstymo įgūdžius. 8. Ugdyti mokinių gebėjimą spręsti problemas, siekiant gilaus matematinių sąvokų supratimo ir išaiškinant loginius ryšius tarp jų. 9. Sisteminti mokinių matematines žinias taikant nuoseklumo, schematiškumo principus (atsakingi pradinių klasių ir matematikos mokytojai). 1. Lavinti mokinių vaizduotę vedant pamokas įvairiose edukacinėse erdvėse (matavimai gamtoje, skaičiavimai praktinėse situacijose: parduotuvėje, virtualioje aplinkoje, bankuose, verslo planai ir kt.). 11. Taikant įvairius metodus, matematinius žaidimus, įdomiąsias užduotis, ugdyti mokinių matematinį raštingumą, padedantį jiems suprasti matematikos vaidmenį pasaulyje ir skatinantį matematikos mokymosi motyvaciją. 12. Gamtamokslinį ugdymą grįsti realiais arba virtualiais gamtamoksliniais gamtos reiškinių, procesų, objektų tyrimais (pamokos gamtoje, užduotys išvykose ir kt.) (atsakingi pradinių klasių ir gamtos mokslų mokytojai). 13. Atliekant gamtamokslinius tyrimus naudotis turimomis mokyklinėmis priemonėmis, buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis, edukacinėmis erdvėmis. Gamtos mokslų žinias glaudžiai sieti su praktika (atsakingi pradinių klasių ir gamtos mokslų mokytojai). 14. Tobulinti istorinės raidos supratimo ir visuomenės pažinimo veiklos sritis. Daugiau dėmesio skirti mokinių aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui. 15. Siekiant teorinių ir praktinių žinių dermės, rengti mokomąsias ekskursijas į gamtą, įmones, muziejus, į mokslo ir kitas įstaigas, iš anksto numatant tikslus, užduotis ir atsiskaitymo tvarką.

30 PRIEDAS NR. 2 MOKINIŲ AKADEMINIAI PASIEKIMAI ( M. M.) Eil. Nr. Mokinio vardas, pavardė Klasė Laimėta vieta Olimpiados, konkurso, varžybų pavadinimas Prizininkas rajone 1. Rugilė Puodžiūnaitė 7 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas. 2. Marius Žakevičius 1 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas. 3. Matas Kartavičius 6 Vilkaviškio rajono 5-8 klasių mokinių matematikos čempionatas. 4. Justė Auštraitė 7 III Vilkaviškio rajono 5-8 klasių mokinių + matematikos čempionatas. 5. Rugilė Puodžiūnaitė 7 Vilkaviškio rajono 5-8 klasių mokinių matematikos čempionatas. 6. Mindaugas Arbatauskas 5 Pateko į Olimpiada KINGS. + finalą (49 proc.) 7. Dovilė Kanaporiūtė 5 Olimpiada KINGS. Prizininka s srityje Prizininkas respublikoje 8. Tadas Žarskis 5 Pateko į finalą (6 proc.) 9. Justė Auštraitė 7 Pateko į finalą (99 proc.) 1. Dovydas Tupčiauskas 7 Pateko į finalą (8 proc.) Olimpiada KINGS. + Olimpiada KINGS. + Olimpiada KINGS Emilija Krušinskaitė 2 II Edukacinis konkursas Olympis 218-

31 Lietuvių kalba. Edukacinis konkursas Olympis 218- Matematika. Edukacinis konkursas Olympis 218- Informacinės technologijos. I Edukacinis konkursas Olympis 218- Biologija. 12. Tadas Žarskis 6 II Edukacinis konkursas Olympis 218- Anglų kalba. I Edukacinis konkursas Olympis 218- Informacinės technologijos. I Edukacinis konkursas Olympis 218- Biologija. Edukacinis konkursas Olympis 218- Istorija. 13. Marius Pervazas 2 II Edukacinis konkursas Olympis 218- Lietuvių kalba. III Edukacinis konkursas Olympis 218- Matematika. Edukacinis konkursas Olympis 218-

32 Informacinės technologijos. III Edukacinis konkursas Olympis 218- Biologija. 14. Emilija Griučkiūnaitė 2 Edukacinis konkursas Olympis 218- Lietuvių kalba. Edukacinis konkursas Olympis 218- Matematika. Edukacinis konkursas Olympis 218- Informacinės technologijos. III Edukacinis konkursas Olympis 218- Biologija. 15. Mindaugas Arbatauskas 6 III Edukacinis konkursas Olympis 218- Anglų kalba. III Edukacinis konkursas Olympis 218- Lietuvių kalba. III Edukacinis konkursas Olympis 218- Matematika. 16. Dovilė Kanaporiūtė 6 Edukacinis konkursas Olympis 218- Anglų kalba. 17. Dainius Ryckis 6 Edukacinis konkursas Olympis 218- Anglų kalba.

33 Edukacinis konkursas Olympis 218- Biologija. Edukacinis konkursas Olympis 218- Geografija. 18. Mantas Žemantauskas 1 III Edukacinis konkursas Olympis 218- Anglų kalba. 19. Jonas Vilkaitis 1 Edukacinis konkursas Olympis 218- Anglų kalba. II Edukacinis konkursas Olympis 218- Lietuvių kalba. II Edukacinis konkursas Olympis 218- Matematika. Edukacinis konkursas Olympis 218- Informacinės technologijos. III Edukacinis konkursas Olympis 218- Biologija. II Edukacinis konkursas Olympis 218- Geografija. III Edukacinis konkursas Olympis 218- Istorija. 2. Gabrielė Šiugždaitė 1 III Edukacinis konkursas Olympis 218-

34 Lietuvių kalba. Edukacinis konkursas Olympis 218- Matematika. 21. Justė Auštraitė 8 Diplomas Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas. 22. Dovydas Saldukas 9 Diplomas Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas. 23. Jonas Vilkaitis 1 Diplomas Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas.

35 PRIEDAS NR. 3 MOKYKLINIAI RENGINIAI, DALYVAVIMAS KITUOSE RENGINIUOSE M. M. Eil. Veiklos rūšis Data Dalyviai Organizatoriai Nr. 1. Tautinio kostiumo pristatymas Vištyčio regioniniame parke klasių mokiniai 5 6 klasių mokiniai 8 klasės mokiniai Vištyčio regioninio parko darbuotojai, klasių vadovai 2. Renginys, skirtas Piliakalnių metams klasių mokiniai Vištyčio regioninio parko darbuotojai, klasių vadovai 3. Metodinės tarybos posėdis Mokytojai E. Dereškevičienė 4. Dalyvavimas respublikinėje akcijoje Atminties keliu (Lietuvos žydų genocido dienai paminėti). 5. Renginys Kalba langas į pasaulį (Europos kalbų dienai paminėti). Viktorina, kabinetų durų puošimas, karaokė , 7, 8 klasių mokiniai E. Dereškevičienė A. Ryckienė klasių mokiniai ir mokytojai R. Stučienė T. Birštonė A. Burbienė R. Labačiauskienė 6. El. dienynų tikrinimas Administracija 7. Išvyka į Vištyčio pasienio ir 8 kl. mokiniai A. Ryckienė užkardą, skirta Turizmo dienai paminėti. 8. El. dienynų tikrinimas. 1-3 Administracija 9. Mokytojų dienos šventė 1-4 Mokytojai Vilkaviškio ŠPT Vilkaviškyje. 1. Renginys Mokytojų dienai Tu 1-5 Mokiniai ir mokytojai A. Ryckienė mūsų šviesa. 11. Mokytojų išvyka į Vilnių 1-6 Mokytojai A. Ryckienė (spektaklis 12 naktis ). 12. Dalyvavimas Vištyčio regioninio 1-8 Mokiniai A. Ryckis parko organizuojamame renginyje Paukščių palydos. 13. Pasaulinė košės diena kl. mokiniai Ž. Vingilytė L. Griučkiūnienė 14. VGK pasitarimas VGK nariai V. Paškauskienė

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val.

TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė Vesta Žiūraitienė KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. TVIRTINU Nemuno mokyklos direktorė 2018-12-03 KAUNO NEMUNO MOKYKLOS RENGINIŲ PLANAS 2018 M. GRUODŽIO MĖN. Diena Savaitės diena Val. Renginio pavadinimas Vieta Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius 01 Š 17.00

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ŽILVITIS IKIMOKYKLINIO UGDYMO(-SI) P R O G R A M A MŪSŲ ŠAKNYS IR APLINKA Jonava, 2015 Programą parengė: Jonavos vaikų lopšelio-darželio Žilvitis direktorė Vitalija Jagelavičienė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 2017 KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 201 M. VEIKLOS ATASKAITA 2018-0-0 1. Bendros žinios apie įstaigą. Mokykla įgyvendino 201 metų tikslus, uždavinius bei veiklas, numatytas šiuose

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau