Joniskio rajono Zagares vaikq lopselis-darielis,,vy8niukas"

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Joniskio rajono Zagares vaikq lopselis-darielis,,vy8niukas""

Transkriptas

1 P ATVIRTINTA Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2018 m. rugpjiicio d. sprendimu Nr. T- Joniskio rajono Zagares vaikq lopselis-darielis,,vy8niukas" 2017 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIT) METT) FINANSINIV ATASKAITV RINKINYS Parengta pagal viesojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus

2 ~.Joniikio rajono fagarcs vaik 11 lop!clis-darlelis "Vy~ni uka s", , KfStufio g. 6, Zagares m., Jonilkio r. sa'' 2017 M. GRUOOZIO 3 1 D. pasiboigusiq metq FINANSINH,1 ATASKAlT\l RlNKINYS (Visas sumos eurais,jei ncnurodyta kita1p) Pa1vininta ID: D/L: :08:41 FTNANSrNES D0KLES ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS Nr. (data) Pateikimo valiuta ir 1ikslumas eurais A I I.I L Eil. Nr. I II IT I II m IV B c I I.I II llj 1111 ITI IV v Straipsnini Pnstabos N r. 2 3 ILGALAIKIS TURTAS Ncmaterialusis 1u11as Plctros darbai PrograminC jranga ir JOS licenc1jos Kitas nematerialusis turtas Nebaiga projektai 1r isankstiniai mokejima.i Prest1!as llgalaikis ma1erialusis turtas P04 Zeme. Pasta1ai lnfrastrukt:uros Lr kiti ststiniai NekilnoJamosios kultiiros vertybes Ma.!1nos lr 1rengmm1 T ranspono pnemoncs K1ln0Jnmosios kultiiros vcrtybcs Baldai ir biuro 1ranga Kitas ilgalailc.is materialusis tunas Neba1gta statyba ir i~ankstimai mokcjimai llgalailcis finansinis run.as Mmeraliniai istekliai ir kitas ilgalaikis turtas DIOLOGINIS TURTAS TRUMPALATl<IS TURTAS Atsargos P08 Stratcgmcs tr nelicciamos1os atsargos Mcdt1agos. Uliavos ir Ukm1s mvcntorius Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys Paganunta produkcija, at.sargos, skirtos parduoti {perduoti) llgalaikis materialusis ir biotoginls turtas, skirtas pardu_oti l!anksumat apmokejima1 P09 Per vicnus metus gautinos sumos PIO Gautmos trumpalatk:cs finansincs swnos Gauum mokesc1ai 1r s.oc1alincs Jmokos Gautinos finansavimo sumos Gauunos swnos uz nmo naudojunq. parduotas prckes. u.1114'- paslaugas PI O Sukauptos gau1inos sumos fgtos gautinos sumos TrumpalatkCs investicijos Piniga1 ir pinig4 ekvivalentai Pll IS VISO TURTO Paskutine alaskaitinio laikotarplo dicoa Paskutine pracjusio at::askaitinio laikotarpin dlcna 4 s , , , , , , , ,52 777, , , ,68 482,44 424, , J I , ,41 J 2 920, ,78 600, , ,21 (t~smys k.itame puslapyje)

3 JoniSkio rajono i.agarcs vaiklj lopjelis-darfclis "Vy niuku", K~tuCio 8 6, ZagarCs m., JoniJkio r. SAv, 2017 M. GRUODZIO 31 D. pasib aig usi~ met~ FfNANSINTV ATASKATTl,l RlNKINYS (Visos sumos eurais 1 jei nenurodyta kitaip) FINANSIJlltS B0KLES ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS (t~inys) [ii. Nr. Straipsniai Pastnbos Nr. PaskutinC ataskaltinio la ikotarpio dicna Paskutint pracju ~ i o ataskaitinio laikotarpio diena D I II Ill IV 1 [ 1 I.I u I 3 II II.I ll.2 II ll fl.ii n 12 F I II!I I IV IV.I IV.2 G 2 FrNANSA VIMO SUMOS Is valstvbcs b1utl2eto Is savivaldvbcs b1udzeto I~ Eurooos Saiun{!OS uis1cmo valstybiq. lr tarptautmiu orgaruz.acillj. g kin1 salliniu JSIPAREIGO.HMAI l12ala1k1ai i sioarc1~01imru Ihzaleikiai rmansm1ai is10are1u.oi1ma1 l12alaikiai audeimia1 Kiti llgalaikiai 1s1pareigojimai Trumoalaikiai 1s1oarc1201imai lh1.ala1kiu at1dciiniu emamuiu rnetu dahs ir trumoala1ktai audc1iruai lhzalaikiu is1onreic.oiimu einamuiu melu dalis Trumoalatkiai finansiniai isi~"' iaoiima 1 Mokctmos subsidijos, dotac1jos tr finansav1mo sumos Moketinos sumos j Eurooos Saiungos biuc!zeta MokCtmos sumos i biud.zetus ir fondus Grai.Jntinos rmansavimo sumos Kitos'lllokCtinos sumos biudfctui Mokctinos socialincs i!mokos Gr ~mtini me>keseiai, imokos ir iu oennokos TickCjams mokctinos sumos Su darbo san1vk1ais susiie is1nauigoiuna1 Sukauotos moketmos sumos Kiti tnimcalatk1a1 isioareieo ilft'la1 GRYNASIS TURTAS Dahnmku kanitalas Rczcrvai Tikros1os vcnes rezervas Kiti rezervat Nuosavvbcs metodo italca Sukauotas ocrvirsis ar dcficitas Einrumii11 met11 pcrvirfa ar deficitas Ankstesniu metu pcrvirfa ar deficitas MAZUMOS DALIS IS VTSO FlNANSAVTMO SUMI), JSTPAREIGOJ1M1,.I, GRYNOJO TIJRTO JR MAZUMOS DAUES 3 4 Pl , , , , Pl ,81 Pl ,73 P , , , , , , J , ,61 I I ,21 (v1esojo sektoriav~bjeklo i' a ~~'i!!~'lfbajo 1gahotas administrac1jos vadovas) r,;:!!lulil ou/u!i ~ :r Kl'if Vvri li11~ \ 1sas ~ef[('~ri llclr ~ (buhalterisll ( vardas ir pavardi: ), ( vardas ir cavardc)

4 Joni! kio rajono ZagarCs vaik\{ JopJclis-dariclis "Vy niukas*' , K~tu ~ io g. 6, Z.agares m.. JoniSkio r. sav M. GRUODZIO 31 D. pasibaigusi4 mo<q FINANSlNl\I ATASKAITl,J RINKINYS (Visos swnos curais. jei nenurodyta kitaip) Patvirtinta ID: D/L: :08:41 VEIKLOS REZULTAT\) ATASKAITA PA GAL 2017 M. GRUODZIO 31 D. DUOMENIS _ Nr. (data) Pateikimo valima ir tiks/umas: eurais Eil. Ataskaitinis PraCj ~ ata~k itinis Straipsniai Pastabos Nr. Nr. Jaikotarpis lalkntarpls I s A PAGRlNDINES VEIKLOS PAJAl\10S ,56 I F!NANSA VlMO PAJAMOS , I.I I ~ valstvbes biudieto B sav1valdvbiu biurl7..,,, ()() I 84508,11 I 3 B ES, ufsicnio valstvhn ir tarotautiniu or2anizaciiu le!u 6.786, , l~ k1tu finansavimo SaltiniQ 613,62 192,58 II MOKESCIU TR SOCIALINIU IMOKU PAJAMOS Ill PAGRINDINts VEIKLOS KJTOS PAJAMOS , Pa.mndinCs vetldos k1tos oaiamos P , , Pcrvcsllll\j i biudzet~ pagrindincs veiklos kitu naiamq suma B PAGRINDINES VEJKLOS SANAUDOS P I DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINlO DRAUDIMO P , ,54 II NUSIDEVEJIMO IR AMORT IZACJJOS , Ill KOMUNALINIU PASt.:AUGV JR RY~lU IV KOMANDIRUOCIU v TRANSPORTO -948, VI KVALIFTKACIJOS KELIMO -654,00-555,13 vn PAPRASTOJO REMONTO JR EKSPLOATAVIMO -300, ,44 Vnt NUVERTEJTMO IR NURASYTIJ SUMTI -128,72 IX SUNAUDOTV JR PARDUOTV ATSARGU SAV!KAJNA , SOCIALINIU ISMOKU XI NUOMOS XII FINANSAVIMO XIII KITU PASLAUGU.3 859, XIV KJTOS c PAGRfNnrNtS VEfK.LOS PERVIRSIS AR DEFICITAS 528, ,67 D K ITOS VEIKLOS REZULTATAS I KJTOS VEIKLOS PAJAMOS II PERVESTINOS I BIUDZETA KlTOS VEJ.KLOS PAJAMOS Ill K.ITOS VELKLOS SJ\NAUDOS E FINANSINtS lr INVESTICINtS VEIKLOS REZULTATAS F APSKAITOS POLITTl<OSKEITlMO lr ESMINl\I APSKAITOS KLAIDV TAlSYMO jtaka G PELNO MOKESTJS H GRYNASIS PERVlRSlS AR DEFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO jtak,\ 528, I NUOSAVYBEs M.ETOOO ITAKA J GRYNASIS PERVIR$1S AR DEFICITAS I TENKANTIS KONTROLIUOJANCIAJAM SUBJEKTUT II TENKANTIS MAZUMOS DALIA!,1Jina J amitv:n (vardas rr pavarde) (vynaus1asis ~:fth! buhaltcri s)) (vardas tr pavarde)

5 JoniHUo nijono Lgares V;&iklt lopidij-d:.uu:li.s " Vylniukas", , h'..~ lulio g. 6, Z.agaris m., Joni! kio r. s1w M. C RUOD1..IO pnsib~icush! mcllf FINANSIN IV ATASKAITV R INKfNYS (V1sos swnos eurais, tci nenurod) ta l1t:up) P:ih1rt:nt: ID D/L (IJ IS 1008:41 GRVNOJO TURTO POKY<'.:IVATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODZIO ll D. DUOMENIS Nr. (chll ) IW. Nr. Str.iipsni:a.i I 1 L1kutis u!pr3c:jusio lmkotarpio paskutin~ dierut PerimJo ilglllail.:.io tw1o ij kito vie!ojo scktoriaus subjeklo ju1k:i Pcrduoto :irba. parduo10 ilg::ifo.ikio tw1o kit~ subjektui jtab. Kitos rezen.-u pndidc11mo (SWl\.V.CjinlO) swnos Kiti sudiuyti reun <i.i K.itl parnmdoti rezervzu DnJinink4 (nuosavo) kopita.lo padidcjin..:> (surn:&ujimo) su1nos Ataslaitinio l4ikol::irp10 gryna.sis perviri1s ar de(jcil:is Kiti ool-y~ iai 10 LiJ..utis prilcjusto IWkotnrpio pmk.utini; dicn<l II Perimto i~galmkto tw'lo ~ kilo vi~ojo sek1orfaus s_ubjekto jtaka 12 Perduoto arba porduoto dg:ilaikio turto kitwn subjektui 1t llkt1. l l l(j1os rczerv~ ~idc:jimo (sum..u!jimo) sumos 14 K.iti sud:uyll rezcrvru IS K.iti 1>Maudoti rei:crvo.i 16 DaJininl'll (nuosa\ o) kapit.jo p:.did_t!jimo (surrotejnno) sumos 17 Alask.ai1iruo laik.01w-pi~ _ 8_')'0ll'is pervirils IU' defic1tas 18 Kiti uol')'ciai 19 Likutts atoskllitinio l:uk.olnrpio paskut~ dienct X pnfymeli ataskdi tos faukni ocpildomi l)t,,.. ti.i Mff;~, y< Pas1abo1 Nr. Dali ninklj bpitalaj Tikrosios vert~ re7..ervu ] ; Tcnka konl roliuojanffajam subjcklui Kiti reur\lli I Nuosavybt1 metodo jtaka I I Pa/e.rkinio mltuta 1r 11/cslunuu. eur als Suk.J.uphu ~rviriij ar l1 viso MahimoJ d:dis dcociras prid n u o!avyb~s mctodo.,... '" l.ll'j4, I 1.319, z.4i4,g I 528,91 5?S, , (1cises tiktais ipill'tffi.oto P.~ratv1 i a.sqlcll!,parei~u 1 pn\ l.dinimns) r ;P!!!Ullil OUn'!!l~rt (v:udns ir p:wordc) (vardn.'\ ir onv;udc)

6 c Joniik.iu rajono i.agari.r vaikaf lopfc lis-dar,clij: "Vyiniukas", 19055J068, K1tstuCio C 6, iagaris m., Jonilkio r. sav M. G RUOl>ZIO pn sibn i~usio1 mc1o1 FINANSINll,I ATASKAITl,I RfNKlNYS (Visos sumos eurais,jc ncnurodytil k1l31p) PlN IGl,I SRAUTl,I ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUOOZIO JI 0. DUOM.ENIS Patvirtinto ID &9 D/L ,..,---Nr. (d., tal 1-:il.Nr. Stu ipsni:li I 2 A PAGRINDJNtS VElKLOS PlNTGIJ SRAUTAI I lolaukos II Finansavimo sumos lc1toms iuaidoms ir a&sar~oms LI I Ii vnlsrutw.s b1udieto l ~ 5aYivaldvbCs biud7.e U ES, u!sicnio valstvbiu ir Mmtautiniu oruaruuciiu IC!u LI 4 I.! kitu.!altiniu 1.2 H mokesc!it1 l.j H socialiniu imoku 1.4 Ui s utcikta.s pa.daugas i1 pirkcj~ l5 Uf sutciktas oaslau(tas ii biudtcto 1.6 Ga.u tos pa.iu!w.nos 1.7 Kitos ioloukos II Pervestos lctos U.I I vabtvhps biud!eta U.2 I savivaldybu.i biudzetus U.3 ES. ufsienio val.stvbc.ms U' ldrotautin Cms or_u.am1.aciioms 11.4 J ki1us iltcldiu fondus 115 Victoio sektoriaus subiektams 11 6 Kitiems subjcki.ams lu Umokos Ill.I Darbo uf.mokcstio it soc1.1linio draud1mo IJl.2 Komunaliniu oaslausru ir Miu lll.3 KonumdiruoC1u lll.4 Transoorto nu Kvalifikaciios kclimo nl6 Panrostoio remonto ir cks1jloatav11no m1 Atsanrn isiu.iiimo lll.8 Soc1ahniu 1!moku Ill.9 Nuomos l!l. 10 KittJ oaslauu.u is ijj:iiimo m II SumokCtos oalul:anos 111, 12 K11os 1~mokos Putabos Nr. J P02 Ticsioeiniai pinigt! 1rautai At:ukaitinis laikotarpij Nctics toeiniai pinig11 srautai 4 s 103,98 0, ,94 0, , , , ,76 0, , , , , , ~54, , , , Uviso 6 103, , , , , ,19-600,00 ~54,00-300, ,04 Tiuioginiai pinieq s raut"i Patr:ikimo vali11tt1 ii 11b/11111tu : PnCj(,s ataskailinis laikol:.rpis N~ties iog iniai pini1;1! srautai eur'ai,, ll visa ,13 0,00-104, , ,55 0, , , , ,47 0, , , , l.7s , , , , , S3,94 0, ,94 -S09,81 0,00-509,81-423,64 0, , , ,55 0, ,55 (tcsinys k.ilamc puslnpyjc)

7 Jonilkio n jono i.agarcs v:aikq lopieli! dari.d is "VyJniukas", K(slut io ~ 6, i.:1gu!s m., Joni.ikio r. uv M. GRUODZ IO J I D. p sibnig u<i11 mc14 f"i NANSIN ll) ATASKAITI) RINKINYS (Visos sumos curais, jci nenurodvtn lcitaip) PINIGI) SRAUTI) ATASKAITA PAGA!, 2017 M. GRUODZIO JI D. DUOMENIS (lcsinvsl E il. Nr S traipsniai Pastabos Nr. I 8 INVEST!C INES VElKL OS P INI G I) SRA UTA I I ll u.alaildo turto (i!skvrus tinansini) ir biolou:inio turto isisriiimas II llralaik.io turto fi~skvrus finansini) ir biolow:inio turto OC!rleidimas Ill Jlualaikio fi nttnsinio turto sioiiimas IV lhtalailcio finansinio tuno oc rleidimas v Tc:rmi nuotuiu indcliu loadideiima.s) sumai:chimas V I Gauri divictcndai VII Kiti investicints veik.los ni nill11 srautai c F INANSIN S VEIKLOS PlNIG l,i S RAUTAI I lolaukos i! autu oaskolu II Gaun1 oask.olu urrlinimns Ill Fino.nsinCs nuomos (Jizin!lo) isloitrciuoiimu acmokeiimas IV Gautos fi nansavimo sumos ilszalaikiam ir biololliniam turtui isiavti IV. I IJ valstvb~ biudicto IV.2 II savivaldvbcs biudicto IV.l HES uzsienio vn.lstvbil ir tamtaulinil oronni1.aciiu IV.4 fl ki1u! al tiniu v VI VII D I II Ill ' G11f.intos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui jsigyti Gauti dalininko na ai Ki ti finansincs vcildos cini.ru sraulai VALIUTOS KURSV PASLKEITIMO!TAKA PINIGI) lr PIN IGl,I EKVIVALENTU LIKUClUI Pini2u ir ninier1 ckvivalentu nadit1e imas (;umait-'imu\ Pin i~ Ai ir pinit,tj ekvivalentai ataskailinio l1iko1a rpio pradiioj c Pinir:a i ir pini211 ekvivnle.ntai a1askai1inio l:.ikolarpio pa bair:oje (,., I,, (vidojo sektoriaus su fji,'~ rr;bo~a~arrr~ ~o jgaliotas administracijos vadovas) -. r,s u 1... t Krislir.a GPfhr.i.:.:21ti. ' Ataska.itinis laiko1aq 1is Pni:j ~s :ataskailinis laikotar pis T iesioginiai pinig11 Nc:ticsioginiai pinigtf Tiesiogini:ii pinig11 Netiesiogini0ti pinig11 U viso srn 11ai.srautai srautai sraut3i U viso < 6 7 I 9-577,73 0,00-577, J I04 IJ IJ 600,SJ 600,SJ 704,66 704,66 126,78 126,78 600,53 600,SJ I,-;? (vardas ir pavardc)

8 ZAGARES VAIKV LOPSELIO-DARZELIO,,VYSNIUKAS" METV AISKINAMASIS RAST AS I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie istaigl} 1. Zagares vai.k.4 lopselis-darzelis,,vysniukas", jmones kodas Jiegistravimo data - jstaiga jsteigta 1995 m. jregistruota 2005 m. balandzio I 0 d. Valstybes ~mones Registr4 centro Siauli4 filiale, registracijos Nr {staigos adresas - Kystucio g. 6, Zagare, Joniskio rajonas. 4. Istaigos teisinis statusas - viesasis juridinis asmuo, veikiantis kaip biud:zetine jstaiga, kurios pagrindine veikla - ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo, socialines globos paslaum teikimas. 5. Vidutinis darbuotoj4 skaicius per ataskaitinj laikotarpj buvo Informacija apie kontroliuojamus subjektus ir asocijuotuosius subjektus Zagares vaik4 lopselis-darzelis,,vysniukas" neturi. Todel 6-ojo VSAF AS 1 priedas pateiktas tuscias kontroliuojam4, asocijuotl} subjekt4 3. Svarbios Sl}lygos ir aplinkybes, kurioms esant veikia jstaiga ir kurios gali paveikti tolesn~ jstaigos veikll} Svarbi4 jvyki4 ar aplinkybi4, kurios galetl} paveikti jstaigos veikl'} finansini4 ataskaitl} sudarymo dien'}, nera. II. APSKAITOS POLITIKA I. BENDROSIOS NU OST ATOS Apskaitos politika uztikrina, kad apskaitos duomenys atitiktl} kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera konkretaus VSAFAS reikalavimo, vadovaujamasi bendraisiais apskaitos priricipais, nustatytais 1-ajame VSAF AS,,Finansini4 ataskaitq rinkinio pateikimas". Si apskaitos politika patengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos jstatymu, Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes jstatymu, Vie5ojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartais (toliau - VSAF AS) ir kitais teises aktais. Patvirtinta apskaitos politika uzt:ikrina, kad fmansinese ataskaitose pateikiama informacija yra: Svarbi vartotoj4 sprendimams priimti; patikima, nes teisingai nurodo Biud:Zetines jstaigos finansinius rezultatus, finans4 btlkly ir pinigq srautu~; Parodo tlkini4 jvyki4 is ukinill operacijll ekonominy prasmy, ne vien teisiny form'}.; Nefaliska, netendencinga; Apdairiai pateikta; Visais reiksmingais atvejais issami.

9 Biudfotine istaiga apskaitos politikq taiko nuolat. Apskaitos politika keiciama tik vadovaujantis 7 - uoju VSAF AS,,Apskaitos politikos, apskaitiniq jverciq keitimas ir klaidq taisymas" ir taikoma vienodai visiems finansiniq ataskaitq straipsniams, kuriems turi jtakos apskaitos politikos keitimas. Apskaitos politika apima Ukiniq operacijq ir jvykiq pripazinimo, jvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. II. S;\SKAITV PLANAS Biudzetineje jstaigoje sudarytas ir jos vadovo patvirtintas individualus S'lskait4 planas. S'lskait4 planas apima viesojo sektoriaus subjektq privalomojo bendrojo S'!skaitq piano SC!Skaitos ir privalomus detalizuojancius pozymius, taip pat rekomenduojamas ir pagal jstaigos poreikius pasirinktas registravimo sqskaitas ir kitus detalizuojancius pozymius. Siekdamos uztikrinti finansiniq ataskaitq ir biudfoto vykdymo ataskait4 rinkini4 rengimo reikalavimq vykdymq, biudfotine jstaiga nustato tokiq individualiq sqskaitq ir jas detalizuojanciq pozymit! struktiirq, kad butq pateikiama minetoms ataskaitoms parengti reikalinga informacija. Biudzeto vykdymo ataskaitoms sudaryti apskaitos duomenys detalizuojami pagal siuos pozymius: Valstybes funkcij'l; Program'!; Les11 faltini; Valstybes ir savivaldybiq biud2et4 islaid11 ekonominis klasifikacijos straipsni; Asignavim11 valdytoj'l; Kitus. Jei reikia, SC!skaitq piano detalizuojanci11 pozymi11 sqrafas gali bliti dar papildomas. Biud2etine jstaiga visas ukines operacijas ir ukinius jvykius apskaitoje registruoja dvejybiniu jrasu, vienq kartq. S<!skaitl! planq sudaro 6 lygi4 sumavimo ir registravimo sqskaitos. Irasai daromi tik registravimo septyn2enklese ir didesnio zenkl4 skaiciaus S'!skaitose. III. BENDRIEJI APSKAITOS PRINCIP AI, METODAI IR T AISYKLES Tvarkydama apskaitq ir sudarydama finansines ataskaitas Biudfotine jstaiga vadovauj asi VSAFAS. Biudfotines jstaigos apskaitoje iikines operacijos ir jvykiai registruojami ir finansine atskaitomybe sudaroma taikant siuos bendruosius apskaitos principus: Kaupimo; Subjekto; Veiklos t((stinumo; Periodiskumo; Pastovumo; Piniginio mato; Palyginimo; Atsargumo; Neutralumo; Turinio virsenybes pries formq. Biud2etine jstaiga sudarydama biudzeto vykdymo ataskaitq rinkinj, vadovaujasi siais bendraisiais apskaitos principais: Pinigq; Subjekto; Periodiskumo; ' I

10 Pastovumo; Pinigiruo mato. Pagal subjekto principq Biudfotine jstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarko apskait<i, sudaro ir teikia atskirus finansinilt ataskaillf rin.kinius. Biudfotines jstaigos apskaitoje registruojamos tik jos patikejimo teise valdornas, naudojamas ir disponuojamas savivaldybes turtas, finansavimo sumos ir jsipareigojimai, pajamas ir S<iflaudos. Turtas valdomas ir naudojamas kitomis teisemis, registruojamas nebalansinese Sqskaitose. Biudzt:;tineje jstaigoje leidziamos vykdyti ukines operacijos mistatytos teises aktuose. VSAF AS nus~atyti faktiskai jvykusi4 Ukini4 operacijlt apskaitos metodai ir taisykles. Pagal turinio ir virsenybes pries forrnq principq Biudzetines jstaigos apskaitos politikoje ukiniai.jvykiai ir ukines operacijos vertinarni ir pripa:zjstami pagal jlt ekonornirn; prasrny ir turini, nepriklausomai nuo to, ar tokiq Ukim; operacijq vykdyti, sandorj sudaryti viesojo sektoriaus subjektui leidzia jo veiklq reglamentuojantys teises aktai. Atsizvelgdama i subjekto principq, Biudfotine jstaiga taiko visus VSAFAS nustatytus reikalavimus, isskyrus: 9 - ajj.vsaf AS,,Mokesci4 ir socialini4 jmokq pajamas"; 26 - ajj VSAF.AS,,IStekli11 fond11 apskaita ir finansini4 ataskaillf rinkinys". Visas Ukines operacijos ir jvykiai apskaitoje registruojami litais ir centais, apvalinant iki simtaj11 lito dali11 ( dviej11 skaitrnenlf po kablelio ). Visos Ukines operacijos ir jvykiai registruojami Biud:Zetines jstaigos Sqskaillf plano Sqskaitose taikant Biudfotines jstaigos apskaitos politikq, parengtq. pagal VSAF AS reikalavimus (nurodytus principus, metodus ir taisykles) atskiroms Ukinems operacijoms ir jvykiams, finansinil! ataskaillf elementams ar straipsniams ir apskaitos proceduroms. Toliau. pateikiama Biudfotineje jstaigoje taikoma apskaitos politika, apirnanti atskirus finansini4 ataskait4 elementus arba straipsnius, Ukines operacijas, Ukinius jvykius ir jlt apskaitos proceduras. 1. NEMATERIALUSIS TURTAS 1. Nernaterialiojo turto apskaitos politika nustatyta 13-ajame VSAF AS,,Nernaterialusis turtas", nematerialiojo turto nuvertejimo apskaiciavimo ir apskaitos metodai ir taisykles ajame VS AFAS,,Turto nuvertejimas". 2. Nematerialusis turtas yra pripa:zjstamas, jei atitinka 13-ajame VSAF AS pateiktq sq.vok<f ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 3. Nematerialusis turtas pirrninio pripa:zinimo metu apskaitoje yra registruojamas jsigijimo savikaina. ISlaidos, patirtos po pirkto ar susikurto nematerialiojo turto pirminio pripazinimo, didina nematerialiojo turto jsigijimo savikain<i tik tais atvejais, kai galima patikimai nustatyti, kad patobulintas nematerialusis turtas teiks didesny ekonominy naud<f t.y. kad atliktas esminis nematerialiojo turto pagerinimas. 4. ISartkstiniai apmokejimai uz nernaterialajj turt{f apskaitoje registruojami nernaterialiojo turto Sqskaitose. 5. Po pirminio pripa:zinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tamavirno laikas ribotas, finansinese ataskaitose yra parodomas jsigijimo savikaina, atemus sukauptq. amortizacijq ir nuvertejimq., jei jis yra. 6. Nernaterialiojo turto amortizuojamoji verte yra nuosekliai paskirstorna per visq nustatytq turto naudingo tamavimo laikq tiesiogiai proporcingu metodu. Tam tikro nematerialiojo turto vieneto amortizacija pradedarna skaiciuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos ir nebeskaiciuojama nuo kito menesio, kai naudojamo nematerialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidziamas, nurasornas arba kai apskaiciuojamas ir utregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dierios. 7. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas, nustatytas atsizvelgiant i sutartis ar kitas juridines teises, neturi buti ilgesnis uz juridinil! teisilt galiojimo laikotarpj. Kitam nematerialiajam

11 turtui Biud:Zetine istaiga taiko nematerialiojo turto amortizacijos normatyvus, patvirtintus teises aktl! nustatyta tvarka. 8. Nematerialiojo turto apskaitos tvarka ir proceduros nustatytos Nematerialiojo turto apskaitos Biudzetinese istaigose tvarkos aprase. 2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 9. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta 12-ajame VSAF AS,,Ilgalaikis materialusis turtas", ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo apskaiciavimo ir apskaitos metodai ir taisykles - 22-ajame VSAFAS,,Turto nuvertejimas". 10. Ilgalaikis materialusis turtas pripa:listamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto Sl}VOkl} ir VSAF AS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripa:linimo kriterijus. 11. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobudi skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas VSAF AS. I smulkesnes grupes ilgalaikis materialusis turtas skirstomas pagal istaigos poreikj. 12. Jsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripazinimo momentu apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina. 13. ISankstiniai apmokejimai uz ilgalaiki materialqji turtl:} apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sl:}skaitose. 14. Po pirminio pripa:linimo ilgalaikis materialusis turtas, isskyrus zemy ir kultliros vertybes, finansinese ataskaitose rodomas jsigijimo savikaina, atemus sukauptl} nusidevejiml} ir nuvertejiml:}, jei jis yra. Zeme ir kultfuos vertybes po pirminio pripazinimo finansinese ataskaitose rodomi tikrajl} verte (isskyrus kultfuos vertybiq rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo islaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAF AS,,Ilgalaikis materialusis turtas" nustatyta tvarka didinant sio ilgalaikio materialiojo turto verty). 15. Ilgalaikio materialiojo turto nudevimoji verte yra nuosekliai paskirstoma per visci turto naudingo tamavimo laikci. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidevejimas pradedamas skaiciuoti nuo kito menesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidevejimas nebeskaiciuojamas nuo kito menesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutine verte sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidziamas, nura5omas arba kai apskaiciuojamas ir uiregistruojamas to turto vieneto nuvertejimas, lygus jo likutines vertes sumai, pirmos dienos. 16. Ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimas skaiciuojamas taikant tiesiogiai proporcingq (tiesin!) metodq pagal konkrecius materialiojo turto nusidevejimo normatyvus, patvirtintus teises aktll nustatyta tvarka. 17. Kai turtas parduodamas arba nurasomas, jo isigijimo savikaina, sukauptas nusidevejimas ir, jei yra, nuvertejimas nurasomi. Pardavimo pelnas ar nuostoliai parodorni atitinkamame veiklos rezultat4 ataskaitos straipsnyje. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai detaliai nustatyti Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos Biudzetinese jstaigose, tvarkos aprase. 18. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas, remontas ar kiti darbai pripa:listami esminiu turto pagerinimu, jei padidina turto funkcijq apimti arba pailgina turto naudingo tamavimo laikci arba is esmes pagerina jo naudingl}sias savybes. Siq darbq verte didinama ilgalaikio materialiojo turto isigijimo savikaina ir (arba) patikslinamas likys turto naudingo tarnavimo laikas. Jei atlikti darbai nepagerina naudingajq ilgalaikio materialiojo turto savybiq ar nepadidina turto funkcijll apimties, arba nepailgina jo naudingo tamavimo laiko, jie nepripazjstami esminiu pagerinimu, o si4 darb4 verte pripazjstama ataskaitinio laikotarpio scinaudomis. 3.ATSARGOS 19. Atsarg4 apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAF AS,,Atsargos". 20. Pirminio pripa:linimo metu atsargos jvertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - jsigijimo (pasigaminimo) savikaina ar grynaja galimo realizavimo verte, atsi:lvelgiant i tai, kuri is jq ma:lesne.

12 21. Strategines atsargos vertinamos isigijimo savikaina, isskyrus VSAF AS nustatytus atvejus. Apskaiciuodama atsarglj, sunaudotlj teikiant paslaugas, ar parduoty atsargy savikainq Biudzetine jstaiga taiko atsargy ikainojimo budq, konkreciy kainy budq. 22. Atsargos gali buti nukainojamos iki grynosios galimo realizavimo vertes tam, kad jy balansine verte nevirsytlj busimos ekonomines naudos ar paslaugti vertes, kuriq tikimasi gauti sias atsargas pardavus, ismainius, paskirscius ar panaudojus. Kai atsargos (taip pat ir nebaigtos vykdyti sutartys) parduodamos, ismainomos ar perduodamos, jy balansine verte pripa.zistama sqnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripa.zistamos atitinkamos pajamas arba suteikiamos vie5osios paslaugos. Atsarglj sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolat apskaitom4 atsarglj budq, kai buhalterineje apskaitoje registruojama kiekviena su atsarg4 sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. 23. Prie atsargy priskiriamas neatiduotas naudoti Ukinis inventorius. Atiduoto naudoti inventoriaus verte is karto jtraukiama j s~audas. Naudojamo inventoriaus kiekine (ir vertine) apskaita turi buti tvarkoma nebalansinese sqskaitose Biudzetines istaigos atsarglj apskaitos tvarkos aprase nustatyta tvarka. 24. Atsargt! apskaitos ypatumai detaliai apra5omi Atsarglj apskaitos Biudzetinese istaigose tvarkos aprase. 4. FINANSINIS TURTAS 25. Finansinio turto apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 14.-ajame VSAF AS,,Jungimai ir investicijos i asocijuotuosius subjektus" ir 17-ajame VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai". 26. Biudzetine istaiga turto neturi GAUTINOS SUMOS 27. Gautinos sumos pirminio pripa.zinimo metu yra jvertinamos isigijimo savikaina. 28. Veliau ilgalaikes gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atemus nuvertejimo riuostolius, o trumpalaikes gautinos sumos - jsigijimo savikaina, atemus nuvertejimo nuostolius. Gautiny sum4 nuvertejimo apskaiciavimo principai ir gautin4 sum4 apskaitos _ypatumai aprasomi isankstiniy apmokejimy ir gautiny sum4 apskaitos Biud:Zetinese istaigose tvarkos aprase. 4,2. PINIGAI IR PINIGQ EKVIVALENTAI 29. Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sqskaitose. Pinigl! ekvivalentai yra trumpalaikes, likvidzios inv~sticijos, kurios gali buti greitai ir lengvai iskeiciamos i zinomq pinig4 sumq. Tokiy investicij4 terminas n~virsija trijy menesiy, o vertes pokycil) rizika yra labai nedidele. 5. FINANSA VIMO SUMOS 30. Finansavimo sumy apskaitos metodai ir taisykles nustatyti 20-ajame VSAFAS,,Finansavimo sumos". 31. Finansavimo sumos pripa.zjstamos, kai atitinka VSAF AS nustatytus kriterijus. 32. Fin~savimo sumos - viesojo sektoriaus subjekto is valstybes ir savivaldybil! biud:zety, Europos Sajungos, Li.etuvos ir u:zsienio paramos fondll gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirtas viesojo sektoriaus subjekto jstatuose nustatytiems tikslams ir prograrnoms jgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir viesojo sektoriaus subjekto gautus arba gautinus pinigus, ir kitq turtq pavedimams vykdyti, kitas lefas viesojo sektoriaus subjekto islaidoms dengti ir paramos budu gautq turtq. 33. Biudzetineje jstaigoje gautos (gautinos) finansavimo sumos pagal paskirti skirstomos j: finansavimo sumas nepiniginiam turtui jsigyti;

13 33.2. finansavimo sumas kitoms islaidoms kompensuoti. 34. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui jsigyti gaunamos kaip nemokamai gautas ilgalaikis turtas arba atsargos, jskaitant paramq, arba kaip pinigai, skirti ilgalaikiam arba trumpalaikiam nepiniginiam turtui jsigyti. 35. Finansavimo sumos kitoms islaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio islaidoms (negautoms pajamoms) kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms islaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, nepriskiriamos nepiniginiam turtui isigyti. 36. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jq dalis pripazjstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sqnaudos. 37. Gautos ir perduotos kitiems viesojo sektoriaus subjektams finansavimo sumos Biudzetines jstaigos sqnaudomis nepripa:zjstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems subjektams, mazinamos gautos finansavimo sumos. 38. Gautos ir perduotos privataus sektoriaus subjektams finansavimo sumos, jskaitant suteiktas subsidijas, registruojamos kaip Biud:Zetines jstaigos scinaudos, kartu pripazjstant finansavimo, kuris buvo skirtas siam tikslui, pajamas. 39. Biud:Zetines jstaigos apskaitoje finansavimo scinaudomis perduotos sumos pripa:zjstamos tik tuomet, kai BiudZetine jstaiga kitus viesojo sektoriaus subjektus finansuoja savo u:zdirbtomis lesomis. 40. Finansavimo sum4. apskaitos ypatumai detaliai nustatyti Finansavimo sumll apskaitos BiudZetinese jstaigose tvarkos aprase. 6. FINANSINIAI JSIP AREIGOJIMAI 41. Finansinit! jsipareigojim4 apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 17-ajame VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai", 18-ajame VSAFAS,,Atidejimai, neapibre:ztieji jsipareigojimai, neapibre:ztasis turtas ir jvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui", 19-ajame VSAF AS,,Nuoma, finansine nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys" 1r 24-ajame VSAF AS,,ISmokos darbuotojams ir pensijll planai". 42. Biudzetines jstaigos visi jsipareigojimai yra finansiniai ir skirstomi i ilgalaikius Ir trumpalaikius. Ilgalaikiams finansiniams jsipareigojimams priskiriama: ilgalaikiai atidejimai (pvz., atidejimai del jstaigai iskeltq teisminii1 ieskinil.l, kai tiketina, kad de! jll baigties jstaiga tures sumoketi priteistas sumas ); ilgalaikes finansines skolos; kiti ilgalaikiai jsipareigojimai. 43. Trumpalaikiams finansiniams jsipareigojimams priskiriama: 43. l. ilgalaiki4 atidejim4 einamaj4 met4 dalis ir trumpalaikiai atidejimai; ilgalaiki4 jsipareigojim4 einamaj4 meil.l dalis; trumpalaikes finansines skolos; pervestinos subsidijos ir finansavimo sumos; kiti trumpalaikiai finansiniai jsipareigojimai - jsigijimo savikaina. 7. ATIDEJINIAI 44. Atidejiniai pripa:zjstami ir registruojami apskaitoje tada ir tik tada, kai del jvykio praeityje jstaiga turi dabartin(( teisin(( prievoly ar neatsaukiamci pasi:zadejim'!- ir tiketina, kad jam jvykdyti bus reikalingi istekliai, o jsipareigojimo suma gali bliti patikimai jvertinta (pvz., jei jstaigai iskeltas ieskinys ir 90 procenil.l tiketina, kad jstaiga privales sumoketi ieskovui priteist'!- sum'!-, turi buti suformuotas atidejinys, lygus tiketinai sumoketi sumai). Jei patenkinamos ne visos sios s'llygos, atidejiniai nera pripazjstami, o tiktai informacija apie susijusj su tiketina sumoketi suma neapibreztajj jsipareigojimci yra pateikiama finansini4 ataskait4 aiskinamajame raste (toliau -

14 aiskinamasis rastas). Atidejiniai yra perzifuimi paskutintr kiekvieno ataskaitinio laikotarpio dien~ ir koreguojami, atsi:zvelgiant i naujus jvykius ar aplinkybes, kad parodytll tiksliausiq dabartinj jvertinimq. 45. Atidejinill apskaitos ypatumai detaliai aprasorni Ilgalaikil!.ir trumpalaiki4 jsipareigojim4 apskaitos Biuclzetinese jstaigose tvarkos aprase. 8. PAJAMOS 46. Pajamll apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 9-ajame VSAF AS,,Mokescill ir socialinitt jmok4 pajamos", 10-ajame VSAFAS,,Kitos pajamos" ir 20-ajame VSAFAS,,Finansavimo sumos". 47. Pajan1q apskaitai taikomas kaupirno principas. Finansavimo pajamos pripazjstamos tuo paciu laikotarpiu, kai yra patiriamos SU siomis pajamornis susijusios sqnaudos. Registruojant visas su finansavimo pajamll pripazinimu susijusias operacijas, butina nurodyti, kokios valstybes funkcijos ir kurios programos vykdymui buvo pripa:lintos finansavimo pajamos panaudojant detalizuojancius pofymius arba sukuriant subs~skaitas. 48. Pajamos, isskyrus fi nansavimo pajamas, pripa:ljstamos, kai tiketina, kai istaiga gaus su sandoriu susijusiq ekonomintr naudq, kai galima patikimai jvertinti pajam4 sumq ir kai istaiga gali patikimai jvertinti SU pajamll uzdirbimu susijusias sqnaudas. 49. Pajamomis laikoma tik pacios jstaigos gaunama ekonomine nauda. lstaigos pajamomis nepripa:ljstam'os treciajll asmenll vardu surinktos sumos, kadangi tai nera jstaigos gaunama ekonomine nauda. Jet jstaiga yra atsakinga u:l tam tikrl! sum4 administravimq ir surinkimq, taciau teises aktl! nustatyta tvarka privalo pervesti surinktas sumas i biudzet~ ir (arba) socialines apsaugos fondams ir neturi teises sill sum4 ar jl! dalies atgauti tq patj ar velesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tokios sumos ar j4 dalis nera jstaigos pajamos ir apskaitoje registruojamos kaip gautinos ir moketinos sumos. 50. Pajan1os registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinese ataskaitose t~ ataskaitinj laikotarpj, kuri yra uzdirbamos, t. y. kutj suteikiamos viesosios paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos 'prekes ar kt., nepriklausomai nuo pini~ gavirno memento. 51. Pajam4 apskaitos ypatumai detaliai aprasomi Pajamll apskaitos Biud:letinese istaigose tvarkos aprase. Finansavirno sumll apskaitos Biud:letinese jstaigose tvarkos aprase ir Finansines ir investicines veiklos pajamll ir sqnaudl.j- apskaitos Biudzetinese jstaigose tvarkos aprase. 9. S;\NAUDOS 52. Sqn,audl! apskaitos principai, metodai ir taisykles nustatyti 11-ajame VSAF AS,,Sqnaudos". Sqnaudl!, susijusil! su turtu, finansavimo sumomis ir jsipareigojimais, apskaitos principai nustatyti jll apskait~ reglamentuojanciuose VSAF AS. 53. Sqnaudos apskaitoje pripa:ljstamos vadovaujantis kaupirno ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu Jaikotarpiu, kai u:ldirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsi:zvelgiant i pinig4 isleidimo laikq. Tais atvejais, kai per ataskaitinj laikotarpj padary!l! islaidti nejmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrq pajamll uzdirbimu ir jos neduos ekonomines naudos ateinanciais ataskaitiniais laikotarpiais, sios islaidos pripa:ljstamos sqnaudomis t~ patj laikotarpi, kada buvo patirtos. 54. Sqnaud4 dydis jvertinamas sumoketa arba moketina pinigll arba jl! ekvivalentti suma. Tais atvejais, kai nwp.atytas ilgas atsiskaitymo laikotarpis ir paliikanos nera isskirtos is bendros moketinos sumos, sqnaudtt dydis jvertinamas diskontuojant atsiskaitymo sumq, taikant rinkos paliikanl! normq. 55. Sqnaudtt apskaitos ypatumai detaliai apra5omi Sqnaudl! apskaitos Biudzetinese jstaigose tvarkos aprase ir Finansines ir investicines veiklos pajaml! ir sqnaudq apskaitos Biudzetinese jstaigose tvarkos aprase.

15 10. TURTO NUVERTEJIMAS 56. Turto nuvertejirno apskaitos principai, rnetodai ir taisykles nustatyti 8-ajame VSAF AS,,Atsargos", 17-ajame VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" ir 22-ajame VSAF AS,,Turto nuvertejimas". 57. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje pripazjstami pagal nuvertejimo pozymius. Sudarydama finansinil! ataskaitq rinkini, jstaiga nustato, ar yra turto nuvertejimo pozyrniq. Jeigu yra vidiniq ar iforiniq nuvertejimo pozymil!, jstaiga nustato turto atsiperkamajq. ve1t(( ir palygina jq. su turto balansine verte. 58. Nuostoliai del turto nuvertejimo apskaitoje registruojami apskaiciuofi! nuostolitl suma, ma:linant turto balansintt verty ir ta pacia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindines arba kitos veiklos sq.naudas. 59. Turto nuvertejimas nera tolygus turto nurasymui. Turto nuvertejirno atveju yra mazinama turto vieneto balansine ve1te, taciau issaugoma informacija apie turto jsigijimo savikainq., t. y. turto vieneto jsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertejimo nustatymo, o nuvertejimas registruojamas atskiroje sq.skaitoje. Turto nuvertejimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte, nei turto balansine verte. 60. Kai velesnj ataskaitini laikotarpj, pasikeitus aplinkybems, atkuriama anksciau pripazinta turto nuvertejimo surna, turto balansine verte po nuvertejimo atkiirimo negali virsyti jo balansines vertes, kuri butq buvusi, jeigu turto nuvertejimas nebutq buvys pripa:lintas. 61. Pripazinus ilgalaikio materialiojo ar nemateriaiiojo turto nuvertejimo nuostoli, perskaiciuojamos busimiems ataskaitiniams laikotarpiams tenkancios turto nusidevejimo (amortizacijos) swnos, kad turto nudevimoji (amortizuojamoji) verte po nuvertejimo butq tolygiai paskirstyta per visq. likusj jo naudingo tarnavimo laikq.. t. y. nuvertejimo suma nudevima per likusi naudingo tamavimo laikq., mazinant nusidevejimo sq.naudas. 62. Turto nuvertejimo apskaitos ypatumai detaliai aptariarni,,ilgalaikio materialiojo tmto apskaitos Biud:letinese jstaigose tvarkos aprase",,,nematerialiojo turto apskaitos Biudzetinese jstaigose tvarkos aprase",,,atsarm apskaitos Biudzetinese jstaigose tvarkos aprase" ir,,isankstiniq apmokejiml! bei gautinq sumll apskaitos Biudzetinese jstaigose tvarkos aprase". 11. NEAPIBREZTIEJI JSIPAREIGOJIMAI IR NEAPIBREZTASIS TURTAS 63. Neapibreztajq jsipareigojiml! ir neapibreztojo turto apskaitos principai nustatyti 18-ajame VSAF AS,,Atidejimai, neapibreztieji jsipareigojimai, neapibreztasis turtas ir jvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui". 64. Istaiga nepripazjsta neapibreztl!il! jsipareigojimll ir neapibreztojo turto, taciau neapibreztieji jsipareigojimai ir neapibrezt:asis turtas registruojarni nebalansinese sq.skaitose. NeapibreZtieji jsipareigojimai nerodomi nei finansines bukles ataskaitoje, nei veiklos rezultatq ataskaitoje, o informacija apie juos pateikiama aiskinamajame raste. Kai tikimybe, kad turtq. reikes panaudoti jsipareigojimui padengti, yra labai ma.fa, informacija apie juos aiskinamajame raste nebutina. Informacija apie neapibreztajj turtq. ir jsipareigojimus turi buti perziurima ne reciau negu kiekvieno ataskaitinio laikotarpio paskutiny dienq., siekiant uztikrinti, kad pasikeitimai bti1l! tinkamai parodyti aiskinamajame raste. 65. Neapibreztasis turtas finansinese ataskaitose neparodomas, kol nera aisku, ar jis duos jstaigai ekonomines naudos. Jei ekonomine nauda tiketina, taciau nera tikra, kad ji bus gauta, informacija apie neapibreztajj turtq. pateikiama aiskinamajame raste. 12. JVYKIAI P ASIBAIGUS AT ASKAITINIAM LAIKOT ARPIUI 66. lvykil!, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, apskaitos ir pateikimo finansinese ataskaitose taisykles nustatytos 18-ajame VSAF AS,,Atidejimai, neapibreztieji jsipareigojimai,

16 neapibreztasis turtas ir jvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui". 67. Ivykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie jstaigos finansin<r padetj paskutintt ataskaitinio laikotarpio dienc:i (koreguojantys jvykiai), atsizvelgiant i.il! jtakos reiksmy parengtoms finansinems ataskaitoms, yra parodomi finansines bukles, veiklos rezl.iltatq ir pinig4 sraut4 ataskaitose. Nekoreguojantys jvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, aprasomi aiskinamajame raste, kai jie reiksmingi. 13. T ARPUSA VIO UZSKAITOS IR PAL YGINAMIEJI SKAICIAI 68. Sudarant finansinil} ataskaitl} rinkinj, turto ir jsipareigojiml}, taip pat pajam4 ir SClllaudl1 tarpusavio uzskaita negalima, isskyrus atvejus, kai konkretus VSAF AS reikalaut4 butent tokios uzskaitos (pvz., del draudiminio jvykio patirhj SClllaUdl} uzskaita atjiekama SU gauta' draudimo ismoka) Palyginarnieji skaiciai yra koreguojami, kad atitikt4 ataskaitinil} met4 finansinius rezultatus. Apskaitos principl! ir apskaitinil! jverci4 pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansini4 ataskait4 rinkini, pateikiami aiskinamajame raste. 14. INFORMACIJOS PAGAL SEGMENTUS PATEIKIMAS 70. Informacij~s pagal segmentus pateikimo finansinese ataskaitose reikalavimai nustatyti 25-ajame VSAF AS,,Atsiskaitymas pagal segmentus". 71. Istaiga turi tvarkyti apskaitos veiklq pagal segmentus. Segmentai - jstaigos pagrindines veiklos dalys pagal atliekamas valstybes funkcijas, apimancios vienaruses jstaigos teikiamas viesc:isias paslaugas pagal valstybes funkcij4 klasifikacijq. 72. Jstaiga skiria siuos segmentus: svietirnas; socialines apsaugos. 73. Apie kiekv\enq segmentc:i pateikiama tokia informacija: 73. I. segmento SClllaudos; segmento pinigq srautai. 74. Jstai ga turto, jsipareigojiml! ir finansavimo sum4 ir pajaml! apskaitq tvarko pagal segmentus. t. y. taip, kad galetl} pagal segmentus teisingai uiregistruoti pagrindines veiklos sc:inaudas ir pagrindines veiklos pinig4 srautus. 75. Turtas, jsipareigojimai, finansavimo sumos, pajamas ir SClllaudos, kuri4 priskyrimo segmentui pagrindas yra neaiskus, turi buti priskiriarni didziausic:i jstaigos veiklos dalj sudaranciam segmentui. 15. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS 76. Apskaitos politikos keitimo principai nustatyti 7-ajame VSAF AS,,Apskaitos politikos, apskaitini4 jverci4 keitimas ir klaid4 taisymas". 77. Tstaiga pasirinktq apskaitos politikq taiko nuolat arba gana ilgq laikci. tam, kad butq galima palyginti jvairi4 ataskaitinil! laikotarpi4 finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia jstaigos finansines bfil<les, veiklos rezultatl}, grynojo turto ir pinig4 sraut4 keitimosi tendencijoms nustatyti. 78. Istaiga pasirenka ir taiko apskaitos politikq remdamasi nuostatomis, pateiktomis 1- ajame VSAF AS,,Finansinil! ataskaitq rinkinio pateikimas". Oki nil! operacij4 ir ukini4 jvyki4 pripa:l.inimo, apskaitos ar del j'4 atsirandancio turto, jsipareigojim4, finansavimo sum11. pajam4 ir (arba) sci.naudtt vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos pakeitimu. 79. Apskaitos politika keiciama del VSAF AS pasikeitimo. arba, jei kiti teises aktai to reikalauja. Apskaitos politikos keitimas finansinese ataskaitose parodomas taikant retro spektyvi~ budq, t. y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada butl} buvusi naudojama, todel pakeista

17 apskaitos politika yra pritaikoma ukinems operacijoms ir ukiniams ivykiams nuo jq atsiradimo. Poveikis, kuri darn apskaitos politikos keitimas einamojo ataskaitinio laikotarpio informacijai ir darytq ankstesniq ataskaitiniq laikotarpi4 informacijai, registruojamas apskaitoje t'} ataskaitinj laikotarpj kuri apskaitos politika pakeiciama, ir parodomas einamojo ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultat4 ataskaitos eiluteje,,apskaitos politikos keitimo bei esmini4 klaidtt taisymo jtaka". Sioje eiluteje yra parodoma apskaitos politikos keitimo poveikio dalis, susijusi su ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Lyginamoji ankstesnio ataskaitinio laikotarpio informacija finansinese ataskaitose pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. 16. APSKAITINl1} JVERCIV KEITIMAS 80. Apskaitiniq jverci4 keitimo principai ir taisykles nustatyti 7-ajame VSAF AS,,Apskaitos politikos, apskaitini4 jverci4 keitimas ir klaid4 taisymas''. 81. Apskaitiniai iverciai yra perfiurimi tuo atveju, jei pasikeicia aplinkybes, kuriomis buvo remtasi atliekant ivertinimq, arba atsiranda papildomos informacijos ar kitq jvyki Istaigos apskaitini4 jverci4 pasikeitimams jvertinti yra sudaromos atitinkamos komisijos, kurios yra atsakingos uz tinkamq aplinkybi4 ir informacijos, lemiancios apskaitinj jvertinimq, taip pat poveikio nustatymq ir parodymq finansinese ataskaitose. 83. Apskaitinio jvercio pasikeitimo poveikis, nustatant grynajj pervirsj ar deficitq, priskiriamas: laikotarpiui, kada jvyko pasikeitimas, jei jis turi jtakos tik tam laikotarpiui; laikotarpiui, kada jvyko pasikeitimas, ir velesniems laikotarpiams, jei pasikeitimas turi jtakos ir jiems. 84. Jstaigos apskaitinio jvercio pasikeitimo rezultatas jtraukiamas i tq veiklos rezultatq ataskaitos eilute, kurioje buvo parodytas pirminis jvertis, nebent pasikeitirnas ataskaitiniu laikotarpiu turi jtakos tik finansines blikles ataskaitos straipsniams. Informacija, susijusi su ataskaitinio jvercio pakeitimu, pateikiama aiskinamajame raste. 85. Apskaitos politika laikomas pasirinktas apskaitos metodas (pvz., nusidevejimas skaiciuojamas tiesioginiu metodu), o apskaitiniu jverciu laikornas jstaigos pasirinktas dydis nusidevejimui apskaiciuoti (pvz., nusidevejimo normatyvas). 17. APSKAITOS KLAIDV T AISYMAS 86. Apskaitos klaidq taisymo taisykles nustatytos 7-ajame VSAFAS,,Apskaitos politikos, apskaitiniq jverciq keitimas ir klaidq taisymas". 87. Ataskaitiniu laikotarpiu gali buti pastebetos apskaitos klaidos, padarytos praejusiq ataskaitiniq laikotarpi4 finansinese ataskaitose. Apskaitos klaida laikorna esrnine, jei jos vienos vertine israiska arba kartu su kit4 to ataskaitinio laikotarpio klaid4 vertinernis israiskomis yra didesne nei 0,5 % per finansinius metus gautq finansavimo sum4 vertes arba 0,25 % turto vertes. 88. Ir esmines, ir neesmines apskaitos klaidos taisomos einamojo ataskaitinio laikotarpio finansinese ataskaitose. Apskaitos klaidq taisymo jtaka finansinese ataskaitose parodoma taip: jei apskaitos klaida nera esmine, jos taisymas registruojamas toje pacioje sqskaitoje, kmioje buvo u:zregistruota klaidinga informacija, ir parodomas toje pacioje veiklos rezultat4 ataskaitos eiluteje, kurioje buvo pateikta klaidinga informacija; jei apskaitos klaida esmine, jos taisymas registruojamas tam skirtoje sqskaitoje ir parodomas veiklos rezultatq ataskaitos eiluteje,,apskaitos politikos keitirno bei esminiq apskaitos klaid4 taisymo jtaka". Lyginamoji ankstesniojo ataskaitinio laikotarpio finansine informacija pateikiama tokia, kokia buvo, t. y. nekoreguojama. Su esmines klaidos taisymu susijusi informacija pateikiama aiskinamajame raste.

18 IV. FIN ANSINilJ AT ASKAITV RINKINYS 1. BENDROSIOS NU OST ATOS 89. Finansini4 ataskaitq rinkinio tikslas - pateikti informacijc:i. vartotojams, kurie neturi galimybes pareikalauti jq poreikius atitinkanci4 ataskaitl}. 90. Finansinil} ataskaitq informacijos vartotojai yra mokescil} moketojai, valstybes valdzios institucij4 nariai, jstaigos k.reditoriai, tiekejai ir pan. Finansinil} ataskaitl} rinkinyje pateikiama infonnacija apie istaigos finansiny bfik:ly, veiklos rezultatus, grynajj turtq ir pinigi+ srautus, kuria naudojasi vartotojai priimdami ir vertindami sprendimus del istekli4 paskirstymo ir jq naudojimo teikiant viesqsias paslaugas. 91. {sfaiga rengia fomesniojo lygio finansinil} ataskait4 ririkinj. 92. Istaigos finansinese ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos piniginiais vienetais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 lito uz 1 eilrc:i., o lito kursc:i. kitl} valiutl} atzvilgiu kasdien nustato Lietuvos bankas. 2. AT ASKAITINIS LAIKOTARPIS 93. Tstaiga teikia metinil} ir tarpinil} finansini4 ataskaitl} rinkinius Lietuvos Respublikos viesojo sektonaus atskaitomybes jstatymo ir kit4 teises aktl} nustatyta tvarka. Tstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, tarpinis ataskaitinis laikotarpis sutampa su kal~ndoriniu ketvirciu. Kai isskirtinemis aplinkybemis pateikiamas trumpesnio nei 12 menesi4 finansiniq ataskaitl} rinkinys (pavyzdziui, steigimo arba reorganizavimo atvejais), be finansinit.! ataskait4 rinkinio laikotarpio jstaiga turi nurodyti: prie:zasti, del kurios finansinil} ataskaitl} rinkinio laikotarpis nera 12 menesil}; faktc:i., kad tam tikrl} ataskaitl} (pavyzdziui - veiklos rezultatl}, grynojo turto pokyci4, pinig4 sraut4 Jyginamaj4 sum4) negalima palyginti. 3. FINANSINIT) ATASKAITV RINKINIO SUDARYMAS IR TEIKIMAS 3.1. METINIT) FINANSINIT) AT ASKAITT) RINKINYS 94. Jstaigos metini4 finansinil} ataskaitl} rinkini sudaro sios ataskaitos: 94. l. finansines bilk.les ataskaita; veiklos rezultat4 ataskaita; pinigq S{autl} ataskaita; grynojo turto pokyci4 ataskaita; aiskinamasis rastas. 95. Finansini4 ataskaitl} privalomos formos yra reglamentuotos 2-ajame - 6-ajame VSAFAS. 96. Jstaigos metinis finansinil} ataskaitl} rinkinys sudaromas ne veliau kaip iki kitl} metl} sausio menesio 20 d. Istaigos metinis finansini4 ataskaitl} rinkinys teikiamas konsoliduojanciam viefojo sektoriaus subjektui iki kit4 rnetl} sausio menesio 20 d. 97. Jstaigos individualiame apskaitos vadovo priede pateikia visq jstaigos rengtin4 metini4 finansini4 ataskaitl} rinkini, jskaitant aiskinamojo rasto pastabl.! lenteles. 98. Metinit! finansini4 ataskaitl}, jskaitant aiskinamojo rasto pastabq lenteles, formos gali buti pakeistos tik pakeitus VSAF AS nustatytas ataskaitl} formas ir reikalavimus TARPINIT) FINANSINIT) ATASKAITT) RINKINYS 99. Tarpini4 finansinil! ataskait4 rinkinys - finansini4 ataskaitl} rinkinys, parengtas apibendrinus laikotarpio, trumpesnio negu ataskaitinis laikotarpis (kalendoriniai metai), duomenis.

19 Tarpiniq finansini4 ataskaitq rinkinys sudaromas kas ketvirti Tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkini sudaro: finansines billdes ataskaita; veiklos rezultatq ataskaitos; sutrumpintas aiskinamasis rastas Tarpiniq finansiniq ataskaitq, isskyrus aiskinamaji rastc:i, rengimui taikomi tie patys principai, reikalavimai ir formos kaip ir metiniq finansiniq ataskaitq rinkiniui. Sutrumpinto aiskinamojo rasto rengin10 reikalavimai pateikti 23-ajame VSAF AS,,Tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinys" lstaigos tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinys sudaromas iki kito ketvircio sekancio menesio 20 d. lstaigos tarpiniq finansiniq ataskaitq rinkinys teikiamas kontroliuojanciam viefojo sektoriaus subjektui iki kito ketvircio sekancio menesio 20 d ls taiga tndividualaus apskaitos vadovo priede pateikia visq istaigos rengtinq tarpiniq finansinill ataskaitl..l rinki.ni, iskaitant aiskinamojo rasto pastabq lenteles Tarpiniq finansiniq ataskaitq, jskaitant aiskinamojo rasto pastabq lenteles, formos gali buti pakeistos tik pakeitus VSAF AS nustatytas ataskaitq formas ir reikalavimus. 4. PAGRINDINIAI FINANSINIT) ATASKAITT) RINKINIO SUDARYMO REIKALAVIMAI 4.1. ATASKAITT) ELEMENTAi IR JV VERTINIMAS 105. lstaigos Ukines operacijos ir Ukiniai ivykiai pagal ekonominius kriterijus finansinese ataskaitose grupuojami i grupes, kurios vadinamos finansiniq ataskaitq elementais. Finansiniq ataskaitq elementai, naudojami istaigos finansinei buklei ir veiklos rezultatams jvertinti, yra tokie: 105. l. finansines bukles ataskaitoje pateikiami elementai - turtas, finansavimo sumos, isipareigojimai ir grynasis turtas - apibudina istaigos finansincr bu.kier; veiklos rezultat4 ataskaitoje pateikiarni elementai - pajamos ir sqnaudos - reikalingi jstaigos veiklos rezultatams jvertinti Finansini4 ataskait4 elementai jvertinami jvairiais metodais ir jq deriniais (pavyzdziui - isigijimo savikaina, tikraja verte, realizavimo verte, grynaja galimo realizavimo verte, einaim.lj4 islaidq verte ir dabartine ve1ie). Vertindama finansiniq ataskaitq elementus, jstaiga vadovaujasi VSAF AS reikalavimais ir taisyklemis, aprasytomis VSAF AS ir apskaitos tvai kq aprasuose. 5. P AGRINDINIAI REIKALA VIMAI FINANSINIT) ATASKAITT) RINKINIUI 107. Bendrieji finansiniq ataskaitq rinkinio pateikimo reikalavimai nurodyti 1-ajame VSAF AS,,Finansini4 ataskaitq rinkinio pateikimas" lstaigos finansiniq ataskaitq rinkinys rengiamas pagal VSAFAS. FinansinitI ataskaitq rinkinio negalima apibudinti kaip atitinkancio siuos standartus, jeigu jis neatitinka bent vieno taikytino VSAF AS ar jo reikalavimo Nukrypimai nuo standartlj neleidziami, isskyrus tuos retus atvejus, kai Lietuvos Respublikos jstatymai ar kiti teises aktai, virsesni nei VSAF AS, reglamentuojantys viesojo sektoriaus subjektlj veiklq, nustato kq kitq. V. APSKAITOS ORGANIZA VIMAS 1. ATSAKOMYBE UZ APSKAITOS ORGANIZA VIM;\ 110. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymq, Lietuvos Respublikos viesojo sektoriaus atskaitomybes istatymq ir Lietuvos Respublikos finansq ministro isakymq,,del biud:zetiniti istaigq apskaitos organizavimo taisykli4 patvirtinimo" uz apskaitos organizavimq, apskaitos dokument4 issaugojimc:i ir finansi~iq ataskait4 rinkinio pateikimq laiku atsakingas istaigos

20 vadovas Pagal Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatym'l jstaigos vyriausiasis buhalteris atsako uz buhalterini4 iras4 teisinguitl'l Tstaigos vadovas pasiraso jstaigos finansines ataskaitas ir konsoliduotcisias finansines ataskaitas. 2. APSKAITOS TV ARKYTOJAS 113. Biud~etine istaig'l buhalterincr apskait'l organizuoja pagal Lietuvos Respublikos finans4 ministerijos nustatytas buhalterines apskaitos organizavimo taisykles lstaigos apskaita tvarkoma centralizuotai. Apskaitos tvarkytojams vadovauja vyr. buhalteris. Vyr. buhalterio funkcijas jstaigoje atlieka centralizuotos buhalterijos vyr. buhalteris. Apskaitos tvarkytojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos viefojo sektoriaus atskaitomybes istatymu, Lietuvos Respublikos finansq ministro patvirtintomis Biudzetines istaigos buhalterines apskaitos organizavimo taisyklemis ir kitais teises aktais, jstaigos vadovo patvirtintais nuostatais. Apskaitos tvarkymas centralizuotai iformintas istaigos ir centralizuotos buhalterijos sutartimi, kurioje nustatomos kiekvienos sali4 teises ir pareigos. 3. APSKAITOS SISTEMA 115. Apskaitai tvarkyti yra naudojami apskaitos registrai, kad blit4 galima tvarkyti jstaigos apskait'l remiantis teises akt4 reikalavimais. Apskaitos ifasai susisteminami apskaitos registruose. Apskaitos registru vadinama Ukinit! operacijq ir ivykiq suvestine, kurioje rusiuojami, sumuojami ir apibendrinami apskaitos dokurnent4 duomenys. Ukines operacijos ir Ukiniai jvykiai registruojami apskaitos registruose pagal apskaitos dokurnentus chronologine, chronologine-sistemine arba sistemine tvarka. Kiekvienas is registr4 sistemina pasikartojancias vienaruses ukines operacijas. Operacijos registr4 viduje pateikiamos chronologine tvarka staiga pasiren.ka registni form'l, turiaj ir skaici4. Pasirinktq registr4 SClraSas ir formos pateikiamos kaip apskaitos politikos priedai: III. PAST ABOS 1. Nematerialiojo turto jstaiga neturi. 2. Ilgalaikio rnaterialiojo turto balansines vertes pasikeitimas per ataskaitin! laikotarpj parodytas 12-ojo VSAFAS "Ilgalaikis materialus turtas" 1 priede. 12 VSAF AS,,Ilgalaikis materialus turtas" : Materialiojo turto, kuris yra visiskai nudevetas, taciau vis dar naudojamas veikloje, jsigijimo ar pasigaminimo savikaina: Ataskaitinis laikotarpis 16658,57 Praejcrs ataskaitinis laikotarpis 7401,67 Ilgalaikio materialiojo turto nuvertejimo nera. 3. Atsarg4 vertes pasikeitimas per ataskaitini laikotarpi parodytas 8-ojo VSAF AS,,Atsargos" 1 priede. Pas treciuosius asmenys atsarg4 per ataskaitinj Iaikotarpi nebuvo. Atsarg4 vertes sumazejimo ir sumazintos atsarg4 vertes atkurimo nebuvo. 4. Informacija apie trumpalaikius isankstinius mokejimus pateikta 6-ojo VSAF AS,,Finansinit! ataskait4 aiskinamasis rastas" 6 priede.

21 5. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas pateikta 17-ojo VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai isipareigojimai" 7 priede. 6. Informacija apie pinigus ir pinigq ekvivalentus pateikta 17-ojo VSAFAS,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" 8 priede. 7. Finansavimo sumos pagal saltffii, tiksliny paskirtj ir j4 pokycicti per ataskaitini laikotarpj parodyti 20-ojo VSAFAS,,Finansavimo sumos" 4 priede. Finansavimo sumt1 likuciai parodyti 20- ojo VSAF AS,,Finansavimo sumos" 5 priede. Finansavimas gautas ir panaudotas atsargoms ir iikiniam inventoriui jsigyti parodytas prie kitq islaid4. 8. Inforrnacija apie trumpalaikes moketinas sumas pateikta 17-ojo VSAF AS,,Finansinis turtas ir finansiniai jsipareigojimai" 12 priede. Informacija apie jsipareigojim4 dalj nacionaline ir uzsienio valiuta parodyta 17-ojo VSAFAS,,Finansinis turtas ir jsipareigojimai" 13 priede. 9. Pagrindines veiklos kitos pajamas parodytos 10-ojo VSAFAS,,Kitos pajamos"2 priede. Kitos pajamas gatitos is tev"4 jinok4 ir ui teiktas paslaugas kitiems paslaug4 gavejams ,34 Eur. 10. Darbo uimokescio ir socialinio draudimo S'1fiaudos detalizuotos 11-ojo YSAF AS,,S'1fiaudos" priede. 11. Apskaitos politikos, apskaitini4 jverci"4 keitimo ir klaid4 taisymo nebuvo. Finansines bill<les ataskaitoje 2017 m. gruodzio 31 d. pateikiama ilgalaikio turto likutine verte. Veiklos rezultat4 ataskaitoje 2017 m gruodzio 31 d. (be praejusio ataskaitinio laikotarpio sum4) pateiktos finansavimo pajamas ir pagrindines veiklos S'1fiaudos. Neapibreztaj4 jsipareigojim4 ir neapibrezto turto jstaiga neturejo finansiniq mett1 pradzioje ir per ataskaitinj laikotarpj j4 neatsirado. Teisinil! bylt1 ir kitq gincl! nagrinejaml! teismuose nera. Per laikotarpj nuo paskutines tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos iki finansini4 ataskai14 sudarymo dienos reik.smin8"4 jvykil!, kurie siuo metu ar ateityje galetq tureti itakos jstaigos veiklai nebuvo. ' Direktore Alina Jasaitiene

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PA TVIRTINT A Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2017 m. rugpjucio d. sprendimu Nr. T- Zagares kultiiros centras 2016 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIT

PA TVIRTINT A Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2017 m. rugpjucio d. sprendimu Nr. T- Zagares kultiiros centras 2016 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIT PA TVIRTINT A Joniskio rajono savivaldybes tarybos 217 m. rugpjucio d. sprendimu Nr. T- Zagares kultiiros centras 216 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSIT) METTJ FINANSINITJ ATASKAITT) RINKINYS Parengta pagal

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

P ATVIRTINTA Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2014 m. rugpjucio d. sprendimu Nr. T- Joniskio rajono savivaldybes priesgaisrine tarnyba 2013 M. GRU

P ATVIRTINTA Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2014 m. rugpjucio d. sprendimu Nr. T- Joniskio rajono savivaldybes priesgaisrine tarnyba 2013 M. GRU P ATVIRTINTA Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2014 m. rugpjucio d. sprendimu Nr. T- Joniskio rajono savivaldybes priesgaisrine tarnyba 2013 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUS11J MET(} FINANSINTI) ATASKAITlJ

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

P ATVIRTINT A Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2018 m. rugpjiicio d. sprendimu Nr. T- Joniskio,,Saules" pagrindine mokykla 2017 M. GRUODZIO 31 D.

P ATVIRTINT A Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2018 m. rugpjiicio d. sprendimu Nr. T- Joniskio,,Saules pagrindine mokykla 2017 M. GRUODZIO 31 D. P ATVIRTINT A Joniskio rajono savivaldybes tarybos 218 m. rugpjiicio d. sprendimu Nr. T- Joniskio,,Saules" pagrindine mokykla 217 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSil) METl) FINANSINil) AT ASKAITl) RINKINYS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

P ATVIRTINTA Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2018 m. rugpjucio d. sprendimu Nr. T- Joniskio Mato Slanciausko progimnazija 2017 M. GRUODZIO 31 D.

P ATVIRTINTA Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2018 m. rugpjucio d. sprendimu Nr. T- Joniskio Mato Slanciausko progimnazija 2017 M. GRUODZIO 31 D. P ATVIRTINTA Joniskio rajono savivaldybes tarybos 2018 m. rugpjucio d. sprendimu Nr. T- Joniskio Mato Slanciausko progimnazija 2017 M. GRUODZIO 31 D. PASIBAIGUSITJ METTJ FINANSINITJ ATASKAITT) RINKINYS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS :1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji d

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS :1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji d VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS 2017-07-:1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji dalis 1. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus T U R I N Y S NEPRIKLAUSOMO

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau