VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m."

Transkriptas

1 VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

2 FMMM Nr 1 patvirtinti LVCIIA.* Respublikai finraa auoėauo!... m»«j<i JI4.ta*ia»Nr. IK-MJ 1 Litu- nt HcspubhkrM nsmsmn miniotu Minui rraodjiu 11 i p-sr» Kr IK-46J rcaakc.m' Vilniaus nuėsto apylinkės teismas įrn.kodas '» Laisves. pr.79a.vilnius (įuaieos pavadinimai, kodas Jund.-n.i įsincnų įsaistrt. adresas) BIUDŽETINIŲ [STAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ I BIUDŽETĄ. BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2019 M. KOVO 31 D. ketvirtinė Lkcrvirunc) ATASKAITA Nr. V2-377 Ministerijos/S«vi valdybes 90 Departamento 900 M M 2977 Teisingumo vykdymas r i 2 (programos pavadinimai) (airei, et) Pavadinimas Perkeltai įmokų likutis ataskaitinių matu pradžioje (iždo sąskaita) Įstatymu patvirtintos Įmokas meta tos* Faktines įmokos biudietnper ataskaitinį laikotarpį Cauti biodieto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Panaudoti asignavimai per aiaakailikj laikotarpi Nesama, asignavimu likutis U iždo (2+4-S) Nepanaudotai asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėje Bendras nepanaudotas asignavimu likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) 1. Biudfclinių, įstaigų pajamų Įmokos, ii viso, ii jų pagal: 327, ,0 119S.S7 293,62 293, II. Finansavimo {altinis , ,0 1195,57 293,62 293, , Finansavimo šaltinis 1.4.2,1.1 Valstybes biudžeto pajamų iš mokančia dalis ir kitos lesos, kurkj panaudojimo apimtis ir tiksline paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybes nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), i> viso, ii jų pagal: Finansavimo šaltinius nuo l iki Finansavimo lakinis Finansavimo šaltinis Finansavimo šaltinis * Valstybes bmdztu ir uvrtnldybni biudtelu ItnanslnierodikliuBMviniumo jsiatymas. Trumo Varvclert (itiaigoi vadovo ar jo įgalioto i i pareigų pavadinimas) Finansų skyriaus vedėja buhalteris (buhalteris) /centr sl ii u olos tįiekanof ištaigos vadovas arba jo ignbotas asmuo (JT** Daiva UrbanattifteM (v«vriau ir pa v a: tj c) Veronila BmevitiOtt (vardu ir puviarde)

3 Vilniaus miesto apylinkės teismas, Laisvės pr.79a,vilnius,, (jstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. Įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. Įsakymo Nr. 1K-464 redakcija) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. ketvirtinė (metinė, ketvirtinė)..ataskaita a, (data) Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 900 Įstaigos 2972 Programos Dala: Laikas: 13:40:41 (eurais, ct) Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas EI. Nr. Asignavimų planas, Įskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su Įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Panaudoti asignavimai IŠLAIDOS IŠ VISO , , , ,90 2. IŠLAIDOS , , , , , Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis pinigais , , , , , Socialinio draudimo Įmokos , , , , Socialinio draudimo Įmokos , , , , Socialinio draudimo Įmokos , , , , Socialinio draudimo Įmokos , , , ,46 Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos , , , , , Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos , , , , Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos , , , , Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos , , , , Ryšių paslaugų Įsigijimo išlaidos , , , , Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Aprangos ir patalynės Įsigijimo išlaidos ,00 105,00 105,00 105, Komandiruočių išlaidos , , , , Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos , , , , Kvalifikacijos kėlimo išlaidos ,00 420, Komunalinių paslaugų Įsigijimo išlaidos , , , , Informacinių technologijų prekių ir paslaugų Įsigijimo išlaidos , , , , Reprezentacinės išlaidos 1.000,00 500, Kitų prekių ir paslaugų Įsigijimo išlaidos , , , , , Socialinės išmokos (pašalpos) , , , , , Darbdavių socialinė parama , , , , Darbdavių socialinė parama , , , , Darbdavių socialinė parama , , , ,49 ^ Darbdavių socialinė parama pinigais , , , ,49 3. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS ,00

4 Lapas 2 Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 900 įstaigos 2972 Programos Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos Data: Laikas: 13:40: , Materialiojo ir nematerialiojo turto jsigijimo išlaidos , , Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir jsigijimo išlaidos , Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos , Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos , Kitų mašinų ir įrenginių jsigijimo išlaidos ,00 IŠ VISO , , , ,90 Teismo kanclerė (ftéûx- -Sx Daiva Urbanavičienė (įstaigos vadovo ar jo jgalioto asmens pareigų pavadinimas) Finansų skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris) ^parai! as) Veronika Banevičiūtė

5 Vilniaus miesto apylinkės teismas, Laisvės pr.79a,vilnius,, (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. ketvirtinė (metinė, ketvirtinė) *~ s n,, ATASKAITĄ (data) Teisingumo vykdymas (programos pavadinimas) Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 900 įstaigos 2972 Programos Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos Dala: Laikas: :43:11 (eurais, ct) Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Eil. Nr. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Panaudoti asignavimai IŠLAIDOS IŠ VISO , , , ,28 2. IŠLAIDOS , , , , , Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis , , , , Darbo užmokestis pinigais , , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , ,46 Z Socialinio draudimo įmokos , , , ,46 P Socialinio draudimo įmokos , , , , Socialinio draudimo įmokos , , , ,46 2.2, Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos , , , , , Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos , , , , Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos , , , , Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos , , , , Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Komandiruočių išlaidos , , , , Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos , , , , Kvalifikacijos kėlimo išlaidos ,00 420, Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , Reprezentacinės išlaidos 1.000,00 500, Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos , , , , , Socialinės išmokos (pašalpos) , , , , , Darbdavių socialinė parama , , , , Darbdavių socialinė parama , , , ,49 2, Darbdavių socialinė parama , , , , Darbdavių socialinė parama pinigais , , , ,49

6 Lapas 2 Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 900 įstaigos 2972 Programos Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos Data: Laikas: 13:43: MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS , Materialiojo ir nematerialiojo turto jsigijimo išlaidos , , Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir jsigijimo išlaidos , Mašinų ir Įrenginių Įsigijimo išlaidos , Mašinų ir Įrenginių Įsigijimo išlaidos , Kitų mašinų ir Įrenginių Įsigijimo išlaidos ,00 IŠ VISO ,00 J , , ,28 Teismo kanclerė (Įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) Daiva Urbanavičienė Finansų skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris) Veronika Banevičiūtė

7 Lapas 3 Vilniaus miesto apylinkės teismas, Laisvės pr.79a,vilnius,, (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. ketvirtinė (metinė, ketvirtinė) _ t/)/,. ATASKAITA, (data) Teisingumo vykdymas (programos pavadinimas) Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 900 įstaigos 2972 Programos Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos Data: Laikas: 13:43:11 (eurais, ct) Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Eil. Nr. Asignavimų planas, įskaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su įskaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Panaudoti asignavimai IŠLAIDOS IŠ VISO , ,00 293,62 293,62 2. IŠLAIDOS , ,00 293,62 293, , Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos ,00 293,62 293, , Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos ,00 293,62 293, Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos , ,62 293, Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos , ,00 293,62 293, Aprangos ir patalynės įsigijimo išlaidos ,00 105,00 105,00 105, Kitų prekių ir paslaugų jsigijimo išlaidos , ,00 188,62 188,62 > IŠ VISO 7.327, ,00 293,62 293,62 Teismo kanclerė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) Daiva Urbanavičienė Finansų skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris) Veronika Banevičiūtė

8 1 Forma Nr. 4 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-464 redakcija) Vilniaus miesto apylinkės teismas įm.kodas Laisvės pr,79a,vilnius (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2019 M. KOVO 31 D. ketvirtinė (metinė, ketvirtinė) Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas ATASKAITA Nr.V2-377 (data) Eil. Nr likutis metų pradžioje Ministerijos/Savivaldybės 90 Mokėtinos sumos biudžeto lėšos Departamento 900 Įstaigos 2972 ( tūkst. eurų) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso iš jų įvykdymo terminas 10 dienų 45 dienas IŠLAIDOS ,0 0,0 0,0 2 1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 2 531,4 0,1 0,0 0, Darbo užmokestis 3 405,9 0,1 0,0 X 2 1 I Darbo užmokestis pinigais 4 405,9 0,1 X iš jų: gyventojų pajamų mokestis 5 X Pajamos natūra 6 X Socialinio draudimo įmokos 7 125,5 0,0 X 0, ' Socialinio draudimo įmokos 8 125,5 X 2 2 Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 9 81,9 103,9 0,0 0, Prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 10 81,9 103,9 0,0 0, Mitybos išlaidos 11 X Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos 12 X Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 13 54,8 54,5 X Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidos 14 0,2 0,4 X 15 X Komandiruočių išlaidos 16 X Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos 17 X Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos išlaidos Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 18 X ,8 X Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 20 X Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo X išlaidos Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 22 17,9 23,9 X Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 23 0,1 6,3 X Reprezentacinės išlaidos 24 X Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 25 7,9 15,0 X 2 3 Palūkanos 26 0,0 0,0 X 0,0

9 Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas 2 Eil. Nr likutis metų pradžioje Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 900 Įstaigos 2972 ( tūkst, eurų) Mokėtinos sumos biudžeto lėšos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso iš jų įvykdymo terminas 10 dienų 45 dienas Palūkanos 27 0,0 0,0 X 0, Palūkanos nerezidentams 28 0,0 0,0 X 0, i Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos 29 X Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos 30 X Savivaldybių sumokėtos palūkanos 31 X 1 *> L J 1 Z Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) 32 0,0 0,0 X 0, Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos 33 X Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos 34 X Savivaldybių sumokėtos palūkanos 35 X Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 36 0,0 0,0 X 0, Palūkanos valstybės biudžetui 37 X Palūkanos savivaldybių biudžetams 38 X Palūkanos nebiudžetiniams fondams 39 X Žemės nuoma 40 0,0 0,0 X 0, Žemės nuoma 41 0,0 0,0 X 0, Žemės nuoma 42 X 2 4 Subsidijos 43 0,0 0,0 X 0, Subsidijos iš biudžeto lešų 44 0,0 0,0 X 0, Subsidijos importui 45 X Subsidijos gaminiams 46 X Subsidijos gamybai 47 X 2 5 Dotacijos 48 0,0 0,0 X 0, Dotacijos užsienio valstybėms 49 0,0 0,0 X 0,0 Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems 1 1 * ; tikslams 50 X Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti 51 X Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 52 0,0 0,0 X 0, i i 1 2 Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti 53 X 54 X Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 55 0,0 0,0 X 0, _ T 1 Dotacijos kitiems valdžios sektorius subjektams einamiesiems tikslams 56 X i 2 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 57 X i 1 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti 58 X i 2 Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti 59 X 2 6 mokos Į Europos Sąjungos biudžetą 60 0,0 0,0 X 0, Tradiciniai nuosavi ištekliai 61 0,0 0,0 X 0,0 2 6 : 1 1 i 1 Muitai 62 X i 2 Cukraus sektoriaus mokesčiai 63 X Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai 64 0,0 0,0 X 0, i 1 Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai 65 X Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 66 0,0 0,0 X 0, i 1 Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 67 X Biudžeto disbalansu korekcija Jungtinės Karalystės naudai 68 0,0 0,0 X 0,0

10 3 Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Eil. Nr likutis metų pradžioje Ministerijos/Savivaldybės 90 Mokėtinos sumos biudžeto lėšos Departamento 900 Įstaigos 2972 (tūkst. eurų) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje it vien iš jų įvykdymo terminas 10 dienų 45 dienas Biudžeto disbalansu korekcija Jungtinės X Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos 70 0,0 0,0 X 0,0 71 X 2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) 72 0,0 8,0 X 0, Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) 73 0,0 0,0 X 0, Socialinio draudimo išmokos pinigais 74 X Socialinio draudimo išmokos natūra 75 X ' Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) ir rentos 76 0,0 0,0 X 0,0 įl Socialinė parama pinigais 77 X r Socialinė parama natūra 78 X Rentos 79 X Darbdavių socialinė parama 80 0,0 8,0 X 0, Darbdavių socialinė parama pinigais 81 8,0 X Darbdavių socialinė parama natūra 82 X 2 8 Kitos išlaidos 83 0,0 0,0 X 0,0 2 8 T 1 Kitos išlaidos einamiesiems tikslams 84 0,0 0,0 X 0, Stipendijos 85 X Kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams 86 X Neigaima valiutos kurso įtaka 87 X Kitos išlaidos turtui įsigyti 88 0,0 0,0 X 0, Kitos išlaidos turtui įsigyti 89 X Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui) 90 0,0 0,0 X 0,0 91 0,0 0,0 X 0, Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui) Pervedamos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms 92 X 93 0,0 0,0 X 0,0 94 0,0 0,0 X 0,0 95 X Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams 96 X Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui 97 X Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms 98 0,0 0,0 X 0,0

11 4 Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 900 Įstaigos 2972 ( tūkst. eurų) Mokėtinos sumos biudžeto lėšos Išlaidų ekonominės Eil. likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Išlaidų pavadinimas klasifikacijos kodas Nr likutis metų iš jų įvykdymo terminas pradžioje iš viso 10 dienų 45 dienas Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansvimo lėšos investicijoms 99 0,0 0,0 X 0,0 į Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms kitiems valdžios sektoriaus subjektams 100 X 101 X Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms ne valdžios sektoriui 102 X MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO 3 TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ 103 0,0 0,6 X 0,0 ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS 3 1 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 104 0,0 0,6 X 0,0 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo ,0 0,6 X 0,0 išlaidos ; Žemės įsigijimo išlaidos 106 0,0 0,0 X 0,0 3 1 i Žemės įsigijimo išlaidos 107 X 3 1 i 2 Pastatų ir statinių įsigijimo išlaidos 108 0,0 0,0 X 0,0 3 1 i Gyvenamiųjų namų įsigijimo išlaidos 109 X 3 1 i Negyvenamųjų pastatų įsigijimo išlaidos 110 X 3 1 i Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo išlaidos 111 X 3 1 i 3 Mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 112 0,0 0,6 X 0,0 J 1 i Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 113 X 3 1 i Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo išlaidos 114 X 3 1 i Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo išlaidos 115 0,6 X 3 1 i 4 Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo išlaidos 116 X 3 1 i 5 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 117 X Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos 118 0,0 0,0 X 0,0 Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų įsigijimo išlaidos 119 X Patentų įsigijimo išlaidos 120 X Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo išlaidos 121 X Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 122 X Atsargų kūrimo ir įsigijimo išlaidos 123 0,0 0,0 X 0, Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo išlaidos 124 0,0 0,0 X 0,0 3 I Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo 1 išlaidos 125 X Kitų atsargų įsigijimo išlaidos 126 0,0 0,0 X 0, Žaliavų ir medžiagų įsigijimo išlaidos 127 X Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo išlaidos 128 X Pagamintos produkcijos įsigijimo išlaidos 129 X Prekių, skirtų parduoti arba perduoti, įsigijimo išlaidos 130 X Karinių atsargų įsigijimo išlaidos 131 X Kitų atsargų įsigijimo išlaidos 132 X

12 5 Ministerijos/Savivaldybės Departamento Įstaigos ( tūkst. eurų) Mokėtinos sumos biudžeto lėšos Išlaidų ekonominės Eil. Išlaidų pavadinimas likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje klasifikacijos kodas Nr likutis metų iš jų įvykdymo terminas pradžioje iš viso 10 dienų 45 dienas Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) išlaidos 133 X Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo 134 išlaidos X 3 2 Finansinio turto padidėjimo išlaidos (finansinio turto įsigijimo/investavimo išlaidos) 135 X 3 3 Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos (grąžintos skolos) 136 X IŠ VISO (2+3) ,6 0,0 0,0 Gautinos sumos biudžeto lėšos Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Eil. Nr. likutis metų pradžioje likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2 IŠLAIDOS 138 0, MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ 139 ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS IŠ VISO (2+3) 140 0,1 83 Teismo kanclerė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) / (parašas) Daiva Urbanavičienė (vardas, pavardė) Finansų skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo) (parašas) Veronika Banevičiūtė (vardas, pavardė)

13 Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 5 priedas (Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos forma A5) Vilniaus miesto apylinkės teismas įm kodas Laisvės pr.79 A, Vilnius tel (administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris) APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS, ATASKAITA UŽ 2019 METŲ I KETVIRTĮ Nr. V2-377 (data) Vilnius (sudarymo vieta) Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas Laikotarpio pradžios likutis (eurais, ct) I. Pervestinos sumos II. Sukauptos pervestinos sumos III. Pajamos IV. Papildoma informacija Pervestinų sumų pasikeitimas Pajamų administratoriaus pervesta sumų Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5) Laikotarpio pradžios likutis Apskaičiuota sukauptų pervestinų sumų Apskaičiuota pervestinų sumų Pervesta sumų (už kitų pajamų administratorių) Laikotarpio pabaigos likutis ( ) Pervestinos pajamos, iš viso Veiklos pajamų rūšis Finansavimo šaltinio kodas Mokesčių administratoriaus įmokos kodas IŠ VISO: / Teismo kanclerė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) Daiva Urbanavičienė Finansų skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Veronika Banevičiūtė

14 Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 6 priedas (Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos forma A6) Vilniaus miesto apylinkės teismas įm. kodas Laisvės pr.79 A, Vilnius tel (administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris) APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2019METŲI KETVIRTĮ Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas Ekonominės klasifikacijos Laikotarpio straipsnio pavadinimas pradžios likutis Pervestinų sumų pasikeitimas tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitą Nr. V2-377 (data Vilnius (sudarymo vieta) (eurais, et) I. Pervestinos sumos II. Sukauptos pervestinos sumos III. Pajamos IV. Papildoma informacija Pervesta sumų netiesiogiai į valstybės iždo sąskaitą su valstybės iždu Sumų užskaita su kitu VSS Apskaičiuota Laikotarpio Laikotarpio sukauptų pabaigos likutis pradžios likutis pervestinų (3+4-5a-5b-5c-5d) sumų Apskaičiuota pervestinų sumų Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9) Pervestinos pajamos, iš viso Veiklos pajamų rūšis Finansavimo šaltinio kodas a 5b 5c 5d VSS juridinio asmens kodas IŠ VISO: Teismo kanclerė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) Finansų skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Daiva Urbanavičienė Veronika Banevičiūtė

15 Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas (Surinktų neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos forma A7) Vilniaus miesto apylinkės teismas įm. kodas Laisvės pr.79 A, Vilnius tel (administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris) SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮPLAUKŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT TIESIOGIAI Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2019 METŲ I KETVIRTĮ Nr. V2-377 (data) Vilnius (sudarymo vieta) I. Pervestinos sumos II. Papildoma informacija Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas Laikotarpio pradžios likutis gautos įplaukos ii VSS Pervestinų sumų pasikeitimas gautos įplaukos iš kitų subjektų (ne VSS) užskaitos su kitu VSS suma į valstybės iždo sąskaitą Pervesta sumų užskaitos su valstybės iždu suma Laikotarpio pabaigos likutis (3+4a+4b+4c- 5a-5b) Finansavimo šaltinio kodas VSS juridinio asmens kodas a 4b 4c 5a 5b IŠ VISO: Teismo kanclere (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) Finansų skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Daiva Urbanavičienė Veronika Banevičiūtė

16 Vilniaus miesto apylinkės teismas, Laisvės pr.79a,vilnius,,, (viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) Valstybės iždui, MVAL1 (finansuojančios institucijos pavadinimas) PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 2019 M. KOVO 31 D Nr. V2-377 (data) Ministerijos Departamento Versijos Nr. 1 Eil. Nr. Finansavimo šaltinio kodas Valstybės funkcija Ekonominės klasifikacijos straipsnis Suma (Eur, ct.) 1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*: , , , , , , , , , , ,41 Iš viso: ,41 2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)* 1 0,00 0,00 0,00 Iš viso: 0,00 3 Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***: , , , , , , ,06 8 r , , , , ,41 Iš viso: ,41 4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)* 1 0,00 0,00

17 Eil. Nr. Finansavimo šaltinio kodas Valstybės funkcija Ekonominės klasifikacijos straipsnis Suma (Eur, ct.) Iš viso: 0,00 0,00 5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) 1 0,00 Iš viso: 0,00 "Sukauptos finansavimo pajamos ((debetas 1632XXX - Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš iždo vėliau nei po 12 mėnesių) ir 228XXXX - Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės iždo. ** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41XXXXX Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės iždo. *** Gautos finansavimo sumos (kreditas 42XXXX1 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės iždo. **** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686XXXX Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės iždui. ***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695XXXX Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo sumos)) Valstybės iždui. 0, Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltini, valstybės funkcija, iš viso. Duomenys pagal biudžetiniu ištaigu pajamų imoku finansavimo šaltini (1.4.) pažymoje nerodomi. Duomenys pateikiami eurais ir centais su dviem ženklais po kablelio. Teismo kanclerė (jstaigos vadove ar jo jgalioto asmens pareigų pavadinimas) Finansų skyriaus vedėja (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parasasjl--^^ Daiva Urbanavičienė Veronika Banevičiūtė (vardas Ir pavardė)

18 AB SEB bankas Sr E) C O Sąskaitų suvestinė AB SEB bankas Gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva Įmonės kodas Juridinių asmenų registre PVM mokėtojo kodas LT BIC CBVI LT 2X Operacijos atliktos Sąskaitos Pradinis likutis Nurašyta Įskaityta Galutinis likutis Vilniaus miesto apylinkės teismas LT ,13 0,00 0,00 38,13 EUR LT ,47 0,00 0,00 238,47 EUR LT ,00 0,00 0,00 0,00 AUD Ekvivalentas EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR LT ,22 0,00 0, ,22 EUR LT ,00 0,00 0,00 0,00 CAD Ekvivalentas EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR LT ,00 0,00 0,00 0,00 CHF Ekvivalentas EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR LT ,00 0,00 0,00 0,00 GBP Ekvivalentas EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR LT ,00 0,00 0,00 0,00 USD Ekvivalentas EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR IŠ VISO PAGAL VALIUTAS Sąskaitos Pradinis likutis Nurašyta Įskaityta Galutinis likutis AUD 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekvivalentas EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 CAD 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekvivalentas EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 CHF 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekvivalentas EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 EUR ,82 0,00 0, ,82 GBP 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekvivalentas EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 USD 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekvivalentas EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso EUR ,82 0,00 0, ,82 Teismu finansininkė 1 of 1 4/16/2019, 10:45 AM

19 VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS Biudžetinė įstaiga, Laisvės pr. 79a, LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui Nr.V2-377 AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. I ketvirčio valstybės biudžeto vykdymo ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. gruodžio 28 d. raštu Nr.(3.5-04)-6K-l "Dėl 2018 metų metinio ir 2019 metų tarpinių biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo". Teismas finansuojamas pagal programą teisingumo vykdymas išskiriant finansavimo šaltinius valstybės biudžeto lėšos ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokos. Forma Nr. 1 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą,biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skirtų programoms finansuoti, ataskaita Negautų pajamų įmokų likutis metų pradžioje -327,0 eurų. Faktinės įmokos ataskaitiniu laikotarpiu ,57 eurų, panaudota teismo reikmėms- 293,62 eurų nepanaudotas likutis ,95 eurų. Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ( finansavimo šaltinis l.l.l.l.l.-valstybės biudžeto lėšos 2019 metams patvirtintas asignavimų planas ,00 Eur iš jų darbo užmokečio fondas ,00 Eur. Ataskaitinio laikotarpio asignavimų planas, įskaitant patikslinimus ,00 Eur gauta ,41 eurų, panaudota ,28 eurų, nepanaudotas likus banko sąskaitoje 38,12 eurų. Forma Nr. 2 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita ( finansavimo šaltinis biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) 2019 metų patvirtintas asignavimų planas -7000,00 eurų. Pervesta surinktų pajamų įmokų 1195,57 eurų, gauta ir panaudota teismo reikmėms 293,62 eurų eurų.

20 Forma Nr. 4 Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita Mokėtina suma 2019 m. sausio ld. sudarė -613,3 tūkst. eurų. Įsiskolinimas už paslaugas ir prekes pirmumo tvarka apmokėtas š.m. sausio mėnesį. Einamųjų metų (2019 m.) grąžintina darbo užmokečio suma 405,8 tūkst. eurų ir socialinio draudimo įmoka nuo grąžintinos sumos 125,5 tūkst. eurų išmokėta 2019 m. sausio 18 d. Mokėtina suma 2019 m. kovo 31 d ,6 tūkst. eurų iš jų: Eil. Nr. Tiekėjų pavadinimas Suma tūkst.eurų 1 Mokėtina suma darbuotojams 0,1 2 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 0,0 Darbo užmokečio ir socialinio draudimo 0,1 1 UAB Baltnetos komunikacijos, AB Telia, Tele 2 0,2 2 AB Lietuvos paštas 54,3 3 UAB Emsi 0,2 4 AB Energijos tiekimo op. UAB Energijos tiekimas 7,1 5 AB Vilniaus šilumos tinklai 16,4 6 UAB Vilniaus vandenys 0,4 7 UAB Metropolio vertimai 0,8 8 Proceso dalyvių kelionės išlaido 0,9 9 UAB Dussman Service 0,8 10 UAB Paradis 3,0 11 UAB Eurocas Hl 1,8 i c 12 0,6 UAB Svarus pasaulis 13 UAB Martomas 0,2 14 VSĮ Vilniaus raj.poliklinika 0,1 15 VĮ Registrų centras 0,1 16 UAB Corpus A 8,6 17 UAB Industry service center 0,7 18 UAB Gumunukas 0,2 19 UAB Kesko Senukai Lithuania 0,2 20 UAB Office sytem 0,7 21 Office Equipment Solutions Baltia 0,7 22 UAB ST Biuro sistemos 6,0 23 UAB Officeday 0,5 Mokėtina suma tiekėjams už suteiktas paslaugas 104,5 Mokėtina DU ligos metu 8,0 Gautina suma 1 DU ligos metu 8,0 2 AUB Elpama už sunaudotą el. energiją 0,2 Įsiskolinimas susidarė vykdant pagrindines funkcijas, tenkinant minimalius poreikius. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas pirmumo tvarka apmokėtos 2019 metų I ketvirtyje. Formos Nr. A5, A6, A7 Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per administratorius ar pervedant į iždo sąskaitas nėra.

21 Kita informacija Pagal darbo užmokesčio dalies grąžinimo 2015 m. birželio 30 d.įstatymą Nr.XII metų dalį metų pradžioje sudaro 405,9 tūkst.eurų darbo užmokečio (str ) ir 125,5 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų (str ), 2019 m.sausio 18 d. išmokėta darbo užmokečio -405,8 tūkst.eurų ir 125,5 tūkst.eurų socialinio draudimo įmoka. SEB banko sąskaitų suvestinė Nepanaudotų biudžetinių lėšų likutis banko sąskaitoje 38,13 eurai, pajamų įmokų likutis 238,47 eurai, kitų lėšų likutis ,22 eurai. Kitas lėšas sudaro šalių iš anksto sumokėti teismo nustatyto dydžio užstatai ir bylinėjimosi išlaidos. Minėtos lėšos naudojamos griežtai pagal paskirtį. Teismo kanclerė Daiva Urbanavičienė Finansų skyriaus vedėja Veronika Banevičiūtė

22 VILNIA US MIESTO APYLINKĖS Laisvės pr.79a Vilnius TEISMAS INFORMACIJA apie valstybės biudžeto asignavimų valdytojų apskaičiuotas grąžintinas sumas (LRS įst Nr. XII-1927; LRV nutarimas Nr. 903) 2019 METAI Asignagvim ų valdytojo kodas Asignavimų valdytojas Išmokėta (pervesta) suma 2019 metais darbo užmokestis ( ) socialinio draudimo jmokos ( ) Apskaičiuota grąžintina suma parodyta Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitoje (forma Nr. 4) darbo užmokestis ( ) socialinio draudimo įmokos ( ) Vilniaus miesto apylinkės teismas 405,8 125,5 405,9 125,5 Viso*: 405,8 125,5 405,9 Teismo kanclerė Daiva Urbanavičienė Finansų skyriaus vedėja Veronika Banevičiūtė

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, 68160 Marijampolė, tel.: (8 343) 58 270, el.p. mariiampoles.nykstukas@zebra.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

VALSTYBINIS STUDIJV FONDAS Valstybės biudžetinė istaiga, A. Goštauto g , LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p.

VALSTYBINIS STUDIJV FONDAS Valstybės biudžetinė istaiga, A. Goštauto g , LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. VALSTYBINIS STUDIJV FONDAS Valstybės biudžetinė istaiga, A. Goštauto g. 12-407, LT-01 108 Vilnius, tel. (8 5) 263 91 52, faks. (8 5) 263 91 53, el. p. fondas(iimflt. www.vsfilt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau