Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc"

Transkriptas

1 AB INVALDA LT KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2013 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE PATEIKIAMOS KARTU SU NEPRIKLAUSOMŲ AUDITORIŲ IŠVADA

2 TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 PAGRINDINĖ INFORMACIJA... 5 KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS... 6 KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS... 7 KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS... 8 KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI INFORMACIJA ATSKYRIMAS VERSLO JUNGIMAI IR NEKONTROLIUOJANČIOS DALIES, INVESTICIJŲ Į ASOCIJUOTAS IR BENDRĄSIAS ĮMONES ĮSIGIJIMAI, PARDAVIMAI INFORMACIJA PAGAL SEGMENTUS KITOS PAJAMOS IR SĄNAUDOS Finansinio turto tikrosios vertės grynasis pokytis Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai Kitos pajamos Finansinės veiklos sąnaudos PELNO MOKESTIS NUTRAUKTA VEIKLA PELNAS, TENKANTIS VIENAI AKCIJAI DIVIDENDAI, TENKANTYS VIENAI AKCIJAI ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS INVESTICINIS TURTAS NEMATERIALUSIS TURTAS FINANSINĖS PRIEMONĖS PAGAL KATEGORIJAS TIKROSIOS VERTĖS VERTINIMAI INVESTICIJOS, SKIRTOS PARDUOTI, IR FINANSINIS TURTAS, VERTINAMAS TIKRĄJA VERTE PER PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITĄ SUTEIKTOS PASKOLOS ATSARGOS IŠ PIRKĖJŲ IR KITOS GAUTINOS SUMOS PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI RIBOTO NAUDOJIMO PINIGAI ĮSTATINIS KAPITALAS REZERVAI PASKOLOS LIZINGAS PREKYBOS SKOLOS ATIDĖJINIAI KITI ĮSIPAREIGOJIMAI FINANSINIS RIZIKOS VALDYMAS Finansinės rizikos veiksniai Kapitalo valdymas NEBALANSINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBRĖŽTUMAI SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIAI ĮVYKIAI PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO

3

4

5 AB,,INVALDA LT", imon6s kodas , Seimyni5kiq g. 1A, Vilnius, Lietuva KONSOLIDUOTOS IR BENDROVES 2013 M. FINANSINES ATASKAITOS (tukst. litq, jei nenurodyta kitaip) PAGRTNDINE INFORMACIJA Valdyba p. Alvydas Banys (Valdybos pirmininkas) p. lndre Mi5eikyte p. Darius Sulnis Vadovyb6 p. Darius Sulnis (prezidentas) p. Raimondas Rajeckas (vyriausiasis finansininkas) Buvein6s adresas ir imon6s kodas SeimyniSkiq g. 1A, Vilnius, Lietuva lmones kodas Bankai AB DNB bankas AB Siauliq bankas Nordea Bank Finland plc. Lietuvos skyrius AB SEB bankas Danske bankas fus Lietuvos filialas AB bankas,,finasta",,swedbank", AB AB,,Citadele" bankas UAB Medicinos Bankas DNB Bank Potska S.A. Auditorius UAB,,PricewaterhouseCoopers" J. Jasinskio g. 168, Vilnius, Lietuva sias finansines ataskaitas vadovyb6 ir valdyba pasirase ir patvirtino isleidimui 2014 m.balandzio 7 d. Vadovybe: p. Prezidentas p. Vyriausiasis :^".T::1,:^Ll"^lr.r:: I9-:pyblkgs akciniq bendroviq jstatymu, vadovybe paruos metines finansines parengti f::'*?n:f,::,i:::lil:g,l"kq,,-l,iii"r,,";,i;l,,;;l;';ffiffiffifi"d,ffii1;iiil;x;5;:iffifi5?il#l:li naujas finansines ataskaitas.

6 Konsoliduotos ir s pelno (nuostolių) ataskaitos Pastabos Perskaičiuota Tęsiamos veiklos Pardavimo pajamos Kitos pajamos Dukterinių, asocijuotų ir bendrųjų įmonių perleidimo grynasis pelnas (nuostolis) (517) (1.052) Investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynasis pelnas (nuostolis) (8.709) - - Finansinių priemonių apskaitomų tikrąja verte, kurios pokyčiai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, tikrosios vertės grynasis pokytis Pelnas iš atskyrimo Pagamintos produkcijos, nebaigtos gamybos atsargų ir gyvenamojo nekilnojamojo turto pasikeitimas (2.019) (5.040) - - Žaliavų ir vartojimo reikmenų sąnaudos 5 (33.597) (26.715) (21) (22) Išmokos darbuotojams 5 (24.226) (24.906) (2.242) (2.858) Vertės sumažėjimas, nukainojimai ir atidėjiniai (5.745) (13.156) Patalpų nuoma ir komunalinės sąnaudos (13.215) (14.277) (167) (171) Nusidėvėjimas ir amortizacija 11, 13 (4.046) (4.328) (41) (72) Patalpų priežiūros ir remonto sąnaudos (6.933) (5.061) (54) - Kitos sąnaudos (14.364) (16.155) (938) (1.212) Veiklos pelnas (nuostolis) Finansinės veiklos sąnaudos 6.4 (2.208) (3.865) (335) (906) Asocijuotų ir bendrųjų įmonių pelno dalis Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą Pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) 7 (3.274) (365) (1.691) (1.235) Ataskaitinio laikotarpio tęsiamos veiklos pelnas (nuostoliai) Nutraukta veikla Ataskaitinio laikotarpio nutrauktos veiklos pelnas atėmus pelno mokestį ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PELNAS Priskirtinas: Patronuojančios įmonės akcininkams Tęsiamos veiklos ataskaitinio laikotarpio pelnas Nutrauktos veiklos ataskaitinio laikotarpio pelnas iš tęsiamos veiklos Ataskaitinio laikotarpio pelnas priskirtinas patronuojančios įmonės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai Tęsiamos veiklos ataskaitinio laikotarpio pelnas 153 (148) - - Nutrauktos veiklos ataskaitinio laikotarpio pelnas iš tęsiamos veiklos Ataskaitinio laikotarpio pelnas priskirtinas nekontroliuojančiai daliai Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas (litais) 9 3,12 0,47 2,36 0,40 Vienai akcijai tenkantis tęsiamos veiklos paprastasis pelnas (nuostoliai) (litais) 0,54 0,47 2,36 0,40 Vienai akcijai tenkantis sumažintas pelnas (litais) 9 3,12 0,47 2,36 0,40 Vienai akcijai tenkantis sumažintas tęsiamos veiklos pelnas (nuostoliai) (litais) 0,54 0,47 2,36 0,40 6

7 Konsoliduotos ir s bendrųjų pajamų ataskaitos Pastabos Perskaičiuota ATASKAITINIO LAIKOTARPIO (NUOSTOLIAI) PELNAS Kitos bendrosios pajamos (išlaidos) Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), kurios gali būti vėliau pergrupuotos į pelną ar nuostolius Užsienio valiutų perskaičiavimo skirtumai (120) Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų (išlaidų) dalis 4 (4) (6) - - Grynosios kitos bendrosios pajamos (išlaidos), kurios gali būti vėliau pergrupuotos į pelną ar nuostolius (124) Kitos bendrosios pajamos (išlaidos), kurios nebus pergrupuotos į pelną ar nuostolius Apibrėžtųjų išmokų planų pakartotiniai vertinimai - (161) - - Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų (išlaidų) dalis - apibrėžtųjų išmokų planų pakartotiniai vertinimai Grynosios kitos bendrosios pajamos (išlaidos), kurios nebus pergrupuotos į pelną ar nuostolius 26 (161) - - Ataskaitinio laikotarpio kitos bendrosios pajamos, atėmus pelno mokestį (98) (124) - - ATASKAITINIO LAIKOTARPIO BENDRŲJŲ PAJAMŲ, IŠ VISO, ATĖMUS PELNO MOKESTĮ Priskirtinos: Patronuojančios įmonės akcininkams Tęsiamos veiklos ataskaitinio laikotarpio pajamos (išlaidos) Nutrauktos veiklos ataskaitinio laikotarpio pajamos Ataskaitinio laikotarpio pajamos priskirtinos patronuojančios įmonės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai Tęsiamos veiklos ataskaitinio laikotarpio pajamos 129 (139) - - Nutrauktos veiklos ataskaitinio laikotarpio pajamos Ataskaitinio laikotarpio pajamos priskirtinos nekontroliuojančiai daliai

8 Konsoliduotos ir s finansinės būklės ataskaitos TURTAS Ilgalaikis turtas Pastabos 2013 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d. Ilgalaikis materialusis turtas Investicinis turtas Ilgalaikis nematerialusis turtas Investicijos į dukterines įmones Investicijos į asocijuotas ir bendrąsias įmones Investicijos, skirtos parduoti Suteiktos paskolos Ilgalaikės iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos Kitas ilgalaikis turtas Atidėtojo pelno mokesčio turtas Ilgalaikio turto iš viso Trumpalaikis turtas Atsargos Iš pirkėjų ir kitos gautinos sumos Suteiktos trumpalaikės paskolos Iš anksto sumokėtas pelno mokestis Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos Terminuotieji indėliai Finansinis turtas, apskaitomas tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje Riboto naudojimo pinigai Pinigai ir pinigų ekvivalentai Trumpalaikio turto iš viso Perleidžiamos grupės turtas, klasifikuojamas kaip laikomas pardavimui Turto iš viso (tęsinys kitame puslapyje) 8

9 Konsoliduotos ir s finansinės būklės ataskaitos (tęsinys) NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Nuosavas kapitalas Pastabos 2013 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d. Kapitalas priskirtas patronuojančios įmonės akcininkams Įstatinis kapitalas 1, Nuosavos akcijos (20.813) - (20.813) - Akcijų priedai Rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Nekontroliuojanti dalis Nuosavo kapitalo iš viso Įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikės paskolos Lizingo įsipareigojimai Vyriausybės dotacijos Atidėjiniai Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Ilgalaikių lizingo įsipareigojimų einamųjų metų 25 dalis Trumpalaikės paskolos Prekybos skolos Mokėtinas pelno mokestis Atidėjiniai Gauti išankstiniai apmokėjimai Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso Įsipareigojimų iš viso Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso (pabaiga) 9

10 Konsoliduotos ir s nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas Įstatinis akcinis kapitalas Akcijų priedai Tikrosios vertės rezervas Pastabos Rezervai Privalomasis ir kiti rezervai Užsienio valiutos kurso perskaičiavimo rezervas Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Iš viso Nekontroliuojanti dalis Nuosavo kapitalo iš viso 2011 m. gruodžio 31 d. likutis Užsienio valiutų perskaičiavimo skirtumai Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų (išlaidų) dalis - apibrėžtųjų išmokų planų pakartotiniai vertinimai (116) (116) (45) (161) Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų dalis (6) (6) - (6) Grynasis 2012 metų pelnas Viso bendrųjų pajamų per metus Asocijuotų įmonių pokyčių nuosavame kapitale dalis Darbuotojų suteiktų paslaugų vertė (93) (93) Dividendai, tenkantys dukterinių įmonių nekontroliuojančiai daliai (10.829) (10.829) Įstatinio kapitalo padidinimas, konvertavus konvertuojamas obligacijas Rezervų pokytis 22, ( ) Nuosavų akcijų įsigijimas - - (59.659) (59.659) - (59.659) Įstatinio kapitalo mažinimas (5.756) (53.903) s savininkų sumokėtų įnašų ir gautų išmokų iš viso ( ) (20.250) (10.922) (31.172) Nekontroliuojanti dalis, atsirandanti verslo jungimo metu Nekontroliuojančios dalies įsigijimas (2.326) (14) Sandorių su s savininkais iš viso, pripažintų tiesiogiai nuosavybėje ( ) (17.938) (13.248) (31.186) 2012 m. gruodžio 31 d. likutis (tęsinys kitame puslapyje) 10

11 Konsoliduotos ir s nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys) Patronuojančios įmonės akcininkams priskirtinas nuosavas kapitalas Įstatinis akcinis kapitalas Akcijų priedai Nuosavos akcijos Privalomasis ir kiti rezervai Rezervai Užsienio valiutos kurso perskaičiavimo rezervas Pastabos Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Iš viso Nekontroliuojanti dalis Nuosavo kapitalo iš viso 2012 m. gruodžio 31 d. likutis Užsienio valiutų perskaičiavimo skirtumai (96) - (96) (24) (120) Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų (išlaidų) dalis - apibrėžtųjų išmokų planų pakartotiniai vertinimai Asocijuotų įmonių kitų bendrųjų pajamų (išlaidų) dalis (4) (4) - (4) Grynasis 2013 metų pelnas Viso bendrųjų pajamų per metus (96) Asocijuotų įmonių pokyčių nuosavame kapitale dalis Darbuotojų suteiktų paslaugų vertė (344) (344) Dividendai, tenkantys dukterinių įmonių nekontroliuojančiai daliai (311) (311) Dukterinių įmonių pardavimai (9) Rezervų pokytis (23) Nuosavų akcijų įsigijimas (72.658) (72.658) - (72.658) Įstatinio kapitalo mažinimas 22 (6.279) (45.566) Paskirstymas dėl atskyrimo 3 (20.689) (27.608) - (98.601) - (62.282) ( ) (23.270) ( ) s savininkų sumokėtų įnašų ir gautų išmokų iš viso (26.968) (27.608) (20.813) ( ) - (61.802) ( ) (23.925) ( ) Nekontroliuojanti dalis, atsirandanti verslo jungimo metu Nekontroliuojančios dalies įsigijimas (4) (4) (196) (200) Sandorių su s savininkais iš viso, pripažintų tiesiogiai nuosavybėje (26.986) (27.608) (20.813) ( ) - (61.806) ( ) (24.114) ( ) 2013 m. gruodžio 31 d. likutis (20.813) (62) (tęsinys kitame puslapyje) 11

12 Konsoliduotos ir s nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos (tęsinys) Įstatinis akcinis kapitalas Nuosavos akcijos Akcijų priedai Pastabos Privalomasis rezervas Rezervai Savų akcijų įsigijimo rezervas Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Iš viso 2011 m. gruodžio 31 d. likutis Įstatinio kapitalo padidinimas, konvertavus konvertuojamas obligacijas Nuosavų akcijų įsigijimas - (59.659) (59.659) Įstatinio kapitalo mažinimas (5.756) (53.903) - - Rezervų pokytis ( ) - Bendrųjų pajamų už metus iš viso m. gruodžio 31 d. likutis Nuosavų akcijų įsigijimas 22 - (72.658) (72.658) Įstatinio kapitalo mažinimas 22 (6.279) (45.566) - - Paskirstymas dėl atskyrimo 3 (20.689) - (27.608) (2.616) (77.100) (80.997) ( ) Bendrųjų pajamų už metus iš viso m. gruodžio 31 d. likutis (20.813) (pabaiga) 12

13 Konsoliduotos ir s pinigų srautų ataskaitos 2013 m m m m. Pagrindinės veiklos pinigų srautai Tęsiamos veiklos pelnas (nuostoliai) po apmokestinimo Nutrauktos veiklos pelnas (nuostoliai) po apmokestinimo Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas Grynųjų piniginių srautų ir veiklos rezultato prieš apmokestinimą suderinimo pasikeitimas: Nepiniginiai srautai: (Pelnas) nuostoliai iš perkainojimo, grynąja verte 12 (10.736) Nusidėvėjimas ir amortizacija 11, Nuostoliai (pelnas) iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo 37 (159) - - Realizuoti ir nerealizuoti nuostoliai (pelnas) iš investicijų 6.1 (1.540) (3.567) (1.426) (836) (Pelnas) nuostoliai iš dukterinių ir asocijuotų įmonių 4 pardavimo (1.333) (1.282) Pelnas iš atskyrimo 3 (85.363) - (68.071) - Asocijuotų ir bendrųjų įmonių grynųjų nuostolių (pelno) 4 dalis (5.425) (8.665) - - Palūkanų pajamos 6.3 (1.560) (3.656) (6.331) (12.025) Palūkanų sąnaudos Atidėtieji pelno mokesčiai Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio sąnaudos Vertės sumažėjimai 6.2 (3.610) (793) Atidėjinių pokytis 27 (30) (73) - - Mokėjimas akcijomis 23 (344) (93) - - Dividendų pajamos 6.3 (71) (18) (16.841) (28.758) Pelnas (nuostoliai), gauti perkant pigiau nei rinkos kaina Nuostoliai (pelnas) iš kitos finansinės veiklos (29) 140 (24) 140 Apyvartinio kapitalo pasikeitimai: (3.374) (4.111) Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) (1.670) (1.613) - - Iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) (3.087) (2.824) (3.215) 172 Kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas) 2 (804) 28 (32) Prekybos skolų padidėjimas (sumažėjimas) (6.104) 49 (563) Kitų trumpalaikių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) (90) (45) (553) Pervedimai į/iš riboto naudojimo pinigus (2.044) (681) - - Pagrindinės veiklos pinigų srautai (6.557) (5.087) (Sumokėtas) pelno mokestis (199) (554) (4) - Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (6.561) (5.087) (tęsinys kitame puslapyje) 13

14 Konsoliduotos ir s pinigų srautų ataskaitos (tęsinys) Investicinės veiklos pinigų srautai 2013 m m m m. Ilgalaikio turto (išskyrus investicinį turtą) įsigijimas (6.076) (17.506) (46) (21) Ilgalaikio turto (išskyrus investicinį turtą) pardavimo pajamos (46) - Investicinio turto įsigijimas 12 (4.464) (3.427) - - Investicinio turto pardavimo pajamos Dukterinių įmonių įsigijimas ir įsteigimas, atėmus įsigytų 4 pinigų likutį (6) - (4.432) - Lėšos gautos pardavus dukterines įmones, atėmus parduotų pinigų likutį 4 (63) Asocijuotų ir bendrųjų įmonių įsigijimas 4 (12.070) - (12.070) - Asocijuotų ir bendrųjų įmonių pardavimo pajamos Dėl atskyrimo Grupę palikusių dukterinių įmonių pinigai 3 (23.402) Atsiskaitymas pagal atskyrimo sąlygas 3 (13.200) - (13.200) - Paskolų įsigijimas 6.2 (7.769) - (7.769) - Suteiktos paskolos (9.905) (30.825) (19.402) (65.081) Suteiktų paskolų susigrąžinimas Pervedimas į/iš terminuotus indėlius Gauti dividendai Gautos palūkanos Finansinio turto, pirminio pripažinimo metu priskirto vertinamam tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami 16 pelno (nuostolių) ataskaitoje, pardavimas Prekybinio finansinio turto (įsigijimas) 16 (4.368) (25.361) (4.368) (28.234) Prekybinio finansinio turto pardavimas Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai Finansinės veiklos pinigų srautai Pinigų srautai, susiję su bendrovės akcininkais: Dividendų išmokėjimas patronuojančios įmonės akcininkams (567) (99) (567) (99) Gautos palūkanos, konvertavus obligacijas į įstatinį 22 kapitalą Nuosavų akcijų (įsigijimas) 22 (72.658) (59.659) (72.658) (59.659) Nekontroliuojančios dalies (įsigijimai) 4 (200) (14) - (155) Dividendų išmokėjimas nekontroliuojančiai daliai (311) (9.817) - - Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais: 14 (73.736) (64.801) (73.225) (55.125) Paskolų gavimas Paskolų grąžinimas (23.193) (25.009) (20.599) (1.217) Sumokėtos palūkanos (2.202) (2.929) (438) - Lizingo mokėjimai (204) (388) (24.266) (1.067) Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai (71.894) (89.067) (63.084) (56.192) Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui 24 (117) 24 (140) Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (49.629) (31.015) Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje (pabaiga)

15 Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija AB Invalda LT (toliau ) yra 1992 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikoje registruota akcinė bendrovė. Ji registruota adresu: Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, Lietuva. yra registruota ir įsikūrusi Lietuvoje. viena didžiausių turto valdymo bendrovių Lietuvoje, kurios pagrindinis tikslas nuolat didinti investuotojų nuosavybės vertę. Įgyvendindama šį tikslą veikia kaip aktyvi investicijų valdytoja, kontroliuojanti ar daranti reikšmingą įtaką verslams, į kuriuos investuoja. s prioritetiniai investavimo segmentai yra baldų gamybos, nekilnojamojo turto, žemės ūkio paskirties žemės, žemės ūkio, informacinių technologijų bei pastatų priežiūros infrastruktūros sektoriuose. kiekvienam verslui nustato veiklos tikslus, formuoja vadovų komandą, prisideda prie verslo strategijos kūrimo ir stebi jos įgyvendinimą. aktyviai dalyvauja priimant sprendimus strateginiais ir kitais svarbiais klausimais, kurie turi įtakos s įmonių vertei. s akcijos įtrauktos į NASDAQ OMX Vilnius Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą m. gegužės 31 d. buvo užbaigtas s atskyrimas, kurio pasėkoje apytiksliai 45,45 proc. jos turto, įsipareigojimų ir nuosavybės perduota AB Invalda privatus kapitalas (pastaba 3). Dėl to pasikeitė akcininkų struktūra m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. s akcininkai buvo (pagal balsus)*: Turimų balsų skaičius 2013 m m. Balsų dalis (%) Turimų balsų skaičius Balsų dalis (%) UAB LJB Investments ,44% - - p. Irena Ona Mišeikienė ,90% ,00 % UAB Lucrum investicija ,57% ,41 % p. Alvydas Banys ,68% ,92 % p. Indrė Mišeikytė ,00% - - p. Vytautas Bučas ,83 % p. Algirdas Bučas ,18 % p. Darius Šulnis ,69 % UAB RB finansai ,33% p. Daiva Banienė ,54 % Kiti smulkūs akcininkai ,41% ,10% Iš viso ,00% ,00% * Kai kurie akcininkai buvo perleidę dalį akcijų pagal atpirkimo sutartis (taigi, jie neturi juridinės nuosavybės teisės į akcijas), bet buvo išlaikę jų balsavimo teises. Visos s akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 1 litas, yra paprastosios akcijos ir 2013 m. bei 2012 m. gruodžio 31 d. buvo pilnai apmokėtos. Dukterinės, bendrosios ir asocijuotos įmonės 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. s akcijų neturėjo m. gruodžio 31 d. s darbuotojų skaičius buvo 497 (2012 m. gruodžio 31 d ) m. gruodžio 31 d. s darbuotojų skaičius buvo 10 (2012 m. gruodžio 31 d. 13). s vadovybė ir valdyba šias finansines ataskaitas patvirtino ir pasirašė 2014 m. balandžio 7 d. Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, vadovybės paruoštos metinės finansinės ataskaitos yra tvirtinamos visuotinio akcininkų susirinkimo. s akcininkai turi teisę nepatvirtinti bei reikalauti parengti naujas metines finansines ataskaitas. 15

16 1 Bendroji informacija (tęsinys) Grupę sudaro ir jos tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos dukterinės įmonės (toliau ): Registracijos šalis 2013 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d. s Investicijos s Investicijos valdomų dydis valdomų dydis akcijų dalis (įsigijimo akcijų dalis (įsigijimo (%) savikaina) (%) savikaina) Pagrindinė veikla Baldų gamybos segmentas: AB Vilniaus baldai Lietuva , Baldų gamyba UAB Ari-Lux ** Lietuva ,14 17 Furnitūros pakavimas Nekilnojamojo turto segmentas: AB Invaldos Lietuva 100, , Investavimas į NT nekilnojamojo turto fondas UAB Naujoji švara **** Lietuva , Investavimas į NT UAB INTF investicija ** Lietuva 100, , Investavimas į NT UAB Sago Lietuva 100, , Investavimas į NT UAB Ineturas **** Lietuva , Investavimas į NT UAB Elniakampio Lietuva , Investavimas į NT namai **** UAB IBC logistika **** Lietuva , Investavimas į NT UAB Saistas **** Lietuva , Investavimas į NT UAB Dizaino Lietuva , Investavimas į NT institutas **** UAB Riešės Lietuva , Investavimas į NT investicija **** UAB Minijos valda **** Lietuva , Investavimas į NT UAB Rovelija Lietuva 100, , Investavimas į NT UAB BNN **** Lietuva , Investavimas į NT UAB Justiniškių valda **, Lietuva , Investavimas į NT **** UAB Justiniškių Lietuva , Investavimas į NT aikštelė **, **** UAB Trakų kelias **** Lietuva , Investavimas į NT UAB Perspektyvi veikla ** Lietuva 100, , Investavimas į NT UAB Kopų Lietuva , Investavimas į NT vėtrungės **, **** UAB Danės gildija **, **** Lietuva , Investavimas į NT UAB Aikstentis **** Lietuva , Nevykdo veiklos UAB Inreal **** Lietuva , Tarpininkavimas perkant, parduodant, nuomojant NT, turto vertinimas UAB Inreal valdymas **** Lietuva , NT valdymas ir administravimas UAB Inreal geo **** Lietuva ,00 10 Geodeziniai, kadastriniai matavimai ir teritorinis planavimas (tęsinys kitame puslapyje) 16

17 1 Bendroji informacija (tęsinys) Registracijos šalis 2013 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d. s Investicijos s Investicijos valdomų dydis valdomų dydis akcijų dalis (įsigijimo akcijų dalis (įsigijimo (%) savikaina) (%) savikaina) Pagrindinė veikla Žemės ūkio paskirties žemių segmentas: UAB Ekotra Lietuva , Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Šimtamargis **** Lietuva , Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Žemvesta **** Lietuva , Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Agrobitė **, **** Lietuva , Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Puškaitis ** Lietuva , Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Žemynėlė ** Lietuva , Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Žemėpatis **, **** Lietuva , Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB IŽB 1 **, **** Lietuva , Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Lauksėja **, **** Lietuva , Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Avižėlė * Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Beržytė * Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Dirvolika * Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Duonis * Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Ekotra * (buv. UAB Vilkaviškio ekotra ) Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Kvietukas * (buv. UAB Pakruojo kvietukas ) Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Laukaitis * (buv. UAB Pakruojo laukaitis ) Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Lauknešys * ( buv. UAB Pasvalio lauknešys ) Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Linažiedė * Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Pušaitis * Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Puškaitis * (buv. UAB Marijampolės puškaitis ) Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Sėja * Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Vasarojus * (buv.uab Panevėžio vasarojus ) Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Žalvė * Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Žemgalė * (buv. UAB Kupiškio žemgalė ) Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Žemynėlė * (buv. UAB Vilkaviškio žemynėlė ) Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę UAB Žiemkentys * (buv. UAB Pasvalio žiemkentys ) Lietuva 100, Investavimas į žemės ūkio paskirties žemę (tęsinys kitame puslapyje) 17

18 1 Bendroji informacija (tęsinys) Registracijos šalis 2013 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d. s Investicijos s Investicijos valdomų dydis valdomų dydis akcijų dalis (įsigijimo akcijų dalis (įsigijimo (%) savikaina) (%) savikaina) Informacinių technologijų segmentas: UAB BAIP grupė Lietuva 80, , Informacinių Pagrindinė veikla technologijų sprendimai Lietuva 80, , Informacinių technologijų sprendimai UAB Informatikos pasaulis ** UAB Vitma ** Lietuva 80, , Informacinių technologijų sprendimai UAB BAIP ** Lietuva 80, , Informacinių technologijų sprendimai UAB Acena ** Lietuva 80, , Informacinių technologijų sprendimai Norway Registers Development AS** Norvegija 80, , Informacinių technologijų sprendimai UAB NRD Lietuva 61, , Informacinių technologijų sprendimai NRD EA Tanzanija 56, Informacinių technologijų sprendimai UAB NRD CS * Lietuva 80, Informacinių technologijų sprendimai Pastatų priežiūros segmentas: UAB Inservis (buv. Inreal pastatų priežiūra ) Lietuva 100, , Pastatų ūkio valdymas UAB IPP integracijos Lietuva 100, ,00 10 Pastatų ūkio valdymas projektai ** UAB Cmanagement Lietuva , Remonto paslaugos UAB Priemiestis ** Lietuva 100, , Pastatų ūkio valdymas UAB Jurita ** Lietuva 100, , Pastatų ūkio valdymas UAB Naujosios Vilnios Lietuva 100, ,00 94 Turgavietės valdymas turgavietė ** Kitos gamybos ir paslaugų segmentas: UAB Kelio ženklai Lietuva 100, , Kelio ženklų gamyba; medžio apdirbimas UAB Lauko gėlininkystės bandymų stotis **, **** Lietuva , Dekoratyvinių augalų, gėlių auginimas ir prekyba VšĮ Iniciatyvos fondas Lietuva 100, ,00 10 Socialinių iniciatyvų veikla UAB Finansų rizikos Lietuva 54, , Investicinė veikla valdymas UAB Fortina ***, **** Lietuva , Investicinė veikla UAB Ente **** Lietuva , Investicinė veikla UAB Aktyvo Lietuva 54, , Blogų skolų valdymas UAB Investicijų Lietuva , Investicinė veikla tinklas **** UAB Aktyvus valdymas Lietuva 100, , Investicinė veikla UAB Įmonių grupė Lietuva 100, , Investicinė veikla Inservis (buv. UAB Inreal pastatų priežiūros grupė ) UAB Cedus invest Lietuva , Investicinė veikla AB Invetex **, **** Lietuva , Investicinė veikla UAB MGK invest Lietuva 100, ,00 10 Nevykdo veiklos UAB MBGK ** Lietuva 100, , Nevykdo veiklos (tęsinys kitame puslapyje) 18

19 1 Bendroji informacija (tęsinys) Registracijos šalis 2013 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d. s Investicijos s Investicijos valdomų dydis valdomų dydis akcijų dalis (įsigijimo akcijų dalis (įsigijimo (%) savikaina) (%) savikaina) Kitos gamybos ir paslaugų segmentas: (tęsinys): UAB RPNG Lietuva 100, ,00 10 Nevykdo veiklos UAB Regenus Lietuva 100, ,00 10 Nevykdo veiklos UAB Consult invalda Lietuva 100, ,00 10 Nevykdo veiklos UAB Cedus Lietuva 100, ,00 10 Nevykdo veiklos UAB Via Solutions **** Lietuva ,00 10 Nevykdo veiklos Invalda Lux S.a.r.l Liuksemburgas Pagrindinė veikla , Nevykdo veiklos Atimti: netiesioginė nuosavybė (31.351) (58.556) Atimti: vertės sumažėjimas (93.322) ( ) Investicijos į dukterines įmones () *Šios įmonės buvo naujai įkurtos 2013 m. ** Šios įmonės yra netiesiogiai valdomos s 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. *** investavo tūkst. litų tiesiogiai ir tūkst. litų netiesiogiai. *** Grupę paliko dėl atskyrimo 2013 m. ir 2012 m. investicijos į nekilnojamojo turto segmentui priklausančias dukterines įmones buvo nuvertėjusios atitinkamai tūkst. ir tūkst. litų, o į kitas įmones atitinkamai tūkst. litų ir tūkst. litų. (pabaiga) Dukterinės įmonės UAB Invaldos nekilnojamojo turto fondas, UAB Sago, UAB INTF investicija neturi teisės grąžinti paskolų, gautų iš s įmonių, be banko leidimo pagal banko paskolų sutarčių sąlygas. Be banko leidimo UAB BAIP ir UAB NRD negali mokėti ir dividendų. Tuo tarpu UAB Sago ir UAB INTF investicija be banko leidimo gali išmokėti dividendais iki 50 proc. grynojo pelno. UAB Invaldos nekilnojamojo turto fondas dividendus gali mokėti tik tuo atveju, jei po jų išmokėjimo būtų vykdomi banko paskolų sutartyse numatyti rodikliai m. gruodžio 31 d. s asocijuotos įmonės buvo (pateiktos sumos sudaro 100 % atitinkamų šių įmonių straipsnių): s valdomų akcijų dalis (%) Investicijos dydis (įsigijimo savikaina) Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)* Turtas Akcininkų nuosavas kapitalas Įsipareigojimai Pajamos Pagrindinė veikla UAB Litagra * 20, Žemės ūkis AB Vilniaus baldai 45, Baldų gamyba Atimti: netiesioginė nuosavybė (19.579) Investicijos į asocijuotas įmones ()

20 1 Bendroji informacija (tęsinys) 2012 m. gruodžio 31 d. s asocijuotos įmonės buvo (pateiktos sumos sudaro 100 % atitinkamų šių įmonių straipsnių): s valdomų akcijų dalis (%) Investicijos dydis (įsigijimo savikaina) Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)* Turtas Akcininkų nuosavas kapitalas Įsipareigojimai Pajamos Pagrindinė veikla UAB Litagra * 36, Žemės ūkis Investicinis UAB ŽVF projektai 21, turtas Atimti: netiesioginė nuosavybė (38.575) Atimti: vertės sumažėjimas (2) Investicijos į asocijuotas įmones () - * Ši įmonė yra netiesiogiai valdoma s 2013 m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. Viršuje pateikta informacija atskleidžia skaičius, pateiktus asocijuotų įmonių finansinėse ataskaitose (ne šių skaičių s dalį), kurie yra koreguoti, atsižvelgiant į tarp s ir asocijuotų įmonių apskaitos politikos skirtumus bei iš įsigijimo apskaitos metu pripažintų tikrosios vertės patikslinimų kylančius skirtumus. AB Vilniaus baldai akcijų rinkos vertė buvo tūkst. Lt 2013 m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d. turėjo 50 proc. bendrosios įmonės UAB Dommo Nerija akcijų (s valdoma tiesiogiai) m. gruodžio 31 d. turėjo 54,55 proc. tarpinės specialiosios paskirties bendrosios įmonės UAB Cedus invest, kuri valdo UAB Litagra akcijas, akcijų m. ir 2012 m. gruodžio 31 d. s dalis bendrosiose įmonėse atitinkamai sudarė tūkst. litų (nebuvo nuvertinta) ir 685 tūkst. litų (atėmus 365 tūkst. litų vertės sumažėjimą). UAB Dommo Nerija turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų dalis 2012 m. gruodžio 31 d. ir už tuomet pasibaigusius metus yra (pateiktos sumos sudaro 100 % atitinkamų šių įmonių straipsnių): 2012 m. Trumpalaikis turtas 60 Ilgalaikis turtas Turto iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai 14 Įsipareigojimų iš viso Pajamos 452 Sąnaudos (540) Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (88) Pelno mokestis 13 Grynasis pelnas (nuostoliai) (75) 20

21 2 Svarbių apskaitos principų apibendrinimas Pagrindiniai apskaitos principai, pritaikyti rengiant s ir s 2013 m. gruodžio 31 d. ir tuomet pasibaigusių metų finansines ataskaitas, yra šie: 2.1. Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas Atitikties patvirtinimas Konsoliduotos s ir atskiros s finansinės ataskaitos yra parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), priimtus taikyti Europos Sąjungoje (toliau ES). Finansinės ataskaitos yra parengtos įsigijimo savikainos pagrindu, išskyrus investicinį turtą, prekybinį finansinį turtą, finansinį turtą, pirminio pripažinimo metu apskaitomą tikrąja verte, kurios pasikeitimai pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje, ir investicijas, skirtas parduoti, kurie buvo vertinami tikrąja verte. Finansinės ataskaitos yra pateikiamos tūkstančiais litų, o sumos yra suapvalintos iki artimiausio tūkstančio, jei kitaip nenurodyta. Naujų ir/ar pakeistų TFAS ir TFAAK išaiškinimų taikymas Šiais ataskaitiniais metais (nuo 2013 m. sausio mėn. 1 d.) pritaikė naujus ir pakeistus TFAS ir TFAAK išaiškinimus: 1 TAS pakeitimas Finansinių ataskaitų pateikimas Kitų bendrųjų pajamų komponentų pateikimas įsigalioja nuo 2012 m. liepos 1 d. 19 TAS pakeitimas Išmokos darbuotojams įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d. 12 TAS pakeitimas Atidėtasis pelno mokestis Pagrindinio turto atgavimas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d. ES. 13 TFAS Tikrosios vertės nustatymas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d. 7 TFAS pakeitimas Finansinės priemonės. Atskleidimai finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų sudengimas įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d. TFAS patobulinimai (paskelbti 2012 m. gegužę) įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d. 36-ojo TAS pakeitimai Informacijos apie nefinansinio turto atsiperkamąją vertę atskleidimas įsigalioja nuo 2014 m. sausio 1 d. (pritaikytas anksčiau) Pagrindinė pakeitimų įtaka yra tokia: 1 TAS pakeitimas Finansinių ataskaitų pateikimas Kitų bendrųjų pajamų komponentų pateikimas Šiuo pakeitimu pakeistas kitų bendrųjų pajamų komponentų atskleidimas. Šis pakeitimas reikalauja, kad ūkio subjektai bendrųjų pajamų komponentus atskirtų į dvi grupes, atsižvelgiant į tai, ar ateityje jie gali būti perklasifikuojami į pelną ar nuostolius, ar ne. 1-ojo TAS siūlomas pavadinimas pakeistas į pelno ar nuostolių ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą. Dėl šios pataisos pasikeitė s finansinių ataskaitų pateikimas, tačiau ji neturėjo įtakos sandorių ir likučių vertinimui. 19 TAS pakeitimas Išmokos darbuotojams Pakeitimas reikšmingai pakeitė nustatytų išmokų pensijų sąnaudų ir išeitinių išmokų pripažinimą ir vertinimą, taip pat informacijos apie visas išmokas darbuotojams atskleidimą. Standartas reikalauja pripažinti visus grynųjų nustatytų išmokų įsipareigojimų (turto) pokyčius tada, kai jie atsiranda tokia tvarka: (i) paslaugų savikainą ir grynąsias palūkanas pelno ar nuostolių straipsnyje; ir (II) perkainojimus kitų bendrųjų pajamų straipsnyje. turės pripažinti visą aktuarinį pelną ir nuostolius kitose bendrosiose pajamose, o ne pelne ar nuostoliuose kaip anksčiau. Retrospektyvaus taikymo įtaka buvo nereikšminga šioms finansinėms ataskaitoms ir perklasifikavo sukauptą sumą pakartotinių įvertinimų iš straipsnio Išmokos darbuotojams į straipsnį Kitos bendrosios pajamos, kurios nebus pergrupuotos į pelną ar nuostolius už 2012 m. 12 TAS pakeitimas Atidėtasis pelno mokestis Pagrindinio turto atgavimas Šiame pakeitime numatyta paneigiama prielaida, kad investicinio turto, apskaitomo tikrąja verte, atgavimas įmanomas tik jį pardavus. Ši prielaida gali būti paneigta, jeigu investicinis turtas laikomas tokiame verslo modelyje, kurio tikslas sunaudoti iš esmės visą investicinio turto teikiamą ekonominę naudą per laikotarpį, o ne jį pardavus. Į 12-ąjį TAS buvo perkeltas 21-asis NAK Pelno mokesčiai perkainoto turto, kuriam netaikomi nusidėvėjimo atskaitymai, atgavimas, kuris nagrinėja panašius klausimus, susijusius su 16-ajame TAS Ilgalaikis materialusis turtas aprašytu nenudėvimo turto vertinimu naudojant perkainojimo modelį, į 12-ojo TAS apimtį neįtraukiant investicinio turto, vertinamo tikrąja verte. Šis pakeitimas neturėjo įtakos s 2013 m. metinėms finansinėms ataskaitoms, nes nėra pelno mokesčių tarifų skirtumų. 13 TFAS Tikrosios vertės nustatymas Standartu siekiama nuoseklumo ir paprastumo, pateikiant tikslų tikrosios vertės apibrėžimą ir apibendrintą tikrosios vertės nustatymo būdą bei atskleidimo reikalavimus, taikytinus visuose TFAS. Šis pakeitimas turėjo įtakos papildomos informacijos atskleidimui šiose konsoliduotose finansinėse ataskaitos (pastabos 12, 15), tačiau neturėjo įtakos sandorių ir likučių vertinimui. 21

22 2 Svarbių apskaitos principų apibendrinimas (tęsinys) 2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys) 7 TFAS pakeitimas Finansinės priemonės. Atskleidimai finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų sudengimas Šis pakeitimas reikalauja atskleisti informaciją, kuri leis ūkio subjekto finansinių ataskaitų skaitytojui įvertinti sudengimo sutarčių, tarp jų ir užskaitymo teisių, poveikį ar galimą poveikį. Šis pakeitimas neturėjo įtakos s ir s 2013 m. metinėms finansinėms ataskaitoms. TFAS patobulinimai (paskelbti 2012 m. gegužę) TFAS patobulinimai apima penkių standartų pakeitimus. 1 TFAS Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą pakeitimo tikslas (i) išaiškinti, kad ūkio subjektas, kuris po pertraukos vėl pradėjo rengti finansines ataskaitas pagal TFAS, gali arba pakartotinai taikyti 1-ąjį TFAS, arba visus TFAS retrospektyviai, tarytum jis niekada nebūtų nustojęs jų taikyti; ir (ii) įtraukti 23-iojo TAS Skolinimosi išlaidos retrospektyvaus taikymo išimtį pirmą kartą TFAS taikantiems ūkio subjektams. 1-ojo TAS Finansinių ataskaitų pateikimas pakeitimo tikslas išaiškinti, kad aiškinamojo rašto pastabos nėra būtinos trečiajam balansui pagrįsti, kuris pateiktas praėjusio laikotarpio pradžioje, jeigu jis pateikiamas dėl to, kad jam reikšmingos įtakos turėjo retrospektyvus duomenų koregavimas, apskaitos politikos principų pasikeitimai ar perklasifikavimai pateikimo tikslams, tačiau aiškinamąjį raštą būtina pateikti, jeigu ūkio subjektas savo noru nusprendžia pateikti papildomas palyginamąsias ataskaitas. 16-ojo TAS Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai tikslas išaiškinti, kad aptarnavimo įranga, naudojama ilgiau negu vieną laikotarpį, priskiriama ilgalaikio materialiojo turto grupei, o ne atsargoms. 32-ojo TAS Finansinės priemonės. Pateikimas pakeitimo tikslas išaiškinti, kad tam tikras mokestinis poveikis, susijęs su išmokėjimais akcininkams, turėtų būti apskaitomas pelno (nuostolių) ataskaitoje, kaip tai visada buvo reikalaujama daryti pagal 12-ąjį TAS. 34-ojo TAS Tarpinė finansinė atskaitomybė pakeitimo tikslas suderinti jo reikalavimus su 8-ojo TFAS reikalavimais. 34- asis TAS reikalauja atskleisti veiklos segmento viso turto ir įsipareigojimų vertes tik tuomet, jeigu tokia informacija reguliariai teikiama vyriausiajam veiklos sprendimų priėmėjui ir šios vertės reikšmingai pasikeitė po paskutinių metinių finansinių ataskaitų parengimo. Šis pakeitimai neturėjo įtakos s ir s 2013 m. metinėms finansinėms ataskaitoms. 36-ojo TAS pakeitimai Informacijos apie nefinansinio turto atsiperkamąją vertę atskleidimas Pakeitimais panaikinamas reikalavimas atskleisti atsiperkamąją vertę, jeigu įplaukas kuriantis vienetas apima prestižą arba neriboto naudingo tarnavimo laiko nematerialųjį turtą, tačiau vertės sumažėjimo nėra. pritaikė šį pakeitimą anksčiau ir neatskleidė informacinio technologijų segmento įplaukas kuriančio vieneto, apimančio prestižą, atsiperkamąją vertę šios finansinėse ataskaitose. Grupei nėra aktualūs šie standartų pakeitimai: 1 TFAS pakeitimas Labai aukšta infliacija ir nustatytų datų netaikymas įmonėms, pirmą kartą taikančioms TFAS (įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.). 20 TFAAK aiškinimas Antžeminės kasyklos/karjero gamybos etapo atliekų tvarkymo išlaidos (įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.). 1 TFAS pakeitimas Vyriausybės paskolos (įsigalioja nuo 2013 m. sausio 1 d.). Patvirtinti taikymui ES, bet dar neįsigalioję standartai 10 TFAS Konsoliduotosios finansinės ataskaitos (įsigalioja nuo ar po 2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais) Šis Standartas pakeičia visas 27-ojo TAS Konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos bei 12-ojo NAK Konsolidavimas specialiosios paskirties įmonės dalis, susijusias su kontrole ir konsolidavimu. 10-asis TFAS pakeitė kontrolės sąvokos apibrėžimą taip, kad nustatant kontrolę būtų taikomi vienodi kriterijai visiems ūkio subjektams. Šį sąvokos apibrėžimą papildo įvairios taikymo gairės. nesitiki, kad kontrolės sąvokos apibrėžimo pakeitimas turės įtakos jos struktūrai. 11 TFAS Bendri susitarimai (įsigalioja nuo ar po 2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais) Standartas pakeičia 31-ojo TAS Dalys bendrose įmonėse ir 13-ojo NAK Nepiniginiai dalininkų įnašai į bendrai kontroliuojamas įmones. Pakeitus sąvokų apibrėžimus, bendrų susitarimų tipų skaičius sumažintas iki dviejų: bendra veikla ir bendros įmonės. Esamas pasirinkimas taikyti proporcingą bendrai kontroliuojamų įmonių konsolidavimo principą buvo panaikintas. Bendrų įmonių dalininkams privaloma taikyti nuosavybės metodą. taikė nuosavybės metodą bendrųjų įmonių apskaitai jau anksčiau. Šiuo metu išsamiai vertina, kokios įtakos turės kiti Standarto pakeitimai jos finansinėms ataskaitoms, tačiau neturi duomenų apie reikšmingą naujojo standarto įtaką. 22

23 2 Svarbių apskaitos principų apibendrinimas (tęsinys) 2.1 Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas (tęsinys) Patvirtinti taikymui ES, bet dar neįsigalioję standartai (tęsinys) 12 TFAS Investicijų į kitus subjektus atskleidimas (įsigalioja nuo ar po 2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais) Šis Standartas taikomas įmonėms, turinčioms nuosavybės dalį dukterinėje įmonėje, bendrame susitarime, asocijuotoje įmonėje ar nekonsoliduojamame struktūriniame ūkio subjekte. 12-asis TFAS numato privalomus atskleidimus toms įmonėms, kurios taiko du naujus standartus: 10-ąjį TFAS Konsoliduotos finansinės ataskaitos ir 11-ąjį TFAS Bendri susitarimai. Šis Standartas pakeičia atskleidimo reikalavimus, šiuo metu taikomus pagal 28-ąjį TAS Investicijos į asocijuotąsias įmones. 12- asis TFAS reikalauja, kad ūkio subjektai atskleistų informaciją, kuri padeda finansinių ataskaitų skaitytojams įvertinti ūkio subjekto turimos nuosavybės dalies dukterinėje įmonėje, asocijuotoje įmonėje, bendrame susitarime ir nekonsoliduojamame struktūriniame ūkio subjekte pobūdį, riziką ir finansinį poveikį. Siekiant įvykdyti šiuos tikslus, naujasis standartas reikalauja atskleisti informaciją keliose srityse, įskaitant reikšmingus sprendimus ir prielaidas, kurie buvo atliekami nustatant, ar ūkio subjektas kontroliuoja, bendrai kontroliuoja ar turi reikšmingos įtakos savo daliai kituose ūkio subjektuose, taip pat atskleisti papildomą informaciją apie nekontroliuojančios dalies dalį įmonės veikloje bei pinigų srautus, apibendrintą dukterinių įmonių su reikšminga nekontroliuojančia dalimi finansinę informaciją bei išsamią informaciją apie dalį nekonsoliduojamuose struktūriniuose ūkio subjektuose. Šiuo metu vertina naujo standarto įtaką jos finansinėms ataskaitoms. 27 TAS Atskiros finansinės ataskaitos (įsigalioja nuo ar po 2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais) Šis Standartas pakeistas ir jo tikslas nustatyti apskaitos ir atskleidimo reikalavimus investicijoms į dukterines įmones, bendras įmones ir asocijuotas įmones, kai ūkio subjektas rengia atskiras finansines ataskaitas. Gaires, susijusias su kontrole ir konsoliduotosiomis finansinėmis ataskaitomis, pakeitė 10-asis TFAS Konsoliduotosios finansinės ataskaitos. Šiuo metu vertina šio standarto pakeitimo įtaką jos finansinėms ataskaitoms, tačiau neturi duomenų apie reikšmingą įtaką. 28 TAS Investicijos į asocijuotąsias ir bendrąsias įmones (įsigalioja nuo ar po 2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais) Šis pakeitimas atliktas remiantis Valdybos projektu dėl bendrųjų įmonių. Svarstydama tą projektą, Valdyba nusprendė įtraukti bendrų įmonių apskaitą taikant nuosavybės metodą į 28-ąjį TAS, nes šis metodas taikytinas ir bendroms įmonėms, ir asocijuotoms įmonėms. Išskyrus šią išimtį, kitos gairės liko nepasikeitusios. neturi duomenų apie reikšmingą standarto pakeitimo įtaką straipsnių vertinimui finansinėse ataskaitose, bet turės įtakos atskleidimams.. 32 TAS pakeitimas Finansinės priemonės. Pateikimas - Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų sudengimas (įsigalioja nuo ar po 2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais) Šiuo pakeitimu papildytos 32-ajame TAS numatytos taikymo gairės, susijusios su neatitikimais, nustatytais taikant tam tikrus sudengimo kriterijus. Tai apima frazės šiuo metu yra juridiškai pagrįsta teisė sudengti išaiškinimą ir tai, kad tam tikros atsiskaitymų bendrąja verte sistemos gali būti traktuojamos, kaip ekvivalentiškos atsiskaitymui grynąja verte. Šiuo metu vertina, kokios įtakos turės šio standarto pakeitimas jos finansinėms ataskaitoms. 10-ojo TFAS, 11-ojo TFAS ir 12-ojo TFAS pereinamųjų gairių pakeitimai (įsigalioja nuo ar po 2014 m. sausio 1 d. prasidedančiais finansiniais metais) Šiuose pakeitimuose išaiškintos pareinamosios gairės, numatytos 10-ajame TFAS Konsoliduotosios finansinės ataskaitos. Ūkio subjektai, taikantys 10-ąjį TFAS, turėtų įvertinti kontrolę pirmąją metinio laikotarpio, kurį taikomas 10-asis TFAS, dieną ir tuo atveju, jeigu su konsolidavimu susijusi išvada pagal 10-ąjį TFAS skiriasi nuo 27-ojo TAS ir NAK 12-ojo aiškinimo, paskutiniojo praėjusio lyginamojo laikotarpio (t. y metai tiems ūkio subjektams, kurių finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais ir kurie pradeda taikyti 10-ąjį TFAS 2013 m.) duomenys patikslinami, nebent praktiniu požiūriu to būtų neįmanoma padaryti. Šiuose pakeitimuose taip pat numatyta papildoma perėjimo lengvata, susijusi su 10-uoju TFAS, 11-uoju TFAS Bendri susitarimai ir 12-uoju TFAS Informacijos apie investicijas į kitus ūkio subjektus atskleidimas, apsiribojant reikalavimu pateikti pakoreguotą palyginamąją informaciją tik už paskutinį praėjusį palyginamąjį laikotarpį. Be to, šie pakeitimai panaikino reikalavimą pateikti palyginamuosius duomenis atskleidžiamai informacijai, susijusiai su nekonsoliduojamomis struktūrizuotomis bendrovėmis (angl. structured entities), už laikotarpius iki pirmojo 12-ojo TFAS taikymo. Šiuo metu vertina šio standarto pakeitimo įtaką jos finansinėms ataskaitoms, tačiau neturi duomenų apie reikšmingą įtaką. 23

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras AB INVALDA LT KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS, KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2014 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus T U R I N Y S NEPRIKLAUSOMO

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, IR KONSOLIDUOTASIS

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Microsoft Word - _IVL1L_metinis pranesimas_ _FINAL.doc

Microsoft Word - _IVL1L_metinis pranesimas_ _FINAL.doc AB Invalda 2009 metų konsoliduotas metinis pranešimas Parengta pagal periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė,

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilnius akcijų biržoje (Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo m. birželio mėn. 1 INVL TECHNOLOGY 2015 METŲ VEIKLOS

Detaliau