UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26"

Transkriptas

1 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

2 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros institucijos pritarimo Fondo Taisyklėms dieną), pagrindu. Jeigu aiškiai nenurodyta ir kontekstas nereikalauja kitaip, visa Prospekte pateikta informacija turi būti suprantama kaip atitinkanti faktines aplinkybes Prospekto įsigaliojimo dieną. Nei šio Prospekto pateikimas, nei Investavimo sutarties pasirašymas ar Fondo investicinių vienetų pardavimas jokiomis aplinkybėmis negali būti pagrindu daryti prielaidą, kad nuo Prospekto įsigaliojimo dienos Fondo veikloje neįvyko jokių (finansinių ar kitokių) pokyčių. Priimdami sprendimą pasirašyti Investavimo sutartis ir įsigyti siūlomus Fondo investicinius vienetus investuotojai privalo vadovautis jų pačių turimomis žiniomis, gautomis įvertinus Fondo ateities perspektyvas, šio Prospekto bei Taisyklių sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, visus su investicijomis į Fondą susijusius privalumus bei rizikas. Šio Prospekto turinys negali būti suprantamas kaip investavimo rekomendacija arba patarimas teisės ar mokesčių klausimais. Siekdamas visapusiškai suvokti su investicijomis į Fondą susijusius privalumus bei rizikas, kiekvienas potencialus investuotojas turėtų kreiptis į savo finansų, teisės, verslo ar mokesčių konsultantus. Šiame Prospekte yra teiginių būsimuoju laiku, kurie grindžiami Valdymo įmonės nuomone, lūkesčiais bei prognozėmis dėl ateities įvykių ir finansinių tendencijų, galimai įtakosiančių Fondo veiklą. Teiginiai būsimuoju laiku apima informaciją apie galimus ar numanomus Fondo veiklos rezultatus, investicijų strategiją, sutartinius santykius, skolinimosi planus, investavimo sąlygas, būsimo reguliavimo poveikį ir kitą informaciją. Teiginiai būsimuoju laiku yra paremti informacija, turima šio Prospekto įsigaliojimo dieną. Valdymo įmonė neįsipareigoja patikslinti ar pakeisti šių teiginių, išskyrus, kiek tai yra reikalaujama pagal įstatymus. Greta veiksnių, aptartų kituose šio Prospekto punktuose, yra daug kitų svarbių veiksnių, galinčių sąlygoti tai, kad faktiniai Fondo veiklos rezultatai skirsis nuo prognozuojamų rezultatų. Pagrindiniai veiksniai, galintys įtakoti Fondo veiklos rezultatus, yra: rinkos, likvidumo, įsigytų bendrovių (investicijų) vystymo, riboto investicijų diversifikavimo, valiutos, mokesčių, palūkanų normos, finansavimo, infliacijos, atsiskaitymo, ilgalaikė, Investuotojų ir interesų konfliktų rizikos, kurios detaliau aprašytos šiame Prospekte. Šio Prospekto pagrindu Fondo investiciniai vienetai bus siūlomi tik neviešai. Valdymo įmonė nesiėmė bei nesiims jokių veiksmų tam, kad būtų pradėtas viešas Fondo investicinių vienetų siūlymas. Valdymo įmonė nesiėmė bei nesiims jokių veiksmų kitose jurisdikcijose (išskyrus Lietuvos Respubliką), kur priežiūros institucijos pritarimas Prospektui būtinas tam, kad būtų galima siūlyti Fondo investicinius vienetus, ar turėti bei platinti šį Prospektą, ar bet kokią kitą su Fondo investiciniais vienetais ar jų siūlymu susijusią informaciją. Dėl šios priežasties, Fondo investiciniai vienetai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomi ar parduodami ir šis Prospektas ar kita medžiaga, įskaitant reklaminę medžiagą, susijusi su Fondo investiciniais vienetais, negali būti platinama ar skelbiama jokioje kitoje šalyje ar jurisdikcijoje, išskyrus, kiek tai leidžia atitinkamos jurisdikcijos įstatymai. Visi asmenys, gavę šį Prospektą ar kitą su Fondo investiciniais vienetais susijusią informaciją, turėtų susipažinti su atitinkamais konkrečiose jurisdikcijose taikomais apribojimais ir jų laikytis. Šį Prospektą ar kitą su Fondo investiciniais vienetais susijusią informaciją gavusiems asmenims draudžiama perleisti, atskleisti ar kitaip juos perduoti kitiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina padaryti siekiant įvertinti investicijas į Fondą. Ypatingas investuotojų dėmesys atkreipiamas į tai, jog šis Prospektas ar kita informacija, susijusi su Fondo investiciniais vienetais ar jų platinimu, negali būti naudojami ir nėra skirti naudoti kaip pasiūlymas parduoti ar raginimas pirkti Fondo investicinius vienetus Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Jungtinių Amerikos Valstijų fiziniams ir juridiniams asmenims. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys dėl Fondo investicinių vienetų siūlymo ar dėl šiame Prospekte pateikiamos informacijos, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. 2/26

3 I. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI Prospekte didžiąja raide rašomos sąvokos turi toliau pateikiamoje lentelėje nurodytą reikšmę. Šioje lentelėje pateikiamos tik svarbiausios Prospekte vartojamos sąvokos. Prospekto tekste gali būti nurodyti ir kitų sąvokų paaiškinimai ar apibrėžimai. Depozitoriumas Euras arba EUR Fondas Taisyklės Investuotojas GAV Investavimo sutartis Įsipareigojimas Investicijų grąžinimo raštas Investicijų pareikalavimo raštas Swedbank, AB, įmonės kodas , adresas Konstitucijos pr. 20A, LT Vilnius, Lietuva. Oficiali Europos Sąjungos valstybių narių, esančių Europos ekonominės ir pinigų sąjungos narėmis, valiuta. Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I, kurio turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso fiziniams ir juridiniams asmenims (Investuotojams) ir kurį Valdymo įmonė valdo turto patikėjimo teisės pagrindais. Fondo steigimo dokumentas, kuris nustato santykius tarp Valdymo įmonės ir Investuotojų. Taisyklės yra šio Prospekto priedas, su kuriuo Investuotojai supažindinami sudarant Investavimo sutartį. Fondo bendraturtis (dalyvis). Grynoji aktyvų vertė skirtumas tarp Fondą sudarančio turto vertės ir Fondo ilgalaikių ir trumpalaikių finansinių įsipareigojimų. Valdymo įmonės su Investuotojais sudaroma Visos sumos investavimo sutartis arba Įsipareigojimo investuoti sutartis. Visos sumos investavimo sutartyje ir (ar) Įsipareigojimo investuoti sutartyje nurodytas neatšaukiamas Investuotojo įsipareigojimas investuoti į Fondą visą pinigų sumą ar įnešti visą nepiniginį įnašą iš karto (t.y. sutartyje nurodytą dieną) arba pagal Valdymo įmonės pareikalavimą (t.y. sumą ar nepiniginį įnašą, nurodytą Investuotojui atsiųstame Investicijų pareikalavimo rašte) bei Taisyklėse nustatytomis sąlygomis. Valdymo įmonės Investuotojams elektroniniu paštu siunčiama ataskaita, kurioje nurodoma iš Investuotojo išpirktų investicinių vienetų kaina, skaičius ir kita susijusi informacija. Investicijų grąžinimo raštas Investuotojui siunčiamas per 1 darbo dieną (iki sekančios darbo dienos 12 val.) nuo investicinių vienetų išpirkimo dienos. Valdymo įmonės Investuotojams elektroniniu paštu siunčiamas reikalavimas investuoti visą ar dalį 3/26

4 Įsipareigojimo sumos į Fondą per 20 kalendorinių dienų nuo šio rašto išsiuntimo dienos. IISKISĮ Litas Prospektas Valdymo įmonė Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymas ir jo vėlesni pakeitimai. Oficiali Lietuvos Respublikos valiuta. Šis dokumentas. UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT Registracijos adresas: Jogailos g. 4, LT Vilnius, Lietuva Įmonės kodas: Telefono numeris: Elektroninio pašto adresas: Internetinės svetainės adresas: Licencijos numeris: VĮK-016 Licencijos išdavimo data: 2008 m. gruodžio 23 d. Valdymo mokestis Valdymo įmonei mokamas Fondo turto valdymo mokestis (žr. Prospekto VI dalies Duomenys apie pajamų ir išlaidų pasiskirstymą 9 punktą Išlaidos ). Lietuvos bankas Fondo banko sąskaita Fondo ir Valdymo įmonės veiklos valstybinę priežiūrą atliekanti institucija. Sąskaita Nr. LT , atidaryta AB Swedbank. II. PAGRINDINĖS FONDO SĄLYGOS Šioje dalyje pateikiamos tik pagrindinės (ne visos) Fondo sąlygos. Kai kurios jos yra detaliau aprašytos toliau Prospekte ir jomis turėtų būti vadovaujamasi tik gerai susipažinus su šiuo Prospektu ir Taisyklėmis. Fondo pavadinimas, veiklos forma, ir tipas Fondo valiuta Fondo valdymas Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I. Fondas veikia pagal IISKISĮ. Valiuta, kuria skaičiuojama Fondo GAV, yra Euras. Fondo GAV ir Fondo investicinio vieneto vertė skelbiami išreiškiant juos Eurais. Fondą sudarantį turtą valdo, naudoja ir juo disponuoja Valdymo įmonė turto patikėjimo teise. Fondas nėra juridinis asmuo, todėl Fondas neturi visuotinio 4/26

5 Investuotojai, kuriems skirtas Fondas Minimali investavimo ar įsipareigojimo investuoti suma Siekiamas Fondo dydis Minimalus Fondo dydis Maksimalus Fondo dydis Investavimo objektai Platinimo etapai Pirmasis platinimo etapas Platinimo etapų pabaiga Investavimo sutarčių rūšys akcininkų (ar investuotojų) susirinkimo, stebėtojų tarybos ir valdymo organų. Visi Investuotojai turės teisę balsuoti tik dėl Fondo veiklos termino pratęsimo, kaip tai pasiūlys investicijų komitetas. Siekiant Fondo veiklos efektyvumo ir investicijų kontrolės, Valdymo įmonės valdybos sprendimu bus sudaromas investicijų komitetas. Jį sudarys ne daugiau kaip 5 nariai. Visoms Fondo investicijoms ir jų pardavimui turi būti gautas investicijų komiteto pritarimas. Investicijų komiteto susirinkimai bus rengiami esant poreikiui, Valdymo įmonės valdybos ir (arba) Fondo valdytojo iniciatyva. Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams, kaip jie apibrėžti šio Prospekto III dalyje 2 Investuotojų, kuriems bus siūloma įsigyti Fondo investicinių vienetų, apibūdinimas, siekiantiems per ilgą laikotarpį gauti kapitalo vertės prieaugį iš investicijų į įmones ir galinčius toleruoti didesnę nei vidutinę riziką. Fondo vienetai bus išperkami pardavus Fondo įsigytą turtą arba Fondą panaikinant (likviduojant), todėl Fondo vienetų likvidumas yra labai ribotas. Ne mažiau nei Eurų. 30 milijonų Eurų. 5 milijonai Eurų. 50 milijonų Eurų. Augančios įmonės, turinčios didelį nuosavo kapitalo poreikį investicijoms (žr. Prospekto IV dalį Informacija apie investicijas ). Įsipareigojimų rinkimo etapai, kurių kiekvienas baigsis Fondo valdytojui nusprendus, kad surinkta pakankamai Įsipareigojimų Fondo investicijoms. Pirmasis Įsipareigojimų rinkimo ir Fondo investicinių vienetų siūlymo etapas, kuris užtruks ne ilgiau kaip12 mėnesių nuo Fondo veiklos pradžios. Visi Fondo investicinių vienetų platinimo etapai užtruks ne ilgiau kaip 2 metus nuo Fondo veiklos pradžios, kuri yra kita darbo diena, einanti po dienos, kurią Lietuvos bankas pritaria Fondo taisyklėms. Su Investuotojais Valdymo įmonė gali sudaryti dviejų rūšių Investavimo sutartis: (1) Visos sumos investavimo sutartį, pagal kurią Investuotojas įsipareigoja sutartyje nustatytą dieną arba per 20 kalendorinių dienų nuo Investicijų 5/26

6 pareikalavimo rašto išsiuntimo dienos pervesti visą sutartyje nurodytą sumą į Fondo banko sąskaitą už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus ar perduoti visą nepiniginį įnašą Fondo nuosavybėn už įsigyjamus Fondo investicinius vienetus. Visos sumos investavimo sutartys sudaromos su Investuotojais, kurie į Fondą investuoja ne daugiau kaip EUR. (2) Įsipareigojimo investuoti sutartį, kurią Valdymo įmonė gali, tačiau neprivalo sudaryti su Investuotojais, į Fondą investuojančiais ir daugiau EUR. Pagal Įsipareigojimo investuoti sutartį Investuotojas įsipareigoja neatšaukiamai ir pakartotinai pervesti visą ir (ar) dalį sutartyje nurodytos sumos į Fondo banko sąskaitą ar perduoti visą nepiniginį įnašą Fondo nuosavybėn per 20 kalendorinių dienų nuo Investicijų pareikalavimo rašto išsiuntimo dienos. Fondo vienetų apmokėjimo būdai Fondo veiklos trukmė Investavimo periodas Investavimo sutartyje Investuotojas pareiškia savo Įsipareigojimą investuoti į Fondą Investavimo sutartyje nurodytą sumą, už kurią Investuotojas įsigis Fondo investicinių vienetų Investavimo sutartyje nurodytą dieną arba pagal Valdymo įmonės pateiktą Investicijų pareikalavimo raštą. Fondo vienetai gali būti apmokami piniginiu arba nepiniginiu įnašu. Nepiniginiu įnašu gali būti Fondo investavimo strategiją atitinkantis turtas. Nepiniginiu įnašu negali būti iš civilinės apyvartos išimtas turtas, taip pat darbai ir paslaugos. Nepiniginis įnašas turi būti įvertintas nepriklausomo turto vertintojo teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Fondas veiks iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. Fondo veiklos terminas gali būti papildomai pratęstas ne ilgiau kaip 3 metams. Sprendimą dėl Fondo veiklos termino pratęsimo priims investicijų komitetas, pateikęs aiškius argumentus Investuotojams ir gavus Investuotojų, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50% visų išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, rašytinį pritarimą. Sprendimas dėl Fondo veiklos termino pratęsimo turi būti priimtas likus ne mažiau nei 6 mėnesiams iki paskutinės Fondo veiklos termino dienos, kuris baigiasi suėjus 6 metams nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos. Investavimo laikotarpis, kuris truks iki 2015 m. rugpjūčio 30 d. Pasibaigus investavimo periodui investuotojų nepanaudoti įsipareigojimai investuoti yra anuliuojami. 6/26

7 Investicijų pareikalavimai Valdymo įmonė Investuotojams siųs reikalavimą (Investicijų pareikalavimo raštą) investuoti visą ar dalį Investuotojų pagal Investavimo sutartis įsipareigotos investuoti sumos, pagal kurį Investuotojai privalės pervesti visą ar dalį įsipareigotos investuoti sumos į Fondo banko sąskaitą ar perduoti nepiniginį įnašą Fondo nuosavybėn per 20 kalendorinių dienų nuo Investicijų pareikalavimo rašto išsiuntimo dienos. Siekiama Fondo grynoji metinė investicijų grąža (target NET IRR) Minimalios grąžos barjeras (hurdle rate) Siekiamas išmokėtų ir investuotų pinigų santykis (target money multiple) Investavimo objektų vertinimas Reinvestavimas Koinvestavimas Valstybinė mokesčių politika Fondo ir investuotojų atžvilgiu Iš kiekvieno Investuotojo, su Valdymo įmone sudariusio Visos sumos investavimo sutartį, bus prašoma pervesti visą sutartyje nurodytą sumą ar perduoti Fondo nuosavybės visą nepiniginį įnašą. Iš kiekvieno Investuotojo, su Valdymo įmone sudariusio Įsipareigojimo investuoti sutartį, bus prašoma pervesti sumą ar įnešti nepiniginį įnašą, proporcingą jo Įsipareigojimų dydžiui (pro rata), skaičiuojant nuo visų Investuotojų įsipareigotos investuoti sumos. Jei ši proporcija išsikreips, kito investicijų pareikalavimo metu Investuotojams bus išsiųsti tokie Investicijų pareikalavimo raštai, kurie šią proporciją atstato. 40% siekiama Fondo grynoji metinė investicijų grąža, atskaičius visas Fondo išlaidas, tačiau neįskaičiuojant sėkmės mokesčio. Aiškumo dėlei, siekiama Fondo grynoji investicijų grąža dar nereiškia, jog grynoji investicijų grąža bus 40% (grynoji investicijų grąža gali būti mažesnė arba didesnė nei 40%). 40% Fondo grynoji metinė investicijų grąža, kurią viršijus Valdymo įmonei mokamas sėkmės mokestis. Siekiamas Investuotojams išmokėtų pinigų ir investuotojų į Fondą investuotų pinigų santykis per investicijų valdymo laikotarpį yra 2,5. Ne rečiau kaip kartą per metus. Realizavus investicinius objektus, gautos Fondo lėšos bus reinvestuojamos arba paskirstomos Investuotojams investicijų komiteto sprendimu. Sprendimą dėl reinvestavimo investicijų komitetas gali priimti tik gavęs Investuotojų, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50% visų išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, rašytinį pritarimą. Valdymo įmonė turi teisę, bet ne pareigą, savo nuožiūra pasiūlyti Investuotojui ar keliems Investuotojams galimybę investuoti į Fondo investavimo objektus tiesiogiai. Kiekvienas Investuotojas turėtų konsultuotis su savo mokesčių konsultantais dėl mokėtinų valstybinių mokesčių, susijusių su Fondo investicinių vienetų įsigijimu, laikymu, perleidimu ir išpirkimu. 7/26

8 Toliau pateikiamas mokestinio režimo Lietuvoje apibūdinimas yra tik aprašomojo pobūdžio ir nėra išsami analizė dėl visų galimų mokestinių pasekmių, susijusių su investicijomis į Fondą. Užsienio šalies, sudariusios su Lietuvos Respublika dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, rezidentams (fiziniams ir juridiniams asmenims) Lietuvoje gali būti taikomas kitoks, nei toliau aprašytas, mokesčio tarifas, atsižvelgiant į atitinkamos sutarties nuostatas. Fondas nėra Lietuvos vienetas Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo kontekste, todėl pelno mokesčio nemoka. Fondas yra Lietuvos Respublikos apmokestinamasis asmuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo kontekste, todėl įstatyme numatytais atvejais moka pridėtinės vertės mokestį (toliau PVM). PVM neapmokestinami sandoriai dėl vertybinių popierių, išvestinių finansinių priemonių ir tiesiogiai su nurodytais sandoriais susijusios paslaugos (emisijos organizavimas, registravimas ir kt.). Šio Prospekto įsigaliojimo dieną PVM yra 21%. Kitose valstybėse įsigyjami objektai apmokestinami pagal tos valstybės teisės aktų reikalavimus. Fondui išperkant savo investicinius vienetus (išskyrus Fondo panaikinimo atveju) arba Investuotojui perleidžiant jam priklausančius investicinius vienetus Lietuvos nuolatinio gyventojo gautų pajamų vertės padidėjimo pajamos Lietuvoje apmokestinamos 15% tarifu, jeigu vertės padidėjimo pajamos iš finansinių priemonių yra didesnės nei litų per mokestinį laikotarpį. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo gautos investicinio vieneto vertės padidėjimo pajamos Lietuvoje nėra apmokestinamos. Lietuvos nuolatinio gyventojo turto vertės padidėjimo pajamos, gautos panaikinus Fondą, apmokestinamos 15% tarifu. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo turto vertės padidėjimo pajamos, gautos panaikinus Fondą, neapmokestinamos Lietuvoje. Lietuvos juridinio asmens turto vertės padidėjimo pajamos yra įtraukiamos į jo apmokestinamąsias pajamas ir apmokestinamos 15% tarifu. Užsienio juridinio asmens (išskyrus užsienio juridinio asmens, per nuolatinę buveinę Lietuvoje įsigyjančio investicinius vienetus) pajamos iš turto vertės padidėjimo Lietuvoje nėra apmokestinamos. Investuotojai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) patys atsakingi už jiems taikomų mokesčių tinkamą deklaravimą ir sumokėjimą. 8/26

9 Informacijos pateikimas investuotojams Pajamų ar kapitalo prieaugio, tenkančio individualiam Investuotojui, apmokestinimas gali priklausyti nuo Investuotojo asmeninės situacijos ir (ar) vietos, kurioje kapitalas yra investuotas, todėl kilus neaiškumų dėl jo mokestinės situacijos, profesionalios konsultacijos ar informacijos Investuotojas turėtų kreiptis į savo patarėjus ir vietos organizacijas. Valdymo įmonės pajamos, gautos už Fondo valdymo paslaugas, yra priskiriamos šios įmonės apmokestinamosioms pajamoms, nuo kurių atskaičiusi leidžiamus atskaitymus ji moka 15% pelno mokestį. Valdymo įmonės teikiamos Fondo valdymo paslaugos nėra apmokestinamos PVM. Fondo ir valdymo įmonės metų veiklos ataskaita kartu su auditoriaus išvada bus prieinama visiems Investuotojams Valdymo įmonės interneto puslapyje Fondo prospekto ir veiklos ataskaitos kopija bus nemokamai pateikiama Investuotojui prieš Investavimo sutarties pasirašymą, taip pat Fondo ar Valdymo įmonės metų veiklos ataskaitą gauti pageidaujančiam Investuotojui. 1. Antraštė III. BENDROJI INFORMACIJA APIE FONDĄ Šis Prospektas yra parengtas vadovaujantis IISKISĮ. Prospekto įsigaliojimo data Prospekto galiojimo pasibaigimo data Lietuvos banko pritarimo Fondo Taisyklėms diena. Paskutinė Fondo veiklos diena. 2. Investuotojų, kuriems bus siūloma įsigyti Fondo investicinių vienetų, apibūdinimas Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams, siekiantiems per ilgą laikotarpį gauti kapitalo vertės prieaugį iš investicijų į įmones ir galinčius toleruoti didesnę nei vidutinę riziką. Fondo vienetai bus išperkami pardavus Fondo įsigytą turtą arba Fondą panaikinant (likviduojant), todėl Fondo vienetų likvidumas yra labai ribotas. Informuotaisiais investuotojais laikomi: 1) profesionalieji investuotojai. Profesionaliais investuotojais laikomi asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 27 ir 28 straipsniuose; 2) profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra Valdymo įmonei raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie į Fondą įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; 9/26

10 3) profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurie yra Valdymo įmonei raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie į Fondą įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip EUR ar ekvivalentišką sumą kita valiuta. Profesionaliojo investuotojo statuso neturintis fizinis asmuo, be šiame punkte aukščiau įtvirtintų bendrųjų kriterijų, privalo atitikti bent vieną iš toliau nurodytų papildomų turto kriterijų: 1) jo asmeninis grynasis turtas 1 arba jungtinės nuosavybės teise jam ir jo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis grynasis turtas sandorio dėl investavimo į Fondą sudarymo momentu yra ne mažesnis kaip Eurų arba ekvivalentiška suma kita valiuta; 2) jo asmeninės grynosios pajamos 2 kiekvienus paskutiniuosius dvejus metus iki sandorio dėl investicijų į Fondą sudarymo dienos buvo ne mažesnės kaip Eurų ar ekvivalentiška suma kita valiuta arba analogiško laikotarpio pajamos 3 kartu su sutuoktiniu (partneriu, sugyventiniu) buvo ne mažesnės kaip Eurų ar ekvivalentiška suma kita valiuta, be to, yra pagrindas tikėti, kad šios pajamos bus gautos ir einamaisiais metais; 3) asmeniui nuosavybės teise arba jungtinės nuosavybės teise jam ir jo sutuoktiniui (partneriui, sugyventiniui) priklausantis finansinis turtas 4, atskaičius visus su jomis susijusius įsipareigojimus, sudaro ne mažiau kaip Eurų arba ekvivalentišką sumą kita valiuta. Fondo investicinius vienetus rekomenduojama laikyti iki Fondo veiklos termino pabaigos, kuomet bus galutinai realizuotas visas Fondo turtas ir bus išpirkti visi Investuotojams priklausantys Fondo investiciniai vienetai. Valdymo įmonė negali garantuoti, kad Investuotojai atgaus visas investuotas lėšas. Investuotojas privalo turėti pakankamai žinių, įgūdžių ir patirties pagrįstiems investiciniams sprendimams savarankiškai priimti ir privalo tinkamai įvertinti su investicijomis į Fondą susijusias rizikas. Pirmajame platinimo etape Fondo investicinius vienetus bus siekiamas neviešai siūlyti Lietuvoje ir, nepažeidžiant tose valstybėse taikytinų teisės aktų, užsienio valstybėse. Fondą ir jo investicinius vienetus planuojama pristatyti maždaug potencialių investuotojų, o į Fondą tikimasi pritraukti apie Investuotojų. Tipinis Lietuvos investuotojas bus verslo atstovas, valdantis ne mažiau kaip 5 mln. EUR vertės turtą, siekiantis diversifikuoti savo asmeninį (šeimos) investicijų portfelį rizikingesnėmis investicijomis tikslu gauti žymiai didesnį pelningumą lyginant su indėliais ar valstybės obligacijomis. Tipinis užsienio investuotojas bus verslo, savo pobūdžiu panašaus į planuojamas Fondo veiklos sritis, atstovas, valdantis ne mažiau kaip 5 mln. EUR turtą ir siekiantis uždirbti iš investicijų premijos Baltijos šalių rinkose. Investuotojai gali buti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Vėlesniuose platinimo etapuose (jeigu tokių reikės) planuojama Fondo investicinius vienetus neviešai siūlyti įsigyti ir Lietuvoje veikiantiems instituciniams investuotojams - draudimo įmonėms, bankams, pensijų fondams ir pan. 3. Investuotojų teisės ir pareigos Investuotojų teisės ir pareigos nurodomos Fondo Taisyklėse. 1 Grynasis turtas asmeniui nuosavybės teise priklausančio turto dalis, likusi iš viso turto atėmus visas mokėtinas sumas ir įsipareigojimus (pavyzdžiui, asmens turimus kreditus, paskolas, įsiskolinimus pagal lizingo sutartis ir kt.). 2 Grynosios pajamos asmens gautos pajamos, atskaičius mokėtinus mokesčius. 3 Pajamos kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme. 4 Finansinis turtas asmeniui nuosavybės teise priklausančio turto dalis, kurią sudaro finansinės priemonės, pinigai, indėliai ir kitos turtinės teisės. 10/26

11 IV. INFORMACIJA APIE INVESTICIJAS 4. Fondo tikslai ir investavimo strategija Fondo tikslas, investavimo strategija, investicijų objektai ir specializacija Fondo tikslas uždirbti grąžą Fondo Investuotojams iš investicijų į augančias ir didelį plėtros potencialią turinčias įmones, kurios dėl savo veiklos ciklo ir ypatybių susiduria su dideliu nuosavo kapitalo poreikiu investicijoms. Siekiama Fondo grynoji metinė investicijų grąža (NET IRR) yra 40%, atskaičius visas Taisyklėse nurodytas Fondo išlaidas, tačiau neįskaičiuojant sėkmės mokesčio. Fondas investuos išskirtinai laikantis rizikos kapitalo investavimo strategijos, todėl Fondo investicijų portfeliui netaikomi IISKISĮ nustatyti rizikos išskaidymo (diversifikavimo) reikalavimai. Fondo rizikos kapitalo investavimo strategiją apibūdina du pagrindiniai vienas kitą papildantys kriterijai: (i) didelė rizika ir (ii) ketinimas plėtoti augančias ir didelį plėtros potencialią turinčias įmones, į kurias Fondas investuos. Fondo įgyvendinama rizikos kapitalo investavimo strategija yra paremta finansavimo privačiu kapitalu principais. Finansavimo privačiu kapitalu atveju didelė rizika kyla dėl likvidumo trūkumo ir su Fondo įsigytų ar plėtojamų įmonių vystymu susijusių rizikos veiksnių. Likvidumo trūkumas pasireiškia tuo, kad Fondas investuos į tokias įmones, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai) nėra įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, ir Fondas, norėdamas realizuoti įsigytas investicijas, gali susidurti su situacija, kai vertybinių popierių pardavimas dėl paklausos nebuvimo ar kitų rinkos sąlygų gali užtrukti ilgiau nei planuota arba nebūti toks pelningas, kaip buvo planuota, ar net nuostolingas. Su Fondo įsigytų įmonių vystymu susiję rizikos veiksniai pasireiškia tuo, kad Fondo įsigytų bendrovių vystymas gali užtrukti ilgiau ir (ar) kainuoti daugiau, nei planuota, todėl Fondo investicijos gali nebūti pelningos ir (ar) jų vertė gali sumažėti. Dėl šios priežasties investavimas į Fondą yra susijęs su didesne, negu vidutinė rizika. Tačiau Valdymo įmonė sieks valdyti Fondo investicinio portfelio riziką laikantis šių pagrindinių investavimo politikos ir strategijos principų: Investavimo objektai: Veikiančios arba naujai steigiamos rizikos kapitalo kriterijus atitinkančios įmonės, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai) nėra įtraukti į prekybą žemiau nurodytose reguliuojamose rinkose, ir kurioms būtinas privatus kapitalas tolesnei veiklos plėtrai. Aukščiau nurodytų įmonių (veikiančių ar naujai steigiamų), kurių vertybinių popierių yra įsigijęs Fondas, išleistos pinigų rinkos priemonės, jeigu jos nėra įtrauktos į prekybą žemiau nurodytose reguliuojamose rinkose. Fondas neinvestuos į vertybinius popierius, kurie yra įtraukti į: (i) rinkos, kurios pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymą laikomos reguliuojamomis ir veikiančiomis Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, prekybos sąrašą; ir (arba) 11/26

12 (ii) (iii) prekybą kitoje valstybėje narėje pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje; ir (arba) prekybą kitoje valstybėje (išskyrus valstybes nares) pagal nustatytas taisykles veikiančioje, pripažintoje, prižiūrimoje ir visuomenei prieinamoje rinkoje. Fondas, investuodamas į augančias ir didelį plėtros potencialą turinčias įmones, kurios dėl savo veiklos ciklo ir ypatybių susiduria su dideliu nuosavo kapitalo poreikiu investicijoms, prisidės prie jų plėtojimo ir vertės kūrimo, t.y. sieks tokių įmonių veiklos plėtros, efektyvesnio jų valdymo ir turimų išteklių paskirstymo bei efektyvesnių tokių įmonių veiklos procesų, užtikrinančių sėkmingą plėtros, rinkos dalies didėjimo, pelningumo didėjimo bei kitų veiksnių, apimančių ilgalaikę tokių įmonių veiklą, tikslų įgyvendinimą. Investavimo į augančias ir didelį plėtros potencialą turinčias įmones rizika bus susijusi su iš investavimu į jas kylančiu likvidumo trūkumu. Fondas į nurodytas įmones investuos apibrėžtam laikotarpiui, siekiant jų vertybinius popierius pelningai (dėl įmonių vertės padidėjimo) parduoti po 3-5 metų nuo jų įsigijimo, tačiau dėl likvidumo trūkumo vertybinių popierių pardavimas gali užtrukti ilgiau nei planuota arba nebūti toks pelningas, kaip buvo planuota, ar net nuostolingas. Investicijų geografija: Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Baltarusija 5 (t.y. valstybės, kurios yra fiziškai pasiekiamos per trumpą laiką tam, kad Valdymo įmonė galėtų užtikrinti reikiamą dėmesį investicijoms). Siekdamas padidinti grąžą iš investicijų ir užtikrinti investicijų priežiūrą, Fondas (per Valdymo įmonę) dalyvaus investicinių objektų valdyme patariamojo organo, įmonės valdymo organo narys arba kita, priklausiančia nuo konkrečios įmonės veiklos specifikos ir geografijos, forma. Fondas (per Valdymo įmonę) taip pat, pasitelkdamas savo žmogiškuosius išteklius, įdirbį rinkoje ir profesionalių kontaktų tinklą, esant poreikiui į investicinių objektų valdymo organus deleguos atitinkamos srities nepriekaištingos reputacijos profesionalus, siekiant užtikrinti strateginių tikslų įgyvendinimą ir investicinių objektų potencialo išnaudojimą. Įmonių veiklos sritys: Fondas neinvestuos į įmones, veikiančias tokiose srityse, kur pagrindinis sėkmės faktorius yra ne infrastruktūra, o atskirų žmonių kompetencija ar pavieniai sėkmingi kontraktai/projektai. Fondas neinvestuos į įmones, prekiaujančias ginklais ar veikiančias azartinių žaidimų srityje. 5 Pastaba: tai nereiškia, kad įmonės, į kurias investuoja Fondas, negali turėti filialų, atstovybių ar dukterinių įmonių kitose, nei aukščiau nurodyta, valstybėse. 12/26

13 Draudžiama Fondo turtu garantuoti ar laiduoti juo už kitų asmenų įsipareigojimus. Fondas turi teisę skolinti turtą, tačiau paskolinto turto vertė negali viršyti 100% Fondo GAV. Fondo investicijų nuosavybės forma Galima tiesioginė Fondo investavimo objektų nuosavybė bei specialios paskirties bendrovių (angl. Special Purpose Vehicle, SPV) vertybinių popierių nuosavybė. Skolintas kapitalas Esant poreikiui, Fondas skolinsis lėšų siekiant papildomai finansuoti Fondo (ar jam priklausančių bendrovių) įsigyjamus investavimo objektus ir tokiu būdu siekti didesnės investicinės grąžos Investuotojams. Siekiamas ir maksimalus Fondo skolos santykis ne daugiau 100 % Fondo GAV. Fondas paskolos sutartis sudarys ne ilgesniam terminui, nei Fondo veiklos laikotarpis. Išvestinės finansinės priemonės Fondas gali investuoti į reguliuojamose rinkose neprekiaujamas išvestines finansines priemones rizikai valdyti tik siekdamas apdrausti investicijų portfelį nuo galimų neigiamų rinkos pokyčių. Fondas nenumato investuoti į išvestines finansines priemones investavimo tikslais. Galimybė kilti dideliems GAV svyravimams Fondo GAV gali svyruoti dėl planuojamų investicijų į vystymo projektus bei dėl galimų didesnių atitinkamos rinkos, pramonės šakos ar geografinio sektoriaus, kurioje veikia Fondo įsigyta bendrovė svyravimų. Fondo lyginamasis indeksas Fondas nenaudoja lyginamojo indekso. V. INFORMACIJA APIE RIZIKAS IR JŲ VALDYMĄ 5. Rizikos veiksniai susiję su investicinių vienetų įsigijimu ir investavimu Investicijos į Fondo investicinius vienetus yra susijusios su ilgalaike ir didesne nei vidutine rizika. Šiame punkte pateikiama informacija apie rizikos veiksnius, kurie, Valdymo įmonės nuomone, gali turėti įtakos Fondo rezultatams. Gali egzistuoti papildomi rizikos veiksniai, kurie šiame punkte neišvardinti dėl to, kad šio Prospekto įsigaliojimo metu Valdymo įmonė apie juos nežino arba laiko nereikšmingais. Sprendimas investuoti į Fondo investicinius vienetus neturėtų būti priimamas vien tik žemiau pateiktų rizikos veiksnių pagrindu. Prisiimtą Fondo rizikos apimtį Valdymo įmonė ne rečiau kaip kartą per dieną skaičiuos taikydama įsipareigojimų metodą (angl. committment approach). Rinkos rizika Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės sumažės Fondo įsigytų investavimo objektų pajamos ir padidės Investuotojų reikalaujama grąža, todėl Fondo investicijų vertė sumažės. 13/26

14 Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas rinksis investicijas į didelį plėtros potencialą turinčias bendroves. Likvidumo rizika Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės padidės Investuotojų reikalaujama grąža, pablogės bankinio finansavimo sąlygos, todėl Fondo investicijų pardavimas užtruks ilgiau nei planuota. Be to, Fondas investuos į tokias įmones, kurių išleisti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai) nėra įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkose, ir Fondas, norėdamas realizuoti investicijas, gali susidurti su situacija, kai vertybinių popierių pardavimas dėl paklausos nebuvimo ar kitų rinkos sąlygų gali užtrukti ilgiau nei planuota arba nebūti toks pelningas, kaip buvo planuota, ar net nuostolingas. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas savo įsigytų investicinių objektų pardavimą pradės bent 2-3 metus iki Fondo veiklos pabaigos tam, kad galėtų nevaržomai reguliuoti pardavimo procesą ir rinktis iš pirkėjų pasiūlymų. Įsigytų investicijų (bendrovių) vystymo rizika Egzistuoja rizika, kad Fondo projektai (įsigytų įmonių vystymas) užtruks ilgiau ir (ar) kainuos daugiau, nei planuota, todėl Fondo investicijos nebus pelningos ir (ar) jų vertė sumažės. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas skirs pakankamus išteklius kontroliuoti investicijų biudžetą bei vykdymo terminus. Riboto investicijų diversifikavimo rizika Egzistuoja rizika, kad dėl riboto investicijų skaičiaus net ir viena nesėkminga investicija reikšmingai neigiamai paveiks bendrą Fondo rezultatą. Fondas yra skirtas tik informuotiesiems investuotojams, o dėl pasirinktos rizikos kapitalo investavimo strategijos Fondo investicijoms netaikomi IISKISĮ nustatyti rizikos išskaidymo (diversifikavimo) reikalavimai. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas laikysis Prospekto IV dalyje Informacija apie investicijas nurodytų investavimo politikos ir strategijos principų. Valiutos rizika Egzistuoja rizika, kad iki Euro įvedimo valstybių centriniai bankai pakeis fiksuotus kursus su Euru, pajamų gaunamų vietine valiuta vertė sumažės, todėl atitinkamai sumažės Fondo investicijų vertė. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas sieks, kad investicijų sutartys būtų pasirašytos Eurais arba susietos su Euru. Mokesčių rizika Egzistuoja rizika, kad pasikeitus šalies ekonominėms sąlygoms bei politinei situacijai, padidės Fondo investavimo objektams taikomi mokesčiai, todėl Fondo investicijų vertė sumažės. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas seks planuojamus mokesčių politikos pasikeitimus ir iš anksto rinksis efektyvias, įstatymų nepažeidžiančias bendrovių įsigijimo struktūras. 14/26

15 Palūkanų normos rizika Egzistuoja rizika, kad sparčiai atsigavus pasaulio ekonomikai ar padidėjus infliacijai centriniai bankai padidins palūkanų normas ir su Fondo investicijomis susijusių paskolų aptarnavimas pabrangs, todėl Fondo investicijų vertė sumažės. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas, kai tai atrodys reikalinga, drausis nuo palūkanų normos rizikos sudarydamas atitinkamus finansinių priemonių sandorius. Finansavimo rizika Egzistuoja rizika, kad dėl pablogėjusios pasaulio, regiono ar šalies ekonomikos būklės Fondui taps sunku/brangu gauti naujas paskolas įsigijimui ar projektų vystymui ar refinansuoti senas paskolas, todėl Fondo investicijų vertė sumažės. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas naujų objektų įsigijimą atliks tik užsitikrinęs banko finansavimą visam investicijos valdymo laikotarpiui. Infliacijos rizika Egzistuoja rizika, kad Fondo investicinio vieneto vertės vidutinis metinis pokytis bus mažesnis nei vidutinė metinė infliacija. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas sieks, kad investicijų sutartyse būtų numatyta fiksuota arba kintama (su infliacijos indeksu susieta) kainos indeksacija. Atsiskaitymo rizika Egzistuoja rizika, kad kita sandorio šalis, perkanti ar parduodanti turtą, neatsiskaitys neatliks pinigų mokėjimo arba neperleis Fondui įsigyto turto. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas pirkdamas/parduodamas vertybinius popierius, apmokėjimą (perleidimą) atliks tik kartu su nuosavybės (lėšų) perdavimu (angl. Delivery Versus Payment). Ilgalaikė rizika Egzistuoja rizika, kad esant nepalankioms ekonominėms sąlygoms, Fondo veiklos terminas bus pratęstas dar trejiems metams. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas pradės turimų investavimo objektų pardavimą prieš 2-3 metus iki Fondo veiklos trukmės pabaigos. Investuotojų rizika Egzistuoja rizika, kad kuris nors iš Investuotojų, pasirašiusių Investavimo sutartį, nesugebės atlikti mokėjimo į Fondą pagal gautą Investicijų pareikalavimo raštą ar Visos sumos investavimo sutartyje nurodytą dieną, todėl Fondas patirs papildomų išlaidų, susijusių su planuojamu sandoriu. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas sieks pasirašyti Investavimo sutartis tik su finansiškai pajėgiais Investuotojais. 15/26

16 Interesų konfliktų rizika Egzistuoja rizika, kad bus situacijų, kai Valdymo įmonės (ar su ja susijusių asmenų) ir Fondo interesai skirsis, todėl gali prireikti Valdymo įmonės valdybos pritarimo tam tikriems veiksmams atlikti. Siekdamas išvengti/sumažinti šią riziką, Fondas vengs sudaryti paslaugų teikimo sutartis su įmonėmis, susijusiomis su Valdymo įmone, o jei to išvengti nepavyks, sutartys bus sudaromos tik rinkos sąlygomis (angl. at arm s length). Interesų konfliktų situacijas, jei tokios iškils, spręs Valdymo įmonės valdyba. 6. Kur ir kaip galima gauti papildomą informaciją apie rizikos rūšis Investuotojui paprašius, papildoma informacija apie rizikas yra teikiama Valdymo įmonėje, Jogailos g. 4, LT Vilnius, Lietuva. VI. DUOMENYS APIE PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ PASISKIRSTYMĄ 7. Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo ir panaudojimo taisyklės Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo atvejai Bet kuriuo Fondo veiklos metu Valdymo įmonė gali nuspręsti paskirstyti Fondo banko sąskaitoje esančias laisvas lėšas (pajamas) išperkant dalį Investuotojų turimų Fondo vienetų Taisyklėse nustatyta tvarka. Fondo laisvos lėšos (pajamos) taip pat skirstomos Fondo panaikinimo (likvidavimo) atveju. Sprendimą dėl Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymo ir skirstomų laisvų lėšų dydžio priima investicijų komitetas. Nepaskirstytas laisvas lėšas (pajamas) Fondas gali reinvestuoti į naujus objektus tik iki investavimo periodo pabaigos ir jeigu tam gautas Investuotojų, kuriems nuosavybės teise priklauso daugiau kaip 50% visų išleistų ir neišpirktų investicinių vienetų, rašytinis pritarimas. Minimalios grąžos barjero nustatymui yra naudojama Microsoft Excel formulė XIRR, kuri įvertina, kada įvyko teigiami ir neigiami Fondo srautai, ir koks buvo šių srautų dydis, kur: (1) neigiamas srautas Investuotojų sumokėtos lėšos ar perduoti nepiniginiai įnašai, konvertuoti į Fondo investicinius vienetus; (2) teigiamas srautas Investuotojams sumokėtos lėšos išperkant Fondo investicinius vienetus (prieš mokesčius). Laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo tvarka Fondo laisvos lėšos (pajamos), įskaitant Fondo likvidavimo metu, yra išmokamos Investuotojams (išperkant Fondo investicinius vienetus) bei Valdymo įmonei (kaip sėkmės mokestis) tokia tvarka: (1) 100% laisvų lėšų (pajamų) išmokama tik Investuotojams pro rata tol, kol Investuotojams bus grąžinta pradinė į Fondą investuota suma; 16/26

17 (2) po (1) paskirstymo likusių 100% laisvų lėšų (pajamų) išmokama tik Investuotojams tol, kol jiems skirtos išmokos pasiekia minimalios grąžos barjerą (40 % metinių palūkanų); (3) po (1) ir (2) paskirstymo 80% visų likusių laisvų lėšų (pajamų) yra išmokama Investuotojams, o 20% Valdymo įmonei, kaip sėkmės mokestis. Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymo metu iš Investuotojų išperkamų investicinių vienetų dalis kiekvienu atveju apskaičiuojama taip: (1) nustatoma investicinio vieneto kaina pagal apskaičiuotą Fondo GAV laisvų lėšų (pajamų) paskirstymo metu; (2) Investuotojams paskirstoma Fondo dalis (pinigų suma) padalijama iš investicinio vieneto vertės pagal GAV, kuri apskaičiuojama investicinių vienetų išpirkimo metu; (3) gaunamas investicinių vienetų skaičius išperkamas proporcingai iš visų Investuotojų (pro rata). Sėkmės mokesčio avanso susigrąžinimas Iki Fondo veiklos termino pabaigos Valdymo įmonei išmokamas sėkmės mokestis (skirstant Fondo laisvas lėšas) yra išmokamas kaip avansas (t.y. Valdymo įmonė Fondo veiklos pabaigoje perskaičiuos jai avansu Fondo veiklos metu išmokėtą sėkmės mokestį). Pasibaigus Fondo veiklos terminui ir panaikinant (likviduojant) Fondą Valdymo įmonei išmokėtas sėkmės mokesčio avansas yra sudengiamas su faktiškai Valdymo įmonei priklausančia sėkmės mokesčio suma (už visą Fondo veiklos laikotarpį). Tuo atveju, jei Valdymo įmonei išmokėjus sėkmės mokesčio avansą Fondo likvidavimo metu paaiškėja, kad Valdymo įmonei tenka didesnė sėkmės mokesčio dalis, nei skaičiuojant sėkmės mokestį už visą Fondo veiklos laikotarpį, Valdymo įmonė privalo sugrąžinti Fondui ir išmokėti Investuotojams tiek gauto sėkmės mokesčio avanso (atskaičius Valdymo įmonės nuo šios sumos sumokėtus valstybinius mokesčius), kad nustatyta Fondo laisvų lėšų (pajamų) skirstymo proporcija (skaičiuojant Fondo pajamas už visą Fondo veiklos laikotarpį) vėl būtų išlaikyta. Sėkmės mokesčio avanso sugrąžinimo Investuotojams tikslas išvengti situacijos, kai pirmiau realizuojant pelningesnes Fondo investicijas Valdymo įmonei tektų didesnė sėkmės mokesčio dalis, nei tuo atveju, jei sėkmės mokestis būtų skaičiuojamas už visą Fondo veiklos laikotarpį. 8. Dividendai Dividendai nebus mokami. 9. Išlaidos Fondo išlaidų struktūra Iš Fondo turto dengiamų veiklos išlaidų, kurių bendra suma neviršys 7% Fondo vidutinės metinės GAV, sąrašas: Valdymo mokestis (detaliau žemiau); Depozitoriumo mokestis (detaliau žemiau); Atlyginimas auditoriams (detaliau žemiau); Atlyginimas finansų tarpininkams (detaliau žemiau); Fondo steigimo ir veiklos struktūrizavimo išlaidos (detaliau žemiau); Investavimo objektų valdymo išlaidos (detaliau žemiau); Finansų įstaigų išlaidos (detaliau žemiau); 17/26

18 13.8. Investicijų komiteto patirtos išlaidos, susijusios su Fondo veikla (detaliau žemiau); Atlyginimas Fondo turto vertintojams; Fondo apskaitos (turto ir investicinių vienetų) išlaidos; Valiutos keitimo išlaidos; Valiutos kurso draudimo išlaidos; Bylinėjimosi išlaidos; Su Fondo vardu gautomis paskolomis susijusios išlaidos; Nuolatinės Fondui priklausančio turto išlaikymo išlaidos; Vertybinių popierių ir kitų sąskaitų tvarkymo mokesčiai; Prievolių užtikrinimo priemonių įforminimo, registravimo ir išregistravimo išlaidos; Priverstinio išieškojimo išlaidos; Valstybiniai ir savivaldos mokesčiai bei rinkliavos; Informacijos apie Fondą parengimo ir pateikimo išlaidos; Taisyklių keitimo išlaidos; Konsultacinės išlaidos; Išlaidos notarams, registravimui bei teisinėms paslaugoms; Už Fondo veiklą atsakingų asmenų profesinio draudimo išlaidos; Fondo reprezentacinės ir reklamos išlaidos. Valdymo įmonei mokamas sėkmės mokestis į aukščiau nurodytą Fondo išlaidų limitą neįskaičiuojamas. Valdymo mokestis Valdymo mokestis yra Valdymo įmonei mokamas atlyginimas už Fondo turto valdymą. Valdymo mokestis skaičiuojamas nuo Fondo atitinkamo mėnesio GAV ir yra lygus 2,50% (metinis). Valdymo mokestis skaičiuojamas už kalendorinį mėnesį, bet išmokamas ir iš Fondo banko sąskaitos pervedamas kartą per ketvirtį į Valdymo įmonės sąskaitą iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos. Jeigu Fondas pradėjo veiklą arba yra likviduojamas ne kalendorinio mėnesio pradžioje, mokestis apskaičiuojamas mėnesio Valdymo mokestį padalijus iš atitinkamą kalendorinį mėnesį sudarančių kalendorinių dienų skaičiaus ir gautas sumas padauginus iš darbo dienų, kurias Fondas faktiškai veikė per atitinkamą kalendorinį mėnesį, skaičiaus. Apskaičiuotą Fondo GAV bei Valdymo mokestį už praėjusius metus tikslins auditoriai. Nustatyta Valdymo mokesčio permokos arba nepriemokos suma bus atitinkamai sumažintas arba padidintas Valdymo mokestis, mokėtinas už kitą ketvirtį po Fondo metinės ataskaitos patvirtinimo. Depozitoriumo mokestis Pagal su Depozitoriumu pasirašytą sutartį Fondui bus taikomi šie Depozitoriumo paslaugų mokesčiai: (1) metinis Depozitoriumo paslaugos mokestis (neįskaitant vertybinių popierių saugojimo mokesčio) 0.10% nuo Fondo GAV, bet ne mažiau nei 250 Litų per mėnesį. Šis mokestis sumokamas kas ketvirtį. (2) Fondą sudarančio turto, kuris nėra nurodytas žemiau (3) punkte, sandorio apskaitos mokestis 100 Litų, kuris sumokamas už kiekvieno turto vieneto įsigijimo/perleidimo sandorį. Šis mokestis taikomas ir finansinėms priemonėms, kuriomis nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose; 18/26

19 (3) operacijų su vertybiniais popieriais ir vertybinių popierių saugojimo mokestis, taikomas finansinėms priemonėms, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, - mokamas pagal Depozitoriumo patvirtintus įkainius; (4) Fondo vienetų apskaitos tvarkymo mokestis 1000 Litų per metus už Fondo investicinių vienetų apskaitos tvarkymą; (5) Fondo banko sąskaitos aptarnavimo mokesčiai ir kiti su vertybinių popierių paslaugomis susiję mokesčiai nustatomi pagal paslaugos suteikimo dieną galiojančius ir Depozitoriumo valdybos patvirtintus įkainius, jeigu nenustatyta kitaip. Už aukščiau nurodytuose 1-5 papunkčiuose numatytas Depozitoriumo paslaugas bus mokama pagal Depozitoriumo Valdymo įmonei arba tiesiogiai Fondui pateiktą sąskaitą-faktūrą. Mokestis Depozitoriumui už Fondui teikiamas paslaugas neviršys 0,20% nuo Fondo vidutinės metinės GAV. Atlyginimas auditoriams Atlyginimo audito įmonei už atliktas Fondo audito paslaugas suma negali viršyti 1% Fondo vidutinės metinės GAV. Atlyginimas finansų tarpininkams Atlyginimas finansų tarpininkams (finansų maklerių įmonėms, komerciniams bankams ir pan.) už vykdomus sandorius negali viršyti 1% Fondo vidutinės metinės GAV. Fondo steigimo ir veiklos struktūrizavimo išlaidos Iš Fondo sąskaitos dengiamos Fondo steigimo išlaidos ir išlaidos, susijusios su Fondo veiklos struktūrizavimu neviršys Eurų, jeigu investicijos į Fondą ar Fondo investicijos atliekamos tik per Lietuvos Respublikoje įsteigtas bendroves ir (ar) kitus subjektus. Šios sumos perviršį dengs Valdymo įmonė. Investuotojų pageidavimu atliekant investicijas per kitose valstybėse įsteigtas bendroves ir (ar) subjektus, susijusios papildomos steigimo išlaidos dengiamos Fondo Investuotojų, kurios gali viršyti Eurų sumą. Pastarąsias Fondo steigimo išlaidas Fondas padengs pagal Valdymo įmonės pateiktas sąskaitas-faktūras. Investavimo objektų valdymo išlaidos Išlaidos, tiesiogiai susijusios su numatomų įsigyti ar jau įsigytų investavimo objektų valdymu (įskaitant, bet neapsiribojant Valdymo įmonės darbuotojų kelionių, konsultantų, ekspertų, vertintojų, reprezentacinėmis išlaidomis), negali viršyti 1% Fondo vidutinės metinės GAV. Finansų įstaigų išlaidos Piniginių lėšų pervedimo ir kitos susijusios išlaidos, reikalingos tinkamam veiklos vykdymui, pavedimų atlikimui ir pan. Investicijų komiteto patirtos išlaidos, susijusios su Fondo veikla Atlikdamas savo funkcijas investicijų komitetas gali patirti susirinkimo organizavimo, papildomų konsultantų samdymosi ir kitus kaštus, atsirandančius siekiant priimti tinkamus investicinius sprendimus. Tokio pobūdžio Investicijų komiteto patiriamos išlaidos bus dengiamos iš Fondo turto. 19/26

20 Depozitoriumui ir Valdymo įmonei kompensuojamos Fondo naudai turėtos išlaidos Jei Fondui priklausančias veiklos išlaidas patiria Valdymo įmonė ar Depozitoriumas, šias išlaidas (Fondo naudai) Fondas privalo kompensuoti Valdymo įmonei ar Depozitoriumui bet kuriuo metu pagal Valdymo įmonės ar Depozitoriumo pateiktas sąskaitas-faktūras. Informacija apie susitarimus dėl mokesčių pasidalijimo bei paslėptuosius komisinius Šio Prospekto parengimo dieną nėra jokių susitarimų su trečiosiomis šalimis dėl mokesčių pasidalijimo ar paslėptųjų komisinių. VII. DUOMENYS APIE INVESTICINIUS VIENETUS 14. Pagrindiniai duomenys apie Fondo siūlomus investicinius vienetus Rūšis Fondo vertybiniai popieriai yra investiciniai vienetai. Išleistų investicinių vienetų asmeninių sąskaitų tvarkytojas: Pavadinimas Adresas Telefono numeris Įmonės kodas Įmonės rūšis AB Swedbank Konstitucijos pr. 20A, LT Vilnius, Lietuva Akcinė bendrovė 15. Investicinių vienetų išleidimo sąlygos ir sprendimų išleisti investicinius vienetus priėmimo procedūros Įsteigusi šį Fondą, Valdymo įmonė priėmė sprendimą siekti surinkti 10 milijonų Eurų vertės Įsipareigojimų ir platinti investicinius vienetus žemiau nurodyta tvarka. Platinimo etapų metu iš Investuotojų bus siekiama surinkti Fondo investicijoms reikalingą Įsipareigojimų sumą su Investuotojais sudarant Visos sumos investavimo sutartis ir (arba) Įsipareigojimo investuoti sutartis. Apie sprendimą pradėti ar baigti atitinkamą platinimo etapą Valdymo įmonė paskelbs Investuotojams elektroniniu paštu. Bendra Investuotojų Fondui duotų Įsipareigojimų suma neviršys 15 milijonų Eurų. Investiciniai vienetai išleidžiami tik juos apmokėjus piniginiu ar nepiniginiu įnašu. 16. Investicinių vienetų siūlymo sąlygos ir tvarka Fondo investiciniai vienetai bus siūlomi neviešai. Neviešas Fondo investicinių vienetų siūlymas - tai Fondo investicinių vienetų siūlymas, jeigu tai atliekama paties Investuotojo iniciatyva be ankstesnio Valdymo įmonės kreipimosi į jį su siūlymu, taip pat Fondo investicinių vienetų siūlymas, jeigu jie siūlomi iš anksto nustatytai ir žinomai asmenų grupei, nurodytai šio Prospekto III dalies 2 punkte Investuotojų, kuriems bus siūloma įsigyti Fondo investicinių vienetų, apibūdinimas. Valdymo įmonė Įsipareigojimus renka ir Fondo investicinių vienetų siūlymą vykdo pati arba per platintoją. Investavimo sutartis paruošia ir su Investuotoju pasirašo Valdymo įmonė arba 20/26

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė

© dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros “Zabiela, Zabielaitė ir partneriai” advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė Teisiniai mažosios bendrijos (MB) veiklos aspektai dr. ASTA JAKUTYTĖ-SUNGAILIENĖ Adv. kontoros Zabiela, Zabielaitė ir partneriai advokatė MRU TF Civilinės justicijos instituto docentė MB TEISINIS STATUSAS

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė nepatyrusius investuotojus privertė iš naujo įvertinti rizikos valdymo svarbą

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau