UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi"

Transkriptas

1 UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas PVM mokėtojo kodas LT Eigulių g. 4 LT Vilnius Tel. (8 5) Faks. (8 5) El. p.

2 T U R I N Y S Nepriklausomo auditoriaus išvada 3 Balansas 5 Pelno (nuostolių) ataskaita 7 Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 8 Pinigų srautų ataskaita 9 Aiškinamasis raštas 11 2

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Lietuvos monetų kalykla akcininkui, vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lietuvos monetų kalykla toliau pateikiamo finansinių ataskaitų rinkinio, kurį sudaro 2012 m. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas (toliau finansinės ataskaitos), auditą. Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Auditoriaus atsakomybė Mūsų atsakomybė apie šias finansines ataskaitas pareikšti nuomonę, pagrįstą atliktu auditu. Mes atlikome auditą pagal tarptautinius audito standartus. Šiuose standartuose nustatyta, kad mes laikytumėmės etikos reikalavimų ir planuotume bei atliktume auditą taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą, jog finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Auditas apima procedūras, kurias atliekant siekiama surinkti audito įrodymų dėl finansinių ataskaitų sumų ir atskleistos informacijos. Procedūrų parinkimas priklauso nuo auditoriaus sprendimo, įskaitant finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės ar klaidos rizikos vertinimą. Vertindamas šią riziką, auditorius atsižvelgia į vidaus kontrolę, susijusią su įmonės finansinių ataskaitų rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktų tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam, kad pareikštų nuomonę apie įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Auditas taip pat apima taikomų apskaitos metodų tinkamumo ir vadovybės atliekamų apskaitinių įvertinimų racionalumo ir bendro finansinių ataskaitų pateikimo įvertinimą. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti. Accounting and Control CJSC AUDITAS is a member of Nexia International, a worldwide network of independent accounting and consulting firms

4 Nuomonė Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia UAB Lietuvos monetų kalykla 2012 m. finansinę būklę ir jos 2012 m. finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą UAB Lietuvos monetų kalykla 2012 m. metinį pranešimą ir nepastebėjome jokių reikšmingų į jį įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų UAB Lietuvos monetų kalykla 2012 m. finansinėms ataskaitoms. Auditorė Jūratė Sakalauskienė 2013 m. kovo 20 d. Gedimino pr , LT-01103, Vilnius Auditoriaus pažymėjimo Nr Apskaitos ir kontrolės UAB Auditas Audito įmonės pažymėjimo Nr Auditas is a member of Nexia International, a worldwide network of independent accounting and consulting firms

5 UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA" , Eigulių g. 4, LT Vilnius 2012 m. BALANSAS 2013 m. vasario 20 d. Visos sumos pateiktos litais Turtas Pastabos Nr. A. ILGALAIKIS TURTAS I. NEMATERIALUSIS TURTAS I.1. Plėtros darbai - - I.2. Patentai, licencijos I.3. Programinė įranga I.4. Kitas nematerialusis turtas II. MATERIALUSIS TURTAS II.1. Žemė - - II.2. Pastatai ir statiniai II.3. Mašinos ir įrengimai II.4. Transporto priemonės II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai II.6. Nebaigta statyba - - II.7. Kitas materialusis turtas III. FINANSINIS TURTAS - - III.1. Po vienerių metų gautinos sumos - - III.2. Kitas finansinis turtas - - IV. ATIDĖTOJO PELNO MOKESČIO TURTAS B. TRUMPALAIKIS TURTAS I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS I.1. Atsargos I.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai I.1.2. Nebaigta gamyba - - I.1.3. Pagaminta produkcija I.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti I.2. Išankstiniai apmokėjimai I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys - - II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS II.1. Pirkėjų įsiskolinimas II.2. Kitos gautinos sumos III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS III.1. Trumpalaikės investicijos - - III.2. Terminuoti indėliai III.3. Kitas trumpalaikis turtas - - IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI TURTAS IŠ VISO

6 Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai Pastabos Nr. C. NUOSAVAS KAPITALAS I. ĮMONĖS SAVININKO KAPITALAS II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI) - - III. REZERVAI III.1. Privalomasis III.2. Kiti rezervai IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 9 ( ) IV.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) ( ) IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS - - E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI - - I.1. Finansinės skolos - - Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs I.1.1. įsipareigojimai - - I.1.2. Kredito įstaigoms - - I.1.3. Kitos finansinės skolos - - I.2. Skolos tiekėjams - - I.3. Gauti išankstiniai apmokėjimai - - I.4. Atidėjimai - - I.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo - - I.4.2. Pensijų ir panašių įsipareigojimų - - I.4.3. Kiti atidėjimai - - I.5. Atidėtieji mokesčiai - - I.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai - - II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI II.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis - - II.2. Finansinės skolos - - II.2.1. Kredito įstaigoms - - II.2.2. Kitos skolos - - II.3. Skolos tiekėjams II.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai II.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai - - II.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II.7. Atidėjimai - - II.8. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO: Direktorius Vyriausioji buhalterė Saulius Vaitiekūnas Regina Pušklevič 6

7 Visos sumos pateiktos litais Straipsniai UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA" , Eigulių g. 4, LT Vilnius 2012 m. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 2013 m. vasario 20 d. Pastabos Nr. I. PARDAVIMO PAJAMOS II. PARDAVIMO SAVIKAINA III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) IV. VEIKLOS SĄNAUDOS IV.1. Turto perkainojimas - - IV.2. Bendrosios ir administracinės V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) ( ) VI. KITA VEIKLA VI.1. Pajamos VI.2. Sąnaudos VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA VII.1. Pajamos VII.2. Sąnaudos ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS VIII. (NUOSTOLIAI) ( ) IX. PAGAUTĖ - - X. NETEKIMAI - - PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ XI. APMOKESTINIMĄ ( ) XII. PELNO MOKESTIS XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 9 ( ) Direktorius Saulius Vaitiekūnas Vyriausioji buhalterė Regina Pušklevič 7

8 UAB "LIETUVOS MONETŲ KALYKLA" , Eigulių g. 4, LT Vilnius Visos sumos pateiktos litais 2012 m. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 2013 m. vasario 20 d. Apmokėtas įstatinis kapitalas Įstatymo numatyti rezervai (Privalomasis) Kiti rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Iš viso Likutis 2010 m Grynasis pelnas (nuostoliai) Dividendai ( ) ( ) Sudaryti rezervai Panaudoti rezervai - - ( ) ( ) ( ) Likutis 2011 m Metai, pasibaigę 2012 m. Grynasis pelnas (nuostoliai) ( ) ( ) Dividendai ( ) ( ) Sudaryti rezervai Panaudoti rezervai - - ( ) ( ) ( ) Likutis 2012 m ( ) Direktorius Saulius Vaitiekūnas Vyriausioji buhalterė Regina Pušklevič 8

9 UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA , Eigulių g. 4, LT Vilnius 2012 m. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 2013 m. vasario 20 d. Visos sumos pateiktos litais Straipsniai I. Pagrindinės veiklos pinigų srautai Pastabos Nr. I.1. Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM) I.1.1. Pinigų įplaukos iš klientų I.1.2. Kitos įplaukos I.2. Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos ( ) ( ) I.2.1. Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM) ( ) ( ) I.2.2. Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais ( ) ( ) I.2.3. Sumokėti į biudžetą mokesčiai ( ) ( ) I.2.4. Kitos išmokos - (879) II. Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Investicinės veiklos pinigų srautai II.1. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas 1,2 (34 210) ( ) II.2. Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas - - II.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas - - II.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas - - II.5. Paskolų suteikimas - - II.6. Paskolų susigrąžinimas - - II.7. Gauti dividendai, palūkanos II.8. II.9. Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (21 700) ( ) 9

10 III. Straipsniai Finansinės veiklos pinigų srautai Pastabos Nr. III.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais ( ) ( ) III.1.1. Akcijų išleidimas - - III.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti - - III.1.3. Savų akcijų supirkimas - - III.1.4. Dividendų išmokėjimas ( ) ( ) III.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo ( ) šaltiniais III.2.1. Finansinių skolų padidėjimas - - III Paskolų gavimas - - III Obligacijų išleidimas - - III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas - - III Paskolų grąžinimas - - III Obligacijų supirkimas - - III Sumokėtos palūkanos - - III Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai - - III.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas - - III.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas - - III.2.5. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai III.2.6. Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai ( ) ( ) IV. Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai ( ) ( ) Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui V. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) VI. VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje (218) (777) ( ) Direktorius Saulius Vaitiekūnas Vyriausioji buhalterė Regina Pušklevič 10

11 UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS UAB Lietuvos monetų kalykla (toliau Bendrovė ) įregistruota 1991 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikoje. Bendrovės adresas yra: Eigulių g. 4, LT Vilnius. Bendrovės kodas Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako tik savo turtu. Bendrovės veiklos trukmė yra neribota. Visų Bendrovės akcijų savininkė yra valstybė. Bendrovės akcininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Lietuvos banką. Bendrovės akcijos nėra platinamos ir jomis nėra prekiaujama viešai. Bendrovė filialų ar atstovybių neturi. Bendrovės veikla yra apyvartinių ir kolekcinių (proginių) monetų kaldinimas, valstybės apdovanojimų garbės ženklų ordinų ir kitų ženklų gamyba, medalių, žetonų kaldinimas, technologinės įrangos, prietaisų, štampų, įrankių ir įvairių spaudų gamyba, poligrafinės įrangos, įvairių žymeklių ir kitų metalo gaminių gamyba, kolekcinių (proginių) monetų bei įvairių medalių didmeninė ir mažmeninė prekyba bei graviravimo paslaugos. Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi 2012 finansinių metų vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą 50,8 ( 66). Bendrovės finansinį auditą atliko Apskaitos ir kontrolės UAB Auditas, parinkta vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 2012 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr II. APSKAITOS POLITIKA Apskaitos politika tai apskaitos principai, apskaitos metodai ir taisyklės, skirti Bendrovės apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti bei pateikti. Bendrovės direktoriaus patvirtintoje Apskaitos politikoje nustatyti apskaitoje taikomi būdai ir metodai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti Bendrovės vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindėti jos finansinę būklę bei veiklos rezultatus. Bendrovės finansinės ataskaitos yra parengtos pagal iki 2012 m. galiojusius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo apskaitos standartus (VAS). Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios finansinės ataskaitos: - balansas; - pelno (nuostolių) ataskaita; - pinigų srautų ataskaita (sudaroma tiesioginiu būdu); - nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita; - aiškinamasis raštas. 11

12 Balanse Bendrovės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai parodomi balanso paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamos visos uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį pajamos ir sąnaudos, patirtos toms pajamoms uždirbti. Pinigų srautų ataskaita apima pinigų įplaukas ir išmokas iš Bendrovės pagrindinės veiklos, investicinės bei finansinės veiklos. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje pateikti visi su nuosavo kapitalo pasikeitimu susiję atvejai. Visos Bendrovės ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos metu, arba tuoj pat jai pasibaigus. Bendrovės ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose. Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine tvarka. Apskaitos registrai rengiami kompiuteriu. Bendrovė apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais. Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos litais. Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialių valiutų keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo balanso dieną yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje. Tokie likučiai perkainojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo kursą. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito už 1 eurą, o oficialų lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas. Nematerialusis turtas Bendrovės nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 13-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. Įsigijus nematerialųjį turtą, jis apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri gaunama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Likvidacinė vertė nenustatoma. Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos pripažįstamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudomis. Ilgalaikio nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) Patentai, licencijos, sertifikatai 3 Programinė įranga 3 Kitas nematerialusis turtas 4 Ilgalaikio nematerialiojo turto grupių minimali turto vieneto vertė Turto grupė Minimali vertė (Lt) Patentai, licencijos, sertifikatai 500 Programinė įranga 500 Kitas nematerialusis turtas

13 Ilgalaikis materialusis turtas Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis 12-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. Ilgalaikis materialusis turtas Bendrovės apskaitoje registruojamas įsigijimo (pagaminimo) savikaina. Ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina, įskaitant negrąžinamus įsigijimo mokesčius ir visas tiesiogiai priskirtinas išlaidas, susijusias su turto parengimu eksploatuoti. Finansinėje atskaitomybėje ilgalaikis materialusis turtas parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą. Likvidacinė vertė - 1 Lt. Ilgalaikiu materialiuoju turtu Bendrovėje laikomas šis turtas: pastatai ir statiniai, transporto priemonės, kita įranga, prietaisai ir įrenginiai, mašinos ir įrengimai, kitas materialusis turtas. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, veiklos sąnaudoms ir gaminamos produkcijos savikainai. Užkonservuoto ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas pelno (nuostolių) ataskaitoje priskiriamas veiklos sąnaudoms, o pelno mokesčio tikslais tokio ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas. Išlaidos, patirtos ilgalaikio materialiojo turto remontui, kuris nepagerino turto naudingųjų savybių ir nepailgino jo naudingo tarnavimo laikotarpio, yra priskiriamos sąnaudoms to ataskaitinio laikotarpio, kurį jos buvo patirtos. Ilgalaikio materialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais) Pastatai ir statiniai 80 Transporto priemonės 6-10 Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 5 Mašinos ir įrengimai 5-20 Kitas materialusis turtas 5-15 Ilgalaikio materialiojo turto grupių minimali turto vieneto vertė Turto grupė Minimali vertė (Lt) Pastatai ir statiniai 1000 Transporto priemonės 5000 Kita įranga, prietaisai, įrenginiai 1000 Mašinos ir įrengimai 1000 Kitas materialusis turtas 1000 Atidėtojo pelno mokesčio turtas Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir (arba) įsipareigojimai pripažįstami ir apskaitomi vadovaujantis 24-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. Atidėtojo pelno mokesčio turtas būsimaisiais ataskaitiniais laikotarpiais atgautinos pelno mokesčio sumos, kurios susidaro dėl įskaitomųjų laikinųjų skirtumų. Bendrovės laikinieji skirtumai turto balansinės vertės ir jo mokesčio bazės skirtumai. 13

14 Atsargos Atsargos apskaitomos vadovaujantis 9-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. Bendrovės atsargos tai trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektavimo gaminiai, nebaigta gamyba, pagaminta produkcija bei pirktos prekės, skirtos perpardavimui), kurį Bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti. Įsigytos bei pasigamintos atsargos registruojamos apskaitoje įvertinus jas įsigijimo arba pasigaminimo savikaina. Nustatant atsargų įsigijimo savikainą prie pirkimo kainos pridedami visi su pirkimu susiję mokesčiai bei rinkliavos (išskyrus tuos, kurie vėliau bus atgauti), gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Jei sumos yra nereikšmingos, atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kai buvo patirtos. Atsargoms priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Naudojamo ūkinio inventoriaus apskaita tvarkoma nebalansinėse sąskaitose kiekine išraiška. Atsargų, įsigytų užsienio valiuta, savikaina apskaičiuojama pagal pirkimo dieną galiojantį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos kursą. Pagamintos atsargos (produkcija) apskaitoje registruojamos faktine pasigaminimo savikaina, kurią sudaro tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos. Su gamyba nesusijusios išlaidos įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. Jeigu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje produkcija nėra visiškai baigta gaminti, ji vadinama nebaigta gamyba. Nebaigta gamyba apskaitoje registruojama faktine jai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių gamybos išlaidų suma. Gaminamos produkcijos metu atsiranda atliekų, kurių vertė nereikšminga, tačiau jas galima parduoti, todėl jos įvertinamos grynąja realizavimo verte. Brangiųjų metalų laužas ir atliekos įkainojamos pagal įmonės pasirinktą metodiką, ir išvežamas perdirbimui. Atsargų apskaitai Bendrovė taiko FIFO metodą. Gautinos sumos Gautinomis sumomis Bendrovėje laikoma teisė gauti pinigus iš kito juridinio ar privataus asmens už parduotą produkciją ar suteiktas paslaugas. Bendrovės gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos tikrąja verte. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą. Gautinų sumų vertės sumažėjimas yra apskaitomas, kai yra požymių, kad gautinų sumų vertė gali būti sumažėjusi, tada balansinė gautinų sumų vertė yra mažinama naudojant vertės sumažėjimo sąskaitą. Nuvertėjusios gautinos sumos yra nurašomos, kai jos yra įvertinamos kaip nebeatgautinos. Užsienio valiuta gautinos sumos pirminio pripažinimo metu įvertinamos litais pagal sandorio dienos Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos kursą. 14

15 Pinigai ir pinigų ekvivalentai Bendrovės pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami litais pagal sandorio dienos Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos kursą. Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir jų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje, terminuoti indėliai banko sąskaitose, indėliai einamosiose sąskaitose. Jei dėl valiutos kursų pokyčių piniginio turto vertė padidėja, skirtumas pripažįstamas pajamomis, jei sumažėja, skirtumas pripažįstamas sąnaudomis. Pelno (nuostolių) ataskaitoje pokyčiai atvaizduojami finansinės ir investicinės veiklos straipsnyje. Pajamos Bendrovės pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis 10-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. Tipinė (pagrindinė) Bendrovės veikla tai veikla, kuriai vykdyti organizuojamas verslas. Bendrovės tipinės veiklos pajamos yra gaminių, prekių ir paslaugų pardavimas. Pajamos laikomos uždirbtomis ir registruojamos apskaitoje tada, kai pardavėjas įvykdo sutarties sąlygas bei visa su prekėmis ar paslaugomis susijusi rizika, dabartinė ir būsima nauda perduodama pirkėjui. Pardavimų pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Kitoms veiklos pajamoms, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto turto pardavimas ir kitos atsitiktinės pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama: palūkanos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis, taip pat iš pirkėjų gauti avansai ir kiti išankstiniai apmokėjimai, išskyrus atvejus, kai prekė nepatiekiama/paslauga nesuteikiama per tris metus nuo avanso gavimo dienos. Tais atvejais, kai prekė nepatiekiama/paslauga nesuteikiama per tris metus nuo avanso iš pirkėjo gavimo dienos, gautas avansas pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažįstamas to laikotarpio, kurį suėjo trejų metų terminas, kitos veiklos pajamomis. Sąnaudos Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis 11-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. Į pardavimo savikainą įeina visos patirtos paslaugų teikimo ir parduotų prekių išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu ir prekių pardavimu, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai priskiriamos konkrečių prekių pardavimui ar paslaugų tiekimui. Pardavimo savikainą sudaro paslaugų teikimo sąnaudos ir parduotos produkcijos savikaina. Parduotų prekių savikaina pripažįstama, užregistruojama apskaitoje ir pateikiama finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės parduodamos ir kai pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. 15

16 Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamomis už suteiktas paslaugas. Parduotos produkcijos savikaina nustatoma taikant tuos pačius apskaičiavimo ir įkainojimo būdus, kurie taikomi pagamintos produkcijos atsargų apskaitai (FIFO metodas). Pardavimo savikaina įvertinama tikrąja verte. Bendrosios ir administracinės sąnaudos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudų dalis susijusi su tipine Bendrovės veikla, sudarančia sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti. Bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis pajamos ir registruojamos apskaitoje tą patį ataskaitinį laikotarpį kai jos buvo patirtos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų dydis nėra susijęs su pardavimų apimtimi. Kitos veiklos sąnaudomis pripažįstama nurašyto ilgalaikio turto likutinė vertė. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms priskiriama: palūkanos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas, mokesčiai už banko suteiktas paslaugas. Nuosavas kapitalas Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama: įmonės savininko kapitalas, privalomasis rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytasis pelnas (nuostolis). Nuosavas kapitalas registruojamas apskaitoje pagal 8-ąjį verslo apskaitos standartą. Bendrovėje sudaromas privalomasis rezervas, kuris naudojamas tik Bendrovės nuostoliams dengti. Privalomasis rezervas sudaromas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Atskaitymai į privalomąjį rezervą turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Jie turi būti vykdomi tol, kol privalomojo rezervo dydis sudarys 10 proc. įstatinio kapitalo vertės. Privalomasis rezervas, panaudotas Bendrovės nuostoliams dengti, turi būti sudaromas iš naujo pagal šioje dalyje nustatytą tvarką. Kiti rezervai sudaromi ir naudojami tik Bendrovės įstatų nustatyta tvarka. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą, sudaromi rezervai įvairioms reikmėms. Panaudota rezervų suma, išskyrus investicijas, priskiriama ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms. Nepaskirstytas pelnas sukauptas ir dar nepaskirstytas pelnas. Nepaskirstytieji nuostoliai sukaupti ir dar nepadengti nuostoliai. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo ir 8-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis. Įsipareigojimai Finansiniai įsipareigojimai Bendrovės apskaitoje registruojami ir pripažįstami pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą, 31-ąjį verslo apskaitos standartą ir kitus verslo apskaitos standartus. Trumpalaikiams finansiniams įsipareigojimams priskiriami įsipareigojimai, už kuriuos Bendrovė privalės atsiskaityti per vienerius metus nuo balanso datos. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai parodomi balanso mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dalies straipsnyje Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. 16

17 Bendrovė, vadovaudamasi 31-ojo verslo apskaitos standarto nuostatomis, už nepanaudotas kasmetines atostogas darbuotojams apskaičiuotą ir sukauptą atlygį pripažįsta ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis ir atostoginių kaupiniais. Neapibrėžtumai Neapibrėžti įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra aprašomi finansinėse ataskaitose, išskyrus tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža. Neapibrėžtas turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas, tačiau jis yra aprašomas finansinėse ataskaitose tuomet, kai tikėtina, kad bus gautos pajamos arba ekonominė nauda. Pobalansiniai įvykiai Pobalansiniai įvykiai finansinės ataskaitose atskleidžiami vadovaujantis 19-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atskleidžiami. Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. Susiję asmenys Su Bendrove susiję asmenys nustatomi ir informacija apie juos bei jų sandorius su Bendrove finansinėse ataskaitose atskleidžiama vadovaujantis 30-ojo verslo apskaitos standarto reikalavimais. Asmuo laikomas susijęs su Bendrove, kai jis turi galimybę kontroliuoti Bendrovę arba gali daryti reikšmingą įtaką priimant Bendrovei reikšmingus finansinius ir veiklos sprendimus. 17

18 Visos sumos pateiktos litais Straipsniai III. PASTABOS Pastaba 1. Ilgalaikis nematerialusis turtas Ilgalaikio nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį Patentai, licencijos ir pan. Programinė įranga Kitas nematerialusis turtas Iš viso Likutinė vertė 2011 m Įsigijimo savikaina: 2011 finansinių metų pabaigoje finansinių metų pokyčiai - turto įsigijimas perleidimai ir nurašymai m Amortizacija: 2011 finansinių metų pabaigoje finansinių metų pokyčiai - nusidėvėjimas perleidimai ir nurašymai m Likutinė vertė 2012 m Bendrovė neturi savo sukurto ilgalaikio nematerialiojo turto. Nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos pelno (nuostolių) ataskaitoje yra įtrauktos į pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų straipsnius. Ilgalaikio nematerialiojo turto, kuris yra visiškai amortizuotas, tačiau vis dar naudojamas Bendrovės veikloje, įsigijimo savikaina: Turto grupė Patentai, licencijos, sertifikatai Programinė įranga Iš viso: Bendrovėje buvo atlikta ilgalaikio nematerialiojo turto inventorizacija finansiniais metais ilgalaikio nematerialiojo turto nuvertėjimo požymių Bendrovėje nenustatyta. 18

19 Visos sumos pateiktos litais Pastaba 2. Ilgalaikis materialusis turtas Straipsniai Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį Pastatai ir statiniai Mašinos ir įrengimai Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai Kitas materialusis turtas Iš viso Likutinė vertė 2011 m Įsigijimo savikaina: 2011 finansinių metų pabaigoje finansinių metų pokyčiai - turto įsigijimas perleidimai ir nurašymai - (4 500) (7 500) (4 139) (4 763) (20 902) 2012 m Nusidėvėjimas: 2011 finansinių metų pabaigoje finansinių metų pokyčiai - nusidėvėjimas perleidimai ir nurašymai - (4 396) - (4 137) (1 833) (10 366) 2012 m Likutinė vertė 2012 m Sukauptas Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas 2012 finansinių metų pabaigoje sudaro Lt (2011 m Lt). Į Bendrovės pelno (nuostolių) ataskaitos į pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudų straipsnius 2012 finansiniais metais yra įtraukta Lt ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo suma (2011 m Lt). 19

20 Ilgalaikio materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau jo būklė dar patenkinama ir jis vis dar naudojamas Bendrovės veikloje, įsigijimo savikaina: Visos sumos pateiktos litais Turto grupė Transporto priemonės Kita įranga, prietaisai, įrenginiai Mašinos ir įrengimai Kitas materialusis turtas Iš viso: Ilgalaikio materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas Bendrovės veikloje, likutinė vertė: Visos sumos pateiktos litais Turto grupė Transporto priemonės Mašinos ir įrengimai Iš viso: Bendrovėje buvo atlikta ilgalaikio materialiojo turto inventorizacija finansiniais metais ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo požymių Bendrovėje nenustatyta. Visos sumos pateiktos litais Turto dalys Pastaba 3. Atsargos Žaliavos ir komplektavimo gaminiai Nebaigta gamyba - - Pagaminta produkcija Pirktos prekės, skirtos perparduoti Iš viso: Visos sumos pateiktos litais Turto dalys Pastaba 4. Išankstiniai apmokėjimai Ateinančių laikotarpių sąnaudos Išankstiniai apmokėjimai Iš viso:

21 Visos sumos pateiktos litais Gautinos sumos Pastaba 5. Per vienerius metus gautinos sumos Pirkėjų įsiskolinimas Kitos gautinos sumos Iš viso: m. sausio mėnesį pirkėjų įsiskolinimas sumažėjo Lt, vasario mėnesį Lt. Kitose gautinose sumose avansinis pelno mokestis sudaro Lt. Pastaba 6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pinigai (litai) kasoje Pinigai (litai) sąskaitose Pinigai (kita valiuta) sąskaitose Iš viso: Pastaba 7. Pajamos Pajamos 2012 m. (Lt) 2011 m. (Lt) Prekių pardavimo pajamos Kitos veiklos pajamos Finansinės ir investicinės veiklos pajamos Iš viso: Pardavimo pajamos 2012 finansiniais metais, palyginus su 2011 finansiniais metais, sumažėjo Lt arba 47 proc. dėl apyvartinių monetų gamybos užsakymų neturėjimo, dėl ženkliai sumažėjusių Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių kolekcinių (proginių) monetų tiražų bei dėl nestabilios kitų gaminių paklausos. 21

22 Pastaba 8. Sąnaudos Pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimo savikainos straipsnyje pateikta pardavimo grynoji savikaina. Pardavimo savikaina 2012 m. (Lt) 2011 m. (Lt) Parduotų prekių savikaina Pelno (nuostolių) ataskaitos veiklos sąnaudų straipsnyje pateiktos visos per ataskaitinį laikotarpį patirtos, su tipine Bendrovės veikla susijusios, sąnaudos. Veiklos sąnaudų straipsniai 2012 m. (Lt) 2011 m. (Lt) Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir kitos su darbo santykiais susijusios sąnaudos Nepanaudotų kasmetinių atostogų sąnaudos Mokesčių, išskyrus pelno mokestį, sąnaudos Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Finansinės apskaitos ir kokybės valdymo sistemos auditų bei konsultacijų mokesčių klausimais sąnaudos Pašto ir ryšio sąnaudos Komandiruočių sąnaudos Kompiuterinės technikos ir programinės įrangos priežiūros sąnaudos Energetinių išteklių, apsaugos, turto priežiūros ir draudimo sąnaudos Reprezentacijos ir reklamos sąnaudos Kitos sąnaudos (darbų sauga, personalo mokymai, kanceliarinės prekės, banko paslaugos, turto nurašymai ir kita) Iš viso: Pelno (nuostolių) ataskaitos kitos veiklos sąnaudų straipsnyje pateikta nurašyto ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė. Sąnaudos 2012 m. (Lt) 2011 m. (Lt) Kitos veiklos sąnaudos

23 Pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų straipsnyje pateiktos per ataskaitinį laikotarpį patirtos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Šioms sąnaudoms priskirti nuostoliai dėl valiutos kurso pasikeitimo ir kt. Sąnaudos 2012 m. (Lt) 2011 m. (Lt) Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos Rodikliai Pastaba 9. Įmonės savininko kapitalas Bendrovės akcininko teises ir pareigas valstybė įgyvendina per Lietuvos banką. Bendrovės savininko kapitalo struktūra: Akcijų skaičius (vnt.) Akcijos nominali vertė (Lt) Suma (Lt) 2012 m m m m Pagal akcijų rūšis Paprastosios akcijos Iš viso: Praėjusiais 2011 finansiniais metais Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė litų. Bendrovės įstatinis kapitalas 2012 finansiniais metais nesikeitė. Rezervai 2012 m. (Lt) 2011 m.(lt) Privalomasis rezervas Kiti rezervai Iš viso: pelno. Kitų rezervų straipsnyje parodyti rezervai, sudaryti iš 2011 finansinių metų paskirstytinojo Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodytas per ataskaitinį laikotarpį patirtas, bet dar nepadengtas nuostolis ir ankstesniais laikotarpiais uždirbtas ir dar nepaskirstytas pelnas. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2012 m. (Lt) 2011 m. (Lt) Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) ( ) Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) Iš viso: ( )

24 Pastaba 10. Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir pelno mokestis Bendrovės laikinieji skirtumai turto balansinės vertės ir jo mokesčio bazės skirtumai. Bendrovėje įskaitomieji laikinieji skirtumai susidarė: m. perkainavus ilgalaikį turtą; finansinių metų apskaitoje užregistravus sąnaudas finansinio audito atlikimui ir atostoginių kaupinius. Atidėtojo pelno mokesčio apskaičiavimas (visos sumos pateiktos litais, jeigu nenurodyta kitaip) Finansinės ataskaitos Mokestinės ataskaitos Laikinas skirtumas Pelno mokesčio tarifas 2012 m., proc. Atidėtasis pelno mokestis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimas (amortizacija) Iš viso: gruodžio 31 d. gruodžio 31 d. Laikinas skirtumas Pelno mokesčio % Atidėtasis pelno mokestis Atidėjiniai (auditui) Atostoginių kaupiniai, Sodros įmokos (31 164) 15 (4 675) Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto laikinieji skirtumai Iš viso Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra vertinamas pelno mokesčio tarifu: 2011 m. 15 proc., 2012 m. 15 proc. Atidėtojo pelno mokesčio turtas 2012 finansiniais metais sudarė Lt, 2011 finansiniais metais Lt. Atidėtasis pelno mokestis 2012 finansiniais metais Lt. Pelno mokesčio apskaičiavimas (visos sumos pateiktos litais) Mokesčio pavadinimas Apskaičiuota suma Pelno mokestis, apskaičiuotas mokesčio deklaracijoje Atidėtasis pelno mokestis Iš viso:

25 Visos sumos pateiktos litais Straipsnio pavadinimas Pastaba 11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Skolos tiekėjams Gauti išankstiniai apmokėjimai Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai Iš viso : Bendrovė 2012 m. ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo. Pastaba 12. Bendrovės turto metinė inventorizacija Bendrovės turto metinė inventorizacija atlikta pagal 2012 m. rugsėjo 28 d. Bendrovės direktoriaus įsakyme Nr nurodytą atlikimo grafiką, vadovaujantis 2008 m. balandžio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 370 Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo" reikalavimais. Bendrovės turto metinėje inventorizacijoje dalyvavo ir 2012 m. finansinių ataskaitų auditą atliekančios Apskaitos ir kontrolės UAB Auditas atstovai. Inventorizuojant turtą, surašyti du turto inventorizacijos aprašų egzemplioriai, kuriuos pasirašė visi komisijos nariai ir materialiai atsakingi asmenys. Inventorizacijos komisija, remdamasi turto inventorizacijos aprašų sutikrinimo žiniaraščiais, nenustatė turto trūkumų ar pertekliaus. Bendrovės turto metinė inventorizacija vyko sklandžiai. Inventorizacijos metu buvo suderinti tarpusavio skolų likučiai su sandorių šalimis, Bendrovės vardu atidarytų sąskaitų likučiai su bankais ir mokestinių prievolių likučiai su Valstybine mokesčių inspekcija ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriumi. Pastaba 13. Finansiniai ryšiai su Bendrovės vadovais Per ataskaitinius finansinius metus Bendrovės vadovams nebuvo suteiktos paskolos, nebuvo apskaičiuotos ir sumokėtos įmokos į pensijų fondus, nebuvo jiems parduotas ilgalaikis materialusis turtas. Bendrovė neteikia jokių garantijų ar laidavimų dėl bendrovės vadovų įsipareigojimų. Visos sumos pateiktos litais Rodikliai 2012 metai 2011 metai Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais: - vadovams Vidutinis vadovų skaičius per metus

26 Pastaba 14. Sandoriai su kitais susijusiais asmenimis Su susijusiu asmeniu (žr. 9 pastabą) 2012 finansiniais metais Bendrovės vykdytų pardavimo sandorių vertė Lt (2011 finansiniais metais Lt). Pastaba 15. Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai Įvykių, kurie sąlygotų atidėjinių formavimą arba reikalautų neapibrėžtų įsipareigojimų, turto ar pobalansinių įvykių atskleidimo aiškinamajame rašte, finansinių ataskaitų parengimo datai Bendrovėje nebuvo. Direktorius Saulius Vaitiekūnas 26

27

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau