Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe"

Transkriptas

1 Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas Mes atlikome uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis (toliau Bendrovė) toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2015 m. gruodžio 31 dienos balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau - finansinės ataskaitos), auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės, ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su Bendrovės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie Bendrovės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti. Nuomonė Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir jos 2015 metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą ir verslo apskaitos standartus.

2 Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to mes perskaitėme toliau pateiktą uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis 2015 m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis 2015 m. finansinėms ataskaitoms m. balandžio 5 d. Šiauliai Auditorė Gražina RIBINSKIENĖ Auditoriaus pažymėjimo Nr

3 (ataskaitinis laikotarpis) Eil. Nr. TURTAS A. ILGALAIKIS TURTAS I. NEMATERIALUSIS TURTAS II. MATERIALUSIS TURTAS II.1. II.2. II.3. Žemė Miškas Pastatai ir kiti statiniai II.4. Mašinos ir įrenginiai II.5. Transporto priemonės II.6. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai II.7. Kitas materialusis turtas II.8. Nebaigta statyba III. FINANSINIS TURTAS III.1. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms III.3. Po vienerių metų gautinos sumos III.4. Kitas finansinis turtas IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas IV.2. Kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS I. II. DAUGIAMEČIAI SODINIAI GYVULIAI IR KITI GYVŪNAI II.1. Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai II.2. Auginami bei penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai III. PASĖLIAI C. TRUMPALAIKIS TURTAS I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 5(1) I.1. Atsargos I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai I.1.2. Nebaigta gamyba I.1.3. Pagaminta produkcija I Žemės ūkio produkcija I Kita produkcija I.1.4. Prekės, skirtos perparduoti I.2. Išankstiniai apmokėjimai I.3. II. Nebaigtos vykdyti sutartys PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 5(2) II.1. Pirkėjų įsiskolinimas II.2. II.3. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos Kitos gautinos skolos III. III.1. III.2. III.3. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS Trumpalaikės investicijos Terminuoti indėliai Kitas trumpalaikis turtas UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis Straipsniai (įmonės pavadinimas) Įmonės kodas , Instituto al. 1, Akademija, LT Kėdainių r. (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) 2015 m. gruodžio 31 d. BALANSAS (ataskaitos sudarymo data) Pastabos Nr. Eur, eurais (ataskaitos valiuta ir jos tikslumo lygis) Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

4 Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 5(3) TURTO IŠ VISO: NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI D. NUOSAVAS KAPITALAS I. KAPITALAS I.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis I.2. I.3. I.4. II. III. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) Akcijų priedai Savo akcijos PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) REZERVAI III.1. Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas III.2. Savoms akcijoms įsigyti III.3. Kiti rezervai 19 IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (164792) IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) (168798) IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 4006 E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS F. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI I.1. Finansinės skolos I.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai 2411 I.1.2. Kredito įstaigoms I.1.3. Kitos finansinės skolos 6050 I.2. I.3. I.4. II. Skolos tiekėjams Gauti išankstiniai apmokėjimai Atidėjiniai PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis II.2. Finansinės skolos II.2.1. Kredito įstaigoms II.2.2. Kitos skolos II.3. Skolos tiekėjams II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai II.5. II.6. Pelno mokesčio įsipareigojimai Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II.7. II.8. Atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: Direktorius (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) Vyr. buhalterė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (parašas) Rimgaudas Praninskas (vardas, pvardė) Romalda Domeikienė (vardas, pavardė)

5 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis (įmonės pavadinimas) (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) Žemės ūkio įmonių pelno (nuostolių) ataskaitos forma Įmonės kodas , Instituto al.1, Akademija, Kėdainių r. LT (Tvirtinimo žyma) Eil. nr (ataskaitinis laikotarpis) STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai I. PARDAVIMO PAJAMOS I.1. Iš augalininkystės produkcijos pardavimo I.2. Iš gyvulių ir kitų gyvūnų pardavimo I.3. Iš kitos gyvulininkystės produkcijos pardavimo I.4. Iš perdirbtos savos žemės ūkio produkcijos pardavimo I.5. Iš paslaugų žemės ūkiui PAGAMINTOS PRODUKCIJOS, NEBAIGTOS GAMYBOS IR GYVŪNŲ BEI KITO BIOLOGINIO TURTO LIKUČIŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (11647) II.1. Pagamintos produkcijos likučių vertės padidėjimas (sumažėjimas) II.1.1. Žemės ūkio produkcijos II.1.2. Kitos produkcijos II.2. Nebaigtos gamybos likučių vertės padidėjimas (sumažėjimas) (51756) II.2.1. Žemės ūkio (51756) II.2.2. Kitos nebaigtos gamybos II.3. Gyvulių bei kitų gyvūnų ir kito biologinio turto likučių vertės padidėjimas (sumažėjimas) (6784) II.3.1. Gyvulių ir kitų gyvūnų (6784) II.3.2. Kito biologinio turto II m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA Nr. (ataskaitos sudarymo data) Eur., Eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) III. ĮMONĖS REIKMĖMS SUVARTOTA PRODUKCIJA III.1. Žemės ūkio produkcija III.2. Kita produkcija IV. GYVULIŲ BEI KITŲ GYVŪNŲ IR KITO BIOLOGINIO TURTO PIRKIMAI (-) IV.1. Gyvulių bei kitų gyvūnų (-) 1998 IV.2. Kito biologinio turto (-) V. BENDROJI PRODUKCIJA

6 Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai V.1. Žemės ūkio produkcija V.2. Kita produkcija VI. KINTAMOSIOS SĄNAUDOS VII. BENDRASIS GAMYBINIS PELNAS (NUOSTOLIAI) VIII. PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS VIII.1 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos VIII.2 Kitos pastoviosios sąnaudos IX. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (314629) (210212) X. DOTACIJOS, SUSIJUSIOS SU PAJAMOMIS XI. KITA VEIKLA XI.1. Pajamos XI.2. Sąnaudos XII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA (39254) (7596) XII.1. Pajamos XII.2. Sąnaudos XIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) (168798) XIV. PAGAUTĖ XV. NETEKIMAI XVI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (168798) XVII. PELNO MOKESTIS XVIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (168798) Direktorius (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Rimgaudas Praninskas (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Romalda Domeikienė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas) (vardas ir pavardė) tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

7 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis (įmonės pavadinimas) , Instituto al., Akademija, Kėdainių r. (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) (ataskaitinis laikotarpis) 1. Likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas Ilgalaikio materialiojo turto Finansinio turto Savoms akcijoms įsigyti Esminių klaidų taisymo rezultatas - 4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių finansinių metų pabaigoje 5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) 6. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) - 8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) 9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) 2015 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA Nr. Apmokė-tas įstatinis kapitalas Akcijų priedai Savos akcijos (-) (ataskaitos sudarymo data) Perkainojimo rezervas (rezultatai) Įstatymo numatyti rezervai Kiti rezervai Eur., eurais ( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) Privalomasis Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Dividendai (101359) (101359) 11. Kitos išmokos Sudaryti rezervai (169168) Panaudoti rezervai - Iš viso

8 14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) Apmokė-tas įstatinis kapitalas Akcijų priedai Savos akcijos (-) Perkainojimo rezervas (rezultatai) Ilgalaikio materialiojo turto Finansinio turto Įstatymo numatyti rezervai Savoms akcijoms įsigyti Kiti rezervai Privalomasis Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (299206) Įnašai nuostoliams padengti Likutis praėjusių finansinių metų pabaigoje 17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) 18. Finansinio turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) 21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Iš viso (168798) (168798) 22. Dividendai (21365) (21365) 23. Kitos išmokos 24. Sudaryti rezervai 1334 (1334) Panaudoti rezervai (19) Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) (86) (86) 27. Įnašai nuostoliams padengti Likutis ataskaitinių finansinių metų pabaigoje (164792) Direktorius (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) Vyr. buhalterė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (parašas) Rimgaudas Praninskas (vardas ir pavardė) Romalda Domeikienė (vardas ir pavardė)

9 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis (įmonės pavadinimas) Įmonės kodas , Instituto al. 1, Akademija, LT Kėdainių r. (įmonės kodas, adresas, kiti duomenys) 2015 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (ataskaitos sudarymo data) Eil. Nr. Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai I. I.1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai Grynasis pelnas (nuostoliai) (168798) I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos I.3. I.4. Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas (181247) I.5. Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas I.6. I.7. Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas I.8. I.9. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolų (padidėjimas) Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas (640000) I.10. I.11. Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) I.12. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas) (366936) I.13. I.14. I.15. I.16. (9179) (14021) I.17. rezultatų eliminavimas (191) I.18. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas I.19. Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas 8548 Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (79887) II. II.1. Investicinės veiklos pinigų srautai Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas ( ) ( ) II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas 191 II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas (406) (2581) II.4. II.5. II.6. II.7. Ilgalaikių investicijų perleidimas Paskolų suteikimas Paskolų susigrąžinimas Gauti dividendai, palūkanos 2629 II (ataskaitinis laikotarpis) Straipsniai Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai Eur., eurais (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

10 Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Finansiniai metai Praėję finansiniai metai II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai ( ) ( ) III. III.1. Finansinės veiklos pinigų srautai Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais (21451) (101359) III.1.1. Akcijų išleidimas (86) III.1.2. III.1.3. III.1.4. Savininkų įnašai nuostoliams padengti Savų akcijų supirkimas Dividendų išmokėjimas (21365) (101359) III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas III Paskolų gavimas III III.2.2. Obligacijų išleidimas Finansinių skolų sumažėjimas (351642) (55336) III Paskolų grąžinimas (318588) (26329) III III Obligacijų supirkimas Sumokėtos palūkanos (23243) (7185) III Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai (9811) (21821) III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas (7650) III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai (3039) Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai IV. Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (28579) VI. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje Direktorius (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) Vyr. buhalterė (vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų (parašas) (parašas) Rimgaudas Praninskas (vardas, pavardė) Romalda Domeikienė (vardas, pavardė)

11 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis Įmonės kodas , Instituto al.1, Akademija, Kėdainių r AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Įregistravimo data Uždaroji akcinė bendrovė Dotnuvos eksperimentinis ūkis įregistruota 2001 m. birželio mėn. 22 d. Juridinių asmenų registre VĮ Registrų centras Kėdainių filiale, 2011 m. birželio 20 d. pavadinimas pakeistas į UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis. Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis: javų, daugiamečių žolių, ir kitų augalų rūšių sėklininkystė bei perspektyvių mėsos ir pieno krypties galvijų veislininkystė. Iš eksperimentinės veiklos ūkis pajamų negauna ir išlaidų nepatiria, tačiau bendrovė bendradarbiauja su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialu Žemdirbystės institutu. Žemdirbystės institutas bendrovės gamybiniuose plotuose atlieka užsakomuosius bandymus. Finansiniai metai Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1d. ir baigiasi gruodžio 31d. Informacija apie Bendrovės dukterines įmones Bendrovė dukterinių įmonių neturi. Bendrovės filialai ir atstovybės Bendrovė nėra įsteigusi nei filialų, nei atstovybių. Darbuotojų skaičius 2014 m. gruodžio 31 d. bendrovėje dirbo 57 darbuotojai, 2015 m. gruodžio 31 d. 49 darbuotojai. II. APSKAITOS POLITIKA Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, Verslo apskaitos standartais bei kitais, buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais. Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant metines finansines ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t.y. numatoma, kad UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais Bendrovė vadovavosi rengdama metines finansines ataskaitas. Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas Bendrovėje pripažįstamas, kai jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus: a) pagrįstai tikėtina, kad Bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos; 1

12 b) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; c) Bendrovė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. Bendrovėje nustatyta minimali įsigijimo savikaina, nuo kurios turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam nematerialiajam turtui, yra 500 Eur. Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Bendrovėje nematerialiojo turto amortizacijai nustatyta tokia likvidacinė vertė ir toks naudingas tarnavimo laikas: Grupė Tarnavimo laikas Likvidacinė vertė (Eur) Programinė įranga 3 0 Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms, jei jos nepriskiriamos teikiamų paslaugų savikainai. Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos. Išskyrus atvejus, kai Bendrovė patiria išlaidas, kuriomis didinama nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas Bendrovės apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: 1) ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 2) pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 3) gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; 4) turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, kuri yra nustatyta pagal turto grupes 5) Bendrovei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. UAB Dotnuvos eksperimentinio ūkio ilgalaikio materialiojo turto grupės yra: a) Mašinos ir įrengimai; b) Transporto priemonės; c) Kita įranga, prietaisai, įrankiai; d) Pastatai ir statiniai. Bendrovėje ilgalaikis materialusis turtas įsigijus ar pasigaminus registruojamas apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 2

13 Taikant įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. Bendrovėje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas: Grupė Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Būdas Įsigijimo savikaina Įsigijimo savikaina Kita įranga, prietaisai, įrankiai Įsigijimo savikaina Pastatai ir statiniai Įsigijimo savikaina Nuostolis dėl turto vertės sumažėjimo turi būti pripažįstamas veiklos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje nedelsiant, nebent turtas yra apskaitomas perkainota verte. Bendrovėje materialiojo turto nusidėvėjimui nustatyta tokia likvidacinė vertė ir toks naudingas tarnavimo laikas, o nusidėvėjimas turto grupėms skaičiuojamas taikant šiuos metodus: Grupė Nusidėvėjimo metodas Tarnavimo laikas Likvidacinė vertė Mašinos ir įrengimai Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) 5 1 Transporto priemonės Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) Kita įranga, prietaisai, įrankiai Tiesiogiai proporcingas (tiesinis) Pastatai ir statiniai Tiesiogiai proporcingas(tiesinis) Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto vertė. Bendrovėje transporto priemonių eksploatacinės ir remonto sąnaudos priskiriamos einamojo laikotarpio sąnaudoms, išskyrus transporto priemonės naujo variklio keitimą, laikant, kad tik tada pailginamas jos naudingo tarnavimo laikas. Kai Bendrovėje apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, arba jis yra perleidžiamas, arba šis turtas nurašomas. Ilgalaikio materialaus turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu. Finansinis turtas Visas finansinis turtas išskyrus investicijas į asocijuotas įmones finansinėse ataskaitose parodomas taikant savikainos metodą. Biologinis turtas Biologinį turtą sudaro pasėliai, galvijų prieauglis ir penimi gyvuliai, melžiamos karvės, mėsiniai mišrūnai galvijai. 3

14 Bendrovėje biologinis turtas įvertintas pasigaminimo verte, kurią sudaro gamybos išlaidos, o pirktas įsigijimo verte arba grynąja galimo realizavimo verte, ta kuri iš jų mažesnė. Pasėlių savikainą sudaro tiesioginės ir netiesioginės auginimo išlaidos. Gyvuliai balanse parodomi pasigaminimo savikaina. Atsargos Bendrovės apskaitoje, atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma pripažįstama to laikotarpio, kuriuo buvo atliekami nukainojimai, veiklos sąnaudomis. Atsargų nukainojimo atstatymo, atliekamo dėl grynosios galimo realizavimo vertės augimo, suma mažinamos to laikotarpio, kurio metu buvo atstatytas vertės sumažėjimas, veiklos sąnaudos. Nurašant sunaudotas ar parduotas atsargas taikomas FIFO metodas nuolat apskaitomų atsargų būdas. Gautinos sumos Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos Bendrovės balanse parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus įvertintas abejotinas sumas. Abejotinų skolų sąnaudoms įvertinti yra taikomas tiesioginis abejotinų skolų įvertinimo būdas. Abejotinų skolų sumos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos. Nuosavas kapitalas Įstatinis kapitalas Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. Pasirašytas įstatinis kapitalas registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma, neatsižvelgiant į apmokėtą dalį. Neapmokėta akcijų dalis registruojama sąskaitoje, kontrarinėje įstatinio kapitalo sąskaitai. Kiti rezervai Kiti rezervai sudaromi tik Bendrovės įstatuose nustatyta tvarka. Akcininkams priėmus sprendimą panaikinti ar mažinti kitus rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo sumažėjimas, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; didinamas kai perkainotas turtas nurašomas, perleidžiamas arba neatlygintinai perduodamas. Nepaskirstytieji nuostoliai per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami (mažinami) registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; mažinami mažinant įstatinį kapitalą. Pelno paskirstymas Pelno paskirstymas Bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. Pelno paskirstymu laikoma tik dividendų paskelbimas ir rezervų formavimas. Paramos, labdaros teikimas, tantjemų, premijų išmokėjimas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. 4

15 Įsipareigojimai Įsipareigojimai pripažįstami Bendrovės apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai įmonė įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami. Įsipareigojimai įvertinami savikaina. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ar pajamomis. Pajamos Pajamos Bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo. Prekių pardavimo pajamos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tuomet, kai prekės yra parduotos, o pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Prekės laikomos parduotomis, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos: 1. yra perdavusi riziką, susijusią su parduotomis prekėmis, taip pat ir šių prekių nuosavybės teikiamą naudą; 2. nebevaldo ir nebekontroliuoja parduotų prekių; 3. tikėtina, kad su prekių pardavimo sandoriu susijusi ekonominė nauda bus gauta ir galima patikimai įvertinti jos dydį; 4. sąnaudos, susijusios su prekių pardavimo sandoriu, gali būti patikimai įvertintos. Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas, ar ne, pripažįstamos skirtingais būdais. Rezultatas gali būti tiksliai įvertintas tuomet, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos: 1. pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; 2. sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis iki balanso sudarymo datos gali būti patikimai įvertintas; 3. tikėtina, kad bus gauta su paslaugų teikimo sandoriu susijusi ekonominė nauda; Jei paslaugų teikimo sandorio patikimai įvertinti negalima, tuomet pajamomis pripažįstama suma, lygi išlaidoms, kurias tikimasi atgauti. Pelnas nepripažįstamas. Sąnaudos Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Parduotų prekių savikaina pripažįstama, registruojama apskaitoje ir pateikiama finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduotos ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos Bendrovės apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už suteiktas paslaugas. 5

16 Bendrovėje ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms priskiriama per laikotarpį suteikta parama, labdara išmokėtos tantjemos bei įvairios premijos. Susiję asmenys Bendrovėje susijusiais fiziniais asmenimis laikomi Bendrovės vadovas: direktorius. Pobalansiniai įvykiai Finansinės ataskaitos koreguojamos, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims. III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS Aiškinamojo rašto pastabos grupuojamos pagal finansinių ataskaitų balanso, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių straipsnius. Aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Aiškinamojo rašto pastabos numeris yra nurodomas prie finansinės ataskaitos straipsnio, kurį ji paaiškina. 1. NEMATERIALUSIS TURTAS Nematerialusis turtas Rodikliai Plėtros darbai Presti žas Patentai, licencijos Programinė įranga 1(1) lentelė (Eur) Kitas nematerialusis Iš viso turtas Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d a) Įsigijimo savikaina 2014 m. gruodžio 31 d Pasikeitimai per 2015 m. - turto įsigijimas 0 - kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-) 0 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-) m. gruodžio 31 d b) Amortizacija 2014 m. gruodžio 31 d Pasikeitimai per 2015 m. - finansinių metų amortizacija atstatantieji įrašai (-) 0 - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-) 0 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) m. gruodžio 31 d c) Vertės sumažėjimas 2014 m. gruodžio 31 d. 0 Pasikeitimai per 2015 m. III ketv.: - finansinių metų vertės sumažėjimas 0 - atstatantieji įrašai (-) 0 - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas(-) 0 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) m. gruodžio 31 d d) Likutinė vertė 2015 m. rugsėjo 30 d. (a) - (b) - (c)

17 2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS Ilgalaikis materialusis turtas Rodikliai Žemė Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Nebaigta statyba 2(1) lentelė (Eur) Iš viso Kitas materialusis turtas Likutinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d a) Įsigijimo savikaina 2014 m. gruodžio 31 d Pasikeitimai per 2015 m. - turto įsigijimas perleistas ir nurašytas turtas (-) 0 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą / (-) 2015 m. gruodžio 31 d b) Perkainojimas 2014 m. gruodžio 31 d. 0 Pasikeitimai per 2015 m. III ketv.: - vertės padidėjimas (sumažėjimas) + / 0 - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto perkainojimas (-) 0 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą m gruodžio 31 d c) Nusidėvėjimas 2014 m. gruodžio 31 d Pasikeitimai per 2015 m. - finansinių metų nusidėvėjimas atstatantys įrašai (-) 0 - kitiems asmenims perleisto ir 0 nurašyto turto nusidėvėjimas (-) - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + 0 / (-) 2015 m. gruodžio 31 d d) Vertės sumažėjimas 2014 m. gruodžio 31 d. 0 Pasikeitimai per 2015 m. - finansinių metų vertės sumažėjimas 0 - atstatantys įrašai (-) 0 - kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto verės sumažėjimas (-) 0 - perrašymai iš vieno straipsnio į kitą m. gruodžio 31 d e) Likutinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) - (d) Bendrovė įgyvendina projektą Gyvulių veislinės vertės nustatymo centro sukūrimas praktinis technologijų ir inovacijų diegimas bei demonstravimas ūkyje ir 2015 m baigė statyti modernią robotizuotą 120 melžiamų karvių fermą Valinavos k., Kėdainių r., todėl 2015 m. bendrovė įsigijo: 1) fermos technologinę įrangą už 93627, 83 Eur; 7

18 2) robotizuotą karvių melžimo sistemą už ,44 Eur; 3) mėšlo šalinimo įrangą už 47639,12 Eur; 4) robotizuotą mėšlo šalinimo sistemą už 12800,46 Eur; 5) robotizuotą šėrimo sistemą už ,40 Eur; 6) dozatorius Dosatron girdykloms už 2800,00 Eur. Bendrai bendrovė įsigijo įrengimų už ,25 Eur m. III ketv. baigta statyti nauja ferma, kurios bendra vertė ,28 Eur. 2(2) lentelė Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas Įsigijimo savikaina Turto grupės pavadinimas (Eur) Pastatai ir kiti statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai 4383 Kitas materialus turtas 854 Iš viso: Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis 2(3) lentelė Turto grupės pavadinimas Likutinė vertė (Eur) Kombainas javų Case CT Bendrovė administracijai nuomojasi patalpas iš Lietuvos žemdirbystės instituto. 3. FINANSINIS TURTAS Bendrovė turi įsigijusi AB Nordic Sugar Kėdainiai akcijų. Bendrovės akcijų valdoma dalis nesudaro 20 procentų, taip pat Bendrovė turi 3115,84 Eur pajų ŽŪK Lietuviškas pienas. 4. BIOLOGINIS TURTAS 4 (1) lentelė Rodikliai Javų pasėliai, Auginami ir penimi Produktyvieji ir Eur galvijai, Eur darbiniai gyvuliai, Eur 1. Balansinė vertė 2014 m. gruodžio 31 d Padidėjimas dėl biologinio turto atsiradimo Padidėjimas dėl pirkimo 4. Padidėjimas dėl prieaugio Sumažėjimas dėl pardavimo (24299) (109479) 6. Sumažėjimas dėl produkcijos gavimo (165298) (68728) 7. Kiti pokyčiai (30149) 8

19 8. Balansinė vertė 2015 m. gruodžio 31 d ATSARGOS, PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS, PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI Žaliavos ir komplektavimo gaminiai, nebaigta gamyba, pagaminta produkcija Žaliavos ir Nebaigta Pagaminta komplektavimo gaminiai, Rodikliai gamyba, produkcija, Eur Eur Eur Pirktos prekės, skirtos perparduoti, Eur 5(1) lentelė Iš viso, Eur a) Atsargų įsigijimo savikaina 2014 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d b) Nukainojimas iki grynosios galimo realizavimo vertės 2014 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d. 0 c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2015 m. gruodžio 31 d. (a) - (b) m. gruodžio 31 d. žaliavas ir medžiagas sudaro: 1.Pirkta sėkla 5424,28 Eur. 2.Pirkti pašarai 19223,34 Eur. 3.Trąšos 98447,64 Eur. 4.Augalų apsaugos priemonės 19407,01 Eur. 5.Biopreparatai ir medikamentai 2847,11 Eur. 6.Degalai 5415,72 Eur. 7.Statybinės medžiagos ir montavimo įrenginiai 2228,24 Eur. 8.Kitos medžiagos 9197,15 Eur. Per vienerius metus gautinos sumos Rodikliai Likutis, Eur (2) lentelė Likutis, Eur Pirkėjų įsiskolinimas Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos Kitos gautinos skolos Iš viso: m. gruodžio 31 d. pirkėjų įsiskolinimą sudaro: 1) skolą už pieną Eur (2014 m gruodžio 31 d. buvo 35940,72 Eur); 2) skola už grūdus 0.00 Eur (2014 m gruodžio 31 d. buvo 28103,42 Eur); 3) skola už parduotus gyvulius Eur (2014 m gruodžio 31 d. skolos nebuvo); 4) skola už pašarus Eur.(2014 m gruodžio 31 d. skolos nebuvo); 5) kitos skolos Eur (2014 m gruodžio 31 d. buvo 1640, 37 Eur). 9

20 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Rodikliai Likutis, Eur (3) lentelė Likutis, Eur Pinigai banke Pinigai kasoje Iš viso: NUOSAVAS KAPITALAS Įstatinio kapitalo struktūra Rodikliai Išleistų akcijų skaičius Neapmokėtų akcijų skaičius 6(1) lentelė Nominalioji vertė (Eur) Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje 1. Pagal akcijų rūšis 1.1. Paprastosios akcijos Privilegijuotosios akcijos 1.3. Darbuotojų akcijos 1.4. Specialiosios akcijos 1.5. Kitos akcijos Iš viso: Savos akcijos, kurias turi pati įmonė Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės Akcijos, kurias turi asocijuotos įmonės Dėl perėjimo prie euro valiutos ir konvertavimo taisyklių pasikeitė įstatinio kapitalo dydis. Patvirtinus bendrovės įstatus LR Žemės ūkio ministro įsakymu 2015 birželio 3 d. ir įregistravus juos VĮ Registrų centre 2015 m. birželio 22 d. įstatinis kapitalas sumažėjo 86,50 Eur, o ta pačia suma padidėjo finansinės ir investicinės veiklos pajamos. 7. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS Rodikliai Likutis, Eur Gautos dotacijų (subsidijų) sumos, Eur Panaudotų dotacijų (subsidijų) sumos, Eur Grąžintinos dotacijų (subsidijų) sumos, Eur 7(1) lentelė Likutis, Eur Ž. ū. valdų modernizavimas (47371) Gyvulių ir paukščių prekinės vertės didinimas (29104) Iš viso: Bendrovė 2015 m. gavo ,08 Eur paramą už įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą, t.y. už įsigytą robotizuotą įrangą naujai statomoje 120 vietų melžiamų karvių fermoje ir ,72 Eur paramą už pabaigtą statyti naują fermą. 10

21 8. ĮSIPAREIGOJIMAI Įmonės įsipareigojimų būklė Rodikliai Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis Skolos ar jų dalys, apmokėtinos po vienerių metų, bet ne per vienerius vėliau kaip per penkerius finansinius metus metus 8(1) lentelė (Eur) po penkerių metų Finansinės skolos, iš jų: 1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai: 2015 m. gruodžio 31 d Banko paskolos 2015 m. gruodžio 31 d Trumpalaikės paskolos 2015 m. gruodžio 31 d Skolos tiekėjams: 2015 m. gruodžio 31 d Gauti išankstiniai apmokėjimai: 2015 m. gruodžio 31 d. 120 Kitos skolos: 2015 m. gruodžio 31 d Iš viso: m. gruodžio 31 d. įsiskolinimai tiekėjams sudaro: 1) skola už chemiją ir trąšas Eur (2014 m. gruodžio 31 d. buvo ,83 Eur); 2) skola už pašarus Eur (2014 m. gruodžio 31 d. buvo ,51 Eur); 3) skola už kurą Eur (2014 m. gruodžio 31 d. buvo 31025,02 Eur); 4) skola už atsargines dalis Eur (2014 m. gruodžio 31 d. skolos nebuvo); 5) kitos skolos tiekėjams 76677,22 Eur (2014 m. gruodžio 31 d. buvo 40716,55 Eur) m. gruodžio 31 d. kitas skolas sudaro: 1) mokėtinas PVM Eur; 2) su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Eur. 3) kitos skolos Eur. 9. PAJAMOS IR SĄNAUDOS Bendrovės pardavimo pajamų ir sąnaudų detalizavimas 9(1) lentelė (Eur) Pardavimo pajamos Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Iš žemės ūkio produkcijos realizavimo Iš paslaugų žemės ūkiui pardavimo Kitos pajamos Iš viso:

22 Veiklos sąnaudos Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Kintamosios sąnaudos Pastoviosios sąnaudos Kitos sąnaudos Iš viso: m. gruodžio 31 d. pardavimo pajamos palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sumažėjo Eur arba 4 proc. Pastoviųjų sąnaudų dėjimui įtakos turėjo naujos 120 vietų melžiamų karvių fermos statyba: reikėjo bankui įkeistą turtą ir naująjį pastatą įvertinti, apdrausti, atlikti kadastrinius matavimus, įrengti naują elektros pastotę, nugeležinti vietinį gręžinį ir pan. Finansinės ir investicinės veiklos pajamų ir sąnaudų detalizavimas 12 9(2) lentelė (Eur) Finansinės ir investicinės veiklos pajamos Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Dividendai 2629 Banko palūkanos Kita (skirtumai dėl valiutos konvertavimo) 87 Iš viso: Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Banko paskolų ir lizingo palūkanos Baudos ir delspinigiai Nuostolių dengimas ŽŪK Lietuviškas pienas Kitos sąnaudos Iš viso: m. gruodžio 31 d. prie finansinės ir investicinės veiklos pajamų priskaityta 87 Eur. Ši suma susidarė konvertavus įstatinį kapitalą iš litų į eurus. 10. SANDORIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS Sandoriai su įmonės vadovais Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: 1) pagrindinis darbo užmokestis ) išeitinės kompensacijos 3) premijos 4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais B. Apmokėjimas akcijomis C. Neatlygintinai perduotas turtas ar suteiktos paskolos X D. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu E. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta abejotinų skolų suma F. Kitos reikšmingos sumos Vidutinis vadovų skaičius per metus 1 1 X 10(1) lentelė (Eur) Likutis finansinių metų pabaigoje

23 11. GALIMI BŪSIMŲ LAIKOTARPIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR PASIŽADĖJIMAI 2015 metų gruodžio 31 d. bendrovė nedalyvavo jokiose teisminėse procedūrose, kurios turėtų reikšmingos įtakos metinėms finansinėms ataskaitoms. Po finansinių metų pabaigos iki šių metinių finansinių ataskaitų rinkinio pasirašymo neįvyko jokių pobalansinių įvykių, kurie turėtų įtakos šioms finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti atskleisti. Direktorius Rimgaudas Praninskas (įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Romalda Domeikienė (Vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas) (vardas ir pavardė) tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas) 13

24 PATVIRTINTA UAB Dotnuvos eksperimentinio ūkio valdybos posėdyje 2016 m. balandžio 6 d. Protokolo Nr. 6 Priedas Nr. 2 UAB DOTNUVOS EKSPERIMENTINIS ŪKIS METINIS PRANEŠIMAS APIE 2015 METŲ VEIKLOS REZULTATUS 1. Bendrovės valdymas ir veiklos apibūdinimas UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis (toliau - bendrovė) įsteigta 2001 m. birželio 22 d. Bendrovės steigėja ir pagrindinė akcininkė yra Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija (valdo 100 proc. akcijų). Bendrovės valdyba renkama ketveriems metams, kurią sudaro 5 nariai. Pagal LR Žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. 3D-769 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis valdybą sudarė šie nariai: Vilius Martusevičius, Vilius Rekštys, Alfredas Gustas, Saulius Jakimavičius, Laura Sosunovičienė. Žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-119 UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkio valdyba buvo pakeista. Šiuo metu valdybą sudaro: Saulius Jakimavičius, Vilius Rekštys, Alfredas Gustas, Saulius Jasius ir Evaldas Pranckevičius. Valdybos pirmininku išrinktas žemės ūkio viceministras Saulius Jakimavičius 2016 m. balandžio 7 d. (Valdybos posėdžio protokolo Nr. 6). Bendrovės direktorius 2015 m. buvo Andrius Turskis. Nuo iki bendrovės direktoriumi buvo Mantas Butas. Nuo bendrovės direktorius yra Rimgaudas Praninskas. Pagrindinė Bendrovės veiklos kryptis yra žemės ūkio produkcijos gamyba: - augalininkystėje specializuojasi veislinių javų, daugiamečių žolių sėklų auginime. Taip pat Bendrovė augina cukrinius runkelius, kukurūzus. - gyvulininkystėje specializuojasi pieno ir mėsos gamyboje bei veislinių galvijų auginime. UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis tai ne tik žemės ūkio produkciją gaminanti įmonė. Ūkis bendradarbiauja su LAMMC filialu Žemdirbystės institutu, VšĮ Lietuvos Žemės ūkio konsultavimo tarnyba, todėl yra žemės ūkio mokslo pasiekimų, naujų technologijų įgyvendinimo ir sklaidos priemonė. Bendrovė daugina ir populiarina naujausias lietuviškas javų, žolių veisles, kurias išvedė Žemdirbystės instituto mokslininkai, dalyvauja naujoves žemės ūkyje pristatančiuose renginiuose. Siekiant pasigaminti aukštos kokybės pašarus Dotnuvos eksperimentinis ūkis augina ganyklinių daugiamečių žolių sėklas, bando naujausių kukurūzų veislių teikiamas galimybes. Bene svarbiausia ūkio veiklos sritis yra pieninė bei mėsinė gyvulininkystė. Turėdamas ypač aukšto produktyvumo juodmargių veislės karvių bandą, augina veislines telyčias, kurias parduoda Lietuvos ir užsienio rinkose. Ūkis taip pat turi ilgametę veislinių mėsinių galvijų auginimo patirtį.

25 naudmenų. 2 Savo gamybinę veiklą Bendrovė vykdo turėdama šiek tiek daugiau nei 860 ha žemės ūkio 2. Bendrovės strateginės veiklos kryptys ir tikslai Bendrovės strateginės veiklos kryptys yra šios: 1. Propaguoti naujausius mokslo pasiekimus žemės ūkyje. 2. Efektyvios gyvulininkystės išvystymas ir plėtra: - mėsinių galvijų heterozės efekto optimizavimas; - aukštas melžiamų karvių produktyvumas; - darbo procesų melžiamų karvių fermoje automatizavimas. 3. Augalininkystėje aukščiausių reprodukcijų sėklų gamyba ir kokybiškų pašarų gamyba. Pirmoji veiklos kryptis, įvardinta ir kaip įmonės misijos dalis, tai propaguoti naujausius mokslo pasiekimus žemės ūkyje. Įgyvendindama LR Žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-434 nuostatas, bendrovė ieško būdų bendradarbiauti su mokslo įstaigomis suteikiant bazę taikomiesiems bandymams atlikti, plėtoti inovacijas bei propaguoti mokslo pasiekimus žemės ūkyje. Antra ir trečia veiklos kryptys ir jų įgyvendinimo sprendimų paieška tai visas metų strateginis planas. Šiuo tikslu UAB Dotnuvos eksperimentinis ūkis dalyvauja Antano Stulginskio universiteto vykdomame projekte Lietuvoje veikiančių eksperimentinių ūkių veiklos tobulinimo galimybės atsižvelgiant į ES praktiką. Projektui pateikėme veiklas, kurios bus vykdomos bendrovėje konsultuojant moksliniams darbuotojams, o įgyvendinus patirtį bei tyrimo rezultatus paskleisime Lietuvos ūkiams, tai: - produktyvių ankštinių varpinių žolių ganyklų pagerinimas ir įrengimas, racionalus jų naudojimas; - optimaliausias kukurūzų veislių panaudojimas pašarų gamyboje; - skystų mikroelementų, mineralų panaudojimas gyvulių sveikatingumui gerinti. Be to, ūkis įgyvendina projektą Gyvulių veislinės vertės nustatymo centro sukūrimas praktinis technologijų ir inovacijų diegimas bei demonstravimas ūkyje ir 2015 m. ūkyje baigta statyti moderni robotizuota 120 melžiamų karvių ferma Valinavos k., Kėdainių r. kurios vertė 2.2 mln. Eurų. Bendrovė strateginių krypčių įgyvendinimui nusimato konkrečius, pamatuojamus strateginius tikslus: - įmonės veiklos efektyvumo didinimas, kuris užtikrintų pinigų uždirbimą dabar ir ateityje; - užtikrinti įmonės plėtrą; - efektyvus darbo jėgos panaudojimas, siekiant įmonės vertės didinimo, žmogiškųjų išteklių sąskaita. Strateginių tikslų įgyvendinimo įvertinimui bendrovė nusimato konkrečius rodiklius, kurie pateikiami žemiau esančioje 1 lentelėje.

26 3 1 lentelė. Strateginių tikslų įgyvendinimo įvertinimo rodikliai Strateginis tikslas Rodiklis 2015 m. Siektina reikšmė pasiekta 2016 m m m. Įmonės veiklos efektyvumo didinimas Įmonės plėtra (gamybos apimčių didinimas, įvedant naujas produkcijos rūšis, ko pasėkoje didėtų gaunamos pajamos; susidarytų palankios sąlygos investicijoms) Efektyvus darbo jėgos panaudojimas, siekiant įmonės gamybos efektyvumo didinimo žmogiškųjų išteklių sąskaita 1. Bendras pelningumas, proc. 2. Turto pelningumas, proc. 11, , Kapitalo grąža, proc Piniginės pajamos, tūkst.eur. Piniginės pajamos iš naujų veiklų, tūkst.eur. Darbo našumo didinimas: 1. Pajamų kiekis vienam dirbančiajam, tūkst. Eur. 2. Pajamų kiekis vienai darbo valandai, Eur Bendrovės konkurencinė, ekonominė ir politinė aplinka Bendrovė išnaudodama visas galimybes stengiasi pasirinkti tinkamiausius verslo partnerius atsižvelgdama į: - siūlomos kainos dydį, - atsiskaitymų sąlygas ir operatyvumą, - produkcijos pristatymo/išvežimo sąlygas, - palankius barterinius mainus, - perkančiųjų/parduodančiųjų įmonių patikimumas ir kt m. bendrovės gaminamos žemės ūkio produkcijos pirkėjų ir gamybai reikalingų išteklių tiekėjų pasiskirstymas pateikiamas 2 ir 3 lentelėse. Eil Nr. 2 lentelė. Produkcijos pagrindiniai supirkėjai Įmonės pavadinimas Parduodamos produkcijos pavadinimas Užimama vieta pardavimų struktūroje, proc. 1. UAB Marijampolės pieno pienas konservai UAB Dotnuvos projektai sėkliniai grūdai UAB Agrospelta grūdai, rapsas AB Nordic Sugar Kėdainiai cukriniai runkeliai Turgavietės galvijiena ŽŪKB Krekenavos mėsa galvijai Užsienio pirkėjai galvijai m. ūkis pardavė užsienio pirkėjams 34 veislines (veršingas) telyčias.

27 Eil. Nr. Įmonės pavadinimas 4 3 lentelė. Pagrindiniai bendrovės tiekėjai Perkamos produkcijos pavadinimas Užimama vieta pirkimų struktūroje, proc. 1. UAB Žvalguva chemija, trąšos UAB Baltic Agro pašarai, pašarų papildai AB Orlen Lietuva kuras UAB Dotnuvos projektai sėklos, atsarginės dalys AB Energijos skirstymo elektros energija 4.1 operatorius 6. UAB Imlitex pašarai 2.8 Ekonominis veiksnys labiausiai įtakojantis bendrovės veiklą yra bankų palūkanų norma, bei kreditų grąžinimas. Tai ypač aktualu, nes bendrovė 2015 m. pabaigai turėjo Eur. ilgalaikį kreditą ir Eur. trumpalaikį kreditą, Prie politinių veiksnių, kurie įtakoja ūkio veiklą priskiriama dividendų dydis ir dotacijos bei subsidijos, skiriamos žemės ūkio veiklos subjektams. Bendrovė dividendams išmokėti skiria pelno dalį, kuri turi būti ne mažesnė kaip 7 proc. nuosavo kapitalo, jeigu tai neviršija 80 proc. bendrovės paskirstytino pelno, tačiau jeigu 7 proc. nuosavo kapitalo viršija 80 proc. bendrovės paskirstytino pelno, dividendams skiriama pelno dalis turi būti ne mažesnė nei 80 procentų bendrovės paskirstytino pelno. Laikotarpis 4 lentelė. Bendrovės išmokėti dividendai valstybei Už 2010 metus Už 2011 metus Už 2012 metus Už 2013 metus Už 2014 metus Dividendų suma, eur Bendrovė 2015 m. dirbo nuostolingai, todėl ir dividendų nėra priskaityta. Už 2015 metus Žemės ūkio produktų gamyba valstybės remiama, tačiau tiesioginės išmokos už pasėlius, parduotą pieną, baltąjį cukrų bei gyvulius kasmet turi tendenciją kisti. 5 lentelė. Bendrovės gautos tiesioginės išmokos Laikotarpis Už 2010 metus Už 2011 metus Už 2012 metus Už 2013 metus Už 2014 metus Už 2015 metus Išmokos už pasėlius, Eur Išmokos už patiektą į rinką pieną, Eur Spec.parama už pieną, Eur. Išmokos už gyvulius, Eur Bendrovės gamybiniai ir finansiniai veiklos rezultatai

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau