VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys Žilvinas Klimka PAŽYMA DĖL GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO SAUGUMO PAPILDOMOS DEDAMOSIOS PRIE GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO KAINOS PERSKAIČIAVIMO 2016 METAMS Nr. O5-105 Vilnius 1. Bendrosios nuostatos Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo (toliau Įstatymas) 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad suskystintų gamtinių dujų (toliau SGD) terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudos, kurių nėra galimybės finansuoti iš kitų SGD terminalo projektą įgyvendinančiai bendrovei prieinamų šaltinių, taip pat SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties visos pastoviosios eksploatavimo sąnaudos bei SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstos sąnaudos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau Komisija) nustatyta tvarka įtraukiamos į gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos (toliau Saugumo dedamoji). Remiantis Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo (toliau Metodika), punktu, Saugumo dedamoji gali būti koreguojama atsižvelgiant į pasikeitusią (Komisijos perskaičiuotą) prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą. Perskaičiuota prognozuojama rinkos kaina patvirtinta 2016 m. gegužės 5 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-110 Dėl prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos 2016 m. perskaičiavimo Paminėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 182 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimo Nr Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo pakeitimo įtvirtino naujas vartojimo pajėgumų deklaravimo sąlygas, kuriomis įtvirtinta nuostata, kad sistemos naudotojai ir (ar) vartotojai, energijos gamintojai ir skirstymo sistemos operatoriai, kurie pagal Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr Dėl Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (toliau Aprašas) nuostatas privalo deklaruoti reikiamus vartojimo pajėgumus, 2016 metais reikalingus vartojimo pajėgumus gali patikslinti iki 2016 m. kovo 31 d., objektyvių aplinkybių pagrindimą pateikdami gamtinių dujų sistemos operatoriui ar tiekimo įmonei ir Komisijai. Atsižvelgdamas į prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos 2016 m. perskaičiavimą bei AB Amber Grid 2016 m. balandžio 27 d. raštu Nr Dėl informacijos apie gamtinių dujų

2 2 vartojimo pajėgumus ir papildomos saugumo dedamosios lėšas pateiktą aktualią informaciją apie pasikeitusius deklaruotus vartojimo pajėgumus, Skyrius perskaičiavo Saugumo dedamąją. 2. Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios dydžio skaičiavimas Saugumo dedamoji, nurodyta Metodikos 42.2 papunktyje, skaičiuojama pagal Metodikos 46 punkte nurodytą formulę: ; (Eur/(MWh/parą/metus)) Dsaug,t+1 t+1 metams skaičiuojama arba t-iesiems metams perskaičiuojama saugumo dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos, Eur/(MWh/parą/metus); D p,rib,t+1 dujų skystinimo kainos viršutinės ribos pastovioji dalis, suskaičiuota t+1 metams pagal Metodikos 32 punktą, Eur/MWh/parą/metus; Tpask, t, t+1 paskirtojo tiekėjo gamtinių dujų tiekimo kaina, suskaičiuota pagal Metodikos 77 punktą t+1 metams arba perskaičiuota t-iesiems metams, Eur/(MWh/parą/metus); P, t+1 prognozuojamas paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl SGD realizavimo ir įsigijimo kainų skirtumo. Paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo kaina skaičiuojama pagal Metodikos 79 punktą, Eur/(MWh/parą/metus); Qvp, t+1 vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus; ΔS vp, t pajamų nuokrypis, susidaręs dėl faktinių ir prognozuotų vartojimo pajėgumų skirtumo per paskutinius 12 mėnesių, Eur; Sadm, t+1 prognozuojamos t+1 metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos, į kurias įskaičiuojamos metinės perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos t+1 metams dėl SGDT lėšų administravimo; Pskyst pajamos, planuojamos surinkti taikant dujų skystinimo kainos kintamąją dalį, apskaičiuotą pagal Metodikos 36 punktą Skystinimo kainos viršutinės ribos pastoviosios dalies skaičiavimas Metodikos 30 punkte nurodyta, kad gamtinių dujų skystinimo paslaugos kainos viršutinę ribą sudaro skystinimo kainos pastovioji dalis, skirta pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGD terminalo veiklai užtikrinti, kompensuoti (Dp,rib) ir skystinimo kainos kintamoji dalis. Metodikos 31 punktas numato, kad SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosios eksploatavimo sąnaudos, nepriklausančios nuo pakartotinai dujinamų ir į perdavimo sistemą tiekiamų gamtinių dujų kiekio ir reikalingos SGD terminalo veiklai užtikrinti, nustatomos kaip skystinimo kainos viršutinės ribos pastovioji dalis (Dp, rib) ir skaičiuojama pagal formulę: D p,rib SSGDT ROId ; Q vp 1 (Eur/(MWh/parą/metus)) SSGDT SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties pastoviosios metinės eksploatavimo bazinės sąnaudos, skaičiuojamos pagal formulę: SSGDT = CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CO+CNS, Eur

3 3 CDA nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur; CM remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur; CP personalo sąnaudos, Eur; CT mokesčių sąnaudos, Eur; CA administracinės sąnaudos, Eur; CS rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur; CO kitos pastoviosios sąnaudos, Eur; CNS SGD terminalo sąnaudos, numatytos ilgalaikėmis sutartimis: plaukiojančios SGD saugyklos nuoma, eksploatavimo sąnaudos, nuomos garantijos, SGD terminalo krantinės nuoma, kitos su skystinimo veikla susijusios ilgalaikių sutarčių sąnaudos, atsižvelgiant į aktualių valiutų santykio prognozę, Eur; ROId pagal Metodikos punktą suskaičiuota SGD terminalo infrastruktūrinės dalies investicijų (išskyrus investicijų, finansuotų DSGDT, ES ar kitų dotacijų, subsidijų lėšomis) grąža, Eur; Qvp1 vartojimo pajėgumai pirmaisiais skystinimo kainos reguliavimo metais arba pirmaisiais gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos skaičiavimo metais, MWh/parą/metus. Gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinė riba nustatyta 2015 m. gruodžio 23 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-684 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3-632 Dėl gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinės ribos (gamtiniu dujų tiekimo saugumo papildomosios dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos) koregavimo 2016 m. metams pakeitimo. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo (toliau Įstatymo) 9 straipsnio 15 dalis numato, kad reguliuojamų kainų viršutinės ribos nustatomos penkerių metų gamtinių dujų kainų reguliavimo periodui. Reguliuojamų kainų viršutinės ribos Komisijos sprendimu kartą per metus gali būti koreguojamos pasikeitus infliacijos lygiui, importuojamų (atgabenamų) gamtinių dujų kainoms, mokesčiams, gamtinių dujų kiekiui, gamtinių dujų įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, gamtinių dujų įmonėms atlikus su Komisija suderintas investicijas, gamtinių dujų įmonėms nukrypus nuo Komisijos patvirtintose kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikose nustatytų rodiklių. Dujų skyrius, vadovaudamasis Įstatymo reikalavimais, saugumo dedamosios skaičiavimuose vadovaujasi Komisijos 2015 m. gruodžio 23 d. nutarime Nr. O3-684 nustatyta Dp, rib reikšme: Dp, rib=259,84 Eur/(MWh/parą/metus) 2.2. Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainos dedamosios dalies skaičiavimas Vadovaujantis Įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalimis, SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingą minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį realizuoja paskirtasis tiekėjas. To paties straipsnio 6 dalis numato, kad Komisija nustato protingumo kriterijus atitinkančią paskirtojo tiekėjo veiklos grąžą SGD terminalo būtinojo kiekio daliai, kurią paskirtasis tiekėjas realizuoja už Komisijos patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos ar didesnę kainą ateinantiems kalendoriniams metams, ir pagrįstas SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo sąnaudas tvirtindama SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo kainos skaičiavimo metodiką. Vadovaujantis Metodikos 77 punktu, paskirtojo tiekėjo kaina skaičiuojama taip pat įvertinus ir pagrįstas paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo pasirengimo veiklai sąnaudas, patirtas iki paskirtojo tiekėjo veiklos pradžios vykdant teisės aktų įpareigojimus įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą. Metodikos 77 punkte nurodyta, kad Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kaina (Tpask) skaičiuojama pagal formulę: T pask,t 1 S pask, t 1 S pask, t 1 S t Q 0,24 ( Q vp,t 1 real, t Q real, t 1 ) (Eur/(MWh/parą/metus))

4 4 S pask,t+1 nustatytos metinės paskirtojo gamtinių dujų tiekimo sąnaudos, Eur, skaičiuojamos pagal formulę: Spask,t+1= CDA+CM+CP+CT+CA+CS+CF+CO+CPR+Cskyst+CEN; Eur CDA nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, Eur; CM remonto, techninės priežiūros ir eksploatavimo sąnaudos, Eur; CP personalo sąnaudos, Eur; CT mokesčių sąnaudos, Eur; CA administracinės sąnaudos, Eur; CS rinkodaros ir pardavimų sąnaudos, Eur; CF finansavimo sąnaudos, Eur; CO kitos paskirstytinos sąnaudos, Eur; CPR pagrįstos paskirtojo tiekėjo pasirengimo veiklai sąnaudos (toliau pasirengimo veiklai sąnaudos), patirtos iki paskirtojo tiekėjo veiklos pradžios vykdant teisės aktų įpareigojimus įgyvendinant suskystintų gamtinių dujų terminalo projektą. Jeigu pasirengimo veiklai sąnaudos sudaro daugiau nei 20 proc. paskirtojo tiekėjo t+1 metų veiklos sąnaudų, šios sąnaudos į kainą gali būti proporcingai įtraukiamos, Komisijai išdėstant jas per laikotarpį, ne ilgesnį kaip 5 metai, Eur; Cskyst mokesčio už SGD skystinimą (išdujinimą) sąnaudos, Eur; CEN Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos sujungimo taške su SGD terminalo jungtimi Klaipėdoje užsakomų pajėgumų sąnaudos, Eur; S pask,t+1 prognozuojamas t+1 metų sąnaudų skirtumas, susidaręs dėl energijos gamintojams parduotų dujų įsigijimo ir pardavimo kainų skirtumo, Eur; Q vp,t+1 vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus; ΔS t paskirtojo tiekėjo sąnaudų nuokrypis, kuris skaičiuojamas: ΔS t = S paskfakt S pask, progn; (Eur) S pask,fakt pagrįstos faktinės t-ųjų metų paskirtojo tiekėjo sąnaudos, Eur; Spask,progn prognozuotos paskirtojo tiekėjo sąnaudos t-aisiais metais, Eur; Q real,t+1 prognozuojama paskirtojo kiekio dalis, kuri t+1 metais bus realizuota už Komisijos nustatyta tvarka patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos ar didesnę kainą t+1 metams, MWh; Q real,t skirtumas tarp t-iesiems metams prognozuotos paskirtojo kiekio dalies, kurią buvo planuota realizuoti už Komisijos nustatyta tvarka patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos ar didesnę kainą t-iesiems metams, ir faktiškai už tokią ar didesnę kainą realizuotos paskirtojo kiekio dalies t-aisiais metais, MWh. UAB Litgas 2016 m. balandžio 27 d. raštu Nr. SD-2016/101 (toliau Raštas) pateikė dedamųjų, reikalingų paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainos nustatymui, skaičiavimus. Metinės paskirtojo gamtinių dujų tiekimo sąnaudos Eur nustatytos Skyriaus 2015 m. lapkričio 27 d. pažymoje Nr. O5-438 Dėl paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo UAB Litgas parduodamų gamtinių dujų kainos 2016 metams (patvirtinta 2015 m. lapkričio 30 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-625,,Dėl paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo UAB Litgas gamtinių dujų tiekimo paslaugos kainos 2016 metams ). Remiantis Metodikos 7 punktu, paskirtojo tiekėjo kaina (atitinkamai ir į jos nustatymą įtrauktos sąnaudos) nustatoma metams.

5 5 Raštu UAB Litgas pateikė ir kitų dedamųjų, reikalingų paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kainos nustatymui, skaičiavimus, kuriuos atliko atsižvelgdamas į rinkos pokyčius, 2015 m. faktinius skaičius, gamtinių dujų tiekimo bei įsigijimo sąlygų pasikeitimus: ΔS t = S paskfakt S pask, prong = Eur Vadovaujantis Aprašo, 4 2 punktu, SGD terminalo būtinasis kiekis patvirtinamas ne ilgiau nei 5 metams. SGD terminalo būtinajam kiekiui patvirtinti SGD terminalo operatorius, atsižvelgdamas į Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus užtikrinti SGD terminalo dujinimo technologijos procesą ir SGD terminalo techninės būklės palaikymą, ne vėliau nei prieš 12 mėnesių, iki pasibaigiant SGD terminalo būtinojo kiekio nustatymo laikotarpis, pateikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai su Komisija ir paskirtuoju tiekėju suderintą informaciją apie SGD terminalo būtinąjį kiekį, reikalingą liekančiam pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, kuris nustatytas Įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje. Komisija 2016 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. O3-72 Dėl SGD terminalo būtinojo kiekio derinimo nutarė derinti SGD terminalo būtinąjį kiekį, reikalingą liekančiam pradinio SGD terminalo eksploatavimo laikotarpiui, kuris nustatytas Įstatymo 11 straipsnio 13 dalyje, nuo 325 mln. kub. metrų iki 503 mln. kub. metrų per metus, esant norminėms sąlygoms: matavimo temperatūra 0 o C, slėgis 101,325 kpa. Suderintas SGD terminalo minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis, ribose nuo 325 mln. kub. metrų iki 503 mln. kub. metrų per metus, įvertinant UAB Litgas sutarties su ASA Statoil nustatytą planuojamą importuoti SGD kiekį bei Įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje numatytą galimybę nevykdyti dujinimo, užtikrins mažiausią dujų kiekį, reikalingą palaikyti nenutrūkstamą SGD terminalo veiklą. UAB Litgas numatė, kad MWh kiekis bus realizuotas energijos gamintojams ( MWh) ir Aprašo nustatyta tvarka rinkoje ( MWh). Q real,t+1 = = MWh Taip pat UAB Litgas Raštu nurodė, kad prognozuojama vidutinė metinė SGD pirkimo kaina, 2016 m. apskaičiuota Metodikoje numatyta tvarka, sudaro 20,53 Eur/MWh. Įsigijimo kaina, į kurią įskaičiuotos prognozuojamos SGD terminalo technologinės netektys, ir kuri naudojama apskaičiuojant prognozuojamą ateinančių metų SGD įsigijimo ir realizavimo kainų skirtumą dėl nesuvartoto būtinojo kiekio realizavimo gamtinių dujų rinkoje ir dėl energijos gamintojams parduodamų dujų už Komisijos nustatytą rinkos kainą, sudaro 20,95 Eur/MWh. Taigi, UAB Litgas, vadovaudamasi Metodika, pateikė S pask,t+1 skaičiavimą, kuris atliktas įvertinus prognozuojamą SGD tiekimo kiekį energijos gamintojams 2016 m. ( MWh), technologines sąnaudas, tenkančias šiam kiekiui ( MWh), vidutinę prognozuojamą SGD įsigijimo kainą 2016 m. (20,53 Eur). Dujų skyrius skaičiavimuose naudojo Komisijos 2016 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. O3-110 Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos 2016 m. perskaičiavimo nustatytą (toliau Rinkos kaina) prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą 15,26 Eur. ( )*20,53= Eur *15,26= Eur 1 S pask,t+1 = = Eur. 1 galima skaičiavimo paklaida dėl reikšmių apvalinimo

6 6 Atsižvelgiant į AB Amber Grid 2016 m. balandžio 27 d. raštą Nr Dėl informacijos apie gamtinių dujų vartojimo pajėgumus ir papildomos saugumo dedamosios lėšas, kuriame nurodomi vartojimo pajėgumai ,455 MWh/parą/metus, apskaičiuojama Paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kaina (T pask ): (( )+(0,24* ))/ ,455=107,20 Eur/(MWh/parą/metus) 2.3. Paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumo dedamosios skaičiavimas Vadovaujantis Metodikos 79 punktu, paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumas, susidaręs tarp SGD įsigijimo ir realizavimo rinkoje kainos, Komisijos pripažįstamas pagrįstomis sąnaudomis bei įvertinamas Komisijai skaičiuojant saugumo dedamąją, ši reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: Preal Pįsigij P, t P, t 1 ( Eur /( MWh / parą / metus )) Qv p, t 1 P, t+1 t+1 metų SGD įsigijimo ir realizavimo kainų skirtumas dėl paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje, Eur/(MWh/parą/metus); P real prognozuojamos paskirtojo tiekėjo paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje metinės pajamos, kurias paskirtasis tiekėjas suskaičiuoja ir pateikia Komisijai, Eur; P įsigij prognozuojamos paskirtojo tiekėjo metinės sąnaudos, patirtos įsigyjant paskirtojo kiekio pertekliaus dalį, realizuojamą gamtinių dujų rinkoje, ir paskirtojo tiekėjo apskaičiuojamos t+1 metams bei Komisijai pateikiamos pagal Metodikos 80 punktą, Eur; Q vp, t+1 vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus. P,t paskirtojo tiekėjo pajamų nuokrypis, susidaręs dėl prognozuotų ir faktinių SGD įsigijimo ir realizavimo rinkoje kainų bei kiekių skirtumo per paskutinius 12 mėnesių, Eur. Paskirtojo tiekėjo metinės sąnaudos, patirtos įsigyjant paskirtojo kiekio pertekliaus dalį, skaičiuojamos pagal formulę: P įsigij = P prognoz *Q pkp, (Eur) P prognoz prognozuojama SGD įsigijimo kaina, Eur/MWh; Q pkp paskirtojo kiekio perteklius, MWh; Vadovaujantis UAB Litgas Rašte pateiktais duomenimis, nesuvartotas SGD būtinasis kiekis, kuris bus realizuojamas ne energijos gamintojams, apskaičiuojamas: Qnbk= = MWh; 2016 m. balandžio 27 d. raštu Nr. SD-2016/101 pateiktuose skaičiavimuose UAB Litgas nurodė, jog prognozuojama dujų realizavimo kaina ne energijos gamintojams 16,96 Eur/MWh (t.y. skaičiavimuose naudojo Komisijos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. O3-699 Dėl Prognozuojamos gamtinių dujų rinkos kainos tvirtinimo patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos kainą). Atitinkamai Preal skaičiuojamas taip:

7 7 Preal= *16,96= Eur; 2 Pįsigij= *21,34= Eur 3 ; P,t = Eur (šis rodiklis apskaičiuotas Komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. pažymoje Nr. O5-438,,Dėl paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo UAB Litgas parduodamų gamtinių dujų kainos 2016 metams (patvirtinta 2015 m. lapkričio 30 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-625 Dėl paskirtojo gamtinių dujų tiekėjo UAB Litgas parduodamų gamtinių dujų kainos 2016 metams )); Qvp,t+1 AB Amber Grid 2016 m. balandžio 27 d. raštu Nr Dėl informacijos apie gamtinių dujų vartojimo pajėgumus ir papildomos saugumo dedamosios lėšas pateikti vartojimo pajėgumai ,455 MWh/parą/metus ( )/ ,455=1,72 Eur/(MWh/parą/metus) UAB Litgas apskaičiuota P,t+1 reikšmė = 1,72 Eur/(MWh/parą/metus) Dujų skyrius, įvertinęs UAB Litgas Raštu pateiktus skaičiavimus bei atsižvelgdamas į šiuo metu esamas bei prognozuojamas gamtinių dujų rinkos kainas bei Metodikoje įtvirtintą nuostatą, kuri teigia, kad prognozuojama paskirtojo kiekio dalis, kuri realizuojama ne energijos gamintojams turi būti realizuota už Komisijos nustatyta tvarka patvirtintą prognozuojamą gamtinių dujų rinkos ar didesnę kainą, siūlo, skaičiuojant paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumo dedamąją, vadovautis Komisijos patvirtinta Rinkos kaina - 15,26 Eur/MWh. Tokiu atveju: Preal= *15,26 = Eur; 4 ( )/ ,455= Eur/(MWh/parą/metus) Skyriaus apskaičiuota ir siūloma įtraukti paskirtojo kiekio pertekliaus realizavimo gamtinių dujų rinkoje pajamų skirtumo dedamoji P,t+1 = Eur/(MWh/parą/metus) 2.4. Administravimo sąnaudų dedamosios skaičiavimas Remiantis Metodikos 46 punktu, skaičiuojant gamtinių dujų saugumo dedamąją įtraukiamos ir prognozuojamos ateinančių metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos, į kurias įskaičiuojamos metinės perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos t+1 metams dėl SGDT lėšų administravimo. Saugumo dedamosios apskaičiavimo formulėje ši dalis išreikšta: S admt, 1 Q vp, t 1 S adm,t+1 prognozuojamos ateinančių metų SGDT lėšų administravimo sąnaudos, į kurias įskaičiuojamos metinės perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos t+1 metams dėl SGDT lėšų administravimo Q vp,t+1 vartojimo pajėgumai t+1 metams, MWh/parą/metus. 2 galima skaičiavimo paklaida dėl reikšmių apvalinimo 3 galima skaičiavimo paklaida dėl reikšmių apvalinimo 4 galima skaičiavimo paklaida dėl reikšmių apvalinimo

8 8 S adm,t+1 = Eur (patvirtinta 2015 m. lapkričio 30 d. Komisijos nutarimu Nr. O3-632 Dėl gamtinių dujų skystinimo kainos viršutinės ribos (gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos) koregavimo 2016 metais ). Q vp,t+1 = AB Amber Grid 2016 m. balandžio 27 d. raštu Nr Dėl informacijos apie gamtinių dujų vartojimo pajėgumus ir papildomos saugumo dedamosios lėšas pateikti vartojimo pajėgumai ,455 MWh/parą/metus. Administravimo sąnaudų dedamoji lygi 0,71 Eur/(MWh/parą/metus) ( / ,455=0,71) Gamtinių dujų skystinimo kainos dedamosios skaičiavimas Komisija 2015 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. O3-700 Dėl gamtinių dujų skystinimo kainos 2016 metams nustatymo patvirtino gamtinių dujų skystinimo (išdujinimo) paslaugos kainą, galiosiančią nuo 2016 m. sausio 1 d., kuri sudaro 0,1 Eur/MWh (be pridėtinės vertės mokesčio). AB Klaipėdos nafta 2016 m. kovo 21 d. raštu Nr. (4.6)A6-323 bei šį raštą papildančiu elektroninio pašto pranešimu (registracijos Nr. R1-2600) informavo Komisiją, kad laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 21 d. (imtinai) suskystintų gamtinių dujų terminale iš viso išdujinta ,95 MWh. Iki 2016 m. rugsėjo 30 d. (dujų metų pabaigos), atsižvelgiant į visų Terminalo naudotojų užsakytus išdujinimo pajėgumus, Terminale planuojama išdujinti ,73 MWh. AB Klaipėdos nafta, atsakydama į Komisijos 2016 m. kovo 23 d. raštu Nr. R2-(D)-760 Dėl pateiktos informacijos detalizavimo, 2016 m. kovo 23 d. raštu Nr. (4.6)A6-330 pateikė nurodyto kiekio išskaidymą pagal suskystintų dujų terminalo naudotojus. Skyrius, atsižvelgdamas į gautą informaciją, UAB Litgas 2016 m. kovo 21 d. raštą Nr. SD-2016/72, UAB Lietuvos dujų tiekimas elektroniniu paštu (registracijos Nr. R1-2669) pateiktus duomenis, apskaičiavo prognozuojamą išdujinimo kiekį 2016 metams (MWh). Faktiškai išdujintas bei, planuojamas išdujinti ir į gamtinių dujų perdavimo sistemą patiekti dujų kiekis 2016 metais = ,60 MWh Pskyst = 0,1* ,60/ ,455=6,83 Eur/(MWh/parą/metus) Pskyst = 6,83 Eur/(MWh/parą/metus) 2.6. Kompensavimo, dėl papildomos saugumo dedamosios dydžio pasikeitimo, įvertinimo dedamosios skaičiavimas AB Amber Grid 2016 m. balandžio 27 d. raštu Nr Dėl informacijos apie gamtinių dujų vartojimo pajėgumus ir papildomos saugumo dedamosios lėšas informavo Komisiją, kad šio rašto sudarymo dienai buvo apskaičiuota ,63 Eur suma, skirta kompensacijai dėl papildomos saugumo dedamosios pasikeitimo, kuri yra susijusi su patikslintais vartojimo pajėgumais. Ši suma susidaro dėl prognozuotų 2016 m. vartojimo pajėgumų ir esamų, pagal AB Amber Grid turimą informaciją, kurią ji pateikė vadovaujantis Aprašo pakeitimais sąlygotų patikslintų vartojimo pajėgumų. ΔSvp, t = ,63 Eur Kompensavimo dedamoji = ,63/ ,455=8,16 Eur/(MWh/parą/metus) 2.7. Saugumo dedamosios skaičiavimas

9 9 Kaip nurodyta šios pažymos 2.1. punkte, Saugumo dedamoji, skaičiuojama pagal šią formulę: ; (Eur/(MWh/parą/metus)) Dsaug,t+1=259,84+107,20+1,85-6,83-8,16+0,71 =354,61 Eur/(MWh/parą/metus). Dsaug,t+1=354,61 Eur/(MWh/parą/metus). 3. Baigiamosios nuostatos Vadovaudamasis Įstatymu, Aprašu, Metodika, bei atsižvelgdamas į AB Amber Grid 2016 m. balandžio 27 d. raštą Nr ir UAB Litgas 2016 m. balandžio 27 d. raštą Nr. SD-2016/101, Skyrius siūlo Komisijai nustatyti perskaičiuotą saugumo dedamąją 354,61 Eur/(MWh/parą/metus), kuri būtų taikoma nuo 2016 m. liepos 1 d. Dujų skyriaus vyr. specialistas Gediminas Didžiulis

10 Į posėdį kviečiami: 1. Energetikos ministerijos atstovai 2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarybos atstovai 3. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos atstovai 4. Lietuvos elektros energetikos asociacijos atstovai 5. Lietuvos energijos konsultantų asociacijos atstovai 6. Lietuvos dujų asociacijos atstovai 7. Lietuvos biodujų asociacijos atstovai 8. Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai 9. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovai 10. AB Klaipėdos nafta atstovai 11. AB Amber Grid atstovai 12. AB Energijos skirstymo operatorius atstovai 13. AB Lietuvos dujų tiekimas atstovai 14. UAB Haupas atstovai 15. UAB Litgas atstovai 16. UAB Kauno termofikacinė elektrinė atstovai 17. AB Achema atstovai 18. UAB Grata group atstovai 19. UAB Get Baltic atstovai 20. UAB Dujotekana atstovai 10

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2 TURINYS TURINYS... 2 ĮŽANGINIS ŽODIS... 4 1. Veiklos principai, esminiai faktai... 9 2. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k

Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės k Lietuvos Respublikos elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų metinė ataskaita Europos Komisijai Parengė: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilnius, 2017 2 Turinys 1. PRATARMĖ... 6 2.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

METINIS PRANEŠIMAS 2017

METINIS PRANEŠIMAS 2017 METINIS PRANEŠIMAS 2017 TURINYS 7 BENDROJI INFORMACIJA 10 VEIKLOS APLINKA 10 STRATEGIJA 13 VEIKLA 18 FINANSINIAI REZULTATAI 22 RIZIKOS 23 VALDYMAS 29 DARBUOTOJAI 31 SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ, APLINKOS APSAUGA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU

NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODU NAFTOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO SRIČIŲ BEI BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ KVALIFIKACINIŲ REIKALAVIMŲ SĄRAŠAS VEIKLOS SRITIS: NAFTOS PRODUKTŲ VARTOJIMAS (2 priedas) Eil. Nr. Energetikos darbuotojo

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M.

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M. Vilnius 2017 M. TURINYS 1. BENDROJI INFORMACIJA... 3 1.1. PAGRINDINIAI DUOMENYS... 3 1.2. BENDROVĖS VEIKLA... 3 1.3. ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA... 8 1.4. DARBUOTOJAI... 8 1.5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS...

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

MergedFile

MergedFile Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAUTA 2019-01-14 Nr. R1-410 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai El. p.: rastine@regula.lt 2019-01- Nr. SD- Į 2019-01-07 Nr. R2-(RPS)-20

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų apžvalga 2019 m. gegužė

Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų apžvalga 2019 m. gegužė Elektros energijos ir gamtinių dujų rinkų apžvalga 2019 m. gegužė Ar pavysime kaimynus į kuriuos lygiuojamės? 3 Prognozuojama reali elektros energijos kaina rinkoje 5 Pigios elektros energijos iš Rusijos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

Sanaudu apskaitos taisykles

Sanaudu apskaitos taisykles LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau