UAB Fortum Heat Lietuva. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB Fortum Heat Lietuva. Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d."

Transkriptas

1 Nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.

2 TURINYS PUSLAPIS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3-4 METINIS PRANEŠIMAS 5-8 FINANSINĖS ATASKAITOS: BALANSAS 9-11 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 12 NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

3 UAB Deloitte Lietuva Jogailos g. 4 LT Vilnius Lietuva Juridinio asmens k.: PVM mok. k.: LT Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Tel.: NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA akcininkui Nuomonė Mes atlikome (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno ar nuostolių ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. Mūsų nuomone, finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Įmonės 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę bei tą dieną pasibaigusių metų veiklos finansinius rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos standartus. Pagrindas nuomonei pareikšti Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. Kita informacija Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą. Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais: Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis; ir Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų. Deloitte yra vadinamos Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) ir grupei priklausančios bendrovės narės bei susijusios įmonės (kartu Deloitte organization ). Kiekviena DTTL (dar vadinama Deloitte Global ) ir grupei priklausanti bendrovė narė bei susijusi įmonė yra atskiri ir nepriklausomi juridiniai asmenys, kurie vienas kitam negali nustatyti įsipareigojimų trečiųjų šalių atžvilgiu. DTTL ir kiekviena grupei priklausanti bendrovė narė bei susijusi įmonė yra atsakingos tik už savo, o ne už viena kitos veiksmus ar neveikimą. DTTL pati savaime paslaugų klientams neteikia. Daugiau informacijos galite rasti čia Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

4 Vadovybės atsakomybė už finansines ataskaitas Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos. Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą. Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis. Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat: Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą. Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą. Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos. Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu. UAB Deloitte Lietuva Įmonės audito pažymėjimo Nr Mindaugas Jukna Atestuotas auditorius Auditoriaus pažymėjimo Nr Vilnius, Lietuvos Respublika 2021 m. balandžio 21 d.

5 UAB FORTUM HEAT LIETUVA METINIS PRANEŠIMAS 100 proc. (toliau Įmonė ) akcijų yra įsigijusi Olandijos kompanija Fortum H&C 1 B.V., kuri priklauso Suomijos įmonei Fortum OYj. Akcijas įsigijo iš buvusio Įmonės akcininko Fortum Holding B. V. Įmonė turi šių dukterinių įmonių akcijas: UAB Fortum Joniškio energija, UAB Fortum Švenčionių energija, UAB Fortum Klaipėda. Kartu jos sudaro Fortum Heat Lietuva grupę (toliau Grupė ). Įmonė turi asocijuotąsias įmones AB KLAIPĖDOS ENERGIJA ir UAB Kauno kogeneracinė jėgainė. Įmonės buveinė yra J. Jasinskio 16B, Vilnius. Įmonės vadovas generalinis direktorius Vitalijus Žuta. Įmonės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, ir Įmonės vadovas. Stebėtojų taryba Įmonėje nesudaroma. Valdybą sudaro: Įmonės vadovas Vitalijus Žuta. Pagrindinė darbovietė: (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas ). Pareigos- generalinis direktorius Kitos einamos pareigos. Valdybos pirmininkas Vitalijus Žuta įmonėse: (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas ); UAB Fortum Klaipėda, (Kretainio g. 3, Klaipėda, įmonės kodas ); UAB Fortum Švenčionių energija (Vilniaus g. 16A, LT Švenčionys įmonės kodas ). UAB Fortum Joniškio energija (Bažnyčios g. 4, LT Joniškis, įmonės kodas ). Valdybos narys įmonėje: UAB Kauno kogeneracinė jėgainė (Žvejų g. 14, LT Vilnius, įmonės kodas ). Stebėtojų tarybos narys įmonėje: AB Klaipėdos energija (Danės g. 8, LT Klaipėda, įmonės kodas ). Valdybos narys Fiodor Kozliuk įmonėse: (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas ); UAB Fortum Klaipėda, (Kretainio g. 3, Klaipėda, įmonės kodas ) UAB Fortum Švenčionių energija (Vilniaus g. 16A, LT Švenčionys įmonės kodas ). UAB Fortum Joniškio energija (Bažnyčios g. 4, LT Joniškis, įmonės kodas ). Pagrindinė darbovietė: (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas ). Pareigos- projektų vadovas. Valdybos narė Diana Grigalionienė įmonėje: (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas ); Stebėtojų tarybos narė įmonėje: AB Klaipėdos energija (Danės g. 8, LT Klaipėda, įmonės kodas ). Pagrindinė darbovietė: (J. Jasinskio g. 16B, LT-03163, Vilnius, įmonės kodas ). Pareigos- verslo finansų koordinatorė 2020 m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 8 darbuotojai (2019 m. gruodžio 31 d. 9). Įmonės pagrindinė veikla gamtinių dujų tiekimas Joniškio miesto vartotojams, dukterinių įmonių valdymas ir konsultacijos veiklos optimizavimo klausimais, dugno pelenų tvarkymas ir panaudojimas, naujų projektų paieška ir įgyvendinimas. Nuo 2020 m. sausio 31 d. Įmonė pabaigė šilumos tiekėjo veiklą, vykdomą Palemono gyvenvietėje, esančioje Kauno miesto savivaldybės teritorijoje ir pardavė šilumos tiekimo ūkio nekilnojamąjį turtą ir įrangą AB Kauno energija m. didžiausias dėmesys buvo skirtas Įmonės grupės strateginiam vertinimui įmonių darbo optimizavimui, techninių problemų sprendimui, atliekų kiekio, elektros ir šilumos gamybos didinimui, bendram su UAB Ignitis grupė Kauno jėgainės statybos projekto vystymui. Dukterinių įmonių valdymo srityje didžiausias dėmesys buvo skirtas valdomų įmonių veiklos efektyvumo gerinimui bei veiklos organizavimui COVID-19 pandemijos sąlygomis, pastovių sąnaudų optimizavimui, vartotojų skolų valdymui, finansinės apskaitos efektyvumo ir informatyvumo didinimui bei tiksliniams investiciniams projektams, siekiant sumažinti įmonių veiklos sąnaudas bei tiekiamos šilumos gamybos savikainą, personalo mokymui. Didelis dėmesys skirtas darbo saugos priemonių įgyvendinimui, aplinkosaugai m. Įmonė ir toliau vykdė griežtą skolų politiką, kuria siekta, kad skolų išieškojimo procesas būtų atliekamas pagal aiškiai apibrėžtas procedūras ir kriterijus, kurių tikslas Grupės rezultatų gerinimas m. UAB TUV UOLEKTIS atliko Įmonės kokybės standartų kasmetinį auditą, kuris patvirtino, kad Įmonė atitinka ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartus. Įmonės darbuotojai per 2020 m. nuolat kėlė kvalifikaciją Fortum korporacijos organizuojamuose nuotoliniuose mokymuose. Įmonės darbuotojai dalyvavo nuotoliniuose profesiniuose kursuose, seminaruose, konferencijose. 5

6 UAB FORTUM HEAT LIETUVA METINIS PRANEŠIMAS Pagrindiniai įvykiai: 2020 m. vasario mėn. pradėtas Grupės strateginis vertinimas, kurio tikslas parduoti Įmonės grupės akcijas. Numatomas sandorio užbaigimas 2021 m. birželio mėn. Šilumos tiekimo veiklos pabaigimas Palemono gyvenvietėje, Kauno mieste. Klaipėdoje pabaigta rengti aikštelė dugno pelenų tvarkymui m. Įmonė toliau vykdė Kauno kogeneracinės jėgainės projektą: dalyvavo projekto valdyme m. gruodžio 31 d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė akcijos priklauso UAB Ignitis UAB -51% ir UAB FORTUM HEAT LIETUVA - 49%. Pagrindiniai įvykiai Kauno kogeneracinėje jėgainėje Ataskaitiniais metais Įmonė dalyvavo vykdant Kaune kogeneracinės jėgainės statybos darbus, teikė projekto valdymo, konsultacijų paslaugas. Įrengta nauja didelio efektyvumo atliekomis kūrenama kogeneracinė jėgainė, kurios elektrinė galia siekia apie 24 MW, o šilumos gamybos galia apie 70 MW m. rugpjūčio 1 d. pradėta jėgainės komercinė veikla. Bendradarbiaujama su Klaipėdos atliekų tvarkymo centru (RATC) bei Fortum grupės įmonėmis, Įmonė apdoroja dugno pelenus ir šlaką, susidariusius sudeginus kurą Klaipėdos kogeneracinėje jėgainėje, išgauna ir parduoda metalus bei paruošia dugno pelenus tolimesniam panaudojimui. Įmonė, bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo institutu, atlieka tyrimus dėl likusio po apdorojimo šlako ir dugno pelenų panaudojimo kelių tiesyboje. Atlikti tyrimai bei tarptautinė praktika rodo, kad likęs po apdorojimo šlakas, kuris atitinka Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimus partirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. D1-805, tinka įvairioms paskirtims kelių tiesyboje (pvz.: žemės sankasoms, šalčiui nejautrių medžiagų sluoksnio įrengimui, apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimu) d. pasirašyta sutartis su Lietuvos automobilių direkcija prie LR Susiekimo ministerijos dėl eksperimentinės dangos konstrukcijos įrengimo valstybinės reikšmės rajoninio kelio ruože, panaudojant ne mažiau 3117 m3 šlako, tenkinančio LR aplinkos ministro d. įsakymu Nr. D1-805 patvirtintus Atliekų deginimo įrenginiuose ir bendro atliekų deginimo įrenginiuose susidariusių pelenų ir šlako tvarkymo reikalavimus. Įmonės finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė Per 2020 m. Įmonė perdirbo tonas šlako (2019 m tonas), pardavė 612 tonų spalvotų ir 105 tonas juodųjų metalų (2019 m. 429 tonas spalvotų metalų ir 19 tonų juodųjų metalų), 0,514 GWh šiluminės energijos (2019 m. 3,68 GWh), pardavė ir paskirstė 10,79 GWh gamtinių dujų (2019 m. 10,12 GWh) m. didžiausios Įmonės pajamos teko dukterinių ir Kauno kogeneracinės jėgainės konsultacijų ir valdymo veiklai eurai (2019 m eurai) ir šlako ir dugno pelenų tvarkymo veiklai eurai (2019 m eurai), kitos pajamos iš gamtinių dujų tiekimo ir skirstymo veiklos buvo eurai (2019 m eurų), pajamos iš šiluminės energijos pardavimų buvo eurai (2019 m eurai). Pajamos iš konsultacijų ir valdymo veiklos ataskaitiniais metais sumažėjo, lyginant su 2019 m, nes besibaigiant Kauno kogeneracinės jėgainės statybos darbams paslaugų poreikis sumažėjo. Pajamos iš gamtinių dujų veiklos sumažėjo, nes dėl sausos vasaros sumažėjo gamtinių dujų suvartojimas, pajamas iš šiluminės energijos Įmonė gavo tik ataskaitinių metų sausio mėn., nes nuo vasario mėn. šilumos tiekėjo veiklą pagal Palemono šilumos ūkio pirkimo pardavimo sutartį perėmė AB Kauno energija. Įmonės veikla ataskaitiniais metais buvo pelninga -gavo dividendus iš dukterinės ir asocijuotos įmonės, konsultacinių paslaugų pajamos sumažėjo, lyginant su 2019 m m. ir 2019 m. Įmonės finansinės veiklos rezultatai: Finansinės būklės rodikliai Veiklos pelningumas (0,792) % (2,859) % Grynasis pelningumas 101,60 % 201,72 % Turto pelningumas (grąža) 3,04 % 8,66 % Nuosavybės kapitalo grąža 6,54 % 19,46 % Įsiskolinimo koeficientas 0,54 0,55 Skolos ir nuosavo kapitalo santykio (sverto) koeficientas 1,15 1,24 Einamojo (bendrojo) likvidumo koeficientas 2,30 1,38 Pagrindiniai rizikos faktoriai Kainų rizika. Įmonė negali laisvai nustatyti gamtinių dujų kainos. Viršutines kainų ribas nustato Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. 6

7 UAB FORTUM HEAT LIETUVA METINIS PRANEŠIMAS Atsiskaitymų rizika. Už suvartotas gamtines dujas vartotojai atsiskaito po jų pristatymo, todėl yra atsiskaitymų rizika. Įmonėje yra patvirtinta kredito politika, kuri padeda valdyti įsiskolinimus ir mažinti rizikas. Oro sąlygos. Nemažą įtaką veiklos rezultatams turi ir oro sąlygos, esant ilgam šiltam rudeniui arba ankstyvam pavasariui. Politinė rizika. Energetikos sektorius yra stipriai valstybės reguliuojamas. Priimami įstatymai įtakoja šilumos įmonių ekonominę būklę bei investavimo galimybes. Kauno kogeneracinės jėgainės (toliau Bendrovė) projekto rizikos: Ekonominės rizikos Bendrovės veikla planuojama konkurencingoje šilumos ir elektros gamybos srityje. Tiek šiluminė, tiek ir elektros energija parduodamos biržose. Bendrovės konkurencinis pranašumas užtikrinamas efektyvia organizacija ir technologiškai pažangia gamyba. Apsirūpinimas žaliavomis (komunalinės ir pramoninės atliekos) nuosekliai planuojamas, jėgainės statyba koordinuojama su aplinkosaugos institucijomis ir potencialiais tiekėjais.rizika šilumos aukcionuose negauti reikalingo kiekio dėl konkurentų turimos elektros subsidijos. Finansinės rizikos Bendrovė vykdydama veiklą patiria finansinę riziką, t.y. kredito riziką, likvidumo riziką, palūkanų normų riziką. Valdydama šias rizikas Bendrovė siekia sumažinti veiksnių, galinčių neigiamai paveikti Bendrovės finansinius veiklos rezultatus, įtaką. Kredito rizika Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra minimali, nes Bendrovė sąskaitas turi bankuose, kuriems užsienio reitingavimo agentūros yra suteikusios aukštus kredito reitingus. Kredito rizika su tiekėjais/pirkėjais minimali. Likvidumo rizika Likvidumo rizika valdoma planuojant Bendrovės grynųjų pinigų srautų judėjimą. Siekiant sumažinti likvidumo riziką, sudaromos pinigų srautų prognozės. Trumpalaikiam pinigų srautų (įplaukų ir mokėjimų) valdymui, esant poreikiui, bus naudojamas trumpalaikis finansavimas (kredito linijos) pasitelkiant tiek finansines institucijas, tiek akcininkus. Palūkanų normos rizika Palūkanų normos rizika didžiąja dalimi yra susijusi su refinansavimu m. Bendrovės veikla bus finansuojama naudojant tiek akcinį kapitalą, tiek skolintas lėšas. Su COVID-19 susijusi rizika Dėl LR vyriausybės paskelbto karantino laikotarpio Kauno projekto užbaigimo darbai vėlavo, komercinė veikla buvo pradėta 2020 m. rugpjūčio 1 d., vietoje planuotos gegužės 1 d. Išlieka rizika, susijusi su COVID 19. Įmonėje yra patvirtintas planas COVID 19 pandemijos sąlygomis. Informacija apie Įmonės investicijas į dukterines ir asocijuotas įmones 2020 m. kitų investicijų į dukterines nebuvo. Buvo atliktas dukterinių įmonių vertės paskaičiavimo testas. UAB Fortum Švenčionių energija, UAB Fortum Joniškio energija, UAB Fortum Klaipėda vertės sumažėjimo požymių nenustatyta. Žemiau pateikta Įmonės valdomų dukterinių ir asocijuotų įmonių akcijų dalis ir vertė ataskaitinių metų, pasibaigusių gruodžio 31 d.: Dukterinė įmonė Adresas Įmonės valdomų akcijų dalis proc. Investicijos apskaitinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. (Eur) UAB Fortum Klaipėda Kretainio g. 3, Klaipėda 95, UAB Fortum Joniškio energija Bažnyčios g. 4, Joniškis 66, UAB Fortum Švenčionių energija Vilniaus g. 16, Švenčionys 50, Iš viso

8 UAB FORTUM HEAT LIETUVA METINIS PRANEŠIMAS Asocijuotosios įmonės Adresas Įmonės valdomų akcijų dalis proc. Investicijos apskaitinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. (Eur) AB Klaipėdos energija Danės g. 8, Klaipėda 19, UAB Kauno kogeneracinė jėgainė Žvejų g. 14, Vilnius 49, Iš viso Per finansinius metus įgytų ar perleistų Įmonės savų akcijų skaičius Per finansinius metus įsigytų ar perleistų savų Įmonės akcijų nebuvo. Per finansinius metus įsigytų įmonių akcijų skaičius Per finansinius metus įsigytų įmonių akcijų nebuvo. Informacija apie Įmonės filialus ir atstovybes 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonė filialų ir atstovybių neturėjo. Svarbiausi įvykiai Įmonėje finansiniams metams pasibaigus Planuojama iki birželio 1 d. pabaigti Įmonės strateginį vertinimą. Įmonės veiklos planai ir prognozės 2021 m. kartu su partnere Ignitis grupė UAB bus tęsiami Kauno kogeneracinės jėgainės projekto vykdymo baigiamieji darbai-katilo ir dūmų valymo sistemų bandymai, darbų baigimo aktų pasirašymas m. svarbiausi uždaviniai bus toliau efektyvinti Įmonės darbą, gerinti vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Toliau bus skiriamas didelis dėmesys darbuotojų saugai ir sveikatai. Teikti pasiūlymus VERT dėl teisinės aplinkos gerinimo, reguliuojamos veiklos metodikų tobulinimo m. ir vėlesniais metais planuojama plėsti veiklos apimtį, t. y. ieškoti galimybių investuoti į naujus energijos gamybos bei kitus projektus. Numatoma tęsti dugno pelenų panaudojimo galimybes, jį sertifikuojant bei panaudojant kelių tiesimui ir metalų išgavimui. Generalinis direktorius Vitalijus Žuta Vilnius, Lietuva 2021 m. balandžio 21 d. 8

9 UAB FORTUM HEAT LIETUVA BALANSAS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. TURTAS Pastabos A. ILGALAIKIS TURTAS NEMATERIALUSIS TURTAS Plėtros darbai Prestižas Programinė įranga Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės Kitas nematerialusis turtas Sumokėti avansai MATERIALUSIS TURTAS Žemė 2.2. Pastatai ir statiniai Mašinos ir įranga Transporto priemonės Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai Investicinis turtas Žemė Pastatai Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai FINANSINIS TURTAS 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos Paskolos įmonių grupės įmonėms Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos Asocijuotųjų įmonių akcijos Paskolos asocijuotosioms įmonėms Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos Ilgalaikės investicijos Po vienų metų gautinos sumos Kitas finansinis turtas KITAS ILGALAIKIS TURTAS 4.1. Atidėtojo pelno mokesčio turtas Biologinis turtas Kitas turtas B. TRUMPALAIKIS TURTAS ATSARGOS Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai Produkcija Pirktos prekės, skirtos perparduoti Biologinis turtas Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti Sumokėti avansai PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 2.1. Pirkėjų skolos Įmonių grupės įmonių skolos 7, Asocijuotųjų įmonių skolos Kitos gautinos sumos TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS 3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos Kitos investicijos PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS TURTO IŠ VISO

10 UAB FORTUM HEAT LIETUVA BALANSAS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI (Tęsinys kitame puslapyje) Pasta- Bos D. NUOSAVAS KAPITALAS 1. KAPITALAS Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas ( ) Savos akcijos, pajai ( ) AKCIJŲ PRIEDAI PERKAINOJIMO REZERVAS REZERVAI Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas Savoms akcijoms įsigyti Kiti rezervai NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) NUOSAVAS KAPITALAS IŠ VISO (Tęsinys kitame puslapyje) 10

11 UAB FORTUM HEAT LIETUVA BALANSAS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. Pasta- Bos 2020 m m E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS F. ATIDĖJINIAI 1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai Mokesčių atidėjiniai Kiti atidėjiniai G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 1. PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 1.1. Skoliniai įsipareigojimai 13, Skolos kredito įstaigoms Gauti avansai Skolos tiekėjams Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 2.1. Skoliniai įsipareigojimai 12, Skolos kredito įstaigoms Gauti avansai Skolos tiekėjams Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos Pelno mokesčio įsipareigojimai Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. (Pabaiga) Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2021 m. balandžio 21 d.: Vitalijus Žuta Generalinis direktorius Rūta Mažonytė Vyriausioji finansininkė 11

12 UAB FORTUM HEAT LIETUVA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA Pastabos 1. Pardavimo pajamos Pardavimo savikaina 17 ( ) ( ) 3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Pardavimo sąnaudos 18 (24 632) Bendrosios ir administracinės sąnaudos 18 ( ) ( ) 7. Kitos veiklos rezultatai Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos Kitos palūkanų ir panašios pajamos Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 21 ( ) ( ) 13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ Pelno mokestis 23 ( ) GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2021 m. balandžio 21 d.: Vitalijus Žuta Generalinis direktorius Rūta Mažonytė Vyriausioji finansininkė 12

13 UAB FORTUM HEAT LIETUVA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas Akcijų priedai Savos akcijos ( ) Perkainojimo rezervas Ilgalaikio materialiojo turto Finansinio turto Įstatymo numatyti rezervai Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas Savoms akcijoms įsigyti Kiti Rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) Iš viso 1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas Esminių klaidų taisymo rezultatas Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas) Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Dividendai ( ) ( ) 11. Kitos išmokos Sudaryti rezervai ( ) Panaudoti rezervai Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) Įnašai nuostoliams padengti Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje (Tęsinys kitame puslapyje) 13

14 UAB FORTUM HEAT LIETUVA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA Apmokėtas įstatinis arba pagrindinis kapitalas Akcijų priedai Savos akcijos ( ) Perkainojimo rezervas Ilgalaikio materialiojo turto Finansinio turto Įstatymo numatyti rezervai Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas Savoms akcijoms įsigyti Kiti Rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės padidėjimas (sumažėjimas) Veiksmingos apsidraudimo priemonės vertės padidėjimas (sumažėjimas) Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas (nuostoliai) Dividendai Kitos išmokos Sudaryti rezervai ( ) Panaudoti rezervai Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas) Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas) Įnašai nuostoliams padengti Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš viso Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. (Pabaiga) Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2021 m. balandžio 21 d.: Vitalijus Žuta Generalinis direktorius Rūta Mažonytė Vyriausioji finansininkė 14

15 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA Pastabos 1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai 1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai) Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų eliminavimas (27 452) Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas ( ) ( ) 1.5. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas) (18 329) 1.9. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas) Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas) 505 (491) Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas) (18 836) Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas (padidėjimas) Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) (21 603) (238) Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas) Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas) (46 769) Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas) Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas) Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas) ( ) Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas) Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) (9 880) Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) (34 545) ( ) Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas) (25 176) Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai ( ) Investicinės veiklos pinigų srautai 2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas (82 536) ( ) 2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas Ilgalaikių investicijų įsigijimas Ilgalaikių investicijų perleidimas Paskolų suteikimas Paskolų susigrąžinimas Gauti dividendai, palūkanos Dukterinės įmonės įstatinio kapitalo (didinimas) mažinimas Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (Tęsinys kitame puslapyje) 15

16 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA Pastabos 3. Finansinės veiklos pinigų srautai 3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais - ( ) Akcijų išleidimas Savininkų įnašai nuostoliams padengti Savų akcijų supirkimas Dividendų išmokėjimas ( ) 3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais ( ) ( ) Finansinių skolų padidėjimas Paskolų gavimas Obligacijų išleidimas Finansinių skolų sumažėjimas Paskolų grąžinimas Obligacijų supirkimas Sumokėtos palūkanos ( ) ( ) Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas (12 464) (17) Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai ( ) ( ) 4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2021 m. balandžio 21 d.: (Pabaiga) Vitalijus Žuta Generalinis direktorius Rūta Mažonytė Vyriausioji finansininkė 16

17 1. Bendroji informacija Uždaroji akcinė bendrovė Fortum Heat Lietuva (toliau Įmonė ) įsteigta 1999 m. rugpjūčio 20 d m. lapkričio mėn. Įmonės registracijos adresas: J. Jasinskio 16B, Vilnius. Nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. Įmonės vienintelis akcininkas yra Olandijos įmonė Fortum C&H 1 B.V. (įmonės kodas , buveinės adresas: Locatelicate 1, Amsterdam AZ, Olandija), kuri akcijas įsigijo iš buvusio vienintelio Įmonės akcininko Fortum Holding B.V. Įmonės vadovaujanti patronuojanti įmonė Fortum Oyj ( įmonės kodas , buveinės adresas PL100, Fortum Espoo, Suomija) Įmonės pagrindinė veikla ataskaitiniu laikotarpiu buvo gamtinių dujų tiekimas ir skirstymas Joniškio miesto vartotojams,, dugno pelenų tvarkymas, Kauno kogeneracinės jėgainės statybos projekto valdymas ir konsultacijos, dukterinių įmonių valdymas ir konsultacijos veiklos optimizavimo klausimais, naujų energijos tiekimo projektų paieška ir įgyvendinimas m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonė filialų ir atstovybių neturėjo m. gruodžio 31 d. Įmonėje dirbo 8 darbuotojų (2019 m. gruodžio 31 d. 9) m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo dukterines ir asocijuotąsias įmones: Dukterinės įmonės: UAB Fortum Klaipėda UAB Fortum Joniškio energija UAB Fortum Švenčionių energija Asocijuotosios įmonės: AB Klaipėdos energija Kauno kogeneracinė jėgainė UAB Adresas Įmonės valdomų akcijų dalis proc m. gruodžio 31 d. įsigijimo savikaina Dukterinių ir asocijuotų įmonių nuosavybė 2020 m. gruodžio 31 d. Kretainio g. 3, Klaipėda 95, Bažnyčios g. 4, Joniškis Vilniaus g. 16, Švenčionys Danės g. 8, Klaipėda Žvejų 14, Vilnius 66, , , , Iš viso Pagrindinė veikla Šilumos ir elektros gamyba, atliekų utilizavimas Šilumos ir karšto vandens tiekimas Šilumos ir karšto vandens tiekimas Šilumos energijos gamyba, paskirstymas ir pardavimas, elektros energijos gamyba Kauno kogeneracinės jėgainės statyba 2019 m. gruodžio 31 d. Įmonė turėjo dukterines ir asocijuotąsias įmones: Dukterinės įmonės: UAB Fortum Klaipėda UAB Fortum Joniškio energija UAB Fortum Švenčionių energija Asocijuotoji įmonė: AB Klaipėdos energija Kauno kogeneracinė jėgainė UAB Adresas Įmonės valdomų akcijų dalis proc m. gruodžio 31 d. įsigijimo savikaina Dukterinių įmonių nuosavybė 2019 m. gruodžio 31 d. Kretainio g. 3, Klaipėda 95, Bažnyčios g. 4, Joniškis Vilniaus g. 16, Švenčionys Danės g. 8, Klaipėda Žvejų 14, Vilnius 66, , , , Iš viso Pagrindinė veikla Šilumos ir elektros gamyba, atliekų utilizavimas Šilumos ir karšto vandens tiekimas Šilumos ir karšto vandens tiekimas Šilumos energijos gamyba, paskirstymas ir pardavimas, elektros energijos gamyba Kauno kogeneracinės jėgainės statyba 17

18 2. Reikšmingų apskaitos principų santrauka Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas Finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir Verslo apskaitos standartus (VAS). Finansinės ataskaitos yra parengtos įsigijimo vertės pagrindu. Finansinės ataskaitos yra pateikiamos Lietuvos teisėta atsiskaitymų ir mokėjimo priemone euru (Eur). Žemiau pateikta reikšmingų apskaitos principų santrauka. Investicijos į dukterines įmones Investicijos į dukterines įmones balanse apskaitomos įsigijimo savikainos metodu, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Iš dukterinių įmonių gaunami dividendai pripažįstami pajamomis. Investicijos į asocijuotas įmones Asocijuota įmonė įmonė, kuriai reikšmingą poveikį gali daryti kita įmonė ir kuri nėra tos įmonės dukterinė įmonė ar pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį veikianti įmonė. Įmonė investicijas į asocijuotas įmones apskaito savikainos metodu, atėmus vertės sumažėjimą. Iš asocijuotosios įmonės gauti dividendai ar kitos tiesioginės išmokos, gautos paskirsčius įmonės, į kurią investuota, pelną, pripažįstamos investicinės veiklos pajamomis ir parodomos pelno (nuostolių) ataskaitoje. Apskaitos politikos pakeitimai Ataskaitiniu laikotarpiu, Įmonė nekeitė savo apskaitos politikos, kuri paveiktų atvaizduotas sumas einamaisiais ir ankstesniais metais. Ilgalaikis nematerialusis turtas Atskirai įsigytas nematerialusis turtas Atskirai įsigyjamas nematerialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo nuostolius. Amortizacija skaičiuojama tiesiniu būdu. Naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos metodas yra peržiūrimi kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, perspektyviai atliekant bet kokius pakeitimus apskaitiniame įvertinime. Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas: Ilgalaikio nematerialiojo turto grupė Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės Programinė įranga Kitas nematerialusis turtas Naudingo tarnavimo laikas 4 metai 3 metai 4 metai Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už 2000 Eur, išskyrus kompiuterinę techniką, šilumos, vandens ir dujų apskaitos prietaisus (600 Eur), registruoti privalomą turtą (1 Eur). Ilgalaikis materialusis turtas yra apskaitomas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir sukauptus vertės sumažėjimo nuostolius, jei tokių yra. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu būdu. Likvidacinė vertė nustatoma ir yra lygi 0,29 Eur. Nustatyti tokie turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes: Ilgalaikio materialiojo turto grupė Pastatai ir statiniai Mašinos ir įranga Transporto priemonės Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai Naudingo tarnavimo laikas 8 35 metai 5 20 metai 3 8 metai 3 6 metai Kiekvienų metų pabaigoje Įmonė peržiūri ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpius, likutinę vertę ir nusidėvėjimo metodus ir įvertina pakeitimo įtaką, jei tokia yra, kuri pripažįstama perspektyviai. Remonto ir priežiūros išlaidos, susijusios su jau atiduotu į eksploataciją ilgalaikiu materialiuoju turtu, pridedamos prie apskaitinės ilgalaikio materialiojo turto vertės, jei jos pailgina turto naudingo tarnavimo laikotarpį ar pagerina jo naudingąsias savybes. Visos kitos patirtos remonto išlaidos pripažįstamos sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje tuo metu, kai jos yra patiriamos. 18

19 Nebaigta statyba perkeliama į atitinkamas ilgalaikio materialiojo turto grupes tuomet, kai tik ji užbaigiama ir yra parengta jos numatytam naudojimui. Gautas pelnas ar patirti nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perleidimo yra pripažįstami tų metų pelno (nuostolių) ataskaitoje. Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo datą Įmonė peržiūri likutinę turto vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. Jei tokių požymių yra, Įmonė įvertina šio turto atsiperkamąją vertę tam, kad būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma įvertinti turto atsiperkamosios vertės, Įmonė apskaičiuoja pajamas generuojančios turto grupės, kuriai šis turtas priklauso, atsiperkamąją vertę. Kai gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas, Įmonės turtas yra paskirstomas atskiriems pajamas generuojančio turto vienetams arba Įmonės turtas yra paskirstomas mažesnėms pajamas generuojančio turto vienetų grupėms, kurioms gali būti nustatytas patikimas ir nuoseklus paskirstymo pagrindas. Atsiperkamoji vertė yra didesnioji iš grynosios galimo pardavimo kainos, atėmus pardavimo sąnaudas, ir naudojimo vertės. Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai yra diskontuojami iki dabartinės vertės naudojant ikimokestinę diskonto normą, įvertintą pagal dabartines rinkos sąlygas, egzistuojančią pinigų laiko vertę bei su turtu susijusią riziką, į kurią nebuvo atsižvelgta įvertinant ateities pinigų srautus. Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio turto apskaitinė vertė, apskaitinė turto vertė sumažinama iki atsiperkamosios šio turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) vertės. Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo iš karto pripažįstami pelno(nuostolių) ataskaitoje, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas, tuo atveju, nuostoliai dėl vertės sumažėjimo yra apskaitomi kaip perkainojimo rezervo sumažėjimas. Jei po nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai apskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės, bet taip, kad padidėjimas neviršytų apskaitinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertės, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais metais nebūtų buvę pripažinti. Turto vertės sumažėjimo atstatymas nedelsiant pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas, tuo atveju, vertės sumažėjimo atstatymas yra apskaitomas kaip perkainojimo rezervo padidėjimas. Ilgalaikis materialus turtas, kurį Įmonė ketina parduoti, registruojamas atsargų sąskaitoje likutine verte tą datą, nuo kurios turto pardavimas yra pradėtas. Atsargos Atsargos yra apskaitomos savikaina arba grynąja realizacine verte, priklausomai kuri mažesnė. Grynoji realizacinė vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus įvertintas gamybos užbaigimo ir galimas pardavimo išlaidas. Atsargų savikainą sudaro jų įsigijimo ir transportavimo bei paruošimo pardavimui sąnaudos. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Skaičiuodama prekių savikainą Įmonė priskiria dalį gautų nuolaidų dar neparduotoms iš tiekėjų įsigytoms prekėms. Atsargos kelyje yra pripažįstamos pagal INCOTERMS sąlygas, kai rizika ir nauda, susijusi su atsargomis, pereina Įmonei. Finansinis turtas Visas finansinis turtas yra pripažįstamas ir nurašomas prekybos dieną, kai įgyjama teisė ar pareiga pagal pasirašytą finansinių priemonių sutartį, kurios sąlygos reikalauja finansinio turto pateikimo rinkos terminais, ir pirminio pripažinimo metu yra vertinamas tikrąja verte, pridėjus sandorio išlaidas. Finansinis turtas yra klasifikuojamas į šias grupes: finansinis turtas, laikomas parduoti, finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino ir suteiktos paskolos ir gautinos sumos. Klasifikacija priklauso nuo finansinio turto pobūdžio ir paskirties ir nustatoma pirminio pripažinimo metu. Suteiktos paskolos ir gautinos sumos Iš pirkėjų gautinos sumos, paskolos ir kitos su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais gautinos sumos, kuriomis neprekiaujama aktyvioje rinkoje, yra priskiriamos Suteiktomis paskoloms ir gautinoms sumoms. Paskolos ir gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra apskaitomos įsigijimo savikaina, vėlesniais laikotarpiais apskaitomos amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, atėmus bet kokius vertės sumažėjimo nuostolius. Palūkanų pajamos yra pripažįstamos, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, išskyrus trumpalaikes gautinas sumas, kurių palūkanų pripažinimas būtų nereikšmingas. Gautinų sumų vertės sumažėjimas yra formuojamas ir pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje tada, kai yra objektyvių įrodymų, kad šio turto vertė yra sumažėjusi. Gautinų sumų vertės sumažėjimą Įmonė apskaičiuoja vidaus kredito rizikos valdymo tikslais nustatytais procentais, atsižvelgiant į vartotojų grupes ir skolos pradelsimo terminą: 19

20 Nepradelsta < 30 d d d d. 181 d. ir daugiau Vartotojų grupės Privatūs asmenys 3,31% 18,83% 29,96% 40,16% 54,74% 65,00% Valstybės ir 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% savivaldybės institucijos ir įmonės Verslo įmonės 0,58% 0,58% 45,00% 45,00% 75,00% 90,00% Pinigai ir pinigų ekvivalentai Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kelyje ir pinigai bankų sąskaitose ir kitos trumpalaikės iki trijų mėnesių (nuo sutarties sudarymo datos) labai likvidžios investicijos, kurios gali būti lengvai iškeičiamos į aiškias pinigų sumas ir kurioms būdinga nereikšminga vertės pasikeitimo rizika. Finansinio turto vertės sumažėjimas Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo dieną finansinis turtas yra įvertinamas, ar yra kokių nors vertės sumažėjimo požymių. Yra laikoma, kad finansinio turto vertė sumažėja tada, kai yra objektyvių veiksnių, kaip vieno ar kelių įvykių, įvykusių po finansinio turto pirminio pripažinimo, pasekmė, kuri turėjo įtakos iš finansinio turto tikėtiniems ateities pinigų srautams. Finansinio turto, apskaitomo amortizuota savikaina, vertės sumažėjimo nuostolių suma yra pripažįstama kaip skirtumas tarp finansinio turto apskaitinės vertės ir diskontuotų, naudojant pirminę finansinio turto efektyvią palūkanų normą, numatomų ateities pinigų srautų dabartinės vertės. Viso finansinio turto apskaitinė vertė yra tiesiogiai sumažinama įvertintais vertės sumažėjimo nuostoliais, išskyrus prekybos gautinas sumas, kurių apskaitinė vertė yra sumažinama per atidėjimų sąskaitą. Kai prekybos gautina suma yra neatgaunama, ši suma yra nurašoma per atidėjimų sąskaitą. Vėliau atgautomis, bet anksčiau nurašytomis sumomis yra mažinama atidėjimų sąskaita. Atidėjimų apskaitinės vertės pasikeitimai yra pripažįstami pelno (nuostolių) ataskaitoje. Jei vėlesniu periodu įvertintų vertės sumažėjimo nuostolių suma sumažėja ir šis sumažėjimas gali būti objektyviai susietas su įvykiu, kuris įvyko po vertės sumažėjimo nuostolių pripažinimo, tuomet šie anksčiau pripažinti vertės sumažėjimo nuostoliai yra atstatomi per pelno (nuostolių) ataskaitą, bet tik tiek, kad vertės sumažėjimo nuostolių atstatymo dieną investicijos apskaitinė vertė neviršytų amortizuotos savikainos, kuri būtų buvusi, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais laikotarpiais nebūtų buvę pripažinti. Finansiniai įsipareigojimai Sutartiniai įsipareigojimai perduoti grynuosius pinigus ar kitą finansinį turtą yra klasifikuojami kaip finansiniai įsipareigojimai. Finansiniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis Finansinius įsipareigojimus, nesusijusius su rinkos kainomis, sudaro: paskolos bei prekybos mokėtinos sumos. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai, nesusiję su rinkos kainomis yra įvertinami savikaina, su sandoriu susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitoje. Vėlesniais laikotarpiais šie finansiniai įsipareigojimai apskaitomi amortizuota savikaina, naudojant efektyvią palūkanų normą. Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai yra apskaitomi savikaina, kadangi efektyvios palūkanų normos taikymo poveikis yra nereikšmingas. Apskaičiuotų palūkanų normos metodas Apskaičiuotų palūkanų normos metodas tai finansinio turto ir įsipareigojimų amortizuotos savikainos skaičiavimo ir palūkanų pajamų ir sąnaudų paskirstymo per atitinkamą laikotarpį metodas. Apskaičiuotų palūkanų norma tai palūkanų norma, kuri tiksliai diskontuoja įvertintus ateities pinigų srautus (įskaitant visus sumokėtus ar gautus mokesčius kurie yra neatskiriama apskaičiuotų palūkanų normos dalis, sandorio išlaidos ir kitas priemokas ar nuolaidas) iki grynosios pirminio pripažinimo apskaitinės vertės per numatytą finansinio turto ir įsipareigojimų laikotarpį arba (jei tinkama) per atitinkamą trumpesnį laikotarpį. Dotacijos Dotacijos apskaitomos kaupimo principu, t. y. gautos dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. Dotacijos, susijusios su turtu Dotacijos, susijusios su turtu, apima dotacijas, kurios yra gautos ilgalaikio turto forma arba skirtos ilgalaikiam turtui įsigyti. Dotacijos yra apskaitomos gauto turto tikrąja verte ir vėliau mažina turto nusidėvėjimo / amortizacijos sąnaudas, per atitinkamo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpį. Dotacijos, susijusios su pajamomis Dotacijos, susijusios su pajamomis, apima dotacijas, gautas išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat 20

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_

2016_Radviliskio_vanduo_Reguliuojamos_veiklos_Isvada_Atask_ NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo vadovybei, Valstybinei kain ir energetikos kontrols komisijai Nuomon Mes atlikome Uždarosios akcins bendrovs Radviliškio vanduo

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS,

AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, AB Sanitas KONSOLIDUOTŲJŲ IR ATSKIRŲ 2009 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI, PARENGTI PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, IR KONSOLIDUOTASIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus T U R I N Y S NEPRIKLAUSOMO

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau