Obligacijų prospektas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Obligacijų prospektas"

Transkriptas

1 LITŲ VERTĖS OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PROGRAMOS PROSPEKTAS VILNIUS, 2004 M. GRUODŽIO MĖN.

2 TURINYS I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ... 4 II. EMITENTO IR JO PAGRINDINĖS VEIKLOS BEI FINANSINĖS BŪKLĖS APRAŠYMAS... 4 II.1. Emitento veiklos teisiniai pagrindai...4 II.2. Emitento teisinėorganizacinė forma...4 II.3. Priklausymas asocijuotoms struktūroms...4 II.4. Statute numatytas veiklos laikotarpis...4 II.5. Emitento veiklos pobūdis...5 II.6. Emitento įstatinis kapitalas ir jo struktūros pokyčiai...5 II.7. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus...6 II.8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale...6 II.9. Stambiausi akcininkai...8 II.10. Išmokėti dividendai...8 II.11. Trumpa emitento istorija...9 II.12. Gamybos (paslaugų) charakteristika...9 II.13. Realizavimo rinkos...12 II.14. Tiekimas...12 II.15. Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės...12 II.16. Patentai, licencijos, kontraktai...14 II.17. Mokslo tiriamieji darbai...14 II.18. Teisminiai (arbitražo) procesai...14 II.19. Darbuotojai...14 II.20. Investicijų politika...15 II.21. Finansinės ataskaitos...16 II.22. Finansinių ataskaitų komentarai...22 II.23. Emitento valdybos ar kito jos funkcijas atliekančio valdymo organo parengta ataskaita..23 II.24. Emitento organų struktūros schema...24 II.25. Banko organų nariai...24 II.26. Informacija apie išmokas bei paskolas organų nariams...25 II.27. Steigėjai...26 II.28. Sandoriai su suinteresuotais asmenimis...26 II.29. Naujausi įvykiai emitento veikloje...27 II.30. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai einamaisiais ir artimiausiais finansiniais metais 27 III. PROGRAMOS SUDARYMO TIKSLAS IV. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PROGRAMOS APRAŠAS IV.1. Programos trukmė ir pagrindinės sąlygos

3 IV.2. Programos apimtis...29 IV.3. Vertybinių popierių, planuojamų išleisti pagal programą, apibūdinimas...29 IV.4. Valiutos, kuriomis numatoma platinti vertybinius popierius, ir valstybės, kuriose numatoma juos platinti...29 IV.5. Atskirų vertybinių popierių emisijų išleidimo sąlygos ir investuotojų informavimo apie numatomą vertybinių popierių emisiją tvarka...29 IV.6. Emisijos kainos nustatymo tvarka ar mechanizmas ir kriterijai ar taisyklės...29 IV.7. IV.8. Vertybinių popierių platinimo būdo aprašymas...29 Pagrindiniai duomenys apie vertybinių popierių platintojus...30 IV.9. Tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai...30 IV.10. Pagrindiniai duomenys apie mokėjimo agentus...30 IV.11. Taikoma teisė...30 V. VERTYBINIŲ POPIERIŲ INVESTUOTOJAMS SUTEIKIAMOS TEISĖS VI. INVESTUOTOJŲ TEISĖS YPATINGAIS ATVEJAIS VII. MOKESČIAI, KURIAIS APMOKESTINAMOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ TEIKIAMOS PAJAMOS VIII. KETINIMAI ĮTRAUKTI VERTYBINIUS POPIERIUS Į VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽŲ PREKYBOS SĄRAŠUS IX. NAUDOJAMOS KLIRINGO SISTEMOS PAVADINIMAS IR TRUMPAS APRAŠYMAS X. RIZIKOS VEIKSNIAI SUSIJĘ SU EMITENTO VEIKLA XI. PROGRAMOS VYKDYMO RIZIKOS VEIKSNIAI XII. PAGAL PROGRAMĄ IŠLEIDŽIAMŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PROSPEKTO TURINYS XIII. PRIEDAI

4 I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ Emitento pavadinimas: Būstinės adresas: AB bankas "NORD/LB Lietuva" (iki 2003 m. gegužės 2 d. AB Lietuvos žemės ūkio bankas) J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius6, Lietuva Tel: (85) , (85) Faks: (85) , (85) Elektroninio pašto adresas: Teisinėorganizacinė forma akcinė bendrovė (įmonės rūšis): Įregistravimo data ir vieta: AB bankas "NORD/LB Lietuva" įregistruotas Lietuvos banke 1993 m. rugsėjo 13 d. registracijos Nr. 29. Statuto pakeitimai įregistruoti: Ūkio ministerijoje 2002 m. gegužės 9 d.; Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonėje 2002 m. gruodžio 13 d.; Valstybės įmonėje Registrų centras 2003 m. gegužės 2 d.; Valstybės įmonėje Registrų centras 2003 m. gruodžio 31 d.; Juridinių asmenų registre 2004 m. balandžio 30 d. Įmonės kodas: Interneto tinklapis: II. EMITENTO IR JO PAGRINDINĖS VEIKLOS BEI FINANSINĖS BŪKLĖS APRAŠYMAS II.1. Emitento veiklos teisiniai pagrindai Bankas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bankų, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymais, Banko statutu bei kitais teisės aktais. Bankas dirba savarankiškai, laikydamasis banko veiklos riziką ribojančių normatyvų, kurių dydžius ir apskaičiavimo metodiką nustato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Bankas savo veiklą organizuoja ir įgyvendina dalyvių susirinkimo (t.y. visuotinio akcininkų susirinkimo) ir Banko organų sprendimais. II.2. Emitento teisinėorganizacinė forma AB bankas "NORD/LB Lietuva" (toliau vadinamas "Banku" arba Emitentu ) yra akcinio kapitalo pagrindu veikianti akcinė bendrovė. II.3. Priklausymas asocijuotoms struktūroms Bankas yra Lietuvos komercinių bankų asociacijos narys. Lietuvos komercinių bankų asociacija yra ne pelno organizacija, savo veikla siekianti stiprinti bankininkystę, formuoti jos pozityvų įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje. Asociacija įsteigta 1991 m. lapkričio 14 d., jos adresas Ankštoji 5, Vilnius1. Bankas į Asociaciją įstojo 1993 m. spalio 20 d. Nuo 1995 m. kovo mėn. Bankas yra tikrasis MasterCard International organizacijos narys, kuris platina tarptautines MAESTRO bei Klasikinę, Auksinę, Verslo EuroCard/MasterCard (EC/MC) mokėjimo korteles ir Virtualią (EC/MC) kortelę. Nuo 1999 m. kovo mėn. Bankas yra ir VISA International organizacijos narys, todėl nuo 1999 m. gruodžio mėn. Banko padaliniuose ir ATM uose aptarnaujami VISA mokėjimo kortelių turėtojai. Nuo 2002 m. gegužės mėn. Bankas platina VISA Klasikinę, Verslo, VISA Electron ir VISA Electron Verslo korteles. Nuo 2003 m. birželio mėn. Bankas yra investicijų valdymo įmonių asociacijos narys. II.4. Statute numatytas veiklos laikotarpis Banko veiklos laikotarpis nėra ribotas. 4

5 II.5. Emitento veiklos pobūdis Bankas yra Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu, taip pat turi teisę verstis kitų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Bankas teikia šias finansines paslaugas: II.6. indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas; skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas); pinigų pervedimas; mokėjimo kortelių ir kitų mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) operacijų su jomis atlikimas; finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas; sandorių sudarymas savo ar kliento sąskaita dėl pinigų rinkos priemonių (čekių, vekselių, indėlių, sertifikatų ir t.t.) užsienio valiutos, finansinių būsimųjų ir pasirinkimo sandorių, valiutos keitimo kurso nustatymo ir palūkanų normos nustatymo priemonių, viešosios apyvartos vertybinių popierių; investicinės paslaugos; finansinis tarpininkavimas (agento veikla); pinigų tvarkymas; informacijos bei konsultacijų kredito teikimo ir mokėjimo klausimais teikimas; seifo kamerų nuoma; valiutos keitimas (grynaisiais pinigais); atsiskaitymų tarp kredito įstaigų įskaitymas (kliringas); piniginių lėšų saugojimas ir administravimas; įmonių konsultavimas dėl kapitalo struktūros, gamybos strategijos ir su tuo susijusių klausimas, taip pat konsultacijos ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu, pertvarkymu ir pirkimu; su vertybinių popierių emisijomis susijusių paslaugų teikimas; elektroninių pinigų išleidimas ir tvarkymas. Emitento įstatinis kapitalas ir jo struktūros pokyčiai 6.1. Paskutinių trejų metų įstatinio kapitalo ir jo struktūros pokyčiai pagal akcijų rūšis ir klases, atitinkamų statuto pataisų įregistravimo Įmonių rejestre datos; prospekto rengimo metu įregistruotas įstatinis kapitalas. Juridinių asmenų registre įregistruotas litų Banko akcinis kapitalas yra padalintas į paprastąją vardinę akciją. Kiekvienos akcijos nominali vertė yra 95 litai. Visas Banko akcinis kapitalas yra apmokėtas. Per paskutinius trejus metus Banko akcinis kapitalas keitėsi du kartus: (i) 2002 m. liepos 1 d. Banko neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nutarta padidinti Banko akcinį kapitalą nuo litų iki litų išleidžiant Banko akcijų emisiją; visa Banko išleista akcijų emisija buvo išplatinta ir visos akcijos iš akcijų emisijos apmokėtos; Banko statuto pakeitimai, susiję su Banko akcinio kapitalo didinimu, įregistruoti Įmonių rejestre 2002 m. gruodžio 13 d.; (ii) 2003 m. gruodžio 8 d. Banko neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nutarta padidinti Banko akcinį kapitalą nuo litų iki litų išleidžiant Banko akcijų emisiją; visa Banko išleista akcijų emisija buvo išplatinta ir visos akcijos iš akcijų emisijos apmokėtos; Banko statuto pakeitimai, susiję su Banko akcinio kapitalo padidinimu, įregistruoti Juridinių asmenų registre 2004 m. balandžio 30 d Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo padidėjimą dėl išleistų konvertuojamų ar į akcijas keičiamų skolos arba išvestinių vertybinių popierių keitimo. Bankas nėra išleidęs vertybinių popierių, kurie galėtų būti konvertuojami į akcijas. 5

6 II.7. Informacija apie akcijų pagrindu išleistus depozitoriumo pakvitavimus Bankas nėra akcijų pagrindu išleidęs depozitoriumo pakvitavimų. II.8. Vertybiniai popieriai, kurie nepažymi dalyvavimo įstatiniame kapitale Emitentas yra išleidęs šiuos vertybinius popierius, nepažyminčius dalyvavimo akciniame kapitale: 3 metų trukmės pareikštinės obligacijos su kintama palūkanų norma (ISIN LT ): Vertybinių popierių pavadinimas: Vertybinių popierių skaičius: 500 Vieneto nominali vertė: Visų išleistų vertybinių popierių nominali vertė: Emisijos kaina: Palūkanų dydis proc. nuo vertybinio popieriaus nominalios vertės (kupono palūkanų norma): Kupono palūkanų normos keitimo sąlyga: 3 metų trukmės pareikštinės obligacijos su kintama palūkanų norma 6 mėnesių EURIBOR + 0,52 proc. metų palūkanų, nuo mėnesių EURIBOR + 0,47 proc. metų palūkanų Palūkanų norma mažinama iki 6 mėnesių EURIBOR + 0,47 proc. metų palūkanų, jeigu Emitento kredito reitingas būtų padidintas iki A ar aukštesnio reitingo pagal FITCH arba šį reitingą atitinkančių Standard & Poors ar Moody s suteiktų reitingų m. gruodžio 29 d. Vertybinių popierių išpirkimo terminas: Palūkanų išmokėjimo terminai: Palūkanos mokamos kas 6 mėnesiai; tikslius palūkanų mokėjimo terminus nustato Emitento Skaičiavimo agentas. Išmokos vertybinių popierių savininkams per 2004 metus: Registracija Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 18 d., vertybinių popierių registracijos Nr. Vertybinių popierių komisijoje: B Išplatinimo data: 2003 m. gruodžio 29 d. Vertybinių popierių kodas Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume: Vertybinių popierių registracija ir platinimas Konvertavimas (ISIN): LT Obligacijos registruotos viešai apyvartai, tačiau buvo platinamos neviešai. Lietuvos Respublikoje šios obligacijos nebuvo platinamos. Šie vertybiniai popieriai į akcijas nekonvertuojami 3 metų trukmės hipotekinės obligacijos su kintama palūkanų norma (ISIN LT ): Vertybinių popierių pavadinimas: 3 metų trukmės hipotekinės obligacijos su kintama palūkanų norma Vertybinių popierių skaičius: Vieneto nominali vertė: Visų išleistų vertybinių popierių nominali vertė: Emisijos kaina: 100 litų litų 100 litų 6

7 Palūkanų dydis proc. nuo vertybinio popieriaus nominalios vertės (kupono palūkanų norma): Vertybinių popierių išpirkimo terminas: Palūkanų išmokėjimo terminai: 6 mėnesių VILIBOR + 0,23 proc. metų palūkanų 2007 m. liepos 17 d. Palūkanos mokamos kas 6 mėnesius Išmokos vertybinių popierių savininkams per 2004 metus: Registracija Lietuvos Respublikos 2004 m. birželio 10 d., vertybinių popierių registracijos Nr. B Vertybinių popierių komisijoje: Išplatinimo data: 2004 m. liepos 16 d. Vertybinių popierių kodas Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume: Vertybinių popierių registracija ir platinimas Konvertavimas (ISIN): LT Obligacijos registruotos viešai apyvartai ir buvo platinamos Lietuvos Respublikoje bei užsienyje Šie vertybiniai popieriai į akcijas nekonvertuojami 3 metų trukmės pareikštinės obligacijos su kintama palūkanų norma (ISIN XS ): Vertybinių popierių pavadinimas: 3 metų trukmės pareikštinės obligacijos su kintama palūkanų norma Vertybinių popierių skaičius: Vieneto nominali vertė: Visų išleistų vertybinių popierių nominali vertė: Emisijos kaina: 995,92 Palūkanų dydis proc. nuo vertybinio popieriaus nominalios vertės (kupono palūkanų norma): Vertybinių popierių išpirkimo terminas: Palūkanų išmokėjimo terminai: 6 mėnesių EURIBOR + 0,35 proc. metų palūkanų 2007 m. liepos 19 d. Palūkanos mokamos kas 6 mėnesius Išmokos vertybinių popierių savininkams per 2004 metus: Registracija Lietuvos Respublikos LR Vertybinių popierių komisijoje šios obligacijos nebuvo registruotos Vertybinių popierių komisijoje: Išplatinimo data: 2004 m. liepos 19 d. Vertybinių popierių kodas Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume: Vertybinių popierių registracija ir platinimas Konvertavimas Šie vertybiniai popieriai LR centriniame vertybinių popierių depozitoriume registruoti nebuvo. Šių popierių depozitoriumas yra Clearstream Banking, societe anonyme, Luxembourg, ISIN: XS Obligacijos registruotos viešai apyvartai ir buvo skirtos platinti Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų Šie vertybiniai popieriai į akcijas nekonvertuojami Visos Banko išleistos obligacijos jų savininkams suteikia šias teises: 7

8 II.9. pasibaigus obligacijos galiojimo terminui gauti iš Banko pinigų sumą, lygią obligacijos nominaliai vertei; obligacijos galiojimo laikotarpiu gauti nustatyto dydžio palūkanas palūkanų mokėjimo terminais; parduoti ar kitaip perleisti obligacijas; palikti testamentu obligacijas vienam ar keliems asmenims. Stambiausi akcininkai 2004 m. rugsėjo 30 d. Banke buvo 943 akcininkai. Akcininkai 2004 m. rugsėjo 30 dieną turintys daugiau kaip 5 procentus įregistruoto Lt akcinio kapitalo: Akcininkas Adresas Rejestro kodas Paprastųjų vardinių akcijų skaičius % nuo akcinio kapitalo, balsų dalis Norddeutsche Landesbank Girozentrale Friedrichswall 10, 30159, Hanoveris, Vokietija HRA ,1 II.10. Išmokėti dividendai Per pastaruosius trejus metus dividendai nebuvo skelbti. 8

9 II.11. Trumpa emitento istorija 1993 m. rugsėjo 13 d. Emitentas, kaip akcinis bankas, buvo įregistruotas Lietuvos banke Lietuvos žemės ūkio banko vardu. Emitento steigėjui ir didžiausiam akcininkui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai priklausė 51 proc. akcinio kapitalo. Kitą dalį 49 proc. akcinio kapitalo valdė fiziniai ir juridiniai asmenys m. rugpjūčio 8 dieną buvo įsteigta Banko dukterinė įmonė UAB Lietuvos žemės ūkio banko draudimas teikianti negyvybės draudimo paslaugas, o 2001 balandžio 25 dieną UAB Lietuvos žemės ūkio banko gyvybės draudimas, specializuojanti gyvybės draudimo srityje m. vasario 23 dieną Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas įsigijo 11 procentų Banko akcijų, o tų pačių metų vasario 25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerija perdavė Valstybės turto fondui visas valstybės valdomas Emitento akcijas vienetus 95 litų nominalios vertės akcijų, kurios sudarė 76 proc. Banko akcinio kapitalo m. lapkričio 15 d. buvo paskelbtas Emitento privatizavimo konkurso nugalėtojas Vokietijos bankas Norddeutsche Landesbank Girozentrale, kuris 2002 m. kovo 19 d. pasirašė visų 76 proc. Valstybės turto fondo valdomų akcijų priėmimoperdavimo aktą m. gegužės 2 d. Banko ir jo dukterinių įmonių vardai buvo pakeisti atitinkamai į AB bankas NORD/LB Lietuva, UAB NORD/LB draudimas ir UAB NORD/LB gyvybės draudimas m. išleista nauja Banko akcijų emisija, kurios visas paprastąsias vardines akcijas už 73,7 mln. Lt įsigijo pagrindinis akcininkas Norddeutsche Landesbank Girozentrale taip padidindamas savo turimą akcinio kapitalo dalį iki 86 proc m. kovo mėn. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su AB Vilniaus banku dėl grynųjų pinigų išdavimo automatų tinklų sujungimo m. rugpjūčio 19 d. įregistruota AB banko,,nord/lb Lietuva įmonė UAB,,NORD/LB investicijų valdymas, užsiimanti pensijų lėšų kaupimo ir fondų valdymo veikla m. gruodžio 19 d. AB bankas,,nord/lb Lietuva, siekdamas koncentruoti savo veiklą tik bankinėje srityje, pardavė visas turėtas UAB,,Mokėjimo kortelių sistemos akcijas, o 2004 m. balandžio 19 dieną UAB NORD/LB draudimas ir UAB NORD/LB gyvybės draudimas akcijas m. gruodžio 29 d. Bankas pirmasis Lietuvoje išplatino savo obligacijų emisiją užsienio kapitalo rinkose m. balandžio 8 d. Bankas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lenkijos draudimo bendrove Powszechny Zaklad Ubezpieczen S. A m. liepos 16 d. Bankas pirmasis iš komercinių bankų Lietuvoje išplatino hipotekinių obligacijų emisiją m. birželio 21 d. AB bankas,,nord/lb Lietuva pasirašė sutartį su saugos bendrove,,falck Security, kuri nuo 2004 m. liepos 1 d. teikia Bankui apsaugos, inkasavimo ir grynųjų pinigų tvarkymo funkcijas m. liepos 22 d. tarptautinė reitingų agentūra Fitch Ratings Ltd. padidino Banko ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo BBB+ iki A. Banko ilgalaikio skolinimosi reitingo perspektyva išliko stabili. Paramos reitingas pagerintas nuo 2 iki 1. Fitch Ratings Ltd patvirtino Banko trumpalaikio skolinimosi reitingą F2 bei individualų reitingą D/E. II.12. Gamybos (paslaugų) charakteristika Emitentas privatiems klientams siūlo: banko sąskaitas litais ir užsienio valiuta, kaupiamuosius indėlius litais ir valiuta, terminuotus indėlius litais ir valiuta, paskolas būstui, vartojamąsias paskolas, vietinius ir tarptautinius atsiskaitymus, tarptautinių organizacijų MasterCard ir VISA mokėjimo korteles, komercinių čekių priėmimą bei išleidimą, American Express ir Thomas Cook kelionės čekius, valiutos keitimo paslaugas, kasos operacijas, saugojimo paslaugas, vertybinių popierių paslaugas, finansų maklerio ir vertybinių popierių saugojimo paslaugas, lizingo bei draudimo paslaugas, gyvybės draudimą ir pensijų fondus. Aktyvi veikla ir nuolat didėjantis klientų pasitikėjimas Banku, sąlygojo gyventojų indėlių augimą. Gyventojų terminuotieji indėliai per 2004 metų devynis mėn. augo 36,9 mln. Lt, iki pareikalavimo 44,6 mln. Lt. Gyventojų lėšų mokėjimo kortelėse likutis per 9 mėn. padidėjo 23,6 mln. Lt metų spalio pradžioje gyventojų indėliai sudarė 832,5 mln. Lt, t.y. per devynis 2004 metų mėnesius išaugo 81,5 mln. Lt arba 10,9 proc. 9

10 Individualių klientų kredito portfelis per 2004 metų 9 mėn. ūgtelėjo 72,41 proc. (būsto kreditavimo apimtys padidėjo 52,6 proc., o vartojimo kreditai 90,7 proc.) ir 2004 spalio pradžioje pasiekė 842,6 mln. Lt m. 9 mėn. ūkio subjektų indėlių likutis sudarė 850 mln. Lt, t.y. padidėjo 87 mln. Lt. arba 11,5 proc. lyginant su 2003 m. pabaigos likučiu. Indėlių iki pareikalavimo likučiai išaugo 20,7 proc. per minėtą laikotarpį. Augimą lėmė bendrasis ekonomikos augimas bei ūkio subjektų skaičiaus augimas. Terminuotųjų indėlių likučių mažėjimą lėmė konkurencinės sąlygos rinkoje bei mažos palūkanų normos. Lentelė II.121Ūkio subjektų lėšos (mln. Lt) Ūkio subjektų lėšos Indėliai iki pareikalavimo 532, Terminuotieji indėliai 204, Indėliai iki pareikalavimo (proc.) 72,3% 76,0% 81,7% 88,4% Terminuotieji indėliai (proc.) 27,7% 24,0% 18,3% 11,6% Per 2004 m. 9 mėn. verslo klientų paskolų portfelis išaugo 31,9 proc. ir sudarė mln. Lt. Paskolų portfelio augimą lėmė auganti paskolų rinka, skatinama bendrojo ekonomikos augimo. Per 2004 m. padidėjo paskolos, suteiktos apdirbamajai pramonei, žemės ūkiui, prekybai ir nekilnojamam turtui. Specialieji atidėjimai verslo klientų paskoloms sudarė 0.88 proc. viso verslo klientų paskolų portfelio. Lentelė II.122 Paskolų portfelio struktūra pagal ekonominės veiklos rūšis (tūkst. Lt) Veiklos rūšis Paskolos juridiniams ir fiziniams asmenims pagal ekonomines veiklos rūšis Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė Žuvininkystė Kasyba ir karjerų eksploatavimas Apdirbamoji pramonė Elektros, dujų ir vandens tiekimas Statyba Prekyba Viešbučiai, restoranai Transportas, sandėliavimas, ryšiai Finansinis tarpininkavimas Nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla Valstybės valdymas ir gynimas, privalomasis socialinis draudimas Švietimas Sveikata ir socialinis darbas Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla Kitos ekonominės veiklos rūšys Paskolos nepriskirtos ekonominei veiklai Iš viso Bankas intensyviai plėtojo gyventojams ir Smulkiom ir vidutinėm įmonėm teikiamų paslaugų spektrą rinkai buvo pasiūlyta: Greitieji vartojimo kreditai (suma iki 40 tūkst. Lt, terminas iki 5 metų, be užstato); Vartojimo kreditai (terminas iki 5 metų, su kilnojamo turto įkeitimu arba laidavimu); Privatūs kreditai vartojimo reikmėms (suma ne mažesnė kaip 10 tūkst. Lt, terminas iki 10 metų, su nekilnojamo turto įkeitimu); Būsto kreditai (terminas iki 40 metų, iki 100 proc. įkeičiamo būsto vertės, iki 20 proc., bet ne daugiau 40 tūkst. Lt. pradiniam įnašui įmokėti, neįforminus kredito grąžinimo bankui prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių); Siūloma būsto kreditų programa +100 draugų, suteikianti banko klientams papildomą finansinę ir informacinę vertę; Olimpiniai sporto indėliai susiję su Olimpinėmis sporto žaidynėmis; Greitųjų palūkanų indėliai (palūkanos išmokamos iškart); Atstatomasis ir beprocentis kredito limitas mokėjimo kortelių sąskaitose; 10

11 standartiniai kreditiniai produktai SVĮ: kreditas, kredito linija, overdraftas; greitasis verslo kreditas (sąskaitos kreditavimas) SVĮ; bankinių produktų krepšelis SVĮ; bankinių produktų krepšelis veiklą pradedančioms įmonėms. Klientai (individualūs ir SVĮ) pradinę informaciją apie banko teikiamus kreditus gali gauti iš banko partnerių, su kuriais yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys. Klientai banko skyriuose gali įsigyti įvairius su bankiniais produktais nesusijusius draudimo produktus (privalomasis civilinės atsakomybės, turto, gyvybės draudimas). Verslo klientams yra siūlomos paskolos verslui, overdrafto limitai, inkaso, dokumentiniai akredityvai, garantijos, daugkartiniai vienos nakties indėliai, valiutų rizikos valdymo instrumentai, turto vertinimas ir kitos paslaugos. AB bankas NORD/LB Lietuva yra vienas aktyviausių prekybos skolos vertybinių popierių rinkos dalyvių metais Banko sudarytų sandorių skolos vertybiniais popieriais apyvarta Vilniaus vertybinių popierių biržoje sudarė 17 procentų visos skolos vertybinių popierių apyvartos. Bankas ir toliau sėkmingai dalyvavo išvestinių finansinių priemonių rinkoje, lanksčiomis sąlygomis parduodamas klientams valiutos pirkimopardavimo išankstinius (forvardus), apsikeitimo (svopus) bei pasirinkimo (opcionus) sandorius. Didelis dėmesys buvo skirtas palūkanų normų rizikos valdymui m. spalio mėnesį bankas įdiegė naują produktą palūkanų normų apsikeitimo sandorį (IRS). Per 2004 m. 9 mėnesius bankas iš prekybinės veiklos užsienio valiuta ir valiutos išvestinėmis priemonėmis uždirbo 7,05 mln. litų pelno (įskaitant bazinės valiutos keitimo pajamas). Bankas taip pat teikia faktoringo paslaugas, t.y. finansuoja klientą už kliento perleidžiamą piniginį reikalavimą skolininkui, susijusį su prekių pardavimu, darbų atlikimu ar paslaugų teikimu. Ši paslauga klientui naudinga tuo, kad klientui gaunant grynųjų pinigų iš banko, nereikia laukti, kol jo skolininkai sumokės savo skolas metais Bankas pasiūlė naują grynųjų pinigų valdymo produktą daugkartinį vienos nakties indėlį, kuris programiniu būdu susieja kliento banko sąskaitą su vienos nakties indėlio sąskaita, ir palaiko nustatytą banko sąskaitos limitą, papildomas lėšas automatiškai pervesdamas į vienos nakties indėlio sąskaitą ir atgal. Šis produktas patrauklus tuo, kad suteikia verslo klientams, turintiems laisvų lėšų dienos pabaigoje, patogią ir automatizuotą galimybę investuoti. Jeigu lėšų kiekis sąskaitoje viršija nustatytą dydį, papildomos lėšos automatiškai pervedamos į vienos nakties sąskaitą, kuri uždirba didesnes palūkanas m. pasirašyta paskolos sutartis su Vokietijos banku KfW dėl smulkaus ir vidutinio verslo finansavimo. Taip pat buvo pasirašyta nauja sutarties su UAB Investicijų ir verslo garantijos (Invega) redakcija, suteikianti klientams palankesnes kreditavimo sąlygas. Per 2004 metus Bankas 2,35 karto padidino INTERNETO LINIJA vartotojų skaičių, kuris 2004 gruodžio pradžioje siekė 54 tūkst. Internetinės bankininkystės sistemos klientams pasiūlytos naujos elektroninės paslaugos (įdiegtas elektroninio deklaravimo modulio projektas su VMI), pradėtas banko klientų aptarnavimo ir administravimo procesų optimizavimas m. Bankas aktyviai dalyvavo verslo ir kaimo plėtros projektų, remiamų ES struktūrinių fondų, kofinansavime m. ir toliau buvo vystomi esami produktai, pritaikant juos besikeičiantiems klientų poreikiams. 11

12 Lentelė II.123 Pagrindiniai Banko veiklą apibūdinantys finansiniai rodikliai ir jų paskaičiavimas Turto pelningumas, ROA, proc. 0,71% Neig. 0,40% 0,40% ROA = (Pelnas : Turtas) x 100% Kapitalo pelningumas, ROE, proc. 9,07% Neig. 6,00% 5,70% ROE = (Pelnas : Kapitalas)x100% Banko kapitalas, tenkantis vienai akcijai, Lt 94,27 86,10 126,30 118,70 Kapitalas : Akcijų skaičius Pelnas, tenkantis vienai akcijai, Lt 8,31 Neig. 7,60 6,70 Pelnas : Akcijų skaičius Kitų rodiklių ( skolos koeficientas, skolos nuosavybės koeficientas, turto apyvartumas) bankai neskaičiuoja dėl vykdomų operacijų pobūdžio. II.13. Realizavimo rinkos Emitentas paslaugas teikia tik Lietuvoje. II.14. Nebūdinga emitentui. II.15. Tiekimas Nekilnojamasis turtas ir kitos pagrindinės priemonės Emitentas yra vienas iš trijų didžiausių šalies bankų, kuris turi antrą pagal dydį skyrių ir klientų aptarnavimo padalinių tinklą Lietuvoje metų spalio mėn. 1 dieną jį sudarė 46 skyriai visuose Lietuvos apskričių ir rajonų centruose, 36 klientų aptarnavimo padaliniai. Iš to skaičiaus 9 Banko skyriai ir 32 klientų aptarnavimo padaliniai dirbo nuomojamose patalpose. Banko pastatams žemės sklypai nuomojami iš valstybės. Lentelė II.151 Emitento nekilnojamas turtas (pastatai) 2004 m. spalio mėn. 1 d. Teisinė registracija Balansinė Eil. Statybos Plotas, Adresas vertė Nr. metai m 2 Data numeris dienai, Lt 1. J.Basanavičiaus 26, Vilnius PB iki , / J.Basanavičiaus 26, Vilnius PB , / Stroliškių km., Molėtų raj Poilsio pastatas 399, / Poilsio pastatas , / Vilniaus 18, Vilnius , / Skydo 30, Vilnius, N.Vilnios , Respublikos 1a, N. Akmenė , Pulko a. 5, Alytus (adm.past.) , / Pulko a. 5, Alytus (garažas) , / Baranausko a. 1/2, Anykščiai (adm.past.) , / Baranausko a. 1/2, Anykščiai (garažas) ,12 Neregistruota Nėra 8. Kęstučio 10, Biržai (adm.past.) , Kęstučio 10, Biržai (garažas) , Kęstučio 10, Biržai (garažas) ,03 Neregistruota Nėra Klaipėdos 17, Gargždai (adm.past.) , / P.Cvirkos 13a, Gargždai (garažas) , / Vasario 16osios 10, Ignalina (adm.past.) , Žeimių 5, Jonava (adm.past.) , / Livonijos 9, Joniškis (adm.past.) , / Dariaus ir Girėno 89a, Jurbarkas (adm.past.) , / Gedimino 16, Kaišiadorys (adm.past.) , / Laisvės al. 86/Vasario 16 g. 2, Kaunas (adm.past.) , / Laisvės al. 86/Vasario 16 g. 2, Kaunas (adm.past.) , / Vasario 16 g. 2a, Kaunas (adm.past.) , /

13 Eil. Nr. Adresas Teisinė registracija Balansinė Statybos Plotas, vertė metai m 2 Data numeris dienai, Lt 16. Laisvės gynėjų a. 16, Kelmė (adm.past.) , / Laisvės gynėjų a. 16, Kelmė (garažas 3 boksų) , / Liepų 10, Klaipėda (adm.past.) , / Sausio 15osios, 3.1, Klaipėda , / Nemuno 32, Klaipėda (adm.past.) , / * 18. L. StuokosGucevičiaus a. 7, Kupiškis (adm.past.) , L. StuokosGucevičiaus a. 7, Kupiškis (garažas) , Kauno 5, Lazdijai (adm.past.) , Vilniaus 3a, Lazdijai (garažas) , / Laisvės 16/Butlerienės 13, Marijampolė (adm.past.) , Laisvės 16/Butlerienės 13, Marijampolė (garažas) , Laisvės 9/4, Mažeikiai (adm.past.) , Laisvės 9/4, Mažeikiai (garažas) , Vilniaus 47, Molėtai (adm.past.) , S. Ušinsko 24, Pakruojis (adm.past.) , / S. Ušinsko 24, Pakruojis (garažas) , / Respublikos 56, Panevėžys (adm.past.) , / Respublikos 56, Panevėžys (garažas) , / Bažnyčios 2, Ramygala (adm.past.) , V Vilniaus 9, Pasvalys (adm.past.) , M Laisvės a. 4, Prienai (adm.past.) 1910/67 715, / Vytauto Didžiojo 21, Raseiniai (adm.past.) , Vytauto Didžiojo 19, Raseiniai (garažas) , Vytauto Didžiojo 19, Raseiniai (gyv.nam.) , Kauno 7, Rokiškis (adm.past.) , / Kauno 7, Rokiškis (garažas) , / Kauno 7, Rokiškis (ūkinis pastatas) , / J.Basanavičiaus 15, Skuodas (adm.past.) , / Nepriklausomybės 4, Šakiai (adm.past.) , Architekto 3, Šalčininkai (adm.past.) , / Architekto 3, Šalčininkai (garažas) , / Architekto 3, Šalčininkai (garažas) , / Dvaro g. 96, Šiauliai (adm.past.) , Nėra Dvaro g. 96, Šiauliai (garažas) , Nėra J.Basanavičiaus 37, Kuršėnai (adm.past.) , / Vilniaus 38, Širvintos (adm.past.) , / Gedimino 5/34, Švenčionys (adm.past.) iki , / Gedimino 5/34, Švenčionys (garažas) , / Gedimino 5/34, Švenčionys (ūkinis past.) , / Gedimino 5/34, Švenčionys (ūkinis past.) , / Vytauto 55, Trakai (adm. past.) , Vytauto 55, Trakai (viešbutis) , Kauno 30, Ukmergė (adm.past.) , Kauno 30, Ukmergė (garažas) ,10 Neregistruota Nėra J.Basanavičiaus 61, Utena (adm.past.) , J.Basanavičiaus 61, Utena (priestatas) ,

14 Teisinė registracija Balansinė Eil. Statybos Plotas, Adresas vertė Nr. metai m 2 Data numeris dienai, Lt J.Basanavičiaus 61, Utena (garažas) , Laisvės 2/Vytauto 6, Varėna (adm.past.) 1950/ , Nėra Gedimino 16, Vilkaviškis (adm.past.) , J. Basanavičiaus 57a, Kybartai (adm.past.) , Žemė (Molėtų raj. Stroliškių km) 1,2075 ha / Viso : * Pastatas Nemuno gatvėje, Klaipėdoje nėra naudojamas Banko veikloje, todėl apskaitomas ne kaip Materialus ilgalaikis, bet kaip Kitas turtas. Lentelė II.152 Informacija apie Banko nebaigtas statybas 2004 m. spalio 1 d. Objekto pavadinimas Funkcinė Panaudota dalis, Numatomas statybos Sąmatinė vertė paskirtis Lt užbaigimo terminas 1. Baranausko a. 1/2, Anykščiai (adm.past.) Bankinei veiklai Nepaskaičiuota Nenuspręsta 2. Žeimių 5, Jonava (adm.past.) Bankinei veiklai Nepaskaičiuota Nenuspręsta 3. Gedimino 16, Vilkaviškis (priestatas) Bankinei veiklai Nepaskaičiuota Nenuspręsta Iš viso : II.16. Patentai, licencijos, kontraktai Emitentas turi teisę vykdyti visas Lietuvos banko išduotoje licencijoje ir Banko statuto II skyriuje nurodytas operacijas. II.17. Nebūdinga Emitentui. II.18. Mokslo tiriamieji darbai Teisminiai (arbitražo) procesai Per paskutinius vienerius metus teisminių (arbitražo) procesų, galinčių turėti ar turėjusių esminės įtakos Emitento finansinei būklei, nebuvo. II.19. Darbuotojai Per praėjusius metus, tobulinant informacines technologijas, buvo pradėtos centralizuoti operacinės ir apskaitos funkcijos, pereinama prie naujo Banko padalinių valdymo modelio. Tai leido sumažinti Banko darbuotojų skaičių: Lentelė II.191 Banko darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis Banko darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis Lentelė II.192 Banko darbuotojų skaičius pagal pareigybių grupes 2004 m. sausio 1 d. Viso darbuotojų Darbuotojų sudėtis pagal išsilavinimą su aukštuoju su spec. vid. (aukštesniuoju) su viduriniu su neb. viduriniu Administracija Specialistai Tarnautojai Darbininkai Iš viso

15 II.20. Investicijų politika Lentelė II.201 Įmonės, kuriose Bankas valdo daugiau nei 30 proc. akcinio kapitalo Įmonės pavadinimas Adresas Nuosavybės dalis (%) UAB NORD/LB lizingas Smolensko g. 6, 03201, Vilnius6 100% UAB NORD/LB investicijų valdymas J. Basanavičiaus g. 26, 03601, Vilnius6 100% Be to, per pastaruosius trejus metus, Emitentas valdė daugiau nei 30 proc. sekančių įmonių, kurios buvo parduotos per einamuosius ir praeitus finansinius metus, akcinio kapitalo: Įmonės pavadinimas Adresas Turėta nuosavybės Pardavimo data dalis (%) UAB NORD/LB draudimas Vilniaus g. 28, LT01119 Vilnius1 100% UAB NORD/LB gyvybės draudimas J. Basanavičiaus g. 26, LT03601 Vilnius6 100% UAB Mokėjimo kortelių sistemos Švitrigailos g 7/16, LT03110 Vilnius9 34% Pavadinimai, būstinių adresai, veiklos pobūdis, įstatinio kapitalo dydis, grynasis pelnas (nuostolis), trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis Lentelė II.202 Banko dukterinės įmonės 2004 m. rugsėjo 30 dienai UAB NORD/LB lizingas UAB NORD/LB investicijų valdymas Adresas Smolensko 6, J. Basanavičiaus 26, Vilnius Vilnius6 Telefonai (85) (85) Faksas (85) (85) Valdybos pirmininkas direktorius Juozas Aliukonis Mindaugas Vaičiulis Darbuotojų skaičius 22 4 Įmonės akcinis kapitalas (Lt) Grynasis pelnas (nuostolis)* Trumpalaikių įsipareigojimų ir trumpalaikio turto santykis* Nebūdingas finansinei įmonei Nebūdingas finansinei įmonei *Už 2003 finansinius metus, apskaitytas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. UAB NORD/LB investicijų valdymas grynojo pelno duomenys pateikiami nuo įmonės veiklos vykdymo pradžios Emitentui priklausančių akcijų rūšis ir klasė, akcijų skaičius, nominali vertė, šių bendrovių visuotiniuose akcininkų susirinkimuose turimų balsų procentas Lentelė nr. II.201 Banko dukterinės įmonės 2004 m. rugsėjo mėn. 30 dienai UAB NORD/LB lizingas UAB NORD/LB investicijų valdymas Įmonės akcinis kapitalas (Lt) Akcijų rūšis paprastosios vardinės paprastosios vardinės Akcijų nominalas (Lt) Bankui priklausančių akcijų skaičius Akcininkai AB bankas NORD/LB Lietuva (100 %) AB bankas NORD/LB Lietuva (100 %) Emitentui išmokėtų dividendų dydis, emitento suteiktų įmonei ir gautų iš įmonės paskolų per paskutinius finansinius metus dydis Per 2002 finansinius metus dukterinės įmonės Bankui paskyrė Lt dividendų, kurie buvo išmokėti 2003 metais: UAB NORD/LB draudimas Lt., išmokėta 2003 m. birželio 26 d. UAB NORD/LB lizingas Lt, išmokėta 2003 m. balandžio 18 d m. rugsėjo 30 d. Banko suteiktų paskolų UAB "NORD/LB lizingas" likutis sudarė Lt. Dukterinei įmonei UAB NORD/LB investicijų valdymas Emitentas paskolų nėra suteikęs. Bankas per paskutinius finansinius metus paskolų iš dukterinių įmonių neėmė Informacija apie numatomas investicijas Šiuo metu papildomų investicijų nenumatoma. 15

16 II.21. Finansinės ataskaitos Emitentas finansines ataskaitas rengia pagal apskaitą Lietuvos bankuose reglamentuojančius teisės aktus. Metinės finansinės ataskaitos audituojamos nepriklausomų auditorių, ketvirtinės ataskaitos auditorių netikrinamos m. ir 2002 m. finansinės ataskaitos yra pertvarkytos pagal Lietuvos banko naujai patvirtintus reikalavimus 2003 metų finansinės atskaitomybės sudarymui Buhalteriniai balansai , ir dienai, parengti pagal apskaitą Lietuvos bankuose reglamentuojančius teisės aktus. (tūkst. Lt) Bankas Grupė Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas TURTAS 1 Pinigai, taurieji metalai ir kt. vertybės Lėšos centriniuose bankuose Lėšos bankuose ir kitose kredito bei finansų institucijose Indėliai Atpirkimo sandoriai 3.3. Paskolos Trumpalaikiai iždo vertybiniai popieriai Klientams suteiktos paskolos Išperkamoji nuoma Skolos vertybiniai popieriai Pretenzijos dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių Nuosavybės vertybiniai popieriai Investicijos. įtraukiamos į apskaitą taikant nuosavybės metodą Nematerialusis turtas ( atėmus amortizaciją ) Materialusis ilgalaikis turtas ( atėmus nusidėvėjimą ) Pastatai ir kitas nekilnojamas turtas Transporto priemonės Įstaigos įranga ir kt Sukauptos pajamos ir būsimojo laikotarpio sąnaudos Kitas turtas Iš viso turto ĮSIPAREIGOJIMAI 15 Įsiskolinimai centriniams bankams 16 Įsiskolinimai bankams ir kitoms kredito bei finansų institucijoms Indėliai Atpirkimo sandoriai Paskolos Indėliai ir akredityvai Įsipareigojimai dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių Specialieji ir skolinimosi fondai Išleisti skolos vertybiniai popieriai Sukauptos sąnaudos ir būsimojo laikotarpio pajamos Subordinuotos paskolos Kiti įsipareigojimai Iš viso įsipareigojimų AKCININKŲ NUOSAVYBĖ 25 Kapitalas ir rezervai Įregistruotas akcinis kapitalas Supirktos savo akcijos Emisinis skirtumas Ilgalaikio turto perkainojimo rezervas Finansinio turto perkainojimo rezervas Praėjusių metų nepaskirstytas pelnas (nuostolis ) (22.019) (22.019) Einamųjų finansinių metų pelnas (nuostolis ) (50.604) (50.604) Kiti kapitalai ir rezervai Užsienio banko filialo lėšos, gautos iš centrinės būstinės 26 Mažumos nuosavybė 27 Iš viso įsipareigojimų ir akcininkų nuosavybės

17 (tūkst. Lt) Bankas Grupė NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI Suteiktos garantijos ir laidavimai Išleisti akredityvai Kreditavimo įsipareigojimai Kiti įsipareigojimai Išvestinės finansinės priemonės 5.1. Gautinos sumos ( pretenzijos ) Mokėtinos sumos ( įsipareigojimai ) Pelno (nuostolio) ataskaitos už 2001, 2002 ir 2003 m., parengtos pagal apskaitą Lietuvos bankuose reglamentuojančius teisės aktus Bankas Grupė tūkst. Lt Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Palūkanų pajamos už paskolas kredito įstaigoms ir finansų institucijoms bei lėšas kredito įstaigose už kitas paskolas už subordinuotas paskolas 1.4. už įsigytus skolos vertybinius popierius už išperkamąją nuomą kitos palūkanų pajamos 2 Palūkanų išlaidos už įsipareigojimus kredito įstaigoms ir finansų institucijoms bei kredito įstaigų lėšas už indėlius ir kitas grąžintinas lėšas už subordinuotas paskolas už išleistus skolos vertybinius popierius kitos palūkanų išlaidos 3 Grynosios palūkanų pajamos (12) Išlaidos specialiesiems atidėjiniams (20.956) (20.979) paskoloms ir palūkanoms (1.526) (1.549) garantijoms ir laidavimams bendrai abejotinų aktyvų rizikai (42) (42) išlaidų koregavimas dėl susigrąžintų paskolų kurios buvo nurašytos* (19.388) (19.388) 5 Grynosios palūkanų pajamos sudarius atidėjinius (3 4) Paslaugų ir komisinių pajamos Paslaugų ir komisinių išlaidos Grynosios palūkanų ir paslaugų bei komisinių pajamos (5+67) Pajamos už nuosavybės vertybinius popierius pelnas (nuostolis) iš investicijų, įtraukiamų į apskaitą taikant nuosavybės metodą Realizuotas pelnas (nuostolis) iš operacijų užsienio valiuta iš operacijų skolos vertybiniais popieriais iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais (41) (41) iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis (5.563) (402) 84 (5.563) (402) Nerealizuotas pelnas (nuostolis) (2.138) (2.691) iš operacijų užsienio valiuta (1.723) (2.276) iš operacijų skolos vertybiniais popieriais (3.236) (3.129) iš operacijų nuosavybės vertybiniais popieriais 904 (573) (415) 904 (573) (415) iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis (115) (856) (115) (856) 12 Pagrindinės veiklos rezultatas ( ) Pratęsta kitame puslapyje 17

18 Lentelės tęsinys Bankas Grupė Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Kitos banko pajamos* Operacinės išlaidos atlyginimų, socialinio draudimo ir kitos, su darbo apmokėjimu susijusios išlaidos kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos pastatų nuoma ir eksploatacija transporto, pašto ir ryšių paslaugų išlaidos reklama, rinkodara kitos operacinės išlaidos Kitos banko išlaidos Nusidėvėjimas ir amortizacija Išlaidos kitiems specialiesiems atidėjiniams (1.449) (798) kitiems abejotiniems aktyvams (1.507) (856) kitiems nebalansiniams įsipareigojimams (322) (322) 18 Įprastos banko veiklos rezultatas ( ) (47.862) (47.651) Neįprastos ir nebūdingos veiklos rezultatas (pelnas (nuostolis)) 51 (182) (408) 51 (182) (386) 20 Pelnas (nuostolis) iki mokesčių mokėjimo ( ) (48.044) (47.833) Pelno mokestis Atidėti mokesčiai ir pelno mokesčio koregavimas (6.000) (6.006) Mažumos pelno (nuostolio) dalis 24 Grynasis pelnas (nuostolis) (50.604) (50.604) Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (litais) 8,31 (51,05) 7,61 8,31 (51,05) 7,61 * straipsnių duomenys nepalyginami Pelno paskirstymo ataskaitos už 2001, 2002 ir 2003 m., parengtos pagal apskaitą Lietuvos bankuose reglamentuojančius teisės aktus tūkst. Lt Eil. Nr. Straipsniai 2003 m m m. 1 Nepaskirstytas praėjusių metų pelnas (nuostolis) finansinių metų pradžioje (22.019) 2 Grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas (pelnas arba (nuostolis)) (50.604) Pervedimai iš rezervų atsargos kapitalas bendrosios paskirties rezervas nuostoliams dengti Paskirstytinasis pelnas (nuostolis) (2.682) (22.019) Pelno (nuostolio) paskirstymas 5.1. privalomi mokėjimai iš pelno 5.2. atskaitymai į bendrosios paskirties rezervus paskolų nuostoliams dengti 5.3. atskaitymai į atsargos kapitalą 5.4. atskaitymai į kitus fondus 5.5. metinės išmokos (tantjemos) Banko tarybos ir valdybos nariams 6 Nepaskirstytasis pelno (nuostolio) likutis (2.682) (22.019)

19 21.4. Pinigų srautų ataskaitos už 2001, 2002 ir 2003 m., parengtos pagal apskaitą Lietuvos bankuose reglamentuojančius teisės aktus tūkst. Lt Bankas Grupė Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas 2003 m m m m m m. PINIGŲ SRAUTAI IŠ BANKINĖS VEIKLOS 1 Pajamos (išlaidos) 1.1. Palūkanų pajamos Palūkanų išlaidos (25.632) (41.125) (59.638) (27.003) (42.171) (60.173) 1.3. Anksčiau nurašytų paskolų susigrąžinimas Grynosios pajamos iš operacijų užsienio valiuta Grynosios pajamos iš operacijų vertybiniais popieriais Grynosios pajamos už paslaugas ir komisiniai Išlaidos, susijusios su apmokėjimu už darbą (58.299) (50.672) (47.319) (69.879) (57.009) (51.469) 1.8. Kitos pajamos (išlaidos) (50.447) (35.703) (36.373) (42.012) (28.522) (35.715) A. Veiklos rezultatas (3.236) (1.186) Trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas 2.1. Privalomųjų atsargų centriniame banke (padidėjimas) (27.637) (22.237) (27.637) (22.237) sumažėjimas 2.2. Paskolų kredito įstaigoms ir finansų institucijoms ( ) ( ) (padidėjimas) sumažėjimas 2.3. Suteiktų paskolų (padidėjimas) sumažėjimas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2.4. Vertybinių popierių (padidėjimas) sumažėjimas (11.113) (23.302) Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas (1.125) (2.250) (6.669) (70.831) (41.246) (29.983) B. Trumpalaikio turto pasikeitimas ( ) ( ) (64.139) ( ) ( ) (78.003) 3 Įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) 3.1 Įsiskolinimo centriniam bankui padidėjimas (sumažėjimas) 3.2 Įsiskolinimų kredito įstaigoms ir finansų institucijoms padidėjimas (sumažėjimas) 3.3 Indėlių ir akredityvų padidėjimas (sumažėjimas) Kitų įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) (9.405) (3.078) (22.941) (21.963) C. Įsipareigojimų pasikeitimas D. Grynieji pinigų srautai iš bankinės veiklos iki ( ) ( ) mokesčių (A+B+C) 4 Pelno mokestis E. Grynieji pinigų srautai iš bankinės veiklos po ( ) ( ) mokesčių (D4) PINIGŲ SRAUTAI IŠ INVESTICINĖS VEIKLOS 5 Materialiojo ilgalaikio ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (10.079) (12.272) (13.853) (17.139) (14.106) (15.543) pardavimas 6 (Investicijos) į vertybinius popierius bei jų pardavimas (31.138) ( ) (40.578) ( ) 7 Gauti dividendai Gautos palūkanos Pinigų srautai iš kitos investicinės veiklos F. Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos (24.758) ( ) (35.760) ( ) PINIGŲ SRAUTAI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS 10 Nuosavų vertybinių popierių išleidimas /tik apmokėta dalis/ Nuosavų vertybinių popierių (supirkimas) 12 Sumokėti dividendai 13 Sumokėtos palūkanos 14 Pinigų srautai iš kitos finansinės veiklos (645) (645) G. Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos (645) (645) Pinigų padidėjimas (sumažėjimas) (E+F+G) (27.147) (27.150) Pinigai einamųjų finansinių metų gruodžio 31 d Pinigai einamųjų finansinių metų sausio 1 d

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Banko įstatai_lt

Banko įstatai_lt AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau