Duomenų vizualizavimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Duomenų vizualizavimas"

Transkriptas

1 Duomenų vizualizavimas Daugiamačių duomenų vizualizavimas: projekcijos metodai Aušra Mackutė-Varoneckienė Tomas Krilavičius 1

2 Projekcijos metodai Analizuojant daugiamačius objektus, kuriuos apibūdina n atributų, norima vizualiai įvertinti jų išsidėstymą n-matėje erdvėje. Kai n > 3, tiesiogiai pamatyti šių taškų neįmanoma. Tačiau yra galimybė rasti jų projekciją į dvimatę ar trimatę erdvę, t. y. sumažinti matmenų skaičių iki mums įprasto. Pvz., turime aibę taškų dešinėje ir viršuje padėti ekranai. įsivaizduokime, kad kitoje pusėje šviečia ryški šviesa ant ekranų matomi duomenų taškų šešėliai linijos sujungia taškus su jų projekcijomis iš pirmo paveikslo matyti, kad dvimatėje projekcijoje išlieka du klasteriai, tačiau antrame paveiksle neišsiskiria klasteriai. 2

3 Iš pvz. akivaizdu, kad skirtingomis projekcijomis gaunami skirtingi rezultatai. Be to, ne visada projekcijoje matome tikrąją duomenų struktūrą klasterius, taškus atsiskyrėlius, taškų išsidėstymą. Todėl aukščiau minėto ekrano padėties pasirinkimo uždavinys nėra trivialus. Vizualizuojant daugiamačius duomenis susiduriama su dviem dažnai vienas kitam prieštaraujančiais tikslais: siekiama supaprastinti uždavinį mažinant duomenų matmenų skaičių, siekiama išlaikyti kiek galima daugiau originalios informacijos turinio, t. y. kuo mažiau iškraipyti analizuojamus duomenis Daugiamačiams duomenims transformuoti į mažesnio skaičiaus matmenų (dimensionalumo) erdvę taikomi projekcijos metodai. Jie dar vadinami matmenų skaičiaus mažinimo metodais (angl., dimensional reduction techniques). Jų tikslas pateikti daugiamačius duomenis mažesnio skaičiaus matmenų erdvėje taip, kad būtų kiek galima tiksliau išlaikyta duomenų struktūra. Projekcijos metodai naudojami daugiamačiams duomenims vizualizuoti, kai pasirinktas pakankamai mažas projekcinės erdvės R d matmenų skaičius (d = 2 arba d = 3 ). Erdvė R d dar vadinama vaizdo erdve, nes dažniausiai jos elementus galima 3 stebėti vizualiai.

4 Tarkime, kad analizuojamų duomenų aibė yra matrica X = {X 1,X 2,..., X n } = {x ij, i = 1,, m, j = 1,, n} kurios i-oji eilutė yra vektorius X i R n, čia X i = (x i1, x i2,, x in ), i {1,, m}, x ij yra duomenų i-ojo vektoriaus X i j-oji komponentė, atitinkanti j-ąjį atributą, n vektoriaus X i komponenčių skaičius, t. y. erdvės, kuriai priklauso vektorius X i, matmenų skaičius, m nalizuojamų objektų (vektorių) skaičius Reikia rasti vektoriaus X i = (x i1, x i2,, x in ) transformaciją Y i = (y i1, y i2,, y in ) mažesnio skaičiaus matmenų projekcinėje, arba vaizdo, erdvėje R d, d < n Jeigu projekcijos metodo tikslas vizualizuoti duomenis, tai d = 2 arba d = 3. Galima nagrinėti ir atvejį, kai d = 1, tačiau tada vizualizuojant prarandama daugiau informacijos ir vaizdumo, turimo stebint taškus plokštumoje (d = 2) ar erdvėje (d = 3) lyginant su tų pačių taškų išsidėstymu tiesėje (d = 1) 4

5 Projekcijos metoduose taikomi formalūs matematiniai projekcijos kokybės kriterijai, kurie optimizuojami siekiant: gauti kiek galima tikslesnę daugiamačių duomenų projekciją mažesnio skaičiaus matmenų erdvėje, t. y. kuo mažiau iškraipyti duomenis pasirinkto kriterijaus atžvilgiu išsaugoti vizualizuojamų daugiamačių vektorių tarpusavio atstumų ar kitų artimumo įverčių proporcijas išsaugoti ar net išryškinti kitas sprendimams priimti svarbias analizuojamos duomenų aibės X charakteristikas, pavyzdžiui, klasterius Projekcijos metodai: Tiesinės projekcijos metodais ieškoma tiesinės analizuojamų duomenų transformacijos. Yra įvairių tiesinės transformacijos galimybių: pasukimas, postūmis, atspindys, suspaudimas,... Netiesinės projekcijos metodais ieškoma netiesinės transformacijos. 5

6 Tiesinė/netiesinė transformacijos Pasukimo tipo tiesinė transformacija yra aprašoma tiesinių lygčių sistema Y i = X i A Bendru atveju Y i = (y i1, y i2,, y in ), X i = (x i1, x i2,, x in ), A kvadratinė matrica, sudaryta iš n eilučių ir n stulpelių. Jei tiesinė transformacija naudojama duomenų matmenų skaičiui mažinti, tada Y i = (y i1, y i2,, y id ), d < n, A matrica, sudaryta iš n eilučių ir d stulpelių Netiesinė projekcija yra aprašoma šia forma: Y = f ( X ) čia f yra netiesinė transformacija. Netiesinė projekcija yra sudėtingesnė, reikalauja kur kas didesnių skaičiavimų čia formuluojami ir sprendžiami daugelio kintamųjų optimizavimo uždaviniai, kurie dažniausiai būna daugiaekstremiai. 6

7 Tiesinė transformacija Pvz., tiesinė projekcija, kai n = 2. Tegul turime tašką X i = (x i1, x i2 ) Transformuokime jį į tašką Y i = (y i1, y i2 ) tiesine transformacija a A = a a a Matricos A elementai šiuo atveju priklauso tik nuo pasukimo kampo ir gali būti išreikšti per trigonometrines funkcijas: cosα sinα A = sinα cosα čia α yra kampas tarp ašių x 1 ir y 1, tuo pačiu ir tarp ašių x 2 ir y 2, t. y. koordinačių sistemą (x 1, x 2 ) kampu α pasukame prieš laikrodžio rodyklę kad gautume koordinačių sistemą (y 1, y 2 ) Koordinačių pradžios taškas nepasikeičia. Taško X i koordinatės sistemoje (x 1, x 2 ) yra (x i1, x i2 ), o naujoje sistemoje yra (y i1, y i2 ): y i1 = x i1 cos α + x i2 sin α; y i2 = x i2 cos α x i1 sin α. Faktiškai Y i = (y i1, y i2 ) ir yra taško X i tiesinė transformacija į koordinačių sistemą (y 1, y 2 ). Jei tikslas yra sumažinti duomenų matmenų skaičių, tai vektorių Y i galime sudaryti tik iš vienos koordinatės, pvz., Y i = (y i1 ). Tada gausime taško X i transformaciją į vienmatę erdvę. 7

8 Pvz., paveiksluose pavaizduotos tiesinė (pav. kairėje) ir netiesinė (pav. dešinėje) projekcijos. Dvimačiai taškai X 1, X 2,, X 8 išdėstyti taip, kad tarp artimiausių taškų yra vienodi atstumai: d(x i, X i+1 ) = d(x i+1, X i+2 ), i=1,, 6 tiesinės projekcijos atveju atvaizdavusį vienmatę erdvę (į tiesę y1) atstumai tarp taškų nebus išlaikyti netiesinės radus tinkamą transformaciją, atstumai tarp artimiausių taškų išliks vienodi 8

9 Pagrindinių komponenčių analizė (tiesinės projekcijos metodas) Pagrindinių komponenčių analizė (angl., principal component analysis, PCA) yra klasikinis statistikos metodas. Tai tiesinė duomenų transformacija, plačiai naudojama duomenų analizei kaip daugiamačių duomenų matmenų skaičiaus mažinimo metodas. PCA idėja sumažinti duomenų matmenų skaičių atliekant tiesinę transformaciją ir atsisakant dalies po transformacijos gautų naujų komponenčių, kurių dispersijos yra mažiausios. Iš pradžių ieškoma krypties, kuria dispersija yra didžiausia. Didžiausią dispersiją turinti kryptis vadinama pirmąja pagrindine komponente (PC1). Ji eina per duomenų centrinį tašką. Tai taškas, kurio komponentės yra analizuojamą duomenų aibę sudarančių taškų atskirų komponenčių vidurkiai. Visų taškų vidutinis atstumas iki šios tiesės yra minimalus, t. y. ši tiesė yra kiek galima arčiau visų duomenų taškų. Antrosios pagrindinės komponentės (PC2) ašis taip pat turi eiti per duomenų centrinį tašką ir ji turi būti statmena pirmosios pagrindinės komponentės ašiai. 9

10 Pvz., - turime duomenų aibę, kurios objektus aprašo 3 atributai (kintamieji) - suprojektavus duomenis į pirmą pagrindinę komponentę, galima aptikti duomenų klasterius Pvz., - kai projekcija į pirmą komponentę nepateikia informacijos apie duomenų aibę 10

11 PCA algoritmas: Turime duomenų matricą: X = {X 1, X 2,, X m } = {x ij, i = 1,, m, j = 1,, n}, kurios i-oji eilutė yra vektorius X i = (x i1, x i2,, x in. ), t.y., šios matricos eilutės žymi objektus, o stulpeliai tuos objektus apibūdinančius parametrus (atributus) x 1, x 2,, x n - apskaičiuojame koreliacijos koeficientus r kl. Iš jų sudarome koreliacinę matricą R = {r kl, k,l = 1,, n}. Matricos R įstrižainės elementai = 1 - apskaičiuojame kovariacijos koeficientą c kl. Suformuojam kovariacinę metricą C = {c kl, k, l = 1,, n}. Matrica C simetrinė - koreliacijos koeficientai gali būti išreiškiami per kovariacijos koeficientus: r = c kl / ( (c kk c ll )). Jei parametrai x k ir x l nekoreliuoti, tai jų kovariacijos koeficientas lygus 0: c kl = c lk = 0, k l - apibrėžiame kovariacinės matricos tikrinius vektorius E k (angl., eigenvector) ir jų tikrines reikšmes λ k (angl., eigenvalues) spresdami lygtį CE k = λ k E k. Šioje lygtyje E k yra vektorius stulpelis, C kovariacinė matrica, λ k reikšmė randama iš charakteringos lygties C λ k I = 0. Čia I yra vienetinė matrica, kurios matmenys tokie pat kaip matricos C; ženklu. apibrėžtas determinantas. Tikrinių vektorių skaičius yra lygūs duomenų matricą X sudarančių vektoriųkomponenčių skaičiui n 11

12 - surūšiuojame tikrinius vektorius E k juos atitinkančių tikrinių reikšmių mažėjimo tvarka (λ 1 λ 2 λ 3 λ n ). Matrica A = (E 1, E 2,, E n ) pagrindinių komponenčių matrica. Jos stulpeliai yra tikriniai vektoriai E k, k = 1,, n, atitinkantys tikrines reikšmes λ 1 λ 2 λ 3 λ n - transformuojame duomenų vektorius X i, i = 1,, m, pagal formulę: Y i =(X i μ)a, čia X i = (x i1, x i2,, x in. ), μ = (μ 1, μ 2,, μ n ), A = (E 1, E 2,, E n ) - gauti Y i = (y i1, y i2,, y in ) yra vektoriai (taškai) naujoje ortogonalioje koordinačių sistemoje (y 1, y 2,, y n ), apibrėžtoje tikriniais vektoriais E k, k = 1,, n. Vektorių Y i, i = 1,, m komponenčių y 1, y 2,..., y n kovariacinė matrica: λ1 A = - originalius duomenų vektorius X i, i = 1,, m, galima išreikšti per vektorius Y i : X i = Y i A T + μ - daugiamačių duomenų transformacijai galima naudoti ne visus tikrinius vektorius, o tik pirmuosius. Tegul matrica A d yra sudaryta iš d pirmųjų tikrinių vektorių. Tada galima sukurti transformaciją: Y = (X i μ)a d, i = 1,, m - tokiu būdu randama duomenų vektoriaus projekcija į d matmenų erdvę. Vizualizavimui pasirenkame d = 2 arba d = λ n 12

13 PCA metodo taikymo pvz., Iris (kairėje) ir krūties vėžio (dešinėje) duomenys atvaizduojami plokštumoje. Irisų duomenų atveju matosi, kad pirmos veislės irisai (pažymėti juodai) nutolę nuo kitų dviejų veislių, ryškios ribos tarp kitų dviejų veislių nėra. Didžioji dalis taškų krūties vėžio duomenų atveju, atitinkančių nepiktybinio naviko duomenis (juodi taškai), susikoncentruoja vienoje srityje, o kiti taškai, atitinkantys piktybinio naviko duomenis, pasiskirsto plačiai. Abiem atvejais stebime aiškiai išskiriančias taškų sankaupos sritis. Pagrindinių komponenčių metodo privalumas yra jo idėjos paprastumas. Tai didžia dalimi nulėmė jo populiarumą ir platų taikymą. 13

14 Jei egzistuoja tiesinės priklausomybės tarp parametrų x 1, x 2,..., x n, tai, taikant pagrindinių komponenčių metodą, duomenų matmenų skaičius mažinamas su nedidelėmis paklaidomis. Tačiau bendru atveju gali egzistuoti netiesinės priklausomybės, kurių PCA metodas negali įvertinti, ir tai yra šio metodo trūkumas Vizualizavimo rezultatai, gauti taikant PCA metodą, labai priklauso nuo taškų atsiskyrėlių, nes šie taškai n-matėje erdvėje yra ryškiai nutolę nuo kitų, ir tai daro didelę įtaką kovariacinės matricos C elementų reikšmėms, kartu ir nustatytoms pagrindinėms komponentėms bei duomenų projekcijos kokybei 14

15 Tiesinė diskriminantinė analizė (tiesinės projekcijos metodas) Skirtingai nuo daugelio kitų projekcijos metodų, tiesinės diskriminantinės analizės (angl., linear discriminant analysis, LDA), vadinamasis Fišerio diskriminantinės analizės metodas realizuoja mokymo su mokytoju (angl., supervised) strategiją. Mokymo su mokytoju metodais analizuojami duomenys, kurių savybės (pavyzdžiui, priklausymas kokiai nors klasei) yra žinomos ir jomis tiesiogiai yra pasinaudojama. LDA metodas transformuoja daugiamatės erdvės duomenis į mažesnio skaičiaus matmenų erdvę taip, kad klasių atskiriamumo kriterijaus reikšmė būtų optimali Turime analizuojamų duomenų matricą X = {X 1, X 2,, X m } = {x ij, i = 1,, m, j = 1,, n}, kurios i- ojoje eilutėje yra vektorius X i = (x i1, x i2,, x in. ). Matricos stulpeliai duomenis apibūdinantys atributai x 1, x 2,, x n Tegul duomenų matrica X sudaryta iš kelių matricų X (1), X (2),..., X (k), kurių eilutės yra vektoriai X (j) i, i = 1,, m j, j {1,, k}, atitinkantys objektus, priklausančius vienai iš k klasių, čia m j yra objektų, priklausančių j-ajai klasei, skaičius 15

16 LDA: apskaičiuojamas analizuojamus objektus apibūdinančių atributų visos aibės X reikšmių vidurkių vektorius μ = (μ 1, μ 2,, μ n ) ir kiekvienos klasės aibės X (j) reikšmių vidurkių vektoriai μ (j) apskaičiuojami kovariacijos koeficientai, suformuojama bendra kovariacinė matrica C ir atskirų klasių kovariacinės matricos C (j), j = 1,, k apskaičiuojamas išsibarstymas klasių viduje (angl., within-class scatter) S w = k j=1 p j C (j), čia p j yra apriorinė klasių tikimybė (p j = m j / m, čia m j yra objektų, priklausančių j-ajai klasei, skaičius, m visų analizuojamų objektų skaičius) apskaičiuojamas tarp klasinis išsibarstymas (angl., between-class scatter) S b = C S w randami matricos S -1 w S b tikriniai vektoriai ir tikrinės reikšmės. Jie surūšiuojami tikrinių reikšmių mažėjimo tvarka. Išrenkami d didžiausias tikrines reikšmes atitinkantys tikriniai vektoriai (būtinai turi būti d < k ) apskaičiuojama duomenų transformacija: Y i = (X i μ)a d, i = 1,, m, čia A d yra matrica, sudaryta iš tikrinių vektorių, atitinkančių d didžiausių tikrinių reikšmių kaip vektorių stulpelių Tiesinės diskriminantinės analizės privalumas palyginti su pagrindinių komponenčių analize, yra tai, kad čia atsižvelgiama į duomenų klases Pvz., Iris duomenys atvaizduoti LDA metodu: 16

17 Projekcijos paieška (tiesinės projekcijos metodas) Projekcijos paieškos (angl., projection pursuit) metodo, kaip ir daugelio kitų projekcijų metodų, tikslas yra rasti tokias tiesines komponenčių kombinacijas (dažniausiai dvimates ar trimates), kad transformuoti duomenys išlaikytų pradinių duomenų struktūrą Tarkime, turime duomenų matricą X, kurios eilutėse yra n- mačiai vektoriai. Erdvės R n taškų projekciją į erdvę R d galima išreikšti taip: Y = XA, čia X = {X 1, X 2,, X m } = {x ij, i = 1,, m, j = 1,, n}, A - matrica, sudaryta iš n eilučių ir d stulpelių, Y = {Y 1, Y 2,, Y m } = {y ij, i = 1,, m, j = 1,, d} yra duomenų, gautų po projekcijos, matrica 17

18 Visų pirma reikia nuspręsti, kurią duomenų savybę norime išryškinti vizualizavimo metu. Tada reikia apsibrėžti matą, atspindintį šią savybę. Pavadinkime šį matą I(Y). Dažnai jis vadinamas indekso funkcija (angl., index function). Tarkime, norime išryškinti duomenų klasterius. Tuo atveju galėtų būti naudojamas statistinis klasterizavimo matas vidutinis atstumas iki artimiausio kaimyno (angl., mean nearest neighbour distance). Kuo mažesnė šio mato reikšmė viename klasteryje, tuo duomenys yra geriau suklasterizuoti. Tegul I(Y) yra vidutinis atstumas iki artimiausio kaimyno. Išraiška I(Y) gali būti pakeista į I(XA). Projekcijos parinkimo uždavinys susiveda į optimizavimo uždavinį: reikia parinkti tokią matricą A, kad funkcijos I(XA) reikšmė būtų mažiausia. Iš esmės tai ir yra projekcijos paieškos procesas. Jeigu mus domina taškų atsiskyrėlių egzistavimas, tada uždavinys pakeičiamas taip, kad būtų ieškoma didžiausio vidutinio atstumo iki artimiausio kaimyno. 18

19 Daugiamatės skalės (netiesinės projekcijos metodas) Daugiamačių skalių (angl., multidimensional scaling, MDS) metodas tai grupė metodų, plačiai naudojamų daugiamačių duomenų analizei įvairiose šakose, ypač ekonomikoje, socialiniuose moksluose ir kt. Gausu šio metodo realizacijų, kurios skiriasi naudojamais vizualizavimo kokybės kriterijais, optimizavimo algoritmais ar prielaidomis apie duomenis. Naudojantis MDS, ieškoma daugiamačių duomenų projekcijų mažesnio skaičiaus matmenų erdvėje (dažniausiai R 2 arba R 3 ), siekiant išlaikyti analizuojamos aibės objektų artimumus panašumus arba skirtingumus. Gautuose vaizduose panašūs objektai išdėstomi arčiau vieni kitų, o skirtingi toliau vieni nuo kitų. 19

20 Pradiniai daugiamačių skalių metodo duomenys yra kvadratinė simetrinė matrica, kurios elementai nusako artimumą tarp analizuojamų objektų. Tai gali būti arba panašumų, arba skirtingumų matrica. Paprasčiausiu atveju tai yra Euklido atstumų tarp objektų matrica. Tačiau bendruoju atveju, tai nebūtinai turi būti atstumai griežtai matematine prasme. Vienas daugiamačių skalių metodų tikslų yra rasti optimalų daugiamačius objektus atitinkančių taškų (vektorių) vaizdą mažo skaičiaus matmenų erdvėje. 20

21 Tarkime, kiekvieną n-matį vektorių Xi R n, i {1,, m}, atitinka mažesnio skaičiaus matmenų vektorius Y i R d, n <d. Atstumą tarp vektorių X i ir X j pažymėkime d(x i,x j ), o atstumą tarp vektorių Y i ir Y j : d(y i,y j ), i,j = 1,, m. Naudojantis MDS algoritmu, bandoma atstumus d(y i, Y j ) priartinti prie atstumų d(x i, X j ). Jei naudojama kvadratinė paklaidos funkcija, tai minimizuojama tikslo funkcija E MDS gali būti užrašyta taip: E MDS = i<j w ij (d (X i, X j ) d (Y i, Y j )) 2. Paklaidos funkcija E MDS dar vadinama Stress funkcija. Dažnai naudojami tokie svoriai w ij : w ij = 1 / ( i<j (d (X i, X j ) ) )2 ; w ij = 1 / (d (X i, X j ) k<l (d (X k, X l ) ) ) čia d(x i, X j ) 0, t.y., tarp vektorių X 1, X 2,, X m nėra sutampančių Pvz., MDS metodu gautas daugiamačių taškų išsidėstymas dvimatėje plokštumoje vizualizuojant irisų duomenis. Matome, kad taškai, atitinkantys pirmos klasės irisus (juodi), sudaro atskirą grupę. Ryškios ribos tarp kitų dviejų grupių nėra. 21

22 Kubų vaizdai gauti naudojant Euklido ir miesto kvartalo metrikas Euklido atstumai Miesto kvartalo atstumai

23 ED CB Kubų projekcijos į dvimatę erdvę

24 ED CB Kubų projekcijos į dvimatę erdvę

25 ED CB Simpleksų projekcijos į dvimatę erdvę

26 ED CB Simpleksų projekcijos į dvimatę erdvę

27 Daugiamačių kubų projekcijos į trimatę erdvę

28 Sammono projekcija (netiesinės projekcijos metodas) Sammono projekcija, dažnai vadinama Sammono metodu ar algoritmu, yranetiesinis objektų, apibūdinamų daugeliu parametrų, atvaizdavimas mažesnio skaičiaus matmenų erdvėje R d, dažniausiai d = 2. Metodas priskiriamas prie daugiamačių skalių (MDS) metodų grupės. Metodo idėja atvaizduoti daugiamačius objektus atitinkančius vektorius mažesnio skaičiaus matmenų erdvėje išlaikant panašius atstumus tarp vektorių. Sammono projekcija minimizuoja projekcijos iškraipymą (paklaidą) E S : E S =(1 / ( i<j (d(x i, X j ) ) )) ( i<j (((d(x i, X j ) d(y i, Y j )) 2 ) / (d(x i, X j ) ))) Funkcija E S sutampa su E MDS, kai w ij = 1 / (d (X i, X j ) k<l (d (X k, X l ) ) ) Sammono paklaida (angl., Sammon s stress (error)) E S tai matas, kuris parodo, kaip tiksliai išlaikomi atstumai tarp vektorių pereinant iš didesnio skaičiaus matmenų erdvės į mažesnio skaičiaus matmenų erdvę. Pagrindinis 28 uždavinys minimizuoti paklaidos funkciją E S

29 Sammono algoritmas: 1. skaičiuojami atstumai tarp analizuojamų vektorių pradinėje erdvėje 2. atsitiktinai parenkamos vaizdo erdvės vektorių komponenčių reikšmės. 3. skaičiuojama projekcijos paklaida E S 4. atnaujinamos vaizdo erdvės vektorių komponenčių reikšmės pagal formulę: y ik (t+1) = y ik (t) η(δe s (t) / δ y ik (t)) / ( δ 2 E s (t) / δ 2 y ik (t) ) 5. jeigu projekcijos paklaidos reikšmė mažesnė už pasirinktą slenkstį arba iteracijų skaičius viršija nustatytąjį, tuomet algoritmas sustabdomas, priešingu atveju grįžtama ir kartojama nuo 3 žingsnio Pvz., Sammono metodu gautas daugiamačių taškų išsidėstymas dvimatėje plokštumoje vizualizuojant krūties vėžio duomenis 29

30 ISOMAP (netiesinės projekcijos metodas) ISOMAP metodą taip pat galima laikyti daugiamačių skalių (MDS) grupės metodu, kuris skirtas daugiamačių duomenų matmenų skaičiui mažinti, tuo pačiu ir daugiamačiams duomenims vizualizuoti. Šis metodas skiriasi nuo įprastinio MDS metodo tuo, kad atstumų tarp analizuojamų objektų matas yra apibrėžiamas kitaip. Taikant ISOMAP metodą, daroma prielaida, kad pradinėje erdvėje analizuojamus duomenis atitinkantys taškai yra išsidėstę ant mažesnio skaičiaus matmenų netiesinės daugdaros, ir todėl skaičiavimuose naudojami geodeziniai atstumai. 30

31 Daugdara (angl., manifold) tai abstrakti topologinė matematinė erdvė, kurioje kiekvieno taško aplinka yra labai panaši į Euklido erdvę, tačiau šios erdvės globali struktūra daug sudėtingesnė. Kalbant apie daugdarą svarbi yra matmens sąvoka šiame kontekste. Pvz., linija yra vieno matmens, plokštuma dviejų ir pan. Vienmatėje daugdaroje kiekvieno taško aplinka yra panaši į linijos segmentą. Linija, apskritimas, du atskiri apskritimai yra vienmatės daugdaros. Dvimatėje daugdaroje kiekvieno taško aplinka panaši į skritulį. Plokštuma, sferos paviršius, toro paviršius yra dvimatės daugdaros (toras, arba toroidas, geometrijoje yra sukimosi paviršius, kurį apibrėžia apskritimas, besisukantis aplink lygiagrečią su jo plokštuma ir jo neliečiančią ašį). Žemės paviršių taip pat galima laikyti dvimate daugdara. Anksčiau nagrinėtuose metoduose atstumams tarp vektorių skaičiuoti paprastai yra naudojami Euklido atstumai. Skaičiuojant atstumus neatsižvelgiama į daugdaros formą. Tuomet susiduriama su sunkumais atvaizduojant netiesines duomenų struktūras, kaip kad spiralę ar pan. ISOMAP metode artimumo tarp vizualizuojamų objektų (taškų) matas yra geodezinis atstumas. Geodezinis, arba kreivinis, atstumas tai trumpiausio kelio ilgis einant daugdaros kreivu paviršiumi. 31

32 Pvz., Euklido atstumas tarp dviejų taškų parodytas kairiame paveiksle, o geodezinis atstumas tarp tų pačių taškų - dešiniame 32

33 Norint apskaičiuoti geodezinius atstumus tarp duomenų taškų X 1, X 2,, X m, pirmiausia reikia nustatyti kiekvieno taško X i, i {1,, m}, artimiausius taškus, kuriuos vadinsime taškais kaimynais Čia artimumo matas yra Euklido atstumas. Taškų kaimynų paieška gali būti organizuojama dvejopai: arba ieškoma nustatyto skaičiaus kaimynų, arba ieškoma kaimynų iš tam tikro fiksuoto dydžio spindulio hipersferos, kurios centras yra taškas X i Tuomet sudaromas svorinis grafas, kuris jungia kiekvieną tašką X i, i {1,, m}, su visais jo kaimynais. Grafo briaunų svoriai yra atstumai tarp taško X i ir jo kaimynų. Naudojantis vienu iš trumpiausio kelio grafe radimo algoritmu, pvz., Dijkstros, randami trumpiausių kelių ilgiai tarp visų taškų porų. Šie ilgiai ir yra geodezinių atstumų tarp taškų porų įverčiai. Tokiu būdu suformuojama geodezinių atstumų matrica, kuri yra laikoma skirtingumo tarp analizuojamų objektų matrica. Šią matricą galima analizuoti bet kuriuo daugiamačių skalių metodu. Taikant ISOMAP metodą ieškoma tokios transformacijos į vaizdo erdvę, kur būtų geriausiai išlaikomi geodeziniai atstumai tarp vizualizuojamų objektų (taškų) 33

34 ISOMAP algoritmas: - daugiamatėje erdvėje randami kiekvieno taško kaimynai - skaičiuojami geodeziniai atstumai tarp visų taškų porų; suformuojama skirtingumų matrica - daugiamačių skalių metodu randamos daugiamačių taškų projekcijos mažesnio skaičiaus matmenų vaizdo erdvėje Pvz., S raidės daugdara a) paveiksle, n = 3. Taškai, esantys ant daugdaros, pavaizduoti b) paveiksle (m = 2000) - ISOMAP metodu gauta projekcija pavaizduota c) paveiksle - MDS metodu, kai skirtingumų matrica yra Euklido atstumų matrica d) paveiksle ISOMAP metodu geriau išlaikoma daugdaros struktūra, S raidė tiesiog ištiesinama: tolimiausi taškai ant daugdaros (tamsiai mėlyna spalva) išlieka tolimiausi ir projekcijoje. MDS metodu gautoje projekcijoje tolimiausi taškai yra šviesiai mėlynos spalvos, tie taškai ant daugdaros yra tolimiausi Euklido atstumų prasme, bet ne geodezinių. 34

35 Lokaliai tiesinis vaizdavimas Dar vienas daugiamačių duomenų matmenų skaičiaus mažinimo metodas lokaliai tiesinio vaizdavimo metodas (angl., locally linear embedding, LLE). Šiuo metodu atvaizduojant daugiamačius duomenis į mažesnio skaičiaus matmenų erdvę, išlaikomi kaimynystės ryšiai tik tarp artimiausių taškų ir atskleidžiama netiesinės daugdaros globali struktūra. Algoritmą sudaro trys etapai: Nustatoma kiekvieno vizualizuojamo duomenų taško X i, i {1,, m}, k artimiausių kaimynų. Artimumo matas yra Euklido atstumas. Taškų kaimynų paieška gali būti organizuojama dvejopai: arba ieškoma nustatyto skaičiaus kaimynų, arba ieškoma kaimynų iš tam tikro fiksuoto dydžio spindulio hipersferos, kurios centras yra taškas Xi 35

36 Kiekvienas daugiamatis taškas X i išreiškiamas jo kaimynų tiesine kombinacija X i = Σ j=1 m w ij X j čia svoriai w ij 0, jei taškas X j yra taško X i kaimynas, ir w ij = 0, jei taškai X i ir X j nėra kaimynai. Svoriai w ij turi būti parinkti taip, kad paklaida E(W) = Σ j=1 m (X i Σ j=1 m w ij X j ) 2 būtų minimali. Svoriai turi tenkinti sąlygą, kad visiems i: Σ j=1 m w ij = 1. Radus tinkamus svorius wij, projekcijos vektoriai Y i, i = 1,, m, apskaičiuojami minimizuojant paklaidą Φ(Y) = Σ i=1 m (Y i Σ j=1 m w ij Y j ) 2 su ribojimais: Σ j=1 m Y i = 0; (1/m ) Σ j=1 m Y i T Y i = I, čia I - vienetinė matrica, sudaryta iš d eilučių ir d stulpelių, Y i T transponuotas vektorius Y i. Paprasčiausias būdas apskaičiuoti vektorių Y i, i = 1,, m, d-mates komponentes yra rasti išretintos matricos M = (I W) T (I W) d tikrinių vektorių, atitinkančių mažiausias nenulines d tikrines reikšmes, čia I vienetinė matrica, sudaryta iš m eilučių ir m stulpelių, W = {w ij, i, j =1,, m}. Šie d tikriniai vektoriai ir yra vektoriai Y i, i = 1,, m 36

37 Mažinant daugiamačių duomenų matmenų skaičių lokaliai tiesinio vaizdavimo metodu, pasiseka identifikuoti daugdaros nežinomą struktūrą. Tuo tarpu MDS ir PCA metodais tolimi daugiamačiai taškai ant daugdaros atvaizduojami į artimus taškus plokštumoje, taigi suardoma daugdaros struktūra. MDS grupės metodais stengiamasi išlaikyti santykinius atstumus tarp visų duomenų aibės taškų. Lokaliai tiesinio vaizdavimo metodas nereikalauja išlaikyti atstumų tarp labiausiai nutolusių duomenų taškų, o tik tarp artimiausių taškų kaimynų. Lokaliai tiesinio vaizdavimo metodas dažnai yra taikomas vizualizuoti daugiamačius vektorius, kurių komponenčių reikšmės atitinka paveikslėlių ar nuotraukų parametrus. Iš analizuojamo paveikslėlio ar nuotraukos taškų spalvinių savybių sudaromas vektorius, kurio matmenų skaičius yra labai didelis. Analizuojamų duomenų aibė ypatinga tuo, kad ją sudaro vektoriai, atitinkantys kelis to paties objekto, pasukto tam tikrais kampais, paveikslėlius ar nuotraukas. Tuo atveju vektoriai vienas nuo kito nedaug skiriasi ir jie sudaro tam tikrą daugdarą. 37

38 Pvz., Lokaliai tiesinio vaizdavimo metodu vizualizuoti paveikslėlių duomenys, gauti laipsniškai sukant ančiuką. Analizuojamų paveikslėlių, tuo pačiu vektorių skaičius m = 72. Kiekvienas paveikslėlis sudarytas iš 128x128 taškų, taigi vizualizuojamų vektorių matmenų skaičius n = Čia pateiktas daugiamačių taškų, atitinkančių pasukto ančiuko paveikslėlius, išsidėstymas dvimatėje plokštumoje. Didesni rutuliukai atitinka šalia pateiktus paveikslėlius. Ančiukas buvo laipsniškai sukamas aplink 360 kampu, todėl dvimačiai taškai išsidėstė ratu. Kaip ir ISOMAP, lokaliai tiesinio vaizdavimo metodas yra labiau tinkamas vizualizuoti duomenis, kurie sudaro vientisą klasterį (grupę). Kai duomenų aibėsudaryta iš kelių visiškai atskirų duomenų klasterių, nėra gaunami geri vizualizavimo rezultatai. To priežastis yra tai, kad analizuojami duomenys nesudaro vientisos daugdaros. 38

39 Pagrindinės kreivės Pagrindinės kreivės (angl., principal curves) yra pagrindinių komponenčių (angl., principal components) apibendrinimas. Pagrindinė kreivė tai glodžioji kreivė, brėžiama per duomenų centrinį tašką taip, kad vidutinis atstumas nuo duomenų taškų iki šios kreivės būtų minimalus, t. y. ši kreivė būtų kiek galima arčiau visų duomenų taškų Pagrindine kreive tiksliausiai aproksimuojami duomenų taškai 39

40 Pvz., daugiakriterinis uždavinys, kai kriterijų funkcijoms būdingi nereguliarumai Nagrinėjamas distiliavimo procesas atsižvelgiant į du kriterijus, eksploatacines išlaidas ir kapitalinius įdėjimus, f X ), f ( ) 1( 2 X Projektavimo kintamieji X = ( x 1,..., x9) Optimizavimo kintamieji apibrėžiami pakeičiant projektavimo kintamųjų mastelį x i [ 01], i = 1,...,9 Intervalinių ribojimų apibrėžta projektavimo kintamųjų sritis yra vienetinis hiperkubas. Šis optimalaus projektavimo uždavinys yra tipiškas visai uždavinių klasei, kurią charakterizuoja tokios savybės: Leistinoji sritis yra maža, palyginus su intervalinių ribojimų apibrėžta sritimi. Tikslo funkcija yra ne tik neiškiloji, bet ir trūkioji. Tikslo funkcijoje gali atsirasti triukšmas.

41 Pvz., daugiakriterinis uždavinys, kai kriterijų funkcijoms būdingi nereguliarumai Leistinoji sritis Leistinosios srities analizė A = { X [01] 9 : gi ( X ) 0, i = 1, 2, 3, 4}. Funkcija g1( X ) indikatorinė funkcija, parodanti ar procesas taške X vyksta ar ne. Standartiniais matematinio programavimo metodais sudėtinga rasti šio uždavinio taškus, kuriuose būtų patenkinti visi ribojimai: Todėl leistinosios srities analizę pradedam nuo.srities g i ( X ) 0, i = 1, 2, 3, 4. vola 0 = Taškai patenkantys į leistinąją sritį A { [ 01] 9 0 = X : g1( X ) = 0}, rasti minimizuojant baudos funkciją: P( X ) = 4 i= 1 2 g i ( X ).

42 Pvz., daugiakriterinis uždavinys, kai kriterijų funkcijoms būdingi nereguliarumai Devynmačio hiperkubo atvaizdas dvimatėje plokštumoje Taškams, patenkantiems į leistinąją sritį, artimos hiperkubo viršūnės pažymėtos (+)

43 Pvz., daugiakriterinis uždavinys, kai kriterijų funkcijoms būdingi nereguliarumai Leistinųjų taškų vizualizacija Taškų, priklausančių leistinajai sričiai, vizualizavimas ( ) ir jų išsidėstymas hiperkubo viršūnių ( ) atžvilgiu A Leistinoji sritis yra arti poaibio, kurį apibrėžia lygybės: x 3 =x 6 =x 9 =0 x 5 =x 8 =1 Šios lygybės apibrėžia keturmatę hiperplokš-tumą devynmatėje erdvėje

44 Pvz., daugiakriterinis uždavinys, kai kriterijų funkcijoms būdingi nereguliarumai Statistinės charakteristikos apie leistinuosius taškus Leistinųjų taškų koordinačių vidurkių vektorius Leistinųjų taškų koordinačių standartinių nuokrypių vektorių pc 2 µ = ( σ = ( x 7 x 4 x x ) ) Leistinųjų taškų ir koordinačių ašių projekcijos į dviejų pirmųjų pagrindinių komponenčių plokštumą parodo, kad penkių koordinačių ašių projekcijos į dvi pirmąsias komponentes yra praktiškai nereikšmingos pc 1

45 Pvz., daugiakriterinis uždavinys, kai kriterijų funkcijoms būdingi nereguliarumai Vizualizavimo ir duomenų analizės apibendrinimas Pritaikius vizualizavimo ir duomenų analizės metodus buvo gauta tokia informacija apie nagrinėjamą optimizavimo uždavinį: Leistinoji sritis daugiausiai nusidriekusi keturmatėje hiper-plokštumoje, kurią apibrėžia projektavimo kintamųjų x1, x2, x4, x7 sritis. Likusių kintamųjų reikšmės leistinojoje srityje yra arti nustatytų intervalų galų. Tačiau du iš likusių kintamųjų x 3, x 8 nėra nereikšmingi. Pagrindinė idėja - naudojant analizę, apibrėžti mažesnio matmenų skaičiaus erdvės uždavinį, kurį būtų paprasčiau išspręsti negu pradinį, devynmatės erdvės, uždavinį. Sprendiniai, gauti išsprendus mažesnio matmenų skaičiaus erdvės uždavinį, naudojami kaip pradiniai taškai didesnio matmenų skaičiaus erdvės uždavinio versijoje. Iteratyvus daugiapakopis metodas taikomas tol, kol išsprendžiamas pilnas, pradinio matmenų skaičiaus erdvės, uždavinys.

46 Pvz., daugiakriterinis uždavinys, kai kriterijų funkcijoms būdingi nereguliarumai Dviejų kriterijų uždavinio efektyvūs taškai Pareto aibė glotni kintant λ reikšmėms intervalo [0 1] viduryje ir netolygiai šokinėjanti Pareto aibės kraštuose

47 Pvz., gaiviųjų gėrimų duomenų vizualizacija 0.9 STRESS Euc = , STRESS BC = Up Slice Diet 7-Up Diet Slice Tab 0.4 dr. Pepper Diet Pepsi 0.3 Coke Classic Coke Pepsi Figure 9. Soft drink data image obtained by minimizing STRESS function with Euclidean distance

48 Pvz., gaiviųjų gėrimų duomenų vizualizacija 0.9 STRESS Euc = , STRESS BC = Classic Coke 0.7 Coke Pepsi 0.6 dr. Pepper Diet Pepsi 0.5 Tab 0.4 Diet 7-Up Up Slice Diet Slice Figure 10. Soft drink data image obtained by minimizing STRESS function with city block distance

49 Pvz., gaiviųjų gėrimų duomenų vizualizacija Stress city Stress euc Figure 8. Pareto front approximation for multidimensional soft drink data

50 Pvz., gaiviųjų gėrimų duomenų vizualizacija 0.9 STRESS Euc = , STRESS BC = Up Slice Diet 7-Up Diet Slice dr. Pepper Tab Classic Coke Coke Figure 11. Soft drink data image obtained by solving multi-objective multidimensional scaling. Criteria function values in Pareto front approximation marked 3 Pepsi Diet Pepsi

51 Chen C., Härdle W., Unwin A., Handbook of data visualization, Springer Handbooks of Computational Statistics, Springer, 2008 Fast Multidimensional Scaling through Sampling, Springs and Interpolation Alistair Morrison, Greg Ross, Matthew Chalmers, Information Visualization 2(1) March 2003, pp Jones C.V., Visualization and Optimization, Kluwer Academic Publishers, 1996 P. N. Tan, M. Steinbach, V. Kumar, Introduction to Data Mining, Addison-Wesley (2006) G. Dzemyda, O. Kurasova, J. Žilinskas, Daugiamačių duomenų vizualizavimo metodai, Mokslo aidai, Vilnius,

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės 1.1.1 Sferos lygtis Tarkime kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiakampė koordinačių sistema Sfera su centru taške ir spinduliu yra

Detaliau

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun skyrius Algoritmai grafuose.. Grafų teorijos uždaviniai... Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v,v,...,v N (angl. vertex) ir briaunų aibę E = { e,e,...,e K, briauna (angl. edge) yra viršūnių pora ej

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1)

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1) -as kontrolinis darbas (KD-) Kompleksiniai skaičiai. Algebrinė kompleksinio skaičiaus forma Pagrindinės sąvokos apibrėžimai. Veiksmai su kompleksinio skaičiais. 2. Kompleksinio skaičiaus geometrinis vaizdavimas.

Detaliau

QR algoritmas paskaita

QR algoritmas paskaita Turinys QR algoritmas 4 paskaita Olga Štikonienė Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra, MIF VU 4 5 TA skaitiniai metodai ( MIF VU) Tiesinių lygčių sistemų sprendimas / 40 TA skaitiniai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

Algoritmø analizës specialieji skyriai

Algoritmø analizës specialieji skyriai VGTU Matematinio modeliavimo katedra VGTU SC Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija Paskaitų kursas. 5-oji dalis. Turinys 1 2 KPU euristiniai sprendimo algoritmai KPU sprendimas dinaminio programavimo

Detaliau

MatricosDetermTiesLS.dvi

MatricosDetermTiesLS.dvi MATRICOS Matricos. Pagrindiniai apibrėžimai a a 2... a n a 2 a 22... a 2n............ a m a m2... a mn = a ij m n matrica skaičių lentelė m eilučių skaičius n stulpelių skaičius a ij matricos elementas

Detaliau

LR Seimo narių elgsenos tyrimas, naudojant klasterinę analizę ir daugiamačių skalių metodą Vytautas Mickevičius Vytauto Didžiojo universitetas, Inform

LR Seimo narių elgsenos tyrimas, naudojant klasterinę analizę ir daugiamačių skalių metodą Vytautas Mickevičius Vytauto Didžiojo universitetas, Inform LR Seimo narių elgsenos tyrimas, naudojant klasterinę analizę ir daugiamačių skalių metodą Vytautas Mickevičius Vytauto Didžiojo universitetas, Informatikos fakultetas Kaunas, Lietuva El. paštas: vytautas.mickevicius@fc.vdu.lt

Detaliau

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eilės determinantai. Minorai ir adjunktai. Determinantų

Detaliau

Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį

Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį. Albertas Gimbutas 2018 m. birželio 19 d. Vadovas: Prof. habil. dr. Antanas

Detaliau

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l 9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro labai svarbu normuotu ju erdviu šeimos pošeimį. Pilnosios

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem. 2018 m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta grafų algoritmams, tačiau apibrėžus gretimumo matricą

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 1 paskaita 2019-02-06 Kontaktai Martynas Sabaliauskas (VU MIF DMSTI) El. paštas: akatasis@gmail.com arba martynas.sabaliauskas@mii.vu.lt Rėmai mokykloje Rėmai aukštojoje

Detaliau

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul lgebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7. pibr eµzimas. Matrica yra m eiluµciu¾ir n stulpeliu¾turinti staµciakamp e lentel e su joje i¾rašytais

Detaliau

Magistro darbas

Magistro darbas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS KOMPIUTERIŲ KATEDRA Vitalijus Martusevičius Mikrosensorinio tinklo autolokacijos sistemos sudarymas ir tyrimas Magistro darbas Darbo vadovas prof.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Dalelių filtro metodo ir vizualios odometrijos taikymas BPO lokalizacijai 2014 2018 m. studijos Doktorantas: Rokas Jurevičius Vadovas: Virginijus Marcinkevičius Disertacijos tikslas ir objektas Disertacijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluation of Random Search Optimization Algorithms Magistro

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų Atranka į 019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų skaičių seką a 1, a, a 3,..., o tada apibrėžė naują

Detaliau

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx AtvirkstineMatrica.wxmx / Atvirkštinė matrica A.Domarkas, VU, Teoriją žr. [], 8-; []. Figure : Toliau pateiksime atvirkštinės matricos apskaičiavimo būdus su CAS Maxima. su komanda invert pavyzdys. [],

Detaliau

PS_riba_tolydumas.dvi

PS_riba_tolydumas.dvi Funkcijos riba ir tolydumas Ribos apibrėžimas Nykstamosios funkcijos Funkcijos riba, kai x + Skaičių sekos riba Neaprėžtai didėjančios funkcijos Neapibrėžtumai Vienpusės ribos Funkcijos tolydumas Funkcijos

Detaliau

Printing triistr.wxmx

Printing triistr.wxmx triistr.wxmx / Triįstrižainių lygčių sistemų sprendimas A.Domarkas, VU, Teoriją žr. []; [], 7-7; []. Pradžioje naudosime Gauso algoritmą, kuriame po įstrižaine daromi nuliai. Po to grįždami į viršų virš

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2016-02-15 Tiesinės duomenų struktūros Panagrinėsime keletą žinomų ir įvairiuose taikymuose naudojamų

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2015-04-13 Grafai Grafas aibių pora (V, L). V viršūnių (vertex) aibė, L briaunų (edge) aibė Briauna

Detaliau

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at MTEMTIKS BRNDS EGZMIN PRGRMS MINIMLIUS REIKLVIMUS ILIUSTRUJNTYS PVYZDŽII Egzamino programos minimalūs reikalavimai.. Paprastais atvejais patikrinti, ar duotoji seka ra aritmetinė/geometrinė progresija.

Detaliau

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys

G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys G E O M E T R I J A Gediminas STEPANAUSKAS 016 09 1 Turinys 1 TIES ES IR PLOK TUMOS 11 Plok²tumos ir tieses plok²tumoje normalines lygtys 111 Vektorine forma 11 Koordinatine forma 3 1 Bendroji plok²tumos

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 12 paskaita 2019-05-08 Norint kažką sukonstruoti, reikia... turėti detalių. 13 paskaitos tikslas Susipažinti su python modulio add.py 1.1 versija. Sukurti skaitmeninį modelį

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas Kelių kintamųjų funkcijos lokalūs ekstremumai. Ekstremumų egzistavimo būtina ir pakankama sąlygos. Sąlyginiai ekstremumai. Lagranžo daugikliai. Didžiausioji ir mažiausioji funkcijos reikšmės uždaroje srityje.

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm / Baziniai sprendiniai ir kraštutiniai taškai (C) A.Domarkas, VU, 25 žr.: [] 2-252; [2] 9-98; [3] 33-; [] 89-98; [5] 6.3 Tegul tiesinių lygčių sistemos nežinomųjų

Detaliau

Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos institutas L I E T U V A INFORMATIKOS INŽINERIJA (07 T) DAUGIAKRITERINIS FINANSŲ RINKŲ EFEKTYVUMO D

Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos institutas L I E T U V A INFORMATIKOS INŽINERIJA (07 T) DAUGIAKRITERINIS FINANSŲ RINKŲ EFEKTYVUMO D Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos institutas L I E T U V A INFORMATIKOS INŽINERIJA (07 T) DAUGIAKRITERINIS FINANSŲ RINKŲ EFEKTYVUMO DINAMIKOS MODELIAVIMAS Marius Liutvinavičius 2017 m.

Detaliau

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t Teorinių kontrolinių sąlygos sprendimai Vytautas Kazakevičius 206 m. gruodžio 20 d. Teiginiai (206-09-4).. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį teiginį: jei iš dviejų teigiamų skaičių vienas yra mažesnis

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 2 paskaita 2019-02-13 Algoritmo sąvoka Algoritmas tai tam tikra veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint gauti rezultatą. Įvesties duomenys ALGORITMAS Išvesties duomenys

Detaliau

SAITYNO PASLAUGOMIS GRINDŽIAMAS DAUGIAMAČIŲ DUOMENŲ ANALIZĖS ĮRANKIS Loreta Chudzij 1, Povilas Treigys 2 1 Informatikos mokslų centras 2 Vilniaus univ

SAITYNO PASLAUGOMIS GRINDŽIAMAS DAUGIAMAČIŲ DUOMENŲ ANALIZĖS ĮRANKIS Loreta Chudzij 1, Povilas Treigys 2 1 Informatikos mokslų centras 2 Vilniaus univ SAITYNO PASLAUGOMIS GRINDŽIAMAS DAUGIAMAČIŲ DUOMENŲ ANALIZĖS ĮRANKIS Loreta Chudzij 1, Povilas Treigys 2 1 Informatikos mokslų centras 2 Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos institutas Anotacija.

Detaliau

1 Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas 1.1 Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v σ

1 Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas 1.1 Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v σ Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas. Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v (x) = + x ) e x, x (, ). () Čia yra filtro parametras. Kad

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo XI skyrius KŪNAI 1 Kūno sa voka 1 1 Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijos dėsniai, žymimi + ir, ir vadinami aibės k elementu sudėtimi

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s},

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s}, DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s}, B 1 = {{i, p}, {i, e}, {z, e}, {u, e}, {u, s}}. Grafai

Detaliau

Henrikas PRANEVIČIUS, Šarūnas RAUDYS, Algimantas RUDŽIONIS, Vytautas RUDŽIONIS, Kastytis RATKEVIČIUS, Jūratė SAKALAUSKAITĖ, Dalius MAKACKAS Agentinių

Henrikas PRANEVIČIUS, Šarūnas RAUDYS, Algimantas RUDŽIONIS, Vytautas RUDŽIONIS, Kastytis RATKEVIČIUS, Jūratė SAKALAUSKAITĖ, Dalius MAKACKAS Agentinių Henrikas PRANEVIČIUS, Šarūnas RAUDYS, Algimantas RUDŽIONIS, Vytautas RUDŽIONIS, Kastytis RATKEVIČIUS, Jūratė SAKALAUSKAITĖ, Dalius MAKACKAS Agentinių sistemų modeliai 2008 UDK Vadovėlis išleistas vykdant

Detaliau

Dažniausios IT VBE klaidos

Dažniausios IT VBE klaidos Dažniausios IT VBE klaidos Renata Burbaitė renata.burbaite@gmail.com Kauno technologijos universitetas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1 Egzamino matrica (iš informacinių technologijų brandos egzamino

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 Turinys ĮŽANGA... 3 1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA... 4 1.1. Paslaugos apžvalga...

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3)

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių 11-12 klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) 4, 4 (5 6) 7, 7 (8 9) 10,..., 2014 (2015 2016) 2017.

Detaliau

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali VI TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 61 Teoremos apie tolydžiu tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami realiu ju skaičiu savybes atkreipėme dėmesi i tokia šios aibės elementu

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Microsoft Word - 10 paskaita-red2004.doc

Microsoft Word - 10 paskaita-red2004.doc STATISTIKA FILOLOGAMS 10 paskaita STATISTINIAI KRITERIJAI 1. Statistiniai palyginimai ir statistinės hipotezės Jau ne kartą minėta, kad tyrinėtojui neretai prisieina ne vien tik aprašyti empirinius statistinius

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

Microsoft Word - Copy of Magistrinis.doc

Microsoft Word - Copy of Magistrinis.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS TAIKOMOSIOS INFORMATIKOS KATEDRA Karolis Monkus ŽODŽIO PRASMĖS IDENTIFIKAVIMO ALGORITMAS NAUDOJANT TEKSTYNĄ Magistro baigiamasis darbas Verslo informatikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

1

1 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS MATEMATINIO MODELIAVIMO KATEDRA Mindaugas Bražėnas APROKSIMAVIMAS FAZINIAIS SKIRSTINIAIS BEI JŲ TAIKYMAS APTARNAVIMO SISTEMOMS

Detaliau

Logines funkcijos termu generavimo algoritmas pagristas funkciniu modeliu

Logines funkcijos termu generavimo algoritmas pagristas funkciniu modeliu KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ INŽINERIJOS KATEDRA Tomas Žemaitis LOGINĖS FUNKCIJOS TERMŲ GENERAVIMO ALGORITMAS PAGRĮSTAS PROGRAMINIO PROTOTIPO MODELIU Magistro darbas

Detaliau

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V L I T U V O S J U N Ų J Ų T T I K Ų O K Y K L. TRIKPIŲ ČVINOS (017 019) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas dmundas azėtis atematikos pamokose nagrinėjamos

Detaliau

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only]

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only] Dvi svarbios ribos Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamosios funkcijos. Funkcijos tolydumo taške apibrėžimas. Tolydžiųjų funkcijų atkarpoje savybės. Trūkiosios funkcijos. Trūko taškų

Detaliau

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m.

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. 32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t. 31991L0663 1991 12 31 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. gruodžio 10 d. derinanti su technikos pažanga Tarybos

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS

SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS TURINYS KLUBO SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 3 DUBENKAULIO 3D REKONSTRUKCIJA... 4 KELIO SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 5 PETIES SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 6 KAUKOLĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminaras: Kokybės vadybos iniciatyvos viešajam sektoriui" Metodai kokybiškiems viešojo sektoriaus sprendimams sąnaudų ir naudos analizės pagrindai Jonas Jatkauskas Viešosios politikos ekspertas UAB BGI

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee 001 x 1 2 + x + 12 lim x 4 2x 1 2; 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; ; 1 2 4 riba neegzistuoja; 14x 2 2 + 29 lim x 1x 2 + 4x + 9 1 1; 2 29 9 ; ; 4 0; 5 riba neegzistuoja; 6 1 14; 14 1; 14 x + 1 lim x 4 x 4 1 riba neegzistuoja;

Detaliau

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa III SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 31 Indukcijos aksioma Natūraliu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje Nors natūralaus skaičiaus sa voka labai sena, bet šio skaičiaus buveinės sa voka buvo suformuluota

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai MATLAB komandų seka, vadinama programa, įrašyta į failą. Vykdant skripto failą įvykdomos jame esančios komandos. Bus kalbama, kaip sukurti

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Microsoft Word - 14.doc

Microsoft Word - 14.doc Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija UAB Factus Dominus Profilinio mokymosi problemos Tyrimo ataskaita Kaunas, 2005 1 Mokslinio tyrimo ataskaita Profilinio mokymosi problemos Užsakovas:

Detaliau

Isvestiniu_taikymai.dvi

Isvestiniu_taikymai.dvi IŠVESTINIŲ TAIKYMAI Pagrindinės analizės teoremos Monotoninės funkcijos išvestinė Funkcijos ekstremumai Funkcijos didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale Kreivės iškilumas Funkcijos grafiko asimptotės

Detaliau

Realių lėktuvų skrydžių atvaizdavimas pagal turimus radaro duomenis

Realių lėktuvų skrydžių atvaizdavimas pagal turimus radaro duomenis VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Lėktuvo trajektorijos vizualizavimas MATLAB sistemoje Aeroplane path visualization using MATALB system Kursinis darbas

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp graf

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp graf DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas 001 1 Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp grafo ({q, w, r, g}, {{q, w}, {w, r}, {w, g}}) viršūnių

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Gabių vaikų ugdymo mokymo priemonių dokumentas parengtas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą Gabių vaikų ugdymo efekytyvumo didinimas šviet

Gabių vaikų ugdymo mokymo priemonių dokumentas parengtas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą Gabių vaikų ugdymo efekytyvumo didinimas šviet 61 rogramos 1.5 temos nalizuoti ir prognozuoti vartotojų reakciją į kainų pokytį, remiantis paklausos elastingumu kainoms, ir gamintojų reakciją į kainų pokytį, remiantis pasiūlos elastingumu kainoms raplėtimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst

DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, Magdalena Raseiniškė mėgst DVYLIKTOJI KALĖDINĖ KOMANDINĖ RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI Raseiniai, 0--. Magdalena Raseiniškė mėgsta pradėti bet kurį darbą tokiu uždaviniu, kurį, kaip ji sako,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau