VALSTYBlNIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS AL YT AUS SKYRIAUS ADMINISTRUOJAMAS ISTEKLIIj FONDAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBlNIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS AL YT AUS SKYRIAUS ADMINISTRUOJAMAS ISTEKLIIj FONDAS"

Transkriptas

1 VALSTYBlNIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS AL YT AUS SKYRIAUS ADMINISTRUOJAMAS ISTEKLIIj FONDAS MS003,.Jolvingh, g. 10-2, LT-62 I 16 Alylns FINANSINES BOKLES ATASKAITA PAGAL 2016 M. BlRZELlO 30 D. DUOMENIS Nr. (3.3) F28-1~ -- SOil Pateikimo valiuta Ir tikslumas: Eur Eil. Nr. Straipsniai I)askutine Paskuline pracjusio Pastabos ataskaitinio ataskaitinio Nr. laikotarpio laikotarpio die"a die"a A. ILGALAIKIS TURTAS I. Nematerialusis turtas 0 0 II. IIgalaikis materialusis turtas 0 0 III. IIgalaikis tinansinis turtas I IV. Kitas ilgalaikis turtas Il. 1l10LOGINIS TURf AS C. TRUMI'ALAIKIS TURTAS I. Atsargos Atsargos. i~skyrus ilgalaiki material4.ii Ir biologini turt~. skirt~ oarduoti 1.2 IIgalaikis materialusis ir biolol!inis turt35, skirtas narduoti II. Isankstiniai ad1t1okcjimai 0 0 III. Per vicnus mctus gautinos sumos III. I Gautinos truitioalaikes finansincs sumos Gautini mokestiai ir socialines imokos Gautinos finansavimo sumas Gautinos sumos ill: furta naudojim~. parduotas prekes. turt~, naslaugas 0 0 II1.5 Sukauotos gautinos sumos I II1.6 K itos gautinos sumos IV. Trullloalaikcs investicijos 0 0 V. Pinigai ir piniglj ekvivalentai IS VISO TlJRTO: I I 1059 Il. FINANSA VIMO SUMOS I. IS valstvbcs biudlcto 0 0 II. IS savlvaldvbes biudzcto 0 0 III. IS Europos S'liuogos. uzsienio valstybi4 ir tarptautini4 organizacijll 0 0 IV. B kitu saltiniu 0 0 E. IISII'AREIGOJIMAI I I 1059 I. II!!alaikiai isioareicoiimai Ilgalaikiai tinansiniai isioareigoiilllai Ih!3laikiai atideiiniai Kiti ilgalaikiai isioareigoiimai II. Trullloalaikiai isioareigoiimai I I 1059 II. I Ilgalaiki4 atidcjinil! einamt.u4 met4 dalis ir trumpalaikiai atideiiniai IIgalaikiu isioarcigoiimu einamuiu metu daes Trumnalaikiai tinansiniai isinarci1!oiimai Moketinos subsidiios. dotaciios ir tinansavimo sum os Moketinos sumos i Euronos Sajungos biudzeta 11.6 Moketinas sumas i biudzetus ir fond us Moketinos socialines ismokos I I

2 Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutine ataskaitinio laikotarpio diena Paskutine praejusio ataskaitinio laikotarpio diena 11.8 Gra2:intini l11okes~iai. imokos ir iu oennokos I Tiekejams moketinos sumas Sukallotos mokeiinos sumos Kiti lrumoalaikiai isioareigoiimai F. GRYNASIS TURTAS 0 0 I. Rezcrvai 0 0 II. Nuosavvbes metoda itaka 0 0 III. Sukauotas oervir,is ar deficitas 0 0 III. I Einamuillmetu oervir,is ar deficitas Ankslesnill metu pervir,is ar deficitas 0 0 IS VtSO FINANSAVIMO SUMV.ISIPAREIGOJlMV IR GRYNOJO TURTO: III 059 Eur Direktorius Finans4 ir apskaitos skyrialls vedejo pavaduotoja ~ Valerijlls Vencius ~ """''0"";"""

3 VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ALYTAUS SKYRIAUS ADMINISTRUOJAMAS ISTEKLII) FONDAS MS003,.Iolvin!:i"!:. 10-2, LT Alytus VEIKLOS REZULTATI) ATASKAITA PAGAL 2016 M. BIRZELIO 30 D. DUOMENIS Nr. (3.3) F28-1:13 SOil Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eur -- Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis Pracj~s ataskaitinis A. PAGRINDINES VEIKLOS PA.JAMOS I. FINANSA VIMO PAJAMOS II. MOKESCIl,1 IR SOCIALlNIl,1 IMOKl,1 PAJAMOS II. I. Mokesti4 paiamos grynaia verte Mokesti4 pajamos 0 0 II Pervestin4 l11okesti4 suma Socialini4 imok4 pajamos grymua verte Socialini4 jlllok4 pajamas Pervestin4 socialini4 jmok4 suma III. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS Pagrindines veiklos kitos pajamas Pcrvcstin4 pagrindines vciklos kit4 paiam4 suma B. PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS I. NUVERTEJIMO IR NURASYTl,1 SUMl, II. SOCIALlNIl,1 ISMOKl, III. FINANSA VIMO 0 0 IV. KITOS 0 0 C. PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS II 0 0 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0 0 I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0 0 II. PERVESTINOS I BIUDZETi\ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS Si\NAUDOS Eo FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS F. G. APSKAITOS I'OLITIKOS KEITIMO IR ESMINIl,1 APSKAITOS KLAIDl,1 TAISYMO ITAKA GRYNASIS PERVIRSIS AR ()EFICITAS PRIES NUOSAVYBES METODO (TAKA II. NUOSAVYHES METO()O ITAKA 0 0 I. GRYNASIS I'ERVIRSIS AR ()EFICITAS 0 0 Dircktorius Valerijus Vencius Finans4 ir apskaitos skyriaus vedejo pavaduotoja Ilona Ludavitiu!c

4 VALSTYBlNIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ALYTAUS SKYRIAUS (Fondo administravimo istaigos pavadinimas) ,.Jotvingill g. 10-2, LT-62 I 16 Alytus, Valstybes biudzetine ;staiga, SOli (kodas, adresas, pavaldumas kontroliuojantiam vie~ojo sektoriaus subjektui, FVS istaigos kodas) VALSTYBlNIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS ALYTAUS SKYRIAUS FINANSINII) AT ASKAITI) AISKINAMASIS RAST AS PAGAL 20 16M. B1RZELIO Nr. (data) 30 D. DUOMENIS (3.3) F28- }4 I. BENDRO.II DALIS I. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius (toliau - Skyrius) yra Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) jsteigta viesojo administravimo jstaiga, kurios paskirtis - organizuoti socialinj draudil11~ ir vykdyti operatyvy Skyriaus Valstybinio socialinio draudimo administruojamo istekliy fondo (toliau - Fondas) Iesy tvarkym~ bei apskait~. uztikrinant priskaieiuoty socialinio draudimo jmoky sumy, baudy, delspinigiy surinkil11~ ir isieskojim~ j Fond~, teising~ duomeny apie apdraustuosius asmenis tvarkym~ bei jstatymuose nustatyty socialinio draudimo ismokt! paskyrim~ ir mokejim~ gavejams, vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teises aktais pavestas funkcijas. 2. Skyrius yra biudzetine jstaiga, turinti antspaud~ su savo pavadinimu ir Lietuvos valstybes herbu. jstatymy tvarka patvirtinta simbolika, atsiskaitom~~ s~skait~ kredito jstaigoje. Skyriaus duomenys saugomi juridiniy asmcny registre - kodas Buveines adresas Jotvingiy g. 10-2, Alytus. 3. Informacija apie skyriaus vidutinj darbuotojy skaieiy pateikiama lenteleje: I lentcle Ataskaitinis 177 r'raej'ts 3t3skaitinis Skyrius veikia pagal Valstybinio socialinio draudil110 jstatyl11~ir Fondo valdybos tvirtinamlls skyriaus nuostatus. 5. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitllcija, Lictuvos Respublikos tarptautinemis sutartimis, Europos S~ungos teises aktais, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo jstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais jstatymais ir teises aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Ministro pirmininko potvarkiais, Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro jsakymais, Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos sprendimais, Valstybinio socialinio draudimo Fondo valdybos direktoriaus jsakymais, Skyriaus direktoriaus jsakymais, kitais teises aktais ir Fondo valdybos nuostatais. 6. Skyriui vadovallja direktorius, kurj skiria ir atleidzia Fondo valdyba. 7. Skyriaus veikla finansuojal11a is Valstybinio socialinio draudimo Fondo lesll. Jos finansavil110 saeuriniai taip pat gali bgti valstybes biudzeto tiksliniai asignavimai. 8. Skyrius neturi kontroliuojamy ir asocijuoty subjektll. II. APSKAITOS POLITIKA 9. Skyriaus finansine ataskaita 2016 m. birzclio 30 d. parengta pagal Viesojo sektoriaus apskaitos ir finansines atskaitomybes standartus (toliau - VSAFAS). Skyrius, tvarkydamas buhalterinc; apskait~ ir rengdama finansines ataskaitas vadovalljasi Lietuvos

5 Respublikos buhalterines apskaitos, VleSOJO sektoriaus atskaitomybes, valstybinio socialinio draudimo fondo biudzcto sandaros jstatym4 ir kit4 teiscs akt4 nustatyta tvarka bei taiko apskaitos politik,!, patvirtint,! 2014 m. gruodzio 31 d. Fondo valdybos direktoriaus jsakymu Nr. V Skyriaus apskaitai taikoma tokia apskaitos politika, kuria uztikrinama, kad finansini4 ataskait4 duomenys atitinka kiekvieno taikytino VSAFAS reikalavimus. Jeigu nera kollkretaus VSAFAS reikalavimo, Skyrius, tvarkydamas Fondo apskait,! ir rengdama Fondo tillansilli4 ataskait4 ir Fondo biudzeto vykdymo ataskait4 rinkinius, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais l-ajame VSAFAS "Finansini4 ataskait4 rinkinio pateikimas". 11. Skyriaus pasirinkta apskaitos politika taikoma nuolat ir gali biiti keieiama tik vadovaujantis 7-'l.iame VSAFAS. Apskaitos politikos, apskaitini4 jverei4 keitimas ir klaid4 taisymas" numatytais atvejais. 12. Per ataskaitinj laikotarpi apskaitos politika nebuvo keiciama. 13. llgalaikis finansinis turtas - investicijos j nuosavybes vertybinius popierius ir po vieneri4 met4 gautinos sumos. llgalaikes gautinos sumos registruojamos isigijimo savikaina, 0 finansini4 met4 pabaigoje jvertinamos amortizuota savikaina, skirtum,! tarp amortizuotos savikainos ir jsigijimo savikainos pripazjstant finansines ir investicines veiklos pajamomis arba s,!naudomis. 14. Fondo per vienerius metus gautinas sumas sudaro gautini mokeseiai ir socialines imokos, gautinos tinansavimo sumos, gautinos sumos uz turto naudojim,! parduodant prekes, turt'!, paslaugas, sukauptos gautinos sumos, kitos gautinos sumos. 15. Gautill4 socialilli4 imok4 Iluvertcjimas pradedamas skaieiuoti suejus mokestines prievoles mokejimo terminui. 16. Pirminio pripazinimo metu ilgalaikiai jsipareigojimai jvertinami )SlglJlmo savikaina. 17. Trumpalaikiai jsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Fondas prisiima isipareigojimus sumokdi pinigus ar atsiskaityti kitu tinansiniu turtu. 18. Socialini4 jmok4 pajamos pripazjstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. atsiradus socialines jmoks prievolei ir kai yra tenkinami su socialini4 imok4 pajamomis susijusio turto pripazinimo kriterijai, nepriklausomai nuo pinig4 gavimo momento. 19. Valstybinio socialinio draudimo ismok4 s,!naudos registruojamos t'! ataskaitinj laikotarpi, kuri yra patiriamos, t.y. kai prisiimami isipareigojimai treeiosioms salims, neatsizvelgiant j pinig4 isleidimo laik,!. Nuvertejimo, nurasyt4 sum4, atidejini4 s,!naudos yra registruojamos pagal buhalterines pazymas t'! ataskaitini laikotarpi, kuri jos yra patiriamos. 20. Finansines ir investicines veiklos pajamas apskaitoje sudaro paliikan4 pajamos, baud4 ir dclspinigi4 pajamos ir kitos finansines ir investicines veiklos pajamos. 21. Finansines ir investicines veiklos s,!naudas sudaro paliikan4 pajamos, baud4 ir dclspinigi4 s,!naudos ir kitos finansincs ir investicines veiklos s,!naudos. Kitomis finansines ir investicines veiklos s'!l1audomis arba pajamomis kiekvieno ketvircio pabaigoje registruojama ilgalaiki4 gautin4 sum4 ir ilgalaiki4 isipareigojim4 isigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos sk irlumas. 22. Neapibreztieji isipareigojimai ir neapibreztasis turtas nerodomo nei finansines biikies ataskaitoje, nei veiklos rezultat4 ataskaitoje. Informacija apie juos pateikiama aiskinamajame rasle. Informacija apie neapibrezt'l.ij turt,! ir isipareigojimus perziiirima ne reeiau negu kiekvieno alaskaitinio laikotarpio paskutin<; dien,!. 23. Remiantis palyginimo bcndruoju apskaitos principu, Skyriaus tinansinese ataskaitose pateikiama ataskaitini4 ir praejusi4 pries ataskaitinius metus finansini4 met4 informacija. 24. Skyriaus veiklos neribotas, fillansiniai metai sutampa su kalendoriniais 111ctais. 25. Sumos siose finansinese ataskaitose yra pateikiamos nacionaline valiula eurais (Eur).

6 1 pastaba. I1galaikis finansinis turtas III. PASTABOS I1galaiki finansinj turtlj Skyriuje sudaro po vieneril) metl) gautinos sumos is socialinio draudimo imokl). Ataskaitinio laikotarpio pabaigai jis sudan': Eur (is jl) Eur po vieneril) metl) gautinos jmokos nuo apskaiciuotos grljzintinos neismoketo darbo uzmokescio dalies). 2 pastaba. Per vicncrius mctus gautinos sumos Per vienus metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudare Eur. las sudaro gautini mokesciai ir socialines jmokos ( Eur), sukauptos gautinos sumos ( Eur) bei kitos gautinos sum os ( Eur). 3 pastaba. Pinigai ir pinigl) ckvivalcntai Pinigus Skyriuje sudaro pinigai banko sljskaitoje, kurie Skyriaus apskaitoje registruoti gavus finansavimo sumas. Pinigl) likucio banko sljskaitoje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo. 4 pastaba. Finansavimo sumos Finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudare 0 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pagal saltini, tikslint; paskirtj ir jl) pokyciai per ataskaitinj laikotarpj pateikiama 2 lenteleje.

7 2 lentele (20 VSAFAS 4 priedas) FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SAL TIN!, TIKSLlNF; PASKIRTI IR JI) POKYCIAI PER ATASKAITIN! 2016 M. 1 PUSMECIO LAIKOTARPI Per ataskaitini laikotardi FinanS3\'imo FinanSll\'imo finans3vimo sumq Jikutis Gautos I'rnluola l:inansll\'imo FinanSH\"imo :\t'atln~in. ):inllnsll\"imo FinanSll\'imo sumq Iikutis Eil. sunnl fimiilsa\"jmo kitiems suml! sumauji. Finansayimo sumas Finama\"imo ataskaitinio SURlII lin"i SUnIl! slima!emas del ill SUIlIOS sumaujimas dtl sunlll ataskaitinio!'l'r. sumos. Bsk)TllS \'idojo laikolllrjlio per~rllpasektoriaus panlludojimo (gr:ti.intos) gautas jimas del turto jl! pcrda\'imo oe (gllulilllil nemokamai laikotarpio pradi:ioje,"imas lurlas parda,'imo \'idojo sektoriaus pasikcilimas gaul'llurlll suhjektams sno \'ciklai pabaigoje subicktams I 2 ] II 12 JJ IS valstybes biudfeto (i~skyrus valsl)'bes biudleta asignavimlj dalj. I. gaut~ i~europos S14jungos ui.sienio valstybiq ir tarptautiniq orl!anizaciiul: 1.1. ncpini.l!iniam turtui jsigyti 1.2. kitoms islaidol1ls komncnsuoti IS savivaldyhes biudieto (i~skyrus snivaldybes biudleto asignavimlf 2. dalj. gaut14 g [uroljos S=ljungos, u:isienio valst)'biq ir tarptautiniq organizacij4): 2.1. ncoini2iniam turtui ;sigyti 2.2. kitoms islaidoms konmcnsuoti IS [uro'los S=tjungos. uisienio valstybilj ir tarptautiniq organizacijq (finansavimo sumq 3. dalis. kuri gaunama i~[ufopos Sl1jungos. ne;skaitant finansavimo sum" i~valstybes ar savivaldybes biudzetq ES projektams finansuoti): 3.1. nepiniginiam turtui isig\1i kitoms islaidoms kompensuoti 4. I! kitn!auinin: ncpiniginiam turtui isig\1i 4.2. kitoms i~laidoms komocnsuoti H \'iso finansavimo sumu:

8 5 pastaba. Trurnpalaikilli jsipareigojirnai Trumpalaikius isipareigojimus Skyriuje sudaro Eur. IS jlr Moketinos socialines ismokas I Eur. Informacija apie Skyriaus moketinas socialines ismokas pateikiama 3 lenteieje: 3 Ientele Paskutine ataskaitinio Paskutine praejusio ataskaitinio laikotarpio diena laikotarpio diena Moketinos pensijos Moketinos pasalpos ir kompensaciios Is viso rnoketinas Valstybinio socialines isrnokas Moketinos ismokos is Valstybes Biudzeto paskutinei ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro Eur (paskutinei praejusio ataskaitinio laikotarpio dienai sudaro Eur). Gr~zintini mokesciai, imokos ir j4 permokos Eur. Kiti trumpalaikiai jsipareigojimai Eur (is j4 Fondo valdybai pervestinos sumos Eur ir Eur Fondo valdybai pervestinos PKF dalyvi4 sumos ). 6 pashlba. Finansavirno pajarnos Panaudotos finansavimo sumos arba j4 dalis pripazjstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios s~naudos. Finansavimo pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudare Eur. 7 pashlba. Mokesci4 ir socialini4 jrnok4 pajarnos Pajam4 apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos pripazjstamos ir registruojamos apskaitoje bei rodomos finansinese ataskaitose t~ ataskaitinj laikotarpj, kurj yra uzdirbamos, nepriklausomai nuo pinig4 gavimo momento. Prie socialini4 imok4 pajam4 priskiriamos VSDF valstybinio socialinio draudimo imok4 pajamos susidedancios is: draudej4 valstybinio socialinio draudimo imok4; apdraustl.li4 valstybinio socialinio draudimo imok4; savarankiskai dirbanci4 asmen4 valstybinio socialinio draudimo jmok4; savanoriskojo socialinio draudimo imok4. Socialini4 jmok4 pajamos ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudan~ Eur. 8 pastaba. Pagrindines veiklos kitos pajarnos Kit4 pajam4 apskaita tvarkoma pagal 10-ojo VSAF AS "Kitos pajamos" reikalavimus. Skyriaus Fondo pagrindines veiklos kitas pajamos sudaro zalos VSDF atlyginimo, baud4 uz administracinius teises pazeidimus, pagal nedarbingumo kontroles aktus isieskot4!es4, ismoketinos draudimo sumos apskaiciavimo ir kitos pajamos. Si4 pajam4, pateikt4 veiklos rezultat4 ataskaitoje, sumos - 4 lcnteieje.

9 Eil. Nr. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS Straipsnio pavadinimas 4 lentele (10 VSAFAS 2 pried as) Ataskaitinis Praej~s ataskaitinis I I. Apskaiciuotos pagrindines veiklos kitos pajamos Pajamos is rinkliav Pajamas is baud4 u~ administracinius teises pa~eidimus Pajamos i~ pagal Lietuvos Respublikos indeli4 ir jsipareigojim4 investuotojams draudimo jstatym. mokamu jmoku j fondus 1.4. Pajamas is atsarg4 pardavimo 1.5. Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turta pardavimo pelnas 1.6. Suteikt4 paslaug4 pajamos" Kilos Pervestinos ibiudzetq pagrindines veiklos kitos pajamos II l)agrimjines veiklos kitos pajamas * Reiksmingos sumos turi bilti detalizuojamos agkinamojo rasto tekste. Nurodoma. kokios tai paslaugos. ir. jei suma reik~minga. ji detalizuojama ai~kinamojo ra~to tekste. Pagrindines veiklos kitas pajamas sudaro: pagal nedarbingumo kontroles aktus isieskotos pajamos 948 Eur, zalos Fondui atlyginimo pajamos Eur, ismoketinos draudimo sumos apskaiciavimo pajamos 375 Eur. kitos pajamos 63 Eur. Suteikt4 paslaug4 pajamos 5 Eur yra pajamos uz isduotas pazymas. 9 pastllba. Nuvcrtejirno ir nurasytq surnq sllnaudos Nuvertejimo ir nurasyt4 sum4 s<jnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigai ( Eur) sudaro nurasyt4 ir nuvertejusi4 jmok4 s<jnaudos, ismok4 permok4 nuvertejimo ir kitos s<jnaudos. 10 pastaba. Socialiniq isrnokq sllnaudos Valstybinio socialinio draudimo ismok4 s<jdaudos registruojamos pagal jas pagrindziancius dokumentus (pagal atitinkamus valstybinio socialinio draudimo ismoktj apskaiciavimo ziniarascius) t<j ataskaitinj laikotarpj, kuri yra patiriamos. Socialini4 ismok4 s<jnaudas ( Eur) sudaro priskaiciuos valstybinio socialinio ( Eur) ir Valstybes biudzeto ismokos ( Eur). I I pastaba. Pagrindines vciklos pcrvirsis ar dcficitas Pagrindines veiklos rezultatas - tai skirtumas tarp pagrindines veiklos pagrindines veiklos s<jnaud4. Pagrindines veiklos rezultatas ataskaitinio 1aikotarpio Eur... pajam4 tr pabaigai 0 12 pastaba. Finansines ir invcsticines vciklos rczultatas Skyriaus finansines ir investicines veiklos pajamas Fondo apskaitoje sudaro paliikan4 uz atidetas jmokas ir uz banko s<jskaitos likutj pajamos, baud4 ir delspinigi4 pajamos. Skyriaus finansines ir investicines veiklos s<jnaudas Fondo apskaitoje sudaro nuostoliai is gautin4 sum4 vertes perskaiciavimo amortizuota savikaina, gautin4 baud4, delspinigi4 ir

10 paliikan4 nurasymo ir nuvertejimo sqnaudos. Skyriaus informacija apie finansines Ir investicines veiklos pajamas Ir sqnaudas pateikiama 5 lenteleje. 5 lentele (6 VSAF AS 4 priedas) FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS PAJAMOS IR SJ\NAUDOS Eil. Ataskaitinis Praej~s ataskaitinis Straipsnio pavadinimas Nr. laikolarnis laikotarnis I I Finansines ir investicines veiklos pajamas Pelnas del valiutos kurso pasikeilimo 1.2 Baud4 ir delspinigi4 pajamos PalUkan4 pajamos Dividendai 1.5 Kitos finansines ir investicines veiklos pajamas 1.6 Pervestinos finansines ir investicines veiklos pajamos Finansines ir illvcsticines veiklos sqnaudos Nuostolis del valiulos kurso pasikeitimo 2.2 Baud4 ir delspinigi4 s~naudos PalUkami s~naudos Kitos finansines ir investicines veiklos s'lnaudos 3 Finansines ir inveslicines veiklos rezultatas (1-2) 0 0 Lenteleje pateiktos baud4 ir delspinigi4 bei paliikan4 sqnaudos yra apskaitoje registruotos nurasyt4 gautin4 baud4 (-I 512 Eur) ir delspinigi4 (-5469 Eur) sqnaudos, bei nuvertejimo sqnaudos: baud4 (533 Eur), delspinigi4 ( Eur), paliikan4 (-20 Eur). Direktori us Finans4 ir apskaitos skyrialls vedejo pavaduotoja Valerijus Vencius Ilona LlldaviCiiite