Microsoft Word m veiklos planas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word m veiklos planas"

Transkriptas

1 1 VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PATVIRTINTAS Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2019 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-20 (1.3) Vizija - Nacionalinė užsienio lietuvių ir tremtinių palikuonių vaikų gimnazija užsienio lietuvių bendruomenių švietimo ir kultūros centras, teikiantis kokybišką išsilavinimą, ugdantis bendrąsias ir dalykines kompetencijas reikalingas tolimesniam gyvenimui, teikiantis visapusišką pagalbą užsienio lietuvių bendruomenėms ir mokykloms švietimo ir kultūros srityje. Misija - Teikti užsienio lietuvių ir tremtinių palikuonių vaikams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas tenkinti lavinimosi ir saviraiškos poreikius bei ugdyti mokinių kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui. Bendradarbiauti su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir užsienio lietuviškų mokyklų pedagogais formaliojo švietimo srityje: tobulinti pedagogų kvalifikaciją, teikti metodinę pagalbą ir sudaryti sąlygas atestuotis. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 1. Tikslas. Siekti, kad aukšta ugdymo kokybė garantuotų sąlygas mokinio asmeninei pažangai ir individualybei atsiskleisti Uždaviniai: plėsti mokymo (si) formų ir būdų įvairovę, efektyvinti mokinių pažangos matavimo pamokose formas; modernizuoti mokymosi procesą, skatinti ugdymą virtualioje aplinkoje; tobulinti ugdymo procesą vadovaujantis veiklos įsivertinimo rezultatais. 2. Tikslas. Užtikrinti saugią Vilniaus lietuvių namų edukacinę aplinką Uždaviniai: užbaigti Vilniaus lietuvių namų edukacinių erdvių remontą, užtikrinti aprūpinimą reikiamais materialiniais ištekliais; aprūpinti pedagogus naujausiomis moderniomis ugdymo priemonėmis ir programomis; pagerinti mokinių buities, gyvenimo sąlygas bendrabutyje. 3. Tikslas. Užtikrinti bendruomenės narių mokinių, mokytojų, psichologinį saugumą. Sukurti darnią emocinę aplinką. Sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumui plėtotis Uždaviniai: plėtoti socialinių emocijų kompetencijų ugdymą ir smurto bei patyčių prevenciją; aktyvinti pagalbos mokiniui specialistų, pedagogų auklėtojų bendrabutyje bendradarbiavimą mokinių ugdyme; užtikrinti laiku teikiamą veiksmingą mokymosi, psichologinę, profesinės karjeros rinkimosi pagalbą Plėtoti veiklas, skatinančias mokinių saviraišką ir asmenybės ūgtį 4. Tikslas. Plėtoti visapusišką bendradarbiavimą su užsienio lietuvių bendruomenėmis ir lituanistinio švietimo įstaigomis užsienyje Uždaviniai:

2 teikti informacinę, metodinę ir kvalifikacijos tobulinimo pagalbą užsienio lituanistinio švietimo mokyklų pedagogams; teikti pagalbą iš užsienio atvykusiems studentams. Padėti geriau adaptuotis ir socializuotis Lietuvoje; aktyvinti bendradarbiavimą su užsienio ir Lietuvos socialiniais partneriais; aktyvinti Vilniaus lietuvių namų lituanistinio muziejaus veiklą. 5. Tikslas. Administruoti Vilniaus lietuvių namų veiklą. Užtikrinti vykdomų veiklų dokumentavimą, dokumentų valdymą. 1 TIKSLAS. Siekti, kad aukšta ugdymo kokybė garantuotų sąlygas mokinio asmeninei pažangai ir individualybei atsiskleisti. 1.1 Plėsti mokymo (si) formų ir būdų įvairovę, efektyvinti mokinių pažangos matavimo pamokose formas -Vilniaus lietuvių namuose mokosi nemažiau 415 mokinių ; m. nesumažėjo mokinių, atvykusių iš užsienio, skaičius; -pasiektas 100 % pažangumas, -visi abiturientai išlaikė brandos egzaminus, -ugdymo kokybė išaugo 2 % (2017 m. 45 %, 2018 m. 59 %), -lyginant su respublikos vidurkiu aukštesni mokinių nacionalinių pasiekimų rezultatai 2, 4, 6 ir 8 klasėse, - išaugo mokinių skaičius dalyvavusių olimpiadose ir konkursuose ir tapusių šių renginių prizininkais (2018 m. 390 kartų dalyvauta, 33 prizinės vietos; 2017 m. dalyvauta 185 kartus, 24 mokiniai tapo prizininkais), 1.1 Plėsti mokymo (si) formų ir būdų įvairovę, efektyvinti mokinių pažangos matavimo pamokose formas Organizuoti Gimnazijos tarybos posėdžius: m. veiklos ataskaitos, 2019 m. veiklos plano, 2018 m. finansinės ataskaitos, m. m. vidaus įsivertinimo krypties nustatymas; ir m. m. ugdymo plano tvirtinimas, gimnazijos m. m. finansinių išteklių paskirstymo planavimas; m. išorinio vertinimo rezultatais remiantis parengto priemonių plano ugdymo kokybei gerinti analizė. Sausis Rugsėjis Gruodis Direktorius G. Rudzinskas Numatytos priemonės ugdymo kokybei gerinti: patvirtintas 2019 m. veiklos planas, 2018 m. veiklos ataskaita, m. m. atestacijos programa, parengtas ir m. m. ugdymo planas bei m. m. finansinių išteklių paskirstymas, išanalizuotos priemonių įgyvendinimas ugdymo kokybei gerinti.

3 3 Organizuoti 5 metodinės tarybos posėdžius ir aptarti klausimus: Direktoriaus pavaduotoja -metodinio darbo kryptys bei Metodinės tarybos plano tvirtinimas, įgyvendinant 2019 m. veiklos Sausis ugdymui prioritetus,; Kvalifikacijos tobulinimo prioritetų nustatymas; Nacionalinio matematinio ir V. Balčiūnienė, gamtamokslinio raštingumo konkurso ataskaitos svarstymas; Metodinė tarybos -nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas, rezultatų analizė; Gerosios patirties Birželis pirmininkė K. Papšienė apibendrinimas, sklaidos analizė; atliktų tyrimų gimnazijoje analizė; -skaitmeninių išteklių tikslingo naudojimo pamokoje analizė; -atvirų, netradicinių ir kitų pamokų vedimo patirties apibendrinimas. Ilgalaikių planų rengimas ir Rugsėjis aprobavimas; Lapkritis -projektinių darbų organizavimas, rezultatų analizė; Gruodis m. metodinės veiklos aptarimas, rezultatų analizė, naujų veiklos krypčių numatymas, priemonių planavimas; -gimnazijos strateginio plano tikslinimas; -mokinių individualios pažangos stebėjimo analizė. Numatytos priemonės ugdymo kokybei gerinti: gėrės ugdymo kokybė, mokytojų bendradarbiavimas, dalijimasis patirtimi įtakos geresnius mokinių pasiekimus. Organizuoti 6 mokytojų susirinkimus, juose išanalizuoti šiuos klausimus: m. m. I pusmečio pažangumo ir lankomumo rezultatų bei mokytojų savianalizės anketų aptarimas; veiklos tobulinimo veiksmų planas metams (po išorės vertinimo); m. m. II signalinio pusmečio rezultatų aptarimas; ir m. m. ugdymo plano projekto svarstymas; -leidimas IVG klasės mokiniams laikyti pasirinktus brandos egzaminus; m. m. II pusmečio pažangumo rezultatų aptarimas, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę svarstymas, 2019 m. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų analizė; Dalyvavimo olimpiadose, konkursuose svarstymas; m. PUPP ir brandos egzaminų rezultatų analizė; m. m. I signalinio pusmečio rezultatų aptarimas m. veiklos plano, 2019 m. veiklos ataskaitos projektų svarstymas. Gimnazijos strateginio plano tikslinimas. Sausis Balandis Gegužė Birželis Rugpjūtis Gruodis Direktorius G. Rudzinskas Atlikta pažangumo analizė įgalins gerinti pažangumo ir lankomumo kokybę, numatytos ugdymo proceso tobulinimo kryptys. Parengtas ir m. m. ugdymo planas maksimaliai tenkins mokinių poreikius, gerins ugdymo kokybę, efektyviai panaudojamas ugdymo proceso organizavimui skirtas finansavimas

4 4 Organizuoti lietuvių kalbos mokymą iš užsienio atvykusiems vaikams pagal išlyginamosios Direktoriaus pavaduotoja klasės ugdymo planą. ugdymui V. Balčiūnienė, A. Dambrauskienė, Apie 30 mokinių sėkmingai baigė išlyginamosios klasės ugdymo programą. Organizuoti lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, anglų kalbos papildomus modulius mokiniams atvykusiems mokytis iš užsienio mokymosi pasiekimams gerinti, mokymosi spragoms likviduoti, kalbiniams įgūdžiams gerinti. I-II, IV ketv. G. Botyriūtė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, dalykų mokytojai, Greičiau išlyginama žinių spragos dėl švietimo sistemų skirtumo, gerėja mokomųjų dalykų pažangumas gerinant lietuvių kalbos ir kitų dalykų žinias ir įgūdžius. Parengti III G klasių mokinių individualius ugdymo planus, IV G klasių mokinių individualių ugdymo planų koregavimas, atsižvelgiant į mokinių poreikius ir Gimnazijos galimybes. Parengti III G klasių mokinių ir pakoreguoti IV G klasių mokinių individualūs ugdymo planai sudarys sąlygas maksimaliai patenkinti mokinių pasirinkimo galimybes, geriau individualizuoti ir diferencijuoti mokymą(si). Dalyvauti Nacionalinio egzaminų centro (toliau-nec) organizuojamuose žinių patikrinimuose: 2, 4, 6 ir 8 klasės Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime, NEC vertinamų bandomuose brandos egzaminuose, bandomuose pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose, užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatyme, nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo bei nacionaliniame loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkursuose. Kovas-gegužė Sausis-gruodis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, II G klasių vadovės: V. Vilkytė-Žemaitaitienė, A. Šaukeckienė III G klasių vadovės: N. Sevostjanovienė, L. Zabulytė- Šapranauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, Metodinė tarybos pirmininkė K. Papšienė Metodinėje taryboje išanalizuoti Nacionalinio egzaminų centro organizuojamų žinių patikrinimų 2-ose, 4-ose, 6-ose ir 8-ose klasėse rezultatai, bandomųjų brandos egzaminų, bandomųjų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurso rezultatai, Numatytos priemonės mokinių pasiekimams (pakoreguotas išlyginamosios klasės ugdymo planas), mokytojų darbo kokybei pamokoje pagerinti. Pasirengti 2019m. brandos egzaminų ir PUPP'o organizavimui: -supažindinti II G klasių mokinius su 2019m. PUPP'o organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu; -išsiaiškinti IV G klasės mokinių brandos egzaminų pasirinkimą, surinkti prašymus (iki rugsėjo 25 d., spalio 24 d.), parengti įsakymą, duomenis suvesti į duomenų perdavimo sistemą KELTĄ (toliau KELTAS): Sausis Direktorius G. Rudzinskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė

5 5 -organizuoti IV G klasės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros įskaitą; Balandis -organizuoti privalomą pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą. Gegužė Pasirengta PUPP'o ir brandos egzaminų organizavimui: Išsiaiškintas IV G klasės mokinių brandos egzaminų pasirinkimas, surinkti prašymai (iki rugsėjo 25 d., spalio 24 d.), parengtas įsakymas, duomenys suvesti į KELTĄ, Organizuota ir pravesta IV G klasės mokinių lietuvių kalbos ir literatūros įskaita. Mokiniai pasirašytinai supažindinti su įskaitos ir brandos egzaminų organizavimo tvarka pasirašytinai e. dienyne,,saugaus elgesio ir kiti instruktažai. Organizuoti tikslingą mokinių pasirengimą egzaminams ir žinių patikrinimams: - projektinius darbus III G klasėje ( temų formulavimas, pasirinkimas, darbų rengimas, gynimas, rezultatų analizė). - brandos egzaminų (lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbų (anglų, rusų), matematikos, istorijos, biologijos, fizikos) bandomuosius egzaminus; - -pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (lietuvių kalbos, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų) bandomuosius pasiekimų patikrinimus, - -užsienio kalbos (anglų, vokiečių, rusų) mokėjimo lygio nustatymą. - lietuvių k. ir matematikos diagnostinius kontrolinius darbus 5, 7, I G klasėse. - išlyginamųjų klasių mokinių (lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivių bei lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių) lietuvių kalbos žinių patikrinimą. - matematikos, gamtos ir socialinių mokslų nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymą, buvusiems išlyginamosios klasės ir naujai atvykusiems iš užsienio mokiniams, bei Lietuvių kilmės užsieniečiams ir išeiviams, norintiems mokytis I ir II gimnazijos klasėse. Sausis - balandis Vasaris kovas Balandis, lapkritis Gegužė Gegužė, rugpjūtis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, dalykų mokytojai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, dalykų mokytojai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, IK klasių vadovės: A.Dambrauskienė, G. Botyriūtė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, Metodinės tarybos pirmininkė K. Papšienė - lietuvių kalbos ir matematikos PUPP o patikrinimą naujai atvykusiems ir buvusiems išlyginamosios klasės mokiniams, norintiems mokytis III gimnazijos klasėje. Gegužė, rugpjūtis - naujai atvykusių (lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivių bei lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių) mokinių lietuvių (gimtosios) kalbos, matematikos, gamtos mokslų žinių patikrinimą. Rugpjūtis Mokiniai geriau pasirengs projektinių darbų rengimui, išmoks rengti brandos darbą, pagerės

6 6 mokinių dalykiniai gebėjimai, stiprės mokymosi motyvacija, gebėjimai kritiškai ir kūrybiškai mąstyti. Bandomųjų brandos egzaminų rezultatai padės IV G klasių mokiniams apsispręsti dėl brandos egzaminų pasirinkimo, tikslingiau jiems pasirengti. Bandomųjų PUPP'o rezultatai sudarys sąlygas II G klasių mokiniams pasirengti individualius III G klasių ugdymo planus pagal savo poreikius ir galimybes. Gauti mokinių pasiekimų rezultatai leis operatyviai ir efektyviai teikti pagalbą mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Gauti rezultatai padės geriau paskirstyti mokinius į klases, organizuoti mokymosi pagalbos teikimą per trumpalaikes dalykų konsultacijas. Naujai atvykusių mokinių žinių patikrinimo rezultatai sudarys galimybes suteikti tikslingą mokymosi pagalbą mokiniams išlyginti programų skirtumus, mokytojams planuoti efektyvią veiklą pamokose. Organizuoti mokinių, turinčių akademinių gabumų ir polinkių, ugdymo procesą: Per mokslo metus Direktoriaus pavaduotoja -rengti gabius ir talentingus vaikų mokyklos (geografijos, matematikos, fizikos, istorijos, rusų ugdymui V. Balčiūnienė (užsienio), kalbos lietuvių (gimtosios) kalbos), dailės, technologijų miesto, respublikinėms ir K. Papšienė, tarptautinėms dalykų olimpiadoms ir konkursams; Metodinė taryba, -organizuoti trumpalaikes konsultacijas (iki 3 mėn.), mokiniams, kurie atstovaus gimnazijai dalykų mokytojai, olimpiadose; klasių vadovai Dalyvauti: - gimnazijos ir Vilniaus miesto mokinių matematikos, lietuvių kalbos, biologijos, dailės, gamtos ir tiksliųjų mokslų olimpiadose - gimnazijos ir Vilniaus miesto meninio skaitymo konkurse; - tarptautiniame kalbų, matematikos konkurse Kengūra 2019 ; - tarptautiniame UNESCO perspektyvos vertimų konkurse Tavo žvilgsnis konkursuose, Kings, Bebras -skatinti mokinius, padariusius mokymosi pažangą, (padėkos, apdovanojimai knygomis, edukacinės išvykos, bilietai į koncertus ir kt.). Sudaromos sąlygos mokinių individualių gabumų ugdymui. Organizuoti naujų mokinių priėmimą: - Vykdyti informavimą ir konsultavimą būsimų mokinių ir jų tėvų (globėjų/rūpintojų) apie Vilniaus lietuvių namų mokymosi bei gyvenimo sąlygas. - lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių bei kitų mokinių priėmimą į 1 klasę. Sausis- gruodis Gegužė-birželis G. Rudzinskas, V. Balčiūnienė, I. Baubinienė, J. Varnienė, I. Smalskienė Direktorius G. Rudzinskas, direktoriaus pavaduotoja

7 7 - lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių bei kitų mokinių priėmimą į Gegužė-rugpjūtis išlyginamąsias klases (7-10 m. ir m.), pradinio, pagrindinio ugdymo klases. - vykdyti mokinių iš Ukrainos Donecko ir Lugansko sričių ugdymą - Naujai atvyko mokytis apie 30 mokinių. Pilnai suformuota 1 klasė m. m. Pilnai suformuotos dvi IK klasės m. m. priimta apie 30 naujų mokinių. Gimnazijoje vykdoams ugdymas 15 mokinių iš Donecko ir Lugansko sričių. Tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą: -aptarti individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo efektyvumą metodinėse grupėse; - skatinti mokymosi motyvaciją, taikant įvairias formalaus ir neformalaus pasiekimų vertinimo formas (kaupiamasis vertinimo modelio parengimas ir išbandymas); - išanalizuoti vieningos vertinimo tvarkos reikalingumą; - patobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką; - organizuoti tarptautinę konferenciją Mokyti(-s) geriau - mokinio asmeninės pažangos gerinimas. Sausis-birželis Vasaris ugdymui V. Balčiūnienė vedėja I. Baubinienė Direktorius G. Rudzinskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė Direktorius G. Rudzinskas; direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, vedėja I. Baubinienė, Metodinės tarybos pirmininkė K. Papšienė Gerės mokinių pažangos matavimas pamokoje, mokytojai galės lengviau pritaikyti įvairesnius vertinimo būdus ir strategijas. Parengti ir vykdyti m. m. vidaus kontrolės planą, stebėti ir analizuoti ugdymo proceso vyksmą. Patobulės veiklų vykdymas, bus taikomi įvairesni ugdymo modeliai. Direktorius G. Rudzinskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė vedėja I. Baubinienė 1.2. Modernizuoti mokymosi procesą, skatinti ugdymą virtualioje aplinkoje -sėkmingai įgyvendinta 2 Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai. Išbandyta gauta įranga. Įsisavinta įrangos naudojimo instrukcijos ir medžiaga. Pradėtas mokinių ugdymas atnaujintoje virtualioje aplinkoje; - sėkmingai įgyvendinta pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa Mokinių kūrybiškumo skatinimas pasitelkiant modernias ir inovatyvias mokymo priemones. -patobulinta mokinių žinių vertinimo sistema, parengtas kaupiamojo vertinimo modelio projektas; -pamokose vyksta asmeninės pažangos vertinimas ir įsivertinimas, -mėnesio planuose derinamas netradicinių pamokų vykdymas - ne mažiau 40 pamokų. (2018 m. 40 pamokų, 2017 m. 24 pamokos), -įvyko 2 dalykų savaitės, kurių metu vyko 12 renginių, -pravesta 5 netradicinės - edukacinės pamokos įvairiose mokymosi erdvėse pradinių klasių mokiniams.

8 Modernizuoti Įgyvendinti ES projektą Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis. M. Karsokas, mokymosi Išbandyti ir naudoti įsigytus mokymuisi skirtus komplektus (matavimo cilindrų rinkinys, Pastero direktoriaus pavaduotoja procesą, skatinti pipečių komplektas, Petri lėkštelių rinkinys, Erienmejerio kolbų kamščių rinkinys, kaitinimo ugdymui ugdymą virtualioje priemonių rinkinys, mokykliniai mikroskopai ir pan.) 1-4 kl. pasaulio pažinimo pamokose, 5-8 V. Balčiūnienė, aplinkoje klasėse chemijos, biologijos, fizikos pamokose. Pradinių klasių mokytojos Pagerės mokinių žinios, bus taikomi įvairesni mokymo metodai. Įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą Vilniaus lietuvių namų mokymosi aplinkų modernizavimas projekto kodas Nr CPVA-K Organizuoti 5 mokymus įsigytos įrangos (planšetiniai kompiuteriai ir įrangos krovimo spinta, interaktyvūs ekranai, 3 D spausdintuvai ir skeneris, programavimo žaidimai ir robotai, 28 interaktyvios grindys, nešiojama įrašymo įranga, staklės, 3d klasės įrangos komplektai, eksperimentų daviklių komplektai, mikroskopai, užsienio kalbos mokymosi įranga) naudojimuisi. Išbandyti ir taikyti įsigytą įrangą dalykų pamokose. Rugsėji-gruodis M. Karsokas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, Mokytojai dalykininkai ES SF lėšos ES lėšos ,00 Sudarytos sąlygos ugdymo procesui modernizuoti, taikyti ugdymo virtualioje aplinkoje metodu. Parengti ir įgyvendinti priemones pamokų kokybei stiprinti ir kvalifikacijai tobulinti: - aptarti Metodinėje taryboje Kvalifikacijos tobulinimo priemonių planą m. m.; - įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą Mokinių kūrybiškumo skatinimas pasitelkiant modernias ir inovatyvias mokymo priemones įgyvendinimas: -seminaras Edukacinių aplinkų modernizavimas-kūrybiškumo skatinimui -seminaras Skaitmeninių išteklių naudojimas ugdymo procese -seminaras Inovatyvios pamokos 3D technologijų klasėje - pagal pedagogų poreikius ir gimnazijos veiklos prioritetus sudaryti sąlygas dalyvauti įvairiuose projektuose, konferencijose, seminaruose, mokymuose, nuolat tobulintis ir skirti pagal galimybes apmokėjimą; - organizuoti tikslinę ir nuolatinę pamokų stebėseną ir jų aptarimą. Analizuoti pedagogų tobulėjimą; -tobulinti mokytojų kvalifikaciją siekiant aukštesnė kvalifikacinės kategorijos. Įvertinti ketinančių atestuotis mokytojų Natalijos Sevostjanovienės, Gretos Botyriūtės-Skiotienės - praktinę ir dalykinę veiklą ; Rugpjūtis Balandis birželis I-II, IV ketv. Kovas-gegužė, Rugsėjis Direktorius G. Rudzinskas; Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vedėja J. Varnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, vedėja I. Baubinienė, Metodinės tarybos pirmininkė K. Papšienė Tikslinės lėšos

9 9 Sudarytos sąlygos mokytojų kvalifikacijai tobulinti, mokytojai įgis ir/ar patobulins bendruosius ir dalykinius gebėjimus, įvertinta mokytojų, auklėtojų dalykinė ir praktinė veikla, pagėrės ugdymo kokybė. Organizuota 30 pamokų stebėsena ir jų aptarimas (individualiai, administracijos pasitarimuose ir metodinėje taryboje), numatytos priemonės mokytojų darbo efektyvinimui ir kokybės gerinimui. Organizuoti mokomųjų dalykų savaites: Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų savaitė: -susitikimai su įdomiais žmonėmis (pagal poreikį, temas) - kaligrafijos konkursas (5-8 kl. Ir 9-12 kl.) -dailyraščio konkursas, -protų mūšis, -metodinės dienos netradicinės atviros integruotos pamokos -dalyvauti respublikinėje lietuvių kalbos olimpiadoje, Kovas G. Botyriūtė V. Vilkytė-Žemaitaitienė V. Bartkienė, K. Nugarienė, A. Dambrauskienė R. Zakarkaitė A. Navikas 300 Gamtos, technologijų ir tiksliųjų mokslų savaitė: -matematinė ekskursija, MINF ai -tarptautinis matematikos konkursas Kengūra 2018" -teminės pamokos, skirtos Pasaulinėms Žemės ir Vandens dienoms -paminėti, 5-8 kl., I G kl. -Matematikos viktorina 6 klasėms. -Tarptautinė skaičiaus pi diena -Integruota biologijos-geografijos viktorina : Žemė - žmonių planeta", 7-8 kl. Metodinė patirtis; gerosios patirties sklaida; tikėtina, kad pagerės mokymo kokybė.išskirtinių gabumų, turintiems vaikams sudaromos sąlygos tobulėti ir pažinti savo galimybes. Mokiniai turi galimybes išbandyti save įvairiose veiklose. Skatinti ugdymo formų ir metodų įvairovę bei organizuoti ir vykdyti projektus: Projektą,,Mokytojas - mokytojui : - suderinti atvirų, integruotų, vykstančių netradicinėse erdvėse pamokų grafiką ir koordinuoti jų vykdymą bei aptarimą. - -organizuoti integruotas, netradicines, edukacines įvairių dalykų pamokas gimnazijos bendruomenei ir išorei: - edukacinės pamokos netradicinėse erdvėse; - Atvira lietuvių kalbos pamoka IK b kl. - Atvira lietuvių kalbos pamoka IK a kl. Sausis Vasaris kovas Vasaris-balandis kovas K. Papšienė A. Palkevič, K. Papšienė L. Bajarūnienė V. Daukšienė, A. Palkevič E. Griškevičienė G. Bikeras L. Bajarūnienė L. Meškauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, metodinės tarybos pirmininkė K. Papšienė G. Botyriūtė, A. Dambrauskienė

10 10 - Atvira lietuvių kalbos pamoka 8 a kl. K.Nugarienė, - Atvira integruota lietuvių kalbos pamoka 6a kl. V. Bartkienė - Atvira lietuvių kalbos pamoka IVG/ 8 kl. R. Zakarkaitė - Atvira kūno kultūros pamoka 8-IIIG kl. - Integruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka - Teminės pamokos, skirtos pasaulinei Žemės ir pasaulinei Vandenynų dienoms paminėti - Teminės pamokos tarptautinei AIDS dienai paminėti - Edukacinė matematinė ekskursija - Matematikos pamoka Vilniaus senamiestyje - Organizuoti integruotas, netradicines, edukacines istorijos, geografijos ir užsienio kalbų pamokas 6 - IV G kl mokiniams. - Pagal poreikį vesti atviras istorijos, geografijos ir užsienio kalbų pamokas, skleidžiant gerąją patirtį užsienio lietuviškų mokyklų pedagogams. Projektą,,Mes europiečiai ir mūsų tradicijos" -atviros integruotos lietuvių k., istorijos, geografijos, matematikos, etikos, IT, muzikos, dailės ir anglų k. pamokos -atvira integruota technologijų -anglų pamoka 6a kl "Velykos Anglijoje ir Lietuvoje" - integruota informacinių technologijų technologijų veikla "Receptų knyga", 5-8, I-IV G kl. Projektą,,Lietuvių namų tremčių istorija : -edukacinis užsiėmimas mokiniams Genocido aukų muziejuje; -dalyvauti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro organizuojamame nacionaliniame mokinių kūrybinių darbų konkurse Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija --susitikimas su Lietuvos kariuomenės atstovais Spalis Gegužė Kovas Gruodis Per mokslo metus Spalis Spalis-lapkritis Balandis P. Klimas V. Daukšienė, V. Bartkienė L. Bajarūnienė A. Visockytė L. Bajarūnienė K. Papšienė V. Daukšienė V. Švėgžda, L. Meškauskienė, Ž. Deksnytė, N. Dapkienė, I. Malinauskienė, L. Zabulytė- Šapranauskienė, V. Vileitienė E. Juozėnienė V. Švėgžda, V. Vilkytė-Žemaitaitienė

11 11 Projektą,,Lietuvos istorinių vietų pažinimas III G klasių mokiniams: Kovas-gegužė V. Švėgžda - mokinių pristatymų parengimas apie lankomus istorinius objektus; - išvyka maršrutu Vilnius Jurbarkas. Gausės ugdymo formų ir metodų įvairovė. Mokytojai įgaus įgūdžių naujiems metodams įsisavinti. -Organizuoti parodą ir netradicines - edukacines pamokas įvairiose mokymosi erdvėse pradinių klasių mokiniams vykdant projektą Mano miestas Vilnius : - piešinių paroda mokyklos bendruomenei pirmo aukšto koridoriuje - išvyka edukacinė pamoka Valdovų rūmuose; išvyka edukacinė pamoka Vilniaus katedroje; išvyka edukacinė pamoka Gedimino pilyje; išvyka edukacinė pamoka Bernardinų sode; išvyka edukacinė pamoka Bažnytinio paveldo muziejuje. - skleisti gerąją patirtį užsienio lietuviškų mokyklų pedagogams (pagal poreikį vesti atviras pamokas, bendrauti ir bendradarbiauti su užsienio lietuviškų mokyklų pedagogais rengiant projektus); R. Varnagirienė N. Volosevičienė A. Gecevičienė R. Mažeikienė S. Rožienė. Pradinių klasių ir dalykų mokytojai Didės ugdymo formų ir metodų ugdymo procese spektras Tobulinti ugdymo procesą vadovaujantis veiklos įsivertinimo rezultatais - Išsiaiškinta virtualios aplinkos įtaka mokymosi pasiekimams ir aptarta metodinėje taryboje, koreguotas veiklos tobulinimo veiksmų planas metams (po išorės vertinimo); - remiantis atliekamų tyrimų išvadomis koreguotas strateginis m. planas, atitinkamai planuojamos veiklos 2020 m Tobulinti Atlikti tyrimą Mokymasis virtualioje aplinkoje- geresni mokymosi pasiekimai. (5-8, I-IV G. klasių Balandis Direktoriaus pavaduotoja ugdymo procesą mokiniai) ir analizuoti rezultatus metodinėse grupėse bei metodinėje taryboje. ugdymui V. Balčiūnienė, vadovaujantis Metodinės tarybos veiklos Bus išsiaiškinta kiek IKT naudojimas pamokoje įtakoja mokinių mokymosi rezultatus. Atliktas pirmininkė K. Papšienė įsivertinimo tyrimas ir tyrimo analizė leis numatyti kryptis mokytojų darbo tobulinimui. Tikėtina pagerės Metodinių grupių rezultatais mokinių mokymosi rezultatai. pirmininkai, Atlikti Gimnazijos Tarybos patvirtintą veiklos įsivertinimą (vidaus auditas). Atlikti giluminį 2 srities,,ugdymas(is) ir mokinių patirtys 2.4 temos,,vertinimas ugdant rodiklių 2.4.1,,Vertinimas ugdant ir ,,Mokinių įsivertinimas bei 3 srities ugdymo (si) aplinkos (Tema 3.2 Mokymasis be sienų, tema Mokymas ne mokykloje ir Mokymasis virtualioje aplinkoje) veiklos įsivertinimą. Gauti įsivertinimo duomenis naudojami gimnazijos ugdymo planui, veiklos planui parengti ir koreguoti Strateginį planą. Spalis-gruodis Direktorius G. Rudzinskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė

12 12 Atlikti 2.4 temos,,vertinimas ugdant rodiklių ir ugdymo aplinkų vertinimą pagal IQES on line Gruodis Direktoriaus Lietuva sistemą. pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė Parengta veiklų tobulinimo priemonės. Apklausta 30 proc. tėvų, 60 proc. mokinių ir 70 proc. mokytojų. Parengti ugdymo veiklos gerinimo priemones remiantis Vilniaus lietuvių namų veiklos kokybės išorinio vertinimo rezultatais, m. priemonių plano, ugdymo kokybei gerinti, vykdymo analizė. 2 TIKSLAS. Užtikrinti saugią Vilniaus lietuvių namų edukacinę aplinką Užbaigti Vilniaus lietuvių namų edukacinių erdvių remontą, užtikrinti aprūpinimą reikiamais materialiniais ištekliais -Užbaigta pastato renovacija -mokymo patalpos renovuotos už ,00 Eur, -užtikrintas priešgaisrinės apsaugos ir darbų saugos reikalavimų laikymasis; - viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis nustatytais teisės aktais Užbaigti Vilniaus lietuvių namų edukacinių erdvių remontą, užtikrinti aprūpinimą reikiamais materialiniais ištekliais Išanalizuoti ir papildyti edukacinės aplinkos tobulinimo plano vykdymą ir numatyti priemones m. Patvirtinta m. edukacinės aplinkos kūrimo ir tobulinimo priemonės. Numatytos priemonės edukacinių erdvių tobulinimui. Rengti ir atnaujinti supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo tvarką ir pirkimus reglamentuojančius dokumentus., Vykdyti viešuosius pirkimus vadovaujantis nustatytais teisės aktais, teikti ataskaitas viešųjų pirkimų tarnybai. Lakpritis Vasaris Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė; vedėja I. Baubinienė Direktorius G. Rudzinskas; M. Karsokas, T. Gaidelis, V. Balčiūnienė, I. Baubinienė, I. Smalskienė, S. Mačionienė M. Karsokas Parengti viešųjų pirkimų dokumentai. Užbaigti Gimnazijos pastato renovaciją. (renovuoti pirmo ir trečio aukšto patalpas). Suremontuotos chemijos, informacinių technologijų kabinetai. Patobulinti gimnazijos bendrąsias erdves mokinių poilsiui pertraukų metu. M. Karsokas Vasaris M. Karsokas Įsigyta nauji minkštasuoliai. Sudarytos geresnės sąlygos mokinių poilsiui.

13 13 Prižiūrėti gimnazijos materialinį turtą, patalpas, teritoriją, transporto, šilumos ir elektros ūkį. M. Karsokas, Nugenėti medžius gimnazijos teritorijoje. Ugdymo aprūpinimo Prižiūrimas ir tvarkomos gimnazijos materialus turtas, patalpos, teritorija, transportas, šilumos ir skyrius elektros ūkis, nugenėjami medžiai. Atlikti gimnazijoje esančių materialinių vertybių inventorizaciją. Atlikta gimnazijoje esančių materialinių vertybių inventorizacija: - turimo turto sutikrinimas; - turto buvimo vietos nustatymas; - susidėvėjusio turto nurašymas. Vykdyti priešgaisrinių ir darbų saugos periodinius instruktažus, atnaujinti instrukcijas. IV ketv. M. Karsokas, Buhalterija M. Karsokas Instruktuoti darbuotojai bei prižiūrimas saugos taisyklių reikalavimų laikymasis Aprūpinti pedagogus naujausiomis moderniomis ugdymo priemonėmis ir programomis - paruošta darbui ugdymo priemonių už 7 000,00 Eur pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų technologijų ir gamtos mokslų aprūpinimo ugdymo priemonėmis projektą. -įsigyta priemonių ir paruošta darbui mokytojams už ,00 Eur pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų mokyklų mokymosi aplinkos modernizavimo projektą; -patobulinta interneto apsauga, padidės interneto greitis. -baigta įrengti patalpų stebėjimo kameros gimnazijoje, -neįvyko mokinių ir darbuotojų traumų ugdymo proceso metu, užtikrintas mokinių saugumas, 2.2. Aprūpinti Koordinuoti ir įgyvendinti ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą Vilniaus lietuvių namų M. Karsokas ES lėšos pedagogus mokymosi aplinkų modernizavimas projekto kodas Nr CPVA-K ,00 naujausiomis Įgyvendinant projektą ir įsigyjant numatytas priemones vykdyti viešuosius pirkimus. moderniomis Įsigijus priemones, jas sumontuoti klasėse. ugdymo Centrinei projektų valdymo agentūrai teikti ataskaitas priemonėmis ir Koordinuoti ir įgyvendinti ES projekto Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslo M. Karsokas ES SF lėšos programomis priemonėmis veiklas. Įsigyti materialaus turto reikalingo mokymo ir mokymosi reikmėms. Atnaujinti mokymo ir mokymosi bazę: - atnaujinti kompiuterių operacines sistemas bei pagalbines programas; - atnaujinti kompiuterinį tinklą; - papildomai įrengti vaizdo stebėjimo sistemos kamerų gimnazijos koridoriuose. Atnaujinti kompiuterių bazę darbuotojams ir mokiniams Įsigyta 27 nauji kompiuteriai. Atnaujinta kompiuterinė bazė leidžia tobulinti ir efektyvinti ugdymo procesą. (pagal poreikį) M. Karsokas, Ugdymo aprūpinimo skyrius. M. Karsokas, Ugdymo aprūpinimo skyrius

14 14 Kurti modernią mokymo(si) aplinką (prieinamos skaitmeninės priemonės, nuotolinio mokymosi programos, interneto svetainės, socialiniai tinklai, bendravimo ir bendradarbiavimo aplinkos ir kt.) M. Karsokas, Fizinė ir virtuali mokymo(si) aplinka yra saugi, tikslingai panaudojama pagal mokymosi tikslus, gerina mokinių mokymosi pasiekimus Pagerinti mokinių buities, gyvenimo sąlygas bendrabutyje -už ,00 Eur pagerintos mokinių gyvenimo sąlygos įrengta hidroizoliacija dušuose ir prausyklose, nupirkta lovos, baldai, įsigyta naujų indų, higienos priemonių Pagerinti Sutvarkyti bendrabučio ir valgyklos aplinką: nugenėti pavojingai išsišakojusius medžius, sutaisyti Kovas - gruodis T. Gaidelis mokinių buities, kur reikia stogų lietvamzdžius, išvalyti latakus ir lajas; užlyginti naujai atsiradusias privažiavimo gyvenimo sąlygas kelių duobes, šiltuoju metų laiku nuolat prižiūrėti ir atnaujinti gėlynus. bendrabutyje Sutaisyti sugedusią, atnaujinti esamą valgyklos maisto gaminimo įrangą, įsigyti indų, stalo Kovas - gruodis T. Gaidelis įrankių bei priemonių higienos ir švaros nuolatiniam palaikymui Įsigyti trūkstamo inventoriaus (baldų, džiovyklų, kitų buities reikmenų) mokinių gyvenamiesiems kambariams. Pagerinta bendrabučio ir valgyklos materialinė bazė, mokinių gyvenimo sąlygos ir maitinimo paslaugų kokybė. Sutvarkyta bendrabučio aplinka. Suremontuoti IV aukšto dušus, prausyklas, įrengiant sienų ir grindų hidroizoliaciją. Kovas gruodis Liepa rugpjūtis T. Gaidelis T. Gaidelis, M. Karsokas 2000 Iš viso: Pagerinta bendrabučio mokinių higienos ir gyvenimo sąlygų kokybė. Sutvarkyta bendrabučio Kovas - gruodis T. Gaidelis, M. Karsokas aplinka. Iš viso: TIKSLAS. Užtikrinti bendruomenės narių mokinių, mokytojų, psichologinį saugumą. Sukurti darnią emocinę aplinką. Sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumui plėtotis Plėtoti socialinių emocijų kompetencijų ugdymą ir smurto bei patyčių prevenciją: - vykdyti prevenciniai renginiai leidžia didinti mokinių saugumą gimnazijoje (2018 m. gimnazijoje labai saugiai ir saugiai jaučiasi 88proc. mokinių). - sumažėjo patyčių atvejų (2018 m. Patyčių prevencijos aplanke užfiksuota 3 atvejai). -sumažėjo probleminių situacijų sprendimo atvejų (2018 m. Vaiko gerovės komisijoje svarstyta 20 mokinių) Plėtoti Organizuoti ir vykdyti prevencinį projektą Aš būsiu saugus : socialinių -Užpildyti gimnazijos socialinį pasą; Sausis A. Šaukeckienė emocijų kompetencij -Vykdyti patyčių prevencijos programą,,draugiška klasė 3-4 kl. Vasaris-kovas R. Perednienė ų ugdymą ir A. Šaukeckienė smurto bei -Dalyvauti respublikinėje akcijoje,,savaitė be patyčių. Užsiėmimai mokiniams bendravimo, Kovas

15 15 patyčių tarpusavio supratimo, pagarbos kitam, psichologinės savijautos pokyčių temomis ir kt. prevenciją gimnazijoje visą mėnesį vykdyti patyčių prevenciją klasės valandėlių metu, išvykų ir prevencinių. filmų peržiūros metu 1-5 ir 6-8 I-IV G klasių mokiniams. - Organizuoti prevencinius užsiėmimus Balta varna apie prekybą žmonėmis I - IV G klasių mokiniams. Vasaris A. Šaukeckienė R. Perednienė V. Tarabildienė N. Sevostjanovienė Klasių vadovai A. Šaukeckienė Vykdyti Patyčių prevencijos ir intervencijos Vilniaus lietuvių namuose tvarkos aprašą: - Pildyti Patyčių prevencijos aplanką, aiškintis iškilusias situacijas. A. Šaukeckienė, klasių vadovai - Atlikti anoniminę vaikų apklausą siekiu įvertinti patyčių mastą; - parengti ir vykdyti patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių planą pagal poreikį. Kovas R. Perednienė R. Perednienė A. Šaukeckienė Patyčių stebėsenos rezultatai pristatyti Mokytojų taryboje, parengtas patyčių prevencijos priemonių planas. Užtikrinimas geresnis mokinių saugumas. Vykdyti socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programas: -prevencinę programą Įveikiame kartu (1-4 klasės). - prevencinę programą Lions Quest Paauglystės kryžkelės (5-8 kl.) - prevencinę programą Lions Quest Raktai į sėkmę (I-IV G l.) IV ketv. Klasių vadovai ir dalykų mokytojai Tikslinis finansavimas SPPC Programoje dalyvauja 415 mokinių, 30 mokytojų Ugdomi mokinių pozityvūs vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimai, užkertamas kelias priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerėja bendrą emocinė mokinių savijauta. - Organizuoti individualų socialinių įgūdžių ugdymą mokiniams; - Vesti socialinių įgūdžių ugdymo grupę 5-8 kl. mokiniams. - Teikti pagalbą rizikos grupės mokiniams pagal individualius planus. - Vykdyti socialinės rizikos grupės mokinių socializaciją (pokalbiai, diskusijos, išvykos, mokinių įtraukimas į mokykloje vykstančius renginius, būrelius, bendravimas su rizikos grupės mokinių tėvais). - I-IV ket. A. Šaukeckienė R. Perednienė Dalyvaujant bendrose veiklose kartu su mokytojais ugdomas mokinių psichinis ir emocinis

16 16 atsparumas, empatija, socialiniai įgūdžiai. Stiprės mokinių socialiniai įgūdžiai ir psichologinis atsparumas. Mokytojai greičiau atpažins patyčių reiškinius, mokiniai darniau bendraudami su mokytojais galės drąsiau apie tai kalbėti ir atitinkamai veikti. Gerėja klasių mikroklimatas ir tarpusavio santykiai. -Organizuoti prevencinius susitikimus su bendrabutyje gyvenančiais ir elgesio sunkumų turinčiais mokiniais. Bendradarbiauti su VA VPK VM antruoju policijos komisariatu. II, IV ketv. A. Šaukeckienė -Vesti sąmoningumo ugdymo užsiėmimus, asmenines konsultacijas 5-8, I -IV G klasių mokiniams; Balandis-gegužė R. Perednienė - Vykdyti žalingų įpročių prevenciją pokalbiai apie sveiką gyvenseną 7-8, I kl. mokiniams. I-II ketv. A.Šaukeckienė R. Perednienė - Parengti prevencinę pamoką 3 4 kl., 5-8 kl. mokiniams Aš saugus internete. Vasaris A. Šaukeckienė G. Bikeras -Vesti savižudybių prevencijos užsiėmimus, organizuoti prevencinio filmo,,renkuosi gyvenimą peržiūrą 7-8 klasių mokiniams. IV ketv. R. Perednienė -Pateikti švietėjišką medžiagą stenduose mokiniams prevencinėmis temomis. Gilinti mokinių gebėjimą įvertinti pavojingas situacijas, bendravimą tarptautiniuose tinkluose, gebėjimą laiku kreiptis pagalbos ir t. t. Lapkritis R.Perednienė A. Šaukeckienė -Lankyti mokinius namuose sprendžiant lankomumo, mokymosi kokybės, elgesio ir socialinės aplinkos gerinimo problemas. (pagal poreikį) A. Šaukeckienė Pagerės mokinių socialiniai įgūdžiai, gerės pamokų lankomumas bei mokymosi rezultatai. Mokiniai geriau supras, kaip atpažinti savižudybių pavojų, kur kreiptis pagalbos, bus supažindinti su savižudybių mitais ir faktais. Įgyvendinant prevencines programas ugdomas mokinių psichinis ir emocinis atsparumas, socialiniai įgūdžiai, formuojasi kritinis mąstymas Teikti pagalbą socialiai apleistiems ir sunkiai materialiai gyvenantiems mokiniams. Mokiniams, pagal poreikį teikiami rūbais, higienos, mokymosi priemonės. Gerėja socialiniai (pagal poreikį) A. Šaukeckienė

17 17 įgūdžiai Aktyvinti pagalbos mokiniui specialistų, pedagogų auklėtojų bendrabutyje bendradarbiavimą mokinių ugdyme - padidėjo teikiamų konsultacijų mokytojams (2018 m. konsultuoti mokytojai 115 kartų.); - sėkminga naujų mokinių adaptacija- nauji mokiniai tęsia mokymąsi II pusmetį); - -5 % pagerėjo mokinių lankomumas lyginant su 2018 m.; - sėkmingai vykdomas ir tęsiamas tolerancijos projektas Tarpkultūrinis ugdymas Aktyvinti pagalbos mokiniui specialistų, pedagogų auklėtojų bendrabutyje bendradarbiavimą mokinių ugdyme Organizuoti 2 klasių vadovų, bendrabučio auklėtojų ir/ar pagalbos specialistų bendrus susirinkimus šiems klausimams aptarti: -pamokų lankomumas ir mokymosi rezultatai; -naujų mokinių (Lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivių) adaptacija. Geresnis mokytojų, klasės vadovų, bendrabučio auklėtojų bendradarbiavimas Kvalifikuota pagalba mokiniui ir mokytojui sprendžiant susidariusias mokymosi ir elgesio problemas. Bendradarbiauti ir konsultuoti mokytojus, auklėtojus bendrabutyje psichologiniais klausimais (mokinių santykiai, iškilusių konfliktų sprendimas, mokinių emocijų raiška). Pagerės konfliktų ir problemų sprendimas, gerės mokytojų ir mokinių psichologinis ir emocinis atsparumas, atsiras darnesnis bendravimas. II ketv. IV ketv. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė; vedėja I. Baubinienė, bendrabučio auklėtojai, klasių vadovai I-IV ketv R. Perednienė Organizuoti veiklas padedančias ugdyti toleranciją amžiaus, lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos klausimais: - Vesti individualius pokalbius, konsultacijas, mokiniams; - Vesti klasių valandėles tolerancijos temomis; - Parengti informacinius stendus; - Organizuoti filmų peržiūras gimnazijoje ir bendrabutyje; - Organizuoti Tolerancijos dienas, skirtas kasmetinei Tarptautinei tolerancijos dienos lapkričio 16-ios paminėjimui Lietuvoje. Lapkričio d. A. Šaukeckienė Klasių vadovai, bendrabučio auklėtojai N. Sevostijovienė V. Tarabildienė Didėja mokinių saugumas, gerėja gimnazijos mikroklimatas. Organizuoti ir vykdyti tolerancijos projektą Tarpkultūrinis ugdymas : -organizuoti Kipro dienas; II ketv. vedėja I. Baubinienė L. Bajarūnienė, A. Šaukeckienė, Tikslinės lėšos 600

18 18 - organizuoti Baltarusijos dienas; Dalyvavimas bendrose veiklose stiprina gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimą, didėja tarpkultūrinė tolerancija, tobulėja mokinių ir mokytojų kūrybiniai gebėjimai, formuojamos vertybinės nuostatos, puoselėjamos tradicijos ir papročiai. Organizuoti kryptingas ir tikslingas išvykas bei ekskursijas pagal mėnesinius gimnazijos ugdymo proceso organizavimo planus: -išvykas į miesto šventinius renginius (20); -pažintines, edukacines ekskursijas (200). Kartu organizuojant ir planuojant išvykas gerės mokinių ir klasės vadovo santykiai, stiprės bendradarbiavimo įgūdžiai. Dalyvaujant išvykose, edukacinėse programose, neformalioje veikloje stiprėja gimnazijos bendruomenės bendradarbiavimas, formuojasi bendra atsakomybė, tobulinami mokinių ir mokytojų kūrybiniai gebėjimai. Organizuoti mokytojams Mokytojo dieną. Bus ugdomos tarpusavio pagarbos ir tolerancijos savybės, puoselėjama bendravimo kultūra IV ketv. Pagal atskirą grafiką Spalis V. Bartkienė N. Sevostjenovienė, L. Zabulytė- Šapranauskienė vedėja I. Baubinienė Bendrabučio auklėtojai, klasių vadovai, dalykų mokytojai. N. Sevostjenovienė, L. Zabulytė- Šapranauskienė; Mokinių taryba 3.3. Užtikrinti laiku teikiamą veiksmingą mokymosi, psichologinę, profesinės karjeros rinkimosi, individualybės saviraiškos vystymo pagalbą: -pamokų lankomumas pagerėjo 5 % (2017 m. 18,5 praleistų pamokų vienam mokiniui, 2018 m. 17,5 praleistų pamokų vienam mokiniui), - 2 % pagerėjo mokymosi kokybė, didėja namų darbų klubą lankančių mokinių skaičius (2018 m. lankė- 40 mokinių), - vyksta mokinių, tėvų psichologinis konsultavimas;(konsultacijų skaičius 2018 m.: mokiniams 160 konsultacijų, tėvams 57); - sumažėjo teikiamos medicininės pagalbos atvejų (2018 m. 208 kartus suteikta medicininė pagalba. Lyginant su 2017 m. mokinių sergamumas sumažėjo 2 %), - teikiant profesinio orientavimo paslaugas mokiniams 2 proc. padidėjo mokinių skaičius lankiusių gamybinius objektus ir mokymo įstaigas. Suteikta 50 konsultacijų profesijos pasirinkimo klausimais. Parengti dokumentai stojimui. - sudarytos sąlygos mokiniam atlikti socialines valandas. Visi mokiniai 100 proc. pasiekė minimalų socialinių valandų rodiklį). Tikslinės lėšos Biudžeto lėšos,

19 Užtikrinti laiku Vykdyti pamokų lankomumo gerinimo priemones: P. Taraškevičius, teikiamą. L. Raišelytė, veiksmingą -Organizuoti pokalbius su mokiniais, kurie praleidžia 18 ir daugiau pamokų (nepateisintų) per K. Vaitkienė, mokymosi, mėnesį ir informuoja mokinių tėvus. V. Barkauskienė, psichologinę, -Sudaryti sąrašą mokinių, kurie linkę praleidinėti pamokas ir rytais žadinant skirti jiems ypatingą Z. Damauskienė, profesinės dėmesį. N. Kuliavienė. karjeros rinkimosi - Organizuoti ir vykdyti lankomumo tikrinimo savaites Į mokyklą ateinu laiku. Teikti informaciją A. Šaukeckienė pagalbą mokinių tėvams pamokų lankomumo klausimais; Pagerės mokinių pamokų lankomumas 5 proc. ir atitinkamai gerės mokymosi rezultatai. Organizuoti mokymosi rezultatų ir elgesio bendrabutyje individualius ir grupinius aptarimus: - susirinkimai, pokalbiai, mokinių supažindinimai su bendrabučio ir saugumo taisyklėmis. Instruktavimas saugos klausimais(10); -Švaros savaitės bendrabutyje (10). Ugdomi higienos ir etiško elgesio įgūdžiai. Mokiniai moka tvarkyti savo kambarius bei geba laikytis nustatytų taisyklių, saugiai elgtis gyvendami bendrabutyje. Organizuoti aptarimus-diskusijas Mokykla be namų darbų. Ar tai lengva padaryti? Metodinėse grupėse ir Metodinėje taryboje. Atsisakyti visų dalykų namų darbų skyrimo 5, 6, 7, 8-oje klasėse Organizuoti trumpalaikes dalykų konsultacijas ypatingų gabumų ir mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.. Vasaris-kovas II P. Taraškevičius, L. Raišelytė, K. Vaitkienė, V. Barkauskienė, Z. Damauskienė, N. Kuliavienė. direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, vedėja I. Baubinienė, metodinės tarybos pirmininkė K. Papšienė dalykų mokytojai Gerės pamokų lankomumas ir psichologinis klimatas pamokoje Pagerės mokymosi rezultatai ir bendras pažangumas. Spręsti mokymosi sunkumus, teikiant pagalbą namų darbų atlikimo metu: - Organizuoti 2 namų darbų ruošos klubus gimnazijoje 1-4 ir 5-8 klasių mokiniams, kuriame pamokas ruoš mokiniai, kuriems yra reikalinga mokymosi pagalba; - Organizuoti ir vykdyti mokinių namų darbų atlikimo kontrolės sistemą bendrabutyje: - pagal direktoriaus įsakymus kontroliuoti pasirašytinai mokinių namų darbus; - pritaikyti namų ruošos darbų atlikimo formas (bendroje erdvėje ir individualiai) bendrabutyje Pradinių klasių mokytojos, N. Sevostjanovienė. vedėja I. Baubinienė,

20 20 pagal mokinių mokymosi gebėjimus; Bendrabučio auklėtojai -organizuoti namų darbų klubą bendrabutyje. L. Raišelytė; N. Kuliavienė Sistemingai tikrinant mokinių namų darbus pagerės mokinių mokymosi rezultatai. Teikti psichologinę pagalbą: - Stebėti klasių mikroklimatą, identifikuoti mokinius turinčius psichologinių sunkumų, organizuoti individualias konsultacijas, psichologinę pagalbą socialinės rizikos vaikams, bendradarbiauti su tėvais, mokytojais, socialiniu darbuotoju. - Teikti individualias psichologines konsultacijas mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams): mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimas, emocijų raiška, mokymosi sunkumai, bendravimas su vaiku, konfliktai ir jų sprendimo būdai. - Papildyti ir atnaujinti psichologinę-pedagoginę informaciją tėvams interneto svetainėje R. Perednienė A. Šaukeckienė Pagerės konfliktų ir problemų sprendimas, gerės mokytojų ir mokinių psichologinis ir emocinis atsparumas Organizuoti ugdymo karjerai paslaugų veiklas gimnazijoje: - vykdyti neformaliojo švietimo projektus Literatūrinis Vilnius, Kalbų kavinė, Atlieku tyrimą : -organizuoti NŠP vykdymą su Lietuvos edukologijos universitetu (Švietimo akademija) 8 IG kl. - teikti konsultacijas dėl karjeros planavimo, stojimo dokumentų pildymo ir pasirinkimų; - vykdyti mainų programą su Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (II-III G klasių 3 mokiniai dvi dienas lankys paskaitas kolegijoje ); - vykdyti mainų programą Vilniaus turizmo ir verslo mokykloje, 3 mokiniai lankys paskaitas (III-IV G kl.); -III-IV G kl. mokiniai lankys paskaitas ir kitas veiklas VGTU, VU ir kituose universitetuose pagal suderintą grafiką; -teikti informaciją klasių valandėlių metu apie karjeros planavimą, savęs ir savo gebėjimų pažinimą pagal ir mokslo metų profesinio orientavimo veiklų planą; - organizuoti išvyką į Lietuvos parodų ir kongresų centrą - tarptautinę mokymosi, studijų ir karjeros planavimo parodą Studijos 2019 su III-IV G klasės mokiniais. Sausis I IV ketv. Balandis-Gegužė -IV ketv. I Vasaris Lina Bajarūnienė, Violeta Bartkienė, Greta Botyriūtė, Vilma Vilkytė- Žemaitaitienė E. Juozėnienė vedėja I. Baubinienė, dalykų mokytojai R. Perednienė, klasių vadovai, mokytojai; E. Juozėninė Z. Damauskienė

21 21 - organizuoti išvyką į Lietuvos karo akademija, III-IV a ir b G kl., Vasaris V. Švėgžda - Organizuoti mokymus Įveikime egzaminų stresą IIV G kl. mokiniams; Kovas R. Perednienė Mokinai gebės įvardinti ir pagrįsti savo studijų pasirinkimą, galės analizuoti ir lyginti įvairių profesijų atstovus bei studijų programas. Organizuoti ir vykdyti projektą Sėkminga adaptacija ir sveikatos priežiūra : -Stebėti naujai atvykusius mokinius (lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivių bei lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių vaikus) ir buvusius išlyginamosios klasės mokinius, jų adaptacijos eigą, bendrauti su mokytojais, mokiniais, vesti pokalbius su naujai atvykusias mokiniais apie jų savijautą, bendravimą su gimnazijos mokiniais ir adaptacijos problemas, vykdyti individualias ir grupines praktines užduotis bei teikti siūlymus adaptacijos palengvinimo klausimais. R. Perednienė A. Šaukeckienė -Atlikti 1 klasės mokinių adaptacijos ir savijautos tyrimą. Pristatyti mokytojų susirinkimo metu. -Atlikti 5 klasės mokinių adaptacijos ir savijautos tyrimą. Pristatyti mokytojų susirinkimo metu. -Įvertinti naujai atvykusių mokinių adaptaciją ir pristatyti tyrimo rezultatus. Sausis Rugsėjis gruodis R. Perednienė -Teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos klasės vadovui, bendrabučio auklėtojui bei vykdyti šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą laikantis Pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga Vilniaus lietuvių namuose tvarkos aprašo; Z. Naruševičiūtė -Organizuoti paskaitas apie higieną ir sveiką gyvenseną 5-8 klasių mokiniams. -Organizuoti individualius pokalbius su mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius. -Organizuoti ir teikti pirmąją medicininę pagalbą gimnazijoje ir bendrabutyje pagal pirmos pagalbos organizavimo Vilniaus lietuvių namuose tvarkos aprašą; -Kaupti ir apibendrinti informaciją apie kasmetinius mokinių ir darbuotojų sveikatos profilaktinius patikrinimus. Teikti pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, įvertinant mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose. Vasaris -Kovas Gerės mokinių socializacija ir adaptacija, mokytojams bus lengviau atliepti į mokinių poreikius,

22 22 laiku ir vietoje reaguojama į sveikatos problemas, teikia pirmoji pagalba. Vykdomas sveikatos dokumentų tvarkymas ir apskaita, formuojami mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai. Vykdyti Vilniaus lietuvių namų projekto,, Aš galiu veiklas: Direktoriaus pavaduotoja - Organizuoti mokinių-savanorių pagalbą kitiems mokiniams, turintiems mokymosi ugdymui V. Balčiūnienė, sunkumų,,padėk draugui. Natalija Sevostjanovienė - Informuoti II, III G klasių mokinius apie savanoriavimo galimybes ir teikiamą naudą, Rugsėjis stojant į aukštąsias m-klas. - Organizuoti savanoriavimą VŠĮ Mažoji Guboja. Pagalba neįgaliems pagal poreikį - Organizuoti savanoriavimą sostinės dienose. (I-III G klasių apie 30 mokinių). Rugsėjis Sudarytos sąlygos mokiniams savanoriauti, atlikti socialines valandas, susipažinti su neįgaliaisiais, plečiama mokinių pasaulėžiūra, sudaromos galimybės individualybės saviraiškai Plėtoti veiklas, skatinančias mokinių saviraišką ir asmenybės ūgtį proc. mokinių dalyvavimo nemažiau vienoje ekskursijoje per mokslo metus (2018 m. buvo 114 ekskursijų, dalyvavo 415 gimnazijos mokinių), - padidėjo kiekybinis ir kokybinis dalyvavimas miesto ir respublikos renginiuose lyginant su 2018 m. (dalyvauta 27-iuose miesto ir respublikos renginiuose, laimėta 12 prizinių vietų,). - išlaikytas siūlomų neformaliojo būrelių skaičių kaip 2018 m. (2018 m. veikė 17 įvairių būrelių). - pagal NMVA kasmetinio tyrimo duomenis daugiau nei 78 proc. mokinių mano, kad gimnazijoje organizuojama socialinė ir visuomeninė veikla yra įdomi ir prasminga (2018 m. taip manė 78 proc. mokinių) Plėtoti Sausis-gruodis veiklas, skatinančias mokinių saviraišką ir asmenybės ūgtį Organizuoti netradicinio ugdymo dienas: -Kultūrų įvairovės diena -Karjeros dieną; -Ataskaitinę meninių būrelių veiklos dieną; -Atvirų durų dieną tėvams; -Mokslo metų pabaigos Sporto šventę -Kalėdinė sporto šventė -Rudens ir pavasario kroso varžybas - Netradicinių pamokų diena - Edukacinių išvykų diena - Savitvarkos diena -Projektų diena -Mokinių savivaldos diena Organizuoti ir vykdyti projektą,,mokinių kūrybiškumo ugdymas : -dalyvauti mokinių kūrybinių darbų parodose Vilniaus lietuvių namuose ir Vilniaus mieste; -dalyvauti meniniuose konkursuose, parodose mieste ir Vilniaus lietuvių namuose; Sausis-gruodis Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė, vedėja I. Baubinienė, klasių vadovai, būrelių vadovai, dalykų mokytojai Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Balčiūnienė,, 500 Tikslinės lėšos, Tikslinės lėšos 5000

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II. 2015 METŲ CENTRO VEIKLOS PLANO ANALIZĖ...3 III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2016 METAMS...9

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ ATASKAITA DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS 2016 METAI Darbuotojai Socialinių paslaugų centro darbuotojų išsilavinimas Išsilavinimas Socialiniai darbuotojai (%) Lankomosios priežiūros darbuotojai

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI

1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINI 1 Gruzdžių vaikų socializacijos centro VADOVO METŲ VEIKLOS ATASKAITA Gruzdžiai 2019 m. I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS Gruzdžių vaikų socializacijos centras (toliau Centras)

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau