Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018"

Transkriptas

1 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

2 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT Vilnius 2

3 TURINYS POKYČIAI BANKŲ SEKTORIUJE... 4 PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA... 5 TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI... 5 REIKALAVIMŲ VYKDYMAS... 6 PASKOLŲ PORTFELIS... 8 INDĖLIAI BANKUOSE PELNINGUMAS IR VEIKLOS EFEKTYVUMAS REGULIACINĖ APLINKA Priedas. Pagrindiniai bankų sektoriaus rodikliai

4 2018 m. Lietuvos bankų sistemoje įvyko nemažai pokyčių, susijusių su dalyvių skaičiumi: išduotos trys naujos specializuoto banko licencijos, o du bankai reorganizavosi į užsienio bankų filialus. Lietuvos bankas vertina rizikas ir stiprina veiksmus pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje. Tiek bankų skolinimas, tiek klientų indėlių augimas yra pakankamai intensyvūs. Metų pabaigoje pateiktais duomenimis, šalies bankai vykdė nustatytus kapitalo ir likvidumo normatyvus. Augantis kreditavimas lemia ir didėjantį kapitalo poreikį kredito rizikai padengti, tačiau bankų kapitalizacijos lygis tebėra pakankamas. Bankų pelnas 2018 m. buvo didžiausias per visą laikotarpį po ekonomikos sunkmečio. Didėjo tiek palūkanų, tiek paslaugų ir komisinių pajamos, o kreditavimo plėtra ir žemos indėlių palūkanų normos palankiai veikė veiklos pajamas. Šiemet bankai patyrė didesnį sąnaudų spaudimą, tačiau, nepaisant šios aplinkybės, Lietuvos bankų sistemos efektyvumas vis dar yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. POKYČIAI BANKŲ SEKTORIUJE 2018 m. Lietuvos bankų sektoriuje įvyko tiek kiekybinių, tiek kokybinių pokyčių, susijusių su dalyviais m. pabaigoje Lietuvoje veikė 6 bankai ir 7 užsienio bankų filialai, tačiau metų pabaigoje įvyko nemažai reikšmingų permainų, jos 2019 m. paveiks tiek bankų ir užsienio bankų filialų skaičiaus statistiką, tiek papildys rinką naujų dalyvių teikiamomis paslaugomis. Metų pabaigoje Europos Centrinis Bankas (ECB) išdavė tris naujas specializuoto banko licencijas bankams Revolut Bank UAB, European Merchant UAB ir AB Mano bankas. Pirmieji du 2019 m. pradžioje dar nebuvo pradėję vykdyti veiklos. AB Mano bankas, įsteigtas pertvarkius kredito uniją Mano unija, kuriai buvo suteikta specializuoto banko licencija, veiklą pradėjo 2019 m. sausio 2 d. Nauji įsteigti specializuoti bankai planuoja plėtoti vartotojų kreditavimo veiklą, dalis jų ir smulkiojo bei vidutinio verslo finansavimo veiklą, priimti indėlius iš klientų, dažnu atveju pasitelkdami elektroninius produktų platinimo kanalus. Šiuo metu Lietuvos bankas kartu su ECB nagrinėja dar 5 bankų pateiktas paraiškas gauti licenciją, iš jų viena dėl banko licencijos, kitos dėl specializuoto banko licencijos. 1 pav m. Lietuvoje veikę bankai ir užsienio bankų filialai pagal turtą 1 lentelė. Nauji ir pasitraukę bankų sektoriaus dalyviai 2019 m. pradžioje AB Citadele bankas 1,7 % AB Šiaulių bankas 7,8 % UAB Medicinos bankas 1,1 % Užsienio bankų filialai 5,5 % AB SEB bankas 27,5 % Pavadinimas Luminor bank AB Luminor bank AS Lietuvos skyrius AB Citadele bankas AS Citadele banka Lietuvos filialas Būsena Atšaukta licencija Įsteigtas filialas Atšaukta licencija Įsteigtas filialas Luminor bank AB 23,7 % Revolut Bank UAB AB Mano bankas Išduota licencija Išduota licencija Swedbank, AB 32,7 % European Merchant UAB Išduota licencija Luminor Bank AB baigus konsolidavimo procesą, nuo 2019 m. sausio atšaukta šio banko licencija Lietuvoje ir nuo 2019 m. jo veiklą perėmė Luminor Bank AS Lietuvos skyrius, kurio pagrindinė būstinė yra Estijoje. Nuo 2019 m. pradžios atšaukta ir AB Citadele banko licencija, šis bankas toliau veiks kaip savo patronuojančiosios bendrovės Latvijoje AS Citadele banka Lietuvos filialas. Tiek Luminor Bank AB, tiek AB Citadele banko pasikeitęs statusas neturės įtakos šių bankų veiklai teikiant paslaugas Lietuvoje. Tokia abiejų 4

5 bankų reorganizacija byloja apie valdymo struktūrų efektyvinimą ir sąnaudų optimizavimą. Esminiai reorganizacijos nulemti pokyčiai yra šie Lietuvos bankas nebevykdys tiesioginės prudencinės šių dviejų bankų priežiūros, o jų kapitalo reikalavimai bus nustatomi atitinkamai Europos Centrinio banko ir Latvijos priežiūros institucijų. Taip pat naujų įsteigtų filialų klientų indėliai bus draudžiami pagal Estijos arba Latvijos indėlių draudimo sistemas m. vasario mėn. Danske Bank A/S pranešė nutraukiantis savo filialo Lietuvoje veiklą. Kartu bankas pranešė besitraukiantis ir iš Rusijos, Latvijos ir Estijos rinkų, šitaip bankas sureagavo į Estijos priežiūros institucijos raginimą Danske Bank A/S nutraukti paslaugų teikimą Estijoje dėl įtartinų sandorių, vykdytų m. Kol kas data, kada Danske Bank A/S Lietuvos filialas baigs veiklą Lietuvoje, nėra aiški. Atsižvelgiant į visus aptartus pokyčius, šiuo metu Lietuvoje banko arba specializuoto banko licencijas turi 7 bankai, o kaip užsienio bankų filialai veikia 9 bankai. PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA MONEYVAL atliko išsamų pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos tyrimą m. Europos Tarybos Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemonių įvertinimo ekspertų komitetas (MONEYVAL) atliko išsamų Lietuvoje taikomo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (PP / TF) prevencijos režimo vertinimą 1. Vertinimas apėmė techninę atitiktį ir realios kovos su PP / TF efektyvumą m. MONEYVAL ekspertai teigiamai įvertino Lietuvos banko vykdomą kontrolę licencijuojant naujus finansų rinkos dalyvius, taip pat išskirtas Lietuvos banko ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos bendradarbiavimas inspektuojant finansų rinkos dalyvius ir keičiantis informacija. Institucijoms buvo pateiktos rekomendacijos, jas jos turės įgyvendinti stiprindamos PP / TF prevencijos režimą Lietuvoje ir apie šių rekomendacijų įgyvendinimą ir padarytą pažangą atsiskaityti MONEYVAL plenarinėje sesijoje 2020 m. viduryje. Lietuvos bankas vertina rizikas ir stiprina veiksmus pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos srityje. Lietuvos banko interneto svetainėje pradėtos skelbti ir nuolat atnaujinamos konsultacijos klausimų ir atsakymų forma, skirtos finansų įstaigoms 2. Siekiant sustiprinti PP / TF prevenciją ir rizikos valdymą finansų sektoriuje, 2019 m. pradžioje Lietuvos banke įsteigtas atskiras skyrius, atsakingas už šios srities priežiūrą. Taip pat 2019 m. pradžioje Lietuvos bankas prisijungė prie daugiašalio susitarimo tarp nacionalinių priežiūros institucijų ir ECB dėl praktinių keitimosi informacija aspektų pagal ES Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos direktyvą (angl. 5AMLD). TURTAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Turtas, kaip ir ankstesniais metais, didėjo bankams vykdant skolinimo veiklą m. pabaigoje bankų sistemos turtas sudarė 28,6 mlrd. Eur 3. Per metus jis padidėjo 1,3 mlrd. Eur (4,7 %), ketvirtinių pokyčių dydžiai nesiskyrė nuo metinių. Sparčiai per praėjusius metus augęs skolinimas tebėra vienareikšmiškai didžiausia kategorija bankų sektoriaus turto struktūroje (70 %). Palyginti su 2017 m. pabaiga, bankų turtas augo ir dėl to, kad daugiau lėšų buvo laikoma grynaisiais ir centrinio banko sąskaitose, tačiau jų teigiamą įtaką atsvėrė sumažėję lėšų likučiai kredito įstaigose, skolos vertybinių popierių suma ir kitos mažiau reikšmingos turto pozicijos. Įsipareigojimai augo kartu su indėliais, sudarančiais didžiausią jų dalį. Bankų įsipareigojimai per 2018 m. padidėjo 1,1 mlrd. Eur (4,5 %) iki 25,9 mlrd. Eur. Didžiausią bankų įsipareigojimų dalį (86 %) sudarė klientų indėliai, jie labiausiai prisidėjo prie bankų įsipareigojimų didėjimo (plačiau žr. dalį Indėliai bankuose ) m. pabaigoje bankuose laikomų klientų indėlių suma siekė 22,3 mlrd. Eur, o metinis 1 Lietuvos vertinimo ataskaita skelbiama 2 Dažnai užduodami klausimai (DUK) apie Lietuvos banko veiklą vykdant PP / TF prevenciją skelbiami čia: 3 Apžvalga parengta pagal neaudituotus duomenis. Sistemos dalyviams dėl šios ar kitų svarbių priežasčių pakoregavus ataskaitas, apžvalgos duomenys po šios datos gali būti atnaujinami. 5

6 augimas sudarė 2,2 mlrd. Eur (11,2 %). Tačiau, nepaisant nuoseklaus sektoriaus įsipareigojimų augimo, metinis jų augimo tempas 2018 m. buvo kiek santūresnis nei prieš metus. Teigiamą klientų indėlių sumos didėjimo įtaką mažino 1,3 mlrd. ( 33,5 %) iki 2,6 mlrd. Eur sumažėjusios patronuojančiųjų kredito įstaigų lėšos, laikomos patronuojamuosiuose bankuose ir filialuose. Kiti įsipareigojimų straipsniai sudarė palyginti nedidelę visų bankų įsipareigojimų dalį ir reikšmingos įtakos pokyčiams neturėjo. 2 pav. Bankų sektoriaus turtas 3 pav. Turto augimo veiksniai (2010 m. liepos 1 d m. sausio 1 d.) (2015 m. spalio 1 d m. sausio 1 d.) punktai Kitos turto pozicijos Klientams suteiktos paskolos Skolos vertybiniai popieriai Lėšos kredito įstaigose Grynieji pinigai ir lėšos centriniuose bankuose Visas turtas REIKALAVIMŲ VYKDYMAS Augantis skolinimas lemia ir didėjantį kapitalo poreikį, tačiau bankų sistemos kapitalo lygis tebėra aukštas m. pabaigoje bendras bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis buvo kiek sumažėjęs, palyginti su 2017 m., tačiau tebebuvo aukštas. Rodiklio reikšmė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 18,6 Per ketvirtį ji sumažėjo 0,2 p., per metus 0,5 p. Bankų nuosavos lėšos tolygiai didėjo, tad bendrą kapitalo rodiklio mažėjimą iš esmės lėmė dėl kreditavimo veiklos augantys bankų balansai, dėl ko atitinkamai didėjo ir bankų kapitalo poreikis kredito rizikai padengti. Dėl minėtos priežasties trijų didesnių Lietuvoje veikiančių bankų kapitalo pakankamumo rodikliai sumažėjo, kitų mažesnių išaugo. Verta atkreipti dėmesį, kad nuo 2019 m. Luminor Bank AB ir AB Citadele bankui, kurie reorganizavosi į atitinkamų Estijos ir Latvijos bankų filialus Lietuvoje, nebebus nustatomi kapitalo reikalavimai. Juos atitinkamai nustatys Europos Centrinis bankas ir Latvijos bankų priežiūrą vykdanti institucija. 6

7 4 pav. Bankų kapitalo pakankamumo rodikliai 2 lentelė. Bankų kapitalo pakankamumo rodikliai ir Lietuvos banko nustatyti reikalavimai (2010 m. spalio 1 d m. sausio 1 d.) (2016 m. spalio 1 d m. sausio 1 d.) Luminor Bank AB AB SEB bankas AB Šiaulių bankas UAB Medicinos bankas AB Citadele" bankas Swedbank", AB Bankų sistema Minimalus reikalavimas (be 2 ramsčio kapitalo) 2018 m. III ketv m. IV ketv. Reikšmė, Reikalavimas, Luminor Bank AB 17,0 17,9 Nustato ECB AB SEB bankas 18,4 18,7 Nustato ECB AB Šiaulių bankas 15,5 15,1 12,9 UAB Medicinos bankas AB Citadele bankas 17,9 17,7 12,7 18,8 20,0 14,5 Swedbank, AB 24,1 20,9 Nustato ECB Bankų sistema 18,8 18,6 - Pastaba: priežiūrą vykdantys Lietuvos bankas ir ECB reikalavimus įvertina ir nustato kartą per metus. Tiesioginę priežiūrą vykdančio ECB nustatyti kapitalo pakankamumo rodiklio reikalavimai viešai neatskleidžiami ECB sprendimu m. pabaigoje visi bankai vykdė jiems nustatytus kapitalo pakankamumo reikalavimus, nurodytus 2 lentelėje. Šiuo metu jiems taikomas 8,0 bendrojo kapitalo pakankamumo reikalavimas (1 ramsčio kapitalo reikalavimas, angl. Pillar I), individualiai nustatomas antrojo lygio papildomo kapitalo reikalavimas (2 ramsčio kapitalo reikalavimas, angl. Pillar II) ir sudėtinio kapitalo rezervo reikalavimas. Pastarąjį šiuo metu sudaro kapitalo apsaugos (2,5 %), anticiklinio (0,5 %) ir kitų sistemiškai svarbių institucijų (1,0 2,0 %) rezervo reikalavimai. Nuo 2018 m. gruodžio 31 d. pozicijų Lietuvoje turintiems bankams privaloma turėti sukaupus anticiklinį kapitalo rezervą. Iki tol galiojusi 0,0 anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) norma padidinta iki 0,5 Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į ekonomikos būklę, kas ketvirtį peržiūri AKR normą, kuri buvo padidinta jau du kartus. Antrąsyk didesnis AKR normos reikalavimas 1,0 įsigalios 2019 m. birželio 30 d. Lietuvos bankui priėmus sprendimą padidinti AKR normą, bankai turi vienus metus jai sukaupti ir pradėti vykdyti šį reikalavimą. AKR normą buvo nuspręsta didinti įvertinus intensyvėjantį kreditavimą ir nekilnojamojo turto rinkos raidą. Lietuvos ūkis, o kartu ir finansų sektorius šiuo metu patiria pakilimą. Atsižvelgiant ir į augantį bankų pelną, Lietuvos banko vertinimu, šiuo metu yra palankus metas dalį šio prieaugio atsidėti į atsargą ir taip padidinti atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams ateityje m. pabaigoje Lietuvos bankas peržiūrėjo ir sisteminės svarbos bankų kapitalo rezervo dydžius. Tokiai kategorijai šiandien priskiriami AB SEB bankas, Swedbank, AB, ir AB Šiaulių bankas. AB SEB bankui ir Swedbank, AB, kaip ir ankstesniu laikotarpiu, liko galioti 2,0 rezervo reikalavimas, o AB Šiaulių bankas nuo 2020 m. gruodžio 31 d. turės taikyti 1,0 (vietoje šiuo metu galiojančio 0,5 ) reikalavimą m. bankų turima likvidžiojo turto atsarga dar labiau padidėjo, todėl likvidumo lygis tebėra itin aukštas. Tvirtą bankų likvidumo padėtį užtikrino stabilūs pagrindiniai bankų finansavimosi šaltiniai bankuose laikomi gyventojų ir įmonių indėliai 2018 m. toliau augo. Teigiamą įtaką Lietuvoje veikiančių bankų likvidumo rodikliams turėjo ir veiklą Lietuvoje suplanavusio baigti Danske Bank A/S Lietuvos filialo klientų indėliai, antrąjį pusmetį papildę kitų bankų indėlių portfelius. Bankų finansavimosi kaina 2018 m. praktiškai nepakito ir jos lygis tebebuvo žemas. Dėl nesikeičiančios bankuose laikomų indėlių apimties bankai gali palaikyti pastebimai didesnę, nei nustatytas minimalus reikalavimas, likvidumo atsargą. Pagrindinio bankų likvidumo rodiklio padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio (angl. liquidity coverage ratio, LCR) reikšmė visus 2018 m. daugiau kaip dvigubai viršijo 7

8 nustatytą minimalų 100 reikalavimą m. pabaigoje bankų LCR rodiklis sudarė 254,2 ir buvo gerokai didesnis nei nustatytas 100 minimalus reikalavimas (žr. 3 lentelę). 5 pav. Bankų padengimo likvidžiuoju turtu rodikliai 3 lentelė. Bankų padengimo likvidžiuoju turtu rodikliai (2016 m. spalio 1 d m. sausio 1 d.) m. III ketv m. IV ketv. 800 Luminor Bank AB 121,0 179,2 600 AB SEB bankas 257,6 170,3 400 AB Šiaulių bankas 264,0 281,1 200 UAB Medicinos bankas 631,8 947, Luminor Bank AB AB SEB bankas AB Šiaulių bankas UAB Medicinos bankas AB Citadele" bankas Swedbank", AB Bankų sistema Minimalus reikalavimas AB Citadele bankas 289,5 393,2 Swedbank, AB 368,0 349,0 Bankų sistema 252,1 254,2 PASKOLŲ PORTFELIS 4 PASKOLŲ PORTFELIO POKYČIAI Skolinimosi augimo tempas tebėra didelis. Vis daugiau skolinosi gyventojai, o įmonių skolinimosi augimo tempas metų eigoje nebuvo tolygus dėl sudaromų ar pasibaigiančių pavienių didelių kredito sutarčių. Paskutinį 2018 m. ketvirtį paskolų portfelio grynoji vertė nežymiai (73 mln. Eur, arba 0,4 %) sumažėjo ir sudarė 19,9 mlrd. Eur, tačiau metinis augimas tebebuvo didelis 1,3 mlrd. Eur (6,7 %). Sumažėjimą per paskutinį 2018 m. ketvirtį lėmė pastebimai sumažėjusios paskolos įmonėms, kurių portfelio grynoji vertė sumažėjo 289 mln. Eur ( 2,9 %) ir metų gale sudarė 9,7 mlrd. Eur. Paskolos įmonėms sudaro beveik pusę (48,8 %) visų paskolų, tačiau skirtingai nei paskolų namų ūkiams atveju, šių paskolų portfelio grynosios vertės augimui didelę įtaką daro pavienėms įmonėms suteikiamos ar jų grąžinamos paskolos. Ne išimtis buvo ir šis ketvirtis, per kurį reikšmingą dalį paskolų įmonėms gryniosios vertės sumažėjimo sudarė vos kelių paskolų amortizavimas. Paskolos namų ūkiams, sudarančios kitą pusę paskolų portfelio (48,0 %), toliau reikšmingai augo. Palyginti su trečiuoju ketvirčiu, namų ūkių skolinimasis išaugo 201 mln. Eur (2,1 %), per metus 739 mln. Eur (8,4 %) iki 9,5 mlrd. Eur. Didžiausią dalį namų ūkių segmente sudaro paskolos būstui įsigyti (79 %), jų grynoji vertė paskutinį ketvirtį išaugo 169 mln. Eur (2,3 %), per metus 547 mln. Eur (7,8 %) iki 7,55 mlrd. Eur. Paskolų būstui įsigyti metinė augimo tendencija tebėra aiškiai matoma, o tai leidžia daryti išvadą, kad būsto rinka vis dar yra aktyvi ir ekonomikos sąlygos yra palankios. Per paskutinį ketvirtį kitų finansų bendrovių paskolų portfelio grynoji vertė padidėjo 12 mln. Eur (4,8 %), o per metus tokios paskolos padidėjo 158 mln. Eur (161,8 %) iki 256 mln. Eur. Valdžios sektoriaus paskolų portfelio grynoji vertė paskutinį ketvirtį išaugo 3 mln. Eur (0,9 %). Per metus tokių paskolų suma sumažėjo 93 mln. Eur (19,1 %) ir metų pabaigoje ji sudarė 393 mln. Eur. 4 Įskaitant išperkamosios nuomos (lizingo) portfelį. 8

9 6 pav. Bankų paskolų portfelio grynoji vertė 7 pav. Būsto paskolų portfelio grynoji vertė (2014 m. spalio 1 d m. sausio 1 d.) (2008 m. sausio 1 d m. sausio 1 d.) Mlrd. Eur Mlrd. Eur ,7 7,3 6,9 6,5 6,1 5,7 5,3 4,9 4, ,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Namų ūkiams Ne finansų bendrovėms Kitoms finansų bendrovėms Valdžios sektoriaus institucijoms Būsto paskolų grynasis srautas per ketvirtį (skalė dešinėje) Būsto paskolų likutis Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į augantį skolinimą ir sektoriaus cikliškumą, taiko makroprudencines priemones. Bankų pelningumui esant geram, pravartu pasirengti prastesniems laikams atsidedant dalį pelno kapitalui. Siekdamas tai užtikrinti, Lietuvos bankas kas ketvirtį peržiūri AKR normą. PASKOLŲ PORTFELIO KOKYBĖ Dėl palankių aplinkybių neveiksnių paskolų dalis toliau mažėjo. Neveiksnių skolos priemonių dalis 2018 m. sumažėjo 0,61 p. iki 2,44, o tokių paskolų likutis buvo 15 mažesnis nei 2017 m. pabaigoje. Paskolų nurašymas sudarė 5, m. gale buvusio neveiksnių paskolų likučio. Dėl palankių ekonominių sąlygų, naujo skolinimo, bankams sprendžiant probleminių paskolų klausimą, namų ūkiams ir verslo įmonėms suteiktų neveiksnių paskolų 2018 m. sumažėjo atitinkamai 0,7 ir 1 p., tai sudarė 3,0 ir 4,1 bendrosios šių paskolų portfelių vertės. Ilgiau kaip 90 dienų pradelstų paskolų namų ūkiams sumažėjo 0,7 p., metų pabaigoje tai sudarė 1,6 bendrosios paskolų namų ūkiams vertės. Analogiškai pradelstų paskolų verslo įmonėms sumažėjo 0,8 p. iki 2,1 paskolų verslui portfelio vertės. Paskolų vertės sumažėjimo rodiklis (specialiųjų atidėjinių santykis su bendrąja paskolų verte) per metus sumažėjo 0,3 p. iki 1,2 (paskolų įmonėms rodiklis siekė 1,4, namų ūkių 1 ), o neveiksnių paskolų padengimo specialiaisiais atidėjiniais rodiklis sumažėjo 4,7 p. ir metų pabaigoje sudarė 26,1 8 pav. Paskolų kokybė (2010 m. spalio 1 d m. sausio 1 d.) Neveiksnios skolos priemonės, palyginti su visu portfeliu 9

10 INDĖLIAI BANKUOSE Gyventojų pajamoms ir paskolų portfeliui augant indėlių suma toliau didėjo. Per paskutinį ketvirtį bankuose laikomų indėlių suma padidėjo 1,4 mlrd. Eur (6,9 %) iki 22,3 mlrd. Eur. Metinis augimas sudarė 2,2 mlrd. Eur (11,2 %). Per pirmuosius tris 2018 m. ketvirčius jų suma padidėjo 801 mln. Eur, o vien per paskutinį ketvirtį klientų indėlių sumos pokytis buvo reikšmingai didesnis. Toks staigus augimas gali būti paaiškintas kiekvienais metais pastebimu metų pabaigos dėsningumu, kai įmonės atsiskaito su savo tiekėjais, darbuotojams pervedami atlyginimai bei atlyginimų priedai nelaukiant naujų metų ir pan. Daugiausia absoliučiąja suma tiek per paskutinį ketvirtį, tiek per visus metus augo namų ūkių indėliai, atitinkamai 1,0 mlrd. Eur (7,6 %) ir 1,4 mlrd. Eur (12,0 %). Taip pat sparčiai tebeaugo įmonių indėliai 2018 m. pabaigoje bankuose jų laikomų indėlių suma siekė 6,3 mlrd. Eur, taigi buvo 0,5 mlrd. (9,0 %) didesnė nei trečiąjį ketvirtį ir 0,4 mlrd. (6,9 %) didesnė nei prieš metus. Įmonių indėliai 2018 m. pabaigoje sudarė 28,5 visų indėlių, o fizinių asmenų 60 Indėliai yra pagrindinis Lietuvoje veikiančių bankų veiklos finansavimo šaltinis. Nors žemos palūkanų normos neskatina rinktis terminuotųjų indėlių ir šalyje vyrauja einamosios sąskaitos, ilgalaikė indėlių augimo tendencija rodo, kad tai nelemia indėlių nestabilumo. Indėlių didėjimą lemia tiek augančios gyventojų ir įmonių pajamos, tiek ir bankų kreditavimo procesas, kuris didina bankų sistemoje esančių pinigų kiekį. Per paskutinį ketvirtį kitų finansų bendrovių indėliai paaugo 91 mln. Eur (15,8 %) iki 665 mln. Eur. Valdžios sektoriaus institucijų indėlių suma per tą patį ketvirtį sumažėjo 128 mln. Eur ( 6,5 ) iki 1,8 mlrd. Eur. Žvelgiant į metinius pokyčius, pasakytina, kad išaugo abiejų klientų segmentų indėlių sumos: valdžios sektoriaus institucijų 268 mln. Eur (17,1 %), kitų finansų bendrovių 125 mln. Eur (23,0 %). 9 pav. Indėlių suma (2010 m. liepos 1 d m. sausio 1 d.) Mlrd. Eur Valdžios sektoriaus institucijos Kitos finansų bendrovės Ne finansų bendrovės Namų ūkiai PELNINGUMAS IR VEIKLOS EFEKTYVUMAS Bankų pelnas buvo didžiausias nuo ekonomikos nuosmukio laikų. Lietuvoje veikiantys bankai ir užsienio bankų filialai 2018 m. uždirbo 357,9 mln. Eur pelno. Tai didžiausias pelnas nuo 2009 m. ekonomikos nuosmukio laikų. Palyginti su 2017 m., pelnas padidėjo 118,2 mln. (49,3 %). Pelningai veikė visi rinkos dalyviai, išskyrus vieną užsienio banko filialą. Bankų pajamų šaltiniai buvo tokie patys, kaip ir anksčiau. Juos lėmė Lietuvoje veikiančių bankų veiklos modeliai, kadangi pagrindinė Lietuvoje veikiančių bankų veikla kreditavimas, tad iš čia ir pagrindinės veiklos pajamos. Grynosios palūkanų pajamos generavo didžiausią grynųjų veiklos pajamų dalį (62 %), grynosios pajamos iš paslaugų ir komisinių buvo antras pagal reikšmę grynųjų veiklos pajamų šalinis (30 %). Skirtingai nei 2016 ir 2017 m., bankų sektoriuje išryškėjo nauja 10

11 tendencija pradėjo didėti administracinės išlaidos. Pastaruosius keletą metų buvo gana akivaizdu, kad bankai, optimizuodami veiklą ir efektyvindami procesus, mažino administracines išlaidas. Panašu, kad pokyčiai darbo rinkoje, susiję su darbo užmokesčio didėjimu, padarė įtaką ir bankų sąnaudų eilutei. Bankų išlaidų personalui pokytis sudarė beveik 60 viso administracinių išlaidų augimo. Visi šie aptarti veiksniai grynosios palūkanų pajamos, grynosios paslaugų ir komisinių pajamos ir administracinės išlaidos lėmė pelno pokyčio (118,2 mln. Eur) 58,6 mln. Eur dalį. Taip pat verta paminėti, kad bankai 2018 m. gavo 41,6 mln. Eur daugiau pajamų iš prekybai laikomo turto ir 16,0 mln. Eur daugiau iš paskolų ir gautinų sumų vertės atkūrimo. Be to, 2017 m. bankų sektorius patyrė ir vienkartinių veiksnių įtaką, dėl kurios praėjusių metų lyginamoji pelno bazė buvo mažesnė maždaug 43,0 mln. Eur. Prieš metus pelnas sumažėjo dėl DNB ir Nordea padalinių susijungimo Baltijos šalyse, dėl kurio Lietuvoje buvo sudaryti didesni nei įprasta atidėjiniai išlaidoms. 10 pav. Pagrindinių pelno veiksnių pokyčiai per metus ( m.) ( m.) 11 pav. Bankų sektoriaus pelnas Mln. Eur Paskolų ir gautinų sumų vertės sumažėjimas Administracinės išlaidos Paslaugų ir komisinių išlaidos Paslaugų ir komisinių pajamos Palūkanų išlaidos Palūkanų pajamos Mln. Eur 800,0 400,0 0,0 400,0 800, ,0 370, , , , , ,9 227,5 251,2 207,1 213,4 215,3 239, Grynąsias palūkanų pajamas augina skolinimas ir mažėjančios išlaidos. Grynosios bankų palūkanų pajamos 2018 m. buvo 469,5 mln. Eur, per metus jos padidėjo 64,9 mln. Eur (16,0 %). Grynosios palūkanų pajamos didėjo tiek dėl augusių pajamų iš skolinimo veiklos, tiek ir dėl toliau mažėjusių palūkanų išlaidų. Palūkanų pajamos metų pabaigoje sudarė 535,6 mln. Eur, jos padidėjo 57,2 mln. Eur (12,0 %). Palūkanų išlaidos sudarė 66,2 mln. Eur, jos sumažėjo 7,7 mln. Eur ( 10,4 %). Palūkanų pajamų eilutę didino auganti bankų kreditavimo apimtis, o palūkanų išlaidos bankuose nedidėja jau gana ilgą laiką tiek dėl žemos palūkanų normų aplinkos, tiek dėl anksčiau sumažintos indėlių draudimo įmokų normos, tiek ir dėl pakankamų finansavimo šaltinių, nes bankams nekyla sunkumų pritraukti klientų indėlių. Bankai gavo daugiau pajamų iš komisinių ir už paslaugas. Grynosios bankų paslaugų ir komisinių pajamos 2018 m. siekė 227,0 mln. Eur ir buvo 22,5 mln. Eur (11,0 %) didesnės nei prieš metus. Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos per metus padidėjo dėl didesnių pajamų, tačiau atitinkamos išlaidos per 2018 m. taip pat didėjo, nors ir ne taip smarkiai, kaip pajamos. Paslaugų ir komisinių pajamos siekė 299,2 mln. Eur, jos padidėjo 34,2 mln. Eur (12,9 %), o išlaidos 72,2 mln. Eur, jos padidėjo 11,7 mln. Eur (19,4 %). Administracinės išlaidos didėjo tiek dėl didesnių išlaidų personalui, tiek dėl kitų sąnaudų. Administracinės išlaidos bankų sektoriuje 2018 m. sudarė 321,4 mln. Eur ir buvo 28,8 mln. Eur (9,8 %) didesnės nei prieš metus. Pastaruosiuos keletą metų buvo galima stebėti šiokį tokį išlaidų stabilizavimąsi ar netgi mažėjimą, kurį lėmė bankų valdymo struktūrų efektyvinimas ir verslo optimizavimas m. bankai visgi neatlaikė sąnaudų spaudimo, kuriam įtakos turėjo ir šalyje kylantis darbo užmokestis. Didėjo tiek išlaidos 11

12 personalui, tiek ir kitos administracinės išlaidos m. bankų išlaidos personalui sudarė 184,2 mln. Eur, kitos išlaidos 137,1 mln. Eur. Jų augimo per laikotarpį būta panašaus atitinkamai 16,7 mln. Eur (10,0 %) ir 12,1 mln. Eur (9,6 %). Bankų efektyvumas tebėra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Nepaisant išaugusių administracinių išlaidų, Lietuvos bankų sistemos efektyvumas vis dar yra palyginti aukštas augant bankų pajamoms. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad 2017 m. bankų pelningumui neigiamos įtakos turėjo AB DNB banko ir Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus susijungimas ir išaugę atidėjiniai. Bankų efektyvumo rodiklis, rodantis išlaidų ir pajamų santykį, 2018 m. pabaigoje siekė 44,9, per metus jo reikšmė sumažėjo 4,1 Lietuvos bankų efektyvumas yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Iš 2018 m. trečiojo ketvirčio Europos bankininkystės institucijos lyginamųjų duomenų (žr. 14 pav.) matyti, kad už Lietuvos bankus efektyviau veikė tik trijų ES šalių bankų sistemos. Turto grąža 2018 m., palyginti su laikotarpiu prieš metus, padidėjo 0,4 p. iki 1,3, nuosavybės grąža 3,1 p. iki 12,8 12 pav. Bankų pelningumo rodikliai 13 pav. Bankų efektyvumo rodiklis (sąnaudų ir pajamų santykis) (2014 m. spalio 1 d m. sausio 1 d.) (2014 m. spalio 1 d m. sausio 1 d.) 2, , , , , , Turto grąža Nuosavybės grąža (skalė dešinėje) 14 pav. Bankų efektyvumo rodiklis (sąnaudų ir pajamų santykis) (2018 m. III ketv.) Vokietija Malta Prancūzija Belgija Italija ES Austrija Islandija Šaltinis: EBI rizikos rodiklių rinkinys. Airija JK Suomija Slovėnija Olandija Liuksemburgas Danija Vengrija Portugalija Graikija Ispanija Lenkija Slovakija Latvija Rumunija Švedija Čekija Kroatija Lietuva Norvegija Estija Bulgarija 12

13 REGULIACINĖ APLINKA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA Daugiausia ginčų su bankais 2018 m. ketvirtąjį ketvirtį, kaip ir per visus 2018 m., kilo dėl kreditavimo ir mokėjimo paslaugų teikimo. Vartotojai dažniausiai prašė rekomenduoti bankams netaikyti administracinio pobūdžio mokesčių ir grąžinti, vartotojų nuomone, nepagrįstai nurašytas pinigines lėšas, taip pat atsisakyti į vartotojus nukreiptų reikalavimų įvykdyti skolinio pobūdžio įsipareigojimus. Vertinant 2018 m. visų ketvirčių tendenciją, vartotojų ginčų su bankais skaičius tebebuvo stabilus m. ketvirtąjį ketvirtį Lietuvos banke buvo išnagrinėtas 21 vartotojų ir bankų ginčas ir tai sudarė 15 visų vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų. Tuo pačiu laikotarpiu 2017 m. Lietuvos bankas išnagrinėjo vienu ginču mažiau. Septyni vartotojų ir bankų ginčai baigėsi Lietuvos bankui priėmus sprendimus dėl ginčo esmės: vienu atveju vartotojo reikalavimas buvo iš dalies patenkintas, o kitais atvejais Lietuvos bankas nustatė, kad vartotojų reikalavimai bankams yra nepagrįsti. Beveik ketvirtadalis išnagrinėtų ginčų (4 iš 21) nagrinėjamu laikotarpiu baigėsi bankams patenkinus vartotojo reikalavimus arba šalims pasiekus taikų susitarimą. 13

14 PRIEDAS. PAGRINDINIAI BANKŲ SEKTORIAUS RODIKLIAI 5 4 lentelė. Pagrindiniai balanso ataskaitos straipsniai Eil. nr. Rodiklis mln. Eur 01 mln. Eur mln. Eur Pokytis per ketvirtį, Pokytis per metus, 1. Turtas , , ,3 4,7 4, Skolos vertybiniai popieriai 1 427, , ,9 8,5 8, Nuosavybės vertybiniai popieriai 37,6 41,4 40,6 1,9 8, Išvestinės finansinės priemonės 70,3 79,0 82,8 4,8 17, Grynieji pinigai 467,6 434,8 492,7 13,3 5, Lėšos centriniuose bankuose 4 983, , ,3 49,1 20, Lėšos kredito įstaigose 1 379, ,0 545,3 49,4 60,5 Klientams suteiktos paskolos (su lizingu) , , ,7 0,4 6, Valdžios sektoriaus institucijoms (su lizingu) 485,4 389,3 392,7 0,9 19,1 Kitoms finansų bendrovėms (su lizingu) 97,7 244,1 255,9 4,8 161,8 Ne finansų bendrovėms (su lizingu) 9 252, , ,6 2,9 4, Namų ūkiams (su lizingu) 8 804, , ,6 2,1 8, iš jų paskoloms būstui pirkti 7 000, , ,5 2,3 7, Kitos turto pozicijos 317,8 310,3 288,0 7,2 9,4 2. Įsipareigojmai ir nuosavybė , , ,3 4,7 4, Centrinių bankų indėliai 303,0 172,9 188,9 9,3 37, Įsipareigojimai kredito įstaigoms 3 982, , ,5 10,8 33, Išvestinės finansinės priemonės 67,3 65,9 81,9 24,2 21, Indėliai , , ,9 6,9 11, Valdžios sektoriaus institucijų 1 566, , ,1 6,5 17, Kitų finansų bendrovių 540,5 574,5 665,1 15,8 23, Ne finansų bendrovių 5 934, , ,0 9,0 6, Namų ūkių , , ,6 7,6 12, Išleisti skolos vertybiniai popieriai 20,5 22,2 22,2 0,2 8, Kitos įsipareigojimų pozicijos 351,0 634,7 653,8 3,0 86, Nuosavybė 2 564, , ,1 4,3 7,2 5 Bankų sistemos dalyviams dėl šios ar kitų svarbių priežasčių pakoregavus ataskaitas, apžvalgos duomenys po šios datos gali būti atnaujinami. 14

15 5 lentelė. Pagrindiniai pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai Eil. nr. Rodiklis mln. Eur 01 mln. Eur mln. Eur Pokytis per ketvirtį, Pokytis per metus, 3. Einamųjų metų pelnas 239,7 275,4 357,9 _ 49, Grynosios palūkanų pajamos 404,6 346,8 469,5 _ 16,0 Grynosios paslaugų ir komisinių pajamos 204,5 169,1 227,0 _ , Administracinės išlaidos 292,6 232,9 321,4 _ 9,9 6 lentelė. Kiti bankų veiklos rodikliai Eil. nr. Rodiklis Pokytis per ketvirtį, p. Pokytis per metus, p. 4. Kapitalo pakankamumo rodiklis 19,1 18,8 18,6 0,2 0, lygio kapitalo pakankamumo rodiklis 18,8 18,5 18,4 0,1 0,3 6. Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis 257,0 252,1 254,2 2,1 2,8 7. Sverto rodiklis 8,1 8,3 8,0 0,3 0,1 8. Grynoji palūkanų marža 1,5 1,7 1,7 0,0 0,2 9. Turto grąža 0,9 1,3 1,3 0,0 0,4 10. Nuosavybės grąža 9,7 13,6 12,8 0,8 3,1 11. Efektyvumo rodiklis 49,0 43,7 44,9 1,2 4,1 12. Neveiksnios skolos priemonės 3,1 2,7 2,4 0,3 0,6 15

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos EBA/GL/2014/13 2014 m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos Turinys Paveikslų ir lentelių sąrašas... 5 EBI gairės dėl bendros priežiūrinio

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo 2015117 L 11/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonomikos biuletenis 2017 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 1 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 11 3 Ekonominis aktyvumas 16 4 Kainos ir sąnaudos 21 5 Pinigai ir kreditas 26 6

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ IŠ KLIENTŲ GAUTŲ LĖŠŲ APSAUGOS DIDINIMAS Dokumentas

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 03 14 COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies

Detaliau

2011 m. rugsėjo 21 d. Europos sistemines rizikos valdybos rekomendacija dėl skolinimo užsienio valiutomis (ESRV/2011/1)

2011 m. rugsėjo 21 d. Europos sistemines rizikos valdybos rekomendacija dėl skolinimo užsienio valiutomis (ESRV/2011/1) 2011 11 22 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 342/1 I (Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės) REKOMENDACIJOS EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA EUROPOS SISTEMINES RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau