PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo"

Transkriptas

1 PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų ūkinės finansinės veiklos reviziją. Pareigūnų kredito unija yra kredito įstaiga, kuri tenkina savo narių ūkinius, socialinius poreikius ir verčiasi indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu unijos nariams, taip pat turi teisę verstis kitų įstatuose nustatytų finansinių paslaugų teikimu. Revizijos tikslas įvertinti, ar metinė finansinė atskaitomybė parodo tikrą ir teisingą Pareigūnų kredito unijos finansinę būklę ir veiklos rezultatus, ar ji parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, ar tiksliai ir kvalifikuotai įvertintas turtas bei atlikti privalomi turto vertės patikslinimai ir nurašymai, ar unija laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytų veiklos kapitalo reikalavimų, turi tinkamas vidaus kontrolės ir informacines sistemas. Revizija atlikta atrankos būdu, siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų. Visiškas užtikrinimas neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to fakto, kad netikrintos visos ūkinės operacijos, ūkiniai įvykiai ir sudaryti sandoriai. Nustatytos klaidos vertinamos pagal nustatytą kiekybinio reikšmingumo lygį 0,5 proc. nuo turto (aktyvų) sumos (t.y. 18,97 tūkst. Lt). Tai aukščiausias toleruojamų klaidų finansinėse ataskaitose lygis. Revizijos metu nevertinti priimtų sprendimų dėl unijos plėtros krypčių aspektai, priklausantys visuotinio narių susirinkimo ar unijos valdybos apsisprendimo sričiai. Revizijos metu buvo vertinta 2012 m. finansinė atskaitomybė, kurią sudaro 2012 m. gruodžio 31 d. balansinė ataskaita, 2012 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolio) ataskaita, 2012 m. gruodžio 31 d. aiškinamasis raštas. Pareigūnų kredito unijos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Kredito unijų įstatymu, unijos įstatais, Lietuvos banko nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, visuotinio narių susirinkimo nutarimais. Pareigūnų kredito unijos buhalterinė apskaita vedama naudojantis kredito unijų mokėjimų ir buhalterinės apskaitos sistema Kubas ir i-kubas. Ši informacinė sistema diegiama, tvarkoma, palaikoma, visi programiniai pakeitimai joje atliekami centralizuotai Lietuvos centrinės kredito unijos. Metinei finansinei atskaitomybei įvertinti bei revizoriaus ataskaitai ir išvadai pateikti taip pat vadovautasi Pareigūnų kredito unijos patvirtintais vidaus teisės aktais apskaitos politikos nuostatomis, apskaitos vedimo ir atsiskaitymų vykdymo tvarka, paskolų vertinimo ir specialiųjų atidėjinių (atidėjimų) paskoloms sudarymo taisyklėmis, vidaus kontrolės organizavimo tvarka ir kt. Minėtieji svarbiausi vidiniai teisės aktai patvirtinti Pareigūnų kredito unijos valdybos posėdžio protokolu Nr. 1, patikslinti protokolu Nr. 42, Apskaitos politika pakeista valdybos posėdžio protokolu. Vidaus kontrolės organizavimo tvarka ir Apskaitos vedimo ir atsiskaitymų vykdymo tvarkos pakeistos valdybos posėdžio protokolu.

2 2 Skolinimo kredito unijos vadovams ir su kredito unijos vadovais artimaisiais ryšiais susijusiems asmenims tvarka patvirtinta stebėtojų tarybos posėdžio protokolu Nr. ST1-8. Kai kurios svarbios kredito unijos veiklai ir finansiniams rodikliams tvarkos patvirtintos 2011 m., pvz. Kapitalo bazės stiprinimo bei kapitalo pakankamumo palaikymo politika, Koncentracijos rizikos valdymo tvarka, Likvidumo palaikymo ir laisvų lėšų valdymo tvarka ( ) m. kredito unijos valdybos protokolais patvirtintos naujos ar patikslintos šios tvarkos: Paskolų vertinimo ir specialiųjų atidėjinių (atidėjimų) paskoloms sudarymo taisyklės ( , versija 1.9), PKU kintalų palūkanų politika ( , versija 1.2), PKU paskolų suteikimo ir administravimo tvarka (versija 1.15, protokolas), Finansinės skolininko (laiduotojo/garanto) būklės vertinimo tvarka (versija 1.13, protokolas), Verslo paskolų ir investicinių projektų vertinimo tvarka (versija 1.3), PKU paskolų rizikos duomenų bazės naudojimo tvarka (versija 1.2), Likvidumo palaikymo ir laisvų lėšų valdymo tvarka ir politika (versija 1.5, protokolas), Koncentracijos rizikos valdymo tvarka ( protokolas, versija 1.2), taip pat vadovautasi Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr patvirtintais Atsakingojo skolinimo nuostatais. Pareigūnų kredito unijos valdyba patvirtina Lietuvos centrinės kredito unijos rekomenduojamas tvarkas ir taisykles (reglamentus). Ataskaitiniu laikotarpiu Pareigūnų kredito unijos administracijos vadovas ir vyr. buhalterė nesikeitė administracijos vadovo pareigas ėjo Vytautas Bakas (nuo ), vyr. buhalterės pareigas Diana Bankauskienė (nuo ). Pareigūnų kredito unijos 2012 m. gruodžio 31 d. balansinė ataskaita Pareigūnų kredito unijos turtą (aktyvus) sudarė 3 792,46 tūkst. Lt. Banko sąskaitose Swed banke, DnB Nord ir UAB Finasta unija laikė iš viso 42,8 tūkst. Lt, Lietuvos Centrinėje kredito unijoje 480,16 tūkst. Lt (iš jų 160,66 tūkst. Lt lėšos atsiskaitomojoje sąskaitoje, 300,01 tūkst. Lt terminuotieji indėliai ir 19,49 tūkst. Lt specialios paskirties lėšos), grynųjų pinigų kasoje 8,36 tūkst. Lt. Nemokiu paskelbtame AB Ūkio banke kredito unija lėšų neturėjo. Atrankos būdu patikrinus pasirinktus dokumentus nustatyta, kad banko operacijos įformintos tinkamai, teisingai surašytais pirminiais dokumentais, balanse nurodyti piniginių lėšų likučiai atitinka bankų išrašuose nurodytus likučius metų pabaigoje m. vasario 25 d. patikrinus kasoje grynuosius pinigus, rasta 9 225,35 Lt. Pagal apskaitos dokumentus kasoje turėjo būti 9 225,35 Lt, trūkumo ar pertekliaus nenustatyta m. unija didelį dėmesį skyrė investicijoms įsigytos ir unijos veiklai pritaikytos patalpos, kurių bendra vertė, įvertinus įrengimo darbus, unijos apskaitos ir finansinės atskaitomybės duomenimis, sudarė 414,72 tūkst. Lt; persikėlus į naujas patalpas įsigytas kitas unijos veiklai vykdyti reikalingas turtas biuro įranga, baldai, kompiuterinė technika ir pan. Iš viso unijos ilgalaikis materialusis turtas metų pabaigoje sudarė 451,31 tūkst. Lt (likutine verte). Ilgalaikiam turtui surašytos ilgalaikio turto apskaitos kortelės, kuriose atsispindi reikiami duomenys apie turtą. Nusidėvėjimas paskaičiuotas tiesiniu būdu pagal unijos apskaitos politikoje nustatytus nusidėvėjimo normatyvus. Ilgalaikio turto apskaitoje nustatyta netikslumų, kuriuos pakoregavus balansinėje ataskaitoje buvo pakeistas ilgalaikio turto likutis:

3 3 Dalis iki turto naudojimo pradžios patirtų išlaidų patalpų projektavimo ir dizaino darbų, priešgaisrinės signalizacijos sistemos remonto (iš viso 3,77 tūkst. Lt) nebuvo įtraukta į patalpų vertę, o nurašyta į sąnaudas. Pagal unijos apskaitos politiką ir 12-ąjį verslo apskaitos standartą projektavimo darbų išlaidos (12.4 p.), remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios išlaidos (12.6 p.) turi būti įtraukiamos į turto įsigijimo savikainą. Ilgalaikiam turtui neteisingai priskirti baldai (iš viso 7,9 tūkst. Lt), kurių kiekvieno vieneto vertė mažesnė nei unijos apskaitos politikoje nurodyta minimali ilgalaikio turto vertė Lt. Kito ilgalaikio materialiojo turto ir įrengimų grupėms priskirtino turto nusidėvėjimas buvo skaičiuotas pritaikius mažesnį (3 m.) nei unijos apskaitos politikoje nustatytas šio turto grupių nusidėvėjimo normatyvas (atitinkamai 4 ir 5 m.). Į patalpų vertę įtraukus visas reikiamas iki turto naudojimo pradžios patirtas išlaidas, jų vertė 3,5 tūkst. Lt viršytų patalpų įvedimo į eksploataciją dienos ( ) kredito unijos perskaičiuotą kapitalą. Kadangi perskaičiuotą kapitalą viršijanti suma nėra reikšminga (0,8 proc. patalpų vertės), be to, palyginus su sekančios dienos ( ) perskaičiuotu kapitalu (427,85 tūkst. Lt), patalpų vertė (414,72 tūkst. Lt) jo neviršytų, galima teigti, kad unija investuodama į nekilnojamąjį turtą vykdė Kredito unijų įstatymo 45 str. reikalavimus. Kitą unijos turtą (3,67 tūkst. Lt) sudarė: avansas už degalus, už reklamos paslaugas, būsimojo laikotarpio išlaidos turto draudimui, gautinos sumos už nuomą ir kt. Avansinių mokėjimų, išlaidų srityje nustatyta netikslumų, kuriuos pakoregavus balansinėje ataskaitoje keitėsi kito turto (aktyvų) likutis: ištaisius technines klaidas avansinių mokėjimų už baldų nuomą ir statybines medžiagas apskaitoje kito turto (aktyvų) likutis 0,24 tūkst. Lt sumažėjo; pagal gautas sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas sumažinus būsimojo laikotarpio išlaidas kito turto (aktyvų) likutis 1,32 tūkst. Lt sumažėjo; tinkamai apskaičius išlaidų, patirtų teikiant Verslumo skatinimo fondo paskolas, kompensavimą, kito turto (aktyvų) likutis 0,24 tūkst. Lt padidėjo. Kredito unija yra išdavusi paskolų už 2 331,35 tūkst. Lt (įskaitant 10,28 tūkst. Lt sukauptas palūkanas už paskolas ir atėmus specialiuosius atidėjimus paskoloms 13,72 tūkst. Lt). Automatiniu būdu perkeliant suteiktų paskolų duomenis iš Kubo į i-kubą nebuvo priskaitytos kovo mėn. sukauptos palūkanos už paskolas unijos nariams ištaisius šį neatitikimą balansinėje ataskaitoje suteiktų paskolų vertė 3,92 tūkst. Lt padidėjo. Paskolos iš esmės užtikrintos laidavimu, įkeitimu ar kitomis Civiliniame kodekse numatytomis priemonėmis. Nebuvo išduota paskolų, kurių suma viršytų 10 proc. nuo kredito unijos pritrauktų indėlių ir gautų paskolų sumos m. paskolų struktūroje didesnę dalį 68 proc. sudaro nacionaline valiuta išduotos paskolos, eurais išduotoms paskoloms tenka 32 proc. visų paskolų dalies, lyginant su praėjusiais metais, išduotų paskolų santykyje litais išduotų paskolų dalis padidėjo dar 13 proc m. unija tęsė pradėtą praktiką teikti paskolas verslui finansuoti m. pabaigoje apie 22 proc. paskolų sudarė verslo paskolos, suteiktos vykdant Verslumo skatinimo projektą.

4 gruodžio 31 d. Pareigūnų kredito unijos įsipareigojimus ir nuosavybę (pasyvus) sudarė 3 792,46 tūkst. Lt. Iš jų įsipareigojimai: Fizinių ir juridinių asmenų indėliai, nurodyti balansinėje ataskaitoje 2 888,29 tūkst. Lt: - terminuotieji indėliai (įskaitant palūkanas už indėlius) sudaro 1 827,57 tūkst. Lt (t.sk. 58 proc. indėlių litais ir 42 proc. eurais); - indėliai iki pareikalavimo sudaro 1 060,72 tūkst. Lt. Aautomatiniu būdu perkeliant duomenis apie indėlius iš Kubo į i-kubą nebuvo priskaitytos kovo mėn. sukauptos palūkanos už indėlius ištaisius šį neatitikimą balansinėje ataskaitoje bendra pritrauktų indėlių vertė 2,16 tūkst. Lt padidėjo. Lyginant su praėjusiais metais galima teigti, kad indėlių struktūroje vis dar didžiausią dalį užima fizinių asmenų terminuotieji indėliai, nors jų lyginamoji dalis sumažėjo nuo 83 proc. iki 62 proc. bendroje indėlių struktūroje. Pastebėtina, kad 10-ies didžiausius indėlius kredito unijoje turinčių indėlininkų indėliai sudaro net 47 proc. visos unijos pritrauktų indėlių sumos. Įsiskolinimai Centrinei kredito unijai 498,49 tūkst. Lt kredito linijos likutis Verslumo skatinimo fondo paskoloms; Kiti įsiskolinimai 11,25 tūkst. Lt mokėtinos indėlių draudimo įmokos, komunaliniai mokesčiai, atostogų rezervas ir kt. Nustatyta netikslumų, kuriuos pakoregavus balansinėje ataskaitoje keitėsi kitų įsiskolinimų likutis: gautas sąskaitas faktūras už suteiktas paslaugas netinkamai įtraukus į mokėtinas išlaidas ir jomis nesumažinus užregistruotų būsimojo laikotarpio išlaidų, kiti įsiskolinimai buvo nurodyti 0,7 tūkst. Lt didesni. užregistravus mokėtinus nekilnojamojo turto ir aplinkos taršos mokesčius kitų įsiskolinimų likutis 1,56 tūkst. Lt padidėjo. Šių metų pabaigoje iš Lietuvos centrinės kredito unijos gautų paskolų likvidumui palaikyti nebuvo, taip pat iki metų pabaigos grąžintos ir unijos vystymui iš Lietuvos centrinės kredito unijos gautos paskolos. Lyginant unijos išduotų paskolų ir pritrauktų indėlių kitimą pastebima, kad pirmoje metų pusėje bendra indėlių suma viršijo bendrą paskolų sumą. Rugpjūčio spalio mėn. bendra paskolų suma tūkst. Lt buvo didesnė nei unijos pritraukti indėliai, tačiau šis skirtumas neviršijo iš Lietuvos centrinės kredito unijos gautų paskolų (apie 400 tūkst. Lt) INVEGOS projektui vykdyti (Verslumo skatinimo fondo paskoloms teikti).

5 5 Paskolų ir indėlių kitimo kreivė per 2012 metus pateikta žemiau esančioje diagramoje. Analizuojant unijos paskolų ir indėlių struktūrą atskirų valiutų kontekste, atkreiptinas dėmesys, kad šių metų eigoje, kaip ir praėjusiais metais, eurais išduotos paskolos pastoviai viršijo ( tūkst. Lt) šia valiuta pritrauktų indėlių sumą. Tačiau metų pabaigoje užsienio valiutų rizikos problema buvo išspręsta, unijos klientų prašymu tris paskolas eurais pertvarkius į paskolas litais nuosavybę sudarė 394,43 tūkst. Lt, tai: - pajinis kapitalas 527,72 tūkst. Lt; - atsargos kapitalas 0,64 tūkst. Lt; - praėjusių metų nepaskirstytasis nuostolis (56,75) tūkst. Lt; - einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas (77,54) tūkst. Lt. Pagal pajaus sąskaitų registrą ir kitus buhalterinės apskaitos dokumentus nustatyta, kad didžiąją dalį 83 proc. pajinio kapitalo sudarė papildomi pajai, likusią 17 proc. dalį privalomi pajai. Iš viso metų pabaigoje buvo 817 kredito unijos nariai, t.y. 777 fiziniai ir 40 juridinių asmenų; taip pat 14 klientų (9 juridiniai, 5 fiziniai asmenys vaikai), neturinčių pajinio įnašo unijoje. Lyginant su 2011 m. pabaigos duomenimis, narių skaičius unijoje padidėjo 25 proc., pajinis kapitalas 34 proc., tačiau šių metų narių ir kapitalo augimas buvo mažesnis nei praėjusiais metais (atitinkamai 41 ir 31 proc.). Visas unijos turtas, įsipareigojimai ir nuosavybė patvirtinti inventorizacijos duomenimis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ( Nr. 719, su vėlesniais pakeitimais) patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis inventorizacijos duomenys atitinka balanso duomenis. Balansinėje ataskaitoje pateikiami duomenys teisingai atspindi Pareigūnų kredito unijos turtą, įsipareigojimus ir nuosavybę.

6 6 Pareigūnų kredito unijos 2012 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolio) ataskaita 2012 m. pajamos pagal Pelno (nuostolio) ataskaitą sudarė 275,40 tūkst. Lt. Automatiniu būdu perkeliant duomenis apie sukauptas palūkanas už suteiktas paskolas iš Kubo į i-kubą nebuvo priskaitytos kovo mėn. palūkanos ištaisius šį neatitikimą pelno (nuostolio) ataskaitoje palūkanų pajamos 3,92 tūkst. Lt padidėjo, o einamųjų metų nuostolis šia suma sumažėjo. Didžiausia jų dalis teko pagrindinės veiklos palūkanų pajamoms (252,26 tūkst. Lt). Kitos pajamos susidarė iš paskolų ir indėlių administravimo mokesčių, kortelių aptarnavimo pajamų, stojamųjų mokesčių, delspinigių pajamų, pelno iš operacijų užsienio valiuta ir kt. Pajamų struktūra atsispindi žemiau pateiktoje diagramoje. Pagal Pelno (nuostolio) ataskaitos duomenis 2012 m. išlaidos sudarė 351,38 tūkst. Lt. Įvertinus ataskaitos duomenis apie pajamas ir išlaidas, Pareigūnų kredito unijos 2012 m. nuostolis sudarė 77,54 tūkst. Lt. Išlaidų apskaitoje nustatyta netikslumų, kuriuos pakoregavus pelno (nuostolio) ataskaitoje keitėsi unijos patirtos išlaidos ir einamųjų metų nuostolis: užregistravus kovo mėn. už indėlius sukauptas palūkanas, kurios nebuvo perkeltos į i-kubą, palūkanų išlaidos 2,16 tūkst. Lt padidėjo; tinkamai apskaičius ilgalaikio turto kriterijų neatitinkančius baldus, 7,94 tūkst. Lt padidėjo ofiso reikmenų išlaidos; į įsigytų patalpų vertę įtraukus patalpų projektavimo ir dizaino darbų, priešgaisrinės signalizacijos sistemos remonto išlaidas, 3,77 tūkst. Lt sumažėjo kitos išlaidos patalpoms; užregistravus mokėtinus nekilnojamojo turto ir aplinkos taršos mokesčius kitos išlaidos 1,56 tūkst. Lt padidėjo. Pakoregvus pajamų ir išlaidų straipsnių neatitikimus, 2012 m. nuostolis 6,39 tūkst. Lt padidėjo. Dalis išlaidų netinkamai priskirtos išlaidų straipsniams: teisinės, reklamos ir marketingo, reprezentacinės išlaidos priskirtos kitoms išlaidoms, Verslumo skatinimo

7 7 fondo paskolų palūkanų išlaidos (už tikslinių programų paskolas) netinkamai priskirtos kitoms išlaidoms išlaidų priskyrimas įtakos bendram išlaidų dydžiui ir veiklos rezultatui neturėjo. Ataskaitinio laikotarpio išlaidose didžiausią dalį (30 proc.) sudarė palūkanų išlaidos už indėlius. Panaši dalis (29 proc.) išlaidų patirta personalo išlaikymui (darbo užmokesčiui, socialinio draudimo mokesčiams). Kitoms operacinėms išlaidoms 2012 m. taip pat teko 29 proc. visų išlaidų dalies tai teisinių paslaugų išlaidos, išlaidos ofiso reikmenims, komandiruočių ir transporto išlaidos, reklamos ir rinkodaros išlaidos, patalpų išlaikymo ir kitos operacinės išlaidos. Paslaugų ir komisinių išlaidos (už pervedimo, atsiskaitymo, mokėjimo operacijas ir kt.) sudarė 3 proc. visų išlaidų, kitos veiklos išlaidos (indėlių draudimas, atskaitymai į stabilizacijos fondą, kitos išlaidos) 7 proc. Plečiantis unijos teikiamų paslaugų apimčiai, atitinkamai didėjo ir operacinės bei kitos išlaidos darbo užmokestis, transporto ir komandiruočių išlaidos, indėlių draudimo įmokos, kortelių aptarnavimo išlaidos ir pan. Unijai įsigijus savo patalpas ir kito ilgalaikio turto, išaugo patalpų išlaikymo išlaidos, turto nusidėvėjimo ir kitos sąnaudos, tačiau nebepatiriamos išlaidos patalpų nuomai m. pelno (nuostolio) ataskaitoje nurodytos neigiamos paskolų vertės sumažėjimo išlaidos patirtas vienos paskolos nurašymo išlaidas (2,7 tūkst. Lt) sumažino dalies ankstesniais metais nurašytų paskolų grąžinimai. Nurašytų paskolų grąžinimas 4 proc. (16,36 tūkst. Lt) sumažino bendras unijos išlaidas. Išlaidų sudėtis atsispindi žemiau pateiktoje diagramoje. Kitų reikšmingų pastebėjimų dėl išlaidų apskaitos nenustatyta. Atrankos būdu patikrinus nustatyta, kad darbo užmokestis priskaitytas teisingai, už faktiškai dirbtą laiką pagal darbuotojų darbo laiko apskaitos duomenis, teisingai priskaityti ir sumokėti mokesčiai Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai. Pasirinktinai peržiūrėti kredito unijos narių kasos operacijų grynaisiais pinigais ar pavedimu patvirtinantys dokumentai, nustatyta, kad jie pasirašyti operacijas atlikti nurodžiusių asmenų arba pateikti asmenų prašymai pervesti pinigus į atitinkamas sąskaitas. Atrankos būdu patikrinus unijos patirtas išlaidas nustatyta, kad jos pagrįstos patvirtinančiais dokumentais.

8 8 Kiti pastebėjimai dėl Pareigūnų kredito unijos veiklos Pareigūnų kredito unijos revizijos metu nustatyta tam tikrų dalykų, galinčių turėti įtakos vidaus kontrolės sistemos efektyvumui ar kitiems dalykams: m. išliko problema dėl netinkamo grąžinamo pajaus dydžio apskaičiavimo m. pabaigoje unijai turėjus nepakirstytą ankstesnių metų nuostolį ir visuotiniam narių susirinkimui patvirtinus metinę finansinę atskaitomybę, unijos valdyboje nebuvo patvirtintas praėjusių finansinių metų nuostolio ir kredito unijos pajinio kapitalo praėjusių metų pabaigai santykio procentas, nors tai numatyta unijos Apskaitos politikoje. Asmenims, kurių narystė unijoje pasibaigė, pajiniai įnašai grąžinti, juos sumažinus neteisingu procentu (pagal grąžinimo dienos pajinį kapitalą). Netinkamai priskaičiuotų ir grąžintų pajinių įnašų suma kiekybiškai nereikšminga (įvertinus visus 2012 m. išstojusius narius, galėjo būti apie 75 Lt didesnė). Atkreiptinas dėmesys, kad unija grąžintino pajaus dydį skaičiavo remdamasi Lietuvos centrinės kredito unijos rekomendacijomis pagal grąžinimo dienos pajinį kapitalą, kuris nuolat kinta, nors toks skaičiavimo būdas prieštarauja unijos valdybos patvirtintai Apskaitos politikai, kuri atitinka Lietuvos centrinės kredito unijos rekomenduojamos naujausios apskaitos politikos versijos (1.9) nuostatas. - Automatiniu būdu i-kubo pagalba sugeneruotose 2012 m. balansinėje ir pelno (nuostolių) ataskaitose nepateikta lyginamoji informacija praėjusių finansinių metų pabaigos ar tokio pat praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenys, nors tokios informacijos atskleidimas reikalaujama pagal 43-iojo Verslo apskaitos standarto 14 ir 38 p. - Unijoje nevedamas trumpalaikio turto, kurio vertė didesnė nei 150 Lt ir kurį planuojama naudoti ilgiau nei 1 metus, analitinis registras užbalansinėje apskaitoje. - Nors unijos finansinės ataskaitos sugeneruojamos i-kubo pagalba automatiškai perkeliant duomenis iš bandomojo balanso, tačiau nustatyta nereikšmingų neatitikimų tarp šių ataskaitų duomenų: bendrosios ir administracinės išlaidos Pelno (nuostolio) ataskaitoje ( eil.) ir Papildomos informacijos apie kredito uniją formoje nurodyta 0,27 tūkst. Lt didesnė (iš jų 0,27 tūkst. Lt didesnės kitos išlaidos patalpoms) nei atitinkamų išlaidų straipsnių suma konsoliduotame dienos balanse; Pelno (nuostolio) ataskaitoje atostogų rezervo išlaidos, savo esme atitinkančios darbo apmokėjimo išlaidas, automatiškai priskiriamos kitoms operacinėms išlaidoms, nors bandomajame balanse jos priskirtos tinkamai išlaidų grupei. Programai sudarius finansines ataskaitas, jos turėtų būti peržiūrimos, sulyginamos su apskaitos registrais ir koreguojamos rankiniu būdu. - Išlaidos (1,48 tūkst. Lt) apsaugos sistemos įrengimui išsinuomotose patalpose padarytos (2012 m. birželio pradžioje) neatsižvelgus į unijos plėtros planus jau 2012 m. gegužės mėn. sumokėtas dalyvio mokestis (pradinis įnašas) dalyvavimui unijos planuotų įsigyti patalpų pardavimo aukcione, o birželio 12 d. minėtos patalpos įsigytos. - Degalų sunaudojimo sąnaudos komandiruočių metu nurašomos pagal degalų įsigijimą patvirtinančius dokumentus (kvitus), neatsižvelgiant į nuvažiuotų kilometrų skaičių, unijoje nėra patvirtintos kuro sąnaudų normos atsižvelgiant į automobilių techninius parametrus. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lietuvos Respulbikos Vyriausybės nutarimu Nr. 99 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintomis Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėmis (8.4 p.), degalų įsigijimo išlaidas pripažįstant atskaitomomis iš pajamų komandiruotės sąnaudomis, atsižvelgiama į komandiruotės metu nuvažiuotų kilometrų skaičių ir komandiruojančio vieneto patvirtintas degalų sunaudojimo normas atitinkamai transporto priemonei pagal atitinkamos transporto priemonės gamintojo nurodytus transporto priemonės techninius duomenis (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų).

9 9 Turėta tam tikrų pastabų dėl nuoseklaus vidaus kontrolės veikimo paskolų administravimo srityje: - Ne visus paskolų komiteto protokolus laiku pasirašo posėdyje dalyvavę nariai ar jame nedalyvavę nariai patvirtina, kad su jais susipažinę; iš paskolų komiteto posėdžių protokolų neaišku, kokiai skolininko būklei pritariama. - Išdavus paskolą, bent kartą per metus iš naujo neįvertinama skolininko ir laiduotojo būklė (neužpildomas finansinės skolininko (laiduotojo) būklės įvertinimo lapas), užtikrinimo priemonės vertė. Riziką dėl šių kontrolės procedūrų trūkumo mažina tai, kad apie skolininkus, vėluojančius sumokėti įmokas, renkama informacija Creditinfo duomenų bazėje, PRDB, gaunami paaiškinimai iš skolininkų, siunčiami raginimai susimokėti arba informuojama dėl apmokėjimo pagal vekselį, kas mėnesį rengiamos ir valdybos tvirtinamos paskolų vertinimo ataskaitos. Nors kai kurio įkeisto nekilnojamojo turto vertės mažesnės už VĮ Registrų centro nustatytas vidutines turto rinkos vertes, tačiau negrąžinti paskolų likučiai sudaro proc. įkeisto nekilnojamojo turto vertės arba įkeitimas yra ne vienintelė paskolos užtikrinimo priemonė, todėl esminės rizikos dėl užtikrinimo priemonės vertės peržiūros neatlikimo nėra. - Nustatytas atvejis, kai pertvarkius paskolą, pratęsiant jos dalies grąžinimo terminą, ji nebuvo priskirta atitinkamai (III) rizikos grupei (atidėjiniai šiuo atveju neturėjo būti skaičiuojami, nes paskola padengta laidavimu). - Ne visuomet laikytasi valdybos priimtų sprendimų dėl palūkanų dydžio (18 proc.) greitųjų kreditų refinansavimui skirtoms paskoloms: valdybai pritarus išduota paskola kredito refinansavimui su 9,7 proc. metinių palūkanų norma. - Suteikiant skolininkui dvi paskolas vienu metu, jis priskirtas skirtingoms finansinio pajėgumo grupėms refinansavimui skirtos paskolos išdavimo atveju, skolininkas priskirtas II-ai finansinio pajėgumo grupei, kitos paskolos atveju tas pats skolininkas priskirtas I-ai finansinio pajėgumo grupei. Vertinant skolininko būklę ir įsiskolinimo lygį, derėtų vadovautis tuo pačiu principu, kaip ir priskiriant paskolas atitinkamai rizikos grupei, kai visos vieno skolininko paskolos priskiriamos tai pačiai (didžiausios) rizikos grupei. - Nustatyta netinkamų paskolos užtikrinimo priemonių įvertinimo, pasirinkimo atvejų: o Kai kuriais atvejais išduodant paskolas, užtikrintas turto įkeitimu, paskolos užtikrinimo priemonės vertė nustatoma šalių susitarimu, tinkamai neįvertinus šio turto rinkos kainos. Pavyzdžiui, hipotekos sutartyje nurodyta paskolos užtikrinimo priemonės vertė 100 tūkst. Lt, nors VĮ Registrų centro nustatyta vidutinė įkeičiamo sklypo rinkos vertė 34,3 tūkst. Lt, o remiantis nekilnojamojo turto pardavimo kainomis rinkoje vidutinė Vilniaus raj. parduodamo panašaus sklypo kaina būtų apie 83 tūkst. Lt. o Pasirinkta papildoma individualiai įmonei suteiktos paskolos užtikrinimo priemonė savininko laidavimas. Kadangi individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, už kurio prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (jei neužtenka juridinio asmens turto), manytina, kad savininko laidavimas didesnio užtikrinimo paskolos sutarties prievolių vykdymui nesuteikia. o Nustatyta atvejų, kai išduodant Verslumo skatinimo fondo paskolas, paskolų sutartyse kaip užtikrinimo priemonė neįtrauktas už paskolos lėšas įsigyto turto įkeitimas (nors tokia užtikrinimo priemonė patvirtinta šių paskolų svarstymo valdybos protokoluose, INVEGA įsakymuose), be to, už 2012 m. išduotų paskolų lėšas įsigytas turtas neįkeistas (iki ) unijos naudai. Nors minėtais atvejais tai buvo ne vienintelė paskolų užtikrinimo priemonė, tačiau surinkta informacija sudaro prielaidas konstatuoti esant nepakankamas vidaus kontrolės procedūras, užtikrinančias tinkamą paskolų grąžinimo užtikrinimo priemonių panaudojimą, ir riziką nesusigrąžinti dalies paskolų kliento verslo nesėkmės atveju.

10 10 Minėti dalykai reikšmingos įtakos efektyviam vidaus kontrolės sistemos veikimui ar 2012 m. finansinių ataskaitų teisingumui neturi, tačiau siekiant užtikrinti minimalų veiklos rizikos lygį, siūlytina atsižvelgti į nustatytus pastebėjimus, įvertinus galimos naudos ir kaštų santykį. Pastebėtina unijos pažanga grynųjų pinigų saugos srityje 2012 m. birželio mėn. palankesnėmis sąlygomis sudarius grynųjų pinigų inkasavimo sutartį su kitu tiekėju, pradėta akytviau naudotis šiomis paslaugomis. Išvada Pareigūnų kredito unijos finansinių ataskaitų duomenys atitinka apskaitos registrų duomenis, jie paremti tinkamai įformintais pirminiais dokumentais, išlaidos pagrįstos pateisinančiais dokumentais, finansinių ataskaitų duomenys atspindi tikrą ir teisingą būklę bei veiklos rezultatus. Įvertinus unijos finansines ataskaitas darytina išvada, kad metinė finansinė atskaitomybė teisingai parodo Pareigūnų kredito unijos 2012 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2012 metų veiklos rezultatus ir yra parengta pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą, tiksliai ir kvalifikuotai įvertintas turtas metinėje finansinėje atskaitomybėje, atlikti privalomi turto vertės patikslinimai ir nurašymai. Pareigūnų kredito unija laikosi Kredito unijų įstatyme nustatyto mažiausio kapitalo reikalavimų, 2012 m. vykdė nustatytus kapitalo pakankamumo ir likvidumo normatyvus. Pareigūnų kredito unija turi iš esmės tinkamas vidaus kontrolės ir informacines sistemas. Pareigūnų kredito unijos revizorė Eglė Merkininkienė

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim

UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinim UAB BENDRAS FINANSAVIMAS KREDITINGUMO VERTINIMO IR ATSAKINGOJO SKOLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROJI DALIS 1. Kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo taisyklės (toliau Taisyklės) reglamentuoja nuostatas,

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau