ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE"

Transkriptas

1 ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės suaugusiujų mokykla (toliau - mokykla) yra savivaldybės biudžetinė įstaiga.. Juridinių asmenų registre įregistruotas 1998 m. gruodžio 22 d. Kodas Adresas - J.Basanavičiaus g. 25,Šilalė 1.2. Mokykla finansuojama iš Lietuvos Respublikos savivaldybės biudžetų teisės aktų nustatyta tvarka. Mokyklai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos Mokykla yra atskiras juridinis vienetas, turintis herbinį antspaudą bei atsiskaitomąją sąskaitą DnB NORD banke. Sudaro ir teikia atskirus žemesniojo lygio finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. 2. Finansiniai metai: 2.1. Mokyklos finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2017 metų ketvirčio paskutinės dienos duomenis, eurais. neturi. 3. Informacija apie kontroliuojamus subjektus: Mokykla kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių 4. Pagrindinės veiklos kodas (ERVK) Vaikų, moksleivių ir suaugusiųjų ugdymas(vidurinis mokymas) 5. Darbuotojų skaičius: Mokykloje ataskaitiniu laikotarpiu darbuotojų skaičius buvo 36: 30 mokytojų, direktorė, direktorės pavaduotoja, vyr. buhalterė, raštinės vedėja, bibliotekininkė, valytoja. II. APSKAITOS POLITIKA 6. Mokykloje parengtos finansinės ataskaitos atitinka Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau- VSAF AS). 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. lk-455 "Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo (Žin., 2008, Nr ; 2009, Nr ), Šilalės suaugusiųjų bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos direktorės 2010 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. Vl-(1.3)26 patvirtintas mokyklos sąskaitų planas. Mokyklos apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas mokyklos direktorės 2012 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. Vl-(1.3)28 ir 2014m.gruodžio 29 d. įsakymu Nr. Vl-(1.3)92 Mokyklos apskaitos politika užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino VSAF AS reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAF AS reikalavimo, mokykla vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais, nustaytais l-ajame VSAF AS "Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas".

2 Nematerialusis turtas 8. Nematerialusis turtas yra pripažįstamas, jei atitinka 13-ajame VSAF AS pateiktą sąvoką ir nematerialiajam turtui nustatytus kriterijus. 9. Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu apskaitoje yra registruojarnas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo nematerialusis turtas, kurio naudingo tarnavimo laikas ribotas, finansinėse ataskaitose yra parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir nuvertėjimą, jei jis yra. 10. Nematerialiojo turto amortizuojamoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą nustatytą turto naudingo tarnavimo laiką tiesiogiai proporcingu metodu. Likvidacinė vertė - O. 11. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojamas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę, jei tikrąją vertę įmanoma patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet nematerialusis turtas registruojamas simboline vieno lito verte. 12. Neatlygintinai gautas nematerialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukaupta amortizacija ir nuvertėjimas (jei jis yra). 13. Įsigytas nematerialusis turtas už simbolinį mokestį registruojarnas tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, nematerialusis turtas registruojamas simbolinio atlygio verte. 14. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 20 16m.kov031 d.nr.ti-69. Eil. Turto grupės Turto amortizacijos Nr. normat vas (metai) 1. Pro 1 Ilgalaikis materialusis turtas 15. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka ilgalaikio materialiojo turto sąvoką ir VSAF AS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijus. 16. Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes: Baldai ir biuro įranga. 17. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kultūros ir kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuvertėjimą, jei jis yra. Likvidacinė vertė - O. 18. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas ne iš viešojo sektoriaus subjekto registruojarnas jo tikrąja verte pagal įsigijimo dienos būklę. Jei tikrosios vertės patikimai nustatyti negalima, tuomet ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simboline 0,29 euro verte. 19. Neatlygintinai gautas ilgalaikis materialusis turtas iš kito viešojo sektoriaus subjekto registruojamas įsigijimo savikaina, sukauptas nusidėvėjimas bei nuvertėjimas (jei jis yra) pagal ilgalaikio materialiojo turto perdavimo dienos būklę. 20. Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas už simbolinį mokestį registruojamas ilgalaikio materialiojo turto tikrąja verte, jei tikrąją vertę galima patikimai nustatyti ir kai tas subjektas iki turto perdavimo taikė tikrosios vertės metodą. Jei tikrosios vertės negalima patikimai nustatyti, ilgalaikis materialusis turtas registruojamas simbolineo,29 euro verte 21. Materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas ir amortizacijos normatyvai nustatyti ir patvirtinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu 20 16m.kov031 d.nr.ti-69. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metod a al il alaikio turto nusidėvėi imo (amortizacij os) normat vus: Eil. Turto ru ės Turto nusidėvėi imo

3 Nr. normatvvas (metai) 1. Kompiuteriai ir jų įranga 3 2. Kita biuro įranga 5 3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 3 4. Baldai 8 Atsargos 22. Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo (pasi gaminimo) savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo (pasi gaminimo) savikaina ar grynąja realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų mažesnė. 23. Atsargos pagal pobūdį skirstomos į šias pagrindines grupes: Medžiagos ir žaliavos; Ūkinis inventorius; Atsargos, skirtos parduoti (perduot). 24. Atsargos apskaitomos taikant FIFO metodą. 25. Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius. Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. 26. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose. Gautinos sumos 28. Gautinų sumų apskaitos metodai ir taisyklės nustatyti I7-ajame VSAF AS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai" ir 22-ajame VSAFAS "Turto nuvertėjirnas". 29. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. 30. Vėliau ilgalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos amortizuota savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius, 0 trumpalaikės gautinos sumos ataskaitose parodomos įsigijimo savikaina, atėmus nuvertėjimo nuostolius. Finansavimo sumos 31. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAF AS nustatytus kriterijus. 32. Finansavimo sumos - iš valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, kitų šaltinių gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti mokyklai nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima ir gautus arba gautinus pinigus, ir kitą turtą pavedimams vykdyti, kitas lėšas išlaidoms dengti ir kaip paramą gautą turtą. 33. Finansavimo sumos pagal paskirtį skirstomos į finansavimo sumas nepiniginiam turtui įsigyti ir finansavimo sumas kitoms išlaidoms kompensuoti. 34. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigyta nepiniginį turta. 35. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Taip pat finansavimo sumomis, skirtomis kitoms išlaidoms kompensuoti, yra laikomos visos likusios finansavimo sumos, kurios nepriskiriamos nepiniginiam turtui įsigyti. 36. Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

4 Finansiniai įsipareigojimai 37. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai įvertinami: ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai - amortizuota savikaina; trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai - įsigijimo savikaina. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje pripažįstamai tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ajame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pajamos 39. Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. 40. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, jog mokykla gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai galima patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. 41. Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigai ir pinigų ekvivalentai Sąnaudos 42. Sąnaudų apskaitos principai, metodai ir taisyklės nustatyti ll-ajame VSAF AS "Sąnaudos". Sąnaudų susijusių su konkrečiu turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų straipsnių apskaita, principai nustatyti šių straipsnių apskaitą reglamentuojančiuose VSAF AS. 43. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos. 44. Mokykla kas mėnesį pagal paskutinės mėnesio dienos būklę apskaičiuotas sumas mokėti už kasmetines atostogas pripažįsta sąnaudomis. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui 45. Įvykiai pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kurie suteikia papildomos informacijos apie Įstaigos finansinę padėtį paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (koreguojantys įvykiai), atsižvelgiant į jų įtakos reikšmę parengtoms finansinėms ataskaitoms, yra parodomi finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų ataskaitose. Nekoreguojantys įvykiai, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui aprašomi aiškinamajame rašte, kai jie yra reikšmingi. Tarpusavio užskaitos ir palyginamieji skaičiai 46. Sudarant finansinių ataskaitų rinkinį, turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai konkretus VSAF AS reikalauja būtent tokios

5 užskaitos (pvz. dėl draudiminio įvykio patirtos sąnaudos yra užskaitomos su gauta draudimo išmoka). 47. Palyginamieji skaičiai yra koreguojami, kad atitiktų ataskaitinių metų finansinius rezultatus. Apskaitos principų bei apskaitinių įverčių pasikeitimai, sudarant ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų rinkinį, pateikiami aiškinamajame rašte. Apskaitos politikos keitimas 48. Mokykla pasirinktą apskaitos politiką taiko nuolat arba gana ilgą laiką tam, kad būtų galima palyginti skirtingų ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Tokio palyginimo reikia Įstaigos finansinės būklės, veiklos rezultatų, grynojo turto ir pinigų srautų keitimosi tendencijoms nustatyti. Ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių pripažinimo, apskaitos ar dėl jų atsirandančio turto, įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir (arba) sąnaudų vertinimo apskaitoje pakeitimas yra laikomas apskaitos politikos keitimu. Apskaitos politikos keitimas finansinėse ataskaitose parodomas taikant retrospektyvinį būdą, t.y. nauja apskaitos politika taikoma taip, lyg ji visada būtų buvusi naudojama, todėl pakeista apskaitos politika yra pritaikoma ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams nuo jų atsiradimo. Apskaitos klaidų taisymas 49. Ataskaitiniu laikotarpiu gali būti pastebėtos apskaitos klaidos, padarytos praėjusių ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose. Apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,0025 procento per praėjusius finansinius metus gautų finansavimo sumų vertės. III. PASTABOS Pastaba Nr.I, Nemateriaius turtas. Mokykla turi šias nematerialiojo turto grupes: programinę įrangą ir jos licenzijos. Programinei įrangai nuo nustatytas 1 metų naudingo tarnavimo laikas. Pateikiame formą apie nematerialiojo turto balansinės vertės pagal grupes pasikeitimą per 2017 m. pagal 13-to standarto 1 priede nustatytą formą. Įstaigos nematerialiojo turto apskaitoje nėra turto nuvertėjimo. Pateikiama programinė įranga kuri yra visiškai amortizuota, tačiau vis dar naudojama veikloje. Eil Nr. Turto pavadinimas Inventoriaus Nr. Savikaina l. Programinė įranga ir jos licenzijos 310 Iš viso 310 Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga nematerialaus turtą nepirko. Turto nenurašė. Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, ir turto, kuris nebenaudojamas įstaigoje, nėra. Naujo turto, įsigyto perduoti, ir patikėjimo teise perduoto kitiems subjektams turto, įstaigoje nėra. Pastaba Nr.2. Ilgalaikis materialus naudingo tarnavimo laikas: Turto grupės turtas. Įstaigoje yra šios IMT grupės, joms nustatytas Turto nusidėvėjimo normat vas (metai)

6 riemonės Mokykloje yra turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje. Bendra visiškai nusidėvėto IMT savikaina yra 8804,57eurų. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga ilgalaikio materialaus turto nepirko. Turto nenurašė. Pastaba Nr. 3. Finansavimo sumos 9775 eurų. Informacija apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pateikta pagal 20-ojo VSAF AS 4,5 priedų nustatytą formą. Eil. Finansavimo sumos (gautos) Paskutinė ataskaitinio Nr. laikotarpio diena (euras) 1. Iš valstybės biudžeto: Nepiniginiams turtui įsigyti Kitoms išlaidoms 0 2. Iš savivaldybės biudžeto: 2.1. Nepiniginiams turtui įsigyti 2.2. Kitoms išlaidoms 3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarpt. org Nepiniginiams turtui įsigyti Kitoms išlaidoms 4. Iš kitų šaltinių: 4.1 Nepiniginiams turtui įsigyti 4.2 Kitoms išlaidoms IS VISO: 9993 Pastaba Nr. 4. Pagrindinės veiklos sąnaudos. Informacija pateikiama pagal 3-ojo VSAFAS 2 priedo nustatytą formą "Veiklos rezultatų ataskaita". PRIDEDAMA. 1. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, 1 lapas; Direktorė Vyr. buhalterė Daiva Rudminienė Regina Ambrozienė

7 ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Šilalės rajono savivaldybės Finansų skyriui administracijos Nr. Vll-129(4.4) PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. II KETV. ATASKAITOS Biudžeto išlaidų sąmata ataskaitiniam laikotarpiui patvirtinta eurų. Gauta asignavimų iš viso ,75 eurų: iš jų biudžetinių įstaigų vykdymo programai ( ) eurų, mokinio krepšelio vykdymo programai( ) ,67 eurų, speciali tikslinė dotacija moki nio krepšeliui finansuoti ( )-4410,08 eurų, švietimo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa(1415)-283,00.kasinės išlaidos patvirtintų asignavimų neviršija, lėšos panaudotos pagal paskirtį. Balanso sąskaitų likučiai metų pradžiai nepakeisti. Kreditinio įsiskolinimo ataskaitiniam laikotarpiui nėra. Debetinio įsiskolinimo nėra. Direktorė Vyr. buhalterė Daiva Rudminienė Regina Ambrozienė Savivaldybes biudžetinė įstaiga J.Basanavičiaus g.25,šilalė LT-75l24 Šilalė Tel.(8449)7428I Faks.(8449)7428I Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas

8 3-iojo VSAFAS "Veiklos 2 priedas Šilalės suaugusiųjų mokykla (Viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) rezultatų ataskaita" , J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė (Viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą kodas, adresas) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 2017 m. liepos 13 d. Nr. (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Eil. Pasta- Ataskaitinis Straipsniai Nr. bos Nr. laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS I. FINANSAVIMO PAJAMOS Iš valstybės biudžeto Iš savivaldybių biudžetų Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų Iš kitų finansavimo šaltinių II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ IMOKŲ PAJAMOS III. PAGRINDTNĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 376 IlI.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 376 II1.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO II. NUSlDĖVĖJlMO IR AMORTIZAClJOS III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ IV. KOMANDIRUOČIŲ V. TRANSPORTO VI. KV ALIFIKAClJOS KĖLIMO 554 VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 990 X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ Xl. XII. NUOMOS FINANSA VIMO XIII. KITŲ PASLAUGŲ 783 XIV. KITOS C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 368 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 376 I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS 376

9 II. PERVESTfNOS I BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E. FfNANSINĖS IR fnvesticinės VEIKLOS REZULTATAS F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMfNIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO IT AKA G. PELNO MOKESTIS H. GRYNASIS PERVIRŠiS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS 376 METODO ITAKĄ I. NUOSA VYBĖS METODO ITAKA 1. GRYNASIS PERVIRŠiS AR DEFICITAS 376 I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI ;/}u;įy;)- Direktorė Daiva Rudminienė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas ji v (parašfj (vardas ir pavardė) administracijos vadovas) Vyr.buhalterė Regina Ambrozienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (vardas ir pavardė)

10 2-ojo VSAF AS.Finansinės būklės ataskaita" 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Šilalės suaugusiųjų mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) , LBasanavičiaus g. 25, Šilalė (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) FINANSJNĖS B(]KLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS 2017 m. liepos 13 d. Nr. (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Paskutinė Eil. Pasta- ataskaitinio Straipsniai Nr. bos Nr. laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A. ILGALAIKIS TURTAS I. Nematerialusis turtas l.l Plėtros darbai 1.2 Programinė įranga ir jos licencijos I.3 Kitas nematerialusis turtas 1.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 1.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas Žemė 11.2 Pastatai II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 11.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 11.5 Mašinos ir įrenginiai 11.6 Transporto priemonės 11.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 11.8 Baldai ir biuro įranga Kitas ilgalaikis materialusis turtas II.! 0 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 111. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS I. Atsargos 903 l.l Strateginės ir neliečiamos atsargos 1.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 903 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)

11 I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II. lšankstiniai apmokėjimai Ill. Per vienus metus gauti nos sumos (7.062) Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos Gautinos finansavimo sumos 11I.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas III.5 Sukauptos gautinos sumos (7.062) III.6 Kitos gautinos sumos IV. Trumpalaikės investicijos V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai IŠ VISO TURTO: D. FINANSAVIMO SUMOS I. Iš valstybės biudžeto II. Iš savivaldybės biudžeto III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV. Iš kitų šaltinių E. ĮSIPAREIGOJIMAI I. Ilgalaikiai įsipareigojimai 1.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 1.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 1.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai l.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 11.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 11.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 11.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 11.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus Grąžintinos finansavimo sumos Kitos mokėtinos sumos biudžetui IJ.7 Mokėtinos socialinės išmokos 11.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 11.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 174 1l.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II. II Sukauptos mokėtinos sumos Kiti trumpalaikiai įsipareigoj imai F. GRYNASIS TURTAS 368 I. Dalininkų kapitalas II. Rezervai 11.1 Tikrosios vertės rezervas 11.2 Kiti rezervai Ill. Nuosavybės metodo įtaka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas 368 IV.I Einamųjų metų perviršis ar deficitas 368 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas G. MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: ""tf Direktorė t/ufj _ Daiva Rudminienė

12 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arbajo įgaliotas administracijos vadovas) Vyr.buhalterė (parašas) ( (vardas ir pavardė) Regina Ambrozienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris» (vardas ir pavardė)

13 20-ojo VSAF AS "Finansavimo sumos" 4 priedas (Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirti ir jų pokyčius per ataskaitin] laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) , J. Basanavičiaus g. 25, Šilalė Šilalės suaugusiųjų mokykla (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas, kodas) FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠAL TIN!, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ PAGAL 2017 M. BIRŽELIO 30 D. DUOMENIS Eil. Finansavimo sumos Per ataskaitinj laikotarpį Nr. Finansavimo Finansavimo Finansavimo Neatlygintinai Perduota Finansavimo Finansavimo Finansavimo Finansavimo Finansavimo Finansavimo sumų likutis sumos sumų gautas turtas kitiems viešojo sumų sumų sumų sumos sumų sumų likutis ataskaitinio (gautos), pergrupavimas sektoriaus su mažėjimas sumažėjimas sumažėjimas (grąžintos) (gautinų) ataskaitinio laikotarpio išskyrus subjektams dėl turto dėljų dėl jų pasikeitimas laikotarpio pradžioje neatlygintinai pardavimo panaudojimo perdavimo ne pabaigoje gautą turtą savo veiklai viešojo sektoriaus subjektams I II I Iš valstybės biudžeto (išskyrus , ,00 ( ,00) 9.775,00 valstybės biudžeto asignavimų dali, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): 2 nepiniginiam turtui įsigyti , ,00 (3.704,00) 9.775,00.., J kitoms išlaidoms kompensuoti ,00 ( ,00) 4 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus 13143,00 (13.143,00) savivaldybės biudžeto asignavimų dali, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): 5 nepiniginiam turtui įsigyti 6 kitoms išlaidoms kompensuoti 13143,00 (13.143,00) 7 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių 290,00 (72,00) 218,00 ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): 8 nepiniginiam turtui įsigyti 290,00 (72,00) 218,00

14 9 kitoms išlaidoms kompensuoti } ) 10 Iš kitų šaltinių: II nepiniginiam turtui įsigyti 12 kitoms išlaidoms kompensuoti 13 Iš viso finansavimo sumų , ,00 ( ,00) 9.993,00

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS :1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji d

VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS :1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji d VISAGINO ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 METŲ II KETVIRČIO ATSKAITOMYBĖS 2017-07-:1.1 Nr. (3.1)-FA-403 Visaginas I. Bendroji dalis 1. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Sa Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Dvaro g. 98, Šiauliai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Viešosios įstaigos Šiaulių krepšinio akademija Saulė dalininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31

APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 APB APRANGA Konsoliduotos ir Įmonės finansinės ataskaitos, Konsoliduotas metinis pranešimas ir Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus T U R I N Y S NEPRIKLAUSOMO

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau