VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS KAUNO ENERGIJA ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ 2016 m. kovo 18 d. Nr. O5-68 Vilnius Akcinė bendrovė Kauno energija (toliau Bendrovė) 2015 m. kovo 30 d. raštu Nr pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (toliau Komisija) Bendrovės šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektą bei dokumentus, reikalingus skaičiavimams pagrįsti. Šilumos bazinės kainos dedamosios Bendrovei buvo nustatytos Komisijos 2012 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. O3-413 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų akcinei bendrovei Kauno energijai kurios galios iki 2016 m. gruodžio 31 d. Komisija 2013 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. O3-19 Dėl šilumos kainos dedamųjų akcinei bendrovei Kauno energija nustatymo vienašališkai nustatė Bendrovei šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, kurios įsigaliojo nuo 2013 m. vasario 1 d. Komisija 2014 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. O3-120 Dėl akcinės bendrovės Kauno energija šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų suderino Bendrovės valdybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr Dėl AB Kauno energija perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo nustatytas perskaičiuotas šilumos kainos dedamąsias antriesiems bazinės šilumos kainos galiojimo metams. Komisija 2015 m. kovo 30 d. raštu Nr gavo Bendrovės perskaičiuotos šilumos kainos dedamųjų projektą ir Bendrovės valdybos 2015 m. kovo 23 d. sprendimo Nr Dėl AB Kauno energija perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo kopiją bei dokumentus, reikalingus perskaičiuotų dedamųjų skaičiavimams pagrįsti m. lapkričio 27 d. raštu Nr Bendrovė pateikė karšto vandens kainos dedamųjų projektą ir 2015 m. lapkričio 25 d. Bendrovės valdybos sprendimų Nr Dėl AB Kauno energija karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo ir Nr Dėl AB Kauno energija perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo kopijas bei pildomą informaciją, reikalingą šilumos ir karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimams pagrįsti. Atsižvelgdama į tai, kad Bendrovės pateiktame patikslintame šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekte nebuvo įvertintos 2015 m. investicijos rekonstruojant Inkaro katilinę bei įrengiant biokuro katilus Petrašiūnų elektrinėje ir Šilko katilinėje, Komisija 2015 m. gruodžio 21 d. raštu Nr. R2-(Š)-3801 kreipėsi į Bendrovę prašydama pateikti pakoreguotą šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektą, įvertinant minėtų investicijų įtaką šilumos kainos pastoviajai ir kintamajai dedamajai. Bendrovė 2016 m. sausio 29 d. raštu Nr pateikė Komisijai pakoreguotą šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektą (toliau Projektą), kuriame įvertintos 2015 m. atliktos investicijos Šilko ir Inkaro katilinėse bei Petrašiūnų elektrinėje. Kartu su projektu Bendrovė pateikė valdybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr Dėl AB Kauno energija perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo kopiją.

2 2 Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyrius (toliau Skyrius) Projektą patikrino vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu ir Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau Metodika). Galiojančios, pagal Bendrovės Projektą ir Skyriaus apskaičiuotos projekcinės 2016 m. kovo mėn. šilumos kainos dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio) pateiktos 1 lentelėje. 1 lentelė. Bendrovės 2016 m. kovo mėn. galiojančios ir projekcinės (be pridėtinės vertės mokesčio) šilumos kainos dedamųjų palyginimas, ct/kwh Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti Bendrovės Projektas Skyriaus projektas Pasikeitimas (5-3) Šilumos kaina ( ) 5,66 5,39 5,35-0, TPD Pastovioji dedamoji ( ) 1,53 1,95 1,95 0, TPD Bazinė pastovioji dedamoji 1, T Pastoviosios dedamosios pokytis ( ,30 0,72 0,72 0, ) T EF efektyvumo koeficiento įtaka T HG Q; TH Q; TH RQ pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtaka 0,06 0,19 0,19 0, T INV DA nusidėvėjimo (amortizacijos) įtaka 0,03 0,10 0,10 0, T INV JR atliktų investicijų grąžos įtaka 0,01 0,05 0,05 0, T WACC JR investicijų grąžos pokyčio (skolinto kapitalo R d ir nuosavo kapitalo R e 0,01 0,07 0,07 0,06 pokyčio) įtaka T X nuo ūkio subjektų valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius 0,19 0,31 0,31 0,12 ( ) T x KTE rezervinės galios užtikrinimo paslaugų sąnaudų įtaka 0,18 0,26 0,26 0, T x papildomų investicijų grąžos įtaka 0,01 0,05 0,05 0, TKD Kintamoji dedamoji ( ) 4,13 3,44 3,44-0, T KD Galiojančios kintamosios dedamosios pokytis - -0,69-0,69-0, T E elektros energijos technologinėms reikmėms kainų pokyčio įtaka - 0,03 0,03 0, T W vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčio įtaka - -0,01-0,01-0, kuro struktūros pokyčio įtaka -0,41-0,41-0, pirktos šilumos kiekio pokyčio įtaka -0,22-0,22-0, T H,PD šilumos gamybos kainos pokyčio įtaka papildomos šilumos kiekiui (šilumos perdavimo nuostoliams) - -0,08-0,08-0, THG&H; Nesusigrąžintos ir (ar) TTAP; T papildomai gautos pajamos 0,00 0,00-0,04-0,04 Pastaba. Skyriaus ir Bendrovės projekcinės šilumos kainos apskaičiuotos taikant 2016 m. sausio mėn. kuro kainas.

3 3 Skyriaus skaičiavimais, po šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekcinė 2016 m. kovo mėn. šilumos kaina, palyginti su galiojančia kaina, mažėja nuo 5,66 ct/kwh iki 5,35 ct/kwh, t. y. 0,31 ct/kwh (5,5 proc.). Perskaičiuota pastovioji dedamoji galiojančią šilumos kainą didina 0,42 ct/kwh (7,4 proc.), iš jų didžiausią įtaką daro pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitiktis (0,13 ct/kwh), investicijų grąža (0,10 ct/kwh), investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų įtaka (0,07 ct/kwh). Padidėjusios rezervinės galios užtikrinimo paslaugų sąnaudos pastoviąją dedamąją didina 0,08 ct/kwh, papildoma investicijų grąža nuo atliktų investicijų 0,04 ct/kwh. Dėl vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčio, kuro struktūros ir pirktos šilumos kiekio pokyčio bei pastoviosios dedamosios pokyčio, kintamoji dedamoji mažėja 0,72 ct/kwh, dėl elektros energijos kainų pokyčio didėja 0,03 ct/kwh. Kintamoji dedamoji šilumos kainą mažina 0,69 ct/kwh (12,2 proc.). Dėl papildomos dedamosios šilumos kaina mažėja 0,04 ct/kwh. (0,7 proc.). Didžiausia įtaką papildomos dedamosios mažėjimui turi sąnaudos, susidariusios dėl kuro ir (ar) šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų ar pajamų neatitikimo (0,07 ct/kwh), dėl faktinės ir į šilumos kainą įskaičiuotos rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo papildoma dedamoji didėja (0,03 ct/kwh). ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS Bendrovės šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis 2014 m. I ketv m. IV ketv Šilumos kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas Bendrovės šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į efektyvumo koeficiento, pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio, ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų ir investicijų grąžos pokyčius bei į kitus, nuo Ūkio subjektų valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius Infliacijos įtakos skaičiavimas Skaičiuojant efektyvumo koeficientą pagal Metodikos 74.1 papunktį, Bendrovės perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas (2014 m. gruodžio mėn. 108,0951) lyginamas su paskutinio kainos dedamųjų perskaičiavimo metu naudotu vartotojų kainų indeksu (2014 m. birželio mėn. 108,7246). Atsižvelgiant į tai, kad šis perskaičiavimas yra antras, sumuojami šio kainos dedamųjų perskaičiavimo metu (e = - 0,0029) 1 ir antrojo perskaičiavimo metu (e = 0,0034) nustatyti efektyvumo koeficientai. Pagal Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimus, efektyvumo didinimo koeficientas sudaro (e=0,0005) 2, o dėl efektyvumo koeficiento įtakos (ΔTEF,3) šilumos bazinės ir galiojančios kainos pastovioji dedamoji nesikeičia Pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtakos skaičiavimas Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytis dėl pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties faktiškai pagamintam ir realizuotam šilumos kiekiui skaičiuojamas pagal Metodikos 74.2 papunktį. Bendrovės apskaičiuotas šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kiekio koeficientas yra -0,2828, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo (pardavimo) šilumos kiekio 1 ((108,0951/108,7246)-1)/2 = - 0, ((108,0951/108,7246)-1)/2 +0,0034 = 0,0005.

4 4 koeficientas yra 0,1576, kurie atitinka Skyriaus apskaičiuotus. Pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtakos šilumos kainos pastoviajai dedamajai palyginimas pateiktas 2 lentelėje. 2 lentelė. Pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtakos palyginimas, ct/kwh Bendrovės Skyriaus Pasikeitimas Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti projektas projektas (5-3) Bazinė pastovioji 1.1. TPD 1,23 dedamoji T HG pagaminto ir Q; T H realizuoto šilumos 0,06 0,19 0,19 0,13 Q; T HR kiekio neatitikties Q įtaka I HG Q; I H Q; I HR Q Šilumos kiekio koeficientas I HG Q -0,2828 I H Q 0,1576 I HR Q 0,1576 I HG Q -0,2828 I H Q 0,1576 I HR Q 0,1576 Pagal Bendrovės pateiktus duomenis, faktiškai ataskaitiniu laikotarpiu pagamintos ir pirktos šilumos kiekis (1 362, 7 tūkst. MWh), lyginant su šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimo metu nustatytu (1 607, 1 tūkst. MWh), sumažėjo 244,4 tūkst. MWh arba 15,2 proc. Per tą patį laikotarpį realizuotas šilumos kiekis (1 111,2 tūkst. MWh), lyginant su nustatytu baziniuose skaičiavimuose (1 319,1 tūkst. MWh), sumažėjo 207,9 tūkst. MWh arba 15,8 proc. dėl aukštesnės lauko oro temperatūros, kuri turėjo įtakos šilumos poreikio mažėjimui. Pagal Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimus, dėl šilumos kiekio neatitikimo ( T HG Q,3) šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji didėja 0,19 ct/kwh, lyginant su dabar galiojančia 0,13 ct/kwh Ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų skaičiavimas Pagal Metodikos 74.3 papunktį šilumos kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio dėl naujai pagal investicijų planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų. Komisija 2014 m. kovo 7 d. nutarimais Nr. O3-68 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. liepos 30 d. nutarimo Nr. O3-149 Dėl akcinės bendrovės Kauno energija metų investicijų pakeitimo, Nr. O3-69 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 27 d. nutarimo Nr. O3-412 Dėl akcinės bendrovės Kauno energija 2014 metų investicijų pakeitimo ir Nr. O3-70 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3-406 Dėl akcinės bendrovės Kauno energija metų investicijų pakeitimo, suderino m. faktiškai atliktas Komisijos dar nederintas investicijas, faktiškai atliktų Komisijos jau suderintų investicijų papildomas dar Komisijos nederintas sumas bei 2015 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. O3-526 Dėl akcinės bendrovės Kauno energija metų investicijų suderino 2015 m. planuojamas investicijas. Bazinės šilumos kainos dedamųjų skaičiavimuose buvo įskaičiuota 213,7 tūkst. Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų nuo planuojamų 2012 m. atlikti (6 028,2 tūkst. Eur) investicijų vertės m. faktiškai atliktų suderintų investicijų vertė sudarė 6 603,4 tūkst. Eur. Šilumos kainos dedamųjų pirmojo perskaičiavimo metu nuo m. atliktų ,7 tūkst. Eur investicijų ir planuojamų 2014 m. atlikti 5 119,6 tūkst. Eur investicijų apskaičiuota 776,3 tūkst. Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų m. faktiškai įvykdytų investicijų vertė sudaro 5 405,2 tūkst. Eur. Didžioji dalis investicijų 4 593,4 tūkst. Eur, buvo panaudota šilumos tinklų rekonstravimui ir atnaujinimui m. buvo suremontuotos 135 vamzdynų atkarpos po hidraulinių bandymų, nustatyti apie 340 nesandarumo atvejų, suremontuotų atkarpų ilgis 3,3 km. 546,3 tūkst. Eur investuota į kompiuterinės, serverinės, informacinių sistemų programinės įrangos atnaujinimą ir modemų

5 5 įsigijimą.72,2 tūkst. Eur buvo panaudota 204 vnt. šilumos apskaitos prietaisų su nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemomis įsigijimui ir įrengimui. 67,3 tūkst. Eur Jonavos g. siurblinės rekonstravimui, 46,4 tūkst. Eur pastatų ir statinių atnaujinimui. Kito šilumos tiekimo veiklai reikalingo turto įsigijimas 79,6 tūkst. Eur m. įvykdytos investicijos (biokuro katilai į eksploataciją įvesti balandžio mėn.), didinančios atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą sudaro ,8 tūkst. Eur, iš jų 6 298,4 tūkst. Eur (iš to skaičiaus 1 522,7 tūkst. Eur ES struktūrinių fondų lėšos) dviejų biokuro katilų įrengimas Petrašiūnų elektrinėje, 2 317,0 tūkst. Eur (ES lėšos 1 120,4 tūkst. Eur) vandens šildymo katilo ir ekonomaizerio įrengimas Šilko katilinėje bei 5 578,4 tūkst. Eur (ES lėšos 1 700,7 tūkst. Eur) Inkaro katilinės rekonstrukcija. Nuo šių investicijų pagal Metodikos 74.3 papunktį Bendrovė apskaičiavo 688,8 tūkst. Eur nusidėvėjimo sąnaudų m. įgyvendinus investicinius projektus Petrašiūnų elektrinėje ir Šilko katilinėje, buvo demontuotas garo katilas su įrengimais. Dėl šios priežasties Skyrius savo skaičiavimuose minusavo 7,7 tūkst. Eur nenaudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudų ir šilumos gamybos verslo vienete apskaičiavo 681,1 tūkst. Eur nusidėvėjimo sąnaudų. Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimuose susidaręs nereikšmingas nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų skirtumas, įtakos perskaičiuojamai šilumos kainos pastoviajai dedamajai neturi. Iš viso Skyriaus šio perskaičiavimo metu apskaičiuota ir įvertinta 1 556,1 tūkst. Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų nuo faktiškai įvykdytų tiesiogiai priskirtų investicijų vertės. Bendrovės atliktų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytis, įvertintas šilumos kainoje, pavaizduotas 3 lentelėje. 3 lentelė. Investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio palyginimas, ct/kwh Bendrovės Skyriaus Pasikeitimas Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti Projektas projektas (5-3) TPD Bazinė pastovioji dedamoji 1, T INV DA nusidėvėjimo (amortizacijos) įtaka 0,03 0,10 0,10 0,07 Įvesties rodikliai, tūkst. Eur faktiškai įvykdytų investicinių projektų ΣC INV DA nuo bazinės kainos nustatymo 562,6 1563,8 1556,1 993,5 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos C INV DA,i,3 faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant 3 metams perskaičiavimą nusidėvėjimo ,2 993,5 (amortizacijos) sąnaudos C INV DA,i,2 Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant 2 metams perskaičiavimą nusidėvėjimo 776,3 776,3 776,3 - (amortizacijos) sąnaudos Į bazines kainas įskaičiuotų planuojamų investicinių projektų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 213,7 - Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimais, dėl investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų koregavimo ( T INV DA,3) šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji didėja 0,10 ct/kwh, lyginant su galiojančia šilumos kainos pastoviąja dedamąja, didėja 0,07 ct/kwh Atliktų investicijų grąžos sąnaudų skaičiavimas Investicijų grąžos pokyčio (dėl faktiškai įvykdytų ir įvestų į eksploataciją investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus) įtaka apskaičiuojamai kainai nustatoma pagal Metodikos 74.4 papunktį.

6 6 Metodikos papunktis 3 numato, kad esant reguliuojančios institucijos sprendimui, ūkio subjektui gali būti nustatyta optimali jo kapitalo struktūra, pagal kurią būtų nustatoma ūkio subjekto investicijų grąža, atsižvelgiant į ekonomines sąlygas atitinkamu laikotarpiu. Optimali kapitalo struktūra nustatoma tuo atveju, kai pagal faktinę Ūkio subjekto kapitalo struktūrą apskaičiuota investicijų grąžos norma yra didesnė, nei apskaičiuota pagal optimalią kapitalo struktūrą. Kapitalo struktūra laikoma optimalia, kai skolintas kapitalas sudaro 70 proc., nuosavas 30 proc. Esant minėtai kapitalo struktūrai, Bendrovės ir Skyriaus apskaičiuota investicijų grąžos norma (WACC) sudaro 5,64 proc. taikant Komisijos paskelbtą nuosavo kapitalo kainą 10,7 proc. Pažymėtina, kad skaičiuojant investicijų grąžos normą pagal faktinę (2010 m.) 4 Bendrovės kapitalo struktūrą, kurioje skolintas kapitalas sudarė 21 proc., o nuosavas 79 proc., investicijų grąžos norma sudarytų 10,47 proc. Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus skaičiavimas pateiktas 4 lentelėje. 4 lentelė. Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus investicijų grąžos pokyčio palyginimas, ct/kwh Bendrovės Skyriaus Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti Projektas projektas TPD Bazinė pastovioji dedamoji 1,23 Pasikeitimas (5-3) T INV JR atliktų investicijų grąžos įtaka 0,01 0,05 0,05 0,04 Įvesties rodikliai, tūkst. Eur JR INV faktiškai metais įvykdytų investicinių projektų grąža 189,9 860,1 855,3 665, faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant 3 metų perskaičiavimą vertė, taikoma skaičiavimuose 3542,1* 15255, ,3** r investicijų grąžos norma, proc. 5,36 5,64 5,64 - *2014 m. perskaičiavimo metu skaičiavimuose naudota faktiškai 2013 m. įvykdytų investicinių projektų grąža ir faktiškai įvykdytų investicinių projektų vertė. ** Bendrovės 2014 m. atliktų investicijų vertė 5405,2 tūkst. Eur ir 2015 m. įvykdytų investicijų biokuro katilų investicijų vertė. Skyrius, taikydamas investicijų grąžos normą 5,64 proc., apskaičiavo investicijų grąžą 855,3 tūkst. Eur. Skirtumas tarp Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimų susidarė todėl, kad Skyrius savo skaičiavimuose iš faktiškai 2015 m. įvykdytų investicinių projektų vertės minusavo 86,9 tūkst. Eur vertės 2015 m. nebeeksploatuojamą turtą. Dėl investicijų grąžos pokyčio ( T INV JR,3), Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimais, šilumos kainos pastovioji dedamoji didėja 0,05 ct/kwh, lyginant su galiojančia šilumos kainos pastoviąja dedamąja 0,04 ct/kwh Investicijų grąžos pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio skaičiavimas Investicijų grąžos pokyčio 5 (dėl skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio) įtaką perskaičiuojamai kainai reglamentuoja Metodikos 74.5 papunktis. 3 Metodikos papunktis galiojęs iki 2016 m. sausio 1 d. 4 Vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) skaičiuojama naudojant ūkio subjekto šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) ataskaitinio laikotarpio balanso skolinto ir nuosavo kapitalo rodiklius. 5 Investicijų grąžos apimtis, nustatyta šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) metu, perskaičiuojant bazines šilumos kainas (kainos dedamąsias), nustatytas pagal Metodikos redakciją, galiojusią iki 2013 m. gruodžio 31 d., apima ir palūkanų sąnaudas, priskirtas atitinkamai paslaugai (produktui) baziniais metais.

7 7 Šilumos bazinės kainos skaičiavimo metu Bendrovės reguliuojamo turto vertė, nuo kurios buvo skaičiuojamas pelnas, sudarė ,0 tūkst. Eur, iš to skaičiaus šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vieneto sudarė ,4 tūkst. Eur (įskaitant 855,1 tūkst. Eur privalomo rezervinio kuro atsargų kiekio vertę), šilumos perdavimo verslo vieneto ,4 tūkst. Eur, mažmeninio aptarnavimo verslo vieneto būtinosios pajamos sudarė 1 380,2 tūkst. Eur. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, energijos išteklių rezervinių atsargų kiekis šaltuoju metų periodu negali būti didesnis negu energetikos ūkio subjektai vidutiniškai suvartoja per dešimt kalendorinių dienų, skaičiuojant pagal trejų praėjusių kalendorinių metų 10 kalendorinių dienų vartojimo vidurkį šaltuoju metų periodu. Atsižvelgiant į šią įstatymo nuostatą, pirmojo šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo metu Bendrovė perskaičiavo rezervinio kuro atsargų kiekio vertę ir nuo jos apskaičiuotą normatyvinį pelną. Perskaičiuota rezervinio kuro atsargų vertė sudaro 251,0 tūkst. Eur. Atitinkamai iki ,3 tūkst. Eur buvo sumažinta šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, nuo kurios skaičiuojamas investicijų grąžos pokytis (dėl skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio). Skyriaus skaičiavimais, susumavus pakoreguotą šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo metu įvertintą ,9 tūkst. Eur ir metais atliktų su Komisija suderintų investicijų ,7 tūkst. Eur ilgalaikio turto vertes, iš viso veikloje naudojamo reguliuojamo turto vertė yra ,6 tūkst. Eur. Taikant investicijos grąžos normą 5,64 proc., apskaičiuota investicijų grąžos apimtis, taikoma perskaičiavimo metu, sudaro 4 039,1 tūkst. Eur. Skirtumas tarp Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimų susidarė dėl anksčiau aprašyto nenaudojamo turto įvertinimo. Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio palyginimas pateiktas 5 lentelėje. 5 lentelė. Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio palyginimas, ct/kwh Bendrovės Skyriaus Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti Projektas projektas TPD Bazinė pastovioji dedamoji 1,23 Pasikeitimas (5-3) T WACC JR investicijos grąžos (skolinto kapitalo R d ir nuosavo kapitalo R e) įtaka 0,01 0,07 0,07 0,06 Įvesties rodikliai JR WACC Investicijų grąžos apimtis, tūkst. Eur 3151,6 4034,2 4039, K Reguliuojamo turto vertė (įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias pajamas) nustatyta šilumos bazinėje , , ,6 - kainoje ir jos paskesnių metų faktiškai atliktų investicijų, tūkst. Eur r investicijų grąžos norma, proc. 5,36 5,64 5,64 0, R d skolinto kapitalo kaina, proc. - 2,55 2, R e nuosavo kapitalo grąža, proc. - 10,70 10, W D skolinto kapitalo dalis - 0,70 0, W E nuosavo kapitalo dalis - 0,30 0,30 - Dėl investicijų grąžos (dėl skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo Re pokyčio) pokyčio ( T WACC JR,2) šilumos kainos pastovioji dedamoji didėja 0,07 ct/kwh, lyginant su dabar galiojančia 0,06 ct/kwh.

8 Kogeneracinėse jėgainėse pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) rizikos skaičiavimas Metodikos 74.6 papunktis 6 numato šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimą įvertinant kogeneracinėse jėgainėse pagamintos elektros energijos pelno (nuostolių) rizikos koeficientą, kuris apskaičiuojamas pagal Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos (toliau Sąnaudų atskyrimo metodika). Pagal Sąnaudų atskyrimo metodikos 7 24 punktą iš elektros energijos gamybos gautas pelnas ar nuostolis naudojamas perskirstant sąnaudas tarp šilumos ir elektros energijos gamybos. Bendrovė 2014 m. iš elektros energijos veiklos patyrė 2,1 tūkst. Eur nuostolį. Įvertinus elektros energijos supirkimo kainos korekciją dėl prognozuotų ir faktinių kuro (gamtinių dujų) kainų neatitikimo per 2014 m., Bendrovės 2014 m. iš elektros energijos veiklos patirtas nuostolis sudarė 9,7 tūkst. Eur. Nuo šios sumos apskaičiuota 40 proc. suma, kuria turi būti mažinamos šilumos tiekimo veiklos sąnaudos, sudaro 3,9 tūkst. Eur. Šis Bendrovės patirtas nuostolis šilumos bazinės kainos pastoviajai dedamajai įtakos neturi Nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų skaičiavimas Metodikos 74.8 papunktis numato šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimą dėl kitų, nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčių: 1. Vadovaujantis Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 Dėl šilumos kainos nustatymo metodikos pakeitimo 2.6 punktu, iki artimiausio šilumos kainos (kainos dedamųjų) perskaičiavimo rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudos buvo įskaičiuotos į šilumos kainos kintamąją dedamąją. Bendrovės apskaičiuotos UAB Kauno termofikacijos elektrinės teikiamų rezervinės galios užtikrinimo paslaugų sąnaudos, įvertinamos šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu ir sudaro 4 249,9 tūkst. Eur per metus. Šios sąnaudos apskaičiuotos pagal UAB Kauno termofikacijos elektrinės ir Bendrovės 2015 m. gruodžio 30 d. pasirašytos Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos pirkimo sutarties Nr. A sąlygas ir su Komisija suderintas rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainas. Pagal Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimus, šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudų, perskaičiuota šilumos kainos pastovioji dedamoji, lyginant su bazinės šilumos kainos pastoviąja dedamąja, didėja 0,26 ct/kwh, lyginant su galiojančia, didėja 0,08 ct/kwh 2. Vadovaujantis Energetikos įstatymo 8 straipsnio 16 dalies 1 punktu, apskaičiuotos 2015 m. mokestinių įsipareigojimų sąnaudos sudaro 234,0 tūkst. Eur (apskaičiuota nuo 2014 m. perdavimo veiklos pajamų ,0 tūkst. Eur), lyginant su nustatytomis šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo metu (283,9 tūkst. Lt), mažėja 49,9 tūkst. Eur arba 17,6 proc. Pažymėtina, kad Bendrovė per pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatytų šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. vasario 28 d. susigrąžino 249,7 tūkst. Eur arba 34,2 tūkst. Eur mažiau mokestinių įsipareigojimų sąnaudų, nei buvo nustatyta (283,9 tūkst. Eur). Taigi, iš viso susidaro 15,7 tūkst. Eur papildomų pajamų (49,9 tūkst. Eur 34,2 tūkst. Eur). Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, minėtos papildomos pajamos šilumos bazinės ir galiojančios kainos pastoviajai dedamajai įtakos neturi, todėl turi būti įvertintos kito perskaičiavimo metu. 3. Vadovaujantis Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 Dėl šilumos kainos nustatymo metodikos pakeitimo 4 punktu, šilumos tiekėjams, iki 2014 m. birželio 1 d. 6 Metodikos papunktis galiojęs iki 2016 m. sausio 1 d. 7 Sąnaudų atskyrimo metodikos redakcija, galiojusi iki 2016 m. sausio 1 d.

9 9 investicijas į kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą suderinusiems su atitinkamos savivaldybės taryba ir dėl tos priežasties pakeitusiems iškastinio kuro naudojimą atsinaujinančių išteklių kuro naudojimu, taikomas Šilumos kainos nustatymo metodikos redakcijos, galiojusios iki 2013 m. gruodžio 31 d., punkte nustatytas skatinimas investicijos vertei skiriami papildomi 6 proc. pelno prie bazinės kainos dedamųjų nustatymo metu numatyto WACC, priimant, kad jie bus taikomi 7 metus, skaičiuojant nuo kuro pasikeitimo datos. Papildomas metinis pelnas nuo su Komisija suderintų ir 2013 m. įvykdytų 3 542,3 tūkst. Eur investicijų į biokuro katilus Šilko, Noreikiškių ir Ežerėlio katilinėse sudaro 212,5 tūkst. Eur, nuo 2015 m. įsisavintų 9 850,0 tūkst. Eur investicijų į biokuro katilus Petrašiūnų elektrinėje ir Šilko bei Inkaro katilinėse 591,0 tūkst. Eur. Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimais, dėl investicijų į kuro iš atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrą papildomos investicijų grąžos, šilumos kainos pastovioji dedamoji, lyginant su bazinės šilumos kainos pastoviąja dedamąja, didėja 0,05 ct/kwh, lyginant su galiojančia 0,04 ct/kwh. 4. Pagal Metodikos 74.7 papunkčio reikalavimus perskaičiuota šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji dėl balansavimo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose paslaugos teikimo rezultato ( Eur) įtakos nesikeičia Paskutinių dvejų metų faktinės ir ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos koregavimas Metodikos 74.9 papunktis numato paskutinių dvejų metų faktinės ir ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos koregavimą, kai vidutinė faktinė dviejų paskutinių ataskaitinių laikotarpių, ėjusių prieš šilumos bazinės kainos (kainos dedamosios) perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį, investicijų grąža viršija reguliuojančiosios institucijos nustatytą investicijų grąžą daugiau kaip 1 procentiniu punktu. Bendrovės 2013 m. ir 2014 m. vidutinė investicijų grąža (1,3 proc.) buvo 3,9 proc. punktais mažesnė nei per tą patį laikotarpį bazinė vidutinė investicijų grąža (5,2 proc.). Todėl šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji dėl investicijų grąžos nekoreguojama. Bendrovės šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji sudaro 1,23 ct/kwh, o galiojanti pastovioji dedamoji 1,53 ct/kwh. Pagal Bendrovės ir Skyriaus projektus po trečiojo šilumos bazinės kainos perskaičiavimo pastovioji dedamoji sudaro 1,95 ct/kwh arba 58,5 proc. didesnė nei šilumos bazinėje kainoje ir 27,4 proc. didesnė nei galiojanti Šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas Vadovaujantis Metodikos 75 punktu, šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į faktinius pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių (struktūros) pokyčius, išaugusią kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį naudojamo kuro struktūroje bei faktinius elektros energijos ir (ar) geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčius Pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių (struktūros) koregavimas Bendrovės projekte pagamintos ir įsigytos šilumos kiekiai (struktūros) keičiasi dėl didesnio, negu šiuo metu galiojančiose šilumos kainos dedamosiose, įvertinto pagaminamos šilumos kiekio. Bendrovės atliktos investicijos leidžia padidinti nuosavybės teise turimų šilumos generavimo įrenginių galios apimtį ir sumažinti perkamos šilumos kiekį bei galios rezervo užtikrinimo paslaugą iš UAB Kauno termofikacijos elektrinės. Dėl planuojamo pagaminti didesnio šilumos kiekio keičiasi patiektos į tinklą šilumos struktūra (6 lentelė). 6 lentelė. Pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių (struktūros) pokytis Rodikliai Mato vnt. Bazinėje kainoje nustatyta struktūra Galiojančios šilumos kainos dedamosiose nustatyta struktūra Perskaičiuota struktūra

10 10 Rodikliai Pagaminta ir patiekta šilumos iš savų šaltinių Pirkta ir patiekta šilumos Patiekta šilumos į tinklą Mato vnt. Bazinėje kainoje nustatyta struktūra Galiojančios šilumos kainos dedamosiose nustatyta struktūra Perskaičiuota struktūra tūkst. MWh 162,7 373,1 512,7 proc. 10,1 23,2 31,9 tūkst. MWh 1444,4 1234,0 1094,4 proc. 89,9 76,8 68,1 tūkst. MWh 1607,1 1607,1 1607,1 proc. 100,0 100,0 100, Kuro struktūros koregavimas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo Galiojančios šilumos kainos šilumos gamybos kuro struktūroje gamtinės dujos sudaro 76,2 proc., medienos kilmės biokuras 22,4 proc., durpės 1,0 proc., biodujos 0,4 proc. Atsižvelgiant į Bendrovės 2015 m. įvykdytas investicijas, kuro struktūroje kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių dalis, lyginant su galiojančioje šilumos kainoje nustatyta, didėja nuo 22,4 proc. iki 74,1 proc., gamtinių dujų dalis mažėja nuo 76,2 proc. iki 24,9 proc. Sąlyginio kuro kiekis 46730,7 tne buvo apskaičiuotas naudojant perskaičiuotą pagamintos šilumos kiekį (512,7 tūkst. MWh) ir taikant šilumos bazinės kainos skaičiavimuose nustatytas 88,1 kgne/mwh lyginamąsias kuro sąnaudas gamtinėmis dujomis kūrenamiems katilams m. įrengtiems biokuru kūrenamiems katilams su ekonomaizeriu buvo taikomos 90,5 kgne/mwh lyginamosios kuro sąnaudos. Vidutinės biokuru kūrenamų katilų lyginamosios kuro sąnaudos sudaro 92,1 kgne/mwh, ir yra 9,1 kgne/mwh mažesnės nei nustatytos šilumos bazinės kainos skaičiavimuose. Po šilumos gamybos kuro struktūros perskaičiavimo, vidutinės lyginamosios kuro sąnaudos sudaro 91,1 kgne/mwh, ir atitinka šilumos bazinės kainos skaičiavimuose nustatytas. Bendrovės pagamintos šilumos kuro struktūros pokytis pateiktas 7 lentelėje. 7 lentelė. Pagamintos šilumos kuro struktūros pokytis Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Bazinėje kainoje nustatyta kuro struktūra Galiojančios šilumos kainos dedamosiose nustatyta kuro struktūra Bendrovės ir Skyriaus projektai Skirtumas (6-5 eil.) Sąlyginis kuro t kiekis ne 14831, , , ,2 Lyginamosios 1.1. kg/mwh 91,1 91,1 91,1 - kuro sąnaudos 1.1. Gamtinės dujos 1.2. Medienos kilmės biokuras 1.3. Biodujos 1.4. Durpės 1.5. Kitas kuras (dyzelinas, mazutas) MWh* , , , ,0 tūkst. m , , , ,0 t ne 13090, , , ,1 proc. 88,3 76,2 24,9 t ne 587,5 7616, , ,3 proc. 4,0 22,4 74,1 t ne 132,8 132,8 132,8 - proc. 0,9 0,4 0,3 t ne 1012,0 334,2 334,2 - proc. 6,8 1,0 0,7 t ne 8,9 8,9 8,9 - proc. 0,0 0,0 0,0

11 11 *Gamtinių dujų kiekis išreikštas MWh energijos vienetais vadovaujantis Komisijos 2015 m. vasario 23 d. rašte Nr. R2-(Š)-633 Dėl gamtinių dujų kiekio perskaičiavimo pateiktu išaiškinimu Elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudų perskaičiavimas Atsižvelgiant į patiektos į tinklą šilumos struktūros pasikeitimą ir planuojamą pagaminti didesnį šilumos kiekį, Bendrovė, taikydama baziniuose skaičiavimuose nustatytas efektyvumo užduotis, perskaičiavo šilumos (produkto) gamybos elektros energijos kiekį, kuris sudaro 7 113,2 tūkst. kwh, t. y ,8 tūkst. kwh arba 37,4 proc. didesnis nei įvertintas kiekis galiojančioje šilumos kainoje. Pagal Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimus, taikant Bendrovės ataskaitinio laikotarpio faktinę vidutinę elektros energijos kainą 11,42 ct/kwh ir ,2 tūkst. kwh perskaičiuotos šilumos kainos skaičiavimuose nustatytą elektros energijos kiekį, perskaičiuotos elektros energijos sąnaudos sudaro 1 163,9 tūkst. Eur t. y. 664,2 tūkst. Eur didesnės nei nustatytos šilumos bazinėje ir 332,7 tūkst. Eur nei galiojančioje šilumos kainoje (dėl padidėjusios šilumos gamybos apimties ir vidutinės elektros energijos kainos). Dėl perskaičiuotų elektros energijos sąnaudų technologijai šilumos kainos kintamoji dedamoji, lyginant su šilumos bazinės kainos dedamąja, didėja 0,05 ct/kwh, lyginant su galiojančia 0,03 ct/kwh. Bendrovė ir Skyrius, taikydami šilumos bazinėje kainoje šilumos (produkto) gamybos ir perdavimo veikloje nustatytas lyginamąsias vandens sąnaudas bei faktines kainas, apskaičiavo 91,9 tūkst. Eur sąnaudų vandens technologinėms reikmėms, t. y. 30,6 tūkst. Eur mažiau nei galiojančioje šilumos kainoje dėl sumažėjusios vidutinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos. Dėl perskaičiuotų vandens technologijai sąnaudų šilumos kainos kintamoji dedamoji, lyginant su šilumos bazinės kainos dedamąja nesikeičia, lyginant su galiojančia mažėja 0,01 ct/kwh. Bendrovės ir Skyriaus apskaičiuotos elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokytis pateiktas 8 lentelėje 8 lentelė. Elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokyčio palyginimas Eil. Nr. Rodiklis Bendrovės ir Skyriaus projektas TKD Galiojanti kintamoji dedamoji 3, TE elektros energijos kainų pokyčio įtaka 0,03 Įvesties rodikliai C E perskaičiavimo metu apskaičiuotas elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų pokytis, tūkst. Eur 332, q E elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas galiojančios kainos skaičiavimo metu, tūkst. kwh 8 250, q E elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas perskaičiavimo metu, tūkst. kwh , p E elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, nustatyta perskaičiavimo metu, ct/kwh 11, TW vandens kainų pokyčio įtaka -0, C W perskaičiavimo metu apskaičiuotas vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokytis, -30,6 tūkst. Eur q W vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas galiojančios kainos skaičiavimo metu, tūkst. m 3 776, q W vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatyta perskaičiavimo metu, tūkst. m 3 872,7

12 12 Eil. Nr. Rodiklis Bendrovės ir Skyriaus projektas p W vandens technologinėms reikmėms kaina, perskaičiavimo metu 0,11 8 Bendrovės 2016 m. kovo mėn. šilumos kainos kintamoji dedamoji sudaro 4,13 ct/kwh. Po antrojo šilumos bazinės kainos perskaičiavimo, atsižvelgus į kuro struktūros, pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių (struktūros) pokyčius, į elektros energijos bei geriamojo vandens technologinėms reikmėms pokyčius, pagal Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimus, kintamoji dedamoji sudaro 3,44 ct/kwh arba 16,7 proc. mažesnė nei galiojančioje šilumos kainoje Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro ir (ar) pirktos šilumos ir energijos išteklų biržoje biokuro kiekio įsigijimo įvertinimas Vadovaujantis Metodikos 76 punktu, skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainos dedamąsias, įvertinamas ūkio subjekto sąnaudų skirtumas susidaręs tarp per ataskaitinį laikotarpį šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžio: 1. Bendrovės 2014 m. kovo 28 d. valdybos sprendimu Nr Dėl AB Kauno energija perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų nustatymo buvo nutarta: 1) Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio 1 d m. birželio 30 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo gautas papildomas pajamas 529,0 tūkst. Eur, mažinant šilumos kainą 0,04 ct/kwh. Šios papildomai gautos pajamos šilumos kainą mažino nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2015 m. birželio 1 d. Projekto pateikimo metu šių papildomai gautų pajamų taikymo laikotarpis nebuvo pasibaigęs, todėl jų sugrąžinimas turi būti įvertintas sekančio perskaičiavimo metu; 2) Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. spalio 1 d m. vasario 28 d.) papildomai gautas šilumos punktų normatyvinio pelno pajamas 153,2 tūkst. Eur, mažinant šilumos kaina 0,01 ct/kwh. Šios papildomai gautos pajamos šilumos kainą mažino nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2015 m. birželio 1 d. Projekto pateikimo metu šių papildomai gautų pajamų taikymo laikotarpis nebuvo pasibaigęs, todėl jų sugrąžinimas turi būti įvertintas sekančio perskaičiavimo metu; 3) Paskirstyti 12 mėnesiu laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2013 m. liepos 1 d m. vasario 28 d.) dėl faktinės ir į šilumos kainą įskaičiuotos rezervinės galios užtikrinimo paslaugos kainos skirtumo patirtas gautas papildomas sąnaudas 561,7 tūkst. Eur, didinant šilumos kainą 0,04 ct/kwh. Šios papildomai gautos sąnaudos šilumos kainą didino nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2015 m. birželio 1 d. Projekto pateikimo metu šių papildomai gautų sąnaudų taikymo laikotarpis nebuvo pasibaigęs, todėl jų susigrąžinimas turi būti įvertintas sekančio perskaičiavimo metu. 2. Komisijos 2013 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. O3-19 Dėl šilumos kainos dedamųjų akcinei bendrovei Kauno energija nustatymo buvo nutarta: 1) Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2010 m. vasario 1 d m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusias nepadengtas sąnaudas 376,0 tūkst. Eur, didinant šilumos kainą 0,03 ct/kwh. Įvertinus faktinę realizaciją apskaičiuota, kad Bendrovė susigrąžino 336,4 tūkst. Eur, todėl nesusigrąžintos 39,6 tūkst. Eur kuro ir pirktos šilumos sąnaudos yra įvertinamos šio perskaičiavimo metu; 2) Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui per 2012 metus AB Kauno energija nepadengtas mokesčių sąnaudas 212,9 tūkst. Eur, didinant šilumos kainą 0,02 ct/kwh. Įvertinus faktinę 8 Vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina.

13 13 realizaciją apskaičiuota, kad Bendrovė susigrąžino 201,9 tūkst. Eur, todėl nesusigrąžintos 11,0 tūkst. Eur mokesčių sąnaudos yra įvertinamos šio perskaičiavimo metu; 3) Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2011 m. lapkričio 1 d m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu) papildomai gautas AB Kauno energija šilumos punktų normatyvinio pelno pajamas 214,8 tūkst. Eur, mažinant šilumos kainą 0,02 ct/kwh. Įvertinus faktinę realizaciją apskaičiuota, kad Bendrovė sugrąžino vartotojams 201,9 tūkst. Eur, todėl nesugrąžintos 12,9 tūkst. Eur papildomos pajamos yra įvertinamos šio perskaičiavimo metu. 3. Bendrovė šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu nuo 2014 m. kovo 1 d. iki 2014 m. gegužės 31 d. patyrė 330,0 tūkst. Eur nepadengtų sąnaudų, susidariusių dėl rezervinės galios užtikrinimo paslaugos faktinių sąnaudų ir į šilumos kainas įskaičiuotų Komisijos nustatytų rezervinės galios užtikrinimo paslaugos mėnesinių pajamų. Šios patirtos sąnaudos vertinamos šio perskaičiavimo metu. 4. Bendrovės patirtų kuro sąnaudų ar papildomai gautų pajamų nustatymui vertinamas 2013 m. liepos 1 d m. gruodžio 31 d. laikotarpis. Pagal Bendrovės skaičiavimus, šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir pirktai šilumai iš nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu buvo ,6 tūkst. Eur, o faktiškai patirtos sąnaudos kuro įsigijimui ir pirktai šilumai atitinkamu laikotarpiu sudarė ,4 tūkst. Eur, t. y. susidarė 454,2 tūkst. Eur papildomai gautų pajamų. Skyriaus skaičiavimais, faktiškai patirtos sąnaudos kuro įsigijimui ir pirktai šilumai atitinkamu laikotarpiu sudarė ,7 tūkst. Eur, o papildomai gautos pajamos sudarė 888,9 tūkst. Eur. Skirtumas tarp Bendrovės ir Skyriaus skaičiavimų gavosi todėl, kad Bendrovė perskaičiuodama 2014 m. vasario gegužės mėn. faktines kuro sąnaudas (Metodikos papunktis) pagal faktinę kuro struktūrą, taikė 2014 m. sausio mėn. faktiškai sunaudotą kuro kiekį, kai turėjo taikyti 2014 m. vasario gegužės mėn. faktiškai sunaudoto kuro kiekį. Iš viso Bendrovės papildomai gautos pajamos sudaro 521,2 tūkst. Eur (888,9 tūkst. Eur + 12,9 tūkst. Eur 39,6 tūkst. Eur 11,0 tūkst. Eur 330,0 tūkst. Eur), kurias paskirsčius 12 mėnesių baziniam realizuotam šilumos kiekiui (1 319,1 tūkst. MWh) papildoma dedamoji ( THG,2) šilumos kainą mažina 0,04 ct/kwh. Apskaičiuotos nesusigrąžintos ir (ar) papildomai gautos pajamos pateiktos 9 lentelėje. 9 lentelė. Apskaičiuotų nesusigrąžintų ir (ar) papildomai gautų pajamų palyginimas Eil. Nr. Šilumos kaina Bendrovės projektas Skyriaus projektas Pasikeitimas (5-4) T HG&H; T TAP; T T HG&H T HG&H Nesusigrąžintos ir (ar) papildomai gautos pajamos, ct/kwh 0,00-0,04-0,04 Kuro sąnaudos, susidariusios 2010 m. ct/kwh 0,00 0,00 - vasario 1 d m. rugsėjo 30 d. tūkst. laikotarpiu Eur 39,6 39,6 Mokestinių įsipareigojimų sąnaudos, ct/kwh 0,00 0,00 - susidariusios 2012 m. tūkst.eur 11,0 11,0 Gautos papildomos šilumos punktų normatyvinio pelno pajamos, susidariusios 2011 m. lapkričio 1 d m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu Rezervinės galios užtikrinimo sąnaudos, susidariusios2014 m. kovo 1d 2014 m. gegužės 31 d. laikotarpiu Kuro sąnaudos, susidariusios 2013 m. liepos 1 d m. gruodžio 31 d. laikotarpiu ct/kwh -0,00-0,00 - tūkst. Eur -12,9-12,9 - ct/kwh 0,03 0,03 - tūkst.eur 330,0 330,0 - ct/kwh -0,03-0,07-0,04 tūkst. Eur 454,2 888,9 -

14 14 Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad energetikos įmonėms įsigyjant energijos išteklius elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, šiame įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose reglamentuojamam energijos išteklių, skirtų elektros ir (ar) šilumos energijai gaminti, įsigijimo energijos išteklių biržoje būdui turi būti teikiama pirmenybė prieš kitus teisės aktuose numatytus energijos išteklių įsigijimo būdus. Energijos išteklių rinkos įstatymo 19 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šilumos tiekėjai, reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai ir šilumą ir elektros energiją bendrame technologiniame cikle gaminantys gamintojai, kurie elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai naudoja biokurą, privalo energijos išteklių biržoje 2014 metais įsigyti ne mažiau kaip 10 procentų elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai reikalingo biokuro kiekio dalį. Energijos išteklių įstatymo 19 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad 19 1 straipsnio 1 dalyje išdėstyti reikalavimai nurodytoms energetikos įmonėms netaikomi, jeigu energijos išteklių biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies kiekio ar jo dalies arba kitais būdais įsigyti biokurą yra ekonomiškai naudingiau. Pažymėtina, kad Komisijos 2015 m. birželio 17 d. patikslintoje Energijos išteklių rinkos įstatyme įtvirtinto įpareigojimo biokurą įsigyti energijos išteklių biržoje vykdymo 2014 m. ataskaitoje Nr. R5-212 nurodyta, kad Bendrovė energijos išteklių biržoje įsigijo 99,3 proc. viso šilumos gamybai reikalingo biokuro kiekio, t. y. Bendrovė įvykdė Energijos išteklių rinkos įstatymo 19 1 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą. 2. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ SKAIČIAVIMAS Bendrovė karšto vandens kainos dedamųjų projektą Komisijai pateikė 2015 m. lapkričio 27 d. raštu Nr Dėl perskaičiuotų šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų. Bendrovė, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 15 dalimi, prašo Komisijos suderinti Bendrovės valdybos 2015 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr Dėl AB Kauno energija karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo nustatytas karšto vandens dedamąsias. Karšto vandens kainų dedamosios apskaičiuotos vadovaujantis Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr.O3-106 Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos (toliau Karšto vandens metodika). Dabar galiojančios karšto vandens kainos dedamosios nustatytos AB Kauno energija valdybos 2013 m. lapkričio 22 d. sprendimu Nr Dėl sprendimo teikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai derinti AB Kauno energija karšto vandens kainos dedamąsias. Bendrovė karštą vandenį tiekia Kauno mieste, Kauno rajone ir Jurbarko mieste. Karšto vandens kainos dedamųjų ataskaitinis laikotarpis 2014 m. IV ketv m. III ketv. 1. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji. Bendrovės projekte planuojamas realizuoti 618,4 tūkst. m 3 (14,5 tūkst. m 3, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, ir 603,9 tūkst. m 3, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema) karšto vandens kiekis apskaičiuotas pagal iš būtino paruošti karšto vandens kiekio atėmus faktines (2,0 proc., kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, ir 2,2 proc., kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema), kurios yra ne didesnės kaip leistinos (5 proc., kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, ir 10 proc., kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema) karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose, susidarančios dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidų. Planuojamas 632,3 tūkst. m 3 (14,8 tūkst. m 3, kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, ir 617,5 tūkst. m 3, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema) būtino paruošti karšto vandens kiekis nustatytas pagal atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekėjų įrengtų pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Kintamosios kainos dedamosios, palyginant su galiojančiomis, mažėja dėl mažesnių karšto vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose.

15 15 Bendrovės planuojami geriamojo vandens, realizuoto karšto vandens kiekiai ir karšto vandens netektys pavaizduoti 10 lentelėje. 10 lentelė. Bendrovės planuojami geriamojo vandens, realizuoto karšto vandens kiekiai ir karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose Galiojančioje Eil. Ataskaitinis kainoje Planuojamas Rodikliai Mato vnt. Nr. laikotarpis nustatytas laikotarpis kiekis Kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Geriamojo vandens, reikalingo 1. tūkst. m karštam vandeniui ruošti, kiekis 3 617,5 490,9 617,5 Karšto vandens netektys tūkst. m ,6 23,3 13,6 daugiabučių namų tinkluose % 2,2 4,75 2,2 3. Realizuotas karšto vandens kiekis tūkst. m 3 603,9 467,6 603,9 Kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema Geriamojo vandens, reikalingo tūkst. m ,8 15,2 14,8 karštam vandeniui ruošti, kiekis Karšto vandens netektys tūkst. m ,3 0,5 0,3 daugiabučių namų tinkluose % 2,0 3,3 2,0 6. Realizuotas karšto vandens kiekis tūkst. m 3 14,5 14,7 14,5 Planuojamas būtinas paruošti karšto vandens kiekis atitinka per 2014 m. IV ketv m. III ketv. ataskaitinį laikotarpį nupirkto geriamojo vandens kiekį. 2. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji. Vadovaujantis Karšto vandens metodikos 40.1 punktu, pastoviosios karšto vandens kainos dedamosios skaičiavimuose būtinosios pastoviosios sąnaudos nustatomos atsižvelgus į ataskaitinio laikotarpio faktines ar planuojamas sąnaudas ir Lyginamosios analizės apraše nustatytus normatyvus bei rodiklius. Pažymėtina, kad nuo 2014 m. įsigaliojus Metodikos naujai redakcijai, kurioje buvo nustatytos naujos apskaitos atskyrimo taisyklės, kuriomis vadovaudamiesi ūkio subjektai privalėjo tvarkyti reguliuojamos veiklos apskaitą nuo laikotarpio už 2014 m. Atsižvelgus į tai, karšto vandens kainos ataskaitiniu laikotarpiu karšto vandens tiekimo veiklai buvo priskirta daugiau sąnaudų, iš to skaičiaus dalis, įvertintų šiuo metu galiojančioje šilumos kainoje. Todėl, siekiant išlaikyti bazinės šilumos kainos skaičiavimo metu taikytą sąnaudų paskirstymo principą ir išvengti kryžminio subsidijavimo tarp veiklų, skaičiuojant karšto vandens kainos pastoviąsias sąnaudas, Skyrius atsižvelgė į galiojančioje karšto vandens kainoje nustatytas sąnaudų apimtis ir vadovavosi lyginamosios analizės rodikliais. Bendrovė, skaičiuodama karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją, kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema, numatė 183,3 tūkst. Eur būtinųjų sąnaudų, iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudų 84,2 tūkst. Eur, materialinių ir joms prilygintų sąnaudų 79,8 tūkst. Eur, veiklos sąnaudų 19,3 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad Bendrovės projekte karšto vandens tiekimo veiklai priskirti 7 darbuotojai, kurių vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 771,4 Eur/mėn. Projekte planuojamos darbo apmokėjimo sąnaudos 3 kartus viršija galiojančioje karšto vandens kainoje nustatytas dėl aukščiau nurodytų sąnaudų paskirstymo priežasčių. Skyrius savo skaičiavimuose įvertino galiojančioje kainoje karšto vandens tiekimo veiklai priskirtus 3 darbuotojus ir taikydamas Bendrovės planuojamą 771,4 Eur/mėn. vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, kuris neviršija Lietuvos statistikos departamento skelbiamo elektros, dujų, garo tiekimo sektoriaus 2015 m. III ketv. vidutinio

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2 TURINYS TURINYS... 2 ĮŽANGINIS ŽODIS... 4 1. Veiklos principai, esminiai faktai... 9 2. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T VALSYBIĖ KAIŲ IR EERGEIKOS KOROLĖS KOMISIJA UARIMAS DĖL UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ IR JŲ AIKYMO VARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 30 d. r. O3E-418 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠ

PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠ PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr. 11-2 UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠIMAS 2018 m. I. BENDROJI DALIS 1.1. Įmonės įsteigimas

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita 2014 m. specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr. 00112000609) Planavimo organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Specialiojo plano rengėjas: Leidinio data 2014

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau