Microsoft Word - Veiklos_planas_2014_patvirt.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Veiklos_planas_2014_patvirt.doc"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Riešės gimnazijos direktoriaus 2014 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V1-47 RIEŠĖS GIM AZIJOS 2014 METŲ VEIKLOS PLA AS I. BE DROSIOS UOSTATOS 1. Riešės gimnazijos 2014 metų veiklos planas (toliau planas), atsižvelgus į strateginius gimnazijos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius gimnazijos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 2. Planas atliepia Valstybinės švietimo strategijos m. nuostatoms. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti vaikų ugdymosi poreikius, teikti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas, laiduoti pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įsigijimą, per neformaliojo ugdymo programas vykdyti neformalųjį švietimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 3. Planas parengtas vadovaujantis Valstybės švietimo metų strategijos nuostatomis, Švietimo įstatymu, Riešės gimnazijos metų strateginiu planu, gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo bei išorinio vertinimo išvadomis bei rekomendacijomis, gimnazijos bendruomenės poreikių tyrimais, situacijos analize. 4. Planą įgyvendins Riešės gimnazijos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. II. GIM AZIJOS VIZIJA IR MISIJA Vizija: nuolat besimokanti, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti gimnazija. Misija: gimnazija įgyvendina valstybės švietimo politiką, racionaliai panaudodama turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius; padeda mokiniui suvokti šiuolaikinį pasaulį; įgyti kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi; ugdytis gebėjimus būti konkurencingam besikeičiančioje visuomenėje. III METŲ GIM AZIJOS VEIKLOS PLA O ĮGYVE DI IMO A ALIZĖ Vykdant 2013 metų veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti strateginį tikslą įgyvendinant valstybinę ir regioninę švietimo politiką, užtikrinti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje ugdymo aplinkoje. Šiam tikslui įgyvendinti 2013 metais buvo iškelti trys metiniai uždaviniai (užtikrinti ugdymo, mokymosi ir kokybę; ugdyti vertybines nuostatas; užtikrinti kokybišką ugdymo aplinkos panaudojimą ir žmogiškųjų išteklių naudojimą) bei numatytos priemonės jiems pasiekti. Sistemingai įgyvendintas pirmasis uždavinys. Gimnazija komplektavo grupes, klases, vykdė plėtrą, įsteigdama ikimokyklinio ugdymo grupes. Gimnazijos mokymosi priimtini. Mokinių pasiekimai gimnazijoje stebimi ir analizuojami, identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai. Gimnazijoje organizuojami mokinių žinių patikrinimai: 4 kl. lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo; 8 kl., I kl., III kl. lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos ir istorijos. Rezultatai aptariami mokytojų metodinėse grupėse, taryboje, vėliau pateikiami gimnazijos bendruomenei. Kaupiama ir aptariama PUPP ir valstybinių brandos egzaminų informacija, lyginamoji BE rezultatų analizė. Šią informaciją naudoja, kurie, atsižvelgdami į vertinimo rezultatus, numato tolesnius mokymo žingsnius,

2 2 perspektyvą, koreguoja savo darbo metodus, įvertina keliamus reikalavimus, informuoja tėvus, konkretina ugdymo tikslus. Ugdymo pažangos vertinimas padeda gimnazijai įsivertinti savo darbo kokybę, veiklos sėkmę, numatyti perspektyvą. Per klasės valandėles aptariama mokinių asmeninė pažanga metais pradėta identifikuoti gabius mokinius. Materialinis aprūpinimas. Gimnazijoje yra 270 kv. metrų sporto salė, kuri nepilnai tenkina poreikius, pagal mokinių skaičių per maža, pamokos salėje vyksta vienu metu 2-3 klasėms. Gimnazijoje yra 53 vietų valgykla, 24 vietų skaitykla, 11 kompiuterizuotų darbo vietų skaitykloje; vienu kompiuteriu gimnazijoje naudojasi vidutiniškai 13 mokinių metais įsigyta vadovėlių už 14755,16 Lt., metodinės literatūros už 244,85 Lt., mokymo priemonėms skirta Lt.; kompiuterinei įrangai Lt. Mokiniai mokslo pradėjo 705 mokiniai (iš jų 45 priešmokyklinių ugdytiniai), baigė 706, klasių komplektų skaičius 35. Nuo 2012 metų rugsėjo 1 dienos įsteigtas gimnazijos Bukiškių priešmokyklinio ugdymo skyrius, kuriame buvo ugdomi 9 vaikai metų sausio 2 dieną Bukiškių skyriuje priešmokyklinio ugdymo grupė perorganizuota į mišraus amžiaus priešmokyklinio ugdymo grupę, kurią papildė 3-5 metų amžiaus 11 vaikų: priešmokyklinės 3 gr. 45 ugdytiniai, 1 4 kl. (12 kl. kompl.) 240 mokinių, (iš jų 4 specialiųjų poreikių mokiniai); 5 8 kl. (11 kl. kompl.) 238 mokinai, (iš jų 17 specialiųjų poreikių mokinių); I II kl. (5 kl. kompl.) mokėsi 113 mokiniai, (iš jų 6 specialiųjų poreikių mokiniai); III IV kl. (4 kl. kompl.) mokėsi 69 mokiniai, (iš jų 1 specialiųjų poreikių mokinys). Mokinių vidurkis klasėje 21. Veikė 21 būrelis, juos lankė apie 60 proc. mokinių. Neformaliajam švietimui skirta 34 valandos mokslo gimnazija pradėjo turėdama 761 ugdytinį ir 39 klasių bei komplektus: ikimokyklinės 2 gr. 32 ugdytiniai, priešmokyklinės 3 gr. 53 ugdytiniai, 1-4 kl. (13 kl. kompl.) 252 mokiniai, (iš jų 7 specialiųjų poreikių mokiniai); 5-8 kl. (12 kl. kompl.) 253 mokiniai, (iš jų 18 specialiųjų poreikių mokinių); I-II (9-10) kl. (5 kl. kompl.) 96 mokiniai, (iš jų 6 specialiųjų poreikių mokiniai); III-IV (11-12) kl. (4 kl. kompl.) 76 mokiniai; (iš jų 1 specialiųjų poreikių mokiniai) Iš viso komplektų 5, klasių komplektų 34. Mokinių vidurkis klasėje 20. Bukiškių pradinio ugdymo skyriuje 2013 m. rugsėjo 1 d. suformuota 2 ikimokyklinės grupės (32 ugdytiniai), 1 priešmokyklinė grupė (13 ugdytinių) ir 1 pirma klasė su 9 mokiniais. Gimnazijoje organizuojamas nemokamas maitinimas socialiai remiamiems mokiniams. Nemokamą maitinimą gavusių mokinių dalis: Metai 2012 m m. Nemokamai maitinamų mokinių skaičius, (dalis) 95 (13,5%). 89 (12,2%). Nemokamai maitinamų mokinių, kurie gauna ir - - pusryčius, ir pietus skaičius, (dalis) Su specialiųjų poreikių mokiniais dirba specialusis pedagogas, logopedas. Visi specialiųjų poreikių mokiniai ugdomi integruotai m m. Specialiųjų poreikių mokiniai 28 (3,97%). Specialiųjų poreikių mokiniai 32 (4,20%). Logopedo pagalba suteikta 93 mokiniams (13,2%). Logopedo pagalba suteikta 90 mokinių (12,7%). Gimnazijoje nėra nė vieno 7-16 metų mokinio, kuris paliko mokyklą ir niekur nesimoko pagal privalomojo ugdymo programas. Gimnazija organizuoja mokinių pavėžėjimą, tvarko reikiamus dokumentus. Metai 2012 m m. Pavežamų mokinių dalis (proc.), iš jų geltonuoju autobusu: 71,6% (7,5%) 70,2% (10,7%)

3 3 Mokymosi metais. Gimnazijoje teikiamą pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą pastaraisiais metais įgijusių mokinių skaičius: Įgytas išsilavinimas m.m m.m. Pradinis 66 (100 %) 64 (100 %) Pagrindinis 48 (100 %) 51 (100 %) Vidurinis 31 (100 %) 31 (100 %) Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų : Valstybiniai brandos egzaminai m.m m.m. Laikytų VBE skaičius Išlaikyta VBE 92 (93,9 %) 99 (95,2 %) Išlaikyta balų įvertinimais (nuo išlaikiusiųjų skaičiaus) 33 (35,9 %) 38 (38,4 %) Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų (procentais): EGZAMI AI m.m m.m. Lietuvių kalbos Laikiusių egzaminą abiturientų. procentas ,1 Išlaikiusių egzaminą (nuo laikiusiųjų procentas) 86,2 85,2 Įvertintųjų b. 36% 42,9% Įvertintųjų b. 4% 23,8% Įvertintųjų b. - 4,8% Matematikos Laikiusių egzaminą abiturientų. procentas 58,6 54,8 Išlaikiusių egzaminą (nuo laikiusiųjų procentas) 94,1 94,1 Įvertintųjų b. 31,3% 25% Įvertintųjų b. 12,5% 6,25% Įvertintųjų b. 12,5% - Užsienio kalbos: Anglų Laikiusių egzaminą abiturientų. procentas 31 41,9 Išlaikiusių egzaminą (nuo laikiusiųjų procentas) Įvertintųjų b. 44,4% 69,2% Įvertintųjų b. 11,1% 61,5% Įvertintųjų b. - 38,5% Rusų Laikiusių egzaminą abiturientų. procentas 17,2 22,6 Išlaikiusių egzaminą (nuo laikiusiųjų procentas) Įvertintųjų b. 60% 57,1% Įvertintųjų b. 40% 28,6% Įvertintųjų b. 40% 14,3% Chemija Laikiusių egzaminą abiturientų. procentas 17,2 9,7 Išlaikiusių egzaminą (nuo laikiusiųjų procentas) Įvertintųjų b. - - Įvertintųjų b. - - Įvertintųjų b. - - Istorija Laikiusių egzaminą abiturientų. procentas 44,8 38,7

4 4 Išlaikiusių egzaminą (nuo laikiusiųjų procentas) Įvertintųjų b. 61,5% 50% Įvertintųjų b. 38,5% 25% Įvertintųjų b. 7,7% 8,3% Fizika Laikiusių egzaminą abiturientų. procentas 13,8 19,4 Išlaikiusių egzaminą (nuo laikiusiųjų procentas) Įvertintųjų b. 25% 16,7% Įvertintųjų b. 25% - Įvertintųjų b. - - Biologija Laikiusių egzaminą abiturientų. procentas 13,8 22,6 Išlaikiusių egzaminą (nuo laikiusiųjų procentas) Įvertintųjų b. 25% 28,6% Įvertintųjų b. - - Įvertintųjų b. - - Geografija Laikiusių egzaminą abiturientų. procentas 27,6 29,0 Išlaikiusių egzaminą (nuo laikiusiųjų procentas) Įvertintųjų b. 12,5% 33,3% Įvertintųjų b. 12,5% 33,3% Įvertintųjų b. - - Informacinės techn. Laikiusių egzaminą abiturientų. procentas 13,8 9,7 Išlaikiusių egzaminą (nuo laikiusiųjų procentas) Įvertintųjų b. 25% - Įvertintųjų b. 25% - Įvertintųjų b. 25% - Tolesnė abiturientų veikla: Metai Aukštosios (universitetinės ir neuniversitetinės) mokyklos Technikos mokyklos Dirba skaičius % skaičius % skaičius % ,9 3 9,6 2 6, ,8 2 6,5 3 9,7 Pagrindinį išsilavinimą įgijusių mokinių patikrinimo : PUPP Lietuvių (gimtoji) kalba Matematika Metai Mokinių skaičius Išlaikiusių skaičius (proc.) Mokinių skaičius Išlaikiusių skaičius (proc.) (100 ) (100) (100 ) (100 ) Metai PUPP rezultatų vidurkis Lietuvių (gimtoji) kalba Matematika ,85 6, ,45 4,96 Pagrindinio ugdymo patikrinimuose dalyvavo visi besimokantys mokiniai.

5 Praleistų pamokų be priežasties skaičius vienam mokiniui: 5 Mokslo metai 1 4 kl. 5 8 kl. I II kl. III IV kl. Iš viso ,00 1,39 12,08 9,05 3, ,17 6,52 23,15 27,41 10,00 Be pateisinimo praleistų pamokų skaičius ženkliai padidėjo visose klasėse. Nepateisintų praleistų pamokų priežastys: pavienių mokinių mokymosi motyvacijos ir atsakomybės trūkumas, tėvų kontrolės stoka, tėvų nenoras raštu patvirtinti bei pateisinti su priežastimi praleistas pamokas. Gimnazijos veiksmai lankomumui užtikrinti: mokinių, praleidinėjančių pamokas be priežasties, tėvų savalaikis informavimas el. dienyne; mokinių svarstymas klasėje, direkcijos posėdžiuose, Vaiko gerovės komisijoje; nelankymo priežasčių aiškinimasis ir šalinimas, pokalbiai su tėvais dėl raštiško su priežastimi praleistų pamokų pateisinimo. Įgyvendinant antrąjį uždavinį ugdyti vertybines nuostatas gimnazijos mokiniai tiek pamokinėje veikloje, tiek per neformalųjį švietimą, dalyvavo įvairiuose konkursuose, varžybose, olimpiadose bei projektuose ir pasiekė neblogų rezultatų. Organizuojant neformalųjį švietimą vadovaujamasi aktualumo, demokratiškumo, prieinamumo, individualizavimo, savanoriškumo principais. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertinama ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikiai mokslo metais gimnazijoje veikė 21 būrelis. Neformaliojo švietimo veikla nuolat pristatoma gimnazijos bei kaimo bendruomenei per koncertinę, kūrybinę, projektinę veiklą. Dėl lėšų taupymo gimnazija panaudoja tik apie 56 proc. neformaliam švietimui skirtų valandų. Mokinių ir mokytojų pasiekimai, neformalus švietimas mokslo metais gimnazijoje neformaliam švietimui buvo skirta 34 valandos, veikė 21 būrelis, mokslo metais 36 valandos, veikė 21 būrelis. Gimnazijoje pagal veiklos planą vyko tradiciniai ir netradiciniai renginiai, leidžiamas laikraštis Riešės riešutėliai, periodiškai atnaujinama medžiaga informacinėse erdvėse. Smagu pasidžiaugti gimnazijos mokinių pasiekimais. Tarptautinio ekslibrisų konkurso Su knyga - aš, tu, mes: Riešės gimnazijai 20 laimėtoju tapo IV gimnazijos klasės mokinys. Gimnazijos mokinių komanda Respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse Fizikos bandymai aplink mus užėmė I vietą metais Respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse "Fizikos bandymai aplink mus": 7-ų klasių PPT sekcijoje 7-os klasės mokinė užėmė I vietą, 9-ų klasių PPT sekcijoje I-os gimnazijos klasės mokinė užėmė II vietą, 11-ų klasių PPT sekcijoje III-ios gimnazijos klasės mokinys užėmė II vietą. 3-ios klasės 5 mokiniai dalyvavo Taivano Yang Ming Kultūros fondo pasauliniame vaikų piešinių konkurse ir gavo diplomus. Šiems mokiniams suteikta teisė dalyvauti pasaulinėje gamtos apsaugos vaikų piešinių parodoje. II-os gimnazijos klasės mokinys dalyvavo Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio ir Europos Parlamento Leonido Donskio biuro organizuotame Respublikiniame rašinių konkurse Mano teisės ir pareigos bei tapo laureatu. Mokinys ir jo lietuvių kalbos mokytoja 2013 gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Seime buvo apdovanoti padėkos raštais už brandinamą pagarbą žmogaus orumui, kaip asmeninę vertybę, išsaugojant ir skleidžiant laisvės, kūrybos ir atsakomybės dvasią m. gegužės 22 d. Lietuvos kūno kultūros ženklo programoje Vis tobulėti dalyvavo ir pelnė apdovanojimus: aukso ženklelį 4 mokiniai; aukso su ąžuolo šakele ženklelį 15 mokinių; sidabro su ąžuolo šakele ženklelį 2 mokiniai. III-ios ir IV-os gimnazijos klasių 2 mokiniai apdovanoti Elito diplomais, kuriuos pasirašė Švietimo ir mokslo ministras bei Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV generalinis direktorius. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame masiškiausiame bendrojo ugdymo mokyklų devintųjų dvyliktųjų klasių mokinių sveikatos žinių ir mąstymo žaidime "Protų fanai" Riešės gimnazijos komanda "Hipokrato draugai" (dalyvavo 48 komandos) užėmė II-ą vietą. Teisinių žinių konkurse viktorinoje TEMIDĖ II etape Riešės gimnazijos mokinių komanda užėmė II-ąją vietą. Tęstiniame integruotame projekte Gintaras Lietuvos auksas Riešės gimnazijos komanda Turgelių vidurinės mokyklos organizuotame projekte Gintaras Lietuvos auksas Regioninių mokyklų krepšinio varžybose 3x3 Gintarinė taurė 2013 užėmė II vietą. Vilniaus miesto mokinių sporto žaidynių šachmatų varžybose laimėta III vieta. 5-8 klasių mokiniams Regioninių mokyklų anglų kalbos olimpiadoje Eitminiškių vidurinėje mokykloje laimėtos trys I-os vietos, viena II-a vieta. Rytų Lietuvos mokyklų jėgos trikovės varžybose Galiūnas

6 Riešės gimnazijos komanda laimėjo II vietą. Riešės gimnazijos futbolo komanda užėmė II vietą Regioninių mokyklų metų mokinių futbolo varžybose Švietimo mainų paramos fondo Comenius programos projekte Būk sveikas, būk aktyvus. 4-os klasės mokinys tapo Respublikinio moksleivių skaitovų konkurso I turo nugalėtoju. Regioninių mokyklų astronomijos konkurse "Mažoji observatorija" 6b ir 6c klasių mokinių komanda laimėjo II-ą vietą, 6a klasės mokinių komanda - III-ią vietą. Dalyvauta Turgelių vidurinėje mokykloje Regioninių mokyklų 5-10 klasių mokinių lietuvių, anglų, rusų kalbų diktantų konkurse Rašau be klaidų Šiame konkurse gimnazijos mokiniai užėmė: I-ą vietą (lietuvių kalba), II-ą vietą (lietuvių kalba), II-ą vietą (rusų kalba), I-ą vietą (anglų kalba). Dalyvauta VKIF projekte Istorijos kengūra 2013, Tavo žvilgsnis 2013, Gamtos kengūra 2013, Kalbų kengūra Vertimų ir iliustracijų projekte Tavo žvilgsnis 2013 diplomais už labai gerai atliktą vertimą iš anglų kalbos apdovanota 10 mokinių; verčiant iš vokiečių kalbos 1 mokinys. Projekto Gamtos kengūra 2013 auksinį Kengūros diplomą gavo 1 mokinys, sidabrinį Kengūros diplomą 1 mokinys bei oranžinį Kengūros diplomą 1 mokinys. Projekto Istorijos kengūra 2013 oranžinį Kengūros diplomą gavo 1 mokinys. Projekto Kalbų kengūra 2013 rusų k. Kengūroje 2013 auksinius Kengūros diplomus gavo 4 mokiniai; lietuvių k. Kengūroje 2013 sidabrinį Kengūros diplomą gavo 1 mokinys, oranžinį 1 mokinys; anglų k. Kengūroje 2013 auksinį Kengūros diplomą gavo 1 mokinys, sidabrinį 1 mokinys. Tarptautiniame matematikos konkurse Kengūra į Vilniaus rajono skirtingų klasių dešimtukus 2013 metais pateko 6 gimnazijos mokiniai. Po vieną mokinį dalyvavo rajoninėje fizikos, chemijos, matematikos, biologijos, anglų kalbos, istorijos, dailės olimpiadose. IV-os gimnazijos klasės mokinė Vilniaus rajono mokinių dailės olimpiadoje Būti savimi, išlikti ir augti užėmė III-ąją vietą. Gimnazijos projektinė veikla metais gimnazija įsitraukė į Mokyklų struktūros tobulinimo metų projektą metais gimnazija dalyvavo projektuose: Karjeros ugdymas, Visa Lietuva skaito vaikams, E- COMPETITION, DAROM 2013, VKIF projektuose Kalbų kengūra 2013, Gamtos kengūra 2013,,,Tavo žvilgsnis 2013, Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas II etape, Standartizuotų mokinių vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas II etape, dalyvauja tarptautinėse programose Obuolio draugai ir Antras žingsnis, kurias vykdo VŠĮ Vaiko labui, Olweus patyčių prevencijos programoje Saugios aplinkos mokykloje kūrimas, Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose ir Pienas vaikams programose. Gimnazija dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos bei VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos projekte Mes rūšiuojam, ES fondų lėšomis finansuojamame projekte Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP) 2-e etape. Gimnazija vykdo projektą Riešės gimnazijos universalaus daugiafunkcinio sporto aikštyno įrengimas, kurio metu bus įrengta moderni krepšinio aikštelė gimnazijos stadione. Gerai įgyvendintas trečiasis uždavinys užtikrinti kokybišką ugdymo aplinkos panaudojimą ir žmogiškųjų išteklių naudojimą m. finansavimui iš valstybės biudžeto lėšų buvo skirta ir panaudota tūkst. Lt. Gimnazija, siekdama pažangos, prasmingai orientuoja lėšas. Tai kabinetų aprūpinimas pagal galimybes naujomis informacinėmis komunikacinėmis priemonėmis, nauja mokomąja medžiaga, vadovėliais, baldais. Mokytojai. Gimnazijoje mokslo metais dirbo 53, socialinis pedagogas (1 et.), specialusis pedagogas (1 et.), logopedas (1 et.), psichologas (1 et.) ir 3 priešmokyklinių pedagogai metais aukštesnę kvalifikacinę kategoriją įgijo 3 : vyresniojo mokytojo 1-as pedagogas, mokytojo metodininko 2 pedagogai. Gimnazijoje mokslo pradėjo 55, socialinis pedagogas (1 et.), specialusis pedagogas (1 et.), logopedas (1 et.), psichologas (1 et.), mokytojo padėjėjas (0,5 et.), 3 priešmokyklinių pedagogai, 3 ikimokyklinių auklėtojai.

7 7 Pedagogų išsilavinimas 2012 m m. Su aukštuoju pedagoginiu išsilavinimu 58 (96,67 %) 59(96,72 %) Su aukštesniuoju pedagoginiu išsilavinimu 2 (3,33 %) 2(3,28 %) Su viduriniu išsilavinimu - - Gimnazijos mokytojų kvalifikacinės kategorijos: Kvalifikacinė kategorija 2012 m m. Mokytojai metodininkai 11 (18,3%) 12(19,7%) Vyresnieji 33 (55,0%) 32(52,5%) Mokytojai 16 (26,7%) 17(27,8%) Mokytojai be kvalifikacinės kategorijos - - Mokytojai planingai kėlė kvalifikaciją: 2012 m m. Buvo skirta lėšų kvalifikacijos tobulinimui (tūkst. Lt) Vidutiniškai 1-am mokytojui buvo skirta lėšų kvalifikacijos tobulinimui Vidutiniškai vienas mokytojas tobulino kvalifikaciją per ( dienų skaičius) Buvo skirta lėšų kvalifikacijos tobulinimui (tūkst. Lt) Vidutiniškai 1-am mokytojui buvo skirta lėšų kvalifikacijos tobulinimui Vidutiniškai vienas mokytojas tobulino kvalifikaciją per (dienų skaičius) 2,3 tūkst. Lt 38,3 Lt 7 2,5 tūkst. Lt 38,5 Lt 7 Mokytojai nuolat kelia pedagoginę dalykinę kvalifikaciją seminaruose, dalinasi gerąja darbo patirtimi metodinėse grupėse. Kadangi lėšų kvalifikacijai tobulinti skiriama nedaug, kasmet organizuojami keli aktualūs visiems seminarai, kviečiantis lektorius į gimnaziją. Gimnazija 2013 metais organizavo seminarą Mokytojas mokytojui. Gerosios patirties sklaida, kuriame dalyvavo Ukmergės rajono pedagogai. komanda dalyvavo nacionaliniame Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro vykdytame projekte Mokinių ir pažangos vertinimo tobulinimas dorinio, meninio ir kūno kultūros ugdymo procese metais gimnazija įsitraukė į Mokyklų struktūros tobulinimo metų projektą, bei Inovatyvių verslumo ugdymo metodų ir priemonių integralios programos projektą. Patyčių tyrimo gimnazijoje 2012 metais parodė, jog būtina keistis, todėl nuspręsta dalyvauti patyčių prevencijos programoje OLWEUS metų rugsėjo mėnesį gimnazijoje šis projektas startavo. Darbas su mokinių tėvais, bendruomene. Gimnazijoje vyko aktyvus mokinių tėvų įtraukimas į ugdymo procesą: atvirų durų savaitė gimnazijoje, visuotiniai tėvų susirinkimai, individualios mokytojų dalykininkų ir tėvų konsultacijos, klasių tėvų komitetų pirmininkų susirinkimai, Gimnazijos, bendri renginiai, paskaita tėvams Autoritetas metų veiklos vertinimas pagal SSGG. STIPRYBĖS Aukšta daugumos pedagoginių darbuotojų kvalifikacija ir dalykinė kompetencija. Efektyvi darbuotojų, teikiančių pagalbą mokiniui, veikla. Gimnazija atvira dialogui, nuomonės išsakymui. Kryptinga pagalba mokiniams, planuojantiems karjerą. GALIMYBĖS Efektyvinti ugdymo procesą, plačiau panaudoti IT teikiamas galimybes. SILP YBĖS Per menka dalies mokinių mokymosi nuostata bei dalies tėvų atsakomybė už savo vaikų mokymąsi ir elgesį. Dalis edukacinių erdvių nepilnai tenkina ugdymo poreikius. Trūksta lėšų šiuolaikinėms edukacinėms erdvėms įrengti. Nepakankamas dėmesys vertinant mokinius skiriamas individualiai pažangai kiekvienoje pamokoje. GRĖSMĖS Pilietiškumo stoka. Žalingų įpročių plitimas tarp mokinių.

8 Plėtoti komandinį darbą, gimnazijos veiklos, savivaldos institucijų veiklą. Didinti mokytojų kompetencijas dirbti su gabiais vaikais, gerinti pamokos kokybę. Plačiau išnaudoti rėmėjų, socialinių partnerių teikiamas galimybes. 8 Trečios ugdymo pakopos mokinių atsakomybės stoka. IV. GIM AZIJOS STRATEGI IS TIKSLAS, PRIORITETAI, METI IAI VEIKLOS TIKSLAI Gimnazijos strateginis tikslas Teikti kokybišką ir prieinamą švietimą gimnazijos regiono gyventojams, didinti gimnazijos veiklumą, konkurencingumą ir savarankiškumą, telkti vietos bendruomenę pilietiniam aktyvumui, visuomenės pažangai. Gimnazijos prioritetai 1. Ugdymo proceso planavimo ir kokybiško įgyvendinimo tobulinimas. Prioriteto aprašymas. Prioritetas padeda didinti mokinių norą mokytis, aktyvumo ir pasitikėjimo savo jėgomis lygį, stiprina atsakomybę už savo mokymąsi bei mokėjimo mokytis kompetencijas. Mokyklos administracija ir pedagogų kolektyvas ieškos naujų mokytojo ir mokinio dialogo formų, naujų būdų ir metodų formuojant mokymo nuostatas bei išmokimo lygį, artins mokymo ir gyvenimo sąsajas, sistemins metodus mokytojų, mokinių veiklai ir jų kompetencijai įvertinti. 2. Mokymosi aplinkos, padedančios užtikrinti ugdymo individualizavimą, aktyvų mokymąsi, bendradarbiavimą, moderniųjų technologijų panaudojimą bei esminių kompetencijų ugdymą, kūrimas. Prioriteto aprašymas. Prioritetas skatina rūpintis materialiniais ištekliais, jų racionaliu panaudojimu, įgalina tobulinti žmogiškųjų išteklių naudojimą, metodinę veiklą, gerosios patirties sklaidą. Posėdžiai: Eil. Savivaldos r. institucija 1. Gimnazijos taryba Gimnazijos veiklos tikslai 2014 metais: 1. Pamokos kokybės tobulinimas. 2. Pagalba mokiniui. 3. Ugdymo aplinkos formavimas ir atnaujinimas. Posėdžių tema Laikas Atsakingas 2013 metų gimnazijos veiklos ataskaita. Išorės vertinimo rezultatų aptarimas. Strateginio plano m., metinio 2014 m. gimnazijos veiklos plano aptarimas, įgyvendinimo galimybės m. sausio mėn.. Gimnazijos pirmininkas, direktorius Gimnazijos ugdymo plano m.m. aptarimas ir tvirtinimas m. birželio mėn Gimnazijos pirmininkas, direktorius

9 2. taryba 3. Metodinė taryba 9 Organizacinių klausimų svarstymas pagal poreikį. I pusmečio rezultatų aptarimas. Metinė gimnazijos veiklos ataskaita. II-o trimestro ugdymo. Vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo galimybės mokslo metais. IV-ų gimnazijos klasių II-o pusmečio rezultatų aptarimas. 1-4, 5 klasių mokinių ugdymo, kėlimas į aukštesnę klasę. Pasiekimų patikrinimo rezultatų 4-ose, 8-ose, I-ose ir III-iose klasėse aptarimas. 6-8, I - III klasių mokinių ugdymo, mokytojų tarifikacijos, ugdymo plano projekto m.m. svarstymas. Mokinių papildomų darbų rezultatų aptarimas. Egzaminų rezultatų aptarimas, tolesnė II, IV kl. mokinių veikla. Įsivertinimo aptarimas ir jo rezultatų įgyvendinimo galimybės. ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos m. svarstymas. I-o trimestro ugdymo. Strateginio veiklos plano metams ir Veiklos plano 2015 metams aptarimas. Gimnazijos metodinės veiklos plano 2014 m. sudarymas. Metodinės veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo analizė ir gairių numatymas 2014 m. Pasirenkamųjų dalykų ir modulių pasiūla m. m m. m. ugdymo plano svarstymas. Vienodų reikalavimų 2014 m. pagal poreikį 2014 m. sausio mėn. Gimnazijos pirmininkas, direktorius Direktorius, pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai klasių auklėtojai, metodinės, metodinių pirmininkai klasių auklėtojai, klasių auklėtojai Direktorius, pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai metodinės, metodinių pirmininkai Direktorius, pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių pirmininkai 2014 m. sausio mėn m. kovo mėn m. gegužės mėn. metodinės, metodinių pirmininkai metodinės, metodinių pirmininkai metodinės

10 10 dėl ugdymo turinio planavimo priėmimas. Darbo su gabiais vaikais ypatumai. Dalinamės gerąja patirtimi m. spalio mėn., metodinių pirmininkai metodinės, metodinių pirmininkai 4. Direkcijos Pamokos kokybė m. gruodžio mėn. I pusmečio pažangumo ir lankomumo problemų analizė m. sausio mėn. Apsirūpinimo mokymo 2014 m. priemonėmis analizė. vasario mėn. Brandos egzaminų pasirinkimo 2014 m. aptarimas. Įskaitų vykdymo ir kovo mėn. vertinimo komisijų sudarymas. II-ų gimnazijos klasių mokinių pasiruošimas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą. Gabių mokinių ugdymo organizavimas. Ugdymo plano rengimas, mokytojų krūviai. Gabių mokinių ugdymo organizavimas. Pasirengimas naujiems mokslo metams. Pažangumo ir lankomumo problemų analizė. Mokyklinės dokumentacijos sutvarkymas. Klasių auklėtojų, ilgalaikių planų, modulių programų aptarimas ir tvirtinimas. 1-ų, 5-ų klasių mokinių adaptacija, naujokų adaptacija.. Metinės veiklos aptarimas metų tikslai, uždaviniai, veiklos planavimas m. balandžio mėn m. gegužės mėn m. rugpjūčio mėn m. rugsėjo mėn m. lapkričio mėn m. gruodžio mėn. Administracija Administracija Administracija Administracija Administracija Administracija Administracija Administracija Administracija V. METI IAI UŽDAVI IAI IR PRIEMO ĖS Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 1. Įgyvendinti ir tobulinti ugdymo turinį: 1.1 komplektuoti ikimokyklinio ugdymo grupes, komplektuoti priešmokyklinio ugdymo grupes, užtikrinant visuotinį priešmokyklinį ugdymą; 1.2 įgyvendinant gimnazijos ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planus, siekti ugdymo kokybės; 1.3 taikyti aktyvius mokymo metodus ugdymo procese, diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį pagal poreikius; 1.4 gerinti lituanistinį švietimą; 1.5 efektyvinti pagalbos teikimą mokytojams ir ugdytiniams (gerinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybę, atsižvelgiant į jų reikmes ir galimybes; atpažinti gabius ir talentingus mokinius,

11 11 orientuoti jų veiklą į rezultatus; plėtoti mokinių karjeros ugdymą; teikti materialinę pagalbą socialiai apleistiems ir remiamiems mokiniams). 2. Ugdyti vertybines nuostatas: 2.1 plėtoti ir puoselėti gimnazijos kultūrą ir tradicijas, sudaryti palankias sąlygas mokiniams gimnazijoje lankyti neformalaus švietimo užsiėmimus; neformaliosios ir pamokinės veiklos metu plėtoti tautinį identitetą (tautinių šokių būrelius, dailę, etnokultūrą); 2.2 stiprinti pilietiškumą ir tautinę tapatybę, dalyvauti įvairiuose projektuose, renginiuose. 3. Užtikrinti kokybišką ugdymo aplinkos panaudojimą, formavimą, plėtrą bei žmogiškųjų išteklių naudojimą: 3.1 atnaujinti, turtinti gimnazijos ugdymo aplinką; 3.2 dalyvauti mokytojų ir personalo kvalifikacijos tobulinimo programose, efektyvinti įgytų žinių įtaką veiklos kokybei, gerosios patirties sklaidą; 3.3 formuoti veiklią, saugią ir draugišką gimnazijos bendruomenę, užkertant kelią smurtui ir patyčioms, didinti įtaką mokinių draugiškumui ir tolerancijai, demokratinėms vertybėms. 1 UŽDAVI YS 1.1. Komplektuoti ikimokyklinio ugdymo grupes, komplektuoti priešmokyklinio ugdymo grupes, užtikrinti visuotinį priešmokyklinį ugdymą Eil. r. Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai, partneriai 1. Komplektuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes gimnazijoje ir skyriuose Gegužėbirželis Gimnazijos administracija Lėšos (šaltiniai) Biudžeto lėšos Rezultatas (sėkmės kriterijus) Užtikrintas visuotinis priešmokyklinis ugdymas, dalinai tenkinami ikimokyklinio ugdymo poreikiai Atsiskaitymo forma Sukomplektuotos grupės, pateikta statistinė ataskaita 2. Gerinti ugdymo aplinką (apsirūpinimas literatūra, mokymo priemonėmis, patalpų priežiūra ir remontas) 3. Programų ir praktinio įgyvendinimo dermė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopose 4. Ugdymo proceso priežiūra, bendradarbiavi mas su tėvais Metų eigoje Gimnazijos administracija Mokytojai, administracija Gimnazijos administracija Biudžeto lėšos, rėmėjų lėšos, darbo užmokestis, Teikiamas kokybiškas ugdymas Ugdymo turinio tobulinimas, naujų ugdymo stilių paieška Siekiama bendradarbiaujant užtikrinti gimnazijos veiklos kokybę, laiku konsultuoti mokytojus iškilus problemoms, skatinti ir skleisti gerąją patirtį Gimnazijos, posėdžių protokolai, apklausų posėdžių protokolai, apklausų Stebėtos veiklos aptarimas, mokytojų posėdžių protokolai, metodinės protokolai, direkcijos pasitarimų protokolai 1.2. Įgyvendinant gimnazijos ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planus, siekti ugdymo kokybės

12 Eil. r. Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai, partneriai 1. Ilgalaikių planų aprobavimas Birželisrugpjūtis Mokytojai, administracija 12 Lėšos (šaltiniai) Rezultatas (sėkmės kriterijus) Nustatyti atitikimai bendriems reikalavimams Atsiskaitymo forma Patvirtinti ilgalaikiai planai 2. Parengti ir įgyvendinti integruojamųjų prevencinių programų temas Iki rugsėjo 1 d. Socialinis pedagogas, psichologas Įgyvendinama bendroji rūpinimosi ugdytiniais politika Medžiaga tėvų susirinkimams, gimnazijos laikraštis. 3. Akademinio mokymo ir praktinio įgyvendinimo dermė visose ugdymo pakopose Mokytojai, administracija Mokinių veikla orientuojama į rezultatus posėdžių protokolai, apklausų 4. Ugdymo proceso priežiūra, įsivertinimas Gimnazijos administracija Darbo užmokestis Siekiama bendradarbiaujant užtikrinti gimnazijos veiklos kokybę, laiku konsultuoti pedagogus iškilus problemoms, skatinti ir skleisti gerąją patirtį Stebėtų pamokų aptarimas, mokytojų posėdžių protokolai, metodinės protokolai, direkcijos pasitarimų protokolai Eil. r Taikyti aktyvius mokymo metodus ugdymo procese Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai, partneriai 1. Tyrimas,,Gabių mokinių identifikacija, poreikiai ir jų tenkinimas gimnazijoje 2. Organizuoti atviras pamokas, renginius, dalintis gerąja patirtimi 3. Gimnazijoje organizuoti dalykines olimpiadas, konferencijas, konkursus, integruotus projektus Kovas - balandis Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių pirmininkai Mokytojai, administracija Mokytojai, administracija Lėšos (šaltiniai), darbo užmokestis Rezultatas (sėkmės kriterijus) Mokytojai dalinsis metodine patirtimi, Bendradarbiaujant užtikrinti gimnazijos veiklos kokybę, skatinti ir skleisti gerąją patirtį Mokytojai dalinsis metodine patirtimi, gerės ugdymo proceso kokybė ir mokinių, kils mokymosi motyvacija Atsiskaitymo forma Tyrimo duomenys, ataskaitos posėdžių protokolai, metodinės protokolai, apklausų Metodinės protokolai, metodinių protokolai 4. Organizuoti veiklą Mokytojai, administracija, darbo Netradicinių metodų teikiamas

13 panaudojant netradicinę ugdymo aplinką (muziejai, teatrai gamyklos, ir pan.) 13 užmokestis poveikis ugdymo kokybei, partnerystė su kitomis institucijomis posėdžių protokolai, metodinės protokolai, apklausų Eil. r. 1.4 Gerinti lituanistinį švietimą Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai, partneriai 1. Vykdyti lietuvių kalbos taisyklingumo reikalavimus visuose užsiėmimuose 2. Lituanistinių kultūrinių projektų vykdymas 3. Dalyvauti Nacionaliniame diktante, akcijoje Švari kalba švari galva, organizuoti dailyraščio konkursus 4. Bendradarbiauti su vaikų kūrėjais, skatinti vaikų domėjimąsi knyga Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių pirmininkai, Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių pirmininkai, Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, lietuvių kalbos Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, bibliotekos darbuotojai Lėšos (šaltiniai) Rezultatas (sėkmės kriterijus) Gerės pamokų lietuvių kalbos, dalinsis metodine patirtimi Plečiamas mokinių lituanistinis kultūrinis akiratis Ugdomas mokinių pilietiškumas, plečiamas lituanistinis kultūrinis akiratis Ugdomas mokinių raštingumas, plečiamas kultūrinis akiratis Atsiskaitymo forma Stebėtų pamokų analizė, ataskaitos, mokinių lietuvių kalbos pasiekimai Dalyvavimas projektuose, renginiuose, gerosios patirties sklaida metodiniuose renginiuose Dalyvavimas projektuose, renginiuose, gerosios patirties sklaida metodiniuose renginiuose Dalyvavimas bibliotekos projektuose, renginiuose, konkursuose 1.5. Efektyvinti pagalbos teikimą mokytojams ir ugdytiniams (gerinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybę, atsižvelgiant į jų reikmes ir galimybes; atpažinti gabius ir talentingus mokinius, orientuoti jų veiklą į rezultatus; plėtoti mokinių karjeros ugdymą; teikti materialinę pagalbą socialiai apleistiems ir remiamiems mokiniams). Eil. r. Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai, partneriai 1. Organizuoti pagalbą jauniems specialistams 2. Ketvirtokų pasirengimas mokytis dalykinėje Balandis - gegužė Metodinės grupės, kuratoriai Pav. ugdymui, skyriaus ved., 4-ų klasių, Lėšos (šaltiniai), mokyklos lėšos Rezultatas (sėkmės kriterijus) Jauni specialistai turės konkretų žmogų, į kurį galės kreiptis pagalbos Būsimieji penktokai lengviau adaptuosis Atsiskaitymo forma protokolai 4-ų klasių ugdymo rezultatų ataskaitos,

14 sistemoje 3. Testai gebėjimų, polinkių ir interesų atpažinimui II klasių mokiniams 4. Žinių patikrinimo testai 4, 8, I, III kl. 5. Atnaujinti gimnazijos erdvėse stendus su informacija 6. Gabių ir talentingų mokinių atpažinimas, ugdymas Kovas - balandis Kovas gegužė dalykų Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, socialinis pedagogas, psichologas, klasių auklėtojai Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, klasių auklėtojai, Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, klasių auklėtojai, Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija 14, mokyklos lėšos, darbo užmokestis dalykinėje sistemoje Tyrimo padės nustatyti nepakankamos mokymosi motyvacijos priežastis, mokinių pageidavimus Testų įgalins stebėti mokinių pažangą, dalyko kokybę Teigiamas rezultatas visi mokiniai žino reikalingą informaciją Atskirų mokinių pažanga aprašai, protokolai, direkcijos pasitarimų protokolai Tyrimo duomenys, Mokyklos posėdžių protokolai Rezultatų ataskaitos, protokolai Informaciniai stendai Dalyvavimas olimpiadose, projektuose, renginiuose 7. Specialiųjų poreikių mokinių identifikavimas ir pagalbos jiems teikimas Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, administracija, darbo užmokestis Atskirų mokinių pažanga Mokinių individualios pažangos stebėjimo ataskaita 8. Karjeros ugdymo renginiai Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, klasių auklėtojai Teigiamas rezultatas visi mokiniai žino aktualią informaciją Informaciniai stendai 2 UŽDAVI YS 2.1. Plėtoti ir puoselėti gimnazijos kultūrą ir tradicijas, sudaryti palankias sąlygas mokiniams gimnazijoje lankyti neformalaus švietimo užsiėmimus; neformaliosios ir pamokinės veiklos metu plėtoti tautinį identitetą (tautinių šokių, menų, etnokultūros būreliai) Eil. r. Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai, partneriai 1. Organizuoti sporto, meno, pažintinių būrelių ir sekcijų darbą 2. Mokinių dalyvavimas tarptautiniuose Pagal planą Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, Lėšos (šaltiniai) Darbo užmokestis Rėmėjų lėšos, intelektualinės Rezultatas (sėkmės kriterijus) Teigiamas rezultatas tenkinama mokinių saviraiška, ugdomas kūrybiškumas Teigiamas rezultatas: dalyvavimas Atsiskaitymo forma Neformalaus švietimo užsiėmimai, renginiai ir jų aptarimo dokumentai Metodinė medžiaga, konkursų

15 konkursuose, mokymasis dalykinėse mokyklose 3. Tradicinių ir naujų renginių organizavimas Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, 15, labdaros fondo lėšos rajono, šalies olimpiadose ir konkursuose Teigiamas rezultatas: 90% mokinių ugdoma asmeninėpilietinė kompetencija Renginių scenarijai, jų aptarimo dokumentai 2.2. Stiprinti pilietiškumą ir tautinę tapatybę, dalyvauti įvairiuose projektuose, renginiuose Eil. r. Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai, partneriai 1. Pilietinio tautinio ugdymo projektų vykdymas 2. IPUP įgyvendinimas ikimokykliniame ugdyme 3. Dalykų projektų pristatymai 4. Gimnazijos laikraštis Riešės riešutėliai Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, metodinių pirmininkai, auklėtojos Metodinės grupės Neformalaus švietimo būrelių vadovai Lėšos (šaltiniai) darbo užmokestis Darbo užmokestis Rezultatas (sėkmės kriterijus) Ugdomas mokinių pilietiškumas, plečiamas kultūrinis akiratis Ugdomas vaikų tautiškumas, plečiamas kultūrinis akiratis Išaugęs mokinių gebėjimas dirbti komandose, padidėjusi mokinių mokymosi motyvacija, plečiamas mokinių žinių akiratis Teigiamas rezultatas: 5-6 laikraščio numeriai per, mokinių užimtumas, informavimo funkcija Atsiskaitymo forma Dalyvavimas projektuose, renginiuose, gerosios patirties sklaida metodiniuose renginiuose Dalyvavimas renginiuose, gerosios patirties sklaida metodiniuose renginiuose Renginiai, gimnazijos laikraštis, informaciniai stendai, internetinė svetainė Internetinė svetainė, laikraštis 5. Valstybinių švenčių minėjimas 6. Dalyvauti Respublikiniuose ir Nacionaliniuose projektuose Pagal planą Pagal planą Skyrių vedėjai,, mokinių taryba Pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, Darbo užmokestis, labdaros fondo lėšos, intelektualinės Darbo užmokestis, intelektualinės Teigiamas rezultatas: ugdoma mokinių tautinė savimonė Teigiamas rezultatas: ugdomos mokinių vertybės, skatinamas kūrybiškumas Renginiai, parodos, informacijos sklaida gimnazijos informacinėse erdvėse Renginiai, parodos, informacijos sklaida internetinėje svetainėje ir gimnazijos stenduose, laikraštyje

16 16 Eil. r. 3 UŽDAVI YS 3.1. Atnaujinti, turtinti gimnazijos ugdymo aplinką Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai, partneriai 1. Įsigyti baldus Metų eigoje 2. I-II aukštų langų renovacija 3. Įsigyti mokomąsias priemones įvairių dalykų kabinetams. 4. Organizuoti naujų kompiuterinių mokymo priemonių įsigijimą. 5. Pildyti bibliotekos fondus. 6. Atnaujinti sporto inventorių 7. Gimnazijos internetinį ryšį pertvarkyti į aukštesnę kokybę Balandisgruodis Metų eigoje Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui, dalykų Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui, inžinierius kompiuterinin kas, Bibliotekos vedėja Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui, Direktorius, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkiui Lėšos (šaltiniai) Aplinkos lėšos 2 proc. GPM lėšos, rėmėjų lėšos Rėmėjų lėšos, aplinkos lėšos Aplinkos lėšos, rėmėjų lėšos Aplinkos lėšos, rėmėjų lėšos Aplinkos lėšos, rėmėjų lėšos Aplinkos lėšos, rėmėjų lėšos Rezultatas (sėkmės kriterijus) Vienviečiai suolai, reikalingi vykdyti Brandos egzaminams ir PUPP Pagerės sanitarinė higieninė būklė Pagerėtų dėstomų dalykų kokybė, žinių pateikimas Pagerėtų dėstomų dalykų kokybė, žinių pateikimas Teigiamas rezultatas: 100% mokinių aprūpinimas vadovėliais, reikiama grožine literatūra Pagerės dėstomų dalykų kokybė Pagerės el. dienyno prieigos kokybė, informacijos paieškos sparta Atsiskaitymo forma Gimnazijos posėdis Gimnazijos posėdis protokolai protokolai protokolai protokolai protokolai 3.2. Dalyvauti mokytojų ir personalo kvalifikacijos tobulinimo programose, efektyvinti įgytų žinių įtaką veiklos kokybei, gerosios patirties sklaidą Eil. r. Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai, partneriai 1. Organizuoti mokytojams kvalifikacinius renginius gimnazijoje 2. Sudaryti sąlygas mokytojams dalyvauti 5 Metų eigoje Metų eigoje Gimnazijos administracija, metodinė taryba Gimnazijos administracija Lėšos (šaltiniai) Biudžeto lėšos Biudžeto lėšos Rezultatas (sėkmės kriterijus) Pagerės mokytojų pasiruošimas pamokoms, pagerės dėstomų dalykų kokybė Pagerės mokytojų pasiruošimas pamokoms, Atsiskaitymo forma protokolai, metodinės protokolai protokolai,

17 dienas per kvalifikaciniuose renginiuose 17 pagerės dėstomų dalykų kokybė metodinės protokolai 3. Gimnazijos ryšių su tėvais stiprinimo galimybės: atvirų durų dienų organizavimas, tėvų švietimo organizavimas 4. Informacijos sklaida internetinėje svetainėje 5. Atvirų pamokų organizavimas tėvams 6. Individualios mokinio pažangos aptarimas su tėvais Sausis Pagal planą atvirų durų savaitės metu Pagal planą Gimnazijos taryba, gimnazijos administracija, metodinė taryba Atsakinga darbo grupė Gimnazijos administracija, metodinė taryba Gimnazijos administracija, metodinė taryba, Darbo užmokestis Darbo užmokestis Darbo užmokestis, intelektualinės Gimnazijos mokytojų ir mokinių tėvų sėkmingas bendradarbiavimas Teigiamos nuostatos formavimas apie gimnaziją Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą Atvirų durų savaitė Informacijos sklaida protokolai, metodinės protokolai Individualūs pokalbiai su tėvais 3.3. Formuoti veiklią, saugią ir draugišką gimnazijos bendruomenę, užkertant kelią smurtui ir patyčioms, didinti įtaką mokinių draugiškumui ir tolerancijai, demokratinėms vertybėms. Eil. r. Priemonės Laikas Atsakingi vykdytojai, partneriai 1. Dalyvavimas Olweus projekte 2. Rūkymo prevencija pradinėse klasėse ( Klastinga cigaretė ). 3. Veiksmo savaitė Be patyčių 4. Tolerancijos diena 5. Sveikiausios klasės konkursas Sausio mėn. Kovo mėn. Lapkričio mėn. Kovo mėn. Olweus projekto vadovai, gimnazijos lygmens projekto vadovai Socialinis pedagogas, klasių auklėtojai Vaiko gerovės komisija Psichologas, klasių auklėtojai Sveikatos priežiūros specialistas Lėšos (šaltiniai) Olweus projekto lėšos, intelektualinės Darbo užmokestis, intelektualinės Darbo užmokestis, intelektualinės Darbo užmokestis, intelektualinės Darbo užmokestis, intelektualinės Rezultatas (sėkmės kriterijus) Mokiniai ir darbuotojai išmoksta atpažinti patyčias, užkirsti joms kelią. Pradinių klasių mokiniams susiformuos neigiama nuostata į rūkymą Bus atkreiptas dėmesys į patyčių reiškinį, neigiamas jo pasekmes mokinių saugumui ir savijautai gimnazijoje Mokiniai aptars būdus skatinančius toleranciją vienas kito atžvilgiu. Didės mokinių tolerancija atskirties grupėms. Propaguojama sveika gyvensena Atsiskaitymo forma Darbuotojų užsiėmimai, veikla klasėse. Mokinių piešinių stendas Renginys, stendas Atvira pamoka, renginys. Renginys, paskaitos

18 PRIEDAI: 1. Riešės gimnazijos 2014 metų renginių ir projektų planas. 2. Riešės gimnazijos 2014 metų ugdymo kokybės stebėjimo ir vertinimo planas. 18 PRITARTA Gimnazijos protokoliniu nutarimu Nr.V2-1

19 19 1 priedas RIEŠĖS GIM AZIJOS 2014 METŲ RE GI IŲ IR PROJEKTŲ PLA AS Eil. r. Priemonė Atsakingas asmuo arba vykdytojas Laikas Atsiskaitymo forma 1. Laisvės gynėjų dienos N. Rodzevičienė, sausis Minėjimas minėjimas. klasių auklėtojai 2. Atvirų durų savaitė tėvams sausis Diskusijos Riešės gimnazijoje 3. Integruotas geografijos, A.Kavaliauskaitė, sausis Viktorina lietuvių k., istorijos protų mūšis Aš esu lietuvis II-ų gimnazijos klasių mokiniams. J. Leleivaitė, I. Žiedelienė 4. Chemijos viktorina III-IV A. Bilinska sausis Viktorina gimnazijos klasių mokiniams Protų mūšis. 5. Projektas Tyrėjų naktis. A. Bilinska sausis-spalis Paroda, paskaita, tyrimas, renginys 6. Nuotraukų paroda Keliauju V. Rainienė, vasaris Paroda po Lietuvą. E. Dubovskienė 7. Viktorina 3-ių klasių D. Trasauskienė, vasaris Viktorina mokiniams Ar pažįsti Lietuvą?. I. Mecelienė 8. Draugiškos krepšinio R. Žibūda vasaris Varžybos varžybos Riešės gimnazija Šiuolaikinės mokyklos centras (Vilnius). 9. Istorijos viktorina 5-ų klasių N. Rodzevičienė vasaris Viktorina mokiniams, skirta Nepriklausomybės dienai. 10. Matematikos viktorina. I. Boiko vasaris Viktorina 11. Valentino diena. Mokinių taryba, vasaris Popietė J. Leleivaitė 12. Tinklinio varžybos, skirtos D. Dabulskienė, vasaris Varžybos Valentino dienai. R. Žibūda 13. Vasario 16-osios minėjimas. V. Archipova, R. Pilkauskienė, A. Žvirblienė vasaris Minėjimas 14. Respublikinė praktinėteorinė konferencija saugumo mokykloje tema. V. Maselskytė, A. Štrapenskienė 15. Užgavėnės. J. Leleivaitė, Mokinių taryba, J. Balsytė, R. Pilkauskienė, A. Stankevičius 16. Šimtadienis. A. Semaškienė, N. Rodzevičienė 17. Regioninių mokyklų matematikos olimpiada. L. Miliuvienė, matematikos kovas kovas vasaris vasaris Konferencija Renginys Vakaronė Olimpiada

20 Dailyraščio konkursas (1-4 E.Grybauskaitė kovas Konkursas kl.) 19. Regioninių mokyklų I. Ulevičiūtė Rukšėnienė vasaris kovas Renginys pilietinio tautinio ugdymo projektas, skirtas vasario 16- osios ir kovo 11-osios šventėms paminėti Mūsų darbai Tau, Gimtine. 20. Talentų šou. A. Pujanauskienė vasaris-kovas Konkursas 21. Tarpklasinės krepšinio R. Žibūda Vasaris-kovas Varžybos varžybos (I-IV klasės). 22. Užgavėnių šventė Žiema, V. Rainienė, kovas Renginys žiema, bėk iš kiemo. E. Dubovskienė 23. Regioninių mokyklų metodinė lietuvių kalbos ir istorijos mokytojų diena Mažosios Lietuvos istorija ir kultūra, skirta K.Donelaičio jubiliejiniams metams paminėti. N. Rodzevičienė, V. Račkauskienė kovas Renginys 24. Regioninių mokyklų metodinė diena Bukiškių pradinio ugdymo skyriuje Mes už švarią žemę. A. Pujanauskienė, V. Rainienė 25. Savaitė be patyčių. E. Azevičiūtė, A. Štrapenskienė 26. Konkursas 4-ų klasių mokiniams Šauniausias lietuvaitis. A. Narkevičienė, L. Arulienė, R. Valančienė 27. Kaziuko mugė. I. Mecelienė, J. Berniukevičiūtė 28. Kaziuko mugė Gurgu V. Rainienė, gurgu į Kaziuko turgų. E. Dubovskienė 29. Tinklinio varžybos Kovo D. Dabulskienė, 11-osios dienai paminėti. R. Žibūda 30. Viktorina Kelionė po V. Rainienė, Lietuvą. E. Dubovskienė 31. Renginys, skirti Žemės I. Saplinskienė, dienai paminėti. A. Kavaliauskaitė 32. Renginys 7-ų klasių I. Saplinskienė, mokiniams Geografijos A. Kavaliauskaitė šalis. kovas kovas kovas kovas kovas kovas kovas kovas kovas Renginys Renginiai, konkursai, paskaitos Konkursas Mugė Mugė Varžybos Viktorina Renginys Renginys 33. Renginys Frankofonijos L. Jamantienė kovas Renginys diena. 34. Konkursas Komenskio I. Boiko kovas Konkursas logo kūryba. 35. Inkilų kabinimo akcija. A. Stankevičius kovas Akcija 36. Improvizacijos šou Pagauk kampą. J. Leleivaitė, Mokinių taryba, kovas Vaidinimas 37. Konkursas 2-4 klasių mokiniams Mano pirmasis iliustruotas žodynėlis. J. Balsytė E. Tomašunaitė kovas Konkursas

21 38. Teatro dienos minėjimas (priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinės klasės). 21 D. Trasauskienė kovas Spektaklis 39. Kvadrato varžybos (1-4 kl.). V. Maselskytė, kovas Varžybos G. Čeponis 40. Dorinio ugdymo metodinės A.Pujanauskienė kovas-balandis Renginys dienos (Vilniaus r. mastu). 41. Projektas Pavasaris. A. Žvirblienė kovas - Paroda balandis 42. Renginys Kūrybiniai V. Račkauskienė balandis Renginys skaitymai (5-8 kl.). 43. Matematikos popietė 5-ų L. Lubauskaitė balandis Renginys klasių mokiniams. 44. Švaros akcija Darom 2014., balandis Akcija mokiniai J. Balsytė balandis Renginys 45. Renginys Vaikų velykėlės. 46. Madų šou. Apdarų, V. Rainienė, balandis Renginys pagamintų iš antrinių E. Dubovskienė žaliavų, demonstravimas. 47. Regioninių mokyklų I. Žiedelienė balandis Renginys kūrybiniai skaitymai (9-12 kl). 48. Projektas Muzikinių spalvų I. Rukšėnienė balandis - Renginys karuselė. gegužė 49. Regioninių mokyklų I. Gaidamovič, balandisgegužė Konkursas konkursas Kelionė į fizikos R. Rozga šalį (8-9 kl.). 50. Viktorina Linksmoji Z. Ivanauskienė gegužė Viktorina gramatika 6-ų klasių mokiniams. 51. Viktorina, skirta Spaudos R. Rodzevičienė gegužė Viktorina atgavimo110-osioms metinėms (7-8, I-os kl.). 52. Protų mūšis III-IV ų R. Rodzevičienė gegužė Konkursas gimnazijos klasių mokiniams, skirtas Lietuvos narystės ES ir NATO 10- osioms metinėms. 53. Gyvosios chemijos savaitė. A. Bilinska gegužė Paroda, konkursas, viktorina 54. Paskutinio skambučio šventė. A. Semaškienė, N. Rodzevičienė J. Leleivaitė, G. Čeponis, I. Gaidamovič 55. Mamyčių šventė. V. Archipova, R. Pilkauskienė 56. Darbų paroda Tau, A. Ivanauskienė, mamyte. A. Žvirblienė 57. Renginiai, skirti Europos G. Česnulevičiūtė, dienai paminėti. K. Gelūnaitė gegužė gegužė gegužė gegužė Popietė Koncertas Paroda Renginys

22 58. Vilniaus m. ir Vilniaus r. regioninių mokyklų 6-7 klasių berniukų krepšinio turnyras Riešės pavasaris 3x3. 22 R. Žibūda gegužė Varžybos 59. Gamta visų namai. E. Grybauskaitė, gegužė Renginys R. Civinskienė 60. Šeimos šventė (pradinės Pradinių klasių gegužė Renginys klasės). 61. Laiškas šeimai (tarptautinės šeimos dienos paminėjimas). A. Štrapenskienė, E. Azevičiūtė gegužės Renginys 62. Paskutinio skambučio šventė 4-ų klasių mokiniams. 63. Akcija, skirta vaikų gynimo dienai paminėti Muilo burbulai (priešmokyklinio ugdymo grupės, pradinės klasės). 64. Pradinių klasių paskutinės mokslo metų dienos šventė. 65. Pradinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė. 66. Pažymėjimų įteikimo šventė 8-ų klasių mokiniams. 67. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimo šventė II-ų gimnazijos klasių mokiniams. 68. Mokslo metų pabaigos šventė. 69. Brandos atestatų įteikimo šventė. D. Trasauskienė, E. Grybauskaitė, I. Mecelienė, I. Ulevičiūtė Rukšėnienė gegužė Renginys A. Narkevičienė gegužė Akcija A. Pujanauskienė, I. Ulevičiūtė Rukšėnienė, pradinių klasių L. Arulienė, A. Narkevičienė, R. Valančienė L. Zdanauskienė, M. Butko, A. Bilinska V. Archipova, I. Žiedelienė, A. Vickun, L. Stankevič G. Čeponis, J. Leleivaitė 70. Mokslo ir žinių šventė. V. Archipova, R. Pilkauskienė, birželis birželis birželis birželis birželis liepa rugsėjis Popietė Renginys Renginys Renginys Renginys Renginys Šventinis minėjimas 71. Renginys, skirtas kalbų Lietuvių k., anglų k., rusų rugsėjis Renginys dienai paminėti. k., vokiečių k 72. Renginys, skirtas Žydų genocido dienai paminėti. N. Rodzevičienė rugsėjis Renginys 73. Abėcėlės šventė pirmokams. I. Ulevičiūtė Rukšėnienė Rugsėjis-spalis Renginys 74. Renginys 7-ų klasių mokiniams Lietuvos Tautosaka. G. Ignatavičienė spalis Renginys

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA TVIRTINU: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l. e. p. direktorė Liudmila Isajeva Įsak. Nr.V-246 Tikslai: 2017

VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA TVIRTINU: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l. e. p. direktorė Liudmila Isajeva Įsak. Nr.V-246 Tikslai: 2017 VILNIAUS LEVO KARSAVINO MOKYKLA TVIRTINU: Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l. e. p. direktorė Liudmila Isajeva 2017-09-08 Įsak. Nr.V-246 Tikslai: 2017-2018 MOKSLO METŲ TRADICINIŲ RENGINIŲ PLANAS Skatinti

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016

Microsoft Word - ataskaita_veiklos_2016 PRITARTA: Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-VIII-613 VARĖNOS R. MERKINĖS VINCO KRĖVĖS GIMNAZIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Kontaktinė informacija (adresas, tel.,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL

PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PL PATVIRTINTA Šiaulių Saulės pradinės mokyklos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-189 ŠIAULIŲ SAULĖS PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS Šiaulių Saulės

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

Microsoft Word - 7. balandis 2018

Microsoft Word - 7. balandis 2018 PILIUONOS GIMNAZIJOS RENGINIŲ PLANAS TVIRTINU 2018 m. BALANDŽIO MĖN. 2018-04-03 Direktorė Diena Val. Vieta Renginio / veiklos pavadinimas Atsakingas Vykdytojai Dalyviai / Pastabos vadovas 3 (A) 10.00 Viršužiglio

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

2017 metų veiklos planas

2017 metų veiklos planas PRITARTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos mokyklos tarybos 2017 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 1 PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis Pirmadienis M. LAPKRI

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis Pirmadienis M. LAPKRI KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė Diena Savaitės diena Laikas 5 Pirmadienis 8.30 5 Pirmadienis 12.40 2018 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Renginys ir jo pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau