PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2"

Transkriptas

1 PRITARTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. A15 /18(2.1.4E-KS) PATVIRTINTA Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos direktoriaus 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-142 VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS METŲ STRATEGINIS PLANAS 1

2 TURINYS I. ĮVADAS... 3 II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS... 3 III. IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST MATRICA)... 5 IV. VIDINĖ ANALIZĖ... 7 V. SSGG ANALIZĖ VI. GIMNAZIJOS STRATEGIJA VII. STRATEGINIAI TIKSLAI VIII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS IX. STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO KONTROLĖ

3 I. ĮVADAS Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos strateginio plano tikslas telkti gimnazijos bendruomenę sprendţiant aktualias ugdymo problemas, numatyti, kaip bus įgyvendinti gimnazijos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti reikiamas gimnazijos veiklos kryptis ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius, grindţiamus Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla samprata. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos strateginis planas metams parengtas vadovaujantis Švietimo įstatymu, Valstybine švietimo metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodţio 23 d. nutarimu Nr. XII 745 Dėl valstybės švietimo metų strategijos patvirtinimo, Lietuvos paţangos strategija Lietuva 2030, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. geguţės 15 d. nutarimu Nr. XI 2015 Dėl valstybės paţangos strategijos Lietuvos paţangos strategija Lietuva 2030 patvirtinimo, keliamais uţdaviniais švietimui, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodţio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos nuostatomis, Vilniaus miesto savivaldybės strateginiu veiklos planu m., gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo, metų veiklos įgyvendinimo ataskaitomis, gimnazijos bendruomenės ir gimnazijos tarybos siūlymais bei rekomendacijomis. Gimnazijos strateginį planą rengė direktoriaus 2017 m. birţelio 14 d. įsakymu Nr. V-148 patvirtinta darbo grupė, bei 2018 m. balandţio 27 d. Nr. V-085 patvirtinta darbo grupė m. parengtam strateginiam planui koreguoti. Rengiant gimnazijos strateginį planą buvo laikomasi viešumo, bendravimo, bendradarbiavimo principų. II. GIMNAZIJOS PRISTATYMAS Mokykla įsteigta 1944 metais kaip 28-oji pradinė mokykla, kuri per 21 metus išaugo iki vidurinės mokyklos, dirbančios trimis pamainomis metais mokiniai įţengė į naujas erdvias patalpas, kuriose mokosi ir dabar metais mokykloje steigiamos sustiprinto dailės mokymo klasės, mokyklos kolektyvą papildė gausus būrys jaunų menininkų dailės mokytojų. Šių klasių įsteigimas ir sėkmingas meninio ugdymo proceso organizavimas ir apsprendė tolesnį mokyklos ugdymo krypties pasirinkimą m. mokyklos bendruomenės prašoma, Vilniaus miesto taryba 31-ajai vidurinei mokyklai suteikė Tuskulėnų vidurinės mokyklos vardą. Tuskulėnų vidurinėje mokykloje nuosekliai plėtojamas meninis ugdymas. Greta sustiprinto dailės mokymo klasių 1995 m. steigiamas Tuskulėnų vaikų teatras, nuo 2002 m. mokyklą garsina mokinių chorai, plėtojama ugdymo šokiu veikla metais direktoriaus įsakymu patvirtinama Tuskulėnų Kryptingo meninio ugdymo programa. Ši programa yra pagrįsta mokyklos meninio ugdymo tradicijomis ir poţiūriu į meninį ugdymą kaip į veiksmingą mokinio asmenybės ugdymo bei mokyklos bendruomenės telkimo priemonę. 3

4 Per 51 vidurinės mokyklos gyvavimo metus išleista 50 abiturientų laidų, mokinių mokymosi pasiekimai įvertinti 18 aukso, 45 sidabro medaliais, 78 mokiniams įteikti brandos atestatai su pagyrimu. Gimnazijos ugdytiniai sėkmingai tęsia studijas universitetinėse ir neuniversitetinėse aukštosiose mokyklose. Kiekvienais metais 7-8 abiturientai renkasi meno ar su kultūra susijusias specialybes. Mokyklos daugiametę meninio bei kultūrinio ugdymo patirtį, tradicijas, taikomą kryptingo meninio ugdymo programą atliepia ir įgalina plėtoti Humanistinio ugdymo menine veikla sampratos tikslas ir nuostatos m. Švietimo ir mokslo ministerija pritarė Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementų taikymui gimnazijoje. Diegiami šie Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementai: 1. Tuskulėnų Kryptingo meninio ugdymo programa dailės ir scenos menų pakraipos klasėse vykdoma pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo koncentruose, neformaliojo švietimo programose. 2. Ugdymo turinys orientuojamas į humanistinių vertybių sistemos bei mokinio kritinio mąstymo formavimą, grindţiamas Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratoje apibrėţtais principais (estetiškumu, kūrybiškumu, demokratiškumu, nuoseklumu, integralumu). 3. Taikoma tarpdalykinė integracija, skatinamas mokinių kūrybinis mąstymas, įtraukiant skirtingos motyvacijos bei polinkių mokinius, tarpdalykinius projektus bei meno renginius. 4. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinys siejamas su mokinio asmenine patirtimi. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr Dėl Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos (struktūros) pertvarkos Vilniaus Tuskulėnų vidurinė mokykla pertvarkoma į Vilniaus Tuskulėnų gimnaziją, kurioje vyksta mokymas nuo 1 iki 12 klasės. Gimnazija turi savo atributiką: vėliavą, herbą, himną, uniformą. Gimnazijos svarbus akcentas yra pedagogų kartų bendradarbiavimas: šiuo metu mokykloje dirba 8 mokytojai, buvę šios mokyklos mokiniai. Gimnazijoje vykdomos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, kryptingo meninio ugdymo programos, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas ir neformalusis švietimas. Vyksta aktyvi socialinė, prevencinė, kultūrinė, paţintinė mokinių veikla, tikslingas mokinių karjeros planavimas. Nuosekliai aiškinamasi ir sėkmingai tenkinami mokinių edukaciniai poreikiai. Teikiama dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programų pasiūla. Aktyviai vystoma neformaliojo švietimo veikla kultūros, meno bei sporto srityse. Gimnazijoje skatinama pozityvi lyderystė. Gimnazijoje veikiančios savivaldos institucijos (Gimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių taryba, metodinė taryba, klasių tėvų komitetai), kurios sprendţia ugdymo proceso, socialines, finansines ir kitas gimnazijos bendruomenės veiklos problemas. 4

5 III. IŠORINĖ ANALIZĖ (PEST MATRICA) VEIKSNIAI Politiniaiteisiniai Galimybės Įvykdyta mokyklų tinklo pertvarka nuo m.m. mokykla tapo ilgąja gimnazija, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas kartu su Kryptingo meninio ugdymo programa. Politiniai pokyčiai šalyje kelia naujus reikalavimus tiek švietimo sistemai, tiek kiekvienam visuomenės nariui asmeniškai. Gimnazija vadovaujasi Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarka ir mokinius į gimnaziją priima atrankos būdu. APLINKA Grėsmės Valstybės vykdoma ugdymo turinio finansavimo politika neuţtikrina ugdymo(si) aplinkos vystymo. Maţėjant visuomenėje mokytojo profesijos prestiţui, maţėja gimnazijoje dirbančių mokytojų vyrų skaičius, jaučiamas mokytojų stygius, kaita. Gimnazija nespėja reaguoti į pokyčius. Trūksta glaudesnio ministerijos ir švietimo įstaigos pedagogų praktikų bei programų kūrėjų ir visuomenės bendradarbiavimo. Ekonominiai Gimnazijos finansavimas priklauso nuo šalies ekonominės būklės. Ţirmūnų rajone vykstančios intensyvios gyvenamųjų namų statybos leidţia daryti prielaidą, kad gimnazija nestokos mokinių. Dalis gimnazijos bendruomenės narių perveda 2% pajamų mokesčio dalį. Padidėjus finansavimui, gimnazija galės atnaujinti savo pastatų techninę būklę. Dėl ekonominės šalies situacijos maţėja mokinio krepšelio lėšų perkamoji galia. krepšelis neatitinka realių gimnazijos poreikių, mokyklos specifikos. Nuolat trūksta lėšų ugdymo reikmėms, kadangi didţioji dalis Kryptingo meninio ugdymo uţsiėmimų vyksta mokinius dalijant į grupes. Gimnazija negali priimti visų norinčių joje mokytis mokinių (trūksta mokymosi patalpų). Brangsta vadovėliai, mokymo priemonės. Tai blogina ugdymo proceso įgyvendinimo galimybes. Stinga investicijų gimnazijai modernizuoti. Gimnazijos pedagogai neturi būtinų įgūdţių rengiant paraiškas ES projektams ir įsisavinant projekto lėšas. Mokytojo atlyginimas neproporcingas ekonominio išsivystymo lygiui. 5

6 Socialiniaidemografiniai Miesto ekonomikai augant didės gyventojų, auginančių mokyklinio amţiaus vaikus, skaičius. Gera susisiekimo infrastruktūra bei galimybė ugdytis vienoje ugdymo įstaigoje nuo 1 iki 12 klasės kuria patrauklios mokyklos įvaizdį. Įvairių tautybių ir mišrių šeimų vaikai renkasi mokytis lietuviškose mokyklose. Savivaldybėje vykdomas socialinis darbas teikiant paramą socialiai remtinoms ir socialinės rizikos šeimoms. Ekonominės situacijos nestabilumas didina vaikų iš socialiai remiamų šeimų skaičių. Daugėja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Gyventojų emigracija didina vaikų, augančių be vieno iš tėvų, skaičių. Didelis tėvų profesinis uţimtumas, laiko stoka šeimai ir vaikams sąlygoja socialines problemas. Augantis naujų migrantų ir grįţusių emigrantų skaičius padidins mokinių, nemokančių lietuvių kalbos, skaičių mokyklose. Technologiniai Naujų šiuolaikinių technologijų įsigijimas ir panaudojimas pagerins ugdymo proceso kokybę, mokymas ir mokymasis bus patrauklesnis, įvairesnis, įdomesnis. Auga mokytojų technologijų naudojimo įgūdţiai. Sudaromos galimybės tobulinti ir taikyti įgytas IKT kompetencijas. IQES įsivertinimo teikiamos galimybės leidţia greitai ir pakankamai objektyviai įvertinti situaciją bei pokyčius, pasinaudoti mokytojams teikiama metodine medţiaga. Esama finansavimo sistema neuţtikrina gimnazijai galimybių atnaujinti IT bazės, atsiţvelgiant į sparčią technologijų kaitą. IKT labai sparčiai keičiasi, tobulėja, todėl mokytojai nespėja prisitaikyti prie nuolat kintančios informacinės aplinkos. Netikslingas ir besaikis mokinių naudojimasis įvairiomis technologijomis didina socialinę atskirtį, maţina tiesioginio bendravimo įgūdţius, skurdina ţodyną, kalbos kultūrą. Edukaciniai Vilnius palanki edukacinė aplinka. Yra numatytos mokinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, mokinių edukacinėms išvykoms. Gimnazijoje vykdoma neformaliojo ugdymo veikla praplečia ir papildo formaliojo ugdymo ribas. 6 Mokamos edukacinės programos riboja ugdymo(si) galimybes netradicinėse erdvėse. Gimnazijoje numatyta per maţai pagalbos mokiniui specialistų etatų. Nepakanka nemokamo neformaliojo ugdymo uţsiėmimų, nes trūksta kvalifikuotų specialistų.

7 IV. VIDINĖ ANALIZĖ Organizacinė struktūra Gimnazijos administracija Gimnazijos direktorė Daiva Pilukienė (II vadovo kvalifikacinė kategorija). Direktoriaus pavaduotojos ugdymui: Ramunė Taraškevičienė (II vadovo kvalifikacinė kategorija), Vaida Grigaliūnienė (turi 2 metų vadybinio darbo staţą), Jūratė Dirginčienė (vadybinio staţo neturi). Direktoriaus pavaduotoja ūkinei veiklai Jadvyga Ţarnovskienė. Gimnazijos taryba aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir pedagogų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams ir uţdaviniams numatyti ir įgyvendinti. Sudaro 5 mokytojai, 5 tėvai ir 5 mokinių tarybos nariai. Mokytojų taryba nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija, skirta pagrindiniams mokytojų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti, kuriai vadovauja mokyklos direktorė. Mokytojų tarybą sudaro direktorė, direktorės pavaduotojos, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos prieţiūros specialistė, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkė. Mokinių taryba mokinių savivaldos organas, kuris atstovauja mokinių interesams, skatina aktyvios, demokratiškos, tolerantiškos, iniciatyvios, kūrybingos asmenybės ugdymą. Mokinių tarybą sudaro deleguoti 5-12 klasių atstovai arba seniūnai. Tėvų taryba tėvų savivaldos organas, kurį sudaro klasių tėvų komitetų pirmininkai. Metodinė taryba gimnazijos pedagogų savivaldos organizacija, kuri siekia nuolatinio mokytojų profesinių kompetencijų tobulėjimo ir ugdymo proceso veiksmingumo uţtikrinimo. Gimnazijoje dirba iniciatyvūs, kūrybingi mokytojai. Dauguma mokytojų turi didelę pedagoginio darbo patirtį: pedagoginio darbo staţas yra daugiau nei 15 metų. Pastaruoju metu į gimnaziją dirbti ateina nemaţai jaunų pedagogų m. 4, 2016 m. 5, 2017 m. 4 jauni mokytojai. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokytojai kasmet atlieka mokslo metų veiklos savianalizę. Išnagrinėję savo veiklos tobulintinas sritis, numato ir kvalifikacinius renginius, kur galėtų padidinti ar įgyti naujų savo veiklai reikalingų kompetencijų. Mokytojai tobulina savo kvalifikaciją vidutiniškai 3,4 dienas per metus. Kvalifikaciją kelia ne tik Vilniaus miesto, bet šalies bei uţsienio institucijų organizuojamuose kursuose, seminaruose (ţr. 1 pav.). Pedagoginiai darbuotojai, teikiantys socialinę, psichologinę, pedagoginę pagalbą logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, du socialiniai pedagogai, du mokytojo padėjėjai. Nepedagoginiai darbuotojai 24. Mokykloje patvirtinti etatai: 14 etatų finansuojami iš mokinio krepšelio lėšų ir 23,15 etato iš Vilniaus miesto savivaldybės biudţeto lėšų. 7

8 Ekspertas Metodininkas Vyr. mokytojas Mokytojas 1 pav. Mokytojų kvalifikacija Mokiniai Mokyklos mokinių skaičius nuo 2016 metų didėja (ţr. 2 pav.). Neţymiai keitėsi pradinių ir klasių mokinių skaičius. Bendras mokinių skaičius didėja dėl pirmokų ir į 5-ąsias klases atvykstančių mokinių iš kitų Vilniaus miesto pradinių mokyklų. I-oje gimnazijos (9) klasėje jų vėl sumaţėja, kadangi dalis išvyksta į kitas gimnazijas. Kiekvienais metais sulaukiame mokinių, atvykstančių iš uţsienio, kurie sėkmingai adaptuojasi ir integruojasi į gimnazijos bendruomenės gyvenimą (ţr. 1 lentelę). 8

9 pav. Mokinių skaičius gimnazijoje 1 lentelė. Mokinių skaičius koncentruose Klasės Mokslo metai Ugdymas ir ugdymasis Mokinių ugdymas organizuojamas ir įgyvendinamas pagal bendrųjų ugdymo planų reikalavimus parengtą mokslo metų ugdymo planą. Gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą kartu su kryptingu meniniu (dailės ir scenos menų) ugdymu. Kryptingo meninio ugdymo programos įgyvendinimas pradedamas nuo pirmosios klasės ir apima visas klases. Dailės ir scenos menų klasių skaičiaus santykis priklauso nuo būsimųjų pirmokų pasirinkimo. Esant argumentuotam prašymui ir galimybei, mokiniai mokslo metų pradţioje gali keisti menų kryptį. Nuo 11 (III gimnazijos klasės) mokiniai renkasi dvejų metų meninio ugdymo programą bendruoju arba išplėstiniu kursu. Meninio ugdymo dalykai, reikalui esant, integruojami į neformalųjį ugdymą. 9

10 Mokinių motyvacija skatinama organizuojant netradicines pamokas, perkeliant uţsiėmimus į kitas edukacines aplinkas. Mokiniai lanko įvairias edukacines programas, rengiamas Lietuvos Nacionaliniame muziejuje bei jo padaliniuose, Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje, Radvilų rūmų muziejuje, Vytauto Kasiulio dailės muziejuje, Lietuvos Didţiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, Vilniaus Universiteto planetariume, Vilniaus miesto centrinėje bibliotekoje Saulutė ir t.t.; organizuojamos išvykos, ekskursijos, profesinio veiklinimo vizitai, filmų, spektaklių perţiūros ir pan.. Vyksta bendri renginiai bei konkursai su kitomis Vilniaus miesto ir Lietuvos mokyklomis, Lietuvos aukštosiomis mokyklomis (toliau AM). Vyresnių klasių mokiniai lankosi festivalio Erdvėlaivis Ţemė renginiuose, atlieka chemijos ir fizikos laboratorinius darbus VGTU mobilioje aplinkosaugos laboratorijoje, vyksta į uţsiėmimus Vilniaus Gedimino technikos universitete (toliau VGTU), dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse VDA ir kitose AM. Mokinių pasiekimai pamokoje yra aptariami ir vertinami vadovaujantis direktoriaus patvirtintomis Mokinių paţangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis. Gimnazijoje sėkmingai įgyvendinami pagrindiniai humanistinio ugdymo tikslai ir nuostatos: skatinti mokinių savimoką (vadovavimą sau) ir nepriklausomybę; padėti mokiniams imtis didesnės atsakomybės, apsisprendţiant, ko mokytis; plėtoti kūrybinį mąstymą; ugdyti mokinių domėjimąsi menu. Humanistinės kultūros ugdymo menu sampratos įgyvendinimą sąlygoja ilgametė ugdymo menu patirtis, mokyklos bendruomenės tradicijos, palankus emocinis klimatas, grindţiamas bendravimo ir bendradarbiavimo nuostatomis. Ugdymo procese akcentuojama mokinio savisklaida kultūroje, atvirumas inovacijoms bei kūrybiškam mąstymui. Formuojamas ugdytinio gebėjimas prisiimti atsakomybę uţ savo sprendimus ir juos įgyvendinti bei skatinamas aplinkos, kaip kultūrinei veiklai aktualaus konteksto, suvokimas. Saugi psichologinė aplinka bei visų ugdymo dalykų lygiavertiškumas laiduoja skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams galimybes sėkmingai įsitraukti į ugdymo procesą, reikštis aktyviais bendruomenės nariais. Sėkmingai realizuotas strateginis veiklos tikslas Tobulinti ugdymo ir ugdymosi kokybę. Gimnazijos mokinių Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatai yra aukštesni uţ didmiesčių ir kitų miestų mokyklų vidurkius. 3-6 pav. pateikti rezultatai yra iš Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) Mokyklos ataskaitos, kurią parengė Nacionalinis egzaminų centras. 10

11 3 pav. NMPP 2016 m. 4 klasių rezultatai 4 pav. NMPP 2017 m. 4 klasių rezultatai 11

12 5 pav. NMPP 2016 m. 8 klasių rezultatai 6 pav. NMPP 2017 m. 8 klasių rezultatai 12

13 Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai per paskutinius trejus metus maţai keitėsi. Kokybė (įvertinimai 7-10 ) siekia 50 proc. (2016 m. lietuvių k. 60,6 proc., matematikos 63,4 proc.). Visi dešimtokai baigia pagrindinio ugdymo programą (ţr. 7-8 pav.). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% pav. PUPP Lietuvių kalbos rezultatai 9-10 balai 7-8 balai 4-6 balai 1-3 balai 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% balai 7-8 balai 4-6 balai 1-3 balai 8 pav. PUPP Matematikos rezultatai 13

14 Gimnazija išleido 50 abiturientų laidų. Nepaisant to, kad patys geriausiai besimokantys mokiniai, baigę pagrindinio ugdymo I pakopą sėkmingai įstoja į Vilniaus licėjų, Ţirmūnų gimnaziją, mūsų gimnazijos abiturientų brandos egzaminų išlaikymo rezultatai yra geresni uţ Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų abiturientų rezultatus (išlaikymo proc.), o gimnazistai daugelio dalykų valstybinius egzaminus išlaiko pagrindiniu ir aukštesniuoju lygiu (ţr. 2 lentelę ir 9 pav.) ir 2017 metais visi abiturientai baigė vidurinio ugdymo programą 2 lentelė. Valstybinių brandos egzaminų išlaikymo proc. palyginimas su Vilniaus miesto Lietuvių kalba ir literatūra Anglų kalba Rusų kalba Istorija Geografija Matematika Fizika Chemija Biologija GIMNAZIJOJE išlaikė 96, VILNIAUS M. išlaikė 91,36 99,75 99,51 99,41 98,45 93,78 96,75 96,42 96,86 GIMNAZIJOJE išlaikė VILNIAUS M. išlaikė 91,29 99,06 99,83 98, ,66 98,67 99,72 97,51 GIMNAZIJOJE išlaikė 91, , VILNIAUS M. išlaikė 91,13 99,41 99,75 99,18 97,28 96,14 98, , pav. Valstybinių egzaminų įvertinimų vidurkiai 14 Matematika Lietuvių kalba Istorija Anglų kalba Rusų kalba Biologija Chemija Fizika

15 Pagalba mokiniui Gimnazijoje formuojama pagalbos mokiniui sistema, kurios pagrindas bendradarbiavimas tarp mokinio, jo tėvų, administracijos, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų. 1. Siekiant kiekvieno mokinio asmeninės paţangos, sudaromos sąlygos mokytis individualiai, gilinti ţinias ar įgyti jų per mokomųjų dalykų konsultacijas. Silpnybės: ne visi mokiniai pasinaudoja konsultacijų galimybe. Galimybės: gerinti klasės vadovų ir dalykų mokytojų bendradarbiavimą sudarant konsultacijų tvarkaraštį. 2. Suteikiama galimybė pasirinkti kryptingo meninio ugdymo programas (dailės ir scenos menų), įgalinančias kiekvieną mokinį atskleisti savo kūrybinį potencialą ir ugdytis humanistines vertybines nuostatas. Silpnybės: kai kurie mokiniai neišnaudoja suteikiamų galimybių vystyti savo kūrybinius gabumus dėl silpnų motyvacinių stimulų. Galimybės: skatinti mokinius išnaudoti visas Kryptingo meninio ugdymo programos suteikiamas galimybes. 3. Nuo 2018 metų vasario 12 d. gimnazijoje taikoma mokinių individualios paţangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarka. Silpnybės: sudėtinga įvertinti mokinių individualios paţangos stebėjimo, fiksavimo ir analizavimo tvarkos taikymo veiksmingumą, nes vykdoma pakankamai trumpai. Galimybės: tobulinti tėvų įsitraukimą į mokinių individualios paţangos stebėjimą, fiksavimą ir analizavimą. 4. Gimnazijoje vystoma įvairiapusė neformali šviečiamoji veikla, veikia pailgintos dienos grupė pradinių klasių mokiniams. Silpnybės: pailgintos dienos grupė apmokama tėvų lėšomis. Galimybės: paįvairinti neformalaus švietimo veiklas atsiţvelgiant į mokinių bei jų tėvų pageidavimus (atliekant apţvalginę apklausą mokslo metų pabaigoje). 5. Gimnazija vykdo prevencines programas 1-4 kl. Obuolio draugai, LIONS QUEST 1-4 kl.,,laikas kartu", 5-8 kl. Paauglystės kryţkelės, kurios įgalina ugdytis mokiniams socialines, emocines kompetencijas. Silpnybės: vykdomos programos neapima 9-12 klasių. Galimybės: sudaryti sąlygas visai gimnazijos bendruomenei nuolatos ugdytis socialines, emocines kompetencijas. 6. Gimnazijoje puoselėjami mokinių gabumai ir talentai, sudaromos galimybės dalyvauti įvairaus lygmens konkursuose, festivaliuose, olimpiadose, varţybose, projektuose ir kituose renginiuose. Tačiau gabių ir talentingų vaikų ugdymas yra tobulintinas mokyklos veiklos aspektas. Silpnybės: gimnazija neturi vieningos gabių bei talentingų mokinių identifikavimo bei ugdymo sistemos. Galimybės: sukurti vieningą gabių bei talentingų mokinių identifikavimo bei ugdymo sistemą. 7. Siekiant gerinti lankomumą, gimnazijoje veikia ir nuolat tobulinama mokinių pamokų lankomumo stebėjimo sistema, yra numatytos klasės vadovo, socialinių pedagogių, tėvų, VGK narių bendradarbiavimo dėl pamokų nelankymo formos ir ţingsniai. Elektroninio dienyno naudojimas leidţia skubiai informuoti mokinių tėvus apie mokinių pamokų lankomumą. Silpnybės: ne visi klasių vadovai ir tėvai nuolat aktyviai stebi informaciją apie lankomumą. Galimybės: sukurti ir taikyti motyvuojančią gero lankomumo skatinimo sistemą, kuri paremta individualiais ir klasių apdovanojimais. 15

16 8. Gimnazija teikia visapusišką pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. Mokiniams teikiama psichologinė, socialinė, logopedo, specialioji pedagoginė bei visuomenės sveikatos prieţiūros specialisto pagalba. VGK telkia bendradarbiauti visus ugdymo proceso dalyvius. Nuo mokslo metų gimnazijoje įsteigti mokytojų padėjėjų etatai. Švietimo pagalbos specialistai lanksčiai bendradarbiauja, teikdami pagalbą savo kompetencijų ribose. Silpnybės: esamam gimnazijos mokinių skaičiui nepakanka specialiojo pedagogo, psichologo ir mokytojo padėjėjo. Galimybės: uţtikrinus reikiamą specialistų skaičių, pagalba mokiniui taptų labiau prieinama. Neformalusis švietimas Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK Kasmet siūloma iki 37 įvairių neformaliojo švietimo programų, kurias mokiniai renkasi laisvai, jos nėra privalomos. Gimnazija neformaliajame švietime įgyvendina formaliojo meninio ugdymo (dailės ir scenos menų) programą. Visos neformaliajam mokinių švietimui pagal bendruosius ugdymo planus priklausančios valandos panaudojamos pagal paskirtį: Meno kolektyvų (jaunių ir jaunučių chorui, Teatro studijai TVT (3 grupės), gatvės šokių grupei TG juniors, dailės studijai) veiklai 40,5 proc. valandų. Sportinei veiklai, sveikai gyvensenai 19,5 proc. valandų. Meninei saviraiškai 31 proc. valandų. Intelektualiniam ugdymui 4 proc. valandų. Ekologiniam ugdymui, gamtosaugai 2 proc. valandų. 66,8 proc. mokinių uţimti neformaliojo švietimo uţsiėmimuose. Finansiniai Mokyklos veikla finansuojama iš valstybės specialiosios tikslinės dotacijos (toliau mokinio krepšelis MK), savivaldybės biudţeto lėšų, rėmėjų, gyventojų skiriamų 2% pajamų mokesčio lėšų. Papildomai lėšų gaunama vykdant laimėtus projektus, specialiąsias programas (mokykla sudaro patalpų nuomos sutartis). 2% gyventojų pajamų lėšos naudojamos mokyklos materialinei bazei turtinti, išlaidas derinant su gimnazijos taryba. krepšelio lėšų nepakanka ugdymo planui įgyvendinti, t.y. mokytojų atlyginimams, socialinio draudimo įmokoms, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, vadovėliams ir mokymo priemonėms, mokinių paţintinei veiklai ir profesiniam konsultavimui, informacinių komunikacinių technologijų diegimui. planuojamos pagal Vyriausybės patvirtintą mokinio krepšelio metodiką, sutaupytos lėšos perskirstomos Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Savivaldybės biudţeto lėšų, skiriamų aplinkai, nepakanka būtinoms išlaidoms finansuoti: darbuotojų atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms, komunalinėms paslaugoms. 16

17 Gimnazijos materialinė techninė bazė Gimnazijoje veiksmingai naudojama vidinės ir išorinės edukacinės aplinkos, sudarytos sąlygos taikyti įvairias ugdymo (si) formas, metodus, informacines komunikacines technologijas. Gimnazijoje iš viso yra 116 kompiuterių, įrengtos 2 kompiuterių klasės, kuriose yra po 16 darbo vietų. Viena kompiuterizuota dailės klasė su 6 kompiuteriais, kuriuose yra specializuota programinė įranga. 1 SAMSUNG planšečių klasė su 26 planšetėmis ir Samsung klasės programinė įranga. 40 projektorių, 7 televizoriai, 1 interaktyvi lenta, 1 interaktyvi peliukų klasė, 16 spausdintuvų. Mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos. i skirti 6 kompiuteriai. Gimnazijos kompiuterinio tinklo įdiegimas baigtas 2010 m., 2012 m. pereita prie elektroninio dienyno TAMO sistemos. Sukurta komunikavimo sistema: informacija pateikiama mokyklos internetiniame puslapyje, elektroniniame dienyne, socialinio tinklapio puslapyje. Organizuojami visuotiniai susirinkimai tėvams, klasių tėvų susirinkimai, atvirų durų dienos. Informacija pateikiama elektroniniu paštu, naudojantis elektroninio dienyno pranešimų funkcija. Organizuojami renginiai, vykdomi projektai, akcijos. Naudojamasi mokinių ir mokytojų registrais, NEC sistema KELTAS, švietimo valdymo informacine sistema ŠVIS, socialinės paramos sistema SPIS. Bankų pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetines sistemas. Gimnazija turi biblioteką. Knygų fondą sudaro apie 8000 vadovėlių, 7092 vnt. kita literatūra (2017 m. duomenys). Gimnazijoje įrengti 2 informacinių technologijų, specializuoti fizikos, chemijos, socialinių mokslų, lietuvių kalbos, vokiečių, anglų, rusų, 2 biologijos, 2 technologijų, 6 dailės, muzikos, šokio, teatro kabinetai. Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas mokinių sveikatingumui. Gimnazija turi stadioną bei krepšinio aikštelę, yra 400 m 2 sporto salė. 1-4 klasių mokiniams pagal ugdymo planą 1 savaitinė pamoka skiriama šokiui. Šokio pamokos vyksta tam skirtoje, tačiau dar ne visiškai įrengtoje šokio klasėje. Gimnazijos ryšiai su aplinka Gimnazija partnerystės santykius yra uţmezgusi su Lietuvos Edukologijos universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus Dailės akademija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetu, Vilniaus universitetu jų ugdytiniai atlieka gimnazijoje pedagoginę praktiką, gimnazijos atstovai dalyvauja studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijose, organizuojami bendri renginiai, kūrybinės dirbtuvės. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su l/d Rūta ir l/d Smalsučiai, Ţiburio pradine mokykla, šv. Kristoforo progimnazija, Vilniaus miesto savivaldybės biblioteka Saulutė. Nuolat palaikomi glaudūs ryšiai su Vilniaus miesto savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto departamentu, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Nepilnamečių reikalų tarnyba, Vilniaus miesto mokytojų švietimo centru, pedagogine-psichologine tarnyba ir kitomis pagalbos vaikui institucijomis. 17

18 Gimnazija dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros projekto Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis (Nr CPVA-V ) įgyvendinime. Gimnazija jau buvo ir bus aprūpinta gamtos mokslų, šiuolaikinių technologijų, iš dalies matematikos ir informacinių technologijų mokymo priemonėmis ir įranga m. gimnazija yra programos Erasmus+" 2-jų pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektų dotacijų laimėtoja. Gimnazijoje vykdomi du tarptautiniai projektai Sveiki piliečiai sveikai ateičiai (HEALTHY CITIZENS FOR A HEALTHY FUTURE) ir Kiekvienas mokinys yra svarbus (EVERY STUDENT IS IMPORTANT), skirti pradinių klasių mokiniams. Projektų trukmė: 2016 m. rugsėjo 1 d m. rugpjūčio 30 d. Šie projektai finansuojami Europos Komisijos. Nuo 2017 m. rugsėjo mėnesio Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos ir Ţiburio pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojos vykdė MOKYKLŲ PAŢANGOS IR BENDRADARBIAVIMO PROJEKTŲ 2017 METŲ KONKURSO projektą Skaitome kartu, augu aš ir tu. Projekto tikslas: ugdyti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją taikant įvairias skaitymo strategijas, kiekvienam mokiniui stebint savo individualią paţangą. Gimnazijos veiklos planavimas Gimnazijos veikla kryptingai planuojama. Strateginiams tikslams ir uţdaviniams įgyvendinti kasmet rengiamas metinis veiklos planas, atsiţvelgiant į įsivertinimo rezultatus, nustatant prioritetines sritis, apibrėţiant laukiamų rezultatų rodiklius ir jų vertinimo kriterijus. Mokyklos planavimo sistemą sudaro: strateginis planas; ugdymo planas; metų veiklos planas; dalykų ilgalaikiai planai ir pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programos; metodinių grupių veiklos planai; savivaldos institucijų veiklos planai; bibliotekos veiklos planas; mėnesio mokyklos veiklos planai; mokyklos biudţeto planas. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo sistema Gimnazijos veiklos kontrolė planuojama metams. Kontrolės funkcijas atlieka Gimnazijos vadovai, savivaldos institucijos. 18

19 Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė, yra Gimnazijos nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, ugdymo planas, metinis veiklos planas, pareigybių aprašai. Po kiekvieno pusmečio klasės vadovai rengia klasės paţangumo ir lankomumo ataskaitas. Remiantis šiais dokumentais parengiamos visos gimnazijos paţangumo ir lankomumo ataskaitos. Įsivertindama veiklos kokybę gimnazija vadovaujasi Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika (2016 m.). Siekiant gauti kuo patikimesnius duomenis veiklos kokybės įsivertinimui, kiekvienų mokslo metų pabaigoje išsamiai analizuojami veiklos plano, ugdymo plano įgyvendinimo rodikliai, mokinių mokymosi ir lankomumo, PUPP rezultatai, Brandos egzaminų rezultatai, NMPP-Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimo (2, 4, 6, 8 kl.) rezultatai, mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose, projektuose, tolimesnis mokinių mokymasis, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų savianalizės ataskaitos, atestacijos duomenys, šeimų socialinė padėtis ir pan. Remdamasi minėtomis rekomendacijomis, gimnazija rengia ugdymo kontekstą atitinkančius vertinimo klausimynus, renkasi tyrimo metodus. 19

20 V. SSGG ANALIZĖ Vidinė analizė atlikta remiantis m.m. bendruomenės nuomonių tyrimais, kurie atlikti IQES online Lietuva instrumentais, ir m.m. tyrimais, kurie atlikti remiantis Socialinio ir emocinio ugdymo instituto SEKA instrumentais. Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės Gimnazijos kultūra Humanistinės kultūros elementų taikymas padeda ugdyti kūrybingą, atvirą ir humanišką asmenybę. Gimnazija yra atvira bendravimui ir bendradarbiavimui. Vyksta tradiciniai mokyklos renginiai ir projektai. Dauguma mokinių gimnazijoje jaučiasi saugūs, yra patenkinti, kad mokosi būtent šioje gimnazijoje. Tėvai turi pakankamai galimybių dalyvauti gimnazijos veikloje. Informacijos sklaida gimnazijos bendruomenėje. Nepakankamai skiriama dėmesio mokinių dalyvavimui įvairiose visuomeninėse organizacijose. Dalis mokinių nenoriai dalyvauja mokyklos renginiuose. Nepakankamai aktyvūs mokinių tėvai. Mokinių įtraukimas į bendruomenės projektus. Galimybės uţmegzti glaudesnius ryšius su kitomis miesto, šalies ir uţsienio mokyklomis. Įvairių projektų, paramos lėšų paieška ir efektyvus jų panaudojimas. Tėvų švietimas ir veiklos aktyvinimas. Alkoholio, tabako, narkotinių medţiagų vartojimas. Mokytojų ir mokinių aktyvumo maţėjimas, abejingumas ir nenoras reikšti iniciatyvą, dalyvauti mokyklos gyvenime. Ugdymas ir ugdymasis Gimnazijoje yra geros galimybės mokiniams tobulinti meninius gebėjimus ir skiriama pakankamai dėmesio mokinių kūrybiškumo plėtojimui. Gimnazija skatina mokinių akademinį tobulėjimą. Gimnazija tinkamai parengia Mokėjimo mokytis, numatyti tikslus, planuoti darbą, pasirinkti tinkamus mokymosi metodus kompetencija, mokymosi motyvacija. Mokytojai nepakankamai diferencijuoja ir individualizuoja mokinių veiklą pamokoje. Bendradarbiavimas su aukštojo mokslo įstaigomis. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose. Materialinės bazės gerinimas ir atnaujinimas. Švietimo politikos nepastovumas. Negatyvių socialinės aplinkos reiškinių įtaka. MK skaičiavimo metodika. 20

21 Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės mokinius tolesniam mokymuisi, studijoms. Mokytojai turi galimybę kelti kvalifikaciją, kad pagerintų pamokos kokybę. Nepakankamai efektyviai veikia gabių vaikų ugdymo sistema. Mokymosi patalpų, skatinančių mokymąsi ir poilsį, įrengimas. Šiuolaikinių ir modernių mokymo priemonių panaudojimas ugdymo procese, siekiant aukštesnės ugdymo kokybės. Vieningas taisyklių ir susitarimų laikymasis. Pasiekimai Gimnazijos mokinių NMPP rezultatai yra aukštesni uţ didmiesčių ir kitų miestų mokyklų vidurkius. Dauguma mokinių sėkmingai išlaiko brandos egzaminus ir PUPP. Mokiniai yra miesto ir šalies olimpiadų, konkursų, varţybų dalyviai ir prizinių vietų nugalėtojai. Mokiniai aktyviai dalyvauja gimnazijos meninėje, sportinėje ir projektinėje veikloje. Gimnazijoje nepakankamai skiriama dėmesio gebėjimo veikti naujose, nestandartinėse situacijose ugdymui. Gimnazijoje nepakankamai dėmesio skiriama mokymui planuoti ir efektyviai naudoti savo laiką. Gimnazijoje nepakankamai dėmesio skiriama nuostatos prisiimti atsakomybę uţ savo veiksmus ugdymui. Pamokos netradicinėse erdvėse. Įvairių metodų, padedančių tiksliau įvertinti mokinių individualią paţangą, naudojimas. Pasiekimų ir paţangos stebėjimo ir analizės tobulinimas. Akcentuojant didesnį dėmesį meninei veiklai gali nukentėti mokinių akademiniai pasiekimai. Aukštus akademinius pasiekimus turintys mokiniai, baigę aštuntą klasę, tęsia mokymąsi Vilniaus licėjuje, M. Birţiškos, Ţirmūnų ir kt. gimnazijose. Pagalba mokiniui Gimnazijoje veikia pagalbos mokiniui sistema. Mokytojai aktyviai bendradarbiauja Mokinių nepakankamas pasitikėjimas socialine ir psichologine pagalba. 21 Karjeros planavimas, bendradarbiaujant su profesinio rengimo Karjeros planavimą apsunkina ekonominė situacija ir didelė darbo rinkos poreikių kaita.

22 Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės su mokiniams pagalbą teikiančiu personalu spręsdami vaikų elgesio ir mokymosi problemas. Vykdomos prevencinės programos. Mokykloje yra aiškios taisyklės dėl patyčių, netinkamo elgesio ir psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo. Mokiniai pasitiki savo klasių auklėtojais. Mokinių pasitikėjimas savimi. Ne visi tėvai priima specialistų pagalbą. Pagalbos bendruomenei projektų trūkumas. įstaigomis, AM. Aukštesniųjų klasių mokiniai turi galimybę rinktis individualaus ugdymo plano dalykus pagal norimą profesiją. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdţių programų integravimas į mokomuosius dalykus. Mokinių pamokų lankomumo stebėjimo sistemos tobulinimas. Specialiųjų poreikių turinčių mokinių didėjimas. Mokyklos strateginis valdymas Gimnazija turi bendrus mokymo kokybės kriterijus, orientuotus į visuotinius standartus. Gimnazijoje vyrauja visuotinis sutarimas dėl pagrindinių pedagoginių vertybių ir tikslų. Gimnazijos vadovybė garantuoja sklandţią gimnazijos darbo ir pamokų eigą bei gimnazijos darbo organizavimą. Gimnazijos vadovybė remia mokytojus profesinio kvalifikacijos Informacijos srautas tarp švietimo skyriaus, mokyklos vadovybės, mokytojų ir nepedagoginio personalo yra nepakankamai sureguliuotas ir nepakankamai gerai funkcionuoja. Problemų, trūkumų ir sunkumų pastebėjimas, sprendimas ir veiksmingas šalinimas. Gimnazijoje nepakankamai įsitvirtinę kolegiškos paramos 22 Galimybė sukurti veiksmingą gimnazijos strategiją ir strateginio plano įgyvendinimo stebėsenos sistemą. Sistemingas įsivertinimo procesas, į kurį aktyviau įsitraukia dauguma bendruomenės narių. Mokytojų tarpusavio patirties sklaida, dalykinis bendradarbiavimas. Didėjanti konkurencija tarp miesto gimnazijų. Energetinių išteklių ir mokymo priemonių kainų didėjimas. Kai kurie mokytojai vengia dirbti darbo grupėse, komandose, atlikti papildomą darbą.

23 Veiklos sritis kėlimo kelyje. Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės formos (apsilankymas kolegų pamokose, intervizija ir t.t.). Gimnazijos patalpų įrengimas nepakankamai pritaikytas savarankiškam mokymuisi ir darbui įvairiomis socialinėmis formomis. Strateginės išvados Gimnazijos bendruomenei siekiant kūrybingos, savitos, humanistinės, atviros, demokratinės, tolerantiškos, mokinius atsiskleisti skatinančios bendruomenės vizijos, per artimiausius penkerius metus mokiniai, tėvai, pedagogai ir vadovai, atsiţvelgdami į SSGG analizę, turėtų siekti: kokybiško mokinių ugdymo(-si); kiekvieno mokinio paţangos; bendruomenės narių bendravimo bei bendradarbiavimo ir geresnių ugdymui patalpų bei materialinių išteklių paieškos, taip pat efektyvaus jų panaudojimo. 23

24 VI. GIMNAZIJOS STRATEGIJA Vizija Tai menine veikla ugdanti mokinių humanistinę kultūrą gimnazija: demokratiška, besimokanti, atvira kaitai, kūrybinga, tolerantiška ir sutelkta bendruomenė. Misija Vilniaus Tuskulėnų gimnazija yra švietimo įstaiga, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo Bendrąsias programas kartu su kryptingu dailės bei scenos menų ugdymu. Gimnazija kuria sveiką ir saugią mokymosi aplinką, ugdo humanišką, išsilavinusią, pilietiškai aktyvią, kūrybišką, savarankišką ir siekiančią bendradarbiauti asmenybę. Filosofija KIEKVIENAS IŠSKIRTINIS IR SVARBUS. Vertybės 1. Demokratiškumas 2. Bendradarbiavimas 3. Atsakomybė 4. Saugumas ir pagarba 5. Kūrybingumas 6. Pilietiškumas VII. STRATEGINIAI TIKSLAI 1. Didinti ugdymo ir ugdymosi efektyvumą, siekiant kiekvieno mokinio paţangos Uţdavinys. Tobulinti pamokos vadybą Uţdavinys. Tobulinti mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimą ir įsivertinimą Uţdavinys. Modernizuoti ir gerinti ugdymo(si) sąlygas Uţdavinys. Stiprinti mokytojų, tėvų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą Uţdavinys. Skatinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kryptingą kompetencijų tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą. 2. Kurti ir plėtoti savitą gimnazijos kultūrą, grįstą Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementais Uţdavinys. Puoselėti ir plėtoti gimnazijos tradicijas, panaudojant jas humanistinių vertybinių nuostatų formavimui Uţdavinys. Ugdyti pilietinį sąmoningumą, atsakomybę ir toleranciją Uţdavinys. Bendradarbiauti su Vilniaus miesto, šalies ir uţsienio ugdymo institucijomis Uţdavinys. Kurti mokymąsi, bendravimą ir bendradarbiavimą skatinančią saugią aplinką Uţdavinys. Plėtoti neformaliojo vaikų švietimo, projektines veiklas, orientuotas į mokinių kompetencijų ugdymą. 24

25 VIII. STRATEGIJOS REALIZAVIMO PRIEMONIŲ PLANAS Priemonės Terminai Atsakingi Lėšos Laukiami rezultatai 1. Tikslas. Didinti ugdymo ir ugdymosi efektyvumą, siekiant kiekvieno mokinio paţangos Uždavinys. Tobulinti pamokos vadybą Tirti ir analizuoti mokinių mokymosi poreikius. Kasmet Švietimo pagalbos specialistai Klasių vadovai Ištirti ir išanalizuoti mokymosi poreikiai, pateikti siūlymai dėl ugdymo plano sudarymo Pamokose diferencijuoti mokymosi veiklas pagal mokinių gebėjimus, mokymosi pasiekimus Pamokose efektyviai ugdyti mokėjimo mokytis kompetencijas Planuoti ir vesti integruotas pamokas. Kasmet Mokytojai Kasmet Mokytojai Kasmet Mokytojai Numatytos ir parengtos skirtingos uţduotys ir veiklos skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ar jų grupėms. 60 proc. stebimų pamokų taikomos mokėjimo mokytis strategijos. Kiekvienoje klasių grupėje vedamos integruotos pamokos. Įvairių dalykų mokytojai veda po 1-2 integruotas pamokas (projektus) kiekvienoje klasėje. Jų skaičius per 5 metus padidės 10 proc Vykdyti mokinių pasiekimų stebėseną. Kasmet Metodinės Sukurta mokinių mokymosi paţangos stebėsenos sistema. 50 proc. mokinių pasieks 25

26 Priemonės Terminai Atsakingi Lėšos Laukiami rezultatai grupės asmeninę paţangą Uždavinys. Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą ir įsivertinimą Pamokose taikyti įvairesnius mokymosi stebėjimo būdus, vertinimą, pagrįstą konkrečiais vertinimo kriterijais. Kasmet Metodinės grupės Mokytojai Taikomi veiksmingi, informacijos mokytojui teikiantys išmokimo stebėjimo, patikrinimo būdai. Kiekvienas mokytojas 2-3 kartus per metus veda atviras pamokas kolegoms. Pamokos aptariamos metodinėse grupėse Tobulinti mokinių pasiekimų vertinimą m. m. Metodinės grupės Mokytojai Kas 2 metai koreguojamos dalykų vertinimo tvarkos Sukurti ir diegti mokinių asmeninės paţangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarką m.m. Metodinė taryba Sukurta individualios mokinių paţangos stebėjimo ir fiksavimo sistema. 50 proc. mokinių pasieks asmeninę paţangą Stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, mokantis pamatuoti individualią mokinių paţangą ugdomojoje veikloje, (įsi)vertinimo metu gautą informaciją naudoti ugdymo procesui tobulinti ir mokinių paţangai augti. Kasmet Metodinės grupės Mokytojai Mokiniai ţino, kokiais kriterijais remiantis ugdomojoje veikloje bus vertinama jų individuali paţanga. 26

27 Priemonės Terminai Atsakingi Lėšos Laukiami rezultatai Atnaujinti mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarkos aprašą Metodinė taryba Parengtas atnaujintas mokinių pasiekimų ir paţangos vertinimo tvarkos aprašas Uždavinys. Modernizuoti ir gerinti ugdymo(si) sąlygas Organizuoti ugdomąją veiklą kitose edukacinėse aplinkose. Kasmet Mokytojai Klasių vadovai krepšelio, 2% ir rėmėjų lėšos Vykdoma ugdomoji veikla kitose edukacinėse aplinkose: bibliotekoje, skaitykloje, gamtoje, muziejuose, parodose, bankuose, edukacinėse išvykose, kt. Kiekvienas mokytojas vykdo po 1-2 pamokas netradicinėse erdvėse per mokslo metus Ugdymo veiklose tikslingai ir saugiai taikyti virtualias aplinkas ir skaitmenines mokymosi terpes. Kasmet Mokytojai Patalpų nuomos lėšos Virtualių mokymosi kursų bei skaitmeninių mokymosi išteklių (egzaminatorius.lt, ugdome.lt, vaizdopamokos.lt, e-mokykla, klasė.eduka.lt ir kt.) efektyvus naudojimas Organizuoti tiriamąsias ir paţintines veiklas STEAM bei meninio ugdymo srityse Mokytojai krepšelio, 2% ir rėmėjų lėšos Aktualizuojamas ugdymo turinys, skatinamas tarpdalykinis bendradarbiavimas, plėtojama mokinių savarankiško mokymosi motyvacija bei kūrybinis mąstymas. Apie 40 proc. mokinių įtraukiama į STEAM srities veiklas Atnaujinti Kryptingo meninio ugdymo programą Menų metodinė grupė Atnaujinta Kryptingo meninio ugdymo programa atsiţvelgiant į ugdymo(si) poreikius. 27

28 Priemonės Terminai Atsakingi Lėšos Laukiami rezultatai Kryptingai atnaujinti dalykų kabinetus bei biblioteką IKT ir moderniomis mokymosi priemonėmis Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Metodinė taryba 2% ir patalpų nuomos lėšos Dalykų kabinetai, biblioteka atnaujinti IKT ir moderniomis mokymosi priemonėmis, įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS Įrengti pagalbos mokiniui specialistų kabinetus. Atnaujinti mokyklinius baldus kabinetuose Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Įrengti nauji psichologo, socialinio pedagogo, spec. pedagogo kabinetai. Atnaujinti baldai 5-8 kabinetuose Įrengti naujas edukacines erdves mokiniams Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Gimnazijos taryba Metodinės grupės 2% ir patalpų nuomos lėšos Įrengtos 1-2 edukacinės erdvės mokiniams Atnaujinti/sukurti mokinių kūrybinių darbų eksponavimo erdves Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Menų mokytojų metodinė grupė 2% ir patalpų nuomos lėšos Atnaujintos mokinių kūrybinių darbų eksponavimo erdvės. Sukurta erdvė bendradarbiavimo su VDA bendrų kūrybinių darbų ekspozicijoms Rekonstruoti mokyklos vidinį kiemą Direktorius Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Gimnazijos taryba 2% ir patalpų nuomos lėšos Aplinkos lėšos Rekonstruotas mokyklos vidinis kiemas pritaikytas mokinių poilsiui, renginių, akcijų organizavimui ir kitai edukacinei veiklai. 28

29 Priemonės Terminai Atsakingi Lėšos Laukiami rezultatai Teisės aktų nustatyta tvarka gauti leidimą-higienos pasą gimnazijos veiklos vykdymui Direktorius Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Patalpų nuomos lėšos. Gautas leidimas-higienos pasas. Gimnazija gali vykdyti savo veiklą atitinkančią higienos normas Uždavinys. Stiprinti mokytojų, tėvų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą Tobulinti klasės vadovo veiklos planavimą ir organizavimą m.m. Nuosekliai vykdoma klasės vadovo veiklos stebėsena. Per metus vyksta du trys klasių vadovų susirinkimai, kurių metu aptariamos iškilusios problemos, dalijamasi gerąja patirtimi Tobulinti pagalbos mokiniui konsultavimo sistemą. Kasmet Pagalbos mokiniui specialistai Mokytojai Sukurta atnaujinta pagalbos mokiniui konsultavimo sistema. Kasmet rengiamas konsultacijų tvarkaraštis. 5 proc. gerėja ţemų pasiekimų mokinių individuali paţanga Taikyti įvairias bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais formas. Kasmet Tėvų taryba Gimnazijos taryba Gimnazijoje taikomos įvairios bendravimo ir bendradarbiavimo formos su tėvais. Per metus kiekvienoje klasėje vyksta 2-3 tėvų susirinkimai ir tėvų dienos Didinti specialiųjų poreikių, reemigrantų, soc. remtinų šeimų mokinių saviraiškos galimybes. Kasmet Pagalbos mokiniui specialistai Neformaliojo ugdymo Specialiųjų poreikių, reemigrantų, soc. remtinų šeimų mokiniai įtraukiami į gimnazijos veiklą, tampa aktyviais bendruomenės nariais, atskleidţia savo gabumus neformaliajame ugdyme. Apie 80 proc. mokinių dalyvauja 29

30 Priemonės Terminai Atsakingi Lėšos Laukiami rezultatai mokytojai bendrose veiklose ir apie 30 proc. neformaliajame ugdyme Uždavinys. Skatinti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kryptingą kompetencijų tobulinimą ir gerosios patirties sklaidą Nusistatyti mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, vadovų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus ir organizuoti mokymąsi bendruomenėje, skatinant lyderystę. Kasmet Metodinė taryba Išskirti kvalifikacijos tobulinimo prioritetai. Organizuojami 1-2 seminarai gimnazijoje. Mokytojai tikslingai renkasi ir dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (ne maţiau negu 3 dienas per metus) ir pasidalina gerąja patirtimi po kvalifikacijos tobulinimo renginių Įdiegti kompiuterizuotą darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo apskaitos sistemą. Kasmet Veikia kompiuterizuota darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą fiksuojanti sistema. 2. Tikslas. Kurti ir plėtoti savitą gimnazijos kultūrą, grįstą Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementais Uždavinys. Puoselėti ir plėtoti gimnazijos tradicijas, panaudojant jas humanistinių vertybinių nuostatų formavimui Planuoti ir organizuoti mokinių meno renginius, formuojant mokinių humanistines vertybines nuostatas. Kasmet Menų mokytojai 2% ir rėmėjų lėšos Kūrybinių darbų pristatymai, parodos, spektakliai, koncertai, menų savaitės: įtraukiama ne maţiau kaip 90 proc. mokinių, formuojama atvira kultūriniams reiškiniams gimnazijos bendruomenė Sudaryti sąlygas mokinių Kasmet Mokytojai Apie 80 proc. mokinių dalyvauja olimpiadose, 30

31 Priemonės Terminai Atsakingi Lėšos Laukiami rezultatai saviraiškai, kūrybingumui atsiskleisti dalyvaujant olimpiadose, konkursuose, akcijose, projektuose, kūrybinėse dirbtuvėse gimnazijoje ir uţ jos ribų. 2% ir rėmėjų lėšos varţybose, konkursuose, akcijose, projektuose Organizuoti tradicinius gimnazijos renginius. Kasmet Metodinės grupės Mokinių taryba 2% ir rėmėjų lėšos Lavinamas mokinių kūrybiškumas, sudaromos sąlygos mokinių saviraiškai, skatinamas paţintinis aktyvumas, ugdomas bendruomeniškumas. Per metus gimnazijoje vyksta 5-6 tradiciniai renginiai Organizuoti kalendorines šventes. Kasmet Metodinės grupės Mokinių taryba Mokiniai turiningai ir kūrybingai organizuoja veiklas, stiprina komunikacinius gebėjimus, ugdo lyderystę, bendruomeniškumo jausmą. 80 proc. mokinių dalyvauja kalendorinių švenčių renginiuose Įtraukti tėvus (globėjus) į gimnazijos veiklą. Kasmet Tėvų taryba Klasių vadovai Plėtojama Tėvų tarybos veikla (kasmet tėvų taryba atsinaujina 1-2 naujais nariais, turinčiais idėjų ir pasiūlymų dėl veiklos formų). Tėvai aktyviai dalyvauja sprendţiant aktualius gimnazijos veiklos klausimus Uždavinys. Ugdyti pilietinį sąmoningumą, atsakomybę ir toleranciją Organizuoti valstybinių švenčių minėjimus. Kasmet Klasių vadovai Metodinės 2%, mokinio krepšelio ir rėmėjų lėšos Minimos valstybinės šventės. 80 proc. mokinių aktyvūs valstybinių švenčių, minėjimų iniciatoriai ir dalyviai. Formuojama pilietinė, 31

32 Priemonės Terminai Atsakingi Lėšos Laukiami rezultatai grupės Mokinių taryba tautinė bei socialinė savimonė, taikomi Humanistinės kultūros ugdymo menine veikla sampratos elementai Dalyvauti ir organizuoti pilietinio sąmoningumo akcijas. Kasmet Klasių vadovai Metodinės grupės Mokinių taryba Mokiniai ir mokytojai inicijuoja ir dalyvauja pilietinėse akcijose ir renginiuose. Ugdomos bendruomenės narių pilietinio sąmoningumo nuostatos Organizuoti temines kultūrines edukacines išvykas. Kasmet Klasių vadovai Metodinės grupės 2% ir mokinio 90 proc. mokinių dalyvauja edukacinėse programose. Didėja mokymosi erdvių ir formų įvairovė, ugdymo turinio patrauklumas, stiprėja bendradarbiavimas Skleisti savanorystės idėjas. Kasmet Socialinis pedagogas Mokinių taryba Ugdomos mokinių vertybės, tolerancija, socialinės kompetencijos. Ne maţiau 50 proc. mokinių įsitraukia į savanorišką veiklą Koreguoti mokinių skatinimo ir drausminimo tvarką. Iki 2019 m. Pagalbos mokiniui specialistai Pakoreguota mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka. Didėja mokinių motyvacija ir atsakomybė Uždavinys. Bendradarbiauti su Vilniaus miesto, šalies ir užsienio ugdymo institucijomis Bendradarbiauti, rengti bendrus projektus, renginius, atvirų durų dienas su Vilniaus miesto ar Kasmet Rėmėjų lėšos 32 Organizuojami 2-3 renginiai ar projektai su kitomis Vilniaus miesto ar Lietuvos ugdymo įstaigomis. Atvirų durų renginių metu būsimieji

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu KAUNO AITVARO MOKYKLOS 2017-2018 M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos 2017

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Santaros vidurinės mokyklos tarybos nutarimu 2014 m. rugsėjo 30 d. protokolo Nr.2 PATVIRTINTA Vilniaus Santaros vidurinės mokyklos Direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.VI-94

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog

3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų prog 3 turimas žinias su gyvenimu ir su įgyjamomis žiniomis, be to, plėtoja formaliojo ir neformaliojo ugdymo integralumą. Atliktas tyrimas Integruotų programų taikymas 5-6 klasėse parodė, kad 75 proc. apklausos

Detaliau

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA

PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA PANEVĖŽIO KOLEGIJA VALSTYBINĖ AUKŠTOJI MOKYKLA LIETUVOS ŠVIETIMO SISTEMA Lietuvoje yra 46 aukštosios mokyklos: - 23 kolegijos (10 iš jų privačios) - 23 universitetai (8 iš jų privatūs) 2012 M. PANEVĖŽIO

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau