1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT Klaipėda, tel. / faks. (8 46) , el. p. santarv

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT Klaipėda, tel. / faks. (8 46) , el. p. santarv"

Transkriptas

1 1 KLAIPĖDOS SANTARVĖS PAGRINDINĖS MOKYKLA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Gedminų g. 7, LT Klaipėda, tel. / faks. (8 46) , el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas Klaipėdos miesto Ugdymo ir kultūros Nr. F Departamentui AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2011M. BALANSĄ I. BENDROJI DALIS 1. BĮ Klaipėdos miesto Santarvės pagrindinė mokykla; adresas: Gedminų g. 7, LT , Klaipėda, el. paštas: tel./faksas: (8 46) Juridinių asmenų registre kodas Įregistravimo data Mokykla yra viešojo sektoriaus subjektas ir neturi kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų. Nevykdomi restruktūrizavimas ir nenumatomas veiklos nutraukimas. 3. Mokykla turi sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. 4. Mokykla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Klaipėdos m. savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių. 5. Mokykla vykdo nuostatuose nustatytas funkcijas: pradinis, pagrindinis ir neformalusis ugdymas. 6. Mokyklos finansinės ataskaitos teikiamos už pilnus 2011 biudžetinius metus. 7. Moksleivių maitinimą aprūpino M. Kumžos komercinė firma. 8. Klasių skaičius mokykloje klasių komplektai; mokinių skaičius 454 mokiniai. Mokyklos tipas: pagrindinė mokykla, teikianti pradinį ir bendrąjį pagrindinį išsilavinimą. Klasių ir mokinių skaičius pagal ugdymo programas: pradinio ugdymo programoje 167 mokiniai, pagrindinio ugdymo programoje 287 mokiniai. Mokymo kalba: rusų. 9. Vidutinis darbuotojų skaičius : mokinio krepšelis (10,0 administracijos ir pedagoginių) darbuotojų; 9.2. ūkio lėšos darbuotojų; 9.3. iš viso: 87 darbuotojų. II. APSKAITOS POLITIKA 10. Mokykloje parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS, kaip tai nustatyta Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 2007m. birželio 26 d. Nr. X str. 6 d. 11. Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-59. Mokyklos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų visus taikytinus VSAFASo reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFASo reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 1-ajame VSAFASo Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas.

2 2 Minimalios apskaitos politikos nuostatos Ilgalaikis nematerialusis turtas 12. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAFAS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus: - įstaiga pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto ekonominės naudos; - turto įsigijimo savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės; - įstaiga gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 13. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. 14. Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą apskaitoje registruojami nematerialiojo turto sąskaitose. 15. Viso mokyklos nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra ribotas. Finansinėse ataskaitose yra rodoma įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizacijos ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 16. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. 17. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-29a. Ilgalaikis materialusis turtas 18. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir 12-ajame VSAFAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus: - įstaiga ketina jį naudoti ilgiau nei vienus metus; - įstaiga pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; - įstaiga gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; - turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už nustatytą kiekvienai turto grupei; - įstaigai yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 19. Ilgalaikis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. 20. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus kaip nurodyta ilgalaikio materialiojo turto mokyklos apraše. 21. Nustatyta Lt minimali IMT vertė. 22. Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą apskaitoje registruojami tam skirtose ilgalaikio materialiojo turto sąskaitose. 23. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus žemę ir kultūros vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. Žemė ir kultūros vertybės po pirminio pripažinimo finansinėse ataskaitose rodomos tikrąja verte (išskyrus kultūros vertybių rekonstravimo, konservavimo ir restauravimo išlaidas, kurios yra laikomos esminiu turto pagerinimu ir apskaitoje registruojamos 12-ajame VSAFAS Ilgalaikis materialusis turtas" nustatyta tvarka didinant šio ilgalaikio materialiojo turto vertę). 24. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką. 25. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą pagal konkrečius materialiojo turto nusidėvėjimo normatyvus, patvirtintus mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-29a.

3 3 26. Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo savikaina, sukaupto nusidėvėjimo suma ir, jei yra, nuvertėjimo sumos nurašomos. 27. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudoms. 28. Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato: - jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina jo naudingąsias savybes, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas; - jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas tik pagerina naudingąsias turto savybes, bet nepailgina šio turto naudingo tarnavimo laiko, šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir netikslinamas jo naudingo tarnavimo laikas; - jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas nepagerina naudingųjų turto savybių, bet pailgina jo naudingo tarnavimo laiką, šių darbų verte padidinama turto įsigijimo savikaina ir tikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas; - jeigu ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 29. Pagal panaudos sutartis gautas ilgalaikis turtas apskaitomas užbalansinėse sąskaitose. Šio turto nusidėvėjimas įstaigoje neskaičiuojamas ir apskaitoje neregistruojamas. Atsargos 30. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, ar parduotų atsargų savikainą, mokykla taiko pirmas į pirmas iš (FIFO) atsargų įkainojimo būdą. 31. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ar grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 32. Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas ar parduotų atsargų savikainą, mokykla taiko konkrečių kainų būdą. 33. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 34. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Gautinos sumos 35. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 36. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose rodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, o trumpalaikės gautinos sumos - įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Finansavimo sumos 37. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ajame VSAFAS "Finansavimo sumos nustatytus kriterijus. 38. Finansavimo sumos - mokyklos iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti

4 4 mokyklos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendini. Finansavimo sumos apima ir mokyklos gautus arba gautinus pinigus ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 39. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į: finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą. 40. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 41. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos Pajamos ir sąnaudos 42. Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis. 43. Į įstaigos buhalterinę apskaitą įtraukiamos visos pagal nustatytus įkainius įvertintos suteiktos paslaugos, neatsižvelgiant į ekonominės naudos padidėjimą. 44. Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir vykdant programas, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje parodomos taikant kaupimo, pajamų ir sąnaudų palyginimo principus, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su per ataskaitinį laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimųjų laikotarpių pajamoms uždirbti, apskaitoje registruojamos ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamos kaip turtas. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, tos išlaidos pripažįstamos įstaigos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį buvo patirtos Įsipareigojimai 45. Įsipareigojimai apskaitoje registruojami ir finansinėje atskaitomybėje pateikiami jų atsiradimo dienos verte. 46. Finansinės atskaitomybės straipsnius paaiškinančios lentelės ir tekstinė informacija pateikiamos aiškinamojo rašto pastabose. III. PASTABOS Nematerialusis turtas 47. Mokykla turi šį nematerialųjį turtą: programinę įrangą ir licencijas. 48. Programinei įrangai ir licencijoms nustatytas 1 metų tarnavimo laikas. Nematerialiojo turto vienetų, kurių naudingo tarnavimo laikas neribotas, mokykla neturi. 49. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą 2011 m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Likutinė INMT vertė Lt. Pastaba Mokykloje programinė įranga 2011 m. amortizavosi, tačiau naudojama veikloje, jos įsigijimo savikaina Lt 51. Nepilnai nudevėtas INMT, Turto pavadinimas Prad. Vertė Nusidevėjimas Likutinė vertė

5 5 PĮ MKP Imagine LOGO PĮ MKP Imagine LOGO PĮ MKP Grožio salonas PĮ MKP Kengūros konk. komp PĮ MKP Stereometrija ir erdviniai PĮ MKP Mokomasis anglų-lietuvių kalbų žodynas Passport Papildoma Stekas paketas Viso Per 2011 m. nemokamai gautas INMT pagal Klaipėdos m. savivaldybės Savivaldybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo ir priėmimo aktą Nr TU6-71 sumoje Lt Iš 2% grąžintinos GPM nupirktos papildomas Stekas-apskaita paketas už Lt Iš viso INMT suma sudarė Lt 53. Mokykla turi ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys. 54. Panaudojimui : Švietimo informacinių technologijų centras: PĮ MKP Informacinių technologijų pradžiamokslis įvertintas Lt pagal aktą Nr. U ir Lt pagal aktą Nr. TU7-23. Turto sąrašas, priimtas naudoti, saugoti Akto Nr Data Davėjas Turto pavadinimas Kaina Vnt. Suma U Švietimo informacinių technologijų PĮ MKP "Informacinių technologijų pradžiamokslis (CD) centras TU Klaipėdos m. savivaldybė PĮ licencija švietimo įstaigoms MS Office XP Pro AE OLP PĮ instaliacinis diskas MS Office XP Pro PĮ MKP Dabartinės lietuvių kalbos žodynas PĮ MKP Mokomoji dailės programa ARS IId. "Epochos ir stiliai" PĮ MKP Lietuvių-rusų ir Rusų-lietuvių kalbų žodynas LiRus PĮ MKP English+Millenium (9CD) PĮ MKP Gimtoji istorija. Nuo 7 iki 12 klasės (papildomas antras leidimas) PĮ MKP Istorijos laboratorija PĮ MKP Tarptautinių žodžių žodynas "Interleksis" PĮ MKP "Matematika 9" su "Dinamine geometrija" SD "Lokalizuotas raštinės atvirųjų programų rinkinis" su dokumentacija Microsoft programinės įrangos licencija asmeninio kompiuterio platformai PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė)lokalizuota "Dinamonė geometrija 4 versija"9"geometer's SketchPad4 V.")

6 6 PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) lokalizuota, "Free Paskal" programavimo sistema PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) kompiuterinis anglų-lietuvių, lietuvių-anglų kalbų žodynas "Alkonas" CD PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) "Šaltinėlis". Mokomasis žaidimas vaikams PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) informacinė sistema "Info TESTAS 3.0" PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) "Lietuvos geografijos atlasas" PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) "Lietuvių etninė kultūra' PĮ (mokomoji kompiuterinė priemonė) "Įdomoji Lietuvos istorija" Brošiūra su kompaktine plokštele "Atvirosios bendrosios paskirties ir mokomosios programos" PĮ MKP Lokalizuota "Matematika 10 su Dinamine geometrija" PĮ MKP "Abi Word" PĮ MKP "Lietuvių kalbos bendrinė tartis" Viso: Ilgalaikis materialusis turtas 55. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos politika nustatyta Apskaitos vadove, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2010m. rugpjūčio mėn. 31 d. įsakymu Nr.V1-59, trumpai aprašyta šio rašto dalis Apskaitos politikos dalyje ataskaitiniais metais nebuvo pakeista. 56. IMT finansinėse ataskaitose rodomas taikant įsigijimo savikainos metodą, t.y. įsigijimo savikainą, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą. 57. Mokykloje yra šios IMT grupės, joms nustatytas naudingo tarnavimo laikas: Eil. Nr. IMT grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas metais 1 Pastatas 1.1 Mokyklos pastatas (kapitalinis mūrinis) Mašinos ir įrenginiai 2.2 Gamybos mašinos ir įrenginiai Filmavimo, fotografavimo įrenginiai Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių 7 technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga 2.5 Kitos mašinos ir įrenginiai El. viryklės Laboratorinių priemonių rinkiniai, matavimo 4 prietaisai 3 Baldai ir biuro įranga 3.1 Baldai Kompiuteriai ir jų įranga Kompiuteriniai komutatoriai 6

7 Mikroskopų ir skaitmeninės mikroskopų kameros 7 komplektai 3.3 Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės Kita biuro įranga 6 4 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4.1 Muzikos instrumentai Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansines vertes pagal IMT grupes pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį pateikti pagal nustatytą formą. Likutinė vertė: pastatas Lt (FBA pastabos 2), mašinos ir įrenginiai Lt (FBA pastabos 3), baldai ir biuro įranga Lt (FBA pastabos 4), kitas ilgalaikis materialusis turtas Lt (FBA pastabos 5). 59. Mokykloje yra nusidėvėjusio turto, tačiau jis naudojamas veikloje. Lentelėje pateikiami IMT daiktai ir jų įsigijimo savikaina: Eil.Nr. IMT pavadinimas Inventoriaus Nr. IMT įsigijimo savikaina LT 1 Šviečianti informacinė eilutė vienspalvė Skaitmeninė vaizdokamera NV-GS11EGE Kompiuteris PC-330 IBM Kompiuteris "Sampo" Kompiuteris "Sampo" Kompiuteris "Samsung" Kompiuteris "Samsung" Kompiuteris "Samtron" Kompiuteris "Samtron" Kompiuteris "Samtron" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Sisteminis blokas "Vector" Pianinas Pianinas

8 8 28 Pianinas Transporteris Šaldytuvas "Stinol" Minkštas kampas "Jotulė" Sekcija Katilas elektrinis Daugialypės terpės projektorius TO Kompiuterio tinklo komutatorius Kompiuteris "Vector" CK AK Komutatorius D-Link DES-3226 su priedais Laboratorinių įndų ir priemnių rinkinys Laboratorinių įndų ir priemnių rinkinys Kompiuteris HP Compag DC 7100 su LCD Nešojimas kompiuteris AMILO A Iš viso: Mokykla turi ilgalaikio materialiojo turto, kurio kontrolę riboja panaudojimo sutartys sumoje Lt: Klaipėdos m. savivaldybės Valstybės turto, savivaldybės valdomo patikėjimo teise, perduodamo pagal panaudos sutartį, perdavimo ir priėmimo aktas Nr. TU7-40 ( Lt), Nr. TU7-23 ( Lt); ŠMM ir UAB Biznio mašinų kompanija Nr. 230 ( Lt); Pedagogų profesinės raidos centras Nr Nr. F5-17-(9.28) ( Lt). Turto sąrašas, priimtas naudoti, saugoti Akto Nr Data Davėjas Turto pavadinimas Kaina Vnt. Suma ŠMM ir UAB "Biznio mašinų kompanija" Multimedia projektorius Toshiba X F5-17- (9.28) Pedagogų profesinės raidos centras Nešiojamasis asmeninis kompiuteris "HP 6735B" TU Klaipėdos m. savivaldybė AK "Vector AK09.M8" AK "Vector AK09.M8" TU Klaipėdos m. savivaldybė AK "Vector AK09.M8" Kompiuteris Vector-AK07 (su monitorim Proview DX797,17'') Kompiuteris Vector-AK07 (su monitorim Proview DX797,17'') Multimedia projektorius Nitachi CPS Kompiuterių klasės įranga (komplektas K2) Interaktyvoji lenta su mokomosiomis programomis 71 "Clever board1, Mimio 2.74, LYNKX 3" programonė įranga Nešiojamasis kompiuteris VECTOR NK Viso:

9 9 61. Turto, kuris nebenaudojamas veikloje ir turto, kuris laikinai nenaudojamas mokykloje, nėra m. mokykla neatlygintinai gavo IMT sumoje Lt ir įsigijo IMT iš KŠ (2% GPM) lėšų už Lt. Data Akto Nr Viso: ES VB SB KŠ TU TU TU TU TU AAANr Viso: Panaudota IMT pagal šaltinius sumos: ES VB SB KŠ Turto, įsigyto pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kurio finansinės nuomos (lizingo) sutarties laikotarpis nėra pasibaigęs, nėra. 65. Sutarčių, pasirašytų dėl IMT įsigijimo ateityje paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną, nėra. 66. Turto pergrupavimo iš vienos turto grupės į kitą ataskaitiniame laikotarpyje nebuvo. 67. Mokykla neturi IMT, priskirto prie žemės, kilnojamųjų ar nekilnojamųjų kultūros vertybių grupių. 68. Turto, perduoto Turto bankui, nėra. Atsargos 69. Informacijos apie atsargas pateikimo aiškinamajame rašte reikalavimus nustato 8-asis VSAFAS punktas Atsargos. 70. Mokykloje naudojamos medžiagos perkamos pagal panaudą ir iškart išduodamos naudojimui: visas ūkinis inventorius ir vadovėliai. 71. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 72. Apskaičiuojant sunaudotų ar parduotų atsargų savikainą, viešojo sektoriaus subjektas taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą 73. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojami pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą. 74. Kai atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos arba suteikiamos viešosios paslaugos. 75. Mokykla turi inventoriaus, kurio kontrolę riboja sutartys už Lt: Klaipėdos m. savivaldybės aktas Nr. TU7-40 ( Lt). Trumpalaikio turto sąrašas, priimtas naudoti, saugoti Akto Nr Data Davėjas Turto pavadinimas Kaina V n t. Suma

10 TU Klaipėdos m. savivaldybė 10 Lazerinis spaudintuvas MINOLTA PagePro 1350E Spalvinis skaitytuvas Mustek Scanexpress 1248UB Tinklo komutatorius (Switcl) Canyon CN- D05P Viso: Neatlygintinai gauta atsargų sumoje Lt Pavadinimas Viso ES VB SB KŠ Inventorius Metodinė literatūra Viso Mokykla įsigijo per ataskaitinius metus prekių sumoje Lt. Pavadinimas Viso VB SB SP(SB) SP KŠ Atsargos Inventorius Panaudota savo veikloje Lt: atsargų sumoje Lt (t.sk. prenumerata Lt), inventoriaus Lt,. Liko nepanaudota prenumerata 2012m Lt. Pastaba Nr6. Gautinos sumos 79. Per vienerius metus gautinos sumos Lt : darbo užmokesčio ir soc.draudimo skola iš MK lėšų Lt sukauptos atostoginių sąnaudos ir Lt kreditorinis įsiskolinimas už ryšio paslaugas ir elektrą. Pastaba Nr. 7. Pavadinimas Suma, Lt Sukauptos atostoginių sąnaudos MK Sukauptų atostoginių VSDFV MK Sukauptos atostoginių sąnaudos ŪL Sukauptų atostoginių VSDFV ŪL Darbo užmokestis MK VSDFV 30.98% VSDFV 9% Profsajunga 1% AB TEO AB LESTO Viso: Kitos gautinos sumos Lt skola už nuomą UAB Vakarų banga. Įvardyta bendrija yra nepatikimas pirkėjas, skola atsirado 2005m. Pastaba Nr. 8. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

11 Likutis banke pavedimo lėšų sąskaitoje Lt (grąžintinos 2% GPM sudarė Lt, programos Aquamobility pinigus Lt). Pastaba Nr. 9. Finansavimo sumos 82. Informacija pateikta 20-ajame VSAFAS Finansavimo sumos 4 ir 5 prieduose. Finansavimo sumos - tai gautos ir panaudotos lėšos iš valstybės, savivaldybės ir kitų šaltinių. VB lėšos Lt: Lt MK; Lt už dalyvavimą brandos egzaminuose; Lt nemokamo maitinimo lėšos, gauta nemokamai per VB nepiniginiam turtui Lt, papildomai Lt ŠMM pavedimų lėšos įsigyti vadovėliams ir mokymo priemonėms reikalingoms įgyvendinti ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą mokyklose tautinės mažumos kalba, savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr.T2-417 Panaudota Lt., Finansavimo sumų likutis yra Lt. FBA pastaba Nr.10. Iš valstybės biudžeto finansavimo sumos iššifravimas Eil. Pavadinimas Likutis pradžiai Gauta Panaudota Likutis pabaig. Nr Nepiniginiams Kitoms Nepiniginiam Kitoms VB(MK) vadovėliai VB(MK)mokymo priemonės VB papildomai vadovėliai Gauta neatlygintinai INMT ir IMT pagal aktą Perduota inventorių pagal aktą Gauta nemokamai metodinė literatūra NM iš VB Už brandos egzaminų vykdymą VB (MK) Viso: SB lėšos Lt Lt Ūkio lėšos, Lt moksleivių pavėžėjimo kompensacija, Lt nemokamo maitinimo išlaidų dengimas. Gautas neatlygintinas turtas Lt (IMT Lt, INMT Lt, inventorius Lt). Panaudota IT nusidėvėjimui ir amortizacijai Lt, atsargoms Lt, nemokamo maitinimo išlaidų dengimui Lt., kitoms išlaidoms panaudota Lt, MP Lt. Finansavimo sumų likutis sudaro Lt. FBA pastaba Nr. 11. Iš savivaldybės biudžeto finansavimo sumos iššifravimas Eil. Pavadinimas Likutis pradžiai Gauta Panaudota Likutis pabaigoje Nr Nepiniginiams Kitoms Nepiniginiam Kitoms SB(ŪL) prenumerata SB (ŪL) atsargoms SB IMT Gautas neatlygintinai

12 12 INMT ir IMT 5 Perduotas neatlygintinai inventorius Moksleivių pavežėjimo 6 kompensacia NM išlaidų dengimas SB (ŪL) kitoms Viso: Iš ES finansavimo sumos iššifravimas 84. ES lėšos iš viso nepiniginiam turtui gauta Lt: Klaipėdos m. savivaldybės akta Nr TU2-12 padidinta pastato vertė dėl renovacijos sumoje Lt. Gautas ilgalaikis materialusis turtas ir inventorius pagal Klaipėdos m. savivaldybės aktą Nr TU6-219 sumoje Lt ir Lt atitinkamai. Per 2011 metus nemokamai gauta iš metodinio kabineto literatūros sumoje Lt. Panaudota Lt.,. Finansavimo sumų likutis yra Lt. FBA pastaba Nr.12. Eil. Pavadinimas Likutis pradžiai Gauta Panaudota Likutis pabaig. Nr Nepiniginiams Kitoms Nepiniginiam Kitoms ES lėšos pastato renovacija ES lėšos IMT ES lėšos inventorius ES lėšos metodinė literatūra Viso: Kitas lėšas sudarė: grąžintinos 2% GPM Lt,, Lt iš Švietimo mainų paramos fondo (Comenius programa), pagal projektą Aquamobility gauta Lt; nemokamai gauta metodinė literatūra sumoje Lt. Iš viso gauta Lt. Panaudota Lt. Finansavimo sumų likutis yra Lt. FBA pastaba Nr.13. Iš kitų šaltinių finansavimo sumos iššifravimas Eil. Pavadinimas Likutis pradžiai Gauta Panaudota Likutis pabaigai Nr Nepiniginiams Kitoms Nepiniginiam Kitoms % grąžintinos GPM Iš kitų šaltinių IMT Gauta neatlygintinai metodinė literatūra Projektas Aquamobility Comenius programa Viso: Veiklos nuoma

13 Mokykloje 2011 m. iš nuomininkų gauta ir panaudota Lt. Pagal Ugdymo proceso užtikrinimo programa (patalpų nuoma švietimo įstaigose). Pasirašytos 1 metų sutartys su Klaipėdos m. totorių bendrija NUR ( Lt), UAB Eurocash1 ( Lt) ir D. Joffė ( Lt), vienkartinis sutartis su UAB Torpol Baltija ( Lt). Trumpalaikiai įsipareigojimai 87. Trumpalaikiai įsipareigojimai ( Pastaba Nr. 14) sudarė Lt ( AB TEO Lt, AB LESTO Lt). 88. Su darbo santykiai susiję įsipareigojimai Lt ( VB MK suma) 89. Sukauptos mokėtinos sumos (Pastaba Nr. 16) - sukaupti atostoginiai Lt ir pirkėjų skola Lt (Pastaba Nr. 17). Veiklos rezultatų ataskaita. Pastaba Nr. 18: Pastaba Nr. 19: Pastaba Nr. 20: Pastaba Nr. 21: Pastaba Nr. 22: Iš valstybės biudžeto pajamomis užregistruota ,59Lt suma: Lt - atsargoms įsigyti (vadovėlius ir mokymo priemonės) Lt IT nusidėvėjimas Lt kitoms išlaidoms Lt sukauptos atostoginių pajamos Lt VB nemokamas maitinimas Lt už egz. vykdymą apmokėjimas Iš savivaldybės biudžeto panaudota Lt suma: Lt - atsargoms Lt -prenumerata Lt IT nusidėvėjimas Lt kitoms išlaidoms Lt - sukauptos atostoginių pajamos Lt SB nemokamo maitinimo išlaidų dengimas Lt moksleivių pavėžėjimas Iš ES panaudota Lt suma: Lt - atsargoms Lt IT nusidėvėjimas. Iš kitų finansavimo šaltinių panaudot. finansavimo sumos sudarė Lt: Lt atsargoms pirkta iš kitų lėšų, Lt IT nusidėvėjimas, amortizacija Lt Comenius programa (bilietas į seminarą) Lt - 2 % grąžintino GPM panaudojimas Lt - projekto Aquamobility lėšos seminaram Pagrindinės kitos veiklos pajamos: Lt:-29 - gauta už komunalinius iš M. Kumžos komercinės firmos, UAB Sankryža, UAB Eurocash1, D.Joffė, už paslaugas globos namui Danė, maitinant I.Abdulajevo, parduodant metalo laužą

14 14 Už elektrą Lt M. Kumžos komercinė firma Lt nuomininkai Už vandenį Lt M. Kumžos komercinė firma 6.69 Lt nuomininkai Globos namas Danė Klaipėdos m. jaunimo centras Metalo laužas į iždą Metalo laužas Rinkimai Viso: Pastaba Nr. 23: Pastaba Nr. 24: 50% už metalo laužą gautų pajamų pervesta į iždą Lt Darbo užmokestis ir soc. draudimo sąnaudos per metus sudarė Lt. Darbo užmokestis iš VB lėšų sudarė Lt. mokinio krepšelio lėšos Lt Už egzaminų vykdymą Lt Nedarbingumo išmokos Lt Išeitinės išmokos Lt Atostoginių sukaupta Lt Darbo užmokestis ir soc. draudimo sąnaudos iš SB ūkio lėšų sudarė Lt. Darbo užmokestis ir SoDra iš ŪL Lt Nedarbingumo išmokos Lt Atostoginiams sukaupta Lt Darbo užmokestis ir soc. draudimas iš kitur sudarė Lt: Kompensuota už rinkimus Lt Už budėjimą jaunimo centro rinkimą įvykdymo Lt Pastaba Nr. 25: Pastaba Nr. 26: Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija sudarė Lt. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas sudarė Lt. Iš viso ilgalaikio turto sąnaudos Lt. Komunalinių paslaugų ir ryšio sąnaudos sudarė Lt: Pavadinimas Biudžetinės lėšos Nebiudžetinės Viso Elektra Vanduo Ryšys Viso: Pastaba Nr. 27: Pastaba Nr. 28: Kvalifikacijos kėlimas sudarė Lt: VB mokinio krepšelio lėšos Lt. SB ūkio lėšos Lt. Sunaudota atsargų ir prekių už Lt: VB Lt.

15 15 ES Lt SB Lt. Iš kitų lėšų (2 % grąžintinas GPM) Lt. Iš spec. programos lėšų Lt Pastaba Nr 29: Pastaba Nr. 30: Pastaba Nr 31: Socialinių išmokų suma sudarė Lt: Lt nemokamo maitinimo išlaidos Lt moksleivių pavėžėjimas Kitos paslaugų sąnaudos mokyklos veiklos organizavimui sudarė Lt: VB: Lt Lt moksleivių pažintinė veikla Lt informatikos klasės modernizavimas SB: Lt Lt atliekų tvarkymas Lt dezinfekcijos paslaugos Lt banko komisiniai Lt - kilimėlių aptarnavimas Lt Pirmos pagalbos kursai Lt remonto darbai (žaliuzes, įrenginys, pianino suderinimas, biuro technika) Lt - kompiuterių ir kompiuterinių programų aptarnavimas Lt medicininės komisijos sąnaudos. 181,50 Lt mokyklos duomenų bazės sudarymas internete Lt - gesintuvų priežiūra Lt kitos išlaidos Nemokamo maitinimo išlaidų dengimas Kitos veiklos sąnaudos sudarė Lt: Lt projektas Aquamobility, seminarai, bilietai Lt už maitinimą M.Kumžai Pastaba Nr 32: Lt grąžintos iš savivaldybės uždirbtos pagal spec. pr. pinigus mokyklos naudai (atsargom) Grynojo turto pokyčių ataskaita 90. UAB Vakarų banga Lt skola už nuomą ir paslaugas buvo užregistruota perkeliant likučius sąskaitoje Kadangi pagal VSAFASo reikalavimus tai yra beviltiška skola, tas skaičius turi atspindėti sąskaitoje. Pastaba Nr. 33. Pinigų srautų ataskaita Pajamos 91. Iš VB gautos sumos VB(MK) Lt, VB(NM) Lt, VB egzaminams vykdyti Lt, vadovėliams papildomai įsigyti Lt Iš viso Lt. Pastaba Nr.34.

16 Iš SB SB (ŪL) LT; SB (NM išlaidų dengimas) Lt, SB (moksleivių pavėž.) Lt. Iš viso Lt. Pastaba Iš kitų šaltinių gauta: Lt 2% GPM, Lt Aquamobility projektui, Lt Comenius projektui vykdyti. Iš šių lėšų panaudota IT įsigijimui Lt. Iš viso Lt. Pastaba Gauta už suteiktas paslaugas iš valgyklos, aptarnaujančios M. Kumžos komercinės firmos ir nuomininkų už suteiktas paslaugas Lt, už nuomą Lt, iš globos namų Danė už I. Abdulajevo maitinimą Lt, už budėjimą renginio organizuojant iš Klaipėdos m. jaunimo centro Lt, parduodant metalo laužą Lt. Iš viso Lt. Pastaba Nr Iš biudžeto grąžinta už patalpų nuomą uždirbtos pinigus Lt. Pastaba Nr Gauta iš savivaldybės rinkimos išlaidos kompensuoti Lt. Pastaba Nr Į VB pervestos 50% už Lt metalo laužą. Lt. Pastaba Nr Į savivaldybės biudžetą pervestos sumos, gautos už turto nuomą ( Lt). Pastaba Nr Kitiems subjektams už šildymą iš nuomininkų į savivaldybė per metus pervesta Lt. Pastaba Nr. 42. Išlaidos 100. Iš mokyklos sąskaitų apmokėtas darbo užmokestis su SoDra Lt (DU Lt ; darbdavio soc. parama pinigais Lt ir soc. draudimui Lt. Pastaba Nr Apmokėta už komunalines paslaugas ir ryšį Lt. Pastaba Nr. 44. Elektra Vanduo Ryšys Lt Lt Lt 102. Už kvalifikacijos kėlimą apmokėta Lt: Pastaba Nr Atsargų sumokėta suma Lt: iš VB(MK) apmokėta Lt, VB (vadovėliai papildomai) Lt; SB(ŪL) , prenumerata Lt ; SB(SP) Lt, iš uždirbtos už metalo laužą Lt ;iš kitų šaltinių Lt Lt. Pastaba Nr Socialinių išmokų suma Lt sudedama iš VB nemokamo maitinimo Lt ir Lt moksleivių pavėžėjimo išlaidų kompensavimo. Pastaba Nr Kitų paslaugų įsigijimą Lt. Pastaba Nr. 48: - VB (MK) Lt moksleivių pažintinė veikla - SB (NM išl. dengimui) Lt - SB (ŪL) Lt: UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras Banko paslaugas UAB Infosta UAB Deforus UAB Dezderata VŠĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras UAB Infomedia UAB Tebūnie švara Lietuvos Raudono kryžiaus draugija UAB Linartika

17 17 UAB Servea UAB Edvonis V.Varlamovo IĮ UAB Serona UAB Sodo technika UAB Ženera UAB Minolta Kiti Viso: Kitos išmokos Lt: apmokėta iš kitų lėšų už Comenius programos vykdymą Lt, už seminaro dalyvavime pagal projekto Aquamobility Lt; globos namams Danė Lt. Pastaba Nr Iš savo lėšų nupirktas INMT Lt ir IMT Lt. Iš viso Lt. Pastaba Nr Kitos pajamos 108. Pagal 10-ojo VSAFAS Kitos pajamos 2 priedas suteiktų paslaugų pajamų suma sudarė Lt iš valgyklos ir nuomininkų už panaudotos komunalinis paslaugas Už elektrą Už vandenį Už budėjimą iš Jaunimo centro Už rinkimus iš SB Iš globos namo Danė Už metalo laužą Viso: Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt 101. Nuomos pajamos per 2011m. sudarė Lt. Vyriausioji buhalterė Tatjana Bako

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

S K Y R I U S – 0

S K Y R I U S – 0 S K Y R I U S 0 STATISTIKA, TEISĖ, ŽODYNAI, ENCIKLOPEDIJOS 1. Enciklopedija ENCARTA 2002 standartai 459 2. Žmogaus teisių vykdymo integracinės pamokos 497 S K Y R I U S 2 INFORMATIKA, KOMPIUTERIJA 1. CD

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VALSTYBöS TURTO NURAŠYMO 2017 m. kovo 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstyb s ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau