2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius"

Transkriptas

1 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės ir galutinės energijos suvartojimas... 5 Energijos suvartojimas pramonės ir transporto sektoriuose... 7 Transportas... 8 Energetika Svarbiausios įgyvendintos teisėkūros ir ne teisėkūros priemonės, padedančios siekti bendrų nacionalinių 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atitiktis energinio naudingumo reikalavimams Energija, sutaupyta taikant nacionalines energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemas ar alternatyvias priemones... 13

3 Santrauka m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita (toliau Ataskaita) suteikia pagrindą stebėti šalies pažangą, padarytą siekiant nacionalinių 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų. Ataskaitai parengti buvo naudojami Vyriausybės įstaigos Lietuvos statistikos departamento, koordinuojančio šalies oficialios statistikos rengimą ir kitų valstybės institucijų, įstaigų, įmonių bei organizacijų oficialiai pateikti duomenys. Ataskaitoje pateikiami 2014 m. Lietuvos ekonominiai ir energetiniai rodikliai, bendrosios pirminės ir galutinės energijos bei energijos suvartojimo pramonės, transporto ir energetikos sektoriuose tendencijos. Taip pat duomenys, apie svarbiausias m. įgyvendintas teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvas, padedančias siekti nacionalinių 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų, informacija, apie valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atitiktį energinio naudingumo reikalavimams. Atlikus surinktų duomenų analizę, m. laikotarpiu galima išskirti šiuos pagrindinius pažangos, padarytos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų, aspektus: šalies BVP ir bendrojo energijos suvartojimo at(si)skyrimas; teisėkūros priemonių, padedančių siekti nacionalinių 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų, gausa; gyventojų sąmoningumo didėjimas energijos suvartojimo srityje; mažėjantys nuostoliai (perdavimo ir skirstymo) tinkluose ir augančios įmonių investicijos į tinklų modernizavimą; Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa, kurios dėka vyksta nuolatinis ilgalaikis šalies daugiabučių pastatų atnaujinimo procesas; mažėjančios energijos sąnaudos atskiruose ūkio sektoriuose m. taikant nacionalines energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones Lietuvoje buvo sutaupyta 440,42 GWh energijos. Gerėjantys Lietuvos ekonominiai ir energetiniai rodikliai bei nuoseklus energetinio efektyvumo lygio artėjimas prie Europos Sąjungos vidurkio, turi teigiamos įtakos šalies konkurencingumui regioniniame ir globaliame lygmenyje bei prisideda prie šalies darnios plėtros.

4 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai 4 Šiame skyriuje pateikiami pagrindiniai 2014 m. šalies ekonominiai ir energetiniai rodikliai, pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (toliau Direktyva 2012/27/ES) XIV priedo 1 dalies a punkto reikalavimus (lentelė). Lentelė. Pagrindinių m. ekonominių ir energetinių rodiklių suvestinė Rodiklis (mato vnt.) Vertė Pokytis 2013 m m. Skirtumas Proc. Bendrasis pirminės energijos suvartojimas, (ktne) 6980,3 7026,4 46,1 0,7 Bendrasis galutinės energijos suvartojimas 1, (ktne) 4725,0 4822,5 97,5 2,1 galutinės energijos suvartojimas pramonės sektoriuje, (ktne) 939,2 935,3-3,9-0,4 galutinės energijos suvartojimas transporto sektoriuje, (ktne) 1578,8 1751,5 172,7 10,9 galutinės energijos suvartojimas namų ūkių sektoriuje, (ktne) 1467,8 1401,5-66,3-4,5 galutinės energijos suvartojimas paslaugų sektoriuje, (ktne) 594,1 590,8-3,3-0,6 Bendroji pridėtinė vertė pramonės sektoriuje 2, (mln. eurų) 6731,2 6952,5 221,3 3,3 Bendroji pridėtinė vertė paslaugų sektoriuje 3, (mln. eurų) 19235, ,0 343,7 1,8 Namų ūkių disponuojamosios pajamos 4, (eurų) ,6 Bendrasis namų ūkių skaičius, (tūkst. vnt.) ,1 BVP 5, (mln. eurų) 31955, ,95 969,05 3,0 Elektra, pagaminta šiluminėse elektrinėse, (GWh) 2807,3 2353,9-453,4-16,2 Kogeneracijos būdu pagaminta elektra, (GWh) ,4 Šiluma, pagaminta šiluminėse elektrinėse, (ktne) 449,0 372,6-76,4-17,0 Kogeneracinėse elektrinėse pagaminta šiluma, įskaitant pramonės įmonių liekamąją šilumą, (ktne) 672,7 631,3-41,4-6,2 Kuro sąnaudos šiluminėse elektrinėse, (ktne) 908,9 744,3-164,6-18,1 Kuro sąnaudos kogeneracinėse elektrinėse, (ktne) 605,5 518,7-86,8-14,3 Transportavimo ir paskirstymo nuostoliai, (ktne) 203,7 196,0-7,7-3,8 Bendrasis keleivio kilometrų skaičius, (mln. km) ,0 Bendrasis tonkilometrių skaičius, (mln. tkm) ,7 Gyventojų skaičius 6, (tūkst. vnt.) ,8 Centralizuotai tiekiamos šilumos gamyba 7, (TWh) 9,2 8,3-0,9-9,8 Kuro sąnaudos centralizuotai tiekiamos šilumos gamybai 8, (ktne) 1251,6 1069,0-182,6-14, m. galutinės energijos suvartojimas pramonės sektoriuje nekito (-0,4 proc.), transporto sektoriuje galutinės energijos suvartojimas išaugo (10,9 proc.). Šių sektorių energijos vartojimo pokyčių tendencijų detalesnė apžvalga bei vertinimai pateikiami vėlesniuose skyriuose (Pramonė ir Transportas). 1 Neperskaičiuota klimatinėms sąlygoms. 2 Grandininio susiejimo metodas. 3 Grandininio susiejimo metodas. 4 Piniginės ir natūrinės pajamos vienam namų ūkiui. 5 Grandininio susiejimo metodas. 6 Gyventojų vidutinis metinis skaičius. 7 Papildomi duomenys, pateikiami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos. 8 Papildomi duomenys, pateikiami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos.

5 kgne/tūkst eurų ktne Pirminės ir galutinės energijos suvartojimas m. laikotarpiu šalies ūkio energijos intensyvumas nuosekliai mažėjo (pirminės energijos 14,8 proc., galutinės 8 proc.). Šis energijos intensyvumo rodiklis nurodo, kiek energijos sąnaudų teko konkrečiam kiekiui prekių ir paslaugų šalyje sukurti (šalies ūkio energijos sąnaudų ir bendrojo vidaus produkto (toliau BVP) santykis). Sumažėjęs šalies ūkio energijos intensyvumas rodo, jog pirminės ir galutinės energijos sąnaudos m. laikotarpiu beveik nekito (pirminės mažėjo 0,23 proc., galutinės didėjo 1,38 proc.), tačiau šalies BVP šiuo laikotarpiu augo (17,13 proc.). Energijos intensyvumas šalies ūkyje Energijos suvartojimas šalyje , pokytis, proc. -14% -8% pokytis, proc. -0,2% 1,4% 214,23 195,43 179, , ,8 4822, Pirminės energijos intensyvumas Pirminės energijos suvartojimas Galutinės energijos intensyvumas Galutinės energijos suvartojimas m. šalyje buvo sukurta 17,13 proc. daugiau prekių ir paslaugų, tačiau su tuo pačiu energijos kiekiu. Pirminės ir galutinės energijos suvartojimas ir šalies BVP ,13% -0,23% +1,38% Pirminės energijos suvartojimas, ktne Galutinės energijos suvartojimas, ktne BVP, mln. eurų

6 Danija Airija D. Britanija Liuksemburgas Italija Austrija Ispanija Vokietija Malta Nyderlandai Prancūzija Švedija Kipras Portugalija Graikija Belgija Slovėnija Suomija Kroatija Lietuva Latvija Vengrija Slovakija Lenkija Rumunija Čekija Estija Bulgarija kgne/tūkst. eurų Energijos intensyvumas Europos Sąjungos valstybėse narėse Šaltinis: EUROSTAT Lietuvos pirminės energijos intensyvumas m. sumažėjo 17 proc. ir buvo mažiausias tarp trijų Baltijos šalių 203 kg naftos ekvivalento 1000 eurų. Palyginimui Latvijos 215 kgne/1000 eurų, o Estijos 386 kgne/1000 eurų m. galutinės energijos suvartojimas pagal sektorius: didžiausias energijos suvartojimo pokytis šiuo laikotarpiu fiksuotas transporto (12,9 proc.), namų ūkių (-12,1 proc.) ir pramonės (9,1 proc.) sektoriuose, mažesnis žemės ūkio (-4,6 proc.) ir paslaugų (-1,7 proc.). Energijos suvartojimo transporto sektoriuje augimą galima paaiškinti augančia sektoriaus pridėtine verte, nuosekliai augančiais krovinių ir keleivių vežimo srautais bei efektyvia valstybės institucijų kova su kontrabandinių degalų (dyzelino) patekimu į šalies teritoriją iš trečiųjų valstybių (skyrius Transportas). Namų ūkių sektoriuje energijos suvartojimo mažėjimo tendencijos aiškinamos gyventojų sąmoningumo ir informuotumo augimu, taip pat valstybės institucijų bei pačių gyventojų įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių gausa (skyrius Energija, sutaupyta taikant nacionalines energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemas ar alternatyvias priemones).

7 Galutinės energijos suvartojimas pagal sektorius, proc Žemės ūkis 2% Paslaugos13% Pramonė 18% 7 Žemės ūkis 2% Paslaugos 12% Pramonė 20% Namų ūkiai 34% Transportas 33 Namų ūkiai 29% Transportas 37% 2010 m m. Energijos suvartojimas pramonės ir transporto sektoriuose Šiame skyriuje detaliau apžvelgiami sektoriai, kuriuose energijos suvartojimas, Direktyvos 2012/27/ES XIV priedo 1 dalies a punkto reikalaujamu laikotarpiu, išliko stabilus arba augo. Pramonė Galutinės energijos suvartojimas pramonės sektoriuje m. augo 9,1 proc. Šis augimas daugiausia buvo sąlygotas sektoriaus prisitaikymo prie pasikeitusių rinkos sąlygų. Po ekonominės krizės Lietuvos pramonė pasikeitė, visų pirma, išaugo jos orientacija į eksportą, augo gaminamos produkcijos kiekiai. Lietuvos pramonės dalis nuo BVP pamažu didėjo m. svarbiu Lietuvos ekonomikos elementu buvo eksportas, o didžiąją dalį šalies eksporto ir sudarė pramonės produkcija m. energijos intensyvumas pramonės sektoriuje mažėjo 22 proc. Energijos sąnaudos šiuo laikotarpiu išaugo 9,1 proc., o sektoriaus pridėtinė vertė net 40,1 proc. Taigi šiuo laikotarpiu su santykinai didesnėmis sąnaudomis (9,1 proc.) buvo sukurta daug didesnė sektoriaus pridėtinė vertė (40,1 proc.). Šis pokytis daugiausia buvo sąlygotas efektyvesnių bei modernesnių technologijų, pažangesnių įrenginių bei veiklos metodų įdiegimo ir taikymo sektoriuje.

8 kgne/ tūkst. eurų 8 Energijos intensyvumas pramonės sektoriuje pokytis, proc. -22% 174,36 135,71 Galutinės energijos suvartojimas pramonės sektoriuje, ktne Šilumos energija 178,9 Elektros energija 219,1 Kita 30,2 Akmens anglys 73,4 Koksas ir puskoksis 11,3 Malkos ir medienos atliekos 69,8 Gamtinės dujos 274,7 Šilumos energija 224,2 Elektros energija 259,5 Kita 31,0 Akmens anglys 106,1 Koksas ir puskoksis 11,4 Malkos ir medienos atliekos 79,1 Gamtinės dujos m m. Transportas Galutinės energijos suvartojimas transporto sektoriuje m. augo 12,9 proc. Šis augimas daugiausia buvo sąlygotas augančio dyzelino (gazolio) suvartojimo m. laikotarpiu dyzelino (gazolio) suvartojimas išaugo 23,5 proc., automobilių benzino sumažėjo 31 proc., suskystintų naftos dujų sumažėjo 18 proc., kitų kuro rūšių suvartojimas šiuo laikotarpiu išaugo. Šis didelis dyzelino (ypač 2014 m.) suvartojimo augimas aiškinamas sugriežtinta sienos apsauga ir kontrabandinių degalų patekimo į Lietuvos rinką iš trečiųjų šalių apribojimu m. vasario mėn. Lietuvoje pradėjo galioti tvarka, pagal kurią Lietuvos muitininkams buvo suteikta teisė iš sunkvežimių vairuotojų reikalauti raštu deklaruoti įvežamo kuro kiekį

9 9 kirsdami sieną vežėjai turi deklaruoti įvežamą degalų kiekį. Jeigu nustatoma, kad degalų kiekis neatitinka nuvažiuoto atstumo, vežėjas privalėjo sumokėti mokesčius valstybei m. įvedus degalų patekimo į Lietuvą apribojimus, dyzelino suvartojimas šalyje išaugo nuo 1044,5 tūkst. tne (2013 m.) iki 1211,3 tūkst. tne (2014 m.). Galutinės energijos suvartojimas transporto sektoriuje, ktne Žibaliniai reaktyv.degalai 53,4 Kita 12,5 Suskystintos naftos dujos 173,8 Automobilių benzinas 306,7 Žibaliniai reaktyv.dega lai 89,1 Kita 67,6 Suskystintos naftos dujos 142,5 Automobilių benzinas 211,6 Dyzelinas (gazoliai) 980,3 Gamtinės dujos 24,5 Gamtinės dujos 29,4 Dyzelinas (gazoliai) 1211, m m. Išaugusiam energijos suvartojimui transporto sektoriuje įtakos turėjo ir išaugusi sektoriaus bendroji pridėtinė vertė (toliau BPV). Transporto veikloje 2013 m. buvo sukurta 12,9 proc. šalies BPV m., palyginti su 2013 m., krova Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste padidėjo 9,0 proc. iki 36,4 mln. t, Būtingės terminale ji sumažėjo 18,2 proc. iki 7,3 mln. t, tačiau geležinkeliais vežta 49,0 mln. t, arba 2,0 proc., daugiau. Šalies eksportuojamų transporto paslaugų vertė buvo didesnė nei importuojamų, todėl išorinis transporto paslaugų balansas buvo teigiamas. 9 Energijos sąnaudos geležinkelių transporte metais sumažėjo 10,8 proc. Šis sumažėjimas sietinas su geležinkelių transporto esamos įrangos modernizavimu ir atnaujinimu, Europos Sąjungos bei kitų fondų lėšų panaudojimu modernizavimo projektams įgyvendinti. 9 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija Lietuvos ekonomikos apžvalga, 2015 m.

10 tūkst. tne gne/tkm 10 Energijos sąnaudos kelių transporte Energijos sąnaudos geležinkelių transporte (1t. pervežti 1 km.) ,8 4, pokytis, proc. 11% 4, pokytis, proc. -11% 4, , , ,2 4, , , ,6 Energetikos sektorius m. energetikos įmonės mažino nuostolius (perdavimo ir skirstymo) tinkluose ir investavo į tinklų modernizavimą. Perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatorių investicijos į elektros tinklų ir pastočių rekonstrukciją bei modernizavimą m. laikotarpiu siekė 721 mln. eurų. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius m. laikotarpiu sumažino elektros energijos nuostolius perdavimo tinkle ir sutaupė 3,78 GWh m. buvo rekonstruota Panevėžio 330/110/10 kv pastotė, tęsiamos Alytaus, Klaipėdos ir Šiaulių 330/110/10 kv pastočių rekonstrukcijos, kurias atlikus planuojama pasiekti didesnį elektros energijos sunaudojimo savosioms reikmėms efektyvumą. Lietuvos elektros skirstymo įmonės m. siekė sumažinti elektros energijos nuostolius skirstomuosiuose tinkluose ir nuostolius sumažino 12 proc. dėl skirstomųjų tinklų linijų ir transformatorinių pastočių rekonstrukcijos. Energetikos įmonės, tiekiančios ir gaminančios šilumos energiją, diegė šias energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones rekonstravo šilumos trasas, išmontavo kanalinius šilumos tinklus ir klojo bekanalius, turinčius geresnę šilumos izoliaciją, panaikino keturvamzdę šilumos tiekimo sistemą, modernizavo karšto vandens tiekimo sistemos galutinių vartotojų šilumos punktus m. šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose buvo sumažinti 9 proc., nuo 1,55 iki 1,41 TWh.

11 TWh TWh Šilumos technologiniai nuostoliai tinkluose 1,6 1,55 1,5 1,45 1,4 1,35 1,3 1,55 1,41 Šaltinis: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitos už m. 11 Nuostoliai elektros skirstomuosiuose tinkluose ir elektros energija savosioms reikmėms 0, pokytis, proc. -9% 0, pokytis, proc. -12% 0,75 0,7 0,65 0,6 0,67 Svarbiausios įgyvendintos teisėkūros ir ne teisėkūros priemonės, padedančios siekti bendrų nacionalinių 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 621 Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 213 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. Nutarimo Nr. 1213,,Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo pakeitimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimas Nr Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr ,,Dėl Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2016 metams patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr ,,Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų nuo 250 iki 500 kv. metrų sąrašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymas Nr Dėl Energijos vartojimo audito, kurį privalo atlikti įmonės pagal 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo 8 straipsnio 4 ir 6 dalių bei VI priedo nuostatų reikalavimus, atlikimo gairių aprašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr ,,Dėl Energijos taupymo paslaugų teikėjo (ETPT) modelio įgyvendinimo tipinių dokumentų patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr ,,Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo.

12 12 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr ,,Dėl atrinktų valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui 2015 metams sąrašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr Dėl teisės rengti energijos vartojimo įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų mokymo kursus suteikimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr Dėl Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymas Nr Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų tinkamų atnaujinimui sąrašo sudarymo metodikos patvirtinimo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. D1-410 Dėl Savivaldybių viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo projektų rengimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo. Savivaldybių tarybų sprendimai: Birštono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS-262 Dėl Birštono miesto centrinės dalies kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. TS- 354 Dėl Utenos miesto Aukštakalnio kvartalo energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimas Nr. T9-99 Dėl Skuodo rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T-146 Dėl Panevėžio rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimas Nr. V Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 12 d. sprendimas Nr. TS-317 Dėl Kėdainių rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (II etapas) patvirtinimo. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atitiktis energinio naudingumo reikalavimams Šiame skyriuje pateikiama informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų patalpų plotą pagal Direktyvos 2012/27/ES XIV priedo 1 dalies c ir d punktų reikalavimus.

13 ir 2015 m. buvo sudaryti valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų sąrašai ir patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1-7 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų sąrašo bei Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų nuo 250 iki 500 kv. metrų sąrašo patvirtinimo. Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, kurių bendrasis plotas m 2, m 2 pastatų ploto neatitiko minimalių energinio naudingumo reikalavimų (C energinio naudingumo klasės), o pastatų, kurių plotas yra per 500 m 2, m 2 pastatų ploto. Planuojama, kad pastatų atnaujinimo projektai prasidės 2016 m. Per 2014 m. centrinės valdžios institucijos pateikė duomenis, kad nenaudoja ir atsisako m 2 pastatų ploto, kurių visų energinio naudingumo klasės yra E arba dar žemesnės (itin neefektyvūs pastatai), naujai įsigyti iš viso 2 pastatai (16 363,82 m 2 ), kuriems suteikta energinio naudingumo B klasė. Energija, sutaupyta taikant nacionalines energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų sistemas ar alternatyvias priemones 1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 213 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213,,Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo pakeitimo pakeista Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa siekiant įgyvendinanti Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnio reikalavimus iki 2020 metų. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa skirta skatinti daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą). Programos tikslas iki 2020 m. pabaigos sumažinti šiluminės energijos (kuro) sąnaudas daugiabučiuose namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus, ne mažiau kaip 20 proc., tai yra skaičiuojamąsias metines šiluminės energijos (kuro) sąnaudas šiuose namuose iki 2020 m. pabaigos sumažinti ne mažiau kaip GWh per metus. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos uždaviniai: 1. Užtikrinti šios programos reikalavimus atitinkančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą ir įgyvendinimą teikti lengvatinius kreditus ir kitą įstatymų nustatytą valstybės paramą butų ir kitų patalpų savininkams, skatinti butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyvą įgyvendinti energiją taupančias priemones. Vadovaujantis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo stebėsenos duomenimis, kuriuos pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, 2014 m. buvo atnaujinti 123 daugiabučiai pastatai. Galutiniai

14 14 duomenys apie sutaupytą energiją bus gauti tik įvertinus visą m. šildymo sezoną, todėl Ataskaitoje pateikiami preliminarūs duomenys. Preliminariais vertinimais sutaupytos energijos kiekis sudarys 25,3 GWh. 2. Plėtoti visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą pastatų energinio naudingumo didinimo, jų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo klausimais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktais duomenimis, 2014 m. įgyvendinant Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 2 uždavinį t. y. skatinti daugiabučių namų butų savininkus modernizuoti namus, kurių energijos vartojimas neefektyvus, surengti 28 seminarai gyventojams, juos atstovaujančioms ir vienijančioms organizacijoms, 20 mokymų bendrojo naudojimo objektų valdytojų kvalifikacijai kelti ir 7 komunikacijos įgūdžius stiprinantys mokymai Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą įgyvendinančių institucijų ir kitų institucijų atstovams. Nacionalinėje, regioninėje spaudoje ir internetinėje žiniasklaidoje paskelbtos 78 publikacijos informuojančios apie šią programą, jos įgyvendinimą, modernizavimo naudą. Pagaminti ir išplatinti reklaminiai suvenyrai ir informacinė medžiaga (lankstinukai ir plakatai) visuomenei apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir jos privalumą. Parengti 5 tipiniai modernizavimo projektai Klaipėdos miestui. Surengtos 2 metinės ataskaitinės konferencijos. UAB Baltijos tyrimai 2014 m. pradžioje atlikto sociologinį tyrimą, kuriuo siekta nustatyti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos viešinimo veiksmingumą, kaip gyventojai informuoti apie programą, energijos taupymo galimybes ir ekonominį naudingumą, valstybės paramos sąlygas bei teikimo tvarką. Pagal tyrimo rezultatus 57 proc. respondentų gyvena nemodernizuotose daugiabučiuose ir pusė iš jų sutiktų modernizuoti savo daugiabutį. UAB Factus dominus 2014 m. atliko du kiekybinius visuomenės nuomonės tyrimus, kuriais siekta išsiaiškinti daugiabučių namų gyventojų informuotumą apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir kitas energijos taupymo galimybes, ketinimą dalyvauti šioje programoje arba savarankiškai diegti energijos taupymo priemones, nuomonę apie ekonominį energijos taupymo naudingumą, taip pat šios programos finansavimo ir valstybės paramos sąlygas, jos teikimo tvarką. Gyventojų pasitikėjimas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa auga. Daugiau nei pusė respondentų nurodė, jog renovacijos modelis yra patrauklus ar labai patrauklus. Apie šią programą girdėjo 71,7 proc., daugiau nei pusė iš jų mano, kad informacijos apie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą pakanka m. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų buvo įgyvendintos 1798 energiją taupančios priemonės. Šilumos energijos sąnaudas mažinančios priemonės šildymo sistemos modernizavimas, butų ir kitų patalpų langų keitimas, laiptinės langų ir durų keitimas, rūsio perdangos šiltinimas ir kt. Galutiniai duomenys apie sutaupytą energiją bus gauti tik įvertinus visą m. šildymo sezoną, todėl Ataskaitoje pateikiami preliminarūs duomenys. Preliminariais vertinimais sutaupytos energijos kiekis sudarys 41,12 GWh. Bendras pagal priemonę sutaupytos energijos kiekis 66,42 GWh. 2. Akcizai ir mokesčiai degalams Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnio 9(a) punkte numatyta galimybė įvertinti degalams nustatytų akcizų ir mokesčių, viršijančių ES mastu nustatytus minimalius dydžius, įtaką sutaupytai energijai.

15 15 Remiantis Statistikos departamento pateiktais duomenimis 2014 m. Lietuvoje buvo sunaudota apie 1400 mln. litrų dyzelino, 268 mln. litrų benzino ir 241 mln. litrų suskystintų naftos dujų. Lietuvoje degalams buvo taikytas 21 proc. pridėtinės vertės mokestis t. y. 6 procentais didesnis nei Europos Sąjungos nustatytas 15 proc. minimalus dydis. Taip pat benzinui taikytas akcizas 21 proc. (+0,07 euro/l) viršijo nustatytą Europos Sąjungos minimalų akcizo dydį benzinui, o akcizas suskystintoms naftos dujoms yra 243 proc.(+0,09 euro/l) didesnis už ES minimalų akcizo dydį suskystintoms naftos dujoms. Susumavus didesnių mokesčių ir akcizų įtaka galima teigti, kad benzino kaina buvo 14 proc., dyzelino 5 proc., o suskystintų naftos dujų 28 proc. aukštesnės dėl didesnių mokesčių ir akcizų nei numatyta Europos Sąjungoje. Trumpojo laikotarpio kainų elastingumo dydžiai benzinui -0,49, dyzelinui ir suskystintoms naftos dujoms atitinkamai -0,17 paimti iš Švedijos mokslininkų atlikto tyrimo dėl kuro ir energijos kainų elastingumo (Regeringskansliet, Finansdepartement,19 March Bensin- och dieselkonsumption i Sverige ekonometriska skattningar av priselasticiteter. Author Runar Brännlund, CERE, Umeå Universitet.). Atsižvelgiant į Lietuvoje parduotų degalų (benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų) kiekį ir paklausos elastingumą pagal Direktyvos 2012/27/ES V priedo 3 punkte nustatytus reikalavimus bei įvertinus kitų šalių (Švedijos, Suomijos, Estijos) patirtį skaičiuojant mokestinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įtaką degalų suvartojimui, apskaičiuota, kad 2014 metais dėl kurui taikytų didesnių mokesčių ir akcizų buvo sutaupyta 374 GWh energijos m. taikant nacionalines energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones Lietuvoje buvo sutaupyta 440,42 GWh energijos.

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius tel. +370 5 2191303 faks. +370 5 2124777 Studijos Energijos ir energijos išteklių vartojimo auditų pramonės įmonėse modelių ir teisinių rekomendacijų dėl šių modelių taikymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 2013, RUGSĖJIS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS GALUTINĖ ATASKAITA ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-12142 Vilnius TEL +370-5-2107610

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA ENERGIJOS TAUPYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2005 m. gegužės 13 d. Nr. 2020-3-53 Vilnius ĮŽANGA Europos Sąjunga skiria ypatingą dėmesį darniam

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr )

MINISTERIJOS 2017 m. veiklos ataskaita ( Nr ) LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA 217 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (218-3-1 Nr. 2-1211) Vilnius 218 m. 2 TURINYS TURINYS I SKYRIUS. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS... 3 1. Pirmasis strateginis

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau