AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M."

Transkriptas

1 Vilnius 2017 M.

2 TURINYS 1. BENDROJI INFORMACIJA PAGRINDINIAI DUOMENYS BENDROVĖS VEIKLA ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA DARBUOTOJAI TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI PAGRINDINIAI PERDAVIMO SISTEMOS RODIKLIAI PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS RIZIKOS VALDYMAS, BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA BENDROVĖS VALDYMAS SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI

3 1. BENDROJI INFORMACIJA Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas tarpinis pranešimas 2017 m. sausio 1 d. birželio 30 d PAGRINDINIAI DUOMENYS Pavadinimas AB Amber Grid (toliau Amber Grid, Bendrovė) Teisinė forma Akcinė bendrovė Įregistravimo data ir registras 2013 m. birželio 25 d., Juridinių asmenų registras Juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registro VĮ Registrų centras tvarkytojas Įstatinis kapitalas ,06 Eur Buveinės adresas Savanorių pr. 28, LT Vilnius Telefonas Faksas Elektroninio pašto adresas Interneto tinklalapis Bendrovės misija užtikrinant šalies strateginius interesus, efektyviai vystyti perdavimo sistemą, patikimai vykdyti dujų perdavimą, aktyviai prisidėti prie integruotos Europos dujų perdavimo sistemos kūrimo ir sudaryti sąlygas konkurencingai dujų rinkai vystytis. Bendrovės vizija aktyviais veiksmais, bendradarbiaujant su regiono dujų perdavimo sistemos operatoriais, sukurti palankias sąlygas regiono dujų rinkai veikti integruotame Europos dujų tinkle. Dujų perdavimo sistemos operatorius Amber Grid svarbi Lietuvos nacionaliniam saugumui užtikrinti įmonė, atsakinga už gamtinių dujų perdavimą ir magistralinių dujotiekių eksploatavimą, saugią ir patikimą dujų perdavimo sistemos veiklą bei plėtrą. Bendrovės klientai stambios ir vidutinės elektros, centralizuotos šilumos gamybos, pramonės įmonės, gamtinių dujų tiekimo įmonės, kurioms yra teikiamos gamtinių dujų perdavimo paslaugos Lietuvos teritorijoje BENDROVĖS VEIKLA Bendrovė sistemos naudotojams, kitiems operatoriams, dujų rinkos dalyviams teikia šias paslaugas: - gamtinių dujų perdavimo Lietuvos teritorijoje; - gamtinių dujų srautų balansavimo perdavimo sistemoje; - Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo, jo infrastruktūros, jungties įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms ir nuo 2016 m. paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms kompensuoti skirtų lėšų administravimo GAMTINIŲ DUJŲ TRANSPORTAVIMAS MAGISTRALINIAIS DUJOTIEKIAIS PERDAVIMO SISTEMA IR JOS PLĖTRA Perdavimo sistemą sudaro magistraliniai dujotiekiai, dujų kompresorių stotys, dujų skirstymo stotys, dujų apskaitos stotys, dujotiekių apsaugos nuo korozijos įrenginiai, duomenų perdavimo ir ryšio sistemos bei kitas turtas priskirtas perdavimo sistemai. Lietuvos dujų perdavimo sistema yra sujungta su Latvijos Respublikos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities dujų perdavimo sistemomis, Klaipėdos SGD terminalu. Eksploatuojamų vamzdynų ilgis yra km, skersmuo nuo 100 iki mm. Didžiosios dalies perdavimo sistemos projektinis slėgis 54 bar. 3

4 2017 m. pirmąjį pusmetį Amber Grid tęsė strateginių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimą: - Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL), - Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimas. Šie strateginiai infrastruktūros projektai yra įtraukti į Europos Sąjungos (ES) bendro intereso projektų antrąjį sąrašą, paskelbtą 2015 m. lapkričio 18 d., taip pat į Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo (angl. European Network of Transmission System Operators for Gas, ENTSOG) dešimties metų plėtros planą, paskelbtą 2017 m. (angl. Ten-Year Network Development Plan, TYNDP), BEMIP regiono perdavimo sistemos operatorių Dujų regioninį investicijų planą 2017 m. (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP), Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų ( m.) tinklo plėtros planą bei 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 746 patvirtintą Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros prioritetinių projektų įgyvendinimo planą (Nacionalinis planas). DUJOTIEKIŲ JUNGTIS TARP LENKIJOS IR LIETUVOS (GIPL) Europos Komisija GIPL projektą pripažino didelės svarbos dujų tiekimo saugumą užtikrinančiu infrastruktūros projektu, reikšmingai prisidedančiu prie ES energetinio saugumo užtikrinimo. Amber Grid GIPL projektą įgyvendina kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi GAZ-SYSTEM S.A. Projekto tikslai: - integruoti Baltijos šalių ir Suomijos dujų rinkas į bendrą ES dujų rinką, - diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius, - padidinti dujų tiekimo saugumą. 1 žemėlapis. Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektas (GIPL) 2017 m. sausio mėn. Bendrovė ir GAZ-SYSTEM S.A. kartu su Inovacijų ir tinklų vykdomąja agentūra (INEA) sudarė trišalių ES finansinės paramos pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (CEF) sutarčių dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projekto veikloms Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo ir Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą pakeitimus.. Pakeitimai buvo inicijuoti GAZ-SYSTEM S.A. susidūrus su problemomis atliekant GIPL projekto parengiamuosius darbus ir pasiūlius pakeisti dujotiekio maršrutą 4

5 Lenkijos teritorijoje. Dėl to pasikeitė GIPL projekto apimtis Lenkijos Respublikos teritorijoje bei jo įgyvendinimo terminai. Projekto įgyvenimo terminas pratęstas iki 2021 m. gruodžio 31 d. 700 mm skersmens magistralinis dujotiekis sujungs abiejų šalių Jauniūnų, Lietuvoje ir Hołowczyce, Lenkijoje kompresorių stotis. Bendras planuojamo dujotiekio ilgis bus trumpesnis nei pagal ankstesnį maršrutą (iki 534 km), tačiau jis galutinai paaiškės atlikus techninę galimybių studiją Lenkijos pusėje. Be ES finansinės paramos GIPL projekto statybos darbus finansuos Lietuva, Latvija ir Estija pagal tarpvalstybinį sąnaudų paskirstymo sprendimą, padengdamos dalį GIPL infrastruktūros kaštų Lenkijos teritorijoje. DUJOTIEKIŲ JUNGTIES TARP LATVIJOS IR LIETUVOS PAJĖGUMŲ PADIDINIMAS Projektu siekiama padidinti dujų sistemų jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumus, užtikrinti gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, efektyvesnį infrastruktūros panaudojimą bei geresnę Baltijos šalių dujų rinkų integraciją (2 žemėlapis). Taip pat bus sudarytos geresnės sąlygos naudotis Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla. 2 žemėlapis. Dujotiekių jungties tarp Latvijos ir Lietuvos pajėgumų padidinimo projektas Įgyvendinus projektą, LR teritorijoje būtų padidinti Kiemėnų DAS pajėgumai, Latvijos Respublikos teritorijoje pastatyta reikiama dujotiekio atkarpa. Šio projekto vykdytojai AS Conexus Baltic Grid ir Amber Grid. EUROPOS SĄJUNGOS FINANSINĖ PARAMA 2017 m. gegužės 30 d. Amber Grid ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė paramos sutartį dėl investicijų projekto Mobilaus dujų kompresoriaus, skirto dujoms perpumpuoti, įsigijimas įrangos, reikalingos efektyviam perdavimo sistemos eksploatavimui ir valdymui užtikrinti bei išmetamų į aplinką dujų kiekio sumažinimui, įdiegimui. Projekto įgyvendinimui skirta 50 proc. ЕS finansinė parama. 5

6 EKSPLOATAVIMAS, REKONSTRUKCIJA IR MODERNIZAVIMAS Magistralinių dujotiekių eksploatavimas reglamentuotas taisyklėmis, norminiais teisės aktais ir atliekamas griežtai vadovaujantis juose nustatytais reikalavimais. Siekiant užtikrinti perdavimo sistemos patikimumą ir saugumą, nuolat vykdomi techninės priežiūros ir remonto darbai m. pradėta magistralinio dujotiekio Šakiai-Klaipėda vidinė diagnostika, toliau šalinami vidinės diagnostikos metu nustatyti defektai dujotiekiuose Vilnius-Panevėžys-Ryga ir į Kaliningradą bei tęsiami dujotiekių izoliacijos remonto darbai m. pirmąjį pusmetį atlikti darbai: - baigti 17 uždarymo įtaisų pakeitimo ir 4 uždarymo įtaisų prijungimo prie nuotolinio valdymo sistemos SCADA darbai; - tęsiami Panevėžio dujų kompresorių stoties modernizavimo darbai; - sumontuotos 34 katodinės stotys su nuotolinio matavimo ir valdymo sistema (vamzdynų nuo korozijos saugančių įrenginių darbo nuotoliniu būdu stebėjimas ir jų parametrų valdymas); - tobulinama informacinių technologijų infrastruktūra; - atliekamos darbų, įrangos pirkimo procedūros kitiems Bendrovės investicijų programoje numatytiems objektams. GAMTINIŲ DUJŲ KAINŲ REGULIAVIMAS Gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos yra reguliuojamos m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2016 m. spalio mėn. Bendrovei nustatytos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų viršutinės ribos perdavimo sistemos įleidimo 1 ir išleidimo 2 taškams (ES teisės aktų reikalavimus atitinkantis entry-exit (angl.) pajėgumų paskirstymo ir kainodaros modelis Lietuvoje taikomas nuo 2015 m.). Šios kainų viršutinės ribos kasmet VKEKK sprendimu gali būti koreguojamos Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje nustatyta tvarka. Taip pat, 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo VKEKK 2016 m. rudens pabaigoje perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškams patvirtintos gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainos. Išsamesnė informacija apie gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas, įsigaliojusias nuo 2017 m. sausio 1 d., pateikiama Bendrovės interneto tinklalapyje (rubrikos Perdavimo paslaugos skiltyje Kainos ir mokesčiai). GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO KIEKIAI 2017 m. pirmąjį pusmetį Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams į Bendrovės valdomą perdavimo sistemą per Kotlovkos dujų apskaitos stotį (DAS) iš Baltarusijos buvo įleista 8.283,3 GWh gamtinių dujų, iš Klaipėdos SGD terminalo 4.702,7 GWh, t.y. iš SGD terminalo pateikta 36,1 proc. šiems vartotojams reikalingo kiekio. Iš Latvijos Respublikos į Lietuvą buvo transportuota 42 GWh gamtinių dujų m. pirmąjį pusmetį Lietuvos vartotojams iki vidinio išleidimo taško buvo transportuota ,1 GWh gamtinių dujų. Palyginus su atitinkamu 2016 m. laikotarpiu, kai buvo perduota ,4 GWh gamtinių dujų, perdavimo kiekiai padidėjo 4,5 proc m. pirmąjį pusmetį iš perdavimo sistemos į Latvijos Respubliką per Kiemėnų DAS sistemos naudotojams buvo perduota 35 GWh gamtinių dujų (2016 m. pirmąjį pusmetį 235,6 GWh). 1 Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su Baltarusijos, Latvijos ir SGD terminalo Klaipėdoje sistemomis taškai. 2 Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su Latvijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sistemomis taškai ir vidinis išleidimo taškas (apimantis Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su dujų skirstymo ar vartotojų sistemomis vietas). 6

7 Per ataskaitinį laikotarpį į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį transportuota ,4 GWh gamtinių dujų (2016 m. pirmąjį pusmetį ,7 GWh gamtinių dujų). Iki 2017 m. liepos 1 d. Bendrovė buvo sudariusi 96 gamtinių dujų perdavimo paslaugų sutartis su gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojais (gamtinių dujų vartotojais, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriais, importuotojais, gamtinių dujų tiekimo įmonėmis, kurios dujas tiekia iki vartotojų sistemų), iš kurių 63 sistemos naudotojai ataskaitiniu laikotarpiu naudojosi perdavimo pajėgumais. Su rinkos dalyviais, prekiaujančiais gamtinėmis dujomis virtualiame prekybos taške, tačiau netransportuojančiais jų perdavimo sistema, Bendrovė buvo sudariusi 3 gamtinių dujų balansavimo sutartis. Perduotų gamtinių dujų kiekių struktūra vidiniame išleidimo taške pagal perdavimo sistemos naudotojus pavaizduota 1 paveiksle. 1 pav. Perduoti gamtinių dujų kiekiai pagal gamtinių dujų perdavimo sistemos naudotojus Lietuvoje, GWh, 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm GAMTINIŲ DUJŲ SRAUTŲ BALANSAVIMAS PERDAVIMO SISTEMOJE Amber Grid užtikrina dujų srautų subalansavimą perdavimo sistemoje. Bendrovė, vadovaudamasi Gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėmis, perka balansavimo dujas iš dujų rinkos dalyvio, jei rinkos dalyvis sukėlė dujų perteklių perdavimo sistemoje, ir parduoda balansavimo dujas rinkos dalyviui, jei jis sukėlė dujų trūkumą perdavimo sistemoje. Per 2017 m. pirmąjį pusmetį dėl sistemos naudotojų sąlygoto disbalanso Bendrovė nupirko 0,014 GWh ir pardavė 141,9 GWh gamtinių dujų, iš kurių 136,3 GWh parduota gamtinių dujų perdavimo į Kaliningrado sritį srautų balansavimui. Be sistemos naudotojų ir kitų dujų rinkos dalyvių srautų balansavimo, Bendrovės perdavimo sistemos vamzdynuose esantys dujų kiekiai svyruoja dėl techninių ir technologinių perdavimo sistemos ypatumų. 7

8 SGD TERMINALO LĖŠŲ ADMINISTRAVIMAS Bendrovė, vykdydama LR SGD terminalo įstatymo ir šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus, surenka, administruoja ir išmoka SGD lėšas terminalo operatoriui (AB Klaipėdos nafta ) ir paskirtajam tiekėjui (UAB LITGAS) teisės aktų nustatyta tvarka. Dalis surinktų lėšų VKEKK sprendimu skiriama Bendrovės patiriamoms administravimo sąnaudoms padengti. VKEKK 2016 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-369 patvirtino gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos, kuri taikoma gamtinių dujų sistemos naudotojams už gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, reikalingus jų maksimaliems gamtinių dujų paros poreikiams užtikrinti pristatymo vietose, nuo 2017 m. sausio 1 d. Vėliau, 2017 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. O3E-145 buvo nustatyti nauji papildomos dedamosios dydžiai, taikomi nuo 2017 m. liepos 1 d ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA 2017 m. sausio 17 d. Bendrovės valdyba patvirtino m. Bendrovės strategiją, kurioje strateginės kryptys atitinka pagrindinio akcininko UAB EPSO-G suformuotas strategines kryptis regioninės veiklos vystymas ir strateginių projektų sėkmės užtikrinimas, efektyvi veikla, kurianti ir pažangi organizacija DARBUOTOJAI 2017 m. birželio 30 d. Bendrovėje dirbo 363 darbuotojai m. pirmąjį pusmetį darbuotojų kaita buvo 2 proc. 1 lentelė. Darbuotojų skaičius pagal grupes, 2017 m. I pusm. Darbuotojų skaičius 2017 m. birželio 30 d. Darbuotojų skaičius 2016 m. birželio 30 d. Vadovai 5 5 Vidurinio lygmens vadovai ir specialistai Darbininkai Iš viso: Bendrovės vidutinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes pateiktas 2 lentelėje. 2 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes, 2017 m. I pusm. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, 2017 m. I pusm., Eur Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, 2016 m. I pusm., Eur 3 Vadovai Vidurinio lygmens vadovai ir specialistai Darbininkai Iš viso: m. I pusmečio vadovų ir vidurinio lygmens vadovų ir specialistų grupių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis patikslintas pagal šių darbuotojų grupių 2017 m. I pusmečio struktūrą. 4 Vidurinio lygmens vadovų ir specialistų bei darbininkų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2017 m. I pusmetį palyginus su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu pakito dėl kintamosios atlygio dalies (KAD) išmokėjimo politikos pasikeitimo 8

9 2017 m. pirmąjį pusmetį profesiniuose, techniniuose mokymuose sudalyvavo 116 Bendrovės darbuotojų, kaip energetikos darbuotojai buvo atestuoti 109 darbuotojai, bendruosiuose (vadybiniuose) mokymuose dalyvavo 181 darbuotojas. Bendrovėje taikoma kolektyvinė sutartis, kuri galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d. Kolektyvinėje sutartyje nustatytos įprastai praktikoje taikomos Bendrovės ir darbuotojų teisės ir pareigos m. birželio 23 d. Bendrovėje įsteigta AB Amber Grid profesinė sąjunga TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS Bendrovė aktyviai dalyvauja Regioninės dujų rinkos koordinavimo grupės (RDRKG) veikloje bei glaudžiai bendradarbiauja su Rytų Baltijos regiono perdavimo sistemų operatoriais. RDRKG sudaro Rytų Baltijos regiono šalių ministerijų, atsakingų už energetiką, nacionalinių reguliuojančių institucijų, gamtinių dujų perdavimo sistemų operatorių bei SGD terminalo operatoriaus atstovai. RDRKG įgyvendina regioninės rinkos vystymo Rytų Baltijos regione planą, kurį 2016 m. gruodžio mėnesį patvirtino Baltijos šalių premjerai. Šiam planui įgyvendinti RDRKG suformavo keletą darbo grupių, kurių tikslas sukurti perdavimo sistemų balansavimo bei sąveikos, pajėgumų paskirstymo taisykles, sukurti bendrą perdavimo sistemos kainodarą bei prekybos didmeninėje rinkoje ir regioninės dujų biržos veikimo mechanizmą m. pirmąjį pusmetį Bendrovė aktyviai dalyvavo darbo grupių veikloje rengiant bendros rinkos prekybos modelio bei balansavimo modelio analizes, kurių rezultatus 2017 m. antrą pusmetį numatoma pristatyti RDRKG m. liepos 1 d. Bendrovė kartu su Latvijos ir Estijos perdavimo sistemos operatoriais pradėjo naudoti netiesioginio pajėgumų paskirstymo (angl. implicit capacity allocation) tarpvalstybiniuose sujungimo taškuose modelį Baltijos šalyse. Šio modelio diegimui Baltijos šalyse 2017 m. sausio mėn. pritarė nacionalinės reguliavimo institucijos. Tokio modelio taikymas tai pereinamojo laikotarpio Baltijos šalių dujų integravimo priemonė, siekiant padidinti dujų rinkų konkurencingumą bei skatinti tarpvalstybinę prekybą dujomis. Numatoma, kad regioninė dujų rinka turėtų pradėti veikti 2020 m m. birželio 26 d. BEMIP regiono perdavimo sistemos operatoriai paskelbė Dujų regioninį investicijų planą, kuriame apžvelgiama regioninės dujų rinkos plėtra, regioninės iniciatyvos bei planuojami investicijų projektai dešimčiai metų nuo 2017 m. iki 2026 m. BEMIP (angl. Baltic Energy Market Interconnection Plan) regiono Dujų regioninį investicijų planas apima septynias šalis ir jų perdavimo sistemos operatorius: Energinet.dk (Danija), Elering AS (Estija), Gasum Oy (Suomija), AS Conexus Baltic Grid (Latvija), AB Amber Grid (Lietuva), GAZ-SYSTEM S.A. (Lenkija) ir Swedegas AB (Švedija). Bendrovė yra ENTSOG ( narė, asociacijos Lenkijos ir Lietuvos prekybos rūmai narė SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ Amber Grid siekdama prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo, savo veikloje vadovaujasi aukščiausio lygmens verslo etikos standartais ir socialinės atsakomybės principais, Jungtinių Tautų inicijuoto Pasaulinio susitarimo (angl. Global Compact) principais, apibrėžiančiais verslo KAD išmokėjimas šioms darbuotojų grupėms buvo susietas su darbuotojo metinių tikslų pasiekimo vertinimu ir už 2016 m. buvo išmokėtas ne metų pabaigoje, o po metinių pokalbių 2017 m. I pusmetyje. Tokia KAD išmokėjimo politika vadovams taikoma nuo 2013 m. 9

10 atsakomybę žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse. Savo socialinę atsakomybę Bendrovė realizuoja per kryptingą veiklą šiose srityse:: - Socialiai atsakinga veikla rinkoje: saugus ir patikimas gamtinių dujų perdavimas sistemos naudotojams, sąlygų sudarymas konkurencingai dujų rinkai vystytis, skaidrus ir sąžiningas bendradarbiavimas su klientais bei tiekėjais, korupcijos netoleravimas; - Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais: rūpinimasis savo darbuotojų sveikata, gerove ir motyvacija, darbuotojų profesinės kompetencijos ugdymu; - Socialinė atsakomybė aplinkosaugos srityje: aplinkos apsaugos vadybos sistemos nuolatinis tobulinimas, Bendrovės veiklos neigiamo poveikio aplinkai mažinimas, efektyvus veiklai būtinų materialinių išteklių naudojimas; - Socialinė atsakomybė santykiuose su visuomene. Įvairių socialinių iniciatyvų bei projektų plėtojimas vietos bendruomenėms ir nacionaliniu mastu. Daugiau informacijos apie Bendrovės socialinę atsakomybę ir vykdomas veiklas pateikiama interneto svetainėje Socialinės atsakomybės pažangos ataskaitoje: 10

11 2. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI PAGRINDINIAI PERDAVIMO SISTEMOS RODIKLIAI 3 lentelė. Bendrovės veiklos rodikliai 2017 m. I pusm m. I pusm. Transportuoti gamtinių dujų kiekiai Dujų kiekis, transportuotas į vidinį išleidimo tašką, GWh , ,4 Dujų kiekis, transportuotas į gretimas perdavimo sistemas 5, GWh , ,3 Sistemos naudotojų skaičius, laikotarpio pabaigoje Eksploatuojama sistema Magistralinių dujotiekių ilgis, km Dujų skirstymo stočių ir dujų apskaitos stočių skaičius, vnt PAGRINDINIAI BENDROVĖS FINANSINIAI RODIKLIAI 4 lentelė. Bendrovės finansiniai rodikliai 2017 m. I pusm m. I pusm. Finansiniai rezultatai (tūkst. Eur) Pajamos EBITDA Pelnas prieš apmokestinimą Grynasis pelnas Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos Investicijos Finansinė skola Grynoji finansinė skola Pelningumo rodikliai (%) 2017 m. I pusm m. I pusm. EBITDA marža 62,29 63,44 Pelno prieš apmokestinimą marža 39,38 39,13 Grynojo pelno marža 33,34 34,03 Vidutinė turto grąža (ROA) 7 2,99 2,89 Vidutinė nuosavybės grąža (ROE) 5,50 5,95 Likvidumo rodikliai Bendrasis likvidumo rodiklis 7 0,51 1,15 Skubaus padengimo koeficientas 7 0,42 1,06 Kapitalo struktūros rodikliai (%) Nuosavo kapitalo ir turto koeficientas 7 55,06 50,15 Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas 42,14 60,26 Grynosios finansinės skolos ir nuosavo kapitalo koeficientas 42,13 46,62 Rinkos vertės rodikliai Akcijos kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E), kartai 21,32 17,32 Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, Eur 0,06 0,06 5 Latvijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities perdavimo sistemos 6 Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + vertės sumažėjimo sąnaudos + turto nurašymai 7 Bendrovės finansinis rodiklis apskaičiuotas eliminavus SGD terminalo lėšų sukuriamą turtą ar įsipareigojimus 11

12 Bendrovės parengtose 2017 m. I pusmečio finansinėse ataskaitose atsispindi dukterinės bendrovės UAB GET Baltic rezultatai, kurie apskaityti nuosavybės metodu m. IV ketv. Amber Grid iš Suomijos bendrovės Gasum Oy įsigijo 34 proc. UAB GET Baltic akcijų paketą ir tapo vieninteliu UAB GET Baltic akcininku. UAB GET Baltic tapo 100 proc. valdoma dukterine bendrove. PAJAMOS 2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės pajamos sudarė tūkst. Eur ir, palyginus su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 3,8 proc. Pajamos už gamtinių dujų perdavimo paslaugas sumažėjo dėl užsakytų mažesnių įleidimo ir išleidimo į dujų perdavimo sistemą ilgalaikių pajėgumų. Pajamos už gamtinių dujų srautų balansavimą, palyginus su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, mažėjo dėl sumažėjusių balansavimo kiekių 16,5 proc. Kitos pajamos pajamos už SGD terminalo lėšų administravimą bei kita 2017 m. pirmame pusmetyje buvo 207 tūkst. Eur. 2 pav. Pajamų struktūra, 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., tūkst. Eur. Balansavimo pajamos susidaro: balansuojant sistemos naudotojų bei kitų dujų rinkos dalyvių, dalyvaujančių perdavimo sistemos balansavime, dujų srautus; dėl perdavimo sistemos technologinio balansavimo, sąlygojamo technologinių perdavimo sistemos ypatumų bei dujų srautų nuokrypių (disbalanso), kuriuos lemia techninės priežastys. SGD terminalo lėšas Bendrovė administruoja įpareigota teisės aktų reikalavimų. Daugiau informacijos ir atskleidimų apie SGD terminalo lėšų apskaitą pateikta 2017 m. pirmojo pusmečio Bendrovės finansinėse ataskaitose. SĄNAUDOS Bendrovės sąnaudos 2017 m. pirmąjį pusmetį sudarė tūkst. Eur ir buvo 3,7 proc. mažesnės nei 2016 m. atitinkamo laikotarpio sąnaudos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos sudarė didžiąją dalį Bendrovės sąnaudų tūkst. Eur arba 37 proc. ir, lyginant su 2016 m. pirmuoju pusmečiu, sumažėjo 8 proc. 12

13 Gamtinių dujų sąnaudos siekė tūkst. Eur (16 proc. visų sąnaudų), ir, palyginus su 2016 m. atitinkamu periodu, dėl mažesnių gamtinių dujų kiekių balansavimo poreikiams sumažėjo 21,9 proc. Išmokos darbuotojams ir socialinio draudimo sąnaudos sudarė tūkst. Eur (20 proc. visų sąnaudų), remonto ir techninės priežiūros tūkst. Eur (16 proc.) (3 pav.). Gamtines dujas Bendrovė pirko technologinėms reikmėms, sistemos naudotojų bei kitų dujų rinkos dalyvių, dalyvaujančių perdavimo sistemos balansavime, dujų srautų balansavimui bei technologiniam balansavimui. 3 pav. Sąnaudų struktūra, 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., tūkst. Eur VEIKLOS REZULTATAI Pelnas prieš apmokestinimą 2017 m. pirmąjį pusmetį pasiekė tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį buvo tūkst. Eur), o pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos (EBITDA) sudarė tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį tūkst. Eur) (4 pav.) m. pirmąjį pusmetį Bendrovė uždirbo tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį tūkst. Eur) grynojo pelno. Pagrindinė mažesnio pelningumo palyginus su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu priežastis mažesnės taikomos perdavimo paslaugų kainos ir dėl to sumažėjusios pajamos. 13

14 4 pav. Finansiniai rezultatai 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., tūkst. Eur 5 pav. Pelningumas 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., proc. INVESTICIJOS 2017 m. pirmąjį pusmetį į perdavimo sistemos plėtrą ir modernizavimą buvo investuota tūkst. Eur (per atitinkamą 2016 m. laikotarpį tūkst. Eur) m. pirmąjį pusmetį investicijos į naujų dujų sistemų statybą buvo nedidelės 76 tūkst. Eur, o į rekonstrukciją ir modernizavimą investuota tūkst. Eur. 14

15 6 pav. Investicijų struktūra, 2016 m. I pusm./ 2017 m. I pusm., tūkst. Eur TURTAS 2017 m. birželio 30 d. turto vertė siekė tūkst. Eur. Ilgalaikis turtas sudarė 94 proc., trumpalaikis 6 proc. viso Bendrovės turto. Ilgalaikis turtas 2017 m. sausio birželio mėn. mažėjo dėl mažesnių už nusidėvėjimą investicijų. Per minėtą laikotarpį trumpalaikio turto vertė sumažėjo perpus ( tūkst. Eur) dėl grynųjų pinigų, įskaitant SGDT lėšas, likučio sumažėjimo. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 2017 m. sausio-birželio mėn. laikotarpiu Bendrovės nuosavas kapitalas dėl išmokėtų dividendų sumažėjo 5 proc. ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė tūkst. Eur m. sausio-birželio mėn. mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sumažėjo 9,5 proc. ( tūkst. Eur) ir ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė tūkst. Eur. Mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumažėjimą nulėmė finansinių skolų sumažėjimas m. birželio mėn. 30 d. Bendrovės finansinė skola sudarė tūkst. Eur, ir per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo tūkst. Eur. Finansinių įsipareigojimų kredito institucijoms santykis su nuosavybe siekė 36,7 proc. PINIGŲ SRAUTAI 2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės grynųjų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos sudarė tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį tūkst. Eur). Ilgalaikio turto įsigijimui buvo panaudota tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį tūkst. Eur), dividendų išmokėjimui tūkst. Eur (2016 m. pirmąjį pusmetį tūkst. Eur) m. pirmąjį pusmetį investicijoms finansuoti buvo gauta tūkst. Eur ES paramos lėšų (2016 m. pirmąjį pusmetį 34 tūkst. Eur) m. pirmąjį pusmetį buvo grąžinta tūkst. Eur ilgalaikių paskolų. 15

16 NUORODOS IR PAPILDOMI PAAIŠKINIMAI APIE SUTRUMPINTOJE FINANSINĖJE ATASKAITOJE PATEIKTUS DUOMENIS Kita informacija pateikiama Amber Grid 2017 m. birželio 30 d. sutrumpintų finansinių ataskaitų pastabose. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS Prognozuojama, kad 2017 m. Bendrovė perdavimo sistema Lietuvos sistemos naudotojams į vidinį išleidimo tašką transportuos apie 22,9 TWh, į Latvijos Respubliką 0,04 TWh gamtinių dujų ir į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį 242 TWh gamtinių dujų. Apie 40 proc. Lietuvos ir kitų Baltijos šalių vartotojams skirto gamtinių dujų kiekio planuojama gauti iš Klaipėdos SGD terminalo. Planuojama, kad Amber Grid toliau dalyvaus EBTSO ir RGMCG darbo grupėse, kurių pagrindiniai tikslai yra parengti harmonizuotas balansavimo bei sistemų sąveikos taisykles, nustatyti gamtinių dujų perdavimo operatorių ir Bendros rinkos operatoriaus (angl. Market Area Manager (MAM)) atsakomybes bei identifikuoti būtinus teisės aktų pakeitimus šių tikslų įgyvendinimui. RIZIKOS VALDYMAS, BENDROVĖS VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA Duomenys apie rizikų valdymą, Bendrovės vidaus kontrolės sistemą per ataskaitinį laikotarpį, palyginus su pateiktaisiais 2016 m. metiniame pranešime, iš esmės nepasikeitė. 16

17 AKCINIS KAPITALAS 3. BENDROVĖS VALDYMAS 2015 m. balandžio 23 d. įvykusio AB Amber Grid eilinio visuotino akcininkų susirinkimo sprendimu, 2015 m. balandžio 30 d. LR Juridinių asmenų registre įregistruotas Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus ,06 Eur. Jis padalintas į paprastąsias vardines 0,29 Eur nominalios vertės akcijas. Viena 0,29 Eur vertės paprastoji vardinė akcija suteikia jos savininkui vieną balsą Visuotiniame akcininkų susirinkime. Visos akcijos visiškai apmokėtos. AKCIJOS IR AKCININKŲ TEISĖS Balsus visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių Bendrovės akcijų skaičius sudaro vienetų. Amber Grid akcijų suteikiamos turtinės ir neturtinės teisės visiems Bendrovės akcininkams yra vienodos. Pagal Bendrovės įstatus priimti sprendimus dėl naujų akcijų išleidimo ir savų akcijų supirkimo gali tik visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Bendrovė nėra informuota apie akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. Bendrovėje nėra balsavimo teisių apribojimų. Bendrovė savų akcijų nėra įsigijusi ir per 2017 m. pirmąjį pusmetį jokių sandorių, susijusių su savų akcijų įsigijimu ar perleidimu, nesudarė. AKCININKAI 2017 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės akcininkų struktūra nekito. UAB EPSO-G išlaikė 96,58 proc. Bendrovės akcijų paketą ir buvo vienintelis akcininkas valdantis daugiau nei 5 proc. Bendrovės akcijų. Kadangi Amber Grid akcijomis yra prekiaujama vertybinių popierių biržoje, akcininkų skaičius nuolat kinta. Atsižvelgiant į duomenis (2017 m. birželio 30 d.), gautus iš vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininko, Bendrovės akcininkais buvo daugiau nei fiziniai ir juridiniai Lietuvos ir užsienio asmenys. 5 lentelė. Bendrovės akcininkai (2017 m. birželio 30 d.) Akcininkas Buveinės adresas / juridinio asmens kodas Nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, vnt. UAB EPSO-G A. Juozapavičiaus g. 13 Vilnius, Lietuva/ Smulkieji akcininkai Iš viso:

18 Bendrovės akcininkų struktūra pateikta 7 paveiksle: 7 pav. Akcininkų struktūra, 2017 m. birželio 30 d. UAB EPSO-G, valdydama 96,58 proc. Bendrovės akcijų, turi lemiamą balsą priimant sprendimus visuotiniame akcininkų susirinkime. DUOMENYS APIE PREKYBĄ VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. Bendrovės akcijomis prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jos kotiruojamos vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius Baltijos Papildomajame prekybos sąraše. 6 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie Amber Grid akcijas Pagrindiniai duomenys apie Amber Grid akcijas ISIN kodas LT Simbolis AMG1L Emisijos dydis (vnt.) Prekybos Bendrovės akcijomis apyvarta 2017 m. sausio-birželio mėn. sudarė 840 tūkst. Eur, sudarytais sandoriais perleista vnt. akcijų. Bendrovės akcijų kainos dinamika pateikta 7 lentelėje, o duomenys apie Bendrovės akcijų kainą ir apyvartą (2017 m. sausio-birželio mėn.) pateikti 8 paveiksle. 7 lentelė. Akcijų kainos dinamika NASDAQ Vilnius, 2017 m. sausio-birželio mėn. Atidarymo kaina, Eur Didžiausia akcijos kaina, Eur Mažiausia akcijos kaina, Eur Svertinė vidutinė akcijos kaina, Eur Uždarymo kaina, Eur ,24 1,43 1,21 1,321 1,30 Amber Grid akcijų kapitalizacija 2017 m. birželio 30 d. sudarė 231,9 mln. Eur. 18

19 8 pav. Amber Grid akcijos kaina ir apyvarta, 2017 m. sausio-birželio mėn m. pirmąjį pusmetį Nasdaq Baltijos rinkoje prekiaujamų vertybinių popierių skaičiuojami lyginamieji kainų indeksai OMX Baltic PI ir OMXV, atspindintys Baltijos šalyse ir Vilniaus vertybinių popierių biržose listinguojamų bendrovių akcijų kainų pokyčius, atitinkamai padidėjo 5,16 proc. ir 6,91 proc. Bendrovės akcijų kaina per tą patį laikotarpį padidėjo 4,84 proc. Bendrovės akcijos kainos OMX Vilnius ir OMX Baltic PI indeksų pokyčiai (2017 m. sausio-birželio mėn.) pavaizduoti 9 paveiksle. 9 pav. Amber Grid akcijos kainos, OMX Vilnius ir OMX Baltic PI indeksų pokyčiai, 2017 m. sausio-birželio mėn Sau.17 Vas.17 Kov.17 Bal.17 Geg.17 Bir.17 OMX Baltic PI indeksas OMX Vilnius indeksas Amber Grid akcijos indeksas DIVIDENDAI Bendrovės akcininkai 2017 m. balandžio 25 d. vykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime priėmė sprendimą dėl dividendų išmokėjimo. Dividendai sudaro Eur arba 0, Eur vienai akcijai. 19

20 SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS Amber Grid yra sudariusi sutartį su AB SEB bankas dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusių paslaugų teikimo m. gegužės 15 d. Bendrovė su AB SEB bankas sudarė sutartį dėl dividendų išmokėjimo/ paskirstymo smulkiesiems akcininkams, kuria vadovaujantis AB SEB bankas apskaičiuoja ir išmoka dividendus visiems Bendrovės akcininkams, išskyrus didžiausią akcininką UAB EPSO-G. AB SEB bankas rekvizitai Įmonės kodas Buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva Telefonas , trumpasis 1518 El. paštas Interneto tinklalapis VALDYMO STRUKTŪRA Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Akcinių bendrovių ir Vertybinių popierių įstatymais, Bendrovės įstatais bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės, jų įgyvendinimas yra apibrėžti Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Bendrovės įstatai paskelbti Bendrovės svetainėje: Įstatuose numatyti valdymo organai: - valdyba, - Bendrovės vadovas generalinis direktorius. Bendrovės valdybą sudaro 5 (penki) nariai, renkami visuotinio akcininkų susirinkimo 4 metų kadencijai Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Renkant valdybos narius turi būti užtikrinamas tinkamo visų akcininkų teisių atstovavimo valdyboje principas. Atsižvelgiant į šį principą, siūlant kandidatus į valdybos narius, turi būti siekiama, kad bent 2 (du) kandidatai į valdybos narius būtų siūlomi iš patronuojančios bendrovės vadovaujančiųjų darbuotojų, bent 2 (du) kandidatus į valdybos narius iš Bendrovės vadovaujančiųjų darbuotojų, ir bent 1 (vienas) valdybos narys būtų nepriklausomas asmuo, jo nepriklausomumą nustatant pagal Bendrovių valdymo kodekse įtvirtintus kriterijus bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus. Teisę pasiūlyti kandidatą į nepriklausomus valdybos narius turi bet kuris Bendrovės akcininkas. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdybos nariai gali būti perrenkami kitai kadencijai. Valdybos nario nepertraukiamas kadencijos laikas yra ne ilgesnis kaip 2 (dvi) pilnos kadencijos iš eilės. Valdybos narių įgaliojimai bei vadovo veiklos sritys yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose. Valdybos kompetencija nesiskiria nuo Akcinių bendrovių įstatyme nustatytos valdybos kompetencijos, tačiau pagal Įstatus valdyba turi papildomą kompetenciją: - valdyba svarsto ir tvirtina Bendrovės strategiją, veiklos planą ir veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą, metinį biudžetą ir metinius veiklos tikslus, paramos ir labdaros skyrimo tvarką, sandorių esminių sąlygų sąrašą ir sandorių, dėl kurių sudarymo sprendimą priima valdyba, sudarymo tvarką, informacijos, kuri laikoma Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, sąrašą ir tokios informacijos naudojimo (saugojimo) Bendrovėje principus, generalinio direktoriaus pareiginius nuostatus, nustato jo atlyginimą, metinius veiklos tikslus, kitas darbo sutarties sąlygas, jį skatina ir skiria nuobaudas; bendrus Įmonių grupės, kaip ji apibrėžta įstatuose, dokumentus (gaires, politikas, kodeksus ir pan.) bei sprendžia dėl jų taikymo apimties Bendrovėje, išleisti obligacijas (išskyrus konvertuojamąsias obligacijas), dėl Bendrovės filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos 20

21 nutraukimo, taip pat dėl jų nuostatų patvirtinimo ir keitimo, jų vadovų skyrimo bei atšaukimo, dėl Bendrovės dalyvavimo asociacijų ar bet kokios formos juridinių asmenų susivienijimų veikloje, tapti kitų juridinių asmenų steigėja, dalyve, o taip pat sprendimus dėl akcijų (pajų, dalių) skaičiaus didinimo bei mažinimo ar kitokio akcijų (pajų, dalių) suteikiamų teisių pasikeitimo, tvirtina akcijų pasirašymo sutarčių pagrindines sąlygas, dėl Bendrovės Kontroliuojamų ir (ar) Asocijuotų bendrovių kaip turtinio komplekso ar esminių jų dalių perleidimo, jei perleidžiamo turto balansinė vertė yra mažesnė arba lygi 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo;. - valdyba nustato dujų perdavimo ir kitų valstybės reguliuojamų paslaugų kainas ir jų nustatymo metodiką, - Valdyba tvirtina standartines iš tiesioginės dujų perdavimo sistemos operatoriaus veiklos kylančių sutarčių sąlygas, - prijungimo prie dujų sistemos sutartis, gamtinių dujų perdavimo paslaugos sutartis, gamtinių dujų balansavimo sutartis, - ir priima sprendimus dėl sandorių sudarymo nukrypstant nuo tokių patvirtintų standartinių sutarčių sąlygų; - Valdyba priima sprendimus įsigyti prekes, paslaugas ar darbus už didesnę kaip Eur sumą, o sprendimus įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš vienintelio teikėjo - už didesnę kaip Eur sumą, įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš kontroliuojamų ar asocijuotų bendrovių, už didesnę kaip Eur sumą, išskyrus, jeigu Bendrovės technologinėms reikmėms ir balansavimui perkamos prekių biržoje kotiruotos prekės, o sprendimus įsigyti prekes, paslaugas ar darbus iš patronuojančios bendrovės nepriklausomai nuo vertės; dėl ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip Eur investavimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ar hipotekos; dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip Eur, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; dėl ilgalaikio turto įsigijimo ar sukūrimo už kainą, didesnę kaip Eur, dėl sudaromų piniginių lėšų skolinimosi sandorių, kurių suma yra didesnė kaip Eur, taip pat dėl piniginių lėšų skolinimo; dėl taikos sutarčių sudarymo ar ieškinio (priešieškinio, skundo) atsisakymo arba lygiaverčio procesinio veiksmo, kuriuo iš esmės užbaigiamas ginčas, atlikimo teisminiuose (arbitražo) ginčuose, kuriuose Bendrovei reiškiamas arba Bendrovė reiškia reikalavimą, didesnį kaip Eur; taip pat sprendimus dėl ieškinio (priešieškinio, skundo) pateikimo, kuriuo iniciuojamas ginčas su nacionaline kainas reguliuojančia institucija, nepriklausomai nuo vertės, dėl sutartinių netesybų ir (arba) kitų sutartinių sankcijų netaikymo Bendrovės kontrahentams, jei tokių netesybų arba kitų sutartinių sankcijų dydis yra didesnis kaip Eur; priima sprendimus pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, sudaryti dujų transportavimo tarp trečiųjų šalių, kurios nėra ES valstybės narės, sutartis, sudaryti bet kokius kitus sandorius, kurių suma yra didesnė kaip Eur, jei lėšos jiems nėra numatytos Bendrovės metiniame biudžete, sudaryti sutartis su Bendrovės akcininku(-ais), turinčiu(-iais) daugiau nei 1 proc. Bendrovės akcijų. Bendrovės įstatai numato šiuos valdybos sprendimus, kuriems reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas: - dėl Bendrovės turimų akcijų (dalių, pajų) ar jų suteikiamų teisių ar kitokių juridinio asmens dalyvio teisių perleidimo, įkeitimo ar kitokio suvaržymo; - dėl Bendrovės kontroliuojamų ir (ar) asocijuotų bendrovių kaip turtinio komplekso ar esminių jų dalių perleidimo, jei perleidžiamo turto balansinė vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo; - dėl Bendrovei priklausančių ypatingą strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių bei strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įrenginių, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatyme bei susijusiuose teisės aktuose, perleidimo, įkeitimo, teisinio statuso keitimo, kitokio apsunkinimo ar disponavimo, jei nurodytų įrenginių vertė yra didesnė nei 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo; - dėl tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų įmonių, kurioms priklauso šio straipsnio aukščiau punkte nurodyti įrenginiai ar kurios juos vysto, valdo, naudoja ar jais disponuoja bet kokiais pagrindais, akcijų ar jų suteikiamų teisių kitokio apsunkinimo, tokių įmonių įstatinio kapitalo didinimo, mažinimo ar 21

22 kitokių veiksmų, galinčių pakeisti šių įmonių įstatinio kapitalo struktūrą (pvz., konvertuojamųjų obligacijų išleidimo) bei sprendimų dėl šiame punkte nurodytų įmonių reorganizavimo, atskyrimo, restruktūrizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar kitokių veiksmų, keičiančių šiame punkte nurodytų įmonių teisinį statusą; - dėl Bendrovės ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvienai sandorio rūšiai), įkeitimo ar hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma); - dėl kitų asmenų prievolių, kurių suma didesnė kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įvykdymo laidavimo ar garantavimo; - dėl ilgalaikio turto įsigijimo už kainą, didesnę kaip 1/5 Bendrovės įstatinio kapitalo, įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus ir (ar) valstybei svarbius ekonominius projektus, kaip jie apibrėžti galiojančiuose teisės aktuose. Be įstatymuose nustatytos kompetencijos ir aukščiau nurodytos papildomos kompetencijos visuotinis akcininkų susirinkimas pagal įstatus turi papildomą kompetenciją priimti sprendimus dėl Bendrovės Valdybos narių skyrimo, maksimalaus metinio atlygio biudžeto Valdybos nariams dydžio ir konkrečių atlygio dydžių Valdybos nariams nustatymo, sutarčių su Bendrovės Valdybos nariais dėl veiklos Valdyboje sudarymo, standartinių tokių sutarčių sąlygų nustatymo bei asmens, įgalioto Bendrovės vardu pasirašyti šias sutartis, paskyrimo. Informacija apie Amber Grid valdybos narius, generalinį direktorių ir vyriausiąją buhalterę pateikta 8 lentelėje. 8 lentelė. Informacija apie valdybos narius, generalinį direktorių ir vyriausiąją buhalterę Pareigos Vardas, pavardė Kadencijos pradžios data Valdybos pirmininkas Nemunas Biknius 2016 m. balandžio mėn. Valdybos narys Saulius Bilys 2016 m. balandžio mėn. Nepriklausomas Nerijus 2016 m. valdybos narys Datkūnas balandžio mėn. Valdybos narys Vytautas Ruolia 2016 m. balandžio mėn. Valdybos narys Rimvydas 2016 m. Štilinis balandžio mėn. Kadencijos pabaigos data 2020 m. balandžio mėn m. balandžio mėn m. balandžio mėn m. balandžio mėn m. balandžio mėn. Dalyvavimas emitento kapitale Turima įstatinio kapitalo dalis, proc. Turimų balsų dalis, proc. 0, , Generalinis direktorius Vyriausioji buhalterė Saulius Bilys Dzintra Tamulienė 2013 m. birželio mėn m. birželio mėn. Per ataskaitinį laikotarpį nepriklausomam valdybos nariui priskaičiuota atlyginimo bendra suma sudarė Eur. Bendrovės vadovui ir vyriausiajai buhalterei per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuotų atlyginimų bendra suma sudarė Eur, priskaičiuotų atlyginimų vidutinis dydis, tenkantis vienam asmeniui (generaliniam direktoriui ir vyriausiajai buhalterei) buvo Eur. 22

23 AB Amber Grid Audito komiteto funkcijas vykdo patronuojančios bendrovės UAB EPSO-G Audito komitetas. Bendrovėje filialų ir atstovybių nėra. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS, REIKŠMINGUS SUSITARIMUS IR ŽALINGUS SANDORIUS 2017 m. liepos 14 d. įvykusiame AB Amber Grid patronuojančios bendrovės EPSO-G valdybos posėdyje buvo patvirtinta dividendų dydžio nustatymo, jų išmokėjimo ir skelbimo politika visoms grupę sudarančioms bendrovėms. 23

24 4. SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI Bendrovė, vykdydama savo prievoles pagal jai taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, esminius įvykius bei kitą reglamentuojamą informaciją skelbia visos ES mastu. Su šia skelbiama informacija galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje ( ir vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius tinklalapyje ( m. pirmojo pusmečio svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai: Data Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai Sudaryti sutarčių pakeitimai dėl Europos Sąjungos finansinės paramos dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamiesiems darbams ir statybos darbams AB Amber Grid 2016 m. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos Correction: AB Amber Grid 2016 m. veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos EPSO-G įmonių grupės strategija: strateginiai projektai, regioninės plėtra ir efektyvumas Dėl AB Amber Grid eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo Pranešimas apie AB Amber Grid eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą UAB EPSO-G stebėtojų taryba pateikė atsiliepimus ir pasiūlymus AB Amber Grid eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui Dėl AB Amber Grid eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų AB Amber Grid 2016 m. metinė informacija Pranešimas apie AB Amber Grid neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą AB Amber Grid 2017 m. I ketvirčio veiklos rezultatai ir neaudituotos sutrumpintos finansinės ataskaitos Dėl AB Amber Grid neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų sprendimų Vieši pranešimai, skelbtini teisės aktų nustatyta tvarka, skelbiami juridinių asmenų registro tvarkytojo elektroniniame leidinyje. Pranešimai apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą ir kitus esminius įvykius skelbiami Vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ir Bendrovės interneto tinklalapyje Akcininkams, kurių turimos akcijos jiems suteikia ne mažiau kaip 10 proc. balsų skaičiaus, pranešimas apie šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą išsiunčiamas Bendrovės įstatuose numatyta tvarka. 24

METINIS PRANEŠIMAS 2017

METINIS PRANEŠIMAS 2017 METINIS PRANEŠIMAS 2017 TURINYS 7 BENDROJI INFORMACIJA 10 VEIKLOS APLINKA 10 STRATEGIJA 13 VEIKLA 18 FINANSINIAI REZULTATAI 22 RIZIKOS 23 VALDYMAS 29 DARBUOTOJAI 31 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ, APLINKOS APSAUGA

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto 2018-05-09 sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių grupės bendrovės AB AMBER GRID valdybą ATRANKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

metinis_pranesimas_2011_LT

metinis_pranesimas_2011_LT 2011 M. KONSOLIDUOTASIS METINIS PRANEŠIMAS PATVIRTINTA 2012 m. kovo 23 d. AB Lietuvos dujos valdybos posėdyje PRITARTA 2012 m. balandžio 23 d. AB Lietuvos dujos visuotiniame akcininkų susirinkime Vilnius

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Banko įstatai_lt

Banko įstatai_lt AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

ĮMONIŲ GRUPĖS METINĖ ATASKAITA 2018 m. 1

ĮMONIŲ GRUPĖS METINĖ ATASKAITA 2018 m. 1 ĮMONIŲ GRUPĖS METINĖ ATASKAITA 2018 m. 1 TURINYS VALDYBOS PIRMININKO KREIPIMASIS 3 GENERALINIO DIREKTORIAUS KREIPIMASIS 4 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 7 BENDROJI INFORMACIJA APIE EPSO-G ĮMONIŲ GRUPĘ

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

LITGRID AB SUTRUMPINTOS TARPINĖS KONSOLIDUOTOSIOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTU

LITGRID AB SUTRUMPINTOS TARPINĖS KONSOLIDUOTOSIOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTU LITGRID AB SUTRUMPINTOS TARPINĖS KONSOLIDUOTOSIOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTOS),

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilnius, 2017 2 Turinys 1. PRATARMĖ... 6 2.

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Microsoft Word - 2_METINIS_PRANESIMAS_2008_LT su parasais be ak CORR

Microsoft Word - 2_METINIS_PRANESIMAS_2008_LT su parasais be ak CORR AB GRIGIŠKĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2008 METUS TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS... 4 2. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA 2010 M. VEIKLOS REZULTATAI (patvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime) TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ KAS YRA TEO? Didţiausias integruotų telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų gyventojams

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau